Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  EH 2003. december ...

MAGYAR BAPTISTA KIADV�NYOK

A Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z hetilapj�t H�l� Gyula lelkip�sztor szerkeszti, t�rdel�szerkeszt�: Pap Szabolcs.
      Ez a legnagyobb p�ld�nysz�mban megjelen� magyar baptista �js�g (inform�ci�t nem kaptam a lapt�l).
      A B�keh�rn�k hozz�nk is eljut. Megrendelni egy�nileg �s csoportosan is lehet. Az �ce�nnak erre a partj�ra 4 hetenk�nt post�zva 17000 Ft, hetenk�nt post�zva 20000 Ft.
      Szerkeszt�s�g �s kiad�hivatal: 1068 Budapest VI. Bencz�r utca 31.
      E-mail: bekehirnok@baptist.hu  telefon: +36-1-352-9993/ 112-es mell�k
Megjelent a "M�lt, Jelen, J�v�" 2004

Gazdag tartalommal jelentkezik ism�t a magyarorsz�gi baptist�k kiadv�nya, a M�lt, Jelen, J�v� baptista napt�r 2004. �vi sz�ma. Kalend�riumunk hetvenhatodik �vfolyama mintegy 36 oldalon ad h�rad�st az elm�lt id�szakban t�rt�nt esem�nyekr�l. Papp J�nos misszi�i igazgat� �r�sa behat�an elemzi a magyarorsz�gi baptist�k misszi�i tev�kenys�g�t. V�rady Endre `Az egyh�z v�ltoz� arca@ c�mmel a Newsweek cikk�t ford�totta le, amelyben vil�gm�ret� kitekint�st kaphat az olvas� a kereszty�ns�g misszi�j�nak v�ltoz�sair�l. G�l D�vid �sszefoglal� �r�sa a Baptista Szeretszolg�lat munk�j�t h�vatott bemutatni. Misszi�t�rt�nelm�nk lapjair�l most Pannonhalmi B�la lelkip�sztor �let�tj�t mutatja be Gy�ri Korn�l tanulm�nya. A `Messi�s@ sz�let�s�nek k�r�lm�nyeit t�rja el�nk Stefan Zweig novell�j�nak nagyszer� ford�t�sa, amely G.F. H�ndel felt�mad�sa c�mmel jelent meg. 

Egyh�zunk eln�ke, dr. M�sz�ros K�lm�n testv�r G�r�gorsz�gban j�rt. �rdekes, sz�nes �r�sa az �kori t�rt�nelem orsz�g�nak bibliai vonatkoz�sait mutatja be. Kiadv�nyunkb�l nem hi�nyozhat id�n sem a sz�pirodalom. Dr. Somogyi Barnab�s ford�t�sa Gabriela Mistralnak, a d�l-amerikai k�lt�nek, Bibli�r�l �rt gondolatait tolm�csolja. �j, m�g nem publik�lt verseket olvashatunk Balog Mikl�s �s Venyercs�n L�szl� toll�b�l. Kiadv�nyunk egyik irodalmi gy�ngyszeme a B�kay J�nos ford�t�s�ban k�z�lt 42. zsolt�r. Tetszet�s, sz�nes bor�t�j�n baptista sz�sz�keket l�thatunk, a h�tlap pedig a 2003. �v legjelent�sebb baptista esem�ny�nek, a kisk�r�si Filadelfia Id�sek Otthona megnyit�s�nak �ll�t em�ket. Szeretettel aj�nlom kiadv�nyunkat minden baptista testv�rnek itthon �s a tengeren t�l.
                               
Marosi Nagy Lajos, a szerkeszt�

A Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�g�nek lapj�r�l Antal Ferenc testv�rt�l kaptunk hosszabb ismertet�st, ebb�l id�z�nk:
      2003 tavassza ujabb v�ltoz�st hozott szerkeszt�s�g�nk �sszet�tel�ben. V�k�s Zolt�n testv�r betegs�g�re val� tekintettel lemondott f�szerkeszt� beoszt�s�r�l, s a Kongresszus �s Sz�vets�g�nk Vezet�s�ge Dr. Vass Gergely kommunik�ci�s aleln�k�t b�zta meg a felel�s szerkeszt�i munk�latok elv�gz�s�vel. N�h�ny h�nappal k�s�bb, szeptember 1-t�l �jabb v�ltoz�s t�rt�nt a Sz�vets�g Vezet�s�g�nek j�v�hagy�s�val. A t�rdel� �s szerkeszt�i munk�latokat Szil�gyi L�szl� testv�rre b�zta. (aki el�z�leg a Must�rmag ifj�s�gi lap szerkeszt�je volt)
      Jelenleg a SZERETET szerkeszt�s�g �sszet�tele: Dr. Vass Gergely felel�s szerkeszt�, Szil�gyi L�szl� �s Antal Ferenc szerkeszt�k.
      Megjelenik havonta egyszer, 4200 p�ld�nyban 12 oldalon k�t sz�nben. �vente 4-szer sz�nes fed�lappal 16 oldalon kopogtatunk be olvas�ink ajtaj�n.
      Lapunk el�rhet�s�ge pillanatnyilag csak postai form�ban lehets�ges.
C�m�nk: Oradea B Nagyv�rad, 410050, str. Berthelot nr. 5 B Romania
      Dolgozunk rajta, hogy r�videsen internetes el�rhet�s�ge is biztos�tva legyen.
                        Antal Ferenc
 
Egy�ni �s gy�lekezeti megrendel�sekre is van lehet�s�g. Az egy t�telben kik�ld�tt p�ld�nyokat a detroiti Mik� Ildik� testv�rn� tov�bb�tja az amerikai c�mekre. Megrendel�seket ak�r a nagyv�radi szerkeszt�s�gbe, ak�r a mi szerkeszt�s�g�nkbe is k�ldhetj�k, ahonnan Mik� testv�rn�nek tov�bb�tjuk az inform�ci�t. Az el�fizet�sre �nk�ntes adom�nyt lehet k�ldeni.

Ugyancsak a Szeretet szerkeszt�s�g�t�l rendelhet�nk a napokban megjelent Bibliaolvas� Vez�rfonalb�l �s a Baptista Falinapt�rb�l.
Szeretet Napt�r a 2004-es �vre sajnos nem k�sz�lt.

 
Szeptembert�l �j szerkeszt�je van a rom�niai magyar baptista fiatalok lapj�nak. Szeretettel k�sz�ntj�k G�nczi G�z�t �s munk�j�ra, szolg�lat�ra Urunk �ld�s�t k�v�njuk.
      A t�le kapott inform�ci�k szerint a Must�rmag 1100 p�ld�nyban jelenik meg, havonta.
      A lap a Sz�vets�gn�l vagy a szerkeszt�s�gben, V�radon rendelhet� meg.
      C�m: Must�rmag szerkeszt�s�g
      410050 Oradea (Nagyv�rad), Str. Berthelot 5, Rom�nia
      Tel.: + 40 259 415 015 E-mail: mustarmag@rdslink.ro
      Internet: www.romabisz.home.ro/mustarmag
(A novemberi lap sz�nesben is olvashat� az Interneten.)
      Az el�fizet�s �r�t nagym�rt�kben befoly�solja a posta, illetve a c�lhoz juttat�s k�lts�ge.
Amerikai olvas�ink megrendel�se eset�n �vi $10.00 doll�ros adom�nyt javaslunk. Ha valaki enn�l t�bbet k�ld, azzal a lap f�nntart�s�t seg�ti, amit bizony�ra sz�vesen vesznek testv�reink.
      Gy�lekezetenk�nt c�lszer� k�z�s megrendel�st f�ladni (tal�n ez eddig is �gy volt). Egy�ni megrendel�seket is elfogad a szerkeszt�s�g.

A Szerbiai Magyar Baptista K�z�ss�g lapja. Megjelen�s: id�nk�nt, 250 p�ld�nysz�mban. Felel�s szerkeszt�: Ny�l Zolt�n
      Megrendel�s, �rdekl�d�s a szerkeszt� c�m�n: 24342 Pacs�r, P.f.5. Szerbia - Montenegro
A lapot adom�nyokb�l tartjuk fenn.
      Olvas�ink nem csak t�j�koz�dhatnak az ottani magyar misszi�r�l, hanem egy�ttal t�mogathatj�k is azt - im�ds�gaikkal �s anyagi seg�ts�ggel is. Bizony�ra mindkett�re sz�ks�g van. Sz�vesen aj�nlom minden olvas�nknak a Kapcsolat-ot is! (Szerk)