Evang�liumi H�rn�k - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

1997. OKT�BER

TISZTOGAT�S ISTEN SZ�L�SKERTJ�BEN

- gondolatok a reform�ci� �vfordul�j�n -

"�n vagyok az igazi sz�l�t�, �s az �n Aty�m a sz�l�m�ves. Minden sz�l�vessz�t, amely �n bennem gy�m�lcs�t nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gy�m�lcs�t terem, megtiszt�tja, hogy t�bb gy�m�lcs�t teremjen."(Jn 15,1-2.)

Az utols� vacsora keret�ben hangzott el J�zus ajk�r�l a fenti kijelent�s. Ez val�j�ban a tan�tv�nyok apostoll� avat�s�nak "szertart�sa" volt. A Mester maga k�r� gy�jti tan�tv�nyait �s felk�sz�ti �ket a k�zeli �s t�volabbi j�v� esem�nyeire. A k�z�s �tkez�s, a l�bmos�s szimbolikus aktusa, a tan�t�s �s �tbaigaz�t�s, a tan�tv�nyok j�v�beli feladatainak meghat�roz�sa, a Szentl�lek �g�rete �s v�g�l a z�r� "f�papi" ima egy�ttese teszi jelent�ss� ezt az alkalmat. Az sem v�letlen, hogy az "avat� besz�dn�l" J�d�s m�r nincs jelen. Ami itt elhangzik a sz�k tan�tv�nyi k�rben, az azonban nem csak a leend� apostolok felk�sz�t�s�t szolg�lja. J�zus utols� besz�d�ben m�r a j�vend� gy�lekezetr�l sz�l, �s �ltal�nos �rv�ny� igazs�gokat jelent ki.

A megtisztul�s jelk�pe volt a l�bmos�s. Van azonban olyan fajta megtisztul�si folyamat is, ami nem olyan f�jdalommentes, mint a l�bmos�s. A tiszt�lkod�s ink�bb az �lvezetes tev�kenys�gek k�z� sorolhat�. Ugyan�gy, �tvitt �rtelemben is, vannak olyan erk�lcsi, lelki szennyez� t�nyez�k, melyekt�l nem neh�z sz�vvel szabadul meg vagy tartja mag�t t�vol az ember. J�zus fent id�zett szavai azonban nem a fel�letet �rint� v�ltoz�sr�l sz�lnak. A megtisztul�s f�jdalmasabb form�ja az, amit a sz�l�t� megnyes�se szimboliz�l. S mikor J�zus k�vet�inek felt�telk�nt szabja ezt a fajta megtisztul�st, m�r nemcsak a tan�tv�nyokr�l, hanem a gy�lekezetr�l besz�l.

A gy�lekezet �s az Atya, mint a gy�lekezet Ura k�z�tti kapcsolat miszt�rium�t t�rja fel J�zus a leend� apostoloknak. A h�v� �s a k�z�ss�g egyar�nt �benne kell hogy gy�kerezzen, �t�le kell kapnia az �ltet� er�t �s lelki t�pl�l�kot. Az �letb�l vett k�ppel J�zus azt az igazs�got mutatja be, hogy a megtisztul�s, a meg�jul�s nem egyszeri cselekm�ny, hanem �lland� velej�r�ja a hiv� �letnek.

Mi�rt is fontos akkor, hogy megeml�kezz�nk egy egyszeri esem�nyr�l, Luther M�rton wittembergi ki�ltv�ny�r�l? Mi�rt �nnepel okt�ber 31-�n a kereszty�n vil�g nagyr�sze? Hiszen nem Luther volt az els�, s nem is az egyetlen reform�tor; gondoljunk csak anabaptista �seinkre, vagy az angol ter�leten zajl� purit�n mozgalmakra.

Luther temet�s�n elmondott pr�dik�ci�j�ban Johann Bugenhagen Pomeranus a m�rt�rhal�lt halt reform�tor, Husz J�nos szavait id�zte fel, aki �ll�t�lag a m�gly�n ezt a j�vend�l�st mondta: "Most s�titek a 'lib�t' [utal�s Husz nev�nek a jelent�s�re], de sz�z �v m�lt�n Isten elk�ld majd nektek egy hatty�t, akit nem fogtok tudni meg�getni." A lutheri reform�ci� eredm�nyess�g�t hossz� �vtizedek el�k�sz�t� munk�ja tette lehet�v� �s sok-sok �rtatlan m�rt�r v�re hullt, mire a kereszty�nek egyr�sze szervezetileg is meg�julhatott. Mennyivel jobb lett volna, ha a kereszty�ns�g kezdett�l fogva k�veti a j�zusi utas�t�st. Ha a nyeseget�st nem hanyagolja el, hanem - mint a kert�sz - �vr�l �vre, ig�ny szerint alkalmazza.

Igaz a mond�s: t�bbet �r egy gyerty�t meggy�jtani, mint szidni a s�t�ts�get. Luther M�rton ki�ltv�nya ilyen gyertyagy�jt�s volt. Nem puszta protest�ci�, hanem akt�v reform�ci�. Ez�rt lett szimbolikus aktuss�, ez�rt �nnepelj�k meg �vr�l �vre, mert arra eml�keztet, hogy Isten �ld�s�val egy szem�ly munk�ja is eredm�nyes lehet. Mint protest�ns, evang�liumi h�v�k, arra eml�kez�nk, hogy a korrupci�nak, a gonosznak tudatosan ellene kell �llnunk, �s az evang�lium m�rc�j�hez kell igaz�tani az �let�nket. Mint reform�lt, meg�jult egyh�zak, v�llalnunk kell a meg�jul�s ism�tl�d� folyamat�t.

A Reform�ci� �nnepe teh�t fontos kett�s szerepet t�lt be. Egyr�szt figyelmeztet�sk�nt �ll el�tt�nk a m�lt p�ld�ja: mi t�rt�nik abban az esetben, ha elhanyagolja a kereszty�ns�g a folyamatos megtisztul�sra val� felh�v�st. Egyetlen szem�ly, egyetlen egyh�z sem kiv�tel az isteni parancs al�l. Hogy �llunk mi ebben a tekintetben: Mint szem�lyek? Mint gy�lekezet? Mint egyh�z? Mennyire vagyunk k�szek �tengedni magunkat a L�lek - gyakran tal�n f�jdalommal j�r� - tisztogat� munk�j�nak? Fel tudunk-e mutatni gy�m�lcs�ket?

A Reform�ci� p�ld�ja azonban nem csak figyelmeztet�s, hanem b�tor�t�s is: amikor J�zus kijelentette az �v�inek, hogy nem hagyja �ket magukra, ezt az ig�ret�t be is teljes�tette. Ha puszt�n emberi szervezet lenne az egyh�z, m�r r�gen felbomlott volna. De Isten kez�ben tartja az �v�it. Az Atya megtisztogatja a sz�l�j�t �s lehet�s�get ad az �v�inek a "t�bb" gy�m�lcs term�s�re.

A tisztogat�s, nyeseget�s teh�t egy rem�nyteli esem�ny a kereszty�n k�z�ss�g �let�ben. Azt jelenti, hogy Isten m�g nem mondott le r�la, hanem gondvisel� kegyelm�ben tartja. Adjunk teh�t h�l�t Isten meg�j�t� kegyelm��rt ezen a reform�ci�s �nnepen �s k�rj�k, ig�nyelj�k rendszeres tisztogat� beavatkoz�s�t egy�ni �s k�z�ss�gi �let�nkbe.

Krizmanicn� Ger� D�ra

a lap elej�re


A SZERKESZT� ROVATA

A szeptemberi sz�mban �rtam arr�l, hogy lapunk beindult az inform�ci�s super-highway-n is. Milyen messzire jut el �gy az Evang�liumi H�rn�k? Azon m�lik, hogy kik n�znek bele, hol veszik a f�rads�got, hogy megkeress�k. Potenci�lisan a vil�g b�rmelyik r�sz�n olvashatja lapunkat az, aki j�ratos ezen az "�ton."

Az els� h�rom h�t alatt mintegy 90-en kerest�k fel �js�gunk elektronikus v�ltozat�t. Vagyis, nem sokan. Persze m�g nem v�lt el�gg� ismertt� a c�m�nk. M�g nem vagyunk regisztr�lva a nagy "keres� programokon" (Search Engine). Ha ez is megt�rt�nik, sokan tal�lnak majd r� am�gy "v�letlen�l" is. Az evang�lium terjeszt�s�nek j� eszk�ze lesz ez is.

Ez�ton is k�rem a kedves olvas�kat, hogy �szrev�teleiket �s javaslataikat �rj�k meg nekem (az E-mail k�ld�se nagyon egyszer� �s ingyenes).

IRODALMI NAP

Ebben az �vben is szeretn�nk, ha gy�lekezeteink megtartan�k a hagyom�nyos IRODALMI NAPOT. Ezen a napon j� alkalom ad�dik arra is, hogy a magyar baptista irodalom t�mogat�s�ra adakozzunk. Ez a lap, ugyan�gy mint minden kisp�ld�nysz�m� lap, csak az el�fizet�sekb�l nem tudna l�tezni. Ha �gy �rezz�k, hogy a tizedik �vtized�ben is van m�g hivat�sa az Evang�liumi H�rn�knek, akkor t�mogassuk anyagiakkal �s �r�sainkkal is.

Egy�ni, vagy gy�lekezeti adom�nyainkat a sz�vets�gi p�nzt�ros testv�rnek k�ldj�k el, megjel�lve a csekken a c�lt is (pl.: "irodalom"). A p�nzt�ros testv�r c�me:

LOUIS DRESCHER
2636 East 124th St.
CLEVELAND, OH 44120

HALLOWEEN

Egy hosszabb angol cikk egy r�szlet�vel k�v�njuk eml�keztetni olvas�inkat arra, hogy nek�nk kereszty�neknek semmilyen m�don sem tan�csos r�szt venni e pog�ny �s egyre jobban terjed� �nnepben. �rdekl�d�knek az eg�sz cikket is sz�vesen megk�ld�m. ___Herjeczki_G�za


Keress�k az Urat!

�sai�s 55:1-7

Istennek csod�latos kegyelme, hogy nincs v�g�nk, hanem �lvezhetj�k szeretet�t, meghallhatjuk h�v� szav�t. Kereshetj�k �t m�g megtal�lhat�, seg�ts�g�l h�vhatjuk m�g k�zel van.

A pr�f�ta a szomjas lelkekhez int�zi a h�v�st. �h mindny�jan, kik szomj�hoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs p�nzetek, jertek, vegyetek �s egyetek. Isten keres�se �s megtal�l�sa abban �ll, hogy hat�rozottan elfordulok minden b�nt�l �s odafordulok �hozz�. A lelki szomj�s�gomat � tudja kiel�g�teni.

Egy�ttal figyelmeztet arra, hogy ez mind ingyen van. �v att�l, hogy p�nzt adjak azok�rt a dolgok�rt, ami meg nem el�g�thet. Ebben kell gyakorolnom magam, oda kell hajtanom a f�leimet; hallgatnom kell szav�t, hogy �ljen a lelkem.

Szeretet�nek bizony�t�ka, hogy megh�v Isten az � �r�k sz�vets�g�be, imm�r nem is csup�n D�vid ir�nt val� v�ltozhatatlan kegyelmess�ge szerint, hanem J�zus Krisztus�rt is. Kett�s bizony�t�k, s ezt meg is tartja, h�s�ges marad hozz�, h�tlens�g�nk ellen�re is. K�zeledj�nk �hozz� �s � is k�zeledni fog hozz�nk.

Keress�k az Urat, am�g megtal�lhat� �s h�vjuk �t seg�ts�g�l, m�g k�zel van. Hagyjunk el minden gonosz utat �s gondolatot �s t�rj�nk vissza az �rhoz J�zus Krisztus �ltal, mert b�v�lk�dik megbocs�t�sban. Legy�nk h�l�sak Isten�nknek, hogy Fia �ldozat�val kifizette az �r�t a mi �dv�ss�g�nk�rt.

Fej�r Istv�n

A F�rfi Sz�vets�g felh�v�sa a gy�lekezeteinkben l�v� f�rfi testv�rekhez

2 Thessalonika 3:1-5

Megfontol�sra, elfogad�sra aj�nljuk:

1. Minden gy�lekezetben alakuljon meg a f�rfi k�r (ha m�r l�tezik, annak nagyon �r�l�nk).
2. A f�rfik�rnek legyen felel�se �s p�nzt�rosa.
3. Legyen p�nz�gyi alapja a f�rfik�r�knek, hogy tudjunk akt�van seg�teni a r�szorultakon (javasolt adakoz�s: minimum t�z doll�r).
4. F�rfi k�reinknek legyenek havi gy�l�sei, ahol elbesz�lgethet�nk
- a f�rfi k�r tev�kenys�g�r�l
- hitm�ly�t� dolgokr�l, az ig�r�l
5. Tervezz�nk meg egy k�z�s hitm�ly�t� programot.
6. Az Evang�liumi H�rn�kben hozzunk l�tre egy f�rfik�ri rovatot, amibe a f�rfi testv�rek havonta �rhatnak cikkeket.
Kiss S�ndor eln�k
Fej�r Istv�n aleln�k
a lap elej�re

�R�MH�RMOND� ASSZONYOK

"Az �r ad vala sz�lniok az �r�mh�rt viv� asszonyok nagy csapat�nak." (Zsolt 68:12)

A ny�r mozgalmas esem�nyei m�g elevenen �lnek eml�kezet�nkben. Bar�tokkal val� tal�lkoz�s, vak�ci�z�s, vend�gl�t�smind megannyi kedves sz�nfoltja �let�nknek. Nem utols� helyre ker�l az eml�k-list�n a Sz�vets�g�nk Konferenci�ja sem, mert az ut�bbi �vekben az �r k�l�n�sen sok lelki �ld�sban r�szes�tett ezen alkalmakon. A testv�ri k�z�ss�g �pol�s�hoz seg�tett �gy a hat�rainkon bel�l, mint azon k�v�l. Mindenki �r�mmel mondta, hogy meg�rte a f�rads�got �s a nagy �t v�llal�s�t, hogy "t�borhegyi �lm�nyek" megtapasztal�i lehess�nk. Testi-lelki fel�d�l�st ny�jtott a term�szet �l�n sz�pen elhelyezett konferenci�z� T�bor is, feledtetve a v�ros zaj�t �s zs�folts�g�t.

Mint a N�sz�vets�gnek egy tagja, ebben a kis �r�sban hadd sz�ljak arr�l a munk�r�l, ami a Sz�vets�g�nk keretein bel�l folyt.

A Konvenci� az az alkalom, amikor valamennyien egy�tt lehet�nk �s m�r hagyom�ny is, hogy egy est�t (�ltal�nosan a p�ntek est�t) a n�testv�rek szolg�lata t�lti ki.

A K�zgy�l�s f�gondolata: "Krisztus Gy�lekezete" volt. Az igeszolg�latok t�bb oldalr�l bemutatt�k ezt a k�z�ss�get, amit mindannyian �r�mmel hallgattunk. N�sz�vets�g�nk sz�pen, t�m�hoz ill�en jel�lte meg istentisztelet�nek �zenet�t: "�r�mh�rt viv� asszonyok" c�men.

Krisztus Gy�lekezete a n�testv�reket is mag�ba foglalja �gy, mint a f�rfi testv�reket. �gy boldogan �lvezt�k Isten kegyelm�nek re�nk, �s �ltalunk m�sokra val� ki�rad�s�t.

N�sz�vets�gi eln�k�k: Kulcs�r Anna M�ria, Helen B�nyai, Dr. Haraszti Roz�lia (jelenlegi eln�k), Ethel Kish �s Lidia Csato

 

M�sz�ros K�lm�nn�, Gy�ngyv�r testv�r�nk volt a vend�gsz�nokunk. A 68. Zsotl�r 12. verse, valamint a 2 M�z 15. r�sze alapj�n sz�lta Isten �zenet�t. Mirj�m, mint pr�f�ta asszony jelenik meg el�tt�nk, aki donot vesz kez�be �s ut�na kimentek mind az asszonyok.

Mirj�m kiemelked� szem�lyis�g Izr�el t�bor�ban. Pr�f�tai aj�nd�ka van, viszont jelentkezik n�la az elbizakodotts�g. Ez�rt Isten k�zbel�p �let�ben. Nem engedi meg, hogy M�zes f�l� helyezze mag�t! Figyelmeztet� tanuls�gk�nt jegyezt�k meg, �s tett�k fel a nagy k�r�d�st: �R�MH�RVIV� ASSZONYOK VAGYUNK-E? Vajon a k�rnyezet�nket felvid�tjuk-e? Ige, Isten �zenete van-e ajkunkon? Dics�retet �nekel�nk-e szent Nev�nek?

F�redi Kamilla testv�rn� is bizonys�got tett. Szavai megr�z�ak voltak. Bels� v�v�d�sok, mi�rtek, �tkeres�s, Isten vezet�se ut�ni forr� �haj jellemezte. Hissz�k, hogy az �r utat k�sz�t kedves szolg�l�le�ny�nak a misszi� f�ldeken.

Alkalmunk volt egy m�sik id�pontban is egy�tt lenni a testv�rn�kkel, ahol ki-ki besz�molt a helyi gy�lekezet�kben v�gzett n�i munk�r�l.

K�z�tt�nk volt BOKOR BARNAB�SN� testv�r Nagyv�radr�l, Erd�lyb�l, valamint M�NUS D�NIELN� testv�r Magyarorsz�gr�l.

Bokor J�lia n�testv�r�nk eg�szs�g�gyi n�v�r. Egy kereszty�n rendel�ben v�gzi munk�j�t. Alkalma van a betegekkel nem csak a fizikai betegs�g kezel�s�re, hanem a l�lek gy�gy�t�s�ra is t�bbi alkalmazott munkat�rs�val.

M�nus D�nieln� a Dork�s szeretetszolg�lat egyik munkat�rsa, akinek egyik f� munkater�lete a mez�telenek, szeg�nyek felruh�z�sa.

M�sz�ros testv�rn� is elmondta azt a szeretetszolg�latot, amit gy�lekezet�k n�testv�rei �s �k maguk is v�geznek, kall�d� fiatalok �s csal�dottak k�r�ben. A szeretet, a gy�ng�ds�g a kem�ny sz�veket is meg tudja l�gy�tani! A testileg-lelkileg megt�rt emberek felkarol�sa igazi istentisztelet. Ezt igyekezz�nk mindannyian mi h�v� asszonyok gyakorolni, a magunk hely�n.

Megjegyz�sre m�lt� az a t�ny is, hogy a N�sz�vets�g�nk jelenlegi eln�ke, Dr. Haraszti Roz�lia mellett ott volt m�g a k�vetkez� n�gy kor�bbi eln�k: Mrs. Helen K. B�nyai, Mrs. Ethel Kish, Mrs. Lidia Csato �s Mrs. Anna M�ria Kulcs�r.

Felt�lt�dve, boldogan mondtunk egym�snak b�cs�t, v�llalva az egym�s�rt val� im�dkoz�st �s a szeretet szolg�lat v�gz�s�t kijel�lt hely�nk�n, am�g megb�z� Urunk �rett�nk j�n.

Kulcs�r Anna M�ria (New York)

a lap elej�re


GY�LEKEZETI H�REK -- CLEVELAND

Magyar Beth�nia Baptista Gy�lekezet
Lelkip�sztor: Zeffer B�la

"... Mi pedig az �rnak, a mi Isten�nknek nev�r�l eml�kez�nk meg."

Elm�lt a ny�r, �ldott alkalmakban volt r�sz�nk vend�g testv�reink �s az �r jelenl�te �ltal.

H�laad�ssal sz�v�nkben gondolunk a Kitchener-ben (Canada) f.e. febru�rban megkezd�d�tt misszi�ra, ahol az�ta t�bb mint 45 szem�ly hallhatott Istenr�l, anyanyelv�n, magyarul. Ezt a k�z�ss�get im�ds�gos sz�vvel hordozza gy�lekezet�nk, mint misszi�s ter�letet. M�jus 11-�n Any�k napj�ra h�vtuk vend�g�l �ket, kb. 30-an j�ttek el. �ldott volt az egy�ttl�t. T�bbs�ge m�g nem vett r�szt hivatalos istentiszteleten. �r�mk�nnyek k�z�tt �rezt�k az �desany�k fel� ir�nyul� szeretetet, ami: Isten ig�je, ifj�s�gi szolg�latok �s vir�g k�sz�nt�sek �ltal nyilv�nult meg.

A Chicag�i Ifj�s�gi tal�lkoz� ut�n, Koncz Mih�ly tv. (Nagyszalonta) volt gy�lekezet�nk vend�ge. �ldott szolg�latok �s besz�lget�sek �ltal tett bizonys�got Istenr�l, az � szeretet�r�l, a kegyelemr�l �s a megt�r�sr�l.

J�nius 14-�n menyegz�i istentiszteletet tartottak Jur�s P�ter (Toronto-Canada) �s Kiss Enik� a Parma Baptist Church-ben. Isten ig�j�t Zeffer B�la lkp. Mt 22:1-14 (A kir�ly fi�nak menyegz�je) alapj�n hirdette. Az ifj� h�zasp�rt �nekkar, ifj�s�gi �nekek �s szavalatok �ltal k�sz�nt�tt�k, k�v�nva boldogs�got �s az �r vezet�s�t h�zass�gukra.

J�nius 16-�n Bokor Barnab�s tv. �s feles�ge �rkeztek Nagyv�radr�l, gy�lekezet�nk megh�v�s�ra. A rep�l�t�rr�l, az imah�zba ment�nk, ahol vir�ggal �s tort�val lett kellemesebb a vend�gfogad�s. Bokor tv. vezet�s�vel beindult a karmester kurzus, az �nek-zenekar �s a f�rfikar gyakorlata. J�nius 22-�n sz�vet felemel� �nek szolg�latok �ltal, �ld�sos istentisztelet volt. Bokor tv. hirdette az ig�t.

J�nius 26-�n M�sz�ros K�lm�n lkp. feles�ge �s le�nyuk �rkeztek Sz�kesfeh�rv�rr�l, gy�lekezet�nk megh�v�s�ra. �ldott tal�lkoz�s volt a r�gi �s az �j ismer�s�kkel. A h�t v�g�n mindk�t vend�g csal�d a R�mai t�bor megnyit�s�ra Canad�ba utazott.

J�lius 6-�n �nnepi istentisztelet volt Bokor, M�sz�ros �s M�t� B�lint (Chicago) h�zasp�rokkal. �ld�sos igehirdet�sek, �nekszolg�latok �s vend�gl�t�sban �rezt�k a 133. Zsolt�r igazs�g�t: "Ahol egy�tt laknak az atyafiak, oda �ld�st �s �letet k�ld az �r." A "sz�nak" is helye volt: Bokor, M�sz�ros, M�t� tv-ek meg�rdemelt�k, hogy Clevelandba h�vjuk �ket. A Clevelandiak is meg�rdemelt�k a vend�geket. Az �r legyen �ldott a tal�lkoz�s�rt. Vend�g testv�reink tov�bbra is vel�nk maradtak. H�tk�znap �s vas�rnap szolg�ltak. A M�sz�ros csal�d t�bb mint 25 csal�dot l�togatott meg. Megismerkedt�nk a Rem�nys�g H�za alap�tv�ny tev�kenys�g�vel, a Sz�kesfeh�rv�ri gy�lekezet �let�vel, m�k�d�s�vel �s szolg�lat�val. Gy�ngyv�r tv-n� karvezet�i �s �nek szolg�latai �ltal, l�thattuk a lkp. szolg�latban akt�v munk�j�t.

Bokor tv. f�radhatatlan er�vel pl�nt�lja ifjainkba a karvezet�i �s a zenei tehets�g magvait, amelynek gy�m�lcs�z�s��rt most is im�dkozzunk.

Vend�geinket gy�lekezet�nk nagy l�tsz�mmal (36) kis�rte el Sz�vets�g�nk 90-ik k�zgy�l�s�re New Yorkba.

J�lius 21-23-ig Borz�si Gyula Brass�i lkp. a R.M.Gy.Sz. f�titk�ra hirdette Isten ig�j�t gy�lekezet�nkben. �ldott tan�t�st hallottunk "Isten lelke munk�ja a szolg�lattev�kben." Gy�lekezet�nk f�radhatatlan �ldozattal vett r�szt a rendk�v�li istentiszteletben.

K�nnyes szemekkel, h�laad�ssal �s �r�mmel �nnepelt�k a Bemer�t�si �nnepet j�lius 27-�n. Megmozdult a v�z. H�rom feh�rruh�s l�pett sz�vets�gre Krisztussal. Balla Andrea, ifj. Borb�ly Zolt�n �s Zeffer Zolt�n. N�pes vend�g gy�lt egybe: Eur�pai vend�geink, Canada, New York, Detroit, Chicago, Kegyelem gy�lekezet, K�lm�n Szabolcs ref. lkp. �s sokan m�sok. Isten ig�j�t M�sz�ros K�lm�n lkp. hirdette (Ap.Csel 8:26-40) kiemelve a bemer�tkez�s fontoss�g�t. A bemer�t�st a helybeli lelkip�sztor v�gezte. F�redi Kamilla lkp. bizonys�gtev� szolg�lattal v�zolta a bemer�t�st. Mennyei Aty�nk �ldja meg az �j pl�nt�kat Isten sz�l�skertj�ben. A d�lel�tti istentisztelet ut�n f�nyk�pet k�sz�tett�nk az imah�z el�tt, majd k�z�s eb�d. A d�lut�ni szolg�latok �ldott Istent�l j�tt �zenetekkel t�lt�tt�k be mindny�junk lelk�t. �r�m volt a mennyben �s a f�ld�n �s imah�zunkban, �rezve a testv�ri szeretet �s szolg�lat csod�latos munk�j�t, �ld�s�t.

A M�sz�ros csal�d ezen a d�lut�n b�cs�zott gy�lekezet�nkt�l, megk�sz�nte a megh�v�st, az �ldozatot �s a vend�gl�t�st. J�lius 30-�n szerd�n vissza utaztak szolg�lati hely�kre, Sz�kesfeh�rv�rra. Haszn�lja az �r tov�bbra is lelkek megment�s�re.

Augusztus 9-�n Boda R�bert �s Cs�ki Annam�ria (Magyarorsz�g) menyegz�s istentiszteletet tartottak a West Side Reform�tus templomban. Isten �zenet�t Zeffer B�la lkp. hirdette "H�zass�g �s a gy�lekezet" Ef 5:21-33 alapj�n. A h�zass�g k�t�si aktust L�szl� Imre lkp. v�gezte. A k�t gy�lekezet �sszevont �nekkar�t Bokor Barnab�s tv. vez�nyelte. �nek �s szavalatok �ltal k�sz�nt�tt�k az �j h�zasp�rt, k�v�nva sok boldogs�got �let�tjukra.

Augusztus 10-�n Arat�si �nnepet tartottunk. Bokor tv. igehirdet�se, az �nekzenekari szolg�latok �ltal h�l�t adtunk mennyei Aty�nknak az �j keny�r�rt �s a munk�s kezek�rt amelyek �ltal keny�r van asztalunkon. Az el�z� napi menyegz�re hivatalos vend�gek vel�nk �nnepeltek, k�z�s eb�d ut�n folytattuk �nnep�ly�nket. Toront�i, detroiti, chicag�i, �s ausztriai vend�gek szolg�ltak. Megeml�keztek Isten �ld�s�r�l, amit a keny�rben k�ld asztalunkra.

Clevelandiak �s vend�geik a bemer�t�s napj�n, az imah�z el�tt

 

 

Augusztus 17-�n Zene�nnep�lyt tartottunk. Isten �zenete a zen�r�l-�nekr�l sz�lt hozz�nk. Bokor tv. szakszer�en v�zolta a zene m�v�szet�t �ssze k�tve az Isteni dics�rettel. D�lel�tt �s d�lut�n az "�j karmesterek" vez�nyelt�k az el�gg� nagy l�tsz�m� �nek - zenekart. D�lut�n karmesteri 1-fokozat� oklevelet adott �t Bokor tv. zenetan�r: Lakatos Erika, ifj. Borb�ly Zolt�n, Zeffer Zolt�n, Veress S�ndor testv�reknek. Borb�ly Enik� karmester �tvette az �nekkar r�sz�re aj�nd�kozott oklevelet Bokor testv�rt�l.

E d�lut�n b�cs�zott a Bokor h�zasp�r gy�lekezet�nkt�l. K�sz�netet mondtak a vend�gl�t�s�rt, a megh�v�s�rt �s minden �ldozat�rt. Mi is k�v�ntuk Isten �ld�s�t tov�bbi szolg�lataikra.

Nagyra �rt�keltem gy�lekezet�nk f�radhatatlan �ldozatos (thiatirai) lelk�let�t. Zs�folt volt a ny�r, de nem volt er�nk felett. Sok volt az �nnep�ly �s vend�gek is voltak. Hissz�k, hogy �ld�sos volt minden egy�ttl�t. A j� Isten jutalmazza meg a vend�geket �s a vend�gl�t�kat f�rads�guk�rt, szolg�latuk�rt. Isten ig�j�t pedig tegye gy�m�lcsterm�v�, hogy a "poh�r v�z" szolg�lata gazdagon legyen megjutalmazva. ____Zeffer B�la

a lap elej�re


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.


Sao Paulo, Braz�lia

Kedves Amerikai Magyar Testv�rek az �rban!

A Sao Paulo-i Els� Magyar Baptista Gy�lekezetben �l�k nev�ben �rok egy kis �rtes�t�st az itteni magyarokr�l �s munk�jukr�l.

M�jus 31-�n iktattunk be a Sao Paulo-i gy�lekeztbe az �j lelkip�sztort, akit a gy�lekezet megv�lasztott. A p�sztor neve, akinek �tadtam a gy�lekezet vezet�s�t: Fernando Bakkio. � nagyra �rt�keli az itteni magyarokat, megbecs�li a magyar misszi� munk�t. R�szt vesz a magyar istentiszteleten, hab�r nem �rti a nyelv�nket.

A mell�kelt k�pen �tadom a szolg�latot az �j p�sztornak. A jobboldalon az els� fi�k gy�lekezet (Carapicuiba-i Baptista Gy�lekezet) lelkip�sztora, ifj Ol�h J�zsef tv. l�that�, aki a beiktat�si im�t mondta.

Kedves Herjeczki testv�r, k�sz�nj�k, hogy eddig is k�ldt�k d�jmentesen az Evang�liumi H�rn�k�t. Itt Sao Pauloban 164 taggal rendelkez�nk, de ezek nem �rtenek magyarul, portug�lul besz�lnek. Mi magyarok egy�tt munk�lkodunk vel�k. Mivel kevesen vagyunk, a 12 helyett csak 6 p�ld�nyt k�r�nk a lapb�l.

Amerikai testv�reinkre az �r gazdag �ld�s�t k�v�njuk.

Nagy Ferenc diak�nus, a magyar munka ir�ny�t�ja

ARANYMENYEGZ�

Kulcs�r Ferenc �s Anna testv�reink h�zas�let�k egy kerek hat�rk�v�hez �rkeztek, amelyen ez �ll: 50 �V! Most �tven �ve indultak el az �r sz�ne el�tt egym�snak �r�k h�s�get fogadva, hogy egy�tt folytass�k �let�tjukat az Istent�l megszentelt h�zass�gban. Ma is h�l�s sz�vvel vallj�k, hogy mindeddig megseg�tette �ket az �r!

A kiterjedt csal�d �s a New Yorki Gy�lekezet, amelynek imm�r m�sf�l �vtizede h�s�ges tagjai, egy�tt �rvendezett �nnepelt testv�reinkkel. A J� Isten �gy v�gezte, hogy ezen a kedves csal�di �nnepen jelen legyen az Anna testv�rn�nk h�ga a f�rj�vel, a T�t�s h�zasp�r Szil�gy Nagyfalub�l, Erd�lyb�l. A h�t testv�r k�z�l eddig csak Anna testv�rn�nek adatott meg, hogy ezt a sz�p jubileumi �vet meg�rje.

A d�lel�tti istentisztelet keret�ben lelkip�sztorunk - Kulcs�r S�ndor testv�r - ig�vel k�sz�nt�tte a jubil�l� h�zasp�rt, ezt k�vet�en im�dkozott �rt�k. Majd gyermekeik, unok�ik �s az �nekkar is bekapcsol�dott k�sz�nt�s�kbe.

Az istentisztelet ut�n az eg�sz gy�lekezet k�z�s eb�den folytatta az �nnepl�st a gazdagon megter�tett asztal k�r�l. A gy�lekezet tagjai szeretet�k jel��l aj�nd�kokkal �s vir�gcsokrokkal k�sz�nt�tt�k az �nnepelteket.

Isten�nk �ld�sa maradjon tov�bbra is az id�s KULCS�R h�zasp�ron, legyenek h�ek az �rhoz �s egym�shoz �let�k v�g�ig!

New York (Egy jelenlev�)

a lap elej�re

BILLY GRAHAM SZENT EMBER

K�l�nleges esetek Dr. Billy Graham 1977-ben Debrecenben tett l�togat�sa alkalm�b�l.

Nem volt egyszer� eset. Billy Graham ragaszkodott ahhoz, hogy Debrecenben is l�togat�st tehessen. Tudott Kossuth Lajos Debrecenben elmondott tr�nfoszt� besz�d�r�l, meg arr�l is, hogy a m�sodik vil�gh�bor� ut�n Debrecenben alakult meg az ideiglenes orsz�ggy�l�s. Valami saj�tos r��rz�s alapj�n hasonl� jelent�s�get v�ltek felfedezni a Billy Graham l�togat�sa alapj�n alakulgat� helyzetben. Nem t�vedtek t�l sokat. Az pedig, hogy a szent korona visszasz�ll�t�sa egyre jelent�sebb hangs�lyt kapott, saj�tos helyzet el� �ll�totta a magyarorsz�gi egyh�zi �s vil�gi szervezeteket.

A vil�gi szervezetek nem k�v�nt�k, hogy a Katolikus Egyh�z hangs�lyos szerepet kapjon. A Reform�tus Egyh�z pedig nem v�llalhatta a Katolikus Egyh�zzal szembeni felel�ss�get. Ez�rt elz�rk�zott. Nem Billy Grahamet nem v�llalta, hanem azt az ellentmond�sos szitu�ci�t.

Palotai S�ndor felh�vatott Budapestre �s a k�vetkez�ket mondta. Lajos, ma egy ember van Magyarorsz�gon, aki Billy Grahamet el tudja vinni Debrecenbe. Az te vagy. A Bartha Tibor p�sp�kkel k�ztudottan j� kapcsolatra �p�tve. Ha nem siker�l, akkor Billy Graham nem megy Debrecenbe. Lehet, hogy t�vedett, de lehet, hogy csak a kock�zatot nem akarta v�llalni. Ha nem siker�l, nem lesz negat�v k�vetkezm�nye r�dn�zve. Mindenesetre pr�b�ld meg.

M�lyr�l j�v� felfoh�szkod�s ut�n v�laszoltam, v�llalom.

�tmentem a Zsinati Irod�ba, hogy kihallgat�st k�rjek a p�sp�k �rn�l. Ahogy mentem fel a l�pcs�k�n, az egyik nyitva l�v� ajt�n megl�ttam, hogy a p�sp�k �r ott �l az �r�asztaln�l. A szem�lyi titk�rn�j�t kerestem. Akir�l k�ztudott volt, hogy szigor� ellen�re a p�sp�k �rnak. K�z�ltem vele a sz�nd�komat. � azt mondta, hogy a p�sp�k �r h�zon k�v�l van. Mire �n megmondtam, hogy be tudok menni a szob�ba, ahol a p�sp�k �r van, de az kellemetlen lenne. Mire � �gymond, v�rjak. Bement a p�sp�k �rhoz, majd hamarosan visszaj�tt. Azt k�rte, hogy menjek vissza a Baptista K�zpontba �s v�rjak. Mire oda�rtem m�r v�rt az �zenet, hogy mehetek vissza. Az Iroda akkori vezet�je fogadott. A k�vetkez�ket k�z�lte velem. A P�sp�k �r szabad kezet ad a debreceni l�togat�s megszervez�s�re. A debreceni p�sp�ks�gen nyolc ember �ll rendelkez�sre. Kezdj�k meg a dolgot. Haza utaztam �s elkezdt�k. Abszol�t biztos seg�ts�g volt Zs�ros J�zsef esperes �r, Tank� Istv�n Nagy Templom-i lelk�sz, K�rti L�szl� a Koll�gium akkori f�igazgat�ja �s az eg�sz megb�zott csoport.

A Baptista Egyh�z r�sz�r�l pedig �sszek�t� volt Dr. Alm�si Mih�ly a Szabad Egyh�zak egyik titk�ra.

A h�lgyet, aki a l�togat�s�t hivatott volt megakad�lyozni, m�snap reggel holtan tal�lt�k a b�rfotelben. Megrend�t� csoda t�rt�nt. Nem Billy Graham csin�lta, de vele kapcsolatban t�rt�nt. A h�rt akkor elfojtottuk. Ez hist�ria.

Az egyh�zak annyira �vatosak voltak, hogy a megh�v�kat csak a l�togat�s napj�n k�zbes�tett�k. Lehet�s�get biztos�tva arra, hogy negat�v fejlem�nyek eset�n hivatkozhassanak r�, hogy t�nyek el� lettek �ll�tva. Nem b�nt�k meg.

T�bben kifog�solt�k, hogy az alkalom nem a Nagy Templomba lett szervezve. Nem a Reform�tus Egyh�zon m�lott. A vil�gi hat�s�gi szervekkel k�z�sen �llap�tottuk meg, hogy a Nagy Templom nem alkalmas hely. Ismerve a terepet. A t�meg nem f�rne be a templomba. A v�rhat�an nagy t�meg �r�kra elz�rn� a forgalmat. Ezt nem lehetett megengedni. Igy j�tt l�tre a kompromisszum, hogy enged�lyt adnak hangsz�r�k felszerel�s�re az imah�z el�tti t�ren.

Ebb�l majdnem botr�ny lett.

Eg�sz szervez�s alatt �reztem egy saj�tos kett�s�get Palotai S�ndorban. Ami egy�bk�nt r� mindig jellemz� volt. Valahogy �gy: ha siker�l az alkalom, az az � �rdeme. Ha botr�ny lenne, �t tudja h�r�tani a felel�ss�get. Mind a k�t c�l �rdek�ben megtette amit tehetett.

Hasztalan k�z�lt�k, hogy a rend�rs�g a n�gyes-sz�m� �tvonalat biztos�tja Budapest, Hajd�szoboszl�, Hortob�gy vonalon. Mert az�rt ilyen is volt. � a h�rmas-sz�m� �tvonalat er�szakolta ki. Noha tudta, hogy ezen a vonalon �ltal�nos fel�j�t�si munk�latok folynak.

Billy Grahamet beszuszakolt�k egy kism�ret� szem�lykocsiba.

H�rom�r�s k�s�ssel �rkeztek meg Hortob�gyra. A kezd�s el�tt f�l �r�val �rkeztek Debrecenbe.

�n a rend�rs�gt�l enged�lyt k�rtem �s kaptam, hogy a hangsz�r�kat akkor kapcsoljam be, amikor �n azt j�nak l�tom. Egy �r�val a kezd�s el�tt bekapcsoltuk. Az �nekkar �nekelt �s zsolt�rokat olvashattak fel a Bibli�b�l.

Amikor Billy Graham �s csoportja meg�rkeztek, Palotai S�ndor hallva a hangsz�r�kat felh�borodva azt k�rdezte, mif�le wirtschaft megyen itt. �n azt v�laszoltam, hogy ez el�k�sz�let az evang�liz�l�sra. Azonnal kapcsolj�tok ki a hangsz�r�kat ord�totta. Figyelmen k�v�l hagytam. Odament a megyei egyh�z�gyi titk�rhoz �s felh�borodva mondta, hogy Ol�h nem hallgat r�m. A titk�r �r igy felelt. Tess�k hagyni, Ol�h �r tudja mit csin�l. �lesen reklam�lt a rendez�kn�l, azok r�m h�r�tott�k a felel�ss�get. Nem nyugodott bele. Igehirdet�s k�zben oda�llt el�m a sz�sz�khez �s fogai k�z�tt sziszegte: Kapcsold ki! �n vissza, �lj le! Kapcsold ki! �lj le! Ezt a jelenetet �r�k�ti meg a mell�kelt f�nyk�p.

Billy Graham evang�liz�ci�, Baptista Imah�z, Debrecen, 1977. Palotai S�ndor (�ll) ki akarja kapcsoltatni a hangsz�r�kat.

K�zben m�g az is t�rt�nt, hogy meg�rkez�s ut�n a sof�r elment tankolni, v�letlen�l mag�val vitte Billy Graham iratt�sk�j�t a bibli�val egy�tt. Billy Graham Debrecenben k�lcs�nk�rt bibli�b�l pr�dik�lt. Pr�dik�ci� k�zben a sof�r vissza�rkezett, felt�n� m�don felny�jtotta a t�sk�t a sz�sz�kre. Billy Graham udvariasan megk�sz�nte �s azt mondta f�lreteszi, mert m�g azt gondoln�k n�melyek, hogy pap�r n�lk�l nem tud pr�dik�lni. Tudott.

Az volt az �rz�s�nk, hogy m�g a falak is megszentel�dtek. Az ut�na k�vetkez� egy �ven bel�l h�romszor volt bemer�t�s Debrecenben.

A hortob�gyi epiz�d

Az volt a szok�s, hogy miut�n a csik�sok a m�nest megfuttatt�k, minden illusztris vend�gnek felaj�nlott�k, hogy fel�lhet az egyik l�ra. Addig nem fordult el�, hogy b�rki is v�llalta volna a megtisztel� aj�nlatot. Billy Graham volt az els�. � mindig is v�llalta, hogy eredetileg farmer fi�.

H�tf�n, amikor kimentem, hogy a fogad�ssal j�r� sz�ml�t kifizessem - ugyanis Billy Graham nagy gondot ford�tott arra, hogy a sz�ml�t a megh�v� egyenl�tse ki -, �k azut�n a felmer�lt k�lts�get megt�r�tett�k. Ezen a bizonyos h�tf�n hangzott el az a jeles mond�s, hogy Billy Graham szent ember. Mert az a l� melyre fel�ltett�k igen vad term�szet� l� volt. Idegen ember k�zel sem mehetett hozz�. Izgatottan v�rt�k, hogy mikor r�g, harap, esetleg elrohan �s ledobja lovas�t. Ez a l� meg sem mozdult, meg�rezte, hogy szent ember �l rajta.

Ezt az epiz�dot 1989-ben Hamilton Ontari�ban mondta el Dr. Haraszti S�ndor Billy Grahamnek, az ott tartott evang�liz�ci� alkalm�val. Mire Billy Graham azt v�laszolta: "Legal�bb egy l� m�r tudja." J�t der�lt�nk rajta.

Ol�h Lajos

a lap elej�re


MOSOLY-7

(H�rek a L�dia Alap�tv�ny szokolyai munk�j�r�l)

Az id�n ny�ron 85 gyermek egy�tt t�lt�tt het�t jelentette ez a n�v Szokoly�n, j�lius 28. �s augusztus 2. k�z�tt. Imm�r �t�dik alkalommal szervezt�nk ilyen alkalmat az �vr�l-�vre n�vekv� gyermek-sereg r�sz�re. �ldozatos sz�v� tan�t�k, fel�gyel�k, h�tt�rmunk�sok, gy�lekezet �s f�leg az �r volt z�loga a sz�p h�tnek.

D�lel�tt�nk�nt a "B�bk�sz�t� kertj�be" l�togathattunk el a helyi fiatalok pantomim el�ad�sa r�v�n, ami t�mafelvet�sk�nt szolg�lt az ut�na k�vetkez� csoportos besz�lget�sekhez. D�lut�nonk�nt a h�t csoport �jra egy�tt volt �s olimpi�n, versenyekben, t�r�n vezethett�k le energi�jukat. Sokat �nekelt�nk, k�zimunk�ztunk, amib�l szerd�n �zel�t�t kaphattak a megh�vott sz�l�k �s a gy�lekezet. A szadai k�rzet b�bcsoportja is sz�nes�tette a het�nket.

Sok �lm�nyt szerett�nk volna adni a gyerekeknek, akik fele helyb�l, a m�sik fele pedig a Budapest-Wessel�nyi utcai gy�lekezetb�l, valamint a VII. ker�let egyik iskol�j�b�l �rkezett.

A t�boroz�st a L�dia Alap�tv�ny szervezte. Az ide k�ld�tt adom�nyokb�l m�k�dtetj�k rendszeresen, havi egyszeri alkalommal a Mosoly-klubot. �r�l�nk ennek a szolg�lati lehet�s�gnek is �s k�sz�nj�k azoknak, akik t�mogatj�k munk�nkat. H�l�sak vagyunk minden�rt, de legink�bb Isten�nk jelenl�t��rt, vezet�s��rt - amit olyan gazdagon tapasztaltunk ezen a h�ten is.

Lengyel-magyar kapcsolat

R�vid pihen� ut�n ism�t szolg�latba �llhattunk. Augusztus 7-�n Lengyelorsz�g �rv�z s�jtotta ter�let�r�l 19 gyermek �s 3 feln�tt �rkezett a gy�lekezet�nkbe. A wroclawi baptista gy�lekezetb�l �s az oda j�r� bar�tkoz� csal�dokb�l j�ttek a gyerekek. Az eleinte fell�p� kommunik�ci�s neh�zs�gek ellen�re a gyerekek feltal�lt�k magukat (mi is). Az elsz�ll�sol�sban, �tkeztet�sben kivette r�sz�t mindenki a gy�lekezetb�l, s�t nagyon nagy szeretettel v�llaltak gyerekeket a bar�tkoz� csal�dok is. A sok k�z�s program alatt kialakult bar�ts�gok miatt k�t h�t ut�n neh�z volt az elv�l�s. A gyermekek k�z�tt volt aki �gy ment haza, hogy nem volt hova, a v�z elmosta az otthonukat. �k egy kicsit jobban �t tudj�k �lni a bibliai �z�nv�z t�rt�net�t.

Ez a k�t h�t elind�tott a k�t gy�lekezet k�z�tt egy kapcsolatot, amit mindannyian szeretn�nk tov�bb �polni. Nem felejtj�k el ezt az egy�tt elt�lt�tt id�t, tov�bbra is im�dkozunk �rt�k �s ezt szeretn�nk k�rni mindenkit�l.

Marton Zsoltn� Gyurik Helga

a lap elej�re


EML�KEZ�S KOD�LY ZOLT�NRA

1882 - 1967

Kod�ly Zolt�n hal�l�nak 30. �vfordul�j�n - egykori tan�tv�nya, Cz�vek Istv�n opera-�nekes testv�r�nk �r�s�t k�z�lj�k itt -; �gy eml�kez�nk meg a magyar zene �ri�s�r�l, aki hit�ben �s hazaszeretet�ben t�ntor�thatatlan maradt, s�t azt j� s�f�rk�nt tov�bbadta a k�vetkez� nemzed�keknek is, csod�latos zen�ben �s p�ld�s �let�ben. K�rusm�vei �nekkaraink el�ad�s�ban gy�lekezeteinkben is felhangzanak. Tan�tv�nya volt Dr. H�thalmi P�th K�roly testv�r is, akivel legutols� amerikai �tja sor�n Kaliforni�ban tal�lkozott. Ma, amikor a magyar n�p kultur�lis hagyat�ka Magyar F�ld�n is vesz�ben van, amikor a n�p�nkre er�ltetett kelet-h�dolat ig�ja al�l felszabadulva, �nk�ntesen v�lasztott, de ugyanannyira rombol� nyugat-b�lv�nyoz�s divatja tombol, melynek hull�mai be-becsapnak a gy�lekezeti �let szf�r�iba is, m�lt� megeml�kezn�nk Kod�ly Zolt�nr�l, aki R�kosi M�ty�s "megtisztel�" felk�r�s�t egy �j magyar himnusz �r�s�ra e szavakkal utas�totta vissza: "R�kosi �r, enn�l jobbat nem lehet �rni." �gy t�rt�nhetett meg az a csoda, hogy n�p�nk tov�bbra is nemzeti im�t �nekelt Ahhoz, Kinek l�t�t tagadni tan�tott�k. (Nov�k J�zsef)

A hal�la �ta eltelt harminc esztend� sem tudta elhom�lyos�tani Kod�ly mesternek - a Tan�r �rnak - alakj�t, hangj�nak halk, finom cseng�s�t azok el�tt, akiket tan�tott, vagy akik valamilyen form�ban kapcsolatban voltak vele.

1967 �ta egykori n�vend�keinek a t�bora - otthon is, k�lf�ld�n is - er�sen megcsappant, csak m�vein �s tan�t�si met�dusain nem fogott az id�, s ak�rcsak Bart�k, vagy Dohn�nyi, � is ott van abban a magyar zenei Pantheonban, melynek alapjait Erkel, Mosonyi, Egressy rakta le a m�lt sz�zad viharos �veiben.

Egy korl�tozott terjedelm� cikkben nem lehet r�szletesen kit�rni Kod�ly sokoldal� zenei munk�ss�g�ra. Nek�nk magyaroknak tal�n a n�pdalgy�jt�s �s feldolgoz�s, valamint a sokezer n�pi mel�dia lajstromoz�sa, rendszerbe foglal�sa a legfontosabb.

Vik�rral, Bart�kkal, Lajt�val, mondhatni a tizenkettedik �r�ban l�ttak hozz�, hogy megments�k a feled�st�l azokat az �si n�pdalokat, ballad�kat, melyeket n�p�nk zenei anyanyelv�nek tekinthet�nk.

Liszt Ferenc, miut�n megkompon�lta magyar rapsz�di�it, akkor d�bbent r�, hogy az �ltala felhaszn�lt dallamok nem n�pdalok, hanem csak n�pies m�dalok. Ezt felismerve fels�hajtott: "De j� is volna tariszny�san, v�ndorbottal bej�rni az eldugott kis falvakat, tany�kat �s eredeti n�pdalok ut�n kutatni!" Ezt a Liszt Ferenc-i elk�pzel�st n�h�ny �vtizeddel k�s�bb Kod�ly �s t�rsai val�s�tott�k meg. Szent elhat�roz�ssal a sz�v�kben kerest�k, kutatt�k azokat az �si n�pdalokat, melyeknek saj�toss�ga a pentat�nia, vagyis az �tfok�s�g, valamint a kvintv�lt�s.

Egyszer� meghat�roz�ssal, �tfok�nak mondhat� az a n�pdal, melyet a zongora fekete billenty�in el lehet j�tszani an�lk�l, hogy feh�r billenty�t �rinten�nk.

A kvintv�lt�s azt jelenti, hogy a dal els� sor�nak dallama, rendszerint a harmadik sorban �t hanggal m�lyebben megism�tl�dik. K�zismert n�pdalunk, az "�rik a sz�l�, hajlik a vessz�..." kezdet� is ilyen kvintv�lt�sos mel�di�j�.

Kod�ly besz�molt arr�l is, hogy a n�pdalgy�jt�s milyen f�raszt� �s ideg�l� munka volt. A sz�zad elej�n hossz� kil�m�tereket kellett gyalogolni egyik falut�l, vagy tany�t�l a m�sikig, kottaf�zettel a zsebben, a h�ton cipelve a neh�z fonogr�fot. Kod�ly�kat els�sorban az �regek �rdekelt�k, mert t�l�k lehetett rem�lni olyan dalok megsz�laltat�s�t, melyeket �k is m�g a nagysz�leikt�l tanultak. Falura kellett menni�k, mert �si �nekeinket a falusi n�pl�lek �rizte sz�zadokon �t, nempedig a v�rosi lakoss�g.

A magyar n�pdalnak sok arculata van. Vir�g�nekek, ballad�k, katona �s bordalok, h�zas�t�k, t�nc �s gyermekdalok �s az �let megannyi alkalmait fel�lel� �nekek.

Kod�ly gy�jt�i munk�ja k�zben m�g arra is gondolt, hogy a nagyk�z�ns�ggel is megismertesse �s megszerettesse a n�pdalt. V�logatott a hatalmas anyagban �s a j�l el�adhat�kat zenei feldolgoz�ssal, st�lszer� zongorak�s�ret hozz�ad�s�val, k�zelebb vitte a k�z�ns�g �zl�s�hez. "Kellett r� ruha, ham�r behoztuk a mez�r�l a v�rosba" - szokta mondani. "�gy kellett r�szabni a k�nt�st, hogy el ne akassza a l�legzet�t, s a k�s�ret mindig csak az elvesztett mez�t �s falut igyekezz�k p�tolni." �gy lassan-lassan a v�rosi n�p is r�kapott a n�pdalok �z�re �s �nekelni kezdte.

Seg�ts�g�re voltak Kod�lynak az Operah�z jeles m�v�szei, mint Basilides M�ria, B�thy Anna, Sz�kelyhidi Ferenc �s Pall� Imre, s�t a vid�m m�faj nagyasszonya, Megyasszai Vilma is gyakran m�sor�ra t�z�tt egy-egy n�pdalt. Kod�ly, Bart�k, meg n�h�ny kort�rs zeneszerz�, m�veikbe belesz�tt�k a n�pdalmot�vumokat, s �gy az �si mel�di�k bevonultak hangversenytermeinkbe is, s�t a "Sz�kelyfon�" �s a "H�ry J�nos" r�v�n feljutottak az Operah�z sz�npad�ra.

Kod�ly nagyzenekari m�vei, a Gal�ntai, Marossz�ki t�ncok, a P�va v�ltozatok, mind a magyar n�pdalra �p�ltek �s siker dolg�ban t�ll�pt�k a haza hat�rait, amihez nyugaton m�k�d� karmestereink nagy seg�ts�get ny�jtottak.

Vil�gi m�vei k�z�tt rengeteg n�pdalk�rus szerepel. Idesorolhat� a vil�gsikert el�rt "K�llai Kett�s," melyet 1951-ben az �llami N�pi Egy�ttes mutatott be, Csenki Imre vez�nylet�vel.

Sz�mos magyar k�lt� - Pet�fi, V�r�smarty, Berzsenyi, Ady - verseit zen�s�tette meg, �s sikeres hangszersz�l�kat is kompon�lt.

�lete utols� peri�dus�ban munk�ss�ga k�z�ppontj�ba a k�rus�nekl�s fejleszt�s�t, valamint nagy pedag�giai �rz�kkel, az iskolai �nekoktat�st, a tiszta inton�l�st �ll�totta.

Vall�sos m�vei k�z�l els�sorban a "Psalmus Hungaricus"-t, a Magyar Zsolt�rt kell eml�teni, melyet 1923-ban kompon�lt. Ez a vegyeskarra, szimfonikus zenekarra �s tenor sz�l�ra �rt m�, bemutat�ja �ta, otthon �s k�lf�ld�n is, mindig �ri�si sikert aratott. A Buda visszafoglal�sa eml�k�re szerzett "Te Deum," az 1952-ben bemutatott "Missa Brevis," tov�bb� vall�sos k�rusm�vei, �l�k�n a "J�zus �s a kuf�rok" c�m� vegyeskarra, orgon�ra �s �nekhangra �rt zsolt�r �tiratai, mind Kod�ly Istenbe vetett m�ly hit�r�l tesznek tan�bizonys�got. Ezt a hitbeli meggy�z�d�s�t a legvadabb R�kosi-terror alatt sem rejtette v�ka al�, s �ri�si nemzetk�zi tekint�lye el�tt, m�g a tarfej� v�r�s gn�m is meghuny�szkod�sra k�nyszer�lt.

Kod�ly minden megnyilatkoz�sa a magyar l�lek, a magyar �nek �s a magyar sz� �pol�s�t �s tiszt�ntart�s�t szolg�lta.

�gy v�lt hossz� �let�tja sor�n Kod�ly Zolt�n n�p�nk nagy tan�t�mester�v�, magyar nemzet�nk g�niusz�v�.

Cz�vek Istv�n, Alhambra

a lap elej�re


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3