Evangéliumi Hírnök - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

1997. OKTÓBER

TISZTOGATÁS ISTEN SZŐLŐSKERTJÉBEN

- gondolatok a reformáció évfordulóján -

"Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen."(Jn 15,1-2.)

Az utolsó vacsora keretében hangzott el Jézus ajkáról a fenti kijelentés. Ez valójában a tanítványok apostollá avatásának "szertartása" volt. A Mester maga köré gyűjti tanítványait és felkészíti őket a közeli és távolabbi jövő eseményeire. A közös étkezés, a lábmosás szimbolikus aktusa, a tanítás és útbaigazítás, a tanítványok jövőbeli feladatainak meghatározása, a Szentlélek ígérete és végül a záró "főpapi" ima együttese teszi jelentőssé ezt az alkalmat. Az sem véletlen, hogy az "avató beszédnél" Júdás már nincs jelen. Ami itt elhangzik a szűk tanítványi körben, az azonban nem csak a leendő apostolok felkészítését szolgálja. Jézus utolsó beszédében már a jövendő gyülekezetről szól, és általános érvényű igazságokat jelent ki.

A megtisztulás jelképe volt a lábmosás. Van azonban olyan fajta megtisztulási folyamat is, ami nem olyan fájdalommentes, mint a lábmosás. A tisztálkodás inkább az élvezetes tevékenységek közé sorolható. Ugyanígy, átvitt értelemben is, vannak olyan erkölcsi, lelki szennyező tényezők, melyektől nem nehéz szívvel szabadul meg vagy tartja magát távol az ember. Jézus fent idézett szavai azonban nem a felületet érintő változásról szólnak. A megtisztulás fájdalmasabb formája az, amit a szőlőtő megnyesése szimbolizál. S mikor Jézus követőinek feltételként szabja ezt a fajta megtisztulást, már nemcsak a tanítványokról, hanem a gyülekezetről beszél.

A gyülekezet és az Atya, mint a gyülekezet Ura közötti kapcsolat misztériumát tárja fel Jézus a leendő apostoloknak. A hívő és a közösség egyaránt őbenne kell hogy gyökerezzen, őtőle kell kapnia az éltető erőt és lelki táplálékot. Az életből vett képpel Jézus azt az igazságot mutatja be, hogy a megtisztulás, a megújulás nem egyszeri cselekmény, hanem állandó velejárója a hivő életnek.

Miért is fontos akkor, hogy megemlékezzünk egy egyszeri eseményről, Luther Márton wittembergi kiáltványáról? Miért ünnepel október 31-én a keresztyén világ nagyrésze? Hiszen nem Luther volt az első, s nem is az egyetlen reformátor; gondoljunk csak anabaptista őseinkre, vagy az angol területen zajló puritán mozgalmakra.

Luther temetésén elmondott prédikációjában Johann Bugenhagen Pomeranus a mártírhalált halt reformátor, Husz János szavait idézte fel, aki állítólag a máglyán ezt a jövendölést mondta: "Most sütitek a 'libát' [utalás Husz nevének a jelentésére], de száz év múltán Isten elküld majd nektek egy hattyút, akit nem fogtok tudni megégetni." A lutheri reformáció eredményességét hosszú évtizedek előkészítő munkája tette lehetővé és sok-sok ártatlan mártír vére hullt, mire a keresztyének egyrésze szervezetileg is megújulhatott. Mennyivel jobb lett volna, ha a keresztyénség kezdettől fogva követi a jézusi utasítást. Ha a nyesegetést nem hanyagolja el, hanem - mint a kertész - évről évre, igény szerint alkalmazza.

Igaz a mondás: többet ér egy gyertyát meggyújtani, mint szidni a sötétséget. Luther Márton kiáltványa ilyen gyertyagyújtás volt. Nem puszta protestáció, hanem aktív reformáció. Ezért lett szimbolikus aktussá, ezért ünnepeljük meg évről évre, mert arra emlékeztet, hogy Isten áldásával egy személy munkája is eredményes lehet. Mint protestáns, evangéliumi hívők, arra emlékezünk, hogy a korrupciónak, a gonosznak tudatosan ellene kell állnunk, és az evangélium mércéjéhez kell igazítani az életünket. Mint reformált, megújult egyházak, vállalnunk kell a megújulás ismétlődő folyamatát.

A Reformáció ünnepe tehát fontos kettős szerepet tölt be. Egyrészt figyelmeztetésként áll előttünk a múlt példája: mi történik abban az esetben, ha elhanyagolja a keresztyénség a folyamatos megtisztulásra való felhívást. Egyetlen személy, egyetlen egyház sem kivétel az isteni parancs alól. Hogy állunk mi ebben a tekintetben: Mint személyek? Mint gyülekezet? Mint egyház? Mennyire vagyunk készek átengedni magunkat a Lélek - gyakran talán fájdalommal járó - tisztogató munkájának? Fel tudunk-e mutatni gyümölcsöket?

A Reformáció példája azonban nem csak figyelmeztetés, hanem bátorítás is: amikor Jézus kijelentette az övéinek, hogy nem hagyja őket magukra, ezt az igéretét be is teljesítette. Ha pusztán emberi szervezet lenne az egyház, már régen felbomlott volna. De Isten kezében tartja az övéit. Az Atya megtisztogatja a szőlőjét és lehetőséget ad az övéinek a "több" gyümölcs termésére.

A tisztogatás, nyesegetés tehát egy reményteli esemény a keresztyén közösség életében. Azt jelenti, hogy Isten még nem mondott le róla, hanem gondviselő kegyelmében tartja. Adjunk tehát hálát Isten megújító kegyelméért ezen a reformációs ünnepen és kérjük, igényeljük rendszeres tisztogató beavatkozását egyéni és közösségi életünkbe.

Krizmanicné Gerő Dóra

a lap elejére


A SZERKESZTŐ ROVATA

A szeptemberi számban írtam arról, hogy lapunk beindult az információs super-highway-n is. Milyen messzire jut el így az Evangéliumi Hírnök? Azon múlik, hogy kik néznek bele, hol veszik a fáradságot, hogy megkeressék. Potenciálisan a világ bármelyik részén olvashatja lapunkat az, aki járatos ezen az "úton."

Az első három hét alatt mintegy 90-en keresték fel újságunk elektronikus változatát. Vagyis, nem sokan. Persze még nem vált eléggé ismertté a címünk. Még nem vagyunk regisztrálva a nagy "kereső programokon" (Search Engine). Ha ez is megtörténik, sokan találnak majd rá amúgy "véletlenül" is. Az evangélium terjesztésének jó eszköze lesz ez is.

Ezúton is kérem a kedves olvasókat, hogy észrevételeiket és javaslataikat írják meg nekem (az E-mail küldése nagyon egyszerű és ingyenes).

IRODALMI NAP

Ebben az évben is szeretnénk, ha gyülekezeteink megtartanák a hagyományos IRODALMI NAPOT. Ezen a napon jó alkalom adódik arra is, hogy a magyar baptista irodalom támogatására adakozzunk. Ez a lap, ugyanúgy mint minden kispéldányszámú lap, csak az előfizetésekből nem tudna létezni. Ha úgy érezzük, hogy a tizedik évtizedében is van még hivatása az Evangéliumi Hírnöknek, akkor támogassuk anyagiakkal és írásainkkal is.

Egyéni, vagy gyülekezeti adományainkat a szövetségi pénztáros testvérnek küldjük el, megjelölve a csekken a célt is (pl.: "irodalom"). A pénztáros testvér címe:

LOUIS DRESCHER
2636 East 124th St.
CLEVELAND, OH 44120

HALLOWEEN

Egy hosszabb angol cikk egy részletével kívánjuk emlékeztetni olvasóinkat arra, hogy nekünk keresztyéneknek semmilyen módon sem tanácsos részt venni e pogány és egyre jobban terjedő ünnepben. Érdeklődőknek az egész cikket is szívesen megküldöm. ___Herjeczki_Géza


Keressük az Urat!

Ésaiás 55:1-7

Istennek csodálatos kegyelme, hogy nincs végünk, hanem élvezhetjük szeretetét, meghallhatjuk hívó szavát. Kereshetjük Őt míg megtalálható, segítségül hívhatjuk míg közel van.

A próféta a szomjas lelkekhez intézi a hívást. Óh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek. Isten keresése és megtalálása abban áll, hogy határozottan elfordulok minden bűntől és odafordulok Őhozzá. A lelki szomjúságomat Ő tudja kielégíteni.

Egyúttal figyelmeztet arra, hogy ez mind ingyen van. Óv attól, hogy pénzt adjak azokért a dolgokért, ami meg nem elégíthet. Ebben kell gyakorolnom magam, oda kell hajtanom a füleimet; hallgatnom kell szavát, hogy éljen a lelkem.

Szeretetének bizonyítéka, hogy meghív Isten az Ő örök szövetségébe, immár nem is csupán Dávid iránt való változhatatlan kegyelmessége szerint, hanem Jézus Krisztusért is. Kettős bizonyíték, s ezt meg is tartja, hűséges marad hozzá, hűtlenségünk ellenére is. Közeledjünk Őhozzá és Ő is közeledni fog hozzánk.

Keressük az Urat, amíg megtalálható és hívjuk Őt segítségül, míg közel van. Hagyjunk el minden gonosz utat és gondolatot és térjünk vissza az Úrhoz Jézus Krisztus által, mert bővölködik megbocsátásban. Legyünk hálásak Istenünknek, hogy Fia áldozatával kifizette az árát a mi üdvösségünkért.

Fejér István

A Férfi Szövetség felhívása a gyülekezeteinkben lévő férfi testvérekhez

2 Thessalonika 3:1-5

Megfontolásra, elfogadásra ajánljuk:

1. Minden gyülekezetben alakuljon meg a férfi kör (ha már létezik, annak nagyon örülünk).
2. A férfikörnek legyen felelőse és pénztárosa.
3. Legyen pénzügyi alapja a férfiköröknek, hogy tudjunk aktívan segíteni a rászorultakon (javasolt adakozás: minimum tíz dollár).
4. Férfi köreinknek legyenek havi gyűlései, ahol elbeszélgethetünk
- a férfi kör tevékenységéről
- hitmélyítő dolgokról, az igéről
5. Tervezzünk meg egy közös hitmélyítő programot.
6. Az Evangéliumi Hírnökben hozzunk létre egy férfiköri rovatot, amibe a férfi testvérek havonta írhatnak cikkeket.
Kiss Sándor elnök
Fejér István alelnök
a lap elejére

ÖRÖMHÍRMONDÓ ASSZONYOK

"Az Úr ad vala szólniok az örömhírt vivő asszonyok nagy csapatának." (Zsolt 68:12)

A nyár mozgalmas eseményei még elevenen élnek emlékezetünkben. Barátokkal való találkozás, vakációzás, vendéglátásmind megannyi kedves színfoltja életünknek. Nem utolsó helyre kerül az emlék-listán a Szövetségünk Konferenciája sem, mert az utóbbi években az Úr különösen sok lelki áldásban részesített ezen alkalmakon. A testvéri közösség ápolásához segített úgy a határainkon belül, mint azon kívül. Mindenki örömmel mondta, hogy megérte a fáradságot és a nagy út vállalását, hogy "táborhegyi élmények" megtapasztalói lehessünk. Testi-lelki felüdülést nyújtott a természet ölén szépen elhelyezett konferenciázó Tábor is, feledtetve a város zaját és zsúfoltságát.

Mint a Nőszövetségnek egy tagja, ebben a kis írásban hadd szóljak arról a munkáról, ami a Szüvetségünk keretein belűl folyt.

A Konvenció az az alkalom, amikor valamennyien együtt lehetünk és már hagyomány is, hogy egy estét (általánosan a péntek estét) a nőtestvérek szolgálata tölti ki.

A Közgyűlés főgondolata: "Krisztus Gyülekezete" volt. Az igeszolgálatok több oldalról bemutatták ezt a közösséget, amit mindannyian örömmel hallgattunk. Nőszövetségünk szépen, témához illően jelölte meg istentiszteletének üzenetét: "Örömhírt vivő asszonyok" címen.

Krisztus Gyülekezete a nőtestvéreket is magába foglalja úgy, mint a férfi testvéreket. Így boldogan élveztük Isten kegyelmének reánk, és általunk másokra való kiáradását.

Nőszövetségi elnökök: Kulcsár Anna Mária, Helen Bányai, Dr. Haraszti Rozália (jelenlegi elnök), Ethel Kish és Lidia Csato

 

Mészáros Kálmánné, Gyöngyvér testvérünk volt a vendégszónokunk. A 68. Zsotlár 12. verse, valamint a 2 Móz 15. része alapján szólta Isten üzenetét. Mirjám, mint próféta asszony jelenik meg előttünk, aki donot vesz kezébe és utána kimentek mind az asszonyok.

Mirjám kiemelkedő személyiség Izráel táborában. Prófétai ajándéka van, viszont jelentkezik nála az elbizakodottság. Ezért Isten közbelép életében. Nem engedi meg, hogy Mózes fölé helyezze magát! Figyelmeztető tanulságként jegyeztük meg, és tettük fel a nagy kérédést: ÖRÖMHÍRVIVŐ ASSZONYOK VAGYUNK-E? Vajon a környezetünket felvidítjuk-e? Ige, Isten üzenete van-e ajkunkon? Dicséretet énekelünk-e szent Nevének?

Füredi Kamilla testvérnő is bizonyságot tett. Szavai megrázóak voltak. Belső vívódások, miértek, útkeresés, Isten vezetése utáni forró óhaj jellemezte. Hisszük, hogy az Úr utat készít kedves szolgálóleányának a misszió földeken.

Alkalmunk volt egy másik időpontban is együtt lenni a testvérnőkkel, ahol ki-ki beszámolt a helyi gyülekezetükben végzett női munkáról.

Közöttünk volt BOKOR BARNABÁSNÉ testvér Nagyváradról, Erdélyből, valamint MÓNUS DÁNIELNÉ testvér Magyarországról.

Bokor Júlia nőtestvérünk egészségügyi nővér. Egy keresztyén rendelőben végzi munkáját. Alkalma van a betegekkel nem csak a fizikai betegség kezelésére, hanem a lélek gyógyítására is többi alkalmazott munkatársával.

Mónus Dánielné a Dorkás szeretetszolgálat egyik munkatársa, akinek egyik fő munkaterülete a mezítelenek, szegények felruházása.

Mészáros testvérnő is elmondta azt a szeretetszolgálatot, amit gyülekezetük nőtestvérei és ők maguk is végeznek, kallódó fiatalok és csalódottak körében. A szeretet, a gyöngédség a kemény szíveket is meg tudja lágyítani! A testileg-lelkileg megtört emberek felkarolása igazi istentisztelet. Ezt igyekezzünk mindannyian mi hívő asszonyok gyakorolni, a magunk helyén.

Megjegyzésre méltó az a tény is, hogy a Nőszövetségünk jelenlegi elnöke, Dr. Haraszti Rozália mellett ott volt még a következő négy korábbi elnök: Mrs. Helen K. Bányai, Mrs. Ethel Kish, Mrs. Lidia Csato és Mrs. Anna Mária Kulcsár.

Feltöltődve, boldogan mondtunk egymásnak búcsút, vállalva az egymásért való imádkozást és a szeretet szolgálat végzését kijelölt helyünkön, amíg megbízó Urunk érettünk jön.

Kulcsár Anna Mária (New York)

a lap elejére


GYÜLEKEZETI HÍREK -- CLEVELAND

Magyar Bethánia Baptista Gyülekezet
Lelkipásztor: Zeffer Béla

"... Mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg."

Elmúlt a nyár, áldott alkalmakban volt részünk vendég testvéreink és az Úr jelenléte által.

Hálaadással szívünkben gondolunk a Kitchener-ben (Canada) f.e. februárban megkezdődött misszióra, ahol azóta több mint 45 személy hallhatott Istenről, anyanyelvén, magyarul. Ezt a közösséget imádságos szívvel hordozza gyülekezetünk, mint missziós területet. Május 11-én Anyák napjára hívtuk vendégül őket, kb. 30-an jöttek el. Áldott volt az együttlét. Többsége még nem vett részt hivatalos istentiszteleten. Örömkönnyek között éreztük az édesanyák felé irányuló szeretetet, ami: Isten igéje, ifjúsági szolgálatok és virág köszöntések által nyilvánult meg.

A Chicagói Ifjúsági találkozó után, Koncz Mihály tv. (Nagyszalonta) volt gyülekezetünk vendége. Áldott szolgálatok és beszélgetések által tett bizonyságot Istenről, az Ő szeretetéről, a kegyelemről és a megtérésről.

Június 14-én menyegzői istentiszteletet tartottak Jurás Péter (Toronto-Canada) és Kiss Enikő a Parma Baptist Church-ben. Isten igéjét Zeffer Béla lkp. Mt 22:1-14 (A király fiának menyegzője) alapján hirdette. Az ifjú házaspárt énekkar, ifjúsági énekek és szavalatok által köszöntötték, kívánva boldogságot és az Úr vezetését házasságukra.

Június 16-án Bokor Barnabás tv. és felesége érkeztek Nagyváradról, gyülekezetünk meghívására. A repülőtérről, az imaházba mentünk, ahol virággal és tortával lett kellemesebb a vendégfogadás. Bokor tv. vezetésével beindult a karmester kurzus, az ének-zenekar és a férfikar gyakorlata. Június 22-én szívet felemelő ének szolgálatok által, áldásos istentisztelet volt. Bokor tv. hirdette az igét.

Június 26-án Mészáros Kálmán lkp. felesége és leányuk érkeztek Székesfehérvárról, gyülekezetünk meghívására. Áldott találkozás volt a régi és az új ismerősökkel. A hét végén mindkét vendég család a Rámai tábor megnyitására Canadába utazott.

Július 6-án ünnepi istentisztelet volt Bokor, Mészáros és Máté Bálint (Chicago) házaspárokkal. Áldásos igehirdetések, énekszolgálatok és vendéglátásban éreztük a 133. Zsoltár igazságát: "Ahol együtt laknak az atyafiak, oda áldást és életet küld az Úr." A "szónak" is helye volt: Bokor, Mészáros, Máté tv-ek megérdemelték, hogy Clevelandba hívjuk őket. A Clevelandiak is megérdemelték a vendégeket. Az Úr legyen áldott a találkozásért. Vendég testvéreink továbbra is velünk maradtak. Hétköznap és vasárnap szolgáltak. A Mészáros család több mint 25 családot látogatott meg. Megismerkedtünk a Reménység Háza alapítvány tevékenységével, a Székesfehérvári gyülekezet életével, működésével és szolgálatával. Gyöngyvér tv-nő karvezetői és ének szolgálatai által, láthattuk a lkp. szolgálatban aktív munkáját.

Bokor tv. fáradhatatlan erővel plántálja ifjainkba a karvezetői és a zenei tehetség magvait, amelynek gyümölcsözéséért most is imádkozzunk.

Vendégeinket gyülekezetünk nagy létszámmal (36) kisérte el Szövetségünk 90-ik közgyűlésére New Yorkba.

Július 21-23-ig Borzási Gyula Brassói lkp. a R.M.Gy.Sz. főtitkára hirdette Isten igéjét gyülekezetünkben. Áldott tanítást hallottunk "Isten lelke munkája a szolgálattevőkben." Gyülekezetünk fáradhatatlan áldozattal vett részt a rendkívüli istentiszteletben.

Könnyes szemekkel, hálaadással és örömmel ünnepeltük a Bemerítési ünnepet július 27-én. Megmozdult a víz. Három fehérruhás lépett szövetségre Krisztussal. Balla Andrea, ifj. Borbély Zoltán és Zeffer Zoltán. Népes vendég gyűlt egybe: Európai vendégeink, Canada, New York, Detroit, Chicago, Kegyelem gyülekezet, Kálmán Szabolcs ref. lkp. és sokan mások. Isten igéjét Mészáros Kálmán lkp. hirdette (Ap.Csel 8:26-40) kiemelve a bemerítkezés fontosságát. A bemerítést a helybeli lelkipásztor végezte. Füredi Kamilla lkp. bizonyságtevő szolgálattal vázolta a bemerítést. Mennyei Atyánk áldja meg az új plántákat Isten szőlőskertjében. A délelőtti istentisztelet után fényképet készítettünk az imaház előtt, majd közös ebéd. A délutáni szolgálatok áldott Istentől jött üzenetekkel töltötték be mindnyájunk lelkét. Öröm volt a mennyben és a földön és imaházunkban, érezve a testvéri szeretet és szolgálat csodálatos munkáját, áldását.

A Mészáros család ezen a délután búcsúzott gyülekezetünktől, megköszönte a meghívást, az áldozatot és a vendéglátást. Július 30-án szerdán vissza utaztak szolgálati helyükre, Székesfehérvárra. Használja az Úr továbbra is lelkek megmentésére.

Augusztus 9-én Boda Róbert és Cséki Annamária (Magyarország) menyegzős istentiszteletet tartottak a West Side Református templomban. Isten üzenetét Zeffer Béla lkp. hirdette "Házasság és a gyülekezet" Ef 5:21-33 alapján. A házasság kötési aktust László Imre lkp. végezte. A két gyülekezet összevont énekkarát Bokor Barnabás tv. vezényelte. Ének és szavalatok által köszöntötték az új házaspárt, kívánva sok boldogságot életútjukra.

Augusztus 10-én Aratási ünnepet tartottunk. Bokor tv. igehirdetése, az énekzenekari szolgálatok által hálát adtunk mennyei Atyánknak az új kenyérért és a munkás kezekért amelyek által kenyér van asztalunkon. Az előző napi menyegzőre hivatalos vendégek velünk ünnepeltek, közös ebéd után folytattuk ünnepélyünket. Torontói, detroiti, chicagói, és ausztriai vendégek szolgáltak. Megemlékeztek Isten áldásáról, amit a kenyérben küld asztalunkra.

Clevelandiak és vendégeik a bemerítés napján, az imaház előtt

 

 

Augusztus 17-én Zeneünnepélyt tartottunk. Isten üzenete a zenéről-énekről szólt hozzánk. Bokor tv. szakszerűen vázolta a zene művészetét össze kötve az Isteni dicsérettel. Délelőtt és délután az "új karmesterek" vezényelték az eléggé nagy létszámú ének - zenekart. Délután karmesteri 1-fokozatú oklevelet adott át Bokor tv. zenetanár: Lakatos Erika, ifj. Borbély Zoltán, Zeffer Zoltán, Veress Sándor testvéreknek. Borbély Enikő karmester átvette az énekkar részére ajándékozott oklevelet Bokor testvértől.

E délután búcsúzott a Bokor házaspár gyülekezetünktől. Köszönetet mondtak a vendéglátásért, a meghívásért és minden áldozatért. Mi is kívántuk Isten áldását további szolgálataikra.

Nagyra értékeltem gyülekezetünk fáradhatatlan áldozatos (thiatirai) lelkületét. Zsúfolt volt a nyár, de nem volt erőnk felett. Sok volt az ünnepély és vendégek is voltak. Hisszük, hogy áldásos volt minden együttlét. A jó Isten jutalmazza meg a vendégeket és a vendéglátókat fáradságukért, szolgálatukért. Isten igéjét pedig tegye gyümölcstermővé, hogy a "pohár víz" szolgálata gazdagon legyen megjutalmazva. ____Zeffer Béla

a lap elejére


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evangéliumi Hírnököt! Küldje el címét a szerkesztőségbe: evhirnok7@msn.com hogy előfizetési űrlapot küldhessünk.


Sao Paulo, Brazília

Kedves Amerikai Magyar Testvérek az Úrban!

A Sao Paulo-i Első Magyar Baptista Gyülekezetben élők nevében írok egy kis értesítést az itteni magyarokról és munkájukról.

Május 31-én iktattunk be a Sao Paulo-i gyülekeztbe az új lelkipásztort, akit a gyülekezet megválasztott. A pásztor neve, akinek átadtam a gyülekezet vezetését: Fernando Bakkio. Ő nagyra értékeli az itteni magyarokat, megbecsüli a magyar misszió munkát. Részt vesz a magyar istentiszteleten, habár nem érti a nyelvünket.

A mellékelt képen átadom a szolgálatot az új pásztornak. A jobboldalon az első fiók gyülekezet (Carapicuiba-i Baptista Gyülekezet) lelkipásztora, ifj Oláh József tv. látható, aki a beiktatási imát mondta.

Kedves Herjeczki testvér, köszönjük, hogy eddig is küldték díjmentesen az Evangéliumi Hírnököt. Itt Sao Pauloban 164 taggal rendelkezünk, de ezek nem értenek magyarul, portugálul beszélnek. Mi magyarok együtt munkálkodunk velük. Mivel kevesen vagyunk, a 12 helyett csak 6 példányt kérünk a lapból.

Amerikai testvéreinkre az Úr gazdag áldását kívánjuk.

Nagy Ferenc diakónus, a magyar munka irányítója

ARANYMENYEGZŐ

Kulcsár Ferenc és Anna testvéreink házaséletük egy kerek határkövéhez érkeztek, amelyen ez áll: 50 ÉV! Most ötven éve indultak el az Úr színe előtt egymásnak örök hűséget fogadva, hogy együtt folytassák életútjukat az Istentől megszentelt házasságban. Ma is hálás szívvel vallják, hogy mindeddig megsegítette őket az Úr!

A kiterjedt család és a New Yorki Gyülekezet, amelynek immár másfél évtizede hűséges tagjai, együtt örvendezett ünnepelt testvéreinkkel. A Jó Isten úgy végezte, hogy ezen a kedves családi ünnepen jelen legyen az Anna testvérnőnk húga a férjével, a Tőtös házaspár Szilágy Nagyfaluból, Erdélyből. A hét testvér közül eddig csak Anna testvérnőnek adatott meg, hogy ezt a szép jubileumi évet megérje.

A délelőtti istentisztelet keretében lelkipásztorunk - Kulcsár Sándor testvér - igével köszöntötte a jubiláló házaspárt, ezt követően imádkozott értük. Majd gyermekeik, unokáik és az énekkar is bekapcsolódott köszöntésükbe.

Az istentisztelet után az egész gyülekezet közös ebéden folytatta az ünneplést a gazdagon megterített asztal körül. A gyülekezet tagjai szeretetük jeléül ajándékokkal és virágcsokrokkal köszöntötték az ünnepelteket.

Istenünk áldása maradjon továbbra is az idős KULCSÁR házaspáron, legyenek hűek az Úrhoz és egymáshoz életük végéig!

New York (Egy jelenlevő)

a lap elejére

BILLY GRAHAM SZENT EMBER

Különleges esetek Dr. Billy Graham 1977-ben Debrecenben tett látogatása alkalmából.

Nem volt egyszerű eset. Billy Graham ragaszkodott ahhoz, hogy Debrecenben is látogatást tehessen. Tudott Kossuth Lajos Debrecenben elmondott trónfosztó beszédéről, meg arról is, hogy a második világháború után Debrecenben alakult meg az ideiglenes országgyűlés. Valami sajátos ráérzés alapján hasonló jelentőséget véltek felfedezni a Billy Graham látogatása alapján alakulgató helyzetben. Nem tévedtek túl sokat. Az pedig, hogy a szent korona visszaszállítása egyre jelentősebb hangsúlyt kapott, sajátos helyzet elé állította a magyarországi egyházi és világi szervezeteket.

A világi szervezetek nem kívánták, hogy a Katolikus Egyház hangsúlyos szerepet kapjon. A Református Egyház pedig nem vállalhatta a Katolikus Egyházzal szembeni felelősséget. Ezért elzárkózott. Nem Billy Grahamet nem vállalta, hanem azt az ellentmondásos szituációt.

Palotai Sándor felhívatott Budapestre és a következőket mondta. Lajos, ma egy ember van Magyarországon, aki Billy Grahamet el tudja vinni Debrecenbe. Az te vagy. A Bartha Tibor püspökkel köztudottan jó kapcsolatra építve. Ha nem sikerül, akkor Billy Graham nem megy Debrecenbe. Lehet, hogy tévedett, de lehet, hogy csak a kockázatot nem akarta vállalni. Ha nem sikerül, nem lesz negatív következménye rádnézve. Mindenesetre próbáld meg.

Mélyről jövő felfohászkodás után válaszoltam, vállalom.

Átmentem a Zsinati Irodába, hogy kihallgatást kérjek a püspök úrnál. Ahogy mentem fel a lépcsőkön, az egyik nyitva lévő ajtón megláttam, hogy a püspök úr ott ül az íróasztalnál. A személyi titkárnőjét kerestem. Akiről köztudott volt, hogy szigorú ellenőre a püspök úrnak. Közöltem vele a szándékomat. Ő azt mondta, hogy a püspök úr házon kívül van. Mire én megmondtam, hogy be tudok menni a szobába, ahol a püspök úr van, de az kellemetlen lenne. Mire ő úgymond, várjak. Bement a püspök úrhoz, majd hamarosan visszajött. Azt kérte, hogy menjek vissza a Baptista Központba és várjak. Mire odaértem már várt az üzenet, hogy mehetek vissza. Az Iroda akkori vezetője fogadott. A következőket közölte velem. A Püspök úr szabad kezet ad a debreceni látogatás megszervezésére. A debreceni püspökségen nyolc ember áll rendelkezésre. Kezdjük meg a dolgot. Haza utaztam és elkezdtük. Abszolút biztos segítség volt Zsíros József esperes úr, Tankó István Nagy Templom-i lelkész, Kürti László a Kollégium akkori főigazgatója és az egész megbízott csoport.

A Baptista Egyház részéről pedig összekötő volt Dr. Almási Mihály a Szabad Egyházak egyik titkára.

A hölgyet, aki a látogatását hivatott volt megakadályozni, másnap reggel holtan találták a bőrfotelben. Megrendítő csoda történt. Nem Billy Graham csinálta, de vele kapcsolatban történt. A hírt akkor elfojtottuk. Ez história.

Az egyházak annyira óvatosak voltak, hogy a meghívókat csak a látogatás napján kézbesítettük. Lehetőséget biztosítva arra, hogy negatív fejlemények esetén hivatkozhassanak rá, hogy tények elé lettek állítva. Nem bánták meg.

Többen kifogásolták, hogy az alkalom nem a Nagy Templomba lett szervezve. Nem a Református Egyházon múlott. A világi hatósági szervekkel közösen állapítottuk meg, hogy a Nagy Templom nem alkalmas hely. Ismerve a terepet. A tömeg nem férne be a templomba. A várhatóan nagy tömeg órákra elzárná a forgalmat. Ezt nem lehetett megengedni. Igy jött létre a kompromisszum, hogy engedélyt adnak hangszórók felszerelésére az imaház előtti téren.

Ebből majdnem botrány lett.

Egész szervezés alatt éreztem egy sajátos kettőséget Palotai Sándorban. Ami egyébként rá mindig jellemző volt. Valahogy így: ha sikerül az alkalom, az az ő érdeme. Ha botrány lenne, át tudja hárítani a felelősséget. Mind a két cél érdekében megtette amit tehetett.

Hasztalan közöltük, hogy a rendőrség a négyes-számú útvonalat biztosítja Budapest, Hajdúszoboszló, Hortobágy vonalon. Mert azért ilyen is volt. Ő a hármas-számú útvonalat erőszakolta ki. Noha tudta, hogy ezen a vonalon általános felújítási munkálatok folynak.

Billy Grahamet beszuszakolták egy kisméretű személykocsiba.

Háromórás késéssel érkeztek meg Hortobágyra. A kezdés előtt fél órával érkeztek Debrecenbe.

Én a rendőrségtől engedélyt kértem és kaptam, hogy a hangszórókat akkor kapcsoljam be, amikor én azt jónak látom. Egy órával a kezdés előtt bekapcsoltuk. Az énekkar énekelt és zsoltárokat olvashattak fel a Bibliából.

Amikor Billy Graham és csoportja megérkeztek, Palotai Sándor hallva a hangszórókat felháborodva azt kérdezte, miféle wirtschaft megyen itt. Én azt válaszoltam, hogy ez előkészület az evangélizálásra. Azonnal kapcsoljátok ki a hangszórókat ordította. Figyelmen kívül hagytam. Odament a megyei egyházügyi titkárhoz és felháborodva mondta, hogy Oláh nem hallgat rám. A titkár úr igy felelt. Tessék hagyni, Oláh úr tudja mit csinál. Élesen reklamált a rendezőknél, azok rám hárították a felelősséget. Nem nyugodott bele. Igehirdetés közben odaállt elém a szószékhez és fogai között sziszegte: Kapcsold ki! Én vissza, ülj le! Kapcsold ki! Ülj le! Ezt a jelenetet örökíti meg a mellékelt fénykép.

Billy Graham evangélizáció, Baptista Imaház, Debrecen, 1977. Palotai Sándor (áll) ki akarja kapcsoltatni a hangszórókat.

Közben még az is történt, hogy megérkezés után a sofőr elment tankolni, véletlenül magával vitte Billy Graham irattáskáját a bibliával együtt. Billy Graham Debrecenben kölcsönkért bibliából prédikált. Prédikáció közben a sofőr visszaérkezett, feltűnő módon felnyújtotta a táskát a szószékre. Billy Graham udvariasan megköszönte és azt mondta félreteszi, mert még azt gondolnák némelyek, hogy papír nélkül nem tud prédikálni. Tudott.

Az volt az érzésünk, hogy még a falak is megszentelődtek. Az utána következő egy éven belül háromszor volt bemerítés Debrecenben.

A hortobágyi epizód

Az volt a szokás, hogy miután a csikósok a ménest megfuttatták, minden illusztris vendégnek felajánlották, hogy felülhet az egyik lóra. Addig nem fordult elő, hogy bárki is vállalta volna a megtisztelő ajánlatot. Billy Graham volt az első. Ő mindig is vállalta, hogy eredetileg farmer fiú.

Hétfőn, amikor kimentem, hogy a fogadással járó számlát kifizessem - ugyanis Billy Graham nagy gondot fordított arra, hogy a számlát a meghívó egyenlítse ki -, ők azután a felmerült költséget megtérítették. Ezen a bizonyos hétfőn hangzott el az a jeles mondás, hogy Billy Graham szent ember. Mert az a ló melyre felültették igen vad természetű ló volt. Idegen ember közel sem mehetett hozzá. Izgatottan várták, hogy mikor rúg, harap, esetleg elrohan és ledobja lovasát. Ez a ló meg sem mozdult, megérezte, hogy szent ember ül rajta.

Ezt az epizódot 1989-ben Hamilton Ontarióban mondta el Dr. Haraszti Sándor Billy Grahamnek, az ott tartott evangélizáció alkalmával. Mire Billy Graham azt válaszolta: "Legalább egy ló már tudja." Jót derültünk rajta.

Oláh Lajos

a lap elejére


MOSOLY-7

(Hírek a Lídia Alapítvány szokolyai munkájáról)

Az idén nyáron 85 gyermek együtt töltött hetét jelentette ez a név Szokolyán, július 28. és augusztus 2. között. Immár ötödik alkalommal szerveztünk ilyen alkalmat az évről-évre növekvő gyermek-sereg részére. Áldozatos szívű tanítók, felügyelők, háttérmunkások, gyülekezet és főleg az Úr volt záloga a szép hétnek.

Délelőttönként a "Bábkészítő kertjébe" látogathattunk el a helyi fiatalok pantomim előadása révén, ami témafelvetésként szolgált az utána következő csoportos beszélgetésekhez. Délutánonként a hét csoport újra együtt volt és olimpián, versenyekben, túrán vezethették le energiájukat. Sokat énekeltünk, kézimunkáztunk, amiből szerdán ízelítőt kaphattak a meghívott szülők és a gyülekezet. A szadai körzet bábcsoportja is színesítette a hetünket.

Sok élményt szerettünk volna adni a gyerekeknek, akik fele helyből, a másik fele pedig a Budapest-Wesselényi utcai gyülekezetből, valamint a VII. kerület egyik iskolájából érkezett.

A táborozást a Lídia Alapítvány szervezte. Az ide küldött adományokból működtetjük rendszeresen, havi egyszeri alkalommal a Mosoly-klubot. Örülünk ennek a szolgálati lehetőségnek is és köszönjük azoknak, akik támogatják munkánkat. Hálásak vagyunk mindenért, de leginkább Istenünk jelenlétéért, vezetéséért - amit olyan gazdagon tapasztaltunk ezen a héten is.

Lengyel-magyar kapcsolat

Rövid pihenő után ismét szolgálatba állhattunk. Augusztus 7-én Lengyelország árvíz sújtotta területéről 19 gyermek és 3 felnőtt érkezett a gyülekezetünkbe. A wroclawi baptista gyülekezetből és az oda járó barátkozó családokból jöttek a gyerekek. Az eleinte fellépő kommunikációs nehézségek ellenére a gyerekek feltalálták magukat (mi is). Az elszállásolásban, étkeztetésben kivette részét mindenki a gyülekezetből, sőt nagyon nagy szeretettel vállaltak gyerekeket a barátkozó családok is. A sok közös program alatt kialakult barátságok miatt két hét után nehéz volt az elválás. A gyermekek között volt aki úgy ment haza, hogy nem volt hova, a víz elmosta az otthonukat. Ők egy kicsit jobban át tudják élni a bibliai özönvíz történetét.

Ez a két hét elindított a két gyülekezet között egy kapcsolatot, amit mindannyian szeretnénk tovább ápolni. Nem felejtjük el ezt az együtt eltöltött időt, továbbra is imádkozunk értük és ezt szeretnénk kérni mindenkitől.

Marton Zsoltné Gyurik Helga

a lap elejére


EMLÉKEZÉS KODÁLY ZOLTÁNRA

1882 - 1967

Kodály Zoltán halálának 30. évfordulóján - egykori tanítványa, Czövek István opera-énekes testvérünk írását közöljük itt -; így emlékezünk meg a magyar zene óriásáról, aki hitében és hazaszeretetében tántoríthatatlan maradt, sőt azt jó sáfárként továbbadta a következő nemzedékeknek is, csodálatos zenében és példás életében. Kórusművei énekkaraink előadásában gyülekezeteinkben is felhangzanak. Tanítványa volt Dr. Héthalmi Páth Károly testvér is, akivel legutolsó amerikai útja során Kaliforniában találkozott. Ma, amikor a magyar nép kulturális hagyatéka Magyar Földön is veszőben van, amikor a népünkre erőltetett kelet-hódolat igája alól felszabadulva, önkéntesen választott, de ugyanannyira romboló nyugat-bálványozás divatja tombol, melynek hullámai be-becsapnak a gyülekezeti élet szféráiba is, méltó megemlékeznünk Kodály Zoltánról, aki Rákosi Mátyás "megtisztelő" felkérését egy új magyar himnusz írására e szavakkal utasította vissza: "Rákosi úr, ennél jobbat nem lehet írni." Így történhetett meg az a csoda, hogy népünk továbbra is nemzeti imát énekelt Ahhoz, Kinek létét tagadni tanították. (Novák József)

A halála óta eltelt harminc esztendő sem tudta elhomályosítani Kodály mesternek - a Tanár Úrnak - alakját, hangjának halk, finom csengését azok előtt, akiket tanított, vagy akik valamilyen formában kapcsolatban voltak vele.

1967 óta egykori növendékeinek a tábora - otthon is, külföldön is - erősen megcsappant, csak művein és tanítási metódusain nem fogott az idő, s akárcsak Bartók, vagy Dohnányi, ő is ott van abban a magyar zenei Pantheonban, melynek alapjait Erkel, Mosonyi, Egressy rakta le a múlt század viharos éveiben.

Egy korlátozott terjedelmű cikkben nem lehet részletesen kitérni Kodály sokoldalú zenei munkásságára. Nekünk magyaroknak talán a népdalgyűjtés és feldolgozás, valamint a sokezer népi melódia lajstromozása, rendszerbe foglalása a legfontosabb.

Vikárral, Bartókkal, Lajtával, mondhatni a tizenkettedik órában láttak hozzá, hogy megmentsék a feledéstől azokat az ősi népdalokat, balladákat, melyeket népünk zenei anyanyelvének tekinthetünk.

Liszt Ferenc, miután megkomponálta magyar rapszódiáit, akkor döbbent rá, hogy az általa felhasznált dallamok nem népdalok, hanem csak népies műdalok. Ezt felismerve felsóhajtott: "De jó is volna tarisznyásan, vándorbottal bejárni az eldugott kis falvakat, tanyákat és eredeti népdalok után kutatni!" Ezt a Liszt Ferenc-i elképzelést néhány évtizeddel később Kodály és társai valósították meg. Szent elhatározással a szívükben keresték, kutatták azokat az ősi népdalokat, melyeknek sajátossága a pentatónia, vagyis az ötfokúság, valamint a kvintváltás.

Egyszerű meghatározással, ötfokúnak mondható az a népdal, melyet a zongora fekete billentyűin el lehet játszani anélkül, hogy fehér billentyűt érintenénk.

A kvintváltás azt jelenti, hogy a dal első sorának dallama, rendszerint a harmadik sorban öt hanggal mélyebben megismétlődik. Közismert népdalunk, az "Érik a szőlő, hajlik a vessző..." kezdetű is ilyen kvintváltásos melódiájú.

Kodály beszámolt arról is, hogy a népdalgyűjtés milyen fárasztó és idegölő munka volt. A század elején hosszú kilómétereket kellett gyalogolni egyik falutól, vagy tanyától a másikig, kottafűzettel a zsebben, a háton cipelve a nehéz fonográfot. Kodályékat elsősorban az öregek érdekelték, mert tőlük lehetett remélni olyan dalok megszólaltatását, melyeket ők is még a nagyszüleiktől tanultak. Falura kellett menniük, mert ősi énekeinket a falusi néplélek őrizte századokon át, nempedig a városi lakosság.

A magyar népdalnak sok arculata van. Virágénekek, balladák, katona és bordalok, házasítók, tánc és gyermekdalok és az élet megannyi alkalmait felölelő énekek.

Kodály gyűjtői munkája közben még arra is gondolt, hogy a nagyközönséggel is megismertesse és megszerettesse a népdalt. Válogatott a hatalmas anyagban és a jól előadhatókat zenei feldolgozással, stílszerű zongorakíséret hozzáadásával, közelebb vitte a közönség ízléséhez. "Kellett rá ruha, hamár behoztuk a mezőről a városba" - szokta mondani. "Úgy kellett rászabni a köntöst, hogy el ne akassza a lélegzetét, s a kíséret mindig csak az elvesztett mezőt és falut igyekezzék pótolni." Így lassan-lassan a városi nép is rákapott a népdalok ízére és énekelni kezdte.

Segítségére voltak Kodálynak az Operaház jeles művészei, mint Basilides Mária, Báthy Anna, Székelyhidi Ferenc és Palló Imre, sőt a vidám műfaj nagyasszonya, Megyasszai Vilma is gyakran műsorára tűzött egy-egy népdalt. Kodály, Bartók, meg néhány kortárs zeneszerző, műveikbe beleszőtték a népdalmotívumokat, s így az ősi melódiák bevonultak hangversenytermeinkbe is, sőt a "Székelyfonó" és a "Háry János" révén feljutottak az Operaház színpadára.

Kodály nagyzenekari művei, a Galántai, Marosszéki táncok, a Páva változatok, mind a magyar népdalra épültek és siker dolgában túllépték a haza határait, amihez nyugaton működő karmestereink nagy segítséget nyújtottak.

Világi művei között rengeteg népdalkórus szerepel. Idesorolható a világsikert elért "Kállai Kettős," melyet 1951-ben az Állami Népi Együttes mutatott be, Csenki Imre vezényletével.

Számos magyar költő - Petőfi, Vörösmarty, Berzsenyi, Ady - verseit zenésítette meg, és sikeres hangszerszólókat is komponált.

Élete utolsó periódusában munkássága középpontjába a kóruséneklés fejlesztését, valamint nagy pedagógiai érzékkel, az iskolai énekoktatást, a tiszta intonálást állította.

Vallásos művei közül elsősorban a "Psalmus Hungaricus"-t, a Magyar Zsoltárt kell említeni, melyet 1923-ban komponált. Ez a vegyeskarra, szimfonikus zenekarra és tenor szólóra írt mű, bemutatója óta, otthon és külföldön is, mindig óriási sikert aratott. A Buda visszafoglalása emlékére szerzett "Te Deum," az 1952-ben bemutatott "Missa Brevis," továbbá vallásos kórusművei, élükön a "Jézus és a kufárok" című vegyeskarra, orgonára és énekhangra írt zsoltár átiratai, mind Kodály Istenbe vetett mély hitéről tesznek tanúbizonyságot. Ezt a hitbeli meggyőződését a legvadabb Rákosi-terror alatt sem rejtette véka alá, s óriási nemzetközi tekintélye előtt, még a tarfejű vörös gnóm is meghunyászkodásra kényszerült.

Kodály minden megnyilatkozása a magyar lélek, a magyar ének és a magyar szó ápolását és tisztántartását szolgálta.

Így vált hosszú életútja során Kodály Zoltán népünk nagy tanítómesterévé, magyar nemzetünk géniuszává.

Czövek István, Alhambra

a lap elejére


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evangéliumi Hírnököt! Küldje el címét a szerkesztőségbe: evhirnok7@msn.com hogy előfizetési űrlapot küldhessünk.

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3