Evang�liumi H�rn�k - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

1997. NOVEMBER

"M�g az �n �letem sem dr�ga n�kem!"

"De semmivel sem gondolok, m�g az �n �letem sem dr�ga n�kem, csakhogy elv�gezhessem az �n fut�somat �r�mmel, �s azt a szolg�latot, melyet vettem az �r J�zust�l, hogy bizonys�got tegyek az Isten kegyelm�nek evang�lium�r�l." (ApCsel 20: 24)

Egy nagyon boldog, b�k�s gyermekkor eml�kei peregnek el�m, mikor visszagondolok a m�ltra. A h�v� sz�l�k szeretete, figyelme, �s Istenre mutat� �lete m�ig nagy er�forr�s az �letemben.

Nem kell sok�ig kutatnom az eml�keimben, hogy el�m peregjen az az esem�ny, amely tal�n a legr�gibb, amire vissza tudok eml�kezni. A szenes k�lyha teteje izzott, �s ontotta mag�b�l az �ltet� meleget, mely j�l esett a munk�b�l hazat�rt f�rfinek, �s az �l�ben nyugv� csemet�j�nek egyar�nt. Ezen az est�n azonban az �r�m �s vid�ms�g helyett a sz�vet szaggat� b�nat �s szomor�s�g t�lt�tte be az otthont. Ma is eml�kszem �desap�m szomor� tekintet�re, amit m�g az �n gyermeki mosolyom sem tudott feloldani. Alig n�h�ny �r�ja tudta csak, hogy �ccse, aki alig volt m�g t�l 20. �let�v�n, egy k�zleked�si balesetben �let�t vesztette.

Kit�r�lhetetlen ez a k�p, mely azt mutatja, hogy az �let �ri�si aj�nd�k, �s elveszt�se le�rhatatlan f�jdalom. Csak k�s�bb tudtam meg azt, hogy emez esem�nyek �t�l�s�nek el�zm�nye, egy hitbeli d�nt�s eredm�nye volt. �desany�mat minden m�don pr�b�lt�k meggy�zni arr�l, hogy saj�t, �s sz�leten-d� gyermek�nek az �let�vel j�tszik, ha m�gis v�llalja a gyermek�ld�st. V�llalta. Hisz nem is tehetett m�st, mert az Isten gyermeke volt, �s kapott er�t az �rt�l a d�nt�s meghozatal�ra. F�ldi �letem teh�t Isten csod�latos kegyelme, �s seg�ts�ge �ltal kezd�dhetett el.

Hamar felismertem azt, hogy az �let nagyon dr�ga, mert egyszeri, �s p�tolhatatlan. M�gis ezt az �letet, h�nyszor kock�ra tettem hi�baval� dolgok miatt, s h�nyszor ker�ltem a hal�l tork�ba a vakmer�s�g, vagy a meggondolatlans�g eredm�nyek�nt. Isten azonban megtartott, mert Neki terve volt az �letemmel, �s nem akarta, hogy ez az �let hi�baval� legyen.

Ma is el�ttem van az a pillanat, amikor serd�l� fi�k�nt meg�rtettem Isten h�v� szav�t, �s annak kez�be tehettem le �letem, akit�l azt kaptam. A kezdeti fell�ngol�s �s teljes �let�tad�s azonban hamar h�lni kezdett, �s bizony sokszor �jra j�tszottam nemcsak fizikai, hanem lelki �letemmel is. Isten azonban kitart� szeretet�vel �jra mag�hoz  vonzott, �s imm�r eg�szen letehettem �letemet mindenest�l az � kez�be.

A lelkip�sztori szolg�latra val� k�sz�l�d�s k�zben sz�mtalanszor el�m hozta az �r a c�mben szerepl� ig�t, amely egyre m�lyebben v�s�d�tt sz�vembe. Ennek tudat�ban m�r eg�szen m�s �rtelmet nyert az �let sz�momra. Tudtam, tudom, �s �letem v�g�ig tudni akarom, hogy egyszer sz�mot kell adnom arr�l, hogy hogyan �ltem az Istent�l kapott aj�nd�kkal, az �lettel.

Isten az�ta t�bbsz�r megengedte, hogy �t�ljem, mit jelent az, amikor �rte, az � nev��rt kell kock�ztatni az �letemet. Abban a szolg�latban, �s fut�sban, amit az �rt�l kaptam, nem az �n �letem a fontos, hanem az�, aki �let�t �ldozta �rtem a golgotai kereszten.

Ez �v tavasz�n, mikor egy ver�f�nyes d�lut�n Jeruzs�lem utc�it j�rtam, tekintetem megakadt egy t�bl�n, melyre ez volt �rva: VIA DOLOROSA. Ott, akkor minden addigit meghalad� m�don �reztem �t azt, hogy J�zus mit v�llalt �rtem. �, mikor a szenved�sek �tj�t j�rta, tudta, hogy az �t v�g�n mi v�r re�, de ez nem t�r�tette el att�l hogy v�gigmenjen azon az �ton. �jra meger�s�d�tt a sz�vemben a d�nt�s: Uram �n sem akarok soha megh�tr�lni, hanem v�gez-ni akarom azt a szolg�latot, amit T�led kaptam!

Amikor ez �v j�nius 25-�n csal�dommal egy�tt meg�rkezt�nk Toront�ba, azzal a szent elhat�roz�ssal kezdt�k el szolg�latunkat, hogy �let�nk Isten olt�r�n �gjen. V�gyam �s k�ny�rg�sem az, hogy �letemben val�ban mindenkor igaz legyen az ige: "De �n semmivel sem gondolok, m�g az �n �letem sem dr�ga n�kem." ____Dan L�szl�

H�L�T ADOK
 
H�l�t adok azok�rt
A titkon mondott im�ds�gok�rt,
Amiket az Ige diadal��rt k�ldtek. . .
H�l�t adok azok�rt
A titkon �p�lt olt�rok�rt,
Amik viharok fergeteg�ben le nem d�ltek.
H�l�t adok azok�rt,
Kik meg�rizt�k sz�vets�gedet;
H�l�t adok azok�rt,
Akik megtartott�k a hitet.
A n�p�rt,
Amely �retted k�zdelemre ment,
A b�k��rt,
Amiben k�nny� lett a kereszt.
A h�l��rt,
Aminek hangja, szava nincs!
. . . Az ig��rt,
Amelyik k�nny� �s j� bilincs.
H�l�t adok,
Mert sz�ps�g van a szavak m�g�tt,
Mert sz�p a l�lek,
Amikor megnyugszik k�t kezed k�z�tt,
H�l�t adok,
B�r erre nem vagyok �rdemes.
H�l�t adok,
Mert megszentelted sz�vets�gedet.
- Uram! Ma sz�p, ma j�, ma szent a l�lek szava,
Mert benne cseng a h�la diadala,
Mert benne cseng az �r�k felmagasztal�s,
Dics�s�g Istennek �s h�laad�s!

K�r�sz Izabella


A szerkeszt� rovata

�J EL�FIZET�K

Irodalmi napunkon az id�n is legye a hangs�ly az �j el�fizet�k keres�s�n. (Tavaly megfogadt�k testv�reink a f�lh�v�st �s rekord sz�m� (38) �j el�fizet�t tal�ltunk. Csak �gy maradhat f�nn a lap, ha vannak olvas�i, akik �rdemesnek tartj�k arra, hogy el�fizess�k. A Bar�ti K�rrel kapcsolatban ismertet�st �s felh�v�st olvashatunk a 3. oldalon.

�J LAPKEZEL�NK: F�R B�LA

A j�liusi k�zgy�l�s�nk�n Kish Ern� testv�r - aki �vtizedeken kereszt�l a lap kezel�je volt -, felment�s�t k�rte e sok id�t ig�nyl� munka al�l. Kish testv�r tavaly �ta a P�nz�gyi Bizotts�g eln�kek�nt tev�kenykedik sz�vets�g�nkben. Az � javaslat�ra a k�zgy�l�s F�r B�l�t v�lasztotta meg lapkezel�nek (Subscription Manager). Szeretettel k�sz�ntj�k F�r testv�rt a lap munkat�rsai k�z�tt! Olvas�ink szeretet�be aj�nlom �t. Kish testv�r tov�bbra is minden seg�ts�get megad ahhoz, hogy a munka j� rendben folytat�dhasson.

F�NYM�SOL�

Az augusztusi sz�m szerkeszt�i rovata v�g�n (sokak sz�m�ra tal�n �szrev�tlen�l megh�z�d�an) olvashattunk egy k�r�st a f�nym�sol�nkkal kapcsolatban. Egyik kedves olvas�nk meghallotta a k�r�st �s engedelmeskedve a bels� ind�t�snak is lehet�v� tette az �tsz�z doll�r �rt�k� f�nym�sol� megv�s�rl�s�t. Ez�ton is megk�sz�n�m kedves olvas�nk �ldozat�t a lap �s magyar misszi�nk nev�ben, aminek szolg�lat�ban �ll m�ris a f�nym�sol�.

CIKK�R�INKHOZ:

A megjelen� cikkek tartalm��rt az �r�juk felel. A szerkeszt� - amennyiben ez lehets�ges meghagyja az �r�sok formai (nyelvtani �s stil�ris) saj�toss�gait. Nem k�z�lhet azonban nehezen, vagy f�lre, vagy sehogysem �rthet� �r�sokat, mondatokat. El�fordul �ppen ez�rt, hogy f�lre kell tennie az eg�sz cikket; de gyakran megt�rt�nik, hogy jav�tania kell rajta, ha azt akarja, hogy megjelenjen. Ez a szerkeszt�nek nem csak joga, hanem k�teless�ge is. A megjelen� cikkeknek ezen k�v�l igazodniuk kell az Evang�liumi H�rn�k c�lkit�z�seihez �s �vtizedek alatt form�l�dott szellemis�g�hez.

V�rom �r�saikat. Akinek m�dj�ban �ll, haszn�lja fel a technika adta el�-ny�ket: k�ldje cikk�t E-mailen, vagy komputer lemezen. De term�szetesen a hagyom�nyos m�dszer is megfelel. (A j� �r�s k�zzel �rva is ugyanolyan �rt�kes!)      

POST�Z�S. Vannak - mindig is voltak - gondjaink a posta lass�s�g�val, olykor kisz�m�thatatlans�g�val. K�rem, hogy �rtes�tsenek, ha sok�ig nem �rkezik meg a lap. (N�ha c�mz�si probl�ma az oka, amit k�nny� korrig�lni.) Erd�lyi testv�reinkt�l kaptam �rtes�t�st, hogy n�h�ny sz�m m�r nagyon k�sik. Ha ez �gy folytat�dik, m�s m�dot kell keresn�nk a lap tov�bb�t�s�ra.                 ____ Herjeczki A. G�za

a lap elej�re


Lelkip�sztor beiktat�s Toront�ban

Majd 3 �vig tart� hossz� v�rakoz�s ut�n, Isten kegyelm�b�l, �r�m�kben gazdag �nnepi Istentiszteletet tarthatott a toront�i gy�lekezet. 1997. okt�ber 12-�n iktattuk be Dan L�szl� testv�r�nket a lelkip�sztori szolg�latba. Mivel el�z� nap, szombaton, ifj�s�gi tal�lkoz�t tartottunk sz�vets�g�nk fiataljai sz�m�ra, �gy ez a beiktat�si �nnep�ly mintegy egyenes folytat�sa volt az el�z� nap �sszej�veteleinek. Mindk�t vas�rnapi istentisztelet a beiktat�s jegy�ben zajlott.

D�lel�tt, Kulcs�r S�ndor lp. igehirdet�se ut�n, az AMBSZ gy�lekezeteinek k�sz�nt�sei hangzottak el, mivel amerikai testv�reink t�bbs�ge a d�lut�ni istentiszteleten m�r nem tudott r�szt venni. A k�sz�nt�sek ebben a sorrendben k�vett�k egym�st: Chicago (Szab� Istv�n), Cleveland Beth�nia (Zeffer B�la), Cleveland Kegyelem (Balla G�bor), Detroit (Herjeczki G�za, majd Herjeczki G�z�n�, aki a pr�dik�torn�t k�sz�nt�tte), Cserepka J�nos �s Ol�h Lajos.

A toront�i gy�lekezet jelenlegi �s h�rom kor�bbi lelkip�sztora a d�lel�tti istentiszteleten (Dan L�szl�, Ol�h Lajos, Cserepka J�nos, Herjeczki G�za)

A finom �s b�s�ges k�z�s eb�d elfogyaszt�sa ut�n, a d�lut�ni alkalmon t�rt�nt meg a hivatalos beiktat�s, Ken Bellous testv�r vezet�s�vel, aki a Baptist Convention Of Ontario & Quebec Executive Ministere. Kedves, �s lelket gy�ny�rk�dtet� pillanatai voltak az alkalomnak, amikor a szolgat�rsak (Ken Bellous, Kulcs�r S�ndor, �s Ol�h Lajos lelkip�sztorok) k�zr�t�tellel im�dkoztak Dan L�szl�, �s feles�ge, Annam�ria felett, k�rve Isten�nk �ld�s�t �s vezet�s�t Toront�ban elkezdett munk�jukhoz. A tov�bbiakban, Ken Bellous tv. J�zsu� 1:6-9 versei alapj�n, hirdette Isten�nk �zenet�t. K�l�n�sen kiemelt �zenetk�nt helyezte Dan L�szl� tv. sz�v�re azokat a mondatokat, amelyek ebben a r�vid szakaszban t�bbsz�r is megism�tl�dnek: "L�gy er�s �s b�tor! Ne f�lj, �s ne rettegj, mert veled van Istened!"

Dan L�szl� tv. v�lasz�ban, sz�kfoglal� besz�d�ben, melyet az Ap.Csel. 20: 24 alapj�n sz�lt, k�l�n�s hangs�lyt helyezett arra, hogy csak az Isten akarata fontos sz�m�ra. Csak azt k�v�nja cselekedni �s k�vetni, minden�ron, ha kell �lete �r�n is!

Ezut�n a toront�i magyar ajk� testv�regyh�zak k�sz�nt�sei hangzottak el, melyeket minden gy�lekezet a lelkip�sztorai �ltal k�ld�tt el. Az �rp�dh�zi Szent Erzs�bet R�mai Katolikus Egyh�z nev�ben Nt. B�k�si Istv�n, az Els� Magyar Reform�tus Egyh�z nev�ben Nt. Vass Zolt�n, az Evang�likus Reform�tus Magyar Egyes�lt Egyh�z nev�ben Nt. Horv�th Lor�nd, a Magyar Reform�tus Evang�likus Kereszty�n Egyh�z nev�ben pedig Nt. Mez� P�l k�sz�nt�tte lelkip�sztorunkat, �s feles�g�t.

A k�vetkez�kben a toront�i gy�lekezet r�sz�r�l hangzottak el a k�sz�nt�sek. Gyermekeink Biblia versekkel, �nekkel, valamint vir�ggal k�sz�nt�ttek. Somogyi G�bor gy�lekezeti v�n az eg�sz gy�lekezet nev�ben fejezte ki j�k�v�ns�gait, am�g Ol�h Lajosn� a n�i k�r nev�ben �dv�z�lt. B�kai Istv�nn� vers form�j�ban k�v�nta kifejezni mondanival�j�t, am�g Tam�s Tibor testv�r�nk, az ifj�s�g nev�ben ugyancsak vers form�ba �ntve festette le, milyennek is kellene lennie a lelkip�sztornak, milyen sokf�le elv�r�snak is kellene megfelelnie a szolg�latba �ll� Isten ember�nek!? V�g�l, de nem utols� sorban, a k�sz�nt�sek sor�t Ol�h Lajos lp. z�rta kett�s min�s�gben. Mint a gy�lekezet el�z� lelkip�sztora, �s mint az AMBSZ jelenlegi eln�ke. Gy�lekezet�nk k�t oszlopos tagja (B�kai Istv�n �s Werle n�ni) im�ds�gban k�rt�k Urunkat, hogy testv�reink Isten �ld�s�val, �s vezet�s�vel tudjanak k�zt�nk eredm�nyesen munk�lkodni. Ugyanakkor �g�retet tettek arra vonatkoz�an is, hogy a gy�lekezet tags�ga akt�v m�don k�v�nja t�mogatni testv�reink munk�j�t.

K�l�n fokozta testv�reink �r�m�t az is, hogy �nnepi alkalmainkon a sz�kebb csal�di k�rb�l is jelen lehettek n�h�nyan. Cserepka S�ndor �s feles�ge V�cr�l (Annam�ria sz�lei), valamint Cserepka J�nos lelkip�sztor �s feles�ge Kelowna-r�l osztozott vel�nk �r�meikben.

Az Istentisztelet ut�n szeretetvend�gs�g keret�n bel�l ker�lhetett sor az egy�ni, �s szem�lyes k�sz�nt�sek �tad�s�ra. Tudjuk �s �rezz�k azt, hogy Urunk megszentelte jelenl�t�vel k�z�ss�g�nket, alkalmainkat. Ez�ton is szeretn�nk k�sz�netet mondani mindazok fel�, akik jelenl�t�kkel megtisztelt�k gy�lekezet�nket, �s elj�ttek id�t �s f�radts�got nem k�m�lve az�rt, hogy egy�tt �r�lj�nk, �s dics��ts�k Mennyei Aty�nkat, mert meghallgatta a toront�iak im�ds�g�t, �s megadta a gy�lekezet sz�ks�g�t, az �j lelkip�sztort. �gy volt teljes az �r�m�nk az �rban!

Katona G�za, Toronto

Az Toront�i Ifj�s�gi Konferenci�r�l �s a lelkip�sztor beiktat� istentiszteletr�l hangfelv�tel k�sz�lt, amely megrendelhet� a toront�i gy�lekezet c�m�n:

157 Falkirk St. Toronto, Ontario, Canada, M5M 4K4

a lap elej�re

 

T�TLENS�G ELLEN

"Tedd meg azt, ami a kezed �gy�be esik �s amihez er�d van..." (Pr�d 9:10)

Ha van �zenet, amit beteg�gyamb�l k�ldhetek, �s ha m�g nem vagy telve afeletti b�nk�d�ssal, hogy t�tlens�gben vesztegelsz, azt �zenem, hogy dolgozz, am�g tudsz. Ha a beteg�gyad olyan puh�v� akarod tenni, amilyen egy�ltal�n lehet, akkor ne t�mk�dd tele sajn�lkoz�sokkal �s szemreh�ny�sokkal, amiket az�rt teszel, mert elvesztetted az er�ben, eg�szs�gben elt�lt�tt id�det.

�vekkel ezel�tt ilyesmit mondtak nekem az emberek: a heti t�z pr�dik�l�ssal fel fogja �r�lni a szervezet�t! J�l van, ha �gy cselekedtem, �r�l�k neki. �jra �gy tenn�k. Ha �tven szervezetem lenne, mind �r�mmel t�rn�m sz�t az �r J�zus Krisztus szolg�lat�ban.

Fiatalok, akik er�sek vagytok, gy�zz�tek le a komiszs�got �s k�zdjetek az �r�rt, am�g tehetitek. Semmit se sajn�ljatok odaadni a mi �ldott Urunk�rt �s Mester�nk�rt abb�l, ami bennetek rejlik. Fogjatok �ssze Krisztus�rt �s semmilyen munk�t ne halasszatok holnapra. ____C.H.Spurgeon

 
a lap elej�re
GY�LEKEZETI H�REK
CLEVELAND
Magyar Beth�nia Baptista Gy�lekezet - Lelkip�sztor: Zeffer B�la
 

Rom�n parlamenti k�pvisel�k a magyar imah�zban

Az 1996. �szi rom�niai v�laszt�sokon Rom�nia n�pe �j �llameln�k�t �s parlamenti k�pvisel�ket v�lasztott. Az �j Constantinescu korm�ny enged�lyezte egy Szorv�ny Bizotts�g megalakul�s�t a k�l�gyminiszt�riumi kabinet keretein bel�l.
Ennek a bizotts�gnak a tagjai szeptemberben Cleveland v�ros�ba is eljutottak.

Gl�van Stefan a bizotts�g eln�ke. Parlamenti N.D.P. k�pvisel�, egyetemi professzor Temesv�ron.

Mogos Ion bizotts�gi tag. Parlamenti N.Sz. P. k�pvisel�, Iasi �gyv�d, t�rv�ny b�r�.

Dugulescu Petre bizotts�gi tag. Parlamenti K.D.P.P. k�pvisel�. A Temesv�ri Rom�n Baptista Gy�lekezet lelkip�sztora.

Amikor tudom�sunkra jutott, hogy erre j�rnak, megh�vtuk �ket gy�lekezet�nkbe. Megh�v�sunkat elfogadt�k �s szeptember 28-�n elj�ttek a d�lut�ni istentiszteletre. �tadt�k gy�lekezet�nk r�sz�re a rom�n parlament k�sz�nt�s�t, j� kiv�ns�g�t �s a sz�rv�nyban �l� rom�n �llampolg�rokkal kapcsolatos egy�ttm�k�d�si program tervezet�t.

A bizotts�g feladata, kapcsolatba ker�lni a k�lf�ld�n letelepedett rom�n �llampolg�rokkal. T�j�koztat�st adni a jelenlegi korm�ny �s parlament �ll�spontj�r�l, felm�rni a k�lf�ld�n �l�k s�relmeit �s megold�st tal�lni azokra.

A jelenlegi rom�n korm�ny biztos�tani akarja a k�lf�ld�n �l� rom�n �llampolg�rok jogait, illetve azok jogait, akik �jra felveszik rom�n �llampolg�rs�gukat. Az �llampolg�rok jogainak biztos�t�sa sor�n pl. ilyen t�m�k mer�lnek f�l:  az elkobzott ingatlan visszanyer�se, a nyugd�j jogosultak megkapj�k nyugd�jukat, kedvez� kereskedelmi beruh�z�s.

�r�mmel hallottuk, hogy minden szerda este 8-9-ig a volt 2. sz�m� p�rtkabinet ima�rai helyis�g lett a parlamenti k�pvisel�k sz�m�ra. A besz�lget�s v�g�n k�rd�seket tett�nk fel, melyekre v�laszolt a parlamenti k�ld�tts�g.

Petre Cocartau akroni baptista testv�r volt a parlamenti k�ld�tts�g h�zigazd�ja.
Dugulescu lelkip�sztor a J�nos 17:21-22 versek alapj�n az egys�gr�l �s a Krisztus �rt�k�r�l besz�lt.
Az egy�ttl�t Dugulescu lkp. im�j�val fejez�d�tt be.

A rom�n parlament k�pvisel�i �tj�n bizalm�val fordult hozz�nk. Probl�m�inkkal keress�k fel �ket szem�lyesen �s minden �gyben int�zkednek.  A j� Isten �ldja meg �ket tov�bbi kereszty�ni lelk�lettel, nemzet�k �s �llamuk ir�nti h�s�ges szeretettel.      ____Zeffer B�la

a lap elej�re


DETROIT
Els� Magyar Baptista Gy�lekezet Lelkip�sztor: Herjeczki A. G�za

Bokor Barnab�s testv�r �s feles�ge augusztus 11-12-�t Detroitban t�lt�tte. Sajnos vas�rnap nem jutott nek�nk, hiszen testv�r�nk sz�m�ra szoros programot �ll�tottak �ssze az �ket megh�v� clevelandiak (Beth�nia Gy�lekezet). Mik� Tibor�k hozt�k �t �ket clevelandb�l. A szerda est�t keddre hoztuk el�re, s �gy tal�lkozhattak testv�reink a gy�lekezet egy r�sz�vel is, k�z�tt�k term�szetesen a Nagyv�radr�l sz�rmaz�kkal. Ezen az est�n Bokor testv�r hirdette az ig�t �s azut�n besz�mol�t tartott otthoni munk�j�r�l. V�g�l a heged� is el�ker�lt �s egyed�l majd n�h�ny helyi "hangszer�sszel" egy�tt elj�tszott n�h�ny sz�p �neket, mindannyiunk �r�m�re. Az �r �ld�st k�v�njuk sokir�ny� munk�j�ra, szolg�lat�ra.

Az id�n a ny�r v�g�n ker�lt sor a szok�sos gy�lekezeti piknikeinkre. Augusztus v�g�n F�r B�l��kn�l, szeptember v�g�n pedig Mik� Tibor�kn�l t�lt�tt�nk egy-egy kellemes �s mozgalmas (r�plabda) szombat d�lut�nt.

A hagyom�nyos gar�zs szelet szeptember k�zep�n tartottuk meg.

Okt�ber k�zep�n a toront�i ifj�s�gi tal�lkoz�ra �s a lelkip�sztor beiktat�sra utazott a gy�lekezet nagyobbik fele.

A Wycliffe Bibliaford�t� T�rsas�g munkat�rsai: M�nus Viktor �s Anita az �szi k�r�tukon ism�t f�lkerest�k Detroitot, hogy az itt �l� arab lakoss�g k�z�tt tov�bb �p�ts�k a kapcsolataikat. (Detroit szomsz�ds�g�ban, Dearbornban van a kontinens legn�pesebb arab telep�l�se.) M�nus testv�r�k mostani utuk sor�n a Promis Keepers-ek nagy washingtoni tal�lkoz�j�ra is eljutottak. Szem�lyes �lm�nyeikr�l hamarosan besz�mol�t k�ld a lap sz�m�ra M�nus testv�r.

A reform�ci� napj�n d�lut�n az Amerikai Magyar Reform�tus Egyh�zzal egy�tt tartottunk istentiszteletet. Az Allen Parki sz�p, t�gas templomukban rendezett �nnep�ly k�zponti gondolat�t �gy fogalmaztuk meg: a Reform�ci� �s a Biblia. Az estet a helyi lelkip�sztor, Nt. Szemesi Attila vezette, az ig�t a mi lelkip�sztorunk, Herjeczki G�za hirdetett. Szolg�lt mind a k�t egyh�z �nekkara, verseket hallgattunk, zongorasz�l�t j�tszott Herjeczki �d�m, orgonasz�l�t pedig Timothy Loszevszky, az elm�lt �vekben fel�j�tott nagy, s�pos orgon�n.  Az istentiszteleti alkalmat vend�gl�t�ink szeretetvend�gs�ggel z�rt�k.   __M�t�

a lap elej�re


ISTENTISZTELET A HADITENGER�SZETN�L

Gy�lekezeteink misszi�s hat�sa addig �r, ameddig azt mi kivissz�k imah�zaink falai k�z�l. Sz�sz K�roly testv�r nyugd�jbavonul�sakor, az Amerikai Haditenger�szet �rnagy�nak "utols� partrasz�ll�s�n�l," az �nnepelt bizonys�gt�tel�ben, de m�g felettesei besz�deiben is a sikeres katonai p�lya titkak�nt arr�l a hitbeli �r�ks�gr�l hallottunk, amivel �tnak indult a kisk�r�si gy�lekezetb�l, amit �letben tartott �s tov�bb er�s�tett a h�v� csal�d �s a testv�ris�g itt, Kaliforni�ban, hogy el�sz�r tanulm�nyaiban, majd az anyahaj�k fed�lzet�n v�gzett szolg�lat�val Clinton eln�k �r, Kalifornia �s Florida korm�nyz�inak a k�sz�net�t is ki�rdemelje.

1966-ban �rkezett Amerik�ba. Nagyb�tyja, Sz�sz Istv�n testv�r seg�tette az elindul�sn�l. Az alhambrai imah�z �p�t�s�n dolgozott, angolul tanult, �s 1969-ben kezdte meg katonai szolg�lat�t a Haditenger�szetn�l. Rep�l�s-technikai �s informatikai tanulm�nyokat folytatott, anyahaj�kon, rombol�kon szolg�lt, behaj�zva a vil�g tengereit, megj�rva az ut�bbi �vtizedek hadsz�ntereit.

L�nya �s fia is a d�sz�rs�g tagjai k�z�tt tisztelgett, amikor utolj�ra kisz�llt a haj�h�don, �s b�cs�ztat�s�ra sz�lt a haj�-cseng�. A kid�sz�tett hang�rban parancsnokai, bajt�rsai, csal�dtagok, a helyi magyars�g vezet�i �s gy�lekezet�nk k�pvisel�i el�tt k�sz�nte meg Isten oltalm�t, seg�ts�g�t, h�v� sz�lei �s nagyb�csija t�mogat�s�t. A t�bori lelk�sz t�bbek k�z�tt ezt mondta: "Egy gerinces magyart�l �s sz�v�s amerikait�l b�cs�zunk, aki m�lyen h�v� csal�di h�tt�rb�l indult el a kommunista Magyarorsz�gr�l, hogy Amerika f�ldj�n �j �letet �s �j j�v�t kov�csolhasson maga �s csal�dja sz�m�ra. Isten �llt mellette, �s a vesz�lyek k�z�tt megoltalmazta..."

Meghat� mozzanatai voltak az �nneps�gnek, amikor Sz�sz Lajos testv�rt (kisk�r�si el�lj�r�), K�roly �desapj�t k�sz�nt�tt�k, �s Dr. Szenohradszky J�nos testv�r im�ja, aki gyermekkori bar�tja az �nnepeltnek. 32 �ve l�tt�k egym�st utolj�ra.

El�sz�r j�tt imah�zba egyenruh�j�ban "Karcsi b�csi" a k�vetkez� vas�rnap - � a gyerekek kedvence (�rti a nyelv�ket, istentisztelet ut�n k�r� rajzanak). A fiatalokhoz sz�lt a bizonys�gt�tel�ben, arra buzd�totta �ket, hogy v�lljanak �p�t� tagjaiv� a gy�lekezetnek, legyenek kitart�k �s szorgalmasak a tanul�sban, �s becs�letes munk�val tegyenek bizonys�got hit�kr�l a p�ly�n, ahov� az �r vezeti �ket. Ezen az istentiszteleten �ppen jelen volt  Emery Kucharik is (Forr�s testv�rn� fia), akit a NAVY San Diego -Miramar �llom�s�n Sz�sz �rnagy ut�djak�nt tartanak sz�mon a katon�k. ___Nov�k J�zsef

a lap elej�re


Testv�ri kapcsolatok �pol�sa

Ha visszagondolok az elm�lt k�t �vre, amit Isten kegyelm�b�l az Egyes�lt �llamokban t�lthett�nk csal�dunkkal, akkor a kiemelked� eml�kek k�z� sorolhatjuk az itteni magyar testv�rekkel val� tal�lkoz�sokat. Amikor 1995-ben a Southwestern Baptist Theological Seminary-ba, Texasba j�tt�nk tov�bbtanul�s c�lj�b�l, kapcsolatba ker�lt�nk amerikai magyar baptista testv�reinkkel, pontosabban a chicag�i �s a new yorki gy�lekezettel. Az �r lehet�v� tette, hogy megl�togassuk a k�t gy�lekezetet �s ez�ltal k�zelebbi betekint�st nyerhett�nk az Amerik�ban �l� magyar gy�lekezetek saj�tos helyzet�be. Sz�munkra k�l�n �ld�st jelentett az, hogy magyar nyelv� k�z�ss�gben j�rhattunk, mivel Texasban nincs magyar nyelv� gy�lekezet.

Nemr�g, azaz 1997 augusztus�ban l�togathattuk meg a new yorki gy�lekezetet az ottani testv�rek, pontosabban a n�i k�r megh�v�s�ra. Sok maradand� eml�kkel gazdagodott �let�nk a k�t h�t alatt, amit ott t�lt�tt�nk.

Term�szetesen a gy�lekezeti �sszej�vetelek, a csal�dokn�l tett l�togat�sok �s a v�rosn�z�s alkalmai sok lehet�s�get ny�jtottak a testv�rekkel val� tal�lkoz�sra, besz�lget�sre. El�g sokan vannak a gy�lekezetben, akiket m�g Erd�lyb�l ismert�nk, n�h�ny csal�dot m�g gyermekkorunk �ta. Egyes testv�rekkel nem tal�lkoztunk m�r tizen�t �ve. Egy�tt adhattunk h�l�t az �rnak az�rt, hogy mindannyiunkat vezetett �s gondunkat viselte az elm�lt �vek alatt.

K�l�n �ld�s volt az, hogy a gy�lekezetben egy�tt szolg�lhattunk magyar nyelven. Hasznosak volta a gy�lekezet ifjaival val� tal�lkoz�sok vas�rnap reggel. A szem�lyes evang�liz�l�sr�l val� besz�lget�s�nk arra vallott, hogy a fiatalok szeretn�nek hat�konyan tev�kenykedni ezen a ter�leten. Azt k�v�nom, hogy ezt a v�gyukat jutalmazza meg az �r l�that� gy�m�lcs�kkel.

Ennek az id�szaknak egy m�sik �lm�nye volt a pennsylv�niai �misok megl�togat�sa. Kor�bban m�r tanultunk r�luk Budapesten, a Baptista Teol�gi�n, ez�ttal pedig alkalmunk volt �l�ben is megl�tni �ket. Ez�rt egy kicsit �gy �rezt�k, hogy tanulm�nyi �ton voltunk azon a napon Pennsylvani�ban.

Szeretn�nk az elm�lt �vek alatt tanultakat az �haz�ban gy�m�lcs�ztetni. Tudjuk, hogy amerikai magyar testv�reink is figyelemmel k�s�rik az "otthoni" misszi�t, s ennek a k�z�s munk�nak a jegy�ben is hasznosnak, �ld�sosnak tartjuk a new yorki testv�rekkel val� tal�lkoz�st. Tov�bbra is tartjuk a kapcsolatot �s im�dkozunk egym�s�rt. ____Giorgiov Adri�n

a lap elej�re


Faulkner Ter�zia:

MAGYARORSZ�GI UTAMR�L

Csod�latos �lm�nyben r�szes�ltem az �r kegyelm�b�l. Egy h�napig (aug. 18 - szept. 18) Magyarorsz�gon j�rhattam - gy�lekezeteket, testv�reket, ismer�s�ket, rokonokat, bar�tokat l�togathattam meg...

Solymosi S�rika �s Patk�s L�szl� aut� vezet�s�vel, j�l megszervezett programjaikkal t�bb mint 5 ezer kil�m�tert tett�nk meg egy h�nap alatt. Kor�n kelt�nk �s k�s�n fek�dt�nk. Minden egyes alkalom�rt h�l�val gondolok vissza...

Nagyon �l�nk minden a sz�vemben. �r�mk�nnyek k�z�tt �rom, hogy milyen j� volt megtapasztalni azt a sok im�t, ami az utamon kis�rt. H�l�val van tele a sz�vem testv�reim ir�nt ott Magyarorsz�gon �s itt Amerik�ban. Igazi Krisztusi szeretetet gyakoroltak a testv�rek. "H�l�kat adv�n mindenkor mindenek�rt a mi Urunk J�zus Krisztusnak nev�ben az Istennek �s Aty�nak." (Ef�zus 5:20). A gazdag lelki t�pl�l�k mellett ott voltak a M�rt�k �s M�ri�k, akik sok f�rads�ggal l�ttak el minket kiv�l� magyar konyh�jukkal. Olyannyira, hogy a ruh�im sz�kek lettek, k�lcs�n ruh�ban kellett visszaj�nn�m...

Az �r kegyelm�b�l a harmadik k�nyvem is megjelenhetett ottl�tem idej�re, hogy szem�lyesen is adhassam szeretteimnek.

Augusztus 20-�t szeretn�m egy kicsit jobban kiemelni a t�bbi alkalomt�l. E napot Tahiban, a Baptista T�borban t�lthettem, ahol 2500 hallgat� volt. �n is kaptam �t percet a bizonys�gtev�sre, ami nagyon hasznos volt. Mivel k�rtem azokat a levelez� ismer�seimet, akikkel m�g szem�lyesen sohasem tal�lkozhattam, hogy tegy�k ezt a helyet a tal�lkoz�s hely�v�. K�tezer emberrel levelezek m�r hossz� id�k �ta, �gy a tahii  alkalom seg�tett olyanokkal is tal�lkozni, akikkel m�shogy nem tal�lkozhattam volna. ...

Kedves testv�rek, ismer�s�k �tj�ttek m�g Szlov�ki�b�l �s Ukrajn�b�l is, hogy tal�lkozhassanak velem. Ima �s h�la van a sz�vemben mindannyi�tok�rt. T�vol vagyok, de m�gis nagyon k�zel hozz�tok. Az Urat dics��tj�k az�rt is, hogy meg�rz�tt egy balesett�l. Csod�latos volt mindenben �s mindenhol megtapasztalni Isten jelenl�t�t.

�vtizedeken kereszt�l k�ldt�k a Biblia �s trakt�tus csomagokat az egy�b csomagok mellett - amit m�g dr�ga f�rjemmel kezdhett�nk. Itt Amerik�ban sok-sok "�zvegyasszonynak ny�lt ki a perselye," sok-sok apr� "fill�rb�l," sok-sok k�z �s sz�v mozdult meg m�g a csomagok eljuthattak hozz�tok. Legyen az �r� a dics�s�g minden�rt.

Meghat� �rz�s megtapasztalni a sok emberi szeretetet, figyelmess�get. Ha m�r itt ilyen dr�ga a k�z�ss�g, mi lesz oda�t? T�bb alkalommal �nekelt�k: "Az �r csod�san m�k�dik, de �tja rejtve van..." Az atyafiakkal val� k�z�ss�g val�ban csod�latos a mi sz�munkra. Az �r k�zel, szeress�k Istent �s egym�st, mert � a Szeretet. "Hirdess�k az Ig�t alkalmas �s alkalmatlan id�ben..." - teh�t mindig. Hogyan is lehetne le�rni, mit tett az �r egy teljes h�nap alatt? Majdnem lehetetlen �s ez�rt szeretn�m egy igeverssel befejezni gondolataimat:

"H�l�t adok az �n Istenemnek, minden tir�latok val� eml�kez�semben, mindenkor minden �n k�ny�rg�semben mindenitek�rt nagy �r�mmel k�ny�r�gv�n, mivelhogy r�sztvettetek az evang�lium �gy�ben az els� napt�l fogva mind ez ideig; Meg l�v�n gy�z�dve arr�l, hogy aki elkezdette bennetek a j� dolgot, elv�gzi a Krisztus J�zusnak napj�ig..." (Fil 1:3-6)

a lap elej�re


A 70 �V

Nemr�g abban a kiv�lts�gban volt r�szem, hogy Dan Petersonnal a Campus Crusade for Christ (Tim�theus T�rsas�g) moszkvai vezet�j�vel besz�lgethettem. Az elm�lt �vekr�l sz�l� t�rt�netet, amit a Trans World Radio magyar ad�sa Monte Carlob�l is sug�rozott, �gy besz�lte el:

"1977-ben egy bar�tom elmondta, hogy az �r ind�t�s�ra egy h�v� csoportot szervez, mert egy strat�gi�t dolgoz ki az Evang�lium Szovjetuni�ban val� terjeszt�s�re. Arra k�rt, hogy a feles�gem �s �n csatlakozzunk hozz�juk. Ez egy fontos d�nt�s volt a sz�momra. A Szovjetuni�r�l alig tudtam valamit, ennek ellen�re itt volt valaki, aki lehet�s�get adott arra, hogy az Evang�liumot k�lf�ld�n terjesszem. Az �r vil�goss� tette a sz�momra, hogy ahogy eddig �n m�sokat biztattam az Evang�lium terjeszt�s�re, most rajtam van a sor ezt a munk�t v�gezni. Ekkor hit �ltal igent mondtam erre a felk�r�sre.

Ezut�n a feles�gemmel beiratkoztunk egy nyelviskol�ba. Ebben az id�ben a Szovjetuni� nem t�rta sz�lesre a kapuj�t a misszion�riusok sz�m�ra. Miut�n az orosz nyelvet valamennyire megtanultam, elkezdtem valamilyen �ll�s ut�n �rdekl�dni, hogy bejussak a Szovjetuni�ba. Egy id� ut�n tudom�st szereztem r�la, hogy abban az iskol�ban, ahol a Szovjetuni�ban m�k�d� k�lf�ldi diplomat�k gyerekei tanulnak tan�rokat keresnek. Nekem m�rn�k oklevelem volt, k�s�bb pedig matematik�b�l is diplom�t szereztem. Miut�n a k�relmemet beadtam, az illet� iskola hamarosan elfogadott matematika tan�r�nak. Ez�rt 1981-ben a feles�gemmel �s k�t kis gyermekemmel Moszkv�ba k�lt�zt�nk, hogy matematika tan�r legyek �s kapcsolatot l�tes�tsek az orosz h�v�kkel.

Bizonyos szempontb�l f�ldalatti munk�t v�gezt�nk, mert a hivatalosan el-nem-ismert h�v�kkel l�tes�tett�nk kapcsolatot. Az elk�vetkezend� hat �v alatt az �r csod�latos munk�lkod�s�t l�thattuk. Nagyon �vatosaknak kellett lenn�nk, hogy az ott v�gzett misszion�rusi munk�nkr�l kivel �s hogy besz�lj�nk, mert a lak�st, ahol laktunk a KGB lehallgatta. Megtudtuk, hogy m�g az aut�nkban folytatott besz�lget�st is lehallgatt�k. A lak�sunk el�tt �jjel nappal rend�r �llt. Megfigyelt�k, hogy mikor ment�nk el �s mikor j�tt�nk vissza. Hab�r a h�v�kkel val� kapcsolatot illet�leg nagyon �vatosaknak kellett lenn�nk, m�gis az �r a Szovjetuni�ban nagyon komoly h�v�kkel hozott �ssze. K�s�bb m�r 4-5 Biblia tanulm�nyoz� csoporttal tartottuk a kapcsolatot. Lehet�s�g�nk volt h�v� irodalmat is behozni a h�v�knek. Az 1980-as �vek elej�n, amikor a J�zus film oroszra le lett ford�tva, akkor n�h�ny p�ld�nyt betudtunk vinni a Szovjetuni�ba. Isten ezt a filmet hatalmasan felhaszn�lta.

Az egyik legizgalmasabb id�szak az volt, amikor v�g�l is az orosz n�p felszabadult. Kor�bban a h�v�k sz�ve v�gya az Evang�lium terjeszt�se volt, ami nem volt megengedve. 1986-ban a h�v�k egy csoportj�val �sszej�tt�nk a D�niel pr�f�ta k�nyve 9. r�sze tanulm�nyoz�s�ra. Ebben a fejezetben D�niel Jeremi�s pr�f�ci�j�ra utal, hogy Izr�el babil�niai fogs�ga 70 �vig fog tartani. Amikor D�niel Jeremi�s pr�f�ci�j�t olvasta, akkor r�j�tt, hogy a 70 �v majdnem letelt. Akkor im�ban az �rhoz fordult �s elkezdte megvallani a b�n�t �s a nemzete b�n�t. Ekkor mi sem tudtunk m�sra gondolni csak arra, hogy a Szovjetuni� �s a kommunista rendszer az eg�sz n�pet sok �ven �t rabszolgas�gban tartotta. Akkor mi megfigyelt�k, hogy a kommunista rendszer 1917-1986-ig m�r 69 �vig tartott. Erre meglepve l�ttuk, hogy 1987-ig a h�v�k rabs�ga a 70-ik �vet el�rte volna. T�nyleg igaz lenne, hogy az �r a h�v�ket a kommunista rendszer al�l nagyon hamar fel akarn� szabad�tani, hogy a saj�t n�p�knek az Evang�liumot terjeszthess�k? Ennek eredm�nyek�nt a h�v�k 1987. janu�rj�t egy komoly h�napk�nt ir�nyozt�k el�. Az orosz h�v�k egy csoportja elhat�rozta, hogy a h�v�k �ld�z�s�nek befejez�s��rt �s az Evang�lium terjeszt�se enged�ly��rt im�dkozni fog. M�sok �gy d�nt�ttek, hogy nemcsak im�dkozni, hanem b�jt�lni is fognak. Annak ellen�re, hogy a dolog vesz�llyel j�rt, m�gis egy okm�nyt hivatalosan al��rtak, hogy ez�rt az �gy�rt im�dkozni �s b�jt�lni fognak. A h�v�k a Szovjetuni�ban mindenhol �s m�s h�v�k a vil�g k�l�nb�z� orsz�gaiban ezalatt a k�l�nleges h�nap alatt im�dkoztak �s b�jt�ltek, valamint Isten kegyelm�t �s seg�ts�g�t k�rt�k a Szovjetuni� �s a h�v�k sz�m�ra.

Hiszem, hogy az �r azokat az im�kat meghallgatta, mert 1987. febru�r els� munkanapj�n Gorbacsev eln�k hivatalosan rendeletet adott ki a vall�sos �s a politikai foglyok szabadon bocs�t�s�ra! A gy�lekezeteket �s a templomokat kinyitott�k �s megkezd�d�tt a vall�sszabads�g! Ekkor t�rt�nt meg, hogy a h�v�k Kievn�l a Dnyeper foly�ban hit�k vallom�s�ra 180 szem�lyt mer�tettek be. Az �nnep�lyes alkalomra 15.000 n�z� j�tt el, mert azel�tt soha se l�ttak bemer�t�st. Ez alkalommal a rend�rs�g m�r nem letart�ztatni j�tt, hanem a rendet fenntartani.

Ezt eredm�nyezte a k�z�s �s buzg� im�ds�g. V�gtelen nagy �ld�s volt ott �lni �s a v�ltoz�st l�tni! Isten hatalmasan m�k�dik ebben az orsz�gban! K�rlek im�dkozzatok az�rt, hogy az �r J�zus Krisztus Evang�liuma mindenkihez el�rjen!"

                    Bek�ldte: Steiner J�zsef

OSWALD CHAMBERS (1874-1917)

Hal�la �vfordul�j�n vil�gszerte ismert �s olvasott �h�tatos k�nyv�b�l (My Utmost For His Highest) id�z�nk.

Ne gondolkozz tov�bb, indulj el!

"�s P�ter ... j�rt a vizen �s J�zushoz ment. De l�tva az er�s szelet, megr�m�lt." (M�t� 14:29-30)

A sz�l t�nyleg viharos volt, a hull�mok val�ban magasra csaptak, de P�ter eleinte nem l�tta ezt. Nem sz�molt vel�k, egyszer�en csak megismerte az Urat �s kil�pve a haj�b�l, j�rt a vizen. Amint elkezdett a val�s�g t�nyeivel sz�molni, azonnal s�llyedni kezdett. Mi�rt ne tudta volna az �r arra is k�pess� tenni, hogy j�rjon a v�z alatt �pp�gy, mint a v�z sz�n�n? Sem az egyik, sem a m�sik nem volt lehets�ges az �r J�zus megismer�se n�lk�l.

A neh�zs�geken kereszt�l mi is Isten fel� l�pked�nk tal�n, de azut�n magunkra gondolunk �s s�llyedni kezd�nk. Ha felismered Uradat, nem a te dolgod t�bb�, merre ir�ny�tja �leted k�r�lm�nyeit. A dolgok val�ban itt vannak, de ha r�juk n�zel, azonnal legy�znek, nem tudod felismerni J�zust �s � megfedd: "Mi�rt k�telkedel?" (31). Hagyd a k�r�lm�nyeket, ahogy vannak, maradj meg J�zus megismer�s�ben �s b�zd r� magad teljesen!

Ha csak egy m�sodpercig is tanakodol, miut�n Isten sz�lt, akkor mindennek v�ge. Ne mondd ezt soha: "K�tlem, hogy � sz�lt volna." L�gy nyomban vakmer�, vess mindent �re�. Nem tudhatod, mikor hangzik fel szava, de ha az, az elk�pzelhet� leghalkabban sz�l is, b�tran add �t magad neki. Csak az �tad�s �ltal ismerheted meg �t. T�gy kock�ra mindent, hogy tiszt�bban halljad az � hangj�t.

Oswald Chambers: Krisztus mindenek felett - elm�lked�sek az �v minden napj�ra, Evang�liumi Iratmisszi�. (A j�nius 18-i elm�lked�s)

a lap elej�re

T�rt�nelmet form�l� Ige (2Tim 3:14-17)

A teljes �r�s Istent�l ihletett

Isten Ig�je k�l�nleges kincs�nk. A teljes �r�s Istent�l ihletett, mondja P�l apostol. Vagyis nem egyik, vagy m�sik r�szlete, hanem az eg�sz �sz�vets�g. P�l gondolatmenet�hez akkor vagyunk h�s�gesek, ha ma az eg�sz Bibli�ra �rtj�k szavait. Az ihlet�s sz�val pedig vil�gosan kifejezi, hogy Istent�l sz�rmazik, de eszk�z�n, a re� figyel� emberen, pr�f�t�in, apostolain kereszt�l k�ldte el �zenet�t. Azok gondolt�k v�gig, azok �rt�k le Isten utas�t�s�ra.

Azut�n az Ig�t ihlet� Isten gondoskodott arr�l is, hogy az Ige megmaradjon, s hogy az emberek kez�be ker�lj�n.

A reform�ci� eg�sz t�rt�nete bizonys�g arr�l, hogy Isten ig�je val�ban �l� �s hat�, �lesebb minden k�t�l� kardn�l... (Zsid 4:12).

Ezt az �l� �s hat�, munk�lkod� Ig�t Isten szolg�i sz�v�re helyezte �gy, hogy nem is tudt�k f�lretenni azt. Az eg�sz �let�k Isten ig�je k�r�l forgott. Jeremi�s �gy �rezte, hogy Isten ig�je olyan k�zel van hozz�, mintha �g� t�z volna sz�v�ben, csontjaiba rekesztve (Jer 20:9). P�l apostol is hasonl�k�ppen �szlelte: "...sz�ks�g k�nyszer�t engem. Jaj ugyanis n�kem, ha az evang�liumot nem hirdetem" (1Kor 9:16).

Elvezet az �dv�ss�gre

Deh�t mi�rt olyan fontos az evang�liumnak, Isten ig�j�nek az olvas�sa, a tov�bbad�sa, a terjeszt�se - k�rdezhetn�nk. Az�rt, mert Isten ig�je nem csak Istent�l ihletett, �s nem csak �l� �s hat�, hanem alkalmas arra, hogy olvas�it elvezesse az �dv�ss�gre. �gy olvastuk az apostol szavait: "... amelyek b�lccs� tehetnek t�ged az �dv�ss�gre a Krisztus J�zusban val� hit �ltal" (15). Isten embereket megv�lt�, b�neikb�l megszabad�t�, �dv�z�t� munk�j�nak n�lk�l�zhetetlen eszk�ze az Isten Ig�je. Isten sz�nd�ka P�l apostol szerint az, hogy minden ember �dv�z�lj�n �s az igazs�g ismeret�re eljusson (1Tim 2:4).

Egy�neket �s t�rt�nelmet form�l

Teh�t Isten ig�je el�sz�r is �tform�lja azokat, akik azt olvass�k, tanulm�nyozz�k. Azut�n ez az �l� Ige alkalmass� tesz arra, hogy m�soknak is tov�bbadjuk, m�sokkal is meg�rtess�k Isten csod�latos szeretet�t, �dv�z�t� kegyelm�t. A megt�r�, Isten ig�j�t olvas� kereszty�nek sokas�g�t l�tva pedig m�r nem neh�z f�lismerni, hogy Isten nem csak egy�neket, hanem a t�rsadalmat, az eg�sz t�rt�nelmet is alak�tja, form�lja.

A k�zbe vett, tanulm�nyozott ige

A Reform�ci� az eg�sz vil�g �let�ben egy l�nyeges fordul�pont volt. Persze a l�nyeges fordulat alatt nem azt �rtem, hogy megoszlott a kereszty�ns�g �s l�trej�tt n�h�ny protest�ns felekezet, a Luther�nus, a K�lvinista, a Baptista Egyh�z �s azut�n m�g egy n�h�ny. A l�nyeges fordulat az volt, hogy az emberek kez�be ker�lt az Isten ig�je, a Biblia. S ez�ttal �gy, hogy onnan t�bb� senki nem tudja elvenni.

1517-ben Rotterdami Erasmus kiadta az �jsz�vets�g g�r�g nyelv� sz�veg�t, ezzel hozz�f�rhet�v� tette azt az egyetemeken tanul� fiatalok sz�m�ra. A Biblia tanulm�nyoz�sa, magyar�z�sa �s ford�t�sa volt a legjellemz�bb erre a korra.

Anabaptist�k �s a Biblia

A Reform�ci� kapcs�n nemcsak Luther M�rton �s kisz�gezett t�telei jutnak esz�nkbe. Azon a nevezetes okt�beri napon Luther M�rton 34 �ves volt. K�lvin J�nos m�g csak 8. A k�t gener�ci� k�z�tt volt egy k�l�nleges igetanulm�nyoz� csoport, n�h�ny fiatal pap, akiket Anabaptist�knak neveztek el, g�nyb�l (anabaptista = �jra keresztel�). R�luk sokkal kevesebbet besz�l�nk, b�r jelent�s�g�k egy�ltal�n nem l�nyegtelen. Azon a napon Zwingli Ulrick 33 �ves, M�nzer Tam�s 27 �ves, Grebel Konr�d �s Mantz F�lix 19 �vesek �s Hubmayer Baltaz�r 36 �ves.

Grebel, Mantz �s Hubmayer - ezt a 3 nevet legal�bb �rdemes megismerni azoknak, akiket �rdekel egy kicsit is az egyh�zt�rt�nelem. �k az Anabaptista mozgalom legnagyobb egy�nis�gei. Mit kell r�luk tudnunk? Legal�bb azt, hogy mindegyik a Szent�r�s tud�s kutat�ja volt. A h�ber, a g�r�g �s a latin nyelven olvast�k �s tanulm�nyozt�k a Szent�r�sokat. S amikor meg�rtett�k az Ige tanulm�nyoz�sa sor�n, hogy nagyon messzire elt�rt az egyh�z att�l, amit Isten az ihletett �s �l� Ig�ben kijelentett, akkor k�szen voltak arra, hogy a hivatalos egyh�z tiltakoz�sa ellen�re is, - ha kell, m�g �let�k �r�n is azt az igazs�got k�pviselj�k. Nem az egyetlen, de mindenesetre az egyik legnehezebben elfogadhat� f�lismer�s�k az volt, hogy a kereszts�get tudatos d�nt�s �s hit kell, hogy megel�zze. Az els� ilyen kereszts�gre Z�richben, Mantz h�z�ban ker�lt sor 1525. janu�r 21-�n - ezt az id�pontot tartj�k a reform�ci� harmadik �g�nak is nevezett anabaptista mozgalom sz�let�snapj�nak. E f�lismert igazs�ghoz annyira ragaszkodtak, hogy ez�rt �let�ket is f�l�ldozt�k. Az eml�tett anabaptista vezet�k egyike sem �rte meg az 50 �ves kort (vagy a 30-at, mint pl. Mantz F�lix, az els� anabaptista m�rt�r). V�zbe fojtott�k, vagy m�gly�n el�gett�k �ket.

A reform�ci� elind�t�ir�l, �s r�sztvev�i mind komoly igetanulm�nyoz�k voltak. Sz�mukra az Ige olvas�sa nem egy kedves id�t�lt�s volt, nem a hobbijuk volt, nem akkor tett�k, amikor �ppen r��rtek, hanem az volt az �let�k! Az Ig��rt adt�k �let�ket, az Ige pedig terjedt is munk�lkod�suk nyom�n.

Ismerj�k a szent �r�sokat

Az Ige terjedt, hozz�nk is eljutott. Polcainkon ott van �s rem�lem, hogy a kez�nkben is ott van, minden nap. Nem mostan�ban hallottatok r�la el�sz�r. Legt�bben most �gy lehet�nk, mint Tim�teus, akinek ezt �rta az apostol: Gyermeks�gedt�l fogva ismered a szent �r�sokat, maradj meg abban, amit tanult�l, �s amir�l megbizonyosodt�l, hiszen az Isten ig�je megnyitja el�tted az �dv�ss�gre vezet� utat. �s hasznos is az Ige a tan�t�sra, a fedd�sre, a megjobb�t�sra, az igazs�gban val� nevel�sre.

Olvasd rendszeresen, s maradj meg abban!

Vagy ink�bb k�rd� form�ban hadd tegyem f�l: ismered-e Isten Ig�j�t, a Bibli�dat? Olvasd, tanulm�nyozd azt rendszeresen! Isten kijelentett, �l� Ig�je el tud vezetni t�ged is az �dv�ss�gre.

Ha pedig ismered �s szereted az Ig�t, fogadd meg P�l tan�cs�t, amit Tim�teusnak adott, amikor ezt �rta: de te maradj meg abban, amit tanult�l, amir�l megbizonyosodt�l, hiszen az a te �dv�ss�gedet munk�lja, s�t, ha m�soknak is f�lh�vod r� a figyelm�t, m�sokat is elseg�thet az �dv�ss�gre.

�let�nket ugyan ma nem kell kock�ra tenni �rte, de az�rt ragaszkodjunk mi is Isten csod�latos Ig�j�hez. Engedj�k, hogy Isten az Ig�n kereszt�l form�lja, alak�tsa el�sz�r is a saj�t �let�nket, s azut�n a k�zvetlen �s t�gabb �rtelembe vett k�rnyezet�nket is. �men ___Herjeczki G�za

(Elhangzott az Allen Parki Reform�tus templomban)

AZ IGE RABJA

besz�deid m�r v�gleg
velem maradnak
elm�lhat �g �s f�ld
v�ltozhat minden v�ltoz�
elhagyhat testem is
- f�ldb�l val� -
de szavaid velem maradnak
mostm�r az Ige rabja lettem
�nk�nt �s �r�mmel
 
m�lik tov�bb az elmuland�
de megmarad mi v�ltozatlan
s a sz�vem Ti�d �r�kre

Herjeczki G�za (1980)

a lap elej�re


� T L E � R � S

Sok�ig gondolkoztam azon, hogy mit is �rjak. Hogy kezdjem el ezt az �tle�r�st. Legyek nosztalgikus, 's id�zzem ezeket a  mindannyiunk �ltal j�l ismert sorokat?

"Hol vagytok ti r�gi j�tsz� t�rsak
k�z�letek csak egyet is hadd l�ssak"

Igen, keresem r�gi, volt t�rsaimat, akikkel egy�tt r�ttuk Erzs�bet poros utc�it, amint vas�rnaponk�nt, meg ki mikor, ment�nk a Ferenc utcai imah�z �reg  padjai k�z�.

Az�ta t�bb mint negyven �v telt el. M�sf�l ember�lt�. Az a maroknyi csoport, mely akkor �tnak indult, az�ta vil�gg� sz�ledt. Biztos vannak, akik m�r befejeztek f�ldi p�lyafut�sukat is, �s "haza k�lt�ztek" az �gi Otthonba. Akik meg m�g itt vannak, azok megtal�lhat�k a vil�g majd minden r�sz�n, Eur�p�t�l kezdve Amerik�ig le Ausztr�li�ba �s m�g tal�n az Afrikai kontinensen is.

A magyar �gy ismeretes, hogy kalandos, v�ndor n�p. Ez a jelz� pontosan illik r�m. �tle�r�somat SUMBAWA-b�l k�ld�m. H�t ez meg hol van? k�rdezik! Indon�zia t�bb mint 13.000 sziget�b�l az egyik, nem a legnagyobb, de a nagyobbak k�z� sorolhat�. Az "Arany F�ldje" nevet adt�k neki a helybeliek. Tal�n ha Bali sziget�t eml�tem, akkor az ismer�s. Sumbawa a m�sodik sziget Keletre Balit�l.

Mit keresek �n Indon�zi�ban? Itt dolgozom, m�r m�sodik �ve. Egy �vet t�lt�ttem a f�v�rosban, Jakart�ban, s most m�sodik h�napja vagyok itt Sumbawaban. Hogy ker�ltem ide? �gy mint a vil�g t�bbi r�sz�re, T�r�korsz�gt�l K�n�ig, Szaud Ar�bi�t�l Magyarorsz�gig. �n azok k�z� az emberek k�z� tartozom akik r�j�k a vil�got, egyik munka ut�n a m�sikba kezdenek, �pp ott, ahol sz�ks�g van r�juk.

V�ndorl�saim alatt volt alkalmam sok helyen megfordulni, sok szok�st megismerni. S�t azok k�z� a szerencs�s kevesek k�z� tartozom, akik visszajutottak Magyarorsz�gra, "kik�ldet�sre." Pont negyven �vre r�, hogy elhagytam Magyarorsz�got jutottam el �jra Kaposv�rra egy amerikai v�llalattal. Azt az �rz�st nem lehet pap�rra vetni. Azt �t kell �lni. �jra otthon! Negyven �v �lma val�sult meg. Hab�r a kik�ldet�s r�vid �lt� volt, m�gis �letem egyik f�nypontj�nak nevezem.

Legt�bb id�t muzulm�n orsz�gokban t�lt�ttem. Itt is a n�ps�g k�zel 93% muzulm�n. M�gsem �reztem magam soha k�v�l �ll�nak; soha nem �reztett�k velem, hogy �n m�s vagyok, mint �k. Sok sz�pet �s j�t l�ttam az �vek alatt, am�g j�rtam a k�l�nb�z� helyeket. Nagyon meghat� volt az, amikor Szaud Ar�bi�ban �ltem, s napnyugtakor mentem az orsz�g�ton. A nagy teher kocsik - egyik a m�sik ut�n �lltak f�lre �s sof�rjeik Mekka fele fordulva kezdt�k mondani esti im�jukat. Senki nem k�nyszer�tette �ket, senki nem vonta volna �ket felel�ss�gre, ha nem �llnak meg. �nmagukt�l �lltak meg h�l�t mondani, hogy szerencs�sen meg�rt�k a nap v�g�t.

Indon�ziai kik�ldet�sem alatt sokat utaztam k�l�nb�z� v�rosokba. Hol rep�l�vel, hol vonattal, de n�ha, ha musz�j volt, kocsival. Ilyen �tjaim alatt egy k�l�nleges dologra lettem figyelmes. Kis falvak el�tt fiatal gyerekek le�ll�tott�k az arra halad� kocsikat �s adom�nyt k�rtek. Nem maguknak, vagy valami sport p�lya �p�t�-s�re, hanem egy �j mecset �p�t�si alapra. J�kedv� udvarias gyerekek voltak. Amikor el�sz�r meg�ll�tottak, nem tudtam, hogy mit akarnak, s csak mondtam a sof�rnek, hogy menjen tov�bb. De azt�n, amikor ez t�bbsz�r el�fordult, akkor meg�ll�ttattam a kocsit �s megk�rdeztem, hogy mire gy�jtenek. Elmagyar�zt�k, hogy a falu n�, s sz�ks�g van egy �j mecsetre, de szeg�nyek �s nincs r� p�nz�k. Azt rem�lik, hogy azok, akik arra haladnak megseg�tik �ket. Adom�nyom udvariasan megk�sz�nt�k: "Treima Kasi Pak" (K�sz�n�m Sz�pen B�ty�m). Meghat� volt. Ahelyett, hogy sz�rakozni mentek volna, vagy futballozni, gy�jt�ttek. Hit�k m�s mint a mienk, de p�ldamutat�an komolyan veszik. Amit t�l�k l�ttam, azon elgondolkoztam. Hajland�k vagyunk-e mi is gy�jteni, f�leg hajland�k vagyunk-e mi is adakozni, hogy templomok, imah�zak �p�ljenek ott, ahol m�r kicsi, vagy �reg az, ami van?

Gondolunk-e arra, hogy nek�nk, akik nyugaton �l�nk, mi minden megadatott, amit m�sok hi�nyolnak? Hajland�k vagyunk-e lemondani dolgokr�l, hogy seg�ts�nk azokon, akiknek nem adatott minden �gy meg, mint nek�nk? Am�g Magyarorsz�gon voltam alkalmam volt bel�tni a neh�zs�gekbe, amivel testv�reink k�szk�dnek. �k nem �ll�tj�k le a kocsikat, hogy seg�ts�get k�rjenek. Saj�t erej�kb�l �p�tik az �j Siont. B�v�tik Isten h�z�t, hogy helyet biztos�tsanak azoknak, akik haza tal�lnak, akik megf�radtak �s fel�jul�sra szomj�hoznak.

Eml�kszem, hogy miel�tt elhagytam Magyarorsz�got, milyen j� volt az imah�zba menni. Mened�k volt, mentsv�r volt, k�szikla a viharos tenger k�zep�n. Biztons�got adott. S ahogy akkor kellett a biztons�g, most m�g jobban kell, most m�g nagyobb a vihar, a bizonytalans�g, mint akkor volt. Az indon�ziai gyerekek arra eml�keztettek, hogy nek�nk is seg�teni kell, �s nem csak ott, ahol vagyunk, hanem ott is ahol nagyobb a sz�ks�g.

Tal�n egy kicsit elt�rtem �tle�r�som t�m�j�t�l, de oly �l�nken �l bennem ez a t�rt�net, hogy �gy �reztem, el kell mondanom. Egy mozaik a negyven �vnyi v�ndorl�sb�l. Hogy h�ny ilyen t�rt�netre eml�kszem, nem tudom. Hogy h�ny felejthetetlen �lm�nyben volt r�szem, megsz�ml�lhatatlan. De amire eml�kszem, azok k�z�l n�h�nyat szeretn�k megosztani a testv�rekkel, r�gi t�rsaimmal.

Most ennyi el�g. Legk�zelebb majd T�r�korsz�gr�l, ahol az els� kereszty�nek mened�ket tal�ltak az �ld�ztet�s�k sor�n. Addig is sok szeretettel gondolok minden r�gi ismer�sre, �gy az erzs�betiekre, mint mindenki m�sra. Hisz mi akkor egy nagy csal�d voltunk. Megismerkedt�nk Tahiban, Balatonf�ldv�ron, meg amint j�rtunk k�l�nb�z� gy�lekezetekbe az erzs�beti penget�s zenekarral. Mindenki testv�r volt, �s hiszem �s rem�lem, hogy az is maradt.

        Udvarhelyi G�bor (Gabriel Hill)

a lap elej�re


Felh�v�s kedves olvas�inkhoz �s az Irodalmi Napot megtart� gy�lekezetek testv�ris�g�hez

1. Ha a lap j�r a kedves testv�rnek, �gy arra k�rem, gondolkozzon azon, hogy kinek adhatn� oda, s�t, hogy kinek rendelhetn� meg legal�bb egy �vre az Evang�liumi H�rn�k�t. Az amerikai kontinensen �vi 20 doll�r az el�fizet�si �r. �hazai rokonainknak is el�fizethet�nk - �vi $25.00-�rt.

2. Ha eddig m�g nem j�rt volna a lap a kedves testv�r c�m�re, arra k�rem, hogy rendelje meg azt, felhaszn�lva a 11. oldalon l�v� megrendel� szelv�nyt. Az el�fizet�s �ra �vi $20.00. Enn�l sokkal t�bbet k�lt�nk m�s olvasnival�ra. Az el�fizet�s ugyan nem fedezi teljesen a lap el��ll�t�si �s post�z�si k�lts�geit, de hozz�j�rul ahhoz, hogy a lap f�nnmaradjon, hogy misszi�j�t folytatni tudja.

3. Az Evang�liumi H�rn�k Bar�ti K�re tagjainak:

Az 1994. �vi k�zgy�l�sen l�trehoztuk az Evang�liumi H�rn�k Bar�ti K�r�t. K�rj�k, hogy �j�ts�k meg ebben az �vben is tags�gukat az �g�rt anyagi t�mogat�s bek�ld�s�vel.(Akik ezt megtett�k a k�zelmultban, azoknak ezt k�l�n is megk�sz�n�m. Munk�nk k�zben sokat jelent, ha arra gondolhatunk, hogy vannak ilyen bar�tai, t�mogat�i is a lapnak.)

4. Ha m�g eddig nem l�pett volna be az Evang�liumi H�rn�k Bar�ti K�r�be (lehet, hogy nem is hallott r�la eddig), szeretettel k�rem, hogy tegye meg ezt most. L�pjen be ebbe a magyar baptista misszi�t t�mogat� testv�ri k�rbe! Haszn�lja fel az itt tal�lhat� szelv�nyt ak�r a meg�j�t�sra, ak�r a bel�p�sre.

Mi a c�lja a Bar�ti K�rnek?

Sz�vets�g�nk lapj�nak s ezzel egy�ttal az amerikai magyar baptista irodalomnak a p�rtfog�sa, fenntart�sa.

Kik lehetnek a K�r tagjai?

Mindazok, akik
- szeretik az Evang�liumi H�rn�k�t
- megjelen�s�nek, terjeszt�s�nek �gy�t sz�v�k�n viselik,
- misszi�j��rt im�dkoznak,
- az Evang�liumi H�rn�k kiad�s�t az el�fizet�sen fel�l is t�mogatj�k, ha lehets�ges, legal�bb �vi hatvan doll�rral.

Az Evang�liumi H�rn�k k�ldet�se

90 �v �ta ugyanaz: a Krisztus hozta �r�mh�r terjeszt�se a sz�tsz�rts�gban �l� magyarok k�z�tt. �gy is kell lennie, hiszen az Evang�liumi H�rn�k az Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g misszi�s tev�kenys�g�nek fontos �ga ma is. Oldalain gy�lekezeteink testv�ris�ge kapcsolatot tarthat egym�ssal a tal�lkoz�k idej�n k�v�l is.

Ezent�l a nagyvil�g sok m�s r�sz�n is olvashatj�k magyar, vagy magyar sz�rmaz�s� testv�reink. A sz�tsz�rts�gban, magyar gy�lekezet n�lk�l �l� testv�reinknek rem�nyt, �letet jelenthet egy-egy sz�ma.

Az Evang�liumi H�rn�k ezut�n is els�sorban a Krisztus hozta �r�m�zenet sz�sz�l�ja, terjeszt�je k�v�n maradni. Am�g kontinens�nk�n magyar nyelv� baptista misszi� folyik, sz�ks�g van e lapra is.

Sz�m�tunk a kedves testv�r seg�ts�g�re - im�ds�g�ra �s anyagi t�mogat�s�ra ezut�n is!

        Herjeczki G�za szerkeszt�               F�r B�la lapkezel�

Amennyiben szeretne bel�pni a Bar�ti K�rbe, k�ldj�n egy E-mailt a szerkeszt�nek, aki megk�ldi az itt k�vetkez� bel�p�si nyilatkozat "pap�r" v�ltozat�t.

Vagy egyszer�en k�ldje el csekk�t sz�vets�g�nk p�nzt�ros�nak, Drescher testv�rnek, vagy F�r B�la lapkezel� testv�rnek. (12409 Devoe St. SOUTHGATE, MI 48195)

AZ  EVANG�LIUMI  H�RN�K  BAR�TI  K�RE

Bel�p�si vagy tags�g meg�j�t�si nyilatkozat

Kedves Szerkeszt� Testv�r!

Az Evang�liumi H�rn�k�t rendszeresen olvasom �s �rt�kelem. Szeretn�m, ha eredeti k�ldet�s�t - az �r�m�zenet terjeszt�s�t - ezut�n is bet�lten�. Im�dkozom a lap misszi�j��rt �s  lehet�s�gem szerint t�mogatni is szeretn�m azt.

�ppen ez�rt be szeretn�k l�pni az Evang�liumi H�rn�k Bar�ti K�r�be.

N�v / Name: ............................................................ ..............
c�m / address ............................................................ ..............
                      .............................................. .............. ...............

K�rj�k, hogy az egyiket jel�lje meg a kett� k�z�l:

1. Mell�kelek  $..............-t (csekket Gospel Messenger n�vre k�rj�k ki�ll�tani)
2. F�laj�nlok  $..............-t, (melyet egy k�s�bbi id�pontban fogok elk�ldeni)

al��r�s / d�tum

Postac�m:  Gospel Messenger, Mr. Louis Drescher,
                  2636 East 124th St., CLEVELAND, OH 44120

"A r�gi elm�lt" (2Kor 5:16-18)

N�melyek szeretnek dicsekedni azzal, ami elm�lt. B�neikkel, amelyeket feltehet�en megb�ntak, keser� k�nnyeket ejtettek miatta. Azut�n felmennek a sz�sz�kre �s elsorolj�k, hogy mi mindenb�l szabad�totta meg �ket Isten. Esz�kbe sem jut, hogy a padokban kamaszok hallgatj�k �ket, akiknek hasonl� k�s�rt�seik vannak. Ezt l�tj�k a TV-ben, ez van a leveg�ben k�r�l�tt�k, ez hat r�juk, �s ezt kapj�k m�g a sz�szekr�l is. F�lek, hogy akiknek egy�bk�nt is k�s�rt�st jelent a r�gi �let, azoknak nem a szabad�t�sr�l sz�l� egy mondat marad meg az eml�kezet�kben. Ha a r�giek elm�ltak, mi�rt nem m�ltak el igaz�n?

Ha Isten Krisztusban megb�k�ltetett �nmag�val, mit sz�m�t, hogy mi volt? Nem az a fontos, hogy megtiszt�tott, szeretetb�l elfogadott, fi�v� tett, lelki �ld�sokban r�szes�tett? A b�k�ltet�s szolg�lat�t b�zta r�d! ___Hegyi Andr�s (�h�tat)

a lap elej�re


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3