2002. �prilis - szeptember   English 

A MAGYARORSZ�GI BAPTISTA EGYH�Z K�ZPONTI K�RUSA �SZAK-AMERIKAI �TJ�R�L

A tervezget�s id�szak�b�l;
a koncertek helye �s id�pontjal

Ismertet� az �nekkarr�l

Az �nekkar New Yorkba �rkezett

F�nyk�pek
New York  / Cleveland
  Chicago / Detroit
Toronto

Hegyi Andr�s �s Drescher Lajos az �nekkar �tj�r�l

A B�keh�rn�kben megjelent besz�mol�
(Dr. M�sz�ros K�lm�n)

Az �nekkar CD-j�r�l
Besz�mol�kNew York / Cleveland / Chicag� / Detroit / Toront�

A Magyarorsz�gi Baptista K�zponti �nekkar m�jus 23-�n este meg�rkezett New Yorkba. Kulcs�r S�ndor New York-i lelkip�sztor, az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g eln�ke �s Drescher Lajos sz�vets�gi p�nzt�ros tv., az �t koordin�tora fogadta �ket. A hossz� utaz�s ut�n vend�geinket a New York-i gy�lekezet tagjai vend�gl�t�s�ban r�szes�ltek. (szerk)

Az �nekkar New Yorkban

2002 m�jus 23-27 k�z�tt gy�lekezet�nk vend�ge volt a Magyarorsz�gi Baptista K�zponti K�rus, Ol�h G�bor karmester vezet�s�vel. A k�rust elk�s�rte dr. M�sz�ros K�lm�n lelkip�sztor, a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z eln�ke, aki igehirdet�ssel is szolg�lt vas�rnap d�lel�tt, valamint a Magyar Telev�zi� (MTV 1) filmez� st�bja.
      K�l�n�s �lm�nyben volt r�sz�nk ezalatt a p�r nap alatt s a gy�ny�r� �nekek, melyek felcsend�ltek a k�rus ajk�r�l szombat d�lut�n �s vas�rnap k�t alkalommal is, szem�lyes �zenetk�nt is szolg�ltak. Az �nekek k�z�tt elhangzottak k�ltem�nyek �s bizonys�gtev�sek is; k�zt�k szolg�lt Hegyi Andr�s lelkip�sztor is, aki mint �nekes elk�s�rte az �nekkart. Vas�rnap a k�rnyez� v�rosokb�l is t�bben bej�ttek e nevezetes esem�nyre (Florida, Pennsylvania, Connecticut, Washington stb), hogy egy�tt �rvendezhess�nk a k�rus szolg�lat�nak.
      Napk�zben, v�rosn�z�s k�zben is szolg�ltak testv�reink. Ezek k�z�l megeml�ten�m a Ground Zero-t, Kossuth szobor, Rockefeller Center, River Side Church, Empire State Building stb.
Mint m�r annyiszor, most is l�thattuk, hogy az �nekek �ltal is Istennek �zenete van sz�munkra. Olyan j� volt egy�tt �nekelni, k�z�sen a k�russal is ... maga a mennyorsz�g el��z�t tapasztaltuk.
      Vas�rnap d�lut�n az utols� �nek�k k�nnyet csalt ki szemeinkb�l; �r�m, hogy egy�tt lehett�nk, ugyanakkor a b�cs� k�nnyei, hogy ilyen hamar eltelt ez a sz�p alkalom. A k�rus tagjai levonultak �s k�rbefont�k a gy�lekezetet, fogva egym�s kez�t �s �nekelve:
"�ld�soddal megy�nk, megy�nk innen el.
N�ked �nekel�nk boldog �r�mmel.
Maradj mindig vel�nk, ha �tra kel�nk,
�rizd �let�nk minden nap, minden."
      �r�l�nk �s h�l�val tartozunk Istennek, hogy megadta sz�munkra ezt a kiv�lts�gos alkalmat �s hissz�k, hogy testv�reink �ldozatos munk�ja sem marad jutalom n�lk�l. Vend�geink, tov�bbutaz�suk el�tt arr�l tan�skodtak, hogy �k is j�l �rezt�k magukat itt �s j� volt �r�meinket egy�tt is megosztani. Kulcs�r S�ndor lelkip�sztor, a k�rus h�v�s�ra �s a gy�lekezet vezet�s�ge beleegyez�s�vel elk�s�ri testv�reinket tov�bbi �tjukon Cleveland, Chicago, Detroit �s Toront� fel�.
      Im�dkozunk az�rt, hogy Isten adjon er�t a k�rus tov�bbi �tj�n, munk�jukban, v�gezni ezt a sz�p szolg�latot, hirdetve az �nekek �ltal is Isten dics�s�g�t!

Erdei Gabriella

nagyobb New York-i k�pek

A K�zpotni �nekkar l�togat�sa CLEVELANDBAN
 
M�jus 27.-�n este �rkezett meg a r�g�ta v�rt �nekkar egy nagy aut�busszal.
M�snap megn�zt�k a sz�pm�v�szeti m�zeumot �s a Kossuth szobrot, valamint a helyi napilap �j nyomd�j�t. Este szer�ny kis magyar imah�zunkban szolg�ltak .
      Szellemi �r�ks�g�nket, a magyar baptista klasszikus �nekirodalom legszebb �nekeit hallhattuk. A csod�latos, Istent dics�r� nagy kar�nek hangjai a menny fel� emelt�k lelk�nket. Felejthetetlen �lm�ny volt! Az imm�r baptista himnusznak sz�m�t� kedvenc �nek�nkkel, a "Felt�madt H�s" kezdet� �nekkel, ut�na pedig h�n szeretett magyar haz�nk himnusz�nak hangjaival v�gz�d�tt az est.
 
N�h�ny clevelandi k�p
      �r�lt�nk, hogy a csoporttal elj�tt dr M�sz�ros K�lm�n testv�r is, gy�lekezet�nk egykori p�sztora, akinek a szolg�lata a 80-as �vekben a legsikeresebb volt.
      A k�vetkez� nap d�lel�ttj�n az �nekesek a Titanic ki�ll�t�st n�zt�k meg, a zen�szek pedig az imah�zn�l maradtak �s szorgalmasan gyakoroltak.
      D�lut�n a Shaker Heights First Baptist Church eb�ddel v�rta az �nekkart. Este a templom nagyterm�ben nagysz�m� hallgat�s�g el�tt szolg�lt az �nekkar. Az amerikai Himnusz ut�n a magyar Himnusz fens�ges hangjaival nyitott�k meg a m�sort majd Mozart: Halleluja, Mendelssohn: 91. Zsolt�r �s egy�b vil�gh�r� klasszikus m�veket hallhattunk.
      Tartalmas bizonys�gt�tel is hangzott el id�szer� t�m�r�l, t�k�letes angols�ggal, magyar ajakr�l.
      Liszt Ferenc, minden id�k legnagyobb magyar zeneszerz�je �s zongora-m�v�sze egyik legnehezebben lej�tszhat� m�v�t is hallhattuk ifj. P�tkai Imre mesteri el�ad�s�ban, amelyben Liszt a R�k�czy indul� t�m�j�b�l mer�tett.
       Gy�ny�r� orgonamuzsik�val dics��ttette Isten nagys�g�t T�ka Szabolcs orgonam�v�sz testv�r�nk.
      Az "�gi Harm�nia" egy�ttesben igen sz�pen cseng� szopr�n mellett az angyalok hangszere, a fuvola is �letre kelt m�v�szi szinten k�pzett kis kezekben, barokk fuvola kis�ret�vel, valamint csell� sz�l� harpsichord kis�rettel.
      Felejthetetlen �lm�nyben volt r�sz�nk. Ez a szolg�lat p�ld�t hagyott nek�nk, hogyan lehets�ges �nzetlen�l, egy akarattal szolg�lni a k�z�s szent c�lt.
      Ha ezt k�vetni tudn�nk, vonz� �s kiv�natos lenne gy�lekezet�nk l�gk�re. Istent�l t�vol �l� clevelandi honfit�rsaink megtal�ln�k az �dv�ss�g �tj�t.
                                                                  Marosi B�la

A Magyarorsz�gi Baptista K�zponti �nekkar CHICAG�BAN

Dics�rj�tek az Urat!
     Mikor, hogyan, milyen c�lb�l, mi�rt, egymagam, vagy csoportosan?
     Neh�z meghat�rozni, de j� dics�rni az Urat, �s r�ad�sul gy�ny�r�s�ges, �r�mteljes feladat. De hogyan? - szabadon, csak �gy mag�t�l, mint a forr�s, amely �mlik, ki tudja mikor eredt, csak azt tudjuk, hogy c�lja van.
     B�r �let�nk is ilyen c�ltudatos forr�s lenne, Istent dics��tve sz�ntelen�l; hadd buzd�tson erre a k�vetkez� Zsolt�r r�szlet:  ,,�nekeljetek Istennek, �nekeljetek; �nekeljetek kir�lyunknak, �nekeljetek! / Mert az eg�sz f�ld kir�lya az Isten: �nekeljetek b�lcsess�ggel. / Isten uralkodik a nemzetek f�l�tt; Isten ott �l az � szents�g�nek tr�nj�n. / N�pek fejedelmei gy�lekeztek �ssze, mint �brah�m Isten�nek n�pe, mert Isten� a f�ldnek pajzsai; magass�gos � igen!@ (Zsolt 47:7-8)
     Magamba merengek, arra a r�pke n�h�ny pillanatra, �r�ra, arra a h�rom napra gondolok, melyet Isten�nk kegyelm�b�l egy�tt t�lthett�nk testv�reinkkel: a Magyarorsz�gi Baptista K�zponti �nekkar tagjaival. Voltak k�zt�k r�gi ismer�s�k, �s �j bar�tok. Felelevenedtek r�gi eml�kek, �s k�t�dtek �j kapcsolatok, felemel�k, testv�riek; mi egy�tt j�rultunk az �r asztal�hoz (vas�rnap d�lel�tt), �h�tatos, bens�s�ges, m�ly lelki k�z�ss�gben.
     Tal�n Babits Mih�ly szavaival �lve �rz�keltethetem a sz�pet:
,,Minden embernek a lelk�ben dal van, / �s a saj�t lelk�t hallja minden dalban, / �s akinek a lelk�ben az �nek, / Az hallja a m�sok �nek�t is sz�pnek.@

Chicagoban k�sz�l f�nyk�pek

     Tudj�tok meg, hogy felejthetetlen eml�ket hagytatok sz�munkra. Naponta t�bbsz�r lelkemben visszhangzik egy-egy �nek, egy-egy sz�veg foszl�ny; csal�dunkban t�bbsz�r felid�z�nk benneteket magyar �nekes testv�reink! Az �r �ldjon meg szolg�latk�szs�getek�rt, �s adjon a tov�bbi szolg�latotokhoz sok er�t!
     Neh�z lenne felsorolni, mi minden f�rt bele ezekbe a rohan�, de csod�latos napokba. K�rlek, ne felejts�tek el Chicago-t; a felh�karcol�t, a Sears Tower-t, a Billy Graham Center-t, a Moody Bibliaiskol�t �s templomot, a Chicago-i Symphony-t, a ,,Paprik�s@ �ttermet, �s az itt �l� magyarokat.
     Mi h�l�val �s �r�mmel eml�kez�nk r�tok, a csod�latos k�rus m�vekre, �s minden szolg�latotokra. Magyar honfit�rsaink is nagyra becs�lt�k szolg�lataitokat. Csod�latos volt a szombat este a katolikus templomban, �s a vas�rnapi k�t szolg�lat is a mi imah�zunkban.
     Az �sn�pek a zen�t Isten adom�ny�nak, vagy az istenekt�l elcsent kincsnek tartott�k, mely az �let minden fontosabb pillanat�ban jelen van. Ugyanakkor vil�gnyelv, melyet minden nyelv� �s minden m�velts�g� ember meg�rt, �s amely mindenkit gy�ny�rk�dtet, nevel, felemel, jobb� tesz.
     Egyik - sz�momra igen kedves - �neketek sz�veg�t id�zem v�g�l eml�k�l:
,,Legyen �ldott Isten! Legyen �ldott Isten! Neve zengjen f�ld�n, Neve zengjen �gen!... Hallgass�tok, elbesz�lem n�ktek, Kikre kegye �rad,... Mind amiket tett az �r, az igaz Isten...@
     Besz�lj�k el, �nekelj�k el, mondjuk el, suttogjuk el, ne hallgassuk el!
                                                                    Ifj. Kulcs�r S�ndor

Az �nekkar DEROITBAN

Nem csak az �nekesek k�sz�ltek szolg�lataikra, hanem a vend�gl�t� gy�lekezetek is. Egyik m�sik helyen nagyon is �ssze kellett fogni, hiszen az �nekkar tagl�tsz�ma meghaladta a gy�lekezet tagjai�t. �gy volt ez n�lunk is. K�sz�l�dt�nk, dolgoztunk �s im�dkoztunk. �s a rem�nys�g�nkben nem sz�gyen�lt�nk meg. Az �r t�bbet adott minden ter�leten ann�l, mint amire sz�m�tottunk.

Sokan elj�ttek kedden este, hogy meghallgass�k az �nekkar szolg�lat�t. Nemcsak a 3 magyar egyh�z tagjai, hanem azon k�v�l is. Ami nagyon ritk�n t�rt�nik meg: megtelt az imah�zunk.

A szerda esti koncerten (Friendship Baptist Church) m�g t�bben voltunk. Oda f�leg az angol nyelvter�letr�l h�vogattunk. De sokan �jra elj�ttek azok k�z�l is, akik m�r az el�z� este hallott�k az �nekkart.

nagyobb detroiti k�pek

H�tf�n este 7 �ra volt �ppen, amikor meg�rkeztek vend�geink. R�vid �h�tatot tartottak az imah�zban, azut�n vacsor�ra h�vtuk �ket. A j��z�en elfogyasztott vacsora ut�n megismertett�k a vend�geket a vend�gl�t�ikkal. A hossz� nap ut�n j�l esett a pihen�s.

Kedden reggel az �h�tat ut�n egy �r�s gyakorlatot tartott az �nekkar. Azut�n Detroit legh�resebb nevezetess�g�t kerest�k f�l, a Ford m�zeumba �s Greenfield Village-be ment�nk. Gyakorl�s �s vacsora ut�n hamar elj�tt a 7 �r�ra hirdetett koncert ideje. Nem l�ttam m�g ennyi parkol� aut�t az imah�zunk k�r�l. Az istentiszteleti keretek k�z�tt megtartott koncert sor�n nem csak csod�latos �nekeket hallottunk, hanem verseket �s egy r�vid igei szolg�latot az �nekkar lelkigondoz�j�t�l, Hegyi Andr�s lelkip�sztort�l. A bevezet� k�sz�nt�sre dr. M�sz�ros K�lm�n, a magyarorsz�gi baptist�k eln�ke v�laszolt. A z�r� im�ds�got az �nekkart elk�s�r� Kulcs�r S�ndor eln�k testv�r mondta. Az istentisztelet ut�n �ll�-fogad�st (szeretetvend�gs�get) tartottunk, melyen az �nekesekkel val� szem�lyes tal�lkoz�sokra, besz�lget�sekre is alkalom ny�lott.

Szerd�n v�rosn�z�sre indultunk. Delray-ben (Detroit r�gi magyar negyede) megmutattuk gy�lekezet�nk egykori imah�z�t, majd az azzal szomsz�dos, ma is m�k�d� Szent Kereszt katolikus templomba l�togattunk. R�vid ismertet�st hallottunk a templomr�l, majd egy �neket �nekelt az �nekkar. Megn�zt�k az Oper�t, a v�rost k�rbej�r� kisvonat seg�ts�g�vel a belv�rost �s egy szintet az �t�p�t�s alatt �ll� Renaissance Centerb�l. B�rhogy is siett�nk, 2 elm�lt mire vissza�rt�nk az imah�zhoz. Ekkor egy j� �tlettel fogadtak benn�nket az eb�d k�sz�t�i. K�tszer enni 2-3 �r�n bel�l �gysem lehetne, a vacsora �r�t odaadjuk az �nekkar kiad�saira. Ezt �r�mmel fogadt�k testv�reink - akik egy�bk�nt k�lcs�nt vettek fel a rep�l�jegy�k megv�lt�s�hoz, mivel a t�bb helyr�l �g�rt t�mogat�st nem kapt�k meg, m�g a Kultur�lis �r�ks�g Miniszt�rium�t�l sem.

K�s�i eb�d, pr�ba, majd indul�s a Friendship Baptist Churchbe. Ott is nagyon sz�pen szolg�ltak. 300-an hallgatt�k szolg�latukat. A himnuszok el�nekl�se ut�n a helyi lelkip�sztor k�sz�nt�s�re M�sz�ros testv�r v�laszolt. Az �nekek k�z�tt k�t angol nyelven elmondott bizonys�gt�tel hangzott el a k�rus k�t tagja r�sz�r�l.

Az �nekkar CD lemez�b�l a k�t est�n t�bb mint 80-at siker�lt eladnunk.

Sok�ig eml�kezni fogunk m�g a sz�p �nekekre �s az �nekesekre is. Rem�lj�k, hogy �k is sz�p eml�keket vittek magukkal. Egy darabig im�dkozni fogunk k�lcs�n�sen egym�s�rt.    M�t�

A K�zponti �nekkar TORONT�BAN

A Magyarorsz�gi Baptista K�zponti �nekkar �szak-amerikai k�r�tj�nak utols� �llom�sa volt Toront�. Term�szetesen mi is nagy izgalommal �s k�sz tervekkel v�rtuk �rkez�s�ket. Testv�reink j�nius 6-�n reggel b�cs�ztak Detroitt�l. �tir�nyuk a Niagara v�zes�s volt, ott v�rt�k �ket toront�i h�zigazd�ik: Dan L�szl� lelkip�sztor �s Ol�h Imre, a toront�i program koordin�tora.

Testv�rn�ink az imah�zn�l sz�pen megter�tett asztalokkal v�rt�k �ket. K�s� d�lut�n meg�rkezett a sz�p �s k�nyelmes "Coach Canada" busz, amivel a k�rus v�gig utazta a hossz� utat. Az �nekesek ekkor meghatott b�cs�t vettek a busz vezet�j�t�l, aki egy�bk�nt maga is megt�rt h�v�. Sz�munkra is �rz�keny pillanatok voltak, amikor a r�gi ismer�s�ket �s csal�dtagokat k�sz�nthett�k meleg �lel�ssel. Kiss� f�radtan, de t�retlen lelkesed�ssel illeszkedtek bele az itteni szolg�latokba.

K�z�s vacsora ut�n k�tetlen, csal�dias �sszej�vetelt tartottunk az imah�zban. A k�rus �nekszolg�lata sz�vet lelket felemel� volt, a r�gi kedves �nekekt�l a spiritu�l�kig. Sz�v�nkben visszhangra tal�lt: "J�zus csod�s kegyelme...", "mindenr�l lemondok �rted..." k�zben Mel�th Andrea sz�l� �nek�ben �s P�tkai Imre m�v�szi zongoraj�t�k�ban gy�ny�rk�dhett�nk. Dr. M�sz�ros K�lm�n egyh�zeln�k szolg�lt r�vid igehirdet�ssel. Az �nekesek az est v�g�n k�sz�nt�tt�k karmester�ket, Ol�h G�bort, aki 20 �ve vezeti a k�rust, �s az �ket v�gig k�s�r� Drescher Lajos testv�rt, sz�let�snapja alkalm�b�l. A gy�lekezet aj�nd�k�t Dan testv�r adta �t. V�g�l a sz�ll�sad�k �tvett�k vend�geiket.

P�ntek d�lel�tt egy helyi iskola megh�v�s�nak tettek eleget, k�z�s eb�d ut�n pedig ismerkedtek a v�rossal, a m�snapi koncert sz�nhely�vel �s a vel�k egy�tt fell�p� toront�i Bell Arte k�rus tagjaival, majd k�z�s pr�b�t tartottak. Toront�ban j�nius 1-t�l rendezt�k meg a "Joy of Singing" 3 hetes nemzetk�zi k�rusfesztiv�lt, amelyre a vil�g miden t�j�r�l �rkeztek k�rusok, f�v�dn�ke pedig Adrienne Clarkson, Governor General of Canada volt. Ennek keret�be illeszkedett bele az �nekkar programja.

Toront�ban k�sz�lt f�nyk�pek

Szombaton a reggeli ut�n a k�rus haj�t�r�n �s aut�buszos v�rosn�z�sen vett r�szt, erre n�h�nyan elk�s�rt�k �ket. Eb�d ism�t az imah�zn�l volt, majd r�vid pihen� �s el�k�sz�let ut�n a koncert sz�nhely�re indultak, a Metropolitan United Churchbe. Este az �ri�si templom zs�fol�sig megtelt. A Bell Arte K�rus �s a K�zponti �nekkar felv�ltva adta el� a m�veket, dr. Lee Willingham �s Ol�h G�bor vezet�s�vel, de t�bb k�z�s sz�muk is volt. Sz�list�ik is k�z�sen m�k�dtek. Az eredeti nyelveken el�adott remekm�vek ut�n a csaknem 90 tag� egyes�tett k�rus magyarul �nekelte el Kod�ly csod�latos Esti dal�t.

Vas�rnap d�lel�tt a k�rus a Yorkminster Park Baptist Churchben szolg�lt, az imah�zban pedig Mel�th Andrea m�ly �t�rz�ssel el�adott �nekeit hallhattuk, P�tkai Imre zongorak�s�ret�vel. Ig�vel szolg�ltak Kulcs�r S�ndor �s Hegyi Andr�s lelkip�sztorok. Ut�na a gy�lekezettel egy�tt k�z�s �nnepi eb�d volt. A d�lut�ni hosszabb zen�s �h�tatra - a nagy �rdekl�d�sre val� tekintettel - a Szent Erzs�bet magyar katolikus templomban ker�lt sor. T�ka Szabolcs orgonam�v�sz el�j�t�ka �s Dan L�szl� testv�r bevezet� szavai ut�n Csabafi Csaba lelk�sz k�sz�nt�tte a vend�geket, majd a magyar f�konzul is �dv�z�lte �ket. Az �nekkar itt is ig�nyes m�veket, �r�ksz�p �nekeket �s magyar szerz�k dalait adta el�. K�zben meghallgattunk k�t szavalatot, �s P�tkai Imre m�v�szi zongoraj�t�k�t. A magyarok k�r�ben nagy sikere volt Liszt Rapsz�di�j�nak, amelyben a szerz� a R�k�czi indul�t dolgozta fel. A Himnusz el�nekl�se ut�n meghat� b�cs� k�vetkezett. �ld�soddal megy�nk - �nekelt�k, mik�zben egym�s kez�t fogva levonultak �s nagy k�rt alkottak a padsorok k�r�l - Maradj mindig vel�nk, ha �tra kel�nk! - sz�lt az �nek, �s sz�v�nkben mi is ez�rt k�ny�r�gt�nk. A katolikus gy�lekezet szeretetvend�gs�ggel b�cs�zott.

A h�tf� m�r a hazautaz�s napja volt. A csomagol�s mellett az�rt m�g akadt id� a C.N. Towerb�l �s k�rny�k�r�l egy utols� pillant�st vetni a v�rosra. Az imah�zn�l elfogyasztott eb�d ut�n a v�rakoz� buszba berakt�k a csomagokat, �s a parkol�ban egy�tt �nekelt�k: Isten �ldjon, m�g viszont l�tunk! Utolj�ra g�ld�lt ki vel�k a busz a rep�l�t�rre indul�ban.

A K�zponti �nekkar �szak-amerikai turn�j�nak befejez�se ut�n h�laad�ssal tekint�nk vissza e napokra. Szolg�lataiknak gy�lekezeten k�v�l is j� visszhangja van, �gy az angol �s a magyar sajt�ban is. Hazai r�szr�l vel�k tartott a Magyar Telev�zi� h�rom munkat�rsa, Nagy Imre testv�r vezet�s�vel. Magyarorsz�gon nemsok�ra r�szleteket l�thatnak �tjukr�l a Duna TV-ben, �s vide� film is k�sz�l r�la.

Testv�ri k�rben pedig elmondhatjuk, hogy a k�rus minden szolg�lata felejthetetlen zenei �s lelki �lm�ny volt sz�munkra! De ezen t�lmen�en olyan bar�ts�gok �s testv�ri kapcsolatok j�ttek l�tre, amelyek nem f�ggv�nyei sem id�nek, sem t�vols�gnak. Nemcsak a gy�lekezetek, de minden vend�gl�t� tapasztalhatta, hogy nem m�v�szeket, hanem dr�ga lelki testv�reket fogadtunk be vel�k, akik f�rads�got nem ismerve, lelkesed�ssel �s igaz hitbeli meggy�z�d�ssel szolg�ltak az Istent�l kapott t�lentummal, az � dics�s�g�re. Mindny�junk �szinte k�v�ns�ga: k�s�rje �ld�s tov�bbi szolg�latukat is!      O. G.

A Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z K�zponti �nekkar�nak �tja Amerik�ban �s Kanad�ban

Kedves Testv�reim!
Mint �g�rtem, �me az utunkr�l k�sz�lt besz�mol�. Ha az adatok pontatlanok, legyetek kedvesek korrig�lni �ket. Hogy melyik �p�let hanyadik emelet�n voltunk, ki a csoda eml�kszik m�r arra? Engem kev�sbe �rdekelt az amerikai iz�. De ami a Ti szervez�setekben �s sz�vetekben volt, az... alig tal�lom a szavakat!
Mindent k�sz�n�nk! El akartam ker�lni az "�mleng�st" ebben a besz�mol�ban is. De h�t ami nagyszer�, az nagyszer�. Nem tudom Nektek mennyi energi�tokba ker�lt, val�sz�n�leg nagyon sokba. Higgy�tek el, mi egy kicsit el voltunk ragadtatva T�letek. Isten nagyon gazdagon �ldjon meg Titeket!

(Ez is Amerika!)

Alig tudom hol kezdjem, hogy egyik szavamat a m�sikba ne �ltsem. J� annak, aki �tlagos dolgokra el nem haszn�lja a szuperlat�vuszokat, mert amikor annak van itt az ideje, akkor m�g nem koptak el a nagy szavak. Mert bizony �n most fels�fokokat akarok haszn�lni. M�ghozz� nem Amerika nagyv�rosainak l�tt�n, hiszen ezeket l�tjuk eleget idehaza is a telev�zi�ban. Meg azokt�l nem is voltam olyan nagyon elb�v�lve. Hanem testv�ri szeretet csod�latos aj�nd�kai miatt. Ez volt mindannyiunk sz�m�ra, - b�tran �rhatom az eg�sz �nekkar nev�ben, - minden emberi m�rt�ket meghalad�, vagyis nyilv�nval� m�don Istent�l val�. A sz�raz adatok mellett utunk szellemis�g�r�l akarok �rni, m�gpedig ahogy magam is az �nekkar tagjak�nt bel�lr�l �ltem meg az eg�szet.

A Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z K�zponti �nekkar�nak amerikai �tja n�h�ny ember sz�v�ben sz�letett meg m�g 2000-ben Nagyv�radon a MABAVIT alkalm�val. M�ghozz� Herjezcki G�za detroiti lelkip�sztor �s Drescher "Lajos b�csi" (ahogy utunk sor�n egyre jobban hozz� melegedve h�vtuk) gondolt arra, hogy a haz�nkban megv�ltozott politikai helyzetben lehet�s�g ny�lna egy az amerikai magyar gy�lekezeteket v�gigj�r� k�r�tra.

Voltak annyira k�vetkezetesek �s c�lrat�r�k, hogy a felmer�l� probl�m�kkal szemben Ol�h G�bor karnaggyal egy�tt elk�sz�ts�k az �t terv�t. Nagyobb volt a hit�k, mint a mi lehet�s�geik. A lehet�s�gekre n�zve b�r megalapozottnak t�n� �g�ret�nk volt, amely azonban az indul�s el�tt foszlott eg�szen hirtelen szertesz�t. Ekkor az �nekkar �s vezet�je v�ls�gos �r�t �lt �t, de a hit �s im�ds�g itt is �tt�rte a majdnem lehetetlens�gnek t�n� akad�lyt. V�llalta az �nekkar az utat saj�t k�lts�gen is. Azut�n elj�tt az indul�s napja, m�jus 23.-a. Senki sem �tpihent napok ut�n �lt fel a rep�l�g�pre, hanem a j� magyar hajsza utols� l�p�seivel zuhant a sz�m�ra kijel�lt �l�sre s m�r z�gott is fel a g�p motorja, �s hi�ba tartott a nappal 24 �r�n �t, a f�radt szemek lekoppantak.

�s elkezd�d�tt a csoda�t. Mert b�rhol j�rtunk, az amerikai magyar nyelv� fogad� gy�lekezetek tagjai mindent meg akartak mutatni nek�nk, s�t meg is mutattak. Nemcsak az amerikai �s a kanadai v�rosokat, hanem a saj�t sz�v�ket is. �s van nekik! Ez volt a legszebb, legmagasztosabb, legfelemel�bb �lm�ny�nk, a t�bbi csak r�ad�s.

New-Yorkban Kulcs�r S�ndor testv�r fogadott. � a New-Yorki Els� Magyar Gy�lekezet lelkip�sztora egyben a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek eln�ke. Clevelandban �j p�sztora van a gy�lekezetnek: Pint�r Zolt�n. Chicagoban Szab� Istv�n vezeti a gy�lekezetet p�ldaszer�en. Detroitban Herjeczki G�za, Toront�ban Dan L�szl� vezet�s�vel fogadtak a testv�rek. Utunk nagy r�sz�n elk�s�rt dr. M�sz�ros K�lm�n, a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z eln�ke, valamint Kulcs�r S�ndor testv�rek.

�nekelt�nk a felsorolt v�rosok magyar baptista imah�zaiban, templomaiban, ezen k�v�l Clevelandban a First Baptist Church templom�ban, Chicagoban a Szent Istv�n kir�ly tisztelet�re �p�lt r�mai katolikus templomban, Detoritban a Friendship Baptist Church-ben. Torontoban r�szt vett�nk egy k�rusfesztiv�lon amely a Metropolitan United Church hatalmas templom�ban zajlik m�g ma is h�tr�l-h�tre, valamint a Yorkminster Baptista templomban. Ezen k�v�l a torontoi r�mai katolikus templomban, amely �p�t�szetileg modern �s sz�p, ahol jelen volt a magyar f�konzul �s feles�ge is.

M�r �tk�zben el�rt a k�rus �nek�nek pozit�v visszhangja. Clevenlandb�l Lant M�rta emailezte ut�nunk a First Baptist Churcban v�gzett �nekl�s�nk mit v�ltott ki a hallgat�inkb�l:

"Nek�nk els� rang� k�rusunk van a First Baptist Churchben, de ezekben a magyar baptist�kban van valami bels� mozg�s. (A Szentl�lek ereje?) - mondta egy fekete diak�nus.
"A szent�lyben �lve 'felszivacsolta' lelkem e pomp�s zen�t. Szerda este f�radt lelkemnek pont erre volt sz�ks�ge" - �rta egy templomi k�rustag.
"Ilyen var�zslatos koncertet �letemben nem hallottam."
"A Magyar Baptista K�zponti �nekkar nem csak azt ny�jtotta fel�nk, amit k�rtem, hanem azt is, amit el sem tudtam k�pzelni." - �rta v�g�l Lant M�rta is.

Ak�r el is b�zattuk volna magunkat, de nem tett�k. El�sz�r is az�rt, mert mi bel�lr�l kor�ntsem l�ttuk szolg�latunkat ilyen t�k�letesnek. Minden koncert, minden szolg�lat ut�n nemcsak Ol�h G�bor karnagy j�volt�b�l, hanem b�rki m�s jelz�s�b�l apr� hib�k, f�radts�gb�l ad�d� pontatlans�gunk mindig megbesz�l�s t�rgy�t k�pezt�k an�lk�l, hogy ezek az �jabb gyakorl�sra serkent� mondatok a testv�ri j� kapcsolat rov�s�ra mentek volna. De val�sz�n�leg a szolg�latunk sz�nvonala is azonnal zuhanni kezdett volna, ha elb�zzuk magunkat. S�t az �nekkar k�z�ss�gi szelleme is k�r�t l�tta volna. Valamint a testv�ri szeretet, amely spont�n m�don �radt fel�nk, s tal�n t�l�nk is, - egyb�l kih�lt volna. Egyben Istent loptuk volna meg, hiszen mindent egyed�l neki k�sz�nhett�nk. �s � j�rt vel�nk. Ezt nem lett volna �rdemes megzavarni.

Hogyan "m�k�dik" az �nekkar egy ilyen �ton? Ne legyen ki�br�nd�t�: el�gg� pr�zai m�don. B�r a reggeli �h�tat a lelk�nk kenyere volt Amerik�ban is. Nem is n�lk�l�zt�k, mert sz�ks�g�nk volt a fizikai �s a lelki er�re egyar�nt napr�l-napra. De azut�n be az aut�buszba, amely falta a "m�jlokat", mik�zben n�zegett�k a busz ablak�b�l, hogy egy �tj�r� alatt h�ny l�b (fit) �s h�ny "incs" magas j�rm� f�r el. Alig, de m�gis elf�rt�nk. Ugyanis aut�buszunk tetej�t minden szer�nyked�s�nk ellen�re majd kinyomta a lelkesed�s, hiszen legt�bb�nk el�sz�r j�rt Amerik�ban. K�r�lbel�l 4500 kilom�tert buszoztunk.

Azut�n meg�rkezve egy �jabb v�rosba, megf�r�dt�nk a v�rakoz� atyafiak szeretet�ben. Olyan is volt, hogy azonnal ruha-csere, valami alkalmas vagy alkalmatlan helyen. Igen j�l begyakoroltuk az �t�lt�z�s minden v�ltozat�t. Fel a p�diumra, kipr�b�lni a terem akusztik�j�t, a gy�lekezet orgon�j�t, be�nekl�s �s pr�ba. Hatalmas sz�v� T�ka Szabolcs k�s�rte utunkat �s �nekl�s�nket orgon�n, zongor�n pedig ifj� P�tkai Imre, aki t�bb alkalommal meg�rvendeztetett benn�nket virtu�z zongoraj�t�k�val. (Cseri Tibor hozta a zongorahangol� k�szs�g�t, �s haszn�lta is). Este istentisztelet vagy koncert. Tizenn�gy koncertet �nekelt�nk v�gig. Legt�bbet magyarok k�z�tt, a magyar anyanyelv� gy�lekezetekben, olykor r�mai katolikus templomban, ahol "baptist�s" szeretettel fogadtak, �s ahol ugyan�gy otthon �rezt�k magunkat. Term�szetesen amerikai angol nyelv� templomban is. Egyik koncert�nk�n egy id�s ember �lt a padban �s �nekelte vel�nk: "Erd� mellett estv�ledtem..." s k�zben potyogtak a k�nnyei. Mivel �nekelnem kellett, h�t csak befel� s�rtam magam is.

Istentisztelet vagy koncert ut�n hazavittek a csal�dok. A r�gen Amerik�ba ker�lt magyarok, az �tvenhatosok, az Erd�lyb�l t�z tizen�t �ve kiker�ltek. �t pr�b�ltam �rezni azokat a neh�zs�geket, amelyek hazacser�re k�nyszer�tett�k ezeket az embereket. Az els� �vek szorong�sait. Amikor m�g sem a nyelvet sem az amerikai kult�r�t nem ismert�k el�gg� j�l. Azut�n ahogy megtanult�k mindkett�t, �s amerikaniz�l�dtak �gy, hogy ott is megmaradtak m�gis magyarnak. Csak n�h�ny szeret� sz� kellett, �s j�ttek-j�ttek el� az eml�kek. A s�r�l�sek, a hittapasztalatok, az �ld�sok, a j� �s rossz eml�kek vegyesen. �radt egym�s k�zt a szeretet, �s gy�gy�tott. Olyanok voltunk egym�snak, mintha �sid�k �ta ismert�k volna egym�st. �p�lt�nk egym�s hite �ltal. Mi az � hit�k �ltal, �k a mi hit�nk �ltal. Alig vett�k �szre, hogy ezekbe a besz�lget�sekbe mikor l�pett be csendben J�zus, olyan term�szetesen csordog�lt a szel�d sz�. Evang�liumi �t volt ez a jav�b�l! B�r tal�n ez a sz� el sem hangzott, csak �ppen ott l�ktetett minden felemel� gy�ny�r�s�g�vel egy�tt.

Azut�n j�ttek a m�snapok. A f�raszt�an gy�ny�r�s�ges m�snapok. Aki m�r j�rt New-Yorkban az Empire State Building 86. emelet�n, vagy a Chicagoi Sears Tower 103. emelet�n, esetleg a Torontoi t�-toronyban, ahol a talpa alatt 16 elef�ntot elb�r� �veg van, de m�giscsak �veg, - annak van n�mi fogalma arr�l, hogy n�z ki egy toronyh�zakkal telerakott v�ros fel�lr�l. Amerika - mondjuk. Vagy milyen belekeveredni egy ny�zsg� pezsg� forgatagba egy sz�rakoztat� parkban, ahol a b�vli keveredik az �rt�kkel. A r�gi �p�t�s�, - ma m�r csak filmeken l�that� s�tahaj� kik�t�je mellett a bar�ti m�don f�nyk�pezhet� mikieg�r akkora fejjel, mint egy h�z. Hogy hol n�z ki a fej�n dagadva tornyosul� maskar�b�l, a j� �g tudja!

Clevelandban megn�zt�k a v�ros sz�pm�v�szeti m�zeum�t, Chicagoban Moody �s Billy Graham eml�kh�z�t, Solti karnagy csod�latos �s hatalmas zenei centrum�t, Detroitban a Ford ipari m�ltj�t bemutat� ki�ll�t�st, valamint a r�gi Amerika eml�keit felid�z� parkot, Toront�ba menet a Niagar�t, hogy csak a legfontosabbakat eml�tsem. Tal�lkoztunk kedvesen r�gies ruh�ban j�r� amishokkal.

Ak�r a Moody Int�zetnek, ak�r Graham Eml�kh�z�nak csod�latos lelki kisug�rz�sa van ma is. Meglepett, hogy ezek a saj�t korukban is, �s napjainkban ugyan�gy az Istent�l m�ig gazdagon meg�ldott emberek milyen messzire vil�g�tanak id�ben is t�rben is. Milyen gondosan figyelemmel k�s�rik az int�zet�kben v�gzett di�kok sors�t �s hogy megbecs�lik �ket. Visszav�rj�k �ket. Lehet�s�get adnak nekik arra, hogy kapcsolatban maradjanak az anyaint�zettel. T�bl�kra v�sve ott tal�lhat�k a neveik. Mekkora er� van a lelki emberek egym�s ir�nti tisztelet�ben! J� lenne idehaza is gyakorolni.

Ma idehaza ki-ki a maga eml�keit rendezgeti, azt hiszem m�g h�napokig. K�sz�nj�k Nektek amerikai magyar testv�reink, amit �rt�nk tettetek! Isten gazdagon �ldjon meg Titeket!

                              Hegyi Andr�s

A K�zponti K�rus amerikai diadal�tja

Besz�mol�m c�m�t nem nagyz�sb�l v�lasztottam, de a K�rus siker�t nem lehet m�shogyan titul�lni.
     Az Evang�liumi H�rn�k olvas�i r�szben m�r tudom�st szereztek a k�rus szerepl�s�r�l, �n csak egy �sszefoglal� besz�mol�t szeretn�k adni, a megh�v�s kezdet�t�l a k�rus visszat�r�s�ig.

A K�rus megh�v�sa:

A nagyv�radi Mabavit-i tal�lkoz�n Beharka �s Ol�h testv�rek azzal a k�rd�ssel fordultak hozz�m, hogy mi a v�lem�nyem egy amerikai k�rus szerepl�sr�l? Dr. Herjeczki testv�r bevon�s�val az a v�lem�nyem alakult ki, hogy ha a K�rus hajland� a rep�l�jegy k�lts�get fedezni, a gondolatot el�adjuk a V�grehajt� Bizotts�gban.
      A tavaly m�rciusban megtartott floridai gy�l�sen a V�grehajt� Bizotts�g t�lnyom� r�szben hozz�j�rult a megh�v�shoz. Az amerikai �tik�lts�gek fedez�s�re egy maxim�lis �sszeg megszavaz�sa k�zvetkezett.
      A nagy munka most kezd�d�tt. Dr. Herjeczki testv�r a megb�z�s�nak megfelel�en int�zte a hivatalos okm�nyokat, folyamatosan �rtes�tette gy�lekezeteinket az esem�nyekr�l, vel�k egyet�rt�sben kialak�totta az �titervet. Tal�n �n tudom legjobban �rt�kelni a testv�r nagy munk�j�t, mert j�magam k�r�lbel�l 70 levelet menesztettem Magyarorsz�gra �s Herjeczki testv�rnek, �s a hozz�m k�ld�tt levelei sz�m�b�l �gy l�tom, hogy � m�g t�bbet �rt.
      A terv szerint a K�rus m�jus 22-�n �rkezne Toront�ba, onnan m�jus 24-�n New Yorkba, m�jus 28-�n Clevelandba, m�jus 31-�n Chicagoba, j�nius 3-�n Detroitba, j�nius 6-�n pedig Toront�ba utazna.
      Miut�n a k�rus a rep�l�jegyet lefoglalta az utols� napokban tudt�k meg, hogy t�ved�sb�l a jegyeket t�r�lt�k. Sok izgalmas ut�naj�r�ssal v�gre tudtak jegyeket szerezni, de csak 23-ra �s nem Toront�ba hanem New Yorkba.
      �m a buszt m�r megrendelt�k Toront�ban 23-ra, �s a mindennapi programok is elk�sz�ltek m�r. De ez m�g nem volt minden. Kaptuk az �rtes�t�st, hogy a magyarorsz�gi korm�nyv�lt�s k�vetkezt�ben az �g�rt seg�ts�get, a rep�l�jegy �r�t nem kapt�k meg �s a k�rustagok nagyobb r�sze nem tud saj�t k�lts�gen utazni. Viszont az �g�retre val� tekintettel m�r k�lcs�nt vettek fel; na most mit tegyenek? Sok ima �s gondolat megfontol�sa ut�n �s mivelhogy m�r lesz�geztek egy toront�i fesztiv�lban val� r�szv�telt, elhat�rozt�k, hogy a k�lcs�n visszafizet�s�t maguk v�llalj�k �s j�n aminek j�nni kell, �tra indulnak. Nek�nk persze egy nagy k� esett le sz�v�nkr�l, de a k� az � sz�v�ket terhelte meg.
      A rep�l� �rkez�se a d�li �r�kra volt jelezve. Azonban azt is megv�ltoztatt�k esti negyedtizenkett�re.
      Miut�n �n Toront�ba rep�ltem, m�jus 24-�n a busszal elindultam New Yorkba. �n voltam az egyed�li utas az 56 szem�lyes buszon. Mikor a busz vezet�j�vel azon tanakodtunk, hogy hogyan tal�ljuk meg az �t�p�tett rept�ren az �rkez�s hely�t, egy szem�lykocsi dud�lva �s k�zlegyint�ssel ment el mellett�nk integetve, hogy k�vess�k �t. Mikor meg�rkezt�nk a kij�rathoz Kulcs�r S�ndor testv�r sz�llt ki az aut�b�l. Kulcs�r testv�r gondolta, hogy egy ilyen k�s�n j�r� kanadai busz csak a mi buszunk lehet.
      A rep�l�g�p pontosan be�rkezett �s m�s j�rat hi�ny�ban, a vend�gek hamarosan kij�ttek.

A k�rus szerepl�s�r�l a gy�lekezetek sz�molnak be.

Minthogy a K�rus New Yorkba k�t nappal el�bb �rkezett, a gy�lekezet egy nappal t�bbet v�llalt �s kedd helyett h�tf�n indultunk �tra Clevelandba. A New Yorki gy�lekezet a sz�ll�sad�i reggeli mellett mindennap b�s�ges eb�ddel �s vacsor�val szolg�lt, Sz�vets�g�nknek nem volt kiad�sa. New Yorkban egy haj��t is be lett iktatva �s azon n�zt�k meg a szabads�g szobrot. A New Yorki perselyez�s 4.130 doll�rral seg�tette a k�rus amerikai k�lts�g�t.
      M�jus 27-�n �tnak indultunk Cleveland fel�. Palotai testv�r�k megk�rtek, hogy egy kis ker�l�vel �lljunk meg a Hershey csokol�d� gy�rn�l. A gy�r megtekint�s�n�l mindenki k�stol�nak egy szelet csokol�d�t kapott, majd Palotai�k j�volt�b�l, miut�n a sok, New York-i gy�lekezet �ltal ek�sz�tett s�lt csirk�b�l j�l laktunk, egy nagy adag fagylalttal szolg�ltak ut��telnek. K�sz�nj�k Palotai testv�r�knek ezt a j� gesztust.
      M�jus 27-t�l 29-ig a clevelandi gy�lekezet sz�ll�st, reggelit �s vacsor�t adott a vend�geknek. Mindk�t napon a sz�vets�g�nk szolg�lt eb�ddel.
      29.-�n a K�rus a Greater Baptist of Cleveland-ban szolg�lt nagy sikerrel. Nem tudom elhallgatni a dics�reteket: "Gy�ny�r� koncert volt", "Enn�l jobban a k�rus m�r nem tudott volna �nekelni", "Nagyon tudom �rt�kelni ezt a csod�s zen�t, mert az orosz templomban �n vagyok a karmester", "Ilyen t�nem�nyes koncertet �letemben m�g nem hallottam", "A szent�lyben �lve, lelkem felsz�vta ezt a pomp�s zen�t", "Nek�nk a First Baptist Church-ben els�rend� k�rusunk van, de ezekben a magyar baptist�kban van valami bens�s�ges, tal�n a Szentl�lek ereje?" A First Baptist Church 1.477 doll�rt adom�nyozott.
      Clevelandban sz�vets�g�nk megh�vta a K�rust az �ppen akkor rendezett Titanic ki�ll�t�sra. Megn�zt�nk egy nagy napilap nyomtat�si �zemet is.
      M�jus 30-�n indultunk �tnak Chicag�ba. D�lben bet�rt�nk egy vend�gl�be, mint a sz�vets�g vend�gei. Chicag� pizz�val �s s�rgabarackkal v�rta a k�rust. A finom barack j� friss�t�nek bizonyult. Chicag� teljesen ell�tta a vend�geket �s azon k�v�l 2.500 doll�rt adott a k�lts�gek fedez�s�re. Tal�n itt eml�tem meg, hogy a chicag�i AMOSZ (Amerikai Magyarok Orsz�gos Sz�vets�ge) aleln�ke Vajda P�l, 500 doll�ros adom�nyt adott �t sz�vets�g�nknek. Chicag�, az eredeti h�rom nap helyett n�gy napon �t vend�gelte meg a K�rust.
      J�nius 3-�n indultunk Detroitba, ahol a testv�rek m�r �tellel v�rtak. A detroiti gy�lekezet teljesen ell�tta a vend�geket. Detroitban a Sz�vets�g j�volt�b�l a Ford M�zeumot n�zt�k meg. Ez alkalommal a gy�lekezet a m�zeum eb�dl�j�be hozta az eb�det, majd a m�zeum melletti Greenfield Village megtekint�s�vel folytattuk a napot. A gy�lekezet 1.480 doll�rral j�rult a sz�vets�g k�lts�geihez. A Lincoln Park-i Friendship Baptist Church, ahol a m�sodik koncertet rendezte a detroiti gy�lekezet 786 doll�r �s 65 centet adom�nyozott.
      J�nius 6-�n indultunk Toront�ba. Az amerikai-kanadai hat�r�tl�p�s s�m�n ment. A hat�ron az �nekesek v�mmentes szuvenirokat v�s�rolhattak. �tk�zben let�rt�nk a Niagara v�zes�shez �s, a Sz�vets�g aj�nd�kak�nt, a Maid of Mist haj�val a v�zes�s al� haj�ztunk.
      Toront�ba meg�rkezve el kellett v�lnunk a buszt�l. A k�rus �nekkel b�cs�ztatta a vezet�t, majd a Sz�vets�g nev�ben, eln�ki beleegyez�ssel, 400 doll�rral k�sz�ntem meg a kit�n� vezet�s�t. A k�vetkez� napokban �r�nk�nt b�relt�nk aut�buszt.
      Sz�vets�g�nk az Ontario tavon haj�kir�ndul�ssal kedveskedett az �nekeseknek.
      A toront�i gy�lekezet minden nap frissen s�t�tt cukr�sz-s�tem�nyt szolg�lt fel. A toront�i gy�lekezet 683 doll�r �s 33 centet adom�nyozott. A R�mai Kat�likus templom a b�cs�esten 1.116 doll�rt adom�nyozott.
      �rdemes megjegyezni, hogy Clevelandban a magyar konzul �s a polg�rmester nev�ben, egy tan�cstag �dv�z�lte a K�rust. A toront�i b�cs�esten a toront�i Nagykonzul is r�sztvett �s �dv�z�lte a K�rust.
      A sok ima meghallgat�sra tal�lt. A CD-k elad�s�b�l 3.066 doll�rt elk�ldtem a K�rusnak. Sz�vets�g�nk pedig a rep�l�jegyek kiad�saihoz 22.300 doll�rral j�rult hozz�. A K�rus New York-ban �s Cleveland-ban eladott CD-k direkt a k�rus kassz�j�ba folytak be. Ha mindezeket az �sszegeket �sszeadjuk, sz�m�t�sunk szerint a K�rus az ad�ss�g�t ki tudta egyenl�teni.
                                        Drescher Lajos

A B�keh�rn�kben megjelent �sszefoglal� cikk:

A K�ZPONTI �NEKKAR
�SZAK-AMERIKAI K�R�TJA

A magyar baptist�k nagyv�radi vil�gtal�lkoz�j�n vet�d�tt f�l el�sz�r a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z K�zponti �nekkar�nak amerikai misszi�s k�r�tj�ra sz�l� megh�v�sa. Az�ta folyamatosan kerest�k mindk�t oldalon a lehet�s�get a terv megval�s�t�s�ra. A m�lt�v �sz�n hivatalosan is meg�rkezett a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge �s az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g k�z�s megh�v�sa. Ett�l kezdve felgyorsultak az esem�nyek. Amerikai testv�reink felaj�nlott�k a k�rus USA �s Kanada ter�let�n val� k�zel h�rom hetes utaztat�s�nak �s f�nntart�s�nak a k�lts�geit. A rep�l�jegyek �r�t miniszt�riumi t�mogat�sb�l, lemezkiad�sb�l, illetve az �nekesek saj�t hozz�j�rul�s�b�l rem�lt�k el�teremteni. Sajnos a miniszt�riumi t�mogat�s a kor�bbi ig�retek ellen�re, az utols� pillanatban elutas�t�sra ker�lt. Az el�k�sz�letek azonban m�r olyan st�diumban voltak, hogy nem tehett�nk m�st, minthogy b�zva Isten minden akad�lyt elh�r�t� hatalm�ban, nekiinduljunk a nagy �tnak.

Ma m�r tudjuk, az �r j�rt el�tt�nk. � vitte diadalra terv�t minden kicsinyesked�, hitetlenked�, akad�lyoz� t�nyez� f�l�tt. �v� a dics�s�g �s a h�la mindenek f�l�tt. Ut�lag t�rt�nelminek is nevezhet� ez a v�llalkoz�s, hisz soha nem fordult m�g el� az amerikai kontinens t�bb mint 100 esztend�s baptista misszi�j�nak a m�ltj�ban, hogy ekkora l�tsz�m� szolg�l� csoport l�togassa meg �ket az �haz�b�l. A 2002. m�jus 23. �s j�nius 11. k�z�tt lebonyolitott �nek-zen�s evangeliz�ci�s k�r�ton 49 f� vett r�szt Magyarorsz�gr�l. Ebb�l n�gy f� a Magyar R�di� �s Telev�zi� munkat�rsai voltak, akik dokumentumfilmet k�sz�tettek az �nekkar k�r�tj�r�l, illetve az amerikai magyar baptista gy�lekezetek �let�r�l. A dokumentum filmeket a televizi� 4 k�l�nkiad�sban fogja Magyarorsz�gon bemutatni a k�zelj�v�ben. A szolg�lati k�r�t 5 amerikai nagyv�ros magyar illetve angol nyelv� gy�lekezetei k�r� csoportosult. Ezek sorrendben a k�vetkez�k voltak:

New York

Az A Amerika kapuj�nak@ is nevezhet� 8 milli�s metropolisban viszonylag sok magyar �l. A Manhattan f�lszigeten, a belv�ros magj�ban tal�lhat� a magyar baptist�k temploma. A gy�lekezet 1906-ban alakult, az�ta folyamatosan f�nnmaradt �s szolg�l. Sz�mtalan magyar menek�ltet fogadott m�r a k�zel sz�z esztend� sor�n a K�rp�t-medence �ppen aktu�lis politikai-gazdas�gi trag�di�inak f�ggv�ny�ben. A gy�lekezetnek jelenleg Kulcs�r S�ndor testv�r a lelkip�sztora, aki egy�ttal a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�gnek �s az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�gnek is az eln�ke. A gy�lekezetben h�rom alkalommal szolg�lhatott az �nekkar, a k�z�ss�g nagy �r�m�re �s tetsz�s�re. A helyi gy�lekezeten k�v�l a v�ros nevezetesebb helyszineit is megl�togathattuk. Az els� utunk a szeptember 11-ei trag�dia helyszin�re vezetett. A t�bb mint sz�z emeletes iker felh�karcol� romhalmaza hely�n m�r csak egy hatalmas kr�tert tal�ltunk. Mement�k�nt a t�rs�g k�zep�n egy, az �p�let roncsai k�z�tt megtal�lt vasgerend�kb�l fel�ll�tott hatalmas kereszt maradt. M�ly megd�bben�ssel �lltunk meg mi is a helysz�nen, �s eml�kezt�nk csendes im�ds�ggal �s �nekl�ssel a vil�got megr�z� �r�kra, a t�bbezer �ldozatra �s megszomorodott hozz�tartoz�kra. Ezt k�vet�en felkerest�k a belv�rosban Kossuth Lajos szobr�t, majd a k�zel�ben tal�lhat�, - a mi M�ty�s Templomunkhoz hasonl�that� - Riverside Baptist Church baptista katedr�list, amit a harmincas �vekben Rockefeller �p�ttetett. Az �nekkar hangjai �d�t�en csend�ltek fel a p�ratlan akkusztik�j� neog�tikus templomban.

Cleveland

�tunk m�sodik �llom�sa, a hat�ron t�li magyars�g f�v�rosak�nt sz�montartott, vagy az A Amerika Debrecene@ -k�nt ismert Cleveland v�rosa volt. A statisztik�k szerint k�zel sz�zezer magyar sz�rmaz�s� honfit�rsunk �l ebben a k�tmilli�s nagyv�rosban. Valamikor k�l�n v�rosr�szben �ltek a magyarok, ahol saj�t �zleteik, �ttermeik, �s term�szetesen templomaik voltak. Az utc�kon valaha szinte csak magyar sz�t lehetett hallani. Id� k�zben nagy v�ltoz�sokon ment �t az itt �l� magyar kol�nia �lete. 100 �vvel ezel�tt itt alakult meg a kontinens els� magyar baptista gy�lekezete is. Nekem is nagy �lm�ny volt most ism�t felkeresnem a Beth�nia Magyar Baptista Gy�lekezetet, hisz k�zel �t esztendeig lehettem ennek a gy�lekezetnek lelkip�sztora m�sf�l �vtizeddel ezel�tt. Jelenlegi teplomukat 13 �vvel ezel�tt v�s�roltuk meg. Itt szolg�lt el�sz�r az �nekkar nagy sz�m� magyar hallgat�s�g el�tt. A gy�lekezetet jelenleg dr. Pint�r Zolt�n testv�r p�sztorolja, aki a Vajdas�gb�l sz�rmazik. M�snap a v�ros keleti oldal�n tal�lhat�, neog�tikus stilusban �p�tett, k�tezer �l�helyes hatalmas baptista templomban, a First Baptist Church-ben volt alkalma angol hallgat�s�g el�tt �nekelni a k�rusnak. Kiv�l� szervez� munk�t v�gzett ennek el�k�sz�t�s�ben Lantn� dr. Bretz M�rta testv�rn�, aki a gy�lekezet misszi�bizotts�g�nak titk�rak�nt tev�kenykedik e nagyl�tsz�m� angol k�z�ss�gben. Az itt megtartott koncerttel egybek�t�tt istentiszteleten r�szt vett a v�ros polg�rmestere, valamint B�jt�s L�szl�, a Magyar K�zt�rsas�g tiszteletbeli konzulja is.

Chicago

Ebben a v�rosban is sok magyar �l. A gy�lekezeti �let hosszabb-r�videbb kihagy�sok ut�n 15 esztend�vel ezel�tt lend�lt f�l ism�t, nagysz�m� erd�lyi testv�ris�g kiv�ndorl�sa nyom�n. 10 �ve jutottak jelenlegi imah�zukhoz, amit nagyon sz�pen fel�j�tottak. Itt szolg�lt az �nekkar k�t alkalommal, ezen k�v�l a Szt. Istv�n Magyar Katolikus Templomban adott koncertet. Ez ut�bbi templom �rdekess�ge, hogy hajdan�n fekete baptist�k imah�za volt, de a kor�bbi gy�lekezet �j templomot �p�tett, igy az �p�letet a magyar katolikusok vett�k meg. Chicag� �s k�rny�ke nevezetess�gei k�z�l a Moody Bible Institute �s a Moody Memorial Church l�togat�sa volt az �nekkar sz�m�ra az egyik legeml�kezetesebb �lm�ny. Mint az k�ztudott, D. L. Moody a 19. sz�zad legnagyobb evang�list�ja, ebben a v�rosban �lt �s munk�lkodott. Nagy hangs�lyt fektetett az ifj�s�g oktat�s�ra �s kereszty�n szellemben val� nevel�s�re. � alap�totta t�bb mint sz�z �vvel ezel�tt azt az int�zm�nyt, ahol nagyon sok misszion�rius kapott m�r kik�pz�st, t�bbek k�z�tt magyarok is. Ugyancsak maradand� eml�k lesz a Chicago melleti Wheatonban tett l�togat�s, ahol a Billy Grahan Oktat�si K�zpontnak lehett�nk a vend�gei. Ez a misszi�s k�zpont az evang�liumi �bred�si mozgalmak k�l�nb�z� t�rt�nelmi korszakainak f�zisait kutatja �s mutatja be nagyon szeml�letes m�don. Term�szetesen ezek k�z�tt k�l�n hangs�lyt kapott a Billy Graham Evangeliz�ci�s T�rsas�g vil�gmisszi�s szolg�latainak bemutat�sa. Benn�nket, magyarokat k�l�n�sen a budapesti N�pstadion, Nap utca, Tahi, Debrecen, P�cs �s m�s helysz�neken k�sz�lt f�nyk�pek �s m�s dokumentumok l�tv�nya t�lt�tt el �r�mmel. K�sz�net Szab� Istv�n testv�rnek, a chicag�i gy�lekezet vezet�j�nek a kiv�l� szervez�s�rt.

Detroit

Az aut�gy�rt�s egyik amerikai fellegv�rak�nt ismert v�ros is sok magyart vonzott az elm�lt �vtizedekben. A valamikori magyar v�rosr�sz azonban m�ra szinte teljesen le�p�lt a munkaviszonyok drasztikus v�ltoz�sai miatt. A magyar baptista gy�lekezet is egy �jabb v�rosr�szbe k�nyszer�lt k�lt�zni 20 �vvel ezel�tt. Gy�ny�r� imah�zuk van. Nagy gondjuk viszont, hogy a gy�lekezet tagjai igen messze laknak a templomt�l. Nem ritka jelens�g, hogy 80 B 100 kilom�tert kell megtenni�k a csal�doknak, hogy egy-egy istentiszteleten r�sztvehessenek. Az �nekkar szolg�lat�t nagy �rdekl�d�s �vezte. A helyi �js�g �s r�di� hirdet�se nyom�n mintegy 300 f� vett r�szt az �nnepi �nek-zen�s istentiszteleten. A gy�lekezet lelkip�sztora, dr. Herjeczki G�za testv�r B mint az amerikai sz�vets�g aleln�ke �s az Evang�liumi Hirn�k szerkeszt�je - sokat f�radozott ennek a k�r�tnak a megszervez�s�n �s lebonyol�t�s�n. K�sz�net �rte! Ebben a v�rosban is lehet�s�g�nk volt egy nagy angol gy�lekezetben, a Friendship Baptist Church-ben is szolg�lnunk, ahol ugyancsak nagy �rdekl�d�ssel �s elismer�ssel fogadt�k a magyar k�rus szolg�lat�t. A v�ros l�tnival�i k�z�l a Ford aut�gy�r vil�gk�zpontj�ban �s m�zeum�ban val� l�togat�s marad mindannyiunk sz�m�ra eml�kezetes �lm�ny.

Toront�

Misszi�s k�r�tunk utols� �llom�sa Canada egyik legnagyobb v�rosa, Toront� volt. K�zel�ben tal�lhat� a Niagara vizes�s. Vend�gl�t�ink lehet�s�get biztos�tottak arra, hogy haj�val a hatalmas d�b�rg� v�zzuhatag k�zel�be jussunk. Engem e term�szeti l�tv�ny Isten szeretet�nek kifogyhatatlan �radat�ra eml�keztetett, amit ezen az �ton is megtapasztalhattunk. Az �nekkar els� szolg�lata a toront�i magyar imah�zban kezd�d�tt. Dan L�szl� helyi lelkip�sztor nagy tisztelettel k�sz�nt�tte a t�bbsz�r�sen jubil�l� �nekkart �s karnagy�t, Ol�h G�bor testv�rt, aki 20 �ve �ll a k�rus �l�n. Itt k�sz�nt�tt�k egy�tt Drescher Lajos testv�rt a sz�vets�g gazdas�gi igazgat�j�t, aki 80. �v�t t�lt�tte be a k�zelm�ltban. Testv�r�nk, aki eg�sz k�r�tunkon elk�s�rt B Kulcs�r S�ndor eln�kkel egy�tt - kor�t meghazudtol� f�rges�ggel �s frissess�ggel �llt rendelkez�sre a magyar szolg�l� csoport mindendenf�le gondj�nak elrendez�s�ben. Lehet�s�ge volt az �nekkarnak ebben a v�rosban egy rangos nemzetk�zi k�rustal�lkoz�n is r�sztvennie. A Toront�i Fesztiv�l keret�ben, a k�tezer �l�helyes Metropolitan United Church-ben adtak hangversenyt nagy elismer�s mellett. K�l�n�sen Mel�th Andrea �nekm�v�sz, P�tkai Imre zongoram�v�sz �s T�ka Szabolcs orgonam�v�sz testv�r�nk szog�lata emelte a szinte professzion�lis k�rus minden szempontb�l �rt�kes el�ad�s�t. Mindenek�rt Isten� legyen a dics�s�g! K�sz�nj�k amerikai testv�reink �nzetlen szeretet�t �s seg�t�k�szs�g�t. Legyen �ld�s a magyar misszi�n tengeren innen �s tengeren t�l!

Dr. M�sz�ros K�lm�n, egyh�zeln�k

VISSZHANGOK A TENGERENT�LR�L

New York-i gy�lekezet�nk vend�ge volt a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z K�zponti K�rusa, Ol�h G�bor karmester vezet�s�vel. A k�rust elk�s�rte dr. M�sz�ros K�lm�n lelkip�sztor, a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z eln�ke, aki igehirdet�ssel is szolg�lt vas�rnap. K�l�n�s �lm�nyben volt r�sz�nk ezalatt a p�r nap alatt s a gy�ny�r� �nekek, melyek felcsend�ltek a k�rus ajk�r�l szombat d�lut�n �s vas�rnap k�t alkalommal is, szem�lyes �zenetk�nt is szolg�ltak. Az �nekek k�z�tt elhangzottak k�ltem�nyek �s bizonys�gtev�sek is, k�zt�k szolg�lt Hegyi Andr�s a k�rus lelkigondoz�ja is. Vas�rnap d�lut�n az utols� �nek�k k�nnyet csalt ki szemeinkb�l; �r�m, hogy egy�tt lehett�nk, ugyanakkor a b�cs� k�nnyei, hogy ilyen hamar eltelt ez a sz�p alkalom. A k�rus tagjai levonultak �s k�rbefont�k a gy�lekezetet, fogva egym�s kez�t �s �nekelve: "�ld�soddal megy�nk, megy�nk innen elY @

Erdei Gabriella, New York

* * *

Clevelandban j�rt a 45 tag� K�zponti �nekkar. Igen sz�p �lm�ny�nk volt, nagyon megszerett�k �ketY Az �nekkar a mi kis szer�ny imah�zunkban �nekelt az els� est�n, a m�sodik est�n pedig a hatalmas nagy First Baptist Church-ben. Itt nagy k�z�ns�g el�tt adtak el� gy�ny�r� sz�p klasszikus sz�mokat. De megsz�lalt a 4 manu�los hatalmas orgona is T�ka Szabolcs m�v�szi el�ad�s�ban. Volt harpsichord kis�ret� csell� sz�l� �s nekem a legjobban tetszett Liszt Ferenc egyik legnehezebben lej�tszhat� m�ve, amelyben a R�k�czi indul�t dolgozta fel. Ezt ifj. P�tkai Imre zongora-virtu�z adta el� j�tszi k�nnyeds�ggel. De �letre kelt az angyalok hangszere is, a fuvola, egy �gyes kisl�ny hozz��rt� kezei k�zt, barokk fuvola kis�ret mellett. Elj�tt az �nekkar, ad�ss�got v�llalva mag�ra. Igy tettek el�deink is. Nem v�rtak t�mogat�st az �llamt�l. Szeg�ny volt r�gen is a Baptista Hitk�zs�g, de a l�lekment�s sikeres volt. M�sz�ros K�lm�n testv�rt, - gy�lekezet�nk volt lelkip�sztor�t - a clevelandiak nagyon szeretik, mert annakidej�n az � szolg�lata volt itt a legeredm�nyesebb. �r�lt�nk, hogy � is elj�tt a csoporttal. Testv�ri szeretettel:

Marosi B�la, a clevelandi gy�lekezet el�lj�r�ja

* * *

Kedves Bar�taim! Minden gy�lekezetb�l a legjobb h�reket hallottam a K�zponti �nekkar szolg�lat�r�l. Az �r t�bbet adott, mint amit v�rtunk, vagy rem�lni mert�nk. Adjunk h�l�t az�rt, hogy meghallgatta im�ds�gainkat. Az �nekkarban nem csak kiv�l� zen�szekkel tal�lkoztunk, hanem egy hiv�, im�dkoz�, j�-lelk�let� k�z�ss�ggel is. Ha magvet�s volt szolg�latuk, v�rhatjuk �s v�rjuk is az eredmenyeit, �ld�sait is e szolg�lat-sorozatnak. Besz�mol�t, gy�lekezetit, vagy szemelyeset szivesen fogadok, s ha lehet, beleteszem az �js�gba. F�nyk�peket is v�rok. Az interneten m�r eddig is t�bb k�pet tal�lhattok. (www.evangeliumihirnok.net) Az �lm�nyek f�rads�g�val �s �r�m�vel, szeretettel:

Dr. Herjeczki G�za, Detroit-i lelkip�sztor, az Evang�liumi Hirn�k szerkeszt�je
az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g aleln�ke

(Az el�z� 4 �r�st M�sz�ros testv�rt�l kaptuk, a B�keh�rb�kben jelent meg mindegyik.)

A Magyarorsz�gi Baptista K�zponti �nekkar �j CD-j�r�l.

Az �nekkar CD-j�b�l k�zel 500-at siker�lt eladnunk a koncertek sor�n. Ha valaki szeretne v�s�rolni a m�g megl�v� k�szlet�nkb�l, k�ldj�n egy e-mailt Drescher testv�rnek, vagy Szab� Istv�nnak. Az �ra $12.00 + postak�lts�g (kb. $1.50 az USA-n bel�l).

Vagy rendelje meg telefonon: (313)382-3735, s a szerkeszt� tov�bb�tja �zenet�t a nevezett testv�reknek, akikn�l van m�g n�h�ny a CD-b�l.

A tervezett k�r�t:

Id�pont: 2002. m�jus 23 - j�nius 11

2002. m�jus 23. (Cs�t�rt�k) - Meg�rkez�s az egyik New York-i rep�l�t�rre
m�jus 23-24-25-26. New York.
Vend�gl�t�: A New Yorki Els� Magyar Baptista Gy�lekezet,
lelkip�sztor: Kulcs�r S�ndor (sz�vets�gi eln�k), telefon: (212)288-0258
 
m�jus 27. - utaz�s New Yorkb�l Clevelandba
m�jus 27-28-29. Cleveland, Ohio.
Vend�gl�t�: A Beth�nia Magyar Baptista Gy�lekezet,
lelkip�sztor: Pint�r Zolt�n. Telefon: (440)846-6632
 
m�jus 30. - utaz�s Clevelandb�l Chicagoba.
m�jus 30 - j�nius 2. Chicago.
Vend�gl�t�: Chicag�i Magyar Baptista Gy�lekezet.
Gy�lekezet vezet�: Szab� Istv�n (sz�vets�gi f�titk�r), telefon: (773)545-0898
 
j�nius 3. utaz�s Chicag�b�l Detroitba.
j�nius 3-4-5. Detroit.
Vend�gl�t�: Detroiti Els� Magyar Baptista Gy�lekezet,
lelkip�sztor: Herjeczki A. G�za (sz�vets�gi aleln�k), telefon: (313)382-3735
 
j�nius 6. utaz�s Detroitb�l Toront�ba.
j�nius 6-11. Toront�.
A vend�gl�t� a Toront�i Els� Magyar Baptista Gy�lekezet,
lelkip�sztor: Dan L�szl�, telefon (416)752-1687
j�nius 11. - indul�s vissza Toront�b�l Budapestre.
 
H�vja fel m�sok figyelm�t is az �nekkar �tj�ra!
M�solja ki �s k�ldje el ismer�seinek a k�vetkez� e-mail felh�v�st:
 
A Magyarorsz�gi Baptista K�zponti �nekkar �szak-amerikai k�r�tj�r�l
A 47 tag� vegyesk�rus az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g megh�v�s�ra a k�vetkez� v�rosokban tart koncertet (v�rosonk�nt legal�bb kett�t), �ltal�ban a helyi magyar baptista templomokban. Hely- �s id�pont�rt a megadott telefonsz�mokat h�vhatjuk.
2002. m�jus 25-26-�n New York, Tel: (212)288-0258
m�jus 28-29. Cleveland, Ohio. Tel: (440)846-6632
j�nius 1-2. Chicago, Tel: (773)545-0898
j�nius 4-5. Detroit, Tel: (313)382-3735
j�nius 7-10. Toront�, Tel: (416)752-1687
K�rd�seikkel h�vj�k Drescher Lajost (216)231-0038, vagy Herjeczki G�z�t (313)382-3735
Az �nekkarr�l �s a koncert k�r�tr�l ismertet�s magyarul �s angolul:
www.evangeliumihirnok.net/korus.html 
H�vja fel zen�t szeret� ismer�sei figyelm�t is e k�l�nleges koncert sorozatra.
A k�russal utaz� el�ad�-m�v�szek: Ol�h G�bor karnagy, Mel�th Andrea �nek, P�tkai Imre zongora, T�ka Szabolcs, orgona.

AZ �NEKKAR KONCERTJEINEK HELYE �S ID�PONTJA

A Magyarorsz�gi Baptista K�zponti �nekkar �szak-Amerikai k�r�tj�nak r�szletes programja:
 
Az �nekkar NEW YORK-i programj�b�l
�rkez�s cs�t�rt�k�n (m�jus 23.)
p�ntek - v�rosn�z�s
H�rom koncertre ker�l sor a h�tv�g�n, mindh�rom a magyar baptista templomban, melynek c�me:
FIRST HUNGARIAN BAPTIST CHURCH
225 EAST 80TH STREET
NEW YORK, NY 10021
telefon: (212)288-0258
Els� koncert: m�jus 25-�n, szombaton, d�lut�n 5-kor
M�sodik alkalom: Vas�rnap d�lel�tt 10-kor zen�s istentisztelet, igehirdet�s �s m�s szolg�latok a vend�gek r�sz�r�l.
Harmadik alkalom: vas�rnap d�lut�n 3-kor koncert.
Mindenkit szeretettel v�runk.
 
Az �nekkar CLEVELANDI programj�b�l:
Az �nekkar New Yorkb�l h�tf�n (m�jus 27) este �rkezik meg.
A vend�gl�t� Beth�nia Magyar Baptista Gy�lekezetn�l egy, vagy k�t zen�s istentisztelet
A Baptista templom c�me:
4124 STICKNEY AVENUE
CLEVELAND, OHIO 44109
tel: (216)398-8873
id�pont�rt h�vj�k a lelkip�sztort (440)846-6632
 
Szerd�n, m�jus 29-�n este 7-kor koncert a 
FIRST BAPTIST CHURCH of Greater Cleveland templom�ban. 
3630 Fairmount Blvd. Shaker Heights, OHIO 44118 
Phone: (216) 932.7480
 
Az �nekkar CHICAG�I programj�b�l:
A koncertek helysz�ne �s id�pontja:
2002 j�nius 1, szombat este 6:30 kezdettel
a Szent Istv�n Kir�ly templomban
2015 W. Augusta Blvd., Chicago, IL. 60622
majd m�snap
2002, j�nius 2-�n, vas�rnap d�lut�n 3:00 �rakor
a Chicagoi Magyar Baptista Egyh�z templom�ban
5757 W. Windsor Ave., Chicago, IL. 60630
(a Windsor �s Menards sark�n)
Az �nekkar programj�n vall�si, klasszikus �s magyar n�pi k�rusm�vek szerepelnek
A koncertre a bel�p�s ingyenes,
Adom�nyokat a k�lts�gek fedez�s�re k�sz�nettel fogadunk.
Inform�ci�k�rt h�vj�k:
Szab� Istv�nt (773) 545-0898 telefonsz�m�t, illetve a
Szent Istv�n Kir�ly templom (773) 486-1896 telefonsz�m�t.
 
A Magyarorsz�gi Baptista K�zponti K�rus szolg�latai DETROITBAN:
J�nius 4-�n, kedden este 7:00-kor zen�s istentisztelet a Magyar Baptista Templomban
A magyar baptista templom c�me:
FIRST HUNGARIAN BAPTIST CHURCH
1362 CHANDLER ST.
LINCOLN PARK MI 48146
(A Southfield �s az Outer Drive k�z�tt
A Fort �s a Cicotte keresztez�d�s�hez k�zel)
 
j�nius 5-�n, szerd�n este 7:00 �rai kezdettel a Friendship Baptist Churchben
FRIENDSHIP BAPTIST CHURCH
2071 PORTER ST,
LINCOLN PARK, Michigan
(az I-75 & Southfield Rd & Dix k�z�tt).
Bel�p�d�j egyik alkalommal sincs.
�rdekl�dni telefonon: (313)382-3735
 
Az �nekkar TORONT�I programj�b�l:
J�nius 6, cs�t�rt�k
�rkez�s Detroitb�l, este Istentisztelet a magyar baptista gy�lekezetben, a mi gy�lekezet�nk sz�m�ra.
 
J�nius 7, p�ntek
D�lel�tt egy k�z�piskol�ban �nekelnek ahol tan�tanak n�h�ny egyszer�bb n�pdalt is a gyerekeknek. Ez a program a fesztiv�l keret�n bel�l t�rt�nik.
 
J�nius 8, szombat
Este van a koncert a fesztiv�lon
 
J�nius 9, vas�rnap
D�lel�tt a Yorkminster Park Baptist Church-ben �nekelnek Istentisztelet keret�n bel�l.
D�lut�n a toront�i magyars�g sz�m�ra lesz zen�s �h�tat val�sz�n�leg a magyar katolikus templomban.
 
Ezenfel�l h�tf�re egy eg�sznapos t�r�t tervez�nk a Niagar�ra.
Visszautaz�s Budapestre - j�nius 11-�n, Toront�b�l.

ISMERTET� AZ �NEKKARR�L

A Baptista K�zponti �nekkar 1957-ben alakult B�nyai Jen� karnagy �s Beharka P�l orgonam�v�sz vezet�s�vel. Az �nekkar m�v�szeti vezet�s�t 1982 �ta Ol�h G�bor karnagy l�tja el, munk�j�ban Ol�h Mikl�s karnagy �s P�tkai Imre zongoram�v�sz seg�tik. Az �nekkar reperto�rja els�sorban azt a baptista k�rusanyagot �leli fel, amely Magyarorsz�gon a gy�lekezeti �nekkarok megalakul�sa �ta eg�szen napjainkig jellemzik a k�rus�nekl�st szeret� �s m�vel� gy�lekezeteket. Term�szetesen ezen t�lmen�en az egyetemes klasszikus k�rusmuzsika minden olyan m�v�t is �nekli, amelyek �sszeegyeztet�ek az �nekkar hitbeli l�t�s�val �s meggy�z�d�s�vel. A legegyszer�bb �nekfeldolgoz�sokt�l kezdve a neh�z k�rusm�veken kereszt�l eg�szen a zeneirodalom legnehezebb, de egyben a legnagyszer�bb orat�riumainak is a megsz�laltat�sa �r�met jelent az egy�ttesnek. Az egyetemes zeneirodalom alkot�sai k�z�l is kiemelked� jelent�s�g�ek a magyar szerz�k alkot�sai, mint p�ld�ul Liszt Ferenc, Kod�ly Zolt�n, Bart�k B�la, B�rdos Lajos, Lisznyay G�bor, Farkas Ferenc, G�rdonyi Zolt�n, stb. m�vei.
 • Hangversenyeken el�nekelt orat�riumok:
 • Bach: 21. kant�ta
 • Bach: Magnificat
 • Bach: J�nos-passi�
 • Bernstein: Chichesteri zsolt�rok
 • Handel: Messi�s
 • Vivaldi: Gloria
 • Haydn: Teremt�s
 • Mozart: Requiem
 • Mendelssohn: �li�s
 • Mendelssohn: 95. Zsolt�r
 • Kod�ly: Missa Brevis
 • Kod�ly: Psalmus Hungaricus
A Baptista K�zponti �nekkar a baptista k�z�ss�gen bel�l v�gzett szolg�latai mellett gyakran vesz r�szt k�l�nf�le �kumenikus alkalmakon, nem egyh�zi szervez�s� j�t�konys�gi �s karitat�v c�lokat szolg�l� rendezv�nyen �s k�ls� szervez�s� hangversenyen. �gy m�k�d�tt k�zre az 1999. �vi Budapesti Tavaszi Fesztiv�lon, amikor Mozart Requiem-j�t �nekelte a D�n R�di� Szimfonikus Zenekar�nak k�zrem�k�d�s�vel, Fischer �d�m nemzetk�zi h�r� karmester vez�nylet�vel.
      1991 m�rcius�ban a III. Budapesti Nemzetk�zi K�rusversenyen az �nekkar a nagyvegyeskari kateg�ri�ban arany diplom�t nyert.
      T�bb hanglemez �s sz�mos kazettafelv�tel k�sz�lt a k�russal, amelyek a legegyszer�bb �nekekt�l a nagy orat�riumokig sok mindent fel�lelnek.
      Az �nekkar rendszeresen ad el� hangversenyt a Magyar R�di� st�di�iban. A Magyar Telev�zi� �s a Duna Telev�zi� is t�bb felv�telt k�sz�tett m�r a k�rusr�l.
      Haz�nkon k�v�l is komoly megbecs�l�st szerzett az �nekkar ak�r a magyar baptista k�z�ss�gnek, ak�r a magyar zenekult�r�nak. A k�rus a k�vetkez� orsz�gokban j�rt az eddig eltelt id�szakban: Ausztria, Sv�jc, N�metorsz�g, Szlov�kia, Sv�dorsz�g, Hollandia, Rom�nia (Erd�ly), Jugoszl�via.


Ol�h G�bor

Ol�h G�bor

A K�zponti �nekkar karnagya, a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z Zene�gyi Bizotts�g�nak eln�ke, a Baptista Teol�giai Akad�mia tansz�kvezet� docense �s 2001 augusztusa �ta a Liszt Ferenc Zenem�v�szeti Egyetem �raad� tan�ra. A Budapest-J�zsef utcai gy�lekezet avatott presbitere �s a gy�lekezet �nekkar�nak vezet�je. Ol�h Lajosnak, a Toront�i Baptista Gy�lekezet volt lelkip�sztor�nak gyermekek�nt m�r kora ifj�s�gt�l zenei tanulm�nyokat folytatott, ennek ellen�re el�sz�r m�szaki diplom�t szerzett.

N�h�ny �ves m�rn�ki munka ut�n v�g�l a zenei p�ly�t v�lasztotta. A Liszt Ferenc Zenem�v�szeti Egyetemen kit�ntet�ses karnagyi �s tan�ri diplom�t szerzett. Hivat�sos �nekesk�nt 1980 �ta tagja a Magyar R�di� �nekkar�nak, ahol az �nekesi feladatok mellett korrepetitork�nt is dolgozott.

H�rom �ve kinevezett helyettes karnagy. Az �nekkar tagjak�nt is �s �n�ll� karnagyk�nt is sz�mos hazai �s nemzetk�zi elismer�sben r�szes�lt, mint p�ld�ul a Bart�k-P�sztory d�jban, vagy az 1991-es III. Budapesti Nemzetk�zi K�rusverseny karnagyi kit�ntet�s�ben.

   


P�tkai Imre

P�tkai Imre
 
1973 �prilis 4-�n sz�letett Budapesten. Zongor�zni hat �ves kor�ban kezdett. 1989 nyar�n a Boston University Tanglewood Institute (USA, Massachusetts), "Young Artist Piano Program"-j�n vett r�szt, ahov� k�s�bb k�tszer is visszah�vt�k.
1991-t�l a Liszt Ferenc Zenem�v�szeti F�iskola Egyetemi �gazat�nak hallgat�ja, Baranyay L�szl�, valamint Jand� Jen� n�vend�ke.
   - 1993-ban m�sodik d�jat nyert az �HZ-IBM Mozart Zongora-versenyen.
   - 1995 nyar�n Seb�k Gy�rgy mester-kurzus�nak r�sztvev�je Sv�jcban.
   - 1996 szempember�ben a budapesti Liszt Ferenc Nemzetk�zi Zongoraverseny k�z�pd�nt�se.
    Zongoram�v�sz-tan�ri diplom�j�t 1996 november�ben kapta - kiv�l� min�s�t�ssel.
Vend�gszerepelt B�cs, G�ttingen, Jena, Helsinki, London, New York, Boston koncerttermeiben. T�bb k�z�s koncertsorozata volt Timothy Bentch opera�nekessel Missouri, valamint Pennsylvania �llamokban.
Kamarazen�szk�nt, illetve sz�listak�nt rendszeresen fell�p Budapesten, vid�ki v�rosokban, valamint k�lf�ld�n is.
   


Mel�th Andrea

Mel�th Andrea
 
1968-ban Budapesten sz�letett. Zenei tanulm�nyait 1991-ben kezdte a Zenem�v�szti F�iskola Tan�rk�pz� F�iskol�j�n, itt 1995-ben diplom�zott, mint �nekm�v�sz-tan�r �s kamaram�v�sz. Tanul�s�t a Zeneakad�mi�n folytatta, itt mint �nekm�v�sz. 1998-ban diplom�zott.
T�bb zenei verseny d�jazottja:
1996 �szt�nd�j a Bayreuth-i �nnepi J�t�kokra
1997 II. hely az orsz�gos K�sa Gy�rgy �nekversenyen
II. hely el�ad�i kateg�ri�ban, zeneszerz�k verseny�n
1998 Fischer Annie �szt�nd�jas Magyarorsz�gon
1999 III. hely a Wigmore Hall Nemzetk�zi �nekversenyen Londonban, P�tkai Imre zongoram�v�sz k�s�ret�vel
1997, 1998, 1999, 2000
a magyar zene ter�let�n v�gzett kimagasl� munk�j��rt elismer�sben r�szes�l az ARTISJUS zenei alap�tv�nyt�l
2001 Liszt Ferenc d�jat kap a Nemzeti Kultur�lis �r�ks�g Miniszt�rium�t�l �tveszi a Magyar �llami Operah�z M�ndy Andor d�j�t
Opera�nekesi p�lyafut�s�nak eddigi cs�cspontja a 2001. Tavaszi Fesztiv�lon bemutatott Bart�k B�la: A K�kszak�ll� herceg v�ra c�m� m�v�nek Judit szerepe. De sz�mos operaszerepe mellett a hazai �s k�lf�ldi koncertp�diumok gyakori sz�list�ja (itthon pl. R�di�-, MAT�V-, M�V-zenekar). K�lf�ld�n az USA-ban koncertezett; 1997-ben Madeira sziget�n az �v sz�list�ja; Londonban 3 dalest, P�rizsban k�tszer, Ausztri�ban egyszer �nekelt Verdi Requiem c�m� m�v�ben.
A dal�nekl�s nagyon fontos helyet foglal el p�ly�j�n.
N�gy lemeze jelent meg eddig a HUNGAROTON-n�l:
- Bart�k B�la �sszkiad�s (MIDEM d�jas Cannes-ban)
- Vajda J�nos-Orb�n Gy�rgy dalok (a h�nap lemeze 2000 j�lius�ban, GRAMOFON)
- Bart�k-Kod�ly-Lajtha n�pdalfeldolgoz�sok
Edmund Mihalovich dalok
Fesztiv�lok szinte �lland� sz�list�ja: Mini-fesztiv�l, Korunk Zen�je, Tavaszi Fesztiv�l stb.
   


T�ka Szabolcs

T�ka Szabolcs

1959-ben sz�letett. 1985-ben Budapesten a Liszt Ferenc Zeneakad�mi�n orgonam�v�szi �s tan�ri diplom�t szerzett. �llami �szt�nd�jakkal t�bb k�lf�ldi mesterkurzuson vett r�szt (Csehorsz�gban, Belgiumban, Sv�jcban). 1988 �ta az �si magyar koron�z�v�rosban, Sz�kesfeh�rv�ron �l.

A v�rosi zeneiskola tan�ra, 5 �vig igazgat�ja volt. Jelenleg t�bb zenei int�zm�nyben (Bodajk, M�r, Tatab�nya), a Baptista Teol�giai Akad�mi�n tan�t. Eur�pa t�bb orsz�g�ban �s Izraelben sz�listak�nt t�bb hangversenyt adott zenekarral vagy �nekkarral, Hollandi�ban t�bb lemezfelv�tel k�sz�lt k�zrem�k�d�s�vel.

   

az Evang�liumi H�rn�kh�z