Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K�nyvaj�nlatunk

K�nyvaj�nlatunkat folyamatosan b�v�tj�k. Egyenl�re a k�vetkez� kiadv�nyokr�l olvashatunk r�vid ismertet�st:

M�lt, Jelen, J�v�, Baptista Napt�r 2005

Magyar baptista k�lmisszi� �s szeretetszolg�lat

Megyesi J�zsef: �n�letrajzom az Ige t�kr�ben
[Gerzsenyi S�ndor: Medit�ci� - versek �s egy�b lelki �r�sok]
[Ol�h Lajosn�: J�vev�ny vagyok, versek]
[Felh�k f�l�tt, z�ld pokolban - Cserepk��k Bolivi�ban]
[Balk Margit: Sok verebecsk�n�l dr�g�bbak]
[�j Harmat k�nyvek]
[3 �j Harmat kiadv�ny]
[2003-as baptista kiadv�nyok
[K�t �j Harmat k�nyv]
[Baptista Teol�giai Szemle]
[2002-es baptista kiadv�nyok]
[Adrian Plass: Kegyes k�tbalkezes visszat�r]
[Krisztusban Egyek Legyetek- Magyar Baptist�k II. Vil�gtal�lkoz�ja, k�nyv alakban]
[Cseri K�lm�n reform�tus lelkip�sztor k�nyvei]
[M�lt, Jelen, J�v� Baptista Napt�r, 2001 �s �h�tat 2001]
[Billy Graham: Angyalok, Hunga Libri Kiad�, Budapest 1999]
[Amerikai �s Kanadai Magyar K�lt�k Hitvall�sa, Toront�, 1998]
[Derek Kinder: Jeremi�s K�nyve, Harmat Kiad�]
[Kar�csonyi k�nyvaj�nlat, Harmat Kiad�t�l]
[John Stott: A Hegyi Besz�d]
[John Stott: A Tim�theushoz �rt 2. lev�l]
[D. Prior: 1Korintusi lev�l magyar�zata]
[Csopj�k Attila: K�pek a Magyarorsz�gi Baptista Misszi� T�rt�net�b�l]
[Jubileumi �vk�nyv, szerkesztette Dr. Alm�si Mih�ly]
[Hangszalagok]
[Herjeczki G�za: V�rj m�g!]
[D�nes Ferenc: Ajkammal hirdetem]
 
(2004. �prilis)
Gerzsenyi S�ndor: Medit�ci� - versek �s egy�b lelki �r�sok, P�cs 2003. (Megrendelhet� a Baptista K�nyvesboltban, 1068 Budapest, Bencz�r u. 31. tel: 1-352-9993.)
TEDD B�NEIDET ISTEN KEZ�BE!
 
A b�n fogalom �ltal�ban �gy �l az emberek tudat�ban, hogy b�n az, ami t�rv�nybe �tk�z�; illetve b�n az, ami leleplez�dik, �s �gy b�ntethet�. Akinek azonban siker�l kij�tszani a t�rv�nyeket, szab�lyokat, az t�bbnyire nem b�n�s, hanem �gyes, �letreval�, vag�ny, beleval�, stb.
      Az igehirdet�s, vagy az igehirdet� egyik legnehezebb feladata az, hogy a nem h�v� igehallgat�t meggy�zze b�n�ss�ge fel�l. A megt�r�s ugyanis nem egy�b, mint szabadul�s a b�nt�l, a b�nb�l.
      A b�nt azonban nem a k�zfelfog�s alapj�n kell defini�lni. A n�v�tlan �s z�rzavaros �rt�krend megpr�b�lja elh�r�tani a felel�ss�get. Egy ig�nyesebb etikai felfog�s viszont nem el�gszik meg ilyen olcs� megold�ssal. Azt mondja: b�n az, amivel �rtok m�soknak. S�t, esetleg magamnak is.
      A kereszty�n �rt�k�t�let m�g magasabbra emeli a m�rc�t, amikor azt hirdeti, hogy b�n az, ami ellenkezik Isten akarat�val. Egy�ltal�n: b�n B maga az Isten-ellens�ge; ad abszurdum: az Isten n�lk�lis�g (Isten-telens�g).
      A b�n "megold�sa" a b�ntet�s. Persze ez is az evil�gi felfog�s szerint. Ha azonban minden b�nnek a b�ntet�s lenne a kompenz�l�ja, akkor az eg�sz emberis�g b�rt�nben �lne sz�ntelen. (Mint ahogy val�ban rabs�gban s�nyl�dik a vil�g!)
      A m�sik megold�s pedig a b�nre: a kegyelem. Ez viszont annyira ember-feletti, s�t term�szetfeletti lehet�s�g, hogy ezt csak az tudja, aki f�l�tte �ll az embernek, a Term�szetnek, mindennek, vagyis: maga Isten.
      A kegyelemben val� r�szesed�snek kinyilatkoztatott felt�tel-rendszere van. �me: A b�n�ss�g - mint �llapot - felismer�se; a konkr�t b�nismeret (n�ven nevezhet� m�don); a b�n miatti lelki f�jdalom, amit b�nb�natnak nevez�nk; a b�n bevall�sa, �s egy�ttal v�gy a szabadul�s ut�n; annak a megtal�l�sa �s megsz�l�t�sa, aki meg�rt, �s kegyelemben tud r�szes�teni; a b�nbocs�nat k�r�se, majd elfogad�sa; a b�n elhagy�sa, vagyis a megszabadul�s; a k�sz�net �s a h�la kifejez�se sz�ban �s megv�ltozott magatart�sban; a vissza�t lez�r�sa, �vakod�s a visszaes�st�l.
      Mivel az eg�sz univerzumban (e f�ld�n is) Isten hozta l�tre a t�rv�nyes rendet, �gy egyed�l neki van joga �s hatalma arra, hogy a t�rv�ny megszeg�ivel �s azok rendzavar�s�val szemben b�ntet�st vagy kegyelmet gyakoroljon. Minthogy � maga a szeretet, �gy nyilv�nval�, hogy senkit nem akar b�ntetni, el�t�lni, hanem az � akarata az, hogy minden ember megt�rjen, kegyelemben r�szes�lj�n, �s �ljen.
      Ha azt hallod: b�n�s vagy! - ne mondd cinikusan: ki nem az! Ne mondd nagyk�p�en: nem vagyok, hiszen betartom a t�rv�nyeket. Azt se mondd: ismerem a T�zparancsolatot; esetleg egy-k�t t�telben n�mileg elmarasztalhat� lenn�k. �s v�gk�pp ne mondd: "Na �s!"
      Gondolkozz! Keresd a megold�st. Nem olyan seg�ts�get a aj�nlok, hogy "gy�nd meg, �s feloldanak". B�n-k�rd�sben egyed�l Istennek van kompetenci�ja. Minden b�n �vele �ll�t szembe. �t s�rted, �t b�ntod, �t veszed semmibe. Vele kell h�t rendezned!
      Valld be b�n�det Istennek. Tedd kez�be v�tkeidet. T�le k�rd a feloldoz�st. � adhat csak b�nbocs�natot. Tiszta lappal indulhatsz. Egyed�l � tehet t�ged szabadd�.
      N�vtelen�l is im�dkozom �rted, hogy ezt el tudd hinni, tudd felfogni. Az�rt kapt�l �letet a Teremt�t�l, hogy �lj. Az igazi �let: a kegyelem �ltal val� �let. �r�k �let - Istent�l, az �r J�zus Krisztus �ltal. Mert Krisztus az egyetlen k�zbenj�r�, aki sz�m�t. A t�bbiek arra sz�m�tanak, hogy �k is sz�m�tanak.
      "Ez lett az a sarokk�, amelyet ti, az �p�t�k megvetettetek, �s nincsen �dv�ss�g senki m�sban, mert nem is adatott az embereknek az �g alatt m�s n�v, amely �ltal �dv�z�lhetn�nek" (ApCsel 4:11-12).
                   Gerzsenyi S�ndor

(2003. december)

Ol�h Lajosn�: J�vev�ny vagyok. Versek, Debrecen, 2003.
Ol�h testv�rn� a ny�ron Magyarorsz�gon j�rt. A n�h�ny h�nap alatt az �r azt is megadta neki, amir�l csak �lmodott, hogy megjelent �jabb versesk�tete, J�vev�ny vagyok c�mmel. Az �zl�ses k�tet az ut�bbi �vekben �rt verseit tartalmazza. Szeretettel aj�nlom olvas�inknak. A k�nyvet a szerz�t�l rendelhetj�k meg. C�me a szerkeszt�n�l. �ra 8.00 US$.
      Aj�nl�sk�nt �lljon itt Ol�h Lajosn� bevezet�je �s a c�mad� vers.
"Ezt a k�nyvet szeretn�m a F�rjemmel egy�tt megtett hossz� v�ndor�t eml�k��l hagyni. Isten ir�nti h�l�val eml�kezem a szolg�lat sokf�le lehet�s�g�re. H�l�s vagyok Isten legnagyobb aj�nd�k��rt, a testv�ri szeretet�rt, ami minden�tt k�r�lvett, �s kimunk�lta sz�vemben azt, hogy a k�zeli �s t�voli szolg�lati helyeket is otthonomnak �rezzem. �gy �rtam r�la: Itt is �s ott is szeretteim v�rnak. - Els�sorban k�zeli csal�dom, gyermekeim, unok�im. De megtan�tott arra is, hogy milyen j� �s milyen sz�p Isten nagy csal�dj�ba tartozni, milyen nagy kegyelem megismerni az "Egy Test" dr�ga titk�t.
      Ha a megtett �tra eml�kezve el�ker�lnek a m�lys�gj�r�sok is, fogadjuk �gy, hogy ez mindny�junknak k�z�s sorsa. Ez nem lehet ok a megtorpan�sra, hiszen a f�ldi l�t csak a mi j�vev�nys�g�nk ideje. Szinte magam�nak �rzem a hit �ltal megpr�b�lt el�d�k ig�j�t:
      "Vall�st tettek arr�l, hogy idegenek �s v�ndorok a f�ld�n. Akik �gy sz�lnak, nyilv�nval�, hogy haz�t keresnek. �s hogyha esz�kbe jutott volna az, amelyb�l kij�ttek, lett volna idej�k a visszat�r�sre. �gy azonban jobb ut�n v�gy�dnak, tudniillik mennyei ut�n. Az�rt nem sz�gyenli �ket az Isten, hogy Isten�knek neveztess�k, mert k�sz�tett nekik v�rost." (Zsid 11:13-16)
      Mi oda igyeksz�nk, f�ldi v�ndorl�sunk c�lja az �r�k haza, a mi igazi otthonunk. H�l�s vagyok az eszk�z�k�rt, a L�lek "harangjai�rt", akik ma is ezt hirdetik �s kaik m�r el�re mentek oda, hol f�nylenek, mint a csillagok, �r�kk�.
      Ezekkel a gondolatokkal bocs�tom k�zre az id�s kor term�s�t. K�rem, hogy akik olvass�k, fogadj�k szeretettel."
                    Ol�h Lajosn�
 
 
Lad�nyi Bogl�rka - Miklya Luzs�nyi M�nika: Felh�k f�l�tt, z�ld pokolban
A Cserepka misszion�rius h�zasp�r szolg�lata Bol�vi�ban
Cserepka J�nosnak gyermekkori �lma volt, hogy elvigye az �r�mh�rt messze f�ldre. Orvos feles�g�vel, Ilonka Margittal egy�tt megval�sult a neh�z �lom. A visszaeml�kez�sek �s levelek alapj�n �rt �letrajzb�l kibomlik a titok, hogyan k�zdhetett meg a kis falub�l indul� kamasz
minden akad�llyal, betegs�ggel �s feles�g�vel egy�tt hogyan juthattak el Bol�vi�ba, hogy testi-lelki gy�gyul�st vigyenek az �serd� legm�ly�n �l� indi�noknak. A PMTI-vel k�z�s kiadv�ny. Missziol�giai �s orvost�rt�neti �rdekess�gekkel telet�zdelt, izgalmas olvasm�ny.
http://www.harmat.hu/book/b144.htm 
HARMAT KIAD�I ALAP�TV�NY
1114 Bp. Bukarest utca 3.
Tel/Fax: +36-1-466-9896

(2003. november)

Balk Margit:
Sok verebecsk�n�l dr�g�bbak
Kolozsv�r, 2003. Koin�nia K�nyvkiad�
 
Okt�ber 19-�n, vas�rnap d�lut�n Antal Ferenc testv�r e-mailj�ben ezt a szomor� h�rt olvastam:
      "F�jdalommal, de Isten akarat�ban megnyugodva k�zl�m veletek, hogy Balk Margit n�ni �let�nek 89. �v�ben, 2003. okt�ber 19-�n, vas�rnap reggel 7 �rakor e f�ldi s�torhonb�l az �r�kk�val�s�gba ment. Betelve az �lettel, megnyugodva Isten akarat�ban t�vozott Margit n�ni az �l�k sor�b�l. Isten egy h� s�f�ra m�r az Atya jobbj�n �l."
      Miel�tt elvitte volna mag�hoz az �r, megengedte neki, hogy le�rja, k�nyv form�ban kez�nkbe adja nagyon is saj�ts�gos �lete, lelki form�l�d�sa t�rt�net�t. �r�lt, egy r�vid ideig �r�lhetett k�nyv�nek. K�t h�napja felh�vtam, megk�sz�ntem a dedik�lt, szem�lyes post�val k�ld�tt k�nyv�t, s t�bbet is rendeltem bel�le. �r�lt, k�sz�nt�s�t k�ldte az ittenieknek. Elmondta, hogy egy h�napos magyarorsz�gi misszi� �tra indul a k�vetkez� napon. Azut�n, meglepet�semre megk�rdezte v�lem�nyemet k�nyve angolra ford�t�s�nak, kiad�s�nak lehet�s�g�r�l. �letkedve, �r�me, tervei voltak.
      �n is �r�mmel veszem kezembe �zl�ses ki�ll�t�s� k�nyv�t. �r�l�k annak, hogy Margit n�ni tal�lt olyanokat, aki a kiad�sban seg�tett�k (f�lt�telezem, hogy a Szeretet munkat�rsai).
      Mintha r�g�ta ismern�m �t, pedig csak egy n�h�ny napos volt ismerets�g�nk - 1996. nyar�n a R�mai t�borban, majd Detroitban tal�lkoztunk. K�l�nleges szem�lyis�ge, besz�lget�sben �s szolg�lataiban saj�tos st�lusa az els� percben megragadott. Nem v�letlen�l k�z�ltem n�h�ny �r�s�t lapunkban.
      S azt�n itt e k�tet. Ahogy n�zem, Chicag�i eredet� a bor�t�ja - a Billy Graham Centrumban (Wheaton, IL) k�sz�lhetett a bor�t� alapj�t ad� f�nyk�p. Handel Messi�sa �s a felh�k�n �tsz�r�d� mennyei f�ny neki is megtetszett. De bel�l is t�bb "amerikai" kapcsolatra tal�lok. Az el�sz�ban olvasom, hogy Dr. Haraszti S�ndorn� biztat�s�ra �s seg�ts�g�vel fogott az �r�snak. A k�nyv legszebb r�sze a R�mai T�borban "A h�v� n�k �kess�gei" c�mmel tartott el�ad�sa. Folytathatn�m m�g.
      Szeretettel aj�nlom mindenkinek. Olvasm�nyos, n�hol izgalmas, mindig eg�szen szem�lyes.
      K�nyve utols� elm�lked�se a 103. Zsolt�r 2. vers�hez kapcsol�dik. V�g�l ezt az utols�, 214. oldalt id�zem:
 
"�ldjad �n lelkem az Urat, �s el nem feledkezz�l semmi j�t�tem�ny�r�l!"
 
�me, az �rnak hozz�m val� j�t�tem�nyei:
- H�v� sz�leim voltak;
- Biblia mellett n�ttem fel a gy�lekezetben;
- 32 �ves koromban elt�r�lte �lnoks�gomat, gyermeke lettem;
- J�v�mr�l is gondoskodott;
- F�lretett mag�nak, szolg�lattal b�zott meg;
- �desany�m meghalt, 63 �ves voltam, de nem maradtam �rv�n, mert a Visky csal�d gondjaiba vett, ott laktak az udvarunkban;
- 70 �vesen azt k�rdeztem: "Ki fog r�lam gondoskodni, ha majd meg�regszem?" �s rendelt hozz�m ill� gondvisel�t, Margitot;
- H�romszor voltam s�lyos beteg. Meggy�gy�tott.
- 80 �vesen szemm�t�tet hajtottak v�gre rajtam Amerik�ban. J�l siker�lt.
- Most ott tartok, hogy el�rkeztem az �let legszebb �s leggy�m�lcs�z�bb szakasz�ba, az �rett, gy�ny�r� �regkorba.
Istennek legyen h�la az � kimondhatatlan aj�nd�k��rt, J�zus Krisztus�rt, �s Vele minden j�t�tem�ny��rt!
 
A k�nyvet Nagyv�radr�l rendelhetj�k meg.  Herjeczki G�za

A Harmat Kiad� h�reib�l:
Holy Spy
A ny�ron k�t �j k�nyvet adtunk ki. Mindkett� szokatlan. Az egyik m�r csak az�rt is, mert angolul jelent meg. Mi�rt adtuk akkor ki itt Magyarorsz�gon? Mert r�lunk sz�l. Alex Williams, a szerz�, meg�rta visszaeml�kez�seit: milyen volt, amikor a hetvenes �vek Kelet-Eur�p�j�ba utazott, felkeresve azon keveseket, akik szemben �sztak az �rral. A kereszty�n di�kmisszi� cs�r�ir�l tudhatunk meg t�bbet izgalmasan, olvasm�nyosan B persze angolul.
      As John Stott recommends the book: "Having had the pleasure of travelling with Alex in a number of East European countries, I have appreciated his work first-hand. He combines a strong commitment to Christ, a strategic vision for the student world, a sense of fun, a simple lifestyle, a servant heart and a willingness to take risk for Christ - qualities of a holy spy which Aniko his wife shares with him. Their story needed to be told."
Alex Williams: Holy Spy
Bolti �r: 2.200,- Ft, 208 oldal
 
Operation World Imanapt�r
M�sik �j k�nyv�nk is szemnyitogat�: Nem a m�ltba tekint, hanem globaliz�l�d� vil�gunk egy-egy orsz�g�t mutatja be saj�tos szempontb�l. Tudjuk-e hogy ott milyen helyzetben �lnek a kereszt�ny emberek? Vannak-e egy�ltal�n gy�lekezetek? Mik az �r�meik, neh�zs�geik? Mindezt egy, az �vhez nem k�t�d� napt�rszer�en haszn�lhat� k�nyvb�l tudhatjuk meg, mely 122 orsz�gr�l ad szakszer�; �s t�m�r t�j�koztat�st a f�ldrajzi, gazdas�gi, kultur�lis, vall�si jellemz�kr�l.
Johnstone - Mandryk: Operation World Imanapt�r - K�ny�rg�s a vil�g�rt
Bolti �r: 990,- Ft, 116 oldal
Megv�s�rolhat� telefonon, postai �ton, vagy az interneten.
http://www.harmat.hu 
 
Kereszty�n k�nyv�r�h�z az Interneten
Megny�lt az Areopagusz K�nyv�ruh�z, mely a kereszty�n �rt�keket k�zvet�t� kiadv�nyok leggazdagabb v�laszt�k�t ny�jtja az Interneten.
      A l�togat� k�nyvek, CD-k, vide�k, grafik�k fokozatosan b�v�l� v�laszt�k�b�l v�logathat t�m�k vagy kiad�k szerinti csoportos�t�sban.
      www.areopagusz.hu 
J� b�ng�sz�st, �s j� olvas�st k�v�nunk! a Harmat Kiad�

3 �J HARMAT K�NYV
Gary Chapman & Ross Campbell: Gyerekekre hangolva
K�t bestseller szerz� bestseller k�nyve! Melyik sz�l� ne szeretn� gyermek�t. M�gis mi�rt van, hogy a gyerek ezt sokszor nem �rzi? A szerz�k a szeretet kifejez�s�nek �t m�dj�t ismertetik, ezt nevezik szeretet-nyelveknek. Felt�tlen meg kell ismern�nk gyermek�nk els�dleges szeretet-nyelv�t, ha szeretn�nk, hogy � is �rezze szeretet�ket.
      (Gary Chapman m�sik nagysiker� k�nyve az "Egym�sra hangolva" ugyanezt a koncepci�t mutatja be a h�zass�gban.)
Bolti �r: 1200,- Ft, 206 oldal
 
Ulrich Parzany, Cseri K�lm�n, John Lennox: Ezredfordul�s dilemm�k
A k�nyv mindh�rom szerz�je a huszonegyedik sz�zadba l�p� ember alapvet� �let�rz�s�t, k�rd�seit �s dilemm�it vizsg�lja: a bizonytalans�got, a t�relmetlens�get, a fenyegetetts�get, a folytonos v�laszt�si k�nyszert, az erk�lcsi relativizmust. Ek�zben felmutatj�k, �s korunk kih�v�saira alkalmazz�k az evang�lium �r�k�rv�ny� v�laszait.
      A kis k�tetet Lente Istv�n sz�nes illusztr�ci�i var�zsolj�k aj�nd�k k�nyvv�. A KEVE T�rsas�ggal k�z�s kiad�s.
Bolti �r: 1200,- Ft, 72 oldal
 
John Stott: P�l levele a galat�khoz
A Biblia Ma sorozat �jabb tagja
      A kis-�zsiai hegyek k�z�tt megb�v� falvak frissen megt�rt emberei a k�l�nb�z� vall�si hatalmass�gok �s ellent�tes tan�t�sok �tveszt�i k�z�tt �rl�dtek. Hogyan igazul meg az ember Isten el�tt? Mi a helyes viszony hit �s cselekedetek k�z�tt? Hogyan �lhetn�nek a kereszt�nyek
      Istennek tetsz� �letet pog�ny k�rnyezetben? Mi a szerepe a t�rv�nynek? Sokminden megv�ltozott P�l kora �ta, de J�zus Krisztus ugyanaz maradt, �s a mai ember is egyed�l rajta kereszt�l juthat el Istenhez.
Bolti �r: 990 Ft, 182 oldal
 
�rdekl�dj�n a szerkeszt�n�l, vagy k�zvetlen�l a kiad�n�l:
www.harmat.hu , e-mail: harmat@harmat.hu , telefon: 466-9896 (budapesti sz�m)

�vv�gi - �veleji kiadv�nyokat aj�nlunk:  Az ismertet�st 2005-ben kivett�k innen.
A Harmat Kiad� k�t �j k�nyve:
 
Rob Parsons: A hatvanperces apa
Mik�zben keress�k a j� befektet�seket, ne mulasszuk el az �let legnagyobb lehet�s�g�t: Gyermekeinket. Senki sem mondott m�g ilyet a hal�los �gy�n: `B�rcsak t�bb id�t t�lt�ttem volna az irod�ban!@
Hatvan perc, mely gyermeked �let�re �r�kre kihathat! Elfoglalt ap�knak �r�dott, ugyanis egy �ra alatt elolvashat�!
120 oldal, �ra a postak�lts�g n�lk�l $4.00
 
Michael J. BEHE: Darwin fekete doboza - Az evol�ci�elm�let biok�miai kih�v�sa
A tudom�ny t�rt�nete bizonyos �rtelemben `fekete dobozok'' megismer�s�nek a t�rt�nete: amint az egyiket kinyitottuk, �jabbat tal�ltunk benne. A biok�mia Darwin evol�ci�s elm�let�nek utols� fekete doboz�t - a sejtet - nyitotta fel, aminek biok�miai szint� b�mulatos �sszetetts�ge felveti a k�rd�st: Magyar�zhat�-e mindez Darwin elm�let�vel? Behe n�pszer�, ugyanakkor tudom�nyos ig�nnyel meg�rt bestseller k�nyv�nek magyar ford�t�sa szakemberek �s laikusok �rdekl�d�s�re egyar�nt sz�m�that.
A 362 oldalas kem�nyk�t�s� k�nyv �ra postak�lts�g n�lk�l: $12.00
     HARMAT KIAD�I ALAP�TV�NY
     1114 Bp. Bukarest utca 3.
      Tel/Fax: ... (361)466-9896
      Email: harmat@harmat.hu
      Honlap: www.harmat.hu

BAPTISTA TEOL�GIAI SZEMLE
aj�nl� sorok a foly�irathoz
 
Kedves Testv�reink:
�r�mmel ragadom meg az alkalmat, hogy a Baptista Teol�giai Szeml�t amerikai testv�reinknek bemutassam �s aj�nljam.
      A Baptista Teol�giai Szemle a kolozsv�ri Magyar Baptista Teol�gia Fakult�s gondoz�s�ban jelenik meg. M�r r�g sz�ks�g�t �rezt�k egy olyan foly�iratnak, amely a magyar baptista teol�giai hagyom�nyt �polja az�ltal, hogy tudom�nyos cikkeket �s tanulm�nyokat jelentessen meg. A cikkek szerz�i els�sorban erd�lyi lelkip�sztorok �s teol�giai tan�rok, de igyeksz�nk m�s baptista szerz�ket is bevonni a publik�l�si munk�ba.
      A Szemle c�lja a jellegzetesen baptista teol�giai �r�sok k�zl�se, els�sorban mai magyar �r�kt�l, �s a gy�lekezeti lelkimunk�sok teol�giai inform�l�sa �s nevel�se. Lapunk �ltal szeretn�nk az olvas�k el� t�rni a teol�gia jelenlegi �ll�s�t ki�rt�kelve a filoz�fia �s teol�giai rendszereket �s azoknak hat�s�t gy�lekezeti �let�nkre. A ki�rt�kel�st a nevel�s sz�nd�k�val akarjuk megtenni, r�mutatva, hogy evang�liumi szempontb�l a k�l�nf�le teol�giai ir�nyokat vagy jelens�geket, hogyan kell �rtelmezn�nk �s fogadnunk. Rem�lj�k, hogy lapunk seg�ts�get jelent majd a gyakorl� lelkip�sztoroknak, gy�lekezeti munk�soknak �s a teol�gia valamint az eszme�ramlatok ir�nt �rdekl�d� testv�reknek.
      A lap tartalm�t igyeksz�nk sz�ness� tenni. Tartalmaz a lap teol�giai �r�sok mellett (baptista) egyh�zt�rt�neti, kegyess�gi �s gyakorlati teol�giai (misszi�, gy�lekezeti dinamika, stb.) �r�sokat. Jelenleg k�t sorozat tal�lhat� a lapban. Az egyik jelent�s baptista hitvall�sokat mutat be �s sz�veg�t k�zli magyar nyelven, a m�sik olyan eddig meg nem jelent �r�sokat tartalmaz, amelyeket k�lf�ldi vagy rom�n szerz�k �rtak a rom�niai (erd�lyi) baptist�k �let�r�l a kommunista korszakban .
      Kiemelt helyet szeretn�nk biztos�tani a Baptista Teol�giai Szeml�ben a baptista identit�sunkkal kapcsolatos munk�knak, �gy t�rt�neti, dogmatikai, mint kegyess�gi szempontb�l. Ezen munk�k nagy fontoss�ggal b�rnak, hisz az elm�lt �vtizedekben t�bbf�le teol�giai hat�s �rt benn�nket. Ezen hat�sok k�z�tt egym�snak ellentmond� ir�nyzatok is vannak, melyek fesz�lts�get eredm�nyeznek k�z�ss�geinkben. Fel kell ismern�nk, hogy a Biblia alapj�n maradva, mi az amit elfogadhatunk �s mi az amit hat�rozattan vissza kell utas�tanunk. Ehhez a munk�hoz k�v�n lapunk szer�nyen hozz�j�rulni �s seg�ts�get ny�jtani. Amerika testv�reink a Baptista Teol�giai Szeml�hez ifj. Kui Barnab�s testv�ren kereszt�l juthatnak hozz�.
      Testv�ri szeretettel az �rban, Kov�cs J�zsef, felel�s szerkeszt�
 
A Teol�giai Szemle megjelenik negyed�vente �s �vi $10-�rt el�fizethet�.
Mag�nszem�ly (vagy gy�lekezet) szponzor�lhat egy sz�m kiad�s�t $400-os adom�nnyal (500 drb x 80 cent). Egy teljes sz�m szponzor�l�sa eset�n a szponzor neve fel lesz t�ntetve az TSZ utols� oldal�n �s a szponzor jogosult 20 p�ld�nyra amit szabadon sz�toszthat m�soknak.
 
Megrendel�s: 
Barnabas Kui, Jr., 
40 Autumn Chase Dr., 
Hopewell Junction, NY 12533
Email: barnabaskui@baptistmail.com

Az �H�TAT 2002, Bibliai elm�lked�sek az �v minden napj�ra (Budapest)  a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z �s a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek a k�z�s kiadv�nya. Kulcs�r S�ndor New York-i lelkip�sztor, a jelzett sz�vets�gek eln�ke �rt hozz� el�sz�t. Ennek r�szleteivel aj�nljuk ezt a k�zkedvelt kiadv�nyt mindenki figyelm�be.

ASz�lj Uram, mert hallja a te szolg�d!@ (1Sm 3:9b)
�r�mmel �s Isten ir�nti h�l�val bocs�tjuk �tj�ra a 2002. �vi �h�tatot. C�lunk ma is az, hogy ezzel serkents�nk mindenkit Isten ig�j�nek olvas�s�ra, tanulm�nyoz�s�ra, �s seg�ts�nk a h�v� �let naponk�nti meg�l�s�re.
Az azonos ig�k �s elm�lked�sek olvas�sa �ltal er�s�dhet Istennel �s egym�ssal val� kapcsolatunk. A vil�g k�l�nb�z� t�jain �l� magyar baptist�k mindennap tal�lkozhatnak Isten kegyelmi tr�nusa el�tt. Erre mindannyiunknak igen nagy sz�ks�g�nk van.
A reggeli �s esti �h�tat, csal�di istentisztelet semmivel sem helyettes�thet�. F�lelmetesen gyorsul� vil�gunkban id�t kell szentelj�nk - ami olykor igen neh�z feladat - a napi �h�tatra, Isten Szent Ig�je mellett val� elcsendesed�sre. Megv�lt� Urunk, a Testt� lett Ige h�v �s v�r a Vele val� k�z�ss�g gyakorl�s�ra. [ ]
Ez a bibliai elm�lked�seket tartalmaz� k�tet [Magyar]orsz�g hat�rain bel�l �s a vil�g m�s orsz�gaiban �l� �s f�radoz� lelkimunk�sok sz�les k�r� bevon�s�val k�sz�lt. [ ]
Haszn�ljuk ezt a k�z�s kincs�nket a harmadik �vezred m�sodik esztendej�nek minden napj�n reggel �s este! Isten �ld�s�nak gazdag ki�rad�sa fogja bearanyozni �let�nket. [ ]

Adrian Plass: Kegyes k�tbalkezes visszat�r, Lente Istv�n illusztr�ci�ival, 224 oldal. Harmat Kiad�

Nem kell agg�dnunk! H�s�nk m�sodik k�nyve is �lvezetes lesz, ugyanis az "Egy kegyes k�tbalkezes napl�ja" �r�sa �ta eltelt nyolc �v Adriant alig tette b�lcsebb�, aki imm�r kereszt�ny el�ad�i p�lyafut�s�r�l vezeti �t�t� erej� napl�j�t. (A kiad� megjegyz�se: K�rj�k, a k�nyvet ne olvass�k nyilv�nos helyen. Azaz pl. j�rm�v�n utaz�s k�zben, mert el�fordult m�r, hogy a nevet�g�rcs�t kap� olvas�t csendesebb viselked�sre kellett felsz�l�tani, ami nem vet j� f�nyt a kiad�nkra.) ( www.harmat.hu )


KRISZTUSBAN EGYEK LEGYETEK - Magyar Baptist�k II. Vil�gtal�lkoz�ja; kiadta a Szeretet szerkeszt�s�ge, Nagyv�rad, 2001, szerkeszt�: Antal Ferenc.

A k�nyv tartalm�t j�l meghat�rozza az alc�me: A Magyar Baptist�k II. Vil�gtal�lkoz�j�n, 2000. augusztus 11-13-�n elhangzott k�sz�nt�sek, el�ad�sok, igei �zenetek szerkesztett sz�vegei.

A k�nyvet 30 sz�nes �s sz�mtalan fekete feh�r f�nyk�p teszi m�g vonz�bb�, esetleg szem�lyess� is. A AK�pes CD@, a hangszalagok �s a vide�k ut�n ebben a form�tumban is hozz�f�rhet�v� v�lt a tavalyi nagy tal�lkoz�. A r�sztvev�knek felejthetetlen eml�k, m�soknak k�nnyen f�llapozhat� forr�smunka. Mindenkinek aj�nljuk. �ra (postai d�j n�lk�l) $5.00. Megrendel�seket a lelkip�sztorok is k�zvet�tik, de k�zvetlen a Szeretet szerkeszt�s�g�t is megkereshetj�k. Legk�nnyebben e-mailen: szerete@rdsor.ro


CSERI K�LM�N reform�tus lelkip�sztor a k�zgy�l�sen �s gy�lekezeteinkben is hirdetni fogja j�liusban Isten ig�j�t. Azoknak, akik jelen lesznek ezeken az alkalmakon, lesz m�djuk arra, hogy testv�r�nk k�nyveit megrendelj�k. Ez�ttal olvas�ink sz�m�ra is lehet�v� tessz�k, hogy megrendelj�k ezeket a k�nyveket:
* A T�zparancsolat (32 igehirdet�s 2M�zes 20,1-17 alapj�n)
* F�r�dj meg, �s megtisztulsz! (8 igehirdet�s 2Kir 5,1-18 - Na�m�n t�rt�nete alapj�n)
* J�zsef (16 igehirdet�s 1M�z 37-45. fejezetei alapj�n)
* P�l apostol (R�vid �letrajz az �jsz�vets�g szerint)
* Tudom, kinek hittem (Az Apostoli Hitvall�s r�vid magyar�zata)
* N�� Istennel j�rt (7 igehirdet�s 1M�z 6-8. fejezetei alapj�n)
* �jonnan kell sz�letnetek (Evang�liz�ci�s sorozat Nikod�mus t�rt�net�r�l (J�n 3)
* �regen is gy�m�lcs�z� (A Biblia �zenete az id�sekr�l, id�s�knek(5 igehirdet�s)
* F�lkelv�n hazament (Evang�liz�ci�s sorozat a t�kozl� fi� t�rt�nete alapj�n (Luk 15). 8 igehirdet�s)
* Hogyan ad Isten gy�zelmet? (Hitm�ly�t� el�ad�sok Gedeon t�rt�nete alapj�n (B�r 6-8). 8 igehirdet�s)
* Mit tan�t a Biblia a szenved�sr�l? (5 igehirdet�s)
* J�s�f�t (A h�v� �let buktat�i �s gy�zelmei (2Kr�n 17-20)
* P�l �let�tja (8 evang�liz�ci�s igehirdet�s)
* Minek az �nnepe kar�csony? (R�vid trakt�tus)
* Mit �nnepel�nk h�sv�tkor? (R�vid trakt�tus)
* Amikor elj�tt a p�nk�sd napja (R�vid trakt�tus)
Egy-egy k�nyv �ra kett� �s h�t doll�r k�z�tt van. Ha valaki mindet meg szeretn� rendelni, l�nyeges �rkedvezm�nnyel, post�val egy�tt $60.00-�rt kaphatja meg a 16 k�nyvet. Term�szetesen egyenk�nti megrendel�sre is van lehet�s�g.
Megrendel�seinket Nov�k J�zsef lelkip�sztornak az American Hungarian Baptist Church, Alhambra n�vre kit�lt�tt csekkel egy�tt k�ldj�k, a gy�lekezet c�m�re (2212-18 S. Fremont Ave, Alhambra, CA 91803) Tel: (626)289-7746

Megjelent Budapesten a 2001. �vi M�lt, Jelen, J�v� Baptista Napt�r
December elej�n jelenik meg az �H�TAT 2001

Billy Graham: Angyalok
A m� eredeti c�me: Angels God's secret agents
(Hunga Libri Kiad�, Budapest 1999)
 
"Billy Graham a vil�gh�r� pr�dik�tor �s evang�liz�tor, t�bb ember el�tt pr�dik�lt mint b�rki m�s a t�rt�nelemben �s a vil�g minden f�ldr�sz�n hirdette az evang�liumot." - olvassuk az angol nyelv� kiadv�ny marg�jegyzet�n.
A vil�g minden f�ldr�sze: A lakott f�ld teljess�ge - azaz oikoumene. S val�ban a baptiz�lt Billy Graham �kumenikus egy�nis�g.
"Beharangoz�sk�nt" az 1976-ban publik�lt �r�s a k�z�pkori reform�tori irodalomb�l mer�t. K�nyv�nek mott�j�t K�lvin f�m�v�b�l, az Instituci�-b�l veszi, az "El�sz�"-ban pedig Luther M�rton teol�gus-k�r�kben h�res Asztali besz�lget�sei-b�l, a Tischreden-b�l, s mindj�rt az els� fejezetben P�l p�pa gondolataib�l k�z�l.
Ha Isten teremtett vil�ga, a kozmosz: rend, �kess�g, dics�s�g, �gy � is �rt�keli azt. M�v�szetp�rtol�. Id�z Oscar Wildet�l �s Shakespearet�l (Horatio halhatatlan b�cs�szavait Hamlet holtteste felett), hivatkozik Dantera, Miltonra, Pascalra, a kedves Moodyra �s Spurgeonra, az angol pr�dik�torkir�lyra - ellenp�ldak�nt eml�ti Frankensteint. H�tt�rben pedig mint a nagy vizek z�g�sa, �rad Isten �l� Ig�j�nek folyama, az �- �s �jtestamentum versei.
Dr. Graham szereti a vil�got, figyeli h�t foly�s�t.
Vil�gv�ls�gokat Dean Rusk �llamtitk�rral vagy Kissinger k�l�gyminiszterrel vitathatott meg olykor, - err�l is eml�kezik itt.
A szerz� a h�s�ges s�f�r al�zat�val j�r el enn�l a munk�n�l.
Csak h�ven id�zi a Szentir�st, hogy az angelologia �s szatanologia vet�let�ben vil�g�tsa meg, mi volt a kezdet el�tt �s mi k�vetkezik az id�k v�g�n. Tudatnevel� teh�t e k�nyv, ez f� �rt�ke.
Patriarch�k �s apostolok: �brah�m, Izs�k, J�k�b, M�zes, a sziklakem�ny P�ter, a t�r�keny Paulus �s a szelid J�nos, az Apokalipszis l�tnoka l�pnek sz�nre a k�nyv fejezeteiben. Vall�sos m�velts�g forr�sa ilym�don a k�nyv, �me m�sik �rt�ke.
Meghitt kis szob�k esti f�ny�n�l lehet felolvasni bel�le. Megf�radt, id�s emberek beteg�gy�n�l lehet vigasztalni �ltala.
V�g�l: Billy Graham Angyalok c. k�nyv�t - szerz�i j�v�hagy�ssal - a Hunga Libri Kiad� jelentette meg olyan sorozat keret�ben, amely a transzcendens vil�g titkaiba igyekszik bepillantani pro et contra: inn�t a Hunga Libri kiadv�nyok mell�kletben felt�ntetett k�nyvrekl�mjai. Igen megtisztel� a baptista k�z�ss�g sz�m�ra, hogy a Kiad�i Igazgat�s�g a biblikus �ll�spontot a t�lvil�gi dolgokra vonatkoz�an Graham jelen ir�s�val k�pviseltette.
____Udvarnoki Andr�s �s Erzs�bet ford�t�k
 
A k�nyv megrendelhet� a Hunga Libri Kiad� c�m�n:
1068 Budapest
Bajza utca 1.
Hungary - Europe

Amerikai �s Kanadai Magyar K�lt�k Hitvall�sa
Szerkesztette: Horv�th Lor�nd
Toront�, 1998.
A 370 oldalas antol�gi�t a c�me el�g j�l meghat�rozza. A 106 szerz� 261 vers�t tartalmaz� kem�nyk�t�ses k�nyvet az antol�gia szerkeszt�j�n�l lehet megrendelni. �ra postak�lts�ggel egy�tt$25.00.

Derek Kinder: Jeremi�s k�nyve

A Harmat Kiad� A Biblia Ma c�m� sorozat�nak �jabb k�tet�r�l ezt olvashatjuk a k�nyv bor�t�j�n: 

"Jeremi�s sz�let�sekor az �sz�vets�gi J�da t�rt�nelm�nek legs�t�tebb korszak�t �lte. Ember�ldozat, var�zsl�s �s b�lv�nyim�d�s - a z�ll�s sokf�le form�t �lt�tt. Jeruzs�lemet �rtatlanok v�re bor�totta el. Jeremi�s, az �t�t� pr�f�ta-egy�nis�g �s J�si�s kir�ly, a reformer munk�ss�ga nyom�n a n�pnek p�ratlan lehet�s�g adatott a meg�jul�sra �s a d�vidi kir�lys�g helyre�ll�t�s�ra.

Jeremi�s k�nyv�ben egy nemzet trag�di�ja elevenedik meg. Az orsz�gos esem�nyek egy�ni �lett�rt�netekkel - B�r�k, Gedalj�, az eti�p Ebed-Melek sors�val - fon�dnak �ssze. B�r a n�p nem menek�lhetett meg az elhurcoltat�sban megnyilv�nult �t�lett�l, az elfeledett m�zesi t�rv�ny �jra-felfedez�s�vel J�si�s, Jeremi�s, �s v�gs� soron az eg�sz vil�g j�v�je m�s ir�nyt vett.

H�s�gesen ragaszkodva a bibliai sz�veghez, Derek Kidner elgondolkodtat� hasonl�s�gokat t�r fel saj�t z�rzavaros korunk �s a t�rgyalt �sz�vets�gi id�szak k�z�tt.

A pr�f�t�nak �s szenved� t�rsainak jajki�lt�sai, mint aff�le durva hegek, az�rt maradtak meg a Szent�r�sban, hogy soha ne feledj�k el ennek az ember�lt�nyi k�zdelemnek a kem�nys�g�t �s a legnagyszer�bb gy�ztesek emberi gyenges�g�t."

Szeretettel aj�nljuk minden olvas�nknak.

Megrendelhet� a Harmat Kiad�n�l
1447 Budapest, Pf. 521. HUNGARY
harmat@harmat.hu 
Egy�b Harmat kiadv�nyok: http://www.harmat.hu 

K�NYVAJ�NLATUNK - KAR�CSONYRA

Tudjuk, hogy vannak m�g ma is olyanok, akik nem csak a TV el�tt t�ltik kev�s szabadidej�ket, hanem - olvasnak is. Ha cs�kken is az "olvas�k" sz�mar�nya, a h�v� ember mindig is "k�nyves" ember marad. �s aki a Bibli�j�t rendszeresen olvassa, nagyon val�sz�n�, hogy �rt�keli a j� k�nyvet is.

Egyre t�bb magyar nyelv� kereszty�n k�nyv kiad�s�ra ker�l sor az �haz�ban. Ford�t�sok �s eredeti magyar szerz�k m�vei. Szeretn�nk a lehet�s�get megadni mindazoknak, akik az �telen �s a ruh�zkod�son t�l a szellemi t�pl�l�kra is tudnak, vagy szoktak valamennyit �ldozni, hogy id�nk�nt az otthon megjelent k�nyvek k�z�l is v�laszthassanak. �gy, kar�csony el�tt tal�n �tletet is adhatunk n�melyeknek az aj�nd�koz�shoz.

A HARMAT kiad� k�nyvei k�z�l figyelm�kbe aj�nljuk pl. a k�vetkez�ket:

�letrajzok:

Johanna-Ruth Dobschiner: �letre v�lasztott  

A fiatal zsid� l�nynak, Johanna-Ruth Dobschinernek minden oka megvolt arra, hogy fell�zadjon aty�inak Istene ellen, megk�rd�jelezze szeretet�t, s�t l�tez�s�t is. A II. Vil�gh�bor� eladdig ismeretlen borzalmai Hollandi�ban megh�z�dott csal�dj�t sem k�m�lt�k: sz�lei �s k�t b�tyja odavesztek a n�ci hal�lt�borokban. Hanni azonban �letben maradt. Bens�s�ges hang� elbesz�l�s�b�l megtudjuk, hogyan rejtegett�k �s adt�k k�zr�l k�zre istenf�l� holland csal�dok, �let�k kock�ztat�s�val. K�s�bbi �let�nek meghat�roz� �lm�ny�v� v�lt az a h�sies szeretet, amely nem habozott �let�t adni az�rt, hogy � �lhessen.

Brian Sibley: �rny�korsz�g

C. S. Lewis, megr�gz�tt aggleg�ny, az angol irodalom professzora, gyermekmes�k, fantasztikus reg�nyek, irodalom-t�rt�neti munk�k �s kereszt�ny hitv�d� m�vek vil�gh�r� szerz�je 58 �vesen beleszeret egy zsid� sz�rmaz�s� elv�lt asszonyba. Brian Sibley �n�letrajzok �s levelek alapj�n dokumentumszer� h�s�ggel besz�li el e k�t k�l�n�s ember �lett�rt�net�t, tal�lkoz�sukat, szerelm�ket, melyet a hal�los k�r m�g er�sebb� tesz r�vid, boldog-szomor� h�zass�guk sor�n.

Zsindelyn� T�d�s Kl�ra: Csizma az asztalon  

T�d�s Kl�ra a k�t vil�gh�bor� k�z�tt jelmezesk�nt dolgozott az Oper�ban, filmet rendezett, divatszalonja volt saj�t maga tervezett ruh�kkal. A h�bor�s id�kben, majd ut�na a reform�tus N�sz�vets�g eln�ke volt. F�rj�vel emberek sz�zainak adtak mened�ket Sv�bhegyi vill�jukban, hit�breszt� konferenci�kat szerveztek. Aki igazat akar hallani �letr�l, hitr�l, egyh�zr�l, asszonysorsr�l, a m�sodik vil�gh�bor�s Magyarorsz�gon, nem fogja tudni letenni ennek az okos, sz�kimond�, nem mindennapi asszonynak az �letrajz�t.

Cseri K�lm�n: J�zsef

Minden ember �let�ben meghat�roz� t�nyez� gyermekkora, neveltet�se, kora �s k�rnyezete. J�zsef t�rt�nete viszont azt mutatja, hogy az emberi �let mindezeken t�lmen�en Isten �r�k terv�be illeszkedik, �s pontosan az Istent�l kapott k�ldet�se teszi lehet�v� az ember sz�m�ra, hogy �nmag�n �s a k�r�lm�nyeken fel�lemelkedj�k. Vajon honn�t tett szert J�zsef a modern ember sz�m�ra szinte ismeretlen bels� er�re, stabilit�sra? Jelleme, a szenved�sek �s a megpr�b�ltat�sok koh�j�ban tisztult meg �s v�lt Isten sz�m�ra haszn�lhat�v�.

C. S. Lewis: A szeretet n�gy arca

A szerz� e k�sei �r�s�ban �lesl�t�an, k�pszer�en, j�kora der�vel jelen�ti meg a ragaszkod�s, a bar�ts�g �s a szerelem sz�ps�geit, nem megfeledkezve vissz�ss�gaikr�l sem.

Lepj�k meg h�zast�rsunkat egy sz�p aj�nd�k-k�nyvvel: Mike Mason: A h�zass�g miszt�riuma

A h�zass�g mag�t a szeretetet hozza testk�zelbe, enn�lfogva nagy f�jdalommal -�nz�s�nk pusztul�s�val-, ugyanakkor nagy �r�mmel, val�di szem�lyis�g�nk kibontakoz�s�val j�r. Mike Mason f�rfi �s n�, �let �s hal�l, k�zels�g �s m�ss�g, szerelem �s szex �si k�rd�seit veti fel; a h�zass�g �s a kereszt�ny hit m�ly �sszef�gg�seit t�rgyalja a sz�p kivitel� k�nyv.

A Biblia Ma sorozatban eddig megjelent k�nyvek:

Derek Kidner: Jeremi�s k�nyve / R. S. Wallace: D�niel k�nyve / John R.W. Stott: A hegyi besz�d / D. Prior: 1 Korintusi lev�l / John R.W. Stott: Az ef�zusi lev�l / R. C. Lucas: P�l levele a koloss�beliekhez  �s Filemonhoz / John R. W. Stott: 2 Timotheus

A k�nyvek �ra �ltal�ban 3 �s 6 doll�r k�z�tt van. Ehhez j�n m�g a t�nyleges postak�lts�g (l�gi, vagy haj�posta, ig�ny szerint). El�ny�sebb t�bb k�nyvet rendelni egyszerre. De egyet is rendelhet�nk. Az aktu�lis �rakr�l t�j�koz�dhat a kiad� honlapj�n:
http://www.harmat.hu 

A HARMAT kiad� c�me:
1447 Budapest, Pf. 521. HUNGARY

Telefonsz�m�rt, tov�bbi inform�ci��rt, megrendel�sben seg�ts�g�rt h�vj�k a szerkeszt�t.  A kiad� E-mail c�me: harmat@harmat.hu 


JOHN STOTT: A HEGYI BESZ�D

Mi is a Hegyi besz�d? Egy idealista val�s�gt�l elrugaszkodott �br�ndja? A mennybe val� bejut�s felt�teleit el�nk t�r� k�vetelm�ny rendszer, vagy mag�t�l �rtet�d� erk�lcsi elvek gy�jtem�nye? Teljes�thet�-e, vagy teljes�thetetlen? Id�szer�-e ma is?
Ki ez a J�zus, �s honnan vette a b�tors�got ahhoz, hogy magabiztosan �jra�rtelmezze az �sz�vets�gi t�rv�nyt, �ld�st osszon �s felt�tlen engedelmess�get k�veteljen �s az utols� �t�let k�zponti alakj�nak t�ntesse fel mag�t?
A szerz� ezekre �s m�s k�rd�sekre v�laszt keresve elemzi v�gig a bibliai sz�veget.

JOHN STOTT: A TIM�THEUSHOZ �RT M�SODIK LEV�L

A Tim�theushoz �rt m�sodik lev�l az id�s�d� apostol szeretett fi�ra hagyott testamentuma. A szel�d term�szet�, visszah�z�d�, gyeng�lked� Tim�theushoz int�zett �zenetb�l er�t mer�thetnek mindazok a fiatal vezet�k, akik hozz� hasonl�an alkalmatlannak �rzik magukat feladatukra. A v�rtan�s�gra k�sz�l�, fut�s�t elv�gzett apostol gy�zelmes hitvall�sa a hal�l gondolat�t�l idegenked� korunkban k�l�n�s er�vel sz�lal meg.

Szeretettel aj�nlom a Harmat Kiad� "A Biblia ma" c�m� sorozat�ban megjelent k�nyveket minden kedves olvas�nknak. Ez a sorozat az Ig�t szeret� �s azt jobban meg�rteni k�v�n� h�v�knek k�sz�lt. Az angliai Bible Speaks Today sorozat magyarra ford�tott v�ltozata ez. Az �zl�ses ki�ll�t�s� k�nyvek a manaps�g forgalomban l�v�, magyarul olvashat� igemagyar�zatok k�z�tt is a legjobbak.

A megrendel�seket k�zvetlen�l a Harmat Kiad�hoz is k�ldhetj�k, c�me:
1447 BUDAPEST, Pf. 521

Telefonon, E-mailen, vagy lev�lben a szerkeszt�n�l is megrendelhetik a k�nyveket.


David Prior: P�L ELS� LEVELE A KORINTUSIAKHOZ

Hogyan �llhat helyt Krisztus egyh�za a sz�zadv�g elv�rosiasodott, elidegenedett t�rsadalm�ban, a szabadj�ra engedett szexualit�s �s az etikai relativizmus kor�ban?

P�l apostol sorra veszi a korintusi gy�lekezet neh�zs�geit a p�rtoskod�st�l �s a par�znas�gt�l kezdve eg�szen a kereszty�n szabads�ggal val� vissza�l�s, a gy�lekezeti fegyelem �s a lelki aj�nd�kok k�rd�s�ig. Krisztusnak az apostol hite szerint azonban volt �s van hatalma meg�j�tani a legs�t�tebb m�lt� embereket �s k�z�ss�geket is.

"Krisztus teljess�ge
R�szekre szak�that�-e Krisztus? (Sz� szerint: "feldarabolt�k-e Krisztust?") - k�rdezi a 13. versben P�l a korintusiakt�l. "�gy gondolj�tok, hogy Krisztust darabonk�nt sz�t lehet osztani a k�l�nb�z� csoportok k�z�tt? Ha van Krisztusotok, akkor � teljesen a ti�tek, J�zust nem lehet r�szekre szak�tani." Nem mondhatjuk azt valakinek, hogy "k�rlek, gyere be, de a l�badat hagyd kint." Ez, mell�kesen, leleplez olyan k�zismert kijelent�seket is, mint p�ld�ul: "akarjunk t�bbet Krisztusb�l!" Ilyen nincs; ink�bb engedn�nk kellene, hogy mibel�l�nk lehessen t�bb Krisztus�. Darabokra esett szem�lyis�g�nket Krisztus teszi fokozatosan eg�ssz�, �pp� �s teljess� - �nmag�hoz hasonl�v�. Ugyanez �rv�nyes arra a helyzetre is, amikor valaki a Szentl�lekb�l szeretne t�bbet. Ha a L�lek szem�lyes, ha Szem�ly, akkor vagy �l benn�nk, vagy nem; v�gyakozni, im�dkozni csak az�rt lehet, hogy mibel�l�nk legyen t�bb a Szentl�lek�." (34.o.)

A Biblia ma sorozatban ezen k�v�l megjelent m�r magyarul: John Stott: A Hegyi besz�d; R.C. Lucas: P�l levele a koloss�beliekhez �s Filemonhoz; John Stott: Az Ef�zusi lev�l; John Stott: A Tim�teushoz �rt m�sodik lev�l; el�k�sz�letben: R. S. Wallace: D�niel k�nyve.

Megrendelhet�: Harmat kiad�, 1447 Budapest, Pf. 521.


A k�vetkez� k�t k�nyvet �s n�gy hangszalagot a R�mai T�bornyit�n kaptam dr. Alm�si Mih�ly testv�rt�l. Olvas�ink figyelm�be, megv�telre aj�nlom mindegyiket.

Csopj�k Attila: K�pek a Magyarorsz�gi Baptista Misszi� T�rt�net�b�l, Budapest, 1928.

Hasonm�s kiad�s

A 135 oldalas k�nyv tartalm�t j�l meghat�rozza a c�me. 1846-t�l 1928-ig k�s�ri v�gig misszi�nkat Csopj�k Attila. Nyelve a sz�zadfordul��, st�lusa a k�z�pkor� �s ann�l id�sebb testv�reinknek nem idegen. Az egyh�zt�rt�nelem ir�nt �rdekl�d�knek n�lk�l�zhetetlen forr�sanyag. Legal�bb 20 k�ppel.


Jubileumi �vk�nyv, szerkesztette Dr. Alm�si Mih�ly, Szigetszentmikl�s, 1996.

Az im�nt eml�tett k�nyvvel k�z�s von�sa, hogy egyh�zt�rt�nelmi ig�nye is van. St�lusa, ki�ll�t�sa azonban teljesen elt�r att�l. Azt gondolom, hogy az ut�bbi id�ben kiadott k�nyvek k�z�l is kit�nik t�bbek k�z�tt nyomdateknikai szempontb�l. Az �zl�ses bor�t�n h�rom sz�mot l�tunk: 1100, 150 �s 100. A szerkeszt� ehhez a h�rom �vfordul�hoz gy�jt�tt �rdekes, j�l olvashat� anyagot. A Szigetszentmikl�si Gy�lekezet sz�z �ves, a magyarorsz�gi baptista misszi� 150 �ves, a honfoglal�s pedig 1100 �ve t�rt�nt. A 184 oldalas k�nyvet sz�mtalan (legal�bb 100) sz�nes �s fekete-feh�r f�nyk�p illusztr�lja. A k�nyv hangs�lyozottan is foglalkozik Jimmy Carter exeln�k magyarorsz�gi l�togat�s�val, valamint az azzal is �sszef�gg�sben l�v� templomavat�ssal - a szigetszentmikol�si imah�z (misszi�s k�zpont) megnyit�s�val.


A Baptista K�zponti �nek �s Zenekar hangszalagjai k�z�l �me itt az eml�tett h�rom felv�tel:

H�ndel: Messi�s (2 szalag)

Bach: J�nos Passi�

�nekelj�nk az �rnak (R�duly Emil 70. sz�let�snapj�ra rendezett hangverseny felv�tele).


�rdekl�d�k a Baptista Egyh�z K�nyv�zlete c�m�re �rjanak:

Baptista K�nyvesbolt
1068 Budapest, VI. Bencz�r utca 31. (Tel: 352-9993)

Herjeczki G�za: V�rj m�g!

Versesk�tet

Megrendelhet�:
herjeczki@juno.com
vagy: 1370 Michigan Blvd.
LINCOLN PARK MI 48146
Tel.: (313)382-3735
 
Magyarorsz�gon:
Baptista K�nyvesbolt
1068 Budapest, VI. Bencz�r utca 31. (Tel: 352-9993)

N�h�ny vers a k�tetb�l:

CSELEKEDNI
 
�n Istenem
�gy szeretn�k m�r egyszer
�r�m�t szerezni neked
 
k�sz�lt gondolataimb�l
olyan cselekedetet bontani ki
nemcsak v�llalva de k�vetelve
magamnak a felel�ss�get
melyre a Te v�gtelens�ged
f�lm�rhetetlen mosolya feleln�:
- ugye m�gis siker�lt
- h�t �gy gondoltam �n is
 
s v�gre f�lszabadultan �r�lhetn�k
v�gtelen vid�m arcodba kapaszkodva
1968
 
FEL�D
 
"J�zus �gy sz�lt: j�jj! P�ter erre kisz�llt a haj�b�l,
elindult a v�zen, �s J�zus fel� ment.
Amikor azonban az er�s sz�lre figyelt, megijedt,
�s amint s�llyedni kezdett, felki�ltott:
Uram, ments meg! J�zus azonnal
kiny�jtotta a kez�t..."
(M�t� 14:29-31)
 
�s mi�rt ne f�jna a sz�l?
mi�rt ne h�borogna a tenger?
s mikor nem volt �lt�nk h�nyatott?
 
de ha nem ragad cs�ggedt l�bunk az �tba
s ha a g�r�ngy�kben f�l nem botlik
k�ts�gbeesett agyunk:
haladunk
1969
AZ �TR�L
 
Sz�mtalan �t kin�lja mag�t, k�vet�t csalogatva.
T�tova l�ptekkel meg-meg�llva megy�nk.
Mondani mit tudsz? Sz�lj �n j� testv�rem az �tr�l!
Indulj, vissza se n�zz! J�zus Krisztus az �t.
1974
 
M�SOK�RT �LNI
 
"Abb�l ismerj�k meg a szeretetet,
hogy � az �let�t adta �rt�nk;
ez�rt mi is tartozunk azzal, hogy
�let�nket adjuk testv�reink�rt."
(1Jn 3:16)
 
�let�nket adni m�sok�rt -
igen magas m�rce ez nek�nk.
Keresztedhez j�v�nk, hogy ott f�nyt,
�j f�nyt gy�jts�nk az �jszak�hoz,
hogy m�gse legyen olyan s�t�t,
hol csup�n �nmagunkig l�tunk.
F�nyt, er�t, akaratot, ig�nyt
adj nek�nk Krisztus, hogy legal�bb
pr�b�ljuk, mit el�nk szab Ig�d:
�let�nket adni m�sok�rt.
1977
 
HA ITT LESZEL
 
J�ssz m�r.
Tudom.
�pp erre v�rtunk.
J�ssz �s cselekszel.
K�zbe veszed sz�v�nk.
Hely�nkre �ll�tasz.
�s sz�lsz -
a mi sz�nkkal is.
�s h�vsz �s keresel -
a szem�nkkel is.
�rzem, hogy j�ssz Uram.
S m�r gy�gyulunk.
 
�s ha m�r itt leszel -
 
nem tudom mit teszel,
de a vakok l�tni fognak,
a n�m�k �nekelni.
Ha itt leszel,
�letre k�l a holt.
("Sz�ks�g �jj� sz�letni!")
De csak ha itt leszel,
akkor �bred a l�t.
S m�r mozdul is.
Mert j�ssz, Uram,
�s itt leszel.
1977
 
AM�G KI�BR�ZOL�DIK BENNETEK KRISZTUS
(Gal 4:19)
 
Krisztus az emberben.
De hogyan is lehetne benn�nk,
mikor annyira telve vagyunk �nmagunkkal?
 
�s m�gis. Meglehet.
Adhat �j �letet.
�jat, hol eg�szen m�s a rend.
A sz�vbe' bent �j t�rv�ny,
�j f�lt�telek teremnek.
�nz�s�nk, �n�nk lassan elt�nik.
Nem j�sz�nt�b�l persze, nem.
De elsz�rad, mint cser�pben a vir�g,
hogyha nem �nt�zik.
S Krisztus kezd n�ni.
Sz�v�nkben � uralkodik.
�s lassan-lassan
sz�nk �s arcunk is
sz�v�nkkel lesz tele.
Egym�sra n�z�nk.
Szem�nkben megcsillan a f�ny:
J�zus Krisztus az �r!
 
Krisztus mibenn�nk.
�s v�gre emberek lesz�nk.
1977
 
V�RJ M�G!
(J�zsu� 3:16)
 
Meg�llt a v�z.
Minthogyha �ri�si k�z
tartotta volna f�l,
meg�llt,
s rak�sra gy�lt,
fesz�lt,
hull�m hull�mra h�k�lt.
Meg�llt
egy percre,
am�g a t�ls� partra
�t nem �rt�nk.
 
V�rj m�g Uram!
Kezed ne vedd el!
M�g mindig itt vagyok,
m�g mindig itt vagyunk sokan.
1977
 
KRISZTUS UT�N
 
Megyek Uram -
�s r�d b�zom magam:
vezess!
Az �tat nem tudom.
Hogy merre m�sz, s mi�rt -
szolg�d �sszel nem �ri f�l.
Lehet, hogy sejti t�n,
lehet.
 
Magad vezetsz.
S mint t�nd�k�lnek l�pteid!
S hogy h�v,
hogy v�r �ld� szemed!
 
Megy�nk Uram,
mindannyian megy�nk.
Hozz�d.
Veled.
Sz�v�nket ismered.
�let�nk n�lunk is jobban �rted.
 
Megyek, megy�nk Uram!
N�zd: tisztul m�r a szem�nk,
s �letre k�l az �let�nk,
 
mert h�vsz
�s egyre h�vsz.
Szeretsz.
1978
 
AZ IGE RABJA
 
besz�deid m�r v�gleg
velem maradnak
elm�lhat �g �s f�ld
v�ltozhat minden v�ltoz�
elhagyhat testem is
- f�ldb�l val� -
de szavaid velem maradnak
mostm�r az Ige rabja lettem
�nk�nt �s �r�mmel
 
m�lik tov�bb az elmuland�
de megmarad mi v�ltozatlan
s a sz�vem Ti�d �r�kre
1980
 
IMA�RA
(Csel 16:23-34)
 
A foglyok hallgatt�k �ket.
Itt a nagyszer� alkalom.
B�r l�buk kalod�ban,
sz�v�k �s sz�juk szabad.
Most lehetne
nagy pr�dik�ci�ba kezdeni!
 
S a legnagyobb evang�lista
(ki �rti ezt?)
nem tart el�ad�st,
nem �rvel,
nem ragadja meg a pillanat
dr�mai var�zs�t, -
csak im�dkozik,
meg �nekel.
 
Im�dkozik,
meg �nekel,
s a bilincsek lehullanak.
1982
 
SZENTF�LD
 
Ha velem j�ssz Mester,
ha �n Veled mehetek,
hallani fogom,
mit mondanak Neked a k�vek,
s hogy mit mondasz Te a k�veknek.
 
Keresni,
kutatni l�bnyomod:
j�rni ott,
hol egykor Te j�rt�l,
l�tni azt,
mit egykor Te l�tt�l
Veled indulok.
1985
 
"HOZZ�TOK �T HOZZ�M!"
(M�rk 9:19)
 
Sok�ig �gy csin�ltunk,
mintha minden rendben lenne:
'�, nincs semmi baj'
mondtuk magunknak,
mondtuk m�soknak is,
s a sz�v�nk f�jt tov�bb.
 
Azt�n megpr�b�ltuk ezt is, azt is,
megold�st kerest�nk itt is, ott is,
de csak �j sebeket szerezt�nk,
nem gy�gyul�st.
 
Hogy mi�rt nem ment�nk
mindj�rt Hozz�d?
 
...
 
N�zd, v�gre itt vagyunk.
Rem�ny�nk fogyt�n,
hit�nk is kev�s.
K�ny�r�lj rajtunk!
1985
 
Rendelje meg a versesk�tetet, �ra postak�lts�ggel egy�tt $7.00
herjeczki@yahoo.com

D�nes Ferenc:

AJKAMMAL HIRDETEM

c�m� versesk�tete megrendelhet� a New Yorki gy�lekezet c�m�n.
225 East 80th Street, NEW YORK, NY 10021
�ra: $12.00

[Vissza a Home Page-hez]