Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  EH 2003. december ...

Kar�csonyi oldal

ITT �LLOK J�SZOLOD FELETT
 
Itt �llok j�szolod felett, � J�zusom, Kir�lyom.
Elhoztam minden kincsemet aj�nd�kul, Megv�lt�m.
Vedd elm�m, lelkem �s sz�vem,
Hadd adjam n�ked mindenem, Hogy kedves l�gyek n�ked!
 
Nem �ltem m�g e f�ld sz�n�n: Te �rtem megsz�lett�l;
M�g r�lad mit sem tudtam �n: Tulajdonodd� tett�l;
M�g meg sem form�lt szent kezed:
M�r elv�laszt�l engemet, Hogy t�rsam l�gy e f�ld�n.
 
M�ly s�ri �jben v�rtam �n: F�lkelt a nap r�m v�led.
Ter�lad �mlik r�m a f�ny, A b�ke, boldog �let.
A l�lek �kess�gei;
Bel�l�k hitnek mennyei Sz�p tisztas�ga �rad.
 
Csak n�zlek boldog sz�vvel �n, S nem gy�zlek n�zni t�ged.
Sz�m �s er�m mind oly szeg�ny, Hogy elmondhassa n�ked:
B�r felfoghatna t�gedet
Az embersz�v �s ismeret, Hogy megfejthesse titkod!
 
Megv�lt�m egy k�r�semet nem vetheted meg n�kem:
Hogy sz�vem m�ly�n t�gedet Hordozzalak h�s�gben;
Hogy b�lcs�d, sz�ll�sod legyek,
J�jj, J�zus, t�lts el engemet Magaddal, nagy �r�mmel!
 
         Paul Gerhardt (1607-1676)

Kar�csonyi lev�l
(r�szletek)
 
"Mert egy gyermek sz�letik n�k�nk, fi� adatik n�k�nk, �s az uralom az � v�ll�n l�szen, �s h�vj�k nev�t: csod�latosnak, tan�csosnak, er�s Istennek, �r�kk�val�s�g atyj�nak, b�kess�g fejedelm�nek!" (�zsai�s 9:6)
 
Egy �neknek az egyik sora jut eszembe, mikor arra gondolok, hogy m�g mind�g szolg�lhatok �s �rhatunk egym�snak: "Csak az �rnak nagy kegyelme, hogy m�g nincsen v�g�nk..." Minden nap kegyelem. Az is olyan csod�latos, hogy ebben az id�ben m�r gyakrabban gondolunk az �r�kk�val�s�gra, mint a f�ldi dolgokra. *
      Az ut�bbi �vekben azt is �szrevehetj�k, hogy a kar�csonyi dekor�ci�k, hirdet�sek, le�raz�sok egyre kor�bban ker�lnek be az �zletekbe. ... Vajon milyen kar�csonyi aj�nd�kot v�rnak a gyermekek? A sz�l�k r�mutathatnak a kar�csony igazi �rtelm�re �s a legnagyobb aj�nd�kra.
      Mi is kapunk aj�nd�kot gyermekeinkt�l, amit �k titokban k�sz�tettek, hogy azzal �r�met szerezzenek nek�nk. A meglepet�st p�nzzel nem lehet fel�rt�kelni. Mi�rt? Mert szeretetb�l adt�k.
      Az igazi aj�nd�k az aj�nd�kozottnak semmibe se ker�l; csak el kell fogadni. Ez�rt aj�nd�k az AJ�ND�K. Az �ldozatot az aj�nd�koz� hozza. �gy van ez Isten legdr�g�bb aj�nd�k�val is. Nek�nk nem ker�l semmibe, hogy Isten ingyen kegyelm�b�l n�k�nk aj�nd�kozta az � egysz�l�tt Fi�t az �r J�zus Krisztust. N�ki azonban sokba ker�lt, mert fel�ldozta �let�t a kereszten helyett�nk �s �rett�nk. ...
      Az �r J�zus nagy �rat fizetett �rt�nk, ne vegy�k h�t k�nnyed�n a megv�lt�sunkat! Egy ismer�s�met a gazdag sz�lei megfosztott�k az �r�ks�gt�l, mert a Krisztus k�vet�je lett. � boldogan cser�lte fel a f�ldi �r�ks�get a mennyei�rt, amit az �r J�zus �rdem��rt aj�nd�kozott neki is a mennyei Atya, Fogadjuk el mi is ezt a leg�rt�kesebb siteni aj�nd�kot, ami �r�k id�kig a mi�nk lehet, mert az a mi �r�k �let�nk. "Az pedig az �r�k �let, hogy megismerjenek t�ged, az egyed�l igaz Istent, �s akit elk�ld�tt�l, a J�zus Krisztust." (Jn 17:3)
      A kegyelmi id� m�g mindig tart. H�l�s vagyok �rte. Az �nnepi id�szak nagyon elfoglalt az �n sz�momra is. A magyar trad�ci�mat m�g mindig tartom. Ha az �r ad er�t, akkor most is szeretn�k kal�csot s�tni 25 kg lisztb�l. Ezt aj�nd�kul adom az ismer�s�knek.
      Isten meg�rz� kegyelme legyen veletek az �j Esztend�ben is!
                   Szeretettel: Faulkner Ter�zia
 
*Faulkner testv�rn� az id�n �nnepelte 80-ik sz�let�snapj�t. Szeretettel k�sz�ntj�k �s Urunk tov�bbi oltalm�ba aj�nljuk �t. (Szerk)

Betlehemben r�ges-r�gen
 
Betlehemben r�ges-r�gen volt egy barlangist�ll�.
Nem volt n�ki �kess�ge, ellepte a p�kh�l�.
Egyszer azt�n h�res lett, J�zus abba' sz�letett.
 
Angyal vitte a h�rt sz�jjel p�sztoroknak �jszaka,
Megtudt�k, hogy Betlehemben hol a Krisztus j�szola.
T�bb� egy sem szendergett, Krisztust n�zni mind elment.
 
Mindent sz�pen, j�l megn�ztek, J�zsefet �s M�ri�t,
Csod�lt�k a kis cs�pps�get, j�szolban az �g Ur�t!
Angyalt�l csak rettegtek, b�k�t J�zusn�l leltek.
 
J�szolt�l a keresztf�ig harminch�rom �v telt el,
Akkor vitte lelk�nk v�tk�t keresztf�ra �r�kre.
J�jj h�t b�n�s, �rvendezz, vedd �t t�le �dv�det!
               Ford: R�v�sz �rp�d

Legszebb kar�csonyom
 
�letemnek legszebb kar�csonya az lett,
Mikor meg�rtettem: az Ige testt� lett.
Megsz�letett benne Krisztusom, Kir�lyom.
Az�ta van nekem �dv�m, boldogs�gom.
 
Aj�nd�kba T�le feh�r ruh�t kaptam,
Dr�ga v�r�nek pecs�tje van rajtam.
Ez�rt lett az nekem legszebb kar�csonyom,
�rette szent nev�t h�dolva im�dom.
              Nov�k Ilona

R�gi kar�csonyi t�rt�net
A b�rt�nigazgat� elbesz�l�se
 
Hat �vvel ezel�tt, december 24-�n be kellett mennem dolgozni. Ahelyett, hogy a Kar�csony est�t a feles�gemmel �s a kisl�nyommal otthon t�lt�ttem volna, a b�rt�nben az igazgat�i teend�immel voltam elfoglalva. M�snap reggel a b�rt�nb�l kij�vet a munka ut�n hazasiettem. A cs�p�s hidegben az utc�n egy kisl�nyt l�ttam, aki v�kony ruh�ban harisnya n�lk�l, lyukas cip�ben volt fel�lt�zve.
      A kisl�ny a kez�ben egy toalett pap�rba csavart kis csomagot tartott. Azon gondolkodtam, hogy ki lehet ez a kis teremt�s, de a f�rads�g miatt nem �lltam meg �rdekl�dni, hanem ink�bb tov�bbsiettem. Mivel a h�tam m�g�tt valamit hallottam, meg�lltam. Amikor megfordultam, ugyanazt a kisl�nyt l�ttam magam el�tt.
      "Mit akarsz?" - k�rdeztem. "Uram, �n a b�rt�nigazgat�ja? Nincs otthonom, az anyuk�m k�t h�ttel ezel�tt halt meg. A hal�la el�tt azt mondta, hogy az apuk�m a b�rt�nben van �s tal�n l�tni szeretn� a kisl�ny�t. K�rem engedje meg, hogy megl�togathassam az apuk�mat. Ma Kar�csony van �s megszeretn�m aj�nd�kozni ezzel a kis csomaggal."
      "Nem lehet, nem engedhetem meg" - v�laszoltam �s elkezdtem tov�bb menni. Alig tettem n�h�ny l�p�st, azt �reztem, hogy valaki megh�zta a kab�tomat �s esdekl� hangon azt mondta: "K�rem legyen sz�ves megengedni." Nagy k�nnycseppek voltak a szem�ben �s el�rz�keny�lve a kis ajka remegett.
      "Uram," - mondta, "ha �nnek egy kisl�nya lenne, akinek a mam�ja meghalt volna �s �n a b�rt�nben lenne �s a kisl�ny�nak nem lenne hov� menni �s senki se szeretn�, nem gondolja, hogy a kisl�nya tal�lkozni szertetne az apuk�j�val?"
      A b�rt�nigazgat� tork�t addigra a s�r�s szorongatta �s a szemei k�nnyekkel teltek meg. Erre azt v�laszoltam neki: "De igen, �n is szeretn�m �s tal�lkozni fogsz az apuk�ddal."
Amikor visszament�nk az �rod�mba, akkor megk�rtem a fegy�rt, hogy hozza fel a 37-es z�rk�b�l a foglyot.
Ahogy a fogoly az �rod�mba l�pett �s megl�tta a kisl�ny�t er�lyes hangon azt k�rdezte: "Nelli, mit csin�lsz itt? Mit akarsz? Menj haza az any�dhoz!"
      "K�rlek apuk�m, ne haragudj" - mondta s�rva a kisl�ny. "Anyuka meghalt �s a hal�la el�tt megk�rt, hogy gondoskodjak a kis Jimmyr�l, mert te nagyon szeretted. � is szeretett t�ged." Ezut�n zokogva elcsukl� hangon azt mondta: "De Jimmy is meghalt."
      Azut�n a toalettpapirba tekert kis csomagot kibontotta, amib�l kivett egy kis g�nd�r hajf�rt�t, amit az apuk�ja kez�be tett, majd ezt mondta: "Miel�tt Jimmyt eltemett�k volna, ezt v�gtam le a haj�r�l."
      Addigra a 37-es z�rka foglya, mint egy gyerek velem egy�tt zokogott. Majd a kisl�ny�t felemelte, mialatt a meghat�dotts�gt�l mag�t visszatartva az eg�sz teste remegett. Ekkor az irod�mb�l kimentem.
Kb. egy �r�val k�s�bb, amikor visszamentem a 37-es z�rka foglya a b�rt�n kab�tj�t levette �s azt mondta: "B�rt�nigazgat� �r, k�rem engedje meg, hogy ezzel a kab�ttal a kisl�nyt betakarhassam." K�zben a kem�ny f�rfi arc�r�l k�nnyek peregtek.
      "Nem" - mondtam. "A kab�tot tartsa meg, a kisl�nya t�bb� nem fog f�zni. Elviszem magammal az otthonomba �s gondot viselek r�la." "Az Isten �ldja meg!" - mondta zokogva a fogoly.
      A kisl�nyt hazavittem �s sok �ven �t n�lunk lakott. K�s�bb az �r J�zus Krisztust hit �ltal a sz�v�be fogadta �s komoly h�v� lett bel�le. Id�vel a 37-es z�rka foglya is �tadta sz�v�t a Megv�lt�nak �s az �let�ben t�rt�nt v�ltoz�s miatt kegyelemben r�szes�lt. Ut�na szabadon engedt�k. Most becs�letes emberk�nt a l�ny�val lakik, akinek a kis kar�csonyi aj�nd�ka a megkem�nyedett b�n�s sz�v�t megt�rte.
      J�zus Krisztus az, aki b�rki �let�t megv�ltoztathatja. A R�maiakhoz �rt lev�l 5:8-ban ezt olvashatjuk: "Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretet�t, hogy Krisztus m�r akkor meghalt �rt�nk, amikor b�n�s�k voltunk."
      Kedves Bar�tom, az a v�gyam, hogy ez az igaz t�rt�net a te sz�vedet is meg�rintse �s k�rlek, adj benne �lland� lakhelyet az �r J�zus Krisztusnak!
                     Ford: Steiner J�zsef