Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evang�lumi Hirn�k oldalak.

   Kar�csonyi �s �v-v�g�vel kapcsolatos �r�sok

�DV�Z�TŐ KEGYELEM
Titus 2:11

 

Kelownai szolg�latomban t�bb időm ad�dik arra, hogy a Biblia eredeti nyelv�vel, a g�r�ggel foglalkozzam. �gy ad�dott, hogy egy r�gi angol ford�t�s� g�r�g sz�t�r ker�lt a kezembe �s ott a kegyelem sz�t ford�tgattam. A Szent�r�s a kegyelmet a charis sz�val fejezi ki. �s itt ezzel a sz�val ford�totta: j�s�g. Isten j�s�ga!
      Most kar�csonykor gondoljunk elsősorban: az Isten Fia testet �lt�tt, hogy megv�ltsa a bűn�s embert. Ennyire j�s�gos az Isten. Ez�rt az �nnep adjon sz�munkra �j �rtelmet �s f�nyt a r�gi kifejez�sben: j� Isten! K�nnyelmű szavunkkal ne v�ts�nk ellene. Gondoljuk �t min�l t�bbsz�r, hogy a j� Isten az, aki J�zusban megjelent.
      M�g arra is f�lfigyeltem, hogy ez a sz�: kegyelem a latinban grati�t jelent. Ez pedig valami olyant jelent, ami ingyenval�. A kegyelem az Istennek ingyenval� j�s�ga. Nem az�rt ingyenval�, mintha �rt�ktelen volna.A bűn �ltal megrontott emberi gondolkod�s hajland� az isteni kegyelmet megvetni �s s�rba dobni, �ppen az�rt, mert azt Isten igyen, minden fizets�g n�lk�l k�n�lja. Nem, az isteni kegyelem nem az�rt ingyenval�, mintha �rt�ktelen volna, hanem az�rt, mert olyan nagy kir�ly adja, aki egy�ltal�n semmit sem adhat m�sk�pp, mint ingyen.
      Az ige m�g azt is mondja: �dv�z�tő kegyelem! Att�l f�lek, hogy a legt�bben megszoktuk m�r ezt a gy�ny�rű �rt�kes kincset. A ny�r folyam�n otthon j�rtam, �s egy fi�csk�t - 10-11 �ves lehetett - megk�rdeztem, hogy mit jelent ez: �dv�z�lni. A gyors v�lasz ez volt: valakit k�sz�nteni. Mis is valamikor betanultuk ezt a gy�ny�rű bibliai ig�t: "aki hisz, az �dv�z�l" , de lehet, hogy m�ra csak annyi maradt meg, hogy aki hisz, az illedelmes ember �s �dv�zli a j�r�kelőket.
      �n hiszek az �dv�ss�gben, hiszem a f�ldi s�torh�z elboml�sa ut�n az �r�k, nem k�zzel csin�lt hajl�kot, hiszem, hogy a mostani t�k�r �ltal, hom�lyosan val� l�t�s ut�n a sz�nről sz�nre val�t. De f�lek, hogy akik az �dv�ss�get eg�szen a hal�l ut�nra halasztj�k, �s e f�ld�n semmit sem k�stolnak meg az �dv�s�tő kegyelemből, amely m�r itt e f�ld�n meglelent, azok majd t�l a f�ldi �leten sem fognak semmit megk�stolni, kimaradnak belőle. Mert az �dv�z�tő kegyelem besz�l nemcsak a hal�l ut�ni �dv�ss�gről, hanem m�r e f�ld�n bizonyoss� v�lt, amit majd oda�t fogunk kapni teljess�gben.
      Ez az �dv�z�tő kegyelem egyben Isten mentő kegyelme. Erre pedig mindenkinek sz�ks�ge van. A legjobbaknak is! Ha Isten megőrz�tt a bűm�k sokas�g�t�l, akkor ez az Ő kegyelme �s nem az ember �rdeme. A mentő kegyelemre mindenkinek sz�ks�ge van, de mindenkinek el�gs�ges is.
 
      Az �nnepek alatt borulj le a j�szoln�l, borulj le J�zus Krisztus keresztje előtt �s mond el �r�mtől �s h�l�t�l repeső sz�vvel: "Megjelent az Isten �dv�z�tő kegyelme nekem is!"
            
Legyen igazi Kar�csonyod!
 
Sok �vvel ezelőtt a b�ty�mmal �s s�g�rnőmmel egy�tt Erd�lybe utaztam. Indul�sunk előtt egy nappal h�vő bar�tnőm kezembe nyomott egy Bibli�t �s k�rt, hogy vigyem �t a hat�ron �s ott adjam oda valakinek. Hogy kinek, azt nem mondta meg. Gondoltam, majd csak l�tunk az �ton egy fel�r�st "Baptista Gy�lekezet" �s majd ott hagyom a Bibli�t. Nem �gy t�rt�nt, hi�ba meresztgettem a szemem. Az utols� napon, amikor Kolozsv�ron voltunk, kin�ztem az utc�n egy magyarnak l�tsz� n�nit �s megsz�l�tottam:
      - N�ni k�rem, meg tudn� nekem mondani, hol van a Baptista Imah�z?
      Az idős asszony nem csak hogy besz�lt magyarul, hanem olyan kedvesen �s r�szletesen magyar�zta el az utat, hogy szinte biztos voltam, ő is j�rt az imah�zba. Meg is k�rdeztem:
      - Tetszett m�r ott lenni, a gy�lekezetben?
      - M�r hogyne lettem volna, �n ugyan p�nk�sdi vagyok, de j�l ismerem a baptist�kat - volt a v�lasz.
      - Akkor nem is megyek tov�bb, itt van ez a magyar Biblia, majd csak tetszik valakit tal�lni, aki haszn�lni tudja.
      A testv�rnő nagyon meg�r�lt �s elmondta, �ppen most im�dkoztak, hogy az �r k�ldj�n nekik egy Bibli�t, mert valaki megt�rt �s kellett volna neki. L�ttam rajta, hogy boldog lenne, ha neki adn�m a Bibli�t, de felaj�nlotta, hogy elviszi a baptist�khoz, ha �gy szeretn�m.
      - Nem, nem - tiltakoztam - nekem csak az a fontos, hogy valaki haszn�lja. Biztos voltam, hogy a Biblia j� helyre ker�lt, de az�rt sajn�ltam, hogy nem tal�lkoztam Kolozsv�ron baptist�kkal.
 
      N�h�ny �vvel k�sőbb meghallottam, hogy egy ifjus�gi csoport k�sz�lt Erd�lybe gy�lekezeteteket l�togatni. Szerettem volna hozz�juk csatlakozni, sajnos azt mondt�k, hogy m�r minden helyet lefoglaltak, de ha magam gondoskodok a sz�ll�somr�l, akkor vel�k mehetek. Beleegyeztem, gondoltam k�nnyen tal�lok egy szob�t ugyanabban a sz�llod�ban, ahol a b�ty�mmal egy�tt voltam kor�bban.
 
      K�ső este volt, amikor Kolozsv�rra �rt�nk. A fiatalok, akiket bar�taik v�rtak az �llom�son, aut�ba �ltek �s elmentek. Rem�ltem, hogy tal�lok egy taxit, ami elvisz a v�ros k�zep�n l�vő sz�llod�ba, de nem volt, m�g embert sem l�ttam, akitől megk�rdezhettem volna az utat. Csak a kuty�k ugattak. Nem f�ltem, de az�rt nem szerettem volna az �jszak�t az �llom�son t�lteni, ez�rt im�dkoztam, hogy legal�bb j�nne valaki, aki �tba igaz�t.
      N�h�ny percen bel�l egy idős ember k�zel�tett hozz�m �s megsz�l�tott:
      - Sz�ll�st keres?
      - A sz�llod�ba szeretn�k menni, de nem tudom az utat - feleltem.
      - Nek�nk van egy szob�nk, ahol megsz�llhat, a sz�lloda messze van, a feles�gem nagyon �r�lne a vend�gnek - aj�nlotta az idős ember.
      A f�rfi, lehetett hetven �s nyolcvan k�z�tt, megb�zhat�nak l�tszott. Ma m�r f�ln�k egy ismeretlennel elmenni, nem is aj�nlom a fiataloknak, de azok az idők m�g m�sak voltak �s egy�bk�nt is �gy vettem az aj�nlatot, mint v�laszt az im�mra. A b�csi kivette az egyik t�sk�t a kezemből �s egy darabig csendben ment�nk a s�t�t utc�kon.
      - Mi sz�l hozta Kolozsv�rra, j�rt m�r itt valaha? - k�rdezte f�l�ton.
Elmondtam, hogy baptista vagyok, egy ifj�s�gi csoporttal j�ttem l�togat�ba, mert �vekkel ezelőtt, amikor itt voltam, nem tudtam elmenni az imah�zba, csak egy Bibli�t adtam egy idős h�vő asszonynak az utc�n.
Az ember meg�llt, letette t�sk�mat a f�ldre, r�mn�zett, t�gra meresztett szemekkel, majd lassan, szinte sz�tagolva mondta:
      - Az az asszony... akinek a Bibli�t adta... a feles�gem!
Micsoda nagy �r�m volt ism�t tal�lkozni a testv�rnővel �s megtudni, mi lett a Biblia sorsa. A f�l �jszak�t �tbesz�lgett�k, dicső�tve az Urat a sok k�z�s hit�lm�ny�rt, amiket megoszthattunk egym�ssal.
     
      H�vő �letem kezdet�n nagyon sok, a fentihez hasonl� megtapasztal�sban volt r�szem. K�sőbb ezek az �lm�nyek egyre ritk�bbak lettek, vagy pedig �n szoktam egyre ink�bb �gy hozz�juk, hogy m�r semmi csod�latost nem l�ttam benn�k.
      Most, hogy m�r h�t �ve Clevelandban �lek, �s l�tsz�lag semmi rendk�v�li nem t�rt�nik az �letemben, n�ha m�r kezdtem arra gondolni, hogy a csod�latos megtapasztal�sok ideje lej�rt sz�momra, ezeket az�rt adta az Ur, hogy sarjadoz� hitemet erős�tse, de egy �rett h�vő ezek n�lk�l is kell, hogy hűs�gesen szolg�lja az Urat...
      Azonban azt nem mondhatn�m, hogy magamra hagyott az �r. Ha j�l megn�zem, �letem sok apr� esem�nye m�g�tt neh�z lenne nem felismerni az Ő vezet�s�t. Csak egy p�ld�t eml�tek, ami nemr�g t�rt�nt �s elgondolkodtatott, mondhatn�m fel�bresztett �s arra k�sztetett, hogy sz�moljam meg m�r az �ld�sokat, amiket a mostani időkre rendelt az �r, ahelyett, hogy �r�kk� magamat sajn�ln�m.
      Egy idős h�zasp�r k�nyvt�r�ban t�r�lgettem a port. A b�csi sz�z k�t �ves, a feles�ge �polja, aki egy n�h�ny �vvel fiatalabb. A k�nyvek k�z�tt �szrevettem egyet, ami nekem is megvolt, m�g Afrik�ban v�s�roltam egy k�nyvesboltban, amikor misszion�riusk�nt ott szolg�latam. Amikor a h�bor� miatt haza kellett j�nn�m, a k�nyv ott maradt. Nem "bestseller", nem olyan k�nyv, amiből sok p�ld�ny forog k�zen ezen a vil�gon. Misszion�riusokr�l sz�l, akik a XX. sz�zad elej�n szolg�ltak kelet Afrik�ban, majd pedig a vil�gh�bor� miatt ott kellett hagyni a hely�ket �s csak t�z �vvel k�sőbb folytathatt�k a munk�jukat.
      Elk�rtem a k�nyvet a h�zasp�rt�l, hogy �jra elolvassam, �s felb�torodjam azoknak a misszion�riusoknak a p�ld�j�n, eredm�ny�n, akiknek hozz�m hasonl� m�don ott kellett hagyniuk a szolg�latukat, de a munka nem szenvedett hi�nyt, mert az �r jobban meg�ldotta a folytat�st, mint a kezdetet.
      Amikor kinyitottam a k�nyvet, l�ttam, hogy az dedik�lva van az idős h�zasp�rnak az egyik misszion�rius �ltal, akiről a k�nyv sz�l, �s aki azok k�z�tt az első misszion�riusok k�z�tt volt, akik Ethi�pi�ban a huszas �vekben a misszi�t kezdt�k. Kider�lt, hogy ez a misszion�rius a sz�z k�t �ves embernek a b�tyja �s sokszor t�lt�tte a szabads�g�t abban a h�zban, ahol �n minap a port t�r�lgettem... Ne mondja nekem senki, hogy ez v�letlen, hogy Magyarorsz�gr�l elmegy valaki Afrik�ba, majd onnan Amerik�ba, �s ott tal�lja mag�t annak a h�z�ban, akinek a testv�r�ről Afrik�ban k�nyvet olvasott... Nem, ez nem azt jelenti, hogy most Ethiopi�ba akarok menni, de m�g ez is lehets�ges. Tal�n majd Sierra Leone ut�n, ahova j�vőre, rem�nys�gem szerint, egy n�h�ny h�napra visszamehetek.
 
      K�ts�gtelen, hogy hit�nk, szolg�latunk, Isten ir�nti hűs�g�nk nem alapulhat megtapasztal�sokon, hanem Isten kinyilatkoztatott ig�j�n, �s akkor is hűs�geseknek kell lenn�nk, amikor nincsenek jelek �s csod�k. De a tal�lkoz�sok, azok m�sok. Mindig az az ember a legfontosabb, akivel �ppen �sszehoz az �r, mert egyetlen tal�lkoz�s sem v�letlen az �let�nkben. Valakit k�ld az �r hozz�nk, vagy valakihez minket k�ld az �r, az�rt, hogy a "titkos b�nya m�ly�ben" form�l� terveit kibontakoztassa. Ahogy az angyalt k�ldte M�ri�hoz az idők teljess�g�ben. Ez volt a legnagyobb Tal�lkoz�s Isten �s ember k�z�tt, amikor az �r�kk�val� Fi� megfogant egy nő m�h�ben.
      Kar�csony k�zeleg, az �r tal�lkozni akar veled is. Ismerd fel Őt a tervezett �s a "v�letlen" tal�lkoz�sokban. Ismerd fel Őt sz�leid, bar�taid, szeretteid szem�ben, de ismerd fel Őt abban is, aki a seg�ts�gedre szorul, az idegenben, a szeg�nyben, betegben, nyomor�kban. Azonban mindenek felett ismerd fel Őt a szel�d hangban, amely sz�ll�st k�r a Te sz�vedben is. Ne mulaszd el a nagy Tal�lkoz�st az Isten Fi�val! Legyen igazi Kar�csonyod!
            F�redi Kamilla

Csendes �j
 
1818-ban v�ndor sz�n�szek egy csoportja az osztr�k alpok kis v�rosaiban �s falvaiban előad�sokat tartott. Egy este a sz�n�szek Salzburg k�zel�be Obendorf kis faluj�ba �rkeztek, hogy a kar�csonyi t�rt�net �vnk�nti előad�s�t megtarts�k. A terv szerint az előad�st a St. Nicholas templomban szerett�k volna megtartani, viszont az orgona f�jtat�j�t az eg�r megr�gta, amit az előad�s idej�re nem tudtak megjav�tani. Ez�rt az előad�st egy mag�n lak�sban mutatt�k be, amin Josef Mohr a helyettes lelk�sz is r�szt vett. Mohr-ra a t�rt�net előad�s�nak egyszerűs�ge �s a sz�n�szek őszintes�ge olyan nagy hat�st gyakorolt, hogy a kar�csonyi t�rt�net igazi jelentős�g�n elkezdett elm�lkedni.
      Az előad�s ut�n Mohr a frissen esett h�ban, egy kis hegyi �sv�nyen hazafel� ballagott. Letekintve az alatta elter�lő kis falura Mohr-ra m�ly hat�st gyakorolt a t�li �jszaka ragyog� sz�ps�ge �s magasztos csendje. Ahogy a gondolatai az első Kar�csonyra visszat�rtek, amikor az angyalok azon a szent �jen a f�lelemtől remegő p�sztorokkal az �r�mh�rt k�z�lt�k, Mohr elm�j�ben egy vers kezdett form�l�dni, ami �gy kezdődne: "Csendes �j, szents�ges �j."
      Haza�rkezve a lelk�sz a k�ltem�nyt gyorsan le�rta. Nagyon �r�lt volna, ha a k�ltem�nyt a k�zelgő kar�csonyi istentiszteleten el�nekelhett�k volna, viszont az nem volt megzen�s�tve. M�snap Mohr a k�ltem�nnyel �tsietett Franz Gruberhez, j� bar�tj�hoz, aki egyben a templom orgonist�ja volt. A h�r szerint Gruber Mohr k�ltem�ny�t m�g aznap megzen�s�tette.
      A kis templomban Kar�csony napj�n az �sszegyűlt h�veknek Mohr �s Gruber el�nekelt�k az �j �nek�ket. Mivel addigra az orgon�t m�g nem jav�tott�k meg, Gruber az �neket git�ron kis�rte.
      N�h�ny h�ttel k�sőbb az orgonajav�t� meg�rkezett a templomba. Amikor a munk�j�t befejezte, Gruber le�lt az orgon�t kipr�b�lni. Az első �nek, amit az orgon�n lej�tszott a kar�csonyi szerzem�nye volt. Mivel az orgonajav�t�ra a sz�veg �s a dallam m�ly hat�st gyakorolt, a zeneművet haza vitte alpesi faluj�ba, ahol a tehets�ges Strasser nőv�rek az �neket megtanult�k �s a k�rny�ken elterjesztett�k.
      A Strasser kv�rtett �neke szenz�ci�t keltett �s a "Csendes �j" kezdetű �nek hamarosan Europa kedvenc kar�csonyi �nek�v� v�lt. Az �neket az�ta a vil�g sok nyelv�re leford�tott�k. Magyarra val�szinűleg a sz�zadfordul� k�r�l ford�thatt�k le. Ennek a sz�p kar�csonyi �neknek a sz�vege �gy hangzik:
 
Csendes �j! Szents�ges �j!
Mindenek nyugta m�ly.
Nincs fent m�r csak a szent sz�lep�r,
Dr�ga kis ded�k �lmain�l;
Szent Fi� aludj�l! Szent Fi� aludj�l!
 
Csendes �j, Szents�ges �j!
Angyalok hangja k�l.
Halld a mennyei halleluj�t,
Szerte zengi e dr�ga szav�t:
Krisztus megszabad�t, Krisztus megszabad�t.
 
Csendes �j! Szents�ges �j!
Sz�v �r�lj, higyj, rem�lj!
Isten szent Fia hinti re�d
Ajka v�gaszt ad� mosoly�t,
Krisztus megsz�letett, Krisztus megsz�letett!
 
      A "Csendes �j" kezdetű �nek ma is olyan sz�p �s meghat�, mint amikor abban a kis osztr�k faluban 186 �vvel ezelőtt elősz�r �nekelt�k. �vről �vre az �r J�zus Krisztusnak, a mi Megv�lt�nknak kij�r� tisztelettel nagy �r�mmel �nekelj�k ezt az �neket.
      �llj meg egy percre kedves Bar�tom �s gondolkozz el arr�l a v�gtelen�l nagy t�nyről, hogy J�zus �rted j�tt le a f�ldre, mert a szeretet�ben �s b�k�j�ben k�v�n r�szeltetni. Hab�r a kar�csonyi �nnepek alatt �gy gondolunk r�, mint j�szolban sz�letett szent Gyermekre, ne feledj�k el, hogy ő az Isten Fia, aki a bűneink�rt a kereszten halt meg. Hamarosan azonban, majd mint hatalmas Kir�ly fog majd megjelenni �t�lni eleveneket �s holtakat. Az�rt im�dkozom, hogy a bűneid �tk�t�l t�ged is megszabad�tson �s ti�d legyen az �r�k �let! �v� legyen a dicsős�g �r�kk�n �r�kk�!
                 Ford�totta: Steirner J�zsef

AZ �R K�ZEL
R�szletek Faulkner Ter�zia level�ből
 
... Egy �nek sz�vege jut eszembe:  "Csak az �rnak nagy kegyelme, hogy m�g nincsen v�g�nk." Az �r k�zels�g�t �lland�an �rezz�k. Ez�rt is mondhatjuk, hogy A Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerős�t.@ (Fil 4:13) M�r maga az a t�ny, hogy �l�nk �s alkalmunk van bűneink megvall�s�ra, ez is h�l�ra k�telez benn�nket az �r ir�nt. Ő t�pl�l mindannyiunkat naponk�nt, �gy lelki, mint testi eledellel. Azt a dr�ga �g�retet is megadta sz�munkra, hogy k�sz�t r�sz�nkre egy jobb haz�t, ahol nem lesz f�jdalom, k�nny �s szenved�s (Jel 7:14,17).
      Az engedelmess�g �s a h�laad�s nem term�szetes nek�nk. Ez�rt is biztat, figyelmeztet az Ige benn�nket: "H�l�val �ldozz�l az Istennek �s teljes�tsd a Fels�gesnek fogad�sidat! �s h�vj seg�ts�g�l engem a nyomor�s�g idej�n, �n megszabad�talak t�ged �s te dicső�tesz engem." (Zsolt 50:14-15) Vegy�k figyelembe a sorrendet: �g�ret, �ld�s �s szabad�t�s. Isten betartotta az Ő �g�ret�t, de mi nem. Elhalmozott �ld�saival, de az ember h�l�tlan maradt. V�tkezett, ez�rt van sz�ks�ge a szabad�t�sra. Viszont SZABAD�T�B�L csak egy van, az �r J�zus Krisztus. Aki Őt elutas�tja, szabad�t� n�lk�l marad.
      �, de sokat �rhatn�k m�g erről... M�g ezeket a gondolatokat fejtegetem, t�bb minden fut kereszt�l az agyamon... itt, Amerik�ban, ahol sok eső kellene, sz�razs�g van �s tűz-v�sz. H�zak, erdők �gnek le, felismerhetetlen a t�j a katasztr�fa ut�n. A m�sik helyen pedig �rv�z van. Puszt�t� torn�d�k. A hurrik�n katasztr�f�ja Florid�ban, Emberek tűntek el, v�ltak otthontalann�. H�zak dőltek �ssze egy pillanat alatt. Mit is mond Jeremi�s pr�f�ta? "�s m�g sz�v�kben sem mondj�k: �, csak f�lnők az Urat, a mi Isten�nket, aki esőt, korai �s k�sői z�port ad annak idej�ben; az arat�snak rendelt heteit megőrzi sz�munkra! A ti bűneitek ford�tott�k el ezeket tőletek, �s a ti v�tkeitek fosztottak meg titeket e j�t�l!" (Jer 5:24-25)
      Az �r kegyelmes hozz�nk! Erről is �rhatn�k bővebben, de ti is l�tj�tok az utols� idők jeleit.
      Minden aj�nd�k, az is, hogy m�g �l�nk �s szolg�lhatunk. Meddig? Azt csak az �r tudja.
 
      *Szeretettel k�sz�ntj�k Faulkner testv�rnőt 81-ik sz�let�snapja alkalm�b�l.

John Milton:
A VAK SZONETTJE
 
T�nőd�m olykor, m�rt sz�llt r�m hom�ly
�ltem fel�n? E t�g f�ld vak leg�n
talentumom t�tlen m�rt rejtem �n,
mely �gy el�sva bennem k�sz hal�l?
 
Ha majd a sz�monk�rő �ra sz�ll,
Uram fedd�se nem lesz-� kem�ny?
"Mit kezdjek �gy, ha nincs munk�mra f�ny?" -
l�zongok halkan. �m vigaszt tal�l
 
t�relmem �s sz�l: "Senki sem viszen
m�lt� munk�t El�. Csak tűrd szel�d
Ig�j�t, �gy a j�. Hisz Ő a szent
 
kir�ly. A sz�razf�ld�n �s vizen
s�r�gteti szolg�i ezreit
s az is csel�dje, ki csak v�r s mereng."
        Ford: T�th �rp�d
 
�NNEPEK UT�N
 
Elm�ltak mind az �nnepek.
N�ped elj�tt,
ott volt,
R�d figyelt.
S Te sz�lt�l vel�nk.
 
Mostm�r tekints kegyelmesen r�nk,
s szerelmed h�vja sz�rba,
s bontsa kal�szba
az igemagvakat!
 
�ltess,
mert j�nnek m�r a h�tk�znapok,
s nem v�r az idő,
a f�ld,
a g�p!
Munk�nk v�gz�s�hez is
Te adsz erőt:
f�lvenni �s letenni,
győzni �s megpihenni.
 
B�tor munk�sai vagyunk
a f�ldnek,
hiszen mi�nk,
mert n�k�nk adta Isten.
S m�g munk�ljuk az emberis�g
jav�t:
�hs�get csillap�tunk,
ruh�t szabunk,
b�k�t k�t�get�nk,
nem feledj�k
mi legfontosabb:
az evang�liumot;
hogy Isten szeret,
hogy Fi�t elk�ldte n�k�nk,
hogy J�zus �let�t adta �rt�nk.
 
J�jj Mester!
Annak, ki minket �gy szeret
itt a helye k�z�tt�nk.
J�jj,
h�tk�znapjainkban is
foglald el a f helyet!
J�jj f�nysug�r,
s vezess!
Veled boldog a f�ldi �let,
s Veled mi�nk a Menny is.
       Herjeczki G�za