Evang�liumi H�rn�k - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

1998. JANU�R

A janu�ri lapban megjelent �r�sok k�z�l:

"Az �g �s a f�ld elm�lnak." Luk�cs 21:33

Az �vv�lt�s teszi id�szer�v� ezeket a gondolatokat. A t�ma �sid�k �ta foglalkoztatja az emberis�get. Eddig nem siker�lt olyan embercsoportot felfedezni, ahol valamilyen form�ban nem jelentkezett volna ez a k�rd�s: Mi lesz a vil�g sorsa? De a kereszty�nnek mondott Eur�p�ban is, Sz�phaz�nkban is voltak k�l�nb�z� vari�nsok. Debrecen k�rny�k�n elevenen �lt ez a mond�s: M�r Csokonai megmondta "egyet �r�nk, kett�t nem." M�rmint �vezredet. Azt�n voltak a k�l�nf�le javasasszonyok. Valamennyien tudt�k, hogy mi k�vetkezik.

J�zus Urunk tan�tv�nyainak megmondta, hogy lesznek hamis pr�f�t�k, akik sz�nd�kosan t�rekszenek, hogy megzavarj�k Isten gyermekeit. Mindig voltak �s vannak, egyre t�bben. Vigy�zzatok! K�l�n�s m�don az ilyen sz�delg�sek er�sen �rdeklik az �tlag embert. Ezek ellen nem lehet el�gg� v�dekezni. K�l�n�sen nem, ha vall�si k�nt�sben jelentkeznek. Jelentkeznek, egyre er�szakosabban. Sokan a bajok forr�s�nak gondolj�k J�zus Urunk azon figyelmeztet�s�t: "Lesznek jelek." Noha � er�s hat�rvonalat vont mesterk�lt mes�k �s a re�lis val�s�g k�z�.

Nem szeretn�k �jabb k�pzelg�snek teret nyitni, de vannak dolgok, amelyek meghat�roz� t�nyez�kk� lehetnek, amelyeket nem szabad figyelmen k�v�l hagyni.

Hogy rettegt�nk az atomh�bor�t�l. Azut�n elhitt�k, hogy nem lesz �s megszoktuk az egy�tt�l�st ezekkel a sz�rny�s�ges eszk�z�kkel. Csak a minap riadhattunk fel, amikor ugyan nem vil�gh�bor�val, csak n�mi helyi konfliktussal eszm�ltettek benn�nket, hogy vannak biol�giai �s nukle�ris fegyverek ott is, ahol nem is gondoln�nk. A kanadai telev�zi�ban az egyik komment�tor �gymond, milyen k�nnyen kezelik ezt a t�m�t a vil�g v�njei. De mi lesz az unok�inkkal?

Azt�n k�rnyezetszennyez�s. Az egyik nyilv�n meggondolatlan h�rmagyar�z� k�z�lte, hogy kett�ezer�tre v�rhat� a katasztr�fa. M�snap a szakfelel�s helyesb�tett: kett�ezertizen�t. Milyen megnyugtat�! �s ennek nincsen se v�ge, se hossza.

Mindenesetre nem �sszuk meg. J�zus Krisztusnak minden szava meg�ll. Az �g �s a f�ld elm�lnak, az �n besz�deim semmik�ppen el nem m�lnak.

Nos, akkor mi van? P�ter apostol szavai adj�k meg a pontos v�laszt. 2P�ter 3:11. Mivelhogy mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek n�ktek? Meg J�nos apostol I.2:17. A rendezett viszony, a szeretet ki�zi a f�lelmet. Olyanok vagyunk-e? K�szek vagyunk-e? Ez pedig nem majdani id�k k�rd�se, hanem a mai �llapot k�rd�se. Vigy�zzatok! Isten nem cs�foltatik meg. Nem tudj�tok sem napj�t, sem �r�j�t, mikor j� el a ti Uratok!

Az�rt szeretteim, ezeket v�rv�n, igyekezettek! Mi v�rjuk az �r J�zust, mert el j�n.

Boldog �j �vet k�v�nok igaz testv�ri szeretettel: Ol�h Lajos, a Sz�vets�g eln�ke


A SZERKESZT� ROVATA

�j �vet kezd�nk. Az Evang�liumi H�rn�k els� oldal�n most olvashatjuk el�sz�r: 90. �vfolyam (Vol. 90.). Ak�rhogyan is sz�m�tjuk, kilencven �v nagy id�!

Az Evang�liumi H�rn�k els� sz�m�nak d�tuma: 1908. j�nius 15. Az az�ta eltelt 90 �v alatt folyamatosan megjelent lapunk. Nem t�l nagy p�ld�nysz�mban, de jutott bel�le minden amerikai magyar csal�dba, s�t, jutott bel�le kezdett�l fogva a tengeren t�lra is.

Szeretn�m, ha ezt a jubileumi esztend�t f�l tudn�nk haszn�lni arra, hogy �sszegy�jt�nk n�h�ny adatot a lap t�rt�net�b�l - s ezekkel k�sz�ln�nk fel a m�gnagyobb �vfordul�ra - a sz�zadikra.

Szeretn�nk f�nyt der�teni a megindul�s k�r�lm�nyeire.
Nyomon k�vetni, hogy hol nyomtatt�k a lapot az elm�lt 9 �vtizedben;
hogy kik voltak a lap szerkeszt�i?
Hasznos lenne, ha azt is megtudn�nk, hogy hogyan v�ltozott a p�ld�nysz�m az id�k sor�n?

Olvas�ink seg�ts�g�re is sz�m�tok. Min�l r�gebbi id�re vonatkozik az inform�ci�, ez�ttal ann�l �rt�kesebb.Mindenf�le r�gi eml�k hasznos lehet. K�rem, hogy k�ldj�k el a szerkeszt�nek megjegyz�seiket, eml�keiket, egy-egy nagyon r�gi sz�mot, vagy r�gi f�nyk�pet.

Ebben az esztend�ben is szeretn�nk olvas�ink sz�m�ra olyan lapot k�sz�teni, amit �rdemes elolvasni, megrendelni, ismer�seink figyelm�be aj�nlani, esetleg odaadni valakinek.

Lapunk nev�hez �s hagyom�ny�hoz m�lt�an a tov�bbiakban is az evang�lium h�rn�ke, az �r�m�zenet tolm�csa szeretne lenni.

A szerkeszt� term�szetesen nem tudja �s nem is akarja megoldani ezt a feladatot egyed�l. Sz�ks�ge van munkat�rsakra, cikk�r�kra, vagyis j� �r�sokra.

A gy�lekezeti besz�mol�k ezut�n is el�nyben r�szes�lnek - legal�bb is akkor, ha kap a szerkeszt� ilyen �r�st. A f�nyk�peknek is helyet biztos�tunk, hogy m�g k�zelebb ker�lj�n a cikk az olvas�khoz. (Ami a k�peket illeti, csak a legjobb min�s�g� k�peket haszn�lja f�l a szerkeszt�, mert a nyomtat�s sor�n az ann�l gyeng�bb min�s�g� m�r �lvezhetetlenn� v�lik.)

Ebben az �vben is sz�vesen veszem �szrev�teleiket, megjegyz�seiket, tan�csaikat.

�ldott �jesztend�t k�v�n kedves olvas�inknak a szerkeszt�: Herjeczki G�za


Szabolcska Mih�ly:
 
�nek az �j�vben
 
F�lsz�llok hozz�d, magas sziklasz�lam,
Te v�ltozatlan minden v�ltoz�sban.
- �n Istenem! Csak T�gedet �lelve
Sz�ll nyugalom, sz�ll bizalom sz�vembe.
L�tv�n id�nek �rv�nyl� foly�s�t,
Esztendeimnek sebes elfut�s�t.
 
F�v�nyszem �n, a z�g� habba vetve,
Honnan vegyek sz�t h�la�nekembe?
Kegyelmedet, Uram, mik�pp dics�rjem?
A m�lt �vvel, hogy nem fogyott el �ltem...
Hogy napr�l-napra, habr�l-habra �tvisz,
S el�rtem �m ez �j �v hajnal�t is.
 
B�ban, vesz�lyben �riz�m Te volt�l,
Sz�vem, ha v�rzett: f�lib�m hajolt�l.
Adt�l sebet, de azt be is k�t�zted,
Be azt is, amit emberek �t�ttek.
S b�r v�gyaimb�l v�gyak m�g maradtak,
Legyen �gy minden, ahogy Te akartad!
 
Ez esztend�t is leteszem kezedbe,
�n l�baimnak �sv�nyt Te mutass, Te!
Vezess Uram, amit Te r�m bocs�tasz,
Nem f�lek �n, legyen b�r a hal�l az!
- �h, engem a s�r b�zv�st eltakarhat,
Megnyugtat ott is az, hogy Te akartad!
 
Hadd �lellek h�t er�s sziklasz�lam,
Te v�ltozatlan minden v�ltoz�sban.
S Neved a biztos diadal szav�val
Az elz�g� id�be hadd ki�ltsam!
Mert mit sz�vemnek? - ha Te vagy vez�re -
�vek hal�la, �vek sz�let�se!

a lap elej�re


Levelet kaptunk

A Misszi�bizotts�gunk eln�ke december elej�n levelet �rt a bizotts�gi tagoknak. Az abban foglaltak nem csak a c�mzetteket �rintik, hanem sz�vets�g�nk tagjait is, ez�rt nagyobb r�sz�t k�z�lj�k lapunkban is.

"Az igyekezetben ne legyetek restek; l�lekben buzg�k legyetek; az �rnak szolg�ljatok." (R�ma 12:11)

Kedves Testv�rek!

Levelem �ltal egy p�ld�s, szolg�l� �letre szeretn�m buzd�tani testv�reimet.

Nemr�g, r�vid csal�di l�togat�st tettem Erd�lyben, ahol alkalmam volt n�gy gy�lekezetet megl�togatni �s Nagyv�radon a Sz�vets�gn�l, Szerkeszt�s�gn�l besz�lget�seket folytatni. A megl�togatott gy�lekezetek: Beretty�sz�plak (sz�leimn�l), T�ti, Szil�gyballa �s K�mer. Ez volt az els� l�togat�som a rendszerv�lt�s �ta �s a k�vetkez�ket tapasztaltam / tudtam meg:

Testv�reim, im�dkozzunk �rett�k, egym�s�rt! Tegy�k meg azt, amit t�l�nk v�r Isten �rdek�kben.

Ami saj�t gy�lekezeteinket, sz�vets�g�nket illet, buzd�tani szeretn�m testv�reimet arra, hogy v�llaljuk a munka terh�t, ne h�tr�ljunk meg. Mutassunk p�ld�t a csal�dnevel�sben, ne hagyjuk ki egy nap sem a csal�di k�z�s �h�tatot (legal�bb este). L�togassuk rendszeresen gy�lekezeti �sszej�veteleinket, t�mogassuk akt�van gy�lekezet�nk / sz�vets�g�nk tev�kenys�geit, p�sztorait AZ ADAKOZ�SBAN IS LEGY�NK EL�LJ�R�K, ABBAN IS P�LD�T MUTATVA �S ISTEN MEG�LDja �ldozatainkat.

K�z�ss�geinkben buzd�tsuk a testv�ris�get, ifjainkat, gyermekeinket a szolg�latra, nekik p�ld�t adva. Az Evang�liumi H�rn�k legyen minden csal�dba megrendelve, s�t rokonainknak, ismer�seinknek is rendelj�k meg, mert ez is misszi�z�s.

Mindenek felett �jra csak im�ra buzd�tok mindenkit, csal�djaink, gy�lekezeteink, sz�vets�g�nk munk�j��rt, egys�g��rt, �p�l�s��rt.

�ldott �j�vet k�v�nok mindenkinek. Hitben meger�s�d�st, a szolg�latban lelkesed�st !

Szab� Istv�n, Misszi�bizotts�gi eln�k

 

�vk�zi gy�l�s

Szeretettel tudatjuk, hogy a Sz�vets�g �vk�zi gy�l�s�t a Palm Bay-i szereteth�zn�l m�rcius 13-15-�n tartjuk. A megh�v�kat a sz�vets�g f�titk�ra, H�l� Barnab�s megk�ldi a gy�lekezeteknek �s az �rintetteknek. Eln�ks�g

a lap elej�re


Gy�lekezeti h�rek - ALHAMBRA
Amerikai Magyar Baptista Gy�lekezet
Lelkip�sztor: Nov�k J�zsef

A Kaliforni�ban is �sziesre fordult november kiv�telesen gazdag volt olyan esem�nyekben, melyekre k�sz�lni �s eml�kezni is nagy �r�m - h�t m�g testv�ri k�rben �lvezni Isten sokf�le �ld�s�t! A legeml�kezetesebb alkalmak Ol�h Lajos lelkip�sztor-testv�r �s Gabriella testv�rn� l�togat�sa, a Veszpeller h�zasp�r 50. h�zass�gi �vfordul�ja, a H�laad�s Napja, Dr. Csiha K�lm�n reform�tus p�sp�k l�togat�sa �s a f�rfiak oregoni vad�szata voltak.

5-�n, szerda-esti bibli�r�nkon k�sz�nt�tt�k a v�rosban tartozkod� Ft. Dr. Csiha K�lm�nt, az Erd�lyi Reform�tus Egyh�z p�sp�k�t. A "F�ny a r�csokon" szerz�je b�rt�n�vek alatt edzett hittel tett bizonys�got a Vil�g Vil�goss�g�r�l, �s serkentett benn�nket evang�liumi feladatv�llal�sra n�p�nk j�v�j��rt.

A f�rfitestv�rek �s a nagyobb fi�k csoportja Oregonba ment�nk vad�szni. A vad�llom�nyban t�l nagy k�rt nem okoztunk (egyed�l Balla Zsigmond testv�r l�tt egy bakot), de az utaz�s �lm�nyei, a vadonban tett f�raszt� t�r�k, a j� besz�lget�sek k�z�ss�g-�p�t�k voltak. Nov�k Sebesty�n testv�r�k otthon�ban est�nk�nt �sszegy�lt az oregoni kisv�ros (Albany) magyars�ga, k�zt�k Dr. Gerzsenyi L�szl� testv�r fia, �rp�d is. Vel�nk j�tt Kaliforni�b�l az Amerika Hangja R�di� los angelesi tud�s�t�ja is, aki minden nap �l� ad�sban sz�molt be �tunkr�l a magyarorsz�gi hallgat�s�gnak.

Veszpeller L�szl� �s Ilona testv�reink 50. h�zass�gi �vfordul�j�t 9-�n �nnepelt�k a gy�lekezet, csal�djuk �s bar�taik k�z�ss�g�ben zs�fol�sig megtelt imah�zunkban. A Veszpeller h�zasp�r p�ld�s hittel �s fiatalos lend�lettel szolg�lja az �r J�zust. H�laad�ssal eml�kezt�nk meg a csod�latos vezet�sr�l, az �th�ghatatlannak t�n� akad�lyok Legy�z�j�r�l, aki frigy�ket vigy�zta �s �let�ket gazdagon meg�ldotta. Egyed�l�ll� esem�nyek r�sztvev�i mondt�k el a t�rt�netet, amikor az �tvenes �vek v�g�n egy h�v� feles�g h�rom gyermekkel kiv�ndorl�si enged�ly�rt folyamodott a kommunista hat�s�gokhoz, hogy az 1956-�ta Amerik�ban �l� f�rjjel-�desap�val egy�tt lehessenek. Ol�h Lajos lp. hirdette az Ig�t, aki ezekben a neh�z �vekben a J�zsef-utcai gy�lekezet lelkip�sztorak�nt a Veszpeller csal�dnak is szolg�lt. Gyermekeik, majd gy�lekezet�nk k�pvisel�i k�sz�nt�s�t k�vet�en gazdagon ter�tett asztalok mellett folytattuk az �nnepl�st. Isten �ld�sa k�s�rje �ket!

Az Ol�h h�zasp�r 7-�n �rkezett Los Angelesbe. Megh�v�sukkal is szeretn�nk kifejez�s�t adni az alhambrai gy�lekezet k�t�d�s�nek Sz�vets�g�nkh�z. Az eln�k-testv�rnek alkalma volt k�zelebbr�l megismerkedni gy�lekezet�nk �let�vel, lelk�let�vel, hiszen a k�z�ss�gi alkalmak mellett csal�di l�togat�sokat is v�gzett. K�pviselte a Sz�vets�get, de a magyar baptist�kat is a legnagyobb magyar sz�nm�v�szn�, Sz�r�nyi �va m�v�szi p�ly�ja 65. �vfordul�j�ra rendezett �nnepi el�ad�son Glendale v�ros egyetem�n. Felejthetetlen �lm�ny volt valamennyi�nknek ez az el�ad�s, mert az �nnepelt a f�nysz�r�k �s kamer�k t�z�ben Istenre ir�ny�totta a figyelm�nket. Az el�ad�s�ban felhangz� k�ltem�nyek kiv�tel n�lk�l Urunkba vetett hit�r�l sz�ltak. Ol�h testv�r az el�ad�s ut�n tal�lkozott a m�v�szn�vel, �s tolm�csolta valamennyi�nk szeretet�t �s j�k�v�ns�gait. H�tk�zben Oaklandba utaztunk, ahol az Amerik�ban t�rn�z� kamarazenekar a "Budapest Von�sok" adtak hangversenyt. Ol�h Mikl�s testv�r a zenekar csell�sa. Az el�ad�s ut�n r�gi ismer�s�kk�nt k�sz�nt�tt�k a zen�szek Mikl�s sz�leit. M�snap a zenekar vezet�je is vel�nk j�tt kir�ndulni a Golden Gate Bridge �szaki h�df�j�n�l tal�lhat� gy�ny�r� Muir Parkba; �ri�s-feny�k, hatalmas p�fr�nyok, p�ra-felh�be fut� ind�k vil�g�ba l�pt�nk a zsibong� San Franciscob�l. Ol�h testv�r tal�lkozott a San Francisco k�rny�k�n �l� magyar baptista csal�dok k�z�l n�h�nnyal, akik a koncerten is r�sztvettek. Szombaton (15-�n) pikniket rendezt�nk az imah�zn�l, hogy akikhez nem tudott ell�togatni Ol�h testv�r, azokkal is legyen alkalma k�tetlen besz�lget�sre.

H�laad�s-napi istentiszteleteket tartottunk 16-�n. A d�lut�ni istentiszteleten a Santa Monica-i Magyar Bibliai Gy�lekezet testv�ris�ge is r�szt vett �s szolg�lt Vad�sz J�nos lelkip�sztor-testv�r vezet�s�vel. Istentisztelet ut�n mindk�t gy�lekezet kib�v�tett el�lj�r�s�g�val tal�lkozott Ol�h testv�r. Tagai Istv�n testv�r, gy�lekezet�nk el�lj�r�s�g�nak az eln�ke ismertette misszi�s t�rekv�seinket �s l�t�sm�dunkat a gy�lekezetek sz�vets�gi kapcsolat�r�l.

Az Ol�h h�zasp�r l�togat�sa �s szolg�latuk kiv�l� p�ld�ja annak, amit baptista hitel�deink is meg�lmodtak: az "egym�s hite �ltali �p�l�s" alkalmai ott teremnek, ahol a meggy�z�d�s szabads�g�t csak az Ige szab�lyozza, m�g a k�z�s teherv�llal�s sz�ks�gess�g�t rajtunk t�lmutat� �rdek dikt�lja. Nov�k J�zsef

a lap elej�re


Gy�lekezeti h�rek - DETROIT
Els� Magyar Baptista Gy�lekezet
Lelkip�sztor: Herjeczki A. G�za

A sz�vets�g�nk gy�lekezetei sz�m�ra meghirdetett Irodalmi Napon ezt olvastuk a bulletinunkban:

"Irodalmi Napot �vtizedek �ta tartanak sz�vets�g�nkben. Mi�rt van sz�ks�g egy ilyen napra? Itt most csak k�t lehets�ges okot eml�tek meg:
1. F�lh�vja figyelm�nket arra, hogy nem term�szetes dolog, hogy az "angol tengerben" magyar nyelv� h�v� irodalmi term�keink vannak. Isten aj�nd�kai ezek, melyek�rt h�l�val tartozunk Neki.
 
2. Magyar nyelv� kiadv�nyaink kis p�ld�nysz�mban k�sz�lnek �s ez�rt k�lts�gesek. F�nntart�sukhoz anyagi �ldozatokra is sz�ks�g van. Az Evang�liumi H�rn�k kiad�s�hoz �vtizedek �ta (tal�n kezdett�l fogva) t�mogat�kra volt �s van sz�ks�g.
Legal�bb n�gy csoportba oszthat�k azok a kiadv�nyok, amikre ilyenkor gondolunk. Ezek:
1. Bibli�k
2. �nekesk�nyvek
3. Foly�iratok (Evang�liumi H�rn�k, B�keh�rn�k, Szeretet, stb.)
4. K�nyvek (Bibliamagyar�zatok, kereszty�n irodalom, versesk�nyvek)
 
N�zz�k meg a ki�ll�tott k�nyveket, melyek k�z�tt van olyan, amelyiket meg lehet v�s�rolni, m�sokat meg lehet rendelni, n�melyik pedig ingyenes.
Pr�b�ljunk �j el�fizet�ket keresni az Evang�liumi H�rn�k-re!"

Az id�n a h�laad�napunk d�lut�nj�n a k�z�s �nekeink�rt adtunk h�l�t, vend�geinkkel egy�tt, akik ez�ttal k�l�n�senis sz�p sz�mmal j�ttek el k�z�nk. Crosby Fanny �nekei k�z�l n�gyet �nekelt�nk; John Newton, J. Black, Charlotte Elliott, Sarah F. Adams �s Isaac Watts �nekei k�z�l pedig egyet-egyet. Nem csak �nekelt�k e sz�p �s j�l ismert �nekeket, hanem a "t�rt�net�ket" is meghallgattuk. K�z�s �nekek r�gen sz�ltak m�r ilyen sz�pen �s ilyen �t�t� er�vel az imah�zunkban. Az �nekek egyik-m�sik vers�t angolul is el�nekelt�k. Az igehirdet�st Nt. Szemesi Attila, az Amerikai Magyar Reform�tus Egyh�z lelkip�sztora tartotta.

Az istentisztelet ut�n szeretetvend�gs�get tartottunk, melyen az �telek �s a testv�ri k�z�ss�g egyar�nt kiv�l� volt. K�t meglepet�s is �rte a jelenlev�ket. Az egyik a kisgyermekeink n�ma j�t�ka (pantomim), mellyel n�h�ny bibliai t�rt�nete adtak el� Mik� Ildik� ir�ny�t�sa mellett. A m�sik meglepet�s ink�bb a k�t jelenl�v� lelkip�sztort �rte. A gy�lekezet nev�ben Pap Enik� ig�vel k�sz�nt�tte a lelkip�sztorokat, majd egy nagy tort�t adott �t nekik Szil�gyi Gyula.

Egy�bk�nt a h�laad�napi c�lgy�jt�s�nk t�rgya az imah�zunk j�v� �vi biztos�t�s�nak �sszege volt, melyet - h�la �rte az �rnak -, siker�lt el�rn�nk.

Szil�gyi L�szl�, a Must�rmag szerkeszt�je Detroitban

Adventi-kar�csonyi �nnepeink ut�n, az �v utols� vas�rnapja d�lut�nj�n kereste fel gy�lekezet�nket Szil�gyi L�szl�, a Must�rmag c�m� ifj�s�gi lap szerkeszt�je. Testv�r�nk Nagyv�radr�l �rkezett 4 hetes amerikai k�r�tra. Az �t megh�v� Nagy S�ndor testv�rrel egyet�rt�sben Kulcs�r Attila, az Ifj�s�gi Sz�vets�g eln�ke szervezte meg �tj�t a gy�lekezetekbe. Szil�gyi testv�r az istentisztelet keret�ben besz�molt a Must�rmagr�l, s az Erd�lyi magyar ifj�s�gi munk�r�l. Ezut�n k�rd�sekre v�laszolt, majd az igehirdet�s szolg�lat�t is � v�gezte, Zsid�k 2:1-4 alapj�n. �ld�st k�v�nunk tov�bbi �tjaira �s a Must�rmag szolg�lat�ra. M�t�

a lap elej�re


Herjeczki G�za:

AZ �R HANGJA

"Az �R hangja zeng a vizek f�l�tt,
mennyd�r�g a dics�s�ges Isten,
az �R, a nagy vizek f�l�tt.
Az �R hangja hatalmas,
az �R hangja fens�ges."
(Zsolt 29:3-4)
 
Itt zeng-z�g,
itt visszhangzik,
itt mennyd�r�g
k�r�l�tt�nk
hatalmas hangod Urunk.
 
De jaj,
hova lett a f�l�nk?
S milyen nagy lett a sz�nk!
 
Hallgatni nem,
de besz�lni ann�l ink�bb tudunk;
s mint a bolond,
ki mag�nak besz�l,
lassan magunkra maradunk...
 
Pedig
hatalmas a te hangod Urunk.

1983

�j arcok a magyarorsz�gi misszi�n�rusok k�z�tt

(Patton M�rk)

Az elm�lt hetekben, egyik szerda esti �sszej�vetel�nk�n egy nyurga, magas, sz�ke fiatal ember �lt csendesen a padban, mellette egy kedves arc�, mosolyg�s fiatal asszony. A Hit Hangjai �nekes k�nyv�nket forgatt�k nagy szak�rtelemmel. A hozz�juk fordul� testv�r�nk finoman tudakoz�d� k�rd�s�re (angolul feltett k�rd�sre), egy t�k�letes, sz�pen hangz� magyar feleletet kapott:

"Mi tudunk magyarul, s�t akartunk ide j�nni k�z�tek. Testv�reitek vagyunk J�zus Krisztusban."

Nem kell mondjam, hogy a meglepet�st�l meg kellett fog�dznunk... Testv�r�nk igehirdet�se alatt felmelegedett a sz�v�nk, amikor a K�roli ford�t�s� Bibli�b�l csod�latos er�vel, �s sz�ps�ggel hallottuk az evang�liumot.
A m�sodik alkalommal, mikor �jb�l megl�togattak testv�reink, megk�rtem Mark testv�rt mes�ljen magukr�l, csal�dj�r�l, �s elh�vat�s�r�l, mint "magyarorsz�gi misszi�n�rus". R�viden a besz�lget�s:

K�rd�s: Megk�rhetlek arra, hogy bemutatkozz olvas�inknak?

- Patton Mark vagyok, a feles�gem Charin, van egy 3 �ves kisl�nyunk, Nancy �s egy 1 �ves kisfi�nk, Benjamin.

- Nagyon sz�pen �s tiszt�n besz�ltek magyarul. Azt is tudjuk, hogy az �haz�ban misszi�n�rusok vagytok. Ezekr�l besz�lj egy keveset!

- A rendszer v�ltoz�s ut�n voltunk el�sz�r magyarorsz�gon, r�viddel a Bibliai int�zet elv�gz�se ut�n. Ez amolyan "terepszemle" volt, ugyanis m�r elt�k�lt sz�nd�kunk volt, hogy �let�nket az �r olt�r�ra tessz�k, �s mint misszi�n�rusok akarunk dolgozni, �lni. Sz�v�nkh�z n�tt a magyar n�p, megtetszett a k�lt�ra, nyelv (h� de neh�z volt!), a n�pnek a melegs�ge, �s nem utols� sorban az evang�lium ut�ni szomj. Ilyen k�r�lm�nyek k�z�tt nem is kellett sokat gondolkoznunk, meggy�z�dve v�lasztottuk Magyarorsz�got.

- �gy tudom, hogy sz�motokra nem volt idegen a misszi�n�rusi �let.

- Nem, egy�ltal�n nem. Sz�leink, nagysz�leink K�n�ban �s D�l Amerik�ban voltak misszi�n�rusok. 20 �ves koromban megl�togattam sz�leimet Suriname-ban, �s amit ott l�ttam, amit �t�ltem vel�k, az k�sztetett engem, hogy misszi�n�rusk�nt �ljek, dolgozzak, szolg�ljam Istent.

- Hogy kezdt�tek el a munk�t �s hol?

- Esztergomban, a katolicizmus fellegv�r�ban kezdt�k el a munk�t. A v�ros sz�l�n egy s�toros evang�liz�ci�t hirdett�nk meg, egy falumisszi�s csoporttal, ahol Don Rice testv�r is r�szt vett. Ut�na gyermek programokat szervezt�nk - a feles�gem "specialit�sa" - egy gimn�ziumban, ahov� sz�p sz�mban j�ttek hallgat�k (30-an). �gyszint�n zen�s istentiszteleteket is szervezt�nk, �s mind ezek ut�n m�r volt 2 kereszts�g�nk. Jelenleg 9 bemer�tett tagja van a "gy�lekezet�nknek" �s rendszeresen 14-en l�togatj�k �sszej�veteleinket, de t�bb az �rdekl�d� is. Charin, a feles�gem, minden vas�rnap gyermek programot szervez, sok �neket tan�t, a gyerekek pedig fesz�lt figyelemmel hallgatj�k a flaneles el�ad�sokat.

- Mi volt a legnagyobb �lm�nyed?

- Egy j� darabig, am�g nem voltam biztos a magyar nyelvtud�somban, tolm�ccsal besz�lgettem az emberekkel, �s hirdettem az �r�m h�rt. T�rt�nt egyszer, hogy egy falumisszi�s csoporttal Erd�lybe l�togattunk, pontosabban a Sz�kelyf�ldre, Bar�t-Erd� vid�k�re. Vel�nk volt Mike S�muel is. Egy fiatal ember minden este jelen volt, majd hozz�m j�tt �s k�rte, hogy elbesz�lgethessen velem n�gyszemk�zt. El tudod k�pzelni mit jelentett ez nekem? �llamvizsg�t magyar nyelvb�l. Az�ta besz�lek magyarul �n�ll�an. Akkor �rtettem meg, hogy J�zus Krisztus mindenben megseg�t ha R� t�maszkodom!

- Terveitek?

Janu�rba vissza Magyarorsz�gra, egy imah�z megszerz�se vagy �p�t�se, �s elkezdeni �s folytatni az Esztergom k�r�li falvakban, v�rosokban a munk�t (pl. Dorog).

- Mit �zenn�l nek�nk Chicag�iaknak, vagy az eg�sz amerikai baptista magyars�gnak?

- Szerettem itt n�latok. Ha egy alkalmam ad�dik, mindig el fogok j�nni k�z�tek. J� az �sszetart�s egy gy�lekezeten bel�l. De hossz� t�von l�tfennmarad�s k�rd�s�v� v�lik, ha nem teljes�titek a Krisztusi parancsot: Felkeresni az elveszett magyarokat �s J�zushoz vezetni �ket. Ez kiny�l�st jelent, felel�ss�get �s feladatot!

- Legkedvesebb igeversed?
- 1 Korintus 1:18
- H�t a magyar �nekek k�z�l?
- Istennek n�pe, k�szen l�gy! �s m�g sok m�s.
- V�g�l: mit �zensz az Evang�liumi H�rn�k olvas�inak?
- Az �r gazdag �ld�s�t k�v�nom minden kedves olvas� �let�re. Patton Mark

K�sz�n�m a besz�lget�st. Demeter Andr�s, Chicago


50 �ves h�zass�gi �vfordul�

Szab� P�l �s Eszter, Beretty�sz�plak

Egy gyermek legnagyobb kiv�lts�ga e f�ld�n, egy komoly Istenf�l� csal�dba sz�letni �s feln�ni ! H�l�s vagyok Istennek, hogy gyermekkoromat ilyen k�rnyezetben �lhettem le, �lvezve a kereszty�n nevel�s �r�meit, �ld�sait, mely eg�sz �letemre kihat, s�t elk�s�r az �r�kk�val�s�gba is.

�me a kereszty�n nevel�s n�h�ny megnyilv�nul�sa gyermekkoromban, a mi csal�dunkban:

  • sz�leink komoly elsz�nts�ga Isten �s ig�je k�vet�s�re;
  • elsz�nts�g Istenf�lelemben val� gyermeknevel�sre;
  • rendszeres reggeli �s esteli csal�di �h�tat;
  • gyermekek tan�t�sa im�dkoz�sra, biblia-ismeretre, aranymondatokra;
  • k�z�ss�gi/gy�lekezeti alkalmak rendszeres l�togat�sa az eg�sz csal�ddal;
  • a gy�lekezetben val� vas�rnapi szolg�latok megk�vetel�se, gyermekkorunkt�l;
  • a b�nnel �s kor szellem�vel val� meg nem alkuv�s;
  • hit�k egyszer�s�g�ben megmaradva �rt�kesnek, nagyszer�nek lenni Isten szem�ben;

B�r most a sz�l�i h�zt�l t�vol �l�nk, sz�v�nkben �l sz�leink ir�nt a szeretet �s tisztelet. Ez arra k�sztetett, hogy Chicag�ban �l� testv�reimmel, Ferivel �s J�zsival november 21-�n hazautazzunk sz�leink 50 �ves h�zass�gi �vfordul�j�ra.

Az els� tal�lkoz�s �r�mk�nnyeket fakasztott szemeinkb�l, de az egy�ttl�t �r�me, hamar felsz�r�totta azokat. Am�g testv�reinket, rokonainkat l�togattuk, eljutottunk a k�vetkez� gy�lekezetekbe: Beretty�sz�plak, T�ti, Szil�gyballa �s K�mer.

A sz�l�k: Szab� P�l �s Eszter, m�g�tt�k a gyermekek: Pali, Ilonka, Sanyi, (fels� sor:) Feri, J�zsi �s Pista

November 30-�n ker�lt sor a megeml�kez�s �s h�laad�s �nnep�re, testv�ri k�z�ss�gben, Beretty�sz�plakon. A csal�di �s gy�lekezeti k�z�ss�gben jelen volt a helyi lelkip�sztor, Kis Zolt�n testv�r, valamint Vass Andr�s testv�r Marosv�s�rhelyr�l. A k�sz�nt�sekb�l sug�rzott a szeretet, tisztelet sz�leink ir�nt, ami�rt nagyon h�l�sak vagyunk. Im�ban k�sz�nt�k meg mindezt Istennek. �nnepl�s�nk testv�ri k�z�s-uzsonn�val v�gz�d�tt, melyet a csal�dhoz k�zel�ll� testv�rn�k k�sz�tettek �s szolg�ltak fel. Ez�rt is h�l�sak vagyunk!

H�l�nk fejezz�k ki Isten �s sz�leink ir�nt, mert �ltaluk jutottunk az igazs�g megismer�s�hez. �k kedveltett�k meg vel�nk a gy�lekezeti k�z�ss�get �s az abbani szolg�latokat. Istenre b�zva �ket, k�v�nn�nk m�lt� k�vet�ik lenni, saj�t csal�djainkban, hivat�sunk bet�lt�s�ben. Uram, seg�ts erre!

Szab� Istv�n, Chicago

SZ�LET�SNAPOK

�zv. Malek M�t�n� testv�r 1979. november 14-�n �nnepelte 90. sz�let�snapj�t. Wuertemberg-Baden minisztereln�ke lev�lben, Bietigheim-Bissingen f�polg�rmestere pedig szem�lyesen �dv�z�lte az �nnepeltet. A hozz�tartoz�k egy 50 szem�lyes sz�let�snapi d�szvacsora keret�ben gratul�ltak az �nnepeltnek. A Bietigheimi �js�g �rdekesnek tartotta, hogy a Baptist�k testv�rnek �s testv�rn�nek h�vj�k egym�st.

Az �r 14 unok�val �s 13 d�dunok�val �ldotta meg Malekn� testv�rt.

Malekn� testv�r elhunyt f�rj�vel a soproni gy�lekezet oszlopos tagjai voltak. T�bb Sopronban katonai szolg�latot teljes�tett testv�rnek voltak rendszeres vend�gl�t�i. A Sopronban katonai szolg�latot teljes�t� testv�rek k�z�tt volt pl. S�h� Mikl�s lelkip�sztor Cset�nyb�l �s Eifert Ferenc Soltvadkertr�l.

Malek testv�r mint keresked� az augusztusi napokat szerette felhaszn�lni budapesti bev�s�rl�sokra, mert azt a Tahi-i t�boroz�ssal egybe k�thette. A budapesti utaz�sok sok testv�ri ismerets�gre adtak alkalmat. Az ilyen l�togat�s adott alkalmat B�n R�zsika, Dr. Haraszti S�ndorn� testv�rnek egy soproni di�kcser�re. Roz�lia Sopronban, Drescher Lajosn� - Frederika pedig �cs�n t�lt�tt n�h�ny hetet.

Malek testv�r�k 5 gyermekkel 1945. febru�rj�ban menek�ltek Sopronb�l Quellenreuthba (N�metorsz�g), majd onnan Bissingenben telepedtek le. Bissingenben a magyarorsz�gi menek�ltek egy gy�lekezetet alap�tottak, amely - dac�ra annak, hogy a testv�rek egy nagy r�sze Amerik�ba v�ndorolt ki, m�g ma is m�k�dik �s jelenleg egy k�zel m�sf�l milli�s imah�z �p�t�s�n f�radoznak.

Malek testv�rn� le�nya, Drescher Lajosn�, Friderika, december 12-�n �nnepelte 70. sz�let�snapj�t. Mivel Friderika �desanyja 90. sz�let�snapja miatt N�metorsz�gban tart�zkodott, a december 13-�n tartott �nnep�lyes vacsor�ra e sorok �r�ja N�metorsz�gba rep�lt.

Az �nnepeltnek dr. Gerzsenyi L�szl�n� testv�r adta �t a budapesti, p�celi �s lajosmizsei bar�tok �dv�zleteit. A vend�gek k�z�tt jelen volt dr. Eifert J�zsef �s neje. Dr. Eifert a Sopronban katonai szolg�latot teljes�tett Eifert Ferenc �ccse.

Az �nnep�ly egyik f�nypontja volt Frederika unokah�ga, Rudolph Miriam, heged� el�ad�sa. A zenei k�zrem�k�d�s a k�zkedvelt Mozart-tal kezd�d�tt, azt Jules AMassenet-je k�vette, majd Vittorio Monti-val fejez�d�tt be. Vittorio Monti Cs�rd�sa m�v�szi tud�st k�vetel. Miriam, aki Freiburgban zenetan�r, el�ad�s�val nagy sikert aratott. Testv�re, Ansem k�s�rte zongor�n.

E sorok �r�j�nak le�nya, Edith, november 24-�n �nnepelte 50. sz�let�snapj�t. �rdekes ez az �vsorozat: 90, 70, 50.

K�rem az �r �ld�s�t az �nnepeltekre �s az �r k�s�rje �ket tov�bbi �tjaikon. Drescher Lajos

a lap elej�re


�LET�NK HAT�SUGARA

Tegnap d�lut�n megint EML�K�NNEP�LYT tartottunk gy�lekezet�nkben. Dr�ga B�r� Zoli B�csink k�lt�z�tt mennyei otthon�ba �s a helyi szok�sok szerint behozt�k a kopors�j�t templomunkba, hogy ott �nnep�lyes keretek k�z�tt k�sz�nj�nk el t�le. A v�l�s neh�z volt, de a vele t�lt�tt id� kedves eml�kei H�L�VAL t�lt�tt�k el sz�v�nket.

Zoli B�csi csak n�h�ny �vet �lt k�zt�nk, de ennyi id� el�g volt arra, hogy megismerj�k. Szavai �s magatart�sa alapj�n megtudtuk, hogy nagyon szerette �s teljes sz�vvel k�vette J�zust. A gy�lekezetet is szerette; legsz�vesebben ott t�lt�tte volna el idej�nek legnagyobb r�sz�t. Arra is r�j�tt�nk, hogy minden testv�rt egyform�n szeretett. A gyeng�ket p�rtfogolta �s t�mogatta. Az er�sekt�l tanult. Mindenkihez volt j� szava.

H�s�ges is volt �gy Istenhez, mint h�zast�rs�hoz, csal�dj�hoz �s gy�lekezet�hez. Meg roppant j� humora volt. K�r�l�tte der�s lett a hangulat. Azonk�v�l nagyon szerette a n�v�s zen�t, meg �nekelni is szeretett �s tudott. Istent dics��t� zen�t �s �nekeket �r�k hosszat hallgatott �s �nekelt.

A term�szet sz�ps�geiben is gy�ny�rk�d�tt. Az egyszer� falev�lt�l a leggy�ny�r�bb vir�gokig, a legkisebb patakt�l a hull�mz� tengerig, a dombokt�l a magas hegyekig; minden�rt a Teremt� Istent dics��tette. EZEK �S AZ EZEKHEZ HASONL� EML�KEK SERKENTETT�K SZ�V�NKET H�L�RA TEGNAP D�LUT�N.

"A S�RG�DR�K BESZ�LNEK!" -- mondta egyszer Dr. B.K. lelk�sz.

"Az emberek hat�sa nem m�lik el soha." Befoly�sunk k�vet minket - folytatta. Gondoljunk Kainra. � volt az els� gyilkos. Irigys�gb�l meg�lte a testv�r�t. Izgatta, hogy annak �ldozata kedves volt Isten el�tt, az �v� meg nem. Arra viszont nem szentelt figyelmet, hogy mi lett volna kedves az �r el�tt. A maga feje ut�n ment. Term�s�b�l �ldozott, holott csak v�ront�s hozott akkor, --mint ma is-- b�nbocs�natot. J�CSELEKEDETEI ALAPJ�N AKART BOCS�NATHOZ JUTNI.

Sajnos napjainkban is vannak ilyen emberek. Hallj�k az igehirdet�sekb�l �s olvass�k a Bibli�b�l, hogy v�ront�s n�lk�l nincs b�nbocs�nat. M�gsem k�rik J�zust, hogy kiontott v�r�vel mossa meg �ket �s adjon nekik b�nbocs�natot. Ink�bb KI AKARJAK �RDEMELNI A MENNYEI HELYET. Holott ez lehetetlen, mert senki sem k�pes olyan t�k�letes lenni, hogy meg�rdemelje az �dv�t.

S mire tan�t minket Kain testv�re, �bel? Arra, hogy --m�g �let�nk �r�n is-- k�vess�k Istent AZ � FELT�TELEI �S AKARATA SZERINT. S arra, hogy --J�zus hal�la �s felt�mad�sa el�tt-- �llatv�r, az�ta meg kiz�r�lag az � V�RE TISZTIT MEG minket minden b�nt�l. Enn�lfogva, "Aki hisz �benne, (Isteni mivolt�ban �s v�r�ldozat�ban) el nem k�rhozik, hanem �r�k �lete van" (Jn 3:18, 36). EZ A FELT�TEL. M�S MEGOLD�S NINCS.

M�zes is pr�dik�l mindm�ig. Pedig m�g s�rja sincs. Egy hegytet�n halt meg �s Isten temette el. Senki sem tudja, hogy hova lett a teste. Hal�la el�tt betekinthetett az �g�ret f�ldj�be, de ami�rt egyszer m�rg�ben isteni parancs n�lk�l meg�t�tte azt a szikl�t, amely Krisztust jelk�pezte, nem mehetett be.

Mit �zen M�zes neked �s nekem ma? AZT, HOGY AZ �RNAK VAL� ENGEDELMESS�G MINDENN�L FONTOSABB. HOGY NE VESZ�TS�K EL T�RELM�NKET AZ EMBEREKKEL. HOGY TISZTELJ�K ISTENT MINDENEK FELETT...

S mire tan�t �k�n, aki az Isten akarata ellen�re kincset lopott �s rejtegette azt? Val�sz�n�leg arra, hogy NE LOPJ, NE CSALJ, NE REJTEGESS B�NT, mert annak dr�ga �ra van. Eg�sz csal�dodra kihathat a k�vetkezm�nye!

�s D�vid? � meg arra tan�t, hogy "NE PAR�ZN�LKODJ." Helyebe K�VESD AZ URAT TELJES SZ�VB�L, mert am�g ezt teszed � --b�r nem �v meg a pr�b�kt�l �s szenved�st�l de MINDENBEN VELED VAN, �LD �S HASZN�L T�GED. VISZONT, HA F�LREN�ZEL BAJBA KER�LSZ. S�T NEM CSAK MAGADRA, HANEM CSAL�DODRA �S N�PEDRE IS NAGY NYOMOR�S�GOT HOZOL.

Hat Salamon kir�ly, Eszter kir�lyn�, J�b, a pr�f�t�k �s m�g sok �sz�vets�gi szem�ly mire tan�t? S az �jsz�vets�giek k�z�l Zakari�s, J�zsef, M�ria --J�zus anyja, Istv�n, az els� v�rtan� �s az apostolok, stb. mire tan�tanak?

S mire oktatnak minket a Biblia meg�r�sa �ta sz�letett, de m�r elhunyt hith�seink? Pl. Mire mutat r� Luther M�rton, K�lvin, �s a m�rt�rok? Vagy mit hagyott r�nk Finney, Moody �s Billy Sunday evang�lista? Ha felfigyel�nk �let�kre �s szolg�lataikra, akkor �t�l�k is sokat tanulhatunk.

De ma figyelj�nk fel arra, hogy A MI �LET�NK IS HAT�SSAL VAN �S LESZ AZ UT�KORRA! BEFOLY�SUNK K�VET MINKET. HAL�L UT�N IS PR�DIK�LUNK! HAT�SUNK SOHASEM SZ�NIK MEG.

DE VAJON MILYEN �ZENETET HAGYUNK H�TRA? Hogyan fognak eml�kezni r�m �s r�d az emberek? S milyen k�vetkezm�nyeket eredm�nyez majd sz�mukra befoly�sunk?

K�rj�k az Urat, hogy --a Szent L�lek seg�ts�g�vel-- �gy �lhess�nk, hogy --hal�lunk ut�n is �ld�st osszunk, mint ahogy B�r� Zoli B�csi osztott nek�nk tegnap d�lut�n. S vegy�k komolyan, hogy a R�ma 4:7 szerint: "...K�Z�L�NK SENKI SEM �L �NMAG�NAK, �S SENKI SEM HAL MEG �NMAG�NAK; MERT HA �L�NK, AZ �RNAK �L�NK, HA MEGHALUNK AZ �RNAK HALUNK MEG..." M�trai Mih�lyn� 1997. december 22


Kinn maradnak a hazugok
Jelen�sek 22:12-15
Elgondolkoztat�, hogy J�nos apostol a hazugs�got, mint a szent v�rosb�l kiz�r� b�nt, egy sorba helyezi a var�zsl�ssal, par�znas�ggal, gyilkoss�ggal �s b�lv�nyim�d�ssal, a legs�lyosabb b�n�kkel. A hazugs�gnak mint a nyelv b�n�nek sokf�le form�ja van: kezdve a komolytalan, fel�letes tr�f�lkoz�st�l, folytatva a magunk vagy a nek�nk rokonszenves emberek v�delm�re mondott f�ligazs�gokkal a dicsekv� bizonys�gt�teleinkben elhangz� t�lz�sokig. Ahogyan a f�lig tiszta poh�r eg�szen piszkos, �gy a f�ligazs�g is eg�szen hazugs�g. Nem bocs�thatjuk meg magunknak a hazugs�got azzal, hogy nem vagyunk t�k�letesek.
Ha a Szentl�lek leleplezi hazugs�gunkat, akkor nem az a tennival�nk, hogy menteget�zve megmagyar�zzuk, hanem hogy megtisztuljunk a b�nb�nat �ltal, �s Urunk bocs�nat�ban er�t nyerj�nk minden k�r�lm�nyek k�z�tt az igazmond�sra.
Vegy�k komolyan ezt a b�nt, hogy az �r megtiszt�thassa besz�d�nket! Fodor J�nos, (�h�tat)
Most d�l el, hogy akkor hov� jutsz
Lk 13:22-30

Sokan, vagy kevesen? Ezt a k�rd�st is szeretj�k, s ki-ki a maga kedve szerint tal�l r� ig�t, hogy bizony�tsa: kevesen, vagy �ppen azt, hogy sokan fognak �dv�z�lni. A Mester azt mondja: igyekezzetek bemenni, t�rekedjetek arra, hogy ti ott legyetek. Igyekezni? Amikor az els�k k�nnyen az utols�k lehetnek s az utols�k els�k? Ne csaljanak meg a szavak! "Vannak utols�k, akik els�k lesznek" - nem minden utols� lesz els�! Jobb, ha vigy�zunk magunkra, �tjainkra. Nincs ann�l tragikusabb dolog, mint amikor valaki annyira f�re vezeti mag�t, hogy azt hiszi, hogy az �rnak szolg�l, pedig csak az �r szolg�l az � k�rnyezet�ben. Nem el�g ismerni az Urat �s ig�j�t, szem�lyes kapcsolatra lehet �s kell jutni Vele. Ha orsz�g�ba akarsz jutni, itt kell elfogadni �t szem�lyes Megv�lt�dnak. Igyekezz! Sem az utols�, sem az els� hely nem biztos�t�k. Az ismerets�g is kev�s. Legyen szem�lyes kapcsolatod Vele! Herjeczki G�za, (�h�tat)

a lap elej�re


Jean-Antoine De Baif:

Zsolt�r

A hegyek cs�cs�n kutat� szememmel
f�ltekintettem: van-e m�g seg�ts�g?
�h, seg�ts�get csak az �r, az �g s f�ld
Istene k�ldhet.
 
� �gyel r�, hogy soha l�bad itten
meg ne csusszanjon. Soha � nem alszik.
� �gyel r�d �s soha, m�g a f�ld �l,
nem fog aludni.
 
�beren virraszt a vak �jszak�ban,
�rzi Izr�elt. A nagy Isten, � ny�jt
pajzsot �s �rnyat te f�l�d is; egyre
jobbodon �ll �.
 
D�l-ver� izz� ragyog�sa, k�tes
f�nye a holdnak neked �m nem �rthat;
mind a vesz�lyt�l Urad �m meg�riz:
lelkedet �vja.
 
Amid�n bentr�l kifel� felindulsz,
amid�n kintr�l befel� t�rekszel:
v�d ezent�l �s megel�z ak�rhol
mindig az Isten.

Ford�totta: Illy�s Gyula

Babits Mih�ly:
 
EUCHARISTIA
 
Az �r nem ment el, itt maradt.
�bel�le t�pl�lkozunk.
�h k�l�n�s, szent, nagy titok!
Az Istent essz�k mint az �s
 
t�rzsek borzong� lagzikon
ett�k-itt�k kir�lyaik
h�s�t-v�r�t, hogy �ri�s
halott kir�lyok ereje
 
sz�llna mell�kbe, -- de a mi
kir�lyunk, Krisztus, nem halott!
A mi kir�lyunk eleven!
A gyenge b�r�ny nem totem.
 
A Megv�lt� nem t�rzsvez�r.
Ereje t�bb, ereje m�s:
� �ri�sabb �ri�s!
ki k�t karj�val �ltal�r
minden csal�dot s t�rzseket.
Egyik karja az Igazs�g,
m�sik karja a Szeretet...
Mit �r nek�nk a Test, a V�r,
 
ha szellem�ben szellem�nk
nem r�szes �s �gy vessz�k �t
magunkhoz, mint ama vadak
a tetemet vagy totemet?
 
�radj bel�nk h�t, �h �r�k
igazs�g �s szent szeretet!
Oldozd meg a bilincseket
amikkel t�rzs �s v�r lek�t,
 
hogy szellem �s ne h�s tegyen
magyarr�, s n�j�nk �g fel�,
testv�r-n�pek k�zt, mint a f�k,
kiket mennyb�l t�pl�l a Nap.

Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.


Evang�liumi H�rn�k Internet �1997,1998

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3