....

ILLUSZTR�CI�K - a sorozatot 2000. �prilis�ban ind�tottuk. Dan L�szl� rovata

A decemberi sz�mban megjelent ILLUSZTR�CI�K

Hol leszel, mikor J�zus j�n?

Fiatal h�v�t r�vettek a bar�tai, hogy menjen el vel�k sz�rakozni. Azonban alig foglalta el a hely�t azonnal fel�llt.
- Mit csin�lsz? - k�rdezt�k.
- Fel�llok - felelte �.
- Hov� m�gy? - k�rdezt�k �jra.
- Megyek ki - mondta.
- Hiszen csak most j�tt�l be - mondt�k csod�lkozva.
- Tudom - sz�lt most m�r hat�rozottan - �n m�gis most megyek ki innen. Tudj�tok, �n hiszek a bibli�ban. Az �n bibli�m azt mondja nekem, hogy az �n Uram b�rmikor megj�het, nem szeretn�m, hogy engem az � ellens�geinek a t�z�n�l tal�ljon.

Tied lehet a h�zam!

Egy h�v� orvos igyekezett inasa �rdekl�d�s�t lelke �dv�ss�g�nek az �rdek�ben felkelteni. Egy este elmagyar�zta neki, hogyan fog maga az �r lesz�llni az �gb�l. �gy fejezte be a besz�lget�st:
- J�nos, ha az �r j�n, tied lehet a h�zam.
A fi� meglep�d�tt. M�g nagyobb lett az �mulata, amikor az orvos �gy folytatta:
- Azut�n a b�torom �s a p�nzem is a ti�d lehet majd.
- K� - sz� - n�m - hebegte a meglep�d�tt fi�.
�gy�ban v�giggondolta a dolgot. Elt�n�d�tt, s �gy t�prengett: Ha a doktor elmegy a mennybe, mit csin�lok �n itt az � h�z�val, kocsij�val, p�nz�vel �s a t�bbi holmij�val, �s hol leszek �n? Felk�lt�tte gazd�j�t �s kijelentette, hogy � Krisztushoz akar tartozni. � is a Krisztust v�r�k t�bor�hoz csatlakozott.

Egy nemesember hagyat�ka

Egy bizonyos hegyi faluban �vsz�zadokkal ezel�tt egy nemesember azon gondolkodott, hogy milyen �r�ks�get hagyjon a falu lak�inak. V�g�l eld�nt�tte, hogy templomot �p�t hagyat�kk�nt. A templom�p�t�s terv�t titokban tartotta eg�szen a befejez�sig. Amikor az emberek �sszegy�ltek, csod�lkoztak a templom sz�ps�g�n �s t�k�letess�g�n. Sok dics�r� megjegyz�s ut�n egy j� megfigyel� megk�rdezte: "De hol vannak a l�mp�k? Mik�nt vil�g�tj�k meg a templomot?" An�lk�l, hogy v�laszolt volna, a nemes r�mutatott a falon l�v� l�mpatart�kra, azt�n minden egyes csal�dnak adott egy l�mp�t, hogy vigy�k magukkal az istentiszteletre �s f�ggessz�k fel a falra: " Valah�nyszor itt vagytok, az a hely, ahol �lt�k, vil�gos lesz" - felelte a nemesember." Amikor pedig nem lesztek itt, az a hely s�t�t lesz. Amikor t�vol maradtok a templomt�l, Isten h�z�nak bizonyos r�sze s�t�ten marad."

Vajon a mi l�mp�sunk meg van gy�jtva? Azon a helyen vil�g�tunk ahov� Isten helyezett minket? Ha a megfelel� helyen vil�g�t �let�nk akkor igazi a mi Krisztus v�r�sunk.

Milyenek vagyunk mi?

Advent idej�n �lljunk meg egy kicsit, �s tartsunk �nvizsg�latot, milyen is val�j�ban az �let�nk. Ha tal�lunk benne olyan negat�v jellemz�ket, mint amilyeneket a k�vetkez� felsorol�sban l�tunk, akkor addig ne nyugodjunk m�g Isten seg�ts�g�vel meg nem szabadulunk t�l�k.

Egyes gy�lekezeti tagok olyan makacsok, mint az �szv�r, a lelki munka v�gz�sekor, de olyan ravaszok, mint a r�ka, amikor saj�t �zleti �gyeikkel foglalkoznak. Olyan szorgalmasok, mint a m�h, amikor a leg�jabb pletyk�t szedik �ssze �s terjesztik tov�bb, de olyan cs�ndesek, mint az eg�r, Krisztus evang�lium�nak terjeszt�s�ben. Sokan olyan vakok, mint a denev�r, �s nem l�tj�k meg m�sok hi�nyait, de sasszem�ek, amikor az emberek hib�it figyelik. Olyan moh�k, mint a h�dok, amikor d�lut�ni partira kell menni, de olyan lust�k, mint a kutya, ha ima�sszej�vetelt hirdetnek a gy�lekezetben. Egyesek oroszl�nk�nt ord�tanak, amikor valami nem tetszik nekik, de b�r�ny szel�dek, amikor sz�ks�g�k van a lelkip�sztorra. Olyan zajosak, mint a k�kszajk�, ha tan�csot adnak a gy�lekezetben, de olyan f�l�nkek, mint a kiscica, amikor az elveszettekkel kellene besz�lni, �s olyan lass�ak, mint a csiga, a hi�nyz�k vagy betegek f�lkeres�sekor. Sokan �jszakai baglyok szombat �jszak�nk�nt, de "polosk�k" vas�rnap reggelenk�nt, �s h�tk�znap est�nk�nt olyan ritk�n l�that�k, mint a ty�k fogai.

Azonnali ima

Ha a v�zpump�t gyakran haszn�ljuk, a v�z az els� nyom�sra ki�rad, mert magas a v�zszint. De ha a pump�t sok�ig nem haszn�ljuk, a v�zszint les�llyed, �s hosszabb ideig kell pump�lni, mire vizet kapunk. �gy vagyunk az im�ds�ggal is. Ha k�szek vagyunk minden helyzetben im�dkozni, akkor azonnal v�gyakozunk im�ba foglalni k�r�seinket �s h�l�nkat. De ha elhanyagoljuk az im�t, neh�z ism�t im�dkoznunk, mert a v�z szintje les�llyedt a k�tban.

Jaj annak a kereszty�nnek aki az im�ds�got hanyagolva, csak szavaival hangoztatja, hogy v�rja az Urat. Az ilyen ember v�rakoz�sa teljesen �rtelmetlen �s hamis.

A novemberi sz�mban megjelent ILLUSZTR�CI�K

Az ut�bbi hetekben sokszor halljuk azt a sz�t: H�BOR�. Sokan besz�lnek civiliz�ci�k harc�r�l, vagy �ppen vall�sok harc�r�l. Mikor ezeket hallom, akkor elgondolkozom �s sok minden jut eszembe. Tulajdonk�ppen milyen hitet, vagy vall�st mondok a magam�nak? Tudom-e egyre nagyobb bizonyoss�ggal vallani, hogy hitvall� kereszty�n vagyok �s val�ban Krisztushoz tartozom? A k�vetkez�kben n�h�ny elgondolkodtat� illusztr�ci�t olvashatunk a kereszty�ns�ggel kapcsolatosan.

A kereszty�ns�g �tja

A kereszty�n �tja nem k�z�p�t a sz�ls�s�gek k�z�tt, hanem keskeny �t a szakad�kok k�z�tt. Nem arr�l van sz�, hogy a kereszty�ns�get kipr�b�lt�k, �s hi�nyosnak tal�lt�k. Az a helyzet, hogy neh�znek tal�lt�k, �s ez�rt sohasem pr�b�lt�k ki igaz�n. - Mahatma Gandi mondta: "B�rcsak Krisztushoz hasonl� lehetn�k an�lk�l, hogy kereszty�nn� legyek!"

Ki a kereszty�n?

A kereszty�n �rtelme �ltal Krisztus gondolkodik, hangja �ltal Krisztus besz�l, sz�ve �ltal Krisztus szeret �s keze �ltal Krisztus seg�t.

A kereszty�ns�g �s m�s vall�sok

A k�l�nbs�g a kereszty�ns�g �s az �sszes m�s vall�si rendszer k�z�tt f�k�nt a k�vetkez�ben fejezhet� ki: az �sszes egy�bb vall�sban az emberek keresik Istent, m�g a kereszty�ns�gben a hangs�ly azon van, hogy Isten keresi az embereket az �r J�zus Krisztus �ltal.

A val�di �s �lkereszty�n

Mi a k�l�nbs�g a n�vleges kereszty�n �s az igazi kereszty�n k�z�tt? Ha az �lkereszty�nt kiteszik a gy�lekezetb�l, akkor �gy cselekszik, mint az a malac, amely megpr�b�lja kiford�tani a malac�lat a hely�b�l. Az igazi kereszty�n viszont a b�r�nyhoz hasonl�an v�gyakozik vissza az akolba, hogy ism�t bent legyen a t�bbi b�r�ny k�z�tt.

Hogyan �l a kereszty�n?

A kereszty�n kedvesebben n�z - �gy, mint J�zus. A kereszty�n nagyobb sz�vvel ad - �gy, mint Isten. Tiszt�bb nyelven besz�l - �gy, mint Krisztus. K�szs�gesebben szolg�l - �gy, mint J�zus. Nagyobb hittel j�r - �gy, mint az �r. Agap� szeretettel szeret - �gy, mint a Mennyei Atya. Lelki m�don gondolkodik - �gy, mint Krisztus. Eggy�tt�rz�ssel �szreveszi m�sok sz�ks�gleteit - �gy, mint J�zus. Szeretettel gy�gy�tja m�sok sebeit - �gy, mint a Mester. A kereszty�n csak akkor k�pes mindezekre, ha J�zus uralkodik az �let�ben.

A kereszty�n �s a vesz�ly

Valaki nagyon k�l�n�s zajra �bredt egy reggel. Amikor odament az ablakhoz, l�tta, hogy az ablak�vegen bel�l volt egy lepke, amit k�v�lr�l egy ver�b pr�b�lt elkapni az �vegen �t. A lepke nem l�tta az �veglapot, �s minden pillanatban att�l tartott, hogy megfogja a ver�b, de a ver�b sem l�tta az �veget. A ver�b minden pillanatban azt hitte, hogy megfogja a lepk�t, pedig eg�sz id� alatt biztons�gban volt a lepke, mert az �veg t�vol tartotta a ver�bt�l. Az a kereszty�n, aki Krisztusban �l, Isten v�delm�t �lvezi minden vesz�lyben.

Krisztus test�nek tagja

Egy id�s asszony elfogadta Krisztust Megv�lt�j�nak, �s olyan nagy �r�met tal�lt ebben, hogy �lland�an dics��tette Istent, �s elmondta m�soknak is az �r�m�t. Egy napon az egyik bar�tja �gy sz�lt hozz�: "�gy l�tszik, t�ls�gosan bizonyos vagy az �dv�ss�gedben. �n nem lenn�k annyira biztos, mert tegy�k fel, az �r megengedn�, hogy kics�ssz a kez�b�l." Az id�s asszony ezt felelte: "Nem teheti, mert �n vagyok az egyik ujja."

Az okt�beri sz�mban megjelent ILLUSZTR�CI�K

A megt�r�s

Az �sszet�rt heged�

Egy heged�m�v�sz hangversenyt adott. A terem zs�fol�sig megtelt. A m�v�sz felvette heged�j�t �s olyan remek�l j�tszott, hogy az eg�szen elragadta a hallgat�s�got. Egyszerre csak mindenki nagy meglepet�s�re f�ldh�zv�gta �s darabokra t�rte a hangszert. Ez egy olcs� �rt�ktelen hangszer volt, - mondta a m�v�sz. Azt szerettem volna �n�knek bemutatni, hogy nem annyira a hangszer a fontos, hanem az aki a hangszeren j�tszik.

Egyszerre

Egy asszony h�s�gesen j�rt az Istentiszteleti alkalmakra. F�rje majdnem minden este r�szegen j�tt haza, s feles�g�t durva szavakkal, n�ha tettlegesen is b�ntalmazta. A feles�g egyre jobban meg�rtette Isten szav�t. �gy szerette volna mag�t teljesen �tadni Istennek, de f�rj�re �s otthon�ra gondolva, m�g habozott. A gy�lekezet tagjai szeretettel er�s�tett�k, hogy ne halogassa, ragadja meg a kegyelmet, m�g v�gre �gy ki�ltott:"T�rt�nj�k b�rmi, �n szabad akarok lenni, kegyelmet akarok nyerni!" S az �r kez�be tette �let�t. Egy �r�val k�s�bb otthon v�rta f�rj�t. Amint az bel�p, az asszony csod�lkozva l�tja, f�rje kedvesen szel�den mosolyog. K�zelebb j�n hozz�, megfogja kez�t s k�zli vele, hogy m�t�l kezdve kereszty�n �letet akar �lni. A f�rj is ott volt az evang�liz�ci�n, de a t�megben nem l�tt�k egym�st s csak otthon tudt�k meg, hogy mindketten kegyelmet nyertek.

Most vagy soha

Egy fiatal azt �lmodta, hogy egy keskeny foly� partj�n haladt. A foly� tuls� oldal�n gy�ny�r� vid�ket �s f�nyes alakokat l�tott, akik integettek neki, hogy menjen �t. De a fiatal a foly� innens� oldal�t is sz�pnek tal�lta �s elhat�rozta, hogy egy darabig m�g itt marad, sz�tn�z �s �lvezi az �letet. "Majd �tugrom �n m�g k�s�bb is ezen a kis patakon" - gondolta mag�ban �s tov�bb ment. De nemsok�ra l�tta, hogy a foly� egyre sz�lesebb lesz. M�r - m�r agg�dni kezdett miatta, de ism�t megnyugtatta mag�t, hogy majd lel olyan helyet, ahol sz�kebb lesz a foly� medre s ism�t folytatta �tj�t. A foly� pedig mindig sz�lesebb �s sz�lesebb lett, s mindig nagyobb lett a t�vols�g k�zte �s a sz�p orsz�g k�z�tt. Ekkor nagy, er�s hangon azt ki�ltotta valaki:"Ugorj �t azonnal." Ekkor fel�bredt s meg�rtette, hogy most vagy soha. Ha most meg nem t�r, elveszett. Ennek a meg�rt�se nyom�n azonnal �tadta �let�t J�zus Krisztusnak.

V�ltoztasd meg a nevedet!

Nagy S�ndor hadsereg�ben volt egy katona akit szint�n Nagy S�ndornak h�vtak. M�g a vez�r h�ress� lett h�siess�g�r�l, addig a katona nagyon gy�va volt. A f�vez�r egyszer nagy felh�borod�ssal �gy sz�lt hozz�: "Vagy v�ltoztasd meg a nevedet, vagy pedig az �letedet".

A vil�g

Moodyhoz, a h�res evang�list�hoz be�ll�tott egyszer egy ember ezzel a k�rd�ssel: "Mivel �n megt�rtem, ugye most szak�tanom kell a vil�ggal?" Moody �gy v�laszolt: "Nem kell szak�tania, hanem tegyen vallom�st J�zusr�l minden�tt �s akkor majd a vil�g fog igen gyorsan szak�tani �nnel".

Napf�ny a sz�vben

Egy fiatal le�ny nagyon el�gedetlen volt otthon�val. Mindig k�r�lm�nyeire panaszkodott �s emiatt �lland�an bossz�s �s rosszkedv� volt. Egy napon tal�lkozott bar�tn�j�vel, aki csod�lkozva l�tta, hogy folyton rosszkedv� bar�tn�je vid�m, der�s arccal integet fel�je. Mikor k�zel�be �rt, megk�rdezte t�le:"Tal�n megv�ltoztak n�latok a k�r�lm�nyek, hogy ilyen vid�m vagy?" "Nem - v�laszolta a le�ny, - �n v�ltoztam meg".

Amint vagyok

Az 1800 - as �vek els� fel�ben egy kis v�rosban t�ncmulats�g volt k�sz�l�ben. Egy fiatal le�ny, Elliot Sarolta, boldogan ment szab�n�j�hez, hogy megrendelje b�li ruh�j�t. �tk�zben tal�lkozott lelkip�sztor�val, aki megk�rdezte t�le, hogy hov� megy s igen komolyan figyelmeztette a fiatal le�nyt, hogy ne menjen el a t�ncmulats�gra. De a le�ny hallani sem akart err�l, s�t s�rt�d�tten azt felelte, hogy t�r�dj�n a tiszteletes �r a maga dolg�val. A b�lban t�ncolt eg�sz reggelig, az udvarl�k k�r�lrajongt�k., m�gsem tudott igaz�n �r�lni. Mindig esz�be jutott lelkip�sztora int�se. H�rom napig gy�t�rte a lelkiismeret�t. V�g�l nem b�rta tov�bb, terh�vel a lelkip�sztor�hoz menek�lt �s azt mondta: "H�rom nap �ta �n vagyok a legboldogtalanabb le�ny a vil�gon. Mit tegyek, hogy Isten gyermeke lehessek?" - "Add �t magad gyermekem, �gy amint vagy, Isten B�r�ny�nak". - �gy amint vagyok? - k�rdezte ijedten a le�ny, - h�t tudja azt a tiszteletes �r, hogy �n vagyok a vil�g legnagyobb b�n�se;" - "�ppen ezt kell hinned - felelte a lelk�sz. - J�jj csak �gy amint vagy". A fiatal le�ny k�vette a tan�csot, nyomor�s�g�ban seg�ts�g�l h�vta az Urat, s az �r csod�latos b�kess�ggel t�lt�tte meg a sz�v�t. Asztalhoz �lt �s m�g aznap meg�rta ezt az �neket:

"Amint vagyok sok b�n alatt,
De mert hallom h�v� szavad,
S mert �rtem �ldoz�d Magad,
B�r�ny J�zus j�v�k."

A szeptemberi sz�mban megjelet ILLUSZTR�CI�K:

Ez�ttal el�sz�r a b�nr�l olvashatunk n�h�ny gondolatot, s azut�n k�vetkeznek a t�m�hoz kapcsol�d� illusztr�ci�k. Sok esetben �rezz�k �gy, hogy ez a t�ma nemk�v�natos az emberek k�z�tt. Hiszem azonban, hogy a k�vetkez� gondolatok seg�tenek nek�nk 3 dolgot megtenni: felismerni b�neinket, meg�t�lni b�neinket �s elhagyni b�neinket. Spurgeon egyszer �gy fogalmazott: "H�v�nek lenni annyit jelent, mint a b�nb�natra hajland�nak lenni."

Gondolatok a b�nr�l

- A b�n az Isten akarat�val val� ellenkez�sb�l ered, vagyis az isteni t�rv�nynek gondolatban, k�v�ns�gban, sz�ban vagy tettben val� megszeg�se.

- A b�n mag�hoz szor�tja a bukott ember term�szet�t, ahogy az �ri�sk�gy� �tfonja �ldozat�t.
 
- Ha a b�nt kituszkoljuk a f�kapun, betolakodik a h�ts� ajt�n, vagy bem�szik az ablakon, vagy leereszkedik a k�m�nyen.
 
- A b�nt el kell t�r�lni a Megv�lt� v�r�vel, nem pedig betakarni a vall�soss�g k�peny�vel. A b�n �s k�zt�nk fel�ll�tand� fal nem lehet soha t�l sz�les, vagy t�l magas.
 
 
�vekkel ezel�tt nagy vulk�nkit�r�s k�vettkezett be Washington �llamban, a St. Helen hegyen. M�r azel�tt is az emberek �lland� vesz�lyben voltak a hegy k�r�l, mert figyelmen k�v�l hagyt�k az �tlez�r�sokat. Ez�rt a vulk�nkit�r�skor sz�mosan meghaltak �s megsebes�ltek. M�g ha a fizikai vesz�ly a k�sz�b�n �ll is, az emberek nem engedelmeskednek az el��r�soknak. A b�n �s az engedetlens�g mindig �letvesz�llyel �s pusztul�ssal j�r.
 
A feljegyz�s szerint az egyik h�res pr�dik�tor templom�ban volt egy �ra, ami hirhedt volt pontatlans�g�r�l. N�ha sietett, m�skor k�sett, �s nem tudt�k megjav�tani. V�g�l, amikor m�r sz�les k�rben elterjedt a h�re, a pr�dik�tor feliratot tett az �r�ra: "Ne a mutat�kat hib�ztasd, a baj m�lyebben van." Ugyanez �rv�nyes az emberekre is: a baj m�lyebben van, mint ami a felsz�nen l�tszik.
 
�j lak�h�z k�ls� munk�latait v�llalta el egy szakember. A szerz�d�snek megfelel�en igyekezett a legjobban elv�gezni a munk�t. Sikeresen be is fejezte. Egy m�sik mester az emeleti f�rd�szob�ban v�gzett valamilyen munk�t. Egy este nyitva felejtette a csapot. A v�z megt�lt�tte a k�dat, el�rasztotta a helyis�get �s �thatolva a falon, t�nkretette a h�z f�ldszinti k�ls� vakolat�nak egy j� r�sz�t. Senki sem ismerte el a hib�t, �gy a mesternek �jra kellett csin�lnia a k�ls� munk�t. Amikor a munk�t befejezte, valaki megjegyezte:
- Ez kellemetlen volt, de ezzel az �gy m�giscsak lez�rult.
Erre a megjegyz�sre a mester - aki kereszty�n volt - �gy felelt:
- Nem, a dolog csak el van halasztva az utols� �t�letig.
 
K�t j�bar�t egy gy�ny�r� �p�let mellett ment el, melyet pomp�s kert vett k�r�l. "Vajon mennyit �rhet ez a villa?" - k�rdezte az egyik. - "Nem tudom mennyit k�rnek �rte - mondta a m�sik. - Azt azonban tudom, hogy az els� tulajdonosnak mennyibe ker�lt". - "Mennyibe?" k�rdezte az el�bbi. "A lelk�be" - volt a felelet.
 
A fi� �sszeveszett �desapj�val, �s a f�ldre l�kte. Ezut�n haj�n�l fogva elkezdte h�zni ki a szob�b�l. A k�sz�bn�l az apa felki�ltott: "Csak eddig fiam �s ne tov�bb, eddig a k�sz�big h�ztam �n is a haj�n�l fogva az ap�mat.@ A b�neink k�vetkezm�nye el�bb vagy ut�bb utol�r benn�nket.
 
Egy arab mese besz�l egy tev�r�l, amelyik egy s�torhoz �rve, bedugta az orr�t s mivel semmi ellen�ll�sra sem tal�lt, els� l�b�val is bel�pett, s lassan eg�szen bement. Most m�r r�sz�lt az arab, hogy ez a s�tor k�t lak�nak igen sz�k.
"�gy, - mondta a teve - j� lesz teh�t, ha azon igyekszel, hogy elhagyd a s�trat."
�gy f�szkeli be mag�t a b�n is sz�v�nkbe, m�g eg�szen �rr� lesz felette.

A j�lius - augusztusi sz�mban megjelent Illusztr�ci�k:

A k�vetkez� illusztr�ci�k mind a bizonys�gt�telre b�tor�tanak benn�nket. Tal�n �gy �rezz�k, hogy a ny�r meg�rkez�s�vel lehet�s�geik korl�toz�dnak. A val�s�g azonban az, hogy ha nyitott szemmel �s Istenre figyel� sz�vvel �l�nk �s j�runk, akkor nagyon sok lehet�s�get l�thatunk meg. A ny�r meg�rkez�s�vel teh�t ne gondoljuk azt, hogy a lelk�nket szabads�gra lehet k�ldeni. Legy�nk k�szen arra, hogy Isten haszn�lhasson benn�nket.

A szem�lyes evang�liz�l�s rendszere

Valaki azt mondta, hogy az els� �vsz�zadban az evang�liumot nagyon tal�l�kony m�dszerrel adt�k tov�bb. Szem�lyes evang�liz�l� m�dszernek nevezt�k �s igaz�n eredm�nyes volt. Eredm�nyesebb, mint a mi mai telefonos, telev�zi�s �s egy�b m�dszer�nk. A sam�riai asszony J�zussal val� tal�lkoz�sa ut�n elvitte az evang�liumot a v�rosba, �s sokan hittek J�zusban az asszony besz�d��rt.

K�sz�n�m, J�nos!

Egy 16 �ves fi� elfogadta Krisztust Megv�lt�j�nak, �s azonnal bizonys�got tett err�l egyik oszt�lyt�rs�nak. Ez a bar�tja megt�rt, �s szinte eg�sz tov�bbi �let�ket ugyanabban a v�rosban �lt�k. Az egyik iskolaigazgat�k�nt, a m�sik kamionsof�rk�nt. Amikor csak tal�lkoztak, a kamionsof�r megbiccentette a sapk�j�t �s �gy sz�lt: "K�sz�n�m J�nos!" Amikor az igazgat� elmondta ezt az esetet, megjegyezte: "Tudom, hogy mit mond akkor, amikor a mennyben tal�lkozom vele az aranyutc�n. Ugyanazt mondja, amit ma reggel is mondott: - K�sz�n�m J�nos, k�sz�n�m!"

Az �let �r�ja

"Az �let �r�j�t csak egyszer h�zz�k f�l, �s senki nem tudja, hogy az �ramutat�k mikor �llnak meg, k�s� este, vagy kora reggel. A vagyon elveszt�se nagyon elszomor�t�, de az eg�szs�g elveszt�se m�g ink�bb elkeser�t, m�g az ember lelk�nek elveszt�se olyan k�r, amit t�bb� nem lehet helyre�ll�tani." Mik�zben ezeket a sorokat elolvastuk, 39-en haltak meg. �r�nk�nt 5500 embernek kell tal�lkoznia Teremt�j�vel. Mit cseleksz�nk az�rt, hogy elvigy�k nekik az evang�liumot, �s ne jussanak a pokolba?

Elvesztett bizonys�gt�tel

Valakinek volt egy �nekes kan�rimadara, �s �gy gondolta, hogy tavaszt�l kezdve nem tartja a h�zban a madarat. Elhat�rozta, hogy a ny�ri id�re felf�ggeszti a mad�r kalitk�j�t egy nagy fa alatt az udvaron. A f�n sz�mos ver�b lakott, �s miel�tt a mad�r gazd�ja r�j�tt volna, hogy mi t�rt�nik, a kan�rimad�r elvesztette �nekeit. Rossz t�rsas�gban volt eg�sz ny�ron, �s a r�gi sz�p �nekek soha t�bb� nem t�rtek vissza, csak a csiripel�s folytat�dott egyhang� monotons�ggal. Vannak hitvall� kereszty�nek, akik valamikor csod�latosan tettek bizonys�got Krisztusban rejtett �let�kr�l, de elvesztett�k bizonys�gt�tel�ket, mert rossz bar�tokat v�lasztottak.

Egyszer� bizonys�gt�tel

Egy p�sp�k egy id�s b�r� beteg�gy�n�l �lt, �s fennk�lt t�m�kat hozott el�, amikor a haldokl� f�rfi udvariasan �gy sz�lt: "Bocs�sson meg, de tudja, hogy �n a val�s�ggal n�zek szembe. Lenne sz�ves �gy besz�lni velem, mint ahogy egy utcagyerekkel besz�lne?" A p�sp�k cs�ndesen �gy sz�lt: "�n b�n�s, mint �n is. J�zus meghalt a mi b�neink�rt. B�zz�k benne, mint egy kisgyermek!" A b�r� ezt v�laszolta: "K�sz�n�m, p�sp�k �r. Ezt elfogadom. Ez b�k�t ad nekem."

Az ige �s az im�ds�g egy�tt munk�lkod�sa

Egy kis ige egy kis im�ds�ggal: hal�la a lelki �letnek. Sok ige egy kis im�ds�ggal: a beteges �let jele. Sok im�ds�g egy kis ig�vel: t�bb �ltet� er�t ad, de �llhatatoss�g n�lk�li. Sok ige �s sok im�ds�g mindennap: az eg�szs�ges �s gy�zelmes �lethez vezet.

H�rom kereszty�n t�pus

Egy lelkip�sztor meg�llap�totta, hogy h�romfajta kereszty�n l�tezik: az �s�toz�k, a s�ntul�st okoz�k, �s a hal�los csap�st ad�k csoportja. A vil�goss�g �s s�t�ts�g lelki harc�ban nek�nk a kereszt katon�inak kell lenn�nk. Egyes h�v�k �s�tozva v�llalj�k a feladatot Isten orsz�g��rt, �s sohasem viszik el�bbre Krisztus �gy�t. M�s kereszty�nek alkalmank�nt el��llnak, de csak les�nt�tj�k a lelki ellens�get, �s sohasem m�rnek r� hal�los csap�st. A harmadik csoportba a v�gzetes csap�st osztogat�k tartoznak, akik komolyan veszik a lelki harcot, �s odaszentelik magukat Krisztus �gy�nek. Kevesen vannak ugyan, de megford�thatj�k a harc kimenetel�t, mint Gedeon vagy D�vid tette. Ha valaki ma az �s�toz�k vagy a les�nt�t�k csoportj�hoz tartozik, �t�llhat azok k�z�, akik hal�losan komolyan veszik a s�t�nnal val� harcot, �s J�zus nev�ben k�zrem�k�dnek a v�gs� gy�zelemben.

A kereszty�ns�g sz�ks�gszer�

Egy fiatal hitetlen �gyv�d elhat�rozta, hogy olyan telep�l�sre k�lt�zik, ahol nincsenek templomok, vas�rnapi iskol�k, sem Bibli�k. V�gre tal�lt egy ilyen helyet �s letelepedett. M�g el sem m�lt egy �v, amikor egykori oszt�lyt�rs�t, egy fiatal lelkip�sztort arra k�rlelte, hogy menjen oda, vigyen sok Bibli�t, pr�dik�ljon �s kezdjen vas�rnapi iskol�t, "Mert meggy�z�dtem r�la, hogy kereszty�nek, vas�rnapok, egyh�zak �s Bibli�k n�lk�l nagyon hasonl�t a k�rny�k a pokolhoz, ahol nem lehet �lni."

Agressz�v kereszty�ns�g

A kereszty�ns�g nem arra val�, hogy megmaradjon a templom vagy imah�z n�gy fala k�z�tt. K�ldet�se az, hogy bejusson a v�rosba, �s megtiszt�tsa erk�lcsi lepr�j�t�l, �s megszabad�tsa az embereket az erk�lcsi �s fizikai betegs�gekt�l, amelyek szennyezik �s puszt�tj�k mind a lelk�nket, mind a test�nket, hogy a pokolba jussanak. Csak akkor v�gezheti el ezt a munk�t, ha mindenkinek a sz�v�be ker�l. Ezt szem�lyesen, b�kess�ggel �s j�akarattal kell v�gezni. Azok a pr�dik�torok �s kereszty�nek, akik nem adj�k tov�bb az evang�liumot az elveszetteknek, sz�gyen�re vannak a kereszty�ns�gnek.

2001. j�niusi illusztr�ci�k

M�g alig m�lt el az any�knapi �nneps�g, az ap�knapja pedig m�g el�tt�nk �ll, �gy nagyon aktu�lis az a t�rt�net, melyet Zim�nyi J�zsef: Naomi c�m� kis k�nyvecsk�j�ben olvastam. K�v�nom, hogy minden sz�l� figyelmesen olvassa el ezeket a sorokat, �s engedje, hogy Isten ezek �ltal a gondolatok �ltal tan�csolja a gyermeknevel�s ter�let�n.

Egyszer Debrecenben s�t�lgatva - mindig megszoktam �llni a hatalmas k�nyves kirakatok el�tt, de nagyon kev�s p�nzem van arra, hogy �j k�nyveket vegyek, de egyszer - megl�ttam egy kis k�nyvecsk�t, teny�rnyi volt. Ez volt a c�me: Mi�rt �nekel a f�lem�le?

Na mondom, ilyen szam�r k�rd�st? Mi�rt szalad a ny�l? Mi�rt �nekel a f�lem�le? Mi�rt van hossz� f�le a szam�rnak? Ilyen k�rd�sek. De megveszem, csak 15 forint.

Nagyon j�, hogy megvettem. Aki meg�rta, az mad�rtani tud�s volt, �s meglepte, hogy a f�lem�le apuk�k - mert csak a h�mek �nekelnek -, amikor a kicsik kij�nnek a toj�sb�l, �jjel-nappal �nekelnek. �s ez ennek az okos tud�snak nem hagyott nyugtot. Mi�rt �nekel a f�lem�le apuka �jjel - nappal? Mi�rt nem el�g csak nappal?

Kivett h�rom fi�k�t a h�mek k�z�l. Bevitte a lak�s�ba �s t�pl�lta �ket. H�rom h�t m�lva visszarakta �ket. Elj�tt a kirep�l�s ideje, majd ivar�rettek lettek, �s ez a h�rom, amelyiknek hi�nyzott az apuk�s h�rom h�t, olyan rik�csol� hangot adott, hogy a n�st�nyek elmenek�ltek t�l�k. Ilyen helyzetben nincs h�zass�g, nincs f�szek, nincs nemzed�k, nincs folytat�s. Mert az a kis buta �llat, �s milyen kicsi feje van, �s m�g bel�l van egy pici agy �s az tudja, - nekem hat hetem van, hogy bele�nekeljem a sz�ks�ges dallamot a fi�k�k fej�be, hogy legyen folytat�s, hogy biztos�tsuk a j�v�t.

A ti kezetekben legal�bb 18 �vig ott voltak, meg ott vannak a gyerekek. Mit tudtatok bele�nekelni a sz�v�kbe? Bele tudt�tok �nekelni az egyetlen dallamot: "J�zus te �gi sz�p, t�nd�kl� f�ny� n�v", "Szeretlek Uram �n er�ss�gem!"

Sok sz�l� kesereg �s mondja: itt hagyott a gyerek, elment, �s miket csin�lt? H�t nem �nekelte bele a sz�l� a dallamot. Az a kicsi mad�r tan� lesz nagyon sok kereszty�n sz�l� ellen, mert tudja: hat hete van. Sz�net n�lk�l �nekel, v�gkimer�l�sig. Azt�n elengedheti a fi�k�it. Lesz h�zass�gk�t�s, lesz �j f�szek. J�nnek a kis toj�sok, j�n az �j nemzed�k, van folytat�s. De sok sz�l� ezt nem tudja, 18 �v az nem hat h�t. 18 �v, 16 �v, �s �gy mennek el, hogy nincsenek felk�sz�tve. Igen! Szomor�!

2001. m�jusi illusztr�ci�k

P�nk�sd k�zeledt�vel, �jra �tgondoljuk a Szentl�lek munk�j�t. Csod�latos megl�tni azt, hogy milyen sokr�t� feladatot v�gez az emberek �let�ben. A k�vetkez� t�rt�netek k�zvetve, vagy k�zvetlen�l mind err�l a csod�latos munk�r�l besz�lnek.

Nem vagyok rajong�!

Evang�liz�l� bizonys�gtev� besz�de sor�n �gy ki�ltott fel: - Ti engem rajong�nak h�vtok. Amikor el�sz�r j�rtam ezen a vid�ken, a hegyen s�t�lva l�ttam, hogy h�rom embert maga al� temetett a homok. Seg�ts�g�rt ki�ltottam, m�gpedig olyan hangosan, hogy a csaknem egy kil�m�terre fekv� v�rosban is meghallott�k. A seg�ts�g megj�tt, �s k�t embert siker�lt megmenteni. Akkor senki sem mondta, hogy rajong� vagyok. Most, amikor szeg�ny b�n�s�kre r�z�dul a v�gvesz�ly, hogy a k�rhozat �r�k m�lys�g�be temesse �ket, s �n pedig teli torokkal ki�ltok fel�j�k, hogy menek�ljenek, ti engem rajong�nak neveztek. �n nem rajong�sb�l teszem ezt.

Hangos sz�val k�rlek, idej�ben menek�lj! Fuss az evang�liumi rem�nys�g szikl�j�hoz!

Mit mondasz majd J�zusnak?

Egy tizenk�t�ves fi�cska hite �s ragaszkod�sa megragadta apj�nak b�nt �s vil�got kedvel� kem�ny sziv�t. �gy besz�lt a gyermek: - Apuk�m te azt hiszed, hogy a s�t�n jobb lesz hozz�d, mint J�zus. Sz�vesebben szolg�lsz neki, mint J�zusnak? Mit mondasz J�zusnak, ha el� kell majd �llnod? Felelet n�lk�l hagyta az apa ezeket a k�rd�seket s tov�bbment, de kisfi�nak ez az egyszer�, de vil�gos teol�gi�ja meghatotta.

A d�nt� bizony�t�k

Egy ember ismer�seinek f�t adott el, de bizalmukkal vissza�lve a has�bokat a megk�v�nt m�retn�l n�h�ny centim�terrel r�videbbre szabta. Ez�rt �t a falu n�pe hitv�ny embernek tartotta. Egy napon az a h�r terjedt el r�la, hogy megt�rt. Mindenki k�tked�ssel fogadta a h�rt. A f�szeres boltban cseveg� t�rsas�g egy�ntet� v�lem�nye szerint is messze volt az az ember a megt�r�s lehet�s�g�t�l. A t�rsas�g egy tagja k�zben kiosont, de nemsok�ra rohanva j�tt vissza s lelkendezve ki�ltotta: - Igaz a h�r az az ember val�ban megt�rt! L�tva a k�telked� �s kiv�ncsi arcokat, nyomat�kos hangon mondta: - Elmentem s lem�rtem a legut�bb v�gott has�bokat. Minden darab j� m�ret. Ez meggy�zte a jelenlev�ket.

K�t csod�latos sz�let�s

Mi a hasonl�s�g a sz�zt�l val� sz�let�s �s az �jj�sz�let�s k�z�tt? Mind a kett� fel�lr�l val�. Mind a kett� Isten kegyelme �ltal t�rt�nik. Mind a kett� adatik, nem lehet ki�rdemelni. Mind a kett�t az akarat al�rendel�se el�zi meg. Mind a kett� Istenben val� hit �ltal t�rt�nik. Mind a kett� Isten ig�j�n alapszik. Mind a kett� term�szetf�l�tti.

�ldott t�relmess�g

A kv�ker j�l megm�velt kertj�be veszeked�s szomsz�dj�nak a tehene gyakran bet�rt. Egy reggel a tehenet gazd�ja telk�re visszahajtva �gy sz�lt �t: - Bar�tom, tehen�t most ujra visszahajtottam a kertemb�l, de ha m�g egyszer itt tal�lom, akkor megl�tja majd, mit teszek. M�rges hangon ki�ltott vissza az �sszet�z�sre k�sz szomsz�d: - Halljam, mit tesz majd? - Megint csak visszahajtom - felelt szel�den a b�ket�r� kv�ker.

N�h�ny kal�sz Spurgeon igehirdet�seib�l a L�lekkel kapcsolatosan.

Isten orsz�g�ban nincsen olyan szab�ly, mely szerint, hogy a L�lek teljess�g�t elnyerj�k, reggel nyolckor s�v�rogni, d�lben �nekelni �s n�gy �rakor s�hajtozni kell. Isten Lelke a szabads�g Lelke, mely a maga akarata szerint j�n �s t�vozik �s saj�t bel�t�sa szerint m�k�dik.

Az ember egyetlen maradand� kincse a halhatatlan lelke, melyet ha elvesz�t, mindent elvesz�t. - Megnyer� cselekedet �ltal t�bb lelket lehet megnyerni, mint megnyer� szavak �ltal.

Az, akinek az arc�n a mennyorsz�g boldogs�ga f�nylik, t�bb lelket tud megnyerni Isten orsz�ga sz�m�ra, mint az, akinek �br�zata a hal�l komolys�g�t t�kr�zi vissza .

2001. �prilisi illusztr�ci�k

Az Istenf�l� emberek sz�m�ra kiemelked� �nnepek a nagyp�ntek �s a h�sv�t. Amikor m�r csak n�h�ny nap v�laszt el benn�nket ezekt�l az �nnepekt�l, figyelm�nket mind ink�bb ford�tsuk Isten fel�. Ha v�giggondolom ezen �nnepek jelent�s�g�t, �jra meger�s�dik bennem a h�v� ember Istent�l kapott legnagyobb k�ldet�se, feladata: A BIZONYS�GT�TEL! A k�vetkez� illusztr�ci�k a bizonys�gt�telre ir�ny�tj�k a figyelm�nket. Ne k�slekedj�nk �s ne v�rjunk m�sra, hanem minden lehet�s�get kihaszn�lva �lj�nk a bizonys�gtev�s nagyszer� lehet�s�g�vel.

Aki �gy �l, ahogy tan�t

Egy misszion�rius hindu n�k csoportja el�tt besz�lt, �s meglep�dve l�tta, hogy egyik�k felkel �s t�vozik. Hamarosan visszat�rt azonban, �s m�g figyelmesebben hallgatott, mint azel�tt.
- Mi�rt t�vozt�l besz�dem k�zep�n? - k�rdezte a misszion�rius.
- Annyira �rdekeltek azok a csod�k, amikr�l besz�lt�l, hogy elmentem, �s megk�rdeztem a szolg�dt�l, hogy �gy is �lsz-e, ahogy tan�tasz. Azt mondta, hogy igen, ez�rt visszat�rtem, hogy m�g t�bbet halljak J�zusr�l - felelte az asszony.

Aki Isten szomsz�ds�g�ban lakik

Egy angol utaz� pr�b�lt Jeruzs�lemben valakit tal�lni, aki besz�lt angolul �s arabul is. Hallott egy amerikai misszion�riusr�l, aki a k�zelben lakott. Az utaz� meg�ll�tott egy arab fi�t, aki ugyan keveset tudott angolul, de megk�rdezhette t�le, hogy odavezetn�-e a misszion�rius h�z�hoz. A kisfi� arca felragyogott �s ezt k�rdezte:
- Ahhoz a n�nihez vezesselek, aki Isten szomsz�ds�g�ban lakik?
Ha egy tanulatlan utcagyerek felismerte azt, hogy ki j�r Istennel, mi�rt nem �l�nk �gy, hogy a vil�g megl�ssa mibenn�nk is J�zust?

Gy�z�tt a Galileai

Julianus, aki r�mai cs�sz�r volt Kr. u. 360 - t�l 363 - ig, rendeletbe foglalta, hogy a kereszty�ns�get t�rv�nyen k�v�l kell helyezni, �s igyekezett azt elpuszt�tani. Egy id�s kereszty�n mellett elhaladva egy napon Julianus �gy sz�lt:
- Hol van most a ti Krisztusotok? 
Az id�s ember ezt v�laszolta:
- K�sz�ti a kopors�t a r�mai birodalomnak. 
V�g�l a haldokl� Julianus felki�ltott:
- �, Galileai, gy�zt�l!

Pr�dik�l�s �tk�zben

Az Assisi Ferenc �lete c�m� k�nyvben sz� van arr�l, hogy Assisi Ferenc egyszer megh�vott egy fiatal szerzetest, hogy menjenek a v�rosba �s pr�dik�ljanak. Nagy megtiszteltet�snek tekintve a megh�v�st, a szerzetes k�szs�gesen csatlakozott Ferenchez. Eg�sz nap j�rt�k az utc�kat, mell�kutakat, sik�torokat �s a k�lv�rosokat. Sok sz�z emberrel tal�lkoztak. A nap v�gezt�vel hazaindultak. Ferenc egyetlen egyszer sem pr�dik�lt a t�megnek, �s nem besz�lt senkinek az evang�liumr�l. Fiatal t�rsa nagy ki�br�ndults�ggal mondta:
-Azt gondoltam, hogy pr�dik�lni megy�nk a v�rosba.
Ferenc ezt v�laszolta:
- Fiam, pr�dik�ltunk. Pr�dik�ltunk, amikor ment�nk. Sokan l�ttak benn�nket, �s magatart�sunkat �lesen megfigyelt�k. Semmi haszna sincs annak, ha elmegy�nk valahova pr�dik�lni, am�g nem pr�dik�lunk minden�tt, ahova megy�nk.

2001. m�rciusi illusztr�ci�k

T�ls�gosan elfoglalt emberek

Aki t�ls�gosan elfoglalt ahhoz, hogy im�dkozz�k, tal�n sokkal elfoglaltabb ann�l, mint ahogy Isten valaha is tervezte az �let�re vonatkoz�an. Teremt� Isten�nk �gy tervezte az �let�nket, hogy abban megfelel� helye legyen az im�dkoz�snak is napr�l napra, egy eg�sz �leten �t.

Mi�rt im�dkozzunk?

Ne im�dkozzunk k�nny� �let�rt, hanem az�rt, hogy legy�nk er�sebbek! Ne im�dkozzunk olyan feladatok�rt, amelyekkel egyenl� az er�nk, hanem im�dkozzunk olyan er��rt, amely megfelel feladatainknak! Azt�n munk�nk elv�gz�se nem csoda, hanem mi v�lunk csod�v�. Mindennap csod�lkozunk az �let gazdags�g�n, amelyet Isten kegyelm�b�l nyer�nk.

Az im�dkoz�s a foglalkoz�sa

William Careyt valamikor dorg�lt�k az�rt, mert szerint�k t�l sok id�t ford�tott az im�dkoz�sra, �s elhanyagolta foglalkoz�s�t ( cip�foltoz� mester volt ). Azt v�laszolta, hogy a k�ny�rg�s, a h�laad�s �s a k�zbenj�r�s sokkal fontosabb az �let�ben, mint az, hogy kincseket gy�jts�n a f�ld�n. " Az im�dkoz�s az �n val�di foglalkoz�som!" - mondta. " A cip�foltoz�s mell�kes; csak abban seg�t, hogy kifizessem a k�lts�geket."

53 �r�n �t tart� imak�z�ss�g

�t embert elz�rt egy f�ldoml�s egy b�ny�ban Kentacky, Salemben. Semmi ennival�juk nem volt. Teljes s�t�ts�g szakadt r�juk. Az egyik�k megmenek�lhetett volna, ha nem rohant volna vissza, hogy a t�bbieket figyelmeztesse. Amikor a k�lvil�gt�l elz�rt emberek felfedezt�k, hogy nem menek�lhetnek meg, kezdtek im�dkozni �s �nekelni. Im�ds�guk �s dics�ret�k �tvenh�rom �r�n �t tartott. Azt�n megmentett�k �ket. K�s�bb a f�rfiak �gy tettek bizonys�got �lm�ny�kr�l:" P�ntek reggelt�l vas�rnap reggelig voltunk ott. Sz�net n�lk�l im�dkoztunk! Amikor a ment�alakulat el�rt minket, m�g mindig im�dkoztunk!" A napvil�gra ker�lt f�rfiak b�ny�szsisakjaira ezek a szavak voltak bev�sve: " Ha holtak lesz�nk, mire r�nk tal�ltok, tudj�tok meg, hogy mindny�jan �dv�z�lt�nk!"

Meg nem hallgatott im�k

Gyakran �ld�s nek�nk az, ha Isten nem hallgatja meg im�ds�gainkat. N�ha ugyanis helytelen az ind�t�kunk, m�skor nem tudjuk igaz�n, mire van sz�ks�g�nk, vagy ha ismern�nk a k�r�lm�nyek r�szleteit, akkor sajn�ln�nk, hogy Istent zaklattuk valamilyen k�r�s�nkkel. K�vess�k az �r J�zus p�ld�j�t, aki �gy fejezte be im�ds�g�t a Gecsem�n� kertben: AAty�m, ha nem t�vozhat el t�lem ez a poh�r, hanem ki kell innom, legyen meg a Te akaratod!@ (Mt 26:42)

Kedves testv�reim, kedves bar�taim! Vajon ha a mi ima�let�nk ker�lne nagy�t� al�, milyen k�vetkeztet�seket lehetne levonni bel�le? A kegyelmi id� m�g tart, �lj�nk azzal a nagyszer� lehet�s�ggel amit az im�dkoz�son kereszt�l nyerhet�nk.

 
2001. Febru�ri Illusztr�ci�k
"�bred�s!"

Az elm�lt �vekben tal�n ezt a sz�t mondt�k ki a legt�bbet h�v� k�r�kben. A h�v�k sokas�ga ki�lt �bred�s ut�n. Akik valaha is r�szesei voltak �bred�snek, ma is nagy �r�mmel �s h�l�val eml�keznek r�, �s az ott nyert �ld�sokat egy �leten �t hordozz�k magukban. Akik m�g soha nem �ltek �t �bred�st, azok v�gyva v�rj�k, hogy ez a csoda az � �let�kben is megt�rt�nj�k. Az �bred�s mindig Istent�l j�n, de nek�nk embereknek meg kell fizetni az �r�t. A k�vetkez� t�rt�netek mind ebbe az ir�nyba terelik a figyelm�nket. Azt is megl�thatjuk, hogy az egyik legfontosabb kulcs az �bred�shez az im�ds�g.

Im�dkozunk, de ...

- Mi �bred�s�rt im�dkozunk - mondta egy �szinte lelk�let� istenf�l� asszony - de tal�n nem v�rjuk gyermeki hittel.
M�sok is im�dkoznak, de vajon ki v�rja komolyan az �bred�st? Aki k�telkedik.... ne gondolja... hogy b�rmit is kaphat az �rt�l, viszont: nagy hat�sa van az igaz ember buzg� k�ny�rg�s�nek.
Fontos ma feltenn�nk a k�rd�st, hogy mi egy�ltal�n elkezdt�nk-e m�r hittel im�dkozni az �bred�s�rt, vagy csak besz�l�nk ennek sz�ks�gess�g�r�l. �s ha elkezdt�k m�r az im�dkoz�st, akkor igaz, �szinte hittel tessz�k-e?

Te mire �p�tesz?

Egy h�res igehirdet� egyszer az im�ds�gr�l besz�lt. T�bbek k�z�tt ezeket mondta:

- Ha a p�nzben l�tjuk neh�zs�geink megold�s�t, a p�nzt�l elv�rhat� eredm�nyekhez jutunk. Ha a szervezetts�gre alapozunk, megkapjuk azt, amit a szervezetts�g ny�jthat. Ha a k�pzetts�gben b�zunk, a k�pzetts�g is megadja, ami t�le elv�rhat�. Ha az �kessz�l�sra �p�t�nk, az is megadja a t�le telhet�t. Nem akarom lekicsiny�teni ezeknek a t�nyez�knek a jelent�s�g�t, mert mindegyik j� a maga nem�ben �s a maga hely�n, de ha az im�ra alapozunk, akkor azt kapjuk meg, amit Isten adhat!

Az, hogy az �bred�s m�g mindig v�rat mag�ra, nagyr�szt annak k�sz�nhet�, hogy az emberek az odasz�nt ima�letet kihagyva, m�s m�dszerekkel akart�k el�rni az �bred�st. Sok mindent megtapasztaltunk m�r, de az �bred�st csak akkor fogjuk �t�lni, ha az Isten szerinti �ton k�zeled�nk fel�. Ez az �t pedig az odasz�nt, magunkat �s m�sokat is meggazdag�t� ima�let.

Milyen az ima�leted?

N�mely ember ima�lete olyan, mint a r�ngat�s k�t: csak k�l�nf�le nyomor�s�gok, betegs�gek r�ngatj�k meg alkalmilag. M�sok� olyan, mint az art�zi k�t: ezek k�vetik az �r int�seit, hogy mindig im�dkozni kell, �s meg nem rest�lni. De van enn�l magasabb fokozat is: a sz�k�k�t, amikor a sz�v �gy megtelik h�l�val �s dics�rettel, hogy mindig ujjongva sz�kik el� bel�le az im�ds�g.

Tudunk-e olyan lelkesen im�dkozni az �bred�s�rt, mint ahogyan a sz�k�k�t l�velli az �g fel� a vizet?

A mester kez�ben

Egy kanna megkevert fest�k haszn�latra k�szen �llt a padl�n. A fest�k besz�lni kezdett:
- Most kifestem sz�pen a lak�st �s gy�ny�r� lesz.
Erre az asztalon hever� ecset is megsz�lalt:
- Tulajdonk�ppen a lak�st �n festem ki, n�lk�lem mit sem csin�lhatsz.
A l�tra sem maradt csendben:
- Ugyan, mire mentek n�lk�lem - jegyezte meg �nhitten.
A szob�ba l�p� fest� hallva a t�rsalg�st, mag�ban ezt gondolta:
- �gy l�tom jobban teszem, ha egy szabadnapot csin�lok magamnak. Majd megl�tjuk mi t�rt�nik.
Kider�lt, hogy a fest�k, az ecset �s a l�tra semmire sem mehet a fest� n�lk�l. Vele azonban az eg�sz lak�st sz�pp� tehetik.

Ma a legnagyobb probl�ma az egyh�zakban �s gy�lekezetekben, hogy - fest�kk�nt, ecsetk�nt �s l�trak�nt, - a Mester n�lk�l v�gzik munk�jukat. Am�g ezen a ter�leten nem t�rt�nik v�ltoz�s, addig az �bred�s csup�n el�rhetetlen �lom marad. Ha azonban k�szek vagyunk a mester kez�ben eszk�z�kk� lenni, akkor elkezd�dik az Istent�l j�v� csoda.

[HOME]

2001. Janu�ri Illusztr�ci�k

A Janu�r az ima h�napja, hiszen ekkor tartjuk a gy�lekezeti imahetet, ekkor rendezz�k meg az �kumenikus ima�r�t is, �s szem�lyesen is ekkor im�dkozunk a legt�bbet az �j esztend� �ld�sai�rt. Rovatomban ebben a h�napban 12 kal�szt szeretn�k �tadni minden kedves olvas�nak. Ezek a kal�szok Charles Haddon Spurgeon igehirdet�seib�l val�k, �s az im�val kapcsolatosak.

- Amilyen igaz, hogy elektromos �ton h�rt adhatunk egyik kontinensr�l a m�sikra, amilyen igaz, hogy az �gitesteket a vonz�er� t�rv�nye uralja, olyan igaz az is, hogy az ima titokzatos, de val�s�gos er�.

- Az im�nak olyan nagy az ereje, hogy k�pes azt a kart megmozd�tani, mely a vil�gmindens�get mozg�sba hozta.

- Az ima fel�vezi Isten vit�zeinek derek�t, hogy ac�lozott inakkal �s b�tor elsz�nts�ggal indulhassanak harcba.

- Az ima a h�v� gyermek g�gy�g�se, a k�zd� hith�s diadalki�lt�sa �s a haldokl� szent hatty�dala.

- Az ima kulcs�val kiny�lik a menny torn�ca �s bez�rul a pokol kapuja. Az ima a hit lehelete.

- Az ima hasonl�t M�zes felemelt karj�hoz, mely nagyobb k�rt tett az ellens�ges am�lekit�kban, mint J�zsu� kardja.

- A v�mszed� foh�sza:@Istenem, l�gy irgalmas hozz�m b�n�sh�z@ csod�latos ima. Valaki szent s�rg�nynek nevezte, �s val�ban, ez a k�ny�rg�s annyira szabatos, t�m�r �s mentes a felesleges sz�t�l, hogy b�zv�st annak mondhatjuk.

- Az im�nak a s�lya sz�m�t, nem a hossza. N�mely ima olyan hossz�, hogy szinte megfullad a szavak takar�ja alatt. Az im�nk el�g hossz�, ha Isten tr�nj�hoz fel�r; ha nem �r od�ig, az sem haszn�l, ha �r�kig tart.

- Sokan azt mondj�k, hogy b�rmikor lehet im�dkozni. Tudom, hogy lehet, de att�l tartok, hogy az, aki nem im�dkozik rendszeresen, nagyon ritk�n im�dkozik.

- Nem lehet t�l gyakran im�dkozni. A hiv� sz�vnek annyira term�szet�v� v�lik az im�dkoz�s, mint a m�gnest�nek a tulajdons�ga, hogy �szak fel� vonz�dik.

- A fa nem hullatja gy�m�lcs�t mindig az els� r�z�sra. R�zd az isteni �g�retek f�j�t, m�g a meghallgat�s gy�m�lcse az �ledbe nem hullik.

- Aki m�sok�rt im�dkozik, Krisztussal egy�tt t�nykedik, mert � is esedezik m�sok�rt a mennyei Aty�n�l.

Kedves testv�rem, bar�tom. K�v�nom, hogy -e gondolatok seg�tsenek v�gign�zni ima�letedet. Ha �gy l�tod, hogy sz�ks�ges rajta v�ltoztatnod ne k�slekedj hanem azonnal tedd meg. Ha ima�leted Isten akarata szerint �led, akkor ez sz�modra �ld�sok forr�s�v� lesz.

Decemberi Illusztr�ci�k:

�nk�ntelen�l is felvet�dik �jra meg �jra benn�nk, hogy vajon �let�nket l�tva a k�rnyezet�nk felismeri-e a benn�nk munk�lkod� hitet? K�l�n�sk�ppen igaz ez akkor, amikor J�zus Krisztus sz�let�s�re eml�kez�nk. Hadd eml�keztess�k cselekedeteink �s �let�nk a k�rnyezet�nkben �l� embereket, hogy am�g van id�, �k is t�rjenek meg �s j�rjanak �j �letben.

�j �let

Isten megt�r�sre h�v� szav�t hallgatta egy ember egy nagy evang�liz�ci�s alkalmon. M�snap m�r kor�n reggel elment munkaad�j�hoz, megkeresve �t, �tadott neki egy arany�r�t mondv�n, hogy nyolc �vvel ezel�tt lopta el t�le, az�ta viselte, de most visszaadja �s bocs�natot k�r t�le.

- Mi�rt adja �ppen most vissza? - k�rdezte a tulajdonos.

- Tegnap este megismertem az �dv�z�t�t, az�rt els� dolgom, hogy visszaadjam, amit �nt�l elloptam. Ha besz�lhettem volna tegnap este �nnel, m�r akkor visszahoztam volna.

 �   �   �   �   �  

Ha figyel�nk Istenre, � megadja nek�nk, hogy �szrevegy�k a bizonys�gt�telre alkalmas lehet�s�geket. Sokszor lelem�nyess�g�nk is hozz�j�rulhat ahhoz, hogy min�l t�bb embernek tudjunk sz�lni a b�nb�l val� szabadul�s �tj�r�l. A k�vetkez� t�rt�netben egy olyan lelkip�sztort l�thatunk, aki megtal�lta a m�dj�t az eredm�nyes bizonys�gt�telnek.

Krisztus v�re megtisz�t a b�nt�l

Egy lelkip�sztor bibli�ja v�g�n h�rom lap volt: egy fekete, egy piros �s egy feh�r. Amikor ak�r h�vei, ak�r az �rdekl�d�k tan�csot k�rtek t�le lelki dolgokban, ezt mondta:

- �me, ilyen fekete volt a lelk�nk - mutatott a fekete sz�nre -, s J�zus v�re, mely ilyen piros - itt a piros sz�nre mutatott -, ilyen feh�rre mosta �let�nket - s az �rdelk�d� fel� t�rta a feh�r lapot.

 �   �   �   �   �  

A sok f�ny�z�n �s pompa k�zepette, ami k�l�n�sk�ppen jellemz� ezekre a napokra, felvet�dhet mindannyiunkban a k�rd�s, hogy mennyire tudunk f�nykedni a vil�gban azon a helyen, ahov� Isten helyezett. A k�vetkez� sorok seg�tenek ennek e k�rd�snek a megv�laszol�s�ban.

"�gy f�nylj�k a ti vil�goss�gotok..."

Csod�latos, hogy az �sv�nyok k�z�tt a legkem�nyebb a gy�m�nt, s egyszersmind a leg�rt�kesebb �s legcsillog�bb is.

Van-e benn�nk ilyen szil�rds�g, ilyen er� �s ilyen �llhatatos kem�ny jellem �s ragaszkod�s J�zus ir�nt? Tudjuk-e �gy ragyogtatni �let�nkkel a J�zust�l nyert f�nyt, �rt�ket �s lelki kincseket? Ha igen, akkor mint igazak, fogunk f�nyleni az � orsz�g�ban, �s m�r itt visszat�kr�zhetj�k az � Isteni k�p�t, az � megv�lt� szeretet�nek soha el nem halv�nyul� dics�s�g�t.

A Szentl�lek vezet�s�nek engedve t�lts�k be k�ldet�s�nket, �s �gy a kar�csonyi �nnepl�s�nk nem k�ls�s�gekb�l, hanem bels� igaz boldogs�gt�l lesz �thatott.  

[HOME]

Novemberi Illusztr�ci�k:

Ezekben a hetekben �s h�napokban sokat hallunk majd J�zus Krisztus szem�ly�r�l. Az ig�k olvas�sa alatt �s az igehirdet�sek hallgat�sa k�zben mindig arr�l az �rr�l hallunk, aki az�rt j�tt, hogy az embert megkeresse �s megmentse. Vajon mi milyen �rz�sekkel gondolunk szeretteinkre, akik m�g J�zus Krisztus n�lk�l �lik �let�ket? A k�vetkez� t�rt�net adjon b�tor�t�st arra n�zve, hogy ne sz�nj�nk meg im�dkozni szeretteink�rt.

Tudom, hogy elfogadtad J�zust

Egy kar�csony esti �sszej�vetel v�g�n j�l �lt�z�tt f�rfi emelkedett fel a hely�r�l, s ezt mondta:
- �n elfogadom Krisztust �dv�z�t�m�l!
 
M�snap este karj�n egy v�zna kisfi�val l�pett a terembe. A gyermeket az emelv�nyre t�ve a pr�dik�torhoz l�pett �s s�gva mondta:
- Ez az �n kis J�zsik�m. Az orvosok szerint nem �lhet sok�ig, meg kell hallnia.
A pr�dik�tor r�n�zett a gyerekre. L�tta, hogy arca t�l feh�r, karjai v�konyak. Ezut�n az apa csenev�sz gyermek�hez l�pve b�szk�n mondta:
- Ez J�zsika. � vezetett engem Krisztushoz.
 
A pr�dik�tor kiss� megh�kkent, mert azt hitte, hogy az embert � vezette az �rhoz.
- J�zsika �gy sz�lt hozz�m: "Apu, �n nem mehetek a templomba, de anyu elmegy veled, �n pedig az eg�sz id� alatt im�dkozom." Est�nk�nt ahogy hajl�kunkba benyitottam, a gyerek kis mank�j�val az ajt�ig j�tt. �n karjaimba vettem. Ilyenkor minden este megk�rdezte: Apu, elfogadtad ma este J�zust? Tegnap este azonban amikor karjaimba vetette mag�t, nem tette fel a k�rd�st. Ehelyett arcocsk�j�t a v�llamba temetve k�nnyes �r�mmel mondta: "Apu, tudom, hogy te ma este elfogadtad J�zust!" Testv�rem, �n az�rt t�rtem meg, mert ez a gyermek im�dkozott �rtem.

*****

H�v� emberek k�z�tt is sokszor elhangzik a k�rd�s: bizonyosak vagyunk-e az �r�k �let�nk fel�l? A k�vetkez� sorok hiszem, hogy sokakat m�lyen elgondolkodtatnak. Nagyon b�zom abban, hogy olyanok is lesznek, akik h�s�gesebben kezdik el k�vetni J�zust. B�rcsak mindannyian felk�sz�lve v�rn�nk a mi Mennyei Aty�nkkal val� tal�lkoz�st.

A kis Adorj�n �lma

Rendk�v�li �lma volt a kis Adorj�nnak. L�tta a menny gy�ny�r� kapuit �s falait. A kapukon k�v�l �llt a f�ld �sszegy�jt�tt n�pe. � maga is ott volt a nagy seregben. Ott volt �desapja, �desanyja �s ott volt k�t testv�re, Edit �s Ern�. A menny kapuj�hoz k�zel, kez�ben egy nagy k�nyvvel angyal �llt �s sz�l�totta azok nev�t, akik bemehetnek. Akinek a neve elhangzott, az otthagyta a t�meget �s bel�pett a gy�ny�r� v�rosba. Egyszer csak hallja, hogy �desanyja nev�t ki�lltj�k. Oda rohant � is, megragadta anyja kez�t, s k�rte:
- �h, mama, hadd menjek veled �n is!
- Nem, �des fiam, te nem mehetsz be a mama nev�n - mondta �desanyja. Neked v�rnod kell, s majd megtudod, hogy neved benn van-e a k�nyvben.
 
N�h�ny perc m�lva apja nev�t hallotta. �t is k�rte, hogy vigye be mag�val. Apja azonban fej�t r�zva felelte:
- Nem, fiacsk�m, itt csak az mehet be, akinek a neve be van �rva az �let K�nyv�be. V�rnod kell, s majd kider�l, hogy ott van-e a te neved is.
Adorj�n teh�t v�rt. Nemsok�ra testv�r�nek, Editnek a neve hangzott. Edit otthagyta k�t testv�r�t, s a nagy sokas�gb�l bel�pett a dics� mennyei v�rosba. Milyen elhagyatottnak �rezte mostm�r mag�t a kis Adorj�n. Szem�ben nagy k�nnycseppek jelentek meg. Azon t�prengett, vajon az angyal kez�ben lev� nagy K�nyvben ott van-e az � neve is? Egyszer csak ki�ltja az angyal:
- Bar�t Adorj�n!
- Itt vagyok!
 
Olyan hangon ki�lltott, hogy fel�bredt r�. Nem csak � �bredt fel, hanem a f�ldszinten alv� �desanyja is f�l�bredt. Felki�ltott hozz�:
- Mi van veled �des Adorj�nom?
- Jelenkeztem, mert a nevemet ki�ltott�k - felelt vissza a fi�.

A mennybe csak az l�phet be, akinek a neve be van �rva az �let K�nyv�be. Ott van-e a neved?! (Jelen�sek 21:27)

[HOME]

Okt�beri Illusztr�ci�k:

A ny�ri szabads�gok ideje lej�rt �s elindult egy nagyon mozgalmas �szi id�szak. Visszamentek a gyermekek az iskol�ba, a feln�ttek sz�m�ra pedig elkezd�d�tt a munk�val teli h�tk�znapok sorozata. Amikor tervez�nk �s sz�mba vessz�k feladatainkat, tegy�k mindenek felett els� helyre a l�lekment�s szolg�lat�t. A lehet�s�gek sor�t Isten t�rja el�nk, mintegy aj�nd�k k�ppen. A nagy k�rd�s, hogyan tudunk vel�k �lni.

H�rom k�vetelm�ny

Lelki munk�ra jelentkez� fiatalemberhez int�zte egy id�s, tapasztalt munk�s a k�vetkez� szavakat. Sz�ks�ged lesz a Biblia ismeret�re, az�rt tanulnod kell.

- Sz�ks�ged lesz a kegyelemre, az�rt im�dkoznod kell. Sz�ks�ged lesz eg�szs�ges, vil�gos �szj�r�sra, ez�rt vonulj vissza csendben, �s szent megnyugv�ssal hagyatkozz az �r t�ved�smentes �tbaigaz�t�s�ra.

****

Elgondolkodva a k�vetelm�nyeken, n�zz�nk k�r�l �s vizsg�ljuk meg, hogy hol kell legel�sz�r bizonys�got tenn�nk. Figyelm�nk forduljon a csal�dunk fel�.

Az ima mindenn�l t�bbet �r

Egy csal�dapa nem l�togatta az istentiszteleteket. Feles�ge �s kisl�nya elfogadta az Urat, de � kem�ny maradt. Nem akart meghajolni az �dv�z�t� el�tt. Egy este hallotta, amint gyermeke lefekv�s el�t �gy im�dkozott:

- J� Aty�m, �n nem akarom, hogy apuk�m elvesszen, �s csak te mentheted meg �t. Amikor a mennybe megyek, nem akarok t�le �r�kre elk�sz�nni. Azt akarom, hogy � is oda jusson.

M�lyen �rintette az apa sz�v�t ez az ima. Nagy meglepet�st �s �r�m�t jelentett mind az any�nak, mind a kisle�nynak, hogy a legk�zelebbi vas�rnap este az ember k�sz volt vel�k menni az �sszej�vetelre. Minden eszmecser�n�l �s n�gat�sn�l t�bbet �rt a gyermek egyszer� hite �s im�ja. K�s�bb az ember meghallotta �s elfogadta az Evang�lium �zenet�t. Hithez jutott, s azont�l h�rom eggy� lett sz�v �llt a nagy Kir�ly rendelkez�s�re.

****

Aki Istent tette els� helyre

A sv�jci harangj�t�kok hangverseny�re megh�v�t kapott egy fiatal le�ny. Nagyon v�gyott elmenni, de anyja figyelmeztette, hogy a hangverseny id�pontja egybeesik az ima�ra idej�vel. M�g azt is mondta az anya, hogy Istent nem szabad elhanyagolni. Az ima�ra legyen minden f�ldi �r�mn�l el�bbreval�. A le�ny r�vid sz�vb�li k�zdelem ut�n az ima�ra mellett d�nt�tt. Az �ra v�g�n fel�llt �s bizonys�got tett. Elmondta, hogy mennyire v�gyott meghallgatni a haragj�t�kot, de Istent teljes sz�v�vel szereti, s nem tudna elmaradni az ima�r�r�l.

N�h�ny �ra m�lva a le�ny otthon�hoz k�zel borzalmas szerencs�tlens�g t�rt�nt. K�t szem�lyvonat egym�snak rohant. Jajgat�s, sikoltoz�s t�rte �t az esti l�get. A le�ny �s anyja a helysz�nre siettek, hogy valamit tehessenek az �ldozatok�rt. A le�ny a roncsok k�z�l el�t�r� sz�nalmas ny�g�st hallva egy verg�d� n�t�l megk�rdezte:
- Tehetek �n�rt valamit?
A haldokl� n� hirtelen ezt k�rdezte:
- Nem �n az a le�ny, aki ma este hangverseny helyett ima�r�ra ment?
- Igen, �n vagyok, de honnan tudja ezt?
- �n is ott voltam - mondta a szerencs�tlen�l j�rt n� -, hallottam az �n bizonys�gt�tel�t. Az �n bizonys�gt�tel�n megindulva ma este sz�vemet teljes bizalommal J�zusnak adtam. �n most meghalok, de k�sz vagyok menni az �rhoz.

Tegy�k �let�nkben mindig els� helyre Istent �s az � �gy�t, akkor megtapasztaljuk, hogy � haszn�l benn�nket az emberek fel�.

2000. j�liusi illusztr�ci�k

Sokszor elhangz� k�rd�s: Ki a gazdag? Mi a gazdags�g? Hogyan lehetn�k gazdag?

Mivel szinte nincs is olyan ember akit ne foglalkoztatn�nak ezek a k�rd�sek, j� k�z�sen is elgondolkodni, milyen helyes v�lasz adhat�. A sok b�lcselked� v�lasz helyet, �lljon itt ez a t�rt�net. Ezt a t�rt�netet olvasva hiszem, hogy sokkal t�bben fogj�k majd b�tran mondani: Igen �n gazdag vagyok!

A Gazdag Fi�

- Mi�rt is nem vagyok gazdag? �gy szeretn�m ha nekem is olyan dolgaim lenn�nek, mint amilyenekkel iskolat�rsaim dicsekedhetnek - �gy el�gedetlenkedett Tibi, amikor az iskol�b�l hazaindult.
- Mond csak kisfiam, - fordult fel� apja -, mennyit k�rn�l a l�baid�rt?
- A l�baim�rt? - k�rdezte megh�kkenve.
- Na igen, mire haszn�lod a l�baidat?
- H�t... a l�baimmal szaladg�lok, ugr�lok, labd�zom, sok mindent csin�lok.
- K�t karodat tal�n m�gis csak odaadn�d t�zezer�rt?
- Nem �n, ap�m!
- Na �s a hangodat? El�g kellemesen �nekelsz, j�l tudsz besz�lni... �gy gondolom, nem v�ln�l meg a hangodt�l t�zezer�rt.
- Nem, egy�ltal�n nem.
- Az eg�szs�gedt�l sem?
- Att�l sem.
- Ott van a hall�sod �s az �zl�sed. �gy gondolom, mind a kett� egyenk�nt legal�bb �tezret �r.
- Most vegy�k h�t a k�t szemedet. Belenyugodn�l abba t�zezer�rt, hogy �leted h�tralev� r�sz�t vaks�gban t�ltsd el?
- Abba sohasem nyugodn�k bele.
- V�rj csak Tibi.... �tvenezer nagy �sszeg. M�g annyi�rt sem adn�d oda a k�t szemedet?
- Eg�szen biztos vagyok benne, hogy nem adn�m!
Ekkor az apa pap�rt vett el� �s sz�molt: k�t l�b t�zezer, karok t�z, hang t�z, hall�s �t, �zl�s �t, j� eg�szs�g t�z, k�t szem �tven.
- Fiam, te a legsz�kebb sz�m�t�s mellett is t�bbet �rsz sz�zezern�l. Most teh�t szaladg�lj, j�tszadozz, ugr�lj, r�gd a labd�t, kacagj �s hallgasd a j�tsz� t�rsaid kacag�s�t. N�zd a k�r�l�tted l�v� gy�ny�r� dolgokat az �tvenezern�l t�bbet �r� szemeiddel. J�jj haza d�lben a szok�sos j� �tv�gyaddal �s gondolj arra, hogy val�ban milyen gazdag vagy.
Ezt a j� leck�t Tibi sohasem felejtette el. Az�ta, ha egy testi hib�s vagy vak embert l�t, mindig arra gondol, hogy milyen sok dolog�rt kell h�l�snak lennie. Ez a lecke seg�ts�g�re volt abban, hogy megel�gedett lehessen.
Minden gazdags�gra v�gy� gyermeknek �s feln�ttnek, had legyen v�lasz a k�vetkez� n�h�ny sor.

Igazi �rt�k

- Milyen �rz�s milliomosnak lenni? - k�rdezt�k egyszer Pullman Gy�rgyt�l.

- Err�l m�g nem gondolkodtam - felelte a h�res Pullman kocsik gy�rt�ja - �s �gysz�lv�n Pullman v�ros birtokosa -, de most, hogy sz�ba j�tt, �gy gondolom, nem vagyok boldog �s hat�rozottan nem vagyok boldogabb, mint amikor egyetlen doll�rral sem rendelkeztem �s virradatt�l s�t�ted�sig dolgoznom kellett. J� ruh�ban j�rtam akkor is �s ma is csak egy ruh�t hordok. J� �tv�ggyal ettem naponta h�romszor �s j�val t�bbet, mint amennyit mostan�ban a h�rom �tkez�sn�l fogyasztok. Kevesebb volt a gondom, jobban aludtam �s hozz�tehetem: tal�n sokkal boldogabb voltam, mint mostan�ban - nem egyszer - vagyok.

Hol �s miben tal�lhat� az igazi �rt�k? Krisztusban �s az � nagy �dv�ss�g�nek a megismer�s�ben, valamint abban az igaz�n maradand� gazdags�gban, amelyet � minden benne h�v�nek megad. A sz�vet ezen a vil�gon semmi egy�b ki nem el�g�theti. "�s a vil�g elm�lik..." (1Jn 2 :17) 3

[HOME]