Evang�liumi H�rn�k - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

1997. DECEMBER

H�l� Barnab�s:

ADVENTI VISSZAEML�KEZ�S

Mi�ta csak vissza eml�kszem gyermekkori �veimre, a legkedvesebb �s a legv�rtabb �nnep sz�momra a kar�csony volt. M�g sz�let�s napomra sem v�rtam �gy, mint Kar�csony napj�ra. Ez egyr�szt az�rt volt, mert kar�csonykor mi gyermekek sokkal t�bb aj�nd�kot kaptunk, m�sr�szt pedig a kar�csony k�zeledt�vel nagyba ment a s�t�s - f�z�s �s a szaloncukor k�sz�t�se. �gy azt�n b�ven kijutott sz�munkra a k�l�nleges �dess�gekb�l. Nagyon sok sz�p �lm�nyem maradt meg a serd�l� kori �veimb�l. Tal�n hat �ves lehettem, amikor k�s� este nem akartam �gyba menni, mert v�rtam az angyalk�ra. Nagysz�leim ugyanis azt �ll�tott�k, hogy az angyal hozza a feld�sz�tett kar�csonyf�t �s az aj�nd�kokat. Persze az angyal mindaddig nem j�tt, am�g fent voltam. De mihelyst elnyomott az �lom, az angyal belop�zkodott a h�zba �s reggel, amikor felkeltem, a sz�p nagy kar�csonyfa ott �llt a t�rsalg� k�zep�n �s alatta a sok aj�nd�k. A kedves eml�kek z�m�b�l m�gis kiemelkedik egy, amely a legmegragad�bb volt az adventi v�rakoz�st illet�en. Kint, k�lf�ld�n t�rt�nt ez, amikor el�sz�r �rtettem meg, hogy a kar�csonyi �nnep nem az aj�nd�kok z�m�b�l �ll. Kint, k�lf�ld�n �rtettem meg igaz�n a Titusz 2:11 biblia verset, amely ezt mondja: Mert megjelent az Isten �dv�z�t� kegyelme minden embernek!

1956. december m�sodik het�ben t�rt�nt ez. N�metorsz�g hat�r �llom�s�ban �llt meg vel�nk a gyorsvonat. Mintegy 3,500 magyar menek�ltet sz�ll�tott ez a speci�lis szerelv�ny. Franciaorsz�g fel� haladtunk. A helybeli V�r�skereszt kirendeltjei �s a N�metorsz�gban �l� magyarok sokas�ga j�tt ki el�nk a vas�t �llom�sra. Megaj�nd�koztak benn�nket egy kis csomaggal. Ha j�l eml�kszem, a csomagban mosd�szappant, fogkef�t, paszt�t, f�s�t, goly�s tollat, �r� pap�rt, bor�t�kot �s egy kis t�bla csokol�d�t tal�ltunk. Ezenk�v�l ezek az emberek adtak m�g egy hossz� feh�r gyerty�t, amelyet az ablakba kellett tenni �s meggy�jtani. �gy k�sz�nt�ttek benn�nket, magyar menek�lteket, �s b�cs�ztak el t�l�nk, amint a vonat lassan kih�zott az �llom�sb�l. Ekkor valaki a porondon elkezdett �nekelni: "Isten �lld meg a magyart, j� kedvvel, b�s�ggel..." A vonaton az emberek �tvett�k a Himnusz szavainak �nekl�s�t �s m�ly �rz�ssel folytatt�k. Az �llom�s lassan �sszezsugorodott �s a porondon �ll� emberek majdnem elt�ntek, mire v�g�re �rt�nk az �nekl�snek. Nagy csend k�vetkezett. A k�zvetlen mellett�nk �ll� emberek �s asszonyok szem�be k�nny sz�k�tt. Voltak, akik ny�ltan s�rtak. A vonat pedig robogott vel�nk a nagy idegenbe. Senki sem tudta, hogy milyen sors v�r re�nk. Senki sem tudta, hogy mit hoz a holnap. Az emberi sz�vek megteltek keser�s�ggel. F�jdalmas csend nehezedett az eg�sz vonatra.

Percek m�ltak el. A csendet majdnem v�gni lehetett. Majd valahonnan, nagyon t�volr�l egy kedves kis dallam �t�tte meg f�l�nket. A dallam mind er�sebb lett �s egyszercsak felismert�k az ismer�s mel�di�t. A f�lk�ben �ll�k egyszerre kaptak bele az �nekbe �s egy nagy fels�hajt�s ut�n csatlakoztak a 3,500 hanghoz. Az �nek el�sz�r csendesen, majd mind jobban megb�torodva csengett a kocsiban: "Csendes �j! Szents�ges �j! Mindenek nyugta m�ly, Nincs fent m�s, csak a szent sz�lep�r, Dr�ga kisded�k �lmain�l; Szent Fi�, aludj�l! Szent Fi�, aludj�l!" Akik tudt�k a t�bbi vers�t, azok folytatt�k az �nekl�st, m�g a t�bbiek d�dolt�k. A f�lke k�pe egyszerre megv�ltozott. A szomor�, k�nnybel�badt szemeket a boldogs�g �s a rem�nys�g kezdte bet�lteni.Az emberek arca kitisztult. Boldogan n�ztek k�r�l �s szem�k sug�rzott az �r�mt�l. Lelk�ket elhagyta az idegen f�ld �s az ismeretlen n�p ir�nt val� szorong�s. A holnap k�rd�se m�r nem t�ntor�totta meg �ket. Az adventi v�rakoz�s id�szak�nak �ldott boldogs�ga t�lt�tte el az emberek sz�v�t. Akkor �rtettem meg, hogy nem a hazafias �rzelem, nem a meghitt csal�di k�r, de egyed�l a mindenhat� Isten az, aki a szomor� sz�vbe f�nyt, �r�met, boldogs�got �s rem�nys�get ad. Arcr�l arcra sz�kd�cselt a szemem �s ezt olvashattam le r�luk: "Megjelent az Isten �dv�z�t� kegyelme minden embernek!" Sz�momra ez volt a legmegrend�t�bb Advent. Sz�momra ez volt a legszebb Kar�csony!


A szerkeszt� rovata

Az �v utols� sz�m�hoz �rkezt�nk. Rem�lem, hogy sz�vesen olvass�k majd az adventi, kar�csonyi �s �vv�gi �r�sainkat. Gy�lekezeti besz�mol�t ez�ttal csak Chicag�b�l kaptam, pedig hallottam �ld�sos alkalmakr�l, melyeket �rdemes lett volna megosztani olvas�inkkal. (A szerkeszt� term�szetesen csak a bek�ld�tt �r�sokkal gazd�lkodhat.) Az okt�beri Ifj�s�gi Tal�lkoz�r�l is most olvashatunk besz�mol�t. A hosszabb �r�sok k�z�l hadd h�vjam fel figyelm�ket M�nus Viktor angol nyelven �rt cikk�re, mely szem�lyes �lm�nybesz�mol� a Promise Keepers-ek okt�ber 4-i Washingtoni nagy tal�lkoz�j�r�l.

L�tta m�r (olvasta, megkereste) lapunkat az Interneten? Sokan r�tal�ltak m�r, s k�z�l�k nem kevesen vett�k a f�rads�got arra is, hogy n�h�ny b�tor�t� sort, vagy tan�csot k�ldtek a szerkeszt�nek. �szrev�teleiket, a legkisebb visszajelz�st is k�sz�n�m. Sz�ks�g is van r�, k�l�n�sen e kezdeti h�napokban, t�bb szempontb�l is. Akik m�r belen�ztek, tudj�k, hogy ott sokkal t�bbet tal�lnak, mint az Evang�liumi H�rn�k 12 oldal�t. Alkalmat ad ez a forma sokminden m�sra is. Gy�lekezeteink is bemutatkozhatnak, r�szletes programot, t�rt�nelmi besz�mol�t, t�rk�pet is k�z�lhetnek. Az ifj�s�gi oldal az egyetlen, amihez sok seg�ts�get kaptam. Dr. Haraszti Leland �ssze�ll�tott egy hasznos, sokf�le "link"-el telet�zdelt oldalt, amit a fiatalok val�ban haszonnal olvashatnak. M�g alakul�ban van a Honlapunk egy-k�t r�szlete. V�rom �szrev�teleiket, javaslataikat.

�ldott kar�csonyi �nnepeket �s b�kess�ges, boldog �j�vet k�v�n olvas�inknak a szerkeszt�:    __ Herjeczki_A._G�za

 
Somogyi G�born�:
 
SZEG�NY LETT
 
"Mert ismeritek a mi Urunk J�zus Krisztusnak j�t�tem�ny�t, hogy gazdag l�v�n szeg�nny� lett �rettetek, hogy ti az � szeg�nys�ge �ltal meggazdagodjatok."
 
Kar�csony este... Itt benn j� meleg.
Ott akkor nagyon hideg lehetett.
 
Itt halv�ny gyertyaf�nybe n�zek �n,
� egy rossz l�mp�t l�thatott szeg�ny.
 
Engem k�nyelmes, puha p�rna v�r,
�t j�szol v�rta, - hideg, zord, siv�r.
 
Szob�mban illat, feny�t� pereg,
K�r�lte szalma-szag, �llatsereg.
 
Gyerty�mba n�zek. Fellobban a f�ny,
Mi�rt lett � ilyen nagyon szeg�ny?...
 
Sz�vemben megdobban a felelet:
Az�rt, mert t�ged nagyon szeretett.
 
Minden olyan szeg�nyt, milyen te vagy,
Megl�togat kar�csony�j alatt.
 
� nem ut�lja koldus rongyodat,
Sz�v�re von �s b�kess�get ad.
 
Legyen �r�kre �ldva szent neved,
Hogy Veled j�tt az igaz SZERETET!
a lap elej�re
 
Szabolcska Mih�ly:
 
VAN EGY NAP . . .
 
Van egy nap, nagy nap az esztend�be'
Er�t mer�t a lelkem bel�le.
Te vagy a legszebb nap a vil�gon,
�n �des �nnepem, kedves kar�csony,
Sz�p kar�csony!
 
Csupa b�b�j vagy, csupa k�lt�szet!
Illesz: val�nak, illesz: reg�nek.
Az ember �gy is, �gy is csak �ldjon,
�n �des �nnepem, kedves kar�csony,
Sz�p kar�csony!
 
Megsz�nt az Isten szeg�nys�g�nkben,
Szolgas�gunkban, kev�lys�g�nkben.
S lehajolt hozz�nk, hogy �gbe-v�ltson...
�ltalad: �r napja, kedves kar�csony,
Sz�p kar�csony!
 
�, napok napja, ringass el minket!
T�ltsd be j�s�ggal a sz�veinket.
Embert az ember, hogy testv�rnek l�sson...
Mintha �r�k voln�l, kedves kar�csony,
Sz�p kar�csony!
 
Mintha nagyp�ntek t�bb sose lenne,
T�viskoszor� t�bb nem teremne,
Jer, �gy borulj r�nk, � �des �lom,
Szeretet �nnepe, kedves kar�csony,
Sz�p kar�csony!

Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

Az �r j�ra ford�tja n�pe sors�t
Zsolt 14:1-7

Letekintett az �r a mennyb�l, szem�gyre vette teremtm�nyeit, s rettenetes �llapotot l�tott. Nem csak D�vid idej�ben, ma is tele van istentelen bolonddal ez a vil�g. Minek is t�r�dj�n vel�k (vel�nk), hiszen nincs aki j�t cselekedj�k, nincsen csak egy sem.

A zsolt�ros m�g nem tudta, hogy nem csak letekintett a mennyb�l az �r, hanem le is j�tt ide k�z�nk. Aki csak "letekint," az bosszankodni, de esetleg m�g mosolyogni is tud a magunkfajta bolondokon. Aki k�z�nk j�tt �s k�z�tt�nk �l, az vel�nk egy�tt szenved, gy�tr�dik. �gy j�tt el a szabad�t�s, hogy n�pe k�z� sz�letett. N�p��rt, s�t ez eg�sz balgatag vil�g�rt f�l�ldozta �nmag�t. �gy n�pe sors�val egy�tt az eg�sz vil�g sorsa is megv�ltozott. "Valakik pedig befogadt�k �t, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaiv� legyenek" (Jn 1:12). -- K�sz�n�m, hogy nem csak len�zt�l, de le is j�tt�l a ti�id k�z�. J�ra ford�tottad sorsomat. ___Herjeczki G�za, (�h�tat)

CHICAGO
Magyar Baptista Gy�lekezet
Lelkip�sztor: L�rincz Istv�n
 
K�l�nlegesen sz�p �s gy�lekezeti �let�nkben igen jelent�s alkalomra ker�lt sor november 16-�n. H�rom �jsz�l�tt kisbab�t hoztak el sz�leik gyermekbemutat�sra, �ld�sk�r� im�ds�gra: Sz�cs Zolt�n �s M�ria a m�sodik kisl�nyukat, Brian�t; Szab� Ferenc �s Erzsike a harmadik gyermek�ket, M�rt�t �s Szab� J�zsef �s Erika els� kisgyermek�ket, S�muelt.
 
N�pes gy�lekezet el�tt (sz�z k�r�l lehett�nk) Kulcs�r S�ndor, New Yorki lelkip�sztor testv�r hirdette az ig�t a Luk�cs 1:57-66 igeversek alapj�n. Kulcs�r testv�r, mint �jdons�lt nagyapa "Az �jsz�l�tt biztons�g�r�l" besz�lt, r�mutatva arra, hogy egy kisbaba sz�let�sekor a sz�l�kben felvet�dik a k�rd�s: Vajon mi lesz e gyermekb�l? Milyen megnyugv�st jelent, ha tudjuk azt, hogy: "�s az �rnak keze vala �vele." Az �jsz�l�ttek�rt L�rincz Istv�n helyi lelkip�sztor, Z�goni Rudolf diak�nus �s Kulcs�r S�ndor lelkip�sztor testv�rek im�dkoztak, k�rtek �ld�st.

. A h�rom �jsz�l�tt �s a boldog sz�l�k

D�lut�n a vend�gekkel (New York, Torono, Cleveland) egy�tt �nnepelt�k a H�laad� �nnepet. Kulcs�r Attila, az Ifj�s�gi Sz�vets�g eln�ke vezette az �nnepi programot, amelyben spont�n bizonys�gtev�seket hallottunk "csak egy dologr�l," amely�rt h�l�sak lehet�nk. Kulcs�r S�ndor testv�r igei szolg�lata az 1M�z 8:15-22 alapj�n N�� h�laad�s�r�l sz�lt �s benn�nket arra buzd�tott, hogy h�la�ldozatunk kedves illat� legyen Isten el�tt, - ne sz�nb�l, hanem sz�vb�l legyen. A d�li �s az esti �sszej�vetelek k�z�tt az imah�zn�l maradt a gy�lekezet eb�dre, amelyet az �jsz�l�tteket bemutat� csal�dok �lltak. Az �dess�get (s�tem�nyeket, tort�kat) a novemberben sz�letettek hozt�k.
 
Ha visszatekint�nk arra az id�szakra, amely az utols� h�rad�sunkig terjed, a Chicag�i Gy�lekezetben m�g volt n�h�ny fontos esem�ny, amely eml�t�st �rdemel.
 
Szeptember 21-�n �nek-zene Estet tartottunk, amikor azokat az �nekeket adta el� az �nekkar, amelyeket Szab� M�rton tv. tan�tott be. Szab� testv�r jelenleg Kisk�r�s�n �l �s csal�di l�togat�son volt itt Chicag�ban. Egy kiss� elt�rtek az �nekek a megszokott �nekeinkt�l. S�t, testv�r�nk keze alatt mintha �jj��ledt volna az �nekkar. A kiv�lasztott �nekek csod�latos hangz�s�ak voltak, a sz�vet-lelket felmeleg�tett�k. Sok volt a l�togat�. A megh�vott Somos J�zsef katolikus lelk�sz zongora-, Moln�r Zita pedig heged�-j�t�k�val, az East Chicag�i (Indiana) bar�taink pedig a nagyon finom s�tem�nyekkel j�rultak hozz� az est �ld�saihoz. V�rjuk vissza Szab� M�rton testv�rt!
 
Egy m�sik esem�ny a j�liusi h�naphoz kapcsol�dik, amikor az Irving Park-i rom�n testv�reink viszonozt�k gy�lekezet�nk l�togat�s�t. Az Alexa Popovici lelkip�sztor testv�r hal�la alkalm�b�l tartott gy�szistentiszteleten mi is r�szt vett�nk, de azt megel�z�en n�luk tartottuk a bemer�t�si �nnep�ly�nket is. T�bb mint 60 vend�g l�togatott el hozz�nk erre az alkalomra - legt�bbj�k a f�v�szenekar tagjai. Elk�s�rte �ket Valentin Popovici tv., a gy�lekezet lelkip�sztora, akinek igei szolg�lata mindenkinek �ld�st jelentett.
 
Az eddigi tud�s�t�sokb�l sajnos kimaradt egy m�sik gyermekbemutat�, amely ugyancsak az id�n volt, j�nius 8-�n. Ekkor T�gl�si Tam�s �s Magdika hozt�k el els� gyermek�ket, S�rik�t. Nagy �r�m volt a kisbaba megsz�let�se �gy a sz�l�knek, mint a nagysz�l�knek. Sajnos az�ta a csal�d nagy pr�b�n ment kereszt�l, mert egy furcsa betegs�g �t�tte fel a fej�t a kisbab�n�l. Jelenleg kezel�s alatt �ll �s a gy�lekezet�nk egy-emberk�nt k�ny�r�g Istenhez a teljes gy�gyul�s�rt �s a sz�l�k hit�nek meger�s�d�s��rt.
 
Sok �r�mr�l, �nnepr�l sz�moltam be, sok �jsz�l�ttel gyarapodott gy�lekezet�nk. Most azonban ebben az adventi id�szakban felvet�dik a k�rd�s: hogyan v�rjuk Krisztust? Mire �sszpontos�tjuk figyelm�nket? Visszaeml�kszem gyermekkoromra - �desany�m milyen nagy hangs�lyt helyezett a kar�csonyi nagytakar�t�sra. De j� volna, ha ebben az adventi id�szakban �let�nkben nagytakar�t�st csin�ln�nk, mert boldogan, �r�mmel akarjuk �nnepelni a kar�csonyt, - ez pedig nem lehet csak akkor, ha a sz�v�nk tiszta: "Boldogok, akiknek sz�v�k tiszta: mert �k az Istent megl�tj�k." Demeter Andr�s
 

a lap elej�re


F�rfik�ri rovat

Az �hazai gy�lekezetekben t�bbek k�z�tt a f�rfik�r is tiltva volt az orosz megsz�ll�s 40 �ve alatt. Ma m�r tal�n csak a leg�regebbek eml�keznek a f�rfik�rre hajdani gy�lekezet�kben.

De form�lisan szervezett f�rfik�r n�lk�l, a korl�toz�sok dac�ra is volt sokf�le misszi�s tev�kenys�g, amit a f�rfiak egy�ttesen v�geztek. Ilyen volt p�ld�ul az a sok imah�z �p�t�s �s fel�j�t�s, amelyekhez az �nk�ntes munkaer�t a gy�lekezet f�rfitagjainak �sszefog�sa biztos�totta.

Hasonl� �sszefog�s l�trej�n Amerikai magyar gy�lekezeteinkben is a felmer�l� sz�ks�g eset�n. �ppen most a Clevelandi Beth�nia gy�lekezet bels� fel�j�t�s�nak a munk�latai folynak a f�rfiak kezdem�nyez�se �s �sszefog�sa nyom�n. A f�rfiak egy r�sze, k�l�n�sen a szakmunk�s f�rfitestv�rek elj�nnek minden este napi munk�juk ut�n �s f�rads�got nem k�m�lve szorgalmasan dolgoznak az �llv�nyok tetej�n. Az �r h�za �s n�pe ir�nti szeretet hajtja a szorgos kezeket.

Lelki t�ren m�g hat�sosabb lehet egy szervezett f�rfik�r. A havonta egyszeri �sszej�vetel nem t�l megterhel�, de el�seg�theti az egym�s k�zti j�viszonyt. �j misszi�s v�llalkoz�sok gondolata, terve indulhat el a f�rfik�ri megbesz�l�sek �s im�k nyom�n. M�g sorolhatn�nk tov�bb a sokf�le lehet�s�get, amit a f�rfik�r tudna v�gezni az �r �gy��rt.

"�m�, mily j� �s mily gy�ny�r�s�ges, amikor egy�tt lakoznak az atyafiak! Csak oda k�ld �ld�st az �r �s �letet �r�kk�!" (Zsolt�r 133:1, 3) ___Marosi B.


Vajda P�ln�:

A SZERETET �NZETLEN

A tapasztalat azt mutatja, hogy boldog ember az, aki m�sokkal j�t cselekszik m�g akkor is, ha azt nem viszonozz�k. Azonban ebben az �nz� vil�gban a legt�bb ember �rdem n�lk�l is t�bbet v�r el a m�sikt�l, mint amennyit � hajland� volna m�sok�rt megtenni. Ma gyakran halljuk, hogy "�n csak azt k�vetelem, ami engem jogosan megillet." �s a k�vetel�z�k csoportja �lland�an n�.

A Bibli�ban gyakran tal�lunk buzd�t�st arra, hogy k�rj�nk. K�rj�nk Istent�l, aki gondj�t viseli az �gi madaraknak is. De az is meg van �rva, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyen... -- azt �rtve ezalatt, hogy aki tudna dolgozni, de m�sokra t�maszkodik... A mindennapi kenyer�nket megadja Isten, ha k�rj�k; de valakinek meg kell munk�lni a f�ldet �s el kell vetni a magot, �s ez f�rads�ggal j�r.

Szem�lyes tapasztalatom, hogy b�r mindent megteszek a magam �rdek�ben, az ut�bbi �vekben m�gis mell�zhetetlen a j�akarat� emberek seg�ts�ge. Ami�rt mindenekel�tt Istennek adok h�l�t.

Minden �nzetlen j� cselekedet Isten nev�re is dics�s�get hoz, mert � a szeretet forr�sa. P�l apostol mondja: "Legyetek annakok��rt k�vet�i az Istennek, mint szeretett gyermekek: �s j�rjatok szeretetben, mik�ppen a Krisztus is szeretett minket, �s adta �nmag�t mi�rett�nk aj�nd�kul �s �ldozatul az Istennek, kedves j� illatul" (Ef 5:1-2). Nem vagyunk �tt�r�k, hanem a Krisztus k�vet�i!

Egy kis elbesz�l�s szerint, egy utas h�viharba ker�lt �s elvesztette az �tir�nyt. F�lelem szorongatta sz�v�t, mivel �nmag�n nem seg�thetett, �s m�sokt�l sem k�rhetett seg�ts�get. Nagy meglepet�s�re �s �r�m�re valaki arra ment �s megmentette a megfagy�st�l. Mivel az idegent nem jutalmazhatta meg semmivel, k�rte, hogy legal�bb a nev�t mondja meg. De a j�akar�ja �gy v�laszolt: "Ha a Bibli�ban nincsen meg�r�k�tve az irgalmas samarit�nus neve, az �n nevem sem fontos. Fontosabb az, hogy a baj�b�l megszabadult." Valahol ennek az "idegennek" is meg van �r�k�tve a neve. �s ez fontosabb, mint az emberek elismer�se.

Nem mindig kell nagy �ldozatot hoznunk az�rt, hogy valakin seg�thess�nk; de fontos, hogy alkalmas id�ben a hely�nk�n legy�nk, �s hogy felebar�tainkat az �r J�zussal megismertess�k, hogy �k is megszabadulhassanak az �r�k k�rhozatt�l.

A kereszty�n ember a j� p�ldaad�s�val �breszti fel a v�gyat az emberek sz�v�ben az �r J�zus k�vet�s�re, �s a mennyei Atya neve is �gy lesz megdics��tve. Ez�rt mondja az apostol: "Mert a vil�goss�gnak gy�m�lcse minden j�s�gban �s igazs�gban �s val�s�gban van. Meggondolv�n, mi legyen kedves az �rnak" (Ef 5:9-10).

Egy nyomor�k kisfi� egy sz�p kis csomagot szorongatva sietett az �llom�s fel�. A tolong� emberek k�z�tt azonban mank�val csak lassan haladt el�re, �s v�g�l valaki ki�t�tte kez�b�l a f�ltve �rz�tt csomagot. A siet� ember csak annyi id�re lassult le, hogy a kisfi�t megdorg�lja, ami�rt �tj�ba ker�lt. Egy m�sik ember ezt l�tva �sszeszedte a sz�tsz�rt csomagot �s azut�n folytatta �tj�t. A kisfi� ilyen j�akarathoz nem volt hozz�szokva, az�rt ut�na ki�ltott: "Uram, �n olyan j� hozz�m, mintha az �r J�zus volna!" Az ember visszafordulva csak ennyit mondott: "�n csak az � k�vet�je vagyok!"

Az �r J�zus k�vet�i azonban id�nk�nt tapasztalj�k azt is, hogy a j�akarat ellen�re a vil�g kik�z�s�ti �ket; �gy akarja megnyugtatni a saj�t lelkiismeret�t. De ezzel tal�lkoznak az elvil�giasodott kereszty�n k�z�ss�gekben is. Ez azonban nem "k�nyszer�ti" �ket t�tlens�gre, ha m�r az �r J�zus k�vet�s�re v�llalkoztak, aki "mindenekkel" j�t cselekedett. Ez�rt mondja J�nos apostol is: "Fiacsk�im ne sz�val szeress�nk, se nyelvvel; hanem cselekedettel �s val�s�ggal. �s err�l ismerj�k meg, hogy mi az igazs�gb�l vagyunk, �s �gy tessz�k b�tors�gosakk� � el�tte a mi sz�veinket... Ez pedig az � parancsolata, hogy higyj�nk az � fi�ban, a J�zus Krisztusnak nev�ben, �s szeress�k egym�st, a mint megparancsolta n�k�nk" (1J�n 3:18-19, 23).

Az �letben j�l �tgondolt �s hat�rozott d�nt�sekre van sz�ks�g�nk. Ezt senki nem teheti meg helyett�nk, ezt tudjuk. Ha mi nem �rt�kelj�k el�gg� a saj�t �let�nket, nem v�rhatjuk m�sokt�l sem, hogy tiszteljenek �s becs�ljenek benn�nket. Pr�b�ljunk alkalmas id�ben bizonys�got tenni m�soknak arr�l, amit mi tapasztalat �ltal m�r �t�lt�nk -, de ne felejts�k, hogy annak elfogad�sa nem k�telez� senki r�sz�re. Mindny�junknak sz�molnunk kell azzal, hogy a f�ldi �let�nk hamarabb a v�g�hez �r, mint ahogyan mi azt fiatal korunkban gondoltuk. Gazd�lkodjunk h�t j�l az id�nkkel. Am�g id�nk van, cselekedj�nk j�t mindenkivel, �nzetlen�l, szeretettel. "

Kar�csony id�szaka

Vajon a kar�csony az �v legszebb id�szaka?

Orvosok, pszichi�terek, lelkip�sztorok eg�szen m�sk�nt v�lekednek err�l. Legt�bbj�knek az a v�lem�nye, hogy az adventi �s a kar�csonyi id�szak - �s egy�ltal�n az �nnepnapok - terhesek. A probl�m�k, melyek miatt az emberek rendel�j�kben felkeresik �ket, halmoz�dni l�tszanak: h�zass�gi probl�m�k, depresszi�k... Mintha a gonosz rohamra indulna kar�csonyi boldogs�guk ellen. Sokak sz�m�ra k�l�nleges stresszt jelent a kar�csony k�zeledte. Az �ruh�z elad�ja est�nk�nt holtf�radtan d�l a sarokba. Csak egy v�gya van: nyugalom �s alv�s.

Az egyed�l�ll�k kar�csony k�r�l �rzik magukat a legink�bb mag�nyosnak. Sokszor az alkohollal pr�b�lj�k feledtetni probl�m�ikat, vagy tablett�khoz, drogokhoz menek�lnek. Sokan �gy s�hajtoznak: csak m�r elm�ln�nak ezek az �nnepnapok �s �jra a norm�lis h�tk�znapok venn�k kezdet�ket -- az igazi h�tk�znapok �s nem ez a val�tlan, hazug, l�tsz�lagos vil�g, mely a val�s�gban nem is l�tezik.

Kedves Olvas�! �n is ismerem azokat a helyzeteket, melyek a kar�csonyi napokat ijeszt�v� tehetik. Volt id�, amikor magam is �t�ltem ezeket. De azut�n egy napon a kar�csonyi t�rt�n�s tulajdonk�ppeni val�s�ga f�nysug�rk�nt hatott r�m, �s b�kess�get, m�ly bels� �r�m�t �s boldogs�got aj�nd�kozott nekem. Bens�mben meg�rtettem, hogy voltak�ppen mir�l is van sz� kar�csonykor, s �szrevettem: a kar�csony id�szaka - boldog id�szak.

A kar�csony az aj�nd�koz�s id�szaka.

T�bben, bizonyos �rtelemben joggal �ll�tj�k: m�r az aj�nd�koz�s is elfajult. Sajnos m�r nem a szeretetben �s �r�mben gy�kerezik. Form�lis �s hagyom�nyos k�nyszerr� lett.

�mde a kar�csony id�szaka az igazi �s val�di aj�nd�koz�sra eml�keztet. Isten�nk, Teremt�nk �s Aty�nk a legnagyobb aj�nd�kot adta minden embernek: egyetlen fi�t, J�zus Krisztust, Aki megv�lt�st szerzett a kereszten, hogy mindenki "aki hisz �benne, el ne vesszen, hanem �r�k �lete legyen!" Aki ezt az aj�nd�kot hittel elfogadja - �s ez megt�rt�nhet b�rmikor! - annak kar�csonya �ldott lesz, �s m�ly meggy�z�d�ssel �nekelheti azokat az �nekeket, melyek minden embert �rvendez�sre buzd�tanak.

Kedves Olvas�! Helyezd bizodalmadat teljesen az �r�m�zenetre, ahogyan azt a Bibli�ban az evang�list�k meg�rt�k. �gy kar�csony neked is az �v legszebb id�szaka lesz!

NN nyom�n Thom�n Ferencn�

M�trai Mih�lyn�:

MIT TEHET EGY GYERMEK?
2 Kir�lyok 22. �s 23. r�sz

Egy nyolc vagy tizenk�t �ves gyermek m�g nem tehet nagy dolgokat -- gondoljuk. Elv�gre m�g t�l fiatal, fejletlen �s gyenge. Pedig Isten kez�ben hatalmas eszk�z lehet! P�lda erre a bibliai J�si�s kir�ly. A Kir�lyok 2. k�nyv�nek 22. �s 23. r�sz�ben olvassuk, hogy NYOLC �VES kor�ban ker�lt a tr�nra. �desapja, aki egyben az el�dje is volt, rossz p�ld�t mutatott sz�m�ra. T�le j�t nem tanulhatott. M�gis �ri�si dolgokat vitt v�gbe Isten dics�s�g�re.

ISTEN HASZN�LNI TUDJA A FIATALOKAT! Mondjuk meg nekik. Biztassuk �ket arra, hogy min�l kor�bban h�vj�k sz�v�kbe J�zust, k�vess�k �t �s adj�k �t Neki �let�k felett a teljes uralmat. Akkor � sz�v�kbe k�lt�zik, uralja �s haszn�lja �ket m�r gyermek �s ifj� korban is.

SZERENCS�TLEN K�R�LM�NYEK K�Z�TT NEVELKEDETT FIATALOK IS LEHETNEK HASZNOSAK! Ezt is mutatja J�si�s p�ld�ja. Napjainkban sok bajba ker�lt ifj� hivatkozik arra, hogy rossz csal�dban, vagy rossz k�r�lm�nyek k�z�tt n�tt fel. Az�rt v�lt isz�koss�, droggoz�v�, lust�v�, vereked�ss�, vagy m�g gyilkoss� is. Nem tehet r�la, NEM AZ � HIB�JA - mondja.

J�si�s nem hivatkozott neveltet�s�re. F�lismerte, hogy Isten EGY�NI FELEL�SS�GGEL aj�nd�kozott meg mindenkit. NEM KELL az ap�k v�tk�t folytatnunk, ha hat�st gyakorolnak is r�nk. NEM KELL a rosszat ut�noznunk. TETTEINK�RT �S �LETM�DUNK�RT M�R FIATALON IS FELEL�SS�GGEL TARTOZUNK.

J�si�s "uralkod�s�nak NYOLCADIK �V�BEN" kereste az Istent. TIZENK�T �ves kor�ban megkezdte orsz�g�ban a b�lv�nyok ki�rt�s�t. S uralkod�s�nak 18-ik �v�ben pedig templomtiszt�t�ssal, helyre�ll�t�ssal �s egy eml�kezetes p�ska�nnep elrendel�s�vel is foglalkozott (2 Kr�nika 34. �s 35. r�sz).

Minden m�velete sikeres volt, mert Isten kedv�t kereste, Aki v�laszul kijelentette mag�t sz�m�ra. �gy int�zte a k�r�lm�nyeket, hogy Hilkijja f�pap megtal�lja a "t�rv�nyk�nyvet," elk�ldje azt S�f�n kancell�rral a kir�lyhoz, az meg olvasson f�l neki bel�le.

Ennyi el�g volt J�si�snak ahhoz, hogy �rz�keny, fiatal sz�ve f�lismerje, hogy --el�deik v�tke miatt-- n�pe bajban van. Isten nagyon haragudhat. Mire megszaggatta ruh�j�t �s k�veteket k�ld�tt egy pr�f�tan�h�z, hogy ISTEN AKARAT�T MEGK�RDEZZE. Tudni akarta, hogy mi lesz b�n�k k�vetkezm�nye.

Ezzel is mindent helyesen tett. F�LFIGYELT AZ �R SZAV�RA; B�NB�NATR�L TAN�SKODOTT S KIKUTATTA ISTEN AKARAT�T. ENNYIT B�RMELY GYERMEK �S IFJ� MEGTEHET. Nem fontos, hogy id�sebb, vagy kir�ly legyen.

Az �r meg kegyelmes volt hozz�. Meg�g�rte, hogy megfeny�ti ugyan a n�pet (hogy v�gre megtanulj�k az engedelmess�g fontoss�g�t), de nem az � �let�ben. Ezzel lehet�v� tette, hogy J�si�s hal�l�ig SZABADON SZOLG�LJA AZ URAT �S A N�PET.

J�si�s m�g enn�l is t�bbet tett. �ssze h�vta a vezet�ket �s a n�pet az �r h�z�ba �s "felolvasta f�l�k hallat�ra a sz�vets�g k�nyv�nek minden ig�j�t.. Majd... sz�vets�get k�t�tt az �R sz�ne el�tt arra n�zve, hogy az Urat k�vetik." S�t minden k�zt�k lak� embert is arra k�telezett, hogy Istent szolg�lja. N�pe h�s�ges maradt az �rhoz J�si�s eg�sz �let�ben. Vagyis, MIVEL ISTEN DICS�S�G�RE HASZN�LTA FEL A RANGJ�VAL J�R� HATALMAT, LELKI �BRED�S �LLT BE AZ ORSZ�GBA.

Kedves fiatal Testv�rem! Ezt Te is megteheted. Ahol tanulsz, vagy dolgozol Istent csod�latosan megdics��theted! F�LHASZN�LHATOD AZ ALKALMAT! S lesznek k�vet�id. Az id�sebbek h�l�t fognak adni Istennek, hogy odasz�nt �let�, b�tor ifj� vagy. A fiatalok meg felfigyelnek, ha megl�tj�k, hogy sokkal c�ltudatosabb �s boldogabb az �leted, mint az �v�k s mindegyik csoportb�l lesz, aki p�ld�dat k�veti majd.

Hallottam olyan gyerekr�l, akit vas�rnapr�l-vas�rnapra aut�buszon elvittek az egyik egyh�z templom�ba. A sz�l�k elengedt�k, de maguk nem mentek el. Viszont a gyermek sz�v�be h�vta a Megv�lt�t, s ut�na azon f�radozott, hogy sz�lei is k�vess�k J�zust. Im�dkozott is. Azt�n f�radhatatlanul h�vogatta �ket a templomba. SZ�V�KH�Z SZ�LT, K�NY�RG�TT. Sz�leik ir�nta val� szeretet�t FELHASZN�LTA Isten a lelk�k megment�s�re. Egyszer megsz�nt�k esedez� gyermek�ket �s elmentek. Be is fogadt�k a Megv�lt�t. Az�ta is Neki �lnek. Ugye ezt te is megteheted?

Egy tizenh�rom �ves fi� meg iskolai �s a szomsz�dbeli bar�tait h�vja a gy�lekezetbe. � A BAR�TI KAPCSOLATOKAT HASZN�LJA FEL L�LEKMENT�SRE.

Egy huszonnyolc �ves, tehets�ges fiatal l�ny meg m�r egyetemi tan�r lett. Enn�lfogva �vente t�bbsz�z fiatallal ker�l kapcsolatba. KIV�LTS�GOS HELYZET�T � IS ARRA HASZN�LJA FEL, HOGY KRISZTUSHOZ VEZESSE K�RNYEZET�T. �let�vel �s --ha lehet-- szavaival is bizonys�got tesz az Istenben tal�lhat� b�nbocs�natr�l, �dvr�l �s c�ltudatos �letr�l.

H�la legyen Istennek, hogy vannak lelkes gyermekek �s fiatalok (nem csak feln�ttek �s id�sek), akik teljes sz�vb�l szolg�lj�k az Urat �s mentik az elveszetteket. HA SOK ILYEN GYERMEK �S IFJ� LENNE ORSZ�GUNKBAN �S A VIL�GON, AKKOR HAMAROSAN NAGY LELKI �BRED�S �LLHATNA BE. KEDVES OLVAS�M, ENGEDD MEG AZ �RNAK, HOGY T�GED IS FELHASZN�LJON ERRE!


Van-e c�lod? / Mi a c�lod?

K�nnyed�n s�t�lva bar�tkozom a lebilincsel� New York Cityvel. A v�ros var�zs�r�l, a rejtelmes lehet�s�gekr�l tan�skodik az �lland�an rajz� 10 milli�s n�pt�meg - feh�rek, feket�k �s s�rg�k �sszet�telben. N�� unok�ir�l k�t dolgot lehet meg�llap�tani:

- N�melyek c�ltalanul tengenek-lengenek k�t Avenue k�z�tt, valami kap�s poty�ra v�rva. "A vak ty�k is tal�l szemet" n�pszer� k�zmond�sra �p�tik �let�ket, boldogs�gukat. (A boldogs�g a ty�k oldal�n �ll, amint a szemet megtal�lta, mert att�l fogva m�r nem vak.) A vakszerencs�re �csorg�k �lete vajon hova vezet? - Ez az egyik.

- M�sok tudatosan, j�l f�s�lve, kifog�stalan k�ls�vel, a sz�m�tgat�st�l mindig r�ncos homlokkal, nagy irammal j�nnek-mennek, ki-be a B�bel torny�t is "len�z�" iroda �s ipari h�zak ajtaj�n. Na, itt m�r van c�l �s nem is bonyolult kital�lni, hogy mi. Ez a m�sik.

Leellen�rz�, standard k�rd�ss� v�lt a: mi a c�lod? P�ld�ul:

- �js�gcikk �r�som ut�n volt, mikor fel�m ford�tott�k a k�rd�st: - mi volt vele a c�lod?

- igehirdet�s ut�n hasonl� k�rd�s fogad: - el�rted a c�lodat?

- a bukaresti Amerikai Nagyk�vets�gen, amikor a v�zumot ig�nyeltem, azt k�rdezt�k t�lem: - mi a c�lja utaz�s�nak? Kider�l, hogy sokkal fontosabb ez a k�rd�s, mint ahogy azt gondoln�nk. Az �let l�nyeg�t�l van megfosztva az, aki nem tud a c�lr�l. S mivel vannak nemes �s gyarl� c�lok, figyelj�nk a Biblia tan�t�s�ra. "Testv�reim, �n nem gondolom magamr�l, hogy m�r el�rtem, de egyet teszek: ami m�g�ttem van, azt elfelejtve, ami pedig el�ttem van, annak nekifesz�lve futok egyenest a c�l fel�, Isten mennyei elh�v�s�nak a Krisztus J�zusban adott jutalm��rt." (Fil 3:13,14)

P�l el�rhet�, megval�s�that� c�lokat t�z�tt ki maga el� �gy, hogy c�lt�bl�j�nak k�zepe nem a szok�sos k�rt, hanem a szab�lyos n�gysz�get tette, �gy:

C�l: 10. vers. A n�gy oldal: 1. hogy megismerjem �t; 2. a szenved�seiben val� r�szesed�st; 3. hasonl�v� l�v�n az � hal�l�hoz; 4. �s felt�mad�s�nak erej�t.

1. Megismerni J�zust azt jelenti, hogy "�gy �lni, ahogyan � �lt" (1Jn 2:6) �s nem csak R�la besz�lni. Ez megval�sult P�l �let�ben. Most rajtad a sor.

2. P�l alaposan �tgondolva, hogy mivel j�r az Urat k�vetni, felv�llalta a kereszty�n �let nem napos oldal�t is. A szenved�st c�lnak t�ntette fel, mint a szent �let tartoz�k�t: "�r�l�k a ti�rtetek elviselt szenved�seimnek..." (Kol 1:24)

3. Semmi nem vil�g�tja meg jobban ezt a c�lt, mint P�l egyik gondolat�nak reflektor f�nye: "J�zus hal�l�t mindenkor test�nkben hordozzuk..." (2Kor 4:10)

4. �s �me a legf�bb c�l, amit ember el�rhet: tapasztalni a felt�mad�s erej�t az �r�k �letre. Ez a c�l m�lt� arra, hogy minden tunyas�got, lebesz�l� hangokat megtagadjunk. "Farkasszemet n�zni" a mennyei befut� vonallal csak "nekifesz�lve" lehet. Ne k�m�ld magadat testv�r, mikor hangzik a mennyei elh�v�s: hogy minden ember �dv�z�lj�n. ___D�niel Zal�n lp. Nagyv�rad

J�zus visszaj�n!

Aki komolyan veszi az �r J�zus visszaj�vetel�nek h�r�t, annak az �let�n, h�tk�znapi �let�n is megl�tszik az. Martha Nicholson, az ismert kereszty�n k�lt�n�, n�h�ny �vvel hal�la el�tt le�rta, mit jelent sz�m�ra az �r J�zus visszaj�vetel�nek h�re. V�rta, rem�nykedve v�rta azt. Ezt �rta:

"Nem is tudom, hogyan tudtam �lni, miel�tt meg�rtettem az � visszaj�vetel�nek csod�latos h�r�t?! S azt sem �rtem, hogy ezekben a neh�z, utols� id�kben hogy tudnak olyan sokan �lni e rem�nys�g n�lk�l. Minden reggel ezzel �bredek: Lehet, hogy ma j�n! Minden este �gy fekszem le: lehet, hogy a mennyben fogok f�l�bredni! Minden napot �gy t�lt�k, mintha az utols� napom lenne, �s �ppen ez�rt mindig van mit tennem, hogy tiszt�n, f�lk�sz�lve, h�zamat is rendben tal�lja. Sz�momra nincs t�bb� sz�rke, vagy s�t�t nap: visszaj�vetel�nek rem�nys�ge bevil�g�tja napjaimat. Nincs t�bb� unalmas napom - az id� szalad, s meg�rkez�se egy karny�jt�snyira van.

Nincs t�bb� mag�nyos napom - azzal j�rom �letem napjait, Akinek l�ptei k�zelednek. S az a tudat, hogy hamarosan meg fogom l�tni �t, m�ris megsz�ntet bennem minden f�jdalmat �s s�hajt."

Jaj azoknak, akik felel�tlen�l s�v�rogj�k!
�m 5:16-27

Hogyan lehet felel�tlen�l s�v�rogni az �rnak napj�t? Felel�tlen az a h�v�, aki nem tudja, vagy nem veszi komolyan, hogy az �r napj�n az � �t�l�sz�ke el�tt is meg�llunk. A Megv�lt�ra hivatkozni, az � oltalm�ra sz�m�tani csak abban az esetben lehet, ha b�nbocs�t� kegyelm�t elfogadtuk, s ha azut�n Vele j�runk �let�nk h�tral�v� idej�ben. Ha ez nem �gy van, hanem csak �nnepelget�nk, �nekelget�nk, adakozgatunk (�ldozgatunk) - ahogy �m�s idej�ben �s az�ta olyan sokszor tette az �r k�pmutat�sra hajlamos n�pe -, akkor felel�tlen�l v�rja az �r napj�t. S�t: cinikusan. Hiszen a k�rhozat napja lesz az minden k�pmutat�, mag�t �s m�sokat f�lrevezet�, templomosdit j�tsz� sz�m�ra. -- Seg�ts Uram, hogy felel�sen v�rjalak: k�sz�l�dve, kijelentett ig�idhez igaz�tva �jra meg �jra �letemet. ___Herjeczki G�za (�h�tat)


Tamaska Gyula:

SZILVESZTER �JJEL

A mindens�g nagy homok�r�j�n
Egy id�porszem ma �jra lev�lt,
�s a f�ld�n a mi �let�nkb�l
Egy hossz� esztend� tovasz�llt.
 
A filmszalag, mit tavaly h�ztunk be,
Ma az el�h�v�ba mer�l,
S a h�romsz�zhatvan�t kis kocka
Pozit�vja ma v�szonra ker�l.
 
K�l�nbs�g l�tszik a k�p �s a hang,
Tetteink �s besz�d�nk k�z�tt.
S a lelki vet�t�s mutatja meg
S�t�t kock�inkon a k�z�nyt.
 
Ne retus�lj semmit, nincs �rtelme.
A lencse azt veszi, amit l�t.
Ferdes�g�nk�n m�s nem seg�thet,
Csak ha �lj�k az Ige szav�t.
 
H�romsz�zhatvan�t rontott kocka.
Mondd, mit csin�lsz ennyi rossz k�ppel?
Akarsz? J�jj! Menj�nk, valljunk meg mindent
Urunknak ma... Szilveszter �jjel!

VAS�RNAPI ISKOLA

A Vas�rnapi iskolai anyagb�l az utols� k�t (j�v� h�napt�l h�rom) h�napi anyagot ezent�l a Vas�rnapi iskolai oldalon olvashatjuk.

a lap elej�re


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.


[HOME_PAGE] | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk, s�t: k�rj�k!

K�ldj�n a szerkeszt�nek E-mail-t!

Hogyan? Kattintson az el�z� sorra, s azut�n �rja le v�lem�ny�t. (Vagy �rja meg el�sz�r gondolatait a megszokott form�ban, s azut�n k�ldje el level�t E-mailen. K�sz�nj�k.)

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3