Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evang�liumi H�rn�k, 2004.

C�LTUDATOS �LETVITEL*

(2004. febru�r)

C�LTUDATOS (h�v�) �LET(VITEL)

"De egyet cselekszem, azokat, a melyek h�tam megett vannak, elfelejtv�n, azoknak pedig, a melyek el�ttem vannak, n�kik d�lv�n, c�legyenest igyekszem az Istennek a Krisztus J�zusban onn�t fel�lr�l val� elh�v�sa jutalm�ra." Filippi 3:14
 
Van m�smilyen �let is?
Milyen a c�ltalan �let?
Ahogy esik, �gy puffan! �rtelmetlen/hi�baval� - vagyok, mi m�st tehetn�k? - m�r a Pr�dik�tor is megmondta: "Minden hi�baval�s�g". P�nz orient�lt, anyag-k�zpont�, a pillanatnyi �lvezetekre �p�t�.
 
A c�ltudatos �let c�l orient�lt, c�lk�zpont� �let. (Vigy�zat, a c�l nem szentes�ti az eszk�zt!)
Nem mindegy, hogy mi a c�l! Nemes, fels�rend� c�lokat kell v�lasztani.
 
Hogy hogyan �l�nk, azzal egy kicsit sz�lett�nk is. �r�k�lt�nk sokmindent �s megtanultunk m�r sokmindent.
Lehet v�ltoztatni, megv�ltozni? A megt�r�s l�nyeges v�ltoz�st hoz az �let�nkben - minden ter�leten. Ezen is. C�lja �s �rtelme lesz �s van az �let�nknek. Nem el�g akkor a megt�r�s? Mi�rt kell m�g c�ltudatos �letr�l besz�lni, 40 napos anyagot �tolvasni stb.?
 
Ez a k�nyv olyan, mint egy vez�rfonal, ami Isten ig�j�t rendszerezve adja el�nk. 1000 igeverset, 15 ford�t�st felhaszn�lva. 40 napos k�sz�l�d�ssel gyakran tal�lkozunk az ig�ben. (Eml�ts�nk meg n�h�nyat.) A felmer�l� k�rd�seket megbesz�lve, a l�nyeget al�h�zva haladunk. N�h�ny igeverset k�v�lr�l is megtanulunk, t�bbf�le ford�t�st haszn�lunk.
 
R�ma 12:2 �s ne szabj�tok magatokat e vil�ghoz, hanem v�ltozzatok el a ti elm�teknek meg�jul�sa �ltal, hogy megvizsg�lj�tok, mi az Istennek j�, kedves �s t�k�letes akarata.
2Tim 2:7. �rtsd meg a mit mondok; adjon az�rt az �r n�ked bel�t�st mindenekben.
Kol 1:16 Mert �benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben �s a f�ld�n, l�that�k �s l�thatatlanok, ak�r kir�lyi sz�kek, ak�r uras�gok, ak�r fejedelems�gek, ak�r hatalmass�gok; mindenek ��ltala �s �re� n�zve teremtettek.
 
(2) MI�RT IS �LEK?
 
1. Minden Istennel kezd�dik
Jn 1:3. Minden � �ltala lett �s n�la n�lk�l semmi sem lett, a mi lett.
 
Nem te vagy a l�nyeg! �leted c�lja sokkal nagyobb, mint a te szem�lyes boldogul�sod, b�kess�ged vagy �r�m�d. Nagyobb az a csal�dodn�l, karrieredn�l, m�g ambici�zus �lmaidn�l is. Ha meg akarod tudni, hogy mi�rt �lsz ezen a f�ld�n, Istennel kell kezdened. Benne rejlik az oka �s a c�lja is az �letednek. Am�g nem ismered fel, hogy Isten teremtett �s az � c�ljaira teremtett, addig nem fogod megtal�lni az �let �rtelm�t.
Ha csak �nmagunkra f�kuszolunk, soha nem fogjuk megismerni �let�nk c�lj�t. Azt csak a Teremt�t�l tudhatjuk meg. (Haszn�lati utas�t�s)
Az �r kez�ben van minden egyes embernek a lelke. (J�b 12:10)
 
Sokan Istent akarj�k felhaszn�lni a saj�t c�ljaikra. Ez a teremtett vil�g rendj�vel ellenkezik.
 
Mi az �letem �rtelme?
K�tf�lek�ppen kereshetem azt: 1. Spekul�ci� 2. revel�ci� (kinyilatkoztat�s)
Magam v�lasztom a munk�mat, feles�gemet, bar�taimat, hobbijaimat, de nem �n v�lasztom meg az �letem c�lj�t. Azt Isten jel�lte ki sz�momra, �, aki megteremtett. T�le tudhatom meg azt.
Mt 16:25. Mert a ki meg akarja tartani az � �let�t, elveszti azt; a ki pedig elveszti az � �let�t �n �rettem, megtal�lja azt.
 
2. Nem a v�letlen sz�lem�nye vagy!
�gy sz�l az �r, teremt�d �s alkot�d any�d m�h�t�l fogva, aki megseg�t... (�s 44:2)
Bizony te alkottad ves�imet, te takargatt�l engem any�m m�h�ben... (Zsolt 139:13.15.16)
�leted eg�sz�ben �s r�szleteiben is Isten kez�b�l sz�rmazik. � tervezte meg azt is, hol sz�lett�l �s hol fogsz �lni. "Your race and nationality are no accident." Nem kell pl. dicsekedni azzal, hogy magyarok vagyunk, de sz�gyellni sem kell azt.
Istennek nem volt sz�ks�ge arra, hogy engem megteremtsen. Szeretet�nek megnyilatkoz�sa volt, hogy megteremtett.
Gondolkozzunk el ezen:
Ha Isten teremtett, s � hat�rozta meg, hogy milyennek teremtett, mi�rt nem tudom elfogadni, hogy ilyen �s olyan saj�toss�gokkal rendelkezem (szem�lyis�gem, sz�rmaz�som, adotts�gaim, k�ls� megjelen�sem (magass�gom, hajam sz�ne stb.) ?
 
3. Mi az �leted hajt�rug�ja?
Az �t leggyakoribb hajt�rug�: B�ntudat; harag; f�lelem; anyagiass�g; m�sok elismer�se.
A c�ltudatos �let gy�m�lcsei: �rtelmet ad az �letnek; egyszer�s�ti az �letet; f�kuszt ad cselekedeteinknek; motiv�lja �let�nket; felk�sz�t az �r�k �letre.
 
Gondolkozzunk el ezen:
Bar�taink, csal�dtagjaink miben l�tj�k az �let�nk hajt�rug�j�t? Helyesen gondolj�k?

(2004. m�rcius)

(3) �R�K �LETRE H�VOTT

�s a vil�g elm�lik, �s annak k�v�ns�ga is; de a ki az Isten akarat�t cselekszi, megmarad �r�kk�. (1Jn 2:17)
Mert tudjuk, hogy ha e mi f�ldi s�torh�zunk elbomol, �p�let�nk van Istent�l, nem k�zzel csin�lt, �r�kk� val� h�zunk a mennyben. (2Kor 5:1)
 
A Teremt� az �r�kk�val�s�g sz�m�ra teremtette az embert
Az �let t�bb, mint a mostani, f�ldi �let�nk. Sokkal t�bb id�t fogunk t�lteni a hal�l m�sik oldal�n - az �r�kk�val�s�gban -, mint itt. Ez az �let felk�sz�l�s a k�vetkez�re. A l�that� vil�g olyan, mint a j�ghegy cs�csa.
      M�g ezen a f�ld�n sokf�le lehet�s�g k�z�l v�laszthatunk, az �r�kk�val�s�gban csak kett� van: mennyorsz�g, vagy pokol. Istennel val� mostani kapcsolatunk hat�rozza meg, hogy milyen kapcsolatunk lesz vele majd az �r�kk�val�s�gban.
      Eg�szen m�shogy �l az az ember, aki csak e f�ldi �let hat�r�ig l�t, mint az, aki tudja, hogy az �lete �r�k. Megv�ltozik az �rt�krend�nk - p�ld�ul m�shogy b�nunk az id�nkkel, p�nz�nkkel. Divat, gazdags�g, h�rn�v nem sz�m�t m�r annyit.
      Fil 3:7. De a melyek n�kem egykor nyeres�gek val�nak, azokat a Krisztus�rt k�rnak �t�ltem.
 
      A hal�l nem v�g�llom�s, hanem �tmenet az �r�kk�val�s�gba.
      Az �r�kk�val�s�got, a menyorsz�got nem tudjuk elk�pzelni sem: 1Kor 2:9. A miket szem nem l�tott, f�l nem hallott �s embernek sz�ve meg se gondolt, a miket Isten k�sz�tett az �t szeret�knek.
Vagy m�gis? Az ige seg�ts�g�vel valamennyit m�gis l�tunk.
 
Nem kevesebbet, hanem t�bbet kell gondolnunk az odafelval�kra!
     Zsid 13:14. Mert nincsen itt maradand� v�rosunk, hanem a j�vend�t keress�k.
      Kol 3:2. Az odafelval�kkal t�r�djetek, nem a f�ldiekkel.
      Mt 25: Jertek, �n Aty�mnak �ldottai, �r�k�lj�tek ez orsz�got, a mely sz�motokra k�sz�ttetett a vil�g megalap�t�sa �ta.

(04. �prilis)

ISTEN SZEMSZ�G�B�L L�TNI AZ �LETET
J�jj fel ide, �s megmutatom n�ked, a miknek meg kell lenni ezut�n. (Jel 4:1)
Nem mindegy, hogyan tekint�nk az �letre, az �let�nkre. �rt�krendszer�nket, kapcsolatainkat, c�ljainkat is meghat�rozza az.
      Ha az �letet egy party-nak v�led, nem csoda, ha a c�lod az, hogy j�l �rezd magad rajta.
      Ha �gy tekintesz az �letre, mint egy versenyp�ly�ra, term�szetesen a sebess�g, a rohan�s fogja jellemezni �leted.
      Ha egy maratoni fut�snak v�led azt, a kitart�snak nagy �rt�ke lesz a szemedben.
      Ha harcnak, vagy j�t�knak tekinted az �letedet, a gy�zelemre fogsz t�rekedni mindenekel�tt.
      Milyen a te �letszeml�leted? Ha be akarjuk t�lteni azt a c�lt, amire Isten teremtett, nem ezekkel az evil�gi fogalmakkal kell pr�b�lkoznunk, hanem az Ig�ben tal�lhat� megk�zel�t�sekkel.
      Ne szabj�tok magatokat e vil�ghoz, hanem v�ltozzatok el a ti elm�teknek meg�jul�sa �ltal, hogy megvizsg�lj�tok, mi az Istennek j�, kedves �s t�k�letes akarata. (Rm 12:2)
      A Biblia szerint az �let�nk Isten szemsz�g�b�l ezzel a h�rom fogalommal hat�rozhat� meg:
      1. Pr�ba, 2. s�f�rs�g, 3. ideiglenes megb�zat�s.
 
1. Az �let pr�b�k sorozata.
      A pr�b�ban elestek m�r sokan - pl. �d�m, �va, D�vid; �s meg�lltak sokan - pl. J�zsef, R�th, Eszter D�niel.
      Isten a pr�b�kkal form�lja gyermekeit. Azt akarja, hogy a pr�b�kban meg�lljunk, gy�zz�nk. A pr�b�ban megmutatkoznak gyenges�geink, s ezeket rendezhetj�k. F�lk�sz�lhet�nk.
      Nem ad nagyobb pr�b�t, mint amivel megbirk�zhatunk.
      Nem egy�b, hanem csak emberi k�s�rt�s esett rajtatok: de h� az Isten, aki nem h�gy titeket feljebb k�s�rtetni, mint elszenvedhetitek; s�t a k�s�rt�ssel egyetemben a kimeneked�st is megadja majd, hogy elszenvedhess�tek. (1Kor 10:13) Boldog ember, aki a k�s�rt�sben kitart. (Jakab 1:12)
 
2. A f�ldi �let s�f�rs�g.
      Nem a mi�nk itt semmi. Mindent T�le kaptunk. Mid van ugyanis, a mit nem kapt�l volna? Ha pedig �gy kaptad, mit dicsekedel, mintha nem kaptad volna? (1Kor 4:7)
      Isten sz�mon k�ri t�l�nk azt, amit adott.
      Ami pedig egy�bir�nt a s�f�rokban megk�v�ntatik, az, hogy mindenik h�vnek tal�ltass�k. (1Kor 4:2)
      Az � ura pedig monda n�ki: J�l vagyon j� �s h� szolg�m, kevesen volt�l h�, sokra b�zlak ezut�n; menj be a te uradnak �r�m�be. (Mt 25:21)
      Ha az�rt a hamis mammonon h�vek nem voltatok, ki b�zn� re�tok az igazi kincset? (Lk 16:11)
 
3. Az �let ideiglenes megb�zat�s
      Amikor a zsolt�ros meg�rtette az �let ideigleness�g�t, �gy foh�szkodott: Jelentsd meg Uram az �n v�gemet �s napjaim m�rt�k�t, mennyi az? Hadd tudjam, hogy milyen muland� vagyok. (Zsolt 39:5)
      Az �let ideigleness�g�nek meg�rt�se m�g jobban odaford�t az el nem m�l�khoz. Mivelhogy nem a l�that�kra n�z�nk, hanem a l�thatatlanokra; mert a l�that�k ideig val�k, a l�thatatlanok pedig �r�kk�val�k. (2Kor 4:18)

M�jus
ISTEN DICS�S�GE (5)
"Mindent rendeltet�s�nek megfelel�en k�sz�tett az �r." (Pb 16:4)
Az eg�sz teremtett vil�g c�lja v�gs� soron , hogy Isten dics�s�g�t hirdesse.
 
Mi az Isten dics�s�ge? - Az � l�nye; � maga.
      Hol van az Isten dics�s�ge? Minden teremtm�ny�ben megl�tszik valamilyen m�rt�kben. Mikrokozmosz, makrokozmosz. (Az egek hirdetik Isten dics�s�g�t - Zsolt 19:1)
      Sokszor �s sokf�lek�ppen kijelentette dics�s�g�t. (�denben, M�zesnek, Szents�tor, templom, J�zus Krisztus �s a gy�lekezet.) "�s az Ige testt� lett �s lakoz�k mi k�z�tt�nk (�s l�ttuk az � dics�s�g�t, mint az Atya egysz�l�ttj�nek dics�s�g�t), a ki teljes vala kegyelemmel �s igazs�ggal." (Jn 1:14)
      Csak k�t olyan teremtm�ny l�tezik, aki nem ad dics�s�get Istennek: a bukott angyalok �s az ember. Tkp. a b�n az, ami visszautas�tja Isten dics�s�g�t. S mi mindny�jan v�tkezt�nk, �s sz�k�lk�d�nk az Isten dics�s�ge n�lk�l. (Rm 3:23)
      A legnagyobb hiba, amit tehet�nk: ha nem ismerj�k el Isten dics�s�g�t (ez a b�n); s a legnagyobb teljes�tm�nye az �let�nknek, ha azzal Istent dics��tj�k.
 
Hogyan adhatok dics�s�get Istennek?
      Az �r J�zus feladat�nak elv�gz�s�vel dics��tette �t: "�n dics��tettelek t�ged e f�ld�n: elv�geztem a munk�t, a melyet re�m b�zt�l, hogy v�gezzem azt." (Jn 17:4)
Mi is azzal dics��tj�k �t, ha bet�ltj�k, amire teremtett benn�nket. (God made ants to be ants, and he made you to be you.)
      Hogyan dics��thetj�k az Urat? Legjobban tal�n azzal foglalhatn�nk �ssze, hogy akkor, ha Isten 5 f�le c�lja �rv�nyre jut �let�nkben.
      1. Ha im�djuk �t. (Worship him). Az im�dat t�bb, mint a dics��t�s, �nekl�s, im�dkoz�s. Egy olyan �letst�lus az, amelynek sor�n nem csak szeretj�k az Urat, de �r�l�nk is jelenl�t�nek �s �r�mmel adjuk oda �let�nket az � c�ljaira - nem k�teless�gtudatb�l.
      2. Dics��tj�k az Urat, ha szeretj�k a t�bbi h�v�t. Az �jj�sz�letett emberek Isten nagy csal�dj�nak tagjai. Ha az �v�i vagyunk, szeretj�k egym�st. Err�l ismeri meg mindenki, hogy az �n tan�tv�nyaim vagytok, ha egym�st szeretni fogj�tok. (Jn 13:35) Mi tudjuk, hogy �ltalment�nk a hal�lb�l az �letbe, mert szeretj�k a mi aty�nkfiait. (1Jn 3:14)
      3. Ha Hozz� hasonl�v� v�lunk "Mi pedig az �rnak dics�s�g�t mindny�jan fedetlen arccal szeml�lv�n, ugyanazon �br�zatra elv�ltozunk, dics�s�gr�l dics�s�gre, �gy mint az �rnak Lelk�t�l." (2Kor 3:18)
      4. Ha t�lentumainkkal m�soknak szolg�lunk. Nem v�letlen�l kaptuk tehets�g�nket.
      5. Azzal dics��tj�k �t, ha m�soknak is besz�l�nk �r�la.
      Hogyan fogsz �lni ezut�n? �nmagadnak? Az �r J�zusnak sem volt k�nny� a saj�t akarat�t megtagadni. Most az �n lelkem h�borog; �s mit mondjak? Aty�m, ments meg engem ett�l az �r�t�l. De az�rt jutottam ez �r�ra. (Jn 12:27) Aki szereti a maga �let�t, elveszti azt; �s a ki gy�l�li a maga �let�t e vil�gon, �r�k �letre tartja meg azt. (Jn 12:25)
      �lj�nk Isten dics�s�g�re!

 

2004. j�nius

ISTEN KEDV�RE �LNI
Te teremtett�l mindent �s a te akaratod�rt vannak �s teremtettek. (Jel 4:11)
Mert kedveli az �R az � n�p�t. (Zsolt 149:4)
 
Isten �gy tervezett minket, hogy �r�m�t lelje benn�nk. Nem volt sz�ks�ge r�nk, m�gis �gy d�nt�tt, hogy legy�nk. Szolg�ljon h�t �let�nk Isten dics�s�g�re, s�t �r�m�re! Legyen ez az els� c�lja �let�nknek.
Isten minket is megaj�nd�kozott �rz�kszervekkel. �rz�seink �s �rv�kszerveink az�rt vannak, hogy ne csak elt�rj�k az �letet, hanem �r�m�nket tal�ljuk benne - saj�t k�p�re teremtett benn�nket ezen a t�ren is.
 
1. �r�m�t szerezni Istennek - az istentisztelet (worship) c�lja is ez.
�Az �t f�l�kben gy�ny�rk�dik az �r, akik kegyelm�ben rem�nykednek.� (Zsolt 147:11)
Isten im�d�s�nak ig�nye bele van teremtve a term�szet�nkbe. Ha nem Istent im�djuk, akkor ez a k�szs�g valami m�snak a tisztelet�be, im�dat�ba torkollik - pl. �nmagunknak vagy b�lv�nyoknak.
Isten im�data nem �nekl�s, im�ds�g, igehallgat�s, vagy egy�b istentiszteleti cselekm�ny, hanem egy �letst�lus.
      Az im�dat sokkal t�bb mint az �nek-zene. Az istentisztelet minden r�szlete WORSHIP kell hogy legyen. Az �nekek st�lus�n sokszor vitatkozunk. Melyik a bibliai st�lus? Nincs erre n�zve semmif�le feljegyz�s�nk. A bibliai korban haszn�lt hangszereket m�r nem is igen ismerj�k. Isten mindenf�le zen�t szeret. � teremtette azt. Az �zenetet azonban a sz�veg hordozza, nem a dallam.
 
2. Az istentisztelet nem �rted �s a javadra t�rt�nik. Isten dics��t�se �s magasztal�sa az. Mik�zben �t im�djuk, magunk is meger�s�d�nk, n�veked�nk. De csak ha teljes sz�vvel szolg�lunk n�ki, abban tal�lja �r�m�t, s az jelent �ld�st nek�nk is. �... e n�p sz�jjal k�zelget hozz�m �s csak ajkaival tisztel engem, sz�ve pedig t�vol van t�lem, �gy, hogy ir�ntam val� f�lelm�k betan�tott emberi parancsolat...� (�s 29:13)
 
3. A WORSHIP nem az �let�nk egy r�sze, hanem az �let�nk eg�sze kell, hogy az legyen. �Keress�tek az � orc�j�t sz�ntelen!� (Zsolt 105:4) Folyamatosan �s reggelt�l estig. (Zsolt 113:3) Reggel, amikor felkel�nk �s este, amikor lefeksz�nk, Isten dics�rete legyen az ajkunkon. ��ldom az Urat minden id�ben, dics�rete mindig ajkamon van.� (Zsolt 34:1)
Mindent �s mindig az � dics�s�g�re tegy�nk! �Az�rt ak�r esztek, ak�r isztok, ak�rmit cselekesztek, mindent az Isten dics�s�g�re m�veljetek.� (1Kor 10:31)
 
Hogyan lehets�ges mindent Isten dics�s�g�re tenni? Ha mindent �gy tesz�nk, mintha J�zus�rt tenn�nk, �s mik�zben v�gezz�k dolgainkat, folyamatosan besz�lget�nk �vele. ��s valamit tesztek, l�lekb�l cselekedj�tek, mint az �rnak �s nem embereknek.� (Kol 3:23)
Az Istennek szolg�l� �let titka ez: �gy teszek mindent, mintha J�zusnak tenn�m. �... sz�nj�tok oda a ti testeteket �l�, szent �s Istennek kedves �ldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.� (Rm 12:1)
      A munka is istentisztelett� lesz, ha Istennek szenteled �s ha jelenl�te tudat�ban v�gzed azt.
Kedv�t leli-e bennem az �r? Mikor szereztem neki �r�m�t utolj�ra?

2004. j�lius

A bemer�t�s: az Isten csal�dj�ba tartoz�s jele

Az eg�szs�ges csal�dban a csal�dtagok nem sz�gyellik a csal�dba tartoz�sukat. Sajnos sok olyan h�v�vel tal�lkoztam m�r, akik soha nem azonos�tott�k magukat nyilv�nosan a lelki csal�djukkal �gy, ahogy azt J�zus parancsolta - a bemer�tkez�s �ltal. A bemer�t�s nem egy �v�laszthat� ritu�lis cselekm�ny, amit k�sleltetni, vagy halasztani lehet. Az jelzi azt, hogy Isten csal�dj�ba tartozol. Az �ltal nyilv�nosan megtudja a vil�g, hogy �nem sz�gyenlem, hogy Isten csal�dj�hoz tartozom.� Ezt a csod�latos cselekm�nyt J�zus elrendelte csal�dja minden tagj�nak. � mondta: Elmenv�n az�rt, tegyetek tan�tv�nyokk� minden n�peket, megkeresztelv�n �ket az Aty�nak, a Fi�nak �s a Szent L�leknek nev�ben. (Mt 28:19)

�veken �t t�prengtem azon, vajon mi�rt adott az �r J�zus a bemer�t�snek ugyanolyan hangs�lyt, mint az evang�lium hirdet�s�nek �s a tan�t�snak. Mi�rt olyan fontos a bemer�t�s? Az�ta r�j�ttem, hogy az�rt, mert ez Isten vel�nk val� m�sodik terv�t nyilv�n�tja ki: az � csal�dj�ba tartozunk, annak tudatos r�szesei vagyunk.

A bemer�t�s �nmag�ban term�szetesen nem tesz benn�nket Isten csal�dja tagjaiv�, csak a Krisztusba vetett hit alapj�n lesz�nk azok. A bemer�t�s csak megmutatja, hogy Isten csal�dj�nak r�sze vagyunk. Mint ahogy a jegy-gy�r� csak l�that� jele a sz�vben hozott �g�retnek.

A legnagyobb kiv�lts�g

Az �r J�zus nem sz�gyell atyja fiainak mondani benn�nket (Zsid 2:11; Mt 12:49-50). Gondolkozzunk el ezen! Nincs ann�l nagyobb tisztess�g, mint hogy Isten csal�dj�nak tagjai vagyunk. Amikor olyan jelent�ktelennek, er�tlennek, elhagyottnak �rzed magad, gondolj arra, hova, kihez tartozol!

2004. november

A K�Z�SS�G �P�T�SE

 

�s foglalatosok val�nak az apostolok tudom�ny�ban �s a k�z�ss�gben, a keny�rnek megt�r�s�ben �s a k�ny�rg�sekben. (Csel 2:41-42)

 

A k�z�ss�g elk�telezetts�get ig�nyel.
      Csak a Szentl�lek k�pes arra, hogy a h�v�k k�z�tt igazi k�z�ss�get hozzon l�tre, de azut�n annak �p�t�s�hez a mi d�nt�seinket �s elk�telezetts�g�nket haszn�lja fel. P�l ezt a kett�ss�get �gy fejezi ki: Igyekezzetek megtartani a L�lek egys�g�t a b�kess�g k�tel�k�vel (Ef 4:3). Isten erej�re �s a mi igyekezet�nkre is sz�ks�g van az igazi k�z�ss�g kialakul�s�hoz.
      Sajnos nem �gy sz�lett�nk, hogy �rten�nk hozz�, hogyan lehet ilyen k�z�ss�get �p�teni. Az �jsz�vets�g azonban sok helyen tan�t erre. P�l ezt �rta pl. Tim�teusnak: Ezeket �rom n�ked... hogy tudd meg, mim�don kell forgol�dni az Isten h�z�ban, mely az �l� Isten egy�za (1Tim 3:14-15)
      Ha belef�radt�l m�r a felsz�nes k�z�ss�gbe �s szeretn�l tenni valamit annak �rdek�ben, hogy val�di, szeretet-k�z�ss�g �p�lj�n k�r�l�tted a gy�lekezetedben, l�gy k�szen arra, hogy neh�z d�nt�seket hozz �s kock�zatokat v�llalj - Isten ig�j�re figyelve.
 
1. A k�z�ss�g �p�t�s�hez �SZINTES�GRE van sz�ks�g

 

K�nnyebb ignor�lni a probl�m�kat, vagy t�l n�zni rajtuk, mint szeretetben felt�rni, elmondani az igazs�got. A legt�bb embernek nincs senkije, aki szeretn� �t annyira, hogy megmondan� neki az igazs�got, s �gy tov�bb halad az �npuszt�t�s �tj�n.
      P�l ezt tan�csolja: Aty�mfiai, m�g ha el�fogja is az embert valami b�n, ti lelkiek, igaz�ts�tok �tba az olyant szel�ds�g lelk�vel. (Gal 6:1) Az�rt levetv�n a hazugs�got, sz�ljatok igazs�got, kiki az � felebar�tj�val, mert egym�snak tagjai vagyunk. (Ef 4:25) (A gy�lekezeti k�z�ss�gen bel�li probl�m�k kezel�s�re egy gyakorlati p�ld�t tal�lunk az 1Kor 5-ben.)
      Ha a konfliktusokat siker�l j�l megk�zel�teni �s megoldani, k�zelebb ker�l�nk egym�shoz - ez �gy van minden emberi kapcsolatban - a h�zass�gban, a bar�tok k�z�tt, vagy a gy�lekezetben. Az ige ezt mondja: Aki megfeddi az embert, v�gre is ink�bb kedvess�get tal�l, mint a s�ma nyelv�. (P�ld 28:23)
      Nem jogos�t fel azonban ez senkit durvas�gra, tiszteletlens�gre. A meggondolatlan besz�d nem gy�gy�t, hanem ink�bb sebeket okoz. Az ige arra tan�t, hogy szeretettel sz�ljunk egym�shoz, mint egy nagy csal�d tagjai. Az id�sebb embert ne dorg�ld meg, hanem intsed mint aty�dat; az ifjabbakat mint aty�dfiait; A id�sebb asszonyokat mint any�kat; az ifjabbakat mint n�testv�reidet, teljes tisztas�ggal. (1Tim 5:1-2)
 
2. A k�z�ss�g �p�t�s�hez AL�ZATRA is sz�ks�g van

 

A b�szkes�g falakat h�z k�z�nk, az al�zat pedig hidakat �p�t. A k�z�ss�gben a megfelel� �lt�z�k az al�zatos lelk�let. Mindny�jan pedig egym�snak engedelmeskedv�n, az al�zatoss�got �lts�tek fel, mert az Isten a kev�lyeknek ellene �ll, az al�zatosaknak pedig kegyelmet �d. (1Pt 5:5)
      Teh�t nem is csak egym�st�l t�vol�t el a b�szkes�g, hanem Istent�l is.
      Hogyan fejleszthetj�k magunkban az al�zatot? Ismerj�k be gyenges�geinket; legy�nk t�relmesek m�sok gyenges�geivel kapcsolatban; fogadjuk el m�sok tan�cs�t, kiigaz�t�s�t; engedj�k meg gyakrabban, hogy m�sok ker�ljenek a k�z�ppontba. P�l ezt tan�csolja: Egym�s ir�nt ugyanazon indulattal legyetek; ne kev�lykedjetek, hanem az al�zatosakhoz szabj�tok magatokat. Ne legyetek b�lcsek timagatokban. (Rm 12:16) Semmit nem cselekedv�n verseng�sb�l, sem hi�baval� dics�s�gb�l, hanem al�zatosan egym�st k�l�nbeknek tartv�n ti magatokn�l. Ne n�zze kiki a maga haszn�t, hanem mindenki a m�sok�t is. (Fil 2:3-4)
      Az al�zatoss�g nem azt jelenti, hogy kevesebbre �rt�kelem magamat, hanem, hogy kevesebbet gondolok magamra; t�bbet m�sra.
 
3. A k�z�ss�g �p�t�s�hez FIGYELMESS�GRE is sz�ks�g van

 

A figyelmess�g azt jelenti, hogy meg�rtem a m�sikat, k�l�nb�z�s�g�nket, t�relmes vagyok ir�nta. Az ige arra tan�t, hogy ne magunknak kedveskedj�nk. Mindenik�nk ... az � felebar�tj�nak kedveskedj�k, annak jav�ra, �p�l�s�re. (Rm 15:1-2) Azt is elv�rja, hogy Isten gyermekei gy�ng�dek legyenek, teljes szel�ds�get tan�s�tv�n minden ember ir�nt. (Tit 3:2)
      Minden k�z�ss�gben vannak "nehezebb" emberek. Isten k�lcs�n�sen javunkra adja ezt a helyzetet is. Mint a csal�dban, �gy az igazi k�z�ss�gben is ezt k�ri t�l�nk: Atyafi�i szeretettel egym�s ir�nt gy�ng�dek; a tiszteletad�sban egym�st megel�z�k legyetek. (Rm 12:10)
      Nem az�rt tartozunk �ssze, mert hasonl�ak vagyunk, hanem mert Isten csal�dj�ba tartozunk: egy csal�d vagyunk.
4. A k�z�ss�g �p�t�s�hez MEGB�ZHAT�S�G sz�ks�ges.
5. A k�z�ss�g �gy �p�l, ha rendszeresen tal�lkozunk.

 

 

 

* Rick Warren: The Purpose Driven Life (Zondervan, Grand Rapids, 2002) c�m� k�nyv�nek biblia�r�kra alkalmazott v�ltozata.