Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ..

AZ EVANG�LIUMI H�RN�K EGYIK OLDALA

(2003. NOVEMBER)

 
1922-2003

 

 
2003. augusztus 16-�n, az imah�zban tartott istentisztelet ut�n, a West Covina-i Forest Lawn temet�kertben b�cs�ztunk Hal�sz testv�rn�t�l. Az ige mellett (Ez 12,23-25) a gy�lekezet �nekkar�nak, sz�list�inak �s a t�volabbr�l �rkezett rokons�gnak (Chicago, Cleveland, Sacramento) a szolg�lataiban csend�lt fel a h�v� rem�nys�g�t t�pl�l� �zenet.
      Hal�sz testv�rn� (sz�l. Veres Juliett) V�radp�sp�kin sz�letett 1922. december 6-�n. Sz�lei a helyi baptista gy�lekezet szolg�l� tagjai voltak; p�ld�jukat gyermekeik is k�vett�k (n�gyen voltak testv�rek). Juliett 12 �ves kor�ban r�szes�lt hitvall� kereszts�gben.
      1949. november 7-�n k�t�tt h�zass�got Hal�sz Mih�llyal. Ekkor Nagyv�radra k�lt�ztek. Lelkip�sztoraira, id. Bokor �s Medgyesi testv�rekre mindig nagy szeretettel �s tisztelettel eml�kezett testv�rn�nk. 1970-ben hagyt�k el Rom�ni�t. �tban Amerika fel�, 6 h�napot Izr�elben t�lt�ttek. A n�z�reti baptista gy�lekezetben tett az �jj�sz�let�s�r�l vall�st a bemer�tkez�sben is fi�k, L�szl�. 1970. november�ben �rkeztek Chicagoba, ahol a rom�n nyelv� baptista gy�lekezethez csatlakoztak, aminek Dr. Popovics testv�r volt a lelkip�sztora.
      Az �jra�led� magyar misszi�t sz�vvel-l�lekkel t�mogatt�k; otthonukba h�vt�k az im�dkozni v�gy� testv�reket, �s a szolg�latra �rkez� lelkip�sztorok is gyakran az � vend�geik voltak.
      1989-ben k�lt�ztek Kaliforni�ba. Am�g csak az eg�szs�ge engedte, Hal�sz testv�rn� r�szt vett minden h�tk�zi �s vas�rnapi �sszej�vetelen, �s gyakran k�s�rte el f�rj�t az imah�zhoz a r�zsakertet gondozni. Juliett testv�rn� b�kess�gben, csal�dja szeretet�vel k�r�lv�ve viselte az utols� hetek f�jdalmait. Gy�szol� f�rje, fia, menye, unok�i, testi �s lelki testv�rei az �rban rem�nykedve b�cs�ztak t�le. Nov�k J�zsef

(2003. OKT�BER)

"Boldogok a halottak, akik az �rban halnak meg ..."
 
Somlai Gyul�n� (Kuti Anna)
1935 - 2003
 
J�nius 9-�n vett�nk v�gs� b�cs�t Somlai Gyul�n� ( Kuti Anna ) testv�rn�t�l. A temet�st megel�z� nap d�lut�nj�n szinte a teljes gy�lekezet, a rokons�g �s az ismer�s�k �lltunk meg a nyitott kopors� mellett a virraszt�s alkalm�val. Somlai testv�rn� �lete utols� �veiben nagyon sok szenved�sen �s betegs�gen ment kereszt�l. Isten�nk - e sok szenved�s ut�n vette �t mag�hoz, �s hit�nk szerint majd tal�lkoz�sunk lesz ott, ahol nincs szenved�s hal�l �s f�jdalom.
      Testv�rn�nk 1935. j�nius 15-�n sz�letett a Jugoszl�viai Pad�jon. Sz�p nagy csal�dban �lte gyermek �s ifj� �veit, hiszen 12-en voltak testv�rek. �let�t fiatalon �tadta J�zus Krisztusnak �s 1951. j�lius 29-�n hitvall� bemer�t�sben r�szes�lt Pint�r S�ndor lelkip�sztor �ltal. Stampfer Ferencel k�t�tt h�zass�got, �s ebb�l a h�zass�gb�l sz�letett le�nya, Jol�nka. F�rje korai hal�la ut�n sok�ig egyed�l nevelte gyermek�t. �let�ben komoly v�ltoz�st eredm�nyezett, amikor Kanad�ba k�lt�z�tt, �s a Toront�i gy�lekezetben tal�lt otthonra. Itt a gy�lekezetben tal�lt meg�rt� t�rsra is a szint�n �zvegys�gben �l� Somlai Gyula testv�r szem�ly�ben. 1981. november 5-�n k�t�ttek h�zass�got �s s�rig tart� p�ld�s szeretetben �s h�s�gben �ltek. A gy�lekezetben h�s�ggel szolg�lt az �nekkarban, �s tev�kenyen r�szt vett a n�i k�r munk�j�ban, ahol egy ideig a p�nzt�rosi szolg�latot is v�gezte. A gyermekek �s fiatalok ma is �r�mmel eml�keznek azokra a kar�csonyokra, amikor testv�r�nk f�rj�vel egy�tt oly sok alkalommal aj�nd�kozta meg �ket. Szolg�l� �let�nek a kor�n �rkezett s�lyos betegs�gek szabtak hat�rt. Am�g lehetett f�rje otthon �polta �s viselt gondot r�la p�ld�s h�s�ggel. Azonban az egyre sokasod� probl�m�k �lland� orvosi ellen�rz�st k�v�ntak meg. Testv�rn�nk �lete utols� �veit speci�lis �regotthonban kellett t�lteni.
      Amikor elk�lt�z�tt testv�rn�nk �let�re gondolunk, akkor esz�nkbe jutnak a zsolt�r�r� szavai, hogy �let�nk nagyobb r�sze nyomor�s�g �s szenved�s. Vigasztaljon azonban az a tudat, hogy van �let a s�ron t�l is, �s ott �r�k �r�m v�r mindazokra, akik benne b�znak. 

1922 - 2003
 
J�nius 11-�n ism�t temett�nk. Ezen a napon vett�nk v�gs� b�cs�t Csutorka J�nos testv�rt�l. Testv�r�nk r�vid, de s�lyos betegs�g ut�n k�lt�z�tt el err�l a f�ldr�l. Der�s mosolya �s sz�vb�l fakad� im�ds�gai az�ta is nagyon hi�nyoznak a gy�lekezetben.
      Testv�r�nk 1922. december 26-�n sz�letett Budapesten. Gyermek �s ifj�kor�t is ebben a v�rosban t�lt�tte. 1944-ben k�t�tt h�zass�got Simon Erzs�bettel, akivel j�ban �s rosszban, eg�szs�gben �s betegs�gben 59 �vet �ltek h�zass�gban. Isten h�zass�gukat h�rom gyermekkel aj�nd�kozta meg. Az 1956-os forradalmat k�vet�en Kanad�ba v�ndoroltak ki, ahol neh�z k�r�lm�nyek k�z�tt kezdtek �j �letet. Testv�r�nk igyekezett helyt�llni az �let minden ter�let�n. Azonban �let�b�l sok�ig kiz�rta az Urat, �s saj�t erej�re pr�b�lt meg t�maszkodni. Feles�ge kitart� im�ds�ga �s Isten ment� szeretete azonban utol�rte �s legy�zte �t. Istenbe vetett hit�t 1990-ben vallotta meg �s r�szes�lt a hitvall� bemer�t�sben Ol�h Lajos lelkip�sztor �ltal. Bemer�tkez�se ut�n eg�szen hal�l�ig, eg�szs�gben �s betegs�gben egyar�nt h�s�ges tagja volt a gy�lekezetnek. �let�ben nagyon sok betegs�get kellett elhordoznia, de mindv�gig h�s�gesen meg�llt. "Micsoda az ember, hogy t�r�dsz vele ..." hangzott az ige a kopors�ja mellett. Mi tan�i lehett�nk annak, hogy Isten elk�lt�z�tt testv�r�nkr�l is val�ban gondot viselt.

1930 - 2003
 
J�nius 23-�n T�th Ibolya testv�rn� kopors�ja mellett �lltunk meg. Testv�r�nk 1930. j�lius 21-�n sz�letett Aradon. Sz�lei h�zass�g�t Isten m�g k�t gyermekkel aj�nd�kozta meg, Gy�z� �s B�la szeretetben nevelkedtek testv�r�kkel �s �desapjuk els� h�zass�g�b�l �rv�n maradt testv�r�kkel Irm�val.
      Ibolya testv�rn� gyermek �s ifj�kor�t Budapesten t�lt�tte, ahol a h�v� csal�d szeretete �s a gy�lekezetek j� l�gk�re hamar meg�rintette a sz�v�t. Fiatalon �tadta �let�t J�zus Krisztusnak, �s a Wessel�nyi, J�sz utcai, �s a Nap utcai gy�lekezet �p�t� tagja volt. Sz�leivel �s testv�reivel 1957. febru�r 28-�n �rkeztek Kanad�ba. Nyolc �s f�l �v Vancouveri �let ut�n Toront�ba k�lt�z�tt a csal�d; els�sorban a Magyar gy�lekezet vonzotta �ket. Testv�r�nk sz�p hangj�val sokszor meg�rvendeztette a gy�lekezetet. Isten ir�nti elk�telezetts�g�t mutatja, hogy tanulm�nyokat folytatott Misszi�iskol�ban, �s n�h�ny �vet mint misszion�rius Ir�nban is szolg�lt.
      Testv�rn�nk eg�szs�ge h�t �vvel ezel�tt kezdett gyorsan gyeng�lni, �s hamarosan teljes ell�t�sra szorult. �t �vet t�lt�tt �regotthonban, innen sz�l�totta haza �t az �r.
Isten ig�j�t, a vigasztal�s szavait mindh�rom alkalommal a gy�lekezet lelkip�sztora Dan L�szl� testv�r sz�lta. A gy�szol� hozz�tartoz�knak ez�ton is Isten vigasztal�s�t k�v�njuk.
                         Dan L�szl�

(2003. SZEPTEMBER)

 
 
1914-2003

 

Helen was born on May 7, 1914 in the town of Kisk�r�s in Hungary. She was the youngest of three children born to Maria and Stephen Szabo, who owned a vineyard. Her brother Paul died on the front in the second World War in Hungary.
      The Szabo family emigrated to Canada in 1925 and settled in Kipling, Saskatchewan. After four winters in Saskatchewan they moved to Toronto in 1929. Here they were early members of the Hungarian Baptist church, that is flourishing to this day. In 1931 her parents returned to Hungary while Helen and her brother Steve remained in Canada.
      Helen met Fred Monus from Saskatchewan in the Toronto Hungarian Baptist church and got married in 1941. They were happily married for over 62 years. They had one child, Susan. Shortly after Susan�s birth, Fred and Helen joined with Helen�s brother Steve and his wife Esther and bought a farm in Burlington, Ontario. For the next 20 years this was Helen�s home. In 1967 the farm was sold. In the next 14 years Fred and Helen worked on a succession of estates as domestic help. In 1981 they retired and bought a home in Orangeville and again in Fergus. Helen loved cooking. She was loving and affectionate, devoted to Fred, to his happiness and well-being. Her greatest joy was to host family and friends.
      Helen loved the Lord and the community of His people. She had a deep and abiding faith in God�s love and the power of prayer. She faithfully and generously supported the churches they attended and she had a great interest in supporting foreign missions. They loved to attend the Rama Hungarian Baptist Camp conferences for many years. Reading worthwhile books was a passion she maintained until nearly the end. She especially enjoyed Christian biographies and books about Biblical prophecy.
      She is survived by her husband Fred, her daughter Susan Barber, her son-in-law John Barber, her grandsons Daniel and Andrew, her daughter-in-law Rosalia and her greatgrandson, Samuel, as well as her niece Ella Marosi (nee Szabo), and her nephew Istvan Szabo in Hungary.      Ella Marosi

 

Joseph Bogar

1917 - 2003

The Rev. Joseph Bogar died August 20, 2003, at the age of 86. A funeral service was held August 23 at First Baptist Church of Dearborn with Dr. Paul Little officiating. Pastors from two other American Baptist churches which Rev. Bogar served also took part in the service: Dr. Geza Herjeczki of First Hungarian Baptist Church in Lincoln Park and Rev. Roger Dahlen of Bethel Baptist Church in Southgate. Please remember Rev. Bogar's wife, Olga, and his sons, Tim and Tom in prayer. (E-Link, American Baptist Churches)
 
Born: February 21, 1917 in Saskatchewan, Canada. Grew up in Welland, Ontario.
      Attended Bucknell University, Lewisburg, PA, McMaster University, Hamilton, Ontario, and The International Baptist Seminary, East Orange, New Jersey Studied Geriatrics and Retirement Home Management at the University of Michigan, Ann Arbor, MI.
      Died: August 20, 2003
      Churches Served: First Hungarian Baptist Church of Welland, Ontario (2 years while attending school); First Hungarian Baptist Church of Toronto, Ontario (6 years while attending school) Ordained by the Toronto Church; First Hungarian Baptist Church of Detroit (7 years); Bethel Baptist Church, Southgate, MI (13 years); Assistant Administrator - Detroit Baptist Manor (7 years); Hungarian Reformed Church of Windsor, Ontario (Interim - 6 years). Served as President and in other capacities with the Hungarian Baptist Convention.
 
      At his funeral service on August 23, Rev. Herjeczki, speaking on behalf of the presidium of the Convention, shared the following with the congregation:
      The Reverend Joseph Bogar was more than a previous pastor of my church, the First Hungarian Baptist Church of Detroit. He was a well trained and accepted Hungarian pastor in the mission field of North America. He was the pastor of several Hungarian Baptist Churches in Canada and here in the States. He was active in the Hungarian Convention, and held several positions in our mission structure.
      Even after he decided to accept the call of an English speaking church to serve as its pastor, some forty years ago, and even after his retirement he maintained his Hungarian connections and served in the Hungarian Convention wherever he could. He was instrumental at the start of the Hungarian Baptist Church in Chicago. He substituted a lot in Cleveland, here in Detroit and later in Lincoln Park.
      We are thankful to God for giving us Reverend Bogar to serve in our Hungarian communities and churches. We ask the Lord to give strength to his wife, Olga Bogar and to comfort her and also the extended family.
We will keep the memory of the Rev. Bogar in our hearts.
 
      B�g�r J�zsef   1917 - 2003
 
B�g�r J�zsef nyugalmazott lelkip�sztor testv�rt 85 �ves kor�ban, hossz� szolg�l� �let �s r�vid szenved�s ut�n augusztus 20-�n mag�hoz h�vta Urunk. Temet�s�re augusztus 23-�n a First Baptist Church of Dearborn templom�ban tartott gy�sz-istentisztelet ut�n ker�lt sor. B�g�r testv�r�k az ut�bbi �vtizedekben ebbe a gy�lekezetbe tartoztak.
      Dr. Paul J. Little helyi lelkip�sztor mellett szolg�lt m�g Rev. Roger Dahlen, Bethel Baptist Church �s Herjeczki G�za lp., akit t�bben elk�s�rtek a Lincoln Parki (Detroiti) gy�lekezetb�l, amelyiknek B�g�r testv�r 1951-58-ig p�sztora volt. Herjeczki testv�r az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g eln�ks�ge nev�ben is kifejez�sre juttatta B�g�r testv�r �lete �s szolg�lata ir�nti tisztelet�nket. Elk�lt�z�tt testv�r�nk t�bb magyar gy�lekezet lelkip�sztora volt (Welland, Toront�, Detroit) �s az Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�gen bel�l t�bbf�le tiszts�get is bet�lt�tt.
      B�g�r J�zsef 1917. febru�r 21-�n Saskatchewanben (Kanada) sz�letett, Wellandban (Ontario) nevelkedett. (�desapja alap�totta a Wellandi gy�lekezetet.) Mivel a lelki munk�ra �rzett elh�vat�st, beiratkozott a Hamiltoni McMaster Egyetemre, ahol lelkip�sztori diplom�t szerzett - Moln�r Bal�zs testv�rrel egy�tt. M�r tanulm�nyi ideje alatt lelkip�sztori szolg�latot v�gzett Wellandon, majd Toront�ban. Lelkip�sztorr� a Toront�i Gy�lekezetben avatt�k fel 1949-ben. K�t �vvel k�s�bb a Detroiti Gy�lekezet lelkip�sztora lett.
Szolg�lata �j misszi�mez�re vitte �t 1958-ban, amikor elfogadta egy amerikai gy�lekezet, a Southgate-i (Detroit area) Bethel Baptist Church megh�v�s�t. Az ottani 13 �vi szolg�lat ut�n az ABC egyik id�sek sz�m�ra k�sz�lt otthona vezet�s�t v�llalta el (Detroit Baptist Manor).
      Kapcsolata a magyar misszi�val megmaradt, a 80-as �vek v�g�n p�ld�ul a sz�vets�g Misszi� Bizotts�g�t � vezette. Szeretettel gondolunk r�, eml�k�t meg�rizz�k. Urunk vigasztalja feles�g�t, B�g�r Olga testv�rn�t �s gyermekeiket!      Herjeczki G�za

N�h�ny nappal hal�la el�tt, a k�rh�zi �gyon, amikor eml�tettem, hogy im�dkozunk �rte a gy�lekezetben, B�g�r testv�r ezt az �neket �nekelte csendesen, pontos sz�veggel:

Im�dkozzatok �s buzg�n k�rjetek. 
B�n�s voltunk�rt, Uram, �, ne vess meg! 
Tiszta sz�vet �s Szentlelket adj n�k�nk, 
Hallgass meg Fiad nev�ben, ha k�r�nk!


(2003. J�LIUS)

PANTA ISTV�N

1929-2003

Panta Istv�n testv�rt 2003. m�jus 14-�n k�s�rt�k utols� �tj�ra. Isten�nk 74 �vet aj�nd�kozott neki e f�ldi �letben. P�csett sz�letett 1929. janu�r 13-�n. �let�t m�g fiatalon adta �t az �r J�zusnak �s ett�l kezdve h�s�ggel k�vette �s szolg�lta a Megv�lt�t. Szinte az �r h�z�b�l, a szolg�latb�l ker�lt a k�rh�zba.
      1949-ben vette feles�g�l Spiesz Ann�t, a Bonyh�di Baptista Gy�lekezetb�l. H�zass�gukat az �r k�t gyermekkel aj�nd�kozta meg. 1956-ban Toront�ban telepedtek le �s ott hamarosan a magyar baptista gy�lekezet tagjai lettek. K�s�bb k�l�nf�le szolg�latokban tev�kenykedett Panta testv�r, mert szerette �s sz�lta az Ig�t, ez�rt ima�ra vezet�, vas�rnapi iskolai tan�t� �s a gy�lekezet egyik el�lj�r�ja lett. De a Ramai T�bor is k�zel volt sz�v�hez - a megv�s�rl�st�l fogva; munk�j�val �s �ldozat�val sokat f�radozott az �p�t�s�n �s sz�p�t�s�n. Az Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�gnek is tev�keny tagja volt, rendszeresen r�szt vett a konvenci�kon �s hozz�sz�l�sai �rt�kesek voltak.
      Gyermekeik h�zass�guk ut�n t�volabbra k�lt�ztek, Ildik� Clevelandba ker�lt, Steve Kelown�ban telepedett le. A sz�l�k sz�ve v�gya volt, hogy egy kiss� k�zelebb ker�ljenek legal�bb egyik gyermek�kh�z �s ezzel unok�ikhoz is. Ez�rt �ppen t�z �vvel ezel�tt , 1993-ban �tk�lt�ztek Kelown�ba, Itt is a magyar gy�lekezet h�s�ges tagjai lettek Nem lehetett elk�pzelniolyan gy�lekezeti alkalmat, hogy Panta testv�r�k hi�nyoztak volna, s�t, a k�zel�kben lak� testv�rek k�z�l legal�bb k�t testv�rt rendszeresen magukkal hozt�k a gy�lekezetbe. Szolg�l� �let�t itt is folytatta, mert a vend�gfogad�sban, perselyez�sben �s z �ltala nagyon kedvelt bizonys�gtev�sben, k�ltem�nyek elmond�s�ban tev�kenykedett. Im�j�ban rendszeresen k�ny�rg�tt az elveszettek�rt, mert im�dkoz� �s a Bibli�t nagyon szeret� maradt �lete v�g�ig.
      Sajnos �lete utols� h�rom �v�ben eg�szs�gi �llapota folyton gyeng�lt �s k�rh�zi kezekl�sre szorult r�videbb, hosszabb ideig. H�s�ges feles�ge m�g a k�rh�zban is �polta �s gondoskodott r�la.
 
      Temet�s�t nagy r�szv�ttel �s f�jdalommal vette tudom�sul nemcsak a csal�d, hanem a Kelownai Magyar Gy�lekezet testv�ris�ge is. A feles�g, a k�t gyermek �s a hat unoka mellett a kiterjedt rokons�g gy�szolja (Kanad�ban, az USA-ban, N�metorsz�gban �s Magyarorsz�gon). K�t gyermeke, Steven �s Ildik� m�ly megrend�l�ssel, de h�laad� sz�vvel eml�keztek �desapjukr�l a temet�si istentiszteleten, ahol a gy�lekezet f�rfikara �s heged�sz�l� b�cs�ztatta. A vigasztal�s ig�j�t Viczi�n J�nos testv�r sz�lta. � m�r Toront�ban is lelkip�sztora volt a Panta csal�dnak. Itt Kelown�ban pedig t�z �ven kereszt�l p�sztorolta Panta testv�r�ket.
      Panta testv�r csendesen, �jszakai �lm�ban ment haza az �rhoz. Legyen eml�ke �ldott, az �r vigasztalja meg a gy�szol� �zvegyet �s a csal�dot. Testv�r�nk vez�rl� ig�je eg�sz �let�ben a 23. Zsolt�r volt: "Az �r h�z�ban lakozom hossz� ideig."  �me most m�r �r�kk�.
 
        Dr. V.J.

BAN�S LAJOSN�, sz�l. 
Bruckner Ilona

1922-2003

Ban�s Lajosn�, sz�l. Bruckner Ilona n�testv�rt 80 �ves kor�ban, 2003. j�nius 7-�n emelte mag�hoz az �r. Nagy csal�dja �s a n�pes gy�lekezet a k�vetkez� szombaton eml�kezett meg az �let�r�l, majd k�s�rte utols� �tj�ra az alhambrai gy�lekezetb�l.
      Ilona testv�rn� B�csben sz�letett. Sz�leivel �s n�testv�reivel az �jpesti baptista gy�lekezethez csatlakoztak, ahol - mint majdani f�rje, Lajos testv�r is - akt�van szolg�ltak. 1944. j�lius 15-�n k�t�ttek h�zass�got. Frigy�ket hat gyermekkel �ldotta meg az �r. 1956-ban �rkeztek az Egyes�lt �llamokba, Los Angelesbe. A nagy csal�d sok seg�ts�get kapott a kezdeti id�kben a Sunyside Baptista Gy�lekezett�l. Az �p�tkez� alhambrai gy�lekezethez csatlakozva, Ilona testv�rn� a penget�s zenekarban, az �nekkarban �s a n�i k�rben munk�lkodott. Nyugd�jas �veikre a v�rosi forgatagot maguk m�g�tt hagyva, a csendes Temecula v�ros�ba k�lt�ztek, ahonnan gyermekeik seg�ts�g�vel jutottak el a magyar k�z�ss�gbe.
      Az Alhambr�b�l k�ld�tt hangfelv�teleket �s a Santa Monica-i Magyar Bibliai Gy�lekezet R�di� szolg�lat�t rendszeresen hallgatt�k, �s t�mogatt�k e gy�lekezetek misszi�j�t.
 
      Az eml�k-istentiszteleten Vad�sz J�nos lelkip�sztor ismertette n�testv�r�nk �let�tj�t, �s feleleven�tett n�h�nyat k�z�s eml�keikb�l is, hiszen B mint elmondta B t�bb, mint hatvan �ve ismert�k egym�st. A zenei szolg�latok k�z�tt gyermekei �s unok�i is megeml�keztek a csal�di k�r meleg�r�l, testv�rn�nk pr�b�k k�z�tt edzett hit�r�l �s m�ly ima�let�r�l.
      Nov�k J�zsef lelkip�sztor az igehirdet�s textus�t a 139. zsolt�rb�l vette, azokat az ig�ket id�zve, melyeket s�lyosan beteg testv�r�nknek az �gy�n�l olvasott szeretett f�rje, csak n�h�ny nappal a hal�la el�tt is.
      A Ban�s h�zasp�r az Evang�liumi H�rn�k Bar�ti K�r�hez tartozott, annak lelkes t�mogat�ja volt, f�rj�vel egy�tt. Lelkip�sztoruk t�bbsz�r is tan�ja volt annak, ahogy hangosan felolvastak egym�snak szeretett lapunkb�l, im�dkoz� figyelemmel k�s�rve sz�vets�g�nk �let�t.
      A csal�d r�sz�r�l elhangzott megeml�kez�sek k�z�tt elhangzott k�t vers is, amit Tam�s fi�k �rt. A "Homegoing" c�m� k�ltem�ny z�r� versszaka ez:
Books, magazines and of course the Bible,
Now setting on the table, idle.
She doesn't read them anymore,
'Cause she's at Home.

Az eml�ke �ldott.

                Vad�sz J�nos �s Nov�k J�zsef

2003. J�NIUS

M�SZ�ROSN� 
T�KA GY�NGYV�R

1955 - 2003

 

AKI GY�Z, �R�KS�G�L NYER MINDENT

Mintegy ezren �llt�k k�r�l M�sz�rosn� T�ka Gy�ngyv�r testv�rn� s�rj�t 2003. m�jus 28-�n, a P�celi Baptista Temet�ben. Papp J�nos misszi�i titk�r bevezet� gondolatai ut�n id�sebb Kov�cs G�za lelkip�sztor hirdette a vigasztal�s ig�j�t 1. P�ter 1:3-9 alapj�n. �letrajz�t Sikl�sin� Gabi, a sz�kesfeh�rv�ri gy�lekezet tagja olvasta f�l. A lelkip�sztorn�k nev�ben H�l�n� Cseh �gnes eml�kezett h�laad�ssal elk�lt�z�tt testv�r�nkre. A s�rn�l M�sz�ros Korn�l f�titk�r sz�lt a gy�szol� gy�lekezethez. H�laad� �s k�ny�rg� im�t az orsz�gos testv�ris�g r�sz�r�l R�v�sz �rp�d, a rokons�g nev�ben pedig id�sebb M�sz�ros K�lm�n, �s T�ka Gyula lelkip�sztorok mondtak. A b�cs�z�s f�j� perceit a K�zponti �nekkar szolg�lata seg�tette elviselhet�bb� tenni Ol�h G�bor karnagy vezet�s�vel.

      Gy�ngyv�r �zdon sz�letett 1955. janu�r 26-�n. Sz�lei ebben az id�ben L�n�rdar�con �ltek, ahol �desapja T�ka Gyula, az �zdi k�rzetnek volt lelkip�sztora. �desanyja K�nya Ilona eredetileg a k�lmisszi�ba szeretett volna menni, ez�rt Erd�lyb�l �tmenek�lve el�sz�r a Pestszenterzs�beti Diakonissza H�zban k�sz�lt a szent szolg�latra. Az akkori politikai helyzet azonban nem tette lehet�v�, hogy �lma megval�suljon, de gyermekei sz�v�be kezdett�l fogva belepl�nt�lta az �r ir�nti elk�telezetts�g fontoss�g�t �s a neki val� szolg�lat �r�m�t. Az �tvenes �vek er�ltetett szocialista iparos�t�sa �s az ezzel j�r� ateista propaganda �zdon �s k�rny�k�n k�l�n�sen is neh�zz� tette a h�v� emberek mindennapi �let�t. A gy�lekezeti k�z�ss�g szeretetteljes l�gk�re azonban k�r�l �lelte az akkori lelkip�sztor csal�dot, megk�nny�tve ezzel helyt�ll�sukat �s szolg�latukat. Ilyen k�r�lm�nyek k�z�tt indult Gy�ngyv�r �s h�rom testv�re N�ra, Szabolcs �s Zsolt �lete.
      A csal�d 1963-ban Albertirs�ra ker�lt. Itt mozgalmas �vek k�vetkeztek a gy�lekezeti �letben �s az ifj�s�g k�r�ben. Id�k�zben kit�n� eredm�nnyel le�retts�gizett a Cegl�di Kossuth Lajos Gimn�ziumban. Ezekben az �vekben �rt�k azok a lelki hat�sok, amely a megt�r�s�t el�mozd�tott�k �s 1969. p�nk�sdj�n a bemer�t�s sz�ks�gess�g�t benne meg�rlelt�k. K�l�n�sen egyik anyai �gr�l rokon unokatestv�re Veres Ern� lelkip�sztor volt r� nagy hat�ssal, aki a lelki munka �s az �rnak val� szolg�lat fel� ford�totta �rdekl�d�s�t. Tal�n ebben az id�ben tudatosult egyre m�lyebben sz�v�ben, hogy misszion�riusk�nt, vagy valami ehhez hasonl� szolg�latban tudja csak elk�pzelni a j�v�j�t.
      Terve megval�sul�s�hoz nyelveket szeretett volna tanulni, ez�rt fordult a tan�ri p�lya fel�. A tov�bbtanul�s�t azonban bizonyos aggodalmak el�zt�k meg. Mint lelkip�sztor gyermeknek ugyanis erre kev�s es�lye volt a szocialista vil�gban, ez�rt t�bben le is akart�k besz�lni err�l az elk�pzel�s�r�l. � m�gis nagy hittel jelentkezett a P�csi Tan�rk�pz� F�iskol�ra. Mivel a n�met nyelvtan�ri �s �nek-zongora szakot v�lasztotta, felvett�k �s az �vfolyam egyik legjobb tanul�ja lett. S�t, tanulm�nyi �szt�nd�jat kapott, hogy nyelvi k�pess�g�t m�g jobban fejleszthesse, �gy egy tan�vet N�metorsz�gban a Lipcsei Egyetemen t�lt�tt el.
      A p�csi �vek alatt bekapcsol�dott a helyi baptista gy�lekezet �let�be. Abban az id�ben egy �bred�si hull�m volt tapasztalhat� a k�z�ss�gben, k�l�n�sen a nagy l�tsz�m� ifj�s�g soraiban. Gy�ngyv�rre nagy hat�ssal voltak ezek az �vek. Igen h�l�s volt Istennek az�rt, hogy ebben az id�szakban Mel�th Ferenc testv�r csal�dja befogadta �t, �s mint fogadott l�nyukat seg�tett�k minden lelki gondj�ban. K�l�n�sen a Mel�th l�nyokat Viol�t, D�rit �s Szilvit �rezte k�zel mag�hoz. De ugyan�gy Doktor Ir�nke, a k�s�bbi orvos-misszion�rius, Ferenc Edina �s m�g sokan m�sok seg�tett�k �t.
      Miut�n 1977-ben tan�ri diplom�t kapott visszaker�lt Alber�rs�ra �s n�h�ny �vig zongora tan�rk�n dolgozott a Pilisi Zeneiskol�ban. Ett�l kezdve hossz� �veken �t �nekelt a Baptista Egyh�z K�zponti �nekkar�ban.

     Jelent�s fordulat �llt be �let�ben, amikor megismerkedett, �s 1979-ben h�zass�got k�t�tt M�sz�ros K�lm�nnal, a k�s�bbi lelkip�sztorral �s tan�ri munk�ja mellett mint lelkip�sztor feles�g egy�tt szolg�lhattak az �r n�pe k�z�tt. Huszonn�gy �vig tart� boldog h�zass�gukat Isten h�rom gyermekkel - Ren�ta, Gy�ngyvir�g �s Ill�s - aj�nd�kozta meg.
      Els� szolg�lati hely�k Gy�rben �s nagykiterjed�s� k�rzet�ben volt. M�r ezekben az �vekben kit�nt, hogy f�rj�nek m�lt� t�rsa, hisz mindenben k�vette �t. K�sz volt bekapcsol�dni a lelkigondoz�i szolg�latba, a n�i munka szervez�s�be �pp �gy, mint az �nekkar vezet�s�be, hangszeres szolg�latokba, vagy ha sz�ks�g volt r�, angol-n�met tolm�csk�nt is helyt�llt.
      Ezek ut�n ker�lt sor arra, hogy f�rje k�lmisszi�s szolg�latra kapott megh�v�st az Egyes�lt �llamokba, ahol csal�dj�val egy�tt munk�lkodhatott 1986-1990 k�z�tt Cleveland v�ros�ban, az ottani egyik legnagyobb magyar anyanyelv� gy�lekezetben. A tengerent�li misszi�smez�n is zenei ismereteivel �s odasz�nt szolg�lat�val t�nt ki.
      Magyarorsz�gra val� visszat�r�s�k ut�n Sz�kesfeh�rv�ron folytatt�k p�sztori k�ldet�s�ket. Mindig nagy �r�mmel v�gezve az �ppen soron k�vetkez� feladatot, b�tran szemben�zve a k�l�nb�z� kih�v�sokkal. Gy�ngyv�r otthonosan mozgott a gyermekek tan�t�s�ban, a n�i munka szervez�s�ben, az �nekkar felk�sz�t�s�ben, az orgona �s zongora k�s�retekben. Tiszta �nekhangja, b�tor bizonys�gt�tele sokakat er�s�tett, vigasztalt. Sohasem panaszkodott, b�r f�jt neki, ha �szinte sz�nd�ka ellen�re lelki b�nt�s �rte.
      Mindemellett nagy szeretettel nevelte gyermekeit, vigasztalta �s er�s�tette f�rj�t, igazi t�masza volt az egyre nagyobb kih�v�st �s lelki terhet jelent� lelkip�sztori, tan�ri, �s egyh�zvezet�i szolg�lat�ban. F�rj�vel sokat �nekeltek egy�tt, �gy a csal�dban, mint a gy�lekezetekben. H�s�ggel �s teljes odaad�ssal szolg�lta az Urat mindaddig, am�g egyre s�lyosabb� �s f�jdalmasabb� v�l� betegs�ge ebben meg nem f�kezte. Tudtuk, hogy a hal�los k�r, amivel �veken �t k�zd�tt, s�lyos testi lelki pr�ba el� �ll�totta. M�gis hitt�k, hogy az �r csod�t tehet �let�ben, �s ha � �gy akarja meghosszabb�thatja f�ldi k�ldet�s�t. A szinte elviselhetetlen f�jdalmak k�z�l mentette ki az �r 2003. m�jus 21-�n, �s vitte oda �t, ahova eg�sz �let�be v�gyott, abba a feh�rruh�s sokas�gba, amir�l nem r�gen m�g a sz�kesfeh�rv�ri gy�lekezetben is �gy �nekelt cseng� hangon, nagy �t�l�ssel:

      "Kik ezek itt feh�rben?" - A v�lasz pedig az Ige szerint �gy hangzik: "�k azok akik a nagy nyomor�s�gb�l j�ttek, �s megmost�k ruh�jukat a B�r�ny v�r�ben. Ez�rt vannak az Isten tr�nusa el�tt, �s szolg�lj�k �t �jjel �s nappal az � templom�ban, �s a tr�nuson �l� vel�k lakik. Nem �heznek �s nem szomj�hoznak t�bb�, sem a nap nem t�z r�juk, sem semmi m�s h�s�g, mert a B�r�ny, aki k�z�pen a tr�nusn�l van, legelteti �ket, elvezeti az �let Viz�nek forr�saihoz, �s az Isten let�r�l szem�kr�l minden k�nnyet."
      Isten �ldjon Gy�ngyv�r! Viszont l�t�sra a mennyei haz�ban!

K�SZ�NET NYILV�N�T�S

Ez�ton szeretn�nk megk�sz�nni mindazoknak a r�szv�t�t, akik szerett�k �s tisztelt�k M�sz�rosn� T�ka Gy�ngyv�r testv�r�nket, a h�s�ges feles�get, az �ldozatk�sz �desany�t, a p�ldamutat� lelkip�sztorn�t, �s b�rmi m�don kifejez�sre is juttatt�k egy�tt�rz�s�ket a csal�d fel�, ak�r sz�ban, ak�r �r�sban, ak�r szem�lyes megjelen�s�kben, ak�r milyen seg�ts�gny�jt�sukban. Vigasztaljon benn�nket a viszontl�t�s rem�nys�ge, Megv�lt� J�zusunk �g�rete: "Aki �l �s hisz �nbennem, az nem hal meg soha!" (J�nos 11:26)

      A gy�szol� csal�d

2003. M�JUS

 
DEMETER ANDR�S
(1923 - 2003)
DEMETER IR�N
(1928 - 2002)
 
" Mindenre van er�m a Krisztusban, aki engem meger�s�t" Filippi 4:13
 
�desany�m legkedvesebb igeverse volt ez, ami a h�t�szekr�ny f�l� volt t�ve, �s ak�r h�nyszor napj�ban az emberi er�t meghalad� probl�m�k �s neh�zs�gek k�z�tt felemelte szemeit, mindig ezeket az ige verseket pillantotta meg �s nyert �j er�t a feledata elv�gz�s�hez. Ugyanis �desap�nkat rendezte t�bb mint n�gy �s f�l �ve, aki �gyhoz k�t�tt beteg volt, alzheimer k�rban szenvedett. Nem kis feladat volt sz�m�ra az otthoni k�r�lm�nyek k�z�tt egy n�l�n�l k�tszer nagyobb embert, gondozni, reggel, d�lben �s este tiszt�ba tenni, etetni �s m�g a lelki �let�re is vigy�zni, mindezt sz� n�lk�l, - egy panasz sem hagyva el sz�j�t. Az utols� vas�rnap, mikor m�g besz�lhettem vele, t�bbek k�z�tt azt is tervezt�k, hogy a ny�ron hazal�togatunk, amit m�r alig v�rt, hiszen kisfiunkat, Jozsu�t m�g nem l�tta, �s minket is m�r nagyon szeretett volna l�tni. Ember tervez, Isten v�gez; terveinket �th�zta az Isteni v�gz�s, december 14-�n hajnalban, hirtelen az �r hazah�vta.
      H�gommal, Szab� �vik�vel haza utaztunk a temet�sre, ahol csatlakoztunk a m�sik k�t testv�r�nkh�z Hadnagy Judithoz �s Demeter �d�mhoz. Nem volt k�nny� temet�st tartani �s otthon l�tni a nagyon beteg �desap�nkat, akit nagyon megviselt �desany�nk elk�lt�z�se. A temet�s 19-�n volt, Vass Andr�s Marosv�s�rhelyi lelkip�sztor tv. hirdette az �letet ad� ig�t: "Boldogok a halottak, akik az �rban halnak meg mostant�l fogva... mert megnyugosznak az � f�rads�gukt�l, �s az � cselekedeteik k�vetik �ket." Dr�ga �desany�nk eg�sz �lete �nfel�ldoz� szolg�lat volt, gyermekei�rt �s f�rj��rt, �s val�s�gosan szolg�lata k�zben halt meg. Sokan voltak a temet�sen, akik hozz�nk j�ttek �s elmondt�k, hogy az � sz�kincs�ben hi�nyzott a "nem tudok." Akin csak tudott seg�tett, gyermekei�rt �s unok�i�rt egy este sem fek�dt le �gy, hogy ne im�dkozott volna.
      Most any�k napj�n, b�rcsak minden �DESANYA �gy tudn� bet�lteni hivat�s�t, hiszen ez kedves Istennek.
      Alig pihent�k ki a f�radalmainkat, �s az �nnepeket, amikor janu�r 16-�n �jb�l j�tt a szomor� h�r: �desap�nkat is hazah�vta az �r. Alig telt el egy h�nap az egyik temet�st�l, amikor a m�sodikra kellett k�sz�lj�nk testileg-lelkileg. A gy�sz istentiszteleten �jb�l Vass Andr�s lkp. testv�r hirdette az ig�t, �s a megjelent gy�szol� gy�lekezet az �desany�m �s �desap�m kedvenc �rott �nekeit �nekelte. �gy v�ltunk egyb�l feln�tt�, de a r�nk hagyott �r�ks�get: hitet, �nfel�ldoz�st, szolg�latk�szs�get, a Krisztushoz val� ragaszkod�st, testv�r szeretetet, rokon szeretetet vissz�k tov�bb, �tadva gyermekeinknek.
      Az Amerik�ban �l� rokons�g (t�bb mint 32-en), �s az otthoni-, Eur�paiak mind sz�v�nkbe z�rtuk eml�k�t, hissz�k, hogy Megv�lt�nkn�l MIND tal�lkozunk.
                Demeter Andr�s, Chicago
 
EIFERT J�NOS
1917 - 2003

 

Mert �n tudom, hogy az �n megv�lt�m �l!
 
M�rcius 23 - �n istentisztelet keret�ben eml�kezt�nk meg Eifert J�nos testv�rr�l. Am�g valaki k�z�tt�nk van, addig term�szetesnek vessz�k, de amikor el kell v�lni az nagyon f�jdalmas. 
      Eifert testv�r 1917. janu�r 26-�n sz�letett Soltvadkerten. Nagy csal�d gyermekek�nt kor�n megtanulta, hogy az �let neh�zs�gei k�zepette is b�tran kell meg�llni. Kanad�ba val� ki�rkez�se ut�n be�p�lve a gy�lekezetbe, feles�g�vel egy�tt sokf�le munk�t v�gzett. A R�mai t�bor k�l�n�sen is a sz�v�gye volt, id�s korban is sokszor �rdekl�d�tt az �ppen folyamatban l�v� munk�kr�l. Az elm�lt �vekben - amikor a gy�lekezet el� �llt - mindig �lm�ny volt hallgatni a m�ly �t�l�ssel elmondott k�ltem�nyeit. Szinte saj�t �let�t �nekelte meg ezekben, ez�rt �rinthette meg vele m�sok �let�t is. 
      Az ut�bbi �vekben a m�rcius h�nap szinte mindig betegs�geket hozott sz�m�ra. Most azonban Isten �gy v�gzett fel�le, hogy mag�val viszi. R�vid, de s�lyos betegs�g ut�n 2003. m�rcius 19-�n fejezte be f�ldi �let�t. Az eml�kistentiszteleten k�t gy�lekezet n�pes t�bora, valamint bar�tok �s ismer�s�k vettek b�cs�t t�le. A Toront�i Magyar Baptista Gy�lekezet �nekkara �s lelkip�sztora mellett a Donway Baptist Church lelkip�sztora �s sz�list�ja szolg�lt az eml�kez�s alkalm�val. K�l�n�sen megragad� percek voltak amikor Eifert testv�r le�nya, �gnes Eifert Stanuisz eml�kezett meg �desapj�r�l. B�r testben el kellett b�cs�znunk, de van rem�nys�g�nk, hogy lesz tal�lkoz�sunk majd az �rn�l. Azt k�v�njuk a gy�szol� feles�gnek �s a csal�d t�bbi tagj�nak, ak�r Magyarorsz�gon �lnek, ak�r Kanad�ban laknak, hogy �lj�k �t Isten vigasztal� kegyelm�t. 
             Dan L�szl�

2003. �PRILIS

DR. GERZSENYI L�SZL�N�

SZ: UDVARNOKI M�RIA

Megrend�lt sz�vvel, de Isten akarat�ban megnyugodva �lljuk k�r�l Dr. Gerzsenyi L�szl�n�, szeretett Udvarnoki M�ria testv�r�nk kopors�j�t, akit az �r hazasz�l�tott.
      A r� m�rt szenved�s k�zdelmes h�napjait, heteit, napjait, �r�it p�ld�s hittel �s rem�nys�g�ben meger�s�dve harcolta v�gig. � igaz�n elmondhatta azt, amit P�l apostol hagyott r�nk a Tim�teushoz �rott lev�lben:
      Ama nemes harcot megharcoltam, fut�somat elv�geztem, a hitet megtartottam, v�gezetre elt�tetett n�kem az igazs�g koron�ja amelyet megad n�kem az �r, az igaz b�r� ama napon, de nem csak n�kem, hanem mindazoknak is, akik v�rva v�rj�k az � megjelen�s�t.
 
      A 110 �ves P�celi Baptista Gy�lekezet megalakul�s�ban, meger�s�d�s�ben, fennmarad�s�ban t�rt�nelmi �rdem �s szerep jutott az Udvarnoki csal�d sz�m�ra.
      A sz�zadfordul�n Pest megy�ben kibontakoz� baptista misszi� kimagasl� alakja id�s Udvarnoki Andr�s testv�r volt, aki t�bb �vre felv�llalta a p�celi gy�lekezet gondoz�s�t. Ez az id�szak komoly lelki meger�s�d�st �s a gy�lekezet n�veked�s�t id�zte el�. �t k�vette fia, ifj. Udvarnoki Andr�s, aki P�celen v�lt lelkip�sztorr� �s imah�z�p�t�v�. 10 �vvel k�s�bb az � le�nya Udvarnoki M�ria, f�rj�vel, Dr. Gerzsenyi L�szl�val k�pviselte �s folytatta a gy�lekezeti szolg�latot.
      �let�b�l 41 �vet t�lt�tt gy�lekezet�nkben. �polta �s gyakorolta k�rnyezet�ben azokat a nemes hagyom�nyokat, amelyeket a sz�l�i, nagysz�l�i h�zb�l mag�val hozott �s szinte lemodellezte a pr�dik�torfeles�gek feladat�t. Figyelme mindenre kiterjedt, minden �s mindenki �rdekelte, vitalit�sa sokakat mozg�s�tott.
      T�m�r�tve gondolataimat, a P�celi Gy�lekezet 100 �v�nek szellemis�g�t, a viharos XX. sz�zadot az Udvarnoki ir�nyvonal determin�lta. Ebb�l eredt a m�lyen gy�kerez� hit�let, amely hatott a gy�lekezeti rendtart�sra is.
      M�ria testv�r�nk �let�nek �s munk�j�nak m�ltat�sa nem f�r bele ebbe a n�h�ny percbe. Nem is v�llalkozhatom ilyen nagy feladatra, de szembe kell n�zn�nk azzal a gondolattal, hogy Udvarnoki M�ria testv�r�nk t�voz�s�val egy t�rt�nelmi vonal �rt v�get P�celen. Mindannyiunk felel�ss�ge, hogy milyen lesz a folytat�s.
      Az a rem�nys�g�nk, hogy az � �s el�dei szellemis�ge, p�ld�s hit�lete, az �r �s a gy�lekezet ir�nti tisztelete, szeretete �gy marad meg benn�nk, mint akikr�l D�niel k�nyv�ben ezt olvassuk:
Az okosak f�nyleni fognak, mint a f�nyl� �gbolt, �s akik sokakat igazs�gra vezettek, mint a csillagok, mind�r�kk�. (Dn 12:3)
      Mikes Andr�s   (Elhangzott P�celen, 2003. m�rcius 8-�n)
 
      Dr. Gerzsenyi L�szl�n� a Cleveland, Beth�nia gy�lekezet lelkip�sztorn�je volt 1974 - 1979-ig. Sz�vets�g�nk testv�ris�ge is szeretettel eml�kezik re�.  

JOSEPH YANIK (cikk az angol oldalon)

2003. M�RCIUSI SZ�M

L�SCHER M�RIA
1912-2003

 
L�scher testv�rn� 1912. aug. 2-�n sz�letett Erd�lyben, Hadadon. A Bak csal�d h�t gyermeke k�z�l � volt a legid�sebb. �desapja Amerik�ba j�tt, hogy a csal�dr�l gondoskodjon. New Yorkban megt�rt, �s hazat�rve � lett a helyi baptista gy�lekezet vezet�je. M�ria, �gy, eg�szen fiatalon bekapcsol�dott a k�z�ss�g �let�be.
      1933-ban vette feles�g�l L�scher Mih�ly, aki a h�bor� sor�n hadifogs�gba esett, majd s�lyos betegen t�rt haza. Az 1953-ban �zveggy� lett anya egyed�l nevelte fel k�t gyermek�t (Mih�lyt �s Rebek�t).
      Le�nya ut�n �rkezett Kaliforni�ba M�ria testv�rn� is, 1986-ban. Az alhambrai Amerikai Magyar Baptista Gy�lekezet im�dkoz�, p�ld�s �let� tagja lett, eg�szen hal�l�ig.
      "Marcsi mam�nak" sz�l�tottuk, kor�t �gy tisztelve, szeretet�t �gy �lvezve. Gy�ny�r�en cseng� �nekhangja, buzg� im�ds�ga, kedves mosolya most nagyon hi�nyzik. Gyakran �lt mell� fiatal �s id�s, hogy b�tor�t�st, v�gaszt nyerjen, hiszen testv�rn�nk sok pr�ba sor�n edzett hit�t, igeismeret�t �s �letb�lcsess�g�t a L�lek aj�nd�k�nak ismert�k fel k�z�ss�g�nk �let�n.
      Olyan term�szetesnek v�lt�k, hogy k�z�tt�nk van! Amikor az �j�vi istentiszteletr�l hi�nyzott, azt gondoltuk, hogy csak megh�lt. Nem j�tt t�bbet imah�zba. A k�rh�zi l�togat�sok sor�n is mi er�s�dt�nk a hitben. 2003. janu�r 20-�n emelte mag�hoz az �r..
      Janu�r 25-�n b�cs�ztattuk a Hollywood Hills-i temet�kertben. A n�pes gy�lekezetet L�scher testv�rn� d�dunok�inak, bar�tn�j�nek, Hoble Lidia testv�rn�nek, �nekkarunk �s sz�list�ink szolg�lata vezette a dics��t�sben. Az igei �zenet 2Tim4:7 alapj�n sz�lt hozz�nk angolul, majd magyarul. �ld�s volt az �lete; az eml�ke is az.   N.J.

N�METI ERZS�BET

�desap�m, N�meti S�ndor 1912-ben sz�letett �s 1993. j�nius 12-�n aut�balesetben halt meg. Feles�ge nagyon nehezen tudta elhordozni az elv�l�st �s azt a t�nyt, hogy a 8 gyermek k�z�l a m�sodik 7 �ves kora �ta beteg - agyh�rtya gyullad�st kapott, amit akkor nem tudtak megfelel�en kezelni. A betegs�g miatt a ma 63 �ves gyermek a 7 �ves szinten megmaradt aggyal �l. (Gyermekeik k�z�l 5 itt az US�-ban �l, h�rom pedig az �haz�ban.) 
      �desany�m, N�meti Erzs�bet alcheimeres betegs�gbe esett. Ezt tudva, �s hogy a gyermekei k�zel�ben legyen, kihozattuk �t - fi�val egy�tt - Chicag�ba, ahol m�g 8 �vet �lt. 2003, febru�r 10-�n d�lben, eb�d ut�n ragyog� arccal �nekelt�k ketten: "Ama sz�p hon fel� sz�ll az �n �hajom, ahova mi hamar bemegyek... Kapok egy ragyog� csillagos koron�t" - �s d�lut�n 5 �rakor az �r haza vitte, hogy �t adja neki a koron�t. Nagyon sz�p hal�la volt - egyet s�hajtott �s elment. Eml�ke, szeretete, ragaszkod�sa mindig megmarad sz�v�nkben.
      2003. febru�r 15-�n k�s�rt�k utols� �tj�ra a Chicag�i Gy�lekezettel. Az ig�t Torma J�nos lelkip�sztor hirdette, szolg�lt a f�v�s n�gyes, a f�rfi n�gyes �s az �nekkar M�t� B�lint vezet�s�vel. A csal�d nev�ben k�sz�n�m a gy�lekezetnek azt a szeretetet, amivel a szolg�latokat v�gezt�k �s k�r�l vettek benn�nket. Tudtak s�rni a s�r�kkal, ahogy tudnak �r�lni az �r�l�kkel is.
      B�rcsak Isten�nk ilyen sz�p hal�llal vinn� haza minden benne b�z� gyermek�t, �s �rizzen meg az �r mindenkit az alcheimeres betegs�gt�l.   Szab� Ilonka

2003. FEBRU�RI SZ�M

MOLN�R BAL�ZS lelkip�sztor 1916-2003 (cikk az angol oldalon)

2003. JANU�RI SZ�M
1922-2002

 

1922. december 23-�n sz�letett Tarp�n, Magyarorsz�gon. Sz�lei - J�zsef �s Zsuzsanna - reform�tus vall�si l�gk�rben nevelt�k. Az �let neh�z sorsa m�r ifj� kor�ban Isten fel� ir�ny�totta. Isten szeretete megragadta �dv�ss�gre v�gy� gyermek�t, aki im�dkoz� sz�vvel k�rte Istent, hogy J�zus Krisztus �ltal fogadja gyermek�v�.
      1945-ben �tadta �let�t az �rnak, Kun Lajos lkp. bemer�tette a Tisza foly� viz�be �s a Tarpai baptista gy�lekezet tagja lett.
      1948. m�jus 15-�n k�t�tt h�zass�got V�gs� Jol�nnal, �r�m k�zs�gben (Magyarorsz�g). Sz�sz Istv�n Nap utcai (Budapest) gy�lekezet misszi�s lkp. k�rte h�zass�gukra Isten �ld�s�t. A Nap utcai gy�lekezet tagjai voltak 1956. december�ig, amikor kiv�ndoroltak Amerik�ba. New York �llam Keuka Parkba telepedtek le, ahol egy amerikai baptista gy�lekezet tagjai lettek.
      1960. janu�r 6-�n Cleveland OH-ba k�lt�ztek �s a Shaker Square-i magyar baptista gy�lekezet tagjai lettek, ahol Orosz Istv�n volt a lelkip�sztor. 1967. december 18-�n vissza k�lt�ztek Keuka Parkba, ahol 20 �vig �ltek.
      1973-ban New York �llam "Megtisztelt Amerikai �llampolg�r" kit�ntet�st vettek �t az �llami korm�nyzott�l, amelyet az �js�gok f�nyk�pes h�rad�ssal k�z�ltek.
1997. janu�r 18-�n Parma Oh-ba k�lt�ztek �s a Magyar Beth�nia Baptista Gy�lekezet tagjai lettek. Adakoz� �s szolg�l� tehets�g�ket a magyar misszi�ra �ldozt�k; a fel�j�tott Clevelandi imah�zba �j villany orgon�t v�s�roltak. Itt �nnepelt�k 50-ik h�zass�gi �vfodul�jukat. A K�rp�talja-i Z�pszony k�zs�gbe imah�zat v�s�roltak. T�bbsz�r seg�tett�k az amerikai magyar baptista sz�vets�g gy�lekezeteit stb.
      1960-t�l rendszeresen l�togatt�k a Rama-i t�bort (Canada), amelyet anyagilag is p�ld�san t�mogattak.
      2000-ben eg�szs�gi �llapota megromlott, de m�g 2001-ben Magyarorsz�gra utazott, hogy megl�togassa ott �l� testv�reit, rokonait.
      
      H�napokig tart� betegs�g ut�n november 30-�n Isten hazasz�l�totta az �r�k haz�ba, ahol nem lesz betegs�g, f�jdalom, elv�l�s.
     Temet�se december 4-�n volt Parma OH-ba. Isten vigasztal� ig�it Zeffer B�la, a Beth�nia gy�lekezet volt lelkip�sztora hirdette, Dr. Herjeczki G�za lp, sz�vetsegi aleln�k igei �dv�zletet adott �t a sz�vets�g �s a detroiti gy�lekezet nev�ben. A gy�szistentiszteleten ezek az ig�k hangzottak: Jn 3:16, Jel 14:13, J�b 16:22-23; 19:25-26.
      Gy�szolja feles�ge, testv�rei (Amerik�ban, N�metorsz�gban �s Magyarorsz�gon), rokonai, ismer�sei �s a Magyar Beth�nia Baptista Gy�lekezet. Eml�ke legyen �ldott.   Z. B.

 
sz�l. Horv�th Ilona
1913 - 2002

 

Horv�th Ilonka 1913. febru�r 21-�n sz�letett Bihardi�szegen, Erd�lyben. Sz�lei Horv�th S�ndor �s Eszter �t gyermeket neveltek, h�rom fi�t �s k�t le�nyt. Sz�lei a bihardi�szegi gy�lekezet alap�t� tagjai k�z� sz�m�tottak. Kornya Mih�ly, a legnagyobb magyar pr�dik�tor lelki gyermekei voltak. Gyermekkori eml�keit - p�ld�ul, hogy mire tan�totta az els� megt�r�ket Kornya b�csi - gyakran elmondta gyermekeinek, unok�inak.
      1937-ben, 24 �ves kor�ban k�t�tt h�zass�got P�cs� J�zseffel �s ekkor Zilahra, a Szil�gys�gba k�lt�z�tt. Otthagyta Di�szeget, de minden �vben vonattal visszautazott, hogy l�ssa a csal�dot �s a gy�lekezetet. Zilahon k�t gyermek�k sz�letett, Jol�nka �s S�ndor. 55. �ven kereszt�l volt a Zilahi gy�lekezet h�s�ges tagja.
      1973-ban, elvesz�tette f�rj�t, ett�l kezdve �zvegyen �lt. 1985-ben, 72 �vesen k�lt�z�tt ki gyermekeihez Amerik�ba, Clevelandba. Ekkor m�r s�lyos sz�vbeteg volt. Az itteni orvosok seg�ts�g�vel - 2 sz�vm�t�t - m�g 17 �vet kapott Istent�l aj�nd�kba. A kardiol�gusok szerint sz�v�nek csak egyharmada m�k�d�tt; de �letben tartotta az �r, a csal�d, a testv�rek �s bar�tok szeretete.
      Az volt a v�gya, hogy utols� napjait otthon t�lthesse. December 2-�n egy hossz�, boldog, b�k�s �s megel�gedett �let t�rt az �r�k haz�ba. Ritk�n panaszkodott, mindenkire mosolygott �s sokat, nagyon sokat �nekelt. Szomor� sz�vvel, de Isten akarat�ban megnyugodva bocs�tjuk oda, ahova m�r nagyon v�gyott. Tudta, hogy v�rnak r� szerettei, f�rje, sz�lei �s testv�rei.
      Temet�s�n a Magyar Beth�ni Baptista Gy�lekezet �nekkara szolg�lt, az ig�t dr. Pint�r Zolt�n lp. hirdette.
      A mennyorsz�gban, Isten f�nyl� tr�nja el�tt tal�lkozunk.   Osv�th Lajosn�