Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K - �H�TATOS PERCEK  .

2006. december

Az Urat v�r�k rem�nys�ge
(Zof�ni�s 3,9-20)

T�rt�nelmi helyzetben sz�lt Zof�ni�s ajk�r�l Isten �g�rete a n�pnek, de most ne ezt der�tsd f�l, ne ez legyen igetanulm�nyoz�sod c�lja!
      Gondold v�gig, hogy neked, igen, neked mit �zen Isten ezekből az ig�kből! Hiszen �g�retei ma t�ged �lelnek k�r�l, ne rejtőzz el elől�k, ne f�lj től�k, ne h�r�tsd el magadt�l szeretet�t!
      Azt mondod: Mit �g�rhetne nekem Isten? Az egyetlen, amit jogosan �g�rhet, az v�tkeim k�vetkezm�nyeinek r�m szakad�sa. Igazad van. Ez lenne a jogos. De ne feledd, hogy mivel Isten az, aki, d�nthet m�sk�nt is. Ma nem az �t�letről besz�l neked. M�g akkor sem, ha nem leszel k�pes megv�ltozni. Szenvedsz amiatt, hogy bűn�ket k�vetsz el, pedig nem akarsz f�jdalmat okozni Istennek, nem akarsz engedetlen lenni, m�gsem tudsz bűneid f�l� kerekedni.
      A j� h�r nem az, amire v�gysz, hogy m�gis meg fogod tudni tenni, csak egy kis idő m�g. A j� h�r sokkal jobb, mint amit el tudsz k�pzelni: Isten fog cselekedni helyetted. Tiszt�v� fog tenni. Elv�gzi benned, hogy tiszteld �s seg�ts�g�l h�vd őt �gy, ahogy szeretn�d is. Nem kell majd sz�gyenkezve �llnod előtte �jra �s �jra bűneid miatt. Nem lesz benned hamiss�g, igazs�gban fogsz �lni. Nem te �red el mindezt, hiszen keservesen tapasztalod, mennyire nem megy ez neked. De nem kell t�bb� f�lned, Isten meg fogja cselekedni, az ő nev��rt, szeretetből, l�tja ut�na s�v�rg� sz�vedet. Nem �t�let�vel fogod szembetal�lni magad, hanem kegyelm�t �g�ri ma neked. Nemcsak azt szedi �ssze belőled, ami m�g megmaradt, nemcsak roncsaidat gyűjt�geti egy helyre, hanem meg�j�t, m�gpedig szeretet�vel �j�t meg. �s ez nem csak j
� �rz�ssel t�lti el Istent, hanem �r�m�t fogja lelni benne. Ujjongva fog �r�lni neked.
      Fel tudod ezt fogni? A Mindenhat� �r�lni fog neked, ujjongva �r�lni! M�rt vagy h�t cs�ggedt? Mi�rt remeg a sz�ved? Mi�rt adn�l f�l �pp most mindent, amikor ilyen csod�latos ig�vel v�rt r�d ma Istened?
      B�zz benne! Azt �g�ri: megl�tod majd, hogy j�ra ford�tja sorsodat. Nem esetleg �s valamikor. Isten m�r kin�zte a napot! Nem az �vtizedet, a napot! Isten nemcsak azt �zeni: egy napon, hanem azt: azon a napon. Ő l�tja m�r ezt
a boldog kezdetet. Higgy neki, ugyan mi vesztenival�d van? Adj h�l�t j�s�g��rt!
      Szommer Hajnalka (�h�tat 2006)

2006, okt�ber

Ezt a t�rv�nyk�nyvet tal�ltam
2Kr�nik�k 34,14-33

Az elvesztett, elfelejtett, elrejtett Biblia mindig nagyon szomor� t�rt�net. Nem �nmag��rt, hanem mindaz�rt, amit hi�nya okoz az egy�n, a csal�d, a gy�lekezet vagy a t�rsadalom �let�ben.
      Van, mikor tudatos lelki szomj keresi, m�skor a v�letlen hozza elő, vagy �ppen a kor divatja teszi az asztalra. Mivel Manass� hossz� uralma alatt m�r r�g meghaltak az �reg papok, akik elrejtett�k, mintegy v�letlen�l, az �p�tkez�s sor�n ker�lt elő. De b�rhogy t�rt�nik is, a r�tal�l�s mindenk�ppen �r�mteli �s jelentős�gteljes t�rt�net. Ism�t nem �nmag��rt, hanem a lehetős�g�rt, amit az �let sz�m�ra hozhat.
      A nagy k�rd�s az, hogy mi t�rt�nik az �jrafelfedez�s ut�n. J�si�s, amikor a k�nyv megtal�ltatott, menten r��bredt annak t�bblet�re. Arra is r��rzett, hogy az �zenet nem a betűkben van, b�r azokon kereszt�l �rkezik ("k�rdezz�tek meg az Urat, hogy mit jelentenek a megtal�lt k�nyv ig�i"), sőt arra is, hogy Isten ig�j�nek vannak szem�lyes vonatkoz�sai ("mit jelentenek r�m n�zve"), �s van mondanival�ja a r�b�zott k�z�ss�g ("az Izr�elben �s J�d�ban megmaradtak") j�vőj�vel kapcsolatban is.
      A Biblia ma sem vesztett sem sokir�ny�s�g�b�l, sem hat�erej�ből. A k�rd�s ma is az, hogy mi t�rt�nik a k�zbev�tel ut�n.
               
Het�nyi Attila

2006. j�nius

Ami igaz�n �rt�kes

Pedig nekem lehetne bizakod�som a testben is. Ha m�svalaki �gy gondolja, hogy testben bizakodhat, �n m�g ink�bb: nyolcadik napon met�ltek k�r�l, Izr�el n�p�ből, Benj�min t�rzs�ből sz�rmazom, h�ber a h�berek k�z�l, t�rv�ny szempontj�b�l farizeus, buzg�s�g szempontj�b�l az egyh�z �ld�zője, a t�rv�nyben k�vetelt igazs�g szempontj�b�l feddhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyeres�g volt, k�rnak �t�ltem a Krisztus�rt. Sőt most is k�rnak �t�lek mindent Krisztus J�zus, az �n Uram ismeret�nek p�ratlan nagys�g��rt. Ő�rte k�rba veszni hagytam, �s szem�tnek �t�lek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Fil. 3:4-8.

A pszichol�gi�ban van egy ilyen kifejez�s: �rt�kpiramis. Mindny�junknak van �rt�kpiramisa. Minden ember �let�ben van egy cs�cs�rt�k, ami neki a legfontosabb, ami meghat�rozza minden m�snak a viszonylagos �rt�k�t is, �s aminek al� van rendelve minden egy�b, amit felhalmozunk ebben a piramisban. P�l sz�m�ra a megt�r�s�ig a t�rv�ny volt a cs�cs�rt�k. A megt�r�se ut�n J�zus Krisztus lett a cs�cs�rt�k. J�zus lett az abszol�t tekint�ly, J�zus lett az ő szuver�n parancsol� Ura. J�zus kijelent�se a sz�m�ra igazs�g volt �s parancs volt. Tőle f�gg�tt eg�szen az �lete. �s ma is minden igazi megt�r�s ezt jelenti, hogy valaki kidob az �let�ből mindent, ami Krisztust�l elv�lasztan�, ami az Ő k�vet�s�től visszatartja, �s fel�rt�kelődnek azok a dolgok, amik Őhozz� k�zelebb seg�tenek �s az Ő kez�ben haszn�lhat�bbakk� tesznek.

Mi lett az eredm�nye P�l lelt�roz�s�nak? Valami addig elk�pzelhetetlen gazdags�got kapott Krisztusban, �s ehhez k�pest minden, amit addig �rt�kesnek tartott, az �rt�k�t vesz�tette. �rdekes, nemcsak azt mondja, hogy csek�lyebb �rt�kű lett, hanem ilyen radik�lisan �s kem�nyen fogalmaz, hogy k�rnak �s szem�tnek �t�li. Pedig sok becses dolog volt az ő �let�ben. A csal�dja, az iskol�ztat�sa, fiatalon m�r magas k�r�kben forgott. Meredeken �velt felfel� a karrierje, �s most mindez elvesz�ti az �rt�k�t. Nem ezt �p�ti tov�bb, nem erre hivatkozik, nem ez�rt tartja mag�t t�bbnek m�sokn�l. Egy�ltal�n nem tartja t�bbnek mag�t m�sokn�l. Ő �rja azt, hogy egym�st k�l�nbnek tarts�tok ti magatokn�l. Ő �rja azt is, m�r �gy mint Krisztus �ldott eszk�ze, hogy ... a bűn�s�k k�z�tt az első vagyok �n. Amikor megismerte J�zust, nem győz�tt csod�lkozni, hogy ilyen gazdags�g is van. Eddig azzal b�szk�lkedhetett P�l, hogy milyen csal�db�l sz�rmazott, most meg az�rt volt h�l�s, hogy az Isten gyermekeinek a nagy csal�dj�ba befogadta őt Isten J�zus �rdem��rt. Eddig �rt�kes volt sz�m�ra, hogy r�mai polg�r, belesz�letett ebbe a kiv�lts�gos helyzetbe, �s ez sokat �rt, de most az�rt lelkesedik, hogy... a mi polg�rjogunk a mennyekben van, honn�t a megtart� J�zus Krisztust is v�rjuk ezt is a Filippi lev�lben �rja. Eddig is volt sok mindenre ereje, de azt csak most meri le�rni szint�n a Filippi lev�lben, hogy... mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerős�t.
        Luk�cs J�nos

K�szs�g a bizonys�gt�telre

"Meg van �rva: �Aki seg�ts�g�l h�vja az �r nev�t, �dv�z�l.� De hogyan h�vj�k seg�ts�g�l azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallj�k meg igehirdet� n�lk�l?" (R�m 10,13-14)

Minden �jj�sz�letett h�v� igehirdet�. A benn�nk �l� Szentl�lek vil�gos�tja meg el�tt�nk a Szent�r�s jelent�s�t, de megtapasztal�saink, �s �let�lm�nyeink sokf�les�g�b�l is az � seg�ts�g�vel �rtj�k meg Urunk vel�nk kapcsolatos terv�t. Lelki l�t�s, az ig�hez szabott gondolkod�s �s �letvitel a bizonys�gtev� �let alapja.

Az igehirdet�s vall�st�tel. Tan�skod�s az ige mellett, vagy ahogyan ezt P�l apostol itt is �rja: "az �r fel�l". Ahogy telnek az �vek, egyre tiszt�bban l�tom, hogy az �r J�zussal val� kapcsolaton fordul meg minden. Sz�vesen t�r�ln�k sz�sz�ki szolg�latomb�l, a lelkigondoz�i besz�lget�sekb�l �s �r�saimb�l mindent, amit nem t�le tanultam, vagy nem r�la sz�lt. �gy l�tom, az a bajunk, hogy �t nem ismerj�k el�gg�.

Az �jj�sz�let�s bizony�t�kai k�z�tt els�k k�z�tt van a k�szs�g a bizonys�gtev�sre. Az �j �let t�l�rad� �r�me, a "haza�rt", megt�rt l�lek szabads�ga �s az �r J�zus tan�tv�nyaiban �l� k�ldet�studat a bels� meggy�z�d�st hallhat�, l�that�, m�sokat is �rint� �zenett� var�zsolja.

�s akkor �r c�lt az �zenet, amikor a t�l�nk hallott b�tor�t�sra, valaki seg�ts�g�l h�vja az �r nev�t. Milyen nagyszer� terv! Mi vall�st tesz�nk r�la, hogy akik hallj�k, seg�ts�g�l h�vj�k...�s �dv�z�lnek...

Nov�k J�zsef

(2006. m�rcius)

Ne agg�djatok!

"Ne agg�djatok teh�t, �s ne mondj�tok: Mit egy�nk? - vagy: mit igyunk? - vagy: Mit �lts�nk magunkra? Mindezt a pog�nyok k�rdezgetik; a ti mennyei Aty�tok pedig tudja, hogy sz�ks�getek van minderre". (M�t� 6,31-32)

      Ezekben a hetekben M�zes m�sodik k�nyv�b�l olvasunk egy�ni csendess�g�nkben. A h�ten is l�ttuk, hogy a z�gol�d�s milyen rag�lyos betegs�g. Elkezdi az egyik, folytatja a m�sik, �s m�ris olyan hangokat hallat az Isten n�pe, mintha M�zes, de m�g maga az �r is az ellens�ge volna.
      Az �r J�zus tan�t�s�b�l most, el�sz�r, azt az igazs�got ragadjuk meg, hogy amikor szabadj�ra engedj�k a f�lelmeinket, akkor semmiben sem k�l�nb�z�nk a pog�nyokt�l. Persze, hogy agg�dunk; a h�v�nek is vannak meg�lhet�si gondjai. Ha az �r J�zusra figyel�nk, megtanulhatjuk a titk�t annak, hogyan lehet a k�s�rt� hitetlens�g, az Isten gondoskod�s�t is k�tl� bizalmatlans�g ellen v�dekezni. J�rt�l m�r n�la ma a "mindennapi keny�r" k�r�s�vel p�ld�ul? Tal�n gyerekesnek, hozz�nk m�ltatlannak t�nik az ilyen bizalom? Pedig akkor csapnak �t hangoskod�, m�soknak is �rt� k�ts�gesked�sekbe a f�lelmeink, amikor apr�nk�nt is nem osztunk meg mennyei Aty�nkkal minden sz�ks�get.
      Aty�nk tudja, hogy milyen sz�ks�geink vannak. Azt is tudja, hogy egy�ni, emberi f�lelmeinkkel t�rsat keres�nk. Gy�gy�t� kapcsolatra h�v h�t mag�val, hogy �t Aty�nknak sz�l�tva, a gyermek �szintes�g�vel osszuk meg vele a gondjainkat - mindet, mindig.
      Vizsg�ljuk meg �let�nket, hogy nem agg�dunk-e olykor feleslegesen a meg�lhet�s�nk�rt!
                   Nov�k J�zsef

Jel ez k�ztem �s k�ztetek

2M�zes 31:12-18

A szombatonk�nt val� �nnep heti vallom�ss� lett Isten v�lasztott n�p�nek. H�tr�l h�tre ezzel tett bizonys�got a zsid�s�g otthon�ban, de idegenben is, hogy Izr�el Istene a Mindenhat� (a mindens�g teremt�je) �s a t�rt�nelem Ura (a zsid�s�g Egyiptomb�l val� szabad�t�ja). A szombati �nnepl�ssel vallott�k meg, hogy Isten�kt�l f�gg minden, hogy hozz� tartoznak, �s ezt nem sz�gyellik, s�t �r�mmel �nneplik.
      A kereszty�n h�vek vas�rnapj�nak k�z�ppontja: a felt�madott J�zus Krisztus �nnepl�se. Nem puszt�n istentisztelettel egybek�t�tt heti pihen�nap, hanem a hit vallom�sszer� (jelk�pes) cselekedeteinek gyakorl�sa. H�v� sz�leink, nagy- �s d�dsz�leink ez�rt nem v�geztek semmilyen munk�t ezen a napon, nem v�s�roltak, el�z� nap rendbe tett�k a lak�st, az udvart, megf�ztek, megs�t�ttek m�snapra, hogy zavartalanul �nnepelhessenek a csal�dban �s a gy�lekezetben. A jelk�pess�ghez tartozott: a csal�d egy�tt indul�sa az istentiszteletre, a kezekben l�v� Biblia �s �nekesk�nyv, sok esetben az �nek- vagy zenekar szabadt�ri h�vogat�sa. Ma is szent jelk�pe a vas�rnap Krisztus n�p�nek.
                  H�l� Gyula
(�h�tat 2006)

Az igazs�gos �s irgalmas Isten  -  H�se�s 1

Ahol egyetlen b�nnel egy eg�sz nemzed�k jellemezhet� ("r�tul par�zn�lkodik ez az orsz�g"), ott a k�zgondolkod�s elfogadottnak tekint valamit, amit pedig Isten nem tekinthet annak. Itt arr�l van sz�, hogy idegen kultuszelemek sziv�rogtak be az istentiszteletbe, �s lettek elfogadott�. M�g a n�p �gy gondolta, hogy a term�kenys�gkultusz az �let Teremt�j�t dics�ri, Isten szerint �pp ellenkez�leg, ezzel h�tat ford�tottak neki.
      A h�tlens�g elker�lhetetlen k�vetkezm�nyeit a gyermekek jelszer� neve adja h�r�l. Az els� a jezr�eli esem�nyekre, J�h� k�t�rtelm� tett�re utal, aki megtiszt�totta ugyan Izr�elt a ba�lkultuszt�l, de olyan kegyetlen v�rengz�s �r�n (2Kir 9-10), ami j�v�tehetetlen�l meggyeng�tette Izr�el erej�t, �s kih�vta Isten �t�let�t.
      K�rj�k: Uram, �vj meg att�l, hogy valaha is m�ltatlan eszk�z�ket haszn�ljak �gyedben; seg�ts, hogy szolg�latom mindig egy�rtelm� legyen!
      A gyermek neve arra int, hogy k�zeledik a b�ntet�s: Izr�el �ja (hadereje) v�gk�pp �sszet�rik. M�gpedig ugyanott, a jezr�eli v�lgyben, a nagy �ron lefolyt tisztogat�s hely�n, hiszen Izr�el megint visszat�rt az ott meg�t�lt kultuszra.
      K�ny�r�gj�nk: Uram, t�mogass, hogy h�s�gben meg�lljak; oltalmazz, nehogy miut�n megtiszt�tott�l, �jra s�rba hemperedjem (2Pt 2,22)!
     
A m�sodik gyermek neve m�g szigor�bb �t�letet hirdet. Nemcsak a hadiszerencse elfordul�s�t, hanem Isten gy�gy�t� irgalm�nak megvon�s�t �g�ri. V�g�l a harmadik a sz�vets�gi �g�ret ("ti lesztek az �n tulajdonom valamennyi n�p k�z�l" - 2M�z 19,5) visszavon�sa. Isten nem v�llalja, mert nem v�llalhatja tov�bb n�p��l azokat, akik h�tat ford�tottak neki.
      A 2. fejezet k�lt�i sz�veg. A forma v�ltoz�sa arra mutat, hogy itt nem az el�z� pr�f�cia k�zvetlen folytat�s�t olvassuk, hanem Isten k�s�bbi kegyelmi d�nt�s�t, egy t�volra mutat� �g�retet, melyet mi J�zus Krisztusban l�tunk beteljesedni. Ez azonban kor�ntsem jelentette a k�zvetlen �t�let (fogs�g) visszavon�s�t. Van, hogy a kegyelem csak az �t�let ut�n �rv�nyes�lhet.
      Im�dkozzunk, �s vigy�zzunk, nehogy Isten kegyelmi �g�rete, vagy ak�r a keresztben megmutatott megbocs�t�k�szs�ge miatt k�nnyelm�en vegy�k a b�nt, �s elfelejtkezz�nk az aktu�lis �t�let jogoss�g�r�l. A "nincs irgalom" �s a "van irgalom" nem felt�tlen egym�st kiz�r� ellent�tek.
                    Het�nyi Attila
(�h�tat 2006)

H�zam romokban hever  -  Aggeus 1

Izr�el fiai visszat�rhettek Jeruzs�lembe, hogy fel�p�ts�k a lerombolt templomot. �k ezt meg is tett�k, de a saj�t neh�zs�geik miatt magakadtak az �p�tkez�sben. A helyzetet sz�pen meg lehetett magyar�zni: - nem kedvez�ek az id�k, hogy folytassuk az �r h�z�nak �p�t�s�t. Ha gazdagok lesz�nk, �s k�szek lesznek a h�zaink, akkor majd jobban tudunk adakozni, �s id�nk is jobban lesz az �p�tkez�sre. Ha majd j�l terem a f�ld, �s j�l fogunk aratni, sok p�nzt visz�nk haza, akkor �p�t�nk majd Istennek is.
      A pr�f�tai sz� ezt az emberi logik�t teljesen megford�tja, �s k�rd�sk�nt teszi f�l: H�t annak van az ideje, hogy ti faburkolatokkal d�sz�tett h�zakban lakjatok, amikor a templom m�g romokban hever?! Az, hogy nincs term�s �s anyagi el�rehalad�s, ide vezethet� vissza. A helyes sorrend: el�sz�r az � orsz�g�t �s igazs�g�t keresni, a t�bbi pedig r�ad�sk�nt megadatik nek�nk (Mt 6,33).
      Mi�rt neh�z ezt �gy tenni? Mert itt hitbeli l�p�sekre van sz�ks�g. Itt kider�l, hogy kinek mennyi a bizalma Istenben. Tudom-e hinni igaz�n, hogy ha az � orsz�g�t keresem el�sz�r, akkor val�ban megadatnak r�ad�sk�nt a t�bbiek? Ha valaki Isten �gy�t, Isten akarat�t teszi az els� helyre, akkor az �r nem marad ad�sa. A megmaradt n�p (12. v.), a helytart� �s a f�pap hallgattak a pr�f�tai ig�re, �s nekifogtak az �p�tkez�snek. Ez n�lunk se legyen m�sk�pp!
                   Budai Lajos
(�h�tat 2006)

                                                

Talpra, magyar!

"Int�sek �s buzd�t�sok Vigy�zzatok, �lljatok meg a hitben, legyetek f�rfiak, legyetek er�sek! Minden dolgotok szeretetben menjen v�gbe!" (1Korinthus 16,13-14)

R�gi, sokak �ltal vitatott k�rd�s, hogy a h�v� kereszty�nnek van-e egy�ltal�n k�ze a nemzeti �lethez, s ha igen, milyen. Isten �sz�vets�gi n�pe nemzeti �llamban �lt, a kereszty�ns�g azonban eleve sz�tsz�rts�gban, egy nagy vil�gbirodalom polg�raik�nt vagy alattval�ik�nt. Vannak, akik ma ink�bb vil�gegyh�zban gondolkodnak. M�sok kiemelten is felel�ss�get �reznek n�p�k�rt �s annak j�v�j��rt. Hol helyezkedj�nk el mi ezen a palett�n? Val�sz�n�leg mindk�t eml�tett szeml�letnek megvan a maga r�szigazs�ga. K�rnyezetem ir�nt nem lehetek k�z�mb�s. Hinnem kell �m�sz pr�f�ta figyelmeztet�s�nek, aki arra eml�keztette n�p�t, hogy Isten nemcsak Izr�elt szabad�totta ki Egyiptomb�l, hanem � �llt a t�bbi n�p (filiszteusok �s ar�mok) hazakeres�se m�g�tt is (�m 9,7). Ebben mi sem lehet�nk kiv�telek; �gyhogy egy�tt mondhatjuk az �nekk�lt�vel: "D�s f�ld�n adt�l n�p�nknek haz�t, h�s�ged �rz�tt sok sz�z �ven �t. M�lt�, hogy �ldjunk, pajzsunk, t�maszunk, s �l� ig�dre jobban hallgassunk."
      Ugyanakkor f�ldrajzi hely�nkt�l f�ggetlen�l Isten elj�vend� vil�g�nak polg�raik�nt kell �ln�nk. A vesz�lyeztetett ember vigy�z�s�val, a folytonos harci helyzetben lev�k er�s, f�rfias odasz�n�s�val �s �llhatatoss�g�val. Mindezt azonban a szeretet l�gk�r�ben.
                     Het�nyi Attila
(�h�tat 2006)