Baptist TOP1000

 

1Moz 1:1
Apollo 8
2002. december

Csel 22:8,10
Bill Bright
2003. febru�r

R�ma 5:8
Billy Graham
03. m�rcius

�zs 45:22
C.H. Spurgeon
03. m�jus

R�ma 8:28
Joni Eareckson Tada
03. j�lius

Angolul:
English

Is 49:1
Columbus
January, 2003

John 3:3
Jimmy Carter &
Chack Colson
April 2003.

Luke 6:31
J.C. Penney
September 2003.

Psalm 126:5-6
David Wilkerson
October, 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2002. december - 2003. szeptember sz�mokhoz  

V F I

Vil�got Form�l� Igeversek

Megszokott t�rgy lett Bibli�nkban a k�nyvjelz�. Egyiket-m�sikat eml�kbe kaptuk vagy net�n mi v�s�roltuk meg �zenete miatt. Ugyanakkor nem ritka otthonainkban a k�pes fel�rat, esetleg csak egy Bibliai vers a falon. Isten gyermeke �r�mmel lapozgatja Bibli�j�t, mindig tal�l benne "�jat", alkalomhoz ill�t. �r�mmel hallgatok �s olvasok minden ilyen bizonys�gtev�st, Isten sokoldal�s�g�t csod�lom benne. Egyszer� mondatok, csak n�h�ny sz�, �s Isten lelk�t�l �rintve megv�ltoztat �letet, k�r�lm�nyekhez val� hozz��ll�st - s tal�n nem tal�lod t�lz�snak - az eg�sz vil�got. A k�vetkez� h�napokban folyamatosan olvashatunk magyar �s angol nyelven - felv�ltva - igeversekr�l �s j�l ismert emberekr�l, akik �ltal Isten elv�gezte ezt. A sorozat a "100 Bible Verses That Changed the World" c�m� k�nyv alapj�n k�sz�l. Ha olvas�sa sor�n kedved lenne le�rni saj�t hasonl� �lm�nyeidet, megteheted; b�tor�talak is erre. A sorozat v�gefel� tal�n helyet is kaphatnak majd az ilyen �r�sok.  
Rovatavezet�: PENY


2003. j�lius

"...akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolg�l." (R�ma 8: 28)

Joni Eareckson Tada (1949- )
 
A tizenh�t �ves Joni Eareckson csak �ppen �retts�gizett �s k�sz�lt az egyetemre. Nem volt sz�nd�k�ban megv�ltoztatni a vil�got, tulajdonk�ppen azt sem tudta igaz�n eld�nteni, milyen ir�nyba haladjon a tanulm�nyaival. Egy �tlagos tin�dzser l�ny volt, �rdekelte a sport, a fi�k �s a sz�rakoz�s. Mivel kereszty�n volt tudta, hogy Istennek nem tettszik, ahogy � �li h�tk�znapi �let�t. Egyszer igy im�dkozott: "Istenem, k�rlek t�gy valamit, hogy megv�ltozzon az �letem."
      N�h�ny nappal k�s�bb a Chesapeake Bay-b�l emelt�k ki nyakcsigolya t�r�ssel. A k�rh�zban egyik bar�tja elolvasta neki a J�nos 5 r�sz�b�l a 38 �ves beteg meggy�gy�t�s�t. "Nem tudok addig v�rni" - fakadt ki Jonib�l.  "Uram, gy�gy�ts meg most, k�rlek." A bar�tai t�bb ig�t is olvastak , de ami a legjobban megragadta �t az a R�ma 8:28 vers volt.
      Joni ismerte m�r balesete el�tt is ezt az igeverset, de most cs�gged�s�ben, elkeseredetts�g�ben hallgatta. Amikor meg�rtette �zenet�t, akkor kezdet r�eszm�lni, hogy a balesete egy�ltal�n nem volt v�letlen. Ezt a felismer�st nevezte k�s�bb �lete legnagyobb fordul�pontj�nak �s a R�ma 8:28 lett ezek ut�n az igei t�masza. Joni nem volt t�bb� "�ldozat." Megv�ltoztatta az �let�t az a felismer�s, hogy Isten szereti �t �s terve van vele ebben a fizikai �llapot�ban is. Igy �rt k�s�bb egyik k�nyv�ben: "Istennek terve �s c�lja van m�g a te f�jdalmaiddal is."
     Barbara Walters 1975-ben interj�t k�sz�tett vele a "Today" m�sorban, ahol bemutatta, hogyan rajzol a sz�j�ban tartott ceruz�val. 1977-ben Joni �letrajza "best-seller" lett, 1980-ban filmet k�sz�tettek �let�r�l. K�s�bb a Billy Graham miszi�s csoport tagjak�nt t�bb orsz�gba is eljutott. (K�z�l�nk t�bben is tal�lkoztak vele 1989-ben a budapesti N�pstadionban tartott evang�liz�ci�n, ahol �nekelt �s bizonys�got is tett.)  Megalak�totta a "Joni �s bar�tai" t�rsas�got, amelyben a mozg�s korl�tozottaknak ny�jt segits�get. Az alap�tv�ny m�ra Eur�pa h�sz orsz�g�ban m�k�dik, de megtal�lhat�k Latin Amerik�ban �s �zsi�ban is.
      1982-ben f�rjhez ment Ken Tada-hoz, akivel egy�tt pr�b�lnak seg�ts�get ny�jtani a vil�gon �l� mintegy 600 milli� mozg�ss�r�ltnek.
     R�ma 8-ik r�sz�b�l t�bb igevers is m�ly hat�ssal volt �lt�re, p�ld�ul a 17, 18,37. versek. A kedvence azonban a R�ma 8:28 maradt. Ez az igevers megv�ltoztatta Jonit, Joni pedig a vil�got.

(2003. m�jus)  

CHARLES HADDON SPURGEON  (1834-1892)

"T�rjetek �nhozz�m, hogy megtartassatok f�ldnek minden hat�rai, mert �n vagyok az Isten �s nincsen t�bb!" �sai�s 45:22

Vas�rnap reggel a 15 �ves Spurgeon elindult a gy�lekezetbe, de a heves h�vihar miatt csak a k�zeli metodista templomig jutott. A tin�dzser -b�r sokat tudott a kereszty�ns�gr�l-, m�g nem d�nt�tt J�zus Krisztus mellett. K�s�bb �gy �rt err�l az id�szakr�l: "F�jdalmas volt �rezni a b�neim s�ly�t an�lk�l, hogy l�ttam volna Isten nagy kegyelm�t."
      A metodista templom a nagy h� miatt majdnem nem nyitott ki. A tisztelet kezdet�re -11 �r�ra- mind�ssze 12-15 szem�ly volt jelen, v�rva a pr�dik�tort, aki nem �rkezett meg a nagy havaz�s miatt. V�g�l egy el�lj�r� ment fel a sz�sz�kre. Ahogy az emelv�nyre l�pett, a sok sz�z �res sz�k k�z�tt egy idegen fi�t pillantott meg az els� sorokban. Majd felolvasta az �zsai�s 45:22-es verset. A t�z perc k�r�li r�vid, k�sz�letlen besz�d�ben t�bbsz�r is ism�telte �nmag�t. Miel�tt befejezte volna a besz�d�t, az idegen tin�dzserre n�zve �gy sz�lt: "Fiatal ember, nagyon sz�nalmasnak �s nyomorultnak l�tlak. Ha nem engedelmeskedsz az olvasott ig�nek, mind�r�kre ilyen sz�nalmas �s nyomorult maradsz. De ha most engedelmeskedsz, megleszel mentve." Az el�lj�r� kis sz�netet tartott majd �gy ki�ltott le a sz�sz�kr�l az eddigin�l is hat�rozottabban: "Fiatal ember, n�zz, n�zz, n�zz J�zusra!"
      Ennek az el�lj�r�nak a k�sz�letlen, unalmas pr�dik�ci�j�t haszn�lta fel Isten, hogy meg�rintse Charles Spurgeon sz�v�t, �s J�zusra n�zzen. Ezek ut�n az esem�nyek gyorsan p�r�gtek. Spurgeon 16 �vesen hirdette el�sz�r Isten ig�j�t, 17 �ves kor�ra a gy�lekezett p�sztora lett, 20 �ves volt, amikor megh�v�st kapott a h�res New Park Street templomba, Londonba. Egy �ven bel�l a gy�lekezett tagl�tsz�ma annyira felszaporodott, hogy �tk�lt�z�tt az Exeter Hall-ba, onnan pedig a Surrey kert zenei hallj�ba. 1861-ben a 27 �ves Spurgeonnal az �len a gy�lekezet a Metropolitan Tabernacle-ban lelt otthont, ahol a hat ezer �l�helyes terem a k�vetkez� harminc �vben minden vas�rnap zs�fol�sig megtelt.
       Az els� �vekben ez az igen fiatal p�sztor �jdons�g volt. T�bben cs�fol�dtak vele, hogy nincsen teol�giai oklevele, de k�s�bb az eg�sz London �t hallgatta.
      �rvah�zat nyitott 500 gyermeknek. Vezette azt a biblia-terjeszt�ssel foglalkoz� sz�z �zletembert, akik h�zr�l h�zra j�rva �rus�tott�k a kereszty�n irodalmat. Spurgeon megk�zel�t�leg 27 encyclop�di�ra val� anyagot �rt �lete sor�n. A 34 �ves szolg�lata sor�n megk�zel�t�leg 10 milli� embernek pr�dik�lt.
      Amikor 1892-ben meghalt, eg�sz Anglia gy�szolta, m�g a Wellszi herceg �s a Brit minisztereln�k is. A temet�s�re k�zel sz�zezer ember gy�lt �ssze.
      Mindez 42 �vvel azel�tt kezd�d�tt, amikor egy havas janu�ri vas�rnap reggel�n egy el�lj�r� k�sz�letlen �s unalmas pr�dik�ci�j�t, �s az �zs 45:22 vers�t haszn�lta fel Isten egy fiatal megt�r�s�re. A sz�sz�k el�tt �l� megszeppent fi� Istenre n�zett, �s ez megv�ltoztatta az �let�t �s a vil�got.


2003. m�rcius - Billy Graham (1918- )

"Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretet�t, hogy Krisztus m�r akkor meghalt �rt�nk, amikor b�n�s�k voltunk." R�m 5:8

�szak-Karolina, Charlotte v�ros�ban a 16 �ves Billy Frank �ltal�ban a nagy templom legh�ts� padj�ban �lt. Egyszer a szomsz�dja h�vta, hogy menjen vele el�bbre, de Frank visszautas�totta. Majd a szomsz�d azt �g�rte, hogy ha vele el�bbre �l, vezetheti a kocsij�t. A 16 �ves fi� v�g�l is elfogadta a kecsegtet� aj�nlatot. Az alkalom alatt Billy Frank Grahamnek - a ma j�l ismert evang�list�nak - olyan gondolatai t�madtak, amilyenek soha azel�tt. Graham �gy eml�kszik vissza: "Az evang�lista megr�z� er�vel besz�lt a b�nr�l �s az elk�vetkez� �t�letr�l." Az alkalom v�g�n Billy �gy �rezte, hogy a k�vetkez� n�h�ny este is el kell mennie. M�sik nap az els� padban �lt a sz�sz�kkel szemben, �s azt gondolta, Mordecai Ham evang�lista egyenesen hozz� besz�l. A pr�dik�ci� a R�m 5:8-b�l volt. Az igehirdet� amikor csak id�zte ezt a verset az �r szeretet�r�l, a fiatal Billy azt gondolta, hogy az evang�lista �t n�zi. A pr�dik�ci� v�g�n, a h�vogat�s ut�n a k�rus �nekelt. Billy sok�ig k�szk�d�tt mag�val, majd fel�llt �s jelezte d�nt�s�t Krisztus mellett. Akkor este csod�latosan �rezte mag�t, de miel�tt otthon lefek�dt volna, att�l f�lt, hogy elhat�roz�s�t nem tudja sok�ig megtartani.
      N�gy �vvel k�s�bb a bibliaiskol�ban Billy azon gondolkodott, mit is kezdjen az �let�vel. Arra gondolt, kev�s iskol�ja van �s ez�rt csak egy vil�gv�gi kis faluban pr�dik�lhatna. De sokan biztatt�k, hogy pr�dik�ljon. 1938. egy m�rciusi est�j�n letette ezt a gondj�t az �r kez�be: "Istenem, ha te azt akarod, hogy pr�dik�ljak, megteszem."
      H�t �vvel k�s�bb teljes idej� evang�list�ja lett a Youth for Christ (Fiatalok Krisztus�rt) misszi�s t�rsas�gnak. Kilenc �ven bel�l a Northwestern egyetem eln�ke lett Minneaplisban.
      Tizenegy �v eltelt�vel a Los Angeles-i h�t hetes evang�liz�l� kamp�nnyal nemzetk�zi elismer�st �rt el. A Billy Graham Evang�liz�l� T�rsas�g megalakul�sa ut�n elkezd�dtek az evang�liz�l� r�di�s igehirdet�sek. Graham annyira sikeres lett, hogy az Egyes�lt �llamok eln�keinek a bizalmas�v� v�lt. A "Time" magazin ezt �rta r�la: "Ebben az �vsz�zadban nem �lt senki m�s, aki meghitt besz�lget�seket folytatott volna olyan h�res �s vezet� beoszt�sban lev� emberekkel, mint: Mikhail Gorbachev, Erzs�bet brit kir�lyn�, II. J�nos P�l p�pa stb." Munk�ss�ga sor�n ig�t hirdetet a vil�g szinte minden orsz�g�ban.
      Mindez azzal kezd�d�tt, hogy a szomsz�dja megengedte, vezesse a kocsij�t, �s egy evang�lista mik�zben r� mutatott ezt mondta: "Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretet�t, hogy Krisztus m�r akkor meghalt �rt�nk, amikor b�n�s�k voltunk."


2003. febru�r - Bill Bright (1921- )
 
�n pedig megk�rdeztem: Ki vagy Uram? - Mit akarsz, hogy cselekedjem? (ApCsel.22:8,10)
 
Egy kis v�rosb�l, amit egy-egy t�rk�pen fel sem t�ntetnek (Coweto, Oklahoma), Bill Bright Kaliforni�ba k�lt�z�tt, rem�lve hogy felveszik a katonai szolg�latba. De nem �gy t�rt�nt, ez�rt azut�n �zletet nyitott. Az �zlet "Bright's California Confections" �s "Bright's Brandied Foods" n�ven v�lt ismert�.
      Bill California-i tart�zkod�sa alatt megismerkedett n�h�ny professzorral, akik a Hollywood p�nk�sdi gy�lekezetbe j�rtak. Elkezdett � is gy�lekezetbe j�rni.
      1945. egyik tavaszi est�j�n elment egy ifj�s�gi �r�ra is, ahol Dr. Henrietta Mears besz�lt P�l apostol megt�r�s�r�l. Megragadta Bill-t P�l apostol k�t k�rd�se: Ki vagy Uram? �s Mit akarsz, hogy cselekedjem?
      K�s�bb igy nyilatkozott: "Ezt a k�t k�rd�st minden ember meg kellene k�rdezze Istent�l." Azon a tavaszi est�n, amikor Bill hazament, let�rdelt �s ezt a k�t k�rd�st mondta el Istennek. "Ez az ima mentette meg az �letem" - eml�kezett vissza k�s�bb.
      1951- ben feles�g�vel egy�tt eld�nt�tt�k, hogy elmennek, b�rhova is k�ldi �ket Isten �s b�rmibe ker�lj�n, engedelmesek lesznek az �rnak. Gyakorlatilag most �rkezett el Bill P�l apostol m�sodik k�rd�s�hez: Uram mit akarsz, hogy cselekedjem?
      Egy h�ttel k�s�bb, mik�zben k�sz�lt a h�ber vizsg�ira a teol�gi�n, meg�rtette, hogy Isten �t azokhoz a di�kokhoz k�ldi, akik az egyetemeken tanulnak. Ezt k�vet�en Bill elkezdett bizonys�got tenni �s el�ad�sokat tartott, de soha nem b�tor�totta a hallgat�it, hogy fogadj�k el Krisztust szem�lyes Megv�lt�juknak. Az egyik este, miel�tt a UCLA hallj�ban tartott volna el�ad�st, igy im�dkozott: "Uram b�rcsak lenne egy l�lek, aki elfogadna t�ged nyilv�nosan ma este, ezzel bizony�tan�d sz�momra, hogy az �n elh�v�som t�led van." Azon az est�n az alkalom v�g�n t�bb, mint hatvan szem�ly jelezte d�nt�s�t J�zus Krisztus mellett. A UCLA-n t�bb mint 250 di�k t�rt meg a k�vetkez� n�h�ny alkalom sor�n. �gy kezd�d�tt a "Campus Crusade for Christ" mozgalom.
      1952-ben n�gy egyetemen munk�lkodott ez az alap�tv�ny. 1958-ra m�r nemzetk�zi m�reteket �lt�tt; eljutottak D�l-Kore�ba, Pakiszt�nba �s a K�zel-Keletre. Majd 1974-ben a r�gi �lom val�s�gg� v�lt, �s elkezdtek filmet k�sz�teni J�zus Krisztus �let�r�l. A film 1979-re elk�sz�lt, �s a sz�zad v�g�re 4,5 billi� ember l�tta, 575 k�l�nb�z� nyelvre ford�tva. Az alap�tv�ny a sz�zad v�g�re �ri�s m�reteket �lt�tt: t�bb, mint h�szezer teljes idej� munk�ssal �s 650 ezer �nk�ntessel dolgoztak.
      Az�ta Bill Bright �jra s �jra k�rdezi: "Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?" 

2002. december   Apoll� 8

`Kezdetben teremt� Isten az eget �s a f�ldet.@ (1M�z 1:1)

Az 1967 �s 1968-as �vek nem bizonyultak szerencs�s �veknek Amerika r�sz�re. 1967 elej�n h�rom amerikai asztronauta vesztette �let�t, emiatt az els� hold-utaz�s eltol�dott. Megkezd�d�tt Vietnam ellen a h�bor�, ami egyre t�bb �ldozatot k�vetelt. Majd a k�zel-keleti h�bor�, ugyanabban az �vben K�na felrobbantotta az els� hidrog�n bomb�j�t. Az oroszok elfoglalt�k Csehszlov�ki�t, �szak Korea megt�madta az amerikai tenger�szet egy haj�j�t, ahol 83-an vesztett�k �let�ket.

1968-ban folytat�dott a rossz sorozat. Memphisben meg�lt�k Martin Luther King Jr.-t, k�t h�nappal k�s�bb pedig Robert F. Kennedy-t l�tt�k meg.

Mindezek ut�n a kritikusok megk�rd�jelezt�k, hogy �rdemes-e folytatni a m�r r�g tervezett holdra sz�ll�st. Ennek ellen�re az Apoll�nak elnevezett program folytat�dott. Kisebb pr�b�lkoz�sok voltak m�r, de az els� igazi kih�v�st az Apoll� 8 jelentette.

V�gre el�rkezett a v�rva v�rt nap! A kiv�lasztott �rhaj�sok Frank Borman, James Lovell Jr. �s William Anders voltak. Borman r�g�ta kereszty�n, Lovell csak nemr�g t�rt meg.

Ezrek vonultak ki Florida partjaira, hogy szemtan�i legyenek a felsz�ll�snak. Az �llami szervek, k�lf�ldi tud�s�t�k, �zletemberek, m�rn�k�k, �js�g�r�k �s turist�k v�rt�k a nagy pillanatot. December 21-�n r�viddel reggel 8 �ra ut�n az Apoll� 8-nak elnevezett �rhaj� szerencs�sen elindult c�lja fel� - a holdra. Kar�csony el�tt egy nappal nagy izgalom volt Houstonban, ahol figyelemmel elemeztek minden be�rkezett adatott. Az �rhaj� megker�lte t�zszer a holdat, mik�zben Lovell minden fontos adatot tov�bb�tott Houstonba.

Kar�csonyeste 9:30-kor, amikor az eg�sz vil�gon figyelemmel k�s�rt�k az utaz�st, Borman bejelentette: `Apoll� 8-nak �zenete van.@ A kamera k�zeli k�pet k�zvet�tett a holdr�l, ak�zben Anders elkezdett olvasni: `Kezdetben Isten teremtette az eget �s a f�ldet, a f�ld pedig kietlen �s puszta volt �s a m�lys�g f�l�tt s�t�ts�g volt. De az Isten lelke lebegett a vizek f�l�tt.@ Majd Lowell vette �t a mikrofont �s folytatta: `Akkor ezt mondta Isten, legyen vil�goss�g... �s elnevezte Isten a vil�goss�got nappalnak, a s�t�ts�get pedig �jszak�nak.@ Borman tov�bb folytatta az olvas�st: `Azut�n elnevezte Isten a sz�razat f�ldnek, az �sszegy�lt vizet pedig tengernek. �s l�tta Isten, hogy j�.@ Ezekut�n Borman egyszer�en �gy folytatta: `Viszontl�t�sra, j� �jszak�t! Kellemes kar�csonyt mindannyi�toknak. Isten �ldjon benneteket azon a j� f�ld�n!@

az Evang�liumi H�rn�kh�z