Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Evang�liumi H�rn�k, 2003. m�jus-  t�bb r�szletben k�z�lve: Udvarnoki B�la, Hiszek Uram, Magyar Baptista Irodalmi Kiad�, 1977. (Isten csal�dja. A R�ma 8 elemz�se, folytat�sokban) ...
 
ISTEN CSAL�DJA
Dr. Udvarnoki B�la
 
A t�rsadalmi tudom�nyok m�vel�i, vezet� egy�nek, pszichol�gusok, munk�sokkal foglalkoz�k j�l ismerik azt a szociol�giai jelens�get, hogy a legt�bb munk�s az�rt v�lik meg munkahely�t�l, vagy az�rt k�nytelen feladni j�l j�vedelmez� foglalkoz�s�t, mivel nem tud egy�tt dolgozni munkat�rsaival. Az �ll�s�t felad�, vagy a munk�b�l elbocs�tott alkalmazott �gyes, megb�zhat� munk�s - de �sszef�rhetetlen, nem b�r "kij�nni" t�rsaival.
      Pr�dik�torok megv�lnak a gy�lekezett�l, nem az�rt, mivel nem h�s�gesek, vagy rossz igehirdet�k, vagy nem szorgalmas lelki munk�sok, hanem az�rt mert megromlik a viszony k�zt�k �s a gy�lekezet, vagy a gy�lekezet egy r�sze k�z�tt. J� a pr�dik�tor, tehets�ges, meg�rt� �s szorgalmas a gy�lekezet is. De a r�gen haszn�latban lev� mond�s: "Ezekkel nem lehet egy�tt dolgozni", vil�got vet az igazi helyzetre. Az egyik lelki munk�s elt�vozik. J�n egy m�sik lelkip�sztor, nem jobb sz�nok, nem b�lcsebb vezet�, mint el�dje �s az ut�d �vekig dolgozik egy�tt a gy�lekezettel.
      Gy�lekezetek sz�tszakadnak, nem az�rt mivel az �r �gy�t �gy jobban szolg�lhatj�k, nem is az�rt, mert bibliai felfog�suk k�l�nb�zik, hanem az�rt, mivel a tagok k�l�nb�znek �s nem f�rnek �ssze. A szakad�sok ut�n a tagok pszichol�gusok lesznek �s "racionaliz�lnak" (�sszer�s�tenek), azaz ments�g�kre Isten �s hiv� emberek el�tt helyesnek elfogadhat� okokat keresnek �s hoznak fel.
      Ilyen �sszer�s�t�seket hallunk: "V�rosunkban sz�ks�g van k�t misszi�ra." "Az elhagyott csoport �gyis sz�tsz�led, mi megmentj�k a munk�t." "Jobb t�volr�l szeretn�nk egym�st, mint k�zelr�l ellenkezni!"
Nem k�ts�ges, hogy a fent eml�tett p�ld�kban a bajt az egym�shoz val� rossz viszony okozza. Ha a viszony j�, akkor az egy�ni felfog�sbeli k�l�nbs�geket �ssze lehet egyeztetni. Ha a viszony rossz, akkor a v�lem�nyk�l�nbs�geket felnagy�tj�k a szemben�ll� felek �s felhaszn�lj�k oknak az
�sszef�rhetetlens�g takar�s�ra.
      Eddig a szociol�gia �s pszichol�gia.
 
N�zz�nk a r�mai lev�l 8. r�sz�be. Ebben a r�szben benne van (bele van sz�ve, mint arany fon�l a sz�nes anyagba) Isten gyermekeinek a k�pe, term�szete, egym�shoz val� viszonya �s j�v�je. L�tjuk Isten csal�dj�nak a k�p�t.

 

A LELKI CSAL�D
R�ma 8:1-13
A hangs�ly a lelki sz�n van. A lelki sokkal t�gabb keret�, mint a testi, vagy szervezeti csal�d. Egyh�zi �rtelemben t�bbet jelent ez mint a baptista, metodista vagy p�nk�sdi k�z�ss�g. Minden felekezetben megtal�ljuk a lelki embereket s ezek a felekezeti hat�rokon fel�l testv�rek. A lelki emberek felismerik egym�st.
      A krisztusiak sokat �rtanak az �r �gy�nek azzal, hogy egym�s "kereszty�ns�g�t" felekezeti tags�guk szerint n�zik. El kellene m�r jutnunk arra a magaslatra, hogy egym�s kereszty�ns�g�r�l aszerint alkossunk v�lem�nyt, hogy lelkiek vagyunk-e, vagy pedig egyh�ztagok. Ezen a magaslaton �rhetn�nk el az igazi �kum�nikus krisztusi k�z�ss�get. A lelki emberek felfedez�s�n �s megbecs�l�s�n kereszt�l �rt�kelni kezden�nk a k�l�nb�z� felekezetekben rejl� j�t �s megl�thatn�nk, hogy Isten nem s�r�tett bele minden igazs�got egy felekezetbe. Megvil�gosodna el�tt�nk az is, hogy a felekezeti k�l�nbs�gek nem jelentenek okvetlen�l ellent�tet.
      Isten csal�dja lelki csal�d. Ez term�szetesnek hangzik. De ha k�rd�seket tesz�nk fel p�ld�ul, hogy mi a l�lek, akkor r�j�v�nk, hogy a l�lekr�l nincs el�g ismeret�nk. Ismeret fogyat�koss�gunkban helyettes�t�nk. "Szellemet" mondunk l�lek helyett, ezzel �ttett�k a probl�m�t egy m�sik helyre - de a k�rd�st nem oldottuk meg.
      Ismerethi�nyban sokszor fordulunk ehhez a m�dszerhez. �gy vagyunk az elektromoss�g "magyar�zat�n�l". Az elektromoss�g energia - halljuk a le�r�st. "Mi az energia?" -k�rdezz�k. "Er�, mint az elektromoss�g" - j�n a v�lasz.
      A testet jobban ismerj�k, mint a lelket. A biol�gia s �jabban a biok�miai tudom�ny sok titokzatos fizikai jelens�gre vetett f�nyt. Sokat tudunk a hormonok szerep�r�l. A tud�sok ismerik a "g�nek" jelent�s�g�t �s m�k�d�s�t. A g�nek azok a szub-mikroszk�pikus par�nyi r�szecsk�k, amelyek a sejtekben lev� kromosz�m�kban foglalnak helyet. A g�nek az �r�kl�s eszk�zei. Ezek viszik �t a sz�l�k tulajdons�gait a gyermekekre. D�bbenetes csod�lkoz�ssal vessz�k tudom�sul a tud�soknak a testi �letfunkci�k vil�g�ba val� behatol�s�t. Ez a test mechanizmus�nak az ismerete.
MI A L�LEK? (j�niusi lapban)
 
Ezt a sz�t a hiv� emberek sokszor haszn�lj�k. J� lenne a l�lekr�l annyit tudnunk, mint az anat�musok a test r�szeir�l �s a biol�gusok a test m�k�d�s�r�l.
      Az apostol a r�mai lev�l 8. r�sz�ben 13 versen kereszt�l �r a L�lekr�l, a Szentl�lekr�l �s a benn�nk lakoz� l�lekr�l. A l�lek sz�nak a gyakori haszn�lata azt sejteti vel�nk, hogy az els� �s m�sodik sz�zadbeli kereszty�nek el�tt a l�lek fogalma el�gg� tiszt�zott lehetett. P�l sem tudta megmondani mi a l�lek, de mint egy modern elektromos m�rn�k, aki ismeri az elektromoss�g term�szet�t �s hat�s�t, � is ismerte a l�lek m�k�d�s�t.
      1. A fent eml�tett versekb�l megtudjuk a k�vetkez�ket:
      a) A l�lek nem a test f�ggv�nye, hanem a test a l�lek f�ggv�nye. A helyes meg�llap�t�s, ami a test �s a l�lek viszony�t illeti az, hogy van test�nk is, nem az, hogy "lelk�nk is van." P�l helyes szempontb�l n�zte a test �s a l�lek viszony�t.
      b) A l�lek magasabbrend� a testn�l. Ez a fels�bbrend�s�g megmutatkozik abban, hogy a l�lek nem m�land�. Amikor valakinek a hal�l�t jelentik, akkor k�t kifejez�st haszn�lnak a hirad�sok. Az egyik az, hogy "pors�tor�t visszaadjuk az anyaf�ldnek". Az anyaf�ld a por, ahonnan a test v�tetett. A m�sik ez: "Lelke elsz�llt". A test porr� lett, a l�lek elsz�llt, �l!
      Megmutatkozik tov�bb� a l�lek magasabbrend�s�ge abban is, hogy a test nem rendelkezik vele. P�l apostol ezt igy fejezte ki: Nem vagyunk ad�sok a testnek (12), tov�bb�, hogy a test cselekedetei a l�lekkel meg�ld�k�lhet�k (13).
      c) Testi �rz�kszerveink k�zvet�t�s�vel a l�lekkel nem ismerkedhet�nk meg. Szem, f�l, orr, tapint�s csak fizikai ingereket vesz �szre. Itt a nagy k�rd�s: hol, �s mik�nt �rintkezik a l�lek a testtel? Hogyan k�pes a lelki (szellemi) hatni az anyagra, vagy ford�tva, az anyag a l�lekre? Hogy ez az egym�sra val� hat�s t�nyleg fenn�ll, azt tapasztalatb�l tudjuk. Megmagyar�zni azonban k�ptelenek vagyunk.
      De van egy p�lda, egy "rokon" t�nem�ny: az agy �s az eszme viszonya. Az agy idegt�mb. Az eszme? Tal�n mondhatjuk igy: szellemi term�k. Az agy anyag, de az eszme anyag- �s forma- n�lk�li. Az �tlagos emberi agy s�lya 1300 gramm. Az "agy term�ke" semmif�le m�rt�kegys�ggel nem m�rhet� meg.
      Hol �rintkezik az eszme, a gondolat az aggyal? Valahol van egy pont, ahol a fizikai tudom�st szerez a nem fizikair�l. A gondolat haszn�lja az agyat, vagy az agy, a fizikai szerv termeli a gondolatot? L�tjuk, hogy van valami titokzatos m�d az agy �s az eszme tal�lkoz�s�ra. Ekk�ppen n�zhetj�k a l�lek �s a test �rintkez�s�t. Amint az eszme val�s�g �s fizikai v�ltoz�sokat hoz l�tre - �gy a l�lek is l�tezik �s a testtel kapcsolatban �ll. Gyakorolnunk kell magunkat, hogy a l�lekkel ismerets�gbe j�jj�nk.
      A l�lek ismeret�re van egy �sr�gi m�d �s gyakorlat: az elm�lked�s. Az anyagiass�g, a test hat�sa annyira t�lnyom�, hogy az elm�lked�sre - amely a l�lek fel� ir�ny�tja t�rekv�s�nket �s v�gyunkat - m�r nem jut sem id�nk, sem alkalmunk. Pedig a legt�bb ismeretet �s fejl�d�st a lelkiekben azok nyert�k, akik ki tudt�k kapcsolni a testet amennyire lehetett s a l�leknek az elm�n kereszt�l szabad kaput nyitottak.
      Sok h�v�, kereszty�n �s nem kereszty�n egy�n, tan�s�totta, hogy az elm�lked�s m�dszer�vel lehet a l�lek l�tez�s�r�l �s jelenl�t�r�l tudom�st szerezni. A legnagyobb elm�lked�k m�dszere azonos volt. A m�dszert a hely �s id� t�vols�ga miatt nem egym�st�l tanult�k s az elm�lked�s m�dj�t nem tan�tott�k.
Buddha - Indi�ban a Himal�ja hegys�g l�bain�l elter�l� erd�ben vonult mag�nyba, Mohamed az ar�biai puszt�ban mer�lt el gondolataiba. M�zes, D�vid, a pr�f�t�k, valamint P�l �s J�nos apostol, a pusztai mag�nyban "kerest�k lelk�ket" �s a sivatag csendj�ben figyeltek a "l�lek szav�ra".
      Az �r J�zus J�dea puszt�j�ban k�sz�lt el� f�ldi szolg�lat�ra. Az elvonul�s nemcsak az emberekt�l val� elszakad�st jelentette, hanem a b�jt�l�ssel a testt�l val� elszakad�st is. Amint az emberi zaj, t�leked�s, munka h�tt�rbe szorult, �s amint a b�jt�l�ssel a test k�vetel�s�t lecs�kkentett�k - �gy jelentkezett �s megtapasztal�sukban �l� val�s�gg� lett a l�lek. A legtartalmasabb �s a legnagyobb hat�ssal b�r� kinyilatkoztat�st ezeken az egy�neken kereszt�l kaptuk.
      Mai, �jszer� istentiszteleti rendszer�nk nem sok alkalmat ad az elm�lked�sre. A h�vek sokat hallanak a l�lekr�l - de a l�lekkel nem �rintkezhetnek. Az "elvonul�s" helyett foglalkoz�s a f� gyakorlat. A szemre, f�lre hatnak a templomi tal�rokkal, �nnep�lyes mozdulatokb�l �ll� cerem�ni�kkal, a k�nt�l�ssal, az �nek hangj�val �s az orgona zeng�s�vel. A hat�s �rzelmi, emocion�lis. Em�ci� azonban nem a l�lek, hanem az idegek �s a hormonok dolga. A hormonok pedig az �n. endokrin mirigyek v�lad�ka.
      Mindennek nem sok k�ze van a l�lekhez.
 
Bibliai �s tapasztalati alapon mondhatjuk, hogy az elm�lked�s a l�lekkel val� tal�lkoz�s m�dja. Az �n. nyilv�nos istentiszteletek ink�bb a h�v�k egym�ssal val� k�z�ss�g�t er�s�tik - s ebb�l sok �ld�s sz�rmazik. Az igazi istentisztelet, a L�lekkel val� tal�lkoz�s mindig egy�ni. Ez ut�bbi m�dszerre kell a hangs�lyt fektetn�nk.
      2. A L�lek m�k�d�s�nek a jelei nyilv�nval�an megmutatkoznak a 8. r�sz 1-13. versekben. Saj�t tapasztalatunk igazolja az apostol szavait. H�rom pontot eml�tek a t�bbek k�z�l.
      a) Biztons�gi �rz�s (1). Nincs k�rhoztat�s. Ez az �rz�s fel-felbukkan az eml�tett versekben. A L�lek megszabad�tott a b�n �s a hal�l t�rv�ny�t�l (2). A L�lek �ltet �s a lelkiek kedvesek Isten el�tt. A testi �let leger�sebb mozgat� rug�ja a biztons�gkeres�s. Ez az els� �s legfontosabb emberi c�l. Tanul�s, szorgalom, p�nzkeres�s �s p�nzgy�jt�s a biztons�g k�r�l mozog. De a "biztons�g" �ppen olyan, mint a b�kess�g. Keresik az emberek, de a testi �letben nem tal�lj�k meg. A b�kess�gr�l ezt �rja Jeremi�s pr�f�ta: "B�kess�g, b�kess�g �s nincs b�kess�g!" (6:14). A b�kess�g helyett biztons�got is mondhatunk. A lelki ember azonban meg�zlelte a biztons�g �des �z�t. Az �let, mint a tenger hull�mzik �s zajlik k�r�l�tte, de a lelki ember �gy �nekel: Az �rban j� nekem.
      b) A lelki ember a l�lek dolgaival t�r�dik (5). A L�lek dolgaira gondol. A l�lek dolgai kifejez�st sz�szerint kell venn�nk. Sajnos, sok gy�lekezeti tag a lelki munk�t szervezeti munk�val helyettes�ti. A "j�" egyh�ztagok gondot viselnek a templom�p�let�kre �s a kell�kekre, a gy�lekezet n�p�re, az �rvacsorai ed�nyekre �s az al�mer�t� medenc�re. Ezeket a nem lelki ember is gondozhatja.
      A m�sodik vil�gh�bor� els� �veiben hallottam egy protest�ns lelk�szgy�l�sen a k�vetkez�ket. Az egyik budapesti templomban evang�liz�lt egy lelk�sz �s elmondta, hogy az igehirdet�s nyom�n a helybeli egyh�z "templomszolg�ja" megt�rt. K�rd�s�re elmondta a megt�rt egyh�zi alkalmazott, hogy azon a helyen 16 �ve szolg�l. "�s csak most t�rt meg?" - A v�lasz ez volt: "Tiszteletes uram, 16 �vig voltam papok k�z�tt, neh�z volt". A templomszolga lelk�re 16 �vig senki sem gondolt. Arra azonban �gyeltek, hogy a port j�l let�r�lje a padokr�l.
      A lelki csal�d a l�lek dolgaira �gyel. Mi a l�lek dolga? A megt�r�sre val� h�v�s. Az �jj�sz�letett �let bemutat�sa. Bizonys�gtev�s. A lelki ember az "Isten templom�val" - az emberrel t�r�dik �s nem a k� �s t�gla�p�letekkel. A lelki ember vigy�z arra, hogy a lelki csal�dban rend, �r�m �s b�ke uralkodj�k.
      A lelki dolgokat helyettes�thetj�k "t�rsadalmi �s ember-bar�ti" munk�val. A helyettes�t�s azonban nem az �r szerinti lelki munka. Aki a l�lek dolgaira gondol, az nem felejtkezik el arr�l, hogy az �hez�nek kenyeret, a szomjaz�nak vizet, a mez�telennek ruh�t adjon. Emberbar�ti �s j�t�konys�gi munk�t megt�retlenek is v�gezhetnek. Elv�gezheti ezt a munk�t a szoci�lis berendez�s� �llam is. De a l�lek t�bb, mint eledel. Isten az�rt h�vott el, hogy a l�lek dolgaira gondoljunk.
      c) A lelkiek �rzik, hogy Krisztus�i (9) �s Isten fiai (14). A k�t kifejez�s egyet jelent.
Ez a k�t kifejez�s a kereszty�ni �dvbizonyoss�g pecs�tje. Gondoljunk a k�t sz� horderej�re. Krisztus� vagyok! Emellett a tudat mellett minden m�s megjel�l�s elt�rp�l. Felekezeti tags�g? Teol�giai felfog�s? Egyh�zi, vagy gy�lekezeti munka �s rang? Mi szerepet j�tszik mindez amellett a tud�s mellett, hogy Krisztus�i vagyunk? Ez a tudat �s bizonyoss�g a L�lek munk�j�nak a bizony�t�ka.
 
      Befejez� gondolatk�nt r�mutatok a lelki csal�d �rdekes �s b�tor�t� tulajdons�g�ra. A lelki csal�dban bizonyos fok� �s fajt�j� egyet�rt�s van. Ezt a meg�llap�t�st megszor�t�sokkal �s k�r�l�r�sokkal tessz�k. Ismerj�k j�l a t�nyleges helyzetet. A gy�lekezeti munk�ban, a Biblia �rtelmez�s�ben, s szem�lyes kapcsolatokban a lelki csal�dban is van s�rl�d�s �s egyet-nem-�rt�s. Az egym�s l�tsz�lagos "nem �rt�kel�se" m�r-m�r azt a hitet kelti, hogy a hiv�k k�z�tt nincs meg a kell� krisztusi egyet�rt�s.
      A testi csal�dban fenn�ll ez a b�k�sen-h�borg� viszony. De ha egy idegen, a csal�dhoz nem tartoz� valaki megb�ntja a sz�l�ket, a testv�riesen ellenkez� gyermekek mint egy-ember sietnek az �desanya �s az �desapa v�delm�re. Ha csal�dtagok egyik�t s�relem �ri, akkor a t�bbi tagok mell��llnak �s p�rtfogolj�k.
�gy van ez a lelki csal�dban. Az egyet�rt�s Krisztuson, a "csal�df�n" kereszt�l �l� val�s�g �s szil�rd. A tagok megs�rthetik egym�st, de lelk�k Megv�lt�j�hoz ragaszkodnak s a hitetlens�g �s istentelens�g t�mad�saival szembesz�llnak. A csal�dba tartoz�k nem udvariaskodnak egym�ssal, s n�ha-n�ha k�m�letlen a szavuk �s viselked�s�k. De ha a b�ntalom "k�v�lr�l" �ri a "testv�reket", akkor jelentkezik az �sszefog�s �s v�dekez�s.
      A L�lek m�k�d�se nyilv�nval� lesz a lelki csal�dban, amikor Krisztus �gy�t - a lelkieket - szolg�lj�k �s v�dik egym�st.
      �gy �l�nk a lelki csal�dban.
 
A FI�S�G
R�ma 8:14-25
A lelki csal�d tagjai Isten megv�ltott gyermekei: a krisztusiak. Ebben a sz�p sz�ban minden megt�rt �s Krisztus �ltal �jj�teremtett ember benne van. Isten csal�dja m�s, mint a felekezet. Egyh�ztags�g nem jelent egy�ttal fi�s�got Isten csal�dj�ban.
      P�l apostol lelki szemei el�tt egy eszm�nyi isteni k�p lebegett a lelki csal�dr�l. Ezt a k�pet a L�lek v�zolta fel el�tte. A L�lek vezet�se nyom�n �rezte, hogy fiak vagyunk, a L�lek �ltal nevezz�k Istent Aty�nknak �s ugyanazon L�lek �ltal nevezhetj�k egym�st testv�rnek. Sz�p, eszm�nyi k�p ez. Felemel� �s f�lelmetes. F�lelmetes az�rt, mivel lelki sz�rnyal�sunkban �s k�pzelet�nkben magasan j�runk, �gyannyira, hogy a val�s�g talaj�t elvesz�tj�k a l�bunk al�l. Hol vagyunk mi a "lelki csal�d" tagjai a val�s�gt�l? Egy�ni gyarl�s�gunk, gy�lekezeti s�rl�d�saink, p�rtoskod�saink, s�t szakad�saink egy eg�szen m�s k�pet mutatnak a lelki csal�dr�l.
      P�lt nem hagyta cserben a val�s�g�rzete. Tudta j�l, hogy a t�k�letes csal�d csak a mennyben val�s�g. E f�ld�n csup�n az eszm�nyk�pe l�tezik. De erre a k�pre sz�ks�g�nk van. Cs�ggedts�g�nkben b�tor�t: lesz t�k�letes, szent viszony Isten gyermekei k�z�tt. Kis m�rt�kben e f�ld�n �zlelhetj�k az isteni csal�d �let�nek az �dess�g�t. C�l van el�tt�nk, amely fel� t�rekedhet�nk. Az eszm�nyi k�p n�lk�l rem�nytelen�l tapogatn�nk �s k�s�rletezn�nk. Isten csal�dja, a fi�s�g �s az igazi testv�ri viszony Isten k�zel�ben t�k�letes val�s�gg� v�lik. Itt csak t�k�letlen val�s�g.
 
Fiak vagyunk
      A sz� jelent�s�g�t az apostol kib�v�ti a "gyermekek" megnevez�ssel. A fent jelzett �r�s-r�szlet k�tszer eml�ti a fi� �s gyermek sz�t. Ezt a megjel�l�st a 2000 �vvel ezel�tti viszonyok szerint kell �rtelmezn�nk. A mi korunkban a csal�d a sz�l�kb�l �s gyermekekb�l �ll. A bibliai id�k csal�dja mag�ba foglalta a csal�df�t, a feles�geket, a gyermekeket, v�ket, menyeket, rokonokat �s szolg�kat. A fi� sz� jelentette a term�szetes, sz�let�si joggal b�r� egy�nt. A fiak �r�k�lt�k �s sz�rmaztatt�k tov�bb a nevet. Ezek �r�k�lt�k a vagyont. A fiak csak az atyjukt�l f�ggtek B egym�snak testv�rei voltak. Mondhatn�nk �gy is, hogy fiak �lltak legk�zelebb az atya sz�v�hez.
      A sz�p csal�di sz� ezzel akarja kifejezni az Isten �s az ember k�z�tt fenn�ll� meghitt viszonyt �s azt az er�s, megbizhat� kapcsot, amely ennek a viszonynak az alapja. Mint Isten teremtm�nye, minden ember elmondhatja, hogy � Isten gyermeke. Ezt az �ltal�nos "csal�di tags�got" az �r J�zus is elismeri a t�kozl� fi�r�l sz�l� p�ld�zatban. Van azonban egy k�l�nleges fi�s�g is, amelyet Ig�nk �gy hat�roz meg: "Mert akiket Isten Lelke vez�rel, azok Istennek fiai" (8:14). Eszerint l�teznek Isten Lelke �ltal nem vez�relt fiak. Amazok a val�diak, ez ut�bbiak a lelki csal�d szempontj�b�l m�s oszt�lyba tartoznak.
      P�ter apostol a fi�s�ggal kapcsolatban azt a meglep� �s dics� kijelent�st teszi, hogy Isten gyermekei "isteni term�szet r�szeseiv�" lettek (II. 1:4). Az "Isten csal�dja" k�p�be j�l beilleszkedik ez a p�teri mondat. Isten gyermekei �tveszik Isten term�szet�nek egy r�sz�t. Ez a mondat gondolkod�ba ejt. Vizsg�ljuk magunkat, figyelj�k a lelki csal�dba tartoz�k �let�t s k�rdezz�k mi benn�nk �s benn�k az isteni term�szet? Lel�pt�nk a val�s�gok mezej�r�l �s a k�pzel�d�sek vil�g�ba t�vedt�nk? Gyarl� �nb�r�latunkkal is meg�llap�thatjuk, hogy az isteni term�szetb�l nem kaptunk t�l b� m�rt�k szerint.
      Azt �ntelts�g n�lk�l, t�rgyilagosan meg�llap�thatjuk, hogy kaptunk az isteni term�szetb�l. Nincs ember szeretet n�lk�l. A k�l�nbs�g az, hogy az egyikben t�bb, a m�sikban kevesebb van. Az egyikben a szeretet olyan, hogy az ellens�get is �rinti, a m�sikban olyan, hogy abb�l csak a felebar�tok sz�k k�r�t r�szes�ti. Mindenkiben van j�akarat �s j�ra val� t�rekv�s - egyikben alig �szlelhet� m�rt�kben, a m�sikban t�l�rad� mennyis�gben. Szeretet �s j�akarat isteni tulajdons�g.
      Az a sz�, hogy "r�szesei" vagyunk az isteni term�szetnek megengedi azt a felfog�st, hogy "r�szben" kaptunk Isten tulajdons�g�b�l. P�l megmondja, hogy mi�rt nem kaptunk az isteni term�szetb�l t�bbet. Az isteni term�szet nagy adom�ny. "Ez a kincs�nk pedig cser�ped�nyekben van" (2Kor 4:7). Amit kaptunk azt sem tudjuk j�l felhaszn�lni.
 
A fiak tudj�k, hogy fiak
      Isten Lelke mondja nekik �s bizony�tja, hogy fiak (16. v). A L�lek m�k�d�s�re n�mi vil�goss�got der�t a 16. versben az a k�l�nleges kifejez�s, hogy a "L�lek - a lelk�nkkel egy�tt" tesz bizonys�got. Isten Lelke az ember lelk�vel tart kapcsolatot �s Isten Lelke �rt�kes, mennyei tud�s�t�sokat k�z�l az ember lelk�vel. Az ember lelk�t h�tt�rbe lehet szor�tani, �gy, hogy isteni �zenetet nem k�pes felvenni. De, amikor az emberi l�lek a test korl�tai al�l kis r�szben is szabadd� lesz, akkor az ember el�tt �j vil�g ny�lik meg. A L�lek mondja lelk�nknek, hogy fiak vagyunk s a L�lek kijelent�se nyom�n nevezz�k Istent Aty�nknak. Ha a megv�ltottak fiak, akkor az embert "�gyszeret�" Isten az Atya.
      Az istenfi�s�g egy tudatos �s bizony�tott �llapot. A fi�s�g nem lelki �br�nd, �s nem j�mbor k�v�ns�g. A fi�s�g t�ny. Ez a t�ny kihat a hiv� ember �let�re �s elj�r�s�ra. K�telezi a hiv�t Isten k�pviselet�re, visszatartja az Isten fiaihoz m�ltatlan cselekedetek v�gz�s�t�l. A fi�s�g tudata magasztos lelki er�, amely bels�, sz�vbe �rt t�rv�nyk�nt ir�ny�tja a h�v� ember �let�t.
      Az Isten fiai tudj�k, hogy szabadok, Isten csal�dj�ban biztons�gban �rzik magukat, �s hittel v�rj�k az id�t, amikor az �r�ks�g birtokosai lesznek. Mindez a meggy�z�d�s, ismeret �s tudat er�t ad nekik a krisztusi �let pr�b�inak a lek�zd�s�hez �s az �dv�z�t� hatalm�r�l sz�l� bizonys�gtev�shez.
 
A fiak �r�k�s�k
      Ez a fi�s�g legnagyobb �rt�ke. Mindaz, ami az Aty�t�l nyerhet� (�r�k�lhet�) az a fiak� lesz. Mennyben nem lesznek "fiak" �s "le�nyok", csak Isten gyermekei �s �r�k�sei. Az �r�kl�s sz�t haszn�lja az apostol s ez a sz� a f�ldi �rtelemben az egyik elm�l�s�t �s a m�sik ut�dl�s�t �s birtokl�s�t jelenti. Itt azonban az �r�kk�val� Istenr�l �s a lelkiekr�l van sz� s ezt a gondolatot lelki �rtelemben kell venn�nk. Az �r�kl�s sz� itt azt jelenti, hogy Isten az � v�gtelen gazdags�g�b�l �s t�k�letes atyai szeretet�b�l megadja azt, ami a fiaknak j�r - ami a kegyelem folyt�n a fiak jussa.
      Mi lesz az �r�ks�g? Mi lehet m�s, mint az isteni term�szet teljess�ge! Az, amit Isten nem adhatott meg a t�k�letlen embernek. A muland�, a b�n al� rekesztett test, az a bizonyos "cser�ped�ny" nem b�rta volna meg�rizni az "isteni term�szet" teljess�g�t. Ebb�l a term�szetb�l csak k�stol�t kaptunk.
Az �r�ks�g �s �r�k�s�d�s t�m�j�t kidombor�tja az apostol a tov�bbi gondolattal, hogy nem csak �r�k�s�k, hanem "�r�k�st�rsai lesz�nk Krisztusnak" (17). Mit �s mi�rt �r�k�l Krisztus?
      Eml�kezz�nk a filippibeliekhez irt lev�l 2. r�sz�nek a 7. vers�re, ahol azt olvassuk, hogy Krisztus "�nmag�t meg�res�t� �s szolgai form�t v�v�n f�l, emberekhez hasonl�v�" lett. Krisztus sokat feladott, azt visszavette. Annyit l�tunk ebben a kifejez�sben, hogy az �r�k�st�rs jutalma dics�s�ges. Olvassuk a filippibeliekhez �rt lev�l m�sodik r�sz�nek a 9-11. vereseiben mi lett Krisztus "�r�ks�ge". A mi �r�ks�g�nk Krisztus �r�ks�g�hez m�lt� lesz.
      Az �r�k�s�d�snek van k�t felt�tele. Az egyik a fi�s�g. A m�sik, hogy legy�nk egyek Krisztussal. Az apostol a r�mai lev�lben �gy tud�s�t: "Ha ugyan vele egy�tt szenved�nk" (8:17). Ha Krisztus mellett meg�lltunk szenved�sben �s �r�mben, vele egy�tt nyerj�k el a dics�s�get. A szenved�s t�nye itt �j jelent�s�get nyer. A szenved�sben csak a rosszat l�tjuk s ajkunk sokszor panaszra ny�lik miatta.
      Krisztus is szenvedett, s ha �r�k�st�rsak akarunk lenni, akkor "szenved�t�rsaknak" is kell lenn�nk. Ha egy�tt lesz�nk Krisztussal a szenved�sben, akkor �rezni fogjuk, hogy a szenved�s nem b�ntet�s �s �tok, hanem a dics� jutalom fel� val� halad�s m�dja. L�tjuk tov�bb�, hogy a Krisztussal egy�tt-szenved�snek szent �s magasztos c�lja van. Ig�nk ezt �rja le: "Amiket most szenved�nk nem hasonl�that�k ahhoz a dics�s�ghez, mely nek�nk megjelentetik." Nagy a szenved�s, f�jdalmas az �let? A dics� �r�ks�g �sszehasonl�thatatlanul nagyobb. A mindennapi �lettapasztalatb�l k�rdezhetj�k: melyik fi�, melyik csal�dtag nem akarja kivenni r�sz�t a csal�d k�zdelmeib�l, hogy a csal�d sikereib�l is osztozz�k?
 
A fiak a vil�g rem�nys�ge
      Eml�tett�k, hogy bizonyos �rtelemben az eg�sz teremtett vil�g Isten csal�dj�hoz tartozik. Az emberis�g Isten gondvisel� keze alatt �l. Isten felhozza napj�t �gy az igazakra, mint a hamisakra. A vezet� szerep azonban a fiak�. A fiak miatt �ldja k�l�n�s m�don a mennyei Atya teremtm�nyeit. A fiak jelenl�te ny�jt biztons�got �s rem�nys�get azoknak is, akik lelki �rtelemben nem fiak, hanem csak "szolg�k."
      A rem�nys�g gondolat�t az apostol kett�s �rtelemben haszn�lja.
      Az Isten fiai rem�nyked�k. Az Istent Aty�nak nem vall� fiak pedig az Isten fiaiban rem�nykednek. M�s sz�val az Isten fiai a rem�nys�g t�rgyai a vil�g r�sz�re.
      Miben rem�nykednek az Isten fiai? Az apostol meg�rja: az igazi fi�s�gban, a test megv�lt�s�ban. A test megv�lt�sa itt a test �tv�ltoztat�s�t, a mennyei test fel�lt�s�t jelenti. E testben nem �lhetj�k �gy a lelki csal�dtags�g, az istenfi�s�g �let�t mint magunk is szeretn�nk. De amikor a romland� fel�lti a romolhatatlans�got, akkor lesz�nk k�pesek mindarra, amire a fi�s�g jogos�t �s er�t ad. Rem�nyked�s�nk t�rgya a dics� �let val�ra v�lik (18).
      A "teremtett vil�g" az Isten fiainak megjelen�s�ben rem�nykedik. Az Isten n�lk�l �l� vil�g (�s ez a "teremtett vil�g" jelent�se) csak a fiakat l�tja �s a fiak sors�t, j�v�j�t figyeli. Az Istenben nem h�v� vil�g is "v�r." A jelent nem tartja t�k�letesnek �s v�glegesnek. Agg�dva figyeli a kifejl�d�s menet�t �s ir�ny�t az Isten fiainak �lete �s sikere nyom�n. Az Isten fiaiban val� rem�nyked�s nem az isteni alapokra val� helyezked�s, de a vil�g szempontj�b�l �sszer� elj�r�s. A vil�g Istent nem l�tja, nem hisz a mennyei Aty�ban. De a fiak szeme el�tt vannak - s �ket n�zi.
      K�t dolog �rdekli a "teremtett vil�got" az Isten fiaival kapcsolatban: mi�rt kell a testnek elm�lnia �s hogyan nyerheti el az igazi, a "dics�s�ges" szabads�got (21). �me itt van az emberi nem k�t nagy v�gya: �let �s szabads�g. Mindkett� az Isten fiainak a tulajdona.
      A szebb j�v�, a dics�s�ges isteni szabads�g j�nni fog. Az apostol is biztat ekk�ppen: "Ha pedig, amit nem l�tunk, azt rem�lj�k, b�kess�gest�r�ssel v�rjuk" (25).
 
EGY�TTM�K�D�S (4)
R�ma 8:26-27  (augusztusi lapban)
 
Isten csal�dj�ban az egy�ttm�k�d�sre a L�lek adja a p�ld�t. Seg�t, mint a nagytestv�r a kistestv�rnek. A L�lek seg�ts�ge nem csup�n p�ldaad�s, hanem val�s�gos, �rezhet� er�forr�s.
 
A L�lek seg�ti er�tlens�g�nket
 
Vigy�zva �s oktatva seg�t. Nem seg�ti hanyags�gunkat, vagy hi�s�gunkat. Enn�l a t�rgyn�l t�bb sajn�latos p�lda jut eszembe.
      Egy lelkip�sztor testv�rem, sok �vvel ezel�tt azzal a menteget�z�ssel kezdte konferenciai el�ad�s�t, hogy nem k�sz�lt - holott k�t h�nappal el�bb tudta, hogy el�ad�st kell tartania. Ha nem vallotta volna be, hogy k�sz�letlen�l �ll hallgat�s�ga el�tt, �gy is meg�llap�totta volna a k�z�ns�g, hogy nem k�sz�lt. A L�lek nem seg�tette. A L�lek gyenges�geinket p�tolja.
      Hallottam olyan igesz�l� testv�rr�l - a r�gi Magyarorsz�gon az "igesz�l�" n�v a nem hivat�sos pr�dik�torokat illette -, aki kijelentette, hogy � sem k�sz�l az igehirdet�sre. Ahol felnyitja a Szent�r�st, onnan veszi a pr�dik�ci� alapsz�veg�t s arr�l a sz�vegr�l besz�l. Neh�z eld�nteni, hogy az ilyen esetekben mi volt a sz�nok elj�r�s�nak az ind�t� oka. Vakmer�s�g? Az Isten �gy�nek a lebecs�l�se? Hi�s�g? Annyit bizonyosra vehet�nk, hogy a Szent�r�snak ilyen szents�gtelen kezel�s�hez �s magyar�zat�hoz az Isten Lelke nem ny�jt seg�ts�get. Ezek az "igehirdet�k" nem tekintett�k magukat er�tleneknek s nem szorultak a L�lek t�mogat�s�ra. A L�lek a hi�s�gunkat sem seg�ti.
      B�tor�t� tudat az, hogy a L�lek a gyenges�geinket seg�ti. Krisztus tan�tv�nyai a bizonys�gtev�s munk�j�ban al�zatos m�don elismert�k tehetetlens�g�ket s ez�rt biztatta az �r �gy: "Mikor pedig a zsinag�g�ba visznek benneteket �s a fejedelmek �s a hatalmass�gok el�, ne aggodalmaskodjatok mi m�don, vagy mit sz�ljatok v�delmetekre, vagy mit mondjatok, mert a Szent L�lek azon �r�ban megtan�t titeket, mit kell mondanotok" (Luk�cs 12:1-12).
      A L�lek seg�ts�ge hathat�san P�ter apostol rendelkez�s�re �llt, amikor a jeruzs�lemi �kes kapun�l k�ny�radom�nyokat gy�jt� s�nt�t meggy�gy�totta. Az odat�dul�, b�mul� t�meg el�tt "k�sz�letlen�l" hatalmas pr�dik�ci�t mondott. Majd amikor t�nyleg a "hatalmass�gok" el� ker�lt a s�nta meggy�gy�t�sa miatt, �jabb meggy�z� besz�dben hirdette Krisztus erej�t. Pontosan �gy t�rt�nt, amint annak idej�n Krisztus el�tte megmondta. P�tert a fejedelmek el� hurcolt�k. Az Ige szerint v�dekez�se el�tt megtelt Szentl�lekkel, s a L�lek �ltal inspir�lt besz�d ma is sok pr�dik�ci�nk alapsz�vege.
      Nyerjen b�tor�t�st mindenki, aki az Ig�vel szolg�l ak�r "reverend", ak�r egy rendes gy�lekezeti tag, hogy az �r�mh�r k�zvet�t�s�ben a Szentl�lek seg�teni fogja. Ha van id�, k�sz�lj�n az igehirdet�, ha nincs, akkor foh�szkodj�k a Szentl�lek jelenl�t��rt.
 
A L�lek seg�ts�ge r�tapint egyik er�tlens�g�nkre: az im�ban val� gyenges�g�nkre
 
�gy k�zli vel�nk az apostol: "Mert azt, amit k�rn�nk kell, amint kellene, nem tudjuk" (26. v.). K�t hib�ra mutat az id�zett vers. Az egyik az, hogy nem tudjuk mit k�rj�nk, azaz bizonytalans�gban vagyunk afel�l, hogy amit k�r�nk javunkra v�lik-e. Im�dkoz� emberek k�z�s tapasztalata az, hogy sokszor k�rtek az �rt�l olyat, ami k�s�bbi megl�t�suk szerint k�rukra lett volna. Az �r nem adta meg k�r�s�ket. Valaki egyszer azt mondta im�j�ban: "K�sz�n�m Uram, hogy sokszor meghallgatt�l �s k�sz�n�m, hogy sokszor nem hallgatt�l meg."
      Mit k�rj�nk az �rt�l? Nem tudjuk. De a L�lek seg�t, mert "esedezik mi �rett�nk kimondhatatlan foh�szkod�sokkal" (26. v.). �gy seg�t, hogy tudtunk n�lk�l int�zkedik javunkra. � tudja mire van sz�ks�g�nk.
      A m�sik hiba amire a 26. vers mutat az, hogy nem tudjuk hogyan k�rj�nk - amit k�r�nk. Az apostol nem az ima form�j�ra, a helyre, a testtart�sra �s a szavak sz�ps�g�re gondol, hanem a k�relmez� sz�v�nek az �llapot�ra. A filippibeliekhez �rt level�ben megmagyar�zza hogyan im�dkozzunk: "Semmi fel�l ne agg�djatok, hanem im�ds�gotokban �s k�ny�rg�setekben minden alkalommal h�laad�ssal t�rj�tok fel k�v�ns�gaitokat az Isten el�tt" (4:6). Ez a vers, ha j�l �rtj�k, azt jelenti, hogy amikor im�dkozunk �s k�r�nk valamit Istent�l, a k�relemmel egy�tt adjunk h�l�t - nem az elvett javak�rt, a m�lt �ld�sai�rt, hanem a jelen k�relem meghallgat�s��rt. Isten minden im�ra v�laszol. N�ha megadja, igent mond k�v�ns�gunkra, m�skor nemet mond. Ak�r igent, ak�r nemet mond, amit mond az a j� �s hasznos �s ez�rt adjunk h�l�t.
      A h�laad�ssal el�terjesztett ima a hitb�l sz�rmaz� ima. Hit�nket bizony�tjuk azzal, hogy b�zunk Isten hatalm�ban, b�lcsess�g�ben �s j�s�g�ban annyira, hogy merj�k el�legezni a h�laad�st.
EGY�TTM�K�D�S (5)
R�ma 8:26-27  (szeptemberi lapban)
Az im�ban val� gyarl�s�gunknak
van olyan jele is, amire a Szent�r�s nem mutat, de krisztusi gondolkod�sunk r�vil�g�t. A gyarl�s�g egyike az, amikor a gy�lekezeti �let gyakorlata szerint azt hissz�k, hogy hivatalos egyh�zi szem�lyek im�ja hathat�sabb, mint az �n. laikusok�. [ ]
      Egy m�sik imagyarl�s�gunk jelentkezik abban az �rtatlans�gnak t�n� ki nem mondott v�lem�ny�nkben, hogy az ima erej�t �s hat�s�t a szavak sz�ps�g�vel m�rj�k. Ha az elhangzott ima r�nk hatott, akkor az im�t sz�pnek �s j�nak tartjuk. Ezekre az im�kra mondj�k, hogy Ameghat�@ �s Amegr�z�@ volt. Egyben elismerik az imahallgat�k, hogy az ima csak az embereket hatotta �s r�zta meg. Nem c�ltt�veszett im�k ezek? [ ]
      A L�lek seg�ti er�tlens�g�nket s ez�rt a leger�tlenebbnek l�tsz� testv�r, a legegyszer�bb mondataival Isten sz�ne el�tt t�bbet jelent, mint b�rmely b�szav�, sz�p besz�d� atyafi, laikus, vagy lelk�sz.
      A L�lek seg�ts�ge megmutatkozik gyakorlati m�don, l�that�, megfigyelhet� tettekben. R�vezet a megold�sokra s ezekben a megold�sokban ism�t felhaszn�lja az �n. er�tleneket, hogy a mennyei, fels�bbs�ges er� megmutatkozz�k. Ezt illusztr�lja a k�vetkez� p�lda. Ebben a At�rt�n�sben@ �n is szerepet j�tszottam.
      A m�sodik vil�gh�bor� kezdet�n, a negyvenes �vek elej�n egyik �szak-magyarorsz�gi fiatal baptista lelkip�sztor testv�rt a helybeli Levente oktat� feljelentette azon a c�men, hogy a Levent�k hazafias kik�pz�s�t akad�lyozza. A t�ny�ll�s az volt, hogy a pr�dik�tor testv�r�nk, hivat�s�hoz h�en kifog�solta, hogy a Levente oktat�s vas�rnaponk�nt az istentiszteleti �r�kban t�rt�nik s ezzel a fiatalokat akad�lyozz�k a templomba j�r�sban. Nem helyeselte az ifj� lelkip�sztor azt, hogy a fiatalok a gyakorlatoz�s hely�re val� kivonul�sok k�zben dalolnak �s a dalok sz�veg�be az oktat� tudt�val tr�g�r szavakat helyettes�tenek. H�bor�s id�kben a b�r�s�g vigy�zott a h�bor�s er�fesz�t�sek �ps�g�re, s akire r�foghatt�k, vagy r�bizonyult a Ahazafiatlannak@ �t�lt magatart�s, azt szigor�an b�ntett�k.
      Egy budapesti baptista lelkip�sztor testv�remmel jelen voltam a t�rv�nysz�ki t�rgyal�son. A v�d alatt lev� pr�dik�tort a b�r�s�g b�n�snek tal�lta. Formailag t�nyleg b�n�s volt. Ellenezte a Levente-oktat�si id�t �s kifog�solta az erk�lcstelen dalol�st. A b�r�s�g egy intern�l� t�bori fogs�gra �t�lte. Fellebbez�s ebben az �gyben nem lehetett.
      Ez�rt az �gy�rt sokszor, sokan im�dkoztak s a L�lek maga lesz�llt �s kiseg�tette er�tlens�g�ket. A K�ria (legfels�bb b�r�s�g) eln�k�n�l szolg�lt egyik unokah�gom. H�v�, eszes, szorgalmas volt az �n h�gom, s a K�ria eln�k�nek, Magyarorsz�g legfels�bb b�r�j�nak az otthon�ban csal�dtagk�nt kezelt�k. A L�lek ir�ny�tott. Megk�rtem a h�gomat, hogy eszk�z�lj�n ki r�szemre gazd�j�n�l kihallgat�st. P�r nap m�lva j�tt az �rtes�t�s, hogy a K�ria eln�ke fogad. Abban az id�ben olyan �gyben hivatalos �ton nem lehetett volna a K�ria eln�k�vel Amag�n t�rgyal�st@ kezdeni. Engem azonban minden hivatalos �t �s m�d f�lretev�s�vel fogadott.
      Tiz perc alatt elmondtam az estetet �s a k�relmet a fiatal pr�dik�tor �rdek�ben. A f�b�r� l�tta, hogy a k�rd�snek van egy formai �s egy vall�serk�lcsi r�sze. Azt a megjegyz�st tette, hogy ez egy joger�s b�r�i �t�let s � ebbe az �gybe �gy sz�lhat bele, ha hivatalos �ton el�je ker�l (azaz, ha az als� b�r�s�g felterjeszti, amir�l sz� sem lehetett). De hozz�tette a megjegyz�shez azt, hogy nem hivatalosan be fog tekinteni ebbe az �gybe. Mindez t�z percig tartott. Azut�n elhalmozott k�rd�sekkel: kik a baptist�k, mit tan�tanak? Ezzel alkalmat nyertem, hogy baptista misszi�nkr�l v�zlatos besz�mol�t tartsak.
      K�t h�ten bel�l j�tt a h�r, hogy az intern�l� t�borba z�rt testv�remet kiengedt�k, hazamehetett �s azzal a hivatalos k�vetelm�nnyel, hogy bizonyos id�k�z�nk�nt a helyi hat�s�gn�l jelentkezz�k, lelk�szi szolg�lat�t is v�gezheti.
      A siriabeli Na�m�n feles�g�nek a szolg�l�le�nya esete megism�tl�d�tt (2Kir�lyok 5). A L�lek megint egy er�tlen le�nyk�t haszn�lt fel arra, hogy a hatalmasok sz�v�t megford�tsa, �s hogy az �r szolg�j�t kiszabad�tsa. A L�lek ebben az esetben nem az im�ban seg�tett, hanem az ima alapj�n cselekv�leg avatkozott a szabad�t�s munk�j�ba.
 
Az egy�ttm�k�d�snek a legjobb p�ld�j�t abban a kifejez�sben l�tjuk, hogy Aseg�ts�g�re van.@
Az olvas�kat a Aseg�ts�g�re van@ kifejez�snek a g�r�g nyelvben haszn�lt szav�nak az id�z�s�vel fogom f�rasztani. A f�rads�g�rt ezen g�r�g sz� tartalomd�s jelent�s�g�nek a meg�rt�se b�s�gesen k�rp�tol. A g�r�g �sszetett sz�: szunantilambanetai. R�szeire bontva a k�vetkez�k�ppen hangzik: szun - val, vel, anti - szemben, lambanetai - emel, tart. Magyarul: vel�nk szemben emel.
Ebben a sz�ban egy tartalmas k�pet l�tunk. Haszn�ljuk tehets�g�nket s k�pzelj�k el. El�tt�nk fekszik egy neh�z darab fa. Egymagunk nem b�rjuk felemelni, de ott �ll valaki a fadarab m�sik v�g�n, vel�nk szemben �s seg�t. Ketten, egy�tt felemelj�k a neh�z fadarabot. Az a Am�sik@, aki seg�t, a L�lek.
A k�p tan�t�sa ez: a L�lek n�lk�l semmit sem tehet�nk s a L�lek n�lk�l�nk, helyett�nk nem fogja a munk�t v�gezni. Biztat�, b�tor�t�, gy�ny�r� k�p ez: a L�lek seg�ts�g�re van a mi er�tlens�g�nkek.
A L�lek tesz m�g egy szent szolg�latot
AEgy�tt esedezik a szentek�rt@ (27.v.). A L�leknek ez a m�k�d�se figyelmeztet az egy�ttes im�dkoz�s haszn�ra �s �ld�s�ra. Van mag�nyos, titkos k�ny�rg�s �s van egy�ttes ima. Az �jsz�vets�gi Szent�r�sban mind a k�tf�le im�ra tal�lunk buzd�t�st. Az �r J�zus a Hegyibesz�dben �gy tan�t: "Te pedig amikor im�dkozol, menj be a te bels� szob�dba �s ajt�dat bez�rva, im�dkozz�l a te Aty�dhoz" (M�t� 6:6). Jakab apostol azt aj�nlja, hogy a beteg�rt im�dkozzanak a v�nek. Krisztus jeruzs�lemi k�vet�i egy�tt voltak �s k�ny�r�gtek am�g P�ter a b�rt�nben volt (Csel 12:12). Az egy�ni k�ny�rg�sben az ember k�z�ss�gbe l�p Istennel, kit�rja sz�v�t �s Isten a kit�rt sz�vbe k�ldi v�lasz�t �s b�tor�t�s�t.
Az egy�ttes im�dkoz�sban van buzd�t�s �s lelki �p�l�s. A L�lek a szentek�rt im�dkozik, �rett�nk esedezik. Ha k�vetj�k a L�lek p�ld�j�t, akkor mi is megtanulunk egym�s�rt im�dkozni. Az egym�s�rt val� ima a testv�ri egy�ttm�k�d�s pr�ba k�ve. Az egym�s�rt val� ima fel�leli az ima teljes tartalm�t. Nem csak k�ny�rg�nk, hanem h�l�t is adunk egym�s�rt. Egyoldal� ima az, amikor csak a bajban lev� testv�reink�rt sz�ll esedez� szavunk az �rhoz. Az ima teljess�ge megk�v�nja, hogy a bajt�l, szenved�st�l �s betegs�gt�l mentes testv�reink�rt adjunk �r�mmel h�l�t az �rnak.
Vigy�zzunk, hogy testv�reink �rt�nk val� h�laad�sa el� ne vess�nk g�tat. A krisztusi ember pr�b�ja a gy�lekezeti k�z�ss�gben van. K�t oldala van ennek a pr�b�nak. Az egyik a szeretet, a m�sik a szeretetrem�lt�s�g. Mindkett� t�lem indul ki. K�nny�ts�k meg testv�reinknek, hogy minket szerethessenek. Ne tegy�k pr�b�ra lelki felebar�tainkat, hogy �gy szeressenek, ahogy vagyunk.
A lelki csal�dban az egy�ttm�k�d�st a testv�ri szeretet alapj�n v�gzik a csal�d tagjai.
 
�R�KK�VAL� CSAL�D 
R�ma 8:28-39
(okt�beri lapban)
 
H�rom lelkes�t� igazs�got tal�lunk a 8. r�sz utols� verseiben.
 
1. Az els� az, hogy Isten gyermekeinek minden javukra van. Ez a kifejez�s kieg�sz�t�se annak a m�sik hatalmas mond�snak, amelyet ugyancsak a 8. r�szben, a 31. versben olvasunk: "Ha Isten vel�nk, kicsoda ellen�nk?" Mind a k�t kijelent�s a lelki csal�d biztons�g�nak a z�loga. A lelki csal�d tagjai biztons�gban �lnek �s Isten kegyelm�b�l minden j�nak a r�szesei.
      Hogy lehet minden javunkra? Javunkra van szeretteink elm�l�sa, a betegs�g, a csal�d tagjainak rossz�tra t�ved�se, az �zleti buk�s, a munkan�lk�lis�g? Hossz� lenne a k�rd�sek sora, ha minden bajt megeml�ten�nk, ami az �letben �r. A f�jdalom, a b�nat val�s�gos, ezeket nem lehet k�nnyen megmagyar�zni �s semmik�ppen sem lehet elmagyar�z�ssal megsz�ntetni.
      A h�v�nek azonban Isten besz�de igaz �s �g�rete val�s�g �s az Ige j�t mond, j� megold�st t�r el�nk.
      Elfogadhatjuk megnyugtat� v�lasznak azt a t�telt, hogy az Isten fiai nem lehetnek az esem�nyek pr�d�i. Ink�bb az esem�nyek fogj�k a fiak jav�t szolg�lni. Ez az igazs�g meger�s�t�st nyer abb�l a t�nyb�l, hogy a l�lek nem az anyag f�ggv�nye. Az Isten gyermekeinek, a lelki csal�dnak sors�t pedig a L�lek int�zi. Isten, a L�lek form�lja az anyagot. Keze benne van a t�rt�nelemben. Mint mennyei Atya nem fog-e mindent gyermekei jav�ra int�zni?
      A hallgat�k k�z�l sokan nem tudj�k, hogy az �n. "eredeti" g�r�g �jsz�vets�gb�l is t�bbf�le kiad�s forog k�zen. Az�rt teszem az eredeti sz�t id�z�jelek k�z�, mivel az eredeti �jsz�vets�g nincs birtokunkban. A legr�gibb �jsz�vets�gi irat a negyedik sz�zadb�l val� �s az term�szetesen m�solat. Tudjuk j�l, hogy a m�sol�sba k�nnyen ker�l hiba. Amint a r�g�szek az �sat�sok nyom�n t�bb �s t�bb bibliai eml�kekre �s iratokra bukkannak, a Biblia tud�sainak t�bb alkalmuk ny�lik az �sszehasonl�t�sokra. Ekk�ppen megk�zel�tik az "eredeti" sz�veg tartalm�t. Megnyugtat�sul elmondhatom, hogy az �sszehasonl�t�sok alapj�n semmif�le l�nyeges jav�t�st, vagy v�ltoz�st nem v�geztek a haszn�latban lev� sz�vegen.
      Tal�ltak azonban itt-ott a r�gi k�ziratokban nagyon �rdekes elt�r�seket. Egy ilyen figyelemrem�lt� elt�r�s mutatkozik a 28. versben, amir�l �ppen sz� van. A Magyar ford�t�s egyszer�en azt mondja "minden javunkra van". A g�r�g sz�veg �l�nkebb k�pben �gy mondja "minden egy�tt munk�lkodik" javunkra (panta szunergei). Egyik g�r�gnyelv� Bibli�ban ezen a helyen van m�g egy sz�: Isten (Panta szunergei ho theos). A ford�t�s ez: Isten mindent egy�ttmunk�l a javunkra. Hogy az eredeti sz�vegben �gy volt-e, azt nem tudjuk, de az egyikben �gy �ll �s szerintem ez az �rtelmez�s j�l beleillik a r�sz gondolatment�be.
Nem a "dolgok", hanem Isten m�k�dik a javunkra, illetve ir�ny�tja a dolgok menet�t �gy, hogy el�menetel�nkre szolg�ljon. Nem a vak v�letlen, hanem a b�lcs, szeret� mennyei Atya kez�ben vagyunk. Ez adja a hiv�nek a t�k�letes rem�nys�get, hogy Isten mindent j�ra hoz.
 
2. Isten gyermekei form�l�dnak �s n�vekednek "hogy azok, az � Fia �br�zat�hoz hasonlatosak legyenek" (29.v.). Testben menn�l �regebbek lesz�nk ann�l rosszabbul n�z�nk ki. Vigasztaljuk magunkat s j�akarat�lag mondjuk - err�l-arr�l-, hogy milyen sz�p �reg f�rfi, vagy n�. Az igazs�g az, hogy a testi sz�ps�g a fiatal korhoz van k�tve. A lelkiekben azonban ford�tott a helyzet: min�l �regebbek lesz�nk, ann�l jobban kell hasonl�tanunk Krisztushoz. Krisztus testi k�pe nem maradt fenn, de lelki k�pe a t�k�letes sz�ps�g volt. Ez a hasonul�si folyamat nem k�pzel�d�s. Ez a j�ra, sz�pre val� v�ltoz�s mindenkin�l �szlelhet�, aki k�z�ss�gben �l az �rral.
      Milyen magasztos gondolat az az Isten gyermekei r�sz�re, hogy amint az �vek m�lnak mindjobban hasonl�tanak Krisztusra. Ezeket a h�v�ket az �reged�s gondolata nem nagyon aggasztja. Hitben, szeretetben, h�s�gben, szolg�latban �s szents�gben Isten Fi�nak �br�zat�hoz hasonl�ak lesznek. Az �regs�g a krisztusiaknak nem egyenl� a rem�nytelens�ggel �s kil�t�stalans�ggal.
      Van a h�v�k n�veked�s�nek �s form�l�d�s�nak egy m�sik dics� jelent�s�ge: ha hasonl�tani fognak Krisztusra, akkor Krisztust megmutathatj�k a vil�gnak. A vall�soss�gba beleunt emberek ma is j�nnek a tan�tv�nyokhoz a r�gi �hajjal: J�zust akarjuk l�tni. Krisztus k�p�t nem t�kr�zi vissza a remek k�templom, a szemnek �s a f�lnek tetsz� liturgia. Krisztus k�p�t a megv�ltottak mutatj�k be a Krisztus ut�n v�gy� vil�gnak. Ez az a hat�sos bizonys�gtev�s, amikor elmondjuk �s bemutatjuk, hogy milyen a Krisztus �br�zatja.
 
3. A harmadik igazs�g az, hogy az �r�kk�val� csal�d tagjai t�k�letes biztons�gban �rzik magukat. A "t�k�letes" sz�t nem a st�lus sz�ps�g��rt �s nem meggondolatlanul haszn�lom. A t�k�letess�g olyan fogalmat jelent, ami csak Istennel kapcsolatban l�tezik. De pont ez a kapcsolat az, ami felb�tor�t a sz� kimond�s�ra.
      Az Isten gyermekeinek a biztons�g�r�l P�l k�rd�s �s felelet form�j�ban �rtes�t. A biztons�g nem a testi �lettel kapcsolatos. A f�ldi �letben semmi sem biztos, �s semmi sem t�k�letes. A biztons�g �s t�k�letess�g az �r�k�let, az Isten k�zel�ben val� �let jellegzetess�ge.
      N�gy k�rd�st tesz fel az apostol:
      Ki ellen�nk?
      Ki v�dol?
      Ki k�rhoztat?
      Ki szak�that el?
Miut�n minden fenyeget� veszedelmet, amire gondolhatott feleml�t, j�n a v�lasszal. �gy lett a 38-39. vers a 8. r�sz koron�ja, a lelki csal�d biztons�g�nak az isteni garanci�ja. Ha az els� korinthusi lev�l 13. r�sze a szeretet dicshimnusza, akkor a r�mai lev�l 8. r�sz�nek az utols� k�t verse a t�k�letes biztons�g isteni pecs�tje.
      A sz�ban lev� k�t verset t�bbf�lek�ppen magyar�zz�k. Egyet azonban nem lehet tenni: f�lremagyar�zni Isten szeretet�t, amely van a mi Urunk J�zus Krisztusban. Isten szeretete t�k�letes �s ez a t�k�letes szeretet ny�jt biztos v�delmet az �r gyermekeinek. K�t szil�rd t�maszuk van Isten gyermekeinek a t�k�letes biztons�gba vetett hit�kben.
      Az egyik Isten szeretete. Isten szeretete nem muland� �s v�ltoz� szeretet. Ennek a szeretetnek a nagys�ga �s val�s�ga Isten t�k�letess�g�vel m�rhet�.
      A m�sik t�mpont az �r J�zus szem�lye �s �ldozata. Krisztus az, aki Isten szeretet�nek a magass�g�t, sz�less�g�t �s m�lys�g�t bemutatta a vil�gnak. �nmag�t adta �rett�nk. Ebben a bizonyoss�gban �s biztons�gban �l Isten csal�dja.

Dr. Udvarnoki B�la, Hiszek Uram, Magyar Baptista Irodalmi Kiad�, 1977. (Isten csal�dja, A R�ma 8 elemz�se. 66-84 oldal. Folytat�sokban)