Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T�VOL �S M�GIS K�ZEL - Evang�liumi Hirn�k, 2004. ..

Sz�kelykereszt�rVajdas�gSzokolya Perecsen,  Ausztr�lia

LEV�LR�SZLET A D�LVID�KRŐL (2004. december)
 
Az idei �vben �j lehetős�geink ny�ltak. H�rom bemer�t�s�nk volt, �s mindh�rom alkalommal k�t-k�t feh�rruh�s �llt az �r el�. Mindannyian vil�gi h�tt�rből, �s sz�rv�nyb�l t�rtek meg.
      Nagy Tibor testv�rem nagy lend�lettel v�gzi Kishegyesen a misszi�t, �s az ottaniak imm�r heten vannak, k�z�l�k �t �j (n�h�nyan m�shol mer�tkeztek be, mi csak felvett�k őket). Az ottani imah�zunkban tartj�k a tiszteleteket, �s a gyermek�r�kat. Nagy rem�nyeink vannak, de hi�nyoss�gaink is. Az imah�zban nincs �ramunk! Vissza kellene kapcsolni a villany�r�t, de azt nem tudjuk fizetni. Ami p�nzt tudtunk szerezni, azt fel�j�t�sra elhaszn�ltuk. Kb. 600 US doll�rb�l felvillanyozhatn�nk a helyzetet. Eddig mi is ennyit fektett�nk be + a munka .
      Moravic�n, avagy B�cskossuthfalv�n a sz�lőfalumban is vannak megt�rtek, �vek �ta �tj�rnak Pacs�rra. Folyamatosan im�dkoztam/tunk a falu�rt, �s most egy nagy lehetős�g ny�lott...
      Az �r arra ind�tott, hogy felkeressek egy idős n�nit, aki egy nagy h�zat �r�k�lt, �s nem tud mit tenni vele. Elk�rtem �sszej�veteli helynek �s mindenki nagy csod�lkopz�s�ra elkaptam. Addig soha
senkivel m�g nem is volt hajand� ilyenről besz�lni sem. A T�skev�rat (�gy nevezik gyermekeim) k�thetes kem�ny munk�val kiszabad�tottuk a gazb�l, �s most a meszel�s, b�dogosmunk�k, ablaksz�rnycser�k v�rnak r�nk.Eddig van is fedezet�nk az eg�szre. Terveink szerint h�rom-n�gy h�t m�lva egy nagy megnyit�t tartunk. A faluban m�r �vek �ta szervez�nk seg�lyakci�kat,
�gy ismernek benn�nket. Egy 5000 lelkes magyar falur�l van sz�. Zsong a falu pillanatnyilag ettől a mer�sz v�llakoz�st�l. Sok az aratnival� (�s az ellens�g).
      A gy�lekezet is lelkes. Napokon �t kimer�l�sig dolgoztunk - főleg gyermekekkel. Igazi alap�t�munka.
      Persze itt is kifogytak az anyagiak. K�lyh�kra �s t�zelőre volna sz�ks�g�nk. B�torzatot gondolom, tal�lunk. A h�z egy�bk�nt 4 nagy szob�val rendelkezik. A legnagyobb kb. 60 f�rőhelyes, a t�bbiek j�k gyermekteremnek, j�t�konys�gi akci�kra stb. Egyfajta misszi�s k�zpontnak is megfelel. Itt is j�l j�nne b�rmekkora seg�ts�g. K�lyh�ra, t�zelőre k�lten�nk elsősorban, illetve a fel�j�t�si munk�kra. Eddig 800 US doll�rnyi �sszeget k�lt�tt�nk a fel�j�t�sra + k�t heti munka napi nyolc-t�z �nk�ntestől.
      Ahogy mondj�k, ez egy sz�l�si folyamat. K�t gy�lekezet�nk vaj�dik, k�t �j gy�lekezet sz�letik. �j �let k�sz�lődik, ami �des teher, de �r�mforr�s is egyben.
      Ha seg�thettek tegy�tek, Isten meg�ld benneteket.
            Szeretettel: Ny�l Zolt�n

�dv�zlet Ausztr�li�b�l

V�rge haza �rt�nk. Micsoda �lm�nyben volt r�sz�nk! Kolor�d� - olyan �ld�s volt r�szt venni �s egy eg�sz h�tig az �r dolgaival foglalkozni a t�borban! K�l�n�s �lm�ny volt az is, hogy magyar �jj� sz�letett h�vőkkel tudtuk elt�lteni az időt, mert eddig m�g soha sem volt lehetős�g�nk arra, hogy egy ilyen tal�lkoz�n r�szt vegy�nk. K�l�n�sen sz�p volt l�tni, hogy a fiatalok is munk�lkodnak!

Szeretn�nk megk�sz�ni Szab� Istv�nnak, hogy mindent olyan j�l megszervezett, hogy kellemesen teljen az időnk a T�borban. Kolor�d� ut�n �ld�sban volt r�sz�nk a New York-i Magyar Baptista Gy�lekezetben is �s k�sz�nj�k Kulcs�r S�ndor testv�rnek, Nusi n�ninek �s t�bbeknek a gy�lekezetben, hogy vigy�ztak r�nk! Toront�ban k�sz�net a Szekeres csal�dnak, hogy szeretettel ell�ttak �s a Magyar Baptista gy�lekezet vezetőinek, hogy v�rtak r�nk, hogy mi is r�szt vehess�nk a T�bori program bemutat�s�n a gy�lekezetben! V�g�l a Los Angeles-i testv�reknek, k�z�tt�k a Kerekes �s Snyder csal�dnak �s Nov�k J�szef testv�rnek k�sz�nj�k, hogy olyan nagy szeretettel vettek k�r�l benn�nket!

Az �r gazdag �ld�s�t k�v�njuk az Amerikai Magyar Baptista gy�lekezetekre,  Kov�cs Ibolya �s L�dia

(2004. november)
Imah�z megnyit�s Szil�gyperecsenben

 

Szeptember 3-�n 10 �ra ut�n �rkeztem Perecsenbe. Vacsora ut�n az �jf�li �r�kban meg kellett n�znem az imah�zat �s k�rny�k�t. J�l ismertem a helyet, hiszen sz�l�falumr�l van sz�, ahol sz�lettem �s felnevelkedtem. Meg kell mondjam, hogy hihetetlen k�p t�rult el�m, annak ellen�re, hogy a fejlem�nyekr�l �s esem�nyekr�l rendszeresen t�j�koztatva voltam, �s az imah�z �p�t�se alatt t�bbsz�r is ell�togattam Perecsenbe. A k�zs�gh�z�ig terjeszkedtek a testv�rek, megv�s�rolva a szomsz�dos h�zat �s telket. Az eg�sz ter�let sz�p k�ker�t�ssel van k�rbev�ve a t�gas udvar lebetonozva, benne f�ves r�sz �s d�szf�k sz�pen kivil�g�tott udvarral. Az �j imah�z �s a modern lelkip�sztori lak�s ezzel a sz�p udvarral az eg�sz k�zs�g k�zpontj�t kiemeli. Azt is meg kell mondjam, hogy a nagy izgalom �s �r�m miatt alig tudtam elaludni, noha igen f�radts�gos nap volt m�g�ttem. A gy�lekezetben szolg�l� �s m�g �letben lev� lelkip�sztorok mind megh�v�st kaptunk erre az �nnepi alkalomra. Kiss L�szl� (Arad), Kulcs�r S�ndor (New York) Both J�zsef (Magyarorsz�g), Torma J�nos (Chicago), - betegs�ge miatt nem lehetett jelen-, �s Nagy Istv�n jelenlegi lelkip�sztor. Itt eml�tem meg, hogy Kiss L�szl� testv�r okt�ber
4-�n az �nneps�g ut�n 1 h�napra, az �rhoz k�lt�z�tt. Az �nnep el�tti szombaton t�bb �r�n �t besz�lgett�nk kettesben, ami felejthetetlen eml�k marad sz�momra. Vas�rnapi �nnepl�s�nkkel kapcsolatban a t�bbek k�z�tt ezt mondta nekem: "Egy ekkora hallgat�s�gnak t�bb evang�liz�l�s kellene", a sz�ve mindig a l�lekment�s�rt dobogott.
      Gy�ny�r� sz�p naps�t�ses vas�rnap reggelre virradtunk. A f�v�s zenekar mintegy m�sf�l �r�val a kezd�s el�tt m�r h�vogatott. Az ima �s szalagv�g�s, �nekkari szolg�latok �s igeolvas�s ut�n az �nnepl� gy�lekezet bevonult az �j imah�zba. A t�gas teremben minden �l�hely hamarosan el lett foglalva, s�t a k�z�ket is elfoglalt�k zs�fol�sig. Sokan az udvaron hallgatt�k a k�l�nb�z� szolg�latokat, amit a hanger�s�t�k biztos�tottak. Az �r a sz�p id� �ltal is gazdag�totta �nnepl�s�nket. Jelen volt k�zel 20 lelkip�sztor, a k�zs�g magyar polg�rmestere, RMDSZ k�pvisel�k, parlamenti k�pvisel�k �s a k�zs�g egyh�zainak lelk�szei. Igei k�sz�nt�sek, j�k�v�ns�gok, igehirdet�sek hangzottak el. A bevezet� igehirdet�st d�lel�tt Borz�si Istv�n sz�vets�gi eln�k v�gezte, a befejez� igehirdet�st pedig Kulcs�r S�ndor. Val�ban �ld�sos �nnepl�s�nk volt a zs�fol�sig megtelt imah�zban.

A perecseni imah�z bel�lr�l

      K�vetkezett a finom eb�d, amely az imah�z alaksor�ban �s a k�zs�gh�z�nak nagyterm�ben 3 ter�t�ssel t�rt�nt. A k�zs�g n�pe �len a helyi �nkorm�nyzattal p�ld�san t�mogatta az �p�tkez� gy�lekezetet a munk�latok eg�sz ideje alatt, melynek jutalmak�nt most osztozott az �nnepl� gy�lekezet �r�m�ben. A J� Isten tartsa �s �ldja meg tov�bbra is ezt a k�z�s �sszefog�st az eg�sz k�zs�g �s k�rny�ke jav�ra.
      A d�lut�ni istentiszteleten Gergely Istv�n sz�vets�gi f�titk�r hirdette Isten ig�j�t, ezt �dv�zletek, j�k�v�ns�gok, bizonys�gtev�sek, �nek-zenei szolg�latok �s k�ltem�nyek k�vett�k. A befejez� igehirdet�st id. Veress Ern� testv�r v�gezte. Az �r �zenete gazdagon �s v�ltozatosan sz�lt, �gy a helybeli gy�lekezethez mint a vend�gekhez, valamint a bar�tokhoz.
      A jelent�sek 1800-2500 f�nyi hallgat�s�r�l sz�lnak. Az el�k�sz�letek igen komoly feladatok el� �ll�tott�k a gy�lekezet testv�ris�g�t, amelynek �k p�ld�san eleget tettek. Mindenki megel�gedhetett a t�bb mint 30 ezer t�lt�tt k�poszt�b�l, az �zletes �telekb�l �s s�tem�nyekb�l. B�s�gesen jutott eledel vacsor�ra is, �gy a vend�geknek, mint a helybelieknek. A zsolt�ros szava jut eszembe, amikor ezeket �rja: Hatalmasan cselekedett vel�nk az �r, az�rt �rvendez�nk (Zsolt. 126:3). Az�rt im�dkozunk, hogy az �r �ldja meg ezt a n�pes gy�lekezetet a k�zs�g n�p�t �s vezet�s�g�t, az �j imah�z pedig legyen mindig otthona az �dv�ss�g ut�n v�gyakoz�, keres� lelkeknek.
          Kulcs�r S�ndor New York, sz�vets�gi eln�k

Perecseni imah�z megnyit�

Legyen h�la Istenek, hogy elhozta sz�munkra a szeptember 5-�t, melyet nagy �r�mmel v�rtunk. F�v�s zenekar �s a reggeli napsug�r ragyogta �t t�bb mint 1500 magyar baptista sz�v�t, csod�lkozva a perecseni �j imah�z sz�ps�g�n �s nagys�g�n. Az �nnep�lyes szalagv�g�s ut�n bent az imah�zban t�bb mint ezren foglaltak helyet, kifejezve h�l�jukat �s �r�m�ket Istennek a csod�latos kegyelm�rt, hogy megseg�tette a gy�lekezetet k�zel sz�z �ven kereszt�l �s imm�r a harmadik �j imah�zat �p�thett�k meg.  H�l�s vagyok Istennek, hogy ebben a k�z�ss�gben ismertem meg J�zus Krisztust, �s most, ha f�lrajzilag t�vol is vagyunk, szeretetben �s l�lekben az�rt egyek tudunk lenni.

K�v�nom Isten �ld�s�t a testv�rek tov�bbi munk�j�ra.   Balla S�ndor

OTTHONUNKT�L T�VOL, M�GSEM IDEGENEK K�Z�TT

Sz�l�falunkt�l t�bb ezer m�rf�ldnyi t�vols�gra tal�lkoztunk olyanok, akiknek gy�kereik visszany�lnak a Szil�gys�g egy bizonyos pontj�hoz, Perecsenhez. A r�pke tal�lkoz�s k�z�s eml�keket, esem�nyeket id�zett el� benn�nk, amelyek szorosan �sszek�tnek.
      Nagyszer� volt a R�ma-i t�borban igazi k�z�ss�gre tal�lni �s �polni a testv�ri kapcsolatokat. Nem csak egym�sunk k�zt j�tt l�tre tal�lkoz�s, hanem Isten is el�rhet�v� v�lt sz�munkra. A konferencia befejezt�vel, �gy azok, akik az �j haz�ban maradnak, mint akik visszat�r�nk a sz�l�f�ld�nkre, tudjuk a boldogs�g kulcsait. Ezek k�z�l a legaktu�lisabb volt sz�momra az "igazi al�zat". Ez nem k�pess�geink, aj�nd�kaink letagad�s�ban �ll, hanem abban, hogy mindenben elismerem Istent �s Neki adok dics�s�get. Erre t�rekedve az �let�nk szavak n�lk�l is hangos bizonys�gtev�s lesz.
      A k�vetkez� tal�lkoz� Perecsenben lesz, szeptemberben az �j imah�z felavat�s�n.

      Szeretettel v�runk. T�t�s Ibolya

R�szlet a Szil�gyperecseni Baptista Imah�z megnyit�j�r�l �rkezett meghiv�b�l:

Szeretettel meghivjuk, �nnepeljen vel�nk �j imah�zunk megnyit�j�n:
2004. szeptember 5-�n.
Az �nnepet megelőző cs�t�rt�k �s p�ntek est�n evang�liz�ci�t tartunk.
Ezekre az alkalmakra is szeretettel v�rjuk.
A gy�lekezet vezetős�ge

(2004. augusztus-szeptember)

SZ�KELYKERESZT�R

Isten�nk kegyelm�ből egy �j imah�z �p�lt Sz�kelykereszt�ron. Az �p�letet id. Veress Ernő lelkip�sztor vezet�s�vel a helyi testv�rek �p�tett�k. Az anyagi t�mogat�s 90%-ban a Mission Transylvania adom�nyozta, a t�bbit pedig a k�rny�kbeli testv�rek.
      A megnyit�n t�bb mint 200-an voltak jelen, m�g a helybeli polg�rmester is.
      A gy�lekezet pr�dik�tora ifj. Veress Ernő testv�r, aki nagy igyekezettel sz�rja a magot �s szolg�lja az Urat, kedves feles�g�vel egy�tt.
      H�la az �rnak ez�rt az imah�z�rt. Ugyanakkor k�rj�k, hogy mielőbb t�ltse meg teljesen ezt a h�zat az �dv�z�lőkkel.

      A Mission Transylvania szeretet szolg�lat egy olyan szervezet, amelybe az adom�nyokat nagyobbr�szt h�vő amerikai testv�rek adj�k. Az anyagi seg�ts�get a Santa Monicai Hungarian Bible Church-hez k�ldik, ahol Ol�h Imre p�nzt�ros testv�r k�zel 10 �ve kezeli az ilyen c�lra �rkezett adom�nyokat. Ő gondoskodik arr�l, hogy a sok kis adom�ny mind a c�lj�nak megfelelő helyre jusson. Mennyei Aty�nk �ldja meg Ol�h testv�rt szer�ny �s pontos munk�j��rt.

     Dr. Steiner Istv�n, a Mission Transylvania vezetője

FOGADJ �R�KBE!
Lev�lr�szlet a VAJDAS�GB�L

 

Sok�ig tartana, hogy le�rjam elk�pzel�seimet a MABAVISZ műk�d�s�ről. A l�nyeg szerintem az, hogy nemcsak időnk�nt, esetről esetre, hanem folyamatosan tudjunk egym�sr�l, ahol tudunk, legy�nk jelen.
      �gy �rzem, hossz� idő ut�n, most egy erős�dő folyamat kezdet�n vagyunk, amikor m�r nem a t�l�l�sről van sz�, hanem a misszi� kiterjeszt�s�ről m�g sz�ntatlan ugaron. Az első l�p�seket megtett�k, �s biztat�ak. K�t �j �sszej�veteli helyen pr�b�lunk rendszeress�get kialak�tani, de ez meghaladja �nerőnket. Megt�rőink vannak ott, �rdeklődők.
      Volna �rdeklődő Amerik�ban a
Fogadj �r�kbe! - Vajdas�gi Gyermeket
programra?
T�bb, nem k�nnyen �lő h�vő nagycsal�dost tudok, akiknek j�t tenne ha felkaroln� valaki, sok mozg�ss�r�lt, fogyat�kost, akiknek minden energi�j�t elsz�vj�k az orvosok, orvoss�gok, kezel�sek, stb.
Bővebben is olvashattok ezekről a www.HBAID.hu  oldalon, vajdas�gi alc�mmel. K�pek tal�lhat�k a CD-n.
             Ny�l Zolt�n

MOSOLY-H�T SZOKOLY�N
 
Az id�n is �sszej�tt egy lelkes, feln�ttek �s gyerekekb�l �ll� csapat, hegyek k�z�tt: Szokoly�n, hogy egy h�tig egy�tt ismerkedj�nk a Bibliai t�rt�netekkel. Minden nap �j hegyet �m�sztunk meg� a Bibli�b�l: Arar�t, S�nai, M�ria, Golgota, Olajf�k hegye.
      A gyermekeket koruk szerinti csoportokba osztottuk �s �gy dolgoztuk fel a t�rt�neteket is, majd k�zimunk�ztunk.
      A j��z� versenyek sem maradhattak el, ahol a gyerekek megtanulhatt�k a szab�lyok betart�s�t, megbocs�t�st, k�zdelmet, gy�zelmet, a m�sik siker�n val� �r�m�t. A sz�l�i esttel egybek�t�tt gy�lekezeti alkalmon besz�moltunk a tanultakr�l �s egy kis ki�ll�t�st is rendezt�nk a d�lut�ni k�zimunka foglalkoz�sokon elk�sz�lt sz�p darabokb�l (agyagoz�s, b�r�z�s, gy�ngyvasal�s, matricafest�s, h�mz�s).

      A tan�t�k minden nap �sszegy�lekeztek im�dkozni, �s Isten meghallgatott minket.
A gyerekek izgatottan j�ttek felmondani tan�t�iknak a megtanult igeverseket. Sok volt bel�l�k, de a lelkes �s szorgalmas gyerekekb�l is. K�l�n kiemeln�m a legkisebbeket, akikben hihetetlen gyorsas�ggal megmaradtak a tanultak. Micsoda felel�ss�g van a sz�l�k�n �s tan�t�kon, akik ilyen koroszt�llyal foglalkoznak!
      Az igeversek�rt �Szokorona�-t kaptak a gyerekek, amin a h�t utols� napjain �rt�kes k�nyveket �s aj�nd�kokat vehettek maguknak �s csal�djuknak.
      A 45 gyerek majdnem fele oszt�lyt�rs, bar�t, akik keveset, vagy tal�n m�g semmit nem hallottak Istenr�l �s a Bibli�r�l. Az a v�gyunk, hogy a mag, amit elhintett�nk, kikeljen benn�k, �s a csal�dnak hazat�rve tov�bb tudj�k adni Isten �zenet�t.
      A t�bor a L�dia Alap�tv�ny szervez�s�ben ker�lt megrendez�sre. A tan�t�k a szokolyai gy�lekezet tagjai k�z�l ker�ltek ki.  
      K�sz�nj�k ez�ton is mindenkinek b�rminem� t�mogat�s�t, hogy l�trej�hetett id�n is a t�bor, meg�rvendeztetve a gyerekeket, �s hissz�k Isten�nket is. Igazi mosoly-t�bor volt, ami�rt Isten� a dics�s�g!
          Marton Zsoltn�