Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evang�liumi H�rn�k /  Toront�i gy�lekezet / T�bor

A R�MAI T�BOR OLDALA
F�nyk�pek az �p�tkez�sről

2006. szeptember

Menj�nk j�vőre is!
 
Elősz�r 2004-ben voltam egy teljes hetet a R�ma t�borban �s tudtam, hogy ha a j� Isten megseg�t, akkor kisl�nyunkat minden �vben vissza fogom hozni. Az ottl�tem alatt felevenedtek bennem az �n gyerekkori t�boroz�som alkalm�b�l szerzett �lm�nyek, hogy milyen j� volt �j gyerekekkel megismerkedni, �j j�t�kokat tanulni.Egy nagyon fontos esem�ny is eszembe jutott, Tahi t�borban fogadtam el az �r J�zust szem�lyes megv�lt�mnak.
      Amikor Dan L�szl� lp. testv�r csoportvezet�sre is megk�rt ebben az �vben, kicsit vonakodva ugyan, de elv�llaltam. Nagyon nagy felelőss�gnek �reztem, hogy egy h�ten kereszt�l fogalalkozzak a 7-8 �ves gyerekekkel �gy, hogy ez a t�boroz�s ne csak egy m�sik h�t legyen az �let�kben, hanem valami meg is maradjon benn�k, amire eml�kezni fognak m�g sok�ig. A t�boroz�s előtt 1 h�nappal nyugtalans�g fogott el, azt�n az az ige jutott eszembe, hogy "Minden gondotokat Őre� vess�tek, mert N�ki gondja van re�tok", ez az ige sok erőt adott a k�sz�lőd�sben.
      Elj�tt a t�boroz�s első napja �s �r�mmel fogadtuk Erdei Gabival (aki seg�tett a j�t�kokban is �s m�g sok mindenben a h�t folyam�n) az �rkező gyerekeket. Nagyon ide�lis csoportunk volt, 5 fi� �s 5 l�ny. A gyerekek nagyon sz�pen, fegyelmezetten dolgoztak a foglalkoz�sok folyam�n, odafigyeltek �s sok k�rd�sre j�l v�laszoltak. A gyerekek k�z�l �nk�nteseket k�rt�nk im�dkozni, hol a foglalkoz�s elej�n, hol a v�g�n. Nagyon tetszettek azok az igazi, őszinte sz�vből j�vő im�ds�gok, amik elhangzottak.
      A foglalkoz�sokon J�zsef, D�vid �s G�li�t, D�niel, J�n�s valamint Eszter t�rt�net�vel foglalkoztunk �s az utols� napon r�viden �sszefoglaltuk, amit tanultunk ezeknek az embereknek az �let�ből. A j� Istennek nagy tervei voltak ezekkel az emberekkel �s ugyan�gy ma vel�nk is terve van. Ha engedelmesked�nk Neki �s k�vetj�k amerre vezet, akkor felhaszn�l benn�nket az Ő dicsőss�g�re. N�la semmi sem lehetetlen �s nincsenek el�rhetetlen dolgok, ha benne b�zunk, r� hagyatkozunk.

A n�gy csoport k�z�l a m�sodik - gyermekek a csoportvezetőkkel

 

      A gyerekeknek igeverseket adtunk, amik a fent eml�tett t�rt�netekkel kapcsolatosak voltak. 1 fi� 1 l�ny p�ros�val 1-1 igeverset tanultak meg, amit a z�r� alkalommal elmondtak. �r�m volt n�zni, ahogy t�relmesen tan�tott�k egym�snak az aranymond�st a foglalkoz�sok keret�ben.
      Sok �r�m�nk volt ezen a h�ten. Igaz, k�nnyeket is kellett t�r�lni �s Gabival pr�b�ltunk anyjuk helyett anyjuk lenni ezeknek a gyermekeknek. Egy gazdagon meg�ldott hetet z�rhattunk minden baj �s baleset n�lk�l, ami�rt egyed�l �v� a h�la!
      Kedves sz�lők! Ugye tudj�tok, hogyha a j� Isten akarja �s �l�nk j�vőre ism�t lesz t�boroz�s!? Hozz�tok el gyermekeiteket, hogy magyar gyerekekkel t�borozzanak egy�tt. �letre sz�l� bar�ts�gok kezdődhetnek itt �s a meglevők m�g jobban elm�ly�lhetnek, de ami a legfontosabb, hogy egy ilyen h�ten rem�nys�g�nk szerint majd sokan meghozz�k a legnagyobb d�nt�st az �let�kben �s az �r J�zust elfogadj�k szem�lyes Megv�lt�juknak.
           Kulcs�r Szilvia, New York

Imm�r m�sodik alkalommal vett�nk r�szt csal�dommal egy�tt a R�mai t�bor gyermekhet�n. Annak ellen�re, hogy gy�lekezet�nkből most l�nyegesen kevesebben j�ttek, m�gis �gy �rezt�k, ott a hely�nk gyermekeinkkel egy�tt.
      H�l�s vagyok Istennek ez�rt a t�bor�rt, mert ez egy �jabb hely, lehetős�g, ahol a magyar nyelvet megőrizhetj�k nem csak magunknak, de a j�vő nemzed�k sz�m�ra is.
      Ez a ny�r abban is k�l�nleges volt, hogy ez�ttal nagyobb feladatokra v�llalkozhattunk. Őrhelyemre �llhattam, amit ez�ttal az �r a 7-8 �ves gyermekek csoportj�ban b�zott r�m. Kulcs�r Szilvi seg�tőjek�nt t�z gyerekkel foglalkoztunk. Olyan j� volt ezekkel a gyerekekkel j�tszani, im�dkozni, tanulni �s besz�lgetni, őszint�n. Nem voltak konfliktusok, hanem minden sz�pen �s j� rendben ment, ak�r bibliai t�rt�neteket tanulm�nyoztunk, ak�r j�tszottunk.
      J� volt a felnőttek csendess�ge is, amit eb�d ut�n tartottunk meg. Nagyon tetszett, hogy egy�ttesen is j� alkalmaink voltak �s mindenki ott seg�tett, ahol �ppen kellett. Az �j konyh�ban, eb�dlőben elk�sz�tett finom �telek sem maradtak el, hiszen kiv�l� szak�csnő, Olga n�ni f�radhatatlanul v�gezte ezt a munk�t. K�sz�nj�k a toront�i testv�rek �ldozat�t, szeretet�t, nem utols� sorban Dan L�szl� lelkip�sztor �s Annam�ria rendk�v�li munk�j�t a szervez�sben. Hissz�k, munk�juk nem hi�ba val�, mert az �rban van �s sokan �lvezni fogj�k tov�bbra is.
      Sz�momra ez a t�bori h�t �jabb biztat�st adott, hogy merj�nk v�llalni feladatokat a k�vetkező �vekre is. �r�mmel l�ttam, hogy olyanok is visszat�rnek �vről-�vre, akiknek gyerekeik m�r r�g felnőttek, de most is sz�vesen seg�tenek minden munk�ban. Term�szetesen az �ld�s sem marad el, hiszen mindenki vitt haza mag�val valamit. Az �r gondoskodik az elvetett magr�l �s hissz�k, a maga idej�n sok gy�m�lcs is lesz.
              Erdei Gabriella

2006. j�nius

Fel, munk�ra!

E jelsz�val erőt, anyagiakat, eg�szs�get nem k�m�lve munkahadban �llunk imm�r 9 h�napja. K�ts�gen k�v�l - f�raszt�. Mindenkinek. Meghosszabb�tott h�k�znapi munkarendben dolgoznak a f�rfiaink, mi nők pedig a konyh�n.
      Kell ez nek�nk? Nem �nmagunk�rt tessz�k elsősorban. A toront�i gy�lekezet kisebb eb�dlővel is be�rte volna, de mi lenne akkor a konferenci�z�, gyermek-ifj�s�gi t�boroz�kkal? �ldozathozatal n�lk�l nincsen �ld�s sem. �s mi hisz�nk az �ld�sokban, hogy sokak sz�m�ra testi-lelki fel�d�l�s helye lesz a j�vőben a r�mai t�bor.
      Mint ahogyan az volt a m�ltban is. Ha nem lett volna hit�k elődeinknek, amikor megv�s�rolt�k a telket, vagy amikor imah�zat �p�tettek R�m�ban, akkor most mi, fiatalabb gener�ci�, nem vehetn�nk a p�ld�t a hittel val� �ldozathozatalra.

 

Az �j, k�sz�lő eb�dlő

 

      H�l�s vagyok, hogy a toront�i testv�rek sokat �ldoznak - k�z�s �sszefog�ssal. Bizony, nem kis teher ez az �p�tkez�s mindannyiunknak. A Sz�vets�g is nagy terhet vett le a v�llunkr�l, de maradt m�g bőven. A java, a munka r�sze. Hossz� sort nyithatn�k itt meg, felsorolva a komoly �ldozathozatalt. Ha mindenkit felsoroln�k, extra oldalt kellene nyitnunk az Evang�liumi H�rn�kben. De az�rt m�gis szorongat a sz�vem, hogy n�h�nyat megeml�tsek. Tal�n a legelső l�p�sek... Tervek, enged�lyek... Nem k�nnyű a hivatalnokok nyak�ra j�rni ilyen �gyben, nem egyszerű mindent az elő�r�soknak megfelelően fel�ll�tani, m�gis volt, aki felv�llalta. Azut�n a t�vols�g, ami sokak sz�m�ra igen nagy �ldozat. Extra misszi� minden h�napban. A legk�zelebb lak� csal�d is 40 percet aut�zik a t�borba.Van, aki t�bb mint 2 �r�t. Tudjuk, ennek komoly benzin-vonatkoz�sai is vannak �s h�t persze, hetente időnk�nt t�bbsz�r is meg kell tenni az utat, mert hiszen az anyagot is be kell szerezni. Sz�mtalan esetben munkaad� testv�rek munk�saikat sz�ll�tott�k ki dolgozni, amikor az atyafiak m�r kidőltek a sorb�l. Kinek milyen embere volt az �ppen esed�kes munkaf�zisra. Tudjuk, e munk�sok tarif�ja is az �ppen akkori terhet v�llal� testv�rre h�rult.
      Havat is lap�toltunk bőven, b�r nem panaszkodhatunk, viszonylag enyhe t�lnek �rvendt�nk janu�rig. Sokan nem tudhatj�k, hogy t�borunk nem k�zműves�tett, vagyis nincsen vezet�kes viz�nk, illetve g�zunk fűteni (mostm�r van!). V�zcsapjainkat, mell�khelyis�geinket minden ősszel t�lies�tj�k. �ltal�ban okt�berben Jur�s testv�r elz�rja a vizet. H�t, ebben az esztendőben nem engedt�k neki, persze, volt is mivel bajl�djon decemberben, amikor a befagyott v�zvezet�keket pr�b�lta menteni a t�lre. De siker�lt. Kar�csony előtt elz�rtuk a vizet. Azonban az �p�tkez�s nem �llhatott meg. Mit�vők legy�nk, k�rdezt�k egym�st. Sokak sz�m�ra tal�n hihetetlennek tűnik, de a k�nyszer r�vitt, hogy a havat gyűjts�k v�d�rbe, majd azut�n olvasszuk meg, hogy legyen mivel a mell�kheyis�geket higi�nikusan tartani (!) vezet�kes v�z h�j�n. N�h�ny v�d�rrel a t�b�l is hoztunk -l�ken keresz�l- de az előbbi �tlet praktikusabbnak bizonyult. N�h�nyan komoly harcot v�vtak a h�val is, miut�n elakadt j�rműv�ket a t�rdn�l is magasabb h�b�l pr�b�lt�k kiszabad�tani. Egy cs�t�rt�k esti ima�ra ut�n az egyik testv�r h�kotr� aut�j�val �jjel 2-3 k�z�tt k�sz�tett utat a m�snap �rkezőknek, hogy ne h�lap�tol�ssal kezdj�k a napot a t�borban.
      Ezen az időszakon is t�ljutottunk - hittel, n�ha meglankadva, de egym�st b�tor�tva. V�gre meg�rkezett a v�rva v�rt j� idő, a tavasz. Minden egyszeriben k�nnyebb lett. Meg is tervezt�k, hogy a m�jusi hossz� h�tv�g�t kint t�ltj�k, mert �gy majd jobban haladhat a munka. Sajnos az időj�r�s nem kedvezett. De mivel a munka v�rt, nem maradhattunk otthon. A vas�rnapi alkalmunkat is megtartottuk az idők�zben rakt�rr� �talakult imah�zunkban. Nagyon sz�p sz�mban, lelkesen voltunk egy�tt vas�rnap, a munka is jobban haladt p�nteken, szombaton �s h�tfőn. Igaz, rekord hideg volt, a hőm�rő nem mutatott t�bbet, mint 5-6 Celsius fok, �ppen csak a fagyhat�r f�l�tt. Sajnos nem k�sz�tettem f�nyk�pet, de sokak sz�m�ra mulats�gos lenne, hogyan v�dekezt�nk a hideg ellen. De ezt sem a mi magunk kedv��rt tett�k, hanem v�llaltunk egy �jabb �ldozatot. Ezen a h�tv�g�n csemp�ztek a f�rfiaink, valamint dolgoztak a k�lső burkolaton. Akiknek az �ll�s jutott kint, rosszabbul j�rtak, t�bbet f�ztak.
      Konyhai berendez�sekről is kellett m�r előre gondoskodni. A nagy teljes�tm�nyű tűzhelyek, mosogat�k �ra igen borsos. A gondvisel�s ebben sem maradt el. �s persze szemf�les testv�rek seg�ts�ge. �trakelve Montrealb�l hoztak t�bb �zben egy csődbe ment �tteremből konyhag�peket, ed�nyeket �s m�g sok hasznos konyhai eszk�zt - kedvező �ron.
      Otthon elt�lt�tt szombatja a legt�bb terhet viselő f�rfitestv�rnek az elm�lt �v augusztusa �ta nem igen volt. Tal�n elv�tve itt-ott (kar�csonykor �s h�sv�tkor). A nőtestv�rek csal�di konyha kassz�ja is igen komoly megterhel�s al� esett, hiszen amikorra v�llalta a főz�st, t�bbnyire annak anyagi terheit is viselte az �telek elk�sz�t�se mellett. De senkiről nem tudok, hogy leszeg�nyedett volna, hiszen az �r mellett�nk volt mindezid�ig �s hissz�k, ezut�n is �gy lesz.
      A pr�b�k j�ttek -mondhatom egym�st �rik m�g mindig-, de tudjuk, hogy nem vagyunk egyed�l ebben a munk�ban. Sokan felsorakoztak m�g�nk im�ban, anyagiakban. K�rj�k, ne lankadjatok el! Sz�ks�g�nk van t�mogat�saitokra! K�sz�nj�k, hogy elk�ldt�tek testv�reiteket dolgozni gy�lekezeteitekből. Nagy �r�m volt sz�munkra, amikor kaptunk friss�t�st m�s gy�lekezetektől is, k�zelebbről, t�volabbr�l egyar�nt. Hissz�k, hogy mindannyiunk munk�ja nem hi�baval� az �rban! Ő pedig m�g jutalmat is ad, munk�nk m�rt�ke szerint. Rem�nyteljes sz�vvel k�sz�l�nk a t�bornyit� konferenci�nkra, konvenci�ra �s gyermek t�borra.
      Hissz�nk, hogy az �ld�sok nem maradnak el! Gyertek el, �r�ljetek, adjatok h�l�t vel�nk!
 
                   Dan Annam�ria

2006. m�jus

Gyermek �s tini t�bor R�m�ban!
 
Kedves gyermekek �s tinik, szeretettel k�sz�ntelek benneteket, �s egy nagyszer� h�rt osztok meg most veletek. Az elm�lt �vekhez hasonl�an ebben az esztend�ben is lesz lehet�s�g a k�z�s t�boroz�sra. A R�mai t�bor �vr�l �vre szebb �s jobb k�r�lm�nyek k�z�tt v�r benneteket. Sokan k�sz�lnek m�r most arra, hogy ezen a ny�ron is a lehet� legjobb k�r�lm�nyek k�z�tt lehessen megtartani a t�boroz�st.
      Ebben az �vben n�gy �ves kort�l tizenn�gy �ves korig v�rjuk a jelentkez�ket. A csoportok beoszt�s�n�l arra helyezz�k a hangs�lyt, hogy mindenki a neki legjobban megfelel� korcsoportba ker�lj�n. Terveink szerint �t csoportban lesznek majd az igei foglalkoz�sok.
      Az igei foglalkoz�sok mellett sok lehet�s�g lesz a j�t�kra �s a kikapcsol�d�sra is. V�r benn�nket a t� a cs�szd�val, labd�kkal �s sok m�s j�t�kkal. Szervez�nk kos�rlabda j�t�kokat, foci meccseket �s sokat r�plabd�zunk majd a nagyobbakkal. Term�szetesen a v�rva v�rt t�bort�zre is sor ker�l majd. B�zunk benne, hogy m�r az �j konyh�ban k�sz�lnek el a finomabbn�l finomabb �telek, amiket nagy �r�mmel fogyaszthatunk majd el.
      A t�boroz�sra a konvenci�, �s a nyit� konferencia ut�n ker�l sor. J�lius 3-�n eb�d ut�n veszi kezdet�t a t�bor, �s j�lius 8-�n szombaton 11 �r�t�l lesz az �nnepi z�r� alkalom. A visszautaz�st lehet aznap, vagy 9-�n vas�rnap megtenni.
      V�rjuk teh�t mindazok jelentkez�s�t, akik r�szt k�v�nnak venni a t�boroz�son, hogy min�l hamarabb, de legk�s�bb m�jus v�g�ig jelentkezzenek. Jelentkezni lehet n�v, sz�let�si d�tum �s gy�lekezet felt�ntet�s�vel. A jelentkez�seket telefonon: 1-905-417-8578, e mailen: revdan@rogers.com , vagy postai �ton lehet megtenni: Rev. Laszlo Dan 104 Emily Anna St  Woodbridge ON, L4H 3H6 Canada.
      Feln�ttek jelentkez�s�t is v�rjuk, akik igei tan�t�sban, csoportok melletti seg�t�sben, vagy konyhai munk�ban tudnak r�szt v�llalni. Tudjuk, hogy erre a szolg�latra n�zve is igaz, hogy a mi munk�nk nem hi�baval� az �rban.
                      Dan L�szl� lp.

2005. decemberi sz�m

�lldjad �n lelkem az Urat!

A napok, hetek, h�napok kergetik egym�st �s szinte nincs id� meg�llni, tal�n n�h�ny percre sem. Embertpr�b�l� �ri�si feladatunkban m�gis j� egy pillanatra meg�llni �s visszatekinteni a megtett �tra.
      �veken kereszt�l csak �lom volt az, hogy valamikor is siker�l egy �j t�bbfunkci�s �p�letet elk�sz�teni szeretett R�mai t�borunkban. A terv megval�s�t�s�hoz a d�nt� mozzanat az volt, hogy a gy�lekezet elk�telezte mag�t, �s a Sz�vets�g l�tva a testv�ris�g odasz�n�s�t, anyagilag mell��llt a megval�s�t�snak. A j�liusi T�bori alkalmunkon megt�rt�nt a hitbeli l�p�s - az alapk� let�tele.
      A t�nyleges munk�kat augusztus els� h�tv�g�j�n kezdt�k el, amikor a r�gi �p�letet bontottuk le. A romok eltakar�t�sa sok er�t �s id�t ig�nyelt, de mindez csak el�szele volt a k�s�bb re�nk v�r� rengeteg tennival�nak. M�r a kezdetekt�l jellemz� volt, hogy sokszor k�s� �jszak�ig v�gezt�k a munk�t, nemegyszer az �jf�l �ll�tott meg benn�nket. Az alap ki�s�sa, �s az alapzat elk�sz�t�se is sok energi�t mozgatott meg. De m�r ekkor megmozdultak a gy�lekezet�nk tagjai �s l�togat�i mellett a sz�vets�g�nk gy�lekezetei is. Voltak akik anyagi javaikat juttatt�k el, voltak akik szem�lyesen elj�ttek, hogy r�szesei legyenek a k�tkezi munk�nak is.
      Az id� ahogy haladt el�re, �gy emelkedtek a falak �s l�ttuk azt, hogy Isten meg�ldja kez�nk munk�j�t. Sokszor m�r a h�t elej�t�l folyt a munka, de a t�bbs�g cs�t�rt�kt�l kapcsol�dott be. A terv�nk nem kevesebb volt, mint a t�l be�lt�ig tet� al� hozni az �p�letet. Sokszor �gy t�nt, ez meghaladja az er�nket, de Isten mindig megseg�tett minket �s megadta az el�rel�p�shez sz�ks�ges �j er�t. Folyamatosan �j er�t nyert�nk, amikor a munk�t vezet� h�rom testv�r - Balla S�ndor, B�kai Istv�n, Weisz P�ter - odasz�n�s�t l�thattuk. A nyugd�jas testv�rek p�ld�s hozz��ll�sa fokozta a fiatalabb gener�ci� munk�j�t is. Term�szetesen sz�ks�g�nk volt az er�nk p�tl�s�ra is, ezt a kezdetekt�l fogva j�l szervezetten l�tj�k el a toront�i gy�lekezet n�testv�rei.
      Detroiti testv�reink h�rom alkalommal j�ttek el, hogy �ppen mindig a legnehezebb pillanatokban legyenek seg�ts�g�nkre. Chichag�i testv�reink - sz�vets�g�nk f�titk�r�nak, Szab� Istv�n testv�rnek a vezet�s�vel - k�t alkalommal �lltak mell�nk az �llv�nyokra, �s fogt�k meg a kalap�csot �s egy�b szersz�mokat. Clevelandi testv�reink a tet�fed�s vesz�lyes munk�j�ban vett�k ki a r�sz�ket. Alhambrai testv�reinket Balla Zsigmond testv�r k�pviselte, aki az anyagi t�mogat�s mellett az �p�tkez�s fizikai r�sz�be is bekapcsol�dott. A Palm Bay - i testv�rek Kiss testv�r�kkel az �len t�bb alkalommal is t�mogattak benn�nket anyagilag, �s a folyamatos imat�mogat�sban is mellett�nk �lltak. A New Yorki, Chichag�i, Alhambrai, gy�lekezet �ldozathozatala is mindig �ppen a legjobbkor �rkezett.
      A k�zelben, vagy a sz�rv�nyban �lő mag�nszem�lyek ak�r munk�ban, ak�r anyagiakban megmutatkoz� t�mogat�sa is mind-mind azt er�s�tette benn�nk, hogy Isten nem hagyott magunkra benn�nket e nagy munk�ban. Sz�vets�g�nk vezet�i p�ld�s egys�gben �lltak �s �llnak mellett�nk, ak�r az anyagi t�mogat�s, ak�r az im�dkoz�s ter�let�t vessz�k figyelembe.T�bb alkalommal a legnehezebb pillanatokban j�ttek segits�g�nkre testv�reink a Szl�v misszi�b�l. Sok�ig lehetne folytatni a sort, de senkir�l nem szeretn�nk elfelejtkezni, �gy err�l a helyr�l is szeretn�nk mindenkinek megk�sz�nni, aki a legkevesebbet is tette ak�r anyagilag, ak�r k�tkezi munk�j�val az elm�lt hetekben �s h�napokban. Ahol ilyen p�ld�s testv�ri �sszefog�s van, �s mindezek felett Isten �ld�sa nyugszik rajta, ott nem maradhat el az �ld�s.

      November 19-�n m�r h�es�sben lett teljesen befejezve a tet�z�s Mik� Tibor �s Juh�sz S�ndor testv�rek hathat�s seg�ts�g�vel. Juh�sz testv�r ennek �r�m�re egy h�embert is �p�tett a cs�csra. Ezen a napon ker�ltek be a hely�kre az ablakok �s ajt�k is. Ezt k�vet�en Jur�s P�l testv�r kitfzte az �p�letre a kanadai �s a magyar z�szl�t. R�vid id�re letett�k a szersz�mokat, �s fej�nket �s sz�v�nket meghajtva meg�lltunk Isten sz�ne el�tt. H�l�t adtunk az eddigi seg�ts�g�rt, �s tov�bbi er�t k�rt�nk Istent�l az el�tt�nk �ll� feladatok elv�gz�s�hez.
      A t�borbizotts�g tagjai: J�ger P�l, Kuti J�zsef, T�th Gy�z�n�, B�kai Istv�n �s Balla S�ndor testv�rek, az �p�tkez�sben m�g meghat�roz� szerepet v�llal� Weisz P�ter testv�rrel kieg�sz�lve tov�bbra is szervezik a munk�t. Amikor ezeket a sorokat �rom - november 23 - m�g k�t kem�ny h�tv�ge v�r re�nk. Majd ezt k�vet�en n�h�ny h�tre meg�llunk, hogy azt�n m�g nagyobb lend�lettel folytassuk a munk�t - imm�r az �j esztend�ben.
      Terv�nk szerint a t�bornyit� konferenci�nkon szeretn�nk �tadni rendeltet�s�nek - e csod�latos �j �p�letet. Term�szetes, hogy addig m�g sok munka v�r re�nk, de hisz�k azt, hogy Isten �ld�s�val �s a testv�rek hathat�s anyagi �s k�tkezi seg�ts�g�vel mindez megval�s�that�.
      Akik b�rmilyen ter�leten seg�ts�g�nkre tudnak lenni, azokat k�rj�k, hogy jelezz�k ezt sz�munkra. Ha egy-egy gy�lekezetb�l szervezetten tudnak elj�nni a testv�rek, azt id�ben jelezz�k, hogy a legmegfelel�bb munk�t k�sz�thess�k el�. Anyagi t�mogat�sukat k�zvetlen�l eljuttathatj�k gy�lekezet�nkh�z, vagy sz�vets�g�nk p�nzt�ros�hoz.
      Az elindul�skor az er�t Istent�l k�rt�k, most Neki adunk h�l�t, �s a tov�bbi utunkra is �t h�vjuk seg�ts�g�l.
                        Dan L�szl�
 
Mi jellemzi az �j eb�dlő �p�t�s�t? Egy mondatban: kem�ny munka, j� hangulat, j� idő, j� eledel.
Azon a h�tv�g�n, amikor �n is r�szt vehettem a �munka t�borban�, cs�t�rt�ktől szombatig naponta 12-22 testv�r �lt az asztal k�r� �tkezni.
      A testv�rnők sz�pen beosztott�k a főz�st, hisz reggeli, eb�d �s vacsor�n k�v�l m�g uzsonn�t is kaptak a munk�sok �s a te�t-k�v�t-hűs�tőt folyamatosan, frissen szolg�lt�k.
      9 szorgalmas gyermek is megtal�lta a m�dj�t, hogyan seg�tsenek. Az �sszegerebly�zett leveleket (meg egym�st) hordt�k talicsk�val, k�zben j�kat nevettek.
      A toront�i testv�reken k�v�l sz�vesen elj�ttek dolgozni a chicag�i, detroiti �s clevelandiak is.
      Hatalmas munk�latok folytak (mint p�ld�ul a tetőszerkezet fel�ll�t�sa, amit daru seg�ts�g�vel v�geztek), de a J�atya megőrizte balesetektől a szorgalmas munk�sokat, akik k�z�tt 70-en fel�liek is voltak egy n�h�nyan.
      Amikor j�vő ny�ron (az �r seg�ts�g�vel) h�l�t adunk majd az �j eb�dlő�rt �s elfogyasztjuk a finom falatokat, h�l�t adok majd �n is, hogy mindehhez -ha egy ici-picit is- hozz�j�rulhattam.
                  Mik� Ildik�

2005. novemberi sz�m

F�nyk�pek az �p�tkez�sről

A T�BOR

�szak Amerika magyar baptista gy�lekezeteiben ez csak egyet jelenthet: R�ma t�bor, Kanada. Az ut�bbi időben t�bbet ker�lt sz�ba gy�lekezeteinkben a t�bor. A ny�ri konvenci� d�nt�se, hogy sz�vets�g�nk anyagi t�mogat�st ny�jt egy �j konyha �s eb�dlő �p�t�s�hez, lelkesed�ssel t�lt�tte el a gy�lekezeteket.
      N�lunk Toront�ban m�r egy �vvel előbb tervek ker�ltek megt�rgyal�sra, mivel a r�gi �p�let nagyon rossz �llapotban volt m�r. Sokf�le szempontot kellett figyelembe venni, elsősorban az anyagi lehetős�geket �s a kivitelez�st. Szakembereink mindent elők�sz�tettek, hogy az első lehetős�gre megindulhasson a munka, hogy a tervek szerint tető al� ker�lhessen az �p�let a t�l be�llta előtt.


A r�gi �tkező legut�bbi fel�j�t�s�ra 1985-ben jer�lt sor.

      A k�zgyűl�s ut�n hamarosan meg is indult a munka, nagy lend�lettel. Elősz�r a r�gi �p�let eltakarit�sa volt a feladat, a menthető dolgok elhelyez�se �p�letekben, imah�zban. Sok�ig nem aludt ki a t�bortűz se, volt mit rakni r�, m�g egy igen nagy �reg fa is oda ker�lt, amivel nem volt k�nnyű megbirk�zni.
      Az alapok ki�s�sa ut�n, csak n�zt�k a nagy f�ldbuck�kat a sok�sok kővel, amit a g�pek kitermeltek. K�t m�ternyi m�lyben kezdőd�tt a �j� alap let�tele. Szorgos kezek onnan kezdt�k h�zni fel a falakat. Furcsa �p�tőanyag t�mb�k jelentek meg a t�borban, ugyanis a falak k�nnyű feh�r f�m-szigetel�s k�z� �nt�tt vasbetonb�l k�sz�ltek. Testv�reink �gy �p�tett�k a falakat mintha mozaikokat rakn�nak �ssze, azt�n j�tt a nagy g�p �s betont t�lt�tt a f�mlapok k�zz� (ez egy laikus le�r�sa, de nagyj�b�l �gy ment).
      J� Aty�nk meg�ldotta gy�lekezet�nket sokf�le szakemberrel, akik a saj�t munk�jukat f�lret�ve dolgoznak sokszor az �p�tkez�sen. Nyugd�jas testv�reink erej�k�n fel�l veszik ki r�sz�ket a munk�b�l h�t k�zben is, pr�dik�torunkkal egy�tt, am�g a fiatalabb koroszt�lynak a munkahelyen kell helyt�llni.
      Egy egy h�tv�g�n �r�m volt l�tni, hogy halad a munka. M�g a gyermekek is akartak seg�teni, ha m�st nem, fogt�k a deszk�t, amit fűr�szelni kellett.
      M�s gy�lekezetekből is kaptunk seg�ts�get, amit h�l�san fogadtunk. J�ttek testv�rek Detroitb�l - k�tszer is. A Chicagob�l �rkezett testv�rek m�g vas�rnap is szolg�ltak k�zt�nk. Horv�t testv�rek is t�bbsz�r seg�tettek, �s olyanok is voltak, akik csak �ppen erre j�rtak �s nem tudt�k meg�llni, hogy ne seg�tsenek.
      Egyik h�tről a m�sikra annyit haladt a munka előre, hogy sokszor csod�lkoztunk rajta.
 
Ma m�r a falak �llnak �s mire a lap megjelenik a tető is fent lesz hit�nk szerint.
 
      M�lt h�t v�g�n, amikor befordultunk a kocsival t�borunk ter�let�re �s megl�ttam a k�t szintes magass�gba felh�zott falakat, a nagy feh�r �p�letet, a k�nny is a szemembe sz�k�tt, a h�la az �r�m csordultig t�lt�tte sz�vemet: m�r eddig haladtunk!
      H�l�sak vagyunk minden egyes testv�r�rt, gy�lekezet�rt, akik anyagiakban is nyujtottak m�r eddig is t�mogat�st, testv�rek�rt, akik messziről is j�nnek hogy kivegy�k r�sz�ket a munk�b�l. Valljuk be, hogy sokunk sz�v�ben k�l�n hely van a t�bor r�sz�re, eml�kek, alkalmak, sz�lak, amik ide k�tnek, vonzanak vissza.
      Mi nőtestv�rek igyeksz�nk helyt�llni a főz�s ter�let�n, hogy legyen erő tov�bb dolgozni. A meleg tea is j�l esik, nincs m�r 30 C fok, de h�l�sak vagyunk a sz�p hossz� ősz�rt, amit j� Aty�nk ad a munk�hoz.
      K�rj�k testv�reinket, hogy hordozzanak im�ikban minket, az �p�tkez�s �gy�t, a munka terh�t hordoz�kat. Hissz�k, hogy majd h�l�t is egy�tt adhatunk �rte.
                 T�th Gyn�

A k�pek 2005. november elej�n k�sz�ltek. Nagyobbr�sz�t Mik� Ildik� k�sz�tette.


J�lius 3. Alapkőlet�tel

Tov�bbi k�pek