Baptist TOP1000

New York 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evangéliumi Hírnök - Gyülekezeti hírek .
NEW YORK, New York
lelkipásztor: Kulcsár Sándor

2004. november

GYERMEKBEMUTATÁS
 
Istennek tartozunk hálával, hogy szeptember 19-én ismét gyermek bemutatás volt gyülekezetünkben. Lipták Dávid és Gabriella hozták harmadik gyermeküket, immár egy fiút, Isten és a gyülekezet elé. A kisfiú neve: Dávid Márk. Kulcsár testvér a Luk. 2:28-at olvasta fel alkalmi igeként: "Akkor ő karjaiba vevé őt, és áldá az Istent."
Ez az igevers először az Úr Jézusra emlékeztet, akit Isten gyermekként küldött ebbe a világba, hogy érette dicsőítsük Őt.


      Lipták Dávid Márk bemutatása

- Akkor... kell a gyermeket karjainkba venni, amíg lehet, amikor az ideje van.
- Karjaiba vette. Isten oda helyezi a gyermeket, karjainkba, hogy vigyázzunk rá, gondoskodjunk róla. Jézust is így kell magunkhoz fogadni, elfogadni.
- Áldá az Istent. Boldogan, azért mert Ő adta, mert egészséggel ajándékozta őt szeretteinek, a gyülekezetnek.
Mi is ezért adtunk hálát, kérve Istent, hogy áldja meg e kis fiút is szüleivel együtt, hogy együtt örvedezhessünk már itt e földön kicsinyek és nagyok egyaránt.
        Erdei Gabriella
 
Házassági Jubileum (60 esztendő)

 

Az Úr pedig megy vala előttük nappal felhőoszlopban, hogy vezérelje őket az úton éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekik hogy éjjel és nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel. 2 Mózes 13:21,22
      Augusztus 7-én ünnepeltük Manheimban (Pennsylvania) Tóth György és neje Mária
60-ik házassági évfordulóját. Kedves lányuk Márta és férje Steve nagy szeretettel készült, hogy a szülőket kellemes meglepetésben részesítse. A NewYork-i gyülekezet is képviseltette magát ezen a jeles ünnepségen, hiszen a Tóth György testvért tiszteletbeli presbiterének nevezte ki évekkel ezelőtt. A Tóth testvérék házasságkötése 1944. július 4-én történt Kolozsvárott, Dénes Ferenc lelkipásztor által. A 6 évtized alatt Isten kegyelmesen vezette és oltalmazta testvéreinket. A kolozsvári magyar baptista gyülekezetben mint felavatott diakónus és elöljárósági tag áldásos szolgálatot végzett 1970-ig. A Tóth testvérék ekkor költöztek Amerikába, pontosabban a New York-i gyülekezetbe. Itt presbiterré lett avatva és alázattal hűségesen folytatta példaadó szolgálatát a Mariska nénivel. Különösen nagy feladat hárult Tóth testvérékre
 

A jubiláló Tóth házaspár és az ünnepély résztvevői

      1979-1986 között, mivel a New York-i gyülekezetnek ekkor nem volt lelkipásztora. Magyar nyelvű igehirdetéseket, rádiószolgálatokat és az imaház épületének gondozását végezték nagy odaadással.
      Áldozatos szeretetük az Úr, az imaház és a testvérek iránt, valamint szolgáló életük mindannyiónk számára követendő példa. Gyülekezeti összejöveteleinken minden alkalommal jelen voltak. Amikor egészségi állapotuk és előrehaladott koruk miatt lányukhoz költöztek (kb. 5 éve) Manheinba, nem szűntek meg gyülekezetünket és a magyar missziót adományaikkal támogatni.
      Szoros lelkiközösségben vagyunk testvéreinkkel. Hálásak vagyunk Istennek a Tóth házaspárért és mindazért, amit Isten általuk nekünk adott. A kedves Tóth néni sorra eljárt velünk, az új emigránsokkal a Social Security irodába (fájós lába ellenére), iskolába, üzletekbe stb... Munkahelyet szerzett sokaknak kedves férjével együtt és anyagilag is támogatták az újonnan érkezőket.
      Mi is a New York-i gyülekezet, évente két-háromszor is meglátogatjuk testvéreinket, együtt úrvacsorázunk. Rendszeresen értesítjük gyülekezeti eseményeinkről bulletinjeink, hangszalagjaink által. Mindig ünnepet jelent számunkra és az ő számukra is a találkozás és testvéri együttlét. Kívánjuk, hogy mennyei Atyánk gondviselő kegyelme kísérje és tartsa meg továbbra is testvéreinket. Az Úr adjon részükre még sok boldog házassági évfordulót!
            A New York-i gyülekezet nevében: Kulcsár Sándor lelkipásztor

2004. július:

Május 9-én a mi gyülekezetünkben is Anyáknapját ünnepeltünk. Olyan jó érzés ezen a napon különösen is gondolni, megemlékezni az édesanyákról: hálát adni Istennek hívő édesanyánkért, aki példás szeretettel, türelemmel felnevelt bennünket. Bárcsak én is ilyen édesanya lehetnék!
      A délelőtti istentisztelet keretében Kulcsár testvér a Ruth 4:14-17 alapján Naómit tárta elénk, aki példás anya és nagymama volt. Ugyancsak a délelőtt folyamán gyermekeink örvendeztettek meg szolgálataikkal, virágaikkal. Jó érzés látni őket már most az Úr szolgálatában!
      A közös ebéden a férfiak szolgáltak fel, az általuk előkészített étellel. Ez is kiemelte a nap fontosságát és jó volt érezni, mely imáikból is kicsengett, hogy ők is hálásak hívő édesanyjukért és gyermekeik édesanyjáért.

New York-i édesanyák és az őket köszöntö gyermekek.
 
      A délutáni igehirdetésben (Zsolt 27:10-14) Kulcsár testvér az Úr gondoskodó szeretetét emelte ki, mely biztosítva van számunkra: “Ha anyám elhagyna is Ľ az Úr magához vesz engem”. Ezen a napon az a kívánságom: “Taníts meg engem a te utadra, ó Uram! Vezérelj engem egyenes ösvényenĽ ” (Zsolt 27:11), hogy tudjak példás életű édesanya lenni!
      Június 6-án bemerítési ünnepélyünk volt. Jó volt együtt örülni vendégeinkkel, akik szép számban jelen voltak ezen az ünnepi alkalmon.

Balról: Gerstner Károly, Szabó Bertalan, Szalai Laura, Bodor Sándor és Kulcsár Sándor
 
      Szalay Laura és Szabó Bertalan pecsételték meg hitüket s merítkeztek a víz hullámaiba. Az ő személyes bizonyságtevésüket pünkösd napján hallgathattuk meg. Készek voltak csatlakozni Isten családjához, félretéve addigi szokásaikat s vállalták, hogy egy újat kezdenek. Hisszük és azért imádkozunk, hogy életük által szüleik is erre a döntésre juthassanak.
      Az alkalmi igehirdetést Bodor Sándor lelkipásztor (Nagyváradról jött, feleségével együtt) végezte az ApCsel 2:37-41 alapján. A központi téma, kérdés ez volt: Milyen embereket merítettek be az apostolok?
- Akiket a Szentlélek (az Ige) átszúrt, megérintett.
- Akik készek voltak megtérni, megbánni bűneiket.
- Készek voltak hinni az Úr Jézus Krisztusban.
- Készek voltak elszakadni a világtól.
- Készek voltak alárendelni magukat Isten akaratának.
- Készek voltak megkeresztelkedni.
- Készek voltak Isten családjához, a gyülekezethez csatlakozni.
Hisszük, hogy Laura és Berci is ezt vállalták s ezt pecsételték meg a bemerítésben is. Kívánjuk, hogy a jó Isten tartsa meg őket és legyenek áldott eszközök az Úr kezében!
                Erdei Gabriella
 

 
2004. május
 
Hálaadással tapasztaljuk, hogy a jó Isten napról-napra gondoskodik övéiről. Kevesebben vagyunk bár, de megáldja összejöveteleinket, munkánkat. Megtanít értékelni, megbecsülni egymást, hiszen mindenki számít az Úr munkájában.
      Megpróbáltuk behozni, hogy minden hónapban legyen egy vasárnap, amikor egy közös ebéd alkalmával megemlékezünk a születésnapokról. A februári nem a legjobban sikerült. A márciusi már sikeresebb volt. Ebben a hónapban 8 testvérünk ünnepelte születésnapját (a képen láthatjuk őket). Közöttük, talán kiemelném id. Kulcsár Anna, Nusi nénit, aki egy jellegzetes számú, 80 évet töltött. Ez alkalomból Gajárszky Magdolna egyik versével tett bizonyságot: ANyolcvanévesen@. Köszöntések hangzottak el a családtagok és a gyermekek részéről. Minden testvérünknek kívánjuk Isten kegyelmét, szeretetét további életükre és még sok boldog születésnapot.

A márciusi születésnaposokat köszöntjük a délelőtti istentisztelet után

      A hónap (március) végén s e hónap elején Forgács Péter testvérei: Endre (a képen látható köszöntése közben), Anikó és Ágota látogattak el gyülekezetünkbe Magyarországról.
A húsvéti ünnepek alkalmából is tapasztaltuk az Úr áldását, mert maga a Feltámadott volt közöttünk. A gyermekek szolgálata különös mértékben kiemelte, hangsúlyozta az ünnep fontosságát, örömét. Bár létszámuk nem volt teljes (Noémi és Bernadett a tengeren túl voltak), de lelkesen énekeltek mindnyájunk örömére.

A gyermekeink szolgálata húsvétkor

      Következő ünnepünk: bemerítésre készülünk (valószínű május végén).
      Imádkozzunk egymásért, gyülekezeteinkért s azokért, akik készek szövetségre lépni Vele! Legyen az Ő munkája látható életünkben bármerre is járunk!
              Erdei Gabriella