�RTES�T�S MIKE B�LA, AZ RMBSZ VOLT ELN�KE HAL�L�R�L

E-mail, �rkezett 1999. augusztus 10. d�lben.

Szeretett Testvereink az �rban,
 
Szomor� sz�vvel tudatjuk veletek, hogy dr�ga testv�runk az �rban, Mike B�la, a Rom�niai Magyar Baptista Sz�vets�g volt eln�ke, nagyb�nyai nyugalmazott baptista lelkip�sztor 1999 augusztus 9-�n este, v�ratlanul, vonat-balesetben meghalt.
Mike B�la Tesv�r 63 �ves kor�ig h�s�ggel szolg�lta Ur�t �s Megv�lt�j�t, amikor �t hirtelen hazah�vta.
 
Temet�se 1999 augusztus 12-�n, cs�t�rt�k du. 2 �rakor lesz Nagyb�ny�n, a Magyar Baptista Imah�zt�l. ( str. Geoge Cosbuc nr. 12/A ). A nagyb�nyai lelkip�sztor, Nagy Istv�n telefonsz�ma: 062 213367
 
Testv�ri szeretettel,
Borz�si Gyula,
Rom�niai Magyar Baptista Sz�vets�g f�titk�ra

A HAL�LESETTEL �S A TEMET�SSEL KAPCSOLATBAN K�Z�LJ�K

Sz�vets�g�nk r�szv�tnyilv�n�t� levele:

Kedves Gy�szol� csal�d, kedves testv�reink az �r J�zus Krisztusban!
 
Megrend�lve vett�k a h�rt, hogy a kedves Mike B�la lelkip�sztor testv�rt az �r hirtelen mag�hoz sz�l�totta az �r�k haz�ba.
Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g nev�ben �szinte egy�tt�rz�s�nket tolm�csoljuk a nagy vesztes�g �s gy�sz idej�n. Mennyei Aty�nk vigasztal�s�t �s kegyelm�t k�rj�k r�szetekre.
Mike testv�rt - �vtizedeken �t egy�tt munk�lkodva - az �r szel�d, al�zatos �s h�s�ges szolg�jak�nt ismert�k. T�bb �ven �t a Rom�niai Baptista Sz�vets�g aleln�ke volt, � volt a Magyar Baptista Vil�gsz�vets�g els� eln�ke (1997-1999) �s a Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�g�nek eln�ke (1996-1999), aki p�ld�s �lettel, p�sztori l�lekkel, �nzetlen szeretettel �s tiszta lelkiismerettel szolg�lt. Szem�ly�ben igazi testv�rt �s j� munkat�rsat aj�nd�kozott nek�nk az �r. Hirtelen val� t�voz�sa mindannyiunknak nagy vesztes�get jelent.
A f�jdalmas elv�l�s csak r�vid id�re sz�l. Az �r J�zus Krisztus vigasztal�sa �gy sz�l: AAmit �n cselekszem, te azt most nem �rted, de ezut�n majd meg�rted.@ (Jn 13:7).
A mi szem�lyes f�jdalmunk �s vesztes�g�nk az Ige szavaival �gy van megfogalmazva: ASajn�llak testv�rem... kedves val�l nekem nagyon!@ (2Sm 1:26).
A minden kegyelemnek �s vigasztal�snak Istene, az �r er�s�tsen �s vigasztaljon meg titeket. � legyen sz�ntelen veletek, aki az �rv�k �s �zvegyek h�s�ges gondvisel� Ura.
�szinte, testv�ri egy�tt�rz�ssel:
Kulcs�r S�ndor eln�k, Herjeczki G�za aleln�k, Szab� Istv�n f�titk�r
1999. augusztus 10

Borz�si testv�r besz�mol�ja a temet�sr�l
 
Szeretett Testv�reink az �rban,
1999 augusztus 12.-�n, cs�t�rt�k du. 2 �rakor kezd�d�tt Mike B�la testv�r temet�se a Nagyb�nyai Magyar Baptista sz�p imah�zban. T�bb mint 1000 szem�ly j�tt el a gy�szistentiszteletre. Szolg�lt egy �sszevont �nekkar, a szil�gyballai f�v�szenekar �s f�rfikar, a nagyb�nyai f�v�szenekar �s ifj�s�gi �nekkar. Az �nekl�st Kiss Juh�sz Vilmos tan�r testv�r vezette, a gy�szistentiszteletet pedig Borz�si Gyula, a Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�g�nek f�titk�ra, brass�i lelkip�sztor vezette le.
 
AZ ISTENTISZTELET RENDJE:
�NEK: "Tebenned b�ztunk eleit�l fogva..."
BEVEZET� SZAVAK: Borz�si Gyula
KEZD�IMA: V�k�s Zolt�n, Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�g�nek egyik aleln�ke, szatm�rn�meti lelkip�sztor
�NEKKAR
IGEOLVAS�S, IGEHIRDET�S: id. Veres Ern�, Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�g�nek tiszteletbeli eln�ke, cs�kszeredai lelkip�sztor 2 S�muel 1: 19, �s 26/a versek �s �sai�s 61:1-3 versek alapj�n.
�NEKKAR
NEKROL�G: Felolvasta Both J�zsef, sz�kelyudvarhelyi nyugalmazott baptista lelkip�sztor
B�CS�BESZ�DET MONDTAK:
Nagy Istv�n, lelkip�sztor, a Nagyb�nya-i Magyar Baptista Gy�lekezet �s K�rzet r�sz�r�l
Dr. Simon J�zsef, a Rom�niai Magyar Baptista Sz�vets�g eln�ke
A Rom�niai Baptista Uni� R�sz�r�l, �s a Nagyb�nya-i Rom�n Baptista Gy�lekezet Morcan Iosif, lelkip�sztor
A Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z r�sz�r�l, Luk�cs J�nos lelkip�sztor
A Reform�tus Egyh�z r�sz�r�l, Varga K�roly Kolt�-Katalin-i ref. lelkip�sztor
A Marosv�s�rhelyi Magyar Baptista Gy�lekezet �s K�rzet r�sz�r�l Vass Gy�rgy testv�r
Kort�rsak nev�ben: Nagy Mih�ly, nyugalmayott baptista lelkip�sztor
Ifj�s�gi Sz�vets�g r�sz�r�l: ifj. Budai Lajos, Rom�niai Magyar Baptista Ifj�s�gi Sz�vets�g�nek eln�ke, sz�kelyudvarhelyi baptista lelkip�sztor
�zenetek felolvas�sa: Borz�si Gyula
Fel lett olvasva:
az �szak- Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g r�sz�r�l �rkezett lev�l,
a Dan L�szl� �ltal k�ld�tt lev�l
�s m�s �zenetek, r�szv�tnyilv�n�t�sok �tad�sa.
�NEKELT A NAGYB�NYAI MAGYAR BAPTISTA IFJ�S�GI K�RUS
A LELKIP�SZTOROK el�nekelt�k: "J�zus vezess engemet..." �neket
BEFEJEZ� IMA: Kov�cs Gyula, Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�g�nek egyik aleln�ke
�NEK A KIVONUL�S ALATT
 
Az imah�zt�l a temet�kertbe menet, a gy�szmenet el�tt a f�v�s-zenekarok szolg�ltak.
 
TEMET�KERTBEN:
Kezd�im�t mondott Dr. Vass Gergely, zilahi baptista lelkip�sztor
IG�T HIRDETETT:
M�sz�ros Korn�l, a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z f�titk�ra 91. Zsolt�r 1-12 versek alapj�n
Dr. Simon J�zsef Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�g�nek eln�ke, a nagyv�radi 1.sz. gy�lekezet lelkip�sztora �sai�s 61:1-3 versek alapj�n.
Befejez� im�t mondott Gergely Istv�n, Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�g�nek f�titk�r-helyettese, az �rmih�lyfalvi Gy�lekezet �s K�rzet lelkip�sztora.
Mike B�la testv�r eml�ke �gy maradt meg mindny�junk sz�v�ben, mint aki az egyeneslelk�s�g, �szintes�g, szel�ds�g, al�zat, szeretet �s szolg�lat krisztusi p�ld�j�t mutatta be nek�nk. Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�g�nek �s a gy�lekezeteink �kess�ge volt. Elk�sz�lve, "tiszta lappal" t�vozott k�r�nkb�l. "Az igazak eml�ke �ldott".
Lejegyezte: Borz�si Gyula

Mike J�zsef lelkip�sztort�l �rkezett lev�l:

Dr�ga aty�mfiai!

Szeretettel k�sz�ntelek titeket!

�gy �rzem, tartozom nektek e n�h�ny sorral. Csal�dunk nev�ben szeretn�nk megk�sz�nni egy�tt �rz�, testv�ri szereteteteket, amellyel mellett�nk �lltatok �s �lltok �let�nk egyik legf�jdalmasabb id��szak�ban. K�sz�nj�k a vigasztal� sorokat, a biztat� ig�ket, gondolatokat �s legf�k�ppen k�zbenj�r� im�ds�gaitokat. V�gig �rezt�k, hogy sokan B k�zt�k ti is B im�dkoznak �rt�nk, mert Isten csod�latos m�don megvigasztalt �s meger�s�tett minket. Az �desapa hirtelen t�voz�sa okozta f�jdalmat sorban, id�ben eltol�dva �lt�k �t csal�dunk tagjai. El�sz�r mi B J�zsef �s csal�dja B tudtuk meg a h�rt, kb. 40 perccel a t�rt�ntek ut�n, majd r�vid id�n bel�l �desanya �s Laura, S�muel feles�ge. �pp k�sz�ltem fel�lni a vonatra, hogy Pestre utazzam, amikor utol�rt szolgat�rsam, Borz�si Gyula testv�r �s elcsukl� hangon besz�molt a t�rt�ntekr�l. K�t �cs�m, S�muel �s B�la, a Radnai Havasokban, Borsa k�rny�k�n, egy sz�munkra ismeretlen helyen s�toroztak a Nagyv�rad Betlehem-i fiatalokkal, de Isten gondvisel�se folyt�n �s Vir�g G�bor testv�r �ldozatos k�zrem�k�d�s�vel �k is tudom�st szereztek m�snap est�re �desapa hal�l�r�l. N�v�rem, Anna csal�dja tudta meg legutolj�ra a h�rt, mivel kaliforniai otthonukb�l f�lrevonultak egy szomsz�dos �llamba �d�lni, �s h�rom napig nem voltak telefonk�zelben. �gy a temet�si istentisztelet v�g�re tudt�k meg, mi t�rt�nt, �s mi folyik itt most az �ce�non t�l. Mivel Isten �gy id�z�tette a dolgokat, alkalmunk volt gyakorolni a 2Kor 1:3-4-et: tov�bbadhattuk Isten vigasztal�s�t egym�snak. A ti �zeneteiteket is tov�bb�tottuk a csal�d t�bbi tagj�nakY Szeretn�nk, hogy ti is, m�g e sorokat olvass�tok, vigasztal�djatok vel�nk egy�tt.

A vigasztal�s legf�bb eszk�ze az IGE volt. A hal�leset el�tti napon, vas�rnap d�l ut�n itt Brass�ban azt az ig�t hirdette egy amerikai lelkip�sztor, amit Isten legm�lyebb f�jdalma k�zepette mondott P�l apostolnak: `El�g n�ked az �n kegyelmem@. Elmondta, hogy akkor v�lt neki szem�lyes �zenett� ez az ige, amikor �t �vvel ezel�tt megtudta, feles�ge r�kos. A mindenhat� Isten el�nk j�tt, �s biztos�tott a fel�l, hogy a m�snap bek�vetkezend� tragikus esem�nyben is el�g n�k�nk az � kegyelme. Ugyanerre eml�keztetett a hal�leset bek�vetkezte ut�n, a Rabatin G�bor testv�r sorai �ltal is. Azokat az igeverseket, amelyeket a Szentl�lek eszetekbe juttatott �s meg�ratott a mi vigasztal�sunkra, �gy fogadtuk, mint Isten aktu�lis �zenet�t. A T�th S�ndor testv�r �ltal id�zett 92. Zsolt�r 13-16-ig terjed� versei meger�s�tett�k benn�nk azt a tudatot, hogy �desapa nem v�gatott ki, hanem Isten �t�ltette �t az � mennyei udvaraiba. A Ny�l Zolt�n testv�r ig�je, a Jel 14:13 esz�nkbe juttatta, hogy csal�dunkb�l most �desapa a legboldogabb, mert az �rban halt meg �s haza�rkezett. Isten elragadta, hogy a j� helyett valami sokkal jobbat adjon neki B most ott pihen `�brah�m kebel�n@. M�g azon t�prengtek, hogy az �r J�zusnak mi�rt lehetett annyira s�rg�s hazasz�l�tani h�s�ges szolg�j�t, �rdekes m�don ugyanazt az ig�t adta Isten Boros J�zsef �s R�v�sz �rp�d testv�reinknek: �zs 57:1-2.

Isten Szentlelke nek�nk is esz�nkbe juttatott n�h�ny ig�t im�ds�g k�zben B ezekre k�s�bb szeretn�k visszat�rni.

A vigasztal�s fontos t�nyez�je volt az a meggy�z�d�s, hogy �desapa TISZTA LAP- pal t�vozott. Ut�lag szeml�l�dve egy�rtelm�en k�vetni lehet, ahogy Isten folyamatosan felszabad�totta �t k�l�nb�z� terhek al�l:

H�rom �ve �tadta a lelkip�sztori szolg�latot egy fiatal szolgat�rsnak.

Ez �v m�jus�ban letette a gy�lekezeteink sz�vets�g�nek gondj�t, melyet, mint eln�k nagyon is sz�v�n hordott.

Ha hivatalosan m�g nem is, de gyakorlatilag �tadta a marosv�s�rhelyi k�rzet terheit is B amelyeket �gyint�z� lelkip�sztork�nt hordott B Borz�si Istv�n testv�rnek, aki �desapa hal�la el�tt n�h�ny nappal csal�dj�val egy�tt odak�lt�z�tt.

Egy h�ttel a hal�leset el�tt Isten megaj�nd�kozott minket egy rendk�v�li csal�di egy�ttl�ttel is, ahol el� hozhattuk im�ban a rendezetlen probl�m�kat, fesz�lts�geket. Augusztus 3-�n, h�tf� est�n kezd�d�tt a besz�lget�s, majd �jf�l ut�n �tcsapott �szinte �s buzg� im�dkoz�sba. Annyira k�zzelfoghat� volt Isten jelenl�te, szabad�t�sa, mint addig m�g soha csal�dunkban. Minden teher Krisztus v�re al� ker�lt. T�l�rad� �r�mmel, sz�v�nkben dics�rettel t�rt�nk nyugov�ra �gy hajnalt�jt. Az utols� csal�di f�nyk�pek m�snap k�sz�ltek B mindenki sug�rzik az �r�mt�l.

V�g�l pedig �desapa letehette azokat a terheket is, amelyek a p�sztori k�z�ss�ggel kapcsolatban aggasztott�k. Csak az�rt utazott le Cs�kszered�ba, hogy az ilyen jelleg� terheit megbesz�lje kedves szolgat�rs�val, Veress testv�rrel. Nagy �r�mmel mentek le egy�tt az �llom�sra, ahonnan Isten majd hazasz�l�totta.

Vigasztal az a tudat is, hogy Isten e megrend�t� esem�ny �ltal HATALMASAN CSELEKSZIK. Miut�n elj�rtam Cs�kszered�ban a hivatalos int�znival�kat, �s Veress testv�rrel nyugodtan �tbesz�lt�k a dolgokat, ima k�zben a Szentl�lek k�t igeverset juttatott esz�nkbe. Veress testv�r �gy im�dkozott: `Uram, �gy, ahogy S�mson t�bb filiszteust �lt meg hal�l�val, mint �let�ben, hissz�k, hogy neked hatalmad van t�bbet cselekedni Mike testv�r hal�l�val, mint �let�ben.@ Nekem `a f�ldbe vetett b�zamag@ jutott eszembe a Jn 12:24-b�l �s az�rt im�dkoztam, hogy �desapa hal�la hadd teremjen b�ven gy�m�lcs�t csal�dunkban, gy�lekezeteinkben, �s a p�sztorok k�z�ss�g�ben. A temet�sen Isten m�r v�laszolt im�inkra B a Szentl�lek sokakat meg�rintett, Isten fel� ford�tott -, de most v�rakoz�ssal tekint�nk a holnap kezd�d� Cs�kszeredai �bred�si Konferencia el�, ahol gy�lekezeteink p�sztorai, el�lj�r�i lesznek majd egy�tt. �desapa nagyon v�rta ezt a konferenci�t �s k�sz�lt r�. Az eml�tett csal�di egy�ttl�ten begyakoroltunk k�t f�rfi-tri�t erre az alkalomra (Apa, S�muel, J�zsef fel�ll�sban)Y Amikor apa meghalt, �gy �reztem, Isten el�rehozta az �bred�si Konferencia kezd�si id�pontj�t. �sszegy�jt�tt minket egy kicsit hamarabb, hogy sz�v�nkre besz�ljen �s felk�sz�tsen arra, amit k�s�bb akar mondani �s cselekedni. Ez ut�bbira v�runk most im�dkoz� sz�vvelY K�r�nk, im�dkozzatok ti is vel�nk!

Testv�ri szeretettel, Mike J�zsef �s csal�dja.

[ VISSZA A HONLAPRA ]