Baptist TOP1000

MABAVIT III.

 

N�h�ny MABAVIT III-AS K�P

2007. feb 4
mabavisz vas�rnap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamarosan p�toljuk az elmaradt hirad�sokat a MABAVISZ ut�bbi 3 �v�ről.

 

 

A MABAVISZ �j vezetős�ge:


A 2010. �prilis 17-�n beiktetott eln�ks�g:
Dr. Herjeczki G�za aleln�k (�AMBSz), dr. M�sz�ros K�lm�n eln�k (MBE),
dr. Gergely Istv�n aleln�k (RMBSz) �s dr. Kov�cs J�zsef titk�r (RMBSz)

MABAVISZ TAN�CS�L�S - Nagyb�nya, 2010. �prilis 16

A MABAVISZ igazgat�-tan�csa ezidei gyűl�s�re Nagyb�ny�n ker�lt sor, �prilis 16-�n. A tagsz�vets�gek hivatalos k�pviselői k�zelről �s t�volr�l is elj�ttek. Erd�lyből h�rman, Magyarorosz�gr�l ketten �rkeztek, a tengeren t�liakat Herjeczki G�za k�pviselte, egy-egy testv�r �rkezett a D�lvid�kről, K�rp�talj�r�l �s a Felvid�kről.
      �h�tattal kezdt�k gyűl�s�nket, amit a ter�letenk�nti misszi�s besz�mol� k�vetett. Ennek seg�ts�g�vel egy kicsit �ttekintett�k az eg�sz vil�gon foly� magyar baptista misszi�t. J� volt hallani testv�reink �r�m�ről �s gondjairől is � h�l�t adni �s seg�teni csak akkor tudunk, ha ismerj�k egym�st.
      Ennek sor�n hallottunk pl. az erd�lyi test�rektől a szal�rdi szereteth�zr�l: megv�s�rol�s�r�l �s az ott foly� munk�r�l, vagy pl. a szentp�teri (Felvid�k) imah�zn�l sz�ks�gess� v�lt �p�tkez�sről, illetve a tervekről, melyek megval�s�t�s�hoz seg�ts�gre volna sz�ks�g�k.
      Egy k�vetkező program pont volt az ��h�tat�, a Mabavisz kiadv�nya. Kifejezt�k a kiadv�ny tov�bbi megjelentet�se ir�nti ig�ny�nket �s egy�ttal azt is, hogy t�bbf�le v�ltoztat�st is indokoltnak l�tunk. Megpr�b�ljuk jobb�, az egy�ni �h�tatok sz�m�ra is alkalmasabb� tenni, mik�zben szeretn�nk, ha az �h�tat tov�bbra is alkalmas maradna a gy�lekezeti szolg�latok koordin�l�s�ra (Vez�rfonal).


A Bizotts�g jelenl�vő tagjai: Borz�si Istv�n, D�cz� B�lint, Kov�cs J�zsef, Ny�l Zolt�n, Gergely Istv�n, Nagy-Kasza D�niel, Herjeczki G�za, M�sz�ros K�lm�n, Papp J�nos

      Kornya d�j.
Erről a mi sz�vets�g�nkben eddig nem sokat hallottunk � a legk�zelebbi k�zgyűl�s�nk�n p�tolni fogjuk ezt a hi�nyoss�got. A Mabavisz tan�csa tavaly �gy hat�rozott, hogy l�trehozzuk a Kornya-d�jat, mellyel a misszi�munk�ban �len j�r�, m�soknak is p�ld�t ad�, Mester�nk parancs�nak engedelmeskedő lelkip�sztorokat tisztel�nk meg, s egy�ttal ezzel elevenen tartjuk a nagy magyar paraszt-pr�f�ta eml�k�t is. A d�jat elsők�nt �mindannyiunk egybehangz� d�nt�se alapj�n- Veress Ernő nyugalmazott lelkip�sztor tv.-nek �t�lt�k oda (melyet a m�snap sorra ker�lő misszi�s konferenci�n meg is kapott).
      A legk�zelebbi vil�gtal�lkoz�ra n�zve elhangzott egy olyan gondolat is, hogy azt a 2011-es magyarorsz�gi Franklin Graham Fesztiv�lhoz lehetne kapcsolni. Konkr�t javaslatot azonban nem hallottam a rendez�sben soron k�vetkező erd�lyi testv�rektől.
      Ezen az alkalmon vezetős�g v�lt�sra is sor ker�lt. A vil�gsz�vets�g műk�d�si rendj�nek megfelelően a rot�ci�s elvnek megfelelően most magyarorsz�gi vezető (dr. M�sz�ros K�lm�n) veszi �t Gergely Istv�n testv�rtől az eln�ki tisztet. Mivel ez�ttal a titk�r tv. megb�zat�sa is lej�rt, arra egy erd�lyi testv�rt v�lasztottunk, dr. Kov�cs J�zsefet.
     
A kezdő �h�tatot Gergely tv., a befejezőt pedig M�sz�ros testv�r tartotta.

Misszi�s konferencia Nagyb�ny�n

A MABAVISZ szervez�s�ben �kb. 5 �ve- v�ltakozva Magyarorsz�gon �s Erd�lyben rendeznek �venk�nt egy-egy misszi�s konferenci�t. A legut�bbi B�k�sen volt, amelyen Kulcs�r testv�r k�pviselt benn�nket. Az ideire Nagyb�ny�n ker�lt sor, k�zvetlen�l a vil�gsz�vets�gi tan�cs�l�s ut�ni napon. �gy a gyűl�sre �rkezőkkel egy�tt �n is r�szt vehettem ezen a tal�lkoz�n.
      �Az im�dkoz�s �s a misszi�
� volt a konferencia t�m�ja. K�zel 200-an lehett�nk. Fők�nt Erd�lyből �rkeztek a testv�rek, de mind a 6 magyar baptista sz�vets�g k�pviselve volt � ha nem is nagy l�tsz�mban.
      A tal�lkoz�t dr. Kov�cs J�zsef helyi lelkip�sztor vezette. A nap sor�n egy �Misszi�s k�rk�p�-re is sor ker�lt, amikor minden tagsz�vets�g k�pviselője 4-4 percben besz�molhatott az ut�bbi �v fontosabb esem�nyeiről.


      A főt�m�t dr. Simon J�zsef, nagyv�radi lelkip�sztor tv. amerikai hangulat� előad�sa ind�totta. Alapig�je Ez�kiel 22:30 volt (�Kerestem k�zt�k valakit, aki �p�ten� a falat... de nem tal�ltam�). Az előad�st im�ds�gok, majd f�rumbesz�lget�s k�vette.
      A konferencia keret�ben ker�lt sor a MABAVISZ k�t �venk�nt esed�kes eln�kv�lt�sra, ami n�ha v�laszt�ssal is egybeesik, mint az id�n, amikor titk�rt v�lasztottunk. (A v�laszt�s az igazgat� tan�cson bel�l t�rt�nik, annak magyarorsz�gi ill. erd�lyi tagjai k�z�l.)  Az �j eln�ks�g�rt Veress Ernő nyugalmazott lelkip�sztor, az Erd�lyi Magyar Baptista Sz�vets�g tiszteletbeli eln�ke im�dkozott. S ha m�r ott volt Veress testv�r, a nap k�l�nleges meglepet�s�re is ekkor ker�lt sor: az �jonnan alap�tott Kornya-d�j �tad�s�ra, amit a vil�gsz�vets�g vezetői egy�ntetű d�nt�ssel  Veress Ernő testv�rnek �t�ltek. (Erről a 4. oldalon t�bbet is olvashatunk.)
      A misszi�s konferenci�ra �rkezett testv�reket v�g�l a nagyb�nyaiak eb�den l�tt�k vend�g�l. K�sz�nj�k a testv�rek mindk�t napi f�radoz�s�t a messziről �s k�zelebbről �rkezett vend�gekkel.  (Herjeczki G�za)

A Kornya-d�j �tad�sakor elhangzott laud�ci� (Az első Kornya-d�jas: id. Veress Ernő lp.)
EH 2010. m�jus 4. oldal

Eml�kez�s Kornya Mih�lyra (itt)

Lapunk 2010. m�jusi sz�m�ban t�bb cikk �s f�nyk�p is megjelent a MABAVISZ Nagyb�ny�n megtartott �rtekezlet�ről �s misszi�s konferenci�j�r�l.
EH 2010. m�jusi sz�m

 

ŐRS�GV�LT�S A MABAVISZ �L�N

Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g Centen�rium�n �nnep�lyes keretek k�z�tt t�rt�nt meg a sz�vets�geinket is �sszek�tő Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge eln�ki tiszt�nek �tad�sa.


Dr. Herjeczki G�za (bal oldalon) �tadja az eln�ks�get Gergely Istv�nnak (jobb oldalon), a Rom�niai Magyar Baptista
Sz�vets�g eln�k�nek. K�z�pen a MABAVISZ k�t aleln�ke: Kulcs�r S�ndor �s dr. M�sz�ros K�lm�n.

Besz�mol� az augusztusi sz�mban lesz. M�r ott is van.


M�sz�ros testv�r im�dkozik a sz�vets�gben v�gzett �s v�gzendő munka �ld�s��rt.

2008. j�niusi sz�m 3. oldala PDF file

A MAGYAR BAPTIST�K VIL�GSZ�VETS�GE NAGYV�RADI TAN�CS�L�S�RŐL - 2008. m�jus 23.

A MABAVISZ eln�ks�ge a debreceni tal�lkoz� z�r� istentisztelete ut�n. Balr�l: Borz�si Gyula titk�r, Dr. Herjeczki G�za eln�k, Dr. M�sz�ros K�lm�n aleln�k �s Borz�si Istv�n aleln�k.

2008. febru�r 3. A MAGYAR BAPTISTA VIL�GSZ�VETS�G VAS�RNAPJA -  let�lthető anyagok a tagsz�vets�gek �let�ről

2007. febru�r 4 - A MAGYAR BAPTISTA VIL�GSZ�VETS�G VAS�RNAPJA - pdf file

�ltal�ban minden sz�mban k�zl�nk vil�gsz�vets�gi h�reket.

(2006. okt�ber)

A Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge
 
A Vil�gsz�vets�g c�lkitűz�se

 

Az alap�t� sz�nd�knyilatkozat c�lul tűzte ki, hogy a megalak�tand� vil�gszervezet elsősorban a hat�ron t�li ter�letek �s a sz�tsz�rts�gban �lő magyars�g �sszekapcsol�s�t k�v�nja seg�teni. Az adott k�r�lm�nyek k�z�tt egy vil�gszervezetnek sokkal nagyobb es�lye l�tszott arra, hogy magyar �s nemzetk�zi p�ly�zatokon, egyh�zi f�rumokon t�mogat�st tal�ljon a s�lyos helyzetben �lő gy�lekezetek t�mogat�s�ra. M�sr�szt a vil�gm�retű �sszefog�sa a magyar nyelvű baptist�knak nagyobb es�lyt teremt a k�lcs�n�s seg�ts�gny�jt�sra, k�z�s programok szervez�s�re, k�z�s kiadv�nyok megjelentet�s�re
 
�Mi, a vil�g minden t�j�n �lő magyar baptist�k hivatalosan kinyilv�n�tjuk, hogy megalap�tjuk a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�t.
J�zus Krisztus egyetemes anyaszentegyh�z�nak r�szek�nt a teljes Szent�r�st tekintj�k hit�nk �s �let�nk zsin�rm�rt�k�nek, �sszhangban az egyetemes kereszty�n hitvall�sokkal (Apostoli hitvall�s �s Nicea-Konstantin�polyi hitvall�s), valamint a Baptista Vil�gsz�vets�ghez tartoz� gy�lekezetek t�bb �vsz�zados gyakorlat�val, tan�t�s�val �s szab�lyaival. A Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek c�lja: hit�nk elm�ly�t�se, k�z�s misszi�i tev�kenys�g�nk előmozd�t�sa, �sszetartoz�sunk megvall�sa �s erős�t�se, hitbeli �s lelki k�z�ss�g�nk kifejez�se.�   (r�szlet az MBVSZ alapszab�ly�nak bevezet�s�ből)

A Vil�gsz�vets�g programja

 

1. A k�z�s bibliaolvas�st. 1999-ben � elősz�r t�rt�nelm�nkben � k�z�s bibliaolvas� kalauzt (�h�tat �99) jelentetett meg a Vil�gsz�vets�g.
2. Fontosnak tartjuk a k�z�s im�dkoz�st. Az �h�tat �99 minden vas�rnapra imat�m�kat ad.
3. Fontosnak tartjuk a k�z�s �nekl�st. Ennek �rdek�ben az alap�t� 3 sz�vets�g megkezdte egy � r�szben k�z�s � gy�lekezeti �nekesk�nyv szerkeszt�s�t. A munka j�l halad.
4. Fontosnak tartjuk a nagy testv�ri tal�lkoz�kat. Ez�rt tervezz�k 2000 augusztus�ra a II. vil�gtal�lkoz�t � Budapest ut�n Nagyv�radra � a millennium jegy�ben.
5. Fontosnak tartjuk a sz�vets�gi vezetők rendszeres tal�lkoz�it, melyeken megoszthatjuk egym�ssal �r�m�nket �s gondjainkat, terveket k�sz�thet�nk �s egy�tt k�rhetj�k Urunk �ld�s�t a magyar baptista misszi�ra.
6. Fontosnak tartjuk az inform�ci�-cser�t. Ez�rt hivatalos lapjainkban rendszeresen besz�molunk egym�s eredm�nyeiről, gondjair�l, felh�v�sokat tesz�nk k�zz�. Lehetős�g szerint � saj�t r�di�- �s t�v�műsorainkban � megsz�laltatjuk a t�rssz�vets�gek vezetőit, k�pviselőit.
7. Megh�vjuk egym�st k�zgyűl�seinkre, konferenci�inkra.
8. Seg�tj�k sz�tsz�rts�gban � �s olykor igen neh�z anyagi k�r�lm�nyek k�z�tt � �lő testv�reinket.
9. Katasztr�f�k eset�n, mint pl. a tiszai �rv�z, vagy a jugoszl�viai h�bor�, k�l�n�s figyelemmel k�s�rj�k testv�reink sors�t, �s minden eszk�zzel seg�tj�k őket.
10. Arra igyeksz�nk, hogy a L�lek egys�ge meghat�roz� legyen k�z�tt�nk, szemben b�rmif�le sz�th�z�st kezdem�nyező erővel.            (r�szlet az MBVSZ alapszab�ly�nak bevezet�s�ből)
 
A Vil�gsz�vets�g k�z�s tev�kenys�gei

 

A MABAVIT, a magyarnyelvű baptist�k vil�gtal�lkoz�j�nak rendszeres megszervez�se
A k�z�s �h�tat szerkeszt�se, gondoz�sa �s kiad�sa
A k�lcs�n�s seg�ts�gny�jt�s �sszehangol�sa
A k�z�s gy�lekezeti �nekanyag kialak�t�sa
A sz�vets�g vezetőinek rendszeres tal�lkoz�ja �s eszmecser�je
A k�lcs�n�s t�j�koztat�s �s inform�l�s a h�rom alap�t� sz�vets�g lapjain � B�keh�rn�k, Szeretet �s Evang�liumi H�rn�k - kereszt�l
 
A Vil�gsz�vets�gről �vsz�mokban

 

1995 augusztus�ban Tahiban vetőd�tt f�l elősz�r a Vil�gsz�vets�g l�trehoz�s�nak gondolata, de ez csup�n terv maradt.
1997. m�jus 15-�n Nagyv�radon t�rgyalt a h�rom magyar nyelvű sz�vets�g vezetője - Kulcs�r S�ndor, az �szak-Amerikai Magyar Baptist�k Sz�vets�gnek eln�ke, Mike B�la, a Rom�niai Magyar Baptist�k Sz�vets�g�nek eln�ke �s Dr. Alm�si Mih�ly, a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z eln�ke - Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek megalak�t�s�r�l. Meg�llapodtak arr�l, hogy a Vil�gsz�vets�g Budapesten, Nagyv�radon �s New Yorkban tart fenn k�pviseletet.
1997-ben az al��r�k Mike B�l�t, a Rom�niai Magyar Baptist�k Sz�vets�g�nek eln�k�t k�rt�k f�l a vil�gsz�vets�g eln�ki teendőinek ell�t�s�ra.
1998 m�jus�ban Budapesten tartotta �l�s�t a Vil�gsz�vets�g eln�ks�ge a Vil�gsz�vets�g jogi k�pviselőj�vel, amelyen megvitatt�k a szervezet megalakul�s�nak jogi k�rd�seit, valamint t�j�koztatt�k az �l�s egy r�sz�n jelenl�vő dr. Steve Booth-t, a D�li Baptista Sz�vets�g magyar nyelvű misszi�j��rt felelős igazgat�t, aki teljes t�mogat�s�r�l biztos�totta a jelenl�vőket.
1997-ben az al��r�k Mike B�l�t, a Rom�niai Magyar Baptist�k Sz�vets�g�nek eln�k�t k�rt�k f�l a vil�gsz�vets�g eln�ki teendőinek ell�t�s�ra.
1998 m�jus�ban Budapesten tartotta �l�s�t a Vil�gsz�vets�g eln�ks�ge a Vil�gsz�vets�g jogi k�pviselőj�vel, amelyen megvitatt�k a szervezet megalakul�s�nak jogi k�rd�seit, valamint t�j�koztatt�k az �l�s egy r�sz�n jelenl�vő dr. Steve Booth-t, a D�li Baptista Sz�vets�g magyar nyelvű misszi�j��rt felelős igazgat�t, aki teljes t�mogat�s�r�l biztos�totta a jelenl�vőket.
1999. november 10-i budapesti eln�ks�gi tan�cskoz�son elhat�rozz�k, hogy a MABAVIT II-t 2000. augusztus 11-13 k�z�tt rendezik Nagyv�radon.
 
A Vil�gsz�vets�g eln�kei

 

1997-1999 Mike B�la, a Rom�niai Magyar Baptist�k Sz�vets�g�nek eln�ke
1999-2000 Dr. Alm�si Mih�ly, a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z eln�ke
2000-2002 Kulcs�r S�ndor, az �szak-Amerikai Magyar Baptist�k Sz�vets�gnek eln�ke
2002-2003 Dr. Simon J�zsef, a Rom�niai Magyar Baptist�k Sz�vets�g�nek eln�ke
2003-2004 Borz�si Istv�n, a Rom�niai Magyar Baptist�k Sz�vets�g�nek eln�ke
2004-2006 Dr. M�sz�ros K�lm�n, a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z eln�ke
(Jelenleg Dr. Herjeczki G�za, az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g aleln�ke)

                      H�l� Gyula, MABAVIT H�rmond�, 2. oldal

A j�vő �tja

A MABAVIT III. a Magyar Baptista Vil�gsz�vets�g rendezv�nye. J�llehet sokmindent k�z�sen tervezt�nk, szervezt�nk, a munka dand�rja ez�ttal a magyarorsz�gi testv�reknek jutott: az egyh�z vezetőinek, megb�zott szervezőknek �s a debreceni gy�lekezet testv�ris�g�nek. Elismer�s �s k�sz�net illeti őket ez�rt. Sőt, m�g valami, amit egyenlőre m�g csak rem�nys�gben �rhatok le: erőfesz�t�seik ut�n az �r�m, - egy j�l szervezett �s �ld�ssal telő, sikeres vil�gtal�lkoz� feletti �r�m. Ezt igaz�n az �r tudja �s fogja megadni szolg�l� testv�reinknek.
 
Igen "nagy" c�met kaptam a vil�gsz�vets�g alkalmi kiadv�nya szerkesztőitől: A j�vő �tja. Mint ahogy az a feladat is nagy, megtisztelő, amit mint az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g erre felhatalmazott k�pviselőj�re, r�m biztok. "A j�vő �tja / Az MBVSZ soros eln�k�nek v�rakoz�sai." A j�vőt nem tudom. V�rakoz�saim, elk�pzel�seim vannak. Valamit h�t ezekről, abban a rem�nyben, hogy Urunk j�vőt ad m�g a tizedik �v�ben j�r� Magyar Baptista Vil�gsz�vets�gnek.
 
H�l� Gyula testv�r ir�s�b�l (Mabavit H�rmond�) egy kis r�l�t�sunk lehet az eltelt kilenc esztendőre. A sz�vets�g 1997-es megalakul�s�ra, a h�rom sz�vets�g vezetője �ltal megfogalmazott eredeti tervekre. A programok egy r�sze teljesedik, egy r�sze m�dosult, s van ami eddig m�g nem val�sult meg. Ez minden szervezetn�l megt�rt�nik. �r�l�nk az imm�r harmadik nagy tal�lkoz�nak, mindannyian �r�mmel v�rjuk az �venk�nt - k�z�s munka eredm�nyek�nt megjelenő �h�tatot. Sajn�ljuk, hogy nem j�tt l�tre a k�z�s �nekesk�nyv, de annak az�rt �r�l�nk, hogy lett k�t kiv�l�, �j �nekesk�nyve a magyar baptist�knak.
 
A vil�gsz�vets�g "soros eln�ke" egy r�vid időre, k�t �vre kap megb�z�st. Ez azt is jelenti, hogy vagy k�pes egy�tt dolgozni munkat�rsaival �s előseg�ti a sz�vets�g munk�j�t, vagy a saj�t elk�pzel�seihez ragaszkodva, azok megval�s�t�s�n f�radozik, de az időkeret miatt esetleg a r�gi sem folytat�dik, az �jra pedig nem ker�l sor.
 
Előszőr is szeretn�m r�szleteiben �ttekinteni a vil�gsz�vets�g pillanatnyi fel�p�t�s�t: megimerni munkat�rsaimat, meg�rteni a t�bbsz�r�sen �tdolgozott, jelenleg �rv�nyben l�vő szervezeti szab�lyzatunkat �s a sz�vets�g jogi st�tusz�t.
      Azut�n szorgalmazni fogom, hogy a vil�gsz�vets�g munkat�rsai rendszeresen �s folyamatosan kapcsolatban legyenek egym�ssal - ez alapfelt�tele is egy műk�dők�pes vil�gsz�vets�gnek.
      Keresni fogom a m�dj�t annak, hogy eljussunk oda, hogy a vil�g magyar baptist�i - b�rhol is lakjanak, egym�ssal szoros testv�ri kapcsolatban �lhessenek. Politikai hat�rok lehetnek, mert vannak is, de lelki v�laszfalakat fenntartani, mik�zben politikai hat�rok�rt panaszkodunk - �rtelmetlen dolog, Mester�nk bizony�ra k�pmutat�snak nevezn� ezt. Az a c�lom, hogy mielőbb eljussunk oda, hogy j�llehet �n Szokoly�n, a B�rzs�ny hegys�g egy kis faluj�ban sz�lettem, de otthon �rezhessem magam a New York-i testv�rek k�z�tt �ppen �gy, mint Nagyv�radon, Kossuthfalv�n, Debrecenben, vagy a Szil�gys�gban. �s term�szetesen, hogy r�m is �gy tekintsenek, mint k�zűl�k egyre. Nem vagyunk �s nem lesz�nk egyform�k, de az�rt testv�rek, azok vagyunk, m�ris.
      Elv�laszthatnak benn�nket egym�st�l hat�rok, t�vols�g, kor, anyagi lehetős�gek, szok�sok, de egybek�t benn�nket az �rt�nk �let�t is f�l�ldoz� J�zus Krisztus, aki hozz�nk a mi anyanyelv�nk�n, a nek�nk legszebb magyar nyelven sz�lt �s sz�l, folyamatosan.
 
Term�szetesen alig v�rom a k�vetkező �vi �hitatot �s a k�vekező vil�gtal�lkoz�t is.
�ldja meg �s j�vővel is aj�nd�kozza meg Urunk a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�t!
 
Dr. Herjeczki A. G�za
a Magyar Baptista Vil�gsz�vets�g soros eln�ke
az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g aleln�ke
MABAVIT H�rmond�, 7. o.