Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evangéliumi Hírnök - Kossuth Lajos Amerikában .

2004. március - április

Kossuth Lajos Amerikában

1802. szeptemberében született Kossuth Lajos, a magyar reform-mozgalom élharcosa, a szabadságjogok világszerte ismert és ünnepelt magyar vezére. Számtalan írás, dokumentum és visszaemlékezés tanúskodik arról, hogy Kossuth Lajos nimbusza halála után is hosszú ideig élt a magyarságban, nemcsak az Óhazában, hanem az emigrációban élő amerikai magyarok körében is.

Kossuth Lajos, a magyar történelem egyik legismertebb alakja

Vajon mai ifjúságunk is így gondolja? Mit tartanak ma az emberek Kossuthról? Magam is azok közé tartozom, akik csak diákéveimet követően tudtam igazán felismerni és értékelni Kossuth Lajosnak a magyar történelemben betöltött jelentőségét. Feltűnt ugyan a számomra, hogy Kossuthról szinte minden magyar településen utcákat, tereket neveztek el, szinte megszámlálhatatlan Kossuth-szobor áll országunk városaiban, községeiben, de ez nem állt egyenes arányban azzal, ahogyan Kossuth személyét tanították a magyar történelemben. Ma már nyugodtan megállapíthatjuk, hogy bár az elmúlt 40 esztendőben mérhetetlen sokszor hallottuk azt a szót, hogy "szabadság", mégis más értelmet hordozott. A diktatórikus elnyomó hatalom a szabadság sajátságos értelmezését egyedüli igazságként sajátította ki. Ez a szabadság-fogalom nem azonos Kossuth szabadságeszméjével, amely az idegen hatalomtól való függetlenséget tartotta szabadságnak, amelyért küzdött, és amelynek oltárán feláldozta személyes szabadságát, tehetségét és tudását is. Természetes tehát, hogy az elnyomó hatalomnak nem állt érdekében ifjúságunk felettébb való informálása Kossuthról. Bátran állíthatjuk tehát, hogy Kossuth Lajos ismertségének csökkenése nem csak az idő múlásával, hanem egy tudatos tendencia eredményeként is magyarázható.

Ki volt tulajdonképpen Kossuth Lajos?

Kossuthfalvi és udvardi Kossuth Lajos 1802 szeptemberében született Monokon, Kossuth László és Wéber Karolin gyermekeként. Tanulmányait Sátoraljaújhelyen, Eperjesen és Sárospatakon folytatta, majd Pesten tett sikeres ügyvédi vizsgát. Országgyűlési képviselőként az "Országgyűlési Tudósítások" című újságjának elindításával vált ismertté. Már ekkor feltűnt tehetsége és szembenállása is Bécs politikájával. 1840-ben a Pesti Hírlap főszerkesztőjeként rövid idő alatt a lapot Magyarország legnépszerűbb sajtóorgánumává fejlesztette, amelyet nem nézett jószemmel a Habsburg birodalom vezetése. 1847-től Pest vármegye követe lett az országgyűlésben. Batthyány kormányában pénzügyminiszter, majd a kormány helyébe lépő országos Honvédelmi Bizottmány elnöke. 1849- április 14-én a debreceni Nagytemplomban, mint az ország kormányzó elnöke kimondatja a Habsburg ház trónfosztását.

A szabadságharc bukását követően török földre emigrált, ahonnan az Amerikai Egyesült Államok intervenciója szabadította ki. Az 1851-es amerikai körutazását követően először Londonban, majd 1865-től az olaszországi Torinóban telepedett le, itt élt és itt fogadta magyar tisztelőit 1894-ben bekövetkezett haláláig. Halála után Budapesten, a Kerepesi úti temetőben helyezték örök nyugalomra.

A függetlenségért küzdő Kossuth "Magyarország Washingtonja"

Kossuth Lajos élete végéig elszántan küzdött a szabadság eszméjéért, nem tűrt megalkuvást, amikor Magyarország függetlensége volt a tét. Magyar politikustársaival is szemben állt, a magyar történelem olyan tiszteletben álló alakjaival, mint Széchenyi István vagy Deák Ferenc. Mindkettőjük Bécs iránti barátságosabb politikája miatt.

Kossuth Lajos társadalmi támogatottságát mind a jobbágyság, mind a nemesség körében a közös nemzeti érdek elfogadtatásával nyerte meg. Kossuth érdekegyeztető politikája révén bírta az egész nemzet rokonszenvét. Mint a tettek embere a gyors, az egész társadalmat érintő változások híve volt. A válságos pillanatokban azonnal cselekedett.

Kossuth kiválóan hatásos szónok volt. Reményt nyújtott az elnyomottaknak, büszkeséget öntött a nemesek szívébe. Azt írják róla, hogy amikor beszélt, "a nép sírt, mint ahogy sírnak az oroszlánok". Néhány szóval, "édes zengésű hangjával" egy perc alatt több sikert ért el, mint bármelyik kortársa. Nagyhatású beszédei tiszteletet keltettek a már emigrációban tett amerikai látogatása alkalmával is. Óriási nemzetközi tekintélynek örvendett és nemcsak a magyarság körében. Amíg Debrecenben a "magyarok Mózesének" hívták, amerikai látogatása alkalmával Európa Washingtonjaként emlegették. New York-ban 1851-beli látogatása során az ujjongó nép úgy köszöntötte a magyar szabadsághőst, mint Washington megtestesült szellemét. New York-ban érkezése hírére a fellobogózott utcákon százezrek tolongtak, Kossuth hintójára minden ablakból virágeső hullott. Tiszteletére pénzt verettek, amely egyik oldalán Kossuthot ábrázolta ezzel a felirattal: "Kossuth Lajos, Magyarország Washingtonja."

Nagyszerű beszédeivel fellelkesítette a tömegeket, tiszteletet váltott ki a politikusokból. Tudvalevően Kossuth, mint fiatal ujságíró a börtönben tanult meg angolul a magyar és az angol Biblia segítségével. Beszédeiben számtalanszor hangoztatta meggyőződéses véleményét arról, hogy "sohasem volt ügy igazságosabb, mint a magyar ügy." Bármilyen igazságos is volt a Kosssuth által képviselt magyar nemzeti ügy, bármilyen hatásosan lépett is fel annak érdekében, bármennyire is nagy volt Kossuth támogatottsága, Magyarország sorsáról - éppúgy mint 1956-ban - a nagypolitika döntött.

Kossuth Lajost a világtörténelem ma is a demokrácia egyik úttörőjeként tartja számon. Élete végéig - az emigáció éveiben is - megmaradt a "szabadság bajnokának". Személye méltán válhatott nemzeti öntudatunkban a demokratikus gondolkodás példaképévé. A magyarság szabadságvágyát, igazságkeresését összességében Kossuth egyénisége és élete fejezi ki a legjobban.

Kossuth emlékét mindig is ápolták Amerikában

A múlt század második évtizedében az Amerikába emigrált magyarság gondosan ápolta Kossuth emlékét. Az 1851-es diadalmenet emléke éppúgy legendaként élt az Amerikába kivándorolt és szétszóródott magyarság körében, akár csak a híres alföldi toborzóútja, amely itthon megalapozta Kossuth Lajos népmesei hősként, sőt már már "prófétaként" való tiszteletét. A hazától távol élő amerikai magyarok számára Kossuth emlékének ápolása összetartó erő volt. A különféle magyar egyházak, civil szerveződések, magyar újságok összefogása révén New York városában szobrot emeltek a tisztelet övezte népvezér, Kossuth Lajos emlékére. A Riverside Drive-on emelt Kossuth-szobor felavatása feledhetetlen ünnepként vonult be az amerikai magyarság történelmébe, de New York város életében is jelentős eseménynek számított.

(2. rész)

1928. március 15-én a szoboravatás ceremóniáján nem csak a tengerentúli magyarok vettek részt, hanem kiválóságok érkeztek az Óhazából is. Képviseltette magát a magyar országgyűlés, a vármegyék, a városok, és a társadalmi egyesülések is. Magyarországon az utazás megszervezésére megalakították a Magyar Nemzeti Kossuth Zarándokbizottságot, akik hat napos tengeri utazást hirdettek a jelentős eseményre, Kossuth Lajos New York-i szobrának leleplezési ünnepségére. A hivatalos kiküldöttekkel együtt önkéntes turisták nagy csoportja utazott Amerika felé a március 7-éb Cherbourgból induló Olimpic gőzhajón. A New-York-i fogadtatásról így ír dr. Somogyi Barnabás testvér 1978-ban megjelent jubileumi cikkében:
 
"Az érkezés napján a szobor leleplezésének előestéjén New-York City-ben különös hangverseny üdvözölte a 600 hivatalos küldöttet és a csatlakozó újhazai magyarokat. Az idős Rockefeller ülőhelyét őrző baptista templom, a Park Avenue Baptist Church fogadta be a Kossuth emlékének hódoló magyarokat és a templom nevezetes harangjain szívmelengető magyar dallamok szólaltak meg a harangjátékot vezető, francia származású müvész irányításával. A sorrend címlapján ezt olvassuk: "Recital of Hungarian Folk Songs by Kamiel Lefévere on the Rockefeller Memorial Carillon on the occasion of the Unveiling of the Statue of Louis Kossuth." A Rockefeller emlékharangok a Magyar Himnuszon, a Szózaton, a Térj magadhoz, drága Sionon és a Magyar Zsoltáron kívül a következő magyar népdalokat játszották: Mikor én még legény voltam, Tele van a város akácfa virággal, Kitárom reszkető karom és Rákóczi imádsága. A baptista templom nagytekintélyü lelkésze, Harry Emerson Fosdick, aki a Rockefeller Alapítvány jótékony munkájában is szerepet vitt, üdvözlő soraiban Kossuthot a magyarok fölszabadítójának nevezte. Az elhangzó énekekről és dalokról így ír? "The spirit of the Hungarian people lives in these songs even as it lived and found expression in the career of their greatest patriot."
 
A többi egyházhoz hasonlóan az amerikai magyar baaptisták is alakítottak Kossuth-szobor Bizottsságot. A szobor leleplezésével kapcsolatos Kossuth Estély 32 programpontból állt, ezek között 10 perces szónoklatok hangzottak el "Kossuth Lajos életéből", "Kossuth Lajos és a magyar szabadság" valamint "Kossuth, Jézus tanainak szolgálatában." címmel. A New York-i, helyi énekkar mellett énekelt az East Orange-ban működő Magyar Baptista Szeminárium dalárdája is, egyik hallgatója, Csopják Kornél hegedű- és zongoraszólót adott elő. Elhangzott a Talpra magyar, elszavalták angol fordítását "Up, up magyar" címen és elmondták "megevangélizált" utánköltését "Térdre magyar" címen.
A detroiti Kossuth-szobor Bizottság a New York-i szobor felállítása érdekében 1927. február 21-én gyülést tartott, melyen a tanulmányúton ott tartózkodó, későbbi magyarországi baptista elnök, Somogyi Imre Kossuth Lajosról, mint a vallásszabadság hőséről emlékezett meg.
 
Kossuth emléke nem halványult el
 
Amerikában a szabadság eszméje örökre bevésődött a lelkekbe. Generációk őrzik a szabadságért küzdők vezéralakjának, Kossuth Lajosnak emlékét, és bár ezt talán itthon sokan nem is gondolják, Washingtonnal, Lincoln Ábrahámmal együtt Kossuth neve is ismerősen cseng mind a mai napig az amerikai emberek fülében, és igyekszem hozzátenni, nem csak a magyar származású polgárokéban.
 
Már 1948-ban a magyar forradalom és szabadságharc 100. jubileumán számtalan megemlékezés idézte föl a legendás időket, benne Kossuth Lajos alakját. A magyar egyházak ünnepi Kossuth-megemlékezéseket rendeztek, amelyen részt vettek az Amerikában élő őslakosok képviseletében, az irokéz indiánok vezetői is. A New-York-i ENSZ képviseleten, a Szent János katedrálisban és a 80-ik utcában levő magyar baptista templomban megtartott ünnepségekre elkísérte az idiánok vezetőit Rev. Kocsis Imre az 80. utcai baptista gyülekezet lelkipásztora. Megható jelenet játszódott le a Hudson folyó partján, amikor Rickard indián törzsfőnök a szabadságszerető magyar nép iránti tisztelete jeléül a hóval borított dombon álló ércalak, Kossuth Lajos New-York-i szobra elé nagy virágcsokrot helyezett. Korabeli jelenlévők írják, hogy ünnepélyes pillant volt, amikor az ezeréves, vihartól vert kicsiny árva nép világhírű hőse Kossuth Lajos előtt tisztelgett a nagy Amerika őslakóinak kései leszármazottja, az akkor élő törzsek képviselője.
 
Több mint ötven év telt el a szabadságharc jubileuma óta, de Kossuth ismertsége ma sem csökkent Amerika földjén. Az interneten böngésző mai nemzedék nem ritkán találkozik olyan érdekes információkkal, hogy Észak-Amerikában számtalan Street, Road, Avenue, Place, Park viseli Kossuth nevét. Kossuth emlékét városok őrzik, emlékplaketteket adnak ki, szobrokat állítanak a tiszteletére, épületek viselik a nagy magyar szabadságharcos nevét. A Washingtonba levő Kossuth Házban működik az Amerikai Reformszövetség központja, amelyen a Kossuth domborművet Bodó Sándor magyar baptista alkotóművész testvérünk készítette. Érdemesnek tartom néhány város nevét megemlíteni, ahol Kossuth emlékművek találhatók: New York City, Washington DC, New Orleans, LA, Pittsburg, PA, Trenton, NJ, Colombus, OH, Port Colborne, ONT, Los Angeles, CA, Cleveland, OH, Algona, IA.

Kossuth Ház, Washington; Kossuth Lajos dombormű, Dodó Sándor alkotása

 
Szintén az interneten olvashatunk arról, hogy 1996-ban Mississippi államban március 15-ét a 'magyar nemzet szabadságának és függetlenségének napjaként' ünnepelték, amikor ünnepi kiáltványt tettek közzé `Town of Kossuth State of Mississippi Proclamation" címmel. És, hogy csak a legérdekesebbeket említsem, az Amerikai Egyesült Államokban van Kossuth megye Iowa államban, sőt Manitowoc megyében (Wisconsin) Kossuthról elnevezett amerikai baptista gyülekezet is működött.
 
Az 1928-ban felavatott hírneves New York-i Kossuth szobrot a Riverside Driveren, 2002. májusában az Észak-Amerikában járt Magyarországi Baptista Egyház Központi Énekkara is felkereste. Énekeseink tisztelegtek Kossuth emléke előtt és az amerikaiak megbecsülését viszonozva, a szobor talapzatáról az amerikai himnuszt énekelték el.
 
A 200 éve született szabadsághős, Kossuth Lajos emlékéről az Egyesült Államok mai vezetői sem feledkeztek meg. George W. Bush elnök, emlékezve a magyar szabadság úttörőjére üzenetben köszöntötte a Kossuth Lajos születésnapjának 200. évfordulójáról emlékező amerikai magyar szervezeteket. "Kossuth üzenete továbbra is inspirálja az amerikai állampolgárokat, s a szabad és független Magyarország megvalósításáért küzdő magyarok nemzedékeit. Ma valóság az, amit ő előre látott, s az Egyesült Államok büszke arra, hogy Magyarország az egyik legszorosabb barátja és szövetségese."
 
Jelen írásomat tekintse a kedves olvasó főhajtásul Kossuth Lajos munkássága és az általa képviselt szabadság eszméje előtt tudva azt, hogy az emberiség számára az igazi szabadságot a mi Urunk, Jézus Krisztus hozta el. Bárcsak minél többen fogadnák el az általa felkínált szabad életet azáltal, hogy mindennapjaikat az Ő irányítása alatt élik.

           Marosi Nagy Lajos (Múlt, Jelen, Jövő, Baptista Naptár, 2003, Budapest

Irodalom:

1.Zarándokutazás Amerikába, a Magyar Nemzeti Kossuth Zarándokbizottság kiadványa Budapest, 1928. 2. Dr. Somogyi Imre: Kossuth Amerikában 1941. 3. Élet és Jövő - református egyházi lap 1948. március 20.-i száma 4. Dr. Takaró Géza: Indián főnökök magyarok között - Reformátusok Lapja 1948. 5. Dr. Somogyi Barnabás: 50 éves a NewYork-i Kossuth szobor 1978. 6. Máté Zoltán: Kossuth és 1848.- Evangélikus Naptár 1998. 7. kossuthfalvi és udvardi Kossuth Lajos - http:// www. deltav.hu/links/1848/nevek/Kossuth.htm 8. Magyar Nemzet - LXV. évf. 222. szám 2002. szeptember 23. 9. Zágoni Jenő 2002: Kossuth-emlékév B Szózat XII. évf. 5. szám