Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSZI�S  K�RK�P - Evang�liumi H�rn�k .

2003. �prilis -  A JUGOSZL�VIAI MISSZI�R�L K�RDEZT�K NY�L ZOLT�NT,  a d�lvid�ki magyar baptist�k vezet�j�t

Ny�l Zolt�n testv�rrel besz�lgettem az elm�lt hetekben. A m�rciusban megkezdett misszi�s besz�mol�k sorozat�ba k�rtem t�le egy �r�st. Ez�ttal nem egy "k�rk�pet" kaptam, hanem egy speci�lis misszi�s ajt�nyit�sr�l sz�l� besz�mol�t. Ny�l Zolt�n testv�r elmondta, hogy B�cs Tapoly�n (Pacs�rt�l mintegy 20 km-re) egy olyan int�zm�ny l�trej�tt�ben seg�tkeznek, amilyen az eg�sz orsz�gban sincs. A nyitott ajt� az evang�lium tov�bbad�s�nak is eszk�ze lesz, hiszen m�ris sokszor ad�dott alkalma arra, hogy J�zus Krisztusr�l, a Bethesd�k irgalmas Ur�r�l sz�ljon az �rdekl�d�knek. �ld�st k�v�nunk szolg�latukra.

BETHESDA
 
Els� tal�lkoz�sunk k�t �ve volt kar�csonykor, amikor egy ismer�s �js�g�r�n� felh�vta a figyelmemet egy fogyat�kosokkal, els�sorban mozg�ss�r�ltekkel foglakoz� n�i csoportra. Egy �zemi �tkez� hideg-rideg term�ben n�h�ny szelet kal�cs mellett "�nnepeltek". A Samaritan's Purse cip�sdoboz aj�nd�kaival lept�k meg �ket. (Ezt az akci�t m�r nyolc-t�z �ve v�gezz�k kar�csonyt�jt, t�bbezer csomagot kiosztva �vente. Azt hiszem, ez alkalommal nagyon j�l megtal�ltuk a r�szorul�kat, akik �nfeledten tudtak �r�lni minden apr�s�gnak.) A kezdeti bizalmatlans�g ut�n -kik ezek, mit akarnak-, a csomagok tartalma oldotta a helyzetet. Amint kider�lt, semmilyen �llami int�zm�ny nem gondol k�l�n erre a gyermekcsoportra, ugyan�gy m�sok sem. Mi voltunk az els� szeretetszolg�lat, akik megl�togatt�k �ket. A besz�lget�sek, egy�ni sorsok meghallgat�sa ut�n d�bbent�nk r� a val�s helyzetre. Fel�nk egy�bk�nt is az �tlagembernek az jut, hogy tengeti az �let�t, m�t�l holnap �l, de akinek fogyat�kos gyermeke van...! Orvost�l orvosig rohan, k�rh�zt�l k�rh�zig fut, gy�gyszerhi�ny, kiad�sok v�get nem �r� neh�zs�gek k�zepette �l. Valamit tenni kellene - gondoltuk. Kisebb seg�lyek beszerz�se, eljuttat�sa ut�n a k�vetkez� alkalommal Szenczy S�ndor testv�rrel l�togattuk meg �ket (A Magyar Baptista Szeretetszolg�lat vezet�je). Egy dohos, pen�szes konyh�ban szorongtak, ahol se leveg�, se f�ny nem volt. Mozg�ss�r�lt napk�zit szeretn�nk l�trehozni - mondt�k. Kis seg�ts�ggel adapt�lhat� ez a helyis�g. M�r l�trehoztak egy bejegyzett n�i szervezetet is, 5 (�t) doll�r alapt�k�vel! Valamit tenni kellene - gondoltuk. A konyha mellett k�t nagyszoba, sz�les folyos�, romos �p�let volt. Amennyiben ez adapt�lhat� lenne ...
 
A l�togat�s ut�n postafordult�val �rkezett a jelz�s - jav�ts�tok amit lehet. Tavaly okt�berben belekezdt�nk egy, szinte a lehetetlennel hat�ros v�llalkoz�sba. Amikor eg�szs�ges �letk�pes szem�lyek sem k�pesek a csal�djukat fenntartani, hogyan fogunk mi mozg�ss�r�lt napk�zit l�trehozni, �s adom�nyokb�l fenntartani. Belekezdt�nk a fel�j�t�sba a sz�l�k seg�ts�g�vel, saj�t �nk�nteseinkkel. A kezdetekben, akik csak megn�zt�k az �p�letet, csak legyintettek - "nem lesz ebb�l semmi" - megjegyz�ssel fak�pn�l hagytak benn�nket.
 
Azt�n megmozdult valami...
Egy, az �kumenikus Szeretetszolg�latn�l beadott p�ly�zatunk elfogad�st nyert egy�vi m�k�dtet�sre. H�rom szervezet (Hera n�i klub, Baptista Szeretetszolg�lat k�pviselete, �s az �kumenikus Szeretet Szolg�lat helyi k�pviselete) megegyezett abban, hogy maxim�lisan a mozg�ss�r�lt napk�zi �gye mell� �ll, ugyanakkor helyi sz�kh�zk�nt haszn�lja az �p�letet.
      Azokban a napokban egy d�lut�ni iskolai foglalkoz�s v�g�n egy gy�l�s szevez�d�tt. Egyik r�sztvev�je ismer�s volt. Besz�lgett�nk, majd �gy tal�lomra r�k�rdeztem: nem t�mogatn�tok egy mozg�ss�r�lt napk�zit esetleg? Nem hitt a f�l�nek - mivel a fogyat�kosok �ve a 2003-as �v, egy ilyen projektum ut�n kutattak! Hihetetlen? Nek�nk igen. Gondvisel�s. Egy �jszaka alatt elk�sz�lt a projektum, �s m�snap el�adtuk a polg�rok gy�l�s�n a szomsz�dos kisv�rosban, Topoly�n. J�magam ismeretlen falusi lelk�szk�nt jelentem meg, ahol a helyi vezet�k ismeretett�k a fontos k�z�gyeket, majd szer�nys�gem az egyetlen igaz�n komoly civil kezdem�nyez�st. A t�t nagy volt, ugyanis a jelenlev� polg�rok szavazatai jelentett�k a fontoss�gi szempontokat. Iskolafel�j�t�sok, sz�l�szetadapt�ci�k k�zepette elt�rp�lt egy kis "Bethesda-projektum", ahogy mi elnevezt�k �tlet�nket. V�g�l szavaz�sra ker�lt sor. A tizenegyn�h�ny aj�nlatb�l kiemelten fontos lett a Bethesda! A jelenlev� n�h�ny sz�l� k�nnyekre fakadt. Mindennapi k�zdelmes �let�kben v�gre egy kis rem�nysug�r! Sorra h�l�lkodtak, nem tudt�k elhinni. �n is �gy �reztem, nem csak ember van a dolgok m�g�tt.
      Az USAID helyi szervezete az ADF (America's Development Foundation) hivatalos projektumai k�z� emelte elk�pzel�s�ket. Kisebb-nagyobb t�mogat�k sora jelentkezett, vagy mutatott k�szs�get a seg�t�sre. A hosszas egyeztes�sek k�zepette sokszor r�mk�rdeztek: - rendben van, seg�t�nk, de mondja m�r el k�rem, mi az a Bethesda?
      Isten Ig�j�t hirdethetem ilyenkor.
 
2002 kar�csony�n m�r a f�lk�sz �p�letben �nnepelt�k Megv�lt�nk sz�let�s�t. M�g els� alkalommal h�szan voltunk, most kicsi volt az �p�let. Kilencven-sz�zan is lehett�nk, �s valahogy m�s volt a hangulat is. Bizakod�bb. Soli Deo Gloria.
      Egy kis f�ny az �jszak�ban, egy kis rem�ny a rem�nytelens�gben milyen sokat is jelent... K�zhely ugyan, de most �rv�nyes.
      A h�ten kezd�dik a teljes fel�j�t�s. A Magyar Baptista Szeretetszolg�lat alapt�mogat�s�t (�s a t�bbit - �nk�ntes munk�t, adom�nyokat, ig�reteket) az ADF megt�zszerezte! A projektum teljes �sszege �gy 25 000 US doll�r!
      �gy egy fel�j�tott, beb�torozott, j�l felszerelt �p�letet kapunk, j� es�lyekkel arra, hogy egy komoly mozg�ss�r�lt k�zpontot alak�tsunk ki, ahol testi, �s rem�nyeink szerint lelki fel�d�l�sh�z is juthatnak az arra r�szorultak. Persze, tov�bbi t�mogat�kra is sz�ks�g�nk van folyamatosan, sok munk�ra, �nk�ntesekre, stb, de a lehet�s�g adott.
      Csoda ez egy olyan orsz�gban, ahol az utols� �vtized s�lyos helyzetet teremtett gazdas�gi-politikai t�ren, ahol az �tlagember nagyon mag�ra van utalva.
 
      �gy �rzem, akt�van r�szt venni egy "Bethesda - napk�zi" l�trehoz�s�ban, anyagi �s lelki seg�ts�g megtal�l�sa �s tov�bbad�sa - ez is misszi�. Ahogyan mi megtapasztaljuk ezt, �gy most m�sok is r�szes�lhetnek benne.
      Fontos momentum m�g a helybeli m�dia pozit�v hozz��ll�sa. J� sajt�visszhangja van a nonprofit v�llalkoz�snak.
      Hol ebben a lelki munka? Isten csod�latos m�don utat nyitott nek�nk egy kisv�rosban, ahol m�r vannak �rdekl�d�k az Ige ir�nt. Esetenk�nt m�r voltak alkalmaink vel�k besz�lni. Mint t�rsalap�t�k, heti rendszeress�ggel tudjuk majd a m�jusra k�sz �p�letet haszn�lni. Terveink szerint kereszty�n alaptan�t�sok, bibliakurzusok, zen�s evangeliz�ci�k v�rnak r�nk �s az �rdekl�d�kre. T�r�d�s�nket a sz�l�k odafigyel�ssel viszonozz�k. Szeretn�nk vel�k is megismertetni a hit, a rem�ny �s a szeretet �r�k forr�s�t.
      Folytat�sa -rem�lem- k�vetkezik.
                                                           Ny�l Zolt�n