Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evang�liumi H�rn�k - 2002. november - Gy�lekezetek .
CHICAG� 

CHICAGOI H�REK
 
Gy�lekezet�nkben m�g ez �v elej�n olyan hat�rozatot hoztunk, hogy a sz�vets�g�nkh�z tartoz� gy�lekezetek lelkip�sztorait megh�vjuk egy-egy vas�rnapi szolg�latra 2002-ben. �gy ker�lt sor szeptember 29-�n dr. Herjeczki G�za detroiti lelkip�sztor l�togat�s�ra, akit elk�s�rt feles�ge �va, D�vid fia �s a detroiti �nekcsoport.
      M�r a szombat d�lut�ni chicag�i kir�ndul�sok is meg�rt�k az utaz�ssal j�r� f�rads�got - hallottam egy-egy elejtett mondatb�l. Egyesek el�sz�r l�tt�k a csod�latos Billy Graham Centrumot Wheatonban, amit a Navy Pier megtekint�se �s egy haj�kir�ndul�s k�vetett. J� lehetett azut�n a szombat esti csal�di besz�lget�s is, �s a r�vid pihen�s.

      Vas�rnap d�lel�tt im�ra M�t� B�lint �s Papp Lajos testv�rek buzd�tottak. A detroiti k�rus t�bbnyire �j �nekekkel szolg�lt, F�r B�la ford�t�saib�l �s ir�ny�t�s�val. Az ig�t dr. Herjecki G�za lelkip�sztor hirdette a Jeremi�s 6. r�sz�b�l, alkalmazkodva a mi d�lel�tti igesorozatunkhoz (mely tkp. az Evang�liumi H�rn�kben is k�z�lt vas�rnapi iskolai anyag).
      Engedetlens�g �s �t�let - Figyeljetek a k�rt szav�ra! "Isten egy�rtelm�en meg�zente Jeremi�s �ltal, hogy az �t�let elker�lhetetlen, hiszen minden pr�b�lkoz�s kudarcot vallott a n�p engedetlens�ge miatt. (Milyen balgatag az a mai h�v�, aki Jeremi�s ig�i �s a mai vil�gunkban tapasztalhat� esem�nyek ellen�re azt k�pzeli, hogy ilyen, vagy olyan m�dszerekkel megf�kezhet� a gonosz, megnevelhet� a b�neihez ragaszkod� ember.) Isten t�relme 2000 �vvel ezel�tt "elfogyott," Fi�t k�ldte el, mint egyetlen, utols� megold�st, mened�ket. Becsapja �nmag�t, aki m�g mindig rem�nykedik valami m�sban."


A detroiti k�rus, majd az �sszevont �nekkar �nekel, F�r B�la vezet�s�vel.

     K�z�seb�d ut�n folytattuk az Istent dics��t� �nekl�st; el�bb a detroiti testv�rek, de k�s�bb - amolyan "Hungarian Homecoming" form�ban - detroitiak �s chicag�iak egy�tt. Alig tudtunk meg�llni, hogy a d�lut�ni igehirdet�snek is helyet adjunk. De nem baj, mert majd folytatjuk Detroitban!
      Herjeczki testv�r d�lut�ni igehirdet�s�nek a c�me ez volt: Cser�ped�ny, s�torh�z, templom; a textus: 2Kor 6:14-18. A felem�s ig�r�l, h�tk�znapi �let�nkr�l, testi-lelki �ps�g�nkr�l, tisztas�gunkr�l sz�lva hallottuk, hogy a J�zus Krisztushoz tartoz�sunk nem egy "sz�ne," k�l�nleges von�sa az �let�nknek, hanem alapvet� saj�toss�ga, fundamentuma. Hogyan tekintenek r�d az emberek, vagy te �nmagadra? Az �v� az �leted? vagy csak �gy "r�ad�sul, mellesleg" vagy h�v�?
      Istennek legyen h�la az ilyen �szinte sz�vb�l �s szeretetb�l v�gzett szolg�latok�rt, mely egyben �p�t�, fel�d�t� �s Istent magasztal�. K�sz�nj�k detroiti testv�rek!

      Egy ritka sz�p, csal�dias alkalmunk volt okt�ber 6-�n, vas�rnap este. De�k Katy �s Josie sz�leik ir�nti �szinte szeretet�ket kifejezve, 40 �ves h�zass�gi �vfordul�juk alkalm�b�l asztali �nneps�get k�sz�tettek, melyen az eg�sz gy�lekezet r�szt vett. Ig�kkel, versekkel, �nekl�ssel k�sz�nt�tt�k De�k J�zsef �s Katalin testv�reket, k�v�nva Isten �ld�s�t �s vezet�s�t tov�bbi �let�kre. �r�l�nk, hogy h�l�s, b�k�s gyermek-sz�l� viszony mutatkozik meg e csal�dban. Legyen ez minden csal�dban �gy!
       Szab� Istv�n