Baptist TOP1000

 

A detroiti gy�lekezetről

Detroiti besz�mol�k 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evang�liumi H�rn�k - Gy�lekezeti h�rek (2004) .
DETROIT, Michigan

                                                                       kapcsol�k:    A detroiti gy�lekezetről
                                                                                         2003-as esem�nyek

(A f�nyk�pek miatt az oldal lassan t�lt�dik. T�relem k�pet terem.)

A detroiti imah�z - 1362 Chandler, LINCOLN PARK  MI  48146
313-381-7315 / 313-382-3735

2004. december

November 7-�n Kerekes Bal�zs �s Ir�nke elhozt�k elsősz�l�tt gyermek�ket, M�rk Benj�mint, hogy bemutassuk az �rnak. A gyermekbemutat�s szolg�lat�t Torma J�nos chicag�i nyugalmazott lelkip�sztor, a kisgyermek nagyapja v�gezte. A rokons�gb�l t�bben is jelen voltak. Miut�n az �rnak aj�nlottuk a kisfi�t �s �ld�st k�rt�nk �let�re, Herjeczki testv�r a gy�lekezetnek is bemutatta őt. Urunk �ld�s�t k�v�njuk a kisgyermek �s az eg�sz csal�d �let�re.


Kerekes M�rk Benj�min bemutat�sa

November 13-14-�n ifj�s�git tal�lkoz� sz�nhelye volt gy�lekezet�nk. Erről rem�lem kapok n�h�ny besz�mol�t, de addig is a k�pek k�z�l megmutatunk n�h�nyat.


Az Altered �s az Every Thursday egy�ttes vezeti szombat este az �nekl�st


Detroitiak a szombati vacsopra felszolg�l�sa előtt


Szolg�lattevők: jobb oldalt a k�t zenekar, majd Gerstner Korn�l, Dan L�szl�, Luk�cs J�nos, Kulcs�r Attila, (nem l�that�:) Pardi F�lix, Mik� Istv�n �s a helyi lelkip�sztor.

2004. november

A ny�r v�g�n Herjeczki D�vid visszaj�tt munkahelyi kik�ldet�s�b�l, K�n�b�l. Sz�mtalan k�pe k�z�l vagy 30-at megmutatott a gy�lekezetben is, s besz�molt pl. arr�l, hogy nem �rz�kelt semmif�le vall�sos �letet Pekingben, a 16 milli�s f�v�rosban. Kereszty�n templomot �sszesen egyet l�tott, de m�g a buddhista templomokat is alig-alig l�togatj�k.
      A misszi�s t�rsas�gok besz�mol�i �ltal�ban a vid�ki, kisv�rosi emberek k�z�tti misszi�r�l sz�lhatnak. Sok helyen m�g ma is "f�ldalatti" gy�lekezetek m�k�dnek. Utaz� misszion�riusok, lelkip�sztorok j�rj�k az orsz�got, egyik v�rosb�l a m�sikba mennek, �s �gy az �llami ellen�r�ket mindig megel�zik. Munk�juk nyom�n gy�lekezetek alakulnak. A l�togat� sz�m�ra is �rz�kelhet� kereszty�n misszi� csak Hong Kongban l�tezik.


   A "K�nai Nagy fal" egy �jj��p�tetlen r�sze, amit a turist�k nem l�tnak, de az �p�t�szek valahogy m�gis hozz� f�rtek.

      Mik� Istv�n is �lm�nyekkel gazdagon �rkezett haza egy g�r�gorsz�gi �tr�l, amelyre a Cedarville-i teol�giai tanulm�nyaihoz kapcsol�d�lag az egyetem szervez�s�ben ker�lt sor. Felkerest�k P�l apostol misszi�s �tjai j�n�h�ny �llom�s�t. Az �lm�nyt m�g gazdagabb� tette, hogy a l�tottakat teol�giai tan�rok magyar�zatai a Bibli�hoz k�t�tt�k. Istv�n a novemberi ifj�s�gin a fiatalok sz�m�ra tart majd egy r�vid �lm�nybesz�mol�t.
 
      Az id�n a szok�sos gar�zs-sz�l mellett m�g egy bake and kraft sale-t is rendezt�nk az imah�zunk parkol�j�ban. A s�tem�ny �rus�t�st majdnem elvitte a sz�l, olyan viharos volt az a h�tv�ge. A szeptemberi garage sale-re viszont kiv�l� id�t kaptunk. Szinte az eg�sz gy�lekezet ott volt a p�ntek-szombati alkalom valamelyik id�szak�ban. Az id�n el�g sok biblia-r�szletet (angol nyelven: Luk�cs Evang�liuma �s a Cselekedetek k�nyve) osztottunk sz�t a v�s�rl�k k�z�tt - a legt�bbet a gyermekeink. A fiatalok egy kis j�t�k sz�netre is tal�ltak alkalmat. K�zben Juh�sz S�ndor testv�r meg�p�tette az imah�z m�g�tt a r�g�ta tervezett rakt�r helyis�get.
 
      Szeptember elej�n F�r B�la testv�r�kn�l tartottunk gy�lekezeti pikniket. Kellemes id�ben, j� testv�ri l�gk�rben voltunk egy�tt az asztalok k�r�l - �lvezve az alkalmi testi-lelki eledelt. Sokat �nekelt�nk, m�gt�bbet r�plabd�ztunk.
 
      Most pedig �jra k�sz�l�d�nk az ifj�s�gi tal�lkoz�ra (�jra, mert hiszen az okt�ber eleji alkalmat m�s gy�lekezetben felmer�lt program miatt november 13-14-re kellett halasztanunk). Mindenkit szeretettel v�runk. Im�dkozzatok ti is �rt�nk �s az ifj�s�gi �ld�sai�rt.     M�t�

2004. j�nius

Az �v els� h�napjai is hoztak n�h�ny sz�p alkalmat gy�lekezet�nkbe. M�rcius elej�n megn�zt�k a Passi�t (The Passion of the Christ). A k�vetkez� vas�rnap d�lut�n egy�tt besz�lgett�nk a filmr�l. M�g azok is hozz� sz�ltak, akik nem l�tt�k, vagy nem is akart�k megn�zni. Egyik testv�r�nk �gy v�lte, erre is vonatkozik: Boldogok, akik nem l�tnak �s hisznek.
      Besz�lget�s�nk egyik l�nyeges f�lismer�se az volt, hogy P�l apostol szavai �rv�nyesek erre az esetre is: Csakhogy az evang�lium hirdettetik - ak�r sz�nb�l, ak�r sz�vb�l. Az�rt im�dkoztunk �s tessz�k n�ha az�ta is, hogy legyenek olyanok, akik megt�rnek a film k�zrem�k�d�s�vel.
      N�h�ny nagyobb egyh�z (k�zt�k az SBC is) igen sokat v�rt a filmt�l, �s az �vsz�zad legnagyobb evang�liz�ci�s lehet�s�g�nek tartja. N�h�ny h�nap m�lva �rdemes lesz visszatekinteni �s a hat�s�t is elemezni.
      Mi is elment�nk a toront�i ifj�s�gi tal�lkoz�ra, �s gyermekeink j�l �rezt�k magukat. Meg az �ket elk�s�r� feln�ttek is.
      �prilis m�sodik fel�ben �s m�jusban ism�t fizikai munk�khoz kellett fognunk az imah�z k�r�l. A j�rd�ink egy r�sz�t fel kellett �j�tanunk. A munk�latokat testv�ri k�zzel, sz�vvel v�gezt�k, term�szetesen nem csak mi magunk, hanem szakemberek is. Juh�sz S�ndor testv�r �s k�t pr�dik�tor l�that� a k�pen, melyet a harmadik pr�dik�tor k�sz�tett a j�rda f�lt�r�s neh�z munk�j�r�l.
      M�jus elej�n Bodor S�ndor lelkip�sztor volt a vend�g�nk, aki besz�mol�j�ban sz�lt a M�nospetri imah�z�p�t�sr�l is. H�rom �vvel ezel�tt, az �p�tkez�s kezdet�n is seg�tett�nk, most a befejez�s k�zel�ben �jra azt tett�nk - a magunk erej�hez k�pest. Bondor testv�r a kananeai asszony hit�r�l sz�lt igehirdet�s�ben.
      M�jus k�zep�n Herjeczki D�vid k�sz�nt el t�l�nk n�h�ny h�napra. K�n�ba k�ldte ki �t a v�llalata. Hi�nyoljuk �s im�dkozunk �rte.

Gy�lekezeti piknik Mik� Tibor�kn�l
      A h�nap v�g�n, P�nk�sd m�snapj�n Mik� Tibor�kn�l tartottunk gy�lekezeti pikniket. J� testi-lelki eledelt kaptunk �s m�g j� id�t is.       M�t�


2004. febru�r

Gy�lekezet�nk 95-ik �ve, mint legut�bb besz�moltunk r�la, t�bbek k�z�tt sok munk�val, imah�zunk jav�t�s�val, karbantart�s�val telt. December els� het�ben, miel�tt be�llt volna a kem�ny hideg, m�g egy gar�zst is �p�tett�nk a szolg�lati lak�shoz. R�g�ta besz�lt�nk r�la, s egyszerre - tal�n �ppen az �r eddigi gondvisel�s�t l�tva, j�kedv� seg�ts�g�t felismerve fogtunk neki, s k�sz�tett�k el n�h�ny nap alatt.
      Az advent �s a kar�csony sokszor eg�szen �sszemos�dik errefel�. Sokszor a sz�p kar�csonyi �nekek kiszor�tj�k az adventi �nekeket, gondolatokat - m�g az imah�zakb�l, templomokb�l is. Advent 4-ik vas�rnapja d�lel�ttj�n adventi ig�ken kereszt�l sz�lt az �r, az esti tiszteleten pedig m�r a Megv�lt� sz�let�s�r�l olvastunk. Alig, hogy elf�jt�k gyermekeink az adventi gyerty�kat, meggy�jtottuk a k�t hete ott �ll� kar�csonyfa �g�it. Sz�p kar�csonyt kaptunk az �rt�l.
      Egyel t�bben �nnepelt�nk, hiszen a l�togat�ban itt l�v� Sz�v� Vilmosn�, F�r Anik� �desanyja is itt volt vel�nk, ugyanakkor Jakab testv�r�k Braz�li�ba l�togattak, s ez�rt nem lehettek k�z�tt�nk.
A Szentest�t megel�z� napon k�nt�lni indultunk, s f�lkerest�k �nekeinkkel els�sorban a betegeinket. Csics�k Ferenc testv�rt, aki m�r �vek �ta gondoz� otthonban van, Korp�s Magda testv�rn�t otthon�ban �s Pap Lajos testv�rt, aki baleset�b�l m�r majdnem eg�szen fel�p�lt.

      Az ��v est�j�n az istentisztelet ut�n az id�n is megtartottuk a szeretetvend�gs�get k�vet� csoportos j�t�kokat, ping-pong versenyt, tombol�t �s egy r�vid bibliaversenyt. A f�nyk�pen azokat l�tjuk, akik v�gig kitartottak vel�nk. Az �j �vet is istentisztelettel kezdt�k, s azzal a hittel indulunk tov�bb, hogy Aki eddig vel�nk volt, megtartva gy�lekezet�nket, ezut�n is vel�nk marad �s � fogja eredm�nyess� tenni szolg�latainkat.

      Az imah�t minden �vben k�l�nleges alkalom sz�munkra. A gy�lekezet �sszetartoz�s�t, az egym�s�rt mondott im�ds�g sz�ks�gess�g�nek �jb�li felismer�s�t, az abban val� meger�s�d�st munk�lja. H�rom gy�lekezeti alkalmon k�v�l csal�di k�rben - Mik��kn�l, Rathfon�kn�l, F�r�kn�l �s Pap�kn�l tartottuk alkalmainkat. A befejez� k�z�s istentiszteletet ez�ttal az Amerikai Magyar Reform�tus Egyh�z templom�ban tartottuk. Mind a n�gy detroiti magyar egyh�z k�pvisel�i ott voltak, a mi gy�lekezet�nk majdnem teljes l�tsz�mban. K�rusunk �s a reform�tus �nekkar, valamint Kerekes Tibor p�nk�sdi lelkip�sztor csal�dja �nekelt. Az ig�t Herjeczki G�za hirdette. Varga Ferenc, a vend�gl�t� gy�lekezet lelkip�sztora vezette az est�t, Kiss Barnab�s Ferences rendi szerzetes is sz�lt a gy�lekezethez. (a k�pen a n�gy  lelkip�sztor l�that�).
      Az �rban rem�nykedve tekint�nk a kilencven hatodik esztend�re.  M�t�