Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evang�liumi H�rn�k - Gy�lekezeti h�rek .
DETROIT, Michigan

(A sok f�nyk�p miatt az oldal lassan t�lt�dik. T�relem k�pet terem.)

2003. december

95 �VES A DETROITI GY�LEKEZET

A REFORM�CI� nem csak egy gy�lekezet �nnepe, hanem a protest�ns gy�lekezetek�. Luther, K�lvin �s j�n�h�ny anabaptista vezet� �lete kock�ztat�sa �r�n is kitartott Isten ig�j�nek egy-egy felismert tan�t�sa mellett. A csak kegyelemb�l, csak is hit �ltal �s kiz�r�lag Isten ig�j�re �p�tve alapelv �j ir�nyt adott az egyh�zaknak, gy�lekezeteknek. �r�ltem h�t, hogy az id�n mind a h�rom akt�v protest�ns magyar gy�lekezet r�szt vett a n�lunk rendezett reform�ci�s �nnep�lyen.
      A reform�tus, a p�nk�sdi �s a baptista testv�rek szolg�latai, versek �s k�z�s-, kar- �s sz�l��nekek, valamint a Nagy L�da �s Elem�r h�rfa-fuvola du� sz�mai ut�n Nt. Varga Ferenc reform�tus lelkip�sztor hirdette az ig�t - Kirsztus k�l�nleges szerep�t hangs�lyozva, a Koloss� 1:15-23 alapj�n. Az istentiszteletet szeretetvend�gs�ggel fejezt�k be, amelynek sor�n a pastors appreciation h�nap alkalm�b�l gy�lekezet�nk r�sz�r�l k�sz�nt�tt�k a jelen lev� 3 lelkip�sztort.

A detroiti imah�z

H�LAAD�NAP
A magyar baptista misszi� Detroitban 95 �vvel ezel�tt kezd�d�tt. Az �v sor�n t�bbsz�r is emlegett�k ezt a hossz�, kegyelmi id�t. H�laad�napunk d�lel�tti istentisztelet�n Herjeczki testv�r vet�tett k�pek seg�ts�g�vel tekintett vissza a megtett �tra. Bemutatta a gy�lekezet imah�zait - a jelenlegi a negyedik, majd az eddig itt szolg�lt 14 lelkip�sztor f�nyk�p�t (a legut�bbi kiv�tel�vel, akit �l�ben l�tunk eleget). 
Kik voltak ezek a lelkip�sztorok? 
Gazsi Istv�n teol�gus 1910 - V�gh Mih�ly 1911-1915 - Gogoly�k Gy�rgy 1915-1918 - Schilling P�ter 1918-1921 - Fazekas S. J�nos 1922-1927 - Dr. Somogyi Imre 1928 - Dulity Mikl�s 1928-1931 - Petre Adalbert 1931-1950 - B�g�r J�zsef 1951-1958 - Schmidt Henry 1958-1960 - Moln�r Antal 1962-1967 - Szabadi Guszt�v 1969-1974 - Herjeczki Andr�s 1976-1983, 1988-1989 - Lovas Andr�s 1984-1988 - Herjeczki G�za 1990- .
H�l�t adtunk az �r h�s�g��rt, mellyel �vtizedeken �t hordozta ezt a gy�lekezetet. Az igehirdet�s v�g�n az �r a mi h�s�g�nkre k�rdezett r�. Voltak t�bben is, akik - ha csak magukban is, de - meg�g�rt�k az �rnak, hogy h�s�gesek lesznek Hozz� is �s az � itt �l� �s szolg�l� gy�lekezet�hez is.
      H�laad�napi k�z�s eb�d�nkre t�bb vend�g is �rkezett, f�leg azok, akik az imah�z f�d�m-cser�j�n dolgoztak, csal�dtagjaikkal egy�tt. Egyszerre sok gyermek�nk �s fiatalunk lett. Az eb�d v�gefel� megn�zt�k a munk�latok sor�n k�sz�lt f�nyk�peket.
      A d�lut�ni istentiszteleten a 95 �v legut�bbi h�napjaira gondoltunk, amikoris az �r seg�ts�g�vel �s testv�ri �sszefog�ssal t�bb halaszthatatlan �s n�h�ny id�szer� munk�t v�gezt�nk el. A jubileumi �v m�sodik fel�ben parkol�t jav�tottunk, kifestett�k bel�lr�l az imah�zat, az �vek �ta gondot okoz�, 50 �ves tet�n lecser�lt�k a f�d�met, v�g�l, mintegy r�ad�sul a szolg�lati lak�shoz gar�zst �p�tett�nk. A szakmunka nagyobb r�sz�t Juh�sz S�ndor testv�r, a helyi magyar p�nk�sdi gy�lekezet tagja v�llalta fel, aki munkat�rsaival �s gy�lekezet�nk tagjaival sz�p �s eredm�nyes munk�t v�gzett. E testv�ri seg�ts�g n�lk�l nem tudtuk volna megoldani az imah�zunkn�l halaszthatatlanul sz�ks�gess� v�lt feladatainkat. K�sz�nettel fogadtuk sz�vets�g�nk seg�ts�g�t - kiad�saink mintegy harmadr�sz�t azzal fedezt�k.
      A h�laad�napunk d�lut�nj�n els�sorban a vend�geink szolg�ltak. Hallottunk kiv�l� zongorasz�l�t �s �neket Netza Oliv�r testv�rt�l �s feles�g�t�l, vad�szk�rt-zongora du�t, �nekeket a Kerekes gyermekekt�l �s n�h�ny verset. Cornel Dragoi lelkip�sztor rom�nul hangz� igehirdet�s�t Kerekes Tibor testv�r magyarra ford�totta, �gy mindenki meg�rtette azt.   H.G.

2003. szeptember

Ny�ri gy�lekezeti alkalmaink k�z�l id�zek f�l n�h�nyat ezeken a sorokon. J�nius 1-�n gy�lekezeti pikniket tartottunk Mik� Tibor�kn�l. A d�lel�tti istentisztelet ut�n mindannyian Mik� testv�r�k fel� vett�k az ir�nyt. Egy�tt eb�delt�nk, s azut�n Herjeczki testv�r a nem r�gen gradu�lt Mik� Istv�nt k�sz�nt�tte, aki m�rn�ki diplom�t szerzett. Istv�n az �sszel kezdi meg teol�giai tanulm�nyait - amihez az �r �ld�s�t k�v�njuk! Mik� B�l�t �s Iboly�t a 30 �ves h�zass�gi �vfordul�juk alkalm�b�l k�sz�nt�tt�k. A k�pen l�that� testv�rek mindegyike valamilyen jeles esem�nyhez �rkezett - �nekkel k�sz�nt�tt�k �ket. A d�lut�ni istentisztelet�nket is itt tartottuk meg, j�n�h�ny vend�g jelenl�t�ben.
 
J�lius v�g�n D�cz� B�lint, Szentp�teri lelkip�sztor volt a vend�g�nk n�h�ny napig. Testv�r�nk a szerda esti istentiszteleten igehirdet�ssel szolg�lt, majd besz�mol�t k�rt�nk t�le a szlov�kiai magyar misszi�r�l, melyhez k�peket vet�tett�nk. �r�mmel t�mogattuk mi is azt a misszi� munk�t, amit testv�reink a Felvid�ken v�geznek.
 
Augusztus els� szombatj�n F�r Na�mi gradu�l�si partij�n vett�nk r�szt. �r�lt�nk az �r�l�kkel, gratul�lunk Na�minak, k�v�nva, hogy az �r vezesse �t �lete mostani fordul�pontj�n �s tov�bbi tanulm�nyai sor�n. Herjeczki testv�r n�h�ny igei gondolata ut�n id. F�r testv�r, a nagyapa mondott h�laad� im�ds�got. A csoportk�p egy kiad�s eb�d ut�n k�sz�lt B�l��kn�l.
 
Sokan hazal�togattak a ny�ron, s �r�mmel n�zegett�k a f�nyk�peket - ez�ttal a parkol�ban Bancsov Barna k�peit.

Mostan�ban t�bbet �nekel�nk. Az utols� f�nyk�pen a fiatalok �nekelnek: Enik�, Eunika, Krisztina, �kos �s Anna.   HG

2003. m�jus

A HOLT TENGERI TEKERCSEK
Besz�mol� a detroiti gy�lekezet egy rendk�v�li vas�rnapj�r�l
 
Bibliatanulm�nyoz�s, igeolvas�s �s im�dkoz�s k�zben sokszor eszembe juttatja az �n Aty�m, hogy ne feledjek h�l�t adni a Bibli��rt, mert nagy kincs az.
      Hogy m�gis mekkora aj�nd�k �s kegyelem az Ige jelenl�te a mai vil�gban �s tal�n enn�l sokkal ink�bb Isten munk�ja az Ig�n kereszt�l a vil�g fel�, az sz�momra ma m�gink�bb megmutatkozott.
Ez �v m�rciusa �ta hallottuk, hogy a Holt Tengeri Tekercsek c�mmel ki�ll�t�s ny�lt Grand Rapids (Michigan) v�rosi m�zeum�ban. A detroiti magyar baptista gy�lekezetben sz� esett arr�l, hogy sokan megn�zn�k a ki�ll�t�st, de csak most �prilis utols� vas�rnapj�ra siker�lt bel�p�jegyeket szerezni a nagy �rdekl�d�s miatt. Herjeczki G�za j� p�sztork�nt bizony nem akarta a gy�lekezetet istentisztelet n�lk�l hagyni, de az�rt bel�tta � is, hogy ezt az alkalmat, ha �gy adta az Isten, hogy vas�rnap legyen, meg is fogja �ldani.
      Kor�n reggel kelt�nk �s idej�ben, im�ds�ggal indultunk el a k�t �s f�l �r�s aut��tra. N�gy aut�val ment�nk, sz�p sorban �s m�g n�gy aut� j�tt m�s-m�s ir�nyb�l. �sszesen 36-an voltunk, f�leg Detroitb�l de egy h�zasp�r Kalamazoo-b�l is. Isten csod�latos id�vel �ldotta meg utunkat, igazi meleg tavaszi nap volt. Mindenkinek siker�lt id�ben meg�rkezni �s parkolni is. A m�zeumba a bel�p�s id�ponthoz volt k�tve �s nagyon kedves t�ravezet�nk is volt.
      A Grand Rapids-i m�zeum hatalmas modern �p�tm�ny, tele kisebb bemutat�termekkel, s�t planet�riummal. A Holt Tengeri Tekercsek ki�ll�t�s a m�zeum legf�ls� emelet�nek egy r�sz�t foglalta el. A modern technika j�volt�b�l egy�ni f�lhallgat� �s ad�-vev� seg�ts�g�vel n�zhett�k v�gig a ki�ll�tott darabokat.
      A legels� n�h�ny k�p a tekercsek k�t megtal�l�j�t mutatta �s az agyagbarlangokat, ahol a felfedez�s t�rt�nt. Sz�momra k�l�n �rdekess�g volt a gipszb�l elk�sz�tett bej�rat, egy igazi barlang bej�rat�hoz hasonl�. A t�rt�net �gy sz�munkra is elkezd�d�tt �s l�p�sr�l l�p�sre megismerhett�k nemcsak a kumr�ni k�z�ss�g szigor� �let�t, de �letk�r�lm�nyeiket is �s a szent sz�vegek �llatb�rre t�rt�n� m�sol�s�nak neh�z feladat�t. Kisebb-nagyobb agyaged�nyek, haszn�lati t�rgyak mellett a kumr�ni barlangokban tal�lt t�bb sz�zezer tekercs darabk�b�l ezen a ki�ll�t�son csak n�h�ny jellegzeteset l�thattunk. (12 eredeti leletet kapott k�lcs�n a Grand Rapids-i m�zeum a Jeruzs�lemi Shrine of the Book m�zeumt�l.) K�l�n le�r�s-bemutat�s k�sz�lt a tekercsdarabok felt�r�s�r�l, "megfejt�s�r�l", a r�szek �sszeilleszt�s�r�l �s meg�rz�s�r�l az ut�kor sz�m�ra.
      A ki�ll�t�st m�g �rdekesebb� tette a teremben itt-ott elhelyezett kis m�ret� k�perny�k�n folyamatosan fut� ismeretterjeszt� kisfilm, gyerekek sz�m�ra is k�nnyen olvashat� kumr�ni t�rv�nyk�nyv �s a tekercsekr�l egy kirak�s puzzle j�t�k. Az egyik felt�n� �rdekess�g az volt, hogy a ki�ll�tott t�rgyak v�delme �rdek�ben a teremben nem volt er�s vil�g�t�s, s�t a k�tezer �ves, eredeti t�rgyakra nem esett f�ny, hiszen ez�ltal is m�g ink�bb k�rosodn�nak.


A detroiti csoport egy r�sze Grand Rapids-ban, a Holt Tengeri Tekercsek ki�ll�t�son

      A Holt Tengeri Tekercsek ki�ll�t�s ut�n egyeseknek arra is jutott ideje, hogy a m�zeum t�bbi ki�ll�t� term�be is ben�zzenek. Azut�n �jra �sszegy�lt�nk, ez�ttal a planet�riumban, hogy m�gegyszer v�gign�zz�k a tekercsek t�rt�net�t, r�vidfilm form�j�ban. Mivel sok volt a csillag�szati bemutat�s, ami nem igaz�n kapcsol�dott a t�m�hoz, t�bben el�lmosodtak �s szuny�k�lni pr�b�ltak. A planet�rium ut�n m�g egy b� f�l�ra jutott, hogy sietve k�rbes�t�ljuk a m�zeum ki�ll�t�sait, igyunk egy j� k�v�t, csoportk�pet k�sz�ts�nk �s arr�l is sz� essen, hogy hol �rdemes meg�llni �tban hazafel� egy �h�tatra.
      Az �h�tatot egy v�rosi j�tsz�t�ren tartottuk. Ifj. F�r B�la vezet�s�vel j�t �nekelt�nk az �h�tat elej�n �s azut�n Herjeczki G�za lelkip�sztor �sszefoglalta a m�zeumban l�tottak l�nyeg�t �s jelent�s�g�t, arra ir�ny�tva a figyelmet, hogy a teljes �r�s Istent�l ihletett �s hogy milyen nagy kincs, hogy k�t �vezred ut�n mi a kez�nkben tarthatjuk azt a Biblia form�j�ban. Arr�l is besz�lt�nk, hogy milyen j� lenne �sszegy�lni �s �sszegy�jteni a gondolatainkat, megfigyel�seinket, �lm�nyeinket, hogy m�g ink�bb ki tudjuk sz�rni a l�nyeget. Az �h�tatot �jabb �nekl�s �s im�ds�g k�vette, amiben h�l�t adtunk az �rnak ez�rt a csod�latos nap�rt �s egy�ttl�t�rt �s k�rt�k �t, hogy a hazafel� vezet� �ton is � legyen vel�nk.
      A h�sv�t el�tti b�jti id�szakban arra igyekezt�nk, hogy m�g nagyobb rendszeress�ggel �s gyakrabban vegy�k el� az Ig�t naponk�nt. Az�ta sokszor im�dkoztam az�rt, hogy Isten adjon sz�vembe m�g nagyobb v�gyat az Ige olvas�s�ra, tanulm�nyoz�s�ra. Sokszor olyan f�radtan j�v�k haza a munk�mb�l, hogy ink�bb alv�sra ford�tom az id�met, mint Biblia-tanulm�nyoz�sra. Pedig a kumr�ni k�z�ss�gnek nagyon komoly testi-lelki f�radts�g�ba ker�lt a szent sz�vegek -�s k�z�tt�k az �sz�vets�g- k�nyveinek m�sol�sa.
      A csoportunkhoz egy rom�n h�zasp�r is tartozott �s a ki�ll�t�s megtekint�se k�zben hangosan gondolkozva azon merengett el a feles�g, Geta, hogy: "Olyan nagy kincs, hogy ma m�r a Bibli�t nem darabjaiban, hanem teljess�g�ben, nem idegen nyelven, hanem anyanyelv�nk�n olvashatjuk. Vajon ezt mi�rt nem veszik �szre az emberek, mi�rt nem �rt�kelik?" Igaz is, vajon mi�rt nem?
      B�rcsak elmondhatn�nk mindannyian a Zsolt�r�r�val egy�tt: "Gy�ny�rk�d�m a te besz�dedben, mint aki nagy nyeres�get tal�lt." (Zsolt 119,162)
         Bencze Krisztina

Isten�nk besz�de mind�r�kre megmarad! - Tov�bbi cikk a Holt Tengeri Tekercsekr�l


2003. febru�ri

Az IMAH�T �vek �ta k�l�nleges esem�nynek sz�m�t a gy�lekezet�nkben. �s nem csak az�rt, mert ilyenkor tal�lkozunk a t�bbi magyar gy�lekezet tagjaival, hallhatjuk lelk�szeik szolg�lat�t. S�t, legink�bb az�rt, mert ilyenkor a h�t minden est�j�n (legt�bbsz�r csal�di k�rben) egy�tt olvassuk az ig�t, besz�lget�nk r�la, �nekel�nk �s van id�nk arra is, hogy mindenki im�dkozzon.
      B�r �kumenikus imah�t a neve, els�sorban a saj�t gy�lekezet�nkkel kapcsolatos gyakorlati imat�m�ink vannak. De minden este im�dkozunk n�p�nk�rt, az �haz�ban �l� testv�reink�rt is.
      Az �r b�s�gesen osztotta �ld�sait ezen az imah�ten is �s meg�jult er�vel, �l� rem�nys�ggel n�z�nk az esztend� elej�n a r�nk k�vetkez� 2203-as �vre.
      A "KINCS A CSER�PED�NYBEN" (2Kor 4:5-18) nagyon alkalmas alapig�nek bizonyult.
A z�r�, k�z�s istentiszteleten, melyet az id�n az imah�zban rendezt�nk, az Amerikai Magyar Reform�tus Egyh�z lelkip�sztora, Nt. Varga Ferenc hirdette az ig�t, ugyancsak igei �tmutat�st hallottunk a Szent Kereszt R�mai Katolikus egyh�z lelk�sz�t�l, Fr. Kiss G. Barnab�s, OFM testv�rt�l. A katolikus �s a baptista k�rus �nekelt.


Az imah�t egyik est�j�n a szolg�lati lak�sban, Herjeczki�kn�l j�tt�nk �ssze


2003. Janu�ri sz�mban

A ny�ri k�zgy�l�s ut�n nem gy�zt�nk h�l�t adni az �rnak, hogy vel�nk volt, s alkalmass� tett benn�nket az id�n imm�r a m�sodik nagym�ret� alkalom lebonyol�t�s�ra is (az els� a Budapesti �nekkar l�togat�sa volt). Ahogy most, az �v v�g�n visszatekintek az �v m�sodik fel�re, �jra csak azt l�tom, hogy �ld�saival vette k�r�l gy�lekezet�nket. A megszokottn�l t�bbet is kaptuk.

El�sz�r is, �r�mmel eml�kez�nk a k�z�tt�nk j�rt vend�gekre.

T�th R�zsika n�ni (Mik� Ildik� �desanyja, Nagyv�radr�l) f�l �vet t�lt�tt k�z�tt�nk. Minden ter�leten kivette r�sz�t a szolg�latokb�l is. Miel�tt hazautazott volna, augusztus v�g�n Bancsov Barn��kn�l gy�lekezeti pikniken k�sz�nt�tt�k �t.

Egy r�vid h�tv�g�t t�lt�tt k�z�tt�nk a lelkip�sztor testv�re, dr. Herjeczki Korn�l, majd egy m�sik h�tv�g�t Fazekas P�l szlov�kiai lelkip�sztor �s feles�ge.

Az �v v�g�n �jra ell�togatott hozz�nk Zeffer Adina, de ez�ttal nem egyed�l j�tt, hanem �desanyj�val, �zv. Zeffer B�l�n�val, aki Nagyv�radr�l j�tt l�togat�ba gyermekeihez, �gy a Pap csal�dhoz is.

�zv. Zeffer Antaln� a n�testv�rek k�r�ben - ��v este.

De nem csak hozz�nk �rkeztek vend�gek, mi is �trakelt�nk, s testv�reink megh�v�s�nak engedve szolg�ltunk n�gy gy�lekezetben is. Augusztus v�g�n Clevelandban, szeptember v�g�n Chicag�ban, okt�berben el�bb Toront�ban, majd pedig az itteni Friendship Baptist Churchben j�rtunk �s szolg�ltunk - a k�rusunk �nekekkel, a lelkip�sztor igehirdet�ssel; az ut�bbi helyen egy Multicultur�lis Konferencia keret�ben Herjeczki testv�rt a magyar kult�r�r�l, hagyom�nyainkr�l k�rt�k egy el�ad�sra.

N�h�ny soronk�v�li alkalomr�l.

Gyermekeink k�z�l Pap Eunika gradu�lt a k�z�piskol�b�l, szeptember 2-�n k�sz�nt�tt�k �t - err�l az alkalomr�l a M�lt-jelen-j�v� napt�rban f�nyk�pet is l�thatunk. Ifj. Mik� Tibor pedig decemberben kapta meg egyetemi diplom�j�t. Az �r vezesse �ket �let�k �jabb szakasz�ban!

Stejank� M�rta bridal shower-j�re okt�ber 27-�n ker�lt sor az imah�zunkban.

Menyegz�

Robert S. Sobieski �s Martha M. Stejank� menyegz�j�re november 16-�n gy�lekezt�nk. A menyegz�i istentiszteletre Clinton Township-ben ker�lt sor; a v�leg�ny lelkip�sztora, Rev. Tony Rea szolg�lt. Igehirdet�s�ben a Messi�sra v�r�, s azut�n �t bemutat� Bemer�t� J�nos p�ld�j�t alkalmazva sz�lt a h�v� fiatalokhoz - az ifj� p�rhoz �s a jelenlev�kh�z is. Az �r �ld�s�t k�rj�k M�rta �s R�bert h�zass�g�ra.

 

Gyermekbemutat�s

December elsej�n Rathfon Andrea �s Chris hozt�k el els�sz�l�tt gyermek�ket az imah�zba, hogy az �r J�zus sz�leinek p�ld�j�t k�vetve bemutassuk �t az �rnak �s im�dkozzunk �rte. Rathfon Emma Ad�l bemutat�sa ut�n az �nnepl� csal�d eb�den l�tta vend�g�l az eg�sz gy�lekezetet az imah�zunk alagsor�ban. Az �nnep�lyt szeretetvend�gs�g k�vette

 

Az advent 2. vas�rnapj�n rendezett verses-zen�s �nnep�ly�nk�n Rem�nyik S�ndor legszebb verseib�l mondtunk el tizenegyet.

��v este az istentisztelet ut�n egy�tt vacsor�ztunk , majd megtartottuk a hagyom�nyos ping-pong versenyt, melyet Bencze �kos nyert meg, megel�zve ifj. Bancsov Bar�t �s ifj. Szil�gyi Gyuszit (�s term�szetesen a t�bbi versenyz�t). A bibliaversenyen az id�sebbek csoportja t�bb pontot gy�jt�tt, mint a fiatalok�.

�jra r�j�tt�nk a verseny sor�n, hogy sokkal jobban kellene ismern�nk Isten ig�j�t. HG