Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evangéliumi Hírnök - Gyülekezeti hírek .
CHICAGO, Illinois

(A képek miatt az oldal lassan töltődik. Türelem képeket terem.)

2003. december

LELKIPÁSZTOR BEIKTATÁS CHICAGÓBAN

Lukács János volt berettyóújfalui lelkipásztor és családja szeptember 26-án, pénteken megérkezett Chicagóba. Nagy izgalommal és örömmel várták és köszöntötték őket a gyülekezet tagjai a repülőtéren, majd a lelkipásztor család számára elkészített otthonban. A köszöntéseket vasárnap az imaházban folytatták, melyről a chicagói testvérek bulletinja így számolt be:

"Nagy események tanúi vagyunk! Pontosan egy éve (2002. szeptember 29-én), testvéri értekezletünkön - Herjeczki Géza detroiti lp., szövetségünk alelnöke jelenlétében - döntöttünk arról, hogy Lukács János lp. testvért meghívjuk gyülekezetünk lelkipásztorának. Isten annyira szeret bennünket, hogy az elmúlt vasárnap már körünkben köszönthettük új lelkipásztorunkat és kedves családját. Százan vettek részt B először Chicagoban B ilyen rendkívüli alkalmon. Délelőtt a helyi gyülekezet képviselői köszöntötték a Lukács családot, délután pedig ők mutatkoztak be B egyenként, sorban: Lukács testvér, Erzsébet, Péter, Emőke és Anita. A helyi nyugalmazott lelkipásztorok, Lőrincz István és Torma János testvérek igei tanácsokat adtak át; és mások is köszöntötték testvéreinket. A közös ebéd is kellemes légkörben zajlott le. A Női kör ajándékot adott át a lelkipásztornénak. Emlékezetes marad mindnyájunk számára az elmúlt vasárnap. Isten áldását kérjük és kívánjuk testvéreinkre!"


A Lukács család: Emőke, János, Anita, Erzsébet és Péter

November 2-án a délutáni istentiszteletet követő asztalközösségen megemlékeztünk Kulcsár Sándor és Magda 25 éves házassági évfordulójáról, valamint Szabó István 50-ik születésnapjáról.

LELKIPÁSZTOR BEIKTATÁS
Az 1986 áprilisában alakult Chicagói Magyar Baptista Gyülekezet beiktatta első teljes idejű lelkipásztorát, Lukács János korábbi berettyóújfalui (Magyarország) lelkipásztort. A lelkipásztor beiktatási ünnepélyre november 16-án került sor.
      A chicagóiak meghívását örömmel fogadták minden gyülekezetünkben, és sokan eljöttek, a lelkipásztoraikkal együtt - Vadász János testvér kivételével, aki most a föld másik felén, Melbourne-ben végez helyettesítő szolgálatot.
      A vendégek nagyobb része már szombaton megérkezett, hiszen a fiatalok -felhasználva az így kínálkozó alkalmat- szombaton egész napos programot szerveztek, melyről lapunk más helyén be is számolnak olvasóinknak.
      Az első közös alkalomra szombaton este került sor. A fiatalok -Gerstner Kornél vezetésével- személyes bizonyságtételekben számot adtak legújabb élményeikről, az ifjúsági nap során szerzett tapasztalataikról. A bizonyságtételek között ifjúsági énekeket énekeltek, melybe a gyülekezet is bekapcsolódott. Két éneket a detroiti kórus is énekelt. Az estét Dan László lp., ifjúsági szövetségi elnök vezette, Isten igéjét Novák József testvér hirdette, a tőle megszokott energikus, személyes és személyhez szóló stílusban. Alapigéje a királyi menyegzőről szóló példázat volt, Máté 22-ből.
      A vendégsereget a chicagói testvérek családi körben helyezték el. Régi ismeretségeket erősítenek az ilyen alkalmak, s újabbak is kötődnek.
 
      Vasárnap reggel az imaórán az egyik helyi diakónus, ifj. Kulcsár Sándor testvér és Dan László torontói lelkipásztor buzdította imádságra az ünnepre érkezett népes gyülekezetet az Ésaiás 6:1-8 alapján. Az istentiszteleten a chicagóiak imaháza kicsinek bizonyult, kétszáznál is többen voltunk.
      A beiktató ünnepélyt szövetségünk alelnöke, Herjeczki Géza vezette. Imádsága után köszöntötte a jelenlevőket. Az alhambrai, clevelandi, detroiti, New York-i és torontói gyülekezetek lelkipásztorai is ott voltak, a Palm Bay-i gyülekezetet tiszteletbeli elnökünk, Kish Ernő testvér képviselte, a helyi román baptista gyülekezetet pedig Valentin Popovici lelkipásztor.
      Természetesen ott voltak a chicagói testvérek és közöttük is azok, akik az elmúlt években a gyülekezet oszlopai, választott, vagy avatott munkásai voltak. Bár ott az idő rövidsége miatt nem sok szó esett erről, ezen a helyen külön is megemlítem őket. Először is a két nyugalomba vonult lelkipásztorra gondolok. Lőrincz István testvér kezdettől, 15 éven át hirdette Isten igéjét és végezte a lelkipásztori feladatokat, Torma János testvér pedig az elmúlt másfél évben végezte hűségesen ezt a szolgálatot. Jó, áldásos eszközök voltak az Úr kezében a gyülekezet javára. Tiszteletünk és szeretetünk kíséri őket további életükben. Testvéreink egy-egy imádsággal kapcsolódtak be az ünnepélybe.
      Mellettük kell megemlítenem a gyülekezet vezetőjét, Szabó István testvért és két diakónusát, Zágoni Rezső és ifj. Kulcsár Sándor testvéreket. Az ő kitartó és állhatatos munkájukat is beépítette az Úr ennek a gyülekezetnek az életébe. Bizonyított hűségük, tehetségük nem csak az elmúlt évekről beszél, de jó reménységet ébreszt a jövőre is.


Chicagóiak és vendégek a beiktató istentiszteleten, vasárnap délelőtt.

      Az új lelkipásztor beiktatását szövetségünk elnöke, Kulcsár Sándor New York-i lelkipásztor végezte. Az 1 Péter 5:1-11-re épülő igehirdetésének ezt a címet adta: A lelkipásztor és a gyülekezet felelőssége. Az igehirdetést a lelkipásztorhoz, majd pedig a gyülekezethez intézett kérdéssel folytatta. Miután mindkét válasz az Úrtól jövő megbízás elfogadása iránti készséget fejezte ki, Kulcsár testvér felkérte a jelen lévő aktív lelkipásztorokat, hogy vegyenek részt az áldást kérő imádságban. A kézrátételi imádságot az énekkar folytatta: áldjad meg, áldd meg Urunk őket! Lukács János testvért és családját, akiket Kulcsár testvér az imádság után be is mutatott a gyülekezetnek, majd Lukács testvért a chicagói gyülekezet lelkipásztorának nyilvánította.

      Ezek után legszívesebben mindenki köszöntötte volna a beiktatott lelkipásztort, de a délelőtt során csak egy néhányra került sor. A gyermekek igeversekkel és virággal, Peter Lulusha egy különlegesen szép szólóénekkel, Valentin Popovici egy lelkes miniprédikációval -amelyet még a hozzám hasonlóan románul nem értők is szívesen hallgattak-, és Varga Pál, a Chicagói Magyar Klub elnöke meleg szavakkal köszöntötte Lukács testvért.
 
      A chicagói énekkar Máté Bálint testvér vezetésével többször is szolgált, délelőtt és délután is. De mielőtt a délutáni szolgálatokra kerülhetett volna a sor, elmentünk ebédelni. Én már az étterem nevére nem emlékszem, de arra igen, hogy ízletes, jó ebédet kaptunk, s több mint kétszázan ültünk a kerek asztalok körül. Így lehetővé vált még az is, hogy a chicagói nőtestvérek is ott legyenek az istentiszteleteken.
 
      Fúvósnégyes nyitotta meg a koradélutáni istentiszteletet, melynek két fókusza volt. Az egyik az igehirdetés, melyet ezúttal Pintér Zoltán clevelandi lelkipásztor tartott a 2 Timóteus 1:16-18 alapján, Együtt az evangélium terjedéséért címmel. Ez a prédikáció is sokáig emlékezetes marad, például az Illinois-i 25 centesről, vagy arról a kérdésről, hogy vajon én meddig leszek ott a prédikátor mellett; amíg minden jól megy, vagy a nehezebb időkben is?
      A másik fókuszban délután a köszöntések voltak. A keresztyén testvéregyházak lelkipásztorai, szervezetek képviselői - Nt. Balogh András, Ft. Vas László, Nt. Tóth Péter, Kedei Albert, Katona János, Petre Ordeanu, Dr. Sandu Popa, Krémer Sándor - köszöntötték a beiktatott lelkipásztort. A köszöntések között énekszámokat is hallgattunk, például a detroiti-chicagói férfiak közös énekét: Szeressük Őt, szeressük egymást, Fűr Béla testvér egyik szép fordítását. Bálint Boriska, Bákai Olga, Szűcs Anikó és Cseh Magda alkalmi verseket mondtak. Szövetségünk gyülekezetei nevében általában a lelkipásztorok köszöntötték Lukács testvért - kivéve Palm Bayt, akit Kish Ernő testvér képviselt. Szeretettel, egy-egy kis ajándékkal, virágcsokorral, Bibliával lepték meg a lelkipásztor családot.
      Végül Lukács János testvér válaszolt röviden a köszöntésekre és az ő szavaival és imádságával ért véget ez az áldásokban bővölködő nap.
      De igazában nem is itt fejeződött be az ünnepély, hanem lent a gyülekezeti teremben, ahol sütemény és üdítő mellett még sokáig beszélgettek a közelről és távolról érkezett és lassan útrakelő testvérek.
      Köszönjük az Úrnak és a chicagói testvéreknek ezt a szép két napot. Imádságainkban ezután is meg fogunk emlékezni az új lelkipásztorról és családjáról.
               Herjeczki Géza

További képeket találhatnak olvasóink a Chicagói Gyülekezet WEB oldalán: http://www.angelfire.com/il3/chicagobaptist/ 


2003. szeptember 

Kortársak találkozója Ippon

Kortársak és családjaik népes csoportja találkozott Ippon július 5-én a Máté családnál. Az ünnepre az adott alkalmat, hogy Máté Bálint családjával együtt hazalátogatott Chicagoból és megszervezte a találkozást azokkal, akikkel távozása előtt együtt szolgált a gyülekezetben, énekkarban, fúvós- és pengetőszenekarban. Az Úr előtt hálaadással emlegettük fel a múltat és reménnyel tekintettünk a jövőbe. ... Az Úr áldása legyen az öregedő és a felnövő nemzedéken egyaránt! (Borzási István)


2003. június 
FÉNYKÉPES BESZÁMOLÓ A CHICAGÓI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓRÓL
Az ifjúsági oldalon és a chicagói gyülekezet oldalain (50 fénykép).


2003. február:  Elnökségi gyűlés Chicagóban


2003. január

Ilyen még nem volt a chicagoi gyülekezetben. Az év utolsó két hónapjában szinte minden vasárnap más-más lelkipásztor szolgált közöttünk; összesen hat testvér.
     Gergely István, érmihályfalvai lelkipásztor feleségével, Piroskával négy hetes látogatásra érkeztek Amerikába egy Pennsylvania-i gyülekezet meghívására; így november 1-6 között Chicagoba is ellátogattak. November 2-án, szombat este rendkívüli istentiszteletre gyűltünk össze. Gergely István testvér a 67. Zsoltár alapján választ adott, a "hogyan és miért imádkozzunk" kérdésekre: alázattal, méltatlanságunk tudatában, imádkozzunk személyes és közösségi áldásért. Legyünk élő bizonyságai Istennek, hogy minél többen megismerjék Őt e világban - hangzott az egyéni imára buzdítás.
      Vasárnap délelőtt az 1Thess 4:13-18 verseiből hangzott a vigasztalás igéje, hogy nekünk, akiknek van élő hitünk Jézus Krisztus halála és feltámadásában, lesz találkozásunk Megváltónkkal és azokkal, akik az Úrban elaludtak. Közösebéd után, délután 3:00 órától a Szabad Magyar Református Egyházban szolgált énekkarunk és vendégünk, Gergely István testvér hirdette az igét. Az egész gyülekezetünk részt vett ezen az istentiszteleten. Az örökkévalóság vasárnapja lévén Gergely testvér a 2 Korinthus 5:1-10 igéket olvasta és határozottan hirdette, hogy egyszer mindnyájan meg kell jelenjünk Isten előtt számadásra.
      A szolgálatok után meghallgattuk a meghívott előadóként köztünk lévő Balczó Andrást, magyarországi öttusa olimpiai bajnokot, - személyes bizonyságtételét Istenben vetett hitéről.


Gergely István testvér és felesége a Kémerről származókkal.
A gyermekek karácsonyi jelenetet mutatnak be.

      November 16, 17-én került sor a torontói énekkar és Dan László lelkipásztor szolgálataira. Összesen 35-en látogattak el Chicagoba, és két alkalommal szolgáltak: szombat este és vasárnap délelőtt. Az énekkar többszöri szolgálata mellett voltak zongorajátékok, versek, énekszóló, melyet Weisz Péter és Oláh Mártha testvérek kiválóan megszerveztek és összeállítottak. Dan László testvér egyik igehirdetésében az élet és halál kérdéseit tárta fel. Habár ez két véglet, még sincs mindig nagy távolságra egymástól, sőt esetenként hajszál-közel kerülnek egymáshoz. Jézus ma is azon munkálkodik, hogy a halálból az életre vezessen bennünket. Vasárnap pedig Pál kérő szavait véste szívünkbe Dan testvér, a 2 Timótheus 4:1-5 versei alpján. Hirdesd az igét, légy józan, ha kell szenvedj és a feladatot maradéktalanul betöltsd. Bárcsak munkába találna mindnyájunkat az Úr, eljövetelekor.
      Troy és Hajnal Vass Avery Loiusvilleban élnek és tanulnak. Mivel Chicagoból költöztek el, meg-meg látogatják közösségünket. Így volt ez november 24-én is, amikor a vasárnap délelőtti prédikációt a Loiusville-i Déli Baptista Szeminárium hallgatójaként Troy testvérünk végezte. Három kérdésre kaptunk választ János apostol első levele 1:1-4 versei alapján: ki Jézus Krisztus, mit jelent a közösség és miben áll a hívők öröme?
      Az igehirdetés angol nyelven folyt, a végén pedig Hajnal magyarul összegezte a mondanivalókat: Jézus Istennek Fia, teljes Isten és teljes ember! A közösség belső kapcsolat Istennel és külső kapcsolat a testvérekkel. Hitünk őszintesége abban is megmutatkozik, hogy örvendünk mások lelki fejlődésén.
 
      A Hálaadónapon, advent első vasárnapján Isten kegyelméből Lukács János, berettyóújfalui lelkipásztor testvér hirdette az igét, chicagoi látogatása alkalmából. Lapunk következő számaiban részleteket fogunk közölni testvérünk igehirdetésiből.
 
      December 7-én, szombat este újból díszvendégei voltak gyermekeink az East Chicagoi Kossuth Club karácsonyi vacsoráján. Gyönyörűen énekeltek, bátran mondták a karácsonyi verset és zenéltek, Cseh Tünde vezetésével.
      A chicagoi magyarság számára rendezett Adventi Ének-Zene Estünk szépségét és színvonalát az idén Pintér Sára hárfajátékai emelték. A gyermekek szolgálata, az énekkar adventi és karácsonyi énekei mellett alkalmi versek hangzottak el, de mindenkit felemelt a gyönyörű hárfamuzsika. Szinte mindenki először hallott-látott "életben" ilyet.
      Dr. Pintér Zoltán, clevelandi lelkipásztornak nehéz volt túltenni lányán, Sárán, amikor az igét hirdette szombat este és vasárnap két alkalommal. Azért nagy érdeklődéssel és éberséggel figyeltünk szavaira, amikor a várakozás értelméről tanított, példának hozva az öreg Simeont. Vagy vasárnap reggel, amikor a testet öltött logos-ról szólt. Meglepően közel jött Isten az emberhez, elért a szívéig, beköltözött abba és ott lakozik!
      A te szívedben van-e hely Jézus számára? - hangzott a kérdés a prédikációban, - s hangozzon olvasóink felé e sorokon is.
 
      Karácsonykor is volt vendég igehirdetőnk, Kulcsár Attila teológiai hallgató. Tetsvérünk feleségével - Ibolyával és két gyermekükkel látogattak meg bennünket. A nagyon gazdag ünnepi szolgálatok fő részét a gyermekek és fiatalok végezték társas jelenet előadásával, énekléssel, zenéléssel és szavalással. Úgy megörvendeztettek gyermekeink, mint soha eddig. Még karácsony másnapja estéjén is kilenc éneket énekelt a gyermekcsoport. Kulcsár Attila testvér egyik szolgálata Ésaiás 12. részéből volt: a szabadítás, a bizalom, az erő és öröm Istenéről, kinek személyes ajándéka számodra a Jézus Krisztus. Másodnap, Titus 2:11-15 alapján Isten kegyelméről hallottunk, amely megvált - Jézus halála által, megtisztít - Jézus vére által és megtanít helyesen élni és jót cselekedni. Így várjuk Őt vissza!
 
                                                                                                   Szabó István