EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

1999. SZEPTEMBER.  

Sz�z �ves Jubileum Clevelandban

A Clevelandi Beth�nia Magyar Baptista Gy�lekezetben 1999. j�lius 1O-�n �s 11-�n �nnepelt�k- sok kedves vend�ggel egy�tt - a clevelandi magyar baptista misszi� 100 �ves jubileum�t.

A visszatekint�s �s sz�mvet�s m�r j�val kor�bban megkezd�d�tt, s min�l k�zelebb jutottunk az �nnep�ly d�tum�hoz, ann�l ink�bb s�r�s�dtek az esem�nyek: a sz�z �v utols� �rvacsorai k�z�ss�ge, utols� istentisztelete, ima�r�ja, szolg�lati lehet�s�ge.

Nagy �ld�st jelentett, hogy a megh�vott szolg�lattev�k k�z�l Kir�ly Tibor szil�gyballai lelkip�sztor, a Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�g�nek aleln�ke m�r j�nius els� fel�t�l k�z�tt�nk lehetett �s szolg�lhatott. Eleven, t�zes, p�sztori tapasztalat�b�l mer�tett t�rt�netekben gazdag igehirdet�sein kereszt�l az �r sok alkalommal megsz�l�thatta

gy�lekezet�nket. Nagy er�vel tett bizonys�got az �r J�zusr�l, aki �leteket tud kicser�lni, megv�ltoztatni ma is. H�l�san gondolunk Kir�ly testv�r k�z�tt�nk v�gzett magvet�s�re. Nagy �r�m�nkre tolm�csolta az �zenetet �nekl�s �s �nektan�t�s form�j�ban az �nekkaron, f�rfikaron kereszt�l is.

M�sz�ros K�lm�n sz�kesfeh�rv�ri lelkip�sztor testv�r - aki kor�bban p�sztora volt a clevelandi gy�lekezetnek - szint�n kor�bban �rkezett �s igesz�l�i szolg�latai, csal�dl�togat�sai �p�t�s�nkre szolg�ltak.

A jubileumi �nnep�ly j�lius 1O-�n szombaton kezd�d�tt a Beth�nia Gy�lekezet imah�z�ban, ahol a f�homlokzatot M�t� 28:2O alapj�n a `Veletek vagyok" jelige, a sz�sz�k el�tti emelv�nyt pedig 100 sz�las szegf�csokor d�sz�tette.

A zs�folts�gig megtelt imateremben M�sz�ros K�lm�n lelkip�sztor eml�kez�sre �s h�laad�sra buzd�totta a gy�lekezetet 5M�z 8: 1-2 alapj�n, majd ezt k�vett�k a r�vid, buzg� im�ds�gok.

Dr. Fazekas L�szl� helyi lelkip�sztor vezette az �sszej�vetelt; im�ds�g�val �s k�sz�nt�s�vel vette kezdet�t az istentisztelet.

Az igehirdet�s szolg�lat�t Kir�ly Tibor lelkip�sztor v�gezte �sai�s 43:1-6 alapj�n - Ne f�lj, mert megv�ltottalak, eny�m vagy Y az �n szemeimben becses vagy �s �n szeretlek, meg�riztelek, veled vagyok - voltak az eml�kezetes szolg�lat f�bb �zenetei.

Az �r�mmel l�tott vend�gek k�z�tt megk�l�nb�ztetett tisztelettel �s szeretettel fogadtuk Dr. Gerzsenyi L�szl� nyugd�jas lelkip�sztor, teol�giai tan�r testv�rt �s feles�g�t M�ri�t, akik a Lelkip�sztor Csereprogram els� k�pvisel�ik�nt szolg�ltak Clevelandben. Testv�reink nem j�ttek `�res k�zzel" az �vfordul�ra, az AMBSZ megb�z�s�b�l Dr. Gerzsenyi testv�r a Clevelandi Magyar Baptista Misszi� 100 �ve c�mmel nagyon �rt�kes, 2O8 oldal terjedelm�, 68 f�nyk�pes dokumentumot tartalmaz� egyh�zt�rt�neti k�nyvet �rt a jubileumra. Gerzsenyi testv�r az este folyam�n ismertette k�nyv�t �s t�rt�nelmi �ttekint�st adott, amelyb�l az esem�nyek h�tter�ben cselekv� kegyelmes, az �v�it meg�rz�, �v� mennyei Atya arca ragyogott fel el�tt�nk.

Kedves pillanatai voltak az est�nek, amikor Gerzsenyi testv�r n�v szerint is sz�l�totta a t�bb �vtizeddel ezel�tti gy�lekezet jelenl�v� tagjait. A k�r�l�ttem l�v� n�h�ny padsorban �ltek ezek a kedves testv�rek. Sz�momra az �nnep�ly legmegragad�bb eml�ke marad az a k�p, ahogyan sz�vb�l j�v�en, meghat�dottan, de lelkes �r�mmel, szinte egym�sba fog�dzva �nekelni l�ttam �ket. Tanulhatunk t�l�k!

Ugyanezt a lelk�letet �reztem Kish Ethelka �s Drescher Friderika testv�rn�k �nekszolg�lat�ban �s Bacs� J�nos testv�r k�nnyeket fakaszt� bizonys�gt�tel�ben, �nek �s trombitasz�l�j�ban.

Gerzsenyi S�ndor lelkip�sztor, k�lt� testv�rnek az alkalomra �rt `�zenet a messzes�gbe" c�m� vers�t Gerzsenyi M�ria szavalta el. A gy�lekezet id�sebb �s legifjabb tagjainak k�pvisel�i - Sebesty�n J�nos �s Lakatos Erika testv�rek is k�ltem�nnyel szolg�ltak.

J�lius 11-�n vas�rnap a West Side-i Refrom�tus templomban folytat�dott az �vfordul� �nnepe.

A jubileumi istentisztelet ut�n a West Sede-i Reform�tus templomban. A lelkip�sztorok, balr�l, els� sor: Zeffer B�la, Dr. Fazekas L�szl�, Dr. Gerzsenyi L�szl�, M�sz�ros K�lm�n; h�ts� sor: Kir�ly Tibor, Vad�sz J�nos, Dan L�szl�, Dr. Herjeczki G�za, Kulcs�r S�ndor

Az ima�r�t Torma J�nos lelkip�sztor, az istentiszteletet Zeffer B�la helyi lelkip�sztor testv�r vezette. K�t igehirdet�s hangzott el, Dr. K�lm�n Szabolcs a vend�gfogad� reform�tus gy�lekezet lelk�sze �s Dr. Gerzsenyi L�szl� lelkip�sztor testv�r tolm�csol�s�ban.

Dr. Gerzsenyi testv�r 2M�z 33: 14-15 versei alapj�n sz�lt Isten �s n�pe k�z�ss�g�r�l, j�v�nk biztos�t�k�r�l. `Mert mir�l ismerhetj�k meg, hogy kedvet tal�ltunk el�tted? Nem arr�l-�, ha VEL�NK J�RSZ?" Nagy Ibolya testv�rn� k�ltem�nnyel szolg�lt.

A szombati �s vas�rnapi istentiszteleteken a vend�gtestv�rekkel meger�s�tett helyi �nekkar, Kir�ly Tibor testv�r �ltal �letre h�vott alkalmi f�rfikar �s a chicag�i f�v�segy�ttes szolg�lt. A f�rfikart Kir�ly Tibor testv�r, az �nekkart Kir�ly testv�r, Borb�ly Enik� �s Lakatos Erika vezett�k. Az �nekeket Dann� Cserepka Annam�ria k�s�rte zongor�n.

Szombaton a clevelandi testv�regyh�zak k�pvisel�i �s Berta L�szl� a Bocskai K�r �s istentiszteleteinket k�zvet�t� Bocskai R�di� vezet�je k�sz�nt�tt�k az �nnepl� gy�lekezetet.

Vas�rnap az AMBSZ-hez tartoz� gy�lekezetek lelkip�sztorai, k�pvisel�i, a sz�vets�g nev�ben Kulcs�r S�ndor eln�k, Dr. Herjeczki G�za aleln�k, Szab� Istv�n f�titk�r testv�rek a D�li Baptista Sz�vets�g r�sz�r�l pedig Wong Park �s Dr. James Scott testv�rek tolm�csolt�k j�k�v�ns�gaikat.

A jubileumi �nneps�gsorozatot az `�ldott legyen a frigy" c�m� �nekkel fejezt�k be, mik�zben egym�s kez�t megfogva forrt �ssze szeretetben az eg�sz gy�lekezet. ____Dr. Fazekasn� Kelemen Erzs�bet

�zenet a messzes�gbe
 
V�szterhes t�rt�nelmi viharok
Kavarg� �rv�nyl�se t�pte ki
S vetette �t a z�g� �ce�non
Az �letre �t�lt kis csemet�t...
�s megfogant!
M�lyre bocs�tva ser�ny gy�k�rzet�t,
N�tt �s terjeszkedett - az �j haz�ban.
Eleven hajt�sok t�madtak bel�le
S lettek vir�gz� gy�lekezetek.
�ldass�k Isten szent neve.
Hisz egy az �r, ki mindny�junknak Atyja,
�s egy a hit, k�z�s kincs�nk e f�ld�n.
Kereszts�g�nk is egy, mert elmer�lt�nk
- Megv�lt�nk p�ld�j�ra - parancs�ra.
Meghalt �ember�nk �s �jj� lett�nk.
�ldass�k szent neve, hogy adta n�k�nk
A Ah�roms�ghoz@ - szinte r�ad�sul -
Negyedikk�nt a sz�p magyar besz�det,
K�z�s nyelv�nket. �ltala maradtunk
Egy n�p, �lj�nk b�r m�s-m�s kontinensen.
Maradjatok h�ek tov�bbra is, testv�reim,
H�ek hal�lig: Istenhez, haz�hoz;
A megv�ltottak dr�ga k�z�ss�g�t
F�l nem cser�lve soha semmi m�sra.
A messzes�gb�l �zenem tin�ktek:
Az im�ds�gok er�s k�tel�ke
Kapcsolja egybe szikr�z� sz�v�nket.
K�z�s szolg�latunkra sz�lljon �ld�s
Istent�l ma �s mind�r�kk�. �men!
 
Gerzsenyi S�ndor
A verset a szerz� a clevelandi jubileumra k�sz�tette,
megjenet a jubileumi k�nyv 208-ik oldal�n.

a lap elej�re

A SZERKESZT� ROVATA

SZEPTEMBER - iskolakezd�s. Nem csak gyermekeink sz�m�ra hoz v�ltoz�st az �sz bek�sz�nt�se. Gy�lekezeteinknek is. Egy kicsit �j�vi hangulata is van ennek a h�napnak. Az �r meg�ldja n�pe terveit, igyekezet�t, amennyiben azok az � terveivel is egybeesnek. Hirdess�k mennyei Aty�nk szeretet�t, adjuk tov�bb a j� h�rt - am�g lehet. Ha ezzel foglalkozunk, kevesebb id�nk marad egym�s hib�inak fontolgat�s�ra.

Szeptemberi sz�munk nagyobb r�sze ny�ri alkalmainkat hozza el�nk. A clevelandi misszi� sz�z �ves jubileuma �s n�h�ny gy�lekezeti �nnep�ly f�nyk�pes besz�mol�i rem�lj�k �r�m�t szereznek azoknak, akik jelen voltak, s azok- nak is, akik csak szerettek volna r�szt venni, de valami miatt ezt nem tehett�k meg. Angolul olvas� testv�reink sz�m�ra pedig a k�zgy�l�s egyik besz�mol�j�val nyitunk ablakot a sz�vets�g �s gy�lekezeteinek munk�j�ra.

BAR�TI K�R. Az elm�lt sz�mban m�r jeleztem, hogy a k�zgy�l�sen rekord �sszeg� f�laj�nl�st kaptunk a Bar�ti K�r-i gy�jt�sen ($3,600). A f�laj�nl�sok egy r�sz�t a helysz�nen teljes�tett�k testv�reink. T�bben vannak olyanok, akik felaj�nl�sukat post�n fogj�k elk�ldeni. Lapkezel�nk, F�r B�la testv�r (vagy Drescher Lajos sz�vets�gi p�nzt�ros tv) k�szen van ezeknek a felaj�nl�soknak a fogad�s�ra. Tudom, hogy t�bben vannak olyanok is, akik nem lehettek jelen a k�zgy�l�sen, de a Bar�ti K�r szolg�lat�b�l rendszeresen kiveszik r�sz�ket, s ezt fogj�k tenni ebben az esztend�ben is.

Mi a c�lja a Bar�ti K�rnek? Ez az anyagi �ldozatot hoz� testv�ri k�r legal�bb k�tf�le szolg�latot teljes�t. A Bar�ti K�r tagjait�l �rkezett anyagi t�mogat�s teszi lehet�v�, hogy a lap megjelenjen. Az el�fizet�sekb�l befoly� �sszegb�l ugyanis az Evang�liumi H�rn�k�t nem tudn�nk f�nntartani. M�sr�szt erk�lcsi t�mogat�st jelent a szerkeszt�nek �s munkat�rsainak. Am�g vannak, akik az el�fizet�sen t�l is k�szek t�mogatni a lapot, addig �gy �rezz�k, hogy sz�ks�g van a lapra. Tudom, hogy aki a p�nzt�rc�j�t is megnyitja ilyen c�lra, az a testv�r im�ds�gaiban is hordozza lapunk �gy�t, misszi�j�t. Evang�liumi H�rn�k�t, vagy b�rmilyen misszi�s lapot szerkeszteni im�dkoz�k, lelki t�mogat�k n�lk�l tal�n nem is szabad. Ez�rt jelent k�l�n �r�m�t is a szerkeszt�nek, ha a Bar�ti K�r tagjainak sz�ma n�vekszik.

V�g�l hadd eml�tsek meg egy m�sik j� p�ld�t. A k�zgy�l�sen buzd�tottam arra a testv�ris�get, hogy fizess�k el� a lapot ismer�seiknek, bar�taiknak. Voltak, akik megfogadt�k a tan�csot. Szab� Zolt�n testv�r pl. t�z szem�ly sz�m�ra v�llalta az el�fizet�st. J�l �rtem, ha azt gondolom, hogy az ilyen testv�rek szeretik �s �rt�kesnek tal�lj�k lapunkat? Tov�bbra is t�mogass�tok az Evang�liumi H�rn�k�t, im�dkozzatok szolg�lat��rt! (hg)


GY�LEKEZETI H�REK

Bibliaverseny a R�mai T�borban

N�h�ny �v ut�n �jra sor ker�lt egy bibliaversenyre R�m�ban. Ez volt az �t�dik, melyet Dr. Haraszti Leland (ifj�s�gi sz�vets�gi aleln�k) szervezett. A k�rd�seket ez�ttal is el�re elk�ldte a gy�lekezeteknek �s a v�rhat�an a j�t�kba bekapcsol�d� szem�lyeknek. T�bb mint sz�z k�rd�s, valamint versek �s n�h�ny �nek is szerepelt a megtanuland� list�n. A bibliaverseny pontos c�me ez volt: Az V. Amerikai Magyar Baptista Ifj�s�gi �s Feln�tt Vet�lked�.

A versenyre vas�rnap d�lut�n ker�lt sor (j�lius 4.). A t�bori k�polna laz�n megtelt a versenyz�kkel �s a szurkol�kkal. Hat csapat indult (Chicago, Cleveland (Beth�nia), Detroit, New York, Toronto, Sz�rv�ny). A verseny lebonyol�t�s�ban Leland seg�ts�g�re volt Fej�r Annam�ria, a jelenlev� lelkip�sztorok, akik zs�ri-tagokk�nt d�nt�ttek egy-egy vit�s �gyben; valamint a Mik� Tibor (Detroit) �ltal k�sz�tett szavazatokat jelz� komputeriz�lt berendez�s.

Az izgalmas versenyt - melynek c�lja nem egym�s megel�z�se, hanem Isten ig�j�nek �s magyars�gunk n�h�ny k�rd�s�nek jobb megismer�se volt - nagy pontk�l�nbs�ggel a Detroiti csapat nyerte meg a New York-iak �s a Toront�iak el�tt. Gratul�lunk a gy�zteseknek. A v�ndorkupa Clevelandb�l �jra Detroitba ker�lt. (M�t�)

TORONT�

Tisztelet, megbecs�l�s, k�sz�net

1999. j�nius 27-�n feles�gemmel egy�tt, egy ritka, kedves, �s meghat� "b�cs� istentiszteleten" vehett�nk r�szt. A Walmer Road Baptist Church (Toronto egyik legr�gebbi patin�s gy�lekezete) orgonist�j�t�l, �s music director�t�l b�cs�zott. Ezt a nemes szolg�latot, majd 10 �ven kereszt�l, Ol�h Imre testv�r�nk v�gezte, a t�le megszokott szer�nys�ggel �s al�zattal. Tette mindezt angol testv�reink legnagyobb megel�ged�s�re. Minden vas�rnap d�lel�tt itt szolg�lt, majd j�tt "haza" a magyar gy�lekezetbe, hogy a d�lut�ni szolg�latot ott folytassa.

A hivatalos b�cs�z�st vezet� tv-n� (a kor�bbi music director) s�r�st�l el-elcsukl� hangon eml�kezett vissza az elm�lt 10 esztend�re. N�h�ny gondolatot id�zn�k ebb�l a visszaeml�kez�sb�l:

Feleleven�tette t�bbek k�z�tt a kezdeti id�szakot, amikor Imre h�ga, M�rta is elj�rt vele a gy�lekezetbe a tolm�csol�sban seg�teni. Ford�totta az igehirdet�seket, valamint tolm�csolt az �nekkari, �s zenei munk�ban. Azut�n egyszercsak M�rta elmaradt, �s a tov�bbiakban Imre a kott�k mellett, egy nagy sz�t�rral j�rt az Istentiszteletekre, �s �nek�r�kra. Fokozatosan megk�zdve a nyelvi akad�lyokkal, zenei adotts�ga, talentuma hamarosan l�that� eredm�nyt hozott, hiszen egyre t�bben �zlelt�k meg a k�z�s muzsik�l�s, zen�l�s, kamar�z�s �r�meit. Ezek az �r�m�k azt�n kit�r�lhetetlen �lm�nyekkel gazdag�tott�k nemcsak a zen�szeket, �nekeseket, hanem a gy�lekezet, zeneileg laikus tagjait egyar�nt. A k�nnyedebb zenei st�lushoz szokott gy�lekezet nagyon hamar "r�harapott" a klasszikus m�vek hiteles interpret�l�sa nyom�n ezen komolyabb st�lus sz�ps�geire �s �z�re.

Imre t�bb koncertet szervezett vend�gel�ad�k bevon�s�val, a helyi �nekkar, �s helyi zen�szekkel egy�tt. Volt k�z�s koncert�nk is, ahol az angol tv-ek, �s a mi kis magyar csapatunk k�z�sen szolg�lt. Mindannyian sz�vesen eml�kez�nk vissza erre az alkalomra is, mert sok �ld�sban volt r�sz�nk, �s kedves �lm�nyekkel gyarapodtunk!

Az utols� ilyen koncertj�k�n (amikor Imr�ben m�r eld�lt a neh�z k�rd�s, hogy teljes idej�vel a magyar gy�lekezetben k�v�n szolg�lni, de ekkor m�g ezt az angol testv�rek nem tudt�k!), meghatottan szeml�lt�k az �nekesek sz�vb�l j�v�, lelkes szolg�lat�t. Sug�rzott bel�l�k az, hogy sz�v�k m�ly�b�l Istent magasztalj�k a zene saj�tos eszk�zeivel, �s az, hogy micsoda �r�met jelent Nekik, amikor a k�z�s muzsik�l�s �lm�nye mag�val ragadja �ket! Csak azt sajn�ltuk igaz�n, hogy magyar gy�lekezet�nkb�l nagyon kevesen �rezhett�k ezt az atmoszf�r�t, ennek az �r�mnek az �ld�sait. Pedig igen j� lett volna, ha t�bben is �rz�kelik azt, hogy honfit�rsunkat, testv�r�nket milyen tisztelet, szeretet, �s megbecs�l�s �vezi szolg�lata nyom�n, angol testv�reink k�r�ben.

Egy csendes bar�ti besz�lget�s alkalm�val meg is k�rdeztem Imr�t, hogy nem volt meggondolatlan az a d�nt�s, hogy feladja ezt a lelkes csapatot, a mi gy�lekezet�nk teljes idej� szolg�lata miatt, amikor mi bizony sokszor f�radtak, kedvetlenek, figyelmetlenek, �s k�nyszeredettek vagyunk? Meg�ri? B k�rdeztem. Gondolkod�s n�lk�l, kap�sb�l azt v�laszolta; "Istennek szolg�lok, s nem embereknek!"

Visszat�rek a "b�cs� istentiszteletre." A meghat�, s�r�ssal keveredett b�cs�ztat� szavak ut�n Imre sz� n�lk�l indult az orgon�hoz! Valaki bekiab�lt: besz�lj! � azonban szavak helyett ink�bb a zene nyelv�n k�v�nta kifejezni mag�t! Az orgonaj�t�k ut�n a gy�lekezet fenn�llva, vastapssal fejezte ki k�sz�net�t, tisztelet�t, �s megbecs�l�s�t.

Ilyet Kanad�ban m�g nem �ltem �t! Bizony, sok szem csillogott ott akkor! Az Istentiszteletet k�vet� kis szeretetvend�gs�g sor�n sokan kifejezt�k, elmondt�k, hogy mennyire nagyra �rt�kelik Imre munk�j�t, szolg�lat�t. Tipikus p�ld�j�t l�ttam annak, amikor valaki a szolg�lattal j�r� tiszts�gben, poz�ci�ban nem megk�veteli mag�nak a tiszteletet �s megbecs�l�st, hanem csendes, szer�ny, odaad� szolg�lattal �breszt tiszteletet, �s tekint�lyt m�sokban. Ez pedig mindig sz�vb�l j�n! Ebben az esetben is ezt l�ttuk! Ott vibr�lt k�z�tt�nk a leveg�ben ez a nagyon nehezen megfogalmazhat� �rz�s!

Abban a gy�lekezetben manaps�g magyark�nt megfordulni, nagyon felemel� �rz�s! Ez az�rt van, mert volt valaki, aki Istennek �tadott �lettel, h�s�gesen v�gezte a szolg�lat�t! Istent�l kapott t�lentumait kamatoztatva, alkalmas eszk�znek bizonyult arra, hogy a fel�lr�l kapott �ld�sokat, �r�m�ket tov�bbadta, sug�rozta m�soknak. Azt mondt�k, hogy Imre �gy szolg�lt k�z�tt�k!

Ezzel nemcsak azoknak a testv�reknek volt haszn�ra, hanem egy�ttal sz�lesebb k�rben is �regb�tette magyar zenei kult�r�nk j� h�rnev�t. Az egyetemes magyars�g sz�m�ra is j� szolg�latot v�gzett, hiszen abban a gy�lekezetben ma 40 nemzet fiai j�nnek �ssze az Isten im�d�s�ra. Azok ma mind j� �rz�ssel gondolnak a magyarokra! Ez�rt! �gy, ebben az �ri�si angol rengetegben egy kicsi j� h�re kelt a "magyarnak." De nagyon r�nk f�r ez manaps�g!

Sz�p volt Imre! Mi is k�sz�nj�k! ____Katona G�za

GYERMEKBEMUTAT�S

Sz�p, �nnep�lyes vas�rnapja volt gy�lekezet�nknek j�lius 18-�n. �nnepl�s�nk f� esem�nye Mikl� J�nos �s Melinda �jsz�l�tt gyermek�nek: D�vid-J�nosnak a bemutat�sa volt. Nagy �r�met hozott a csal�dba a fi�cska sz�let�se, Isten dr�ga aj�nd�kak�nt fogadt�k a sz�l�k, nagysz�l�k �s a csal�d t�bbi tagja. Ez alkalommal Dan L�szl� lelkip�sztor testv�r a k�vetkez� ig�t olvasta fel: Zsolt�rok 146:5.

A sz�l�k: J�nos �s Melinda, majd a fi�testv�r, Szabolcs h�laim�ja ut�n a lelkip�sztor vette karjaiba a gyermeket, Isten �ld�s�t k�rve �let�re. Ezt fejezte ki az �nekkar �neke is: "�ldjad meg..."

A gyermekek bibliaverssel, �nekkel �s vir�ggal k�sz�nt�tt�k �ket, Tam�s Magdi pedig egy k�ltem�nnyel. A k�sz�nt�s folytat�dott az Istentiszteletet k�vet� szeretetvend�gs�gen Dan Annam�ria meleg szavaival, ut�na az �nnepl� csal�d �tvette a gy�lekezet aj�nd�kait.

Az Istentiszteleten m�g egy�b k�sz�nt�sekre is sor ker�lt. A konferenci�k miatt eddig m�g nem volt alkalom a gy�lekezet k�l�nb�z� szolg�lati ter�leteinek �vadz�r�s�ra. A szolg�lattev�ket a gy�lekezet nev�ben Katona G�za k�sz�nt�tte, bibliaverssel, vir�ggal �s aj�nd�kkal. M�ltatta Somlyai Gyula p�nzt�ros, Ol�h Imre karvezet�, Ol�hn� Szil�gyi M�rta �s Balla M�ria gyermek-bibliak�ri vezet�k h�s�ges szolg�lat�t. A k�sz�nt�s ut�n a lelkip�sztor testv�r im�dkozott �rt�k. Az �ldozatos �s h�s�gesen v�gzett szolg�latot sz�mon tarja az �r, de j� dolog, ha a testv�ris�g is �rt�keli, megbecs�li a szolg�lattev�ket. "Aki n�kem szolg�l, megbecs�li azt az Atya."

A k�sz�nt�sek sora a legifjabbal kezd�d�tt �s a legid�sebbel v�gz�d�tt. Werle n�ni, aki m�g egyetlen �l� tan�ja a gy�lekezet megalakul�s�nak, 97. sz�let�snapj�t �nnepelte. A gy�lekezet �s a n�testv�rek nev�ben T�th Gy�z�n� k�sz�nt�tte a 71. Zsolt�r 16-18 verseivel, Ol�h Lajosn� pedig alkalmi verset mondott. Werle n�ni bizonys�got tett Isten csod�latos vezet�s�r�l.

Az igehirdet�s a h�s�ges szolga jutalm�r�l mindenki fel� hangzott, mert mindny�junkat szolg�latra h�vott el az �r, a t�le kapott t�lentumr�l sz�mot kell adnunk az utols� napon. ____Ol�h Lajosn�

"�s aki egy ilyen kisgyermeket befogad az �n nevemben, engem fogad be...@

Isten k�l�nlegesen nagy �ld�s�t �lte �t gy�lekezet�nk az elm�lt h�napokban, amikor n�gy kisgyermek meg�rkez�s�nek �rvendhett�nk. Augusztus 8-�n vas�rnap a k�t ut�bb sz�letettnek a bemutat�s�ra ker�lt sor. Balla S�ndor �s M�ria kisl�nyukat - Johann�t hozt�k el, hogy a gy�lekezet jelenl�t�ben k�rj�k r� Isten �ld�s�t. Weisz P�ter �s Gy�rgyi kisfiukat, Benc�t hozt�k, hogy h�laad�ssal tegy�k le eg�sz �let�t Isten kez�be.

Dan L�szl�, helyi lelkip�sztor k�t igeszakasszal k�sz�nt�tte az �nnepl� csal�dokat, a M�t� 18:1-5 �s a M�t� 19:13-15 verseivel. Hangs�lyozta a sz�l�i felel�ss�get �s az Istent�l val� f�gg�s�g�nket. Az alkalom �nnep�lyess�g�t fokozt�k m�g az �nekekben �s versekben elmondott k�sz�nt�sek. A Istentisztelet ut�n a gy�lekezet megaj�nd�kozta az �nnepl� csal�dokat, �nnepl�s�nk szeretetvend�gs�ggel �rt v�get. Az �nnepl� csal�dok �s az �jsz�l�ttek �let�re ez �ton is k�v�njuk Isten gazdag �ld�s�t.

K�sz�nt�s

�let�nk folyam�n vannak fontos �llom�sok �s ezekre j� figyelni. Egy ilyen ponthoz �rkezett B�kai Olga is, aki egyetemi tanulm�nyait fejezte be kiv�l� eredm�nnyel. Ez�ton is gratul�lunk neki, �let�re �s tov�bbi tanulm�nyaira Isten gazdag �ld�sait k�v�njuk! (D.L.)

NEW YORK

�gy gondolom, valamennyi New York-i testv�rem nev�ben is �rhatom, hogy Aj� helyre telep�tett@ benn�nket az �r, kinek �ld�s�t �lvezhetj�k az�ltal is, hogy az Amerik�ba �rkez�, illetve inn�t t�voz� testv�rek nagy r�sze - megszak�tva �tj�t r�videbb-hosszabb id�re - megl�togatja gy�lekezet�nket. Sz�munkra ez igen nagy �r�m�t jelent, szinte minden ilyen alkalom felfriss�l�st, �j v�rkering�st hoz gy�lekezeti �s egy�ni �let�nkbe.

Legut�bb j�nius v�g�n fogadhattuk �s k�sz�nthett�k Dr. Simon J�zsef testv�rt a Nagyv�radi Magyar Baptista Gy�lekezet lelkip�sztor�t �s kedves feles�g�t. Simon testv�rt a Rom�niai Magyar Baptista Sz�vets�g eln�kek�nt is �dv�z�lhett�k, �s b�v�lhettek az eln�ki testv�rkapcsolatok is. Testv�reink Atlant�b�l, a D�li Baptista Sz�vets�g Konvenci�j�r�l �rkeztek hozz�nk, hogy vel�nk t�ltsenek n�h�ny napot, megtekints�k New York nevezetess�geit �s nem utols� sorban �tadj�k azt az �zenetet, amivel Isten megb�zta �ket. Simon testv�r h�rom alkalommal szolg�lt Isten ig�j�vel: j�nius 24-�n, cs�t�rt�k este, majd j�nius 27-�n, vas�rnap d�lel�tt �s d�lut�n.

Vas�rnap d�lel�tt a 2 M�zes 32:30-32 alapj�n hangzott az Ige. AA k�zbenj�r�sr�l �s annak f�jdalm�r�l.@ A puszt�ban v�ndorl� Izr�eln�l M�zes volt a pr�f�ta �s a k�zbenj�r�. Neki f�jt, hogy Isten el akarja t�r�lni, meg akarja semmis�teni a h�tlen n�pet. Ez�rt k�ny�r�g az �rhoz, k�zbenj�r a v�lasztott n�p�rt: ink�bb �n haljak meg, csak a Te n�pedet, Uram, tartsd meg! Ilyen lelk�let kellene, hogy bet�lts�n minket is. P�l apostol az 1Tim 2:5-ben nek�nk is �rja: AMert egy az Isten, egy a k�zbenj�r� is Isten �s emberek k�z�tt, az ember Krisztus J�zus.@ Igen, � elv�gezte a munk�t, amit az Atya r�b�zott, most ott �l az Atya jobbj�n �s esedezik �rett�nk. Krisztus f�ldi �let�ben bemutatta a k�zbenj�r� szolg�latot, azonosult a b�n�s�kkel, ismerte az emberek gyarl�s�gait, hozz�nk hasonl�an �rzett �s �lt, kiv�ve, hogy b�nt nem k�vetett el. � volt a t�k�letes k�zbenj�r�.

A Biblia azt tan�tja, hogy mi is k�zbenj�rhatunk egym�s�rt im�ds�gainkban. Im�dkozni m�sok�rt nagyon fontos h�v�i feladat. Kell, hogy f�jjon a b�n, a k�r�l�tt�nk �l�k elvesz�se. A megv�ltott ember �let�ben egyszerre van jelen az �r�m �s a f�jdalom. Ezt csod�latosan mutatja be a 126. Zsolt�r. AHatalmasan cselekedett vel�nk az �r, ez�rt �rvendez�nk, majd folytatja azzal, hogy - hozd vissza Uram a mi foglyainkat!@ Vannak szeretteink a b�n fogs�g�ban akik�rt f�j a sz�v�nk? Im�dkozzunk �rt�k minden nap, mert ez a f�jdalom gy�zelemre visz! Akik k�nnyhullat�ssal vetnek, vigadoz�ssal aratnak majd.

A d�lut�ni ig�k a J�nos ev. 21:15-19 versei voltak. Az ismer�s t�rt�netben az �r J�zus vizsg�ztatja egyik tan�tv�ny�t. Neki nem csak 12 tan�tv�nya volt.

Neki ma is vannak tan�tv�nyai. Isten benn�nket is elh�vott �s munk�val is meg akar b�zni, de miel�tt ezt tenn�, vizsg�znunk kell: szeretj�k-e J�zust? A kulcssz� ez: szeretsz-e jobban ezekn�l? � els� akar lenni az �let�nkben...

Az �r el�tt kedves �ldozat a t�redelmes �s b�nb�n� sz�v, �s P�ter most ilyen sz�vvel mondja: �n nem vagyok jobb a t�bbiekn�l, de az �n b�n�s sz�vem m�ly�r�l hadd mondjam Neked, hogy SZERETLEK! T�led is ezt k�rdezi J�zus. Nem azt, hogy mennyit tanult�l meg a Bibli�b�l, hanem azt, hogy szereted-e �t? Sz�ved �szinte m�ly�b�l mondhatod te is: igen Uram, b�r v�tettem ellened, m�gis nagyon szeretlek T�ged.

Az igehirdet�s ut�n Simon testv�r r�viden besz�molt az otthon v�gzett munk�r�l. Mint a legn�pesebb magyar nyelv� gy�lekezet p�sztora t�bbek k�z�tt elmondta, hogy sz�v�kben ott a v�gy a t�bb szolg�latra az �r �gy��rt �s ez�rt elhat�rozt�k, hogy minden lelkip�sztor k�t �ven bel�l igyekszik egy �j gy�lekezetet pl�nt�lni.

A nagy elhat�roz�s �s szent c�l teljes�l�s�hez k�v�njuk Urunk �ld�s�t �let�kre �s szolg�latukra az 1Kor 15:58. vers�vel. ___Gerstner Margit

a lap elej�re


FELEJTHETETLEN SZEM�LYEK (4)
FAZEKAS J�NOS LELKIP�SZTOR

Fazekas J�nos lelkip�sztor testv�r neve �s eml�ke �sszek�t�dik az Amerikai Magyar Baptista Misszi� kezdet�vel. 1905-ben adta �t �let�t az �r J�zus Krisztusnak. Zboray L�szl� testv�r, misszion�rius �s titk�r, a Harrisburgban (PA) lev� kis gy�lekezetben al�mer�tette. N�gy esztend� m�lva Zboray testv�r aj�nlat�ra Fazekas testv�r beiratkozott a Lewsiburgben (PA) lev� pr�dik�tor k�pz� Bucknell Egyetemre, ahol k�t �vet t�lt�tt. Harrisburgben dolgozott tov�bb �s seg�dkezett a gy�lekezeti munk�ban. Fazekas testv�r 1928-ban m�r mint felavatott pr�dik�tora a Philadelphiai (PA) Magyar Baptista Gy�lekezetnek, l�togatta �s seg�tette a Harrisburgi testv�reket. Munk�lkod�sa nyom�n t�bben is megt�rtek �s szolg�lt�k az Urat.

A Filadelfiai Magyar Baptista Gy�lekezet vagy 35 esztend�n kereszt�l h�s�gesen �s hat�sosan v�gezte az �r munk�j�t. �n szem�lyesen is ismertem a k�vetkez� lelkip�sztorokat akik ott szolg�ltak. Mind meg�rdemlik, hogy megeml�kezz�nk r�luk �s h�l�t adjunk Istennek h�s�ges kitart� szolg�latuk�rt.

Dulity Mikl�s aki V�r Ferenc testv�r k�relm�re elment D�l-Amerik�ba alkalmas magyar misszi�f�ldet keresni Argent�n�t v�lasztotta, ahol k�s�bb Moln�r Antal testv�r, majd Pint�r S�ndor testv�r a mi�ltalunk kik�ld�tt misszion�rius szolg�lt�k az Urat �s magyar n�p�nket.

Kov�cs Mikl�s, aki szolg�lat�nak legt�bb idej�t Garfield (NJ) t�lt�tte hasznos �ld�sos szolg�latban. Tal�n � az egyed�li magyar baptista lelkip�sztor, aki a Bethesda Otthonban v�gezte be f�ldi �let�t. Soha nem sz�nt meg szolg�lni az � Megv�lt�j�t. Im�it �gy v�gzete: "K�rj�k ezeket a mi Megv�lt�nk, az �r J�zus Krisztus nev�ben �s az � dr�ga �rdem��rt �men."

Major Mih�ly testv�rr�l egy k�nyvet lehetne �rni. Az � szolg�lati ideje alatt a New Brunswicki (NJ) magyar baptista gy�lekezet tev�kenys�ge nem ismert hat�rt.

Ezen h�s�ges testv�rek ut�n 1927-t�l 1944-ig Fazekas J�nos testv�r szolg�lt a Filadelfiai gy�lekezetben. Eml�kszem, hogy a konvenci�n mondta: "Filadelfi�ban nincs semmi baj. Az �rnak nincs panasza ezen Filadelfiai gy�lekezet ellen sem." Mivel ez a gy�lekezet m�r nem l�tezik, �rdemes megfigyelni, hogy mit mond Eml�kk�nyv�nk r�la: "Ha a v�rosunkban megt�rt magyarok k�z�l n�melyek m�shova nem t�voztak volna - vissza az �haz�ba, vagy fel a mennybe, itt most oly hatalmas gy�lekezet �llana, hogy tagl�tsz�mban sok angol baptista gy�lekezeten is t�ltenne..."

1944-ben Fazekas J�nos testv�r elfogadta a Gary-i (IN) Magyar Baptista Gy�lekezet megh�v�s�t �s ott folytatta szolg�lat�t az �r munk�j�ban. Ha j�l eml�kszem, eg�sz f�ldi �let�nek v�g�ig.

�n 1940-ben ismertem meg Fazekas testv�rt k�zelebbr�l. 1938-ban elj�ttem B�kev�rr�l (Sask) �s a Toronto Bible Collegban k�sz�ltem a lelki munk�ra. Toront�ban Werle testv�r�kn�l tal�ltam igazi otthonra. Vel�k laktam h�rom esztend�n kereszt�l. Minden alkalommal egy�tt ment�nk a magyar baptista gy�lekezetbe. Rev. Balla Gy�rgy testv�r, a toront�i gy�lekezet lelkip�sztora megh�vta Fazekas J�nos testv�rt egy heti evang�liz�l�sra. Werle testv�r �jjel dolgozott �s � nem j�hetett az esti istentiszteletekre, de �n �s Werle mama ment�nk minden este. Mindenki, de �n k�l�n�sen is �lveztem �s �rt�keltem Fazekas testv�r szolg�lat�t. M�ly, er�s basszus hangj�val, �rt�kes pr�dik�ci�it, �rtelmesen �s �rdekesen tudta el�adni. Mint fiatal tanul�, gondoltam, hogy �n is majd �gy szeretn�k pr�dik�lni. A h�t hamar eltelt �s azut�n csup�n k�zgy�l�seken tal�lkoztam Fazekas testv�rrel. Tal�lkoz�sunk mindig kedves �s �rt�kes volt sz�momra.

Felejthetetlen r�szemre az � megjelen�se. Mindig komoly volt. Keveset nevetett. Ritk�n mosolygott, de a szemei ragyogtak amikor J�zus Krisztus�l besz�lt �s �r�m�t adott neki, ha az evang�liumot megoszthatta hallgat�ival.

Soha nem felejtem el a k�vetkez� esetet, amelyet egy k�zgy�l�sen mondott el nek�nk.

"Egy szerda este mentem haza az ima�r�r�l. �tk�zben az a f�lelmetes �rz�s
j�tt elm�mbe, hogy valaki k�vet. Meggyors�tottam l�p�seim. A k�vet�m szint�n azt tette. �reztem, hogy k�zeledik hozz�m. A szalad�st nem l�ttam �rdemesnek, teh�t ink�bb lelass�tottam l�baimat, de meggyorsult a sz�vem dobog�sa. Az illet� hamar utol�rt �s �reztem, hogy a h�tamba nyomott valami kem�ny dolgot - gondoltam, hogy pusk�t. Amint �gy ment�nk, megsz�lalt, persze angolul.
- Eredj �gy, mint most m�gy, DE NE N�ZZ H�TRA, ha �lni akarsz.
Csak ment�nk tov�bb amikor �jb�l megsz�lalt:
- Csak menj�l �s add ide a p�nzt�rc�dat �s nyisd ki a k�zi t�sk�d.
�gy feleltem neki, �gy amint tudtam angolul:
- N�zd, �n egy baptista pr�dik�tor vagyok. Az imah�zb�l j�v�k, az ima�r�r�l. N�lam nincs p�nz. A t�sk�mban csup�n a Bibli�m van.
Nagy csend lett. V�rtam, hogy a puska vagy els�l, vagy �ssze�tk�zik a fejemmel. Meglepet�semre � sz�lalt meg ism�t:
- You are a Baptist Minister? God Bless you Brother. I am a Baptist too. [Te baptista lelk�sz vagy? Az �r �ldjon meg! �n is baptista vagyok.] Azt�n ezt mondta: Most eredj tov�bb, mintha semmi nem t�rt�nt volna DE NE N�ZZ H�TRA.
�n mentem, folytatta Fazekas Testv�r. Nem n�ztem h�tra. Nem akartam s�b�lv�nny�, vagy valami m�s kellemetlens�gre v�ltozni. Hamar �szrevettem, hogy az �n baptista testv�rem bement egy mell�kutc�ba �s nem k�vetett tov�bb. �n pedig gyorsan �s k�nnyebb l�p�sekkel �s lelassult sz�vvel mentem hazafel�. H�l�t adtam Istennek, hogy meg�vott a vesz�lyben �s nem tudom mit�l szabad�tott meg. Arra gondoltam, hogy m�g a rabl�k is bar�ts�gosabbak �s irgalmasabbak, ha baptist�k. Mennyivel ink�bb jobb az, aki igaz�n megt�r �s �let�t adja J�zus Krisztusnak. Sokszor im�dkoztam az�rt az illet��rt, hogy ne csak baptista legyen, hanem igaz�n kereszty�n �s Isten gyermeke."

Im�dkozzunk bar�taink�rt, testv�reink�rt �s m�g az ellens�geink�rt is.

____Moln�r Bal�zs nyug. lelkip�sztor


A D�li Baptista Sz�vets�g a j�niusi, Atlant�ban megrendezett Kovenci�j�n nyilatkozatban �t�lte el Clinton eln�knek azt a bejelent�s�t, mely szerint j�niust nemzeti homosexu�lis b�szkes�gi h�napnak (National Gay and Lesbian Pride Month) nyilv�n�tja. A majdnem 100%-os ar�nyban elfogadott hat�rozat f�lsz�l�tja az eln�k�t, hogy vonja vissza ezt a j�nius 11-�n kiadott proklam�ci�j�t. Egy�ttal megr�tta az eln�k�t az�rt is, hogy amerikaiak milli�it k�nyszer�ti arra, hogy k�t rossz k�z�l v�lasszon: utas�tson vissza egy eln�ki proklam�ci�t, vagy adja f�l saj�t vall�sos meggy�z�d�s�t. ReligionToday.com


MIKE B�LA
1936 - 1999

Mike B�la testv�r�nk 1936. J�nius 4-�n sz�letett a Szil�gy megyei V�rv�lgy�n Mike Gyula �s Erzs�bet m�sodik gyermekek�nt. Nem sokkal sz�let�se ut�n a csal�d egy k�zeli faluba, Mocsoly�ra k�lt�z�tt.

Gyermekkor�r�l �s ifj� �veir�l a k�vetkez�ket �rta egy be nem fejezett bizonys�gt�tel�ben:

"A hepehup�s Szil�gy megy�nek egyik kis s�ros faluj�ban, Mocsoly�n t�lt�ttem gyermek�veimet 14 �ves koromig. Csal�dunk az �tlag, felsz�nes kereszty�ns�g r�teg�hez tartozott. Bibli�nk nem volt, de templomba elj�rogattunk. Kedves sz�leim megtan�tottak egy-egy esti, reggeli im�t, a Miaty�nkot, ev�s el�tti �s ev�s ut�ni im�t, valamint egy sz�p egyh�zi �neket. �vtak a kir�v�, nagy b�n�kt�l, lop�st�l, vereked�st�l, k�romkod�st�l.

Egyszer gyermekkoromban egy kedves �reg n�ni arr�l mes�lt nekem, hogy van mennyorsz�g �s pokol. Aki megt�r, holta ut�n a mennyorsz�gba jut, aki nem, az a pokolba. Ez nagyon meggondolkodtatott. Hazaszaladtam �s gyermeki naivs�ggal mondtam sz�leimnek, hogy t�rj�nk meg, mert �n a mennyorsz�gba szeretn�k jutni, nem a pokolba. A v�lasz ez volt: ' Gyermekem, mi nem vagyunk olyan nagyon b�n�s�k. Csak a rabl�-gyilkosoknak, r�szegeseknek, par�zn�knak kell megt�rni, azok jutnak csak a pokolba.' Elfogadtam a hamis megnyugtat�st. Azt�n gyorsan peregtek gyermek�veim. A templomt�l egyre ink�bb t�volodtamY Azt�n egy kis v�rosba, Zilahra ker�ltem szakiskol�ba. A sz�l�kt�l val� t�voll�t, az �j k�rnyezet, a bentlak�s m�g m�lyebbre sodort a b�n�kbenY A szakiskola ut�n Kolozsv�rra ker�ltem, mint gy�ri munk�s. Itt m�r eg�szen elmaradt a templom."

Itt megszakad az �rott bizonys�gt�tel �s befejez�dik �let�nek els�, Isten n�lk�l le�lt szakasza. A folytat�sr�l �gy nyilatkozott a Must�rmag c�m� ifj�s�gi lapnak, foly� �v �prilis 8-�n: "1953 kar�csony�n kezd�d�tt ifj�korom m�sodik fejezete, amikor nagy v�ltoz�s t�rt�nt �letemben. K�t f�le eszk�zt haszn�lt a J�isten, hogy fel�bresszen, �s hitre juttasson. K�t h�v� ifj�t rendelt mell�m a munkahelyemen, akiknek az �lete �s bizonys�gt�tele meggondolkoztatott. Majd kaptam egy �jsz�vets�get, melynek olvas�sa �ltal hitet nyertem. �gy 1953 kar�csony�n ' eld�lt a sz�vemben, hogy k�vetem J�zust'. M�g�ttem maradt a 'vil�g' sokf�le b�n�s, tiszt�talan gy�ny�r�vel, mert J�zus Krisztusban val�di, maradand�, tiszta �r�met tal�ltam. Ez az �j fejezet �gy folytat�dott, hogy rendszeresen j�rtam a kolozsv�ri baptista gy�lekezet �sszej�veteleire, ifj�s�gi �r�kra. Majd 1954. Okt�ber 17-�n al�mer�tkeztem. Az akkori lelkip�sztor, D�nes Ferenc, igehirdet�sei �s n�h�ny fiatal p�ldaad� lelki �lete nagy hat�ssal voltak r�m az �j �let kibontakoz�s�ban."

Egy�ves gy�lekezeti tags�g ut�n beiratkozott a Bukaresti Baptista Teol�giai Szemin�riumba, �s 1959-ben v�gezte el tanulm�nyait. Ugyanabban az �vben a szil�gyballai k�rzet lelkip�sztor�v� avatta. 1965-ben feles�g�l vette Illy�s Ilon�t. H�zass�gukat Isten n�gy gyermekkel - Anna, J�zsef, S�muel �s B�la - �ldotta meg.

A Ball�n t�lt�tt 15 szolg�lati �v idej�n s�p�rt v�gig Szil�gys�gon az �bred�s, amely tov�bbi �let�t �s szolg�lat�t alapvet�en befoly�solta.

1974-t�l Zilahon folytatta p�sztori szolg�lat�t, majd 1976 tavasz�t�l Nagyb�ny�n.

Akik kapcsolatban voltak vele, Isten al�zatos, szel�d �s h�s�ges szolg�j�t ismerhett�k meg benne. A lelkip�sztori szolg�lat mellett orsz�gos szinten is b�zott r� Isten munk�t. T�bb �ven �t volt a Rom�niai Baptista Uni� aleln�ke, mint a magyar gy�lekezetek k�pvisel�je. Egyenes jelleme, sz�kimond�sa, az �llami szervek el�tt tan�s�tott hajthatatlans�ga miatt komoly probl�m�t jelentett a korabeli Vall�s�gyi Hivatalnak. B�r sokat zaklatt�k, nem tudt�k megf�leml�teni �s az evang�lium �gy�t illet�en kompromisszumra k�nyszer�teni.

1990-t�l 6 �ven �t volt a frissen alakult Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�ge aleln�ke, majd 1996-t�l eln�ke. '99 m�jus 8-�n adta �t ez ut�bbi szolg�latot a k�vetkez� gener�ci�nak, de a gy�lekezetek sorsa �s a lelkip�sztorok k�z�tti j� kapcsolat tov�bbra is sz�v�gye volt. Az 1999-es �v folyam�n �gyvezet� lelkip�sztora volt a B szakad�s �ltal megt�p�zott B marosv�s�rhelyi gy�lekezetnek �s k�rzet�nek.

[Al�zattal v�gzett vezet�i szolg�lat�nak sz�lesk�r� elismer�s�t jelzi, hogy � lett a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge els� eln�ke (1997-99)]

Augusztus 9-�n Cs�kszered�ba utazott, hogy kedves szolgat�rs�t megl�togassa. �szinte testv�ri egy�ttl�t �s besz�lget�s ut�n, a hazautaz�skor B megrend�t� k�r�lm�nyek k�z�tt B sz�l�totta haza az �r.

Ama nemes harcot megharcolta, fut�s�t elv�gezte, a hitet megtartotta. V�gezetre elt�tetett n�ki az igazs�g koron�ja.

E nekrol�got Bot J�zsef lp. testv�r olvasta fel a temet�sen.

(Mike B�la tv. hal�lh�r�t, a temet�s�r�l �rkezett besz�mol�t �s fia, Mike J�zsef lp. level�t az interneten m�r augusztusban k�zz� tett�k. Ha el akarja olvasni ezeket az �r�sokat is, katintson ide:


Erdei Istv�n
1967-1999
1967 szeptember 9-�n Bel�nyes v�ros�ban, Erd�lyben sz�letett. �desanyja Erdei M�ria, �desapja Erdei Istv�n, akiket az �r t�z gyermekkel �ldott meg.
Istv�n a negyedik gyermek volt a csal�dban. M�r gyermekkor�t�l kezdve, mint h�v� sz�l�k gyermeke, a vas�rnapi iskol�ban n�vekedett.
16 �ves kor�ban elfogadta az �r J�zust szem�lyes Megv�lt�j�nak. A bel�nyesi gy�lekezet tagj�v� lett.
Elemi iskol�it Bel�nyesben v�gezte, majd a k�z�piskol�t Nagyv�radon fejezte be. Ez �v sor�n a Nagyv�radi gy�lekezet tagj�v� lett, ahol �nekkari tagk�nt is szolg�lt.
Az 1989-es forradalom ut�n Magyarorsz�gra, Balatonszemesre k�lt�z�tt. Felkereste az ottani gy�lekezetet, �s h�s�gesen szolg�lta Isten�t.
1997. m�jus 15-�n Toront�ba, mint l�togat�, a Nagy csal�dhoz �rkezett. R�vid id� ut�n Hamiltonban munk�ba �llt.
A Toront�i Els� Magyar Baptista Gy�lekezetet h�s�gesen �s rendszeresen l�togatta, ahol �nekkari tagk�nt �s ima�ravezet�k�nt szolg�lt. A r�mai t�borban is szorgalmas, h�s�ges sz�vvel tev�kenykedett. Szerette a t�bori egy�ttl�teket.
PITYU - a csal�d e n�ven sz�l�totta �t - szeret� �s seg�t� sz�vvel gondolt a t�volban �l� szeretett sz�leire �s testv�reire.
Ez �v tavasz�n eg�szs�gi panaszai lettek, amelyek egyre s�lyosabb� v�ltak.
A m�jusi h�napban, megtudva az orvosi esem�nyeket, az Ol�h csal�d megh�v�s�b�l otthonukba k�lt�z�tt. M�rta �s Imre nagy szeretettel �polt�k k�t �s f�l h�napig.
Augusztus m�sodik het�ben a toront�i Grace k�rh�zba ker�lt. Testi betegs�ge egyre s�lyosbodott, de l�lekben er�s�d�tt. F�jdalmait csak Megv�lt�j�val osztotta meg.
Augusztus 16-�n nagy f�jdalmak ut�n megnyugodva, �l� Isten�hez k�lt�z�tt.

Az �letrajzot elk�lt�z�tt testv�r�nk �desanyja �s csal�dja k�sz�tette.

Erdei Istv�n testv�r temet�s�re 1999. augusztus 20-�n ker�lt sor Toront�ban. A temet�si Istentisztelet az imah�zban volt megtartva, ahol az �desany�n �s a rokonokon k�v�l szinte a gy�lekezet eg�sze, az ismer�s�k, munkat�rsak b�cs�ztak t�le. Az Istentiszteleten szolg�lt az �nekkar, amelynek testv�r�nk is akt�v, szolg�l� tagja volt. Az �letrajzot a csal�dtagok egyike, Nagy Lajos testv�r tolm�csolta fel�nk m�ly �t�l�ssel. Dan L�szl� lelkip�sztor testv�r pedig a 23. Zsolt�r alapj�n sz�lt a gy�lekezethez.

A gy�szistentisztelet ut�n a gy�lekezet a s�rkertben b�cs�zott testv�r�nkt�l m�ly f�jdalommal �s megrend�l�ssel.

Istv�n �lete p�lda volt sz�munkra �s hissz�k, hogy az �rn�l majd lesz tal�lkoz�sunk vele. Seg�tsen benn�nket is az �r olyan �letre, hogy ez �gy lehessen!

Dan L�szl�

a lap elej�re


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3