EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

1999. OKT�BER.  

Nov�k J�zsef:
A KEGYELEM TAN�TV�NYAI
AMert megjelent az Isten �dv�z�t� kegyelme minden embernek, �s arra tan�t minketY@ (Tit 2,11f)

A protest�ns reform�ci� gazdag hagyat�k�b�l mi a h�v� sz�v�hez legk�zelebb �ll�ra eml�kezz�nk most, az un. Akegyelem-tan�ra.@ Luther M�rton �dv�ss�get keresett. A vall�sa keres�v� tette, de am�g a kinyilatkoztat�s vil�goss�g�ba nem ker�lt, hogy r�csod�lkozz�k �s fogadja Isten Aminden embernek@ k�n�lt kegyelm�t, addig �rdemeket osztogat� egyh�za leg�rdemtelenebb, leg�r�mtelenebb �s tal�n legmegf�leml�tettebb szolg�jak�nt �lt. Mint �letrajz�b�l olvassuk, ez a kegyelmet keres� ember, val�s�gos poklokat j�rt. A reform�ci� maradand� v�vm�nya teh�t, hogy a keres� embert visszavezette az Ig�hez, abban a J�zus Krisztusban kegyelm�t k�n�l� megigaz�t� Istenhez.

A kr�tai h�v�k el�bb P�l apostolt�l, most Tituszt�l hallottak err�l a kegyelemr�l, ami l�m, nekik, a pog�nyoknak is Amegjelent@ (a magyar sz� is �rz�kelteti az �lm�nyszer�s�g�t annak, amikor Isten aj�nd�kait felfedezi az ember a pr�dik�ci�ban /1:3/; �s a pr�dik�lt �dv�z�t�ben /2:11,13/).

A Tituszhoz �rt lev�l f� mondanival�ja, hogy a mindenkinek megjelent �dv�z�t� kegyelem t�bb egy felvillan� �lm�nyn�l, m�gha a legeml�kezetesebb pillanat�val aj�nd�kozott is meg minket az �letnek, mert ennek a kegyelemnek folyamatosan munk�lkodnia kell benn�nk; tan�t�, nevel�, vagyis v�ltoztat� hat�ssal van a h�v�re. A mindenkinek megjelent �dv�z�t� kegyelem az �dv�ss�g lehet�s�g�t k�n�lja, m�g elfogad�s�nak bizony�t�ka �s k�vetkezm�nye a tan�t�s�val gazdag�tott �let. Az �jj�sz�letett ember teh�t a kegyelem tan�tv�nya. AMegjelentYminden embernek, �s arra tan�t minketY@.

A kegyelemnek ezt a munk�lkod�s�t k�t Ajelen�s@ keret�ben l�tja P�l apostol. Megv�lt�nk helyettes�t� �ldozata az els� (11.v.). ANincsen m�sban �dv�ss�g@, vagyis �d�mt�l az id�ben utols�ig, J�zus Krisztus �rdem�ben lehet �dv�ss�ge az embernek, minden embernek. A m�sodik, a Ami megtart� J�zus Krisztusunknak dics�s�ge megjelen�se@ lesz, amire a kegyelem �ltal tan�tottak v�rnak (13.v.).

N�zz�k h�t, hogy mit is tan�t nek�nk Isten �dv�z�t� kegyelme! Hadd fogalmazzak pontosabban: Miben ny�lv�nul meg, hogy Isten mindenkinek felk�n�lt kegyelm�t elfogadtam, azaz J�zus Krisztus� lettem?

Az apostol a v�laszt erre a nagyon fontos k�rd�sre a negat�vval kezdi, �s ezzel m�ris jelzi, hogy Isten kegyelme b�n�s�k �let�ben munk�lkodik, akik �jj�sz�let�s�k ut�n is seg�ts�gre szorulnak a b�nnel v�vott harcban. Azt is l�tnunk kell, hogy a kegyelemnek ez az els� hat�sa felt�tele minden m�s, pozit�v eredm�nynek. Mi ez a hat�s? AArra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlens�get �s a vil�gi k�v�ns�gokatY@ (12). Megtan�t sok m�sra is a kegyelem, p�ld�ul hogy j�zanul, igazs�gosan �s kegyesen �lj�nk, de amire folytonosan visszat�r, ami konstans hat�sa lesz a tan�tv�nyok �let�n az az eml�keztet�s, mindig sz�ks�ges tan�csok, elengethetetlen�l fontos �tmutat�k �letfogytig tart� harcunkhoz a hitetlens�ggel �s a vil�gi k�v�ns�gokkal. Annyira szerves r�sz ez a Akegyelem tananyag�ban,@ hogy minden m�snak az alapja kimondatlanul is. Olyasmi, mint a k�zleked�sben az az alapszab�ly (a vil�g fejlettebb orsz�gaiban legal�bbis; a janu�ri Baptista Vil�gtal�lkoz� ut�n tal�n m�g Ausztr�li�ban is bevezetik!), hogy ak�rhov� menj�nk is, az �t jobb oldal�n haladjunk!

Megtagadva a hitetlens�get �s a vil�gi k�v�ns�gokat tanulunk meg j�zanul, igazs�gosan �s kegyesen �lni. A hitetlens�g istentelens�g, a h�v�nek is k�s�rt�se. Amikor m�r nem hagyatkozunk �gy Isten seg�ts�g�re, amikor m�r nem k�rj�k ki �s v�rjuk meg a v�laszait, amikor az �rba vetett bizalom hely�be magabiztos d�nt�sek �s v�lem�nyek ker�lnek, ez mind istentelens�g. Ezt a m�sok �ltal nem mindig �rz�kelt, magunkban jelentkez� hajlamot fedi fel a kegyelem, �s megtan�tja az engedelmes tan�tv�nyt, hogy folyamatosan vigy�zva ellene is �lljon ennek a b�nnek.

A Avil�gi k�v�ns�gokkal@ szembeni folyamatos ellen�ll�s a m�sik felt�tele a tan�tv�ny el�menetel�nek. Nagy k�s�rt�s�nk, hogy m�sokr�l k�sz�tett Alist�kat@ lobogtassunk, vagy hogy a t�rsadalmat �ppen foglalkoztat�, �s k�zmegegyez�ssel rossznak �t�lt jelens�gek ellen harcoljunk mi is. Enn�l sokkal m�lyebbre vezeti a kegyelem a tan�tv�nyt. An�lk�l, hogy az apostol gondolatmenet�t ebben a k�rd�sben r�szleteiben kibontan�nk, hadd h�vjam fel az olvas� figyelm�t arra, hogy P�l �rz�keli �s rendk�v�l fontosnak tartja hasznos �s kegyes jelenl�t�nket a m�ban (AY�s szent�l �lj�nk a jelenval� vil�gon@ - K�roli), de amikor k�v�ns�gainknak, v�gyainknak c�lt ad, akkor a Krisztus dics�s�ges (Zsid 9,28) megjelen�s�re ir�ny�tja a figyelm�nket (Av�rv�n ama boldog rem�nys�get �s a nagy Istennek �s megtart� J�zus Krisztusunknak dics�s�ge megjelen�s�t@ B 13.v.), vagyis a kegyelem tan�t� hat�s�nak k�vetkezm�nyek�ppen a krisztusiak k�v�ns�g-list�j�r�l leker�l minden ami vil�gi, �s hely�be A�r�dik@ az �r visszaj�vetel�nek boldog rem�nys�ge. A Av�rv�n,@ ugyan�gy, mint a Amegtagadva@ lelki alapmagatart�ss� er�s�dik a kegyelem tan�t�sa alatt.

AMegtagadva@ �s Av�rva,@ megtagad�sra �s v�rakoz�sra nevelve �lhet�nk csak j�zanul, igazs�gosan �s kegyesen (szent�l). �letszents�gr�l, megszentel�d�sr�l csak ott lehet sz�, ahol a kegyelem t�bb, mint egy �ltal�nos amnesztia, amit elt�vedt ember-teremtm�nyeinek felk�n�l a j�sz�v� Isten. A kegyelem nevel� hat�s� er� is, amit elfogadtunk, amiben meger�s�d�nk (2Tim 2,1), aminek engedelmesked�nk kell. Csakis �gy biztos�tott, hogy a mindenkinek k�n�lt, �s �ltalunk megragadott �dv�ss�gben megmaradjunk a Amegtart�@ (13) Krisztus dics�s�ges megjelen�s�ig.

A reform�torok �r�sait olvasva meggy�z�dhet r�la b�rki, hogy �k �gy v�lekedtek a kegyelemr�l. M�gis, m�r Luther �s K�lvin �let�ben, de hal�luk ut�n sok fronton elkezd�d�tt a kegyelem-tan�nak az Ig�t�l elvonatkoztatott �rtelmez�se. A v�gletekbe torkoll� k�t f� ir�nyzat l�nyeg�t �n �gy fogalmazn�m meg, hogy az egyik az ember felel�ss�g�t isten�ti (sajnos, ez az ir�nyzat a vil�g baptist�it�l elszigeteli, �s sok k�ros hat�s alatt tartja m�g ma is a magyar baptizmust), m�g a m�sik, az ember lehet�s�geit �dv�ss�ge k�rd�s�ben a felel�ss�g�t�l teljesen f�ggetlen�ti. Az id�zett igeszakasz gy�ny�r� illusztr�ci�j�t adja az ember kegyelem k�n�lta lehet�s�g�nek, de azonnal �sszekapcsolja azt a kegyelembe fogadott felel�ss�g�vel is. A hit �ltal elfogadott kegyelem nevel� hat�s is, ami�rt is lehets�ges, hogy Aaz Isten kegyelme nem hi�baval� benn�nk@.

Titus 2. r�sz
11. Mert megjelent az Isten �dv�z�t� kegyelme * minden embernek, +
* J�n. 3,16. + 1 Tim. 2,4.
12. Amely arra tan�t minket, hogy megtagadv�n a hitetlens�get �s a vil�gi kiv�ns�gokat, m�rt�kletesen, igaz�n �s szent�l �lj�nk a jelenval� vil�gon:
13. V�rv�n ama boldog rem�nys�get �s a nagy Istennek �s megtart� J�zus Krisztusnak * dics�s�ge megjelen�s�t;
* Fil. 3,20.
14. Aki �nmag�t adta mi �rett�nk, hogy megv�ltson minket * minden hamiss�gt�l, �s tiszt�tson �nmag�nak kiv�ltk�pen val� n�pet, j� cselekedetekre igyekez�t.
* Gal. 1,4.
15. Ezeket sz�ljad, �s ints �s feddj teljes m�lt�s�ggal; senki t�ged meg ne vessen.
A SZERKESZT� ROVATA

OKT�BER - a reform�ci� eml�knapja z�rja ezt a h�napot. Bizony�ra minden gy�lekezet�nkben megeml�kez�nk arr�l a meg�jul�si folyamatr�l, amelyik - j�llehet megosztotta az egyh�zat - Krisztus k�vet�inek �j utat, �j form�kat, keretet biztos�tott. Vez�rcikk�nk a reform�ci� legnagyobb f�lismer�s�nek: a megjelent, az ingyen, az elfogadhat� kegyelemnek a k�vetkezm�nyei t�rja el�nk, P�l gondolatmenet�t k�vetve. Az �t�lt, megnyert kegyelemnek k�vetkezm�nyei vannak. Kell, hogy legyenek. Mai gy�lekezeti �let�nkben is l�that�, f�lismerhet� k�vetkezm�nyei.

ALelkip�sztor elismer�si h�nap@ is az okt�ber. Mi csak egy n�h�ny �ve vett�nk tudom�st err�l az - amerikai gy�lekezetekben legal�bbis - el�gg� elterjedt gyakorlatr�l. Vagyis arr�l, hogy a gy�lekezetek A�szreveszik, elismerik@ a k�z�tt�k munk�lkod� p�sztort. Mi, magyarok is f�ltehet�leg �gy vagyunk, mint mindenki m�s: el�g sz�les sk�l�n mozog a lelkip�sztorunk ir�nti magatart�sunk - egy�nileg is, k�z�ss�gileg is. Szeretj�k �ket, megbecs�lj�k �ket, ugyanakkor irre�lis elv�r�saink is vannak, a saj�t, vagy a gy�lekezet szolg�inak v�lj�k �ket stb. Lapunk egyik rendszeres t�mogat�ja ebben az �vben is eljuttatott hozz�nk egy ezzel kapcsolatos cikket, melyet ez�ttal angolul k�zl�nk, a 9. oldalon. Hasznos lenne, ha a gy�lekezeteink �s lelkip�sztoraik kapcsolata el�sz�r is igeszer� lenne, azut�n pedig egyre jobban elm�ly�l� szereteten alapulna. S�t, sz�ks�ges is lenne, hiszen tapasztaltuk m�r sokszor, hogy ha nem �gy van, akkor annak nemcsak a p�sztor �s nemcsak a gy�lekezet, hanem a misszi�nk, k�ldet�s�nk is k�r�t l�tja.

A Halloween nev�, egyre nagyobb n�pszer�s�gre kap� A�nnep@ elmarasztal�s�ra nem jutott ez�ttal hely (s nem futott be ezzel kapcsolatos haszn�lhat� �r�s). Rem�lem azonban, hogy olvas�ink egyre vil�gosabban l�tj�k ennek - a kereskedelmi haszon l�bain gyorsan terjed� A�nnepnek@ a d�monikus jelleg�t, s tudatosan ellene �llnak. Nek�nk semmi k�z�nk nincsen semmihez, ami ehhez a naphoz kapcsol�dik.

Olvas�ink k�z�l t�bben is �rtak a szerkeszt�nek arr�l, hogy Udvarnoki testv�rn� milyen jelent�s szerepet j�tszott �let�kben. Sokan szerett�k �s tisztelt�k �t. Moln�r Bal�zs testv�r �r�sa (melyet k�t r�szben k�zl�nk) f�leleven�ti olvas�ink el�tt az � �let�t.

Tal�n f�lt�nt olvas�inknak, hogy mostan�ban gyakran k�z�lt�nk cikket Moln�r Bal�zs nyugalmazott lelkip�sztor testv�rt�l. Legt�bbsz�r m�sokr�l �r. Amikor n�h�ny �vvel ezel�tt egy ilyen sorozat k�sz�t�s�re k�rtem, nem szabadkozott, hanem nekifogott, s ahogy eg�szs�ge engedte, egym�s ut�n le�rta szem�lyes eml�keit (egyenl�re) �t egykori, az amerikai magyar baptista misszi�ban l�nyeges szolg�latot v�gzett lelkip�sztorr�l. De vajon �t ismerj�k-e? Feles�ge �r�sa most az � �let�t mutatja be olvas�inknak.

Kov�cs G�za magyarorsz�gi lelkip�sztor cikk�nek 3. r�sz�t (A megtart� kegyelem) igaz�n akkor �rtj�k meg, ha az el�z� k�t r�szt is elolvassuk (az �prilisi �s m�jusi sz�mban).

Keresztrejtv�ny k�zl�s�t r�g�ta tervezz�k, de neh�z j�t, nek�nk val�t tal�lni. New Yorkb�l kaptam ezt a mostanit. Ha valaki tud j� keresztrejtv�nyt k�sz�teni, vegye f�l a szerkeszt�vel a kapcsolatot.

Az el�fizet�sek gondoz�j�t�l, F�r B�la lapkezel� testv�rt�l hallom, hogy az ut�bbi, lev�lbeli felh�v�sra sokan rendezt�k el�fizet�si lemarad�sukat. �r�l�k ennek, hiszen el�fizet�k, olvas�k, t�mogat�k, Bar�ti K�ri tagok n�lk�l nem tudn�nk kiadni a lapot. �n is szeretettel buzd�tom mindazokat, akik a saj�t c�m�k els� sor�ban, a nev�k f�l�tt lej�rt d�tumot l�tnak, hogy rendezz�k el�fizet�si lemarad�sukat.

Irodalmi nap. R�gi hagyom�nyunknak megfelel�en november 2. vas�rnapj�n szeretn�nk ha gy�lekezeteinkben Irodalmi napot tartan�nak testv�reink. Ennek keret�ben sokf�le m�don sz�lhatunk az Evang�liumi H�rn�kr�l. C�lul t�zhetn�nk ki pl. n�h�ny �j el�fizet� Af�lfedez�s�t.@ Lehet�s�g ad�dik ilyenkor arra is, hogy c�lgy�jt�st tartsunk irodalmi jelleg� kiad�sainkra. (Szerk)


GY�LEKEZETI H�REK

CHICAGO

H�rad�somat n�h�ny r�gebbi esem�nnyel kell kezdenem. Az id�n gy�lekezet�nkben az els� menyegz� a Sz�cs Alex �s Madar Felicia menyegz�je volt, m�rcius 27-�n. A nagysz�m� �nnepl� sokas�g, a v�leg�nnyel �s a menyasszonnyal az �len sok sz�p szolg�latot hallott, az igei �traval�ban pedig a k�lcs�n�s megbecs�l�s �s a Krisztus-i szeretet fontoss�g�r�l hallottunk. A gy�lekezet �nekkar�hoz t�rsult mindenki, amikor azt �nekelt�k: "�ldjad meg Urunk �ket..."

Id�ben ugorjunk n�h�ny h�napot junius 27-ig. Ezen a vas�rnapon egy kisbab�t hoztak el sz�lei, hogy bemutass�k az �rnak: Sz�sz Sabrina Nicole-t, mint Sz�sz Otto �s Ad�l els� gyermek�ket. Ezen az alkalmon Zeffer B�la Cleveland-i lelkip�sztor testv�r szolg�lt az ig�b�l, miut�n L�rincz Istv�n helybeli lelkip�sztor testv�rrel k�z�sen im�dkoztak az �jsz�l�tt�rt, a sz�l�k�rt �s a nagysz�l�k�rt (Ad�l sz�lei - L�ke Ferencz �s R�zsika, Nagyv�radr�l - szint�n jelen voltak). Az Istentisztelet ut�n a boldog sz�l�k megvend�gelt�k az eg�sz gy�lekezetet.

M�g egy kedves vend�get k�sz�nthetett a gy�lekezet ekkor: Kir�ly Tibort, szil�gyballai lelkip�sztort, akit Zeffer testv�r�k hoztak Clevelandb�l. Kir�ly testv�r szolg�latai nagy �lm�nyt jelentettek sz�munkra; a f�v�sn�gyeshez is j� er�s�t�s kaptunk �ltala.

Id�rendben a Cleveland-i konvenci� �s a 100 �ves Jubileum k�vetkezett, amelyen gy�lekezet�nk nagy t�bbs�ge r�szt vett. Lehet, hogy akkor nem fogtuk fel ennek az esem�nynek a t�rt�nelmi jelent�s�g�t, de nagy kegyelem emigr�ci�ban 100 �ves Jubileumot �nnepelni. Ez nemcsak a clevelandiaknak, hanem az amerikai �sszes baptista magyars�gnak a Jubileuma volt!

Itthon Chicagoban az �ld�sok tov�bb folytat�dtak: ifj. M�sz�ros K�lm�n �s D�niel Zal�n lelkip�sztor testv�rek j�ttek k�z�nk. M�sz�ros testv�r r�videbb id�t t�lt�tt k�z�tt�nk, D�niel testv�r hosszabb id�t. D�niel testv�ren kereszt�l k�l�nleges igei �ld�sokat nyert�nk, mert a k�t vas�rnapi �s a h�tk�znapi biblia�r�k is �lm�nysz�mba sorolhat�k, mivel nagyon gyakorlatias volt �s mindenkit megmozgatott.

Nem mindig "r�zsaszirmokon" vezet �let�nk �tja, sokszor betegs�g, pr�ba is �r benn�nket, de az �rn�l van a megold�s, a gy�gy�l�s. Ezt tapasztalta meg L�rincz Istv�n lelkip�sztor testv�r is, amikor h�rtelen sz�vm�t�ten esett �t. Az�ta testv�r�nk feler�s�d�tt, �llapota napr�l-napra javult, ami�rt �vele �s csal�dj�val egy�tt mi is nagyon h�l�sak vagyunk. Hadd k�sz�nts�k L�rincz testv�rt a 146. Zsolt�r 3-as vers�vel: "Meggy�gy�tja a megt�rt sz�v�eket �s bek�t�zi sebeiket." ___Demeter Andr�s, Chicago

TORONT�
Amikor a falak leomlanak!

Magyarorsz�g speci�lisan "egyedi" helyzetben van Eur�p�ban. Trianon ut�n megmaradt ter�lete, teljes m�rt�kben kor�bbi �nmag�val van k�r�lv�ve. Az elv�ndorl�si hull�m a K�rp�t-medence teljes magyars�g�t �rinti. Ebb�l ered�en az �szak-Amerika-i gy�lekezetek �sszet�tele sz�nes k�pet mutat.

A magyar baptist�k toront�i gy�lekezet�ben -t�bbek k�z�tt- sz�mos Erd�lyb�l �rkezett atyafi tal�lhat�, akik kor�bbi orsz�guk nyelv�nek ismeret�vel �rkeztek �j haz�jukba. R�gi otthonukb�l hozott eml�keik tartalmaznak sz�p, vonz� �lm�nyeket, de ugyanakkor a nemzetis�gi s�rl�d�sokb�l fakad�, szomor� eml�k-k�pek is fel-fel bukkannak.

K�tnyelv�s�g�k lehet�v� teszi, hogy id�nk�nt a helyi kis rom�n gy�lekezetet is megl�togass�k. Egy ilyen l�togat�s alkalm�val vetett�k fel a rom�n atyafiak, a k�t gy�lekezet k�z�tti tal�lkoz�s gondolat�t, amit a magyar gy�lekezet �r�mmel fogadott, majd k�z�s megegyez�ssel megsz�letett az els� tal�lkoz�s id�pontja: szeptember 19. A rom�n testv�rek �lvezhett�k a magyar gy�lekezet vend�gszeretet�t.

Nyarat id�z�, gy�ny�r� vas�rnap d�lut�n volt. A zs�fol�sig megtelt imah�zban a rom�n gy�lekezet szinte teljes tags�ga megjelent. Mindk�t gy�lekezet testv�ris�ge �rezte, hogy "nem k�z�ns�ges" �r�mnappal aj�nd�kozott meg mennyei Aty�nk. Mindk�t nyelven egyszerre felcsend�l� k�z�s �nekl�s ind�totta a szolg�latokat, majd a "h�zigazd�k" r�sz�r�l Dan L�szl� lelkip�sztor testv�r k�sz�nt�tte a vend�geket. Ezt k�vet�en a rom�n testv�rek szolg�latai k�vetkeztek.

Ahogy teltek a percek, old�dott a kezdeti kis fesz�lts�g, emelkedett a hangulat. K�rus, illetve ifj�s�gi �nekek hangzottak el, k�ltem�ny, �neksz�l�, majd pedig egy pr�zai szolg�lat k�vetkezett, amelyben az iszl�m vil�gban �l� kereszty�n testv�reink �ld�ztet�seir�l hallottunk r�vid t�j�koztat�st. Ezut�n �jra a j� hangulatot fokoz� k�z�s �nek csend�lt fel, majd az igehirdet�s k�vetkezett a 133-as zsolt�r alapj�n: "�m�, mily j� �s gy�ny�r�s�ges, amikor egy�tt lakoznak az atyafiak..." A mindk�t gy�lekezetet l�togat�, nagyv�radi sz�rmaz�s� Suciu J�nos testv�r tolm�csolta igeszolg�lat a testv�ri egys�g elengedhetetlen fontoss�g�t �s sz�ps�g�t dombor�totta ki.

A k�z�s istentisztelet befejez�se ut�n a helyi gy�lekezet n�i k�r�nek szervez�s�ben teljesen oldott hangulat� szeretetvend�gs�gre ker�lt sor. Val�ban "gy�ny�r�s�ges" volt n�zni, hogy amikor leomlanak a v�laszfalak �s a Krisztus-i szeretet t�lti meg a sz�veket, Isten �ld�sa nem marad el. K�v�njuk, hogy adjon m�g az �r sz�mos ilyen �ldott vas�rnapot. ____B�tkai S�ndor

T�BORZ�R� KONFERENCIA
R�ma, 1999. szeptember 4-5
J�zus visszaj�n! Jer h�t, k�szen v�rjuk �t!

A 2000-dik �v k�sz�b�n, amikor is a vil�g tele van hamis sz�lamokkal, j� volt a tiszta forr�sb�l mer�teni a '99-es t�borz�r� konferenci�nkon. H�l�sak vagyunk Istennek, hogy im�inkat meghallgatta �s �ld�sait tapasztalhattuk az eg�sz h�tv�ge alatt. �ltal�nos dolog az, hogy a z�r� konferenci�nkon kevesebben vagyunk, mint a nyit� alkalmon. Azonban Isten �ld�sa nem att�l f�gg, hogy milyen l�tsz�mban vagyunk, hanem hogy mennyire vagyunk k�szen Istenre figyelni.

Az a nagyszer� lehet�s�g�nk adatott meg, hogy M�t� evang�liuma 24-25-dik r�szeit tanulm�nyozhattuk. Ezeknek az ig�knek a meg�rt�s�hez Kulcs�r S�ndor testv�r volt az eszk�z Isten kez�ben. Mindannyiunk fel� eljutott az evang�lium tiszta �zenete.

Sz�nesebb� tette alkalmunkat k�t film megtekint�se is, amelyek az elragadtat�st pr�b�lt�k bemutatni sz�munkra. Az eg�sz konferenci�nk meghat�roz� pillanatai voltak, amikor az evang�lium h�v�s�nak engedve n�h�nyan nyilv�nosan is kifejezt�k, hogy ezent�l J�zus Krisztussal k�v�nj�k �lni az �let�ket. Im�ds�gos sz�vvel gondolunk azokra is, akik a l�gymelegs�gnek ford�tottak h�tat, meg�rtve Isten �zenet�t.

K�l�nleges alkalom volt a k�z�s �rvacsora, melyet a k�t jelenl�v� lelkip�sztor: Kulcs�r S�ndor �s Dan l�szl� testv�rek szolg�ltak ki.
Hiszem azt, hogy mindazok, akik jelen voltak, �r�mmel eml�keznek vissza k�z�s �nek�nkre is: "Mi v�rjuk az �r J�zust, mikor j�n..."
Konferenci�nkr�l a Zsid�khoz �rt lev�l 10. r�sz 37-dik verse ind�tott tov�bb:
"Mert m�g vajmi kev�s id� �s aki elj�vend�, elj�, �s nem k�sik!"
Im�ds�gom az, hogy mindannyiunk sz�m�ra �rkezzen el a J�zus Krisztussal val� boldog tal�lkoz�s pillanata. ___Dan L�szl�
 
DETROIT
GYERMEKBEMUTAT�S

Augusztus 22-�n a d�lel�tti istentisztelet keret�ben ker�lt sor K�ti R�ben�k m�sodik gyermek�nek, Jessica Nicole-nak a bemutat�s�ra. A K�ti csal�d - Reuben, Judit, az ugyancsak itt bemutatott Timothy �s a legkisebb, Jessica - Florid�ban �l. Sz�vesen l�togatnak azonban Ahaza@ - csal�di �s gy�lekezeti vonatkoz�sban is.

Herjeczki testv�r a 128. Zsolt�rt alapj�n sz�lt a fiatalokhoz �s a gy�lekezethez. AMind boldog az, aki f�li az Urat! Aki az � �taiban j�r!@ Gyermekeink is boldogok lesznek, ha mi, sz�l�k boldogok vagyunk - mondta t�bbek k�z�tt. Boldogs�gunk alapja - az Ige szerint a Agyakorlati@ Isten f�lelem, vagyis, ha az � utain j�runk, s�t, ha J�zus Krisztus vezet�s�vel tessz�k ezt. F�lj�tek az Urat, j�rjatok �tain, szeress�tek egym�st, nevelj�tek gyermekeiteket Isten f�lelm�ben, hogy majd �k is elfogadhass�k szem�lyesen is J�zus Krisztust! Urunk �ld�sa k�s�rje a kisle�ny �s az eg�sz csal�d �let�t!

BEMER�T�S

Pap Eunika h�v� sz�l�k gyermekek�nt a gy�lekezetben n�tt f�l. A csal�dban �s a k�z�ss�gben hallott Ige form�lgatta sz�v�t, gondolatait. N�h�ny h�nappal ezel�tt d�nt�tt az �r J�zus mellett. Nem el�gedett meg azzal, hogy csak a k�zel�ben legyen. Biztos akart lenni abban, hogy ha elj�n az �r J�zus, �t is k�szen, az �v�i k�z�tt tal�lja. A bemer�tkez�sben is k�vetni akarta az �r J�zust, ahogy az Aillik@ is n�k�nk. A felv�teli ut�n a bemer�t�s id�pontj�t szeptember 19-re t�zt�k ki. Az �nnep�lyre megh�vtuk a bemer�tkez� nagyb�tyj�t, Zeffer B�l�t, a clevelandi Beth�nia Gy�lekezet lelkip�sztor�t, a gy�lekezettel �s a m�sik lelkip�sztorukkal, Dr. Fazekas L�szl� tv-el egy�tt.

Vend�geink - k�zel negyvenen - meg is �rkeztek �s d�lel�tt �s d�lut�n is szolg�ltak k�z�tt�nk. Isten ig�j�t d�lel�tt Zeffer B�la tv. hirdette a Cselekedetek 19:1-7 alapj�n. A Szentl�lek benn�nk lakoz�s�nak sz�ks�gess�g�t hangs�lyozta Zeffer testv�r. Igazi h�v� �let nem l�tezik a Szentl�lekkel val� k�z�ss�g n�lk�l. A szolg�latok ut�n Eunik�val egy�tt �nekelt�k: AEld�lt a sz�vemben, hogy k�vetem J�zust, nincs vissza�t... M�g�ttem a vil�g, el�ttem a kereszt... Ha nincs is t�rsam, k�vetem h�ven �t, nincs vissza �t...@ A bemer�t�st a helyi lelkip�sztor v�gezte. A bemer�t� medenc�ben v�g�l az�rt im�dkozott, hogy hamarosan �jra megmozdulhasson ott a v�z.

A tisztelet ut�n a n�testv�rek k�z�s eb�den l�ttak vend�g�l mindenkit.

A d�lut�ni alkalmat el�re hoztuk 3 �r�ra. Ekkor dr. Fazekas L�szl� lelkip�sztor szolg�lt, aki a Nikod�mussal val� besz�lget�s egy r�szlet�t olvasta fel, J�nos 2:24-3:6-ig. Az �jj�sz�let�s sz�ks�gess�g�r�l, Isten ig�j�nek hatalmas erej�r�l hallottunk. Katasztr�fa helyzetre v�rsz - fordult k�rd�s�vel az igehirdet� azokhoz, akik m�g nem d�nt�ttek J�zus Krisztus mellett -, vagy elfogadod �t most?

D�lel�tt �s d�lut�n is szolg�lt a clevelandi fiatalok �s a detroitiak k�rusa, valamint az �sszevont �nekkar, F�r B�la vezet�s�vel.
Az �nnep�ly alkalmat adott arra is, hogy egym�st b�tor�tsuk, im�ds�gainkr�l biztos�tsuk. Urunk �ld�s�t, vezet�s�t k�rj�k a clevelandi gy�lekezet �let�re.
Eunik�nak pedig azt k�v�njuk, hogy legyen h�s�ges, bizonys�gtev� k�vet�je, tan�tv�nya J�zus Krisztusnak. M�t�

a lap elej�re


A 100 �ves clevelandi magyar baptista misszi�munka fontosabb �llom�sai

1899 - Megt�r Weiss Istv�n �s feles�ge, Cseke Istv�n, Siv�k J�nos �s neje, akikb�l kialakul az els� magyar baptista k�z�ss�g magva a M�sodik N�met Baptista gy�lekezeten bel�l.
1903 - Magyar nyelv� istentiszteleteket tartanak a Buckeye Roadon mintegy 12-en.
1905 - Megnyitj�k az East 75-ben a Magyar Baptista Imah�zat, F�bi�n Mih�llyal az �len, majd V�gh Mih�ly veszi �t a kb. 30 tag� gy�lekezetet.
1906 - Misszi�munka indul a nyugati oldalon bizonys�gtev�ssel, trakt�tusok osztogat�s�val.
1908 - Orosz Istv�n �j lelkip�sztor megszervezi a gy�lekezetet (42 taggal).
1909 - Az Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g (AMBSZ) 2. konferenci�ja Clevelandban.
1912 - A Holton utcai imah�z felavat�sa.
1915 - Scranton, Pa.-b�l Clevelandba megy a Magyar Baptista Teol�giai Szemin�rium. - Az AMBSZ 8. konferenci�ja Clevelandban. - A West Side-on Stumpf Lajos a lelkip�sztor.
1916 - A West Side-on megnyitj�k az imah�zat.
1917 - Az East 118. utca sark�n fel�p�l az �j imah�z. - Orosz Istv�n mellett Petre Albert helyettes pr�dik�tork�nt szolg�l (1917-1919).
1919 - Petre Albert ut�n megh�vt�k Dauda Vilmost lelkip�sztornak a Buckeye Hts.-i Gy�lekezetbe. - Stumpf Lajost Matuskovits J�zsef k�veti mint lelkip�sztor a West Side-i Gy�lekezetben.
1920 - Orosz Istv�n a Teol�giai Szemin�riummal egy�tt East Orange, N.J.-be k�lt�zik. Ut�dja B�r� Mih�ly lelkip�sztor.
1923 - Az AMBSZ 16. konferenci�ja a Buckeye Hts.-i Gy�lekezetben. - Matuskovits J�zsef ut�n Petre G�bort h�vj�k meg pr�dik�tornak.
1926 - Az AMBSZ 19. konferenci�ja a Holton utcai Gy�lekezetben.
1927 - Kish Gyula presbiteri�nus lelk�sz megt�r�se, bemer�tkez�se �s utaz� evang�liz�tori szolg�lata.
1929 - Az AMBSZ 22. konferenci�ja a West Side-i Gy�lekezetben.
1931 - 20 �ves jubileum a Holtoni Gy�lekezetben.
1936 - Az AMBSZ 29. konferenci�j�t tartj�k a Holton utcai Gy�lekezetben. - New Yorkban meghal Orosz Istv�n egykori clevelandi lelkip�sztor. - B�r� Mih�ly elk�lt�zik a Holton utcai gy�lekezetb�l.
1937 - A Holtoni Gy�lekezet B�r� Mih�ly ut�n megh�vja lelkip�sztorul Buday-Gruber K�rolyt. - A gy�lekezet 25. �vfordul�j�n eml�kk�nyvet adnak ki. - A West Side-i gy�lekezet misszi�ja Huntsburgben.
1941 - Petre G�bor elk�lt�zik a West Side-i Gy�lekezetb�l. Ut�na r�vid ideig Bertalan Istv�n �s Morask Imre szolg�l lelkip�sztork�nt.
1942 - Az AMBSZ 35. konferenci�ja a Buckeye Hts.-i Gy�lekezetben.
1944 - A Holtoni �s Buckeye Hts.-i Gy�lekezet egyes�l�se. - Dauda Vilmos szolg�lat�nak 25. �vfordul�ja. - Az Egyes�lt Gy�lekezet 85, a West Side-i Gy�lekezet 18 tagja katona. - A Shaker t�ri imah�z megnyit�sa. - Bertalan Istv�n beiktat�sa a hunstburgi szolg�latba �s a gy�lekezet �n�ll�sul�sa.
1947 - Az AMBSZ 40. jubileumi konferenci�ja az Egyes�lt Gy�lekezetben.
1948 - Petre G�bort a West Side-i Gy�lekezet lelkip�sztor�v� v�lasztj�k �s 1949-ben visszak�lt�zik Clevelandba. - Ment� G�bor Huntsburgbe megy.
1949 - Bretz Emil beiktat�sa a Shaker t�ri Gy�lekezet lelkip�sztori szolg�lat�ba.
1950 - Az AMBSZ 43. konferenci�ja az Egyes�lt Gy�lekezetben.
1952 - Az AMBSZ 45. konferenci�ja a Shaker t�ri Gy�lekezetben.
1953 - A Shaker t�ri Gy�lekezet g�pkocsit k�ld Moln�r Antal argentinai misszion�riusnak.
1956 - Az AMBSZ 49A. konferenci�ja a West Side-i Gy�lekezetben.
1958 - A West Side-i Gy�lekezet 40. �vfordul�ja. - A Beth�nia Gy�lekezet elindul�sa. - Az AMBSZ 50. jubileumi konferenci�ja.
1959 - Orosz Attila a Shaker t�ri Gy�lekezet p�sztora.
1960 - Az AMBSZ 52. konferenci�ja a Shaker t�ri Gy�lekezetben.
1961 - A West Side-i Gy�lekezetben Csat� M�ty�s az �j lelkip�sztor.
1962 - Az AMBSZ 54. konferenci�ja a West Side-i Gy�lekezetben.
1964 - Az AMBSZ 56. konferenci�ja a Shaker t�ri Gy�lekezetben.
1965 - A West Side-i Gy�lekezet megsz�nik.
1971 - A Beth�nia Gy�lekezet hivatalos bejegyz�se. - Haraszti S�ndor �tveszi a gy�lekezet vezet�s�t.
1973 - Gerzsenyi L�szl� a Beth�nia Gy�lekezet �j lelkip�sztora.
1974 - Orosz Attila hal�la ut�n Paul H. Kubik veszi �t a Shaker t�ri Gy�lekezet vezet�s�t.
1975 - Az AMBSZ 67. konferenci�ja a Beth�nia Gy�lekezetben.
1976 - A Shaker t�ri Gy�lekezet megsz�nik.
1979 - Gerzsenyi L�szl� ut�n Alm�si Tibor veszi �t a Beth�nia Gy�lekezet lelkip�sztori szolg�lat�t.
1980 - A Bridgeport, Conn.-i konferenci�n kett�v�lik az AMBSZ �s megalakul az Amerikai Magyar Baptist�k Konferenci�ja. - A Magyar Baptista Teol�giai Szemin�rium megszervez�se.
1981 - A Clevelandi (West Side-i) Magyar Baptista Gy�lekezet elind�t�sa.
1982 - Alm�si Tibor ut�n Alm�si Mih�ly kezdi el lelkip�sztori szolg�lat�t a Beth�nia Gy�lekezetben.
1984 - Az AMBSZ 77. konferenci�ja a Fairview Baptist Churchben. - A Beth�nia Gy�lekezet megalakul�s�nak 25. �vfordul�ja. - A clevelandi magyar baptista misszi� 85. �vfordul�ja.
1986 - Alm�si Mih�ly ut�n M�sz�ros K�lm�n veszi �t a Beth�nia Gy�lekezet lelkip�sztori szolg�lat�t.
1987 - Pint�r Zolt�n lelkip�sztori beiktat�sa a Clevelandi (West Side-i) Magyar Baptista Gy�lekezetben.
1989 - �j imah�z v�s�rl�sa a Stickney Avenue-n.
1990 - A k�t sz�vets�g egyes�l�se az AMBSZ 83. konferenci�j�n Clevelandban. - M�sz�ros K�lm�n ut�n Fazekas L�szl� a Beth�nia Gy�lekezet vezet�je.
1992 - Fazekas L�szl� ut�n Zeffer B�l�t v�lasztj�k a Beth�nia Gy�lekezet lelkip�sztor�v�.
1993 - Az AMBSZ 86. konferenci�ja a Beth�nia Gy�lekezetben. - A Kegyelem Magyar Baptista Gy�lekezet megalakul�sa Balla G�bor, Fazekas L�szl� �s L�szl� Imre vezet�s�vel.
1996 - A Clevelandi (West Side-i) Magyar Baptista Gy�lekezet misszi�t kezdem�nyez Sheffield Lake-n.
1997 - Kanad�ban a Kitchener, Ont. Gy�lekezet megalakul�sa. Lelkip�sztor Juh�sz Tibor.
1999 - A Beth�nia Gy�lekezet 100 �ves jubileuma.
___Dr. Gerzsenyi L�szl�

Akik enn�l r�szletesebben is szeretn�k megismerni a clevelandi misszi�t (egy�ltal�n az amerikai magyar baptista misszi� munk�t), v�s�rolj�k meg a jubileumra k�sz�lt k�nyvet: Dr. Gerzsenyi L�szl�: A clevelandki magyar baptista misszi� 100 �ve. Megrendelhet� a Beth�nia Gy�lekezet c�m�n: 4124 Stickney Ave., Cleveland, OH 44109 Tel:1-216-398-8873 �ra: $10.00

Szab� Istv�n f�titk�r testv�r k�sz�nt� szavai a 100 �ves jubileumon:

"�r�mmel �s szeretettel k�sz�nt�m a clevelandi jubil�l� gy�lekezetet! Nagy kiv�lts�g nek�nk, akik itt vagyunk, hogy veletek egy�tt �nnepelhet�nk �s adhatunk h�l�t Isten kegyelmes vez�rl�s��rt, el�deink h�s�g��rt, �ldozatos munk�ss�g��rt. Nem maradhatunk azonban a m�lt fele fordulva, hanem el�re kell tekinten�nk �s megl�tni feladatunkat a j�v�re n�zve. Els�sorban gyermekeink�rt vagyunk felel�s�k, azt�n a magyarok�rt �s minden elveszett�rt.

ALesz j�v�nk, mert van hit�nk!@ - ahogy a k�zgy�l�s egyik igehirdet�s�ben hallottuk is. Ez�rt P�l apostol szavaival fejezem ki k�sz�nt�sem fel�tek: AA rem�nys�gnek Istene pedig t�lts�n be titeket minden �r�mmel �s b�kess�ggel a hiv�sben, hogy b�v�lk�djetek a rem�nys�gben a Szent L�lek ereje �ltal.@ R�ma 15:13.

Dan L�szl�, toront�i lp. K�sz�nt� szavai

Kedves �nnepl� gy�lekezet, kedves clevelandi testv�reim!

A 100 �ves magyar baptista misszi�t �nnepelve a magam �s a Toront�i Gy�lekezet nev�ben a Jelen�sek 2:10b ig�vel k�sz�ntelek benneteket: "L�gy h� mindhal�lig �s neked adom az �let koron�j�t!"

A jelenb�l a j�v�be n�zve azt l�tjuk, hogy rengeteg vesz�ly fenyegeti a h�v�k k�z�ss�g�t, a gy�lekezetet. E vesz�lyek k�z�tt a legnagyobb az, ami az Istenbe vetett h�s�g�nket akarja elvenni. Legy�nk szil�rdak �s maradjunk h�s�gesek Istenhez minden k�r�lm�nyek k�z�tt. A k�vetkez� t�rt�net arra mutat r�, mi a h�s�gnek illetve a h�tlens�gnek a jutalma:

A m�sodik vil�gh�bor� idej�n egy h�v� csoportot fogtak el a n�met katon�k �s hit�k miatt lemesztelen�tett�k �ket �s a szinte kib�rhatatlan hidegben a t� jeg�re terelt�k a csoportot. Mindannyiuk sz�m�ra felk�n�lt�k a menek�l�s lehet�s�g�t, ami abban �llt, hogy aki megtagadja Isten�t, az ki�llhat a t�bbiek k�z�l, �s a t� partj�n l�v� f�t�tt h�zba mehet, ahol meleg �tel �s ital v�rja a hitehagyottat.

A h�v�k csoportj�ra egy fegyveres �r vigy�zott, m�g a t�bbi katona a t�parti h�zb�l n�zte a szenved� h�v�k k�z�ss�g�t. A h�v�k dacolva a hideggel �s k�nz� f�jdalommal, Istent dics��t� �nekeket �nekeltek �s fennsz�val im�dkoztak. R�vid id�n bel�l itt is - ott is eszm�letlen�l estek �ssze azok, akik m�r nem b�rt�k tov�bb. Mindeddig azonban egyetlen h�v� sem tagadta meg megv�lt� Ur�t. Ahogyan az id� telt, egyre t�bben fek�dtek m�r magatehetetlen�l a j�gen. A k�vetkez� pillanatban egy addig h�v�, megtagadva Ur�t kil�pett a t�bbiek k�z�l �s elindult a t�parti h�z fel�.

A h�v�k k�z�ss�g�n a f�jdalom s�haja vonult v�gig. Azonban ami ezut�n t�rt�nt, az mindannyiuknak er�t adott a m�rt�r hal�lhoz. A h�v�ket �rz� fegyveres katona amikor l�tta a hitehagyottat, fegyver�t �s ruh�zat�t eldobva megindult, hogy be�lljon a h�v�k k�z� �s ek�zben ezt ki�ltotta a menek�l� fel�:

- Te �r�lt vagy, mit tett�l? �n m�r l�ttam a fejed felett a koron�t, amelyet ha kitartasz, megkapt�l volna!

R�vid id�n bel�l a katona a t�bbi h�v�vel egy�tt holtan fek�dt a t� jeg�n, azzal a bizonyoss�ggal halva meg, hogy fent v�r re� a korona."

Kedves testv�reim, azt k�v�nom, hogy mindannyian maradjunk h�s�gesek Urunkhoz, �s akkor � �g�ret�t val�ra v�ltja �s a koron�t megkapjuk T�le majd a mennyei honban! Dan L�szl�


UDVARNOKI B�L�N�
sz�l. RUBY DANIEL
1906 - 1999

(Udvarnoki testv�rn� 1993-ban �rt egy r�vid �letrajzot (Never a dull moment - c�mmel), k�l�n�sen a misszi� munk�j�r�l, hogy unok�i �s a k�vetkez� gener�ci� olvashassa. Mi is kaptunk ebb�l egy p�ld�nyt. Visszaeml�kez�sem alapj�t ez az angol nyelv� f�zet k�pezi. Moln�r Bal�zs)

Udvarnoki B�l�n�, Ruby D�niel 1906. augusztus 25-�n Oxford, North Carolin�ban sz�letett. Ruby a hetedik le�ny �s a 13-ik gyermek volt a csal�dban. Valaki megk�rdezte egyszer az apj�t�l, hogy h�ny gyermeke van �s � �gy felelt: Van h�t fiam �s mindegyiknek van egy n�v�re. Minden vas�rnapi �s h�tk�znapi �sszej�vetelre az eg�sz csal�d, 16-an, egy�tt gyalogolt az imah�zba. H�tk�znapokon az eg�sz csal�d egy�tt dolgozott a farmon, - a gyerekek iskola ut�n, mert a tanul�st mindny�jan igen fontosnak tartott�k.

A k�z�sen elt�lt�tt szombat est�k kedves eml�kei k�z�l �lljon itt egy. Mind a 14 gyermek �s k�s�bb m�g t�bb unoka minden szombaton Afagylalt est�re@ gy�lt �ssze a sz�l�k otthon�ban. Mindenki annyi fagylaltot evett, amennyit akart. Volt egy fekete fi� az otthonukban, � kezelte a fagylalt k�sz�t�t. � is kapott bel�le, amennyit akart. Amint ette a fagylaltot, ezt mondta: AHa a j� Isten csin�lt valami jobbat, mint az ice cream, azt elvitte mag�val, mert itt a f�ld�n enn�l jobb nincs.@ Mindenki j�t nevetett vele egy�tt.

Teltek az �vek �s Ruby beiratkozott egy Baptista F�iskol�ba �s ott n�gy esztendeig tanult, hogy tan�t� legyen. Szerinte ezek volta fiatals�ga legboldogabb �vei. Az ott kezd�d�tt bar�ti kapcsolatok megmaradtak eg�sz �let�ben.

1935. febru�rj�ban, egy szombat este Ruby elment a N�i Misszion�rius K�pz� Iskol�ba, Louisville Kentackyba, azokkal a n�kkel, akik k�lf�ldi misszi� munk�ba v�gytak. A sz�nok Dr. Everett Gill volt, a kiv�l� misszion�rius, �r�, tan�t� �s egyben a D�li Baptista Misszi� Eur�pai igazgat�ja. Dr. Gill nyugodt �s komoly hangon besz�lt az eur�pai misszi�r�l. Ruby �rezte, hogy a sz�nokon kereszt�l az �r Lelke sz�l hozz�. Meg�rtette, hogy Eur�pa nem az amerikai turist�k j�tsz�tere. Ha az evang�lium magva nem lesz ott m�lyebben elpl�nt�lva �s meger�s�dve, k�nnyen v�lhat h�bor�s sz�nt�rr�. Amikor arra ker�lt a sor, hogy be�rja, hogy milyen misszi�s munkater�letet v�laszt, Eur�p�t �rta be. M�g abban az esztend�ben, 1935-ben kapott �rtes�t�st a Misszi�s Oszt�lyr�l, hogy k�sz�lj�n, mert Magyarorsz�gra k�ldik.

Novemberben �rkezett meg Budapestre. S�t�t, k�d�s reggel volt, amikor kil�pett a vonatb�l. Meghallotta az els� magyar sz�t: A�js�g.@ Egy fi� �js�got �rult.
- A sz� megmaradt eml�kezetemben, mert vil�gosan rajzolta le az �n helyzetemet. Az orsz�g, a n�p, a nyelv, mind �js�g volt sz�momra.
Nemsok�ra mindezek j� �js�gg� lettek sz�m�ra, mert kedves, mosolyg�s arcok �s seg�t� kezek vett�k k�r�l az ott l�v� baptista testv�rek szem�ly�ben. Fel is s�hajtott:
- Uram, ha ilyen a k�lmisszi�, akkor egy �r�mmel �s boldogs�ggal telt �let v�r r�m.@

�s �gy is t�rt�nt. Magyarorsz�g Amerik�hoz m�rve nem volt gazdag orsz�g. Az emberekben azonban ott t�bb boldogs�got �s megel�ged�st l�tott, mint Amerik�ban. Nem engedt�k, hogy az anyagi javak hi�nya Aszeg�nny� tegye �ket.@

- A h�zak ott �ltal�ban kisebbek, mint itt nyugaton, de a vend�gszeretet egyforma a kunyh�ban �s a kast�lyban. Ez nem azt jelenti, hogy nem voltak egy�ni, csal�di, s�t gy�lekezeti probl�m�k. De ezek m�gsem vett�k el a benn�k l�v� boldogs�got �s a b�kess�g ut�ni v�gyukat, melyet mindenkivel, velem szemben is gyakoroltak.

A misszi�f�ldre val� meg�rkez�se ut�n n�gy h�nappal Ruby kapott egy s�rg�nyt Amerik�b�l, hogy anyja v�ratlanul meghalt. Dr. Gilln�, aki akkor Rom�ni�ban volt, �rt Rubynak egy kedves, vigasztal� levelet �s meg�g�rte neki, hogy � lesz Ruby eur�pai �desanyja. �g�ret�t h�s�gesen be is t�lt�tte.

H�t-nyolc h�napi fesz�lt nyelvtanul�s ut�n tan�t�ja azt aj�nlotta, hogy Rubyt vigy�k ki Budapestr�l egy olyan helyre, ahol senki sem besz�l angolul. Ott csak a magyar nyelvet hallja �s haszn�lhatja. Elvitt�k �t Hajd�b�sz�rm�nybe, ahol a Kolozs lelkip�sztor csal�d vend�ge lett. H�rom sz�p le�ny volt a csal�dban, akikkel j� bar�tok lettek. Ott a csal�dban �s a gy�lekezetben j� alkalom volt a neh�z nyelv tanul�s�ra �s gyakorl�s�ra. Addig nem is tudta, hogy a magyar nyelv egy igen r�gi, gazdag �s kifejez� nyelv. Ott tanulta meg t�bbek k�z�tt, hogy Magyarorsz�gon m�r addig is l�tezett egy j�l megszervezett, �leter�s, el�rehalad� baptista misszi� munka. Volt Baptista Sz�vets�g, N�i Sz�vets�g, Ifj�s�gi K�r. Volt egy j�l szerkesztett hetilap �s egy igen n�pszer� ifj�s�gi lap. Ki kezdte el �s kik folytatt�k ezt a munk�t? Az �r J�zus Krisztus h�s�ges tan�tv�nyai �s a Szentl�lek. Ez�rt volt er�s a misszi�munka Magyarorsz�gon.

Megtanulta azt, hogy � nem az�rt van ott, hogy valakiket megtan�tson valami �j, vagy nagy dologra, hanem az�rt, hogy dolgozzon, egy�ttm�k�dj�n az ottlev�kkel az �r szolg�lat�ban.

A f� c�lja az volt, hogy megszervezzen egy Misszi� iskol�t, le�nyoknak. Erre ford�totta minden idej�t �s erej�t. Sajnos nem lehetett ott, amikor az iskola megny�lt. V�ratlanul �thelyezt�k Rom�ni�ba, Bukarestbe, ahol valami miatt sz�ks�g volt r�. K�t esztend� eltelte ut�n j�hetett vissza Magyarorsz�gra. Hogy mit jelentett ez az iskola a misszi� munk�ban, azt csak az �r tudja. Azt azonban mi is tudjuk, hogy fiatal pr�dik�torok azokat a l�nyokat kerest�k feles�g�l, akik a Le�nyiskol�b�l gradu�ltak. Voltak a tanul�k k�z�l olyanok is, akik soha nem mentek f�rjhez, hanem �let�ket eg�sz�ben az �r munk�j�ra szentelt�k. (Folytatjuk)

a lap elej�re


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3