EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

1999. NOVEMBER.  

Ellie (Kerekes) Snyder:

LEGSZEBB �VEIM

Hogyan v�laszoln�l, ha valaki a legszebb �veid fel�l �rdekl�dne? Tal�n a gondtalan gyermek�vekre eml�kezn�l, amikor sz�leid helyetted is agg�dva vigy�zt�k az �r�m�det. Tal�n a feln�ttkor kezdet�t tartod a legszebbnek, a h�szas �veket, amikor p�ly�t kezdt�l, megh�zasodt�l �s j�ttek a gyerekek? Lehets�ges, hogy a j�v�t�l rem�led ezeket a "legszebb �veket" B miut�n a gyerekek feln�ttek �s kirep�ltek, nyugd�jas leszel, �s beutazhatod ak�r az eg�sz vil�got. Mi�rt �rkez�nk az �let legszebb id�szak�hoz mindig m�skor? Mi�rt nem a jelen a legszebb?

Ausztr�li�ban n�ttem fel, egy magyar h�v� csal�dban. Eml�kszem, mint kisl�ny is m�r mennyit �lmodoztam; az �gyon fekve tervezgettem, festegettem a feln�ttkor szebbn�l szebb k�peit. M�g list�t is k�sz�tettem a v�gyaimb�l, amit a Bibli�mban �r�ztem. Most nevetek magamon, mert micsoda terveim voltak?! Magas, j�k�p� f�rjet szerettem volna, �s legal�bb hat gyereket. Viktori�nus h�zr�l �lmodoztam, d�szesen �vel� l�pcs�korl�tokkal. Hatalmas kertet k�pzeltem a h�z m�g�, teli r�zs�val �s liliommal, szebbn�l szebb vir�gokkal. Csel�dl�nyt tartunk majd, hogy mosson, vasaljon; �s a list�m v�g�re m�g ezt is oda�rtam: "�s boldogan �l�nk, m�g meg nem halunkY"

Elmondhatom, hogy az �r gazdagon meg�ldott. L�nykori v�gyaimat is figyelembe vette; val�ra v�ltott bel�l�k sokat. Kaptam egy szeret�, j�k�p�, h�v� f�rjet. Gy�ny�r� fi�nk van. Adott sz�p otthont is, �s a h�zunk melletti kis kertet teli�ltettem r�zs�val, liliommal, szebbn�l szebb vir�gokkal. Csel�d�nk m�g nincs, hogy elv�gezn� a vasal�st, de nem adom fel a rem�nyt!

Azt is aj�nd�kai k�z�tt tartom sz�mon, hogy �t�rta a k�v�ns�g list�mat. Kicser�lte �s �trendezte, bizonyos v�gyakat let�r�lt r�la. A v�ltoztat�sai f�jdalmasak, nehezen elviselhet�k voltak. K�t �ve t�rt�nt, hogy egy d�lut�n, a sport klubb�l hazat�r�ben furcsa zsibbadts�got �reztem a kezemben �s a l�bamban, majd er�sen sz�d�lni kezdtem. K�rh�zba vittek, ahol az orvosok azonnal hozz�fogtak a kivizsg�l�shoz. F�lelemmel v�rtam a v�laszukat. Hetekig tartottak a k�l�nb�z� tesztek, �s v�g�l meg�rkezett a v�lasz. Az orvosom szerint Multiple Sclerosis kezdeti st�dium�n�l tartok, de tov�bbi kivizsg�l�sokra volt sz�ks�g, hogy biztos diagn�zist adhassanak efel�l.

Rettenetesen felkavart, �sszet�rt ez a h�r. Amit az M.S-r�l eddig hallottam, az mind rettenetes. Erre a betegs�gre nincs gy�gym�d B ilyesmire igaz�n nem sz�m�tottam! Annyi mindent szeretn�k m�g tenni, l�tni! Szeretn�k m�g gyereket sz�lni, szeretn�m a kisfiamat felnevelni, szeretn�k a f�rjem mellett meg�regedni. Nem, erre igaz�n nem v�rtam; ezt nem �gy k�pzeltem!

A k�vetkez� hetek �s h�napok nagyon nehezen teltek. Egyik kivizsg�l�st a m�sik k�vette. Gyenge voltam. Az id�m jav�t �gyban kellett t�ltenem. Kerestem a csendet, sokat olvastam a Bibli�mat, im�dkoztam, s�rtam �s gondolkoztam. Ahogy az id� telt, az �r szel�den dolgozott rajtam. Egy gy�ny�r� igeverset tal�ltam a Zsolt�rok K�nyv�ben: "Uram, Istenem! Sok csod�s tervet vitt�l v�ghez �rt�nk, nincs hozz�d foghat�. Szeretn�m hirdetni �s elmondani, de t�bb ann�l, amit fel tudn�k sorolni" (Zsolt 40,6). Amikor elolvastam, felki�ltottam az �r�m�mben. Ott volt el�ttem a helyzetem, a Biblia lapjain az �n �letem!

Kicser�l�d�tt bennem �s el�ttem sok minden. Leny�g�z�en gy�ny�r�nek tal�ltam Isten ir�ntam tanus�tott szeretet�t, hogy terve van az �letemmel, �s most � �rja a list�t, �s csak nekem, �s terveinek a sz�ma-hossza At�bb ann�l, amit fel tudn�k sorolni".

Tudom, hogy � elveheti a betegs�gemet. Tudom, hogy d�nthet m�sk�nt is, �s ha nem is �rtem az okokat, vagy hogy mi�rt �ppen most pr�b�l �gy, �n megtanulok b�zni Benne, mert csod�s terve van velem.

Gyakran betegs�g �s trag�di�k j�zan�tanak ki benn�nket, hogy felismerj�k az �let �ld�sait. Az �rt�krend�nket �s a k�v�ns�gainkat ez gy�keresen megv�ltoztatja. Addig fontosnak v�lt dolgok a h�tt�rbe ker�lnek, �s az �let apr� �r�mei, amiket a nagy hajsz�ban �szre sem vett�nk, �s �gy nem is �rt�kelt�nk, megfizethetetlen kincsk�nt ragyognak el�tt�nk. Fogalmam sincs arr�l, hogy mit hoz a holnap, hogy mi v�r r�m az el�ttem �ll� h�napokban, �vben, de Isten tudja. Annyit tudok, hogy a mai napot m�g megadta. A f�lelmeimmel nem b�jok el a sarokban, hanem Benne b�zva fogadom a mai nap aj�nd�k�t, m�gpedig �gy, mint ami az �letem legszebb r�sze lett. Ma �r�mmel fogadom minden �ld�s�t, amivel k�r�lvesz. Az illatoz� r�zs�t megcsod�lom, megszagolom, s�t�lok, gy�ny�rk�d�m a naplement�ben, te�t sz�rcs�lgetek a bar�taimmal, f�rjem �s csal�dom szeretet�t fogadom �s viszonzom B nem is tal�lom a lista v�g�tY!

Mindenfel�l Isten �ld�sai �rkeznek hozz�nk, de ki kell �llnunk a nagy rohan�sb�l, hogy �szrevegy�k ezeket �s kifejezz�k a h�l�nkat �rt�k naponk�nt. �s ha nem is �rt�nk meg sok mindent, ne felejts�k el, hogy Isten mindenr�l tud, �s terve szerint alak�tja az �let�nket.

Visszagondolva l�nykori �lmodoz�saimra az�rt is mosolygok magamon, mert Isten gyermekek�nt, a "boldogan �ltek m�gY" mes�s v�gz�d�se nem torkollik a hal�lba. �r�kk� �lek. Ki �lmodhat ilyet?

Isten meger�s�t �s �tseg�t a neh�z napokon, amiket magamt�l nem lenne er�m elszenvedni. Hadd b�tor�tsalak Titeket is, hogy az � aj�nd�kak�nt fogadjatok minden �j napot! Ne tarts�tok term�szetesnek a m�t, ne ragadjatok meg a m�ltban, ne aggodalmaskodjatok a j�v� fel�l! A mai nap Isten aj�nd�ka. �lj�nk a lehet�s�geivel a m�nak - mert ez a mi f�ldi �let�nk legszebb r�sze. (Ford: Nov�k J�zsef)

100. ZSOLT�R
1. H�laad� zsolt�r.
V�gan �nekelj az �rnak te eg�sz f�ld!
2. Szolg�ljatok az �rnak �rvendez�ssel; menjetek el�je v�gass�ggal.
3. Tudj�tok meg, hogy az �r az Isten; � alkotott minket �s nem magunk; az � n�pe �s az � legel�inek juhai vagyunk.
4. Menjetek be az � kapuin h�laad�ssal, torn�czaiba dics�retekkel; adjatok h�l�kat n�ki, �ldj�tok az � nev�t!
5. Mert j� az �r, �r�kk�val� az � kegyelme, �s nemzed�kr�l nemzed�kre val� az � h�s�ge!
A SZERKESZT� ROVATA
Y2K - K�TS�GBEESNI? MI�RT?
Why To K�(ts�gbeesni?)

Mire olvas�ink kez�be ker�l a novemberi Evang�liumi H�rn�k, m�r kevesebb mint k�t h�nap lesz vissza az �vfordul�t�l. Na �s? El�g r�g�ta �gy van ez. December ut�n �ppen �gy k�vetkezik a janu�r, mint pl. m�rcius ut�n az �prilis.

Mi t�rt�nt, mi v�ltozott meg, hogy egyszerrecsak milli�k sz�molgatj�k szorongva a napokat, s f�lelemmel gondolnak az egyre gyorsabban k�zelg� janu�r elsej�re?

Nem, nem arr�l van sz�, hogy v�gre meg�rtette volna ez a vil�g a h�v� kereszty�nek bizonys�gt�tel�t, hogy t. i. mindig k�szen kell lenni, hiszen b�rmikor elj�het az ideje annak, hogy Isten meg�lljt parancsol, s sz�mot kell adnunk �let�nkr�l.

Nem, nem arr�l van sz�, hogy Isten �r�ja megv�ltozott volna. Az ugyan�gy j�r, mint eddig; azt ugyan�gy nem tudjuk olvasni mint ahogy eddig sem.

A term�szet sem v�ltozott meg. Igaz, hogy az id�j�r�st egyre sz�ls�s�gesebbnek �rezz�k, igaz, hogy pl. egyre t�bb f�ldreng�st �szlel�nk, s katasztr�fa hangulatunk t�mad gyakran, de az Isten teremtette vil�gunkban minden ugyan�gy halad tov�bb, mint ezel�tt.

A probl�ma kiz�r�lag vel�nk van �s benn�nk van. M�ghozz� kett�s probl�m�nk van - az egyik k�nnyebben korrig�lhat�, a m�sik nehezebben.

A k�nnyebben kijav�that� probl�m�nk a modern vil�gunk egyik alap eszk�z�vel van. A XX. sz�zad v�gefel� alig van olyan dolog k�r�l�tt�nk, ami valamik�ppen nem kapcsol�dik komputerhez. Ezt, az �let�nket beh�l�z�, nemcsak gazdas�gi ter�letekre, hanem szinte minden r�szlet�re hat�st gyakorl� zseni�lis Ag�pet@ Anagykor�s�tani@ kell, vagyis alkalmass� kell tenni arra, hogy a 2000. �vsz�mot is helyesen Aolvassa.@ Ezt a korrekci�t neveztem Ak�nnyebbnek@ -, annak ellen�re, hogy j�l tudom, hogy vil�gviszonylatban hatalmas �sszegre r�g ennek a m�dos�t�snak az elv�gz�se. K�nny�, mert megoldhat�. Kiv�l� szakemberek dolgoznak rajta, s nekem nem is kell A�rtenem@ hozz�. Semmi k�ts�gem nincs afel�l, hogy az ember, aki l�tre tudta hozni, aki a mai sz�nvonalra tudta fejleszteni, meg is tudja oldani ezt a Amillennium bug-@ot.

A nehezebben korrig�lhat� probl�ma nem a komputer�nkben van, hanem az agyunkban.

Ki ne tudn�, hogy a bizonytalans�g nyugtalans�got �breszt az emberben. Ez term�szetes. S az is term�szetes, hogy ilyenkor az lenne a feladata mindenkinek (k�l�n�sen a kereszty�neknek), hogy a Amegnyugv�s@ fel� seg�ts�k embert�rsaikat. Ez�ttal ennek az ellenkez�je t�rt�nt �s t�rt�nik - vil�gszerte. A megnyugtat�s helyett sokkol�st, ijesztget�st tapasztalunk - vil�gi �s vall�sos ir�nyb�l egyar�nt. Mi�rt?

Nem neh�z bel�tni, hogy gazdas�gilag rengetegen h�znak hasznot ebb�l a f�lelemb�l. Tal�n ezt nem is kell r�szleteznem, annyira nyilv�nval�, hogy mir�l van sz�. (Bili�rdokra r�g az �vfordul�val kapcsolatos f�lelmekb�l v�s�rolt �ruk �sszege.)

Nehezebb meg�rteni az �vfordul� k�zeled�s�vel kapcsolatos lelki hat�sokat - az egyh�zak, vall�sos szervezetek t�nyked�s�t. Ahelyett, hogy �ln�nk az alkalommal �s J�zus Krisztus elfogad�s�ra sz�l�tan�nk f�l az embereket, f�lelmet �s hiszt�ri�t kelt�nk benn�k.

Megszaporodtak a vil�gv�ge-v�r�k, az id�ket-napokat sz�molgat�k. Pedig nagyobb es�ly van arra, hogy holnap visszaj�n az �r J�zus, mint hogy az �vfordul�n, hiszen � maga mondta: AAmely �r�ban nem gondoln�tok, abban j�n el az embernek Fia.@ (Lk 12:40) Sokan azt hiszik, hogy az �ltalunk konstru�lt Aid�-m�r�s@ jelent valamit Isten el�tt, s mert mi �gy sz�moljuk, hogy 2000 �ve sz�letett a Megv�lt�, m�r itt az ideje, hogy visszaj�jj�n. Egy�bk�nt val�ban 2000 �ve annak, hogy elj�tt k�z�nk az Egysz�l�tt Fi�? P�l meghat�roz�sa val�ban pontos, � azt �rta: Amikor pedig elj�tt az id�nek teljess�ge, kibocs�totta Isten az � Fi�t@ (Gal 4:4). Az evang�liumok Augusztus cs�sz�rr�l, Her�des kir�lyr�l �s Czir�nius sz�riai helytart�r�l besz�lnek az �r J�zus sz�let�si idej�vel kapcsolatban, mely egy�bk�nt a legt�bb bibliamagyar�z� sz�m�t�sa szerint legal�bb 2004 �vvel ezel�tt t�rt�nt. Vagyis, ha lenne is �rtelme a 2000 �vnek, azon az �vfordul�n m�r j�val t�l vagyunk!

A kereszty�n gy�lekezetek sz�m�ra az ezredfordul� a bizonys�gt�tel alkalma lehetne. Ha eddig is az volt az egyik f� megb�zat�sunk, hogy megt�r�sre, Krisztus elfogad�s�ra h�vjuk az embereket, akkor ebben a helyzetben fokozottan is azt kellene tenn�nk. Nem azzal ijesztgetve, hogy lehet, hogy k�t h�nap m�lva itt a vil�g v�ge, hanem arr�l besz�lve, hogy m�g mindig tart a kegyelmi id�, s am�g az el nem fogy, van m�d a megt�r�sre, �dv�ss�gre.

Tudunk-e, akarunk e a megb�k�l�s eszk�zei lenni - mi, magyar baptist�k -, a magunk hely�n? A f�lelem kelt�s helyett A�nnepelj�k@ az �dv�z�t� J�zus Krisztust. A ACelebrate Jesus 2000" programhoz kapcsol�dva vigy�k el a j�h�rt mindenkihez, miel�tt v�get �rne a k�tezredik esztend�!

V�g�l egy ig�t hadd id�zzek: ASz�rnyaid �rny�k�ba menek�l�k, am�g elvonulnak a veszedelmek@ (Zsolt 57:2). Ez a veszedelem nem az �rt�l j�n, ezt mi magunk gy�rtottuk magunknak. De ett�l is meg�v az �r. S ha sor ker�lne r�, hogy egy r�vid ideig v�rni kell, hogy lecsendesedjen a vihar a tudatosan �lesztett f�lelmekt�l gy�t�rt emberek hiszt�ri�ja, akkor legal�bb egy kicsit csendben lesz�nk. Csendben, im�dkozva -, tal�n nem is magunk�rt, hanem m�sok�rt, ez�rt az utols� id�kbe �rkezett vil�g�rt.

(�m, ha valakit m�gis alv�si zavarok gy�t�rn�nek, mert att�l f�l, hogy nem fog megjelenni az Evang�liumi H�rn�k janu�rban (�gy mosolyog mag�ban a szerkeszt�!), hadd nyugtassam meg: a janu�ri sz�mot m�g decemberben el kell k�sz�tenem (s az �r seg�ts�g�vel ezt meg is fogom tenni). Tov�bb�, ha computer�nk �vsz�mkezel�si probl�m�t mutatna janu�r 1-�n, a febru�ri sz�m elk�sz�t�s�ig ad�d� n�h�ny Aszabad@ nap alatt meg fogjuk tal�lni r� a m�dot, hogy korrig�ljuk azt.)

Hadd fejezzem be azzal az Aaranymond�ssal,@ - ami a komputeresek, de tal�n mindenki sz�m�ra el�gg� ismert: God is in control. H�la N�ki. (HG)

a lap elej�re


Zsolt�r a 2000. �v sz�m�t�g�pes fenyeget�s�r�l C a 139 Zsolt�r alapj�n
Uram, megvizsg�lt�l engem �s ismersz.
Te ismered �l�semet a sz�m�t�g�p mellett �s felkel�semet.
�rted az �n modememet �s az eg�sz Internet �gyet.
Tudod, mik�pp hagyom, hogy az Internetre pazarl�dj�k az id�m,
de azt is tudod, hogy ez teszi lehet�v�, hogy kapcsolatban maradjak csal�dommal �s bar�taimmal akik szerte a vil�gon vannak.
M�g miel�tt meg�rinten�m a billenty�ket, Te tudod, hogy mit fogok �rni. Nem k�nny� felfognom, hogy Te mindig ott �llsz a h�tam m�g�tt, amikor az Internetre kapcsolok.
Hatalmas vagy, Uram! A 2000-dik �v k�r�li bizonytalans�g T�ged nem zavar meg �gy, mint engemet �s nagyon sokakat k�r�l�ttem.
Hov� menjek a te Lelked el�l?
El tudok-e futni a Te szereteted �s v�delmed el�l, ha a k�zelg� k�tezer-janu�r-elsejei f�lelmek gy�t�rnek?
Ha nem lesz �ram a lak�somban, Te ott leszel.
Ha k�t takar� alatt kell fek�dn�m, hogy ne f�zzak, mikor a g�zf�t�s nem m�k�dik, Te ott vagy n�lam.
Ha a v�rosban megsz�nik a v�zszolg�ltat�s, vagy a Bank-automat�k `�zemen k�v�l@ lesznek, Neked gondod lesz r�m.
Ha 1999. december 31-�n �gy ki�ltok fel: `A s�t�ts�g bizonyosan elbor�t engem, �s a vil�goss�g k�r�l�ttem �jszaka lesz@ -, a s�t�ts�g sem bor�t el el�led, �s f�nylik az �jszaka mint a nappal. Sz�modra a s�t�ts�g olyan mint a vil�goss�g.
Te alkott�l engem, Uram �s Te szeretsz engem.
Munk�dban nincsen t�veszt�s, nincsenek �zemsz�netek �s nincs �ramkimarad�s.
Napjaimat, ak�r sz�m�t�g�ppel, ak�r an�lk�l, m�r sz�let�sem el�tt megtervezted.
Seg�ts, hogy h�s�ges legyek hozz�d �s ne essek k�ts�gbe, mikor hi�nyokr�l, �zemsz�netekr�l �s k�oszr�l hallok.
Seg�ts, hogy k�sz legyek m�soknak seg�teni, fizikailag is meg lelkileg is. Hadd lehessek a f�lelemkelt�k ellens�ge, �s seg�ts nekem, hogy azoknak, akik igaz�n f�lnek a j�v�t�l meg tudjam mutatni, mik�pp vess�k bizalmukat Tebel�d, Uram, Mindenhat� Isten.
Figyelj r�m, Istenem, �s �rintsd meg sz�vemet!
Add nekem a Te b�kess�gedet �s seg�ts, hogy azt m�sokkal meg tudjam osztani.
Seg�ts, hogy szemeimet mindig rajtad tartsam, most �s �r�kk�n �r�kk�.
Ford: Ga�l Ferenc (szerz� ismeretlen)

IFJ�S�GI TAL�LKOZ�R�L 
 Inform�ci� lapunk Ifj�s�gi Oldal�n

MINDENBEN H�L�T ADJATOK!
1Thess 5:18

H�v� �let�nkben mindent �gy kell tekinteni, mint ami Isten kez�b�l j�n. Boldogok vagyunk, amikor minden j�l megy, sikereink vannak, �ld�sok vesznek k�r�l; de vannak id�k, amikor �gy �rezz�k, hogy beborul az �g, neh�zs�gek j�nnek, megpr�b�ltat�sok k�z� ker�l�nk �s elkezd ingadozni hithaj�csk�nk. Ilyenkor is az �rra kell n�zn�nk, mint akik tudjuk, hogy akik az Urat szeretik, azoknak Isten mindent javukra munk�l.

P�l apostol figyelmeztet: "Mindenben h�l�kat adjatok!"

Jakab �gy int: "Teljes �r�mnek tarts�tok aty�mfiai, amikor k�l�nf�le k�s�rt�sekbe estek, tudv�n, hogy a ti hiteteknek megpr�b�ltat�sa kitart�st szerez" (Jakab 1:2-3).

Mindenben h�l�t adjatok! - ez egy parancs. Ha ezt megtessz�k, akkor visz�nk "dics�retnek �ldozat�t" az �r el�. Al�zattal meghajolva a pr�b�k alatt �s h�l�t mondva, ez kedves Istennek, mert � tudja mi v�lik javunkra. J�b er�sen meg volt pr�b�lva, de Isten ellen soha nem sz�lt �s "semmi illetlent nem cselekedett." D�vid csal�dj�t elrabolt�k az Am�lekit�k, de D�vid hite �s b�tors�ga visszaszerezte az �v�it (1S�m 30).

Jakab nagyon j�l l�tta, hogy a hit megpr�b�ltat�sa kitart�st szerez. T�relemmel kell v�rnunk Isten seg�ts�g�re, Aki nem hagy minket feljebb k�s�rtetni, mint elszenvedhetn�nk.

"Kereszt n�lk�l nincs korona." Az �r J�zusra kell n�zn�nk, aki viselte a keresztet �s koron�t �g�rt nek�nk.

M�r az �sz�vets�gi szent �r�sokban is ilyen gondolatokr�l olvashatunk: "Bizodalmad legyen az �rban teljes elm�db�l, a magad �rtelm�re pedig ne t�maszkodj�l. Minden te utaidban megismered �t, akkor � igazgatja a te utaidat" (P�ld 3:5-6).

Teljes gyermeki bizalommal az �rra kell n�zn�nk, aki j�l l�tja �let�nk minden mozzanat�t �s diadalra visz minket a neh�zs�gekb�l. Az �r szemei mindenkor k�s�rnek minket, m�g hajsz�laink is mind sz�mon vannak tartva.

Min�l ink�bb r�hagyatkozunk az �rra, ann�l nagyobb nyugalom sz�ll a sz�v�nkre. Az �r mindent javunkra tud munk�lni. Min�l jobban elcsendesed�nk, ann�l ink�bb meg�rtj�k �t, �s megismerj�k az � utait.

Mennyei Aty�nk szeretn�, ha az � Fi�hoz, J�zus Krisztushoz hasonl�tan�nk (R�ma 8:28-29).

Csak azok fognak J�zussal uralkodni �r�kre, akik hasonl�tanak Hozz�. Fel kell venn�nk kereszt�nket �s hordoznunk kell. Nek�nk is r�sz�nk lesz megal�ztat�sban, g�nyban, f�lre�rt�sben, t�mad�sokban, ahogy ezt J�zus Krisztus is tapasztalta ezen a f�ld�n.

Az �r nevel, k�sz�t napr�l-napra, az � terve szerint.

Bele kell simulnunk az � kez�be, mint az agyag a fazekas ujjai k�z�, hogy kialakulhasson az �r mesterm�ve �let�nkben.

Ha ezt meg�rtj�k �s al�zattal elcsendesed�nk, elm�lik lelk�nkb�l minden harag �s el�gedetlens�g.

J�zsu� M�zes ut�n Isten nagy vez�re lett. Az �r ezt mondta: "L�gy b�tor �s igen er�s... El ne t�vozz�k e t�rv�nynek k�nyve a te sz�dt�l, hanem gondolkodj�l arr�l �jjel �s nappal, hogy vigy�zz �s mindent �gy cselekedj�l, amint �rva van abban, mert akkor leszel j� szerencs�s �s akkor boldogulsz" (J�zsu� 1:8-9).

K�vess�k J�zsu� p�ld�j�t; gondolkozzunk ezeken a dr�ga ig�ken: "Az �r akarata, a ti szentt� l�teletek... Teljes �r�mnek tarts�tok aty�mfiai, amikor k�l�nf�le k�s�rt�sekbe estek... Minden te utaidban megismered �t... Isten mindent javunkra munk�l.@

Ha ezeket magunk�v� tessz�k szent al�zattal, elm�lik minden keser�s�g sz�v�nkb�l �s felragyog a b�kess�g napsugara.

Az �r diadalra visz minket J�zus Krisztus �ltal. ___Somogyi G�born�

a lap elej�re


GY�LEKEZETI H�REK

CLEVELAND - BETHANIA

Gyermekbemutat�s!

Nagy Alex �s Erika augusztus 22-�n hozt�k el�sz�r az imah�zba kisl�nyukat, Na�mit, aki j�lius 9-�n sz�letett.
A gyermekbemutat�s a d�lut�ni istentiszteleten volt, amelyen az �jsz�l�tt sz�lei, nagysz�lei, �s d�dnagysz�lei egy�tt �nnepeltek a gy�lekezettel.
Az igehirdet�s - Dr. Fazekas L�szl� lelkip�sztor �ltal - Ruth k�nyve els� r�sze alapj�n a n�vv�laszt�s �s Na�mi bizonys�gtev� �lete �sszef�gg�s�ben arra buzd�totta Alexet �s Erik�t, hogy Isten l�tja �s beteljes�ti sz�v�k v�gy�t, amit kisl�nyuk n�vv�laszt�s�ban fejeztek ki.
A sz�l�k, nagysz�l�k im�ds�gban felaj�nlott�k az �rnak a kisgyermeket, Fazekas testv�r pedig Isten oltalm�t, �ld�s�t k�rte, hogy a pici Na�mib�l - nev�nek megfelel�en - val�ban Isten gy�ny�r�s�ge legyen majd - bizonys�gtev�, hitvall� �let�vel. A vas�rnapi iskol�sok �s az ifj�s�gi csoport igeversekkel, �nekekkel k�sz�nt�tt�k a boldog kis csal�dot. Zeffer B�la lelkip�sztor testv�r �s Fazekas Erzs�bet a gy�lekezet nev�ben sz�ltak a sz�l�kh�z Ruth 4:15 �s 1M�zes 1:31 alapj�n. Nagy S�ndor testv�r - a nagypapa - bizonys�gt�tel�ben elmondta, milyennek szeretn� l�tni az unok�j�t: megel�gedettnek, szel�den boldognak, tanulni, fejl�dni v�gy�nak �s m�sokat elfogad�nak, szeret�nek, �p�t�nek.
Nagy S�ndor �s Ibolya testv�rek k�z�s �neke a csal�d h�laad�s�t fejezte ki Isten aj�nd�k��rt, a kis Na�mi�rt.

Gy�szistentisztelet

Szeptember 12.-�n Zeffer B�la lelkip�sztor testv�r �s csal�dja gy�sz�ban osztott gy�lekezet�nk, amikor a d�lut�ni istentiszteleten Zeffer Antal nyugalmazott lelkip�sztor mennyei haz�ba k�lt�z�s�re eml�kezt�nk. Az elhunyt testv�r Zeffer B�la lelkip�sztor �s Papp Jol�nka (Detroit) �desapja volt.

Balla G�bor lelkip�sztor hirdette az Ig�t 1M�zes 50:24-25 �s Zsid 11:22 alapj�n, r�mutatva az el�ren�z� eml�kez�sre tiszta, er�s hit �ltal. Balla testv�r szolgat�rsa volt Zeffer Antal testv�rnek, �gy �ldott, szolg�l� �let�r�l is megeml�kezett.

Zeffer Antal testv�r �letrajzi adatait �s p�ly�j�nak, szolg�lat�nak f�bb �llom�sait Dr. Fazekas L�szl� lelkip�sztor testv�r ismertette.

A csal�d nev�ben Papp Lajos testv�r sz�lt �s szem�lyes �lm�nyeit mondta el ap�sa csal�dban bet�lt�tt seg�t�, t�mogat� szeretet�r�l. Kor�n elkezdett igesz�l�i �s a nyugd�jas �vekben v�gzett b�rt�nmisszi�s szolg�lat�r�l.

B�nt� Attila �s Fazekas Erzs�bet k�ltem�nnyel szolg�ltak, Lakatos Erika �s Veres Hanni duett�nekkel, Fazekas Petra, Balla Andrea, P�cs� Mel�nia egy-egy igeverssel, �s az ifj�s�g csoport �nekkel sz�lt�k a vigasztal�s �zenet�t.

Az istentisztelet tov�bbi r�sz�ben igehirdet�s hangzott Dr. Fazekas L�szl� lelkip�sztor testv�r �ltal a Filippi 3:20-21 alapj�n, amely az �r�kk�val� haz�ra ir�ny�totta figyelm�nket - "Mert a mi orsz�gunk a mennyekben van, honn�t a megtart� �r J�zus Krisztust is v�rjuk." ___Fazekas Erzs�bet

TORONT�
70 �ves jubileum Toront�ban

"Eml�kezz�l meg az �tr�l, amelyen hordoztalak t�ged."

Okt�ber 10-�n gy�lekezet�nk boldogan �nnepelt nagy sz�m� vend�gsereggel �s a testv�r-gy�lekezetek k�ld�tteivel egy�tt, visszapillantva 70 �v t�vlat�ba.

Gy�lekezetben �nnepelni mindig nagy �r�m, az �r j�s�g�t magasztalni, akinek gondvisel�se nem sz�nt meg az �vek m�l�s�val. Vir�gok �s �rett gy�m�lcs�k illata t�lt�tte be a termet, mert h�laad�-nap is kapcsol�dott �nnepl�s�nkh�z.

Vad�sz J�nos testv�r is k�z�tt�nk volt Kaliforni�b�l �s gazdag�totta egy�ttl�t�nket lelkes, buzg� szavaival, mint aki vallja, hogy egyed�l "Csak J�zusnak szolg�lni �rdemes itt," aki �tvezet minket sok neh�zs�gen �s megkoron�zza az esztend�t j�volt�b�l. Besz�lt a kezd� �vek neh�zs�geir�l - melyb�l nek�nk is b�ven kijutott, mint 1956 ut�n �rkez�knek-, de az el�tt�nk ide v�ndorolt testv�reknek m�g nehezebb volt az indul�suk Kanad�ban.

Az 1930-as �vekben j�tt testv�rek nagy �ldozatv�llal�ssal imah�zat v�s�roltak, k�z�s er�vel egy akarattal sz�pen megindult a misszi�. Voltak �vek, ahogy �k elmondj�k, hogy a tagl�tsz�m cs�kkent, de az �r k�ld�tt hozz�juk �jabb kedves testv�reket. Ezek k�z�l m�r a legt�bb dr�ga testv�r az �r�k haz�ban van. J� r�juk eml�kezni, igaz h�s�g�kre �s szeretet�kre az �r ir�nt. �vekkel ezel�tt alkalmam volt m�g besz�lni Nagy Gyula testv�rrel a gy�lekezet alap�t�j�val, aki 1924-ben j�tt ide csal�dj�val (75 �ve). Vend�gszeretet�k sok magyart fel�d�tett, ajt�juk mindig nyitva �llt mindenki el�tt.

 1924-ben kezd�d�tt el a toront�i magyar misszi�. Az els� �vekben egy angol gy�lekezetben tal�ltak otthonra. Major Mih�ly testv�r j�rt �t hozz�juk Buffal�b�l ig�t hirdetni.

1929-ben lelkip�sztort h�vtak, Balla Gy�rgy tv. szem�ly�ben. Az � vezet�s�vel m�g abban az �vben hivatalosan is megalakult a Toront�i Els� Magyar Baptista Gy�lekezet. Hamarosan �nekkar, zenekar kelt �letre. Ezekre az �vekre esett a nagy vil�gra kiterjed� depresszi�. Ekkor sokan j�rtak a gy�lekezetbe, mert meleg eb�det is kaptak, ezekb�l voltak, akik megmaradtak, csatlakoztak a gy�lekezethez.

1935-ben kezdt�k meg az imah�z v�s�rl�si alapot. 1942-ben �nnep�lyesen bek�lt�ztek saj�t sz�p imah�zukba a Robert St. 8. alatti �p�letbe. Nagy Gyula tv. ezt mondta nekem: "Testv�rek buzg�lkodjatok az �rnak dolg�ban mindenkor. Mi m�r meg�regedt�nk, nemsok�ra hazamegy�nk, vegy�tek �t a f�kly�t �s f�nykedjetek."

1956. ut�n t�bben �rkeztek Toront�ba �s ezek a testv�rek fellend�tett�k a gy�lekezeti �letet. �r�m volt a hossz� utaz�s �s bizonytalans�g ut�n meleg, lelki otthonra tal�lni a testv�rek k�z�tt. M�rhetetlen kincs egy h�v� gy�lekezet. A h�tk�znapok sz�rkes�g�t bearanyozta a vas�rnapok f�nye. Az �r csod�latosan hullatta nek�nk az �gi mann�t, a dr�ga �let-kenyeret. Amikor nem volt lelkip�sztorunk, akkor Magyarorsz�gr�l kaptunk igehirdet�ket, Cserepka testv�r volt 1956 ut�n az els�, k�s�bb kedves feles�g�vel egy�tt Bol�vi�ba mentek k�lmisszi�ba.

Azut�n j�ttek: Viczi�n, Ger�, Herjeczki �s Ol�h testv�rek. 1997. nyar�n �rkezett Dan L�szl� testv�r �s csal�dja Toront�ba, aki nagy lelkesed�ssel, az �r �gye ir�nti szeretettel v�gzi k�z�tt�nk munk�j�t.

Az elm�lt �vekben �jabb testv�rek j�ttek Erd�lyb�l akik megint felfriss�l�st hoztak �s �k ma is vel�nk vannak, b�kess�gben �s szeretetben munk�lkodva.

Meg kell m�g eml�ten�nk azt a k�l�nleges sz�p dolgot, a t�borunkat, mert ilyen nagyszer� konferenciai lehet�s�ge kev�s gy�lekezetnek van. Cserepka �s Schaffer testv�rek kezdem�nyez�s�vel T�bort v�s�roltunk 1960-ban. Ez �vben tartottuk meg 39-ik �vi konferenci�nkat, amely mindig sok �ld�st jelent mindannyiunknak.
Szinte a semmib�l n�tt ki a t�bor. Minden �vben szebb, jobb �s k�nyelmesebb� v�lik a testv�ris�g f�radhatatlan, �ldozatos munk�ja nyom�n.

Gy�lekezet�nk fejl�d�, boldog, munk�s n�p, mindenki sz�pen belekapcsol�dik a szolg�latokba. �nnep�lyeinken �s most is �nekkarunk gy�ny�rk�dtette a megjelenteket n�v�s, nagy zenedarabok el�ad�s�val, Ol�h Imre �s Dan Annam�ria vez�nylet�vel. D�lben k�z�s eb�d volt, mindenki hozta a legjobbat otthonr�l, d�lut�n pedig az �nnep�ly befejezt�vel �jb�l gazdagon ter�tett asztalok �rvendeztett�k a megjelenteket.

Boldogs�g volt egy�tt lenni, egy�tt h�l�t adni. Hiszem, hogy val�s�g lesz ez az ige r�sz�nkre:
"Meg�ld t�ged az �r a Sionr�l, hogy boldognak l�ssad Jeruzs�lemet eg�sz �letednek minden idej�ben."

Az �nnep�lyr�l vide� felv�tel is k�sz�lt (amely megrendelhet� a lelkip�sztor c�m�n). ___Somogyi G�born�

A R�mai T�bor m�ltja �s jelene

A k�zelm�lt egyik kiemelked� �nnepi istentisztelet�re k�sz�lt programon olvastam a k�vetkez� id�zetet: "Akit nem �rdekel a m�ltja, az lemondott a j�v�j�r�l." Istent�l kapott csod�latos aj�nd�k az ember sz�m�ra az eml�kez�s. Amikor szeretett r�mai t�borunk jelenlegi helyzet�r�l szeretn�k besz�molni a testv�reknek, teszem ezt �gy, hogy visszan�zek a kezdetekre is.

1960. j�lius�ban Amerika �s Kanada magyar baptist�i k�l�n�s h�rad�st olvastak az Evang�liumi H�rn�k Misszi� Mez�kr�l c. rovat�ban. Cserepka J�nos tv., a toront�i gy�lekezet lelkip�sztora r�vid cikk�ben t�borv�s�rl�sr�l, a gy�lekezet ehhez f�z�tt rem�nys�g�r�l ad h�rt, s egy�ttal megh�vja az olvas�kat a j�lius 24-i t�bornyit�si �nnep�lyre:

"Az �r ir�nti h�l�val k�z�lj�k az Evang�liumi H�rn�k olvas�ival, hogy J�niusban a gy�lekezet megv�s�rolt egy testi-lelki �d�l�sre alkalmas helyet. Szeretettel k�rj�k mindazokat, akik e sorokat olvass�k, hogy im�dkozzanak vel�nk egy�tt az�rt, hogy a Szentl�lek Isten haszn�lja e helyet, s �ld�sait adja az itt megjelentekre."

Elkezd�d�tt a munka �s Isten �ld�sait tapasztalhatt�k meg mindazok, akik kivett�k r�sz�ket a t�bor�p�t�s �s sz�p�t�s lelki-anyagi �s fizikai terheib�l.

Mi is azonosulunk azzal a meg�llap�t�ssal, amit a toront�i tud�s�t� 1965-ben �gy fogalmazott meg cikk�ben, amit az Evang�liumi H�rn�k 1965. szeptemberi sz�m�ban olvashatunk:

"Kedves Cserepka testv�r! Nem volt hi�ba a te h�si er�fesz�t�sed a t�bor kezdet�n, a f�kly�t, melyet meggy�jtott�l, �tvette valaki �s lobog a l�ng, meleg�t, vil�g�t. Az elhintett magvak kikeltek �s izmos f�csk�kk� n�vekedtek. Az elkezdett munka folyik tov�bb, az �r n�pe egy�tt van �s egy�tt �rvendezik."

A meggy�jtott f�kly�t Cserepka testv�r kez�b�l tov�bbvitt�k a toront�i lelkip�sztorok:
Lehmann J�nos, Kun Gyula, Viczi�n J�nos, Ger� S�ndor, Herjeczki G�za, Ol�h Lajos �s Dan L�szl� testv�rek. Isten� legyen a h�la az�rt, hogy minden id�ben adott olyan testv�reket, akik ak�r a t�borbizotts�g vezet�ik�nt, ak�r bizotts�gi vagy gy�lekezeti tagk�nt erej�ket, idej�ket �s anyagi javaikat is az �r kez�be tett�k le.

Minden korszakban meg voltak a megold�sra v�r� feladatok: eb�dl� �p�t�s, k�polna �p�t�s, meglev� �p�letek fel�j�t�sa, �j n�i �s f�rfi mosd� elk�sz�t�se. A jelenben k�t nagyobb munka kivitelez�se van folyamatban. R�gi v�gyunk v�lik val�ra, amikor a kor ig�nyeit figyelembe vev� sz�ll�shelyet �p�t�nk. Ebben az �p�letben 5 h�l�szoba, 2 f�rd�szoba, t�gas nappali �s egy konyha kap helyet. �r�mmel �rhatom le, hogy az �p�tkez�s az �sz folyam�n nagy lend�letet vett �s mire a kedves testv�rek e sorokat olvass�k, m�r a k�ls� burkol�s a befejez�s�hez �rkezik, bel�l pedig a v�z �s villanyszerel�si munk�latok folynak. Azzal a hittel �rom le a k�vetkez� sorokat, amilyen hit mindenkor jellemezte el�deimet is. Ha az �r �gy akarja �s meg�ld benn�nket anyagiakkal �s a munka v�gz�s�hez fizikai er�vel is, akkor 2000. j�lius�ban az �nnepi, 40-ik t�bori konferenci�n szeretn�nk rendeltet�s�nek �tadni az �j �p�letet.

A hivatalos szervek felt�telk�nt szabt�k az �p�t�si enged�ly kiad�s�hoz, hogy k�sz�ts�k el a t�bor �j szennyv�z rendszer�t. Ez a munk�lat is elkezd�d�tt, felm�rt�k a ter�letet �s elk�sz�tett�k a terveket. A kivitelez�s a tavasz folyam�n t�rt�nik meg. J� rem�nys�ggel vagyunk, hogy a k�vetkez� ny�ron m�r az �j szennyv�z rendszer mindannyiunk megel�ged�s�re fog m�k�dni. Term�szetesen ezek a nagy beruh�z�sok a helyi gy�lekezetet terhelik els�sorban. A gy�lekezet mindeddig p�ld�san helyt �llt az �ldozathozatalban �s munkav�gz�sben egyar�nt. L�tjuk azonban azt is, hogy n�lk�l�zhetetlen a t�gabb testv�ris�g imat�mogat�sa �s anyagi �ldozathozatala. Ez�ton szeretn�nk megk�sz�nni mindazoknak, akik m�r eddig is sokat im�dkoztak �rt�nk �s anyagi �ldozatot is hoztak az�rt, hogy terveink megval�suljanak. Im�ds�gos sz�vvel gondolunk az �szak Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�gre, a Palm Bay-i Bethesda Otthonra, az Ifj�s�gi Sz�vets�gre, a New York-i �s Chicago-i gy�lekezetekre, valamint azokra a mag�nszem�lyekre, akik kisebb vagy nagyobb �sszeggel t�mogatt�k ezen terveink megval�sul�s�t.

Akik ezut�n szeretn�nek csatlakozni a t�bori munk�k t�mogat�s�hoz, k�rj�k hogy gy�lekezet�nk c�m�re k�ldj�k el felaj�nl�saikat, a megjegyz�s rovatban megjel�lve: R�mai t�bor.

Gy�lekezet�nk c�me:
First Hungarian Baptist Church, 157 Falkirk St. Toronto, M5M 4K4, Canada
 
Befejez�s�l hadd �lljon itt, gy�lekezet�nk egyik megbecs�lt tagj�nak Somogyin� Csoma Ir�n testv�rn�nek H�laad�s c�m� vers�b�l egy id�zet, ami kifejezi bels� �rz�seinket, amikor kedves t�borunkra gondolunk:
"N�h�ny sz�t suttogok ma halkan, csendben,
E n�h�ny sz� ma sz�vedig fog �rni.
A v�gyam sz�ll, a lelkedet el�ri,
S k�r�l vesz, mint esti vir�gillat,
Mint simogat� fuvalom a csendben,-
Testv�r, - Testv�rem,
Vel�nk j�r az Isten!"

___Dan L�szl�

DETROIT

BANCSOV AD�L (1966-1999)

Az �r adta
 
Szomor� sz�vvel �llt meg a n�pes gy�lekezet �s a l�togat�k okt�ber 15- �s 16-�n BANCSOV AD�L f�ldi pors�torh�za mellett.
Hetek �ta er�s f�jdalmak gy�t�rt�k. N�h�ny nappal azel�tt m�g im�dkoztunk gy�gyul�s��rt, de az �r �gy l�tta j�nak, hogy hazah�vja. Neh�z elhinni �s meg�rteni, de a titkok az �r�i �s a h�v� ember elfogadja d�nt�seit - m�g ha nem is mindig �rti azokat.
Az �r adta Ad�lt sz�leinek, mint m�sodik gyermeket, 1966. janu�r 29-�n Bihar megy�ben, S�terben. �desapj�t, Kelemen Adalbertet 13 �ves kor�ban elvesz�tette. �desanyja - K�cs Erzs�bet - Rom�ni�ba �l.
Az �r adta Ad�lt testv�reinek, n�v�r�nek, Erzs�betnek �s �ccs�nek, B�l�nak.
Ad�l fiatalon d�nt�tt az �r J�zus mellett. �t sz�v�be fogadva 1983-ban bemer�tkezett. �gy adta �t az �r a gy�lekezetnek, ahol n�vekedett l�lekben �s szolg�lhatott megv�lt� Isten�nek.
Az �r adta �t f�rj�nek is, 1988-ban. H�zass�gukat k�t gyermekkel aj�nd�kozta meg, - Barnus �s Henrietta. Amikor utolj�ra a k�rh�zi �gyn�l besz�ltem vele, csal�dj��rt agg�dott, azok�rt, akiket nagyon szeretett. Utols� este is saj�t testi f�jdalmait f�lret�ve hat �ves kisl�ny�t �polta, aki megf�zva, torokgyullad�ssal, l�zasan fek�dt. �nfel�ldozva v�gezte anyai h�vat�s�t, mert szerette azokat, akiket az �rt�l kapott. Mindannyiunk sz�m�ra megd�bbent� volt a h�r, hogy okt�ber 7-�n anyai sz�ve meg�llt dobogni.
Az �r adta �t a Detroit-i gy�lekezetnek, 1991-ben. Az�ta gy�lekezet�nk h�s�ges tagja volt. K�t �vvel ezel�tt alakult k�rusunk szolg�lat�b�l �r�mmel kivette r�sz�t. Egyik m�sik �nek ford�t�s�ra � k�rte meg a karmestert. Mindig sz�vesen �nekelt. Hi�nyzik nek�nk, �res a helye.
 
A gy�sz istentiszteletre az orsz�g m�s gy�lekezeteib�l is �rkeztek testv�rek, sz�p sz�mmal (Chicago, Toronto, Cleverland).
A neh�z �r�kban a vend�g testv�rek seg�ts�g�vel a gy�lekezet k�rusa Ad�l kedves �nekeib�l �nekelt. Majd az �sszevont f�rfikar szolg�lt. A vigasztal�s ig�je angol �s magyar nyelven hangzott 2Kor 5:1,6-10 �s J�b 1:21 versek alapj�n. Az ige hirdet�s�nek szolg�lat�ban szombaton a detroiti lelkip�sztoron k�v�l Rev. Robert Johnson, a Cornerstone Baptist Church lelkip�sztora is r�szt vett.

Miel�tt az �r Ad�lt adta, elk�ldte fi�t az �r J�zus Krisztust, aki hal�la �s felt�mad�sa �ltal �r�k�letet ad mindazoknak, akik hisznek Benne. Aki pedig hisz �benne, ha meghal is �l. J�bbal valljuk: "az �r adta, az �r vette el." Ugyanaz az �r, aki Ad�lt adta nek�nk, � volt az, aki mag�hoz is fogadta. �ldott legyen az �r neve az � megv�ltott �let��rt. Az�rt, hogy Ad�l megismerte az Urat, k�vette �s h�s�ggel szolg�lt Neki.

A Szentl�lek vigasztal�, gy�gy�t�, meger�s�t� munk�j��rt im�dkozva aj�nljuk a h�tramaradt csal�dot az �r oltalm�ba.
Uram add, hogy m�g e f�ld�n �l�nk, mindannyian �ld�s hordoz�id legy�nk, hogy �ldass�k fens�ges neved benn�nk, �ltalunk �s k�r�l�tt�nk.
___Pap Enik�

a lap elej�re


AKI B�VEN VET

"Tudjuk pedig, hogy aki sz�ken vet, sz�ken is arat, �s aki b�ven vet, b�ven is arat." (1Kor 9:6) Egy olyan fizikai t�rv�nyr�l van itt sz�, amely nem csak a f�ldm�vel�sben, hanem az �let minden vonal�n is fenn�ll. Enn�lfogva a p�nzk�rd�sben is.

K�ts�gtelen, hogy az egyh�zak, misszion�riusok, misszi�s t�rsas�gok, lelkimunk�sok, r�di�-istentiszteletek, szeg�nyek, �s munkan�lk�liek, stb. l�tez�s�t �nk�ntes adom�nyok teszik lehet�v�. Az adom�nyokat meg szeret� sz�vek szolg�ltatj�k. Ezek k�z�tt vannak, akik az�rt adakoznak, hogy ki�rdemelj�k Isten kegy�t. M�sok az�rt, mert k�teless�g�rzet�k k�nyszer�ti �ket. Ism�t m�sok sajn�latb�l. De a leghat�sosabb ind�t�ok a szeretet; a krisztus szeretete, mely "... szorongat minket..." (2Kor 5:14a) - a j�t�tem�nyekre.

Akit a Krisztus szeretete szorongat, az az�rt ad, mert adni akar. Milyen legyen h�t az adakoz�sunk?

LEGYEN �NK�NTES. Amint J�zus �nk�nt odaadta �let�t �rt�nk, �gy mi is - h�l�nk jel��l - �nk�nt adakozzunk az � orsz�ga �p�t�s�nek c�ljaira.

LEGYEN �R�MTELT. Szerelmesek sokszor adnak egym�snak �rt�kes aj�nd�kokat. K�l�n�s �r�met szerez nekik, ha valami �rt�keset adhatnak. Hasonl�n, aki nagyon szereti a Megv�lt�t, az is �r�l, amikor egy sz�p �sszeggel hozz� j�rulhat az � orsz�g�nak �p�t�s�hez. Hisz �t - a legdr�g�bbat - tiszteli vele. Egy�ttal kifejez�sre juttatja, hogy h�l�s az eg�szs�g�rt, a kereseti lehet�s�g�rt, �s tehets�g��rt, s teljesen b�zik az � tov�bbi gondoskod�s�ban is.

�r�mmel adakozni azonban csak azok tudnak, akik - mint P�l apostol szerint a maced�niai adakoz�k "... el�sz�r �nmagukat adt�k az �rnak... " (2Kor 8:5b)

Ez�rt kezdj�k meg mi is rendszeres adakoz�sunkat azzal, hogy mindenek el�tt magunkat adjuk �t teljesen az �rnak. Azut�n adakozzunk; �nk�nt, h�l�b�l, �s �r�mmel.

ADAKOZ�SUNK LEGYEN AR�NYOS. Bev�tel�nk ar�ny�ban adjunk. Ebb�l a szempontb�l a Bibli�ban javasolt 1O% egy eg�szs�ges ir�nyad�. Mert, ha minden egyh�ztag odaadja bev�tel�nek tized r�sz�t, akkor ar�nyos lesz adakoz�sunk. A szeg�ny a kev�sb�l adja meg, a gazdag a sokb�l. Senki sem szenved k�rt, mert ar�nyosan adakozunk. S Isten mind a k�t csoport adom�ny�t egyforma �r�mmel fogadja. Nem a mennyis�gre tekint, hanem a h�l�s, h�s�ges odaad� sz�vre.

Azonk�v�l a Biblia javasol �nk�ntes �ldozatokat is, amelyek pedig a tized felett adott b�rmilyen kis �s nagy �sszegek lehetnek. Mindenki annyit adhat, amennyit a sz�ve dikt�l �s a k�r�lm�nyei megengednek. Ez is mehet az egyh�zba, de ebb�l nyugodtan adhatunk egy�b egyh�zi szervezeteknek �s a s�nyl�d�knek is.

LEGYEN FEGYELMEZETT IS AZ ADAKOZ�SUNK. El�fordul, hogy egy h�zasp�r, vagy egy�n elhat�rozza, hogy rendszeresen odaadja az �rnak j�vedelm�nek tized r�sz�t. Igen �m, de miel�tt oda tudja adni, elk�lti valami m�sra. Azt�n elj�n a vas�rnap �s nincs mit adnia. Mire meg�g�ri, hogy majd legk�zelebb bep�tolja. Viszont legk�zelebb k�tszer annyit adni, mint amennyit eredetileg elhat�rozott, m�r sokkal nehezebb. Ez�rt megint elhalasztja a dolgot. S amikor ez �gy megy n�h�ny h�tig, akkor el�bb-ut�bb azt mondja, hogy nem k�pes beadni a tizedet. Erre lehangol�dik, b�ntudata is lesz, �s elveszti �r�m�t, mert nem tette �s teszi meg, amit meg�g�rt. Pedig, ha mindj�rt az els� h�ten �nfegyelmet gyakorolt volna a k�ltekez�sben, akkor nem jutott volna ebbe a csapd�ba.

R�gebben tal�lkoztam egy v�zvezet�k szerel�vel, aki �n�ll� lett. Egy nap azt mondta nekem: "�vekkel ezel�tt elhat�roztam, hogy minden vas�rnap odaadom az �rnak j�vedelmem tized r�sz�t. �s Isten megjutalmazott, t.i. ennek hat�s�ra sokkal rendszeresebb k�nyvvitelez�st kellett folytatnom s nagyobb �nfegyelmet kellett gyakorolnom. Mire egyre nagyobb lett a bev�telem. S�t az is el�fordult, hogy olykor a kevesebb�l t�bbre tellett, mert az �r megjutalmazta az �nfegyelmet �s megsokszorozta a keveset."

Az infl�ci� �s az �lland� �remelked�sek megzavarnak minket. De ebben is seg�t az �nfegyelem �s az �r. Mert �, aki fel�ll�totta a fizikai t�rv�nyt: "Aki b�ven vet, b�ven arat..." - sz�ks�g eset�n - megsokszorozza a kisebb j�vedelm�nket �gy, hogy m�gsem szenved�nk k�rt. Ezt m�r t�bbsz�r is megtapasztaltam!

V�G�L ADAKOZ�SUNK LEGYEN ISTEN NEV�NEK DICS��T�S�RE VAL�. Ha olyan helyre vagy szem�lynek adakozunk mint pl. egyh�zunknak, r�di�ad�inak, misszion�riusainak, a szeg�nyeknek, stb., akkor abb�l Isten nev�re dics�s�g sz�rmazik. Ez�rt miel�tt elhat�rozzuk, hogy merre, kinek, mennyit adunk, im�dkozzunk az�rt, hogy � ir�ny�tson adakoz�sunkban. Ha � vezet ebben is, akkor szent neve megdics��l.

P�ld�ul., egyh�zunk fejl�dhet �s egyre t�bb elveszett embert menthet meg, mert lesz p�nze esetleg egy seg�dlelk�sz be�ll�t�s�ra, vagy komolyabb l�togat�sok k�lts�g�nek fedez�s�re. Vagy misszi�s t�rsulatok egyre t�bb misszion�riust k�ldhetnek sz�t a vil�gba, mire egyre t�bben fogadhatj�k el a Megv�lt�t. Hasonl� az eset a r�di�ad�kkal. Ha pedig a szeg�nyeket t�mogatjuk, akkor meg saj�t f�l�nk hallat�ra fogj�k - olykor hangosan is - dics��teni az Urat a kapott aj�nd�k�rt. Ezt is tapasztaltam m�r! "Mert... - a biblia szerint, "... ennek a szolg�latnak az ell�t�sa nemcsak a szentek sz�ks�gleteit el�g�ti ki, hanem sokakat h�laad�sra is ind�t az Isten ir�nt. " (2Kor 9:12)

"Tudjuk, ... hogy aki b�ven vet, b�ven is arat." B�rcsak mindannyiunkat meggy�zne az Isten Szent Lelke most arr�l, hogy b�kez� adakoz�k legy�nk. S arr�l, hogy adakozzunk �NK�NTESEN, �R�MTELTEN, AR�NYOSAN, FEGYELMEZETTEN, �S ISTEN NEV�T MEGDICS��TVE. Akkor mi is b�ven arathatn�nk az �ld�sokat, testi �s lelki t�ren.

___Rev. A. Barton Brown igehirdet�se alapj�n: M�train�


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

 V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk, s�t: k�rj�k!

K�ldj�n a szerkeszt�nek E-mail-t!

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3