Evangéliumi Hírnök - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

1999. MÁRCIUS.  

Alexander Denzel:
HOGYAN SZÓL AZ ÚR?

Isten még ma is szól az emberekhez. Nem feltétlenűl hallható hangon, mint ahogy Ádámmal és Évával társalgott. De valamilyen módon mindenkit megkörnyékez. A 19-ik Zsoltár alapján háromféle üzenetére szeretnék rámutatni. Nevezetesen a természet, az Ige, és a hivők élete általi üzeneteire.

1. A természet általi üzenetéről az első hét versben a következőket olvassuk:

Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak, amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján. Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig, nincs rejtve melege elől semmi.

A természet mindenkinek prédikál; akár akarja hallani valaki üzenetét, akár nem. Bemutatja a mindenható, hatalmas Teremtőt; a bölcs Istent; a gondoskodó, szerető Atyát; úgyhogy abból bárki megismerheti, befogadhatja és követheti Őt. Sőt --a Róma 1:19-20 szerint-- csak azok nem ismerik meg, akik nem akarják.

Mert, ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle: az Ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennélfogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként...

Az evolució teoriája semmivel sem bizonyítható. Pogány vallások valódisága sem bizonyítható. Hisz mindenki tudja, hogy az emberi kezek által készített kő, vagy fa-istenek képtelenek világot teremteni. De a Teremtő Isten valódiságát nyíltan hirdeti a természet. Napról-napra szünet nélkül és hangtalanúl hirdeti Isten létezését és dicsőségét a föld egyik végétől a másikig. Ezért ismerheti fel minden őszintén érdeklődő személy.

2. Az Ige által is szól az Úr az emberekhez. Ugyanezen Zsoltár 8-11 verseiben olvassuk:

Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott, bölccsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak, kívánatosabbak az aranynál, sok szín-aranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Szolgádat is figyelmeztetik: ha megtartja azokat, jutalma bőséges.

Tehát, tökéletes, üdítő, határozott, bölccsé alakító, boldogító, tiszta, igazságos, kívánatos, édes, és jutalmat szerző a Biblia tanulmányozása és annak betartása. Szavaiból szintén felismerhető és megismerhető az Isten. Megismerjhetük belőle az Atyát, a Fiút, és íróját: a Szent Lelket; vagyis a szentháromság egy Istent. Viszont az Ige csak azokhoz szólhat, akik olvassák ill. kutatják üzenetét. De ezek -- Isten segítségével -- felfedezhetik benne a megtérésnek, a bűnbocsánat elnyerésének, Krisztus befogadásának, és az üdvözülésnek módját is. S általa ujjá születhetnek.

3. Végül a hivők élete általi isteni üzenetről Ígénk 13-15 versei alapján tehetünk néhány megfigyelést. A következőket olvassuk:

A tévedéseket ki veheti észre? Titkos bűnök miatt ne büntess meg! A kevélységtől is tartsd távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor feddhetetlen maradok, sok bűntől mentesen. Fogadd kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltóm!

Isten után kik veszik észre legelőször tévedéseinket, bűneink ránkzúduló fenyítékét, kevély magatartásunkat, csúfos vétkeinket, vagy helytelen beszédünket? A körülöttünk élő emberek; legyenek azok rokonok, barátok, vagy kollegák. S ha Isten gyermekei vagyunk, akkor mi is azért esedezünk, hogy az Úr óvjon meg ezektől, hogy ne bántsuk meg Őt és ne botránkoztassuk meg embertársainkat. Helyébe lássák és kívánják meg bennünk és általunk Megváltónkat.

Előfordult, hogy egy hívő kollegám sokáig nem tett bizonyságot, de annál szentebben élt. Mire többen felfigyeltek és rákérdeztek. Akkor viszont boldogan megvallotta Megváltóját és többeket Jézushoz is vezethetett. Gyakorlati életének hangtalan üzenete hatásosabb volt, mint sok beszéd lett volna. Pál apostol így fejezte ki ugyanezt: "Mert nyilvánvaló, hogy ti Kriszusnak ... levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével van felírva; és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira." (2 Korinthus 3:3). S ezt állandóan olvassák az emberek.

Szerető Urunk fáradhatatlanul szól az emberekhez, mert azt akarja, hogy mindenki megtérjen és éljen. Üzenetét közli a természet, az Ige, és a hivők élete által. Úgyhogy mindenki felismerheti, megismerheti, befogadhatja és követheti Őt, -- bárhol vagy bármilyen elzárkózott körülmények között éljen is. Hála legyen az Ő nagy szerelméért! Ha még nem vagyunk az Övéi, akkor keressük Őt bármely általunk elérhető úton. Ha viszont már az Övé az életünk, akkor engedjük, hogy Szent Lelke segítségével olyan bizonyságtevő, szent életünk legyen, hogy szavaink, vagy életünk hangtalan üzenete másokat is hozzá vezessen. Rev. Denzel Alexander a Palm Bay, floridai gyülekezetünk lelkipásztora. Fordította: Mátrai Mihályné

a lap elejére


 
Hogy fogadjalak téged?
 
Hogy fogadjalak téged,
Megváltóm, nagy Király?
Hogy hódoljak előtted?
Szót ajkam nem talál!
Ó, kérlek, gyújtsd meg bennem
Hit adta fényedet,
Hogy tisztán lássa lelkem
Nagy dicsőségedet!
 
Zöld olajágat s pálmát
Szór Sion teeléd.
Zeng zsoltárt és hozsannát
A lelkem most feléd.
Csak néked hódol szívem
És dícsér szüntelen,
Készséggel szolgál híven
Az egész életem.
 
Elhagytad trónod értem,
Hogy nékem békét hozz;
Lejöttél szánva éltem,
Énhozzám, koldushoz.
A biztos ösvényt égbe
Én, balga, elvesztém:
De jöttél, hogy az éjbe
Fényt ragyogtass felém.
 
Ezt jól elmédbe véssed,
Kit bánat ért vagy gyász,
És lelki szenvedésed,
Sok bűnöd megaláz:
Az üdvös segély készen
Az ajtód előtt áll,
Örvendj hát új reményben,
Megváltód földre szállt!
P. Gerhardt (HH 57)
"Hozsánna a Dávid Fiának!"
Máté 21:3-16, 22:41-46
Felbolydult az egész város. Miért? Kit láttak? A názáreti ács fiát. Dávid Fiaként vonult Jézus a városba, a sokaság ünnepelt, a gyermekek hozsannáztak. A megjövendölt Fiút ünnepelték, akit már nagyon vártak. Újra imádság háza lett a rablók barlangjává tett jeruzsálemi templom.
Csak a kétszínű főpapok és az írástudók nem tudtak örülni; háborogtak, hisz a nép jobban tisztelte Jézust, mint őket, akik elfeledvén igazi feladatukat, csak önös céljaiknak éltek már jó ideje. Vak vezetők, rablók barlangja -, minden felismerhetővé vált az Úr Jézus jelenlétében.
Dávid Fia a mi életünkben is a lelki rendet kívánja helyreállítani!
Ne akadályozzuk meg Őt ebben! ___Nyúl Zoltán (Áhítat)
 
 
TÉGY RENDET!
"Kötélből korbácsot csinált"
(János 2:15)
 
Elkelne bennem is Uram
egy alapos nagytakarítás.
Szívemben és gondolataim közt
sokminden meglapult,
s Te nem fontál korbácsot,
nem tettél rendet bennem.
Vagy ostort csak abban a
szívben fonsz, ahol
igazán otthon lehetsz?
(Az ajtót nem töröd ránk!)
Jöjj hát:
az életem Tiéd,
uralkodj benne újra;
s ha Te is úgy gondolod:
tégy szép, szent rendet ott!
1981

Herjeczki Géza: Várj még! című verseskötetéből. Megrendelhető a szerkesztőnél. Ára postaköltséggel együtt $7.00.

Szereti a verseket? Igen Nem

a lap elejére

Cserepka János nyugalmazott lelkipásztor, misszionárius testvér az elmúlt hónapban ünnepelte 80. születésnapját. Szeretettel köszöntjük őt az olvasók nevében is.
De ne csak az örömben osztozzunk, hanem imádságainkban vigyük Cserepka testvért az Áldott Orvos elé, s kérjünk a fájdalmakra enyhülést, s hogy építse őt fel súlyos betegségéből!

A Magyar Baptisták Világszövetségének evangélizációs felhívása március 15-re

Már hagyománnyá vált, hogy március idusán evangélizációkat szerveznek a magyar baptisták világszerte. Ebben az évben nem tartunk központi alkalmakat országonként, hanem az egyes gyülekezeteket buzdítjuk arra, hogy helyileg rendezzenek evangélizációs összejöveteleket. Egy régi ének szövegével élve: "Ki-ki világítson a maga helyén!" A 2. évezred utolsó évére, 1999-re – amely a Biblia és a misszió éve – központi evangélizációs témánk: "Ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek" (Jn 8:36) Igyekezzünk mindent megtenni azért, hogy akik értik a magyar nyelvet – bárhol is élnek a világon – ne nyugodjanak addig, míg meg nem nyerik a valóságos szabadságot Krisztus Jézus által!

Az MBVSz elnöksége:
Mike Béla (Nagyvárad) a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének elnöke, az MBVSz elnöke
Kulcsár Sándor (New York) az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség elnöke, az MBVSz alelnöke
Dr. Almási Mihály (Budapest) a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, az MBVSz alelnöke

a lap elejére


Lapunk az interneten

Az Evangéliumi Hírnököt a szerkesztő 1997. szeptembere óta, tehát már másfél éve az interneten is publikálja. Ezt a példát azóta más keresztyén lapok is követték. (Itt természetesen csak a magyar lapokról beszélünk. Angol nyelven sokkal korábban is megjelentek már keresztyén újságok.) Testvérlapunk, a Békehírnök decemberben kezdett "megjelenni" ebben a formában is. A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lapja pedig már több mint fél éve elérhető így.

Az említett két újságot, sőt számos magyarországi keresztyén lapot is könnyen elérhetnek olvasóink az Evangéliumi Hírnök honlapján kiépített "Link" (kapcsolatok) oldal segítségével. Keressen föl bennünket az interneten, címünk:

www.evangeliumihirnok.net


Kedves olvasóink, előfizetőink!

Szeretném egy néhány sorban üdvözölni kedves előfizetőinket, megköszönve támogatásukat, imádságos szeretetüket és jókívánságaikat amit eddig tapasztaltam leveleiket olvasva.
Már több, mint egy esztendeje elmúlt annak, hogy a lap kezelését énrám bízták a testvérek. Örömmel végzem ezt a munkát, hisz az evangélium terjesztésének egy piciny, de úgy érzem fontos része.
Ezúton szeretném megkérni testvéreinket, hogy a címváltozásukat jelezzék postán, telefonon vagy e-mail-en a lapkezelőnek, mert minden visszaküldött lapért 50 centet kell fizetnünk a postának. Sajnos minden héten van egynéhány ilyen be nem jelentett változtatás okozta "ráfizetésünk." Az anyagi veszteségen kívül a lap is kárba megy, mert a posta az újságot eldobja, csak a cimet tartalmazó fél oldalt kapjuk vissza.
Ha a címzés pontatlan lenne, akkor is kérem, hogy értesítsenek engem erről.
 
Még azt szeretném olvasóink figyelmébe ajánlani, hogy nagyon könnyű megtudni, hogy mikor jár le az előfizetésünk. A címet tartalmazó kis fehér papíron (cimke, label) mindenkinek a címe fölött (ez a legelső sor) van egy dátum, ami a megrendelés lejártát jelzi, így ha ezt figyeljük nem tévesztjük szem elől a lap megújítását. Amennyiben lejárt, szeretnénk, ha megújítanák előfizetésüket kedves olvasóink, - ha lehet felszólítás nélkül is.
Hívják fel ismerőseik, barátaik figyelmét is a lapra, lepjék meg őket egy éves, vagy néhány hónapos előfizetéssel. Akár féléves előfizetést is elfogadunk.
Köszönettel és szeretettel Fűr Béla lapkezelő

a lap elejére


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evangéliumi Hírnököt! Küldje el címét a szerkesztőségbe: evhirnok7@msn.com hogy előfizetési űrlapot küldhessünk.

GYORSDHÍR Cserepka János testvér temetéséről

Szomorú szívvel közöljük kedves olvasóinkkal, hogy Cserepka János nyugalmazott lelkipásztor testvér, misszionárius 1999. március 10-én délután az Úrhoz költözött.

Temetése március 13-án délután 1:30-kor lesz a Brittish Columbiai KELOWNA városban. A Funeral Home címe:

Springfield Funeral Home
2020 Springfield Rd.
Kelowna, BC. V1Y 5E8
Telefon: (250)860-7077

 

GYÜLEKEZETI HÍREK

A NEW YORK-i GYÜLEKEZET HÍREIBŐL

Az elmúlt évben többször is megtapasztalhattuk a testvéri együttlét áldásait, amivel az Úr megajándékozott vendégeink által is. Többen meglátogatták gyülekezetünket az óhazából, ugyanakkor két fiatal házaspárral is gyarapodtunk.

Erdei Gyula és Gabriella 1998. április 18-án tartották menyegzőjüket Nagyváradon. Gabriella május 8-án érkezett New York-ba és azóta ennek a gyülekezetnek a tagja.

1998. november 14-én menyegzői istentisztelet volt imaházunkban, amikor Kulcsár József és Torma Lídia fogadtak örök hűséget Isten és a gyülekezet előtt. József a Szilágyperecsenyi gyülekezetből jött. Erre a különleges alkalomra édesapja kísérte el, hogy együtt örüljünk a többi vendégekkel együtt (Torontó, Cleveland).

Alkalmi igehírdetéssel Rev. Kulcsár Sándor helybeli lelkipásztor szolgált az Ef 5:1-2, 6-20 alapján, majd Torma János nyugalmazott lelkipásztor köszöntése hangzott el: Járjatok szeretetben (1Kor 13:4/a).

Ifjú testvéreink életére, házasságára kívánjuk Istenünk gazdag áldását, szeretetét.

Jelenleg 18-an vagyunk fiatal házasok (9 pár). Januárban elkezdtünk egy tanulmányt John Maxwell videó-sorozata alapján, amely felkutatja az okot, amiért a házasságok szétesnek, ugyanakkor erőteljes lépéseket ajánl annak visszaépítésére és kitérképezi annak a módját, hogy jó kapcsolatok még jobbá váljanak. A főtéma: A házasság legjobb kihasználása; négy 35 perces videó, házasságépítő szekció, melynek témái:

1. Mi történik a menyegző után?
2. Hogy néz ki egy erős házasság?
3. A 10 legnagyobb házasság romboló dolog
4. A 10 legnagyobb házasságépítő dolog

Reméljük, hogy ezek a témák hasznosak, építőek lesznek a számunkra és ez által közelebb kerülhetünk úgy Istenhez, mint házastársunkhoz is. ___Erdei Gabriella

a lap elejére


Az ajtó előtt

"A bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta!" (1Móz 4:7)

Az embernek adott legelső figyelmeztetések egyike ez, amely első renden Kainnak szól. Bizonyos szempontból pozitív tartalmú igevers, mert eszerint a bűn még kívül van. Ezután fog eldőlni, bekerül-e a szívbe, vagy kívül marad.
A bűn az ajtó előtt. Áll és vár. Leselkedik, ácsingózik, toporog, és ugrásra kész. Be akar surranni. - Valaki régen úgy ábrázolta ezt a szituációt, hogy rajzolt egy ajtót. Nincs rajta zár, vagy kilincs. Azt tehát csak belülről lehet megnyitni.
Végül is minden bűn az egyén elhatározásán múlik. Még a sátán sem ronthat ajtóstól a házba. Isten ilyennek teremtett bennünket. Szabad akarattal rendelkezünk.
A kísértés törvénye mindig az, hogy előbb csak foglalkoztatja az embert az a bizonyos gondolat. A sátán csábosan kínálja, reklámozza portékáit. Azt mondja: neked ez jár, jogod van hozzá. Akkor leszel igazán ember, ha... - És belül is elkezdődnek az előzetes magyarázkodások: Én tulajdonképpen csak meg akarom próbálni. Hiszen még az ige is ezt mondja, hogy "mindent megpróbáljatok." Ha nem válik be, abbahagyom. Nem vagyok gyermek, hogy ezt meg ne tehetném.
Fiatalok ezrei így esnek a drog, az alkohol, az erőszak vagy a szex csabdájába: csak kipróbálom. De ez már egy határozott döntés! Kinyitom az ajtót. És aki az ajtó előtt leselkedik, nem egymaga fog beóvatoskodni, hanem egész hadával bemasíroz. És beengedni könnyebb, mint kiűzni. Elkezdeni a bűnt könnyebb, mint abbahagyni. Elindulni a lejtőn könnyebb, mint megállni.
És akkor még nem is említettük a kárt és a pusztítást, amit a bűn végez az ember életében. Meg a jóvá nem tehető dolgok miatti önvádat és kétségbeesést.

"Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem." (Jel 3:20)

A másik "nagyhatalom," aki megáll az ajtó előtt, és zörget: az Úr Jézus Krisztus. Ott még ő is megáll. Kinyithatná, hiszen az ajtó is az ő műve, az ajtó zárja is. És nála vannak a kulcsok is. De ő csöndesen kopogtat. Rám bízza a döntést. Ha most úgy teszek, mintha nem hallanám, később visszajön. Nagyon sokáig újra meg újra visszajön. Mert valami igen csodálatos ajándékot szeretne adni.
Sok szív makacsul ellenáll. Évekig, évtizedekig. Vannak ilyen "aranyos" ismerőseink, akik már "vagy száz éve" járnak az imaházba, és még mindig nem jutottak el a döntésig: a megtérésig és a bemerítkezésig. Ezért nevezzük őket "száraz" baptistáknak.
Jól elbeszélgetnek Jézussal az ajtón keresztül, de nem engedik be őt az életükbe. Nélküle siralmasan éreznék magukat, azt azonban nem tudják elképzelni, hogy minden vonatkozásban az Úr irányítsa a dolgaikat.
Kényelmesnek tűnő, de igen kockázatos állapot. Mert az idő fogy, s ki tudja, holnap kopogtat-e még Jézus. Lesz-e egyáltalán holnap?
Kinek nyitsz ajtót? -- Állj ellene az ördögnek, hátha elfut. Az Úr Jézus Krisztus előtt azonban tárd ki szíved ajtaját. Elhozza számodra a bűnbocsánatot, a békességet, kitölti rád szeretetét, megajándékoz az örök élet reménységével. ___Gerzsenyi_Sándor (Orgovány)

Ha valaki énutánam akar jönni...*

Lassan 2000 éve, hogy egy különleges ember járt itt közöttünk. Többek között abban is megmutatkozott különlegessége, ahogy a követőit összegyüjtötte.
Mi régen is, ma is egészen más módszerekkel gyüjtünk magunknak követôket, barátokat. Ígérgetünk, kortes hadjáratokat tartunk. Kevés eredménnyel.
A Názáreti Jézust pedig tömegek követték és követik ma is. Pedig Ő nem ígérget, nem csalogat senkit. Te oda tartozol-e már a követői közé?
Tehát, hogyan is gyüjtötte össze követőit a Mester? Olvassuk el a Márk evangéliuma 8. részében följegyzett erre vonatkozó szavait: (34-38)

"A sokaságot pedig az ô tanítványaival együtt magához szólítván, monda nékik: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ô keresztjét, és kövessen engem. 35. Mert valaki meg akarja tartani az ô életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ô életét énérettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt. 36. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? 37. Avagy mit adhat az ember váltságul az ô lelkéért? 38. Mert valaki szégyell engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek Fia is szégyellni fogja azt, mikor eljön az ô Atyja dicsôségében a szent angyalokkal."

Különleges hívás ez, ugye? Nincs mézes madzag. Előre elmondja, hogy követésének feltételei vannak és következményei lesznek. Nem pillanatnyi föllángolásra, a lelkesedés hevében meghozott ígéretre, hanem  tudatos, - szívvel és értelemmel meghozott döntésre vár.  Kövess, de mielőtt elindulsz, gondold végig, mire vállalkozol!

Nem kétséges, hogy a Mester azt szeretné, ha mindenki követné Őt, hiszen tudja, hogy a mi érdekünket és javunkat szolgálná, ha mi is tanítványai lennénk. Ő tudja, hogy erre volna szüksége mindenkinek. De mi nem tudjuk. Nem akarjuk ezt elhinni. Kérdéseink és kételyeink vannak. S mivel ezt nagyon is jól tudja az Úr Jézus, megvárja, míg rájövünk, hogy tényleg jó lenne követni Őt. Vár, sőt mi több, segít nekünk, hogy tisztázódjanak a bennünk forrongó kérdések. Válaszol a hallgatóiban titkon fölmerülő kérdésekre. Legalább 3 rejtett kérdésre válaszol a most olvasott igében.

1. Az első valahogy így hangzana, ha valaki kimondaná: Még alig éltem, máris tagadjam meg magamat? Túl sokat kér. Talán, majd, ha megöregedtem. Az ilyenfajta vívódásainkra így válaszol a Mester: "…valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, valaki pedig elveszti az ő életét énérettem és az evangéliumért, megtalálja azt."  Más szavakkal így is mondhatnám: nem, nem kell, nem kötelezô követni ôt, de ne áltassa magát senki, s ne csodálkozzon ha nagy igyekezetében mégis elveszti életét! Mert az élet ilyen - ha tetszik nekünk, ha nem. Dönteni tehát nekünk kell. Ha akarod, ha úgy döntesz, kövesd Jézus Krisztust, s megnyered az életet!

2. Ott van bennünk ez a kérdés is: Adjam föl az értékeimet, kincseimet, melyekért eddig annyit küszködtem? Hogyan válaszol a Mester? Elmondja, hogy ha az egész világot megnyernénk is, nem érne az föl a lelki kárral, ami azok megszerzésével együtt jár. A lelki békesség, az üdvösség olyan nagy érték, amit nem érdemes elcserélni földi értékekkel. Kérdésünkre kérdéssel válaszol: "Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért?" Erre a kérdésre nekünk kell válaszolni. S válaszunk döntés is egyúttal.

Kedves barátom, ma is ugyanígy van, nem kötelező követni Őt, hajszolhatod e világ örömeit, kergetheted e világ kincseit, de tudd meg, hogy lelked kárára, vesztére lesz az. A döntés tehát a miénk.

3. Egy harmadik szorongásunk: mit szólnának a barátaim, meg az emberek, ha én is a Názáreti Jézus követői, tanítványai közé állnék? Ha észrevennék, hogy templomba járok én is, nem a megszokott csúnya szavakat használom, hanem Jézus Krisztusról beszélek, bizony, kinevetnének. Így válaszol erre a szorongásunkra a Mester: Ne szégyelld az evangéliumot, se azt, hogy Jézus Krisztus követője vagy, s akkor Ő sem fog szégyelni téged Isten itélőszéke előtt, ahova egyébként előbb utóbb odaállunk, mindannyian. Ha szégyelled Őt, Ő is szégyelni fog téged.

Lehet, hogy van még ezeken kívül is kérdésed, fenntartásod. Hidd el, van Nála válasz azokra is. Figyelj, s megérted. Talán máris válaszolt egyik-másik kérdésedre.

Jézus Krisztus ma is követőket keres. Hív, de nem csalogat. Tudatos, megfontolt döntést vár tőled is. Készen vagy a döntésre? Nincs ennél fontosabb dolgod ma. Ha megértetted, hogy nem az Ő érdeke, hanem a tiéd, nem Neki jó, hanem neked, ha követői közé állsz, akkor indulj el. Ha már követed, akkor menj tovább, légy bátor, bizonyságtevő tanítványa Jézus Krisztusnak!

Keresd föl lelkipásztorodat, aki tovább segít majd ezen a csodálatos úton. Ha nincs hova fordulnod, vedd fel a kapcsolatot a legközelebbi magyar baptista gyülekezettel, annak lelkipásztorával.

Kedves barátom, életed legfontosabb döntését ne halogasd. Indulj el Jézus Krisztus után még ma! ___Herjeczki_Géza * Rádiós áhítat, Detroit

a lap elejére


Magyar baptista gyülekezetek címjegyzéke

ALHAMBRA (Los Angeles), CA
2216 S. Fremont Avenue,
Alhambra, CA 91802
lelkipásztor: Novák József
 
BRIDGEPORT, CONNECTICUT
1728 Fairfield Avenue,
Bridgeport, CT 06605
Rev. George M. Rowe (angolul)
 
CHICAGO, ILLINOI
5757 West Windsor Ave.,
Chicago, IL 60605
Lelkipásztor: Lőrincz István
 
CELEVAND, OH. (Bethánia)
4124 Stickney Avenue,
Cleveland, OH 44109
lelkipásztor: Zeffer Béla
 
CLEVELAND, OH (Kegyelem)
3734 East 59th Street,
Cleveland, OH 44105
Lelkipásztor: Balla Gábor és László Imre
 
DETROIT, MI
1362 Chandler,
Lincoln Park, MI 48146
lelkipásztor: Dr. Herjeczki A. Géza
 
NEW YORK, NY
225 East 80th Street,
New York, NY 10021
Lelkipásztor: Kulcsár Sándor
 
PALM BAY, FL
2810 Fordham Road NE,
Palm Bay, FL 32905
Rev. Denzel Alexander (angolul)
 
SANTA MONICA, CA
2915 Washington Ave.,
Santa Monica, CA 90403
Lelkipásztor: Hunter Vadász János
 
TORONTO, CANADA
157 Falkirk Street,
North York, Ont, M5M 4K4, Canada
Lelkipásztor: Dan László

Még mást is olvashat lapunk "papír" változatában. Mi lenne, ha megrendelné? Küldje el a címét a lapkezelőnek, vagy a szerkesztőnek. [E-mail a szerkesztőnek]

További cikkek a februári számban:
Földrengések - Somogyi Gáborné
Isten dicsősége - Faulkner Károlyné
Mit vár tőlünk az Úr? - Kish Ernő
A kiválasztottság nagy felelőssége - Timotheus
Ne vessünk rájuk több terhet - László Imre

Veled van Ő
 
You`re Not Alone
by Squire Parsons
 
Szíved ha fáj, elönt a bánat.
Terhed nehéz, erőd kevés.
Könnyed ha hull, lelked ha fáradt,
Eltölt a gond, a rettegés.
 
Kar. Veled van Ő, veled van Jézus,
Nem hagyja gyermekét soha.
Szólítsd nevén, szólítsd mert hallja,
Veled van Ő, meletted áll.
 
Sötét az út, s nem ért meg senki,
Mint zápor hullnak könnyeid.
Kegyelme vár, fájdalmad érzi,
Hordozni terheid segít.
 
Kar. Veled van Ő, veled van Jézus.
Nem hagyja gyermekét soha.
Szólítsd nevén, szólítsd mert hallja,
Veled van Ő, meletted áll.
 
A keresztnél van még hely,
A keresznél van még hely.
 
Szólítsd nevén, jelen van érzed,
Veled van Ő, veled van Ő,
Veled van Ő, meletted áll.
 
Magyar szöveg: Fűr Béla

a lap elejére


FELTÉPETT SZÍVVEL
 
Magyarnak maradni s keresztyénnek...
Érzed-e feszítő húrját e tétnek?
- Míg gondok hiénái feltépnek,
Míg a kanadai fenyők zenélnek?
 
Míg látomások fáklyái égnek,
Ady-s vajúdását érzed e létnek,
Amíg az egek hörögve égnek,
Megmaradni magyarnak s keresztyénnek!
 
Isten kardjával Nap felé menni,
Lehelként a nagy időt kivárni,
Út nélkül lehetetlenbe’ járni,
Mint egy Botond a rézkapuba vágni.
 
Állni a végzetes meredélyen,
Félkaron lógni, tán meg is szakadni,
Mégis mindig Feléje haladni,
Keresztyénnek, magyarnak megmaradni.
 
Horváth Loránd (Calgary, 1987)
 
Új verseskönyv!
Amerikai és Kanadai Magyar Költők Hitvallása
Szerkesztette: Horváth Loránd
Torontó, 1998.
A 370 oldalas antológiát a címe elég jól meghatározza. A 106 szerző 261 versét tartalmazó keménykötéses könyvet az antológia szerkesztőjénél lehet megrendelni. Ára postaköltséggel együtt$25.00.
Megrendelési cím:
Rev. Loránd Horváth
24 Dorlen Ave,
Etobicoke, Ont. M9B 5B1 Canada

a lap elejére


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evangéliumi Hírnököt! Küldje el címét a szerkesztőségbe: evhirnok7@msn.com hogy előfizetési űrlapot küldhessünk.

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997, 1998, 1999

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3