Evang�liumi H�rn�k - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

1999. M�RCIUS.  

Alexander Denzel:
HOGYAN SZ�L AZ �R?

Isten m�g ma is sz�l az emberekhez. Nem felt�tlen�l hallhat� hangon, mint ahogy �d�mmal �s �v�val t�rsalgott. De valamilyen m�don mindenkit megk�rny�kez. A 19-ik Zsolt�r alapj�n h�romf�le �zenet�re szeretn�k r�mutatni. Nevezetesen a term�szet, az Ige, �s a hiv�k �lete �ltali �zeneteire.

1. A term�szet �ltali �zenet�r�l az els� h�t versben a k�vetkez�ket olvassuk:

Az egek hirdetik Isten dics�s�g�t, kez�nek munk�j�r�l besz�l a menny. Nappal a nappalnak adja �t e sz�t, �jjel az �jjelnek adja tudtul. Nincs sz� �s nincs besz�d, hangjuk sem hallatszik, m�gis eljut hangjuk az eg�sz f�ldre, szavuk a vil�g v�g�ig. S�trat k�sz�tett a napnak, amely mint v�leg�ny j�n ki szob�j�b�l, �r�l, mint egy h�s, hogy futhat p�ly�j�n. Elindul az �g egyik sz�l�t�l, �t�vel a m�sik sz�l�ig, nincs rejtve melege el�l semmi.

A term�szet mindenkinek pr�dik�l; ak�r akarja hallani valaki �zenet�t, ak�r nem. Bemutatja a mindenhat�, hatalmas Teremt�t; a b�lcs Istent; a gondoskod�, szeret� Aty�t; �gyhogy abb�l b�rki megismerheti, befogadhatja �s k�vetheti �t. S�t --a R�ma 1:19-20 szerint-- csak azok nem ismerik meg, akik nem akarj�k.

Mert, ami megismerhet� az Istenb�l, az nyilv�nval� el�tt�k, mivel Isten nyilv�nval�v� tette sz�mukra. Ami ugyanis nem l�that� bel�le: az � �r�k hatalma �s istens�ge, az a vil�g teremt�s�t�l fogva alkot�sainak �rtelmes vizsg�lata r�v�n megl�that�. Enn�lfogva nincs ments�g�k, hiszen megismert�k Istent, m�gsem dics��tett�k vagy �ldott�k Istenk�nt...

Az evoluci� teori�ja semmivel sem bizony�that�. Pog�ny vall�sok val�dis�ga sem bizony�that�. Hisz mindenki tudja, hogy az emberi kezek �ltal k�sz�tett k�, vagy fa-istenek k�ptelenek vil�got teremteni. De a Teremt� Isten val�dis�g�t ny�ltan hirdeti a term�szet. Napr�l-napra sz�net n�lk�l �s hangtalan�l hirdeti Isten l�tez�s�t �s dics�s�g�t a f�ld egyik v�g�t�l a m�sikig. Ez�rt ismerheti fel minden �szint�n �rdekl�d� szem�ly.

2. Az Ige �ltal is sz�l az �r az emberekhez. Ugyanezen Zsolt�r 8-11 verseiben olvassuk:

Az �r t�rv�nye t�k�letes, fel�d�ti a lelket. Az �r int� szava hat�rozott, b�lccs� teszi az egy�gy�t. Az �r rendelkez�sei helyesek, meg�rvendeztetik a sz�vet. Az �r parancsolata vil�gos, ragyog�v� teszi a szemet. Az �r f�lelme tiszta, megmarad �r�kk�. Az �r d�nt�sei igazak, mindenben igazs�gosak, k�v�natosabbak az aranyn�l, sok sz�n-aranyn�l is, �desebbek a m�zn�l, a csurgatott m�zn�l is. Szolg�dat is figyelmeztetik: ha megtartja azokat, jutalma b�s�ges.

Teh�t, t�k�letes, �d�t�, hat�rozott, b�lccs� alak�t�, boldog�t�, tiszta, igazs�gos, k�v�natos, �des, �s jutalmat szerz� a Biblia tanulm�nyoz�sa �s annak betart�sa. Szavaib�l szint�n felismerhet� �s megismerhet� az Isten. Megismerjhet�k bel�le az Aty�t, a Fi�t, �s �r�j�t: a Szent Lelket; vagyis a szenth�roms�g egy Istent. Viszont az Ige csak azokhoz sz�lhat, akik olvass�k ill. kutatj�k �zenet�t. De ezek -- Isten seg�ts�g�vel -- felfedezhetik benne a megt�r�snek, a b�nbocs�nat elnyer�s�nek, Krisztus befogad�s�nak, �s az �dv�z�l�snek m�dj�t is. S �ltala ujj� sz�lethetnek.

3. V�g�l a hiv�k �lete �ltali isteni �zenetr�l �g�nk 13-15 versei alapj�n tehet�nk n�h�ny megfigyel�st. A k�vetkez�ket olvassuk:

A t�ved�seket ki veheti �szre? Titkos b�n�k miatt ne b�ntess meg! A kev�lys�gt�l is tartsd t�vol szolg�dat, ne uralkodj�k rajtam. Akkor feddhetetlen maradok, sok b�nt�l mentesen. Fogadd kedvesen sz�mnak mond�sait �s sz�vem gondolatait, Uram, k�szikl�m �s megv�lt�m!

Isten ut�n kik veszik �szre legel�sz�r t�ved�seinket, b�neink r�nkz�dul� feny�t�k�t, kev�ly magatart�sunkat, cs�fos v�tkeinket, vagy helytelen besz�d�nket? A k�r�l�tt�nk �l� emberek; legyenek azok rokonok, bar�tok, vagy kolleg�k. S ha Isten gyermekei vagyunk, akkor mi is az�rt esedez�nk, hogy az �r �vjon meg ezekt�l, hogy ne b�ntsuk meg �t �s ne botr�nkoztassuk meg embert�rsainkat. Hely�be l�ss�k �s k�v�nj�k meg benn�nk �s �ltalunk Megv�lt�nkat.

El�fordult, hogy egy h�v� kolleg�m sok�ig nem tett bizonys�got, de ann�l szentebben �lt. Mire t�bben felfigyeltek �s r�k�rdeztek. Akkor viszont boldogan megvallotta Megv�lt�j�t �s t�bbeket J�zushoz is vezethetett. Gyakorlati �let�nek hangtalan �zenete hat�sosabb volt, mint sok besz�d lett volna. P�l apostol �gy fejezte ki ugyanezt: "Mert nyilv�nval�, hogy ti Kriszusnak ... levele vagytok, amely nem tint�val, hanem az �l� Isten Lelk�vel van fel�rva; �s nem k�t�bl�ra, hanem a sz�vek h�st�bl�ira." (2 Korinthus 3:3). S ezt �lland�an olvass�k az emberek.

Szeret� Urunk f�radhatatlanul sz�l az emberekhez, mert azt akarja, hogy mindenki megt�rjen �s �ljen. �zenet�t k�zli a term�szet, az Ige, �s a hiv�k �lete �ltal. �gyhogy mindenki felismerheti, megismerheti, befogadhatja �s k�vetheti �t, -- b�rhol vagy b�rmilyen elz�rk�zott k�r�lm�nyek k�z�tt �ljen is. H�la legyen az � nagy szerelm��rt! Ha m�g nem vagyunk az �v�i, akkor keress�k �t b�rmely �ltalunk el�rhet� �ton. Ha viszont m�r az �v� az �let�nk, akkor engedj�k, hogy Szent Lelke seg�ts�g�vel olyan bizonys�gtev�, szent �let�nk legyen, hogy szavaink, vagy �let�nk hangtalan �zenete m�sokat is hozz� vezessen. Rev. Denzel Alexander a Palm Bay, floridai gy�lekezet�nk lelkip�sztora. Ford�totta: M�trai Mih�lyn�

a lap elej�re


 
Hogy fogadjalak t�ged?
 
Hogy fogadjalak t�ged,
Megv�lt�m, nagy Kir�ly?
Hogy h�doljak el�tted?
Sz�t ajkam nem tal�l!
�, k�rlek, gy�jtsd meg bennem
Hit adta f�nyedet,
Hogy tiszt�n l�ssa lelkem
Nagy dics�s�gedet!
 
Z�ld olaj�gat s p�lm�t
Sz�r Sion teel�d.
Zeng zsolt�rt �s hozsann�t
A lelkem most fel�d.
Csak n�ked h�dol sz�vem
�s d�cs�r sz�ntelen,
K�szs�ggel szolg�l h�ven
Az eg�sz �letem.
 
Elhagytad tr�nod �rtem,
Hogy n�kem b�k�t hozz;
Lej�tt�l sz�nva �ltem,
�nhozz�m, koldushoz.
A biztos �sv�nyt �gbe
�n, balga, elveszt�m:
De j�tt�l, hogy az �jbe
F�nyt ragyogtass fel�m.
 
Ezt j�l elm�dbe v�ssed,
Kit b�nat �rt vagy gy�sz,
�s lelki szenved�sed,
Sok b�n�d megal�z:
Az �dv�s seg�ly k�szen
Az ajt�d el�tt �ll,
�rvendj h�t �j rem�nyben,
Megv�lt�d f�ldre sz�llt!
P. Gerhardt (HH 57)
"Hozs�nna a D�vid Fi�nak!"
M�t� 21:3-16, 22:41-46
Felbolydult az eg�sz v�ros. Mi�rt? Kit l�ttak? A n�z�reti �cs fi�t. D�vid Fiak�nt vonult J�zus a v�rosba, a sokas�g �nnepelt, a gyermekek hozsann�ztak. A megj�vend�lt Fi�t �nnepelt�k, akit m�r nagyon v�rtak. �jra im�ds�g h�za lett a rabl�k barlangj�v� tett jeruzs�lemi templom.
Csak a k�tsz�n� f�papok �s az �r�stud�k nem tudtak �r�lni; h�borogtak, hisz a n�p jobban tisztelte J�zust, mint �ket, akik elfeledv�n igazi feladatukat, csak �n�s c�ljaiknak �ltek m�r j� ideje. Vak vezet�k, rabl�k barlangja -, minden felismerhet�v� v�lt az �r J�zus jelenl�t�ben.
D�vid Fia a mi �let�nkben is a lelki rendet k�v�nja helyre�ll�tani!
Ne akad�lyozzuk meg �t ebben! ___Ny�l Zolt�n (�h�tat)
 
 
T�GY RENDET!
"K�t�lb�l korb�csot csin�lt"
(J�nos 2:15)
 
Elkelne bennem is Uram
egy alapos nagytakar�t�s.
Sz�vemben �s gondolataim k�zt
sokminden meglapult,
s Te nem font�l korb�csot,
nem tett�l rendet bennem.
Vagy ostort csak abban a
sz�vben fonsz, ahol
igaz�n otthon lehetsz?
(Az ajt�t nem t�r�d r�nk!)
J�jj h�t:
az �letem Ti�d,
uralkodj benne �jra;
s ha Te is �gy gondolod:
t�gy sz�p, szent rendet ott!
1981

Herjeczki G�za: V�rj m�g! c�m� versesk�tet�b�l. Megrendelhet� a szerkeszt�n�l. �ra postak�lts�ggel egy�tt $7.00.

Szereti a verseket? Igen Nem

a lap elej�re

Cserepka J�nos nyugalmazott lelkip�sztor, misszion�rius testv�r az elm�lt h�napban �nnepelte 80. sz�let�snapj�t. Szeretettel k�sz�ntj�k �t az olvas�k nev�ben is.
De ne csak az �r�mben osztozzunk, hanem im�ds�gainkban vigy�k Cserepka testv�rt az �ldott Orvos el�, s k�rj�nk a f�jdalmakra enyh�l�st, s hogy �p�tse �t fel s�lyos betegs�g�b�l!

A Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek evang�liz�ci�s felh�v�sa m�rcius 15-re

M�r hagyom�nny� v�lt, hogy m�rcius idus�n evang�liz�ci�kat szerveznek a magyar baptist�k vil�gszerte. Ebben az �vben nem tartunk k�zponti alkalmakat orsz�gonk�nt, hanem az egyes gy�lekezeteket buzd�tjuk arra, hogy helyileg rendezzenek evang�liz�ci�s �sszej�veteleket. Egy r�gi �nek sz�veg�vel �lve: "Ki-ki vil�g�tson a maga hely�n!" A 2. �vezred utols� �v�re, 1999-re – amely a Biblia �s a misszi� �ve – k�zponti evang�liz�ci�s t�m�nk: "Ha a Fi� megszabad�t titeket, val�s�ggal szabadok lesztek" (Jn 8:36) Igyekezz�nk mindent megtenni az�rt, hogy akik �rtik a magyar nyelvet – b�rhol is �lnek a vil�gon – ne nyugodjanak addig, m�g meg nem nyerik a val�s�gos szabads�got Krisztus J�zus �ltal!

Az MBVSz eln�ks�ge:
Mike B�la (Nagyv�rad) a Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�g�nek eln�ke, az MBVSz eln�ke
Kulcs�r S�ndor (New York) az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g eln�ke, az MBVSz aleln�ke
Dr. Alm�si Mih�ly (Budapest) a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z eln�ke, az MBVSz aleln�ke

a lap elej�re


Lapunk az interneten

Az Evang�liumi H�rn�k�t a szerkeszt� 1997. szeptembere �ta, teh�t m�r m�sf�l �ve az interneten is publik�lja. Ezt a p�ld�t az�ta m�s kereszty�n lapok is k�vett�k. (Itt term�szetesen csak a magyar lapokr�l besz�l�nk. Angol nyelven sokkal kor�bban is megjelentek m�r kereszty�n �js�gok.) Testv�rlapunk, a B�keh�rn�k decemberben kezdett "megjelenni" ebben a form�ban is. A Pesterzs�beti Baptista Gy�lekezet lapja pedig m�r t�bb mint f�l �ve el�rhet� �gy.

Az eml�tett k�t �js�got, s�t sz�mos magyarorsz�gi kereszty�n lapot is k�nnyen el�rhetnek olvas�ink az Evang�liumi H�rn�k honlapj�n ki�p�tett "Link" (kapcsolatok) oldal seg�ts�g�vel. Keressen f�l benn�nket az interneten, c�m�nk:

www.evangeliumihirnok.net


Kedves olvas�ink, el�fizet�ink!

Szeretn�m egy n�h�ny sorban �dv�z�lni kedves el�fizet�inket, megk�sz�nve t�mogat�sukat, im�ds�gos szeretet�ket �s j�k�v�ns�gaikat amit eddig tapasztaltam leveleiket olvasva.
M�r t�bb, mint egy esztendeje elm�lt annak, hogy a lap kezel�s�t �nr�m b�zt�k a testv�rek. �r�mmel v�gzem ezt a munk�t, hisz az evang�lium terjeszt�s�nek egy piciny, de �gy �rzem fontos r�sze.
Ez�ton szeretn�m megk�rni testv�reinket, hogy a c�mv�ltoz�sukat jelezz�k post�n, telefonon vagy e-mail-en a lapkezel�nek, mert minden visszak�ld�tt lap�rt 50 centet kell fizetn�nk a post�nak. Sajnos minden h�ten van egyn�h�ny ilyen be nem jelentett v�ltoztat�s okozta "r�fizet�s�nk." Az anyagi vesztes�gen k�v�l a lap is k�rba megy, mert a posta az �js�got eldobja, csak a cimet tartalmaz� f�l oldalt kapjuk vissza.
Ha a c�mz�s pontatlan lenne, akkor is k�rem, hogy �rtes�tsenek engem err�l.
 
M�g azt szeretn�m olvas�ink figyelm�be aj�nlani, hogy nagyon k�nny� megtudni, hogy mikor j�r le az el�fizet�s�nk. A c�met tartalmaz� kis feh�r pap�ron (cimke, label) mindenkinek a c�me f�l�tt (ez a legels� sor) van egy d�tum, ami a megrendel�s lej�rt�t jelzi, �gy ha ezt figyelj�k nem t�vesztj�k szem el�l a lap meg�j�t�s�t. Amennyiben lej�rt, szeretn�nk, ha meg�j�tan�k el�fizet�s�ket kedves olvas�ink, - ha lehet felsz�l�t�s n�lk�l is.
H�vj�k fel ismer�seik, bar�taik figyelm�t is a lapra, lepj�k meg �ket egy �ves, vagy n�h�ny h�napos el�fizet�ssel. Ak�r f�l�ves el�fizet�st is elfogadunk.
K�sz�nettel �s szeretettel F�r B�la lapkezel�

a lap elej�re


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

GYORSDH�R Cserepka J�nos testv�r temet�s�r�l

Szomor� sz�vvel k�z�lj�k kedves olvas�inkkal, hogy Cserepka J�nos nyugalmazott lelkip�sztor testv�r, misszion�rius 1999. m�rcius 10-�n d�lut�n az �rhoz k�lt�z�tt.

Temet�se m�rcius 13-�n d�lut�n 1:30-kor lesz a Brittish Columbiai KELOWNA v�rosban. A Funeral Home c�me:

Springfield Funeral Home
2020 Springfield Rd.
Kelowna, BC. V1Y 5E8
Telefon: (250)860-7077

 

GY�LEKEZETI H�REK

A NEW YORK-i GY�LEKEZET H�REIB�L

Az elm�lt �vben t�bbsz�r is megtapasztalhattuk a testv�ri egy�ttl�t �ld�sait, amivel az �r megaj�nd�kozott vend�geink �ltal is. T�bben megl�togatt�k gy�lekezet�nket az �haz�b�l, ugyanakkor k�t fiatal h�zasp�rral is gyarapodtunk.

Erdei Gyula �s Gabriella 1998. �prilis 18-�n tartott�k menyegz�j�ket Nagyv�radon. Gabriella m�jus 8-�n �rkezett New York-ba �s az�ta ennek a gy�lekezetnek a tagja.

1998. november 14-�n menyegz�i istentisztelet volt imah�zunkban, amikor Kulcs�r J�zsef �s Torma L�dia fogadtak �r�k h�s�get Isten �s a gy�lekezet el�tt. J�zsef a Szil�gyperecsenyi gy�lekezetb�l j�tt. Erre a k�l�nleges alkalomra �desapja k�s�rte el, hogy egy�tt �r�lj�nk a t�bbi vend�gekkel egy�tt (Toront�, Cleveland).

Alkalmi igeh�rdet�ssel Rev. Kulcs�r S�ndor helybeli lelkip�sztor szolg�lt az Ef 5:1-2, 6-20 alapj�n, majd Torma J�nos nyugalmazott lelkip�sztor k�sz�nt�se hangzott el: J�rjatok szeretetben (1Kor 13:4/a).

Ifj� testv�reink �let�re, h�zass�g�ra k�v�njuk Isten�nk gazdag �ld�s�t, szeretet�t.

Jelenleg 18-an vagyunk fiatal h�zasok (9 p�r). Janu�rban elkezdt�nk egy tanulm�nyt John Maxwell vide�-sorozata alapj�n, amely felkutatja az okot, ami�rt a h�zass�gok sz�tesnek, ugyanakkor er�teljes l�p�seket aj�nl annak vissza�p�t�s�re �s kit�rk�pezi annak a m�dj�t, hogy j� kapcsolatok m�g jobb� v�ljanak. A f�t�ma: A h�zass�g legjobb kihaszn�l�sa; n�gy 35 perces vide�, h�zass�g�p�t� szekci�, melynek t�m�i:

1. Mi t�rt�nik a menyegz� ut�n?
2. Hogy n�z ki egy er�s h�zass�g?
3. A 10 legnagyobb h�zass�g rombol� dolog
4. A 10 legnagyobb h�zass�g�p�t� dolog

Rem�lj�k, hogy ezek a t�m�k hasznosak, �p�t�ek lesznek a sz�munkra �s ez �ltal k�zelebb ker�lhet�nk �gy Istenhez, mint h�zast�rsunkhoz is. ___Erdei Gabriella

a lap elej�re


Az ajt� el�tt

"A b�n az ajt� el�tt leselkedik, �s r�d v�gy�dik, de te uralkodj�l rajta!" (1M�z 4:7)

Az embernek adott legels� figyelmeztet�sek egyike ez, amely els� renden Kainnak sz�l. Bizonyos szempontb�l pozit�v tartalm� igevers, mert eszerint a b�n m�g k�v�l van. Ezut�n fog eld�lni, beker�l-e a sz�vbe, vagy k�v�l marad.
A b�n az ajt� el�tt. �ll �s v�r. Leselkedik, �csing�zik, toporog, �s ugr�sra k�sz. Be akar surranni. - Valaki r�gen �gy �br�zolta ezt a szitu�ci�t, hogy rajzolt egy ajt�t. Nincs rajta z�r, vagy kilincs. Azt teh�t csak bel�lr�l lehet megnyitni.
V�g�l is minden b�n az egy�n elhat�roz�s�n m�lik. M�g a s�t�n sem ronthat ajt�st�l a h�zba. Isten ilyennek teremtett benn�nket. Szabad akarattal rendelkez�nk.
A k�s�rt�s t�rv�nye mindig az, hogy el�bb csak foglalkoztatja az embert az a bizonyos gondolat. A s�t�n cs�bosan k�n�lja, rekl�mozza port�k�it. Azt mondja: neked ez j�r, jogod van hozz�. Akkor leszel igaz�n ember, ha... - �s bel�l is elkezd�dnek az el�zetes magyar�zkod�sok: �n tulajdonk�ppen csak meg akarom pr�b�lni. Hiszen m�g az ige is ezt mondja, hogy "mindent megpr�b�ljatok." Ha nem v�lik be, abbahagyom. Nem vagyok gyermek, hogy ezt meg ne tehetn�m.
Fiatalok ezrei �gy esnek a drog, az alkohol, az er�szak vagy a szex csabd�j�ba: csak kipr�b�lom. De ez m�r egy hat�rozott d�nt�s! Kinyitom az ajt�t. �s aki az ajt� el�tt leselkedik, nem egymaga fog be�vatoskodni, hanem eg�sz had�val bemas�roz. �s beengedni k�nnyebb, mint ki�zni. Elkezdeni a b�nt k�nnyebb, mint abbahagyni. Elindulni a lejt�n k�nnyebb, mint meg�llni.
�s akkor m�g nem is eml�tett�k a k�rt �s a puszt�t�st, amit a b�n v�gez az ember �let�ben. Meg a j�v� nem tehet� dolgok miatti �nv�dat �s k�ts�gbees�st.

"�me, az ajt� el�tt �llok, �s z�rgetek: ha valaki meghallja a hangomat, �s kinyitja az ajt�t, bemegyek ahhoz, �s vele vacsor�lok, � pedig �nvelem." (Jel 3:20)

A m�sik "nagyhatalom," aki meg�ll az ajt� el�tt, �s z�rget: az �r J�zus Krisztus. Ott m�g � is meg�ll. Kinyithatn�, hiszen az ajt� is az � m�ve, az ajt� z�rja is. �s n�la vannak a kulcsok is. De � cs�ndesen kopogtat. R�m b�zza a d�nt�st. Ha most �gy teszek, mintha nem hallan�m, k�s�bb visszaj�n. Nagyon sok�ig �jra meg �jra visszaj�n. Mert valami igen csod�latos aj�nd�kot szeretne adni.
Sok sz�v makacsul ellen�ll. �vekig, �vtizedekig. Vannak ilyen "aranyos" ismer�seink, akik m�r "vagy sz�z �ve" j�rnak az imah�zba, �s m�g mindig nem jutottak el a d�nt�sig: a megt�r�sig �s a bemer�tkez�sig. Ez�rt nevezz�k �ket "sz�raz" baptist�knak.
J�l elbesz�lgetnek J�zussal az ajt�n kereszt�l, de nem engedik be �t az �let�kbe. N�lk�le siralmasan �rezn�k magukat, azt azonban nem tudj�k elk�pzelni, hogy minden vonatkoz�sban az �r ir�ny�tsa a dolgaikat.
K�nyelmesnek t�n�, de igen kock�zatos �llapot. Mert az id� fogy, s ki tudja, holnap kopogtat-e m�g J�zus. Lesz-e egy�ltal�n holnap?
Kinek nyitsz ajt�t? -- �llj ellene az �rd�gnek, h�tha elfut. Az �r J�zus Krisztus el�tt azonban t�rd ki sz�ved ajtaj�t. Elhozza sz�modra a b�nbocs�natot, a b�kess�get, kit�lti r�d szeretet�t, megaj�nd�koz az �r�k �let rem�nys�g�vel. ___Gerzsenyi_S�ndor (Orgov�ny)

Ha valaki �nut�nam akar j�nni...*

Lassan 2000 �ve, hogy egy k�l�nleges ember j�rt itt k�z�tt�nk. T�bbek k�z�tt abban is megmutatkozott k�l�nlegess�ge, ahogy a k�vet�it �sszegy�jt�tte.
Mi r�gen is, ma is eg�szen m�s m�dszerekkel gy�jt�nk magunknak k�vet�ket, bar�tokat. �g�rget�nk, kortes hadj�ratokat tartunk. Kev�s eredm�nnyel.
A N�z�reti J�zust pedig t�megek k�vett�k �s k�vetik ma is. Pedig � nem �g�rget, nem csalogat senkit. Te oda tartozol-e m�r a k�vet�i k�z�?
Teh�t, hogyan is gy�jt�tte �ssze k�vet�it a Mester? Olvassuk el a M�rk evang�liuma 8. r�sz�ben f�ljegyzett erre vonatkoz� szavait: (34-38)

"A sokas�got pedig az � tan�tv�nyaival egy�tt mag�hoz sz�l�tv�n, monda n�kik: Ha valaki �nut�nam akar j�nni, tagadja meg mag�t, �s vegye fel az � keresztj�t, �s k�vessen engem. 35. Mert valaki meg akarja tartani az � �let�t, elveszti azt; valaki pedig elveszti az � �let�t �n�rettem �s az evangy�liom�rt, az megtal�lja azt. 36. Mert mit haszn�l az embernek, ha az eg�sz vil�got megnyeri, lelk�ben pedig k�rt vall? 37. Avagy mit adhat az ember v�lts�gul az � lelk��rt? 38. Mert valaki sz�gyell engem �s az �n besz�deimet e par�zna �s b�n�s nemzets�g k�z�tt, az embernek Fia is sz�gyellni fogja azt, mikor elj�n az � Atyja dics�s�g�ben a szent angyalokkal."

K�l�nleges h�v�s ez, ugye? Nincs m�zes madzag. El�re elmondja, hogy k�vet�s�nek felt�telei vannak �s k�vetkezm�nyei lesznek. Nem pillanatnyi f�ll�ngol�sra, a lelkesed�s hev�ben meghozott �g�retre, hanem  tudatos, - sz�vvel �s �rtelemmel meghozott d�nt�sre v�r.  K�vess, de miel�tt elindulsz, gondold v�gig, mire v�llalkozol!

Nem k�ts�ges, hogy a Mester azt szeretn�, ha mindenki k�vetn� �t, hiszen tudja, hogy a mi �rdek�nket �s javunkat szolg�ln�, ha mi is tan�tv�nyai lenn�nk. � tudja, hogy erre volna sz�ks�ge mindenkinek. De mi nem tudjuk. Nem akarjuk ezt elhinni. K�rd�seink �s k�telyeink vannak. S mivel ezt nagyon is j�l tudja az �r J�zus, megv�rja, m�g r�j�v�nk, hogy t�nyleg j� lenne k�vetni �t. V�r, s�t mi t�bb, seg�t nek�nk, hogy tiszt�z�djanak a benn�nk forrong� k�rd�sek. V�laszol a hallgat�iban titkon f�lmer�l� k�rd�sekre. Legal�bb 3 rejtett k�rd�sre v�laszol a most olvasott ig�ben.

1. Az els� valahogy �gy hangzana, ha valaki kimondan�: M�g alig �ltem, m�ris tagadjam meg magamat? T�l sokat k�r. Tal�n, majd, ha meg�regedtem. Az ilyenfajta v�v�d�sainkra �gy v�laszol a Mester: "…valaki meg akarja tartani az � �let�t, elveszti azt, valaki pedig elveszti az � �let�t �n�rettem �s az evang�lium�rt, megtal�lja azt."  M�s szavakkal �gy is mondhatn�m: nem, nem kell, nem k�telez� k�vetni �t, de ne �ltassa mag�t senki, s ne csod�lkozzon ha nagy igyekezet�ben m�gis elveszti �let�t! Mert az �let ilyen - ha tetszik nek�nk, ha nem. D�nteni teh�t nek�nk kell. Ha akarod, ha �gy d�ntesz, k�vesd J�zus Krisztust, s megnyered az �letet!

2. Ott van benn�nk ez a k�rd�s is: Adjam f�l az �rt�keimet, kincseimet, melyek�rt eddig annyit k�szk�dtem? Hogyan v�laszol a Mester? Elmondja, hogy ha az eg�sz vil�got megnyern�nk is, nem �rne az f�l a lelki k�rral, ami azok megszerz�s�vel egy�tt j�r. A lelki b�kess�g, az �dv�ss�g olyan nagy �rt�k, amit nem �rdemes elcser�lni f�ldi �rt�kekkel. K�rd�s�nkre k�rd�ssel v�laszol: "Mit haszn�l az embernek, ha az eg�sz vil�got megnyeri, lelk�ben pedig k�rt vall? Avagy mit adhat az ember v�lts�gul az � lelk��rt?" Erre a k�rd�sre nek�nk kell v�laszolni. S v�laszunk d�nt�s is egy�ttal.

Kedves bar�tom, ma is ugyan�gy van, nem k�telez� k�vetni �t, hajszolhatod e vil�g �r�meit, kergetheted e vil�g kincseit, de tudd meg, hogy lelked k�r�ra, veszt�re lesz az. A d�nt�s teh�t a mi�nk.

3. Egy harmadik szorong�sunk: mit sz�ln�nak a bar�taim, meg az emberek, ha �n is a N�z�reti J�zus k�vet�i, tan�tv�nyai k�z� �lln�k? Ha �szrevenn�k, hogy templomba j�rok �n is, nem a megszokott cs�nya szavakat haszn�lom, hanem J�zus Krisztusr�l besz�lek, bizony, kinevetn�nek. �gy v�laszol erre a szorong�sunkra a Mester: Ne sz�gyelld az evang�liumot, se azt, hogy J�zus Krisztus k�vet�je vagy, s akkor � sem fog sz�gyelni t�ged Isten it�l�sz�ke el�tt, ahova egy�bk�nt el�bb ut�bb oda�llunk, mindannyian. Ha sz�gyelled �t, � is sz�gyelni fog t�ged.

Lehet, hogy van m�g ezeken k�v�l is k�rd�sed, fenntart�sod. Hidd el, van N�la v�lasz azokra is. Figyelj, s meg�rted. Tal�n m�ris v�laszolt egyik-m�sik k�rd�sedre.

J�zus Krisztus ma is k�vet�ket keres. H�v, de nem csalogat. Tudatos, megfontolt d�nt�st v�r t�led is. K�szen vagy a d�nt�sre? Nincs enn�l fontosabb dolgod ma. Ha meg�rtetted, hogy nem az � �rdeke, hanem a ti�d, nem Neki j�, hanem neked, ha k�vet�i k�z� �llsz, akkor indulj el. Ha m�r k�veted, akkor menj tov�bb, l�gy b�tor, bizonys�gtev� tan�tv�nya J�zus Krisztusnak!

Keresd f�l lelkip�sztorodat, aki tov�bb seg�t majd ezen a csod�latos �ton. Ha nincs hova fordulnod, vedd fel a kapcsolatot a legk�zelebbi magyar baptista gy�lekezettel, annak lelkip�sztor�val.

Kedves bar�tom, �leted legfontosabb d�nt�s�t ne halogasd. Indulj el J�zus Krisztus ut�n m�g ma! ___Herjeczki_G�za * R�di�s �h�tat, Detroit

a lap elej�re


Magyar baptista gy�lekezetek c�mjegyz�ke

ALHAMBRA (Los Angeles), CA
2216 S. Fremont Avenue,
Alhambra, CA 91802
lelkip�sztor: Nov�k J�zsef
 
BRIDGEPORT, CONNECTICUT
1728 Fairfield Avenue,
Bridgeport, CT 06605
Rev. George M. Rowe (angolul)
 
CHICAGO, ILLINOI
5757 West Windsor Ave.,
Chicago, IL 60605
Lelkip�sztor: L�rincz Istv�n
 
CELEVAND, OH. (Beth�nia)
4124 Stickney Avenue,
Cleveland, OH 44109
lelkip�sztor: Zeffer B�la
 
CLEVELAND, OH (Kegyelem)
3734 East 59th Street,
Cleveland, OH 44105
Lelkip�sztor: Balla G�bor �s L�szl� Imre
 
DETROIT, MI
1362 Chandler,
Lincoln Park, MI 48146
lelkip�sztor: Dr. Herjeczki A. G�za
 
NEW YORK, NY
225 East 80th Street,
New York, NY 10021
Lelkip�sztor: Kulcs�r S�ndor
 
PALM BAY, FL
2810 Fordham Road NE,
Palm Bay, FL 32905
Rev. Denzel Alexander (angolul)
 
SANTA MONICA, CA
2915 Washington Ave.,
Santa Monica, CA 90403
Lelkip�sztor: Hunter Vad�sz J�nos
 
TORONTO, CANADA
157 Falkirk Street,
North York, Ont, M5M 4K4, Canada
Lelkip�sztor: Dan L�szl�

M�g m�st is olvashat lapunk "pap�r" v�ltozat�ban. Mi lenne, ha megrendeln�? K�ldje el a c�m�t a lapkezel�nek, vagy a szerkeszt�nek. [E-mail a szerkeszt�nek]

Tov�bbi cikkek a febru�ri sz�mban:
F�ldreng�sek - Somogyi G�born�
Isten dics�s�ge - Faulkner K�rolyn�
Mit v�r t�l�nk az �r? - Kish Ern�
A kiv�lasztotts�g nagy felel�ss�ge - Timotheus
Ne vess�nk r�juk t�bb terhet - L�szl� Imre

Veled van �
 
You`re Not Alone
by Squire Parsons
 
Sz�ved ha f�j, el�nt a b�nat.
Terhed neh�z, er�d kev�s.
K�nnyed ha hull, lelked ha f�radt,
Elt�lt a gond, a retteg�s.
 
Kar. Veled van �, veled van J�zus,
Nem hagyja gyermek�t soha.
Sz�l�tsd nev�n, sz�l�tsd mert hallja,
Veled van �, meletted �ll.
 
S�t�t az �t, s nem �rt meg senki,
Mint z�por hullnak k�nnyeid.
Kegyelme v�r, f�jdalmad �rzi,
Hordozni terheid seg�t.
 
Kar. Veled van �, veled van J�zus.
Nem hagyja gyermek�t soha.
Sz�l�tsd nev�n, sz�l�tsd mert hallja,
Veled van �, meletted �ll.
 
A keresztn�l van m�g hely,
A kereszn�l van m�g hely.
 
Sz�l�tsd nev�n, jelen van �rzed,
Veled van �, veled van �,
Veled van �, meletted �ll.
 
Magyar sz�veg: F�r B�la

a lap elej�re


FELT�PETT SZ�VVEL
 
Magyarnak maradni s kereszty�nnek...
�rzed-e fesz�t� h�rj�t e t�tnek?
- M�g gondok hi�n�i felt�pnek,
M�g a kanadai feny�k zen�lnek?
 
M�g l�tom�sok f�kly�i �gnek,
Ady-s vaj�d�s�t �rzed e l�tnek,
Am�g az egek h�r�gve �gnek,
Megmaradni magyarnak s kereszty�nnek!
 
Isten kardj�val Nap fel� menni,
Lehelk�nt a nagy id�t kiv�rni,
�t n�lk�l lehetetlenbe’ j�rni,
Mint egy Botond a r�zkapuba v�gni.
 
�llni a v�gzetes mered�lyen,
F�lkaron l�gni, t�n meg is szakadni,
M�gis mindig Fel�je haladni,
Kereszty�nnek, magyarnak megmaradni.
 
Horv�th Lor�nd (Calgary, 1987)
 
�j versesk�nyv!
Amerikai �s Kanadai Magyar K�lt�k Hitvall�sa
Szerkesztette: Horv�th Lor�nd
Toront�, 1998.
A 370 oldalas antol�gi�t a c�me el�g j�l meghat�rozza. A 106 szerz� 261 vers�t tartalmaz� kem�nyk�t�ses k�nyvet az antol�gia szerkeszt�j�n�l lehet megrendelni. �ra postak�lts�ggel egy�tt$25.00.
Megrendel�si c�m:
Rev. Lor�nd Horv�th
24 Dorlen Ave,
Etobicoke, Ont. M9B 5B1 Canada

a lap elej�re


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3