EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA

1999. MÁJUS.  

Oláh Lajos*
VESZTEK ERŐT -- Acta 1:8

A Szentlélek ajándékával kapcsolatban divatos mindig különleges jelekre és képességekre hivatkozni. Sajnos a legtöbbször úgy, hogy a hangzatos elbeszélések mellett a keresztyéni életnek a legelemibb mértékét sem érik el a bizonyságtevők. A lelki ajándékokat teológiailag is, tapasztalatilag is ismerem. Mégis inkább a gyakorlatilag fontos igazságokra kívánom felhívni a figyelmet.

A bibliai történelem gazdag szemléltető példákban olyan erők megnyilvánulásával kapcsolatban, amelyek emberi képességből nem eredtek, nem eredhettek. Valakinek a lelke is dolgozott bennük. Jézus Megváltónk tanítványainak rosszallólag mondta: "Nem tudjátok kinek a lelke van bennetek."

Negatív példák. Saul király. A gonosz lélektől gyötretve Dávid ellen fordul és dárdával át akarja ütni. Ördöngős a Gadarénusok földjén. Láncokkal, béklyókkal sem tudták lekötözni. A tisztátalan lelkek tartották hatalmukban. Az egész vidék rettegett tőle.

Pál apostol önmagával vívott harcában nyomorultul érzi magát, mert a bűn törvénye rabul ejti és nem teheti amit akar, hanem azt, amit nem akar. Mindnyájunkra érvényes a szabály! A saját emberi erőnk mellett, vagy felett, transzcendens erők hatalma alatt élünk. Vagy a jó, vagy a gonosz uralkodik felettünk. Még Magyarországon fogalmaztam meg egyik bizonyságtételemben, hogy ezen a földön nem abban van a legnagyobb különbség, hogy milyen politikai, gazdasági rendszerben élünk, hanem abban, hogy kinek a lelke van bennünk. Kitől függünk. Nem hagyták szó nélkül. És ez, bizony a világnak minden táján igaz.

A Krisztus előtti pogányok is ismerték e két erő harcát, de nem volt, nem lehetett világos ismeretük. Jézus Megváltónk hozta el a teljes igazság ismeretét. Ő a tiszta erő forrását a Szentlélekben határozza meg. Ennek igazságát megtapasztaltuk. Nekünk ehhez az erőforráshoz kell folyamodnunk. Még így is lehetünk nagyon is különböző állapotban.

Lehetünk gyengék a hitben. Akiket tejnek italával kell táplálni, mert nem bírják a kemény eledelt, a mélyebb igazságokat. Sajnos túl sok a közhely, az elemi, általános igazságok emlegetése a tanításokban, holott ma érettebb teológiai és tapasztalati igazságokban is bővelkedünk. Ha eltérsz a megszokottól, szektássá nyilvánítanak. Ezért van viszont az is, hogy sokakat ide és tova hajt a tanításnak akármi szele. A tévtanítók sikeres korát éljük. Pedig ami újabb, nem mindig jobb is. Pál azt ajánlja Timóteusnak, hogy maradjon meg azokban amiket tanult (Tim 1. 4:16). Csakhogy az ő tanítómestere Pál apostol volt. Aki úgyszólván mindent tudott a Szentlélek titkaiból.

Lehetünk erősek (Efézus 6:10). Korunk nagy problémája, hogy a hatások özöne zúdul ránk. Valamennyi megegyezik egy közös célban. A politika, a reklám, a vallásos hatások, a szórakoztató ipar, mind meg akar ingatni szilárd önmagunkban, hogy kizárólagosan az ő hatásuk, befolyásuk alá kerüljünk. Kivétel nélkül önző, a legtöbbször ízléstelen anyagi céloktól vezérelve. Jaj annak, aki elveszti önmagát. Lelkileg, testileg, anyagilag kifosztva, magára marad. Álljatok ellene az ördögnek, - ahogy Jézus Urunk is tette -, és elfut tőletek.

Erősek feladatok elvégzésére. Csak megállni a hitben sem csekély dolog. Legtöbbször hitsorsosaink is megmosolyognak, elfordulnak. Pedig munka is vár reánk. Igazán sok szép példáját látjuk a szolgálatoknak, áldozatoknak. És mennyi volna még amit el kellene végezni. Voltam nagy gyülekezetben, ahol az el nem végzett munka több volt, mint máshol amennyi egy-egy pásztorra vár. Ott tapasztaltam meg, hogy az elvégzett munka - bármennyi is az - nem fáraszt. Az el nem végzett munka az igazi teher. Megoldhatatlan, le nem tehető teher.

Pál apostollal együtt bizonyságot tehetünk: "Mindenre van erőm a Krisztusban." Különösen, ha ezt úgy értjük, hogy mindent ővele és semmit nála nélkül. Amit az ő Lelke által teszünk, az olyan eredmény, amin a pokol kapui sem vesznek diadalt. Nála nélkül minden kár és szemét.

Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljön reátok és lesztek nékem tanúim. Ez a legnagyobb kiváltsága a hívőnek. Az ő Lelkével való találkozás jeladás, felszólítás a munkára, a szolgálatra. Isten élő Lelke jöjj és indíts, mert az aratni való sok és az arató kevés.

*Egy éve, 1998 április 17-én hívta haza az Úr Oláh Lajos testvért, szövetségünk akkori elnökét

Küldd Szentlelked!

Küldd Szentlelked, kérlek Uram,
Küldd hő, buzgó imámra;
Hogy tanítson, vigasztaljon
És vezessen utadra!
Bűn teherrel messze tőled
Sötét éjben bolyongtam,
Tűzoszloppal, égi fénnyel
Vezess, vezess, ó, Uram!
 
Meghallgattál s fényt gyújtottál,
Minőt soha nem láttam.
Bús lelkemmel, tört szívemmel
Szent örömre találtam.
Ó, én lelkem, hirdesd széjjel,
Mint jött Isten tefeléd;
Mint jött Jézus, és üdvödért
Föláldozta életét!
 
Népmilliók, zarándokok
Téged Uram, keresnek.
Hallasd szavad, ó, Megváltóm,
S küldd vezérül Lelkedet!
Hadd leljenek fényt és erőt,
Zúgjon ének, örömár:
Te vagy, Jézus, Isten Fia,
Mindörökké Úr s Király!
______Somogyi Imre (HH 129)

A SZERKESZTŐ ROVATA

MOZGALMAS MÁJUS - Anyák napja, az Úr Jézus mennybemenetelének ünnepe, Pünkösd, Ifjúsági találkozó - ezúttal New Yorkban. Írásaink lényeges része ezekhez az aktuális témákhoz kapcsolódik. De olvashatunk gyülekezeti beszámolókat, ezúttal a szokásosnál többet is. A vasárnapi iskolai sorozat a következő hónapokban izgalmas témákat hoz elénk. Az igét (pl. az özönvírzől szóló hiradást) tanulmányozó ember azonnal felismeri milyen hamis képet mutat egy-egy film, mint pl. a napokban vetített "Nóé bárkája." Aki nem volt előtte tisztában a történettel, a film után teljesen összezavarodik. Sajnos nem csak a bárka ilyen, hanem sok más film is.

KÖZGYŰLÉSEK - A Magyarországi Baptisták kezdték a sort, áprilisban volt a közgyűlésük, remélem következő számunkban olvashatunk majd róla hiradást. Erdélyi testvéreink hasonló alkalmára május első felében kerül sor, melyről többet is megtudhatunk majd, hiszen Kulcsár Sándor elnök testvér is részt fog venni rajta. A mi közgyűlésünkre pedig július 9-11 között kerül sor. Clevelandi testvéreink már jó ideje készülődnek, hogy e nagy találkozó szép rendben, áldásosan telhessen. Ez a közgyűlés a 92-ik lesz. A magyar misszió itt amerikában azonban ennél régebbi eredetű. Cleveland városában például éppen az idén száz éves a szervezett baptista missziómunka. Vannak olyanok, akik még 100 évnél is messzebbre tudják visszavezetni az amarikai magyar misszió fonalát. Mindenesetre méltó, hogy a Clevelandi Centenáriumot mindannyian megünnepeljük. Remélem, hogy a közgyűlésen és az azt követő száz éves évfordulón sokan megjelennek majd. Gyülekezeteinkből a lelkipásztorokon kívül többen is vegyenek részt ezen a különleges rendezvény sorozaton!

AUSZTRÁLIAI TESTVÉREINK 30 ÉVES jubileumot ünnepenek valamikor mostanában. Szeretettel köszöntjük őket, és szeretnénk egy kicsivel többet is tudni missziójukról, gyülekezeteik életéről. Ha olvassák e sorokat, kérem, hogy válaszoljanak rá valamilyen formában.

HULLANAK A BOMBÁK - nem is akárhol. Az Úr Jézus követőinek fáj, bárhol is pusztítson a fegyver. Nekünk ezúttal duplán is fáj, mert a bombák ott is hullanak, ahol a lakosság nem kis hányada magyar. Mindennapi imádságunk, hogy őrizze meg az Úr az ott élő kis magyar gyülekezeteket, testvéreinket. Örömmel értesültünk arról, hogy a bizonyságtételre, a szolgálatra készen vannak a nagyon nehéz körülmények között, sőt, hogy munkájukon áldás fakad. Só és világosság az ő szerepük most. A reménység, a hit és a Mestertől tanult szeretet képviselői ők. Imádkozunk értük. És azért is imádkozunk, hogy legyen vége már ennek az égi háborúnak. Akik azt hitték, hogy az agresszor megtörhető erőszakkal, tévedtek. Valami más megoldás kellene. Valahogy máshogy. Persze, nem tudjuk, hogyan. De nem így.

Május első vasárnapja "Peace Sunday" az egyik nagy amerikai baptista szövetség (ABC) szerint. Most valóban szükség lenne rá, hogy a békéért könyörögjünk. Békéért ember és ember között. S ezt a békét az Istennel békességre jutott ember tudja csak megélni. Ha a gonosz tombol (nem is csoda, hiszen emberölő volt az kezdettől fogva), nekünk annál inkább kell hirdetni, hogy az egyetlen megoldás, ha békességre jutunk Istennel, ami Jézus Krisztus által lehetséges.

MÁRTÍR - A KERESZTYÉN(NEK VÉLT) AMERIKÁBAN - Colorado egyik nagy városa, Denver közelében, Littleton középiskolájában a 13 meggyilkolt fiatal közül az egyik - társai elmondása szerint - azért halt meg, mert arra a kérdésre, hogy hisz-e Istenben, igennel válaszolt a gépfegyveres iskolatársának. Nem Törökországban, vagy Indiában, hanem itt, a keresztyénnek vélt Amerikában történt ez az elmúlt hetekben. A gyilkosságot nem terroristák, nem muzulmánok, hanem "jól nevelt," átlagos, vagy a fölötti körülmények között élő, olykor templomba is járó tizenévesek. A gyűlöletet ébresztő filmeken, videókon és vad "énekes" CD-ken fölnőtt generáció ki tudja, mire képes még? Sajnos nem elszigetelt eset ez. Nem kellene komolyan bűnbánatot tartani és a magunk nyomorúságával foglalkozni, a gonosz itteni próbálkozásait fékezgetni ahelyett, hogy a világ más részén rendezkedünk? Uram, légy irgalmas hozzánk! (Szerk)


Édesanyám megtérése

Egy szép tavaszi napon édesanyám egy nagy Bibliát hozott haza -, mint egy nagy kenyeret. Többek között ezt mondta nekem:
- Mi nagyon jó keresztények voltunk. Minden alkalommal rendesen elmegyünk a templomba és minden járandóságunkat a templomnak idejében megfizettük. Elég jól állunk a kereszténység dolgában – és te jössz és abból az Újtestamentumból, amit a hívőktől kaptál, mondod, hogy meg kell térnünk... Nézd, itt van a Biblia, a paptól kaptam. A mi templomunkból hozom, hogy te is ebből olvass, és ne tévedezzél, mint azok a hívők!
 
Tényleg a katolikus templom nagy bibliája volt az... Nagyon örültem, hogy végre a mi házunkban is van egy egész Biblia... ha mindjárt kölcsön is van. Hozzá is láttunk mind a ketten, anyukám és én, hadd lássuk, melyik Biblia az igaz?
 
Kezdtük olvasni a Máté evangéliumát. Édesanyám nagyon meg volt döbbenve, amikor látta, hogy a templomból hozott nagy Bibliában is ugyanúgy van írva, mint az én Újtestamentumomban: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa!" (Máté 3:2).
- Na lássuk, mit mond a keresztről?
Akkor elolvastuk a János evangéliuma 19. részét. Úgy állapodtunk meg, hogy az Úr Jézus hordozta az Ő keresztjét, és úgy kellene tegyen az Ő tanítványa is (Máté 16:24).
Azután a bálványokról olvastam a 2 Mózes 20. részét, és a faragott képekről az Ésaiás 44. részét, végig.
 
Nem sok idő múlva eljött a pap is hozzánk, hogy lássa, hogy vagyunk és mit csinálunk? Csak akkor kezdődött az igazi harc, de Isten velem volt... Akármit kérdezett a pap és a katolikus templomból hozott Bibliából elolvastam a választ.
Körülbelül 3-4 órai beszélgetés után a pap azt mondta: "Vigyázz az útra leányzó. Látom, erős vagy az Írásokban."
 
Miután hallotta édesanyám a pap szavait és az egész beszélgetést, megnyugodott. Isten Szent Lelke munkálkodott a szívében és elhatározta, hogy meg fog térni és a "hívők" gyülekezetébe fog járni.
 
Később, mikor meglátta, hogy milyen csodálatosan munkálkodott szívében a Szent Szó, ezt mondta nekem:
- Tudod kislányom, több évi gyermektelenség után úgy imádkoztam, mint Anna valaha: ‘Adj Uram egy gyermeket és neked fogom szentelni!’ És amikor meghallgatta Isten a kérésemet, mégsem akartam hogy az Ő útján járj...
 
Köszönöm Istennek, hogy világosságot hozott az én életembe és az én szüleim életébe is, Szent Igéje által...
Szüleim már az örökkévalóságban vannak és örvendeznek a megváltás örömében... amit a Krisztus Jézusban nyernek mindazok, akik hisznek Őbenne, akik igazán megtérnek Őhozzá. _____Lőrincz Rozália (Chicago)

a lap elejére


Meghívó és tájékoztató a Rámai táborozásról
Tábornyitó Konferencia -1999. július 2-8
Mottó: Vissza a Bibliához, vissza Istenhez!
 
Az 1999. évi tábornyitó konferenciánk
-Igei része: pénteken 2-án az esti istentisztelettel kezdődik és csütörtökön, 8-án reggel az imaórával ér véget.
 
-Étkezés: pénteken vacsorával kezdődik és csütörtökön reggelivel ér véget.
Kedden és szerdán csak reggeli és vacsora van, ezen a két napon kérjük, hogy az ebédről mindenki maga gondoskodjon.
 
-Szállás: mivel szálláshelyünk igen korlátozott számban áll rendlkezésre, ezért kérjük, hogy aki teheti, hozzon lakókocsit vagy sátrat!
Aki az épületekben igényel szállást, az minnél előbb jelezze ilyen irányú igényét.
 
-FONTOS! Mindenki hozzon magával Bibliát, jegyzetfüzetet, hangszerét és sok-sok jókedvet, szeretetet! Sokat imádkozva készüljünk a konferenciára. Azünneplő ruha mellé készítsük oda a sport és fürdőruhát is, hogy a rendelkezésre álló sok szabadidőben kényelmesen érezhessük magunkat.
Hívjuk el azokat a magyar testvéreinket, akik a szórványban élnek, és más módon nem találkozhatnak testvérekkel.
Mindenkit szeretettel kérünk, hogy részvételi szándékát és szállás igényét mindenféleképpen legkésőbb június 20-ig jelezze!
 
Részvételi díjak: az árak kanadai $ -ban értendők!
Regisztrálás: $ 5
Reggeli: $ 2.50
Ebéd: $ 6.50
Vacsora: $ 5.50
Szállás: -sátor ingyenes
-lakókocsi $ 5/éjszaka
-épületekben $ 3/ éjszaka
 
Nagy reménységgel várjuk a találkozást és hisszük, hogy Isten gazdag áldásainak megtapasztalói lehetünk majd!
Kérdéseivel forduljon a lelkipásztor-család felé: (416) 752-1687
 
Testvéri szeretettel: Dan László lelkipásztor és a torontói gyülekezet vezetősége.
 
A táborozás programja
 
Július 2. Péntek
12.00 - 6.00 Érkezés, regisztráció
6.00 Vacsora
7.00 Nyitó Istentisztelet
"Az ég és a föld elmúlnak, de az Én beszédeim semmiképpen el nem múlnak"
 
Július 3. Szombat
9.00 Reggeli
10.00 Imaóra
- Imádkozzunk, hogy a lélek kardját mindenkor tudjuk használni!
10.30 "A könyvek könyve" - érdekes beszélgetés a Bibliáról
1.00 - 2.00 Ebéd
2.00 - 6.00 Szabadidő /szabadon választható lehetőségekkel/
- fürdés, pihenés a tóparton,
- röplabda és foci a táborban,
- bibliai játékok és beszélgetések a kápolnában,
- Kanada -USA röplabda és foci mérkőzés.
6.00 Vacsora
7.00 Zenés Istentisztelet:
Az Isten igéje, mint mindennapi kenyér
A témához kapcsolódva zenei és prózai szolgálatok hangzanak el.
(Minden gyülekezettől várunk egy szolgálatcsokrot)
9.00 Tábortűz - közben sok-sok éneklés
 
Július 4. Vasárnap
9.00 Reggeli
10.00 Imaóra
(Gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek külön csoportban)
11.00 Istentisztelet
"...az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal" Zsoltárok 1:2
Úrvacsorai alkalom
"Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!"
1.00 - 2.30 Ebéd
2.30 - 6.00 Szabadidő
Lehetőség a testi-lelki pihenésre, használjuk ki az időt a testvéri beszélgetésekre!
6.00 - 7.00 Vacsora
7.00 Istentisztelet
A Zsoltárok helye és szerepe a hívő ember életében.
 
Július 5. Hétfő
9.00 Reggeli
10.00 Imaóra
A boldogság megtalálása az ige olvasása által: Jelenések 1:3
10.00 Csoportos beszélgetések a Biblia könyveiről
1.00 - 2.00 Ebéd
2.00 - 6.00 "Családi délután"
- ügyességi játékok
- bibliai vetélkedők
- családi versenyek
- sok-sok meglepetés
6.00 BBQ-party:
Ezen az estén a torontói férfi testvérek készítenek majd finomabbnál finomabb ételeket
8.00 Istentisztelet
A próféták élete és szolgálata
 
Július 6. Kedd
9.00 Reggeli
10.00 Imaóra
Az ige hatalma: Zsidók 4:12
11.00 - 6.00 Szabadidő
Lehetőségek:
-fürdés, pihenés, játék,
-hajókirándulás, horgászat,
-néhány órás munka a táborban folyó építkezésen,
6.00 - 7.00 Vacsora
7.00 Istentisztelet
Pál Apostol munkássága
9.00 Visszatekintés
Emlékezés Cserepka János lelkész-misszionáriusra, a Rámai Tábor alapítójára, diavetítéssel egybekötve.
 
Július 7. Szerda
9.00 Reggeli
10.00 Imaóra
Az ima erejéről: Máté 7:7
10.30 - 6.00 Szabadidő
6.00 - 7.00 Vacsora
7.00 Zenés Istentisztelet
Az utolsó idők a biblia tanítása alapján
9.00 Konferenciazáró tábortűz
 
Július 8. Csütörtök
9.00 Reggeli
10.00 Imaóra
"Tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat!"

Indulás a clevelandi nagy találkozóra.


Virágvasárnap - New Yorkban!
Áldott aki jön az Úrnak nevében!
Öröm és jókedv jellemezte ünneplésünket! Nem csupán azért, mert Jézus mint már annyiszor tette, újból bevonult gyülekezetünkbe és mindazok szívébe, akik elfogadták Öt mint személyes Megváltójukat és királyukat, hanem azért is, mert Erdei Róbert Gyula is, szülei - Erdei Gyula és Gabriella - karján első ízben vonult be gyülekezetünkbe.
Erdei Róbert Gyula február 5-én született. Szülei és a gyülekezet úgy fogadták őt mint Isten csodálatos ajándékát. Mindenki nagy örömmel vette körül úgy őt, mint a boldog szülőket. A tavasz, új élet, a virágvasárnapi örömujjongás, valamint a meleg testvéri hangulat mind hozzájárult ahhoz, hogy örömünk teljes legyen.
A délelőtti igehirdetés témája: AÁldott, aki jön az Úrnak nevében!@ a Márk 11:1-11 alapján hangzott lelkipásztorunk, Kulcsár Sándor által, majd azután az újszülött gyermek, Róbert bemutatása és megáldása következett. Az alkalmi igéket ugyancsak a lelkipásztor testvérünk hirdette. Az ezzel kapcsolatos igéket a Márk 10:13-16-ból olvasta fel. Örömüzenet, jó hír hangzott minden jelenlevő részére.
A legnagyobb és a legfontosabb üzenet az volt, hogy Jézus ma is jelen van közöttünk, elérhető, tehát a mai napokban is hozzá hozhatjuk a gyermekeket. Itt New York-ban is, a szülők - Gyula és Gabriella - Jézushoz hozták Róbertet, azzal a hittel, hogy Ő meg fogja gyermeküket áldani. Szóllt a biztatás mindenki más részére is, hogy jöjjünk Jézushoz és hozzuk hozzá gyermekeinket is.
Megnyugtató volt hallani a bibliai történetből, hogy bár voltak akadályok, Jézus nem hagyta cserben a hittel hozzájövő szülőket és gyermekeket, hanem a karjaiba vette a gyermekeket és megáldotta őket. Ő ma is megáldja azokat, akik hittel hozzá jönnek és kérik azt.
Jó volt hallani azt a bíztatást is, hogy Jézus karjaiban oltalom és biztonság van, bármilyen körülményes és veszélyes világban élünk is. Az általa nyújtott oltalomban teljes biztonságban érezhetjük magunk, valamint azokat is akiket kar- jaiba tettünk. Így Róbert is a lehető legjobb helyre került, amikor szülei Jézus karjaiba tették.
Megindító mozzanat volt, amikor Gabriella, az édesanya, majd utánna Gyula, az édesapa hálaimáikat Istenhez küldték a Róbertben kapott ajándékért. Kifejezték hálájukat a helyi gyülekezetért is, annak tagjaiért, akik által testi és lelki támogatást nyertek, valamint kérték Istent, hogy áldja meg személyes életüket, hogy elsőszülött gyermeküket Isten félelmében nevelhessék fel, és hogy jó példát mutathassanak számára. Ezt követően a lelkipásztor is karjaiba vette Róbertet és megáldotta őt.
Az ünneplésünk a délelőtti istentisztelet befejezése után közösebéddel folytatódott. Az ebéd végén, egy AIsten Hozott Robert Gyula@ feliratú fagylalt tortát fogyasztottunk el.
Különös öröm számomra az, hogy az utóbbi pár év alatt immár a harmadik kisgyermek bemutatásán vehettem részt a New York-i gyülekezetben és hogy Isten általuk is tanítani akar az Ő országának elérésére. (Márk 10:15)
Imádságom az, hogy a jó Isten áldja meg Erdei Gyulát, Gabriellát sok erővel és bölcsességgel gyermekük nevelésében, valamint elsőszülött fiukat Róbertet jó egészséggel, hogy növekedhessen úgy, mint ahogy a Lukács 2:40 az Úr Jézus növekedéséről beszámol: AA kis gyermek pedig növekedék, és erősödék lélekben, teljesedve bölcsességgel; és az Istennek kegyelme vala őrajta.@ ____Kulcsár Attila

DETROIT

Február 21-én gyermekbemutatásra került sor gyülekezetünkben. Mali Gézáék hozták el 3. gyermeküket, hogy a Bibliában található gyakorlat szerint bemutassák az Úrnak és a gyülekezetnek is azt, akivel az Úr megajándékozta őket: Mali Jasmine-t. Herjeczki testvér az Úr Jézus bemutatásáról szóló igéket olvasta és azok alapján szólt a hallgatókhoz, akik között ezúttal szép számmal voltak olyanok - Lídia rokonságából -, akik legjobban román nyelven értettek. Ezúttal az édesapának jutott az a szerep, hogy az igét, majd annak magyarázatát románra fordítsa a gyülekezetben. Urunk áldását kértük és kérjük ezúttal is a kisgyermek és az egész család életére.

Meglepetés, a rosszabbik fajtából. Virágvasárnap előtti héten kellemetlen meglepetés ért bennünket: tönkre ment az imaházunk kazánja. Keserű emlékek leptek meg bennünket azonnal. Egy virágvasárnap-húsvéti ünnepkört átéltünk már ugyanígy, és egy karácsonyt is. Az Úr azonban most is többet és gyorsabban tett értünk, mint reméltük. A szerelés ugyan még mindig tart, de a rá valót (ami a legnehezebbnek tűnt nekünk a húsvét előtti napokban) az Úr kegyelméből, a gyülekezet testvériségének összefogásával és némi külső testvéri segítséggel már sikerült összegyűjteni. Megtapasztaltuk újra, hogy Anem nagyobb a szükség, mint a Segítő.@ AŐ ad erőt népének,@ Ő tart meg a próbák idején, Övé a győzelem és a dicsőség; mi pedig az Övéi vagyunk. Máté

CLEVELAND, BETHÁNIA

Április 11-én a clevelandi Bethánia Gyülekezet meghívására a detroiti gyülekezetből 20-an ellátogattunk legközelebbi szomszédainkhoz. Két okból is ünnep volt ez a nap.

Egyrészt a két gyülekezet közötti testvéri kapcsolat építésének egy újabb alkalma volt ez, melynek során együtt hallgattuk az igét, mellyel ezúttal Herjeczki Géza lp. szolgált, délelőtt és délután is az vezérfonal szerinti textust alapján; és együtt szolgáltunk énekeinkkel, bizonyságtétellel, versekkel. A detroiti kórus délelőtt három, délután pedig négy éneket énekelt Fűr Béla testvér vezetésével, de énekelt az összevont énekkar, valamint a clevelandi ifjúság is.

A Fazekas házaspár - Dr. Fazekas Erzsébet és Dr. Fazekas László, a szószéknél a szövetségi alelnök, Dr. Herjeczki Géza és Zeffer Béla lelkipásztor.

Más oka is volt az ünneplésnek. A Bethánia Gyülekezet február végén újra szolgálatába hívta Dr. Fazekas László lelkipásztort, aki korábban már volt ennek a gyülekezetnek pásztora. Fazekas testvér a meghívást elfogadta. A gyülekezet Zeffer Béla lelkipásztor mellé társ-lelkipásztori munkakörrel bízta meg őt. A hivatalos szolgálatba állítás (beiktatás) során szövetségünk alelnöke a következő négy igét olvasta fel részben a gyülekezetnek, részben a lelkipásztoroknak: Efézus 4:11; Csel 20:28; 1Thess 5:12-13; Csel 24:16. Néhány alkalmi gondolat után Urunk áldását kérte Fazekas testvérékre, hogy új szolgálati helyükön elvégezhessék küldetésüket, Zeffer Béla testvérrel és a gyülekezettel együtt.

Az Evangéliumi Hírnök sorain is szeretettel köszöntjük Fazekas testvéréket és kívánjuk, hogy Zeffer testvérrel együtt hűségesen végezzék az evangélium hirdetésének nehéz, de csodálatos munkáját Cleveland városában.

Plam Bay, Florida,
Évközi Gyűlés - 1999. március 5-8.
Múlt havi számunkban több cikk is megjelent már e találkozóval kapcsolatban. Helyszűke miatt a képes beszámolónak ezuttal csak egy részét közöljük, két csütörtök délután készült fényképpel. Az Otthon ismét megajándékozta a gyűlésre érkezőket egy vacsorával egybekötött kellemes hajókirándulással. Könnyebb volt a következő két napon a tárgyaló asztalok körül ülni egy ilyen kötetlen, barátságos együttlét után.
Csütörtökön este megkezdődtek a gyűlések, melyek aztán - megszakításokkal - szombat estig tartottak. Miről folyt a tanácskozás?
 
A Misszió Bizottság áttekintette a szövetségünk missziómunkáját:
** a gyülekezetekben folyó missziómunkát a gyülekezeti képviselők beszámolói alapján,
(E beszámolók élő missziós lelkületről tettek bizonyságot. A beszámolókból egy személyi hírt itt is megemlítünk: Zeffer Béla tv., a clevelandi Bethánia gyülekezet lelkipásztora bejelentette, hogy a gyülekezete az elmúlt vasárnap újra szolgálatába hívta Dr. Fazekas László testvért, Zeffer testvér mellé, társ-lelkipásztori munkakörbe. Fazekas testvér a meghívást elfogadta.)
** a női-, férfi- lelkipásztori- és ifjúsági szövetségek munkáját az egyes elnökök beszámolója alapján,
** az Evangéliumi Hírnök munkáját amiről a szerkesztő tartott ismertetést.
(Az Evangéliumi Hírnöknek új komputert vásároltunk - ABC segítséggel. A régi komputer felszerelést a Bethánia gyülekezet kérte és kapta meg, ajándékként.)
** Foglalkozott a szervezeti szabályzatunk módosításának problémáival;
** a nyári közös programokkal kapcsolatosan hozott döntéseket, kitűzte például a közgyűlés időpontját (július 9-10).
** Meghallgattuk a clevelandi 100 éves jubileum előkészületi munkálatait, a terveket, a könyvkiadás jelenlegi helyzetét (kézbe vehettük Dr. Gerzsenyi László kéziratát, melyet Dr. Haraszti Sándorné tv. anyagi segítségével hamarosan kinyomtatunk).
** Előretekintve meghatározta pl. a közgyűlések sorrendjét (1999 Cleveland, 2000 Ráma, 2001 Alhambra, 2002 Detroit, 2003 Chicago, 2004 New York).
** Meghallgattuk a Füredi Kamilla testvérnő külmissziós kiküldetésével kapcsolatos lépéseink eredményét, eredménytelenségét, valamint hozzájárultunk Vadász János testvér újabb, ezúttal rövid erdélyi missziós útjához.
** Szó volt még többek között a MABAVIT 2000-re tervezett találkozójáról, közös énekeskönyvről.
** A költségvetéssel kapcsolatban először a gyülekezetek szövetségi kiadásokhoz való hozzájárulásáról beszélgettünk, majd kialakítottuk a jövő évi költségvetést.
 
A Pénzügyi Bizottság idejének nagy részét az Otthon ügyeinek áttekintése foglalta el. Ezután a szövetségi költségvetést is jóváhagyta, némi módosítás után.
 
A Végrehajtó Bizottságban nyernek a javaslatok, döntések végleges formát. A két másik bizottság kezdeményezéseit általában jónak látta, elfogadta. Engedélyt adott az Otthon áruba bocsátásával kapcsolatos tájékozódó lépések megtételére és annak eredményeként az ügy közgyűlés elé bocsátására.
Foglalkoztunk a Magyar Baptisták Világszövetsége néhány soron levő kérdésével is. (folytatjuk) ___Herjeczki Géza

KELOWNA - Canada

Az Evangéliumi Hírnök olvasói már tudomást szereztek arról, hogy Cserepka János, nyugalmazott lelkipásztor, misszionárius testvért 80 éves korában haza hívta az Úr. Az ő temetésére 1999. március 13-án került sor Kelownában, Canada. Ez alkalommal az

Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség képviseletében jelen volt és az igével szolgált: Kulcsár Sándor elnök testvér.

Ekkor jó lehetőségünk adódott arra, hogy meghívjuk Kulcsár testvért a következő napra, látogasson el a Magyar Gyülekezetbe és szolgáljon közöttünk is Isten Szent Igéjével. Testvérünk a fölkérést elfogadta, így megismerhette a Kelownai Magyar

Keresztyén Missziót, amely tudomásunk szerint egyedülálló Észak-Amerika területén. Sok helyen a különböző egyházak együtt munkálkodásáról tudhatunk, amely főképpen egy-egy alkalomra, vagy az imahétre korlátozódik. A mi városunkban viszont a magyar egyháztagok vallásfelekezeti különbség nélkül alakítottak egy gyülekezetet, amely ilyen módon ökumenikus összetételű. Hetenként szinte három alkalommal együtt vagyunk, együtt énekelünk, együtt bibliázunk és együtt hallgatjuk a prédikációt.

Egy ilyen alkalommal vehetett részt elnök testvérünk, aki nekem már régi ismerősöm, és a gyülekezet nagy örömére hirdette közöttünk Isten örökkévaló üzenetét. Most is nagyon köszönjük ezt a kedves ismerkedést, és azt az igehirdetést, amely szívünk erősítésére szolgált. ____Dr. Viczián János

a lap elejére


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evangéliumi Hírnököt! Küldje el címét a szerkesztőségbe: evhirnok7@msn.com hogy előfizetési űrlapot küldhessünk.

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997, 1998, 1999

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3