EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

1999. M�JUS.  

Ol�h Lajos*
VESZTEK ER�T -- Acta 1:8

A Szentl�lek aj�nd�k�val kapcsolatban divatos mindig k�l�nleges jelekre �s k�pess�gekre hivatkozni. Sajnos a legt�bbsz�r �gy, hogy a hangzatos elbesz�l�sek mellett a kereszty�ni �letnek a legelemibb m�rt�k�t sem �rik el a bizonys�gtev�k. A lelki aj�nd�kokat teol�giailag is, tapasztalatilag is ismerem. M�gis ink�bb a gyakorlatilag fontos igazs�gokra k�v�nom felh�vni a figyelmet.

A bibliai t�rt�nelem gazdag szeml�ltet� p�ld�kban olyan er�k megnyilv�nul�s�val kapcsolatban, amelyek emberi k�pess�gb�l nem eredtek, nem eredhettek. Valakinek a lelke is dolgozott benn�k. J�zus Megv�lt�nk tan�tv�nyainak rosszall�lag mondta: "Nem tudj�tok kinek a lelke van bennetek."

Negat�v p�ld�k. Saul kir�ly. A gonosz l�lekt�l gy�tretve D�vid ellen fordul �s d�rd�val �t akarja �tni. �rd�ng�s a Gadar�nusok f�ldj�n. L�ncokkal, b�kly�kkal sem tudt�k lek�t�zni. A tiszt�talan lelkek tartott�k hatalmukban. Az eg�sz vid�k rettegett t�le.

P�l apostol �nmag�val v�vott harc�ban nyomorultul �rzi mag�t, mert a b�n t�rv�nye rabul ejti �s nem teheti amit akar, hanem azt, amit nem akar. Mindny�junkra �rv�nyes a szab�ly! A saj�t emberi er�nk mellett, vagy felett, transzcendens er�k hatalma alatt �l�nk. Vagy a j�, vagy a gonosz uralkodik felett�nk. M�g Magyarorsz�gon fogalmaztam meg egyik bizonys�gt�telemben, hogy ezen a f�ld�n nem abban van a legnagyobb k�l�nbs�g, hogy milyen politikai, gazdas�gi rendszerben �l�nk, hanem abban, hogy kinek a lelke van benn�nk. Kit�l f�gg�nk. Nem hagyt�k sz� n�lk�l. �s ez, bizony a vil�gnak minden t�j�n igaz.

A Krisztus el�tti pog�nyok is ismert�k e k�t er� harc�t, de nem volt, nem lehetett vil�gos ismeret�k. J�zus Megv�lt�nk hozta el a teljes igazs�g ismeret�t. � a tiszta er� forr�s�t a Szentl�lekben hat�rozza meg. Ennek igazs�g�t megtapasztaltuk. Nek�nk ehhez az er�forr�shoz kell folyamodnunk. M�g �gy is lehet�nk nagyon is k�l�nb�z� �llapotban.

Lehet�nk gyeng�k a hitben. Akiket tejnek ital�val kell t�pl�lni, mert nem b�rj�k a kem�ny eledelt, a m�lyebb igazs�gokat. Sajnos t�l sok a k�zhely, az elemi, �ltal�nos igazs�gok emleget�se a tan�t�sokban, holott ma �rettebb teol�giai �s tapasztalati igazs�gokban is b�velked�nk. Ha elt�rsz a megszokott�l, szekt�ss� nyilv�n�tanak. Ez�rt van viszont az is, hogy sokakat ide �s tova hajt a tan�t�snak ak�rmi szele. A t�vtan�t�k sikeres kor�t �lj�k. Pedig ami �jabb, nem mindig jobb is. P�l azt aj�nlja Tim�teusnak, hogy maradjon meg azokban amiket tanult (Tim 1. 4:16). Csakhogy az � tan�t�mestere P�l apostol volt. Aki �gysz�lv�n mindent tudott a Szentl�lek titkaib�l.

Lehet�nk er�sek (Ef�zus 6:10). Korunk nagy probl�m�ja, hogy a hat�sok �z�ne z�dul r�nk. Valamennyi megegyezik egy k�z�s c�lban. A politika, a rekl�m, a vall�sos hat�sok, a sz�rakoztat� ipar, mind meg akar ingatni szil�rd �nmagunkban, hogy kiz�r�lagosan az � hat�suk, befoly�suk al� ker�lj�nk. Kiv�tel n�lk�l �nz�, a legt�bbsz�r �zl�stelen anyagi c�lokt�l vez�relve. Jaj annak, aki elveszti �nmag�t. Lelkileg, testileg, anyagilag kifosztva, mag�ra marad. �lljatok ellene az �rd�gnek, - ahogy J�zus Urunk is tette -, �s elfut t�letek.

Er�sek feladatok elv�gz�s�re. Csak meg�llni a hitben sem csek�ly dolog. Legt�bbsz�r hitsorsosaink is megmosolyognak, elfordulnak. Pedig munka is v�r re�nk. Igaz�n sok sz�p p�ld�j�t l�tjuk a szolg�latoknak, �ldozatoknak. �s mennyi volna m�g amit el kellene v�gezni. Voltam nagy gy�lekezetben, ahol az el nem v�gzett munka t�bb volt, mint m�shol amennyi egy-egy p�sztorra v�r. Ott tapasztaltam meg, hogy az elv�gzett munka - b�rmennyi is az - nem f�raszt. Az el nem v�gzett munka az igazi teher. Megoldhatatlan, le nem tehet� teher.

P�l apostollal egy�tt bizonys�got tehet�nk: "Mindenre van er�m a Krisztusban." K�l�n�sen, ha ezt �gy �rtj�k, hogy mindent �vele �s semmit n�la n�lk�l. Amit az � Lelke �ltal tesz�nk, az olyan eredm�ny, amin a pokol kapui sem vesznek diadalt. N�la n�lk�l minden k�r �s szem�t.

Vesztek er�t, minekut�na a Szentl�lek elj�n re�tok �s lesztek n�kem tan�im. Ez a legnagyobb kiv�lts�ga a h�v�nek. Az � Lelk�vel val� tal�lkoz�s jelad�s, felsz�l�t�s a munk�ra, a szolg�latra. Isten �l� Lelke j�jj �s ind�ts, mert az aratni val� sok �s az arat� kev�s.

*Egy �ve, 1998 �prilis 17-�n h�vta haza az �r Ol�h Lajos testv�rt, sz�vets�g�nk akkori eln�k�t

K�ldd Szentlelked!

K�ldd Szentlelked, k�rlek Uram,
K�ldd h�, buzg� im�mra;
Hogy tan�tson, vigasztaljon
�s vezessen utadra!
B�n teherrel messze t�led
S�t�t �jben bolyongtam,
T�zoszloppal, �gi f�nnyel
Vezess, vezess, �, Uram!
 
Meghallgatt�l s f�nyt gy�jtott�l,
Min�t soha nem l�ttam.
B�s lelkemmel, t�rt sz�vemmel
Szent �r�mre tal�ltam.
�, �n lelkem, hirdesd sz�jjel,
Mint j�tt Isten tefel�d;
Mint j�tt J�zus, �s �dv�d�rt
F�l�ldozta �let�t!
 
N�pmilli�k, zar�ndokok
T�ged Uram, keresnek.
Hallasd szavad, �, Megv�lt�m,
S k�ldd vez�r�l Lelkedet!
Hadd leljenek f�nyt �s er�t,
Z�gjon �nek, �r�m�r:
Te vagy, J�zus, Isten Fia,
Mind�r�kk� �r s Kir�ly!
______Somogyi Imre (HH 129)

A SZERKESZT� ROVATA

MOZGALMAS M�JUS - Any�k napja, az �r J�zus mennybemenetel�nek �nnepe, P�nk�sd, Ifj�s�gi tal�lkoz� - ez�ttal New Yorkban. �r�saink l�nyeges r�sze ezekhez az aktu�lis t�m�khoz kapcsol�dik. De olvashatunk gy�lekezeti besz�mol�kat, ez�ttal a szok�sosn�l t�bbet is. A vas�rnapi iskolai sorozat a k�vetkez� h�napokban izgalmas t�m�kat hoz el�nk. Az ig�t (pl. az �z�nv�rz�l sz�l� hirad�st) tanulm�nyoz� ember azonnal felismeri milyen hamis k�pet mutat egy-egy film, mint pl. a napokban vet�tett "N�� b�rk�ja." Aki nem volt el�tte tiszt�ban a t�rt�nettel, a film ut�n teljesen �sszezavarodik. Sajnos nem csak a b�rka ilyen, hanem sok m�s film is.

K�ZGY�L�SEK - A Magyarorsz�gi Baptist�k kezdt�k a sort, �prilisban volt a k�zgy�l�s�k, rem�lem k�vetkez� sz�munkban olvashatunk majd r�la hirad�st. Erd�lyi testv�reink hasonl� alkalm�ra m�jus els� fel�ben ker�l sor, melyr�l t�bbet is megtudhatunk majd, hiszen Kulcs�r S�ndor eln�k testv�r is r�szt fog venni rajta. A mi k�zgy�l�s�nkre pedig j�lius 9-11 k�z�tt ker�l sor. Clevelandi testv�reink m�r j� ideje k�sz�l�dnek, hogy e nagy tal�lkoz� sz�p rendben, �ld�sosan telhessen. Ez a k�zgy�l�s a 92-ik lesz. A magyar misszi� itt amerik�ban azonban enn�l r�gebbi eredet�. Cleveland v�ros�ban p�ld�ul �ppen az id�n sz�z �ves a szervezett baptista misszi�munka. Vannak olyanok, akik m�g 100 �vn�l is messzebbre tudj�k visszavezetni az amarikai magyar misszi� fonal�t. Mindenesetre m�lt�, hogy a Clevelandi Centen�riumot mindannyian meg�nnepelj�k. Rem�lem, hogy a k�zgy�l�sen �s az azt k�vet� sz�z �ves �vfordul�n sokan megjelennek majd. Gy�lekezeteinkb�l a lelkip�sztorokon k�v�l t�bben is vegyenek r�szt ezen a k�l�nleges rendezv�ny sorozaton!

AUSZTR�LIAI TESTV�REINK 30 �VES jubileumot �nnepenek valamikor mostan�ban. Szeretettel k�sz�ntj�k �ket, �s szeretn�nk egy kicsivel t�bbet is tudni misszi�jukr�l, gy�lekezeteik �let�r�l. Ha olvass�k e sorokat, k�rem, hogy v�laszoljanak r� valamilyen form�ban.

HULLANAK A BOMB�K - nem is ak�rhol. Az �r J�zus k�vet�inek f�j, b�rhol is puszt�tson a fegyver. Nek�nk ez�ttal dupl�n is f�j, mert a bomb�k ott is hullanak, ahol a lakoss�g nem kis h�nyada magyar. Mindennapi im�ds�gunk, hogy �rizze meg az �r az ott �l� kis magyar gy�lekezeteket, testv�reinket. �r�mmel �rtes�lt�nk arr�l, hogy a bizonys�gt�telre, a szolg�latra k�szen vannak a nagyon neh�z k�r�lm�nyek k�z�tt, s�t, hogy munk�jukon �ld�s fakad. S� �s vil�goss�g az � szerep�k most. A rem�nys�g, a hit �s a Mestert�l tanult szeretet k�pvisel�i �k. Im�dkozunk �rt�k. �s az�rt is im�dkozunk, hogy legyen v�ge m�r ennek az �gi h�bor�nak. Akik azt hitt�k, hogy az agresszor megt�rhet� er�szakkal, t�vedtek. Valami m�s megold�s kellene. Valahogy m�shogy. Persze, nem tudjuk, hogyan. De nem �gy.

M�jus els� vas�rnapja "Peace Sunday" az egyik nagy amerikai baptista sz�vets�g (ABC) szerint. Most val�ban sz�ks�g lenne r�, hogy a b�k��rt k�ny�r�gj�nk. B�k��rt ember �s ember k�z�tt. S ezt a b�k�t az Istennel b�kess�gre jutott ember tudja csak meg�lni. Ha a gonosz tombol (nem is csoda, hiszen ember�l� volt az kezdett�l fogva), nek�nk ann�l ink�bb kell hirdetni, hogy az egyetlen megold�s, ha b�kess�gre jutunk Istennel, ami J�zus Krisztus �ltal lehets�ges.

M�RT�R - A KERESZTY�N(NEK V�LT) AMERIK�BAN - Colorado egyik nagy v�rosa, Denver k�zel�ben, Littleton k�z�piskol�j�ban a 13 meggyilkolt fiatal k�z�l az egyik - t�rsai elmond�sa szerint - az�rt halt meg, mert arra a k�rd�sre, hogy hisz-e Istenben, igennel v�laszolt a g�pfegyveres iskolat�rs�nak. Nem T�r�korsz�gban, vagy Indi�ban, hanem itt, a kereszty�nnek v�lt Amerik�ban t�rt�nt ez az elm�lt hetekben. A gyilkoss�got nem terrorist�k, nem muzulm�nok, hanem "j�l nevelt," �tlagos, vagy a f�l�tti k�r�lm�nyek k�z�tt �l�, olykor templomba is j�r� tizen�vesek. A gy�l�letet �breszt� filmeken, vide�kon �s vad "�nekes" CD-ken f�ln�tt gener�ci� ki tudja, mire k�pes m�g? Sajnos nem elszigetelt eset ez. Nem kellene komolyan b�nb�natot tartani �s a magunk nyomor�s�g�val foglalkozni, a gonosz itteni pr�b�lkoz�sait f�kezgetni ahelyett, hogy a vil�g m�s r�sz�n rendezked�nk? Uram, l�gy irgalmas hozz�nk! (Szerk)


�desany�m megt�r�se

Egy sz�p tavaszi napon �desany�m egy nagy Bibli�t hozott haza -, mint egy nagy kenyeret. T�bbek k�z�tt ezt mondta nekem:
- Mi nagyon j� kereszt�nyek voltunk. Minden alkalommal rendesen elmegy�nk a templomba �s minden j�rand�s�gunkat a templomnak idej�ben megfizett�k. El�g j�l �llunk a kereszt�nys�g dolg�ban – �s te j�ssz �s abb�l az �jtestamentumb�l, amit a h�v�kt�l kapt�l, mondod, hogy meg kell t�rn�nk... N�zd, itt van a Biblia, a papt�l kaptam. A mi templomunkb�l hozom, hogy te is ebb�l olvass, �s ne t�vedezz�l, mint azok a h�v�k!
 
T�nyleg a katolikus templom nagy bibli�ja volt az... Nagyon �r�ltem, hogy v�gre a mi h�zunkban is van egy eg�sz Biblia... ha mindj�rt k�lcs�n is van. Hozz� is l�ttunk mind a ketten, anyuk�m �s �n, hadd l�ssuk, melyik Biblia az igaz?
 
Kezdt�k olvasni a M�t� evang�lium�t. �desany�m nagyon meg volt d�bbenve, amikor l�tta, hogy a templomb�l hozott nagy Bibli�ban is ugyan�gy van �rva, mint az �n �jtestamentumomban: "T�rjetek meg, mert elk�zel�tett a mennyeknek orsz�ga!" (M�t� 3:2).
- Na l�ssuk, mit mond a keresztr�l?
Akkor elolvastuk a J�nos evang�liuma 19. r�sz�t. �gy �llapodtunk meg, hogy az �r J�zus hordozta az � keresztj�t, �s �gy kellene tegyen az � tan�tv�nya is (M�t� 16:24).
Azut�n a b�lv�nyokr�l olvastam a 2 M�zes 20. r�sz�t, �s a faragott k�pekr�l az �sai�s 44. r�sz�t, v�gig.
 
Nem sok id� m�lva elj�tt a pap is hozz�nk, hogy l�ssa, hogy vagyunk �s mit csin�lunk? Csak akkor kezd�d�tt az igazi harc, de Isten velem volt... Ak�rmit k�rdezett a pap �s a katolikus templomb�l hozott Bibli�b�l elolvastam a v�laszt.
K�r�lbel�l 3-4 �rai besz�lget�s ut�n a pap azt mondta: "Vigy�zz az �tra le�nyz�. L�tom, er�s vagy az �r�sokban."
 
Miut�n hallotta �desany�m a pap szavait �s az eg�sz besz�lget�st, megnyugodott. Isten Szent Lelke munk�lkodott a sz�v�ben �s elhat�rozta, hogy meg fog t�rni �s a "h�v�k" gy�lekezet�be fog j�rni.
 
K�s�bb, mikor megl�tta, hogy milyen csod�latosan munk�lkodott sz�v�ben a Szent Sz�, ezt mondta nekem:
- Tudod kisl�nyom, t�bb �vi gyermektelens�g ut�n �gy im�dkoztam, mint Anna valaha: ‘Adj Uram egy gyermeket �s neked fogom szentelni!’ �s amikor meghallgatta Isten a k�r�semet, m�gsem akartam hogy az � �tj�n j�rj...
 
K�sz�n�m Istennek, hogy vil�goss�got hozott az �n �letembe �s az �n sz�leim �let�be is, Szent Ig�je �ltal...
Sz�leim m�r az �r�kk�val�s�gban vannak �s �rvendeznek a megv�lt�s �r�m�ben... amit a Krisztus J�zusban nyernek mindazok, akik hisznek �benne, akik igaz�n megt�rnek �hozz�. _____L�rincz Roz�lia (Chicago)

a lap elej�re


Megh�v� �s t�j�koztat� a R�mai t�boroz�sr�l
T�bornyit� Konferencia -1999. j�lius 2-8
Mott�: Vissza a Bibli�hoz, vissza Istenhez!
 
Az 1999. �vi t�bornyit� konferenci�nk
-Igei r�sze: p�nteken 2-�n az esti istentisztelettel kezd�dik �s cs�t�rt�k�n, 8-�n reggel az ima�r�val �r v�get.
 
-�tkez�s: p�nteken vacsor�val kezd�dik �s cs�t�rt�k�n reggelivel �r v�get.
Kedden �s szerd�n csak reggeli �s vacsora van, ezen a k�t napon k�rj�k, hogy az eb�dr�l mindenki maga gondoskodjon.
 
-Sz�ll�s: mivel sz�ll�shely�nk igen korl�tozott sz�mban �ll rendlkez�sre, ez�rt k�rj�k, hogy aki teheti, hozzon lak�kocsit vagy s�trat!
Aki az �p�letekben ig�nyel sz�ll�st, az minn�l el�bb jelezze ilyen ir�ny� ig�ny�t.
 
-FONTOS! Mindenki hozzon mag�val Bibli�t, jegyzetf�zetet, hangszer�t �s sok-sok j�kedvet, szeretetet! Sokat im�dkozva k�sz�lj�nk a konferenci�ra. Az�nnepl� ruha mell� k�sz�ts�k oda a sport �s f�rd�ruh�t is, hogy a rendelkez�sre �ll� sok szabadid�ben k�nyelmesen �rezhess�k magunkat.
H�vjuk el azokat a magyar testv�reinket, akik a sz�rv�nyban �lnek, �s m�s m�don nem tal�lkozhatnak testv�rekkel.
Mindenkit szeretettel k�r�nk, hogy r�szv�teli sz�nd�k�t �s sz�ll�s ig�ny�t mindenf�lek�ppen legk�s�bb j�nius 20-ig jelezze!
 
R�szv�teli d�jak: az �rak kanadai $ -ban �rtend�k!
Regisztr�l�s: $ 5
Reggeli: $ 2.50
Eb�d: $ 6.50
Vacsora: $ 5.50
Sz�ll�s: -s�tor ingyenes
-lak�kocsi $ 5/�jszaka
-�p�letekben $ 3/ �jszaka
 
Nagy rem�nys�ggel v�rjuk a tal�lkoz�st �s hissz�k, hogy Isten gazdag �ld�sainak megtapasztal�i lehet�nk majd!
K�rd�seivel forduljon a lelkip�sztor-csal�d fel�: (416) 752-1687
 
Testv�ri szeretettel: Dan L�szl� lelkip�sztor �s a toront�i gy�lekezet vezet�s�ge.
 
A t�boroz�s programja
 
J�lius 2. P�ntek
12.00 - 6.00 �rkez�s, regisztr�ci�
6.00 Vacsora
7.00 Nyit� Istentisztelet
"Az �g �s a f�ld elm�lnak, de az �n besz�deim semmik�ppen el nem m�lnak"
 
J�lius 3. Szombat
9.00 Reggeli
10.00 Ima�ra
- Im�dkozzunk, hogy a l�lek kardj�t mindenkor tudjuk haszn�lni!
10.30 "A k�nyvek k�nyve" - �rdekes besz�lget�s a Bibli�r�l
1.00 - 2.00 Eb�d
2.00 - 6.00 Szabadid� /szabadon v�laszthat� lehet�s�gekkel/
- f�rd�s, pihen�s a t�parton,
- r�plabda �s foci a t�borban,
- bibliai j�t�kok �s besz�lget�sek a k�poln�ban,
- Kanada -USA r�plabda �s foci m�rk�z�s.
6.00 Vacsora
7.00 Zen�s Istentisztelet:
Az Isten ig�je, mint mindennapi keny�r
A t�m�hoz kapcsol�dva zenei �s pr�zai szolg�latok hangzanak el.
(Minden gy�lekezett�l v�runk egy szolg�latcsokrot)
9.00 T�bort�z - k�zben sok-sok �nekl�s
 
J�lius 4. Vas�rnap
9.00 Reggeli
10.00 Ima�ra
(Gyermekeknek, fiataloknak �s feln�tteknek k�l�n csoportban)
11.00 Istentisztelet
"...az � t�rv�ny�r�l gondolkodik �jjel �s nappal" Zsolt�rok 1:2
�rvacsorai alkalom
"Ezt cselekedj�tek az �n eml�kezetemre!"
1.00 - 2.30 Eb�d
2.30 - 6.00 Szabadid�
Lehet�s�g a testi-lelki pihen�sre, haszn�ljuk ki az id�t a testv�ri besz�lget�sekre!
6.00 - 7.00 Vacsora
7.00 Istentisztelet
A Zsolt�rok helye �s szerepe a h�v� ember �let�ben.
 
J�lius 5. H�tf�
9.00 Reggeli
10.00 Ima�ra
A boldogs�g megtal�l�sa az ige olvas�sa �ltal: Jelen�sek 1:3
10.00 Csoportos besz�lget�sek a Biblia k�nyveir�l
1.00 - 2.00 Eb�d
2.00 - 6.00 "Csal�di d�lut�n"
- �gyess�gi j�t�kok
- bibliai vet�lked�k
- csal�di versenyek
- sok-sok meglepet�s
6.00 BBQ-party:
Ezen az est�n a toront�i f�rfi testv�rek k�sz�tenek majd finomabbn�l finomabb �teleket
8.00 Istentisztelet
A pr�f�t�k �lete �s szolg�lata
 
J�lius 6. Kedd
9.00 Reggeli
10.00 Ima�ra
Az ige hatalma: Zsid�k 4:12
11.00 - 6.00 Szabadid�
Lehet�s�gek:
-f�rd�s, pihen�s, j�t�k,
-haj�kir�ndul�s, horg�szat,
-n�h�ny �r�s munka a t�borban foly� �p�tkez�sen,
6.00 - 7.00 Vacsora
7.00 Istentisztelet
P�l Apostol munk�ss�ga
9.00 Visszatekint�s
Eml�kez�s Cserepka J�nos lelk�sz-misszion�riusra, a R�mai T�bor alap�t�j�ra, diavet�t�ssel egybek�tve.
 
J�lius 7. Szerda
9.00 Reggeli
10.00 Ima�ra
Az ima erej�r�l: M�t� 7:7
10.30 - 6.00 Szabadid�
6.00 - 7.00 Vacsora
7.00 Zen�s Istentisztelet
Az utols� id�k a biblia tan�t�sa alapj�n
9.00 Konferenciaz�r� t�bort�z
 
J�lius 8. Cs�t�rt�k
9.00 Reggeli
10.00 Ima�ra
"Tartsd meg, ami n�lad van, hogy senki el ne vegye a te koron�dat!"

Indul�s a clevelandi nagy tal�lkoz�ra.


Vir�gvas�rnap - New Yorkban!
�ldott aki j�n az �rnak nev�ben!
�r�m �s j�kedv jellemezte �nnepl�s�nket! Nem csup�n az�rt, mert J�zus mint m�r annyiszor tette, �jb�l bevonult gy�lekezet�nkbe �s mindazok sz�v�be, akik elfogadt�k �t mint szem�lyes Megv�lt�jukat �s kir�lyukat, hanem az�rt is, mert Erdei R�bert Gyula is, sz�lei - Erdei Gyula �s Gabriella - karj�n els� �zben vonult be gy�lekezet�nkbe.
Erdei R�bert Gyula febru�r 5-�n sz�letett. Sz�lei �s a gy�lekezet �gy fogadt�k �t mint Isten csod�latos aj�nd�k�t. Mindenki nagy �r�mmel vette k�r�l �gy �t, mint a boldog sz�l�ket. A tavasz, �j �let, a vir�gvas�rnapi �r�mujjong�s, valamint a meleg testv�ri hangulat mind hozz�j�rult ahhoz, hogy �r�m�nk teljes legyen.
A d�lel�tti igehirdet�s t�m�ja: A�ldott, aki j�n az �rnak nev�ben!@ a M�rk 11:1-11 alapj�n hangzott lelkip�sztorunk, Kulcs�r S�ndor �ltal, majd azut�n az �jsz�l�tt gyermek, R�bert bemutat�sa �s meg�ld�sa k�vetkezett. Az alkalmi ig�ket ugyancsak a lelkip�sztor testv�r�nk hirdette. Az ezzel kapcsolatos ig�ket a M�rk 10:13-16-b�l olvasta fel. �r�m�zenet, j� h�r hangzott minden jelenlev� r�sz�re.
A legnagyobb �s a legfontosabb �zenet az volt, hogy J�zus ma is jelen van k�z�tt�nk, el�rhet�, teh�t a mai napokban is hozz� hozhatjuk a gyermekeket. Itt New York-ban is, a sz�l�k - Gyula �s Gabriella - J�zushoz hozt�k R�bertet, azzal a hittel, hogy � meg fogja gyermek�ket �ldani. Sz�llt a biztat�s mindenki m�s r�sz�re is, hogy j�jj�nk J�zushoz �s hozzuk hozz� gyermekeinket is.
Megnyugtat� volt hallani a bibliai t�rt�netb�l, hogy b�r voltak akad�lyok, J�zus nem hagyta cserben a hittel hozz�j�v� sz�l�ket �s gyermekeket, hanem a karjaiba vette a gyermekeket �s meg�ldotta �ket. � ma is meg�ldja azokat, akik hittel hozz� j�nnek �s k�rik azt.
J� volt hallani azt a b�ztat�st is, hogy J�zus karjaiban oltalom �s biztons�g van, b�rmilyen k�r�lm�nyes �s vesz�lyes vil�gban �l�nk is. Az �ltala ny�jtott oltalomban teljes biztons�gban �rezhetj�k magunk, valamint azokat is akiket kar- jaiba tett�nk. �gy R�bert is a lehet� legjobb helyre ker�lt, amikor sz�lei J�zus karjaiba tett�k.
Megind�t� mozzanat volt, amikor Gabriella, az �desanya, majd ut�nna Gyula, az �desapa h�laim�ikat Istenhez k�ldt�k a R�bertben kapott aj�nd�k�rt. Kifejezt�k h�l�jukat a helyi gy�lekezet�rt is, annak tagjai�rt, akik �ltal testi �s lelki t�mogat�st nyertek, valamint k�rt�k Istent, hogy �ldja meg szem�lyes �let�ket, hogy els�sz�l�tt gyermek�ket Isten f�lelm�ben nevelhess�k fel, �s hogy j� p�ld�t mutathassanak sz�m�ra. Ezt k�vet�en a lelkip�sztor is karjaiba vette R�bertet �s meg�ldotta �t.
Az �nnepl�s�nk a d�lel�tti istentisztelet befejez�se ut�n k�z�seb�ddel folytat�dott. Az eb�d v�g�n, egy AIsten Hozott Robert Gyula@ felirat� fagylalt tort�t fogyasztottunk el.
K�l�n�s �r�m sz�momra az, hogy az ut�bbi p�r �v alatt imm�r a harmadik kisgyermek bemutat�s�n vehettem r�szt a New York-i gy�lekezetben �s hogy Isten �ltaluk is tan�tani akar az � orsz�g�nak el�r�s�re. (M�rk 10:15)
Im�ds�gom az, hogy a j� Isten �ldja meg Erdei Gyul�t, Gabriell�t sok er�vel �s b�lcsess�ggel gyermek�k nevel�s�ben, valamint els�sz�l�tt fiukat R�bertet j� eg�szs�ggel, hogy n�vekedhessen �gy, mint ahogy a Luk�cs 2:40 az �r J�zus n�veked�s�r�l besz�mol: AA kis gyermek pedig n�veked�k, �s er�s�d�k l�lekben, teljesedve b�lcsess�ggel; �s az Istennek kegyelme vala �rajta.@ ____Kulcs�r Attila

DETROIT

Febru�r 21-�n gyermekbemutat�sra ker�lt sor gy�lekezet�nkben. Mali G�z��k hozt�k el 3. gyermek�ket, hogy a Bibli�ban tal�lhat� gyakorlat szerint bemutass�k az �rnak �s a gy�lekezetnek is azt, akivel az �r megaj�nd�kozta �ket: Mali Jasmine-t. Herjeczki testv�r az �r J�zus bemutat�s�r�l sz�l� ig�ket olvasta �s azok alapj�n sz�lt a hallgat�khoz, akik k�z�tt ez�ttal sz�p sz�mmal voltak olyanok - L�dia rokons�g�b�l -, akik legjobban rom�n nyelven �rtettek. Ez�ttal az �desap�nak jutott az a szerep, hogy az ig�t, majd annak magyar�zat�t rom�nra ford�tsa a gy�lekezetben. Urunk �ld�s�t k�rt�k �s k�rj�k ez�ttal is a kisgyermek �s az eg�sz csal�d �let�re.

Meglepet�s, a rosszabbik fajt�b�l. Vir�gvas�rnap el�tti h�ten kellemetlen meglepet�s �rt benn�nket: t�nkre ment az imah�zunk kaz�nja. Keser� eml�kek leptek meg benn�nket azonnal. Egy vir�gvas�rnap-h�sv�ti �nnepk�rt �t�lt�nk m�r ugyan�gy, �s egy kar�csonyt is. Az �r azonban most is t�bbet �s gyorsabban tett �rt�nk, mint rem�lt�k. A szerel�s ugyan m�g mindig tart, de a r� val�t (ami a legnehezebbnek t�nt nek�nk a h�sv�t el�tti napokban) az �r kegyelm�b�l, a gy�lekezet testv�ris�g�nek �sszefog�s�val �s n�mi k�ls� testv�ri seg�ts�ggel m�r siker�lt �sszegy�jteni. Megtapasztaltuk �jra, hogy Anem nagyobb a sz�ks�g, mint a Seg�t�.@ A� ad er�t n�p�nek,@ � tart meg a pr�b�k idej�n, �v� a gy�zelem �s a dics�s�g; mi pedig az �v�i vagyunk. M�t�

CLEVELAND, BETH�NIA

�prilis 11-�n a clevelandi Beth�nia Gy�lekezet megh�v�s�ra a detroiti gy�lekezetb�l 20-an ell�togattunk legk�zelebbi szomsz�dainkhoz. K�t okb�l is �nnep volt ez a nap.

Egyr�szt a k�t gy�lekezet k�z�tti testv�ri kapcsolat �p�t�s�nek egy �jabb alkalma volt ez, melynek sor�n egy�tt hallgattuk az ig�t, mellyel ez�ttal Herjeczki G�za lp. szolg�lt, d�lel�tt �s d�lut�n is az vez�rfonal szerinti textust alapj�n; �s egy�tt szolg�ltunk �nekeinkkel, bizonys�gt�tellel, versekkel. A detroiti k�rus d�lel�tt h�rom, d�lut�n pedig n�gy �neket �nekelt F�r B�la testv�r vezet�s�vel, de �nekelt az �sszevont �nekkar, valamint a clevelandi ifj�s�g is.

A Fazekas h�zasp�r - Dr. Fazekas Erzs�bet �s Dr. Fazekas L�szl�, a sz�sz�kn�l a sz�vets�gi aleln�k, Dr. Herjeczki G�za �s Zeffer B�la lelkip�sztor.

M�s oka is volt az �nnepl�snek. A Beth�nia Gy�lekezet febru�r v�g�n �jra szolg�lat�ba h�vta Dr. Fazekas L�szl� lelkip�sztort, aki kor�bban m�r volt ennek a gy�lekezetnek p�sztora. Fazekas testv�r a megh�v�st elfogadta. A gy�lekezet Zeffer B�la lelkip�sztor mell� t�rs-lelkip�sztori munkak�rrel b�zta meg �t. A hivatalos szolg�latba �ll�t�s (beiktat�s) sor�n sz�vets�g�nk aleln�ke a k�vetkez� n�gy ig�t olvasta fel r�szben a gy�lekezetnek, r�szben a lelkip�sztoroknak: Ef�zus 4:11; Csel 20:28; 1Thess 5:12-13; Csel 24:16. N�h�ny alkalmi gondolat ut�n Urunk �ld�s�t k�rte Fazekas testv�r�kre, hogy �j szolg�lati hely�k�n elv�gezhess�k k�ldet�s�ket, Zeffer B�la testv�rrel �s a gy�lekezettel egy�tt.

Az Evang�liumi H�rn�k sorain is szeretettel k�sz�ntj�k Fazekas testv�r�ket �s k�v�njuk, hogy Zeffer testv�rrel egy�tt h�s�gesen v�gezz�k az evang�lium hirdet�s�nek neh�z, de csod�latos munk�j�t Cleveland v�ros�ban.

Plam Bay, Florida,
�vk�zi Gy�l�s - 1999. m�rcius 5-8.
M�lt havi sz�munkban t�bb cikk is megjelent m�r e tal�lkoz�val kapcsolatban. Helysz�ke miatt a k�pes besz�mol�nak ezuttal csak egy r�sz�t k�z�lj�k, k�t cs�t�rt�k d�lut�n k�sz�lt f�nyk�ppel. Az Otthon ism�t megaj�nd�kozta a gy�l�sre �rkez�ket egy vacsor�val egybek�t�tt kellemes haj�kir�ndul�ssal. K�nnyebb volt a k�vetkez� k�t napon a t�rgyal� asztalok k�r�l �lni egy ilyen k�tetlen, bar�ts�gos egy�ttl�t ut�n.
Cs�t�rt�k�n este megkezd�dtek a gy�l�sek, melyek azt�n - megszak�t�sokkal - szombat estig tartottak. Mir�l folyt a tan�cskoz�s?
 
A Misszi� Bizotts�g �ttekintette a sz�vets�g�nk misszi�munk�j�t:
** a gy�lekezetekben foly� misszi�munk�t a gy�lekezeti k�pvisel�k besz�mol�i alapj�n,
(E besz�mol�k �l� misszi�s lelk�letr�l tettek bizonys�got. A besz�mol�kb�l egy szem�lyi h�rt itt is megeml�t�nk: Zeffer B�la tv., a clevelandi Beth�nia gy�lekezet lelkip�sztora bejelentette, hogy a gy�lekezete az elm�lt vas�rnap �jra szolg�lat�ba h�vta Dr. Fazekas L�szl� testv�rt, Zeffer testv�r mell�, t�rs-lelkip�sztori munkak�rbe. Fazekas testv�r a megh�v�st elfogadta.)
** a n�i-, f�rfi- lelkip�sztori- �s ifj�s�gi sz�vets�gek munk�j�t az egyes eln�k�k besz�mol�ja alapj�n,
** az Evang�liumi H�rn�k munk�j�t amir�l a szerkeszt� tartott ismertet�st.
(Az Evang�liumi H�rn�knek �j komputert v�s�roltunk - ABC seg�ts�ggel. A r�gi komputer felszerel�st a Beth�nia gy�lekezet k�rte �s kapta meg, aj�nd�kk�nt.)
** Foglalkozott a szervezeti szab�lyzatunk m�dos�t�s�nak probl�m�ival;
** a ny�ri k�z�s programokkal kapcsolatosan hozott d�nt�seket, kit�zte p�ld�ul a k�zgy�l�s id�pontj�t (j�lius 9-10).
** Meghallgattuk a clevelandi 100 �ves jubileum el�k�sz�leti munk�latait, a terveket, a k�nyvkiad�s jelenlegi helyzet�t (k�zbe vehett�k Dr. Gerzsenyi L�szl� k�zirat�t, melyet Dr. Haraszti S�ndorn� tv. anyagi seg�ts�g�vel hamarosan kinyomtatunk).
** El�retekintve meghat�rozta pl. a k�zgy�l�sek sorrendj�t (1999 Cleveland, 2000 R�ma, 2001 Alhambra, 2002 Detroit, 2003 Chicago, 2004 New York).
** Meghallgattuk a F�redi Kamilla testv�rn� k�lmisszi�s kik�ldet�s�vel kapcsolatos l�p�seink eredm�ny�t, eredm�nytelens�g�t, valamint hozz�j�rultunk Vad�sz J�nos testv�r �jabb, ez�ttal r�vid erd�lyi misszi�s �tj�hoz.
** Sz� volt m�g t�bbek k�z�tt a MABAVIT 2000-re tervezett tal�lkoz�j�r�l, k�z�s �nekesk�nyvr�l.
** A k�lts�gvet�ssel kapcsolatban el�sz�r a gy�lekezetek sz�vets�gi kiad�sokhoz val� hozz�j�rul�s�r�l besz�lgett�nk, majd kialak�tottuk a j�v� �vi k�lts�gvet�st.
 
A P�nz�gyi Bizotts�g idej�nek nagy r�sz�t az Otthon �gyeinek �ttekint�se foglalta el. Ezut�n a sz�vets�gi k�lts�gvet�st is j�v�hagyta, n�mi m�dos�t�s ut�n.
 
A V�grehajt� Bizotts�gban nyernek a javaslatok, d�nt�sek v�gleges form�t. A k�t m�sik bizotts�g kezdem�nyez�seit �ltal�ban j�nak l�tta, elfogadta. Enged�lyt adott az Otthon �ruba bocs�t�s�val kapcsolatos t�j�koz�d� l�p�sek megt�tel�re �s annak eredm�nyek�nt az �gy k�zgy�l�s el� bocs�t�s�ra.
Foglalkoztunk a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge n�h�ny soron lev� k�rd�s�vel is. (folytatjuk) ___Herjeczki G�za

KELOWNA - Canada

Az Evang�liumi H�rn�k olvas�i m�r tudom�st szereztek arr�l, hogy Cserepka J�nos, nyugalmazott lelkip�sztor, misszion�rius testv�rt 80 �ves kor�ban haza h�vta az �r. Az � temet�s�re 1999. m�rcius 13-�n ker�lt sor Kelown�ban, Canada. Ez alkalommal az

�szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g k�pviselet�ben jelen volt �s az ig�vel szolg�lt: Kulcs�r S�ndor eln�k testv�r.

Ekkor j� lehet�s�g�nk ad�dott arra, hogy megh�vjuk Kulcs�r testv�rt a k�vetkez� napra, l�togasson el a Magyar Gy�lekezetbe �s szolg�ljon k�z�tt�nk is Isten Szent Ig�j�vel. Testv�r�nk a f�lk�r�st elfogadta, �gy megismerhette a Kelownai Magyar

Kereszty�n Misszi�t, amely tudom�sunk szerint egyed�l�ll� �szak-Amerika ter�let�n. Sok helyen a k�l�nb�z� egyh�zak egy�tt munk�lkod�s�r�l tudhatunk, amely f�k�ppen egy-egy alkalomra, vagy az imah�tre korl�toz�dik. A mi v�rosunkban viszont a magyar egyh�ztagok vall�sfelekezeti k�l�nbs�g n�lk�l alak�tottak egy gy�lekezetet, amely ilyen m�don �kumenikus �sszet�tel�. Hetenk�nt szinte h�rom alkalommal egy�tt vagyunk, egy�tt �nekel�nk, egy�tt bibli�zunk �s egy�tt hallgatjuk a pr�dik�ci�t.

Egy ilyen alkalommal vehetett r�szt eln�k testv�r�nk, aki nekem m�r r�gi ismer�s�m, �s a gy�lekezet nagy �r�m�re hirdette k�z�tt�nk Isten �r�kk�val� �zenet�t. Most is nagyon k�sz�nj�k ezt a kedves ismerked�st, �s azt az igehirdet�st, amely sz�v�nk er�s�t�s�re szolg�lt. ____Dr. Viczi�n J�nos

a lap elej�re


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3