Evang�liumi H�rn�k - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

1999. JANU�R

Dr. Haraszti S�ndor:
�tban a T�ls� Partra *
M�t� 14:22-32

Ez a t�rt�net megtal�lhat� h�rom evang�list�n�l, M�t�n�l, M�rkn�l (6:45-52) �s J�nosn�l (6:15-21).

Mindegyik meg�riz valami fontos r�szletet, amit nem tal�lunk a m�sikn�l. A Szent�r�s tanulm�nyoz�i egyet�rtenek abban, hogy az evang�liumi t�rt�neteknek t�bb a jelent�s�ge ann�l, hogy tud�s�tsanak benn�nket valamir�l, ami valamikor k�tezer �vvel ezel�tt megt�rt�nt valahol a Szentf�ld�n. Term�szetesen ezek hist�riailag is igaz t�rt�netek, de azon fel�l van egy id�kfeletti �zenet�k minden id�k h�v�i sz�m�ra.

J�nos az � evang�lium�nak ezt a c�lj�t, vagy korokt�l f�ggetlen �zenet�t �gy fejezi ki: "Ezek pedig az�rt irattak meg, hogy higyj�tek, hogy J�zus a Krisztus, az Istennek fia �s hogy ezt hiv�n �letetek legyen az � nev�ben." (J�n 20:31)

J�zus Krisztus tengeren j�r�s�nak t�rt�net�t (mert k�z�ns�gesen ezzel a c�mmel ismerj�k) legink�bb annak illusztr�l�s�ra haszn�lj�k, hogy neki volt hatalma a vizeken j�rni. Azut�n a nagy hittel tengerre l�p� �s megszeppen� P�ter kicsinyhit�s�g�t is ki szokt�k mutatni bel�le. Felhaszn�lj�k annak bemutat�s�ra is, hogyan h�ny�dik hit haj�nk az �let h�borg� tenger�n, �tban a t�ls� partra. Mindezek az �zenetek benne vannak ebben az iger�szben. �gy v�lem, Isten Szent Lelk�nek a vezet�s�vel felfedezhet�nk egy tov�bbi tan�t�st is benne: tudniillik annak leir�s�t, ahogyan a h�v� �tevez a t�ls� partra: az �r�kk�val�s�gba.

Mindj�rt a t�rt�net elej�n azt olvassuk, hogy az �r J�zus k�nyszer�tette a tan�tv�nyokat, hogy sz�lljanak be �s menjenek �t el�re a t�ls� partra.

A h�v� ember nem azt csin�lja, amit akar, hanem amit az �r akar. A k�nyszer nem idegen Isten m�dszer�t�l. Jeremi�st csontj�ba rekesztett t�z k�nyszer�tette az Isten akarat�nak a kijelent�s�re. P�l apostolnak jaj lett volna, ha nem hirdeti az Evang�liumot. P�ternek azt mondta az �r, hogy oda fog vitetni, ahova nem akar (J�n 21:18). �brah�mnak ki kellett mennie �seinek a f�ldj�r�l, J�zsefnek rabszolgak�nt kellett eladatnia, a Megv�lt�nak pedig ki kellett inni a szenved�sek keser� pohar�t... �s tal�n nem k�nyszer-e az, mikor az utols� �tra indulunk lelk�nk t�r�keny haj�j�ban, a testben, hogy �tevezz�nk az �r�kk�val�s�g partjaira? L�tot is �gy k�nyszer�tett�k az angyalok, hogy elhagyja Sodom�t, a pusztul�sra sz�nt v�rost; "�s kivezett�k �t az �rnak ir�nta val� irgalm�b�l" (1M�z 19:16).

Ugyan ki merne nekiv�gni ennek a nagy �tnak az �let �s hal�l Ur�nak parancsol� k�nyszer�t�se n�lk�l?

Ne higyj�k azonban, hogy most az �r elhagy benn�nket, mivel az alkonyatban (�let�nk alkony�n) neki kell v�gnunk az ismeretlen vesz�lyekkel fenyeget� s�t�t messzes�gnek.

A tan�tv�nyok egy teljes �jszak�t t�lt�ttek a tenger k�zep�n, "a habokt�l h�borgattatva, mivelhogy a sz�l szembe f�jt vala" (24). Minden erej�kkel igyekeztek, igazgatt�k a vitorl�kat �s forgatt�k az evez�ket, de alig tettek l�that� el�rehalad�st. A partok s�t�ts�gbe vesztek, a csillagokat felh�k takart�k, a sz�l f�lelmetesen z�gott �s sz�v�kben cs�gged�s lett �rr�. Sokszor elgondolkodtam azon mi�rt van, hogy az ember �lete nem csendesedik meg a hal�l el�tt sem? Mi�rt nincs csendes elnyugv�sa a megf�radt testnek, mi�rt kell k�zdenie a l�t�rt az aggasty�nnak is, mi�rt vannak �rl� betegs�gek, h�l�tlan gyermekek, rosszindulat� szomsz�dok, h�tlen bar�tok, irigy munkat�rsak azok k�r�l, akik m�r az �r�k nyugalom partjai fel� igyekeznek?

Olyan mi�rtek ezek, amikre v�laszolni nem tudunk. Tal�n nem alaptalan annak felt�telez�se, hogy Megv�lt�nk �gy akarja ann�l kiv�natosabb� tenni el�tt�nk az � �r�k nyugodalm�t, a h�v�k szombatj�t. (v.�. Zsid 4:9-11). Ha nem volna k�r�l�tt�nk minden ellens�ges �s bizonytalan, akkor bizony�ra nem igyekezn�nk minden �ron a t�ls� partra.

K�nnyen s�tahaj�z�snak venn�k a Megv�lt�nkt�l kapott megb�zat�st �s �gy j�rn�nk, mint a t�visek k�z� esett mag: "a vil�gnak gondja �s a gazdags�gnak csal�rds�ga elfojtja az Ig�t �s gy�m�lcs�t nem terem" (Mt 13:22). A nyomor�s�g �s �ld�z�s nagy vesz�ly a k�ves helyre esett magnak, (Mt. 13:20) de t�ny az is, hogy "akit szeret az �r, megdorg�lja, megostoroz pedig mindent, akit fi�v� fogad" (Zsid 12:6).

Ne higyj�tek h�t bar�taim, hogy Isten elhagyott benneteket, ha a hal�los �gyatokon bajok �s megpr�b�ltat�sok vesznek k�r�l.

A huszonharmadik Zsolt�r �r�ja tudja, hogy a hal�l �rny�k�nak v�lgy�ben m�gegyszer utolj�ra ott lesz a gonosz is, de nem f�l t�le, "mert Te velem vagy" (Zsolt. 23:4). A t�ls� parton m�r nem lesz k�s�rt�s, a tengeren pedig J�zus im�ja fedez be!

J�zus Krisztus l�t� �ket, amint vesz�d�nek az evez�ssel (Mk 6:48). A hit sohasem k�telkedett abban, hogy aki a szemet teremtette, az a s�t�ts�gen is kereszt�l l�t. A h�v� el�tt mindig term�szetes volt az, hogy a mindenhat� Isten hallja a mi k�ny�rg�s�nket, amit a titkos kamr�ban mondunk el halkan.

"�s m�g nem ment vala hozz�juk J�zus." (J�n. 6:17). J�zus Krisztus nem csup�n im�dkozik �rted, hogy el ne fogyatkozz�k a hited, nem csup�n szemmel tart, amint vesz�d�l az evez�ssel -- mert sok ver�becsk�n�l dr�g�bb vagy te � neki -- hanem biztosan seg�ts�gedre is j�n, mikor a legnagyobb megpr�b�ltat�sokban leszel. J�nos evang�lista olyan biztosan tudja ezt, hogy ez�rt �rja: "m�g nem ment vala hozz�juk J�zus." Azonban ez csup�n id� k�rd�se, teh�t ne add fel a k�zdelmet! Ha nem l�tod is az � vigasztal� tekintet�t, tudod hogy �rted tusakodik. Ha nem �rzed is jelenl�t�t, biztosra veszed, hogy �tban van fel�d! Ha nem hallod is biztat� hangj�t, tudod hogy tekintet�vel k�vet. Ne feledd el, hogy �dv�ss�ged nem f�gg a hangulataidt�l, s�t m�g t�led magadt�l sem, hanem J�zus Krisztust�l! "� mind�r�kre �dv�z�theti is azokat, akik � �ltala j�rulnak Istenhez" (Zsid 7:25).

A tan�tv�nyok minden gondolata a pilanatnyi sz�ks�gess�gekkel van elfoglalva: haj�, evez�k, vitorl�k, hull�mok, m�lys�g, s�t�ts�g. Olyan h�borg�sban vannak, hogy nem �rnek r� most foglalkozni sem az elhagyott parttal, ahonnan indultak, sem a t�ls� parttal, ahov� igyekeznek. Pedig m�r k�zeledik a meg�rkez�s a t�ls� partra.

A VIRRADAT. Azonban a haj� minden er�fesz�t�s�k ellen�re sem halad.

A v�ltoz�st az �r J�zus megjelen�se hozza: az �jszaka negyedik r�sz�ben pedig hozz�juk m�ne J�zus a tengeren (25). Elj�n majd a pillanat, mikor a hitet a l�t�s v�ltja fel. Egyeseknek megadatott az a kegyelem, hogy az �r J�zust l�thatj�k a hal�los �gyukon l�tom�sban. �gy l�tta �t P�l a damaskusi �ton, m�g a k�r�l�tte l�v�k semmit sem l�ttak, nem is veszett el a szem�k vil�ga h�rom napig a megjelen� Krisztus f�nyess�g�t�l.

A tan�tv�nyok nem voltak felk�sz�lve arra, aminek most szemtan�i lettek: J�zus a tengeren l�pkedett! Vannak adatok �s megfigyel�sek arra, hogy az a f�gg�ny, ami elv�lasztja a jelen val� vil�got a k�vetkezend�t�l, n�mileg fellebben a hal�l k�zel�ben. Istv�n v�rtan�r�l meg van �rva: "Mivel pedig teljes vala Szent L�lekkel, a mennybe f�ggesztv�n szemeit, l�t� Istennek dics�s�g�t, �s J�zust �llani az Istennek jobbja fel�l" (ApCsel. 7:55-56).

A tan�tv�nyok nem ismert�k fel J�zust ebben a megjelen�si form�j�ban. Az � sz�mukra J�zus m�g nagyon evil�gi ember volt, nem pedig az univerzum (a mindens�g) Ura. A tan�tv�nyok m�g csak az �cs fi�t ismert�k, nem pedig azt, aki k�pe a l�thatatlan Istennek (Kol 1:15). Nek�nk is nagy meglepet�sekben lesz r�sz�nk, majd ha megl�tjuk �t, �gy, amint van (1 J�n 3:2). Az eg�sz kereszty�n �let nem egy�b, mint a Krisztus ismeret�ben val� n�veked�s, de az�rt nagyon sok olyan tapasztal�sban lesz majd r�sz�nk, "amiket szem nem l�tott, f�l nem hallott, �s embernek sz�ve meg sem gondolt" (1 Kor 2:9).

Az ember hajlamos arra, hogy J�zus Krisztust valami romantikus "j� p�sztori p�zban" k�pzelje maga el�. P�l apostol a f�ldre esett, mikor az �r sz�l�totta (ApCsel. 9:4), a h�rom tan�tv�ny "arcra esett �s igen megr�m�lt" a megdics��l�s hegy�n (Mt 17:6). A p�thmoszi l�tnok pedig �gy sz�mol be: "Mikor pedig l�ttam �t, lees�m az � l�baihoz, mint egy holt" (Jel 1:17). J�zus Krisztus �r! Mikor megl�tod �t a hal�l �rny�k�nak v�lgy�ben, megrettensz az � fels�ges k�zels�g�ben! Nemcsak a gonoszs�g lelkei borultak le az � k�zeledt�re (Mk 5:6), hanem te is megillet�dve fogsz porbahullani az el�tt, aki el�rement, hogy helyet k�sz�tsen a sz�modra (J�n 14:2).

A tan�tv�nyok r�m�lten ki�ltoztak, mert azt hitt�k, hogy valami "kis�rtetet" l�tnak. Az �r J�zus �gy nyugtatja meg tan�tv�nyait: "B�zzatok; �n vagyok, ne f�ljetek!" (Mt 14:27). Az Isten gyermekeinek nem f�lelemre, hanem bizodalomra val� ok az �rnak hatalomban val� megjelen�se. Mily megnyugtat� azt tudnunk, hogy az �let �s hal�l Ur�t�l a h�v�nek nincs oka f�lni.

P�ter �l is ezzel a kiv�lts�ggal, �s enged�lyt k�r az �rt�l arra, hogy hozz� mehessen a vizeken (28). Ha �gy fogjuk fel a haj�t, mint az emberi test jelk�p�t, akkor itt annak a csod�nak vagyunk tan�i, mid�n a hal�l s�t�t vizein h�nyk�d� emberi l�lek k�sz kisz�llni a testb�l, hogy Krisztushoz menjen. A Szent�r�s hasonl�tja a testet cser�ped�nyhez, melyben kincs van (2 Kor 4:7), s�torh�zhoz (2 Kor 5:1), mely elbomol. Az emberi szellemi r�sze azonban sem el nem t�rik, sem el nem bomol, hanem Istenhez t�r a test hal�la ut�n. P�ter jelk�pesen megtette ezt a d�nt� l�p�st, mikor Krisztusra n�zve kil�pett a biztons�got jelent� haj�b�l a m�lys�g hull�maira, hogy J�zushoz menjen. Azt az �llapotot jelenti ez, amikor a l�lek m�r elsz�llni k�sz�l, de m�g nincs oda�t a t�ls� parton. Az ag�nia, hal�lk�zdelem �llapota ez, amikor m�g van f�lelem, bizonytalans�g, visszaborzad�s, mert a part olyan messzire l�tszik lenni. Az �r J�zus szava azonban biztat�an hangzik: "J�vel!" (29).

Krisztus ott van a vizeken, er�s karj�t kit�rva az �rkez� fel�! Ne tekints a hull�mokra �n lelkem, ne r�m�lj meg a nagy sz�lt�l, melyet a S�t�n utols� er�fesz�t�se t�maszt ellened. P�ter hal�los retteg�sben felki�ltott, mikor a habok kiszaladtak a l�bai al�l: "Uram, tarts meg engem!" (30). Ez a haldokl�k im�ds�ga a hal�lver�t�k idej�n. Nincsenek sz�vir�gok, d�sz�t� jelz�k, nagy szavak! Nem pr�b�l visszat�rni a haj�ba, az ott dermedten �ll� munkat�rsak k�z�. Azokat �thidalhatatlan m�lys�g v�lasztja el t�le. Testv�r, vagy J�zus kez�t ragadod meg, vagy a m�lys�g nyel mag�ba t�ged! Senki nem tud veled menni a hull�mok h�t�n, ahova a haj�b�l kil�psz. De milyen csod�latos k�p: J�zus Krisztus v�r re� a vizeken, a t�ncol� hull�mok tetej�n, a z�g� viharban!

"J�zus pedig azonnal kiny�jtv�n kez�t, megragad� �t" (31).

J�zus nem k�slekedik. A haldokl�s nagy dolog: P�ter m�r mer�lni kezdett mikor Krisztus megragadta. Ne legyen f�lre�rt�s, nem P�ter ragadta meg az Urat, hanem Krisztus ragadta meg P�tert! Nem a te hitkarjaid lesznek majd er�sek, testv�rem, hanem Krisztus er�s keze tart fenn t�gedet, k�telked�, kicsiny hit�t!

"�s mikor bel�ptek a haj�ba, el�llt a sz�l" (32) ...�s a haj� azonnal ama f�ldn�l vala, amelyre men�nek" (J�n 6:21). �h csod�latos isteni gondvisel�s: nem a haj� vitte �t P�tert �s az Urat, hiszen alkonyatt�l eddig vesz�dtek a v�z k�zep�n. Az �r J�zus vitte �t mindny�jukat "azonnal," minden k�zdelem n�lk�l. A sz�l is mindj�rt elcsendesedett, mert Krisztus ura a sz�lnek is. L�ttatok m�r haldokl�kat hal�lk�nokban, gy�trelmekben, f�lelmekben egyszercsak megb�k�lni, �s Krisztus nev�vel az ajkukon mosolyogva meghalni? Ezt jelenti a Krisztus jelenl�te a hal�los �gyon! �h, ne hazudjatok azoknak, akik �tban vannak a t�ls� partra! Ne t�vessz�tek meg �ket csal� mosollyal �s hamis biztat�ssal, gy�gyul�st �g�rve, �s haszontalans�gokr�l fecsegve, ahelyett, hogy Krisztusra ir�ny�tan�tok a tekintet�ket! Ne mondj�tok, hogy r�szv�tb�l vezetitek �ket f�lre, mert a hal�ltus�t akarj�tok k�nny�teni.

"A haj�ban lev�k pedig hozz�menv�n, leborul�nak el�tte, mondv�n: Bizony, Isten fia vagy!" (33) ... Most m�r mindenki el�tt nyilv�nval�, hogy � a Krisztus! Mikor lelk�nk meg�rkezik a t�ls� partra, elmaradnak m�g�tt�nk a szenved�sek, k�ts�gek, veszedelmek, k�s�rt�sek, �s csak egy n�v lesz az ajkunkon: J�zus! Nem fogunk tudni m�sr�l besz�lni, csak arr�l, aki megv�ltott minket az � v�re �ltak, hogy r�szeseiv� tegyen minket az � �dv�ss�g�nek. Mennyei �dv�z�ltek fognak el�b�nk j�nni �s �dv�zletk�ppen ezt a nevet dics��tik: J�zus! Angyali seregek fogj�k harsogni ezt a csod�latos nevet, �s az � hangjuk olyan lesz, mint sok vizeknek z�g�sa: J�zus! �s mi is csatlakozunk az �dv�z�lt szentekhez, a boldog angyalokhoz, a v�gtelen seregekhez, d�cs�retet zengve Annak, "aki minket szeretett �s megmosott benn�nket a mi b�neinkb�l az � v�re �ltal, �s tett minket kir�lyokk� �s papokk� az � Isten�nek �s Atj�nak." (Jel 1:5).
J�zus... J�zus... J�zus!
Meg�rkezt�nk a t�ls� partra!...

* Egy �ve (1998 janu�r 16-�n) h�vta haza az �r Dr. Haraszti S�ndor testv�rt, az amerikai magyar baptista misszi� f�radhatatlan munk�s�t.

a lap elej�re


A SZERKESZT� ROVATA

Szlov�ki�b�l, Fazekas P�l testv�rt�l kaptuk ezt a levelet, December elej�n.

Krisztusban kedves testv�rem!

Nagy �r�m sz�munkra, hogy olvashatjuk itt Szlov�ki�ban is az Evang�liumi H�rn�k�t. Az �r �ld�s�t k�rem a szerkeszt�s�g sz�m�ra, hogy tov�bbra is az � Lelk�nek vezet�se �ltal tudj�k ezt a munk�t folytatni. Sokat �p�l�k a cikkekb�l �s a lelki munka ter�n is az �r t�bbsz�r buzd�t a lap olvas�sa �ltal. Hogy konkr�t legyek, az augusztusi sz�mban megjelent Dr. Herjeczki A. G�za: "Jelenl�te er�telen, besz�de sil�ny" c�m� �r�sa, mely megsz�l�tott. Ez nagyon �p�t� volt sz�momra �s meger�s�tett abban is, hogy b�r neh�z k�r�lm�nyek k�z�tt is, de �r�mmel szolg�ljunk az �rnak.

Ezid�ig rendszeresen megkaptuk az �js�got, annak ellen�re, hogy volt, amikor a h�nap v�g�n, vagy a k�vetkez� h�nap elej�n �rkezett a csomag. Amint megkapom a lapot, mindj�rt sz�tosztom a gy�lekezetek �s a lelkip�sztorok k�z�tt. Kett�t k�ld�k a magyar lelkip�sztorainknak, az egyiket Naszvadra, a m�sikat Nagysall�ra. Egyet a kom�rn�i lelkip�sztornak �s k�tdarabonk�nt a gy�lekezetekbe - Kom�rn�ba, Negyedre, Szentp�terre �s Marcelh�z�ra.

Ezekben a gy�lekezetekben, akik m�r elolvast�k, egym�s k�z�tt tov�bbadj�k, hogy mindenki el tudja olvasni, aki csak szeretn�. �gy kb. legal�bb 30-an olvass�k a lapot. Felm�r�seim alapj�n minden gy�lekezetben nagy �rdekl�d�st kelt a lap ovas�sa. K�l�n�sk�pen a negyedi gy�lekezetben, ahol az eg�sz kis gy�lekezet �sszes tagja kez�n kereszt�l megy minden egyes sz�m.

K�sz�nj�k a levelet �s annak m�sodik r�sz�t, amit ugyancsak k�zl�nk a gy�lekezeti besz�mol�k sor�ban. K�s�rje Urunk �ld�sa a szlov�kiai magyar baptista misszi�t is!

Okt�beri sz�munkhoz, legal�bbis a Magyarorsz�gra k�ld�tt p�ld�nyokhoz egy-egy v�laszlevelez�lapot is csatoltunk, melynek seg�s�g�vel lapunk terjeszt�s�vel kapcsolatban k�rt�k olvas�ink seg�ts�g�t. Tudni szeretn�nk ugyanis p�ld�ul, hogy pontos c�mre k�ldj�k-e a lapot, s hogy ig�nylik-e, olvass�k-e azt. (Minden rossz c�mr�l visszaj�n a lap, melyre m�sodszor is meg kell fizetn�nk a postak�lts�get.) Eddig 30 v�laszt kaptunk. K�sz�nj�k mindazoknak, akik vett�k a f�rads�got, id�t �s postab�lyegre val�t is k�lt�ttek r�. A h�sz egyn�h�ny sz�zal�kos v�lasz ar�nyt ugyan �ltal�ban nem szokt�k rossz eredm�nynek tartani, mi azonban nem vagyunk megel�gedve ezzel a v�lasz ar�nnyal. N�h�ny h�napon bel�l t�r�lj�k c�mt�runkb�l azokat a c�meket, ahonnan semmif�le visszajelz�st nem kapunk. Az �gy f�lszabadult sz�mokat sz�vesen elk�ldj�k olyan c�mekre, ahova erre vonatkoz� k�r�s �rkezik.

K�sz�nj�k a szerkeszt�s�gbe k�ld�tt �nnepi j�k�v�ns�gokat. Mi is �ldott, �r�mteljes �jesztend�t k�v�nunk minden kedves olvas�nknak, az �j�vi ig�nket id�zve: J�zus Krisztus tegnap �s ma �s �r�kk� ugyanaz! (Zsid�k 13:8)

T�bben �rdekl�dtek, szervezek-e �jabb Evang�liumi H�rn�k - Szentf�ldi �tat? Megfelel� �rdekl�d�s eset�n: igen. Pillanatnyilag nincs folyamatban konkr�t terv. A 2000. �v k�zel�ben az �rak emelkednek. Az �vezred fordul�ja k�rny�k�n ez�rt nem tan�csos �tra kelni. El�tte, vagy ut�na sz�vesen szervezek a kor�bbiakhoz hasonl� utat, ha lesz legal�bb 10 komoly �rdekl�d�. Vegye fel a kapcsolatot a szerkeszt�vel telefonon, lev�lben, vagy E-mailen kereszt�l.

K�sz�nj�k, hogy meg�j�totta el�fizet�s�t!
Olvassa el az Evang�liumik H�rn�k "pap�r" v�ltozat�ban az innen hi�nyz� cikkeket is!

Megjelent az �H�TAT 1999

R�szletek az El�sz�b�l:

Ez a k�nyv a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek (a tov�bbiakban MBVSZ) elso kiadv�nya. A szerkeszt�si elvekben az MBVSZ h�rom alap�t� sz�vets�g�nek vezetoi egyeztek meg, a munk�t pedig k�t fiatal magyarorsz�gi teol�giai tan�rseg�dre b�zt�k. Lorik Levente �s Szirtes Andr�s dics�retesen oldotta meg a szerkeszt�s nem k�nnyu feladat�t.

Azok, akik rendszeresen haszn�lj�k az �h�tatot, n�gy �v alatt olvass�k el a teljes Szent�r�st. A sz�sz�ki szolg�latokban nyolc �v alatt ker�lnek sorra a Szent�r�s legfontosabb szakaszai.

A Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek alapszab�ly�t 1997. m�jus 15-�n a h�rom alap�t� sz�vets�g eln�ke (Mike B�la, Rom�nia; Kulcs�r S�ndor, USA; Dr. Alm�si Mih�ly, Magyarorsz�g) �rta al� Nagyv�radon. Az alapszab�ly bevezet�s�ben ezt olvashatjuk:

"Mi, a vil�g minden t�j�n �lo magyar baptist�k hivatalosan kinyilv�n�tjuk, hogy megalap�tjuk a MAGYAR BAPTIST�K VIL�GSZ�VETS�G�T.

J�zus Krisztus egyetemes anyaszentegyh�z�nak r�szek�nt a teljes Szent�r�st tekintj�k hit�nk �s �let�nk zsin�rm�rt�k�nek, �sszhangban az egyetemes hitvall�sokkal (Apostoli hitvall�s, Nicea-Konstantin�polyi hitvall�s), valamint a Baptista Vil�gsz�vets�ghez tartoz� gy�lekezetek t�bb �vsz�zados gyakorlat�val, tan�t�s�val �s szab�lyaival. A Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek c�lja: hit�nk elm�ly�t�se, k�z�s misszi�i tev�kenys�g�nk elomozd�t�sa, �sszetartoz�sunk megvall�sa �s eros�t�se, hitbeli �s lelki k�z�ss�g�nk kifejez�se."

Szeretn�nk, ha ez az �h�tat mindezen c�lok megval�sul�s�t eloseg�ten� vil�gszerte. Ez�rt is k�z�lj�k az �ltalunk ismert magyar baptista gy�lekezetek �s fontosabb int�zm�nyek n�v- �s c�mjegyz�k�t.

Biztosak vagyunk abban, hogy a k�z�s bibliaolvas�s j� eszk�z arra, hogy tov�bb eros�tse ezt a szeretet-kapcsolatot, amely a magyar baptist�k k�z�tt van - vil�gszerte.

Isten �ld�sa nyugodj�k meg mindazokon, akik kez�kbe veszik ezt a k�nyvet �s �tmutat�s�val tanulm�nyozz�k a Szent�r�st! Isten �ld�sa nyugodj�k meg a magyar baptist�kon, b�rhol is �ljenek e nagy vil�gban!

Budapest, 1998. okt�ber 23.

Dr. Alm�si Mih�ly
a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z eln�ke
a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek aleln�ke
A Napi �h�tat 1999 �s a M�lt, Jelen, J�v� Baptista Napt�r 1999 megrendelhet� a Baptista Kiad� k�nyvterjeszt�se c�m�n: 1074 BUDAPEST, H�rsfa u. 33. Telefon: (36)-1-352-97-32

�ra l�gipost�val p�ld�nyonk�nt kb. hat �s nyolc doll�r k�z�tt alakul (a postai d�j a p�ld�nysz�mt�l f�gg�en v�ltozik). Rendelje meg k�zvetlen�l, vagy k�rje a szerkeszt� seg�ts�g�t.


GY�LEKEZETI H�REK

CHICAGO
Magyar Baptista Gy�lekezet
Lelkip�sztor: L�rincz Istv�n

Az elm�lt h�napok felejthetetlen �lm�nyekkel gazdag�tott�k �let�nket. A chicagoi magyars�g nem mindennapi megeml�kez�sre v�llalkozott: az 1956-os forradalom �vfordul�j�nak meg�nnepl�s�re. Benn�nket is megh�vtak, hogy vegy�k ki a r�sz�nket ebb�l a megeml�kez�sb�l. Egyhang�lag �gy d�nt�tt�nk, hogy az �nekkar fogja k�pviselni gy�lekezet�nket. A kiv�lasztott �neksz�mok (Mindenhat�, kit csillagmirri�d; Majd, ha Sion rabb�rt�n�t...) mind evang�liz�l� jelleg�ek voltak, de valamilyen form�ban n�p�nk, nemzet�nk sorsa is benne foglaltatott. J� volt e megeml�kez�sben arr�l �nekelni a nagysz�mban egybegy�lt magyars�gnak, hogy Isten j�, hatalmas �s a t�rt�nelemnek is az Ura. Minden n�pben, nemzetben szereti azokat, akik �t f�lik. Az �nekek el�tt n�h�ny mondatban ismertetve volt a sz�veg �s benne kihangs�lyozva Isten szeretete minden ember ir�nt. Szab� M�rton �s M�t� B�lint karmesterek vezet�s�vel az �nekkar szerepl�se j� bizonys�g volt �s egyben alkalom arra, hogy mindenkit megh�vjunk a december 13-ra tervezett k�z�s Adventi �nek-Zene vas�rnapra. (K�sz�nj�k, hogy t�bben is im�dkoztak az�rt, hogy Isten neve megdics��lj�n �s a chicag�i magyars�gb�l sokan tal�lkozhassanak J�zus Krisztussal.)

M�g az okt�beri h�nap felejthetetlen �lm�nye volt a Detroiti Gy�lekezet testv�ri l�togat�sa. Ez okt�ber 31-�n �s november 1-�n volt, egybeesve a Reform�ci� eml�k�nnep�vel. �gy szombat este, mint vas�rnap a detroiti testv�rek �nekeltek. F�r B�la testv�r ir�ny�t�s�val a Southern Gospel Music legh�resebb �nekei k�z�l 25-�t adtak el� testv�reink; mindegyik �neket ugyancsak F�r B�la ford�totta.

Nemcsak a kit�n�, evang�liumi �zenetet hordoz� ford�t�sok, hanem az �nekek kellemes dallama, valamint a bizonys�gtev�sek, szavalatok �s Herjeczki G�za lkp. testv�r igei szolg�latait is mind m�lyen a sz�v�nkbe v�s�dtek. J� alkalmak voltak arra, hogy egym�s hit�t l�tva meger�s�dj�nk, felbuzduljunk m�gink�bb a szolg�latra. Meger�s�dt�nk abban, hogy m�sok megment�se �s a J�zus Krisztusr�l val� bizonys�gt�tel gyakorl�sa mindenn�l fontosabb feladatunk.

Egy h�tre r� �jb�l �nnepelt�nk. Igaz, ez az �nnepl�s �gy volt, hogy:

�r�ljetek az �r�l�kkel ... ugyanis Szab� Elvira �s Bill Evans menyegz�j�n vett�nk r�szt. Erre az alkalomra Zeffer B�la lpt. testv�r volt megh�vva, aki N�meti L�szl� lkp. �s Victor Prieto lkp. testv�rekkel k�z�sen szolg�lt az ig�b�l.

Sok alkalmi k�ltem�ny hangzott el �s az �nekkar is sz�pen szolg�lt.

Ennyi esem�ny ut�n hadd �lljon el�tt�nk az egyik �nekkari sz�m igei mott�ja: "H�l�t adunk n�ked, Uram, mindenhat� Isten" (Jel 11:17). Igen, eg�sz l�ny�nket meghajtjuk Isten el�tt �s tiszta sz�vb�l mondjuk �jb�l: H�l�t adunk Neked, Uram, mindenhat� Isten. ---Demeter Andr�s


New York
Els� Magyar Baptista Gy�lekezet
Lelkip�sztor: Kulcs�r S�ndor

"LELKIP�SZTOR ELISMER�SI NAPOT" tartottunk a New York-i gy�lekezetben 1998. december 6-�n. Siker�lt meglepni, de ugyanakkor �r�met is szerezni lelkip�sztorunknak ezzel a megeml�kez�ssel. A k�z�s eb�d ut�n, a gy�lekezet nev�ben ifj. Kui Barnab�s az 1Tim 5:17 �s Gal 6:6 alapj�n k�sz�nt�tte Rev. Kulcs�r S�ndor testv�rt, �tny�jtva az �nnepi tort�t - "Sok k�sz�nettel. Az �r �ldja meg �let�t, szolg�lat�t" - felirattal. Tov�bb� a lelkip�sztor feles�ge, testv�re, fia �s Gerstner Margit testv�rn� szolg�lata hangzott el.

Kulcs�r testv�r ezekkel a szavakkal fejezte ki k�sz�net�t a v�ratlan p�sztor �rt�kel�s�rt: "Minden k�sz�net, h�la �s dics�s�g egyed�l az �r�, akinek kegyelm�b�l vagyok, ami vagyok..." Az ige szavaival, al�zattal �gy im�dkozom: "�h Uram... mi Aty�inknak Istene; tartsd meg mind�r�kk� ezt az �rz�st a te n�ped sz�v�ben �s ir�ny�tsd az � sz�v�ket te fel�d" (1Kr�n 29:18).

Mi is im�dkozunk �rte �s szeretn�nk seg�teni �t a munk�ban, hogy akik m�g nem ismerik J�zust, megismerj�k �s akik m�r megismert�k, n�vekedhessenek �benne. ---Erdei Gabriella

a lap elej�re


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

SZLOV�KIAI H�REK

Az elm�lt �vet a hadseregben t�lt�ttem, k�telez� katonai szolg�latomat teljes�tettem. Azt tapasztaltam, hogy ahol a gonoszs�g k�zpontja volt n�h�ny �vvel ezel�tt, most az evang�liumot hirdethett�k. Minden egyes katona egy �jsz�vets�get kapott. A tisztek t�bsz�r is megk�rtek, hogy tartsak el�ad�st a kereszty�ns�gr�l. Ezeket az alkalmakat arra haszn�ltam fel, hogy az evang�liumot hirdessem.

J�niusban leszereltem �s egy h�nap eltelt�vel megn�s�ltem (j�lius 18-�n). Az�ta feles�gemmel egy�tt szolg�lunk. Jelenleg Kom�rn�ban �s a 3 sz�rv�nygy�lekezetben (Negyed, Szentp�ter, Marcelh�za).

Az�rt im�dkozunk, hogy megl�ssuk merre szeretne az �r benn�nket haszn�lni. T�bb lehet�s�get is l�tunk, ezek k�z�l is szeretn�nk valamely magyarlakta vid�ken lelkimunk�t v�gezni.

Egy �vvel ezel�tt Negyeden kezdtem a szolg�latot, de a katonai szolg�lat ut�n nem tudtam visszamenni szoci�lis okok miatt. (A gy�lekezet kicsi �s nem siker�lt a lak�st �s a meg�lhet�st biztos�tani. Egy �vvel ezel�tt n�tlen voltam �s az �szt�nd�jamb�l szer�nyen meg tudtam �lni.) Ez�rt d�nt�tt�nk �gy feles�gemmel, hogy egyenl�re maradunk Kom�rn�ban, s majd innen l�togatjuk a negyedi gy�lekezetet.

A negyedi gy�lekezet �lete nagyon buzg�. Az �bred�s�rt im�dkozunk �s b�jt�l�nk m�sf�l �ve �s v�rjuk, hogy az �r cselekedjen. A hitetlenek fel� �gy szolg�lunk, hogy bizonyos id�k�z�nk�nt �nnepi alkalmat tartunk. Ezekre az istentiszteletekre elh�vjuk ismer�seinket, szomsz�dainkat. Legutolj�ra okt�ber 11-�n tartott a gy�lekezet h�laad� istentiszteletet, ahova elj�ttek az ismer�seink is. Az �r ott volt k�z�tt�nk �s ezt tapasztalt�k a bar�taink is. Nagyon j� �lm�nyekkel t�voztak �s mi is felbuzdultunk. Bizunk benne, hogy ez a munka tov�bbra is fog folytat�dni, annak ellen�re, hogy jelenleg sok akad�lyba �tk�zik. ---Fazekas P�l

a lap elej�re


Hunter Vad�sz J�nos:
Hat h�napig t�l a magyar hat�ron - Erd�lyben, Rom�ni�ban, Szil�gys�gban

"Mert kegyelemb�l tartattatok meg, hit �ltal �s ez nem t�letek van, Isten aj�nd�ka ez." (Ef�zus 2:8)

Ez az igevers az, amit �r�mmel, h�l�val mondhatok el, miut�n 1998. m�rcius v�g�t�l 1998. szeptember v�g�ig szolg�lhattam a hepe hup�s v�n Szil�gys�gban.

Kir�ly L�szl� tiszagyulah�zi (Magyarorsz�g) lelkip�sztor beiktat�sa alkalm�val tal�lkoztam szil�gyperecsenyi testv�rekkel, akik h�vtak, hogy l�togassak el egyszer az � gy�lekezet�kbe is. 1996-ban, mikor m�g a D�li Baptista Sz�vets�g misszion�riusak�nt Magyarorsz�gon, az �szaki Misszi�s Ker�letben szolg�ltam, kivettem a szabads�gomat �s a p�nk�sdi �nnepeket a Szil�gys�gban t�lt�ttem. Volt alkalmam szolg�lni Szil�gyperecsenyben, K�meren �s Kraszn�n. Mind a h�rom gy�lekezet nagy hat�ssal volt r�m. Hat �vi magyarorsz�gi szolg�lat ut�n nyugd�jba k�sz�ltem, de 1997-ben ism�t Erd�lybe utazhattam minden sz�vets�gt�l f�ggetlen�l, az �r �s kis csal�dom anyagi seg�ts�g�vel. A h�sv�ti �nnepeket ott t�lthettem. Ez alkalommal valami k�l�n�s m�don Isten sz�vemre helyezte a lelkip�sztor n�lk�li gy�lekezetek szolg�lat�t. �g�retet tettem, ha az �r megseg�t, akkor egy hosszabb id�re j�v�k szolg�lni. �jszak�nk�nt fel�bredtem, v�v�dtam magamban. Menjek - ne menjek Erd�lybe? Itt van a Santa Monicai Gy�lekezet, ahol a testv�rek nagyon szeretnek �s hallani sem akarnak arr�l, hogy �jra egy hosszabb ideig m�sutt szolg�ljak. Itt van a vas�rnapi r�di�szolg�lat, amit az �r kegyelm�b�l 1972. �ta v�gezhetek Kaliforni�ban (magyarorsz�gi 6 �ves szolg�latom idej�n Rev. Smidth Henrik testv�r v�gezte ezt a szolg�latot). Ma m�r ez az egyetlen magyar nyelv� r�di�szolg�lat Kaliforni�ban. Ha nem v�gzem tov�bb, a r�di� id�t �tadj�k m�soknak �s k�s�bb m�r nem kaphatom vissza. �desany�mat, aki 88 �ves lesz janu�rban, nem hagyhatom itt hosszabb id�re, hogy ne tal�lkozzam vele.

Feles�gemmel, akivel janu�rban lesz 40 �ve, hogy h�s�get fogadtunk egym�snak, sokat bez�lgett�nk arr�l, hogy mit tegy�nk. A nyugd�jasok r�sz�re kiutalt sz�p kis lak�sunkat, amire hat �vig v�rtunk, nem hagyhatjuk itt, mert nem biztos, hogy vissza kapjuk. Im�dkoztam, Uram, mit tegyek?

Felvettem a kapcsolatot Borz�si Gyula testv�rrel �s a Rom�niai Magyar Baptista Sz�vets�ggel, hogy van-e m�g sz�ks�g, vagy lehet�s�g arra, hogy Erd�lyben szolg�ljak legal�bb hat h�napig? A testv�rek, miut�n j�l fontol�ra vett�k k�rd�semet, egy p�r h�napon bel�l �gy d�nt�ttek, hogy mehetek.

Felvett�k a D�li Baptista Sz�vets�g nemzetk�zi oszt�ly�val a kapcsolatot (volt Foreign Mission Board) - az erd�lyi testv�rek Rom�ni�ban, itt az Egyes�lt �llamokban pedig mi magunk. A v�lasz 1998. m�rcius�ban j�tt meg, hogy mehetek �s mint a D�li Baptista Sz�vets�g misszion�riusa szolg�lhatok Erd�lyben, - ott, ahol azt az Erd�lyi Magyar Baptista vezet�k sz�ks�gesnek l�tj�k. 1993-ban a D�li Baptista Sz�v. egy aut�t vett sz�momra magyarorsz�gi haszn�latra, amit 1996. v�g�n otthagytam. Ugyanazt a kocsit megkaptam, hogy majd a hepe hup�s v�n Szil�gys�gban szolg�ljak vele.

Mint ahogy azt m�r az Evang�liumi H�rn�k el�z� (�prilis, m�jus, j�nius �s szeptember) sz�maiban eml�tettem, Nagyv�radon a rom�niai baptista vezet�s�g, valamint a helyi gy�lekezetben nagyon sok szeretettel, seg�t�k�szs�ggel fogadtak. A krasznai k�rzetben - ahol szolg�ltam - a testv�rek mindent megtettek az�rt, hogy ne legyen hi�nyom semmiben.

A zilahi Misszi�s H�zban laktam, amely v�rosi k�nyelemmel rendelkezett (f�rd�szoba, melegv�z, benti WC, g�zt�zhelyes konyha, k�zponti f�t�s), ami egy amerik�b�l j�tt nyugd�jas korban lev� lelk�sznek megfelel. A lak�st sz�pen takar�tott�k, igaz, hogy a h�zat, a konyh�t, f�rd�szob�t n�ha 15-20 cig�ny gyerekkel �s azok nevel�ivel ny�ri biblia iskola (Vacation Bible School) alkalm�val megosztottuk egym�ssal. �r�m volt hallani �nekl�s�ket, im�jukat �s l�tni a feln�ttek �nzetlen, t�relmes szolg�lat�t vel�k.

J�niusban r�sztvehettem az erd�lyi magyar baptista lelkip�sztorok tal�lkoz�j�n a csod�latosan sz�p Hargitai T�borban, ahol nagyon gyakorlati, hasznos el�ad�sokat hallgattam "Lelkip�sztor �s csal�dja" c�men.

Sz�momra k�l�n�s kegyelem volt amikor j�lius 26-�n R�tonyban - a krasznai k�rzet egyik gy�lekezet�ben - egy rom�n baptista gy�lekezet lelkip�sztor�val egy�tt 39 szem�lyt hit�k vallom�s�ra bemer�thett�nk. Az igehirdet�s szolg�lat�t B�ndi S�ndor margittai lelkip�sztor v�gezte "P�ter J�zus Krisztusa" c�mmel, kihangs�lyozva azt, hogy nem szem�lyv�logat� az Isten (Csel 10:34). Szabadt�ri �nnep�ly volt, a r�tonyi imah�z udvara zs�fol�sig megtelt, a krasznai gy�lekezet �nekkara �s f�v�szenekara is szolg�lt. Az �jonnan bemer�tettek�rt a jelenlev� felavatott szolg�l�k k�zr�t�tellel im�dkoztak �s egy�tt �rvacsor�ztunk. Az �nnep�ly szeretetvend�gs�ggel egy�tt d�lel�tt 9-t�l d�lut�n 1-ig tartott. K�t �ra fel� hatalmas z�por z�dult R�tonyra, de ez m�r az �r�m�t nem befoly�solta.

A 39 bemer�tkez� k�z�l 27 magyarul besz�l� cig�ny testv�rrel megalakult a Kraszna-R�tonyi Cig�ny Gy�lekezet. A megl�v� R�tonyi Magyar Gy�lekezet �p�lete kicsinek bizonyult a bemer�tett �s �rdekl�d� cig�nyok sz�m�ra, �gy ott, ahol a cig�nyok laknak �p�tkez�sbe fogtunk, hogy munkahely �s imah�z is legyen. Nagy szorgalommal maguk a cig�nyok vetett�k a v�lyog t�gl�t �s �p�tkeztek. Az �p�tkez�shez az anyag igen k�lts�ges. Ablak, ajt�, fa tet�szerkezet, tet�fed� lemezek, t�lire f�thet�v� t�tel, meghaladta a sok munkan�lk�li, p�nzn�lk�li testv�r �ldozatv�llal�s�nak hat�r�t. A r�tonyi �s krasznai magyar testv�rek k�z�l k�l�n�sen is ifj. Kov�cs S�ndor �s cal�dja �gy a lelki nevel�sben, mint az �p�tkez�s megszervez�s�ben nagy anyagi �ldozatot hozva mindent megtesznek, hogy az �p�tkez�s befejez�dj�n.

Az �r im�kat meghallgatott �s �gy Kanad�b�l, mint az Egyes�lt �llamokb�l j�tt a seg�ts�g. Toront�b�l Podobni J�nosn� ezer kanadai doll�ros adom�nya akkor �rkezett, amikor m�r majdnem le�lltunk az �p�tkez�ssel. Az elindul�sn�l t�bbezer doll�rral j�rult hozz� Dr. Steiner Istv�n testv�r �s gy�lekezete �gy az �p�tkez�shez, mint a Rom�ni�ban l�v� magyar baptista misszi� t�mogat�s�ra.

A Krasznai Gy�lekezetben k�zel h�sz �vvel ezel�tt egy cig�nyasszony bemer�tkezett - Kati mama -, akinek beceneve a faluban "Lulu" volt. � az�ta sz�ntelen�l im�dkozott, hogy csal�dja is fogadja el az Urat, legyen �bred�s a cig�nyok k�z�tt is. Amikor egy vas�rnap d�lel�tt kezet fogtam vele, k�rt, hogy l�togassam meg �ket, mert "nagy �m k�z�tt�nk a set�ts�g." Im�j�t az �r meghallgatta, csal�dj�b�l t�bben ott voltak a bemer�tettek k�z�tt.

November els� het�ben kaptam �rtes�t�st arr�l, hogy m�r 180-an j�ttek �ssze az �j, m�g nem teljesen k�sz imah�z �p�let�ben, �s t�bben v�rnak bemer�tkez�sre. George Martin testv�r, aki �gy rom�nul, mint magyarul szolg�l, szint�n �ldozatk�szen v�gzi a szolg�latot a R�tonyi Cig�ny Gy�lekezetben. (folytatjuk)

a lap elej�re


L�szl� Imre:
H�T �RDEMES SZOLG�LNI?
�j�vi gondolatok, 1999

Az esztend� fordul�j�n, az 1999. �v kezdet�n felmer�l megint benn�nk a k�rd�s: mivel fogom elt�lteni az el�ttem �ll� 365 napot? Bizony�ra lesznek, akik komoly felaj�nl�sokat �s fogadalmakat tesznek majd, �s nem k�tlem, hogy sok mindent meg is fognak val�s�tani az elhat�roz�sokb�l, hiszen Isten�nk Szentlelke ma is m�k�dik, �s er�t ad. De bizony�ra lesznek – �s sajnos nem kevesen – olyanok is, akik �jb�l csak halogatni fogj�k a megt�r�st, a szolg�latra val� elindul�st. Bizony�ra sokan ismerik azt a kis k�pes f�zetk�t, illetve lapocsk�t, ahol egy ember �let�t l�tjuk felgyors�tva. Tizen�vesen m�g t�l fiatal, ut�na t�ls�gosan elfoglalt, majd t�l �reg… Az utols� k�pen a s�rt l�tjuk �s a fel�r�st: M�r t�l k�s�! Vannak, akik azt mondj�k: majd a hal�lom k�zeledt�vel elkezdem keresni Istent. Igen �m - mondj�k az okos vitatkoz�k, - de vajon tudod-e, hogy milyen k�zel van a hal�lod? Megvallom, mind�g bosszantott kicsit ez az okoskod�s. Ha tudn�m pontosan, hogy melyik napon halok meg, ez ok lenne arra, hogy csak el�tte p�r �r�val kezdjem el az �n Uram akarat�t keresni? Ilyen nyomorultak lenn�nek Isten gyermekei ? Lehets�ges, hogy az a primit�v filoz�fia mozgatna csak benn�nket, hogy "mivel nem tudom, mikor halok meg, az�rt musz�ly elkezdenem h�v�k�nt Isten akarat�t keresni." Nem, enn�l j�val t�bbr�l van sz�. Ha elolvassuk a sz�l�munk�sokr�l sz�l� p�ld�zatot M�t� evang�lium�nak 20. r�sz�b�l, akkor t�nyleg felvet�dik a k�rd�s: �rdemes–e eg�sz napon �t kap�lni a sz�l�ben, "hordozva a nap hev�t," ha a v�g�n ugyan az lesz a b�r? Bizony�ra �rdemes, hiszen sokan teszik ezt, de vajon mi�rt? T�bb oka is van ennek.

Ha az okokat keress�k, akkor azt tal�ljuk, hogy az eg�sznapos munka �rt�k�t le�r� els� sz�: a BIZTONS�G. De mondhatunk b�k�t, nyugalmat is. Ha ismerj�k a p�ld�zat h�tter�t �s a kort, amelyben J�zus Krisztus azt elmondta, akkor mindj�rt m�sk�ppen �llunk hozz� ehhez a k�rd�shez. Abban az id�ben val�ban "napsz�mosok" �lltak az emberpiacon, �s ez azt jelentette – legal�bb is legt�bbj�k sz�m�ra -, hogy ha azon a napon valaki nem fogadott fel engem dolgozni, ma nincs keny�r a csal�d asztal�n. Az a t�ny teh�t, hogy m�r kor�n reggel "elkelt" valaki, �s munk�t kapott, azt jelentette, hogy megvan a mindennapi keny�r, tal�n m�g egy kicsit t�bb is. Az eg�sz napos munka teh�t mindenek el�tt biztons�got, l�tbiztons�got jelent. Gondoljunk csak bele: nem csod�latos �s megnyugtat� dolog az, hogy �gy telhet le a "napom", �gy �lhetem le az eg�sz �letem, hogy biztons�gban vagyok, magam �s csal�dom gondja a nagy "gazda" kez�ben van, aki meg�g�rte, hogy nem lesz az �n gyermekeim k�z�l senki keny�rk�reget�v�. H�t nem �rdemes egy ilyen Urat eg�sz nap, eg�sz �letemen �t �r�mmel szolg�lni? Hiszen este lefekszem �s legott elalszom, mert tudom, hogy az �r ott �ll mellettem, �s holnap is lesz keny�r, �s meg�g�rte Istenem, hogy biztons�gba helyezi azt, aki arra v�gyik.

A k�vetkez� – magasabb – fokozat: a H�LA, amit egy m�sik �rzelem, az al�zat kell, hogy k�vessen. Gondoljatok csak bele: ott �lltam az emberpiacon, �s nem fogadott fel senki. Van egy nagyon sz�p, m�ly�rtelm� magyar szavunk ennek a helyzetnek a le�r�s�ra: "semmirekell�." Val�ban, ezek voltunk mi, nem kellett�nk m�r semmire �s senkinek. Azt mondja az �r Izr�elre, hogy hasonlatos az olyan sz�l�vessz�h�z, melynek k�t v�ge megp�rk�l�d�tt, �s a k�zepe is m�r �gett. M�g eg�szs�gesen sem j� semmire a sz�l�venyige, h�t m�g f�lig �getten. Ilyen emberek voltunk mi is, ezekb�l a semmirekell�kb�l h�vta ki Isten az �j v�lasztott n�pet, az ekkl�zsi�t. Tal�n az�rt, hogy senki ne tudjon dicsekedni Isten el�tt. Ez a h�la k�t dologra k�telez benn�nket. El�sz�r is al�zatra, mert tudnunk kell: egyed�l a Nagy Gazda tud vel�nk m�g valamit kezdeni, egyed�l �, a Mindenhat�, a Leggazdagabb tudja v�llalni annak a kock�zat�t, hogy ef�le semmirekell�ket foglalkoztasson. M�sodszor arra int minden volt semmirekell�t – jelenleg Megv�ltott Embert – ez a p�ld�zat, hogy soha, senkir�l ne mondjunk le. Mert van egy hatalmas �r, aki m�g velem, a semmirekell�vel is tudott valamit kezdeni, �s � azt a m�sikat, akir�l �n m�r r�gen lemondtam, m�g ki tudja emelni a rem�nytelen m�lys�gb�l.

Valami azonban m�g mindig hi�nyzik. Teljesen igazunk van akkor, amikor biztons�gban �rezz�k magunkat Isten oltalma alatt, az � szolg�lat�ban �s az � sz�l�j�ben. Az is term�szetes, hogy az ilyen, biztons�gba jutott ember h�l�s az �t felfogad� �r fel�. De ha csak ennyi van a sz�vemben, akkor ez kev�s. Van m�g egy fokozat, amire eljuthat minden h�v� ember. Ezt pedig legjobban D�vid zsolt�r�nak egyik mondat�val fejezhetj�k ki: "A te �taidon gy�ny�r�s�gek vannak �r�kk�". Ha valaki csak munk�nak, hasznos f�radoz�snak tekinti Isten szolg�lat�t, az m�g nem �rtette meg a l�nyeget. Ism�tlem, j� dolog, ha h�l�s a sz�v�nk, �s az is j�, ha biztons�gban �rezz�k magunkat. De el kell jutnunk oda, hogy Isten szolg�lat�ban megtal�ljuk a legnagyobbat: azt, hogy az GY�NY�R�S�G. A zsolt�ros �gy ujjong: "A te jobbodon gy�ny�r�s�gek vannak �r�kk�." M�shol ezt mondja egy kedves �nek�nk – D�vidra h�vatkozva: "jobb n�kem egy nap h�zadban, mint m�shol sok ezer." Ism�t m�shol azt mondja a zsolt�r�r�: "�rvendtem, mikor azt mondt�k n�kem: menj�nk fel az �rnak h�z�ba." Tal�ld meg te is, Kedves Olvas�m a gy�ny�r�s�get az �r J�zus szolg�lat�ban. Hogy m�r ne kelljen hetekig k�ny�r�gni, hogy ugyan, v�llalja m�r el valaki az ima�ra vezet�s�t, a p�nzt�ross�got, vagy b�rmely m�s szolg�latot. K�rd Istent, hogy Szentlelke �ltal mutassa meg n�ked a szolg�lat nagyszer�s�g�t �s m�ly gy�ny�r�s�g�t.

Befejez�s�l valami rendk�v�l fontosat szeretn�k m�g elmondani. Valamit, amir�l nagyon nem sz�vesen besz�l�nk, �s hallunk. A T�kozl� Fi� csod�latos p�ld�zat�ban olvasunk a csod�latos Happy End–r�l, az atya �lel�s�r�l, a teljes megbocs�jt�sr�l, a sarur�l �s a gy�r�r�l. Ritk�bban b�r, de elverj�k a port az otthonmaradt fi�n, hiszen olyan irgalmatlan volt, nem sietett testv�re fogad�s�ra. �s mind ez szent igaz. De valamit nem szabad elfelejten�nk, miel�tt m�g ir�gyelni kezden�nk a t�kozl� fi�t, �s azt mondan�nk: van kegyelem, v�r az atya �lel� karja. Ne feledj�k el soha: val�ban teljes �s val�s�gos volt a bocs�nat, t�k�letes volt a fi�v� fogad�s, illetve visszafogad�s. Saru ker�lt a l�bakra, gy�r� a k�zre, �s a fi� arc�n ott ragyogott az atya megbocs�jt� cs�kja. DE AZ �R�KS�G ODALETT! Ott maradt a fi� �r�kk� az atyai h�zban, �lvezte az atya k�zels�g�t, de az elt�kozolt vagyon, az elrontot ifj�s�g, a sz�tsz�rt szellemi �s fizikai er� m�r ott maradt a kocsm�k m�ly�n, par�zn�k karjai k�z�tt, ravasz kalm�rok �s rosszindulat� bar�tok zseb�ben. Ezzel az atya nem lett szeg�nyebb, szeretete nem lett kisebb. De m�gis, tal�n jobb lett volna azt a vagyont nem felem�sztetni a par�zn�kkal… Kedveseim, k�ny�r�gve k�r az �r mindenkit: ne menjen el senki a mosl�kos v�ly�ig. Mert van t�k�letes bocs�nat �s visszafogad�s, de az �r�ks�g odalesz! �s jobb az eg�sz napot a sz�l�ben v�gigdolgozni, jobb az eg�sz �letet az Atya biztons�gos szolg�lat�ban t�lteni. M�g akkor is, ha n�ha csak a munk�nak terh�t �rezz�k, mert t�z a nap, egyre nehezebb felemelni a kap�t, a szersz�mot. Mert id�r�l id�re v�gign�zhetsz a munk�n, �s elt�lti sz�vedet a biztons�g, a h�la, �s a gy�ny�r�s�g. Azt�n egyszer, a nagy esti sz�mad�skor megkapod majd a b�redet – velem egy�tt - �s akkor majd megsz�nik a teher, nem s�t �get�en a nap, - de megmarad a szolg�lat gy�ny�r�s�ge. �r�k�s �r�mben �l majd Isten gyermeke. Adja meg az �r, hogy egy v�gigdolgozott, �s olykor gy�ny�r�s�gekkel teli �let ut�n azt mondhassa Urunk: J�l van, j� �s h� szolg�m. Kevesen volt�l h�, sokra b�zlak ez ut�n, menj be a te Uradnak �r�m�be. ---L�szl� Imre

a lap elej�re


Herjeczki G�za:
AZ ISTENT KERES� L�RM�T�L AZ ISTENIG, AVAGY J�ZUS AZ �T AZ ATY�HOZ (J�nos 3:16-18)

Nem csak a templomokban hallunk, vagy a Bibli�ban olvasunk Istenr�l, �dv�ss�gr�l, k�rhozatr�l. Az �let�nket sz�mtalan fon�llal sz�vi �t ez a t�ma. Legnagyobb k�lt�ink is sokat v�v�dtak az �letnek ezzel az aspektus�val. Ady Endre, a legnagyobb magyar vall�sos k�lt� az Isten-keres�s legm�lyebb �rz�seit �gy fogalmazta meg az Isten-keres� l�rma c�m� vers�ben:

Neved sem �rtem, Istenem,
De van k�t �rva, nagy szemem
S annyi bolondot l�tok,
Hogy e sok bolonds�gb�l
Nagy ijedelmemben,
Uram, hozz�d ki�ltok.
Pr�b�ltam sokf�le mes�t,
De, hajh, egyik se volt el�g:
Sz�vemben, idegimben
Kiab�l�, nagy l�rma
T�ged keres, F�ls�g,
Isten, a tied minden.

�szinte �s egy�ttal k�ts�gbeesett Isten-keres�s ez! De a legszebb �lom, a legnagyobb igyekezet sem �ri el �t, az Istent.

Az Istent soha senki nem l�tta - olvassuk J�nos evang�lium�ban (1:18) �s level�ben (1Jn 4:12). Ha m�gis tudunk r�la, az az�rt van, mert � maga kijelentette �nmag�t. T�bbf�lek�ppen is sz�lt, �zent, legut�bb Fia �ltal, az �r J�zus Krisztus �ltal besz�lt �nmag�r�l. Ady is megsejtette ezt Az �r �rkez�se c�m� vers�ben. � keresett meg benn�nket - nem mi tal�ltuk meg �t! Ennek a t�nynek a f�lismer�s�n �s ennek elfogad�s�n megfordulhat minden az �let�nkben.

F�lismerni �s elfogadni a t�nyt, hogy nyitva van az az ajt�, amelyet t�bb-kevesebb er�fesz�t�ssel d�ngett�nk - csod�latos �lm�ny. Rem�nyik S�ndor: Kegyelem c�m� verse �rz�kelteti ezt legszebben. Mag�t�l, vagyis nem a mi er�lk�d�s�nkre ny�lik meg az �g. Mag�t�l, vagyis Istent�l ny�lik ajt� fel�nk. Ez a kegyelem, melyet el lehet �s el kell  fogadni.

Nek�nk csak hinni kellene. Deh�t az sem k�nny�. De legal�bb egyszer�! Nem hisz�kenys�get v�r el az �r t�l�nk, hanem igazi, szem�lyes hitet. B�d�s J�nos �gy �r err�l:

�n sem hajlok a hitet� besz�dre,
nagyk�p� b�lcseknek nem h�dolok,
de - t�rdelv�n a titkok n�ma z�r�t -
csak azt hiszem, mit megtapasztalok,
 
De mit nem �rzek vak, s�ket kezemmel
s hov� nem �r el k�pr�z� szemem,
lelkemmel l�tom azt, melynek, ha sz�rnyal,
nem �r nyom�ba gyarl� �rtelem.
(r�szlet a H�sv�ti hit c�m� versb�l)

Isten Ig�j�nek olvas�sa, tanulm�nyoz�sa sor�n egyre t�bbet �rthet, l�that meg az ember az Isten dolgaib�l. Babits Mih�lynak �s Ady Endr�nek is ott volt a k�nyvespolc�n, az �jjeliszekr�nyen a Biblia. Nem v�letlen teh�t, hogy az Ige sz�vi �t legt�bb vers�ket.

Isten ig�j�b�l egy�rtelm�en kider�l, hogy a Fi�, J�zus Krisztus �ppen az�rt j�tt k�z�nk, hogy elvezessen minket az Aty�hoz. Nem k�rhoztatni j�tt, hanem, hogy megtartsa e vil�got.

Az Ige arr�l is sz�l, hogy J�zus Krisztus az egyetlen �t az Istenhez. J�nos 14:6-ot mindenki tudja k�v�lr�l, ha m�shonnan nem, a temet�sekr�l. De nem biztos, hogy �rti is! �n vagyok az �t, az igazs�g �s az �let; senki sem mehet az Aty�hoz, csakis �n�ltalam. Az �r J�zus igen hat�rozottan �ll�tja ezt. A tan�tv�nyok pedig p�nk�sd ut�n ugyanezt �gy fogalmazt�k meg: nincsen �dv�ss�g senki m�sban, mert nem is adatott az embereknek az �g alatt m�s n�v, mely �ltal �dv�z�lhetn�nk. (Csel 4:12)

Az id�zett versek is ugyanezt mondj�k nekem. Tal�n nektek is, kedves olvas�im.

Isten-keres� er�lk�d�sek helyett fogadjuk el �t, J�zus Krisztust, Aki ma is maga j�n el�nk. �t Isten adta: �gy szerette Isten e vil�got, hogy az � egysz�l�tt fi�t adta, hogy aki hisz �benne, el ne vesszen, hanem �r�k �lete legyen. (Jn 3:16)

V�g�l: ha f�lismert�k, meg�rtett�k �s elfogadtuk J�zus Krisztust, legy�nk eszk�zei is! Legy�nk olyanok, mint az �tjelz�t�bla - J�zus Krisztus fel� mutassunk utat k�rnyezet�nkben (B�d�s J�nos: �tejlz�t�bla). Seg�ts�k �t bar�tainkat, ismer�seinket is a m�sik oldalra: J�zus Krisztus oldal�ra. (Gerzsenyi S�ndor: Ki - a vakok k�z�). J�zus Krisztussal mi�nk  az �r�k �let. �ltala vel�nk az Isten.

*** Az igehirdet�s egy irodalmi est befejez�sek�nt hangzott el 1997-ben, Detroitban. Akit �rdekel, keresse meg �s olvassa el az akkor elhangzott verseket is, sorrendben: Ady Endre: Az Istent keres� l�rma, �lmom az Isten, �d�m, hol vagy, Im�ds�g h�bor� ut�n, Az �r �rkez�se, Teveled az Isten; J�zsef Attila: Isten; Babits Mih�ly: J�n�s im�ja; Rem�nyik S�ndor: Kegyelem; Dsida Jen�: Krisztus; T�rmezei Erzs�bet: M�gis; B�d�s J�nos: H�sv�ti hit, �tjelz�t�bla; Gerzsenyi S�ndor: Ki - a vakok k�z�.


B�d�s J�nos:
 
�TJELZ�T�BLA
Vigy�z a falvak sz�l�n s ott �ll
a sz�tfut� keresztutakn�l.
Vigy�z, mindig �tf�len �llva
s ir�nyt mutat mell�n a t�bla.
 
L�b�ra ind�k teker�znek,
a barmok hozz� d�rg�l�znek,
v�ll�ra galamb, varj� sz�ll,
az �tr�l r�freccsen a s�r,
nap vak�tja �s veri z�por,
megrepedez a t�l fagy�t�l,
k�lykek v�gnak bel� sebet,
beszennyezik k�sza ebek,
de j�- s balsorsban egyar�nt
�ll �s mutatja az ir�nyt.
 
Mellette b�lcsek �s bolondok
cipelnek �lmot, v�gyat, gondot,
j�nnek �s mennek ifjak, v�nek,
n�szmenetek �s temet�sek,
� �ll �s t�r s nem v�logat,
mindenkinek utat mutat.
 
�tjelz�t�bla lettem �n is
ott, hol az �t Isten fel� visz.
Embersorsok �tfel�n �llva
mutatok mindig egy ir�nyba:
Krisztus fel�. Nap sz�r, ver z�por,
didergek a k�z�ny fagy�t�l,
b�n-ind�k re�m teker�znek,
r�t v�gyak hozz�m d�rg�l�znek,
v�llamra k�ts�g-varj� sz�ll,
s f�lembe azt ki�ltja: k�r!
 
Az �let sara r�mfrecseg,
megsebeznek gonosz kezek,
de j�- s balsorsban egyar�nt
�llok, s mutatom az ir�nyt,
akik mellettem elhaladnak,
a f�radt t�kozl�fiaknak.
 
Mellemr�l Isten l�ng�r�sa
beragyog k�dbe, �jszak�ba
s szinte ki�ltja: emberek,
mindny�jan erre menjetek,
a Krisztus j�r el�ttetek,
n�la lesz b�kess�getek,
csak a nyom�ba l�pjetek,
sz�rnny� v�lik keresztetek!
H�t b�zzatok �s higgyetek,
s szeressetek, szeressetek!

Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3