Evang�liumi H�rn�k - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

1999. FEBRU�R.  

Nov�k J�zsef:

HOGYAN V�RJUK �T?

Az �szi Ifj�s�gi Konferencia (Detroit, 1998. okt�ber) mott�ja volt ez a k�rd�s. Az ott elhangzott szolg�latokra �s besz�lget�sekre eml�kezve, err�l a fontos t�m�r�l az�ta is gondolkozva, szeretn�k megosztani testv�reimmel n�h�ny igei �tmutat�t, melyek az �n k�sz�l�d�semet seg�tik.

Ez a h�rom szavas k�rd�mondat egyszer� t�m�rs�g�vel helyes mederbe tereli vil�gv�ge hangulatban forrong� f�lelmeinket, k�ts�geinket �s �rdekl�d�s�nket. A kereszty�ns�g t�rt�nelm�ben eddig p�ld�tlan jelens�ggel �llunk szemben ugyanis, nevezetesen azzal, hogy ennek a most fellobant �rdekl�d�snek az eredete olyan, ami az igei kinyilatkoztat�st�l elvonatkoztatott, azt gyakran m�g tagadja is. Hitetlenek k�rdeznek, az � f�lelmeikre, menek�l�sv�gyukra reag�l most a kereszty�n vil�g. Filmeket k�sz�tenek err�l, konferenci�kat rendeznek, �s szinte naponta jelenik meg �jabb k�nyv a vil�g v�g�r�l. Az ezredfordul�hoz kapcsol�d� esem�nyek, F�ld�nk fel� sz�guld�, eddig nem l�tott meteoritok z�pora, �j betegs�gek, a n�pess�grobban�s, �kol�giai katasztr�f�k val�sz�n�s�ge, a glob�lisan integr�lt gazdas�g vesz�lyei r�m�t� k�pekben �s k�pletekben ijesztik a modern embert. F�lelmetes k�rd�sek ezek, de m�g tov�bb hatv�nyozza a f�lelmeket a k�rdez� ember �llapota, aki hirtelen n�tt tud�s�nak a s�lya alatt megingott, �s most nem tal�l kapaszkod�t. Hova forduljon seg�ts�g�rt, kihez menjen a k�rd�s�vel? Emberi kapcsolatait el�menetele olt�r�n m�r fel�ldozta, az eddig stabil t�rsadalmi formul�k mind meginogtak k�r�l�tte. A veszt�t �rzi. Ez�rt van nagy evang�lium m�r a k�rd�s�nkben. Hogyan v�rjuk �t?

A j�v� Nagy Esem�nye J�zus Krisztus visszaj�vetele lesz. Az � Szem�ly�nek a nagys�ga, elj�vetel�nek �dv�ss�ges jelent�s�ge mellett elt�rp�l minden az el�z�kben felsorolt, elk�pzelt vagy elk�pzelhetetlen borzalom. Mi �t v�rjuk. Sz�d�t� sebess�gel fel�nk ront� vesz�lyek k�z�tt t�r utat mag�nak - hozz�nk, �rt�nk. Most is a megment�s�nkre siet. "�ldott a mi Urunk J�zus Krisztus Istene �s Atyja, aki nagy irgalm�b�l �jj� sz�lt minket J�zus Krisztusnak a halottak k�z�l val� felt�mad�sa �ltal �l� rem�nys�gre, arra az el nem m�l�, szepl�telen �s hervadhatatlan �r�ks�gre, amely a mennyben van fenntartva sz�motokra. Titeket pedig Isten hatalma �r�z hit �ltal az �dv�ss�gre, amely k�szen van, hogy ny�lv�nval�v� legyen az utols� id�ben. Ezen �rvendeztek..." (1P�t 1,3-6). A "mit hoz a j�v�?" nagy k�rd�s�re mi �r�mmel �gy v�laszolunk: tal�lkoz�st a Megv�lt�nkkal, beteljes�l�st, �r�k �letet.

Rem�nyteljes v�rakoz�sunkat �lteti, hogy hitben val� el�retekint�s�nk nem egy�nenk�nt, izol�lts�gban v�gigk�zk�d�tt szabad�t�s-v�r�s, nem egy "lelki-Rodost�", hanem �r�mteljes, felemel�, k�z�ss�gben meg�lt vig�lia. A megv�ltottak milli�ival, a Gy�lekezet r�szek�nt v�rjuk az Urat. Megv�ltat�sunk pillanat�ban a Krisztus test�be helyeztett�nk, a krisztusi �let �ld�sait, az � aj�nd�kait ebben az �letk�z�ss�gben fogadtuk �s haszn�ljuk. V�rakoz�sunk is k�z�ss�gi �lm�ny. �jfajta, eddig nem ismert �kum�nia ez, ami nem a teol�gia k�rd�sei, vagy k�z�s �rdekelts�gek ment�n szervez�dik. Ez az egy ir�nyba tekint�k egym�sratal�l�sa, akik egyed�l az �r Krisztus Nev�ben �s Szem�ly�ben rem�nykednek.

A p�ld�tlan m�djait! Engedelmeskedj�nk az apostoli tan�t�snak, akik �skereszty�n el�deinket munk�s �s �r�mteljes k�sz�l�d�sben tartott�k! �g�retes kamp�nyok, nagy horderej� v�llalkoz�sok idej�hez �rkezt�nk, amikor vesz�lyesen kev�s figyelem, id� �s energia marad az egy�ni elk�telezetts�g, a lelki n�veked�s, a k�zeli �s k�zvetlen kapcsolatok, a szent �let, a helyi k�z�ss�g, a k�z- �s sz�vk�zelben �ll� dolgok �szrev�tel�re, �pol�s�ra �s szolg�lat�ra. A munk�s �s �r�mteljes v�rakoz�s ilyen megny�lv�nul�saira tan�t benn�nket P�ter els� level�ben az Ige, mint"hogyan" k�rd�s�re is ebben a k�z�ss�gben form�l�dhat egyed�l helyes v�lasz. Tartsuk gyan�snak a v�rakoz�s

Hogyan v�juk �t? Kiv�l� k�rd�s! Keresd a v�laszt te is, besz�lj err�l a testv�rekkel! V�laszkeres�sed �ld�sos v�llalkoz�s - megl�tod! - mert a J�zusra szegezett figyelem z�rget�s N�la, Orsz�g�ba, uralma al�; bel�p�s a megv�ltottak szabads�g�ba. "A minden kegyelem Istene pedig, aki elh�vott titeket Krisztusban az � �r�k dics�s�g�re, miut�n r�vid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felk�sz�teni, megszil�rd�tani, meger�s�teni �s megalapozni" (5:10).


A Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�r�l

Mint tudjuk, a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge 1997. m�jus 15-�n megalakult. A sz�vets�g els� eln�ke Mike B�la testv�r, a Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�g�nek eln�ke.

A vil�gsz�vets�g els� kiadv�nya az 1999-es �h�tat, amely tartalmazza a vil�gon l�tez� �sszes magyar baptista gy�lekezet adatait. A vil�gsz�vets�g eln�ks�ge december 1-j�n tartott gy�l�st Budapesten. Jelen voltak a h�rom sz�vets�g vezet�i �s a sz�vets�g jogi tan�csad�ja. Az eg�sznapos t�rgyal�son n�h�ny �r�n �t jelen volt Dr. Steve Booth testv�r, a magyar nyelv� misszi��rt felel�s d�li baptista igazgat�. Az �r vezet�s�nek tartjuk, hogy az amerikai baptist�k �s a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek misszi�s elgondol�sai teljes m�rt�kben tal�lkoznak. Ezt mutatja sz�mos k�z�s d�nt�s, amelyekre m�g visszat�r�nk. Dr. A.M. (B�keh�rn�k)

a lap elej�re


Baptista Vil�gsz�vets�g Napja - Febru�r 7.

Bizony�ra minden gy�lekezet�nkben megeml�keznek a Baptista Vil�gsz�vets�gr�l febru�r els� vas�rnapj�n. Ehhez az 1905-ben, Londonban alap�tott vil�gm�ret� szervezethez ma 200 orsz�gb�l 192 tagsz�vets�g tartozik. K�z�tt�k van a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z �s a Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�ge is. A mi itteni magyar sz�vets�g�nk az SBC-n, illetve az ABC-n kereszt�l kapcsol�dik e vil�gsz�vets�ghez. Az eml�tett 192 sz�vets�g t�bb mint 42 milli� bemer�tett, �rvacsor�z� baptist�t jelent, ami mintegy 100 milli�s baptista k�z�ss�get k�pvisel. A BWA eln�ke Nilson Fanini, f�titk�ra Denton Lotz. Legk�zelebbi kongresszu�t Melburne, Ausztrali�ban tartja, 2000. janu�r 5-9-ig.

A Vil�gsz�vets�g munk�j�r�l sz�p jelent�st olvastam a szervezet internet oldalain.
C�m�k: http:// www.bwanet.org

Az Ukrajnai �s Magyarorsz�gi �rviz-k�rosultak megseg�t�s�r�l ezt olvashatjuk:

Baptist World Aid (BWAid) is working through Hungarian Baptist Aid (HBAid) in providing relief to the flood victims in the Transcarpathian region of the Ukraine and eastern Hungary.

Responding to requests for help from Baptists in the Ukraine and in Hungary, BWAid immediately made $5,000 available to HBAid. Other Baptist agencies have also provided financial support.

Sandor Szenczy, the director of HBAid organized a Hungarian wide collection of warm clothes, blankets, pillows, and shoes etc. With donated money, he has purchased essential medicines and other needed goods. These goods will be distributed through Ukrainian Baptist churches to the estimated 24,300 people who have been evacuated from their homes.

Victor Kulbich, vice president of Ukrainian Baptists, has informed BWAid that many Baptists have suffered as a result of these severe floods. He is grateful for the way in which HBAid is responding. Szenczy reported to BWAid that 90% of the goods would go to the Ukraine, with just 10% being retained in Hungary.

"While the eyes of the world focus on Central America, we must not forget those suffering in other parts of the world," commented BWAid director, Paul Montacute. "These floods in the Ukraine and Hungary, and the continuing relief needed in Bangladesh and China, shows why BWAid must be ready to make an immediate response in times of need."

Az �r �ld�s�t k�rj�k a BWA szolg�lat�ra.

Egy�bk�nt a B�keh�rn�kb�l �rtes�lt�nk, hogy a Magyar Baptista Szeretetszolg�lat December k�zep�ig t�bb mint k�t �s f�l milli� forint p�nzadom�nyt gy�jt�tt �ssze a K�rp�taljai �rvizk�rosultak megseg�t�s�re. �r�mmel olvastuk az egy�tt�rz�snek �s az �ldozatk�szs�gnek ezt a nemes m�rt�k�t.

a lap elej�re


�nnepelj�k J�zust 2000

N�h�ny sz�mmal ezel�tt �rtam a "Celebrate Jesus 2000" programr�l, s arr�l, hogy mi is bekapcsol�dunk ebbe az amerikaszerte, felekezeti hat�rokt�l f�ggetlen�l ismert �s elfogadott misszi�s mozgalomba. A csatlakoz�snak sokf�le m�dja lehets�ges. Lelkip�sztoraink - mire ezt az �r�st olvass�k - bizony�ra r�szt vettek m�r egy-k�t ezzel kapcsolatos el�k�sz�t�, ismertet� gy�l�sen. Ezen k�v�l az SBC, vagy az ABC foly�irataiban mindig olvashatunk r�la. Az interneten is f�lkereshet�nk n�h�ny ezzel kapcsolatos c�met �s hasznos inform�ci�kat �s seg�danyagokat k�rhet�nk-v�s�rolhatunk. (A misszi�munka se megy ingyen. A sok id�n �s r�ford�tott energi�n k�v�l bizonyos anyagi �ldozatot is ig�nyel ez a misszi� is.)

N�h�ny hasznos internet c�m �s telefonsz�m:
http://celebrateJesus2000.org
http://www.missionamerica.org/
http://www.prayerwalk.org
1-800-448-8032 (angol nyelv� seg�danyag rendel�s)

A k�vetkez� sorokon le�rom, hogyan tervezz�k mi, detroitiak a bekapcsol�d�st ebbe a misszi�ba. M�shol is alkalmazhat� ez a m�dszer.

Az Ig�b�l tudjuk, hogy az �r J�zus visszaj�vetele k�zel van. A k�rnyezet�nkben is �rz�kelj�k, hogy az ezredfordul� k�zeledt�vel az emberek �rz�kenyebbek a l�t k�rd�seire. Ugyanakkor egyre t�bb sz�ls�s�ges tan�t�s �ri �ket. Ebben a helyzetben fokozottan is sz�ks�ges engedni a vil�g Megv�lt�ja misszi�parancs�nak, hogy min�l t�bben tal�lkozhassanak J�zus Krisztussal add�g, am�g lehet. �ppen ez�rt, �lve azokkal a lehet�s�gekkel melyeket a Celebrate Jesus 2000 program k�n�l, �s �sszefogva a kereszty�n h�v�k milli�ival, mi is megpr�b�lunk az el�tt�nk l�v� esztend�kben t�bb szem�lyt el�rni az evang�liummal, mint azt valaha is tett�k.

Gy�lekezet�nk magyar nyelven szolg�l, hiszen magyarok vagyunk. A k�rnyezet�nkben sokezer olyan magyar �l, akinek �ppen olyan sz�ks�ge van az evang�liumra, mint b�rki m�snak. Hogy el�ri-e �ket valaki m�s is, hogy siker�lt-e m�r eddig kapcsolatot tal�lniuk egy kereszty�n gy�lekezettel, nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy �k is csak J�zus Krisztus megismer�se �s elfogad�sa �ltal �dv�z�lhetnek. �ppen ez�rt az evang�lium terjeszt�s�re v�llalt er�fesz�t�seinket ez�ttal azok fel� ir�ny�tjuk, akik a mi nyelv�nket besz�lik, de legal�bbis �rtik, hiszen ahhoz a n�pcsoporthoz tartoznak - m�gha itt �lnek is -, ahova mi is, vagyis: magyarok. Programunknak ez�rt ezt az alc�met adtuk: Evang�liumot minden michigani magyarnak (EMMM).

Tudjuk, hogy nagyon nagy sz� a "minden," �m a c�l nem lehet enn�l kisebb. Ahogy az �nnepelj�k J�zust 2000 c�lja sem kisebb ann�l, mint hogy el�rj�nk az evang�liummal mindenkit, aki csak ebben a nagy orsz�gban �l. C�lunk megval�s�t�s�nak els� �v�ben legal�bb 3000 otthont szeretn�nk el�rni az �r�m�zenettel.

Lesz-e eredm�nye ennek az er�fesz�t�snek? Tal�n j�, ha mindj�rt az elej�n tiszt�zzuk az ezzel kapcsolatos megl�t�sunkat is, hiszen benn�nk is f�lmer�l �s menetk�zben sz�mtalanszor tal�lkozunk majd ezzel a k�rd�ssel.

Hissz�k, hogy lesz eredm�nye, hiszen az apostol ilyenf�l�re �rthette, amikor ezt �rta: "Az�rt szerelmes aty�mfiai, er�sen �lljatok, mozd�thatatlanul, buzg�lkodv�n az �rnak dolg�ban, tudv�n, hogy a ti munk�tok nem hi�baval� az �rban" (1Kor 15:58). Szolg�latunkat azonban az eredm�nyt�l f�ggetlen�l is el kell v�gezn�nk. �gy, ahogy a magvet� hinti a magot, m�g akkor is, ha annak egy r�sze rossz talajba esik (�tf�l, k�ves, t�vises talaj). C�lunk nem a gy�lekezet�nk, vagy a baptista hit propag�l�sa, hanem az evang�lium terjeszt�se; �ppen ez�rt e szolg�lat eredm�nyess�g�t nem azon m�rj�k, hogy a gy�lekezet�nk tagl�tsz�ma n�vekszik-e - b�r term�szetesen ennek is �r�ln�nk -, hanem azon, hogy lesznek-e olyanok, akik annak hat�s�ra megismerik �s elfogadj�k J�zus Krisztust. S ha "�r�m van a mennyben egy b�n�s felett, ha megt�rve haza �rkezett," akkor ez az �r�m el�g lesz nek�nk is. Ilyen eredm�nyek�rt im�dkozunk, s�t, ilyen eredm�nyekre hitben sz�m�tunk is.

Az �nnepelj�k J�zust 2000 n�gy alap mozzanata:
1. Im�ds�g
2. Bizonys�gt�tel (szem�lyes)
3. Igehirdet�s (k�z�ss�gi alkalom)
4. Ut�gondoz�s
 

A mi, saj�t helyzet�nkre alkalmazott programunk is ezekre az alapelvekre �p�l. L�nyege:

A vil�g �dv�z�t�j�nek parancsa nek�nk is sz�l: "Elmenv�n az�rt, tegyetek tan�tv�nyokk� minden n�peket!" (Mt 28:19) Engedelmeskedj�nk N�ki! ____Herjeczki_G�za

a lap elej�re


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

GY�LEKEZETI H�REK

DETROITB�L

Szeptember 19-�n a Lincoln Parki imah�zunkban h�zass�got k�t�tt Christopher Lee Rathfon �s Ileana Andrea Renner. A f�ld�sz�tett templomban az igehirdet�s el�tt a rokons�g �s a gy�lekezet meghallgatta Andrea bar�tainak a szolg�lat�t (Chicagob�l �s Clevelandb�l), a k�rusunk k�t �nek�t �s az 1 Korintus 13-at (angolul �s magyarul). Herjeczki testv�r M�t� 7:24-29 alapj�n hirdette az ig�t (Christ, the Solid Rock We Need). A menyegz�i istentiszteletet k�vet� vacsor�ra a rokons�gon k�v�l az eg�sz gy�lekezet is megh�v�st kapott. Ezen a helyen is azt k�v�njuk, hogy ragaszkodjanak az �r J�zushoz, s h�zas �let�ket �re�, az igazi fundamentumra �p�ts�k.

�szi gy�lekezeti alkalmaink k�z�l legal�bb a k�vetkez� h�romra m�g janu�rban is j�l eml�ksz�nk.

A reform�ci� eml�knapj�n Chicag�ba ment�nk, ahol a k�rusunk szolg�lt, k�t zen�s istentiszteleten. Err�l az alkalomr�l chicag�i testv�reink m�r be is sz�moltak a janu�ri lapban.

November 22-�n a clevelandi Kegyelem Gy�lekezet h�laad�napj�n vett�nk r�szt, k�zel harmincan. A d�lel�tti �s korad�lut�ni istentiszteleten Herjeczki testv�r hirdette az ig�t, a szolg�latokat a helyi �s a vend�g gy�lekezet tagjai v�gezt�k. K�rusunk ez�ttal is t�bbsz�r �nekelt.

A d�lel�tti istentisztelet ut�n vend�gl�t�ink j�volt�b�l k�z�s eb�den vett�nk r�szt a gy�lekezet �tkez�j�ben. Sz�p, �ld�sos nap ut�n m�g vil�gosban indulhattunk vissza, Detroitba.

A k�vetkez� vas�rnap otthon folytattuk a h�laad�napot. Adakoz�sunk c�ljak�nt ez�ttal a j�v� �vi imah�z-biztos�t�s �sszeg�nek �sszegy�jt�s�t t�zt�k ki, melyet - h�la az �rnak �s a R� figyel� testv�ris�gnek - siker�lt el�rn�nk. D�lut�ni istentisztelet�nk�n az Amerikai Magyar Reform�tus Egyh�z tagjai �s elk�sz�n� lelkip�sztora: Nt. Szemesi Attila volt a vend�g�nk. A k�z�sen v�gzett szolg�latok ut�n szeretet ved�gs�get tartottunk.

Kar�csonyi alkalmaink bels�s�gesen teltek. Egyik istentisztelet ut�n k�sz�tett�k ezt a f�nyk�pet, k�z�pen �desanyja karj�ban F�r Annam�ri�val, akinek ez volt az els� kar�csonya.

Kar�csony napj�n, az istentisztelet ut�n

Az �esztend� utols� �r�it a gy�lekezetben t�lt�tt�k. Az esti istentiszteleten ez�ttal a k�rus szolg�lt a legt�bbet. Az �neksz�mok k�z�tt visszatekintett�nk az elm�lt �vre, �s k�z�sen f�lid�zt�k annak n�h�ny eml�kezetes esem�ny�t.

Az elm�lt �v utols� igehirdet�s�nek textusa M�t� 11:25-30 volt. Az �r J�zus tan�t�, majd hivogat� �s meger�s�t� szavait sokszor hallottuk az �vben. Seg�ts�get, �r�m�t �s b�kess�get k�n�lt ez�ttal is az �t k�vet�knek.

Az istentiszteletet szeretetvend�gs�g �s k�z�s j�t�k k�vette. A ping-pong versenyben a legjobbnak ez�ttal T�th Edina bizonyult, � nyerte el az 1998-as tr�fe�t.

A bibliaversenybe pedig majdnem mindenki bekapcsol�dott. Elhat�roztuk, hogy az ige megismer�s�re, a fontosabb ig�k kiv�lr�l val� megtanul�s�ra t�bb figyelmet ford�tunk az �j�vben.

�j�v napj�n az igehirdet�s a Zsid�k 13:8-16 alapj�n hangzott. Minden v�ltozik, vagy el is m�lik, de J�zus Krisztus ugyanaz marad, 1999-ben is. A 8. vers a janu�ri aranymond�sunk, melyet igehellyel egy�tt, k�v�lr�l megtanultunk: "J�zus Krisztus tegnap �s ma �s �r�kk� ugyanaz." (Zsid 13:8)

Senki sem gondolta m�g 1-�n, hogy vas�rnapra olyan nagy h� esik, hogy nem tudjuk megtartani istentiszteleteinket. De �gy t�rt�nt. Mindk�t alkalmat le kellett mondanunk. D�lut�n csak a havat h�nytuk k�z�sen, hogy az imah�z k�r�l j�rhat� legyen valamennyire a j�rda. (Ugyan�gy j�rtak a chicag�i �s a toront�i testv�reink is - mint k�s�bb hallottuk.)

H�tf�re azonban m�r javultak az uti viszonyok, s �gy d�nt�tt�nk, hogy az imahet�nket megtartjuk, �gy, ahogy azt tervezt�k is.

Imah�t "�m� mindent �jj� teszek." (Jel 21:5)

Imahet�nket ez�ttal janu�r 4-t�l tartottuk meg. Az �t esti alkalomra az alapig�ket az �kumenikus imah�t ig�i adt�k. A Jelen�sek 21:1-7 egy-egy igeverse volt a kiindul� gondolatunk minden este. A csal�di k�rben (Pap, Mik�, ifj� F�r �s Szil�gyi testv�r�kn�l) �s az imah�zban tartott �h�tatok minden alkalommal �ld�sosan teltek. Az igetanulm�nyoz�sba t�bben bekapcsol�dtak, s azut�n mindannyian im�dkoztunk.

A mindent teremt� �s �jj�tev� Isten J�zus Krisztusban vel�nk, k�z�tt�nk lakozik. Vele �s �ltala jelen van a j�v� is az �let�nkben. Nem csak elkezdte benn�nk a j�t, de folytatni is �s c�lhoz vezetni is tudja. �jsz�vets�gben �l� n�pe �let�t a helyi gy�lekezetekben form�lja. �ppen ez�rt minden alkalommal a gy�lekezettel kapcsolatos imat�m�kat v�lasztottunk.

Els� este a gy�lekezet tagjai�rt �s hozz�tartoz�i�rt im�dkoztunk, k�l�n�s hangs�llyal a gyermek�rt �s fiatalok�rt. M�sodik nap a szolg�lattev�k�rt - szem�lyek�rt �s a k�rusunk�rt. A k�vetkez� alkalommal egyr�szt az imah�zunk�rt, m�sr�szt a benne �l�-szolg�l� gy�lekezet�rt, mint egy �l� egys�g�rt, Krisztus test��rt. Negyedik este az�rt im�dkoztunk, hogy az �r adjon er�t ahhoz, hogy ebben az �vben is elv�gezhess�k k�ldet�s�nket. Van egy �j misszi�st terv�nk is, melynek ezt a c�met adtuk: Evang�liumot Minden Michigani Magyarnak (EMMM). A p�nteki ima�r�nkon pedig a hozz�nk hasonl� k�r�lm�nyek k�z�tt szolg�l� magyar gy�lekezetek�rt im�dkoztunk (Alhambra, Chicago, Cleveland (Beth�nia �s Kegyelem), Kelowna, New York, Palm Bay, Santa Monica, Toronto).

Sajnos a szok�sos k�z�s nyit� �s z�r� �nnep�lyre a reform�tus lelk�sz-csere miatt ez�ttal nem ker�lhetett sor.

Alhambra �s Santa Monica

December els� h�tv�g�t az Alhambrai Gy�lekezet�nk megh�v�s�ra Los Angeles k�rny�k�n t�lt�ttem, D�vid fiammal egy�tt - Nov�k J�zsef �s Tagai Istv�n testv�r�k, valamint a gy�lekezet vend�gszeretet�t �lvezve. 1991. j�lius�ban j�rtam el�sz�r itt, sz�vets�g�nk 84. k�zgy�l�s�n. J�, hogy a nagy t�vols�g nem v�laszt el benn�nket eg�szen, hiszen az �rban �s sz�vets�gi munk�ban egyek vagyunk. �gy n�h�ny testv�rrel az�ta t�bbsz�r is tal�lkoztam - k�zgy�l�seken, gy�lekezeti alkalmakon.

J� volt egy�tt lenni vas�rnap d�lel�tt az �rvacsorai istentiszteleten az alhambrai testv�rekkel. Imah�zuk megtelt, n�h�ny vend�g is r�sztvett az alkalmon. Az ima�r�t K�vesdi Imre testv�r vezette, aki feles�g�vel egy�tt - vend�gk�nt ugyan (Nov�k testv�rn� Magyarorsz�gon �l� sz�lei), de nagyon otthonosan �s szorgalmasan v�gzik a gy�lekezeti munk�b�l r�juk es� r�szt.

Az istentiszteleten szolg�lt a gy�lekezet �nek �s penget�s zenekara is.

A zenekarban id�sek �s gyermekek egyar�nt szolg�lnak. Az istentisztelet el�tti k�z�s �nekl�s, dics��t�s mozgat� rug�ja a Nov�k csal�d volt. A lelkip�sztort az orgon�n�l, l�ny�t a zongor�n�l l�ttam, fia pedig git�ron k�s�rte a Nov�k testv�rn� �ltal vezetett �nekeket.

Szeretettel gondolunk a testv�rekre �s v�rjuk, hogy �r�saikkal is kapcsol�djanak be m�g jobban a sz�vets�gi �s az Evang�liumi H�rn�k oldalain foly� misszi� munk�ba.

D�lut�n Forr�s Ede testv�r�k seg�ts�g�vel �tmentem a Santa Monicai gy�lekezetbe. Ez a sz�vets�g�nk legkisebb gy�lekezete. Istentiszteleteiket Ol�h Imre testv�r�k h�z�n�l tartj�k. Az �sszej�veteleket - mint egy nagy csal�dban - k�z�s eb�ddel z�rj�k. A f�nyk�p az eb�d ut�n k�sz�lt. Hi�nyzik r�la a h�ziasszony - Ol�h testv�rn�, aki a k�pet k�sz�tette, Udvarnoki testv�rn�, aki gyeng�lkedett ezen a napon �s a Kolek �s Gy�ri gyerekek.

Az �rvacsorai istentisztelet v�g�re �rkeztem meg, amelyen Gy�ri M�t�, vend�g lelkip�sztor szolg�lt. Gy�ri testv�r Magyarorsz�gon, Karcagon volt lelkip�sztor, miel�tt n�h�ny �ves tanulm�nyi �tra Californi�ba �rkezett - csal�dj�val egy�tt - az elm�lt �sszel. A Santa Monicai Gy�lekezet lelkip�sztora Vad�sz J�nos testv�r, aki ezen a reggelen egy misszi�s �ton volt, melyen az erd�lyi szolg�lat�r�l tartott besz�mol�t. (Az eb�d v�g�re az�rt � is meg�rkezett.)

Szeretettel gondolunk a Santa Monicai testv�rekre is, �ld�st, n�veked�st k�v�nva nekik. ___Herjeczki_G�za


Kulcs�r Attila: New Yorki H�rek (Az Ifj�s�gi oldalon)

Kulcs�r Zsolt: Rendhagy� Ifj�s�gi Clevelandban (Az Ifj�s�gi oldalon)


Hunter Vad�sz J�nos:

Hat h�napig t�l a magyar hat�ron - Erd�lyben, Rom�ni�ban, Szil�gys�gban (2)

A Krasznai K�rzethez tartozik a Kraszna Horv�ti Gy�lekezet. Innen n�gyen mer�tkeztek be augusztus 30-�n. Mind fiatalok, komoly �rdekl�d�st mutatva a Biblia tanulm�nyoz�s ir�nt. Itt id. S�t� �rp�d testv�r a vezet�. �ldott ima�rai alkalmakon vettem r�szt itt. Vend�gszeretet�k szint�n p�ldamutat� volt.

Magyarkecelen is van egy kis gy�lekezet, szint�n a krasznai k�rzet gondoz�s�ba tartozik.

Legt�bbet a Krasznai Gy�lekezetben szolg�ltam, amelynek t�bb mint h�romsz�z tagja van. Ez egy �l�, eleven gy�lekezet, nagy ifj�s�ggal, sok gyermekkel. (A szil�gys�gi gy�lekezetekben kev�s olyan csal�d van, ahol h�romn�l kevesebb gyermek lenne. Olyan csal�d is van, ahol tizenk�t gyermek van �s mind gy�lekezetbe j�r.) Az ifj�s�g viselked�s�re nagyon komolyan �gyelnek. Kir�ndulni csak a pr�dik�torral, vagy felel�s gy�lekezeti munk�ssal mehetnek. A csal�dokban sok helyen teljesen el�t�lik a telev�zi� haszn�lat�t. Magyarorsz�gi, vagy amerikai szemmel n�zve ez t�l t�rv�nyesked�, de eddig m�g a szil�gys�gi gy�lekezetekben szinte egy�ltal�n nem k�rd�s az ifj�s�g k�z�tt a k�b�t�szerek haszn�lata, vagy a tizen�ves l�nyok terhess�ge. A h�zass�gi v�l�sok sz�ma szinte z�r�.

M�g a teljes nyugati elvil�giasod�s elker�lte az itteni gy�lekezeteket �s hissz�k, a j�v�ben is. A Krasznai Gy�lekezetnek kb. 60 tag� �nekkara �s 40 tag� f�v�s zenekara van. A 35 tag�, szinte teljesen tizen�vesekb�l �ll� penget�s zenekara szint�n sz�p szolg�latot v�gez.

A h�tk�znapi �sszej�veteleken megjelen�k l�tsz�m�t nagyban befoly�solja a mez�gazdas�gi munk�k id�ny jellege. Vas�rnap d�lel�tt a gy�lekezet tagjainak nagyr�sze m�r az ima�r�n jelen van, �s im�dkozik. Az ima�r�t �gy fiatal, mint id�s testv�rek j�l felk�sz�lve vezetik. Vas�rnapi iskolai oszt�ly csak a k�z�piskol�s kor el�ttiek r�sz�re van. Igen hasznos lehetne a k�z�piskol�sok �s az a f�l�tti, id�sebb koroszt�lyok sz�m�ra, ha kisebb csoportokban foglalkozn�nak az Ig�vel.

Vas�rnap este, illetve d�lut�n �tkor kezd�dik az istentisztelet. Az igehirdet�s el�tt k�l�nb�z� szolg�latok, �nekkari, zenekari sz�mok hangzanak el. Este a karzatok is ig�nybe vannak v�le. Akkor j�nnek a legt�bben.

A s�t�n t�madja ezt a gy�lekezetet is, mert �l, vannak bels� probl�m�k. El�g sok az �rvacsor�t�l eltiltott tagok sz�ma. A gy�lekezet igyekszik a rendet, a k�z�ss�g lelki tisztas�g�t megtartani, �s gyakorolja a helytelen�l viselked�k megfegyelmez�s�t. Nagyon sz�p imah�zat �p�tettek. Az alagsora m�g nincs teljesen k�sz. A tagok t�bbs�ge nagyon sok anyagi �ldozatot hozott. Jelenleg a pr�dik�torlak�s �jj��p�t�s�n dolgoznak, ami az �lland�an emelked� �p�t�anyag �rak miatt komoly anyagi terhet jelent a gy�lekezetnek.

Augusztus 30-�n az �r abban a kegyelemben r�szes�tett, hogy 11 krasznai �s 4 horv�t-krasznai testv�rt bemer�thettem, - t�bb h�napos bibliai el�k�sz�t�s ut�n.

Ezek a fiatalok t�lnyom� r�szben a tavaszi evang�liz�l�sokon, vagy ifj�s�gi t�borokban d�nt�ttek az �r J�zus mellett. �nr�m az igei el�k�s�t�s �s bemer�t�s jutott. Ezeknek a fiataloknak a lelkip�sztor n�lk�li gy�lekezetben (3 �ve nincs lelkip�sztoruk) nagyon fontos lenne az igei tanulm�nyokban val� komoly, folyamatos r�szv�tel. Im�dkozzunk, hogy az �r rendelje ki a krasznai �s a t�bbi p�sztor n�lk�l �l� erd�lyi gy�lekezetnek a megfelel� lelkip�sztort.

Ottl�tem alatt volt alkalmam 5 menyegz�n �s 3 temet�sen r�szt venni �s 7 gyermeket bemutatni az �rnak - k�l�nb�z� gy�lekezetekben.

Legyen Istennek h�la az�rt, hogy az elm�lt �vek politikai neh�zs�gei ellen�re volt �bred�s, h�s�g Istenhez �s a helyi gy�lekezethez az erd�lyi testv�rek k�z�tt. Rem�nys�g�nk, hogy a megv�ltozott k�r�lm�nyek miatt ez tov�bbra is �gy lesz.

Helytelen dolog b�r�latot mondani k�l�nb�z� orsz�gokben �l� magyar baptist�k helyi szok�sai, viselked�se felett an�lk�l, hogy ott �ln�nk �s az � cip�j�kben j�rn�nk. �letem egyik fel�t Magyarorsz�gon t�lt�ttem, - r�szben 1956 el�tt, r�szben 1990 ut�n. Az Egyes�lt �llamokban is megismertem a magyar baptista testv�reket, �s ha csak 6 h�napig voltam is is Erd�lyben, semmi k�r�lm�nyek k�z�tt nem form�lhatok jogot a b�r�latra. Minden�tt megtal�lhat�k az Ig�hez, az �r J�zus Krisztushoz ragaszkod� testv�rek �pp �gy, mint a n�vleges, k�z�mb�s egy�nek.

Sok megpr�b�ltat�s, k�ls�-bels� k�zdelem ellen�re a j� Isten a gy�lekezeteket megtartotta �s megtartja, am�g azok a l�lekment�s szolg�lat�ban, a tagok lelki t�pl�l�s�ban igyekeznek engedelmeskedni Isten akarat�nak.

Lelkip�sztoraink nagyr�sze igen neh�z anyagi k�r�lm�nyek k�z�tt �l. Egy erd�lyi lelkip�sztor havi fizet�s�b�l kb. n�gyszer t�ltheti fel benzinnel a kocsij�t. �hezni�k nem kell, mert a lelkip�sztori szolg�lat mellett nagyon kem�nyen dolgozva a h�zt�ji gazd�lkod�sban termelt �lelmet az �llam m�r nem veszi el. De kocsi n�lk�l a nagy k�rzetekben eredm�nyesen szolg�lni igen neh�z. Nagyon fontos, hogy a nyugaton �l� testv�ris�g im�dkozva �s anyagi �ldozatot hozva seg�tsen amiben csak lehet az erd�lyi �s magyarorsz�gi misszi�ban szolg�l�knak.

Minden�tt, ahol szolg�ltam, a testv�rek minden t�l�k telhet� seg�ts�get megadtak. Vend�gszeretet�k, az �r J�zus Krisztusban val� testv�ri szeretet�k minden elv�r�st fel�lm�lt �gy a helyi gy�lekezetekben, mint az orsz�gos k�zponti vezet� testv�rek hat�sk�r�ben.

H�l�s vagyok az �rnak, hogy megengedte, hogy a misszi�ban szolg�lhattam a magyarok k�z�tt. �gy eg�szs�gileg, mint anyagilag gondunkat viselte. H�l�s vagyok az �rnak feles�gem�rt, aki n�lk�l nem tudtam volna a feladatokat elv�gezni. �, ha nem is az els� sorban, de mind�g �ppolyan fontos szolg�latokat v�gzett, mint amit az �r r�m b�zott.

J�v�nk Isten kez�ben van, � nyit �s csuk be kapukat a szolg�lati lehet�s�gekre. A nyugd�jas kort el�rt�k, de a szolg�latokat nem hagytuk abba. Jelenleg a Santa Monicai Gy�lekezetben szolg�lunk, ahol imm�r 26. �ve k�sz�tj�k a magyar nyelv� r�di�s szolg�latokat is az �r kegyelm�b�l.

K�sz�nj�k az �r ut�n a kedves testv�reknek, hogy im�ikkal �s anyagi �ldozatukkal vel�nk egy�tt v�gezt�k a nagy misszi�s parancsban r�nk b�zott feladatot.

"Menjetek el teh�t, tegyetek tan�tv�nny� minden n�pet..., megkeresztelve �ket az Aty�nak, a Fi�nak �s a Szentl�leknek nev�ben, tan�tva �ket, hogy megtarts�k mindazt, amit �n parancsoltam nektek; �s �me, �n veletek vagyok minden napon a vil�g v�gezet�ig." (M�t� 28:19-20)

a lap elej�re


A vas�rnap megszentel�s�r�l

�sai�s 58:13 szerint az �r napja gy�ny�r�s�ges, szent �s dics�s�ges.
Mit tehetn�nk annak �rdek�ben, hogy val�ban az lehessen sz�munkra is? Hogyan szentelhetj�k meg a vas�rnapot?

Az �jsz�vets�gi id�k gy�lekezete sz�m�ra a vas�rnap - az �r J�zus dics�s�ges felt�mad�s�nak eml�knapja - t�lti be azt a szerepet, amit a szombat jelentett az �sz�vets�gi n�p sz�m�ra. A vas�rnap megszentel�se az �r J�zushoz tartoz�sunk egyik l�that� jele.

Hogyan telnek a vas�rnapjaid, kedves olvas�m? Ne gondold, hogy csak pihen�sre van sz�ks�ged! Az �rral val� k�z�ss�gre m�g ann�l is jobban. �jsz�vets�gi n�p�nek aj�nd�kul adta az �r a vas�rnapokat, a gy�lekezeti alkalmakat. Hat�rozd el, hogy ebben az �vben megtartod, megszenteled, �r�mmel fogadod a vas�rnapokat. Tapasztalni fogod, hogy a vas�rnapok felt�madt �s �l� Ura - d�nt�sedre v�laszul - meggazdag�tja �letedet, adni fog �r�m�t, b�kess�get, �j testi �s lelki er�t, egy eg�sz h�tre val�t. (HG)


L�szl� Imre:

AMA NEMES HARCOT MEGHARCOLTAM
2. A harcos fegyverei

Az els� r�szben arr�l olvashattunk, hogy milyen szem�lyis�g is a gy�zelmes hitharcos. Meg�rtett�k bibliai p�ld�kb�l, hogy a gy�zelembe vetett hit, a bizalom a vez�rben, a teljes harck�sz�lts�g, az ellens�g m�dszereinek ismerete �s v�g�l, de nem utolj�ra az engedelmess�g azok a tulajdons�gok, melyek birtok�ban nem csak a k�zdelem a mi�nk, hanem a gy�zelem is. Most vizsg�ljuk meg – kiz�r�lag gyakorlati oldalr�l – a harcos fegyverzet�t. Mert igaz ugyan, hogy D�vid a teljesen felfegyverzett G�li�tot legy�zte a Seregek Ur�nak erej�vel, de ne feledj�k, hogy m�g � is vitt mag�val fegyvereket – nevezetesen �t sima k�vecsk�t. A helyesen megv�lasztott fegyver a Seregek Ur�nak erej�vel a biztos gy�zelmet hozza el nek�nk.

Az Ef�zusi lev�l 6. r�sz�ben felsorolt fegyverek egyike AZ �DV�SS�G SISAKJA. Nos, ezzel a leg�rz�kenyebb r�sz�nket, azt az okoskod� fej�nket kell, vagy kellene v�den�nk. Sajnos sok h�v� embert, ha megk�rdezn�nk, hogy vajon ha ma �jjel elj�nne az �r J�zus, akkor vele mi t�rt�nne? -- valami �lszent, al�zatoskod�, legjobb esetben bizonytalankod� feleletet kapn�nk, ilyeneket: "Nem lehet azt biztosan tudni, testv�r…" vagy: "�n olyan gonosznak �rzem sokszor magam…" esetleg: "rem�lem…, tal�n…, bizony�ra…" J�zus Krisztus azt mondja M�rt�nak, hogy aki hisz benne, az nem l�t hal�lt, hanem �ltalment a hal�lb�l az �letre. P�l azt mondja - szigor�an m�lt id�ben -, hogy meghaltatok, �s a ti �letetek el van rejtve Krisztussal egy�tt az Istenben. Induljunk h�t �gy a gy�zelmes csat�ba, hogy tudjuk: �let�nk legnagyobb k�rd�s�t m�r megv�laszolta Isten. Nem lesz, hanem VAN �dv�ss�gem, kegyelemb�l �s hit �ltal. Ez a sisak vegye k�r�l gondolatvil�gunkat, amikor szorong�s, f�lelem vagy bizonytalankod�s t�mad benn�nk. Mert ne feledj�k: a h�s nem olyan ember, aki soha nem f�l, hanem olyan valaki, aki le tudja gy�zni a f�lelm�t. Mert felt�tlen b�zik vez�r�ben, a gy�zelemben, a fegyvereiben.

A m�sik rendk�v�l fontos v�dekez� fegyver A HITNEK PAJZSA. Itt is szeretn�nk hangs�lyozni egy fontos dolgot: a pajzs nem a gy�v�k eszk�ze, akik rettegve b�jnak m�g�. A pajzs egy fontos taktikai eszk�z, harcieszk�z, amely m�g� egyr�szr�l t�nyleg az�rt h�z�dik a harcos, hogy v�dje mag�t. De ugyanakkor onnan, a pajzs ny�jtotta biztons�g nyugalm�b�l fontolja meg a k�vetkez� l�p�s�t, ami tal�n a d�nt� t�mad�s lesz. A hit pajzsa egy nagyon fontos dolgot jelent: hiszek, teh�t elfogadom Krisztus gy�zelm�t. �rts�k meg j�l: a gy�zelmet m�r J�zus Krisztus a kereszten kiv�vta, ezzel a biztos tudattal �llhatunk ellene a s�t�n t�zes nyilainak. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha t�mad a s�t�n, t�zes nyilakkal l�v�ld�z, az �rz�kis�g, a testiess�g, az ir�gys�g, a k�v�ns�gok vagy f�lt�kenys�g nyilait k�ldi r�d, akkor valld meg - hangos sz�val -, hogy J�zus Krisztus gy�zedelmes �r. �s az � diadalmas nev�vel �llj ellene az �rd�gnek, parancsolj t�voz�st a tiszt�talan lelkeknek, - megl�tod majd, hogy elfutnak t�led.

Az egyik legink�bb elhanyagolt fegyver AZ IGAZS�G MELLVASA, m�s ford�t�s szerint a megigazul�s mellvasa. A t�mad�, a s�t�n egyik legvesz�lyesebb fegyvere az, amikor azzal t�mad, hogy l�m, milyen b�n�s vagy, m�r megint v�tkezt�l. �s el�nk hozza azt, amit tegnap, a m�lt h�ten, az elm�lt �vben m�r megbocs�jtott �s elfelejtett Isten. V�dd a sz�vedet az igazs�g mellvas�val, ne szorongj, mert b�neid m�r meg vannak bocs�jtva. A Teol�gia tudom�nya �gy fogalmaz: A megigazul�s az az isteni kijelent�s, melyben Isten a megt�rt, megv�ltott b�n�st igaznak nyilv�n�tja. �rts�k meg j�l: Isten egyszer�en kijelenti egy magamfajta nyomorultr�l, hogy : "M�t�l fogva ez az ember az �n szememben, az �n t�zl�ng tekintetem el�tt igaz." Ekkora ereje van J�zus Krisztus golgotai v�r�nek. �lj�nk vele, haszn�ljuk gyakorlatban: ha t�mad a k�s�rt�, �s a m�ltadb�l hozza el� a b�neidet, akkor �lljunk el� b�tran, hiszen ott van rajtunk az igazs�g mellvasa, �s mondjuk szem�be a t�mad�nak: T�vozz s�t�n, a J�zus nev�ben. Az �n b�neim m�r meg vannak bocs�jtva, a golgotai v�r itt van a sz�vemen ! �s megtapasztaljuk majd naponta ennek erej�t.

Azt is parancsolja P�l apostol, hogy �vezz�tek fel magatokat IGAZLELK�S�GGEL! Igen, tudo- m�sul kell venn�nk, hogy Isten maga a tisztas�g, n�la nincsenek hamis, sunyi �s alattomos dolgok. A m�sik becsap�sa, a hazugs�g – a s�t�n eszk�zt�r�ba tartozik, hiszen � nem csak hazudik, hanem egyszer�en � minden hazugs�g atyja. Piszkos k�zzel nem lehet a szents�gekhez hozz�ny�lni. Tiszt�talan sz�nd�kkal nem lehet Isten szent �gy��rt harcolni. Ha ott van a sz�vemben a saj�t szem�lyem felemel�s�nek v�gya, ha az�rt mondok egy �g�t, hogy a m�sikat megal�zzam, hogy megmutassam, hogy �n vagyok a tud�sabb, - nem is kell tov�bb sorolnunk. Tele van ez a vil�g "sunyi, alattomos kereszty�nekkel," akik nem is m�lt�ak erre a n�vre, mert sz�nd�kaik s�t�tek. Sz�jukb�l l�tsz�lag �ld�s j�n, a sz�sz�kre - m�g baptista sz�sz�kre is – nagy bibli�val mennek fel, s ha csak a szolg�latukat hallgatjuk, minden szavuk igaz. De a sz�nd�k s�t�t. Mert magukat akarj�k mutogatni, az a l�nyeg, hogy �ket hallgass�k az emberek. Vigy�zzunk, testv�rek, hogy ott legyen derekunkon az igazlelk�s�g �ve. Gyakorlatban ez olyasf�l�t jelent, hogy ha fel�llsz szolg�lni, elmondani egy bizonys�gt�telt, �nekelsz vagy k�ltem�nyt mondasz, akkor k�rd az Urat tudatosan: Uram, tiszt�tsd meg a sz�nd�kaimat, �lj meg bennem minden magam–mutogat�st. A te nevedre, egyed�l a te szents�ges nevedre sz�lljon a dics�s�g! �s int�s, fedd�s el�tt is k�rj�k az igazlelk�s�get, hogy ne az �n �tni, lesz�molni–akar�som vezessen az int�sben, hanem val�ban Isten kibesz�lhetetlen ment� szeretete!

Egy kimondott t�mad� fegyver is van a hitharcos kez�ben, s ez A L�LEK KARDJA, Isten besz�de. Nagyszer� dolog az, hogy t�mad� fegyvert adott Isten, de vigy�zzunk: ezzel nem szabad egym�s ellen harcolnunk. Nem arra val� az Isten besz�de, hogy egy vit�ban legy�zzem testv�remet, vagy �ppen bar�tomat, hanem egyebekre. J�zus Krisztus Isten besz�d�vel, az Ig�vel harcolt a s�t�n ellen, hiszen minden k�s�rt�s�re �gy kezdte a v�laszt: meg van �rva…Az ig�vel meggy�zhetem t�rsamat, de nem lehet c�lom a legy�z�se. Nem k�vet el hib�t a h�v� ember akkor, ha egy besz�lget�sben, egy testv�ri �r�n, az el�lj�r�k k�zt vagy �ppen gyermeknevel�sben az ig�hez fordul. Nem csak tan�cs�rt, hanem �gy, hogy �ppen az ig�t id�zi egy k�rd�s megvil�g�t�s�n�l. De a sz�nd�k legyen tiszta. Az ige, a kard f�lelmetes fegyver lehet, hiszen elhat az �zeknek megoszl�s�ig, �s eg�szen m�ly sebet tud okozni. Olyan sebet is, amibe belepusztulhat az ember, de olyant is, ami kiv�gja a b�n m�ly gy�ker�t, hogy azt�n elindulhasson a csod�latos gy�gyul�s. Balk Margit n�nit, a dr�ga, �tadott �let� id�s misszion�riust sokan ismerik. T�le kaptuk �let�nk egyik legnagyszer�bb tan�cs�t. Azt mondta kedves, meleg mosollyal b�cs�–tan�csk�nt az elm�lt �vben: "Kedveseim, mindenek felett: �ljetek t�bb ig�vel!" Figyelj�k meg j�l: Ez nem egyszer�en annyi, hogy olvassunk t�bb bibli�t. Hanem �lj�nk az ig�vel. Sebezzen, ha akar, hogy azt�n gy�gy�thasson az �r.

V�g�re maradt egy f�lre�rtett fegyver: A B�KESS�G EVANG�LIM�NAK K�SZS�GE, mint saru. Nagyon sok h�v� ember ez alatt egy �lland�, l�zas tev�kenys�get �rt, �s hozz� kapcsol�dik egy �r�k lelkiismeret furdal�s, mert ugye �jjel �s nappal nem hirdetem a b�kess�g evang�lium�t. Figyelj�k meg j�l, hogyan fogalmaz az apostol: a b�ke evang�lium�nak k�szs�ge az, amit parancsol. Vagyis az, amit �sai�s �gy fogalmaz: keze �rny�k�ban, a keze �gy�ben rejtett el engem. Az asztalos nem f�r�szel �lland�an, �s a seb�sz sem oper�l megsz�llottan reggelt�l estig. De ott van keze �gy�ben a szersz�m, hogy ha kell, akkor b�rmelyik pillanatban haszn�lhassa. A haszn�lhat� hitharcos nem ny�zs�g, tesz–vesz �s rohan �lland�an. Ellenkez�leg: nyugodt, b�kess�ges sz�vvel �nekel, pihen, mert tudja: b�rmelyik pillanatban sz�l�thatja a Vez�r, �s akkor k�szen �ll az indul�sra. Ak�r evang�liumot hirdetni is elmegy, ha kell. L�zas tev�kenys�g helyett ink�bb t�ltse el sz�v�nket ez az al�zatos, de m�gis er�t sug�rz� k�szenl�ti �llapot.

Az apostol nem sorolja a fegyverek k�z� az im�ds�got, de a harcosnak sz�l� tan�t�st ezzel fejezi be. Mert fontos a harcos bizalma, fontos a harck�sz�lts�g, a remek fegyverek. De mindenek felett �ll a legf�bb k�vetelm�ny: Legyen a katona �lland�, meghitt �s bens�s�ges kapcsolatban a Vez�r�vel. �s az im�ds�g az a csatorna, melyen �t a harcos elmondhatja Ur�nak f�jdalmait, panasz�t vagy �r�m�t, - �s amin kereszt�l maga az �r, a diadalmas vez�r v�laszol. Nem k�ld�nc�k�n kereszt�l, hanem szem�lyesen. Nem csak szavakat mond, hanem k�zli erej�t, biztat�s�t. A katona pedig innent�l kezdve m�r nem egyszer�en harcos, hanem h�s. Mert tudja, �s �rzi hogy a Szentszellem �ltal szem�lyesen �s �lland�an ott van mellette maga a gy�zelmes Vez�r, a Kir�lyoknak Kir�lya �s az Uraknak Ura. Utols� gyakorlati tan�cs a harcosoknak �s leend� hith�s�knek: Reggelenk�nt, �bred�s ut�n, els� gondolat-villan�skor m�r k�rj�k a Gy�zelmes Urat, a Vez�rt, hogy Szentlelk�vel �jra t�lts�n be benn�nket. �s akkor mi�nk a gy�zelem.

a lap elej�re


Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3