EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

1999. AUGUSZTUS.  

A 92. K�ZGY�L�SEN ELHANGZOTT ELN�KI JELENT�S:

"EL�L �S H�TUL K�R�LZ�RT�L ENGEM �S F�L�TTEM TARTOD KEZEDET!" (Zsolt 139:5)

Kedves testv�reim az �r J�zus Krisztusban!

Sz�vets�g�nk 92. K�zgy�l�s�n szeretettel k�sz�nt�k minden jelenlev�t. Merem hinni, hogy mennyei Aty�nk k�l�nlegesen meg fogja �ldani r�sz�nkre ezt a testv�ri egy�ttl�tet. Mivelhogy kevesebb, mint hat h�nap v�laszt el az ezredfordul�t�l, ez a mostani lesz az utols� K�zgy�l�s�nk a 20. sz�zadban.
 
Szeretettel k�sz�nt�m Cleveland Magyar Baptist�it, akikkel egy�tt �nnepelj�k a Magyar Baptista Misszi� 100. �vfordul�j�t! Am�g Istennek azon tetteire eml�kez�nk, amelyeket n�p�nk �let�ben, ebben a v�rosban cselekedett, sz�v�nket t�ltse be a h�la, �s k�sztessen a Szentl�lek, hogy �let�nket �jb�l odaszentelj�k Istennek szolg�lat�ra. K�sz�netet mondok a helyi testv�ris�gnek K�zgy�l�s�nk megszervez�s��rt, az �ldozatos munk�juk�rt, a vend�gszeretet�rt, melyn�l fogva testv�reink sz�ve �s otthona egyar�nt nyitva van sz�munkra, hogy boldogan �nnepelj�nk egy�tt. �ldja �s jutalmazza meg az �r b�s�gesen minden f�radoz�suk�rt.
�dv�zl�m Sz�vets�g�nk �s a helyi Gy�lekezet megh�v�s�t elfogad� kedves vend�geinket:
 
- Dr. DAVID LEE testv�rt, az SBC - NAMB eln�k�nek megb�zottj�t.
- Dr. GERZSENYI L�SZL� testv�rt - Budapest - Magyarorsz�gr�l.
- M�SZ�ROS K�LM�N lp. testv�rt - Sz�kesfeh�rv�r - Magyarorsz�gr�l.
- KIR�LY TIBOR lp. testv�rt - Szil�gyballa - Erd�lyb�l. Kir�ly testv�r a Rom�niai Magyar Baptista Sz�vets�g�t k�pviseli, mint aleln�k.
 
Isten �ld�s�t k�v�njuk minden k�z�tt�nk lev� vend�g sz�m�ra! Az �r seg�tsen mindannyiunkat, hogy N�ki szolg�ljunk �s egym�s hite �ltal �p�lj�nk.
Ebben az eltelt �vben is megtapasztaltuk, �s boldogan bizonys�got tesz�nk arr�l, hogy az �r megoltalmaz� kegyelm�vel k�r�l vett minket. Biztatott, v�dett �s vezetett neh�z feladataink elv�gz�s�ben.

VEZ�RGONDOLATUNK: "JELEN�NK �S J�V�NK - A hit sz�p harca," h�v� �letvitelt, gyakorlati gondolkoz�st s�rget. Ezt csak meger�s�ti az a bizonyoss�g, hogy Isten szeretettel k�r�lz�r �s sz�ntelen f�l�tt�nk tartja �ldott kez�t. B�rmit is hozzon a holnap, az ezredfordul�, �gy biztons�gban vagyunk. Ez a jelen biztos alap a j�v�re is!

Sz�vets�g�nk munk�ja a szok�sos m�don t�rt�nt. Nem j�tt k�zbe olyan akad�ly, amely megg�tolt volna munk�nk v�gz�s�ben.

A P�nz�gyi, a Misszi� �s Irodalmi Bizotts�g, valamint a V�grehajt� Bizotts�g egyet�rtve, h�s�gesen v�gezte munk�j�t. Megtartottuk �vk�zi Gy�l�s�nket, amelyre m�rcius 4-7 k�z�tt ker�lt sor Palm Bay, Florid�ban, a Bethesda Otthonn�l. �r�mmel jelenthetem, hogy egyet�rt�s �s szeretet uralja tan�cskoz�sainkat.

A N�SZ�VETS�G h�s�gesen v�gezi munk�j�t sz�vets�g�nkben. J� p�ldaad�ssal el�l j�r, amit mi f�rfi testv�rek is b�tran k�vethet�nk. Munk�jukat misszi�s buzg�s�g �s �ldozathozatal jellemzi.

A F�RFISZ�VETS�G munk�ja ink�bb az �vi K�zgy�l�s alkalmaira korl�toz�dik. T�rt�nt ugyan �jabb kezdem�nyez�s, �s rem�lj�k, hogy a j�v�ben tov�bbjut�sr�l is besz�molhatunk.

A LELKIP�SZTORI SZ�VETS�G�NK sok feladattal �ll szemben. Igaz�ban m�g nem tudott belelend�lni, azonban nagy rem�nys�ggel n�z�nk a j�v� fel�, �s im�dkozva k�rj�k Isten vezet�s�t. J�zus, a F� P�sztor legyen nek�nk seg�ts�g�nkre ebben a felel�ss�gteljes, szent szolg�latban.

IFJ�S�GI SZ�VETS�G�NK a legakt�vabbnak �s �letk�pesebbnek mutatkozik. A tavaszi �s �szi Tal�lkoz�ikat �vente megtartj�k, k�l�nb�z� gy�lekezetekben. Minden �vben, j�lius els� vas�rnapj�n, �s az el�tte lev� h�tv�g�n megtartj�k a T�bornyit� alkalommal a NY�RI KONFERENCI�JUKAT, ezzel egy id�ben, k�t�venk�nt esed�kes tiszt�j�t�st is. A m�lt ny�ron Color�d�ban tartottak egy hetes konferenci�t, amely testi-lelki fel�d�l�st hozott. Ennek �ld�sos volta letagadhatatlan! Meg�jul�sokr�l, d�nt�sekr�l, lelki feloldoz�sokr�l tett bizonys�got a r�sztvev�k nagy r�sze. T�mogassuk �s b�tor�tsuk ifjainkat munk�juk v�gz�s�ben!

PALM BAY-ben k�tszer is alkalmam volt szolg�lni a Gy�lekezetben.
- Okt�ber 17-18-�n Rev. Barton Brown lelkip�sztor b�cs�zott a gy�lekezett�l. Eg�szs�gi okokb�l kellett f�lmondja a lelkip�sztori szolg�latot. Meghat� �s kedves alkalom volt.
- M�rcius 4-7 k�z�tt �vk�zi Gy�l�s�nket tartottuk meg.
 
EUR�P�BAN, Magyarorsz�gon �s Erd�lyben j�rtam k�tszer.
- November 17. �s december 3 k�z�tt a Magyar Baptista Vil�gsz�vets�g bejegyeztet�se �gy�ben tan�cskoztunk Budapesten. Isten kegyelm�b�l beind�tottuk ekkor a bejegyeztet�st.
- M�jus 6-8 k�z�tt Erd�lyben, Nagyb�ny�n k�pviseltem Sz�vets�g�nket a Rom�niai Magyar Baptista Sz�vets�g IV. V�laszt� Kongresszus�n. Ugyanekkor a Magyar Baptista Vil�gsz�vets�g eln�ks�ge is tan�cskozott. �j eln�k�t v�lasztottunk Dr. Alm�si Mih�ly testv�r szem�ly�ben.

Most m�r �r�mmel k�z�lhetem a j� h�rt, hogy j�niusban megt�rt�nt a Magyar Baptista Vil�gsz�vets�g hivatalos bejegyeztet�se Budapesten. Dr. Alm�si Mih�ly eln�k testv�r k�z�lte a h�rt fax �ltal. Istennek legyen h�la, a sok f�radoz�s nem volt hi�ba.

Foly� �v janu�r 26-27-�n Atlanta, Georgia-ban j�rtam. Az SBC - North American Mission Board eln�ke, Dr. Robert E. "Bob" Reccord h�vott az Etnikus csoportok eln�keivel tartott tan�cskoz�sra. M�ly, lelki t�ltet� tan�cskoz�s volt. Kapcsolataink fejl�d�s�t bizony�tja az is, hogy Dr. David Lee testv�r ott volt a Palm Bay-ban tartott tan�cskoz�sunkon �s most is itt van, mint Bob Reccord testv�r megb�zottja, �s hallani fogjuk igei �zenet�t �s tan�csait.

M�rcius 13-�n Kelown�ban voltam, Kanad�ban. CSEREPKA J�NOS nyugalmazott lelkip�sztor-misszion�rius testv�rt h�vta haza az �r. R�szt vettem a temet�si istentiszteleten �s szolg�ltam Isten vigasztal� �zenet�vel. CSEREPKA testv�r 80 �ves korban tette le a v�ndor botot, �s k�lt�z�tt haza, hogy �r�kre elh�v� �s megb�z� Ur�val legyen. Az �r legyen az �zvegyen maradt testv�rn�, Dr. Cserepka Margit gondvisel�je �s er�s�t�je. Isten ir�nti h�la van sz�v�nkben a Cserepka h�zasp�r�rt. Testv�r�nk t�voz�sa nagy vesztes�g sz�vets�g�nkre.

Dr. Herjeczki G�za, sz�vets�g�nk aleln�ke, a tavaszon munk�ba �ll�totta Dr. Fazekas L�szl� testv�rt, a Cleveland Beth�nia Baptista Gy�lekezetben, t�rs p�sztork�nt Zeffer B�la lelkip�sztor mell�. K�s�rje Isten �ld�sa testv�r�nk munk�j�t a gy�lekezetben �s azon k�v�l.

MISSZI�MUNK�NK sz�lesk�r� �s sokr�t�! Lelki munk�sokat r�szes�t�nk anyagi t�mogat�sban, valamint misszion�riusokat, lelkip�sztorok �zvegyeit stb. M�jusban a Kolozsv�ri Magyar Baptista Teol�gi�t seg�tett�k �p�let �s telek v�s�rl�sukban. T�mogatjuk Ifj�s�gi Sz�vets�g�nket is! Az �r ind�tsa sz�v�nket a misszi�munka tov�bbi t�mogat�s�ra!

Im�dkozzunk gy�lekezteink lelkip�sztorai�rt, lelkimunk�sai�rt! Szeretettel, meg�rt�ssel �s im�ds�gainkkal t�mogassuk �ket, hogy h�s�gesen v�gezhess�k a szent munk�t n�p�nk �dv�re, gy�lekezeteink �p�l�s�re.
Kedves lelkip�sztor testv�reim! Sz�njuk oda Istennek �let�nket �jb�l, hogy mennyei er�vel, a L�lek kenet�vel v�gezhess�k a szent szolg�latot, krisztusi lelk�lettel! Hordozzuk egym�s terheit! Ne adjuk fel a harcot, b�rmilyen er�vel tombol ellen�nk a S�t�n! J�zus� a gy�zelem!

JELEN�NK �s J�V�NK mindannyiunknak kiv�lts�gr�l besz�l �s szent felel�ss�get dikt�l. Nem vagyunk sokan, de egyet�rtve sokkal t�bbet tehet�nk a j�v�ben, mint eddig.

MISSZI�MUNK�NK sokf�le akad�lyba �tk�zik! A k�z�mb�ss�g, lelki meglankad�s, egyet�rt�s hi�nya, valamint az �letet, csal�dot �s k�z�ss�get is t�mad�, megront� b�n�k! Mindezeket le kell gy�zn�nk! A hit sz�p harca �ltal biztos a jelen�nk �s a j�v�nk! Mindig sz�m�thatunk az �rra, aki f�l�tt�nk tartja oltalmaz� kez�t.

INDULJUNK ma, a j�v�be tekintve, egy�tt az �rral! Szolg�ljuk �t hal�lig tart� h�s�ggel, fi�i m�lt�s�ggal.

Megk�sz�n�m a testv�rek bizalm�t, seg�ts�g�t �s meg�rt�s�t. Az �r legyen tov�bbra is Sz�vets�g�nk �s mindannyiunk �riz� P�sztora!

Testv�ri szeretettel, Kulcs�r S�ndor, eln�k

K�pes besz�mol� a k�zgy�l�sr�l (helysz�ke miatt itt csak 1 k�pet k�z�lhet�nk. A lap pap�r v�ltozat�ban t�bbet is.)

A 92. K�zgy�l�s v�g�n, szombat d�lben, az imah�z el�tt, a r�sztvev�k k�z�ps� csoportja

Cs�t�rt�k estefel�, amikor meg�rkezt�nk a Stickney Avenu-i imah�zhoz, a parkol�ban m�r vagy harmincan besz�lgettek. A lelkip�sztor �rtekezlet �s a pizza vacsora ut�n a V�grehajt�-, a Misszi�- �s a P�nz�gyi bizotts�g tartotta meg gy�l�s�t. Rem�nys�ggel v�rtuk - legt�bben clevelandi testv�reink csal�di k�r�ben t�ltve az �jszak�t - a m�snap kezd�d� nagy tal�lkoz�t.

P�nteken reggel meg is kezd�d�tt, s azt�n az el�re megh�rdetett program szerint folytat�dott a 92. K�zgy�l�s. Jelen�nk �s j�v�nk k�rd�seire ir�ny�tott�k figyelm�nket a besz�mol�k �s az igei szolg�latok is. Az eln�ki, a titk�ri �s a szerkeszt�i jelent�sek elhangz�sa �s elfogad�sa ut�n egy angol nyelv� igehirdet�s z�rta a d�lel�tt�t.

Az els� k�p�nk Rev. Denzel Alexander igehirdet�se el�tt k�sz�lt. Mellette Szab� Istv�n �s Kulcs�r S�ndor.

Eb�d ut�n a Misszi�-, majd a P�nz�gyi Bizotts�g eln�k�nek jelent�se k�vetkezett. A P�nz�gyi Bizotts�g besz�mol�ja sor�n Kish Ern� testv�r el�terjesztette az Otthon elad�s�val kapcsolatos javaslatot, mely egy�ttal a V�grahajt� Bizotts�g javaslata is. A Sz�vets�g�nk �let�nek, szolg�lat�nak �vtizedek �ta l�nyeges r�sz�t k�pez� Otthon sors�val kapcsolatosan t�bb hozz�sz�l�s is elhangzott. Azut�n a K�zgy�l�s nagy t�bbs�ggel az elad�st mellett szavazott. M�sodik k�pen balr�l: Drescher Lajos, Kish Ern� �s Kulcs�r S�ndor.

P�ntek d�lut�n k�l�n tartott�k konferenci�jukat a n�k, a f�rfiak �s a fiatalok. Rem�lem hamarosan kapok r�luk besz�mol�t.

Harmadik k�p�nk a tiszts�gvisel�k beiktat�s�t id�zi el�nk. Megbizat�sa ez�ttal csak 6 testv�rnek j�rt le, nagyr�sz�k �jrav�laszthat� volt. A kor�bban �s az ez�ttal megv�lasztott tagokat Kish Ern� tv. l�tja el igei �tmutat�ssal.

Az utols� k�t k�p�nk szombat d�lel�tt k�sz�lt, amikor a D�li Baptista Sz�vets�g k�pviselet�ben Dr. David Lee ANAMB@ sapk�kat (North American Mission Board) ad �t Zeffer B�la helyi lp-nak �s Kulcs�r �s Szab� tv-nek, a hallgat�k mosolyognak.

Eml�kisztentisztelettel �s egy igehirdet�ssel z�rult a 92. K�zgy�l�s.

Az �tkez�st �nkiszolg�l� �tteremben oldott�k meg clevelandi testv�reink - mindenki megel�ged�s�re.

Az egy�ttl�t m�g folytat�dott, de m�r a 100 �ves jubileum jegy�ben. A k�vetkez� sz�munkban arr�l is besz�molunk. HG


A SZERKESZT� ROVATA

AUGUSZTUSI SZ�MUNKBAN jelent�s helyet biztos�tottunk a sz�vets�g�nk �let�t meghat�roz� j�liusi esem�nyek: a t�bori konferenci�nak �s f�k�nt a k�zgy�l�snek. Akik rem�nys�ggel v�rt�k ezeket az alkalmakat, nem is csal�dtak. Sok �ld�st jelentett azoknak, akik testv�ri tal�lkoz�sokra, a csak a k�z�ss�gben �t�lhet� �r�m�kre sz�m�tottak.

Magam is tal�lkoztam n�h�ny eddig nem ismert testv�rrel. K�l�n �r�m�t jelentett ez�ttal, hogy hallhattam szolgat�rsaim igehirdet�seit. Ritk�n t�rt�nik meg, hogy egym�s ut�n ilyen b�s�gben �s sz�nesen sz�l az �r. Kir�ly Tibor (Szil�gyballai lp.) �s Cserepka testv�rn� szolg�latai �lm�nyszer�en hatottak (a t�borban �s Clevelandban is), azut�n Dr. Gerzsenyi L�szl� �s M�sz�ros K�lm�n - a sz�z �ves clevelandi jubileum Magyarorsz�gr�l �rkezett vend�gei -, de az itteni szolgat�rsak is �zenetet tov�bb�tottak. Nem csoda h�t, ha �r�mmel gondolunk a k�t tal�lkoz�ra.

A K�ZGY�L�S "munka �l�sei" is mind hasznosak voltak. M�g az Otthon elad�s�nak �gy�t is siker�lt b�kess�gben �tt�rgyalnunk. Term�szetesen seg�tett, hogy az idej�ben meghirdetett t�m�n h�napok �ta gondolkodhattunk, im�dkozhattunk �rte, s tal�n m�r kiforrott v�lem�nnyel �rkezt�nk a k�zgy�l�sre. �rezhet�en ott volt a Palm Bay-i Gy�lekezet sorsa az onnan �rkezett testv�rek sz�v�n, de tal�n mindenki�n is. Megnyugodva hallottuk, amint az �ggyel foglalkoz� testv�rek meg�g�rt�k, hogy az elad�sn�l a gy�lekezet sorsa, m�k�d�si lehet�s�g�nek megtart�sa a legels� szempont lesz. Ezek ut�n a K�zgy�l�s nagy t�bbs�ggel az Otthon elad�sa mellett szavazott.

E nagy horderej� t�ma mellett sor ker�lt a szok�sos �vi k�lts�gvet�s elfogad�s�ra is. Megeml�tem m�g, hogy a Misszi� Bizotts�g eln�ke t�bbek k�z�tt buzd�tott benn�nket a Csantav�ri (Jugoszl�via) misszi� t�mogat�s�ra, s elmondta, hogy a Braz�li�ban �l� magyar testv�reinkr�l sem feledkez�nk meg.

EVANG�LIUMI H�RN�K. A szerkeszt� is megtartotta a lappal kapcsolatos jelent�s�t, melyhez a lapkezel� testv�r, F�r B�la is csatlakozott. A kor�bbi �vekhez hasonl�an alkalmat adtunk arra, hogy a BAR�TI K�R tagjai k�z� �jak is jelentkezzenek, s a r�giek is meg�j�thass�k felaj�nl�sukat, kifejezve ezzel a lap ir�nti szeretet�ket. A nyilv�nos f�laj�nl�sok sor�n �rkezett �g�retek �sszege $3,600 volt. H�l�sak vagyunk ez�rt a "rekord" sz�m�rt. Sz�ks�g is van r�, hiszen az el�fizet�sek sz�ma - ha nem is cs�kkent, de el�g alacsony. T�bben a helysz�nen teljes�tett�k f�laj�nl�sukat, m�sok post�n fogj�k elk�ldeni azt. Olvas�ink is b�rmikor csatlakozhatnak a Bar�ti K�rh�z, vagy meg�j�thatj�k "szeretet�k jel�t." A k�vetkez� sz�mban konkr�tabban is visszat�r�nk erre a t�m�ra.

MAGYARORSZ�GI C�MZETTEK. J�lius h�napt�l t�bb mint 50 Magyarorsz�gra k�ld�tt lapot le�ll�tottunk, mert ism�telt k�r�s�nk ellen�re sem kaptunk visszajelz�st. Azt gondoljuk, hogy azok, aki annyi �ldozatot sem hoznak a lap�rt, hogy az el�re elk�sz�tett v�laszlevelez�lapot visszak�ldj�k - vagy nem kapj�k meg esetleges c�mz�si hiba miatt, vagy nem �rdekli �ket az Evang�liumi H�rn�k. A lapot kiz�r�lag olyan helyre szeretn�nk k�ldeni, ahol �rt�kelik, v�rj�k, sz�vesen olvass�k. Oda, ahol misszi�s c�lt szolg�lhat.

NAGYOBB K�PEKET l�thatnak ezut�n olvas�ink. Gerzsenyi testv�rnek 3 javaslata is volt, melyb�l egyet a k�zgy�l�sen is v�lem�nyeztettem. Ennek megfelel�en kiss� nagyobbak lesznek ezut�n a f�nyk�pek -, hogy ne kelljen "nagy�t�val a k�zben" olvasni az �js�got. (a szerk.)


A Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge H�rei

Kedves Kulcs�r Testv�r!

Szeretettel k�sz�ntelek az �r J�zus nev�ben.

Nagy �r�m volt tal�lkozni veled a nagyb�nyai kongresszuson �s megbesz�lni a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek legk�zelebbi feladatait.

Az �r el�tt�nk j�r �s meg�ldotta munk�nkat. A t�bb mint k�t�ves b�rokratikus �tveszt�k bej�r�sa, a sok munka �s �gyv�di k�lts�g kifizet�se ut�n az elm�lt h�ten a F�v�rosi B�r�s�g - minden m�dos�t� javaslatunkat figyelembe v�ve, az FB 8561-es sz�m alatt - bejegyezte a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�t. Szeretettel k�rlek, hogy �dv�zletem �s j�k�v�ns�gaim mellett jelentsd be ezt az �r�mh�rt is Konvenci�tokon.

Ma n�gyszemk�zti besz�lget�st folytattam Ny�l Zolt�n testv�rrel, a D�lvid�ki K�rzet k�pvisel�j�vel, aki rendk�v�li k�r�lm�nyek k�z�tt tudott �tj�nni a hat�ron. Neh�z helyzetben vannak. �gy �rzem, a Vil�gsz�vets�g egyik legels� feladata kellene hogy legyen a vajdas�gi testv�rek megseg�t�se.

Mint tudod, j�lius 12-t�l 15-ig magyar baptista lelkip�sztorcsal�dok (f�rj �s feles�g) tal�lkoz�j�t tartjuk Bud�n a Normafa mellett l�v� Rege Hotelben. T�bb mint 200-an lesz�nk egy�tt. Sajn�ljuk, hogy Te nem tudsz j�nni. Mindenesetre itt szeretn�nk id�t tal�lni arra, hogy megbesz�lj�k, mik�nt tudn�nk a leghat�konyabban t�mogatni a vajdas�gi gy�lekezeteket. Term�szetesen sz� lesz a 2000 augusztus�ra tervezett Nagyv�radi Vil�gtal�lkoz�r�l is.

Minden �szak-Amerikai gy�lekezetnek �s lelkip�sztornak, a Konvenci� r�sztvev�inek �s vezet�inek sok �ld�st k�v�nok a Magyar Baptista Sz�vets�g nev�ben is, testv�ri szeretettel:

Dr. Alm�si Mih�ly
az MBE �s az MBVSZ eln�ke
Budapest, 1999. j�nius 28.
MIKE B�LA testv�rt hazah�vta az �r. �rtes�t�s, temet�s.

H�bor� ut�n
(Lev�l Szerbi�b�l)

�gy sz�lt D�nielhez a kir�ly: D�niel, aki az �l� Isten szolg�ja vagy! A te Istened, akit te �llhatatosan tisztelsz, meg tudott-e menteni az oroszl�nokt�l? D�niel �gy felelt a kir�lynak: Kir�ly, �r�kk� �lj! Az �n Istenem elk�ldte angyal�t, �s bez�rta az oroszl�nok sz�j�t, �gyhogy nem b�ntottak engem. Mert � �rtatlannak tal�lt engem ... (D�n 6:22-23.)

Tal�n ez a p�rbesz�d �rja le a legk�pletesebben azt a helyzetet, amit a szerbiai h�v�k �t�ltek, megtapasztaltak a nemr�giben lezajlott h�bor�ban. Az oroszl�n sz�ps�ge igaz�b�l akkor �lvezhet�, ha a n�z�k biztons�gos t�volban vannak t�le, esetleg r�cs v�lasztja el �ket egym�st�l. Viszont vele egy�tt lenni!

Csak a csoda mentheti meg az embert.

Amikor a napokban sz�mba vett�k a baptista k�z�ss�get �rt k�rokat, �r�mmel adtunk h�l�t mennyei Aty�nknak, ami�rt val�ban bez�rta az "oroszl�nok" sz�j�t ...

Meg�rz�tt benn�nket, s�t mondhatom, meger�s�tett benn�nket. �gy volt, ahogy az Ig�ben �rja "az �n Istenem elk�ldte angyal�t." Isten m�g szem�lyesebb megtapasztal�st adott a sz�munkra, mint eddig valaha is. K�zels�g�t, jelenl�t�t j� volt meg�rezni. Ig�je megelevenedett, igaz, nem mindennapi helyzeteken kereszt�l.

J� volt megtapasztalni Krisztus test�nek egys�g�t. Azt, hogy a h�v� k�z�ss�gek sorra jelentkeztek azzal a h�rrel, hogy f�ggetlen�l a nagypolitik�t�l, �k a "b�k��rt szurkolnak" (id�zet egy lev�lb�l)

Miut�n e-mailen k�rt�k a testv�ris�get az imat�mogat�sra, sz�zn�l t�bb szem�ly vagy k�z�ss�g-gy�lekezet jelentkezett, jelezve, hogy im�dkoznak �rt�nk. Ti is k�z�tte voltatok, tengeren t�li testv�reink. Sokan telefonon jelentkeztek, szinte naponta, agg�dva a helyzet miatt.

Mindenkinek sz�vb�l k�sz�nj�k �rt�nk mondott im�ds�g�t, �ldozat�t, seg�ts�g�t.

T�bben k�rdezt�k, hogy mit seg�thetnek ebben a neh�z helyzetben. Az ima volt a f� seg�ts�g.

Voltak, akik anyagi �ldozatokat hoztak �rt�nk. A m�r r�g�ta neh�z gazdas�gi helyzetet a h�bor� csak fokozta, �gy ez a seg�ts�g is nagyon j�l j�tt. K�sz�nj�k.

Mondj�k, most j�n csak a fekete leves. A h�bor� �r�t a n�pnek kell majd megfizetni. Neh�z lesz, de m�r van egy megtapasztal�sunk, Arr�l aki nem hagy el minket.

Az�rt sz�letik az ember, hogy valahol otthon �rezze mag�t... Mi �gy �rezz�k, hogy az�rt tartott meg minket a Teremt�, hogy lelki otthont teremts�nk a k�r�l�tt�nk �l� elveszett embereknek.

Terveink szerint er�teljesebb misszi�ba kezd�nk Csantav�ren ( 30 km-re a magyar hat�rt�l), ahol az elm�lt �vekben sorra t�rnek meg fiatal h�zasp�rok. M�r mint gy�lekezet m�k�dnek, jelenleg saj�t gy�lekezeti helys�g n�lk�l. Ezen szeretn�nk seg�teni, egy �.n. Misszi�s h�z l�trehoz�s�val. K�r�nk im�dkozzatok �rte!

Testv�ri szeretettel, Ny�l Zolt�n

LACZKOVSZKI J�NOS

Kegyelettel eml�kez�nk mi is Laczkovszki J�nos testv�rre, a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z 17 �ven �t volt eln�k�re, akit az �r 82 �ves kor�ban, m�jus 21-�n hazah�vott.

Laczkovszki testv�r t�bbsz�r is j�rt Amerik�ban. Az � akt�v k�zrem�k�d�se is hozz�j�rult ahhoz, hogy az u.n. ALelkip�sztor Csereprogram@ elinduljon (1972) �s m�k�dj�n (eg�szen a 80-as �vek v�g�ig). Az amerikai magyar baptista misszi� sz�m�ra �letfontoss�g� misszi�s programot Dr. Haraszti S�ndor tv. dolgozta ki, de gyakorlati megval�s�t�s�hoz Laczkovszki testv�r egyet�rt�s�re �s t�mogat�s�ra is sz�ks�g volt. Erre a t�mogat�sra Haraszti testv�r mindig sz�m�thatott. Eml�k�t meg�rizz�k. (A szerk.)

A B�keh�rn�k 1999. j�nius 13-i sz�ma f�nyk�pes besz�mol�t k�z�l a temet�sr�l. Az Interneten is olvashat�. C�me:
http://members.tripod.com/pbgy_3/bekehir/

R�GI EVANG�LIUMI H�RN�K�KET keres�nk.

A Budapesti Baptista Lev�lt�r vezet�je, Z�goni Jen� tv. lev�lben �rtes�tett arr�l, hogy szeretn�k �sszegy�jteni �s bek�ttetni az Evang�liumi H�rn�k kor�bbi �vfolyamait. Sajnos azonban el�g hi�nyos az Evang�liumi H�rn�k �llom�nyuk. 1971 el�tti sz�mokkal pl. egy�ltal�n nem rendelkeznek. 1971. �s 1990. k�z�tti sz�mokb�l is meglehet�sen hi�nyos a k�szlet�k. (1991-t�l megvan minden sz�m.)

Aki tud seg�teni �s r�gi p�ld�nyait sz�vesen elk�lden� a Baptista Lev�lt�rnak, �s v�llalja az ezzel j�r� postak�lts�get is, c�mezze k�ldem�ny�t �gy:

Baptista Lev�lt�r
Z�goni Jen�, lev�lt�ros
1068 BUDAPEST
Bencz�r u. 31.
HUNGARY

A Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z Balatonf�ldv�ri, fel�j�tott �d�l�je eg�sz �ven �t fogad vend�geket. Ny�ri-�szi-t�li lehet�s�gek ir�nt �rdekl�dhet a (84)341-081-es telefonsz�mon, E-mail: bethesda@dpg.hu

Az �d�l� c�me: 8623 Balatonf�ldv�r, Sp�r I. u. 21.

a lap elej�re


GY�LEKEZETI H�REK

Gondolatok a 39. R�mai T�bornyit� Konferenci�r�l...

A t�boroz�k egy r�sze a k�polna el�tt

Az �szak-Amerik�ban �l� magyar baptist�knak mindig k�l�nleges a j�lius els� h�tv�g�je. Ilyenkor k�zelr�l �s t�volr�l egyar�nt �tra kelnek gyermekek-fiatalok-k�z�pkor�ak �s id�sek, hogy egy�tt lehessenek a r�mai t�borban. Az idei konferencia imm�r a 39. alkalom, hogy a Toront�i Gy�lekezet megrendezhette a t�bornyit� konferenci�t. Minden �vben sok izgalom el�zi meg az �nnepnapokat, s bizony a toront�i gy�lekezet apraja-nagyja tal�l tennival�t a t�boroz�s el�k�sz�let�ben.

A r�sztvev�k l�tsz�ma ebben az �vben is j�val meghaladta a 200 f�t �s ez �jra nagy feladat el� �ll�totta a szak�csokat. �r�m volt azonban hallani a vend�gekt�l, hogy a t�bori konyh�ban ebben az esztend�ben is rendk�v�l finom �teleket k�sz�tettek n�testv�reink. A "fakan�lpr�f�t�k" nem hi�ba dolgoztak. Szolg�latukat ez�ton is nagyon k�sz�nj�k!

Minden m�s el�tt azonban az igei alkalmak jelentett�k a legnagyobb fel�d�l�st a jelenlev�k sz�m�ra. Hissz�k, hogy nemcsak a konferencia napjaira, hanem eg�sz �let�nkre hat�ssal volt a c�mben megfogalmazott gondolat: "Vissza a Bibli�hoz, vissza Istenhez!"

Mindig k�l�n �r�m, ha vend�gek is szolg�lnak k�z�tt�nk. Ebben az esztend�ben a mi Urunk j�volt�b�l t�bben is megosztott�k vel�nk lelki javaikat. Sokunk sz�m�ra lett felejthetetlen �lm�ny Cserepka J�nos testv�r �zvegy�nek Dr. Ilonka Margit orvos-misszion�riusnak diak�pes el�ad�sa. B�r szombaton a k�s� esti �r�kban ker�lt sor erre az alkalomra, m�gis t�bb, mint sz�zan lehett�nk tan�i, hogy Isten hogyan munk�lkodott a Cserepka h�zasp�r �ltal Bol�via �serdeiben. Sz�v�nk v�gya az, hogy ma is legyenek olyanok, akik k�szek elindulni a l�lekment�s szolg�lat�ra.

Nagy �r�m volt k�t �v ut�n �jra tal�lkozni M�sz�ros K�lm�n testv�rrel, aki a sz�kesfeh�rv�ri gy�lekezet lelkip�sztora. M�sz�ros testv�r t�bb alkalommal is sz�lt hozz�nk az ig�n kereszt�l, k�zvet�tve fel�nk Isten �zenet�t. Vegy�k komolyan, amit az �r rajta kereszt�l �jra meger�s�tette benn�nk: Az Ige legyen mindennapi keny�r sz�munkra!

J� volt �j szolgat�rsat is megismerni �s hallgatni igaz�n lelkes igei szolg�lat�t. Kir�ly Tibor testv�r, az Erd�lyi Magyar Baptista Sz�vets�g aleln�ke, szil�gyballai lelkip�sztor. Igei szolg�lat�n t�l k�l�n �ld�s volt �nek �s zenei szolg�lata, amit k�z�tt�nk v�gzett.

K�l�nleges el�ad�st hallgathattunk meg a "Zsolt�rok helye �s szerepe a h�v� ember �let�ben"

c�mmel Dr. Herjeczki G�za testv�rt�l. Elgondolkodtat�, vajon egy�nenk�nt mi�rt r�szes�tj�k el�nyben a Zsolt�rokat? Adja az �r, hogy lelki �zenet�k �s nem k�zismerts�g�k vagy r�vids�g�k miatt olvassuk �ket!

GYERMEKBEMUTAT�S

Rendk�v�li volt ez�vi konferenci�nk k�t szempontb�l is. Vas�rnap a d�lel�tti alkalmon hozt�k el felaj�nlani az �rnak Jur�s P�ter �s Enik� gyermek�ket: Jur�s Simon P�tert. K�l�nleges alkalom ez, hiszen Jur�s P�ter testv�rnek is ezen a helyen volt a bemutat�sa annak idej�n. A gyermekbemutat�st Dan L�szl�, a helyi gy�lekezet lelkip�sztora v�gezte a Zsid�k 13:8 ige alapj�n.

K�l�nlegess�g volt az is, hogy konferenci�nk nem �rt v�get vas�rnap, hanem eg�szen cs�t�rt�k reggelig tartott. A h�t elej�n szolg�lt m�g k�z�tt�nk Juh�sz Tibor testv�r, aki a Kitchener-i magyar k�z�ss�get p�sztorolja. Szolg�lat�ban arr�l sz�lt, hogy t�kozl� fi�k�nt otthon is lehet �lni, �s soha ne �ltassuk magunkat abban, hogy ha nem ment�nk el az atyai h�zt�l, akkor minden rendben van benn�nk.

Konferenci�nk utols� napjaira �rkezett k�z�nk Vad�sz J�nos testv�r Californi�b�l. Akik r�szt vehett�nk az �ltala vezetett alkalmakon, azok m�g k�zelebb ker�lhett�nk a k�nyvek k�nyv�hez, a Bibli�hoz. "Amit a Bibli�r�l mindenkinek tudni kell" c�mmel tartott igei tan�t�sai m�lt�k�ppen fogt�k csokorba az eg�sz konferenci�n elhangzott szolg�latokat.

A konferenci�t szervez� �s azt levezet� gy�lekezet lelkip�sztorak�nt k�v�nom mindazoknak, akik r�szt vettek a konferenci�n, hogy amiket hallottunk, tudjuk az �let�nkben kamatoztatni. Dan L�szl�

New York, NY

�LDD MEG URUNK �KET!

�r�m�nnep�nk volt New York-ban 1999. j�nius 5-�n. K�t boldog fiatal frigyk�t�s�nek lehett�nk tan�i. KUI M�RIA �s G�NCSOS BENCE tettek h�s�g-fogadalmat Isten �s gy�lekezet el�tt. K�t szeret� sz�v egym�sra tal�l�s�t mindig �r�mmel �s el�gedetten szeml�ltem, de a M�ria �s Bence eset�ben valami t�bbet sejtettem.
Mi volt olyan k�l�nleges e k�t fiatal kapcsolat�ban? Hadd soroljam fel ezeket egy p�r gondolatban.
- Sz�v�ket el�bb Istennek adt�k, csak azut�n egym�snak. Ez az els� felt�tele a boldog h�zas�letnek.
- Megtanult�k az igazi boldogs�g �tj�t: boldognak lenni az �rban �s a gy�lekezetben - egyed�l, s ezt a boldogs�got magukkal vinni a h�zass�gba. Ezt bizony�tja a gy�lekezethez val� ragaszkod�suk �s �ldozatk�szs�g�k. Ha ezt fogj�k gyakorolni a h�zas�letben is, akkor k�tszeresen boldogok lesznek.
Mikor fiatalokat k�rdez�nk, hogy mi�rt akarnak megh�zasodni, a felelet ez: "hogy boldog legyek." Kedves fiatal olvas�m, csak akkor lesz boldog h�zass�god, ha el�bb a mag�nyodban boldog vagy.
- P�ldamutat� �let�k volt - M�ri�nak Bostonban az egyetemen �s Benc�nek New York-ban a gy�lekezetben. A menyasszony szobat�rsainak p�ldak�pe volt, �gyszint�n a v�leg�ny is a fiatals�g�, melyet egy ideig vezetett.
- Kapcsolatuk kezdet�t�l a menyegz�ig kitartottak h�s�gesen egym�s mellett, b�r 250 m�rf�ldre laktak egym�st�l az ut�bbi id�ben. Senki �s semmi sem v�laszthatta el �ket, "mert er�s a szeretet, mint a hal�l." (�n �n 8:6)
- Minden probl�m�jukat �s gondjukat egy�tt �s szeretetben oldott�k meg. Egy lelk�sz megk�rdezett egy fiatal p�rt: megb�k�ltetek-e m�r? Meglepetten azt v�laszolt�k, hogy erre m�g nem volt sz�ks�g. A lelk�sz azt tan�csolta, hogy v�rjanak m�g a frigyk�t�ssel, mivel nincs r� biztos�t�k, hogy �sszevesz�s eset�n helyre tud-e majd �llni a h�zas�let�k b�k�je. Teh�t a megb�k�l�st is gyakorolni kell.
- A legfontosabb m�gis az, hogy SZERETIK EGYM�ST. El�g, ha visszaeml�ksz�nk a fogad�st�tel�kre: k�zen fogva egym�st, szemben�zve egym�ssal mondt�k ki mindenre az IGENt.
A d�szes k�rnyezet, a d�s program, az igehirdet�s, a k�zel 140 r�szvev�, a pomp�s vacsora, a sok j�k�v�ns�g �s k�sz�nt�s adta a keretet "K�t h� sz�v" �sszefon�d�s�hoz. A gy�ny�r� menyasszony �s hozz�ill� v�leg�ny boldogs�g�ban m�rhetetlen �r�mmel osztoztunk valamennyien. Amikor alkalmam volt egy kicsit hallgat�zni a t�megben, mindegyre ez jutott f�lembe: "milyen �desek." V�gyam �s j�k�v�ns�gom sz�mukra az, hogy 50-60-70 �v m�lva is "�desek" legyenek �s ugyanolyan szeretettel �s �h�tattal n�zzenek egym�sra, mint a menyegz� napj�n. Im�ds�gom az, hogy Isten adjon gy�lekezeteinkbe min�l t�bb hasonl� fiatal p�rt �s kellemes alkalmat, �s �ldja meg �ket kimondhatatlan kegyelm�b�l m�rhetetlen gazdags�g�val. D�nes Endre
B�cs� az imah�z�p�t�t�l
Marosi B�la (1907-1999)
�rmih�lyfalv�n sz�letett 1907-ben �s 92 �vig j�rta f�ldi �let�tj�t; ifj� kor�t�l �l� hitben, amir�l cselekedeteivel t�bbet tan�skodott, mint besz�d�vel. Sz�leivel �s testv�reivel a kispesti baptista gy�lekezethez tartozott. Purit�n �letvitele, cicom�tlan kedvess�ge, megb�zhat�s�ga, er�s erk�lcsi tart�sa alkalmass� tette arra, hogy sokak t�masza legyen. "Oszlopember" volt a csal�dban, a r�kospalotai gy�lekezetben �s a baptista egyh�zban.
Orsz�gosan ismert �p�t�sz volt. ... miel�tt nyugd�jba ment, a budai v�rpalota egy r�sze �jj��p�t�s�nek f�-�p�t�svezet�je volt.
De a sz�p csal�di h�zakn�l �s az �nnep�lyes k�z�p�letekn�l jobban szerette Isten hajl�k�t. Szerette a lelki h�zat, amit gy�lekezetnek szoktunk nevezni, de szerette a "k�zzel csin�lt" templomot is, amit t�bbnyire imah�znak h�vunk, �s elv�laszthatatlan volt azokt�l, amelyeknek �p�t�s�ben maga is r�szt vett.
A Baptista Egyh�z �p�t�si bizotts�g�nak �vtizedeken �t Marosi B�la testv�r volt a vezet�je. Az orsz�g minden r�sz�ben ismert�k az imah�z�p�t�t, aki terveihez enged�lyeket is szerzett, ma m�r el sem k�pzelhet� "k�ls� k�r�lm�nyek" k�z�tt; tan�csolt, ellen�rz�tt, �s anyagiakban is sokszor hozz�j�rult. El�tte nem volt bez�rt ajt�. A k�z�ss�gi szolg�latot fels�fokon mint�zta el�tt�nk. Olyan komolyan vette az imah�z�p�t�st, hogy gyakran a csal�d el� helyezte. Lend�letes hozz��ll�s�val buzd�totta munk�ra az �nk�nteseket; mindenkit arra b�tor�tott, hogy Isten �gy��rt t�bbre �s nagyobbra v�llalkozzanak.
Nem kicsiny hit emberekt�l tanulta Krisztus evang�lium�nak gyakorl�s�t, hanem olyanokt�l, akik el�bbre vitt�k haz�nkban a baptista misszi�t. Ilyen ember volt ap�sa, Csopj�k Attila, a Magyarorsz�gon 1905-ben t�rv�nyesen elismert baptista vall�sfelekezet els� hitk�zs�gi el�lj�r�ja, �s any�sa, Rottmayer M�ria, az els� magyarorsz�gi baptista gy�lekezet alap�t�j�nak le�nya, kolozsv�ri vas�rnapi iskolai tan�t�.
A k�vetkez� helyeken �p�lt baptista imah�zak is besz�lnek Marosi B�la testv�r munk�j�r�l, melyet az �r dics�s�g�re v�gzett: B�k�scsaba, Biharugra, Kondoros, Nagyvars�ny, Pestszentimre, R�kospalota, Szeged, Szokolya, Szomolya. Sz�d�n nemcsak tervezett, hanem saj�t k�lts�g�re kivitelezett is. 205 �p�t�si dokument�ci�t �riz t�le az iratt�r, k�zt�k lelk�szlak�sok�t.
Marosi B�la testv�r 1999. j�nius 25-�n hunyt el; hit�nk szerint a k�zzel csin�lt templomok vil�g�b�l az �r�kk�val� hajl�k nyitott ajtaj�hoz �rkezett, mint k�ldet�s�t teljes�t� "j�mbor �s h� szolga." ___Dr. Somogyi Barnab�s

(Az �r v�gasztal�s�t k�v�njuk k�l�n�sen is a Clevelandban �s a Los Angelesben �l� csal�dtagoknak. A szerk.)

Hiszek J�zus Krisztusban!
Apostolki Hitvall�s: "�s J�zus Krisztusban, az � egysz�l�tt Fi�ban, a mi Urunkban"

�ldott helyzetben vagyok, mert kora gyermekkoromt�l tanulgatom, ismergetem a hit �tj�t. �ldott helyzetben vagyok, mert �letemben ez a vallom�s: hiszek! - nem csup�n ideol�giai �ll�sfoglal�s, hanem azt jelenti: �lek!

Nek�nk, h�v� kereszty�neknek az �let �s a hal�l k�rd�s�ben bibliai l�t�sunk van. A mi fogalomt�runkban a hal�l els�sorban nem a f�ldi �let v�g�t jelenti, hanem a k�rhozatot. Az �let pedig az �r�k �letet. A "hiszek!" azt deklar�lja, hogy egy k�l�nleges term�szetf�l�tti beavatkoz�s folyt�n olyan l�ts�kba emelkedtem, ahol a testi l�t v�g�t �gy �lem meg, hogy �tmegyek a hal�lb�l az �letbe, �s nem meghalok.

Hiszek J�zus Krisztusban! Megv�lt�sa �ltal �n is Isten gyermek�v� lettem. � Isten egysz�l�tt Fia, �n teh�t csak az � fogadott gyermeke lehetek, az �jj�sz�let�s �ltal. Az Ige ezt �gy fejezi ki, hogy elnyerjem a fi�s�got. �rzem m�ltatlans�gomat. Ez arra inspir�l, hogy �r�kk� h�l�s gyermeke maradjak. Ez�rt t�lt el kimondhatatlan �r�mmel a szolg�latra val� elh�v�s, a lelkip�sztori k�ldet�s. Szeretn�m elmondani mindenkinek, hogy Isten egysz�l�tt Fia, J�zus Krisztus az egyetlen, aki m�lt� r�, hogy a mi Urunk legyen.

Neve: J�zus Krisztus - csod�s miszt�riumokat takar.

� a Messi�s, akir�l t�bb, mint ezer �ven �t sz�ltak az �testamentumi kiv�lasztottak. � az, aki Megv�lt�k�nt a f�ldre �rkezett: �nk�nt, legf�bb isteni l�nyeg�t�l, a szeretett�l vez�reltetve. P�l apostol ezt intelligens tapintatoss�ggal �gy fejezi ki: "kibocs�totta" Isten az � Fi�t. Nem kirendelte, hanem engedte megval�sulni az �r�k csod�t: a megv�lt�st.

J�zus Krisztus az "egyetlen!" k�zbenj�r�, aki kereszthal�l�val bet�lt�tte az isteni igazs�goss�g jogrendj�t, hiszen "a b�n zsoldja a hal�l", mondja az �r�s. Ugyanakkor azonban kisug�rozta a vil�gra az isteni kegyelem erej�t is - hal�l�val �s felt�mad�s�val. P�ly�ja egy - a magasb�l a m�lybe - �vel� hull�mvonal: Isteni rangj�t let�ve, emberr� lett, kereszt�tja v�g�n a legnagyobb m�lys�gbe is al�sz�llt, �m felt�mad�sa �s mennybemenetele �ltal ism�t elfoglalta uralmi poz�ci�j�t "f�nt". Ennek k�vetkezt�ben tov�bbra is � a "kir�lyok kir�lya �s uraknak Ura". �n teh�t �benne hiszek!

Sz�zadunk egyik ban�lis, de praktikus tal�lm�nya a turmixg�p. Szimbolikus eszk�z is egy�ttal. Arra utal, hogy a ma embere is ilyen. Egybe�mlenek �s keverednek benne az eszm�k �s az ideol�gi�k, a vall�sok, tan�t�sok �s hitfiloz�fi�k. Sokan egybe akarj�k mosni p�ld�ul a nagy vil�gvall�sok teoz�fi�j�t. Ez az �gynevezett "szinkretizmus" azt sugallja, hogy mindenhonnan �t kell venni a legjellegzetesebbet, agyunkban-sz�v�nkben �sszeturmixolni az eg�szet, �s ami ebb�l lesz, az egy "halad�" �kumenikus vall�sos felfog�s, ami mindenkinek j� lehet. Az a l�nyeg, mondj�k, hogy higgy�nk Istenben. Hogy Istenben higgy�nk.

A mi Apostoli Hitvall�sunk azonban nem akar, nem tud opportunista lenni. Meggy�z�d�ssel valljuk, hogy J�zus Krisztus n�lk�l nem lehet igaz�n megismerni sem Istent, sem a hozz� vezet� utat; nem lehet �t val�ban megk�zel�teni, el�rni. J�zus Krisztus kereszt-�ldozata n�lk�l semmilyen m�don nem vagyunk k�pesek szabadd� v�lni, nem �dv�z�lhet�nk. A teljes�tm�ny-vall�sokkal ellent�tben a kereszty�ns�g a hit �ltal val� elfogad�s vall�sa. L�tsz�lag a legk�nnyebb �t, de az "�letre-hal�lra" t�rt�n� elk�telezetts�g miatt egy�ttal a legnehezebb is. �s m�gis v�gigj�rhat�, hiszen ez az �t maga J�zus Krisztus, Isten egysz�l�tt Fia, a mi Urunk!

Gerzsenyi S�ndor

a lap elej�re


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk, s�t: k�rj�k!

K�ldj�n a szerkeszt�nek E-mail-t!

Hogyan? Kattintson az el�z� sorra, s azut�n �rja le v�lem�ny�t. (Vagy �rja meg el�sz�r gondolatait a megszokott form�ban, s azut�n k�ldje el level�t E-mailen. K�sz�nj�k.)

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3