EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA

1999. AUGUSZTUS.  

A 92. KÖZGYŰLÉSEN ELHANGZOTT ELNÖKI JELENTÉS:

"ELÖL ÉS HÁTUL KÖRÜLZÁRTÁL ENGEM ÉS FÖLÖTTEM TARTOD KEZEDET!" (Zsolt 139:5)

Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Szövetségünk 92. Közgyűlésén szeretettel köszöntök minden jelenlevőt. Merem hinni, hogy mennyei Atyánk különlegesen meg fogja áldani részünkre ezt a testvéri együttlétet. Mivelhogy kevesebb, mint hat hónap választ el az ezredfordulótól, ez a mostani lesz az utolsó Közgyűlésünk a 20. században.
 
Szeretettel köszöntöm Cleveland Magyar Baptistáit, akikkel együtt ünnepeljük a Magyar Baptista Misszió 100. évfordulóját! Amíg Istennek azon tetteire emlékezünk, amelyeket népünk életében, ebben a városban cselekedett, szívünket töltse be a hála, és késztessen a Szentlélek, hogy életünket újból odaszenteljük Istennek szolgálatára. Köszönetet mondok a helyi testvériségnek Közgyűlésünk megszervezéséért, az áldozatos munkájukért, a vendégszeretetért, melynél fogva testvéreink szíve és otthona egyaránt nyitva van számunkra, hogy boldogan ünnepeljünk együtt. Áldja és jutalmazza meg az Úr bőségesen minden fáradozásukért.
Üdvözlöm Szövetségünk és a helyi Gyülekezet meghívását elfogadó kedves vendégeinket:
 
- Dr. DAVID LEE testvért, az SBC - NAMB elnökének megbízottját.
- Dr. GERZSENYI LÁSZLÓ testvért - Budapest - Magyarországról.
- MÉSZÁROS KÁLMÁN lp. testvért - Székesfehérvár - Magyarországról.
- KIRÁLY TIBOR lp. testvért - Szilágyballa - Erdélyből. Király testvér a Romániai Magyar Baptista Szövetségét képviseli, mint alelnök.
 
Isten áldását kívánjuk minden közöttünk levő vendég számára! Az Úr segítsen mindannyiunkat, hogy Néki szolgáljunk és egymás hite által épüljünk.
Ebben az eltelt évben is megtapasztaltuk, és boldogan bizonyságot teszünk arról, hogy az Úr megoltalmazó kegyelmével körül vett minket. Biztatott, védett és vezetett nehéz feladataink elvégzésében.

VEZÉRGONDOLATUNK: "JELENÜNK ÉS JÖVŐNK - A hit szép harca," hívő életvitelt, gyakorlati gondolkozást sürget. Ezt csak megerősíti az a bizonyosság, hogy Isten szeretettel körülzár és szüntelen fölöttünk tartja áldott kezét. Bármit is hozzon a holnap, az ezredforduló, így biztonságban vagyunk. Ez a jelen biztos alap a jövőre is!

Szövetségünk munkája a szokásos módon történt. Nem jött közbe olyan akadály, amely meggátolt volna munkánk végzésében.

A Pénzügyi, a Misszió és Irodalmi Bizottság, valamint a Végrehajtó Bizottság egyetértve, hűségesen végezte munkáját. Megtartottuk Évközi Gyűlésünket, amelyre március 4-7 között került sor Palm Bay, Floridában, a Bethesda Otthonnál. Örömmel jelenthetem, hogy egyetértés és szeretet uralja tanácskozásainkat.

A NŐSZÖVETSÉG hűségesen végezi munkáját szövetségünkben. Jó példaadással elől jár, amit mi férfi testvérek is bátran követhetünk. Munkájukat missziós buzgóság és áldozathozatal jellemzi.

A FÉRFISZÖVETSÉG munkája inkább az évi Közgyűlés alkalmaira korlátozódik. Történt ugyan újabb kezdeményezés, és reméljük, hogy a jövőben továbbjutásról is beszámolhatunk.

A LELKIPÁSZTORI SZÖVETSÉGÜNK sok feladattal áll szemben. Igazában még nem tudott belelendülni, azonban nagy reménységgel nézünk a jövő felé, és imádkozva kérjük Isten vezetését. Jézus, a Fő Pásztor legyen nekünk segítségünkre ebben a felelősségteljes, szent szolgálatban.

IFJÚSÁGI SZÖVETSÉGÜNK a legaktívabbnak és életképesebbnek mutatkozik. A tavaszi és őszi Találkozóikat évente megtartják, különböző gyülekezetekben. Minden évben, július első vasárnapján, és az előtte levő hétvégén megtartják a Tábornyitó alkalommal a NYÁRI KONFERENCIÁJUKAT, ezzel egy időben, kétévenként esedékes tisztújítást is. A múlt nyáron Colorádóban tartottak egy hetes konferenciát, amely testi-lelki felüdülést hozott. Ennek áldásos volta letagadhatatlan! Megújulásokról, döntésekről, lelki feloldozásokról tett bizonyságot a résztvevők nagy része. Támogassuk és bátorítsuk ifjainkat munkájuk végzésében!

PALM BAY-ben kétszer is alkalmam volt szolgálni a Gyülekezetben.
- Október 17-18-án Rev. Barton Brown lelkipásztor búcsúzott a gyülekezettől. Egészségi okokból kellett fölmondja a lelkipásztori szolgálatot. Megható és kedves alkalom volt.
- Március 4-7 között Évközi Gyűlésünket tartottuk meg.
 
EURÓPÁBAN, Magyarországon és Erdélyben jártam kétszer.
- November 17. és december 3 között a Magyar Baptista Világszövetség bejegyeztetése ügyében tanácskoztunk Budapesten. Isten kegyelméből beindítottuk ekkor a bejegyeztetést.
- Május 6-8 között Erdélyben, Nagybányán képviseltem Szövetségünket a Romániai Magyar Baptista Szövetség IV. Választó Kongresszusán. Ugyanekkor a Magyar Baptista Világszövetség elnöksége is tanácskozott. Új elnököt választottunk Dr. Almási Mihály testvér személyében.

Most már örömmel közölhetem a jó hírt, hogy júniusban megtörtént a Magyar Baptista Világszövetség hivatalos bejegyeztetése Budapesten. Dr. Almási Mihály elnök testvér közölte a hírt fax által. Istennek legyen hála, a sok fáradozás nem volt hiába.

Folyó év január 26-27-én Atlanta, Georgia-ban jártam. Az SBC - North American Mission Board elnöke, Dr. Robert E. "Bob" Reccord hívott az Etnikus csoportok elnökeivel tartott tanácskozásra. Mély, lelki töltetű tanácskozás volt. Kapcsolataink fejlődését bizonyítja az is, hogy Dr. David Lee testvér ott volt a Palm Bay-ban tartott tanácskozásunkon és most is itt van, mint Bob Reccord testvér megbízottja, és hallani fogjuk igei üzenetét és tanácsait.

Március 13-án Kelownában voltam, Kanadában. CSEREPKA JÁNOS nyugalmazott lelkipásztor-misszionárius testvért hívta haza az Úr. Részt vettem a temetési istentiszteleten és szolgáltam Isten vigasztaló üzenetével. CSEREPKA testvér 80 éves korban tette le a vándor botot, és költözött haza, hogy örökre elhívó és megbízó Urával legyen. Az Úr legyen az özvegyen maradt testvérnő, Dr. Cserepka Margit gondviselője és erősítője. Isten iránti hála van szívünkben a Cserepka házaspárért. Testvérünk távozása nagy veszteség szövetségünkre.

Dr. Herjeczki Géza, szövetségünk alelnöke, a tavaszon munkába állította Dr. Fazekas László testvért, a Cleveland Bethánia Baptista Gyülekezetben, társ pásztorként Zeffer Béla lelkipásztor mellé. Kísérje Isten áldása testvérünk munkáját a gyülekezetben és azon kívül.

MISSZIÓMUNKÁNK széleskörű és sokrétű! Lelki munkásokat részesítünk anyagi támogatásban, valamint misszionáriusokat, lelkipásztorok özvegyeit stb. Májusban a Kolozsvári Magyar Baptista Teológiát segítettük épület és telek vásárlásukban. Támogatjuk Ifjúsági Szövetségünket is! Az Úr indítsa szívünket a missziómunka további támogatására!

Imádkozzunk gyülekezteink lelkipásztoraiért, lelkimunkásaiért! Szeretettel, megértéssel és imádságainkkal támogassuk őket, hogy hűségesen végezhessék a szent munkát népünk üdvére, gyülekezeteink épülésére.
Kedves lelkipásztor testvéreim! Szánjuk oda Istennek életünket újból, hogy mennyei erővel, a Lélek kenetével végezhessük a szent szolgálatot, krisztusi lelkülettel! Hordozzuk egymás terheit! Ne adjuk fel a harcot, bármilyen erővel tombol ellenünk a Sátán! Jézusé a győzelem!

JELENÜNK és JÖVŐNK mindannyiunknak kiváltságról beszél és szent felelősséget diktál. Nem vagyunk sokan, de egyetértve sokkal többet tehetünk a jövőben, mint eddig.

MISSZIÓMUNKÁNK sokféle akadályba ütközik! A közömbösség, lelki meglankadás, egyetértés hiánya, valamint az életet, családot és közösséget is támadó, megrontó bűnök! Mindezeket le kell győznünk! A hit szép harca által biztos a jelenünk és a jövőnk! Mindig számíthatunk az Úrra, aki fölöttünk tartja oltalmazó kezét.

INDULJUNK ma, a jövőbe tekintve, együtt az Úrral! Szolgáljuk Őt halálig tartó hűséggel, fiúi méltósággal.

Megköszönöm a testvérek bizalmát, segítségét és megértését. Az Úr legyen továbbra is Szövetségünk és mindannyiunk őriző Pásztora!

Testvéri szeretettel, Kulcsár Sándor, elnök

Képes beszámoló a közgyűlésről (helyszűke miatt itt csak 1 képet közölhetünk. A lap papír változatában többet is.)

A 92. Közgyűlés végén, szombat délben, az imaház előtt, a résztvevők középső csoportja

Csütörtök estefelé, amikor megérkeztünk a Stickney Avenu-i imaházhoz, a parkolóban már vagy harmincan beszélgettek. A lelkipásztor értekezlet és a pizza vacsora után a Végrehajtó-, a Misszió- és a Pénzügyi bizottság tartotta meg gyűlését. Reménységgel vártuk - legtöbben clevelandi testvéreink családi körében töltve az éjszakát - a másnap kezdődő nagy találkozót.

Pénteken reggel meg is kezdődött, s aztán az előre meghírdetett program szerint folytatódott a 92. Közgyűlés. Jelenünk és jövőnk kérdéseire irányították figyelmünket a beszámolók és az igei szolgálatok is. Az elnöki, a titkári és a szerkesztői jelentések elhangzása és elfogadása után egy angol nyelvű igehirdetés zárta a délelőttöt.

Az első képünk Rev. Denzel Alexander igehirdetése előtt készült. Mellette Szabó István és Kulcsár Sándor.

Ebéd után a Misszió-, majd a Pénzügyi Bizottság elnökének jelentése következett. A Pénzügyi Bizottság beszámolója során Kish Ernő testvér előterjesztette az Otthon eladásával kapcsolatos javaslatot, mely egyúttal a Végrahajtó Bizottság javaslata is. A Szövetségünk életének, szolgálatának évtizedek óta lényeges részét képező Otthon sorsával kapcsolatosan több hozzászólás is elhangzott. Azután a Közgyűlés nagy többséggel az eladást mellett szavazott. Második képen balról: Drescher Lajos, Kish Ernő és Kulcsár Sándor.

Péntek délután külön tartották konferenciájukat a nők, a férfiak és a fiatalok. Remélem hamarosan kapok róluk beszámolót.

Harmadik képünk a tisztségviselők beiktatását idézi elénk. Megbizatása ezúttal csak 6 testvérnek járt le, nagyrészük újraválasztható volt. A korábban és az ezúttal megválasztott tagokat Kish Ernő tv. látja el igei útmutatással.

Az utolsó két képünk szombat délelőtt készült, amikor a Déli Baptista Szövetség képviseletében Dr. David Lee ANAMB@ sapkákat (North American Mission Board) ad át Zeffer Béla helyi lp-nak és Kulcsár és Szabó tv-nek, a hallgatók mosolyognak.

Emlékisztentisztelettel és egy igehirdetéssel zárult a 92. Közgyűlés.

Az étkezést önkiszolgáló étteremben oldották meg clevelandi testvéreink - mindenki megelégedésére.

Az együttlét még folytatódott, de már a 100 éves jubileum jegyében. A következő számunkban arról is beszámolunk. HG


A SZERKESZTŐ ROVATA

AUGUSZTUSI SZÁMUNKBAN jelentős helyet biztosítottunk a szövetségünk életét meghatározó júliusi események: a tábori konferenciának és főként a közgyűlésnek. Akik reménységgel várták ezeket az alkalmakat, nem is csalódtak. Sok áldást jelentett azoknak, akik testvéri találkozásokra, a csak a közösségben átélhető örömökre számítottak.

Magam is találkoztam néhány eddig nem ismert testvérrel. Külön örömöt jelentett ezúttal, hogy hallhattam szolgatársaim igehirdetéseit. Ritkán történik meg, hogy egymás után ilyen bőségben és színesen szól az Úr. Király Tibor (Szilágyballai lp.) és Cserepka testvérnő szolgálatai élményszerűen hatottak (a táborban és Clevelandban is), azután Dr. Gerzsenyi László és Mészáros Kálmán - a száz éves clevelandi jubileum Magyarországról érkezett vendégei -, de az itteni szolgatársak is üzenetet továbbítottak. Nem csoda hát, ha örömmel gondolunk a két találkozóra.

A KÖZGYŰLÉS "munka ülései" is mind hasznosak voltak. Még az Otthon eladásának ügyét is sikerült békességben áttárgyalnunk. Természetesen segített, hogy az idejében meghirdetett témán hónapok óta gondolkodhattunk, imádkozhattunk érte, s talán már kiforrott véleménnyel érkeztünk a közgyűlésre. Érezhetően ott volt a Palm Bay-i Gyülekezet sorsa az onnan érkezett testvérek szívén, de talán mindenkién is. Megnyugodva hallottuk, amint az üggyel foglalkozó testvérek megígérték, hogy az eladásnál a gyülekezet sorsa, működési lehetőségének megtartása a legelső szempont lesz. Ezek után a Közgyűlés nagy többséggel az Otthon eladása mellett szavazott.

E nagy horderejű téma mellett sor került a szokásos évi költségvetés elfogadására is. Megemlítem még, hogy a Misszió Bizottság elnöke többek között buzdított bennünket a Csantavéri (Jugoszlávia) misszió támogatására, s elmondta, hogy a Brazíliában élő magyar testvéreinkről sem feledkezünk meg.

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK. A szerkesztő is megtartotta a lappal kapcsolatos jelentését, melyhez a lapkezelő testvér, Fűr Béla is csatlakozott. A korábbi évekhez hasonlóan alkalmat adtunk arra, hogy a BARÁTI KÖR tagjai közé újak is jelentkezzenek, s a régiek is megújíthassák felajánlásukat, kifejezve ezzel a lap iránti szeretetüket. A nyilvános fölajánlások során érkezett ígéretek összege $3,600 volt. Hálásak vagyunk ezért a "rekord" számért. Szükség is van rá, hiszen az előfizetések száma - ha nem is csökkent, de elég alacsony. Többen a helyszínen teljesítették fölajánlásukat, mások postán fogják elküldeni azt. Olvasóink is bármikor csatlakozhatnak a Baráti Körhöz, vagy megújíthatják "szeretetük jelét." A következő számban konkrétabban is visszatérünk erre a témára.

MAGYARORSZÁGI CÍMZETTEK. Július hónaptól több mint 50 Magyarországra küldött lapot leállítottunk, mert ismételt kérésünk ellenére sem kaptunk visszajelzést. Azt gondoljuk, hogy azok, aki annyi áldozatot sem hoznak a lapért, hogy az előre elkészített válaszlevelezőlapot visszaküldjék - vagy nem kapják meg esetleges címzési hiba miatt, vagy nem érdekli őket az Evangéliumi Hírnök. A lapot kizárólag olyan helyre szeretnénk küldeni, ahol értékelik, várják, szívesen olvassák. Oda, ahol missziós célt szolgálhat.

NAGYOBB KÉPEKET láthatnak ezután olvasóink. Gerzsenyi testvérnek 3 javaslata is volt, melyből egyet a közgyűlésen is véleményeztettem. Ennek megfelelően kissé nagyobbak lesznek ezután a fényképek -, hogy ne kelljen "nagyítóval a kézben" olvasni az újságot. (a szerk.)


A Magyar Baptisták Világszövetsége Hírei

Kedves Kulcsár Testvér!

Szeretettel köszöntelek az Úr Jézus nevében.

Nagy öröm volt találkozni veled a nagybányai kongresszuson és megbeszélni a Magyar Baptisták Világszövetségének legközelebbi feladatait.

Az Úr előttünk jár és megáldotta munkánkat. A több mint kétéves bürokratikus útvesztők bejárása, a sok munka és ügyvédi költség kifizetése után az elmúlt héten a Fővárosi Bíróság - minden módosító javaslatunkat figyelembe véve, az FB 8561-es szám alatt - bejegyezte a Magyar Baptisták Világszövetségét. Szeretettel kérlek, hogy üdvözletem és jókívánságaim mellett jelentsd be ezt az örömhírt is Konvenciótokon.

Ma négyszemközti beszélgetést folytattam Nyúl Zoltán testvérrel, a Délvidéki Körzet képviselőjével, aki rendkívüli körülmények között tudott átjönni a határon. Nehéz helyzetben vannak. Úgy érzem, a Világszövetség egyik legelső feladata kellene hogy legyen a vajdasági testvérek megsegítése.

Mint tudod, július 12-től 15-ig magyar baptista lelkipásztorcsaládok (férj és feleség) találkozóját tartjuk Budán a Normafa mellett lévő Rege Hotelben. Több mint 200-an leszünk együtt. Sajnáljuk, hogy Te nem tudsz jönni. Mindenesetre itt szeretnénk időt találni arra, hogy megbeszéljük, miként tudnánk a leghatékonyabban támogatni a vajdasági gyülekezeteket. Természetesen szó lesz a 2000 augusztusára tervezett Nagyváradi Világtalálkozóról is.

Minden Észak-Amerikai gyülekezetnek és lelkipásztornak, a Konvenció résztvevőinek és vezetőinek sok áldást kívánok a Magyar Baptista Szövetség nevében is, testvéri szeretettel:

Dr. Almási Mihály
az MBE és az MBVSZ elnöke
Budapest, 1999. június 28.
MIKE BÉLA testvért hazahívta az Úr. Értesítés, temetés.

Háború után
(Levél Szerbiából)

Így szólt Dánielhez a király: Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy! A te Istened, akit te állhatatosan tisztelsz, meg tudott-e menteni az oroszlánoktól? Dániel így felelt a királynak: Király, örökké élj! Az én Istenem elküldte angyalát, és bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem. Mert ő ártatlannak talált engem ... (Dán 6:22-23.)

Talán ez a párbeszéd írja le a legképletesebben azt a helyzetet, amit a szerbiai hívők átéltek, megtapasztaltak a nemrégiben lezajlott háborúban. Az oroszlán szépsége igazából akkor élvezhető, ha a nézők biztonságos távolban vannak tőle, esetleg rács választja el őket egymástól. Viszont vele együtt lenni!

Csak a csoda mentheti meg az embert.

Amikor a napokban számba vettük a baptista közösséget ért károkat, örömmel adtunk hálát mennyei Atyánknak, amiért valóban bezárta az "oroszlánok" száját ...

Megőrzött bennünket, sőt mondhatom, megerősített bennünket. Úgy volt, ahogy az Igében írja "az én Istenem elküldte angyalát." Isten még személyesebb megtapasztalást adott a számunkra, mint eddig valaha is. Közelségét, jelenlétét jó volt megérezni. Igéje megelevenedett, igaz, nem mindennapi helyzeteken keresztül.

Jó volt megtapasztalni Krisztus testének egységét. Azt, hogy a hívő közösségek sorra jelentkeztek azzal a hírrel, hogy függetlenül a nagypolitikától, ők a "békéért szurkolnak" (idézet egy levélből)

Miután e-mailen kértük a testvériséget az imatámogatásra, száznál több személy vagy közösség-gyülekezet jelentkezett, jelezve, hogy imádkoznak értünk. Ti is közötte voltatok, tengeren túli testvéreink. Sokan telefonon jelentkeztek, szinte naponta, aggódva a helyzet miatt.

Mindenkinek szívből köszönjük értünk mondott imádságát, áldozatát, segítségét.

Többen kérdezték, hogy mit segíthetnek ebben a nehéz helyzetben. Az ima volt a fő segítség.

Voltak, akik anyagi áldozatokat hoztak értünk. A már régóta nehéz gazdasági helyzetet a háború csak fokozta, így ez a segítség is nagyon jól jött. Köszönjük.

Mondják, most jön csak a fekete leves. A háború árát a népnek kell majd megfizetni. Nehéz lesz, de már van egy megtapasztalásunk, Arról aki nem hagy el minket.

Azért születik az ember, hogy valahol otthon érezze magát... Mi úgy érezzük, hogy azért tartott meg minket a Teremtő, hogy lelki otthont teremtsünk a körülöttünk élő elveszett embereknek.

Terveink szerint erőteljesebb misszióba kezdünk Csantavéren ( 30 km-re a magyar határtól), ahol az elmúlt években sorra térnek meg fiatal házaspárok. Már mint gyülekezet működnek, jelenleg saját gyülekezeti helység nélkül. Ezen szeretnénk segíteni, egy ú.n. Missziós ház létrehozásával. Kérünk imádkozzatok érte!

Testvéri szeretettel, Nyúl Zoltán

LACZKOVSZKI JÁNOS

Kegyelettel emlékezünk mi is Laczkovszki János testvérre, a Magyarországi Baptista Egyház 17 éven át volt elnökére, akit az Úr 82 éves korában, május 21-én hazahívott.

Laczkovszki testvér többször is járt Amerikában. Az ő aktív közreműködése is hozzájárult ahhoz, hogy az u.n. ALelkipásztor Csereprogram@ elinduljon (1972) és működjön (egészen a 80-as évek végéig). Az amerikai magyar baptista misszió számára életfontosságú missziós programot Dr. Haraszti Sándor tv. dolgozta ki, de gyakorlati megvalósításához Laczkovszki testvér egyetértésére és támogatására is szükség volt. Erre a támogatásra Haraszti testvér mindig számíthatott. Emlékét megőrizzük. (A szerk.)

A Békehírnök 1999. június 13-i száma fényképes beszámolót közöl a temetésről. Az Interneten is olvasható. Címe:
http://members.tripod.com/pbgy_3/bekehir/

RÉGI EVANGÉLIUMI HÍRNÖKÖKET keresünk.

A Budapesti Baptista Levéltár vezetője, Zágoni Jenő tv. levélben értesített arról, hogy szeretnék összegyűjteni és beköttetni az Evangéliumi Hírnök korábbi évfolyamait. Sajnos azonban elég hiányos az Evangéliumi Hírnök állományuk. 1971 előtti számokkal pl. egyáltalán nem rendelkeznek. 1971. és 1990. közötti számokból is meglehetősen hiányos a készletük. (1991-től megvan minden szám.)

Aki tud segíteni és régi példányait szívesen elküldené a Baptista Levéltárnak, és vállalja az ezzel járó postaköltséget is, címezze küldeményét így:

Baptista Levéltár
Zágoni Jenő, levéltáros
1068 BUDAPEST
Benczúr u. 31.
HUNGARY

A Magyarországi Baptista Egyház Balatonföldvári, felújított üdülője egész éven át fogad vendégeket. Nyári-őszi-téli lehetőségek iránt érdeklődhet a (84)341-081-es telefonszámon, E-mail: bethesda@dpg.hu

Az üdülő címe: 8623 Balatonföldvár, Spúr I. u. 21.

a lap elejére


GYÜLEKEZETI HÍREK

Gondolatok a 39. Rámai Tábornyitó Konferenciáról...

A táborozók egy része a kápolna előtt

Az Észak-Amerikában élő magyar baptistáknak mindig különleges a július első hétvégéje. Ilyenkor közelről és távolról egyaránt útra kelnek gyermekek-fiatalok-középkorúak és idősek, hogy együtt lehessenek a rámai táborban. Az idei konferencia immár a 39. alkalom, hogy a Torontói Gyülekezet megrendezhette a tábornyitó konferenciát. Minden évben sok izgalom előzi meg az ünnepnapokat, s bizony a torontói gyülekezet apraja-nagyja talál tennivalót a táborozás előkészületében.

A résztvevők létszáma ebben az évben is jóval meghaladta a 200 főt és ez újra nagy feladat elé állította a szakácsokat. Öröm volt azonban hallani a vendégektől, hogy a tábori konyhában ebben az esztendőben is rendkívül finom ételeket készítettek nőtestvéreink. A "fakanálpróféták" nem hiába dolgoztak. Szolgálatukat ezúton is nagyon köszönjük!

Minden más előtt azonban az igei alkalmak jelentették a legnagyobb felüdülést a jelenlevők számára. Hisszük, hogy nemcsak a konferencia napjaira, hanem egész életünkre hatással volt a címben megfogalmazott gondolat: "Vissza a Bibliához, vissza Istenhez!"

Mindig külön öröm, ha vendégek is szolgálnak közöttünk. Ebben az esztendőben a mi Urunk jóvoltából többen is megosztották velünk lelki javaikat. Sokunk számára lett felejthetetlen élmény Cserepka János testvér özvegyének Dr. Ilonka Margit orvos-misszionáriusnak diaképes előadása. Bár szombaton a késő esti órákban került sor erre az alkalomra, mégis több, mint százan lehettünk tanúi, hogy Isten hogyan munkálkodott a Cserepka házaspár által Bolívia őserdeiben. Szívünk vágya az, hogy ma is legyenek olyanok, akik készek elindulni a lélekmentés szolgálatára.

Nagy öröm volt két év után újra találkozni Mészáros Kálmán testvérrel, aki a székesfehérvári gyülekezet lelkipásztora. Mészáros testvér több alkalommal is szólt hozzánk az igén keresztül, közvetítve felénk Isten üzenetét. Vegyük komolyan, amit az Úr rajta keresztül újra megerősítette bennünk: Az Ige legyen mindennapi kenyér számunkra!

Jó volt új szolgatársat is megismerni és hallgatni igazán lelkes igei szolgálatát. Király Tibor testvér, az Erdélyi Magyar Baptista Szövetség alelnöke, szilágyballai lelkipásztor. Igei szolgálatán túl külön áldás volt ének és zenei szolgálata, amit közöttünk végzett.

Különleges előadást hallgathattunk meg a "Zsoltárok helye és szerepe a hívő ember életében"

címmel Dr. Herjeczki Géza testvértől. Elgondolkodtató, vajon egyénenként miért részesítjük előnyben a Zsoltárokat? Adja az Úr, hogy lelki üzenetük és nem közismertségük vagy rövidségük miatt olvassuk őket!

GYERMEKBEMUTATÁS

Rendkívüli volt ezévi konferenciánk két szempontból is. Vasárnap a délelőtti alkalmon hozták el felajánlani az Úrnak Jurás Péter és Enikő gyermeküket: Jurás Simon Pétert. Különleges alkalom ez, hiszen Jurás Péter testvérnek is ezen a helyen volt a bemutatása annak idején. A gyermekbemutatást Dan László, a helyi gyülekezet lelkipásztora végezte a Zsidók 13:8 ige alapján.

Különlegesség volt az is, hogy konferenciánk nem ért véget vasárnap, hanem egészen csütörtök reggelig tartott. A hét elején szolgált még közöttünk Juhász Tibor testvér, aki a Kitchener-i magyar közösséget pásztorolja. Szolgálatában arról szólt, hogy tékozló fiúként otthon is lehet élni, és soha ne áltassuk magunkat abban, hogy ha nem mentünk el az atyai háztól, akkor minden rendben van bennünk.

Konferenciánk utolsó napjaira érkezett közénk Vadász János testvér Californiából. Akik részt vehettünk az általa vezetett alkalmakon, azok még közelebb kerülhettünk a könyvek könyvéhez, a Bibliához. "Amit a Bibliáról mindenkinek tudni kell" címmel tartott igei tanításai méltóképpen fogták csokorba az egész konferencián elhangzott szolgálatokat.

A konferenciát szervező és azt levezető gyülekezet lelkipásztoraként kívánom mindazoknak, akik részt vettek a konferencián, hogy amiket hallottunk, tudjuk az életünkben kamatoztatni. Dan László

New York, NY

ÁLDD MEG URUNK ŐKET!

Örömünnepünk volt New York-ban 1999. június 5-én. Két boldog fiatal frigykötésének lehettünk tanúi. KUI MÁRIA és GÁNCSOS BENCE tettek hűség-fogadalmat Isten és gyülekezet előtt. Két szerető szív egymásra találását mindig örömmel és elégedetten szemléltem, de a Mária és Bence esetében valami többet sejtettem.
Mi volt olyan különleges e két fiatal kapcsolatában? Hadd soroljam fel ezeket egy pár gondolatban.
- Szívüket előbb Istennek adták, csak azután egymásnak. Ez az első feltétele a boldog házaséletnek.
- Megtanulták az igazi boldogság útját: boldognak lenni az Úrban és a gyülekezetben - egyedül, s ezt a boldogságot magukkal vinni a házasságba. Ezt bizonyítja a gyülekezethez való ragaszkodásuk és áldozatkészségük. Ha ezt fogják gyakorolni a házaséletben is, akkor kétszeresen boldogok lesznek.
Mikor fiatalokat kérdezünk, hogy miért akarnak megházasodni, a felelet ez: "hogy boldog legyek." Kedves fiatal olvasóm, csak akkor lesz boldog házasságod, ha elébb a magányodban boldog vagy.
- Példamutató életük volt - Máriának Bostonban az egyetemen és Bencének New York-ban a gyülekezetben. A menyasszony szobatársainak példaképe volt, úgyszintén a vőlegény is a fiatalságé, melyet egy ideig vezetett.
- Kapcsolatuk kezdetétől a menyegzőig kitartottak hőségesen egymás mellett, bár 250 mérföldre laktak egymástól az utóbbi időben. Senki és semmi sem választhatta el őket, "mert erős a szeretet, mint a halál." (Én Én 8:6)
- Minden problémájukat és gondjukat együtt és szeretetben oldották meg. Egy lelkész megkérdezett egy fiatal párt: megbékültetek-e már? Meglepetten azt válaszolták, hogy erre még nem volt szükség. A lelkész azt tanácsolta, hogy várjanak még a frigykötéssel, mivel nincs rá biztosíték, hogy összeveszés esetén helyre tud-e majd állni a házaséletük békéje. Tehát a megbékélést is gyakorolni kell.
- A legfontosabb mégis az, hogy SZERETIK EGYMÁST. Elég, ha visszaemlékszünk a fogadástételükre: kézen fogva egymást, szembenézve egymással mondták ki mindenre az IGENt.
A díszes környezet, a dús program, az igehirdetés, a közel 140 részvevő, a pompás vacsora, a sok jókívánság és köszöntés adta a keretet "Két hű szív" összefonódásához. A gyönyörű menyasszony és hozzáillő vőlegény boldogságában mérhetetlen örömmel osztoztunk valamennyien. Amikor alkalmam volt egy kicsit hallgatózni a tömegben, mindegyre ez jutott fülembe: "milyen édesek." Vágyam és jókívánságom számukra az, hogy 50-60-70 év múlva is "édesek" legyenek és ugyanolyan szeretettel és áhítattal nézzenek egymásra, mint a menyegző napján. Imádságom az, hogy Isten adjon gyülekezeteinkbe minél több hasonló fiatal párt és kellemes alkalmat, és áldja meg őket kimondhatatlan kegyelméből mérhetetlen gazdagságával. Dénes Endre
Búcsú az imaházépítőtől
Marosi Béla (1907-1999)
Érmihályfalván született 1907-ben és 92 évig járta földi életútját; ifjú korától élő hitben, amiről cselekedeteivel többet tanúskodott, mint beszédével. Szüleivel és testvéreivel a kispesti baptista gyülekezethez tartozott. Puritán életvitele, cicomátlan kedvessége, megbízhatósága, erős erkölcsi tartása alkalmassá tette arra, hogy sokak támasza legyen. "Oszlopember" volt a családban, a rákospalotai gyülekezetben és a baptista egyházban.
Országosan ismert építész volt. ... mielőtt nyugdíjba ment, a budai várpalota egy része újjáépítésének fő-építésvezetője volt.
De a szép családi házaknál és az ünnepélyes középületeknél jobban szerette Isten hajlékát. Szerette a lelki házat, amit gyülekezetnek szoktunk nevezni, de szerette a "kézzel csinált" templomot is, amit többnyire imaháznak hívunk, és elválaszthatatlan volt azoktól, amelyeknek építésében maga is részt vett.
A Baptista Egyház építési bizottságának évtizedeken át Marosi Béla testvér volt a vezetője. Az ország minden részében ismerték az imaházépítőt, aki terveihez engedélyeket is szerzett, ma már el sem képzelhető "külső körülmények" között; tanácsolt, ellenőrzött, és anyagiakban is sokszor hozzájárult. Előtte nem volt bezárt ajtó. A közösségi szolgálatot felsőfokon mintázta előttünk. Olyan komolyan vette az imaházépítést, hogy gyakran a család elé helyezte. Lendületes hozzáállásával buzdította munkára az önkénteseket; mindenkit arra bátorított, hogy Isten ügyéért többre és nagyobbra vállalkozzanak.
Nem kicsiny hitá emberektől tanulta Krisztus evangéliumának gyakorlását, hanem olyanoktól, akik előbbre vitték hazánkban a baptista missziót. Ilyen ember volt apósa, Csopják Attila, a Magyarországon 1905-ben törvényesen elismert baptista vallásfelekezet első hitközségi elöljárója, és anyósa, Rottmayer Mária, az első magyarországi baptista gyülekezet alapítójának leánya, kolozsvári vasárnapi iskolai tanító.
A következő helyeken épült baptista imaházak is beszélnek Marosi Béla testvér munkájáról, melyet az Úr dicsőségére végzett: Békéscsaba, Biharugra, Kondoros, Nagyvarsány, Pestszentimre, Rákospalota, Szeged, Szokolya, Szomolya. Sződön nemcsak tervezett, hanem saját költségére kivitelezett is. 205 építési dokumentációt őriz tőle az irattár, köztük lelkészlakásokét.
Marosi Béla testvér 1999. június 25-én hunyt el; hitünk szerint a kézzel csinált templomok világából az örökkévaló hajlék nyitott ajtajához érkezett, mint küldetését teljesítő "jámbor és hű szolga." ___Dr. Somogyi Barnabás

(Az Úr vígasztalását kívánjuk különösen is a Clevelandban és a Los Angelesben élő családtagoknak. A szerk.)

Hiszek Jézus Krisztusban!
Apostolki Hitvallás: "És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban"

Áldott helyzetben vagyok, mert kora gyermekkoromtól tanulgatom, ismergetem a hit útját. Áldott helyzetben vagyok, mert életemben ez a vallomás: hiszek! - nem csupán ideológiai állásfoglalás, hanem azt jelenti: élek!

Nekünk, hívő keresztyéneknek az élet és a halál kérdésében bibliai látásunk van. A mi fogalomtárunkban a halál elsősorban nem a földi élet végét jelenti, hanem a kárhozatot. Az élet pedig az örök életet. A "hiszek!" azt deklarálja, hogy egy különleges természetfölötti beavatkozás folytán olyan létsíkba emelkedtem, ahol a testi lét végét úgy élem meg, hogy átmegyek a halálból az életbe, és nem meghalok.

Hiszek Jézus Krisztusban! Megváltása által én is Isten gyermekévé lettem. Ő Isten egyszülött Fia, én tehát csak az Ő fogadott gyermeke lehetek, az újjászületés által. Az Ige ezt úgy fejezi ki, hogy elnyerjem a fiúságot. Érzem méltatlanságomat. Ez arra inspirál, hogy örökké hálás gyermeke maradjak. Ezért tölt el kimondhatatlan örömmel a szolgálatra való elhívás, a lelkipásztori küldetés. Szeretném elmondani mindenkinek, hogy Isten egyszülött Fia, Jézus Krisztus az egyetlen, aki méltó rá, hogy a mi Urunk legyen.

Neve: Jézus Krisztus - csodás misztériumokat takar.

Ő a Messiás, akiről több, mint ezer éven át szóltak az Ótestamentumi kiválasztottak. Ő az, aki Megváltóként a földre érkezett: önként, legfőbb isteni lényegétől, a szeretettől vezéreltetve. Pál apostol ezt intelligens tapintatossággal így fejezi ki: "kibocsátotta" Isten az Ő Fiát. Nem kirendelte, hanem engedte megvalósulni az örök csodát: a megváltást.

Jézus Krisztus az "egyetlen!" közbenjáró, aki kereszthalálával betöltötte az isteni igazságosság jogrendjét, hiszen "a bűn zsoldja a halál", mondja az Írás. Ugyanakkor azonban kisugározta a világra az isteni kegyelem erejét is - halálával és feltámadásával. Pályája egy - a magasból a mélybe - ívelő hullámvonal: Isteni rangját letéve, emberré lett, keresztútja végén a legnagyobb mélységbe is alászállt, ám feltámadása és mennybemenetele által ismét elfoglalta uralmi pozícióját "fönt". Ennek következtében továbbra is Ő a "királyok királya és uraknak Ura". Én tehát Őbenne hiszek!

Századunk egyik banális, de praktikus találmánya a turmixgép. Szimbolikus eszköz is egyúttal. Arra utal, hogy a ma embere is ilyen. Egybeömlenek és keverednek benne az eszmék és az ideológiák, a vallások, tanítások és hitfilozófiák. Sokan egybe akarják mosni például a nagy világvallások teozófiáját. Ez az úgynevezett "szinkretizmus" azt sugallja, hogy mindenhonnan át kell venni a legjellegzetesebbet, agyunkban-szívünkben összeturmixolni az egészet, és ami ebből lesz, az egy "haladó" ökumenikus vallásos felfogás, ami mindenkinek jó lehet. Az a lényeg, mondják, hogy higgyünk Istenben. Hogy Istenben higgyünk.

A mi Apostoli Hitvallásunk azonban nem akar, nem tud opportunista lenni. Meggyőződéssel valljuk, hogy Jézus Krisztus nélkül nem lehet igazán megismerni sem Istent, sem a hozzá vezető utat; nem lehet Őt valóban megközelíteni, elérni. Jézus Krisztus kereszt-áldozata nélkül semmilyen módon nem vagyunk képesek szabaddá válni, nem üdvözülhetünk. A teljesítmény-vallásokkal ellentétben a keresztyénség a hit által való elfogadás vallása. Látszólag a legkönnyebb út, de az "életre-halálra" történő elkötelezettség miatt egyúttal a legnehezebb is. És mégis végigjárható, hiszen ez az út maga Jézus Krisztus, Isten egyszülött Fia, a mi Urunk!

Gerzsenyi Sándor

a lap elejére


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evangéliumi Hírnököt! Küldje el címét a szerkesztőségbe: evhirnok7@msn.com hogy előfizetési űrlapot küldhessünk.

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk, sőt: kérjük!

Küldjön a szerkesztőnek E-mail-t!

Hogyan? Kattintson az előző sorra, s azután írja le véleményét. (Vagy írja meg először gondolatait a megszokott formában, s azután küldje el levelét E-mailen. Köszönjük.)

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997, 1998, 1999

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3