EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

1999. �PRILIS.  

Cserepka J�nos, a magyar baptista k�lmisszion�rius*

... A t�zet, a szikr�t Tahiban kaptam, amikor Moln�r M�ria 1936-ban otthon volt. � a p�pu�k k�z�tt dolgozott, M�nus sziget�n. Vagy k�tezren voltunk a t�borban. T�bort�z ropogott �s el�j�tt egy reform�tus, diak�nissza ruh�ba �lt�z�tt alacsony n�, de a hangja tele volt melegs�ggel, meggy�z� er�vel. Azt k�rdezte az el�ad�sa v�g�n: l�tj�tok, �n meg�regedtem. Ki lesz az, aki magyar f�ldr�l elj�n �s folytatja a munk�t, ha engem az �r hazah�v?

Amikor aludni ment�nk, a takarod� elhangzott, �n nem tudtam aludni. Kimentem a nagy ak�cfa al�. Tilos volt az akkor, de nem tudtam ott bent a kabinban ezt a lecsendesed�st megtal�lni. Kimentem az ak�cfa al� �s azt mondtam: Istenem, �n menn�k, de mit keres ez a magyar, szil�gyi paraszt-fi� a messze t�volban, idegeben. �s akkor az �r Lelke �rintett, szinte mintha egy tiszta hang mondta volna, de lelkemben, hogy: Ami emberekn�l lehetelen, Istenn�l az lehets�ges. Nagy b�kess�ggel leborultam �s azt mondtam: Itt vagyok Uram, t�lts be a te Szentlelkeddel �s vigy�l ahov� akarsz. �s akkor f�l�lltam �s �vatosan visszamentem a h�l� r�szbe �s elaludtam, nagy b�kess�ggel.

Att�l kezdve csontjaimba rekesztett t�z volt ez, szolg�lni az Urat �s eljutni a k�lmisszi�ba. Akkor �n a fejvad�szokra gondoltam, hogy k�z�j�k menn�k, �j Guine�ba, vagy pedig M�nusz sziget fel�, ahogy M�ria n�nit�l hallottam. [...]

(1957) Nem mehettem Indon�zi�ba. De amikor kij�ttem Magyarorsz�gr�l azt az �zenetet k�ldtem vissza, hogy Indon�zia szerencs�sen meg�rkezett nyugatra. A kanadai k�lmisszi�s t�rsas�gt�l megtudtuk, hogy, Afrik�ba 3 nyelvet kell tudni legal�bb, Indi�ba pedig 4 �v kell a nyelvtanul�shoz. Neh�z helyek vannak. Mivel a korom magas volt, a spanyol nyelv tanul�s�t javasolt�k, amivel eg�sz Bol�vi�ban �rtekezni lehet. �s �gy is v�lasztottunk. A misszi� titk�ra erre �t�lelt, Margitk�t �dv�z�lte �s azt mondta, hogy � m�r sok �ve im�dkozik egy orvos�rt, Bol�vi�ba. (� ugyanis ott volt 25 �vig misszi�ban.)

Az �vek gyorsan teltek ezut�n. Amikor megkaptuk az �llampolg�rs�got, Margitka azt k�rdezte az �h�tat ut�n:

- �desapa, mi�rt j�tt�nk mi ki Magyarorsz�gr�l?

Akkor m�r megvolt ez a r�mai t�bor (a kemp), m�r fizet�sem is volt a gy�lekezett�l, sz�val rendez�dtek a k�r�lm�nyeink. Margitka orvos volt Toront�ban, volt m�r saj�t h�zunk (b�r nem volt m�g kifizetve). Egy kicsit zavarba j�ttem �s azt mondtam:

- H�t, hogy misszi�ba menj�nk.

- Na, akkor m�g ma besz�lj Dr. Hillyer-el, hogy van-e nyitott kapu sz�munkra, vagy nincs? Ha van, akkor megy�nk, ha nincs, akkor vegy�k le a list�r�l ezt az elgondol�st.

Ez 1963. m�jus elej�n lehetett. M�g aznap felh�vtuk a titk�rt, aki azonnal beh�vott benn�nket. Bement�nk. Azt mondta:

- A szab�lyt megcser�lt�k. (33 �v volt azel�tt a limit, ameddig f�lvettek life-time misszion�riusokat.) Ezen a konferenci�n �gy d�nt�tt�nk, hogy short-term misszion�riusokat (r�vid kik�ldet�sre) �s life-time misszion�riusokat is fel vesz�nk. Nyitva van a kapu. Csak a jelentkez�si lapot kell kit�lts�tek.

Jelentkeztem �s m�snapra be is h�vott. Elmondta, hogy a Misszi� Bizotts�g el� kell majd �llnunk, ahol k�rd�seket tesznek fel nek�nk.

K�zben gyerekeket adopt�ltunk, 2 gyermeket. Mi lesz most? Az �gyv�dt�l nem j�tt meg m�g a pap�r, hogy �r�kbe vannak a gyerekek. Ezen t�prengt�nk, am�g v�rakoztunk. Akkor a f�titk�r kij�tt a gy�l�sb�l, bevitt. K�rd�seket tettek fel, majd kik�ldtek egy p�r percre. Amikor visszament�nk, nagy tapssal fogadtak. Dr. Hillyer kijelentette, hogy f�l vagyunk v�ve.

Augusztus 5-�n Vad�sz J�nos m�r vitt is New Yorkba, haj�ra. S a New York-i gy�lekezet sz�pen elb�cs�ztatott, ki se tudom mondani, milyen volt. A Konvenci�t �k k�pviselt�k.

T�nylegesen elindultunk a k�lmisszi�ba - Bol�vi�ba. (Tahit�l am�g Bol�via f�ldj�re l�pt�nk 27 esztend� telt el.)

A sz�v�nk olvadt az �r�mt�l, hogy a magyarok is t�rleszthetnek valamit a misszi�s ad�ss�gb�l. Az 1000 �ves magyar kereszty�ns�get is k�pviselt�k.

------------------
* R�szletek a R�mai T�borban, 1996. j�lius�ban k�sz�lt riportb�l. Megjelent az Evang�liumi H�rn�kben, 1996. augusztus�t�l 1997. febru�rig, �t r�szletben. Sz�veg, hangfelv�tel Herjeczki G�z�n�l, aki a riportot k�sz�tette.
H�TK�ZNAPOK H�SV�TI F�NYBEN
"Gy�zelmet vett�l, � Felt�madott!"
Minden reggel el�nekelhetem,
s boldog h�sv�ti f�ny ragyogja be
�j napom, �tam, eg�sz �letem.
 
Hisz J�zus Krisztus, a Felt�madott,
j�r aznap is el�ttem �s velem.
Nyom�ban �j szolg�lat, feladat,
�j er� v�r, �j �r�m, gy�zelem.
 
"Gy�zelmet vett�l, � Felt�madott!"
J�hetnek bor�s �s neh�z napok,
zengve kis�r az �nek ritmusa:
a Gy�zelmes nyom�ban j�rhatok.
 
J�jjetek, �nekeljetek velem,
�s �nekelje eg�sz �let�nk!
A Gy�zelmes nyom�ban j�rhatunk,
s vele gy�ztesen c�lhoz �rhet�nk.
______T�rmezei Erzs�bet

A tavaszi Ifj�s�gi Tal�lkoz�t a New Yorki gy�lekezet rendezi. Id�pont: m�jus 29-30 (Memorial weekend). New Yorki testv�reink szeretettel v�rj�k a gy�lekezetek fiatals�g�t. R�szletesebben E-mailen kereszt�l, ill. a k�vetkez� sz�mban.

�RTES�T�S
Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g a 92. k�zgy�l�s�t
1999. j�lius 9-10-ig tartja Cleveland, Ohio-ban.
A k�zgy�l�shez kapcsolva meg�nnepelj�k a clevelandi magyar baptista misszi� kezdet�nek 100. �vfordul�j�t.
A Clevelandi Beth�nia gy�lekezet telefonsz�ma: (216)398-8873

A szerkeszt� rovata:

A magyar baptista misszi� �jra szeg�nyebb lett. Az �r elvitte k�z�l�nk Cserepka testv�rt, az els� magyar baptista k�lmisszion�riust. Akik besz�lgettek vele �lete utols� heteiben, tal�n ugyanezt mondan�k: nemcsak k�sz�lt, hanem k�szen volt elmenni oda, ahol "sokkal ink�bb jobb."

Utols�, r�vid telefonbesz�lget�s�nk sor�n (kevesebb mint k�t h�ttel hal�la el�tt) m�soknak is �zent. Hadd adjam �t n�h�ny gondolat�t az olvas�knak.

�rdekl�d�semre elmondta, hogy sok l�togat�ja van. F�raszt� a k�rd�sekre felelni, de az�rt csin�lja m�g, de sokszor �gy �rzi, hogy j� volna ha lecsukhatn� a szem�t. "Az �r�k otthon k�zeleg, �s ez a legdr�g�bb nekem, hogy �n is mehetek." Id�zte az �neket: "�dvteli �rzet, J�zus eny�m, ennek felette �rvendek �n."

Eml�tettem neki, hogy Palm Bay-be k�sz�l�nk, ahol egy�tt lesz�nk a pr�dik�torokkal. "Nagyon dr�ga �s �rt�kes sz�momra, hogy gondoltok �s im�ds�gos szeretettel vagytok ir�ntam. Nagyon melegen k�sz�nt�k minden szolgat�rsat. Arra hadd k�rjek mindenkit, hogy ami a szolg�t�l elv�ratik, a h�s�g az."

Besz�lget�s�nk v�g�n eml�keztettem, hogy v�rjuk m�jusban Detroitba, ha az �r meger�s�ten�. "V�rtok; j�, de tudod-e, hogy a m�sik is mond valamit �m: "az sokkal ink�bb jobb." Azut�n �gy fejezte be a besz�lget�s�nket: "A dr�ga �desany�t, Margitk�t az �r kez�be teszem le, gyermekeimet is, �s ez sokkal ink�bb jobb lesz az �let�nkben. �ldjon meg az �r benneteket �s mindenkinek k�v�nom, hogy legyen h�s�ges mindhal�lig, mert ez a h�s�g kapja el csak a jutalmat. Az �r �ldjon meg."

Urunk v�gasztal�s�t k�v�njuk a gy�szol� csal�dnak, az olvas�k nev�ben is: a szerk.

Tavasz van (lev�lr�szlet)
"Igazi tavasz van. A madarak csicseregnek, illatozik a j�cint, vir�gzik a barack. Az utc�nkban v�gig ny�lik az aranyes�. Csodasz�p. Az eget k�mlelj�k. Gy�ny�r� k�k az �g. M�ly d�b�rg�s nyomja el a mad�rcsicserg�st. J�nnek a neh�zbomb�z�k. Valaha izgatottan olvastam a hasonl� m�sodik vil�gh�bor�s le�r�sokat, szinte �t�ltem a felforr�sodott pillanatokat. Mostm�r nem kell ezt tennem. Mindez val�s�gg� lett. Naponta k�tszer, h�romszor jelzik a l�giriad�t. Ilyenkor �sszerezzen az ember, esetleg beg�rcs�l egy pillanatra, azt�n csin�lja tov�bb a dolg�t. A v�rosokban, ahol bomb�znak, ott teljesen m�s a dolog. �v�helyet keresnek, amib�l nagyon kev�s van, vagy m�shol h�zz�k meg magukat. [...]

Hitpr�ba... Nyolcadik �ve tart ebben az orsz�gban a hat�rtologat�s. T�szai vagyunk a nagypolitik�nak, h�v�k�nt csak im�dkozhatunk a megpr�b�ltat�sok k�nny�t�s��rt..."

Az Evang�liumi H�rn�k szerkeszt�je �s olvas�i is mindannyian, mindennap ezt tessz�k: im�dkozunk �rtetek testv�reink! �s im�dkozunk a b�kess�g�rt. (szerk)

CSEREPKA J�NOS
(1919-1999)

A Magyarorsz�gi Pest megy�ben tal�lhat� P�sp�kszil�gyon sz�letett 1919. febru�r 4-�n a n�pes Cserepka csal�d 10. gyermekek�nt. 14 �vesen �rtette meg, hogy J�zus Krisztus fel� is ny�jtja �tszegzett kez�t. Sok �r�met lelt abban, hogy J�zus fiatalon megtal�lta. 1936-ban Tahiban, 17 �vesen hallgatva Moln�r M�ria misszion�riusn�t, a sz�v�ben elhat�rozta, hogy az �r sz�l�skertj�ben szeretne munk�lkodni. Szikra gy�lt a sz�v�ben a k�lmisszi� ir�nt. Hossz� �veket kellett v�rnia, m�gnem v�gyai, �lmai teljes�ltek.

Az �rt�l kapott elh�vat�s�t k�vet�en jelentkezett a Baptista Szemin�riumba. Tanulm�nyai befejez�se ut�n a Szil�gys�gban (Erd�ly) v�gzett lelkip�sztori szolg�latot a neh�z h�bor�s �vek alatt, ahol 1948. november�ig munk�lkodott. Ezut�n a Pesterzs�beti Baptista Gy�lekezetben volt lelkip�sztor 8 esztendeig. A h�bor� ut�ni id�szak neh�z �vei voltak ezek, de mint �ldott �vekre eml�kezett vissza r�juk Cserepka testv�r.

Ez id� alatt  v�lasztotta �lete seg�t� t�rs�ul Ilonka Margitot, aki Csern�toni (Erd�ly) sz�let�s�, lelkip�sztor csal�d le�nya volt. Ilonka testv�rn� a Marosv�s�rhelyi Orvostudom�nyi Egyetemen szerzett diplom�t, ami val�ban az �r �ldott terv�nek a r�sze volt. 1956-ban k�t�ttek h�zass�got, majd nem sokkal k�s�bb, a forradalom idej�n v�lasz�t el� ker�ltek: indulni a nyitott kapukon, vagy sem?

Ekkor kapta testv�r�nk a csod�latos �zsai�si biztat�st: "�n megyek el�tted, a r�g�s utat elegyengetem, az �rcajt�kat bet�r�m, �s a vasz�rakat leverem. Neked adom a s�t�ts�g kincseit...".

Az �rt�l vett�k az ind�ttat�st �s elindultak. Ausztri�ban 10 h�napot t�lt�ttek a n�pes menek�lt magyars�g k�z�tt, ahol Cserepka testv�r t�bori misszi�t v�gzett. A v�rakoz�s ideje ut�n �tnak indultak. Toront�ban telepedtek le, ahol Cserepka testv�r az Els� Magyar Baptista Gy�lekezet lelkip�sztora lett hamarosan. Feles�ge Dr. Ilonka Margit sikeresen megszerezte a kanadai orvosi diplom�t �s �gy t�nt, hogy hosszas, �ldott szolg�lat v�r r�juk Toront�ban. Val�ban a gy�lekezet n�vekedett sz�mban �s l�lekben egyar�nt, ekkor v�s�rolt�k meg a R�ma t�bort is. De sz�v�k nem volt nyudodt, nem felejtett�k el az �r h�v�s�t. 1963. m�jus�ban jelentkeztek a misszi�s sz�vets�gn�l k�lmisszi�s szolg�latra. A Kanadai Baptista Sz�vets�g elfogadta �ket, mint k�lmisszion�riusait �s az �v augusztus�ban el is indulhattak Bol�vi�ba, a k�lmisszi�ba, 5 �vi szolg�latra. Boldogok voltak, mert az �r meghallgatta sz�v�k k�r�s�t. Cochabamba-ban 8 h�napig tanult�k a spanyol nyelvet, majd La-Paz-ba, a f�v�rosba ker�ltek. Cserepka testv�r ott volt lelkip�sztor 10 h�napig, m�g feles�ge egy k�rh�zban dolgozott orvosk�nt.

Amikor egy alkalommal lel�togattak a tr�pusra, a dzsungelbe, �s megl�tt�k a k�l�nf�le betegs�gekt�l gy�t�rt sz�nesb�r� embereket, visszagondoltak az �rt�l kapott �g�retre, �s megl�tt�k, hogy ott a hely�k �s hamarosan le is k�lt�ztek Chapare-ra, az Amazonas gy�jt�vid�k�re. Az ott �l� egyszer� emberek eleinte idegenk�nt fogadt�k �ket, majd hamar megny�ltak a test�ket gy�gy�t� orvos �s a lelk�ket form�l� p�sztor fel�. Gy�lekezet pl�nt�l�sra voltak kik�ldve. Az �let�k �gy is telt: evang�liz�ltak �ton-�tf�len, az orvosi munka k�zepette is. Innen jutottak el a t�l�k 3 napi j�r�f�ldre l�v� Jura t�rzsh�z is, ahov� m�g nem �rt el a civiliz�ci� �s az evang�lium sem.

Ahol igaz�n nagy volt a sz�ks�g, ott munk�lkodhattak. Ebben az id�ben siker�lt fel�p�teni�k a Bethesda Klinik�t Chaparen, ahol gy�gy�tott�k a betegeket, r�szorul�kat, �s k�peztek �pol�n�ket.

Szolg�latuk 2. szakasz�ban 1968-1973-ig �jb�l a tr�pusra t�rtek vissza �s folytatt�k az igen sz�lesk�r� k�rh�zi munk�t. Ez id� alatt volt lehet�s�g�k Braz�li�ban egy kurzuson r�szt venni, ahol Cserepka testv�r a k�gy�mar�sokr�l �s a m�rges k�gy�kr�l tanulhatott, m�g feles�ge a tr�pusi medicin�kat tanulm�nyozta. Visszat�rve szolg�lati hely�kre nagy �ld�s�t vett�k az �j ismereteknek.

Cserepka testv�r gy�jtem�nyt k�sz�tett a k�gy�kr�l, amit prepar�lva a k�rh�zban helyezett el, lehet�s�get adva az embereknek, hogy megmutass�k, melyik k�gy� marta meg �ket, ez seg�tett  a legmegfelel�bb gy�gym�d megtal�l�s�ban. Ezt a gy�jtem�nyt t�bb turista csoport is megcsod�lhatta. Ilyen alkalmakkor Cserepka testv�r bemutatta a turist�knak a k�gy�kat, majd megragadva az alkalmat a Bibli�b�l olvasott, figyelmeztetve az embereket, hogy mi mindannyian k�gy� marta �ldozatok vagyunk, de J�zus Krisztus v�re meg tud szabad�tani, �s ez az egyed�li ellenszer: feln�zni J�zusra.

Cserepka testv�r k�nyv�t a k�gy�mar�sokr�k �s azok kezel�s�r�l igen nagyra �rt�kelt�k; e kiadv�nynak �tt�r� szerepe volt Bol�vi�ban, hiszen ez volt az els� k�zbe adhat� k�nyv err�l a t�m�r�l. Ebben az id�szakban l�ttak meg egy �jabb lehet�s�get is a foly�k menti munk�juk alkalm�val. A nagyr�szt magyar p�nzen fel�p�tett k�rh�zhaj� az � kezdem�nyez�s�k �s �ldozatos munk�juk eredm�nye lett, mely a Clinica Flotante Bethesda nevet kapta. A Bethesda haj� lett az eszk�z ahhoz, hogy az evang�lium �s a gy�gyszer eljusson a nagy foly�k ment�n �l� n�pekhez, ahov� m�s �t nem vezetett.

Szolg�latuk 2. szakasza ut�n vissza t�rtek Kanad�ba. Gyermekeik: Katalin �s Barnab�s ekkorra m�r k�z�piskol�s kor�ak lettek �s a Bol�viai �vek ut�n Toront�ban folytathatt�k tanum�nyaikat.

N�h�ny �v eltelt�vel �jb�l visszat�rtek a misszi�mez�re, ez volt az utols� k�lmisszi�s szakasz: 1979-1983-ig. Ekkor egy eg�szen m�s ter�letre helyezt�k �ket, Bol�via d�li r�sz�re a Chaco vid�k�re, az Argent�n hat�r mellett elhelyezked� Yacuiba nev� v�rosba, ahol nem volt m�g gy�lekezet. Ezen a vid�ken a legk�zelebbi baptista gy�lekezet 18 �r�s �tra helyezkedett el.

Eleinte az iskol�kba j�rtak be, tan�tani a gyermekeket, �s a szomsz�dokat h�vogatt�k Bibli�t olvasni. Munk�juk nyom�n hamarosan gy�lekezet alakult �s siker�lt is egy r�gi h�zat imah�znak fel�j�tani. Az Imah�z �tad�s�ra 1982-ben ker�lt sor. Folytat�dott a munka: a gyermek klubbok �s az asszonyok k�l�n �sszej�vetele is rendszeress� v�lt. Ez id� alatt l�togattak el a Mataco t�rzsh�z is, ahol szint�n az �j misszi�s lehet�s�geket l�tt�k meg. V�llalva a munk�t, az �r �ldott eszk�zei lehettek abban a t�rzsben is.

Sok helyen j�rva, sok ember csoportot megismerve �jb�l �s �jb�l feler�s�d�tt benn�k az �r szava: "Az aratnival� sok, de a munk�s kev�s!"

Amikor visszat�rtek Kanad�ba, a Misszi�s Sz�vets�g kit�ntet�s�t vehett�k �t a k�lmisszi�ban v�gzett 21 �ves munk��rt.

1984-ben a Nyugat-Kanadai Kelowna v�rosban telepedtek le. Itt sem �lhetett Cserepka testv�r t�tlen�l, a magyarokat az ige k�r� gy�jt�tte �ssze, hogy a saj�t nyelv�k�n hallj�k az evang�liumot, vall�si felekezet n�lk�l. Testv�r�nk feladat�nak �rezte a betegek l�togat�s�t, a szenved�sben l�v�knek a v�gasztal�s�t az evang�lium erej�vel. �gy v�lekedett: "Nincsen nagyobb �ld�sa az �letnek, mintha a sz�ks�gben l�v�n seg�t�nk." Szolg�lat�t v�gezte, m�g ereje engedte.

�let�nek utols� �v�ben 1998-ban az �r megengedte, hogy hazal�togasson m�g egyszer Magyarorsz�gra �s Er-d�lybe. A sok gazdag �lm�nnyel haza-t�rt testv�r�nk szervezete igen megterhelt volt m�r k�l�nf�le betegs�gekkel. A gy�gy�thatatlan r�k sem ker�lte el, ami hal�la okoz�ja lett. Betegs�geit t�relemmel hordozta, sohasem z�gol�dva. Naponk�nt az �rt�l fogadta el a r� m�rt szenved�seket, �s a hozz� sz�ks�ges er�t is. �gy sz�l�totta haza az �r 1999. m�rcius 10-�n, amikor csendesen elaludt, �tkelve a t�ls� partra.

Igyekezett mindenben az �r akarat�t �s �ld�s�t keresni. �lete, munk�ja p�lda�rt�k�, fogadjuk meg a misszi�val kapcsolatos b�ztat� szavait:

"Amit odaadsz J�zusnak, � sokszorosan adja vissza �s abban meggazdag�tja a te �letedet! Amit te le mersz tenni az � kez�be, � azt akarja �s tudja is haszn�lni!"  

 Dann� Cserepka Annam�ria

BESZ�MOL� A TEMET�SR�L

A sokak �ltal ismert, sokak "lelki atyj�nak" tekintett lelkip�sztor-misszion�rius testv�r�nket hazah�vta Mennyei Aty�nk.
Az elm�lt �vi Magyarorsz�gi l�togat�s�b�l sok gazdag �lm�nnyel hazat�rt testv�r�nk s�lyos eg�szs�gi probl�m�kkal kellett szemben�zzen. A h�napok m�lt�val �llapota nem javult, hanem egyre csak romlott. A t�bbf�le betegs�gekt�l megrong�lt szervezetet a k�m�letlen r�k is ut�l�rte. Szenved�seit t�relmesen h�napokig hordozta feles�ge Margitka f�radhatatlan, szeretetteljes �pol�s�val, m�g v�g�l a beteg�gyon kapta meg a hazah�v� sz�t, �s csendesen elaludt 1999. m�rcius 10-�n.
A gy�szistentiszteletre m�rcius 13-�n ker�lt sor a Nyugat-Kanad�ban l�v� Kelowna v�rosban, ahol �lete utols� szakasz�ban munk�lkodott az �r�rt.
Ezen az alkalmon nagy sz�mban lehett�nk egy�tt, mintegy 250-en: a sz�k csal�d, gyermekeik: Barnab�s �s Katalin, misszi�s munkat�rsak, bar�tok �s lelki testv�rek.
Az �szak Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�get Kulcs�r S�ndor, New York-i lelkip�sztor a sz�vets�g eln�ke �s Dann� Cserepka Annam�ria, toront�i lelkip�sztorn� k�pviselt�k.
Testv�r�nk hal�l�t k�vet�en, n�h�ny napon bel�l megt�rt�nt a gy�sz Istentisztelet, �gy sokan nem tudtak r�szt venni ezen az alkalmon, de egy�tt�rz�s�ket nagyon sokan kifejezt�k lev�lben, telefonon vagy vir�g k�ldem�nnyel, itt maradt feles�ge fel�.
Az Istentiszteletet elk�lt�z�tt testv�r�nk lelkip�sztora Rev. Scott Martyn vezette, aki angol nyelven hirdette az ig�t a J� P�sztorr�l. Cserepka testv�r kifejezte k�r�s�t m�g �let�ben: "Ne r�lam besz�ljetek majd, hanem az �n J� P�sztoromr�l."  �gy hallhattuk az igeszolg�latot az �r J�zusr�l, aki minden elveszett gyermek�t m�g ma hazav�rja. Ehhez kapcsol�dott az angol gy�lekezet �nekcsoportj�nak �neke a b�r�nyr�l, aki leesett a szakad�kba, de a P�sztor megtal�lta �s ez a B�r�ny �n vagyok - �nekelt�k eml�kezve testv�r�nkre.
A Kelownai Magyar Misszi� Gy�lekezet lelkip�sztora Dr. Viczi�n J�nos testv�r a 23. Zsolt�rt olvasta fel b�cs�z�sul. A magyar gy�lekezet tagjait�l hallhattunk egy m�ly �zenetet hordoz� �nek hangszeres szolg�lat�t.
A Cserepka csal�d nev�ben Dann� Cserepka Annam�ria �nekszolg�lata is elhangzott: "L�gy mindhal�lig h�, mint az �dv�z�t�."
Az �szak Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g nev�ben Kulcs�r S�ndor eln�k testv�r szolg�lt az Ig�vel. Kulcs�r testv�r sz�vet meghat� �zenet�ben pr�b�ltunk mindannyian megnyugodni, aki Eli�zer szavait id�zte: "Bocs�ssatok el az �n Uramhoz."
Val�ban neh�z dolog elszakadni att�l, akit sz�v�nkb�l szeret�nk. Kulcs�r testv�r besz�lt m�g arr�l a sokr�t� misszi�s munk�r�l, amit Cserepka testv�r eg�sz �lete sor�n v�gzett. �ldott legyen az �r neve a h�s�ges szolg�lat�rt �s a megv�ltozott �letek�rt!
Meghat� pillanata volt m�g az alkalomnak, amikor egy bol�viai misszion�rius testv�r szeretetteljes szavakkal eml�kezett meg Cserepka testv�r �ldott bol�viai szolg�lat�r�l.
Egy ember�let v�get �rt. A szolg�lata, az �rhoz val� h�s�ge p�ldak�nt itt maradt el�tt�nk. De v�gezet�l �lljanak itt az � szavai, amelyeket �rizz�nk meg sz�v�nkben:
"Ha r�lam el is felejtkeztek, de arr�l az �r J�zusr�l, akit pr�dik�ltam nektek, aki �let�t adta a kereszten mindannyiunk�rt, r�la semmik�ppen el ne felejtkezzetek!"   

____Dann� Cserepka Annam�ria

a lap elej�re


Ger� S�ndorn�:
FELT�MADUNK

"Ha pedig Krisztusr�l azt hirdetik, hogy felt�madt a hal�lb�l, hogyan mondhatj�k k�z�letek n�melyek, hogy nincs a halottaknak felt�mad�suk? Hiszen ha a halottaknak nincsen felt�mad�suk,  akkor Krisztus sem t�madott fel. Ha pedig a Krisztus nem t�madt fel, akkor �res a mi igehirdet�s�nk, de �res a ti hitetek is" (1Kor 15;12-14).

Mi�ta ember �l a f�ld�n mindig k�rd�s marad; mi lesz a hal�l ut�n? Van �rtelme a f�ldi l�tnek, k�zdelemnek ha a s�rn�l minden v�get �r? Vagy lesz valami folytat�sa annak ami elkezd�dik? �vezredek telnek el s az ember m�g mindig pr�b�l valami megnyugtat� feleletet kiagyalni erre a k�rd�sre, de Krisztus n�lk�l nem tal�l.

M�g a ‘60-as �vek elej�n t�rt�nt, hogy f�rjemnek egy h�sv�t vas�rnap �tlete t�madt kimenni az utc�ra �s megsz�l�tani a j�r�kel�ket, hogy hisznek-e a felt�mad�sban? �rdekes, hogy mindenki m�sk�nt �rtelmezte a k�rd�st. Volt aki �gy v�laszolt; N�zze, t�lem mindent elvettek a kommunist�k, de �n hiszek Magyarorsz�g felt�mad�s�ban! Ehhez tudni kell, hogy h�bor� el�tt gyakran felhangzott egy ilyen sz�zat; "Hiszek, hiszek, hiszek Magyarorsz�g felt�mad�s�ban!" Ez a megk�rdezett szem�ly egy pillanatig sem gondolt arra a felt�mad�sra, amir�l a Biblia sz�l. Olyan �ltal�nos v�lasz is elhangzott, hogy nem j�tt m�g onnan  vissza senki. Egy gy�szol� nagymama �gy reag�lt erre a k�rd�sre, hogy � az inkarn�ci�ban hisz �s rem�li, hogy p�r h�napja eltemetett unok�ja hamarosan �jra sz�letik valamilyen form�ban. A sok megk�rdezett k�z�l akadt egy, aki bevallotta, hogy nem hisz, de nagyon szeretne err�l t�bbet tudni. El is j�tt a gy�lekezetbe, id�vel megt�rt �s boldogan vallotta: most m�r hiszek J�zus Krisztusban mint szem�lyes Megv�lt�mban �s hiszem a halottak felt�mad�s�t is!

A felt�mad�s k�rd�se szorosan �sszef�gg J�zus Krisztussal. Az � felt�mad�sa a garancia arra, hogy mi is felt�madunk. Az �sz�vets�gben is van sz� a felt�mad�sr�l. �zsai�sn�l olvassuk: "�letre kelnek halottaid, f�lt�madnak a holttestek" (�zs 26;19).

A Bibli�b�l tudjuk, hogy Ill�s pr�f�ta felt�masztotta a sareptai �zvegyasszony fi�t (2Kir 17;17-23), Elizeus pr�f�ta pedig a sunemi asszony fi�t (2Kir 4;18-36). Ezek egyedi esetek voltak csak�gy, mint az �jsz�vets�gben le�rt felt�mad�sok (naini ifj�, Jairus l�nya, L�z�r). A Biblia �s P�l apostol az egyetemes felt�mad�sr�l besz�l, ahogy azt a kereszty�n hitvall�sban is megfogalmazt�k: "Hiszek egy Istenben... J�zus Krisztusban... hiszek a Szentl�lekben... b�neim bocs�nat�ban, a test felt�mad�s�ban �s az �r�k�letben."

A k�rd�s sz�momra m�gis az, hogy a felt�mad�s hite mennyire befoly�solja J�zus Krisztussal �s az emberekkel val� kapcsolatomat? Szil�rd-e bennem ez a hit vagy bizonytalan?

T�bb �vvel ezel�tt Hollandi�ban, H�g�ban t�lt�ttem a h�sv�ti �nnepeket, ahol a gy�lekezetben az volt a szok�s, hogy a vas�rnap d�lel�tti istentisztelet ut�n m�g csoportokba ver�dve, h�zakn�l, tea mellett folytatt�k a besz�lget�st. Az �n h�zigazd�im is h�vtak egy n�h�ny vend�get, akik tudtak angolul, hogy meg�rtve egym�st tov�bb fejtegess�k az Ig�t. K�zben felmer�lt egy imat�ma, mert sz� esett arr�l, hogy van a gy�lekezetben egy fiatal l�ny, aki t�bb mint m�sf�l �ve k�m�ban fekszik, s valaki k�rte, hogy im�dkozzunk �rte. B�r �n mint vend�g voltam jelen, de ig�nyelt�k, hogy r�szt vegyek a t�rsalg�sban. Arra m�r nem eml�kszem pontosan hogyan, de az imat�m�val kapcsolatban felmer�lt a felt�mad�s k�rd�se is, hiszen h�sv�t vas�rnapja volt s mire az egyik testv�rn� megsz�lalt, hogy azzal ne foglalkozzunk, mert olyan nincs, hogy a halottak felt�madnak.

El�sz�r nagyon megd�bbentem, azut�n megk�rdeztem, hogy egy�ltal�n tagja-e a gy�lekezetnek, mire kider�lt, hogy � a lelkip�sztor feles�ge. El�vettem a Bibli�m �s kikerestem a fent id�zett igeverseket �s azt mondtam, ha ez �gy van, akkor f�l�slegesen pr�dik�l a f�rje, de hi�baval� az � hite is. Ebb�l heves vita kerekedett. Resteltem is, hogy vend�g l�v�n nem hagytam sz� n�lk�l ezt a megjegyz�s�t, de m�r megt�rt�nt. Azt�n v�get �rt az egy�ttl�t s �n a h�ziakkal visszamaradva menteget�ztem, k�rve a h�ziasszony eln�z�s�t a vit��rt. Legnagyobb meglepet�semre � megk�sz�nte mondv�n, hogy ink�bb h�l�s �rte �s nem volt v�letlen. A gy�lekezet sokat szenved a lelkip�sztor-feles�g hitetlens�ge miatt, de eddig m�g senki nem merte megmondani neki az igazs�got. Akkor tanultam meg, hogy a szil�rd meggy�z�d�sb�l fakad� bizonys�gt�telnek mindig helye van. Ha szorongat a L�lek, mondani kell, hogy m�sok is meger�s�djenek.

Egy r�gi gyermek�nek refr�nje �gy hangzik: H�t hidd el hitetlen szeg�ny Tam�s, hogy lesz majd felt�mad�s!

Oroszorsz�gban a h�v�k ha tal�lkoznak, �gy k�sz�ntik egym�st; "Felt�madott az �r!"  S a v�lasz: Val�ban felt�madt!

Hissz�k-e ezt valamennyien? Ha igen, akkor ne hallgassunk, hanem mondjuk el m�soknak is: "Mi Istenben bizakodunk, aki felt�masztja a halottakat" (2Kor 1:9/b). Valljuk meg hittel, hogy VAN FELT�MAD�S!


Elker�lhet�-e a kereszt?

Amikor a felt�madt Krisztus dics�s�g�t �nnepelj�k, hajlamosak vagyunk arra, hogy megfeledkezz�nk a keresztr�l. Pedig tudjuk, hogy a felt�mad�shoz a kereszthal�lon �t vezetett J�zus �tja. Az �r asztala mellett minden alkalommal az � hal�l�ra eml�kez�nk, az igehirdet�sekben is az evang�liumot, a keresztr�l sz�l� tan�t�st halljuk.

J�zus f�ld�nj�r�sa idej�n a kereszthordoz�s egyet jelentett a hal�los it�lettel. Aki keresztet vitt a v�ll�n, az tudta, hogy arra �t fogj�k felfesz�teni. J�zus �nk�nt v�llalta ezt. Mi, akik nyomdok�ba szeg�dt�nk, k�szek vagyunk-e erre? "Aki ut�nam akar j�nni, vegye fel az � keresztj�t, �gy k�vessen engem." Az ember sz�m�ra ez a legnehezebb! Mindenki a saj�t keresztj�t l�tja legnagyobbnak. Neh�z elfogadni azt, hogy az a kereszt az "�N" hal�los it�let�t jelenti, a v�llon hordott kereszt megfesz�t�s�t jelenti mindannak, ami eddig az �letet jelentette. Mennyire szeretn�nk ezt elker�lni! "K�vetlek Uram, de..."

A Nagyh�t az �nvizsg�lat ideje. Mindenekel�tt tiszt�ba kell j�nn�nk azzal, hogy mi, akik teljes fordulatot v�runk el az �jonnan megt�rtekt�l, mi magunk megfesz�tett�k-e m�r a testet, a r�gi �nt? Ha id�nk�nt jelt ad mag�r�l, akkor m�g nem halt meg! B�rcsak elmondhatn�nk P�l apostollal: "Krisztussal egy�tt megfesz�ttettem!"

Az �dv�ss�g fel� vezet� �ton nem ker�lhet� el a kereszt. De fel�nk ragyog az ig�ret: "Ha az � hal�l�nak hasonlatoss�ga szerint vele eggy� lett�nk, bizony�ra felt�mad�s�� szerint is azok lesz�nk." (R�ma 6:5)

Ol�h Lajosn�


R�mai t�bornyit� konferencia
1999. j�lius 2-8 -- Vissza a Bibli�hoz, vissza Istenhez!

Tegnap d�lut�n (m�rc. 25) j�rtam v�gig szeretett t�borunkat, sokszor j�csk�n beles�llyedve a h�ba, vagy �ppen birk�zva a v�zzel �s s�rral. A jelen m�g a t�l v�g�t id�zi, de hamarosan m�r �nekekt�l �s gyermeki kacag�st�l lesz hangos szeretett t�borunk. Hiszem azt, hogy nem csak mi, Toront�iak, hanem a t�volabb �l� testv�reink is nagyon v�rj�k m�r a nyarat. Term�szetesen ebben az esztend�ben is lesznek konferenci�ink. A t�bornyit� konferenci�nk j�lius 2-8 ig lesz megtarva. Igen, nem t�ved�s, ebben az �vben ilyen hossz� lesz ez az alkalom. Hogy mi�rt? �vk�zi k�zgy�l�s�nk�n az a d�nt�s sz�letett, hogy k�zvetlen a t�bornyit� konferencia ut�n lesz a k�zgy�l�s Cleveland-ban.

Aj�nljuk, hogy aki csak teheti, k�sse �ssze a k�t alkalmat, �s �gy tervezze a szabads�g�t. Terveink szerint p�ntekt�l (j�lius 2)- szerd�ig (j�lius 7) minden nap lenn�nek k�z�s igei �s szabadid�s alkalmaink. Cs�t�rt�k reggel (j�lius 8) egy�tt induln�nk tov�bb Cleveland-ba, a k�zgy�l�sre. B�zom abban, hogy sokan d�ntenek �gy, hogy vel�nk egy�tt t�ltik ezeket a napokat.

A konferencia t�m�ja: Vissza a Bibli�hoz, vissza Istenhez!

A konferenci�n terveink szerint tan�t�sok �s igehirdet�sek hangzanak el. Az esti alkalmakat �nekes �s zenei szolg�latok teszik majd m�g eml�kezetesebb�. Sz�vets�g�nk lelkip�sztorain k�v�l t�bb vend�g igehirdet�nk is lesz. A k�z�s programokat szeretn�nk nagyon v�ltozatoss� tenni, hogy minden koroszt�ly sz�m�ra �ld�sos legyen.

�gy hiszem, hogy figyelemfelkelt�s gyan�nt most ennyi el�g, de a k�vetkez� (m�jusi) sz�mban mindenre kiterjed� r�szletes programot �s inform�ci�t k�zl�nk. Ha b�rkinek b�rmilyen k�rd�se van, szeretettel v�laszolunk ak�r telefonon, ak�r lev�lben:

Dan L�szl� 43 Yorkshire Rd. Toronto, ON. M1K 3B7
Telefonsz�munk: (416) 752-1687

CHICAGO
Magyar Baptista Gy�lekezet
Lelkip�sztor: L�rincz Istv�n

Az elm�lt �v decembere a gy�lekezet�nk eddigi t�rt�net�ben a legszebb, a legeredm�nyesebb �s a leg�ld�sosabb volt.

A gy�lekezet�nk m�r szeptembert�l k�sz�lt a chicag�i magyars�g els� adventi �nek-zene �nnep�ly�re. Ezt megel�z�leg, ugyancsak els� alkalommal, siker�lt egy hangszalag felv�telt k�sz�ten�nk az �nekkarral, amelyre �j, v�logatott �nekkari sz�mok ker�ltek, melyeket Szab� M�rton tv. hozott �s tan�tott be. A hangfelv�teln�l k�zrem�k�d�tt m�g B�lint Claudia, Szab� �va �s a f�v�s n�gyes, akik a kis�retet j�tszott�k. (Akit �rdekel, megkaphatja a kazett�t.)

December 13-�n t�bb mint 200 vend�g zs�fol�sig megt�lt�tte imah�zunkat; a helybeliek k�z�l sokan az �tkezd�ben n�zt�k v�gig a m�sort, direkt-TV-n. A szebbn�l szebb �nekek k�z�tt 3 k�ltem�ny hangzott el Szab� Erika, Demeter Andr�s �s Kr�mer S�ndor k�zrem�k�d�s�vel. Nov�k J�zsef vend�g lelkip�sztor evang�liz�l� igehirdet�s�t pedig fesz�lt figyelemmel hallgatta a nagysz�m� k�z�ns�g. Az est azonban a m�sorral nem �rt v�get, mert a gy�lekezet�nk r�gi bar�tja �s t�mogat�ja - Kov�cs J�zsef �s feles�ge Indian�b�l - friss kolb�sszal �s m�jashurk�val vend�gelt meg mindenkit (ingyen). Mind a lelki, mind a testi eledel kit�n� volt, most a teend�nk, hogy im�dkozzunk az elhintett igemagvak�rt. (A m�sorr�l k�sz�lt video felv�telt is meg lehet kapni gy�lekezet�nkt�l.)

Egy h�t m�lva �jb�l kapu ny�lt misszi�s szolg�latra. Ez alkalommal East Chicago, Indiana magyars�ga megh�v�s�nak tett�nk eleget. Ez alkalommal egy r�vid kar�csonyi m�sort adtunk el�, amelyben a vas�rnapi iskol�sok t�bb �neket �nekeltek, n�h�ny k�ltem�ny is elhangzott, az �nekkar t�bb kar�csonyi �neket �nekelt, majd Demeter Andr�s r�vid bizonys�gtev�s�ben az igazi kar�csonyi �nnepl�st mutatta be. A m�sor v�gezt�vel szeretetvend�gs�gre h�vtak bar�taink, melyet a Kussuth Club a Szent H�roms�g Katolikus templommal k�z�sen szervezett.

Egy �jabb megh�v�snak is eleget tett gy�lekezet�nk, amikor a Chicagoi Szent Istv�n pl�b�nia kar�csonyi �nneps�g�n az �nekkar �jb�l misszi�zott: a legszebb kar�csonyi �nekekb�l adtunk el� egy csokornyit a t�bb mint 300 lelkes hallgat� el�tt.

A saj�t gy�lekezet�nkben a kar�csony legkiemelked�bb mozzanata a vas�rnapi iskol�sok t�rsas jelenete volt. A nagyon sz�p, �zl�ses �s sok gyermek r�sz�r�l magas szinten elj�tszott jelenetet Cseh T�nde tan�totta be. Igaz�b�l meg�rdemelt�k gyermekeink az istentisztelet ut�n sz�tosztott csomagokat.

Az �esztend�t csal�dias, testv�ri egy�ttl�tben az imah�zban z�rtuk. T�bbsz�r is elhangzott az 1998-as �v vez�r�g�je: "�rezz�tek �s l�ss�tok meg, hogy j� az �r! Boldog ember az, aki �benne b�zik." (Zsolt 34:9) Mi, chicag�iak, val�ban �t is �lt�k ezen igeverseket 1998-ban!

Az �j �v m�r eddig is sok �ld�st hozott (igen nagy havat is!). Az imah�ten Vad�sz J�nos lkp. testv�r volt a vend�g�nk, aki az �ri im�ds�g kimer�thetetlen �ld�sait t�rta el�nk.

Janu�r 31-�n �jsz�l�tt kisfiukat hozt�k el T�gl�si Tam�s �s Magdika, a kis Alex-Tam�st. Vad�sz testv�r �s L�rincz Istv�n lkp. tv. im�dkozott az �jsz�l�tt�rt, a sz�l�k�rt �s a nagysz�l�k�rt.

Bizakodva, de nem elbizakodva tekint�nk el�re. Szeretn�nk h�s�ges s�f�rokk�nt �lni, vigy�zva arra, hogy a beidegz�d�seink, az otthonr�l hozott "j�" szok�saink �s a gyakori hitetlenked�seink ne akad�lyozzanak meg benn�nket az Isten orsz�ga hirdet�s�ben, hivat�sunk bet�lt�s�ben. ____Demeter Andr�s

Halleluja! �kumenikus imah�t New York-ban!

A vil�g buzg� kereszty�neihez hasonl�an a new york-i magyar kereszty�n gy�lekezetek is meghallott�k Urunk egybegy�jt� szav�t: "�n pedig, ha felemeltetem a f�ldr�l, magamhoz vonzok mindeneket." (Jn 12,32) Eg�sz h�ten folyamatosan fakadtak fel a k�z�s im�ds�gok azoknak az ajkair�l �s sz�v�r�l, akik est�nk�nt leborultak az � l�b�hoz.

Az els� napon, janu�r 17-�n vas�rnap m�g ki-ki a maga templom�ban kezdte a hetet, de h�tf�t�l val�s�gosan is egy�tt voltunk. A 80. utcai baptista imah�zban D�nes Endre testv�r szolg�lat�t hallhatt�k az ott l�v�k, � kezdte el azt az igesorozatot, amely alapj�n a f�ldkereks�g ezer �s ezer templom�ban milli� �s milli� kereszty�n figyelt az �rban megnyerhet� nagy �g�retekre.

Az imah�t vez�rig�i a Jel. 21,1-7. versei voltak, kiss� tal�n kiemelve eg�sz h�tre a 3. vers kijelent�s�t: "�me, az Isten s�tora az emberekkel van, �s � vel�k fog lakni, �k pedig n�pei lesznek, �s maga az Isten lesz vel�k."

H�tf�t�l cs�t�rt�kig a 69. utcai reform�tus gy�lekezet tagjai k�z�l is minden est�n jelen voltak testv�rek a Baptista Imah�zban Cseh Gy�rgy lelkip�sztor vezet�s�vel. H�tf�n a h�zigazda baptista gy�lekezet lelkip�sztora, Kulcs�r S�ndor mellett Kui Barnab�s tett bizonys�got, kedden Kulcs�r J�nos, szerd�n pedig Kulcs�r J�zsef. Amik�ppen hit�nknek a cs�cspontja az az Ige, amelyet a vez�rfon�l erre a napra kijel�lt, tudniillik hogy "hal�l sem lesz t�bb�" (Jel 21,4), �gy lett ez a nap a h�t �kumenikus cs�cspontja is, hiszen cs�t�rt�k�n este Cseh Gy�rgy reform�tus lelkip�sztor szolg�lt, de �mellette figyelhett�nk Csorba Domonkos, O.F.M. �s Neil O’Connel, O.F.M. katolikus aty�k tan�t�s�ra is, akik a Szt.Istv�n  magyar katolikus egyh�z magyar illet�leg angol nyelv� szolg�i.

A new york-i magyar kereszty�nek tudj�k, hogy mekkora �r�m az, amikor baptista, reform�tus �s katolikus p�sztorok �s hittestv�rek egy�tt magasztalj�k Istent azok�rt a hatalmas �s rem�nytad� v�gs� �g�retei�rt, amelyeket el�nkt�r az �r a Jelen�sek k�nyv�ben.

Domonkos �s Neil aty�k j�h�rt is hoztak - ami egyben a h�t egyik legnagyobb aj�nd�ka is! - �tadt�k sz�beli sz�ves megh�v�sukat a j�v� esztend�re vonatkoz�lag, amikor is szeretn�k, ha az imah�t esem�nyei a Szt.Istv�n magyar katolikus templomban is zajlan�nak, hiszen nagy kir�lyunk megkoro-n�z�s�nak 1000., kereszty�n hit�nk kezdeteinek pedig 2000. �vfordul�j�t fogjuk �nnepelni, ha az �r megengedi �s �l�nk.

P�nteken a 69. utcai reform�tus gy�lekezetben tal�lkoztunk, itt Kulcs�r S�ndor hirdette az Ig�t, de ez alkalommal is volt bizonys�gt�v� is mellette, m�gpedig �jra testv�rb�tyja, Kulcs�r J�zsef. � igen sz�pen kivette a heti szolg�latokb�l a r�sz�t, hiszen m�g az id�k�zben megbetegedett egyik m�sik tervezett szolg�lattev�, G�ncsos Gy�rgy helyett is szolg�lt a vas�rnapi z�r�napon.

A cs�t�rt�ki �s a p�nteki k�z�s alkalmak ut�n m�g a szeretetvend�gs�g asztalai is v�rt�k a jelenl�v�ket, mindk�t alkalommal finom �s gondosan el�k�sz�tett vend�gs�gben volt r�sz�nk. Vid�m besz�lget�sek, �szinte j�kedv �s meleg szeretet t�lt�tte be a termeket, de mi t�bb, a testv�rek sz�v�t. �gy �rezz�k, hogy igen �ldott volt egy�tt lenni b�nvall�sban, b�nb�natban, k�nnyekben, rem�nys�gben, �r�mben, v�rakoz�sban, egysz�val higgy�nk az �rnak, � t�nyleg tudja, milyen j�, fontos �s t�pl�l� a testv�ri szeretet. �v� a dics�s�g �r�kk�n �r�kk�! ____Cseh Attila Gy�rgy ref. lelkip�sztor

�tir�ny: Sz�kelyf�ld, Erd�ly

A j� Isten kegyelm�b�l imm�r a negyedik alkalom, hogy a felt�mad�si �nnepeket Erd�lyben t�lthetem. Tavaly hat h�napig szolg�lhattam Szil�gys�gban, legt�bbet a krasznai k�rzetben. Most, ha az �r �ltet, hat h�tre megyel, n�h�ny napra Kraszn�ra, ut�na pedig egy n�h�ny sz�kelyf�ldi gy�lekezetet l�togatok meg. M�rcius 15-�n indulok �s �prilis 26-�n t�rek vissza.

Rom�ni�ban val� tart�zkod�som alatt a Santa Monica-i gy�lekezetben Dr. Szenohradszky J�nos testv�r, a Szegedi gy�lekezet felavatott presbitere, jelenleg az Alhambrai Gy�lekezet tagja szolg�l. Dr. Szenohradszky testv�r mostm�r harmadik alkalommal v�gzi ezt a szolg�latot �s �gy k�zvetve � is r�szt v�llal az erd�lyi misszi�b�l. Az �r kegyelme �s testv�r�nk seg�ts�ge n�lk�l nem v�llalhattam volna ism�t az erd�lyi utat.

K�sz�nettel tartozom Sz�vets�g�nknek, �s a magukat megnevezni nem k�v�n� kedves testv�reknek az utaz�si k�lts�gekhez val� hozz�j�rul�s�rt. Szeretettel k�rem az Evang�liumi H�rn�k olvas�it, hogy tov�bbra is kitart�an im�dkozzanak a magyarorsz�gi �s erd�lyi misszi��rt, "mert igen hasznos az igaznak buzg�s�gos k�ny�rg�se." (Jak 5:16) Hunter Vad�sz J�nos

H�SV�TI ADAKOZ�S sz�vets�g�nk misszi�s kiad�saira

Kedves testv�reim, sok szeretettel k�sz�ntelek mindny�jatokat az �r J�zus nev�ben. Isten ir�nti h�l�val sz�vemben eml�kezem a Palm Bay-i tal�lkoz�nkra. Sikeresnek mondhat� gy�l�ssorozat ut�n itt az ideje, hogy az ott elhangzottak �rtelm�ben tenni is kezdj�nk. Nagy feladatok el�tt �llunk, ez�rt im�ds�gos sz�vvel, lankadatlanul v�gezz�k a r�nk h�rul� tennival�kat. Hiszem, Istennek terve van vel�nk m�g itt az emigr�ci�ban is.

Ez�ton szeretn�m megk�sz�nni eddigi anyagi �ldozatotokat. Sokan sok �zben erej�k felett is adakoztak Sz�vets�g�nknek. Most ism�t k�r�ssel fordulunk minden egyes gy�lekezethez �s szem�lyhez: t�mogass�tok tov�bbra is misszi�nkat, melynek c�lja Isten orsz�g�nak �p�t�se.

H�sv�t els� napj�n, 1999. �prilis 4-�n, vas�rnap, �ltal�nos gy�jt�st rendez�nk Sz�vets�g�nk gy�lekezeteiben. �r�mmel fogadunk minden �ltal�nos alapra vagy meghat�rozott c�lra sz�nt adom�nyt. K�rem a helyi gy�lekezet p�nzt�ros�t, �s az egy�ni adakoz�kat. hogy a begy�lt �sszeget juttass�k el Sz�vets�g�nkh�z. (P�nzt�rosunk Dresche Lajos testv�r; c�me: 2636 East 124th St. CLEVELAND, OH 44120) "A j�kedv� adakoz�t szereti az Isten." (2Kor 9:7b.)

Hadd �lljon itt misszi�s terveink k�z�l egy n�h�ny: a R�MAI T�BOR ki�p�t�se, lelki munk�sok t�mogat�sa- Rev. Ny�l Zolt�n, Rev. Vad�sz J�nos, Ruth Wright, a Kolozsv�ri Teol�gia telekv�s�rl�sa, lelkip�sztoraink �zvegyeinek megseg�t�se, Sz�vets�g�nk rendk�v�li k�lts�geinek fedez�se, irodalmi misszi�nk t�mogat�sa. Ez ut�bbi c�lra November m�sodik vas�rnapj�n (14-�n) tartunk majd gy�jt�st "Irodalmi Nap" c�men. Mindezek r�sz�t k�pezik j�v� �vi k�lts�gvet�s�nknek. Hiszem, hogy nem csak ennyit, de ezen fel�l is tenni fogunk az �r�rt.

Befejez�s�l arra szeretn�m felh�vni mindenkinek a figyelm�t, hogy misszi�nk anyagi t�mogat�sa igen fontos, de nem minden! VAL�DI C�LUNK A LELKEK KRISZTUSHOZ VEZET�SE! Ez k�ldet�s�nk igazi �rtelme, ez a misszi�parancs tartalma. "Tudja meg, hogy aki b�n�st t�r�t meg az � t�velyg� �tj�r�l, lelket ment meg a hal�lt�l �s sok b�nt elfedez." Jakab 5:20.

Mennyei Aty�nk �rassza �ld�s�t �letetekre, legyen Vir�gvas�rnapi, Nagyp�nteki �s H�sv�ti �nnepl�setek lelkiekben m�rhetetlen�l gazdag �s gy�m�lcs�z�. Munkat�rsi szeretettel, ______D�nes Endre, a Misszi� Bizotts�g eln�ke

�RTES�T�S

Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g V�grehajt� Bizotts�g�nak 1999. m�rcius 5-i �l�s�n a P�nz�gyi Bizotts�g javaslatot terjesztett el� a Palm Bay, Floriadai Bethesda Baptist Retirement Home complexum (Otthon) elad�s�ra. A javaslat oka, hogy az Otthon �zemeltet�se egyre bonyolultabb� v�lik, ugyanakkor a sz�vets�g�nk r�sz�r�l egyre kevesebb olyan �zleti �rz�kkel rendelkez� szem�ly volt a helysz�nen, aki az Otthon m�k�d�s�t �ttekinthette volna. Amennyiben eladn�nk az eg�sz komplexumot, �s az �r�t befektetn�nk a Valley Forge, PA-i sz�khely� American Baptist Churches USA-n�l, ez a befektet�s t�bb kamatot hozna, mint ami a sz�vets�g�nk misszi�s terveihez sz�ks�ges. Lehet�v� tenn� tov�bb� taggy�lekezeteink eredm�nyesebb helyi munk�j�t is.

M�rcius 6-�n sz�vets�g�nk V�grehajt� Bizotts�ga f�lhatalmazta a P�nz�gyi Bizotts�got arra, hogy megtegye a kezdeti l�p�seket, kivizsg�lja az elad�s lehet�s�g�t. Jelenleg �ppen ezt tessz�k. Minderr�l besz�mol�t k�sz�t�nk a legk�zelebbi k�zgy�l�s�nkre, melyre Cleveland, Ohioban ker�l sor J�lius 8-11 k�z�tt. Az �gyet ekkor alaposan megt�rgyaljuk majd. A K�zgy�l�s k�ld�tteinek pozit�v szavazat�ra lesz sz�ks�g a t�nyleges elad�shoz. A d�nt�s meghoz�s�hoz a r�szleteket is ismertetni fogjuk. K�r�nk benneteket, hogy im�ds�gos sz�vvel gondoljatok erre az �gyre �s eml�kezzetek meg azokr�l, akik azon f�radoznak, hogy felel�ss�gteljesen v�gezz�k a K�zgy�l�s �ltal r�juk terhelt feladatokat.

Az �AMBSz P�nz�gyi Bizotts�ga,
Kish J. Ern�, eln�k

Gondolatok az 1999-es �vk�zi gy�l�sr�l

"�ldajad �n lelkem az Urat, �s eg�sz bens�m az � szent nev�t!" Zsolt�rok 103:1

Legt�bbsz�r h�laad� napok alkalm�val hangzik el ez az ige. Azonban egy-egy megtapasztal�s ut�n is nagyon j�, ha esz�nkbe jutnak az ehhez hasonl� igeversek. Az elm�lt t�z �vre visszatekintve, amikor teol�gusk�nt �s lelkip�sztork�nt rendszeresen r�szt vettem k�l�nb�z� egyh�zi megbesz�l�seken, vagy �ppen k�zgy�l�seken, nem minden esetben a h�la �rzet�t�l csordult t�l a sz�vem �s a sz�m. Most azonban, amikor a m�rcius 4-7 k�z�tti �vk�zi gy�l�sre gondolok, �jra �s �jra h�la t�lti be a sz�vemet. Szeretn�k n�h�ny dologra k�l�n is visszaeml�kezni.

1. Szeretetteli, b�kess�ges l�gk�r

M�r a Bethesda otthonba meg�rkezve az els� pillanatt�l fogva ezt �rezhett�k. Kiss Ern� testv�r �s kedves feles�ge �jra p�ld�t adott vend�gszeretetb�l. Nagyon j� volt �gy k�sz�nteni egym�st, hogy �lel�s�nk tiszta sz�vb�l fakadhatott. �szak-Amerika k�l�nb�z� r�szeir�l �s gy�lekezeteib�l j�tt�nk �ssze, m�g is �gy �rezt�k, mintha mindig is egy�tt szolg�ln�nk �s im�dn�nk az Urat. Az eg�sz napi tan�cskoz�sok �s megbesz�l�sek alkalm�val sem lehetett tapasztalni fesz�lts�get, vagy idegen indulatokat. A rendelkez�s�nkre �ll� szabadid�t is igyekezt�nk mindig egy�tt t�lteni, v�gyva a testv�ri besz�lget�sekre. K�l�n�sen is eml�kezetes sz�momra az az este, amikor n�h�nyan a csillagos eget csod�lva, az �ce�n morajl�s�t hallgatva arr�l besz�lgett�nk, hogy milyen sz�ks�g�nk van egym�sra �s a k�z�s alkalmakra, legyenek azok t�boroz�sok, vagy �ppen gy�lekezeti tal�lkoz�sok.

2. Hat�kony munka�rtekezletek

Hogy ez is val�ra v�lhatott, ahhoz nagy m�rt�kben hozz�j�rultak a bizotts�gi eln�k�k, akik komoly el�k�sz�t� munk�t v�gezve �rkeztek a megbesz�l�sekre. A rendelkez�s�nkre �ll� id�ben a lehet�s�g�nkh�z m�rten a legjobban siker�lt megoldanunk minden feladatot. Nemcsak a m�lt �s a jelen k�rd�seiben l�ttunk hasonl�an, hanem a j�v� fel� is egys�gesen tudtunk el�re n�zni. Ha mindazt siker�l megval�s�tanunk ebben az esztend�ben �s a re�nk k�vetkez� �vben, amikr�l besz�lgett�nk, akkor az Isten neve m�g jobban felmagasztaltatik k�z�tt�nk �s �ltalunk.

3. Nemzed�kek �p�t� egy�ttl�te

A jelenlev�k els� r�n�z�sre is k�t nagyobb csoportra voltak oszthat�k, fiatalabb �s id�sebb koroszt�lyra. Nagyon j� volt azonban azt �t�lni, hogy mi, fiatalabbak tisztelettel n�zhett�nk az id�sebbekre, l�tva azt, hogy milyen �ldozatos munk�t v�geztek az elm�lt �vtizedek alatt, a m�sik oldalon viszont megtisztel� volt �rezni azt a figyelmess�get, amellyel az id�sebb koroszt�ly hallgatta a fiatalok elk�pzel�seit �s terveit.

A cikk �r�jak�nt az a k�v�ns�gom, hogy Isten folytassa k�z�tt�nk az elkezdett j� munk�t �s akkor ez a maroknyi n�p m�g nagyon sok csod�latos alkalmat �lhet �t. ____Dan L�szl�

Merre vannak, hol �lnek
sz�vets�g�nk r�gi munk�sai �s k�zvetlen hozz�tartoz�i?
Nyugalomba vonult lelkip�sztorok:
Dr. B�r� L�szl� - Palm Bay, Florida
B�g�r J�zsef - Riverview, Michigan
Moln�r Bal�zs - Cary, North Carolina
 
Lelkip�sztorok �zvegyei:
Balla Gy�rgyn� - Palm Bay, Florida
Dr. Cserepka J�nosn� - Kelowna, Kanada
Faulkner K�rolyn� - Ardsley, Pennsylvania
Ger� S�ndorn� - Budapest, Magyarorsz�g
Dr. Haraszti S�ndorn� - Jonesboro, Georgia
Kun Gyul�n� - Tampa, Florida
Nagy Istv�nn� - Sao Paulo, Brazilia
Ol�h Lajosn� - Toront�, Kanada
Orosz Attil�n� - Lyndhurst, Ohio
Pint�r Istv�nn� - Berazategui, Argentina
Szabadi Guszt�vn� - Trenton, Michigan
Dr. Udvarnoki B�l�n� - Franklin, Virginia
Szeretettel gondolunk r�juk, j� eg�szs�get �s az �r �ld�s�t k�rve �let�kre.
Szeretn�nk a list�t kieg�sz�teni. Ki tud seg�teni?
Szeretne levelet �rni �d�s testv�reinknek? K�rje el c�m�ket a szerkeszt�t�l.
EVANGELIZ�CI�S K�R�T A NAGYV�RADI K�RZETBEN
(r�szletek a besz�mol�b�l)

Nem kis izgalmak k�z�tt indultam el 1999. febru�r 18-�n cs�t�rt�k�n reggel, a nagy havaz�sok idej�n Nagyv�radra, hogy eleget tegyek D�niel Zal�n lelkip�sztor testv�r megh�v�s�nak, k�rzet�be val� evangeliz�ci�s sorozat tart�s�ra. Mivel m�g mindig nincs aut�m, �r�mmel vettem Asztalos Imre lelkip�sztor testv�rem seg�ts�g�t, aki f�laj�nlotta g�pkocsij�t, hogy velem tart �s egy�tt szolg�lunk a gy�lekezetekben.

Els� alkalommal Biharp�sp�kiben hirdethettem az ig�t. Sz�momra k�l�n�sen nagy �lm�ny volt tal�lkozni az itteni testv�rekkel, mert amerikai szolg�latom idej�n a clevelandi gy�lekezet tagjai k�z�tt nagyon sok testv�rt ismerhettem meg, akik ebb�l a gy�lekezetb�l sz�rmaztak. A 80-as �vek k�zep�n, a Ceauceascu diktat�ra �veiben n�pes nagy csal�dok k�lt�ztek el innen k�zel �tvenen, hogy az „�j" vil�gban keressenek kedvez�bb �letlehet�s�get. Szeretettel eml�keztek a Nagy, Lakatos, Papp, Kirj�k, Veres, Borb�ly, Tar csal�d tagjaira. A hely�k bizony �res a gy�lekezetben, de az a rem�nys�g�k, hogy �j h�v�k foglalhatj�k el nemsok�ra a padsorokat, s�t �j imah�z �p�t�s�nek a terveivel is foglalkoznak a testv�rek.

A m�sodik est�n Biharszentj�noson folytat�dott a szolg�latom. Rendezett, sz�p imah�zuk van az itteni atyafiaknak. [...] Vas�rnap este ism�t ebben a gy�lekezetben hirdethettem az ig�t a z�r� istentiszteleten, amikor t�bben jelezt�k megt�r�si sz�nd�kukat �s a szolg�latra val� ism�telt odasz�n�sukat.

Utam harmadik �llom�sa P�salaka volt, ahol B�nyai J�nos lelkip�sztor volt a h�zigazda. Nagy �r�me volt a gy�lekezetnek, mert hossz� id� ut�n bemer�t�sre k�sz�ltek. A falub�l t�bben megt�rtek, nem csak magyarok, de a cig�nyok k�z�l is. [...]

Vas�rnap d�lel�tt Hegyk�sz�ldob�gyon folytat�dott az evangeliz�ci�s k�r�t. Hajnalban azonban akkora havaz�s volt, hogy az engem sz�ll�t� D�cia g�pkocsi f�l�ton f�ladta a f�lm�teres h�ban val� cs�szk�l�st. Ki kellett sz�llnunk, �s az „apostolok lov�n" gyalogosan folytattuk utunkat. El lehet k�pzelni, mik�nt n�zt�nk ki, amikor f�lcip�ben, el�zott ruh�zatban meg�rkezt�nk. A testv�rek azonban lelkes �nekl�ssel v�rtak, �s m�g a k�nyszer� k�s�st is megbocs�tott�k. [...] ____B._M�sz�ros_K�lm�n


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3