EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

1999. J�NIUS.  

Udvarnoki B�la:
KRISZTUS
A teol�giai tudom�ny egyik �ga a "Christol�gia," a Krisztusr�l sz�l� tan. Sz�z �s sz�z k�nyvet �rtak a biblia-tud�sok err�l a t�rgyr�l. Nagy t�ma. Nem is lehet teljesen kimer�teni.
Err�l a t�m�r�l van egy le�r�sunk, a leghitelesebb �s ez a B�cs�besz�dben tal�lhat�, ahol az �r J�zus mag�r�l besz�l. Ami ismeretet szerezhet�nk Krisztusr�l, az mind megtal�lhat� ebben a besz�dben.
Olvashatunk ugyan t�bbet, de nem tudunk meg l�nyegesebbet.

1. Az Aty�val egy

Egy el�bbi oktat�sban (J�nos 10:30), az �r azt a nyilatkozatot tette: "�n �s az Atya egy vagyunk." A B�cs�besz�dben ugyanezt k�z�lte m�s szavakkal: "Higgyetek nekem, hogy �n az Aty�ban
vagyok �s az Atya �n bennem van" (14:11). J�nos Evang�lium�nak els� r�sz�ben van egy vers, a 18., amelyet a ford�t�k nem ford�tottak, hanem magyar�ztak. Egy korai g�r�g sz�vegben ezt a verset
�gy tal�ljuk: "Az Istent soha senki sem l�tta; az egysz�l�tt Isten, aki az Atya kebl�ben van, az jelentette ki �t." J�nos a levele els� r�sz�ben az els� versben Krisztust Ig�nek (bet� szerint "sz�") nevezi. Az Ige pedig Isten.
Ezek ut�n �rta P�l Tim�teusnak: "Isten megjelent testben..." Az �r J�zus a megtestes�lt Isten volt s ezt a nagy igazs�got csak akkor fejthette ki r�szletesebben, amikor tan�tv�nyai el�gg� el�haladottak voltak arra, hogy ezt a nagy titkot meg�rts�k.
Az apostolok meggy�z�d�s�hez j�rult a csod�s h�rom �vnek, Krisztus oktat�s�nak a bizonys�ga. Az a h�rom �v telve volt tettekkel, amelyeket haland� ember nem v�gezhet. Krisztus b�nbocs�natot adott s
a tan�tv�nyok tudt�k, hogy b�nt csak Isten bocs�that meg. R�sz�nkre is az �r J�zus b�nbocs�t� hatalma a leg�rt�kesebb bizony�t�k. Az �r�s szavai felvil�gos�tanak, a bocs�nat meggy�z. Ezek ut�n m�r term�szetesnek tal�ljuk, hogy mivel mag��v� fogadott, mind�r�kre meg is tart.
Ha hallottuk Krisztus szavait: "Megbocs�ttattak a te b�neid," akkor boldogan valljuk �t Tam�ssal egy�tt Urunknak �s Isten�nknek.

2. Krisztus Isten k�pe

Filep k�rd�s�re az �r olyan v�laszt adott, amely az el�bbi kijelent�seket meger�s�ti. "Aki engem l�tott, l�tta az Aty�t" (14:9). Nagy horderej� mondat volt ez, k�l�n�sen, ha ism�telj�k J�nos �r�s�t: "Az Istent soha senki nem l�tta" (1:18). P�l apostol nem tartozott a tizenk�t tan�tv�ny csoportj�ba �s nem hallotta a Filepnek adott v�laszt, de a L�lek megjelentette neki is s ez alapon �rta a Koloss�ban lak� h�veknek: Az �r J�zus "k�pe a l�thatatlan Istennek" (1:15).
A tan�tv�nyok l�tt�k a testbe �lt�z�tt Istent. De Istent nem Krisztus testi alakja, hanem f�ldi viselked�se �s csodatettei k�pviselt�k. Csak Isten mondhatta azt, hogy: "... tanulj�tok meg t�lem, hogy �n al�zatos �s szel�d sz�v� vagyok" (M�t� 11:29). Isten nem dicsekedhet. Krisztussal val� j�r�ssal megismert�k a tan�tv�nyok az Urat, el�bb sejtett�k, majd k�s�bb tudt�k, hogy Mester�k t�bb, mint ember. A h�borg�
Galileai t� lecsendes�t�s�vel k�rdezt�k is: "Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek neki?" (M�t� 8:27). Ez az ismeret adta P�ter ajk�ra a bizonys�gtev� mondatot: "Kihez mehetn�nk? ... �s mi elhitt�k �s elismert�k, hogy te vagy a Krisztus, az �l� Isten Fia" (J�nos 6:68-69)

Krisztus k�pe a tan�tv�nyok sz�v�ben Isten k�pe lett

Ez�rt b�ztak benne, ez�rt haltak meg �rte, mint bizonys�gtev� m�rt�rok.
Hadd eml�tsem itt meg, hogy a kereszty�nek is szeml�lnek falra f�ggesztett Krisztus-k�pet. Tal�n b�lcsebb lenne, ha nem a fest�k k�pzelet�t k�vetn�k szeml�let�kben, hanem a Szent�r�sban le�rt
Krisztus-k�pet. Annyit azonban biztosra vehet�nk, hogy az �r nem �gy n�zett ki, mint a manaps�g l�that� festm�nyek mutatj�k. (Krisztusnak nem lehetett hossz� haja. P�l apostol �rta Korintusban: "Nem l�ttam e Krisztust?" (1Kor 9:1). Majd ugyanabban a lev�lben �rja: "Avagy maga a term�szet is nem arra tan�t-e titeket, hogy ha a f�rfi� nagy hajat visel, cs�fs�ga az neki?" (11:14). Merte volna P�l ezt �rni, ha Krisztusnak nagy haja lett volna?)
Az � testamentumi n�pet Isten �vta a faragott, vagy festett k�pek k�sz�t�s�t�l. A b�lv�nyokra c�lzott. Ezt a figyelmeztet�st az az emberi gyenges�g tette sz�ks�gess�, hogy el�bb-ut�bb a szobrot, vagy k�pet fogj�k im�dni �s tisztelni �s nem azt, akit az emberi k�sz�tm�nyek k�pviselnek. A bibliai Krisztus k�ppel nem t�vedhet�nk. Ez a k�p mindig Istenre mutat �s Isten im�d�s�ra ind�t.

3. Krisztus az �t

A 14. r�sz 6. vers�ben olvassuk a hatalmas kijelent�st: "�n vagyok az �t, az igazs�g �s az �let!" Enn�l a mondatn�l meg kellene �llnunk elm�lked�sre. De b�rmennyire gondolkozunk, ezt nem foghatjuk fel eg�szen. Krisztus az igazs�g, de mi az igazs�g? Haszn�lhatjuk a jobb sz�t: a val�s�got. De mi a val�s�g?
� az �let, de mi az �let? L�tez�s. De b�rhogyan is nevezz�k, nem �rtj�k meg teljess�g�ben.
P�l apostol sem tudta megmagyar�zni az �let l�nyeg�t. Megel�gedett azzal a kijelent�ssel, hogy neki az "az �let Krisztus" (Filippi 1:21). Neki a Krisztussal val� �let a val�s�g, az igazs�g.
Az �r tudta, hogy olyanokat mond, amihez az emberi �sz nem �r fel. Mi�rt mondta? Alkalmasint egyr�szt az�rt, hogy tan�tv�nyai l�ss�k, tapasztalj�k, hogy az �r�kk�val� dolgok, mint az �let �s a val�s�g l�tez� t�nyek, m�sr�szt az�rt, hogy ezek v�gs� megismer�s�hez csak rajta, az �ton kereszt�l lehet jutni.
Ahogy a t�velyg�s �s a vele j�r� bizonytalans�g, valamint tudatlans�g Krisztus megtagad�s�val j�r, akk�ppen a felvil�gosod�s �s r�szleges tud�s Krisztus ismeret�t �s k�vet�s�t eredm�nyezi. Tud�sunk
nem lesz teljes, de abban bizonyosak vagyunk, hogy Krisztus k�vet�s�ben j� �ton j�runk �s c�lhoz �r�nk.
Krisztus az �t a val�s�gos, az �r�k �lethez.

(A cikk m�sodik, befejez� r�sz�t az el�z� sz�munkban k�z�lt�k.)


Az �r van ott!
J�nos 21:7
Mint a szomor� tan�tv�nyok,
�gy hordjuk �lt�nk terheit.
Mert csal�dunk az emberekben,
csal�dunk legszebb terveinkben,
�gy �rezz�k: az �r is elhagyott
�s m�r semmisem siker�l...
Kedvetlen�l �s l�lektelen�l
folytatjuk - mert hisz �lni kell -
a mindennapi robotot.
 
�s akkor... az �r�asztaln�l,
vagy a berreg� munkapadn�l,
vagy t�n �pp az utca zaj�ban
meghallunk egy halk, dr�ga hangot:
Fiaim! Van-e valami ennival�tok?
Vill�mk�nt �ri �rva sz�v�nket
a felismer�s: az �r van ott!
Viharvert �lt�nk k�szikl�ja!
R�st nyit a felh�, ami r�nk borul:
Ter�tett asztallal v�r az �r...
_____Ol�h Lajosn�

A SZERKESZT� ROVATA

A m�jus v�gi ifj�s�gi (New York) ut�n hamarosan itt lesz a k�t nagy tal�lkoz�, a T�bori Konferencia (RAMA, Ontario, j�lius 2-8) �s a K�zgy�l�s (Cleveland, OH, j�lius 8-10), ami ez�ttal a Clevelandi testv�reink sz�z �ves jubileum�val folytat�dik. Rem�lem, hogy olvas�ink k�z�l sokan �tra kelnek, s r�szt vesznek e tal�lkoz�kon.

Az id�pontok ut�n a t�bori konferencia programj�t m�r a m�jusi lapban k�z�lt�k. E sz�munkban a k�zgy�l�s �s a 100 �ves jubileum r�szletes t�rgyrendj�t is k�z�lj�k, valamint hasznos inform�ci�kat, melyekre az utaz�ssal kapcsolatban sz�ks�g lehet. Vigy�k magunkkal ezt a lapot, s �gy nem csak a program, de a pontos c�m �s n�h�ny telefonsz�m is k�zn�l lesz.

A magyarorsz�gi k�zgy�l�sr�l a 3. oldalon olvashatunk. Nem sokkal a budapesti tal�lkoz� ut�n ker�lt sor az erd�lyi k�zgy�l�sre, melyen jelen volt az eln�k testv�r�nk. Az � besz�mol�j�t a k�vetkez� sz�mban olvashatjuk majd.

Hadd k�sz�nts�k azonban m�ris a Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�g�nek �j eln�ks�g�t. A szolg�lathoz az �r adjon er�t �s �ld�st Dr. Simon J�zsef nagyv�radi lelkip�sztornak, akit eln�kk� �s Borz�si Gyula brass�i lelkip�sztornak, akit f�titk�rr� v�lasztott a k�zgy�l�s.

A Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge (MBVSZ) eln�ks�ge is �l�sezett ezzel egy id�ben (m�jus 6-�n, Nagyb�ny�n). Mivel arr�l is v�runk besz�mol�t, e sorokon csak k�sz�ntj�k a Vil�gsz�vets�g �j eln�k�t, Dr. Alm�si Mih�ly testv�rt, �ld�st k�v�nva benn�nket is �rint� szolg�lat�ra.

V�g�l egy internetes h�r. Lapunk havi sz�mait �ltal�ban a h� legelej�n "publik�ljuk." Amennyiben olyan l�nyeges h�ranyagot kapunk, amit sz�ks�ges lenne hamar�bb is olvasnunk, a szerkeszt� h� k�zben is kieg�sz�ti a lapot azzal az �j inform�ci�val. "Lapz�rta ut�n" - ez lesz a c�me annak az oldalnak, amelyen ilyen jelleg� inform�ci� lesz, ha lesz (vagyis, ha sz�ks�g van r�), ha nincs, akkor a c�msz� alatti oldal �resen marad. Rem�lem, hogy pl. a k�zgy�l�s�nkh�z t�rk�pet kapunk n�h�ny nappal a lapz�rta ut�n, s azt ott k�z�lni fogom. (Szerk)

a lap elej�re


MEGH�V� �S T�J�KOZTAT�
Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g 92. K�zgy�l�se
1999. j�lius 8-10 - 4124 Stickney Ave., CLEVELAND, OHIO
 
A clevelandi magyar baptista misszi� kezdet�nek 100. �vfordul�ja.
A k�zgy�l�s ut�n k�zvetlen�l, j�lius 10-11.
 
Ezekre az alkalmakra szeretettel megh�vjuk a k�zelben �s t�volban �l�, misszi�nk ir�nt �rdekl�d�, azt el�seg�teni �s vel�nk egy�tt h�l�t adni k�sz testv�reinket.

A k�zgy�l�si �s a szombat esti jubileumi alkalmaink helysz�ne a Beth�nia Baptista Imah�z - 4124 Stickney Ave., Cleveland, Ohio
A vas�rnap d�lel�tti alkalom helysz�ne a Cleveland West Side-i magyar reform�tus templom, 15300 Puritas Ave., Cleveland. T�rk�pet lapunk internet c�m�n tal�lunk, illetve a k�zgy�l�s alatt adunk az �rdekl�d�knek.
Regisztr�l�s - szem�lyenk�nt $6.00, 12 �ven al�l ingyenes.
�tkez�s - Regisztr�lt vend�geinknek k�lts�gmentesen j� eb�det �s vacsor�t biztos�tunk �tteremben p�nteken, szombaton �s eb�det vas�rnap. Tov�bb� k�nny� reggeli az imah�zn�l azoknak, akik motelben sz�llnak meg. (A k�lts�geket a Beth�nia gy�lekezet fedezi.)

Inform�ci�: Zeffer B�la lp. tel: (216) 398-8873 �s Marosi B�la, tel: (440) 248-7216
Sz�ll�t�sfelel�s: Kiss S�ndor, tel: (216) 661-6342 (rep�l�t�rr�l is)
Sz�ll�sfelel�s: Kiss Benj�min, Pager: 1-888-508-2139
A lehet�s�g szerint csal�dokn�l helyezz�k el azokat, akik id�ben jelentkeznek.
K�zeli motelek:
MANOR MOTEL - 20627 Lorain Ave. $30.00 szem�lyenk�nt, �jszk�nk�nt.
tel: (440) 331-6623
BUDGET INN OF AMERICA - 14043 Brookpark Road, $49.95 - egy �gyas,
$56.95 - k�t �gyas, tel: (216) 267-2350
RAMADA INN - 13930 Brookpark Road, $69.00 (discount $65.00) - egy �gyas,
$79.00 (discount $75.00) - k�t �gyas, tel: (216) 267-5700
OAKPARK MOTEL - 4755 Pearl Road, $29.00 - egy �gyas, $34.00 - k�t �gyas,
tel: (216) 351-8010
______
A Beth�nia Gy�lekezet vezet�s�ge

AZ �SZAK-AMERIKAI MAGYAR BAPTISTA SZ�VETS�G
92. K�ZGY�L�SE C 1999. J�LIUS 8-10.
Rendez� Gy�lekezet: A Clevelandi Beth�nia Magyar Baptista Gy�lekezet
A k�zgy�l�s helye: A Beth�nia Gy�lekezet imah�za: 4124 Stickney Ave., CLEVELAND, OHIO - telefon (216) 398-8873
A sz�vets�g tiszts�gvisel�i: Eln�k: Kulcs�r S�ndor, Aleln�k Dr. Herjeczki A. G�za, F�titk�r: Szab� Istv�n, P�nzt�ros: Drescher Lajos
Jelige: Jelen�nk �s j�v�nk - A hit sz�p harca (1Tim 6:12)

T�RGYREND

CS�T�RT�K C J�LIUS 8.

5:00-6:00 Lelkip�sztor Sz�vets�g �rtekezlete
6:00-7:00 vacsora
7:00-8:00 A V�grehajt� Bizotts�g �l�se
8:00-9:00 A Misszi� Bizotts�g �l�se
A P�nz�gyi Bizotts�g �l�se

P�NTEK B J�LIUS 9.

8.00-8.50 Reggeli
9.00-9.10 A k�zgy�l�s �nekel
9.10-9.40 �h�tat C Vad�sz J�nos - M�ltra �p�l� jelen (Zsolt 78:4) (Nagy dolgokat tett vel�nk, h�la n�ki)
9.40-10:00 A k�zgy�l�s megnyit�sa - Kulcs�r S�ndor, eln�k
10:00-10:10 A t�rgyrend ismertet�se �s elfogad�sa - Herjeczki G�za, aleln�k
10:10-10:35 Eln�ki jelent�s C Kulcs�r S�ndor
10:35-11.00 Titk�ri jelent�s C Szab� Istv�n
11:00-11:15 Sz�net
11:15-11:40 Evang�liumi H�rn�k - Dr. Herjeczki G�za szerkeszt�
11:40-12:00 Igehirdet�s, angolul - Rev. Denzel Alexander - Jelen�nk pill�rei: szeretj�k az Urat �s egym�st (Luk 10:27)
12.00- 2.00 Eb�d
2:00-2:25 A Misszi� �s Irodalmi Bizotts�g jelent�se - eln�k: D�nes Endre
2:25-3:10 A P�nz�gyi Bizotts�g jelent�se - Kish Ern� eln�k �s Drescher Lajos p�nzt�ros
3:10-3:30 Sz�net
3:30-5:30 N�i konferencia - eln�k: Kulcs�r S�ndorn�
F�rfi konferencia - eln�k: Zeffer B�la lp.
Ifj�s�gi konferencia - eln�k: Kulcs�r Attila
 
5:30-6:30 Vacsora
 
7:00 Istentisztelet a N�sz�vets�g rendez�s�ben
Vend�g el�ad�: V�k�s Zolt�nn�
igehirdet�s: V�k�s Zolt�n - Van jelen�nk, mert van feladatunk (Mk 16:15)
Szolg�latok

SZOMBAT C J�LIUS 10.

8.00-8.50 Reggeli
8:50-9:10 Jel�l� Bizotts�g �l�se
9.00-9.10 A k�zgy�l�s �nekel
9.10-9.40 �h�tat C Dan L�szl� - Van j�v�nk, mert Krisztus a holnapok Ura is (Zsid 13:8)
9:40-10:00 K�sz�nt�s az SBC r�sz�r�l - Dr. David Y. Lee, multikultur�lis igazgat�, NAMB
10:00-10:15 Hat�rozatok
10:15-10:40 A Jel�l� Bizotts�g jelent�se - V�laszt�s
A tiszts�gvisel�k beiktat�sa - Kish Ern�
10:40-11:00 Eml�kistentisztelet - Kulcs�r S�ndor
11:00-11:15 Sz�net
11:15-11:30 Befejezetlen �gyek
11:30-11:50 Igehirdet�s C M�sz�ros K�lm�n - Van j�v�nk, mert van hit�nk (�s 7:9; Hab 2:4)
11:50-12:00 A 92. K�zgy�l�s berekeszt�se - Kulcs�r S�ndor
12.00- 2.00 Eb�d
A  Clevelandi Magyar Baptista Misszi� 100  �ves jubileuma
Jelige: �Veletek vagyok.�  (Mt 28:20)
J�lius 10. - szombat
D�lut�n 2-t�l egy k�zeli parkban szabadt�ri foglalkoz�s,
k�zben vacsora, 6 �ra k�r�l visszautaz�s a 
Stickney Ave.-i baptista templomba
D�lut�n 7:00 Ima�ra: M�sz�ros K�lm�n lp. (Magyarorsz�g)
5M�z 8: 2-3. Eml�kez�s �s h�laad�s
T�rt�nelmi �ttekint�s: Dr Gerzsenyi L�szl� lp. (Magyarorsz�g)
�dv�zletek a clevelandi testv�regyh�zak lelk�szei r�sz�r�l.
Alkalmi szolg�latok
Az �sszevont �nekkart D�nes Endre vezeti
Igehirdet�s: Kir�ly Tibor lp. (Erd�ly) �s 43:1-6 Meg�riztelek
J�lius 11. - vas�rnap 
Az istentisztelet helye: West Side-i Magyar Reform�tus templom, 15300 Puritas Ave., Cleveland
(A Puritas �s West 150-ik utca sark�n)
D�lel�tt 9:00  Ima�ra:  Sz�sz S�ndor tv. (N�metorsz�g) Agg 2:15-19  Meg�ldalak
Alkalmi szolg�latok
A gy�lekezet �nekkar�t Kir�ly Tibor lp. vezeti
�dv�zletek:  Az  �AMBSZ vezet�i,  a SBC  k�pvisel�i, Nyugd�jas magyar lelkip�sztorok
Igehirdet�s: Dr. Gerzsenyi L�szl� lp. 2M�z 33:14-15 Veled j�rok

�ZENET A MAGYAR BAPTIST�KNAK

Meglepett a "SZERETET" Szerkeszt�s�g�nek f�lk�r�se, hogy mint a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek Nagyb�ny�n, m�jus 7-�n megv�lasztott eln�ke sz�ljak a lap has�bjain - amint k�rik - "az erd�lyi, a magyarorsz�gi �s az amerikai baptista testv�rekhez". �r�mmel teszem, mert mindh�rom sz�vets�g testv�ris�g�hez igen k�zel �rzem magam.

Magyarorsz�g a haz�m. Itt sz�lettem, itt nevelkedtem, itt sz�l�tott meg az �r �s 13 �vesen itt tettem bizonys�got hitemr�l �s megt�r�semr�l a bemer�t�ssel. Itt �ltek �seim, negyed �ziglen baptist�k. Itt tanultam �s itt szolg�ltam az Urat 1982-ig lelkip�sztork�nt, tan�rk�nt.

Amerik�hoz �s Kanad�hoz rendk�v�l szoros sz�lak f�znek. 1982-t�l t�bb mint n�gy �ven �t voltam a Hungarian Bethany Baptist Church p�sztora, k�zben A K�rt szerkeszt�je, a Magyar Teol�giai Szemin�rium d�k�nja, a Tolle Lege Magyar Iratmissz�s T�rsas�g alap�t�ja, a 100 �ves Szent Istv�n k�rus karnagya - �s sorolhatn�m. Gyakran eml�kez�nk feles�gemmel ezekre az �vekre.

Erd�ly a leg�jabb "f�lfedez�sem". B�r Amerik�ban sok erd�lyi csal�dot megismertem �s seg�tettem �ket a leteleped�sben, Erd�lybe csak a rendszerv�lt�s ut�n utazhattam, hisz a nevem a "nem k�v�natosak" list�j�n szerepelt a Ceausescu rendszerben. Legut�bb �pp Nagyb�ny�t �s k�rny�k�t csod�ltam meg. A patin�s belv�rost, a templomokat, a Szent Istv�n tornyot, a z�ld hegykoszor�t...

Ugyanilyen k�zel van a sz�vemhez Kom�rom �s Pozsony, Szabadka �s �jvid�k vagy �pp Beregsz�sz, k�z�l�k is legink�bb a most h�bor� s�jtotta d�lvid�k. Sz�mos kedves magyar baptista h�v� bar�tom �l a vil�g m�s orsz�g�ban D�l-Amerik�t�l Ausztr�li�ig �s szerte Eur�p�ban.

Egy �vvel az ezredfordul� �s Urunk sz�let�s�nek 2000. �vfordul�ja el�tt nagy szeretettel k�sz�nt�m magyar baptista testv�reimet szerte a vil�gon. �gy tartj�k, hogy Izr�el n�pe ut�n a "rangsorban" mi magyarok vagyunk a legink�bb sz�tsz�rt nemzet. Menn�l t�volabb �l�nk egym�st�l, ann�l nagyobb sz�ks�g�nk van az �sszetart�sra. Ennek h�j�n: "Mint oldott k�ve sz�thull nemzet�nk!"

�zenem h�t minden magyar baptist�nak: Egyek legyetek! Egyek a szeretetben, a hitben, a j� cselekv�s�ben, egym�s seg�t�s�ben, egyek a mi Urunk J�zus Krisztusban. �zenem: M�r most k�sz�ljetek 2000 augusztus�ra, amikor Nagyv�radon rendezz�k meg - ha az �r engedi meg�rn�nk - a Magyar Baptist�k II. Vil�gtal�lkoz�j�t. Tal�lkozunk Nagyv�radon!

Addig is im�dkozzunk egym�s�rt! �r�lj�nk az �r�l�kkel �s s�rjunk a s�r�kkal! Az �r munk�j�t v�gezz�k a magunk hely�n, hogy Isten �ld�sa, J�zus Krisztus kegyelme �s a Szentl�lek k�z�ss�ge legyen vel�nk!

Testv�retek az �rban:
Budapest, 1999. m�jus 13-�n, az �r mennybemenetel�nek napj�n,
Dr. Alm�si Mih�ly, a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek eln�ke

ORSZ�GOS K�ZGY�L�S MAGYARORSZ�GON

Az "Evang�liumi H�rn�k" szerkeszt�je, Dr. Herjeczki G�za testv�r k�rt t�lem egy r�vid besz�mol�t az �prilis 15-16-17-�n Pesterzs�beten megtartott k�zgy�l�sr�l. �r�mmel teszek eleget a k�r�snek az�rt is, mert sok �vre visszatekintve a legb�kess�gesebb �s legkonstrukt�vabb a misszi�i k�rd�seket m�lys�geiben vizsg�l� tan�cskoz�s volt ez a k�zgy�l�s. C�mszavakban sem lehets�ges r�viden �sszefoglalni az el�z� id�szak jellemz�it, �gy csak megeml�tek n�h�nyat.

Mindezek mellett pontosan tudjuk, hogy igen sok tennival�nk van. Magyarorsz�gon m�g 120 v�rosban nincs evang�liumi gy�lekezet, �s akkor a falvakr�l m�g nem sz�ltam. Sok elk�telezett misszi�munk�sra, bizonys�gtev� h�v�re van sz�ks�g.

Ez�ton is k�rem az Evang�liumi H�rn�k olvas�it, a t�voli Amerik�ban, Kanad�ban, Ausztr�li�ban �s b�rhol a vil�gon: Im�dkozzatok �rt�nk, Testv�rek, hogy egyre jobban, nagyobb hittel, buzg�s�ggal legy�nk k�pesek �p�teni az �r egyh�zat �s hirdetni az evang�liumot!

Budapest, 1999. m�jus 13-�n, az �r mennybemenetel�nek napj�n
Testv�ri �dv�zlettel: Dr. Alm�si Mih�ly, a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z eln�ke

a lap elej�re


GY�LEKEZETI H�REK
New York, NY
Tov�bb ment az � �tj�n �r�mmel...
�prilis 25, csod�latos naps�t�ses reggel, z�ldellnek a f�k, melegebben s�t a nap, itt a tavasz. Nagyszer� nap az �nnepl�sre.
Igen, �nnep volt gy�lekezet�nkben ezen a napon, s meg vagyok gy�z�dve fel�le, hogy a mennyben is vel�nk egy�tt �nnepeltek.
M�r kor�bban alkalmunk volt meghallgatni k�t fiatal bizonys�gt�tel�t, akik besz�moltak a gy�lekezetnek arr�l, hogy - egyes emberek p�ld�j�t l�tva, �s bizonys�gt�tel�ket hallva - �let�ket �tadt�k Istennek.
 
D�nes Csilla �s Lipt�k Dani tizen�ves fiatalk�nt �gy d�nt�ttek, hogy elfogadj�k Isten csod�latos terv�t az �let�kre n�zve. Err�l tettek bizonys�got ma is a bemer�tkez�s�kkel.

Kulcs�r S�ndor lelkip�sztor �s a k�t bemer�tkez�: D�nes Csilla �s Lipt�k Dani

�nnep volt ez az alkalom �gy a k�t csal�d, mint k�z�ss�g�nk r�sz�re.
Az igehirdet�sben a szerecsen f�ember megt�r�s�r�l hallhattunk, akit nem g�tolt semmi a hitben �s a kereszts�gben. Nem g�tolta, hogy J�zus nem j�rt Afrik�ban, sem az, hogy, amikor m�r el�z�leg annyi mindent megtett, most olvassa ugyan az �sai�si pr�f�t�t de nem �rti. Mindezeket az akad�lyokat legy�zte a komornyik, mert sz�v�ben szomj�s�g volt az �l� Isten ut�n.
Feltev�d�tt a k�rd�s, hogy benn�nket mi g�tol. Elj�runk a templomba, istentiszteleteken vesz�nk r�szt, olvassuk az Ig�t, de mi vajon meg�rtj�k az Ige �zenet�t?! Ha mi megtessz�k a r�nk es� r�szt Isten k�sz mozg�s�tani �gy az angyalokat, mint az embereket, hogy k�rd�seink v�laszt nyerjenek.
A szerecsen f�ember v�laszt nyert a k�rd�s�re, s miut�n felismerte J�zust az �sai�si pr�f�ci�b�l (�sa. 53) megragadta a megt�r�s alkalm�t �s a bemer�tkez�sben is k�vette J�zus p�ld�j�t.
De a f�ember t�rt�net�nek le�r�sa itt m�g nem fejez�dik be. Az Apostolok Cselekedet�nek szerz�je fontosnak l�tta le�rni, hogy a szerecsen komornyik engedelmess�g�t �r�m k�vette. �tj�n �r�mmel ment tov�bb.
 
�let�nkben el�bb vagy ut�bb feltev�dik a k�rd�s: Akarod-e J�zust k�vetni? Csilla �s Dani d�nt�tt ebben a k�rd�sben, �s �k is �r�mmel indultak el az �r�k boldogs�g fel� vezet� �ton.
Utunkon mi is �r�mmel haladhatunk tov�bb ha engedelmesked�nk Istennek aki, mindent megtett �rt�nk, hogy boldogok lehess�nk.
Te �r�mmel j�rsz az utadon? ______Kulcs�r Ibolya

Palm Bay, Florida
�vk�zi Gy�l�s - 1999. m�rcius 5-8.
A gy�l�seken k�v�l m�sra is futotta azonban az id�b�l. N�h�nyan p�ld�ul megl�togatt�k az �ppen egy �vvel ezel�tt (1998. febru�r 22.) elt�vozott Moln�r n�ni s�rj�t. Felkerest�k otthonaikban Palm Bay-i ismer�seinket, testv�reinket, akik mindig mindannyiunkat nagy szeretettel fogadtak. (A gy�l�sre �rkezett 42 l�togat� egy r�sz�t ezek a testv�rek fogadt�k sz�ll�son, - k�sz�net �rte.)
 
Drescher Lajos testv�r vezet�s�vel n�h�nyan r�szt vett�nk az Amerikai Magyarok Orsz�gos Sz�vets�ge (AMOSZ) Venice, Florid�ban �ppen akkor rendezett gy�l�s�nek egy r�sz�n is. (Ennek a szervezetnek egy�bk�nt az Otthon is �s a Sz�vets�g is tagja, Drescher testv�r pedig jelenleg az egyik aleln�ke.)
 
A D�li Baptista Sz�vets�g egyik k�pvisel�je, David Lee is megl�togatta �vk�zi gy�l�s�nket szombaton. Egy darabig r�szt is vett gy�l�s�nk�n, hozz�sz�lt �s b�tor�tott benn�nket misszi�s er�fesz�t�seinkben.
 
A vas�rnapot a gy�lekezetben t�lt�tt�k.
D�lel�tt a magyar vas�rnapi iskol�t Dr. Fazekas L�szl� lp. vezette, t�bben hozz�sz�ltak a vend�gek k�z�l. Az igehirdet�st az �j helyi lelkip�sztor, Rev. Danzel Alexander tartotta, az �rvacsora oszt�sban r�szt vett Kulcs�r S�ndor eln�k testv�r is. Az esti istentisztelet magyar r�sz�n sok szolg�lat ut�n (bizonys�gt�telek, �sszevont kar�nek, valamint a detroitiak r�sz�r�l k�t �nek) Herjeczki G�za hirdette az ig�t. Megeml�kezt�nk arr�l is, hogy a mindannyiunk �ltal j�l ismert B�nk�ti Eszter testv�rn� �ppen ezekben a napokban vesz�tette el egyetlen gyermek�t, Barn�t. E helyen is az �r vigasztal�s�t k�v�njuk n�ki.
 
A magyar, egy �r�s tisztelet ut�n egy angol k�vetkezett, melyen �jra el�nekelt�k �nekeinket, az ig�t ez�ttal Vad�sz J�nos lp. hirdette, angolul.

Az istentisztelet ut�n, a gy�lekezet �s a vend�gek egy r�sze

K�sz�nj�k Palm Bay-i testv�reinknek a kedves vend�gl�t�st, a sok szeretetet, amit tapasztaltunk (mintegy negyvenen). Im�ds�gainkban vel�k vagyunk, ezekben a nehezebb id�kben k�l�n�sen is. ___Herjeczki G�za

Hunter Vad�sz J�nos:

LOS ANGELEST�L BRASS�IG, �S VISSZA

A j� Isten kegyelm�b�l ism�t ERD�LYBE mehettem. 1999. m�rcius 15-�n indultam, �s �prilis 26-�n �rtem vissza. Az �titervbe benne volt, hogy egy D�li Baptista misszion�riussal egy�tt t�bb magyar nyelv� gy�lekezetet l�togatunk meg. A D�li Baptista k�lmisszi� �tszervez�s�vel kapcsolatban az a d�nt�s t�rt�nt, hogy a magyar nyelv�ek k�z�tti misszi� munk�t majd a Magyarorsz�gon m�k�d� misszion�riusok vezet�je szervezi meg az elszak�tott orsz�gr�szekben is. Eredetileg egyeztett�k az id�pontot, azonban ez megv�ltozott �s nem siker�lt egy�tt menn�nk. Az utaz�s id�pontj�t a j� el�re megv�ltott, kedvezm�nyes �ron v�s�rolt jegy miatt nagyon k�lts�ges lett volna megv�ltoztatni. Neh�z lett volna a v�ltoztat�s az el�zetes megbesz�l�sek miatt is az erd�lyi testv�rekkel.

�gy teh�t az eredeti terv szerint, m�rcius 15-�n, h�tf�n indultam. Kedden reggel Budapesten a bek�lcei JANCSOVICS J�ZSEF testv�rrel a rep�l�t�ren tal�lkoztam, �s azonnal Tahiba indultam megl�togatni Dr TRES�NSZKY VILMOSN� (sz. UDVARNOKI ERZS�BETET), aki csak n�h�ny h�ttel oda�rkez�sem el�tt v�glegesen Magyarorsz�gra k�lt�z�tt s�gorn�j�hez, id�s UDVARNOKI ANDR�SN� testv�rn�h�z. Miut�n elmondta a hazatelep�l�s pozit�v �s negat�v �lm�nyeit, elb�cs�ztunk. M�g aznap este a BEK�LCEI GY�LEKEZETben (�zdi K�rzet) szolg�ltam, �s megl�thattam az el�z� �vben �p�tett �j imah�zat.

Bek�lc�r�l �prilis 17-�n, szerd�n reggel indultunk NAGYV�RADra, ahova id. DIM�NY S�NDOR testv�r Kraszn�r�l �rtem j�tt, �s m�g aznap este szolg�ltam KRASZN�N, ahol tavaly hat h�napig szolg�ltam. M�snap a KRASZNAH�RV�TI GY�LEKEZETET l�togattam meg.

�r�m�mre szolg�lt, hogy ezen a h�tv�g�n tal�lkozhattam a KRASZNAR�TONYI GY�LEKEZETTEL, ahol m�helyt �s imah�zat �p�tett�nk tavaly az akkor bemer�tettekkel. Ez az �r kegyelm�b�l alakult �j gy�lekezet sz�pen befejezte az imah�z bels� r�sz�t, �s �jra j�n�h�nyan k�sz�lnek bemer�tkez�sre. 1998-ban neh�z volt ezt a gy�lekezetet otthagyni lelkip�sztor n�lk�l. Sokat im�dkoztunk �rt�k �s j� volt hallani a j� h�rt, majd tal�lkozni az �r �ltal odak�ld�tt lelkip�sztorral G�L GY�Z� testv�rrel, akit a R�TONYI GY�LEKEZET megh�vott, �s aki v�llalta az �j Krasznar�tonyi Gy�lekezet szolg�lat�t is. Ifj. KOV�CS IMRE testv�r, aki �gy anyagilag, mint lelkileg sokat dolgozott �s dolgozik, �jra nagy �ldozatot hozott ez�rt.

G�l Gy�z� testv�r otthagyta a j�l megszervezett k�rzet�t, �s egy kisebb gy�lekezetben, nehezebb k�r�lm�nyek k�z� ker�lve v�llalta a r�gi �s az �j misszi� szolg�lat�t eg�sz csal�dj�val egy�tt. Hiszem, a j� Isten �ld�sa, a testv�rek im�ja, lelki �s anyagi seg�ts�g�vel lesz �s van n�veked�s Krasznar�tony �s R�tony gy�lekezeteiben.

M�rcius 23-�n, kedden, r�sztvehettem az erd�lyi magyar baptista pr�dik�tor testv�rek konferenci�j�n, ahol a testv�rek az 1999. �vi v�laszt�i k�zgy�l�st k�sz�tett�k el�.

M�g ezen a h�ten BORZ�SI GYULA lelkip�sztor testv�rrel, a Rom�niai Magyar Baptista Sz�vets�g f�titk�r�val BRASS�BA utaztunk, ahol a testv�r kedves csal�dja k�r�ben t�lthettem n�h�ny napot, �s ell�togattam a k�rzeti �llom�sokra: a KRISBAI �s a P�RKERECI GY�LEKEZETEKBE.

Nagycs�t�rt�k�n BUKARESTBE utaztam vonattal. Itt a K�z�p-Eur�pai D�li Baptista K�lmisszi� vezet�j�vel besz�lhettem, k�rve �t, hogy k�ldjenek misszion�riust a Rom�ni�ban �l� magyarok k�z�tti szolg�latra is. Az ig�nyt � m�r el�z�leg k�zvet�tette a k�zpontja fel�, de eddig csup�n egy h�zasp�r jelentkezett, akiknek nehezen megy a nyelvtanul�s (magyarul �s rom�nul egyszerre tanulnak).

A Brass�i K�rzetben szolg�l MIKE J�ZSEF testv�r, mint t�rs-pr�dik�tor, Borz�si Gyula testv�rrel, aki igen elfoglalt a f�titk�ri teend�kkel is.

�prilis 3-�n, Nagyszombaton, vonattal CS�KSZERED�RA utaztam id. VERESS ERN� testv�r�khez, �s szolg�ltam a Felt�mad�s �nnep�n is. Veress testv�r, aki az R.M.B.Sz. eln�ke volt, Nagyv�radr�l, mint nyugd�jas k�lt�z�tt ide, ahol m�g magyar baptista misszi� nem volt. Sz�v�s, kitart� sz�kely emberk�nt ismerhettem meg. � �s a csal�dja �tt�r� munk�t v�geznek Sz�kelyf�ld�n az �r kegyelm�b�l. Fiai, ifj. VERESS ERN� BAR�TON, VERESS EFRAIM a HOMOR�DSZENTM�RTONI K�RZETBEN szolg�lnak. Veje, BUDAI LAJOS pedig a SZ�KELYUDVARHELYI K�RZET lelkip�sztora.

Id. Veress Ern� testv�r apai �r�ks�g�nek r�es� r�sz�b�l �s m�sok �ldozatv�llal�s�val egy�tt megvett�k a cs�kszeredai CALYPSO B�RT, egy kocsm�t, amit �talak�tottak, �s jelenleg ebben a m�r kicsinek bizonyul� helyis�gben j�nnek �ssze istentiszteletre. Egy fiatal h�zasp�r seg�t Veress testv�r�knek a gyermek-misszi�ban. H�sv�th�tf�n d�lel�tt SZENTEGYH�Z�N, d�lut�n SZ�KELYUDVARHELYEN szolg�ltam. Sz�kehlyf�ld�n egyes helyeken, a Szil�gys�gban szinte minden�tt a H�sv�t �s a P�nk�sd h�rom napos �nnep. H�sv�tkedden d�lel�tt �s d�lut�n is a KISGALAMBFALVI GY�LEKEZETBEN voltam. Szerd�n, cs�t�rt�k�n �s p�nteken minden este a Sz�kelyudvarhelyi Gy�lekezetben, hitm�ly�t� alkalmakon szolg�lhattam az �r kegyelm�b�l. �prilis 10-�n, szombaton, majd 11-�n, vas�rnap a HOMOR�DSZENTM�RTONI GY�LEKEZETBEN, �s egy a k�rzethez tartoz� gy�lekezetben, HOMOR�DDAR�CON volt evang�liz�l�s - itt Veress Efraim testv�r a lelkip�sztor. DAR�C egy �j misszi��llom�s. Itt egy megt�rt testv�rn� h�z�n�l volt az �sszej�vetel. A nagy els� szoba mindk�t este, de k�l�n�sen vas�rnap zs�fol�sig megtelt, �s az �sszej�vetelek ut�n t�bben visszamaradtak, akik elfogadt�k az �r J�zust, akikkel im�dkoztunk.

Homor�dszentm�rtonr�l aut�b�sszal mentem Brass�ba, el�g kanyarg�s hegyi utakon. B�r a nap nem sokat s�t�tt, m�gis csod�latos l�tv�ny volt az �bredez� tavaszi term�szet.

Kedden, �prilis 12-�n, vonattal Brass�b�l BUDAPESTRE utaztam (10 �r�s �t). 13-�n ism�t megl�togattam Tahiban Dr Tres�nszky Erzs�bet testv�rn�t.

�prilis 15-�n, cs�t�rt�k�n d�lel�tt a KISPESTI GY�LEKEZETBEN, d�lut�n az �j PESTSZENTERZS�BETI IMAH�ZBAN lelkip�sztor-konferencia volt. Este nyitott�k meg a MAGYARORSZ�GI BAPTISTA EGYH�Z �vi k�zgy�l�s�t, ami szombatig tartott.

A k�zgy�l�sr�l K�BLER J�NOS szegedi lelkip�sztor testv�rrel SZEGEDRE utaztunk, ahol 18-�n d�lut�n szolg�ltam. D�lel�tt H�DMEZ�V�S�RHELYEN hirdettem az ig�t. J� volt �jra tal�lkozni az ismer�s�kkel.

AZ �SZAK-AMERIKAI MAGYAR BAPTISTA SZ�VETS�G �vk�zi gy�l�s�r�l egy p�nz�sszeget vittem a jugoszl�viai NY�L ZOLT�N lelkip�sztor testv�rnek. A h�bor� miatt a hadk�telesek nem hagyhatj�k el az orsz�got, nekem, amerikainak pedig nem volt tan�csos jugoszl�v ter�letre l�pni. V�g�lis Ny�l test�rn�nek siker�lt �tj�nnie Szegedre. Az adom�ny �ri�si seg�ts�g volt a sz�mukra, hiszen ezekben a v�ls�gos id�kben neh�z p�nzhez jutni, hogy a legsz�ks�gesebb dolgokat megv�s�rolhass�k. Szegeden �jszak�nk�nt hallani lehetett a NATO g�pek d�b�rg�s�t.

�prilis 24-�n, szombaton d�lel�tt az �JPESTI GY�LEKEZETBEN a BAPTISTA VIL�GSZ�VETS�G F�rfi Imanapj�n vehettem r�szt, ahol az orsz�g t�bb gy�lekezet�ben lev� f�rfiakkal �s egy sk�ciai, GLASGOW-i gy�lekezettel telefon kapcsolatot tartva im�dkoztunk egy az eg�sz vil�got �tfog� �bred�s�rt. M�g aznap d�lut�n a WESSEL�NYI UTCAI GY�LEKEZETBE mehettem, ahol a fel�j�tott imah�z avat�si �nnep�lye volt a K�zponti �nekkar szolg�lat�val.

�prilis 25-�n, vas�rnap d�lel�tt az �JPESTI GY�LEKEZETBEN szolg�ltam, d�lut�n pedig a R�KOSPALOTAIBAN. A forradalom el�tt �n ezekhez a gy�lekezetekhez tartoztam, �s mindkett�ben vannak m�g, akikkel egy�tt j�rtam vas�rnapi iskol�ba, majd k�s�bb, egy�tt t�lt�tt�k ifj�s�gunk �veit.

Kedden Budapestre, szerd�n pedig D�MS�DRE utaztam, ahol este a gy�lekezetben is szolg�ltam. Cs�t�rt�k�n, 27-�n rendk�v�li alkalom volt a Kisk�ns�gi Nemzeti Park l�togat�sa, ahol az ott foly� nagy�zemi szarvasmarha, juh �s halteny�szt�st mutatt�k be.

�gy az erd�lyi, mint a magyarorsz�gi gy�lekezetekben sok szeretettel fogadtak, otthonaikat megnyitott�k, bibliai m�don gyakorolt�k a vend�gszeretetet.

Magyarorsz�gt�l, s�t Budapestt�l keletre utazva l�tni, hogy a meg�lhet�s egyre nehezebb, sok gy�r �s �zem bez�rt. A mez�gazdas�g ad csak munk�t, �s �hezni nem kell, de p�nzhez jutni nagyon neh�z. Azonban azt is tapasztalhattam, hogy mindezek ellen�re az Erd�lyben �l�k nem panaszkodnak annyit, mint a magyarorsz�giak. A lelki �hs�g nagyobb Erd�lyben, mint Magyarorsz�gon. Az igehirdet�st nagyobb figyelemmel �s t�relemmel k�s�rik, mint b�rhol m�sutt.

A legt�bb erd�lyi gy�lekezetben sok gyermek �s sz�p ifj�s�g van. A sz�l�k a meg�lhet�si neh�zs�gek ellen�re is v�llalj�k a gyermek�ld�st. Sajnos, ezt nem mondhatjuk el a magyarorsz�giakr�l, ahol sok vid�ki gy�lekezetb�l elt�nt az ifj�s�g, �s gyermekek sincsenek.

Tov�bbra is nagy sz�ks�g van a pr�dik�torok t�bbs�g�nek fizet�skieg�sz�t�sre. A lei feleannyit �r v�s�rl�er�ben, mint egy �ve. M�g mindig sok nagy �s kis gy�lekezetben nincs hivat�sos pr�dik�tor, lelkip�sztor.

Mindezek ellen�re, a testv�rek igyekeznek h�s�gesek lenni az �rhoz �s a gy�lekezethez.

Testv�reim, tov�bbra is im�dkozzunk erd�lyi testv�reink�rt, �s hozzunk �ldozatot a lelki munk�sok fizet�s�nek kieg�sz�t�s��rt. Im�dkozzunk a K�rp�t-medenc�ben �s az eg�sz vil�gon �l� magyarok lelki �bred�s��rt.


SZER�NYI BERNARD
1932-1999

Berekdar�c, Tarpa, P�cs, Budapest, Toronto, Los Angeles: Szer�nyi testv�r �let�nek f�bb �llom�sai. Hat �ves volt, amikor �desanyja hal�la ut�n a n�v�r�vel elhagyta sz�l�faluj�t; Tarp�ra k�lt�ztek, ahol nagyn�nj�k viselte gondjukat. Itt v�gezte az elemit, a tarpai gy�lekezetben t�rt meg (id. Kun Gyula volt a lelkip�sztora), �s itt kezdett el dolgozni is. A p�csi G�pipari Technikumb�l vett�k fel a M�szaki Egyetem g�p�szm�rn�ki kar�ra, ahol 1951-t�l t�bb baptista fiatallal egy�tt tanult. A Forradalom ut�n Toront�ba ker�lt, ahol akt�v tagja volt a magyar gy�lekezetnek. Itt k�t�tt h�zass�got Bar�th M�rta testv�rn�vel, 1959-ben. A Vad�sz �s a Szer�nyi h�zasp�r, j� bar�tok, egy k�z�s kaliforniai kir�ndul�s ut�n elhat�rozt�k, hogy Los Angelesbe k�lt�znek.

ABerci testv�r@ m�szaki ismereteit az �p�tkez� alhambrai gy�lekezet jav�ra kamatoztatta, �s k�s�bb is, mint az el�lj�r�s�g tagja, csendesen �s b�lcsen v�gezte szolg�latait. Los Angelesben, az Aaut�k f�v�ros�ban@ aut�mos� �llom�sokat tervezett, �p�tett �s �zemelt, sok magyarnak adott munk�t �s seg�ts�get. S�lyos beteg lett. Harcolt a r�kkal, a maga m�dj�n, titokban. �prilis 28-�n ment Haza.

M�jus 3-�n temett�k a whittieri Rose Hills Temet�kertben. A v�ros f�l� emelked� gy�ny�r�, modern k�poln�t megt�lt�tt�k a testv�rek, bar�tok �s �zlett�rsak. Hunter Vad�sz J�nos lelkip�sztor testv�r (Santa Monica, Magyar Bibliai Gy�lekezet) ismertette az �let�t, �s mint bar�tja, megeml�kezett az egy�tt t�lt�tt �vekr�l. Nov�k J�zsef testv�r angolul pr�dik�lt (Pr�d 3,14), majd a s�rhelyn�l Dr Szenohradszky J�nos testv�r, a csal�d bar�tja id�zte a felt�mad�s ig�it. Tagai Istv�n testv�r, az elhunyt v�t�rsa, az alhambrai Amerikai-Magyar Baptista Gy�lekezet el�lj�r�ja im�dkozott. Gy�szolj�k: a feles�ge, M�rta; k�t fia, Dr Wilfred Szer�nyi (Littleton, CO) �s Mr Brian Szer�nyi (Cleveland, OH), a Bar�th �s a Tagai csal�d.

ATudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz �r�kk�, ahhoz nincs mit adni �s abb�l nincs mit elvenni; �s az Isten ezt av�gre m�veli, hogy az � arc�t rettegj�k@. ___Nov�k J�zsef

EGY H�V� EMBERT V�LASZTOTTAK A MAGYAR TUDOM�NYOS AKAD�MIA F�TITK�R�V�

Magyarorsz�gi misszi�nk m�sf�l sz�zados t�rt�nelm�ben nem �rt senkit a testv�ris�g tagjai k�z�l olyan magas t�rsadalmi �s tudom�nyos megbecs�l�s, mint Dr. Kro� Norbert fizikus testv�r�nket. B�r gy�lekezeteink korai szerz�d�se idej�ben, az �tlagos m�velts�gi szintt�l mi sem maradtunk el, a t�rsadalom egykori hangad�i m�gis tudatlans�ggal v�dolt�k h�v� testv�reinket.

1999 m�jus 4-�n h�r�l adt�k, hogy a budapesti Magyar Tudom�nyos Akad�mia f�titk�rr� v�lasztotta. Kro� Norbert a legmagasabb szint� v�gzetts�g birtok�ban, sz�mos nemzetk�zi tudom�nyos t�rsas�g tiszt�sg�ben ker�lt az int�zet vezet�i k�z�. Kro� testv�r, aki gyermeks�g�t�l j�rt a csepeli gy�lekezetbe sz�leivel, majd k�z�piskol�s kor�ban, a m�sodik vil�gh�bor� ut�n, a pesterzs�beti gy�lekezetben tal�lt lelki otthont.

Mivel szerette az egyh�zi zen�t, tagja volt a gy�lekezeti von�s zenekarnak. Hars�nyi Kamilla matematika tan�rral k�t�tt h�zass�ga �ta a kispesti gy�lekezet tagjai voltak, gyermekeiket is ennek szellem�ben nevelt�k �s tan�ttatt�k. Mik�zben a h�v� emberre oly kedvez�tlen viszonyok k�z�tt fokozatosan bontakoz�dott tudom�nyos kutat�i munk�ss�ga a l�zer sug�rz�s k�l�nb�z� alkalmaz�s�ban, a szil�rdtest-fizik�ban, az optika �s az anyagtudom�ny ter�n. Egy akkori kifejez�ssel �lve, "ideol�giai alkalmatlans�g�t" p�ratlan k�pess�gei �s rendk�v�li becs�letess�ge ellens�lyozta. K�znapjait valamelyik k�lf�ldi egyetemen vagy kutat� int�zetben t�lt�tte. "A magyar tudom�ny utaz� nagyk�vete", - jellemezte egyik �js�g�r�. �vtizedekig j�rt �tjain �s t�bb vil�gnyelven tartott el�ad�sokat, de vas�rnaponk�nt rendszeresen jelen volt a kispesti gy�lekezetben, �s csal�dj�val egy�tt szolg�latokat v�geztek. A csal�d minden tagja szer�ny ember, �s megb�zhat� munkat�rs volt a kispesti gy�lekezetben. Hozz�j�rultak a gy�lekezeti �nek �s zene sz�ps�g�hez. Le�nyuk a gyermekek vas�rnapi tan�t�ja volt. Fiuk orgonaj�t�k�val �rvendeztette a testv�ris�get. A komoly zene kedvel�inek k�re a gy�lekezetben h�zass�gk�t�s�kkel is er�s�d�tt. Az �desapa �s az �desanya t�bbsz�r tett bizonys�got hit�r�l a kispesti fiatals�g, illetve az orsz�g �rtelmis�ge el�tt.

Dr. Kro� Norbert testv�r, a t�rsadalmi fordulat ut�n, 1991 tavasz�n az Akad�mia rendes tagj�v� v�lasztott�k. A d�szteremben tartott sz�kfoglal�j�n az �rdekl�d�k szokatlanul n�pes csoportja hallhatta meghat�dott nyilatkozat�t, amikor k�sz�netet mondott Isten kegyelm��rt �s csal�dja t�relm��rt, amivel kutat� megtart�s�t otthon elhordozt�k.

Isten �ld�s�t k�v�njuk Kro� Norbert testv�r�nkre �s hissz�k, hogy az �r meger�s�ti �j tiszts�g�ben. L�pteit �s d�nt�seit m�g az �haz�t�l t�voli magyar h�v�k is im�ds�gaikkal k�s�rik. ___Szebeni Oliv�r


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3