EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA

1999. JÚNIUS.  

Udvarnoki Béla:
KRISZTUS
A teológiai tudomány egyik ága a "Christológia," a Krisztusról szóló tan. Száz és száz könyvet írtak a biblia-tudósok erről a tárgyról. Nagy téma. Nem is lehet teljesen kimeríteni.
Erről a témáról van egy leírásunk, a leghitelesebb és ez a Búcsúbeszédben található, ahol az Úr Jézus magáról beszél. Ami ismeretet szerezhetünk Krisztusról, az mind megtalálható ebben a beszédben.
Olvashatunk ugyan többet, de nem tudunk meg lényegesebbet.

1. Az Atyával egy

Egy előbbi oktatásban (János 10:30), az Úr azt a nyilatkozatot tette: "Én és az Atya egy vagyunk." A Búcsúbeszédben ugyanezt közölte más szavakkal: "Higgyetek nekem, hogy én az Atyában
vagyok és az Atya én bennem van" (14:11). János Evangéliumának első részében van egy vers, a 18., amelyet a fordítók nem fordítottak, hanem magyaráztak. Egy korai görög szövegben ezt a verset
így találjuk: "Az Istent soha senki sem látta; az egyszülött Isten, aki az Atya keblében van, az jelentette ki őt." János a levele első részében az első versben Krisztust Igének (betű szerint "szó") nevezi. Az Ige pedig Isten.
Ezek után írta Pál Timóteusnak: "Isten megjelent testben..." Az Úr Jézus a megtestesült Isten volt s ezt a nagy igazságot csak akkor fejthette ki részletesebben, amikor tanítványai eléggé előhaladottak voltak arra, hogy ezt a nagy titkot megértsék.
Az apostolok meggyőződéséhez járult a csodás három évnek, Krisztus oktatásának a bizonysága. Az a három év telve volt tettekkel, amelyeket halandó ember nem végezhet. Krisztus bűnbocsánatot adott s
a tanítványok tudták, hogy bűnt csak Isten bocsáthat meg. Részünkre is az Úr Jézus bűnbocsátó hatalma a legértékesebb bizonyíték. Az Írás szavai felvilágosítanak, a bocsánat meggyőz. Ezek után már természetesnek találjuk, hogy mivel magáévá fogadott, mindörökre meg is tart.
Ha hallottuk Krisztus szavait: "Megbocsáttattak a te bűneid," akkor boldogan valljuk Őt Tamással együtt Urunknak és Istenünknek.

2. Krisztus Isten képe

Filep kérdésére az Úr olyan választ adott, amely az előbbi kijelentéseket megerősíti. "Aki engem látott, látta az Atyát" (14:9). Nagy horderejű mondat volt ez, különösen, ha ismételjük János írását: "Az Istent soha senki nem látta" (1:18). Pál apostol nem tartozott a tizenkét tanítvány csoportjába és nem hallotta a Filepnek adott választ, de a Lélek megjelentette neki is s ez alapon írta a Kolosséban lakó híveknek: Az Úr Jézus "képe a láthatatlan Istennek" (1:15).
A tanítványok látták a testbe öltözött Istent. De Istent nem Krisztus testi alakja, hanem földi viselkedése és csodatettei képviselték. Csak Isten mondhatta azt, hogy: "... tanuljátok meg tőlem, hogy én alázatos és szelíd szívű vagyok" (Máté 11:29). Isten nem dicsekedhet. Krisztussal való járással megismerték a tanítványok az Urat, előbb sejtették, majd később tudták, hogy Mesterük több, mint ember. A háborgó
Galileai tó lecsendesítésével kérdezték is: "Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek neki?" (Máté 8:27). Ez az ismeret adta Péter ajkára a bizonyságtevő mondatot: "Kihez mehetnénk? ... És mi elhittük és elismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia" (János 6:68-69)

Krisztus képe a tanítványok szívében Isten képe lett

Ezért bíztak benne, ezért haltak meg érte, mint bizonyságtevő mártírok.
Hadd említsem itt meg, hogy a keresztyének is szemlélnek falra függesztett Krisztus-képet. Talán bölcsebb lenne, ha nem a festők képzeletét követnék szemléletükben, hanem a Szentírásban leírt
Krisztus-képet. Annyit azonban biztosra vehetünk, hogy az Úr nem úgy nézett ki, mint a manapság látható festmények mutatják. (Krisztusnak nem lehetett hosszú haja. Pál apostol írta Korintusban: "Nem láttam e Krisztust?" (1Kor 9:1). Majd ugyanabban a levélben írja: "Avagy maga a természet is nem arra tanít-e titeket, hogy ha a férfiú nagy hajat visel, csúfsága az neki?" (11:14). Merte volna Pál ezt írni, ha Krisztusnak nagy haja lett volna?)
Az Ó testamentumi népet Isten óvta a faragott, vagy festett képek készítésétől. A bálványokra célzott. Ezt a figyelmeztetést az az emberi gyengeség tette szükségessé, hogy előbb-utóbb a szobrot, vagy képet fogják imádni és tisztelni és nem azt, akit az emberi készítmények képviselnek. A bibliai Krisztus képpel nem tévedhetünk. Ez a kép mindig Istenre mutat és Isten imádására indít.

3. Krisztus az út

A 14. rész 6. versében olvassuk a hatalmas kijelentést: "Én vagyok az út, az igazság és az élet!" Ennél a mondatnál meg kellene állnunk elmélkedésre. De bármennyire gondolkozunk, ezt nem foghatjuk fel egészen. Krisztus az igazság, de mi az igazság? Használhatjuk a jobb szót: a valóságot. De mi a valóság?
Ő az élet, de mi az élet? Létezés. De bárhogyan is nevezzük, nem értjük meg teljességében.
Pál apostol sem tudta megmagyarázni az élet lényegét. Megelégedett azzal a kijelentéssel, hogy neki az "az élet Krisztus" (Filippi 1:21). Neki a Krisztussal való élet a valóság, az igazság.
Az Úr tudta, hogy olyanokat mond, amihez az emberi ész nem ér fel. Miért mondta? Alkalmasint egyrészt azért, hogy tanítványai lássák, tapasztalják, hogy az örökkévaló dolgok, mint az élet és a valóság létező tények, másrészt azért, hogy ezek végső megismeréséhez csak rajta, az úton keresztül lehet jutni.
Ahogy a tévelygés és a vele járó bizonytalanság, valamint tudatlanság Krisztus megtagadásával jár, akképpen a felvilágosodás és részleges tudás Krisztus ismeretét és követését eredményezi. Tudásunk
nem lesz teljes, de abban bizonyosak vagyunk, hogy Krisztus követésében jó úton járunk és célhoz érünk.
Krisztus az út a valóságos, az örök élethez.

(A cikk második, befejező részét az előző számunkban közöltük.)


Az Úr van ott!
János 21:7
Mint a szomorú tanítványok,
úgy hordjuk éltünk terheit.
Mert csalódunk az emberekben,
csalódunk legszebb terveinkben,
úgy érezzük: az Úr is elhagyott
és már semmisem sikerül...
Kedvetlenül és lélektelenül
folytatjuk - mert hisz élni kell -
a mindennapi robotot.
 
És akkor... az íróasztalnál,
vagy a berregő munkapadnál,
vagy tán épp az utca zajában
meghallunk egy halk, drága hangot:
Fiaim! Van-e valami ennivalótok?
Villámként éri árva szívünket
a felismerés: az Úr van ott!
Viharvert éltünk kősziklája!
Rést nyit a felhő, ami ránk borul:
Terített asztallal vár az Úr...
_____Oláh Lajosné

A SZERKESZTŐ ROVATA

A május végi ifjúsági (New York) után hamarosan itt lesz a két nagy találkozó, a Tábori Konferencia (RAMA, Ontario, július 2-8) és a Közgyűlés (Cleveland, OH, július 8-10), ami ezúttal a Clevelandi testvéreink száz éves jubileumával folytatódik. Remélem, hogy olvasóink közül sokan útra kelnek, s részt vesznek e találkozókon.

Az időpontok után a tábori konferencia programját már a májusi lapban közöltük. E számunkban a közgyűlés és a 100 éves jubileum részletes tárgyrendjét is közöljük, valamint hasznos információkat, melyekre az utazással kapcsolatban szükség lehet. Vigyük magunkkal ezt a lapot, s így nem csak a program, de a pontos cím és néhány telefonszám is kéznél lesz.

A magyarországi közgyűlésről a 3. oldalon olvashatunk. Nem sokkal a budapesti találkozó után került sor az erdélyi közgyűlésre, melyen jelen volt az elnök testvérünk. Az ő beszámolóját a következő számban olvashatjuk majd.

Hadd köszöntsük azonban máris a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének új elnökségét. A szolgálathoz az Úr adjon erőt és áldást Dr. Simon József nagyváradi lelkipásztornak, akit elnökké és Borzási Gyula brassói lelkipásztornak, akit főtitkárrá választott a közgyűlés.

A Magyar Baptisták Világszövetsége (MBVSZ) elnöksége is ülésezett ezzel egy időben (május 6-án, Nagybányán). Mivel arról is várunk beszámolót, e sorokon csak köszöntjük a Világszövetség új elnökét, Dr. Almási Mihály testvért, áldást kívánva bennünket is érintő szolgálatára.

Végül egy internetes hír. Lapunk havi számait általában a hó legelején "publikáljuk." Amennyiben olyan lényeges híranyagot kapunk, amit szükséges lenne hamarébb is olvasnunk, a szerkesztő hó közben is kiegészíti a lapot azzal az új információval. "Lapzárta után" - ez lesz a címe annak az oldalnak, amelyen ilyen jellegű információ lesz, ha lesz (vagyis, ha szükség van rá), ha nincs, akkor a címszó alatti oldal üresen marad. Remélem, hogy pl. a közgyűlésünkhöz térképet kapunk néhány nappal a lapzárta után, s azt ott közölni fogom. (Szerk)

a lap elejére


MEGHÍVÓ ÉS TÁJÉKOZTATÓ
Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség 92. Közgyűlése
1999. július 8-10 - 4124 Stickney Ave., CLEVELAND, OHIO
 
A clevelandi magyar baptista misszió kezdetének 100. évfordulója.
A közgyűlés után közvetlenül, július 10-11.
 
Ezekre az alkalmakra szeretettel meghívjuk a közelben és távolban élő, missziónk iránt érdeklődő, azt elősegíteni és velünk együtt hálát adni kész testvéreinket.

A közgyűlési és a szombat esti jubileumi alkalmaink helyszíne a Bethánia Baptista Imaház - 4124 Stickney Ave., Cleveland, Ohio
A vasárnap délelőtti alkalom helyszíne a Cleveland West Side-i magyar református templom, 15300 Puritas Ave., Cleveland. Térképet lapunk internet címén találunk, illetve a közgyűlés alatt adunk az érdeklődőknek.
Regisztrálás - személyenként $6.00, 12 éven alúl ingyenes.
Étkezés - Regisztrált vendégeinknek költségmentesen jó ebédet és vacsorát biztosítunk étteremben pénteken, szombaton és ebédet vasárnap. Továbbá könnyű reggeli az imaháznál azoknak, akik motelben szállnak meg. (A költségeket a Bethánia gyülekezet fedezi.)

Információ: Zeffer Béla lp. tel: (216) 398-8873 és Marosi Béla, tel: (440) 248-7216
Szállításfelelős: Kiss Sándor, tel: (216) 661-6342 (repülőtérről is)
Szállásfelelős: Kiss Benjámin, Pager: 1-888-508-2139
A lehetőség szerint családoknál helyezzük el azokat, akik időben jelentkeznek.
Közeli motelek:
MANOR MOTEL - 20627 Lorain Ave. $30.00 személyenként, éjszkánként.
tel: (440) 331-6623
BUDGET INN OF AMERICA - 14043 Brookpark Road, $49.95 - egy ágyas,
$56.95 - két ágyas, tel: (216) 267-2350
RAMADA INN - 13930 Brookpark Road, $69.00 (discount $65.00) - egy ágyas,
$79.00 (discount $75.00) - két ágyas, tel: (216) 267-5700
OAKPARK MOTEL - 4755 Pearl Road, $29.00 - egy ágyas, $34.00 - két ágyas,
tel: (216) 351-8010
______
A Bethánia Gyülekezet vezetősége

AZ ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAR BAPTISTA SZÖVETSÉG
92. KÖZGYŰLÉSE C 1999. JÚLIUS 8-10.
Rendező Gyülekezet: A Clevelandi Bethánia Magyar Baptista Gyülekezet
A közgyűlés helye: A Bethánia Gyülekezet imaháza: 4124 Stickney Ave., CLEVELAND, OHIO - telefon (216) 398-8873
A szövetség tisztségviselői: Elnök: Kulcsár Sándor, Alelnök Dr. Herjeczki A. Géza, Főtitkár: Szabó István, Pénztáros: Drescher Lajos
Jelige: Jelenünk és jövőnk - A hit szép harca (1Tim 6:12)

TÁRGYREND

CSÜTÖRTÖK C JÚLIUS 8.

5:00-6:00 Lelkipásztor Szövetség értekezlete
6:00-7:00 vacsora
7:00-8:00 A Végrehajtó Bizottság ülése
8:00-9:00 A Misszió Bizottság ülése
A Pénzügyi Bizottság ülése

PÉNTEK B JÚLIUS 9.

8.00-8.50 Reggeli
9.00-9.10 A közgyűlés énekel
9.10-9.40 Áhítat C Vadász János - Múltra épülő jelen (Zsolt 78:4) (Nagy dolgokat tett velünk, hála néki)
9.40-10:00 A közgyűlés megnyitása - Kulcsár Sándor, elnök
10:00-10:10 A tárgyrend ismertetése és elfogadása - Herjeczki Géza, alelnök
10:10-10:35 Elnöki jelentés C Kulcsár Sándor
10:35-11.00 Titkári jelentés C Szabó István
11:00-11:15 Szünet
11:15-11:40 Evangéliumi Hírnök - Dr. Herjeczki Géza szerkesztő
11:40-12:00 Igehirdetés, angolul - Rev. Denzel Alexander - Jelenünk pillérei: szeretjük az Urat és egymást (Luk 10:27)
12.00- 2.00 Ebéd
2:00-2:25 A Misszió és Irodalmi Bizottság jelentése - elnök: Dénes Endre
2:25-3:10 A Pénzügyi Bizottság jelentése - Kish Ernő elnök és Drescher Lajos pénztáros
3:10-3:30 Szünet
3:30-5:30 Női konferencia - elnök: Kulcsár Sándorné
Férfi konferencia - elnök: Zeffer Béla lp.
Ifjúsági konferencia - elnök: Kulcsár Attila
 
5:30-6:30 Vacsora
 
7:00 Istentisztelet a Nőszövetség rendezésében
Vendég előadó: Vékás Zoltánné
igehirdetés: Vékás Zoltán - Van jelenünk, mert van feladatunk (Mk 16:15)
Szolgálatok

SZOMBAT C JÚLIUS 10.

8.00-8.50 Reggeli
8:50-9:10 Jelölő Bizottság ülése
9.00-9.10 A közgyűlés énekel
9.10-9.40 Áhítat C Dan László - Van jövőnk, mert Krisztus a holnapok Ura is (Zsid 13:8)
9:40-10:00 Köszöntés az SBC részéről - Dr. David Y. Lee, multikulturális igazgató, NAMB
10:00-10:15 Határozatok
10:15-10:40 A Jelölő Bizottság jelentése - Választás
A tisztségviselők beiktatása - Kish Ernő
10:40-11:00 Emlékistentisztelet - Kulcsár Sándor
11:00-11:15 Szünet
11:15-11:30 Befejezetlen ügyek
11:30-11:50 Igehirdetés C Mészáros Kálmán - Van jövőnk, mert van hitünk (És 7:9; Hab 2:4)
11:50-12:00 A 92. Közgyűlés berekesztése - Kulcsár Sándor
12.00- 2.00 Ebéd
A  Clevelandi Magyar Baptista Misszió 100  éves jubileuma
Jelige: “Veletek vagyok.”  (Mt 28:20)
Július 10. - szombat
Délután 2-től egy közeli parkban szabadtéri foglalkozás,
közben vacsora, 6 óra körül visszautazás a 
Stickney Ave.-i baptista templomba
Délután 7:00 Imaóra: Mészáros Kálmán lp. (Magyarország)
5Móz 8: 2-3. Emlékezés és hálaadás
Történelmi áttekintés: Dr Gerzsenyi László lp. (Magyarország)
Üdvözletek a clevelandi testvéregyházak lelkészei részéről.
Alkalmi szolgálatok
Az összevont énekkart Dénes Endre vezeti
Igehirdetés: Király Tibor lp. (Erdély) És 43:1-6 Megőriztelek
Július 11. - vasárnap 
Az istentisztelet helye: West Side-i Magyar Református templom, 15300 Puritas Ave., Cleveland
(A Puritas és West 150-ik utca sarkán)
Délelőtt 9:00  Imaóra:  Szász Sándor tv. (Németország) Agg 2:15-19  Megáldalak
Alkalmi szolgálatok
A gyülekezet énekkarát Király Tibor lp. vezeti
Üdvözletek:  Az  ÉAMBSZ vezetői,  a SBC  képviselői, Nyugdíjas magyar lelkipásztorok
Igehirdetés: Dr. Gerzsenyi László lp. 2Móz 33:14-15 Veled járok

ÜZENET A MAGYAR BAPTISTÁKNAK

Meglepett a "SZERETET" Szerkesztőségének fölkérése, hogy mint a Magyar Baptisták Világszövetségének Nagybányán, május 7-én megválasztott elnöke szóljak a lap hasábjain - amint kérik - "az erdélyi, a magyarországi és az amerikai baptista testvérekhez". Örömmel teszem, mert mindhárom szövetség testvériségéhez igen közel érzem magam.

Magyarország a hazám. Itt születtem, itt nevelkedtem, itt szólított meg az Úr és 13 évesen itt tettem bizonyságot hitemről és megtérésemről a bemerítéssel. Itt éltek őseim, negyed íziglen baptisták. Itt tanultam és itt szolgáltam az Urat 1982-ig lelkipásztorként, tanárként.

Amerikához és Kanadához rendkívül szoros szálak fűznek. 1982-től több mint négy éven át voltam a Hungarian Bethany Baptist Church pásztora, közben A Kürt szerkesztője, a Magyar Teológiai Szeminárium dékánja, a Tolle Lege Magyar Iratmisszós Társaság alapítója, a 100 éves Szent István kórus karnagya - és sorolhatnám. Gyakran emlékezünk feleségemmel ezekre az évekre.

Erdély a legújabb "fölfedezésem". Bár Amerikában sok erdélyi családot megismertem és segítettem őket a letelepedésben, Erdélybe csak a rendszerváltás után utazhattam, hisz a nevem a "nem kívánatosak" listáján szerepelt a Ceausescu rendszerben. Legutóbb épp Nagybányát és környékét csodáltam meg. A patinás belvárost, a templomokat, a Szent István tornyot, a zöld hegykoszorút...

Ugyanilyen közel van a szívemhez Komárom és Pozsony, Szabadka és Újvidék vagy épp Beregszász, közülük is leginkább a most háború sújtotta délvidék. Számos kedves magyar baptista hívő barátom él a világ más országában Dél-Amerikától Ausztráliáig és szerte Európában.

Egy évvel az ezredforduló és Urunk születésének 2000. évfordulója előtt nagy szeretettel köszöntöm magyar baptista testvéreimet szerte a világon. Úgy tartják, hogy Izráel népe után a "rangsorban" mi magyarok vagyunk a leginkább szétszórt nemzet. Mennél távolabb élünk egymástól, annál nagyobb szükségünk van az összetartásra. Ennek híján: "Mint oldott kéve széthull nemzetünk!"

Üzenem hát minden magyar baptistának: Egyek legyetek! Egyek a szeretetben, a hitben, a jó cselekvésében, egymás segítésében, egyek a mi Urunk Jézus Krisztusban. Üzenem: Már most készüljetek 2000 augusztusára, amikor Nagyváradon rendezzük meg - ha az Úr engedi megérnünk - a Magyar Baptisták II. Világtalálkozóját. Találkozunk Nagyváradon!

Addig is imádkozzunk egymásért! Örüljünk az örülőkkel és sírjunk a sírókkal! Az Úr munkáját végezzük a magunk helyén, hogy Isten áldása, Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen velünk!

Testvéretek az Úrban:
Budapest, 1999. május 13-án, az Úr mennybemenetelének napján,
Dr. Almási Mihály, a Magyar Baptisták Világszövetségének elnöke

ORSZÁGOS KÖZGYŰLÉS MAGYARORSZÁGON

Az "Evangéliumi Hírnök" szerkesztője, Dr. Herjeczki Géza testvér kért tőlem egy rövid beszámolót az április 15-16-17-én Pesterzsébeten megtartott közgyűlésről. Örömmel teszek eleget a kérésnek azért is, mert sok évre visszatekintve a legbékességesebb és legkonstruktívabb a missziói kérdéseket mélységeiben vizsgáló tanácskozás volt ez a közgyűlés. Címszavakban sem lehetséges röviden összefoglalni az előző időszak jellemzőit, így csak megemlítek néhányat.

Mindezek mellett pontosan tudjuk, hogy igen sok tennivalónk van. Magyarországon még 120 városban nincs evangéliumi gyülekezet, és akkor a falvakról még nem szóltam. Sok elkötelezett missziómunkásra, bizonyságtevő hívőre van szükség.

Ezúton is kérem az Evangéliumi Hírnök olvasóit, a távoli Amerikában, Kanadában, Ausztráliában és bárhol a világon: Imádkozzatok értünk, Testvérek, hogy egyre jobban, nagyobb hittel, buzgósággal legyünk képesek építeni az Úr egyházat és hirdetni az evangéliumot!

Budapest, 1999. május 13-án, az Úr mennybemenetelének napján
Testvéri üdvözlettel: Dr. Almási Mihály, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke

a lap elejére


GYÜLEKEZETI HÍREK
New York, NY
Tovább ment az ő útján örömmel...
Április 25, csodálatos napsütéses reggel, zöldellnek a fák, melegebben süt a nap, itt a tavasz. Nagyszerű nap az ünneplésre.
Igen, ünnep volt gyülekezetünkben ezen a napon, s meg vagyok győződve felőle, hogy a mennyben is velünk együtt ünnepeltek.
Már korábban alkalmunk volt meghallgatni két fiatal bizonyságtételét, akik beszámoltak a gyülekezetnek arról, hogy - egyes emberek példáját látva, és bizonyságtételüket hallva - életüket átadták Istennek.
 
Dénes Csilla és Lipták Dani tizenéves fiatalként úgy döntöttek, hogy elfogadják Isten csodálatos tervét az életükre nézve. Erről tettek bizonyságot ma is a bemerítkezésükkel.

Kulcsár Sándor lelkipásztor és a két bemerítkező: Dénes Csilla és Lipták Dani

Ünnep volt ez az alkalom úgy a két család, mint közösségünk részére.
Az igehirdetésben a szerecsen főember megtéréséről hallhattunk, akit nem gátolt semmi a hitben és a keresztségben. Nem gátolta, hogy Jézus nem járt Afrikában, sem az, hogy, amikor már előzőleg annyi mindent megtett, most olvassa ugyan az ésaiási prófétát de nem érti. Mindezeket az akadályokat legyőzte a komornyik, mert szívében szomjúság volt az Élő Isten után.
Feltevődött a kérdés, hogy bennünket mi gátol. Eljárunk a templomba, istentiszteleteken veszünk részt, olvassuk az Igét, de mi vajon megértjük az Ige üzenetét?! Ha mi megtesszük a ránk eső részt Isten kész mozgósítani úgy az angyalokat, mint az embereket, hogy kérdéseink választ nyerjenek.
A szerecsen főember választ nyert a kérdésére, s miután felismerte Jézust az ésaiási próféciából (Ésa. 53) megragadta a megtérés alkalmát és a bemerítkezésben is követte Jézus példáját.
De a főember történetének leírása itt még nem fejeződik be. Az Apostolok Cselekedetének szerzője fontosnak látta leírni, hogy a szerecsen komornyik engedelmességét öröm követte. Útján örömmel ment tovább.
 
Életünkben előbb vagy utóbb feltevődik a kérdés: Akarod-e Jézust követni? Csilla és Dani döntött ebben a kérdésben, és ők is örömmel indultak el az örök boldogság felé vezető úton.
Utunkon mi is örömmel haladhatunk tovább ha engedelmeskedünk Istennek aki, mindent megtett értünk, hogy boldogok lehessünk.
Te örömmel jársz az utadon? ______Kulcsár Ibolya

Palm Bay, Florida
Évközi Gyűlés - 1999. március 5-8.
A gyűléseken kívül másra is futotta azonban az időből. Néhányan például meglátogatták az éppen egy évvel ezelőtt (1998. február 22.) eltávozott Molnár néni sírját. Felkerestük otthonaikban Palm Bay-i ismerőseinket, testvéreinket, akik mindig mindannyiunkat nagy szeretettel fogadtak. (A gyűlésre érkezett 42 látogató egy részét ezek a testvérek fogadták szálláson, - köszönet érte.)
 
Drescher Lajos testvér vezetésével néhányan részt vettünk az Amerikai Magyarok Országos Szövetsége (AMOSZ) Venice, Floridában éppen akkor rendezett gyűlésének egy részén is. (Ennek a szervezetnek egyébként az Otthon is és a Szövetség is tagja, Drescher testvér pedig jelenleg az egyik alelnöke.)
 
A Déli Baptista Szövetség egyik képviselője, David Lee is meglátogatta évközi gyűlésünket szombaton. Egy darabig részt is vett gyűlésünkön, hozzászólt és bátorított bennünket missziós erőfeszítéseinkben.
 
A vasárnapot a gyülekezetben töltöttük.
Délelőtt a magyar vasárnapi iskolát Dr. Fazekas László lp. vezette, többen hozzászóltak a vendégek közül. Az igehirdetést az új helyi lelkipásztor, Rev. Danzel Alexander tartotta, az úrvacsora osztásban részt vett Kulcsár Sándor elnök testvér is. Az esti istentisztelet magyar részén sok szolgálat után (bizonyságtételek, összevont karének, valamint a detroitiak részéről két ének) Herjeczki Géza hirdette az igét. Megemlékeztünk arról is, hogy a mindannyiunk által jól ismert Bánkúti Eszter testvérnő éppen ezekben a napokban veszítette el egyetlen gyermekét, Barnát. E helyen is az Úr vigasztalását kívánjuk néki.
 
A magyar, egy órás tisztelet után egy angol következett, melyen újra elénekeltük énekeinket, az igét ezúttal Vadász János lp. hirdette, angolul.

Az istentisztelet után, a gyülekezet és a vendégek egy része

Köszönjük Palm Bay-i testvéreinknek a kedves vendéglátást, a sok szeretetet, amit tapasztaltunk (mintegy negyvenen). Imádságainkban velük vagyunk, ezekben a nehezebb időkben különösen is. ___Herjeczki Géza

Hunter Vadász János:

LOS ANGELESTŐL BRASSÓIG, ÉS VISSZA

A jó Isten kegyelmébôl ismét ERDÉLYBE mehettem. 1999. március 15-én indultam, és április 26-án értem vissza. Az útitervbe benne volt, hogy egy Déli Baptista misszionáriussal együtt több magyar nyelvű gyülekezetet látogatunk meg. A Déli Baptista külmisszió átszervezésével kapcsolatban az a döntés történt, hogy a magyar nyelvűek közötti misszió munkát majd a Magyarországon működő misszionáriusok vezetôje szervezi meg az elszakított országrészekben is. Eredetileg egyeztettük az idôpontot, azonban ez megváltozott és nem sikerült együtt mennünk. Az utazás idôpontját a jó elôre megváltott, kedvezményes áron vásárolt jegy miatt nagyon költséges lett volna megváltoztatni. Nehéz lett volna a változtatás az elôzetes megbeszélések miatt is az erdélyi testvérekkel.

Így tehát az eredeti terv szerint, március 15-én, hétfôn indultam. Kedden reggel Budapesten a bekölcei JANCSOVICS JÓZSEF testvérrel a repülôtéren találkoztam, és azonnal Tahiba indultam meglátogatni Dr TRESÁNSZKY VILMOSNÉ (sz. UDVARNOKI ERZSÉBETET), aki csak néhány héttel odaérkezésem elôtt véglegesen Magyarországra költözött sógornôjéhez, idôs UDVARNOKI ANDRÁSNÉ testvérnôhöz. Miután elmondta a hazatelepülés pozitív és negatív élményeit, elbúcsúztunk. Még aznap este a BEKÖLCEI GYÜLEKEZETben (Ózdi Körzet) szolgáltam, és megláthattam az elôzô évben épített új imaházat.

Bekölcérôl április 17-én, szerdán reggel indultunk NAGYVÁRADra, ahova id. DIMÉNY SÁNDOR testvér Krasznáról értem jött, és még aznap este szolgáltam KRASZNÁN, ahol tavaly hat hónapig szolgáltam. Másnap a KRASZNAHÓRVÁTI GYÜLEKEZETET látogattam meg.

Örömömre szolgált, hogy ezen a hétvégén találkozhattam a KRASZNARÁTONYI GYÜLEKEZETTEL, ahol műhelyt és imaházat építettünk tavaly az akkor bemerítettekkel. Ez az Úr kegyelmébôl alakult új gyülekezet szépen befejezte az imaház belsô részét, és újra jónéhányan készülnek bemerítkezésre. 1998-ban nehéz volt ezt a gyülekezetet otthagyni lelkipásztor nélkül. Sokat imádkoztunk értük és jó volt hallani a jó hírt, majd találkozni az Úr által odaküldött lelkipásztorral GÁL GYŐZŐ testvérrel, akit a RÁTONYI GYÜLEKEZET meghívott, és aki vállalta az új Krasznarátonyi Gyülekezet szolgálatát is. Ifj. KOVÁCS IMRE testvér, aki úgy anyagilag, mint lelkileg sokat dolgozott és dolgozik, újra nagy áldozatot hozott ezért.

Gál Gyôzô testvér otthagyta a jól megszervezett körzetét, és egy kisebb gyülekezetben, nehezebb körülmények közé kerülve vállalta a régi és az új misszió szolgálatát egész családjával együtt. Hiszem, a jó Isten áldása, a testvérek imája, lelki és anyagi segítségével lesz és van növekedés Krasznarátony és Rátony gyülekezeteiben.

Március 23-án, kedden, résztvehettem az erdélyi magyar baptista prédikátor testvérek konferenciáján, ahol a testvérek az 1999. évi választói közgyűlést készítették elô.

Még ezen a héten BORZÁSI GYULA lelkipásztor testvérrel, a Romániai Magyar Baptista Szövetség fôtitkárával BRASSÓBA utaztunk, ahol a testvér kedves családja körében tölthettem néhány napot, és ellátogattam a körzeti állomásokra: a KRISBAI és a PÜRKERECI GYÜLEKEZETEKBE.

Nagycsütörtökön BUKARESTBE utaztam vonattal. Itt a Közép-Európai Déli Baptista Külmisszió vezetôjével beszélhettem, kérve ôt, hogy küldjenek misszionáriust a Romániában élô magyarok közötti szolgálatra is. Az igényt ô már elôzôleg közvetítette a központja felé, de eddig csupán egy házaspár jelentkezett, akiknek nehezen megy a nyelvtanulás (magyarul és románul egyszerre tanulnak).

A Brassói Körzetben szolgál MIKE JÓZSEF testvér, mint társ-prédikátor, Borzási Gyula testvérrel, aki igen elfoglalt a fôtitkári teendôkkel is.

Április 3-án, Nagyszombaton, vonattal CSÍKSZEREDÁRA utaztam id. VERESS ERNŐ testvérékhez, és szolgáltam a Feltámadás Ünnepén is. Veress testvér, aki az R.M.B.Sz. elnöke volt, Nagyváradról, mint nyugdíjas költözött ide, ahol még magyar baptista misszió nem volt. Szívós, kitartó székely emberként ismerhettem meg. Ő és a családja úttörô munkát végeznek Székelyföldön az Úr kegyelmébôl. Fiai, ifj. VERESS ERNŐ BARÓTON, VERESS EFRAIM a HOMORÓDSZENTMÁRTONI KÖRZETBEN szolgálnak. Veje, BUDAI LAJOS pedig a SZÉKELYUDVARHELYI KÖRZET lelkipásztora.

Id. Veress Ernô testvér apai örökségének ráesô részébôl és mások áldozatvállalásával együtt megvették a csíkszeredai CALYPSO BÁRT, egy kocsmát, amit átalakítottak, és jelenleg ebben a már kicsinek bizonyuló helyiségben jönnek össze istentiszteletre. Egy fiatal házaspár segít Veress testvéréknek a gyermek-misszióban. Húsvéthétfôn délelôtt SZENTEGYHÁZÁN, délután SZÉKELYUDVARHELYEN szolgáltam. Székehlyföldön egyes helyeken, a Szilágyságban szinte mindenütt a Húsvét és a Pünkösd három napos ünnep. Húsvétkedden délelôtt és délután is a KISGALAMBFALVI GYÜLEKEZETBEN voltam. Szerdán, csütörtökön és pénteken minden este a Székelyudvarhelyi Gyülekezetben, hitmélyítô alkalmakon szolgálhattam az Úr kegyelmébôl. Április 10-én, szombaton, majd 11-én, vasárnap a HOMORÓDSZENTMÁRTONI GYÜLEKEZETBEN, és egy a körzethez tartozó gyülekezetben, HOMORÓDDARÓCON volt evangélizálás - itt Veress Efraim testvér a lelkipásztor. DARÓC egy új misszióállomás. Itt egy megtért testvérnô házánál volt az összejövetel. A nagy elsô szoba mindkét este, de különösen vasárnap zsúfolásig megtelt, és az összejövetelek után többen visszamaradtak, akik elfogadták az Úr Jézust, akikkel imádkoztunk.

Homoródszentmártonról autóbússzal mentem Brassóba, elég kanyargós hegyi utakon. Bár a nap nem sokat sütött, mégis csodálatos látvány volt az ébredezô tavaszi természet.

Kedden, április 12-én, vonattal Brassóból BUDAPESTRE utaztam (10 órás út). 13-án ismét meglátogattam Tahiban Dr Tresánszky Erzsébet testvérnôt.

Április 15-én, csütörtökön délelôtt a KISPESTI GYÜLEKEZETBEN, délután az új PESTSZENTERZSÉBETI IMAHÁZBAN lelkipásztor-konferencia volt. Este nyitották meg a MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ évi közgyűlését, ami szombatig tartott.

A közgyűlésrôl KÚBLER JÁNOS szegedi lelkipásztor testvérrel SZEGEDRE utaztunk, ahol 18-án délután szolgáltam. Délelôtt HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN hirdettem az igét. Jó volt újra találkozni az ismerôsökkel.

AZ ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAR BAPTISTA SZÖVETSÉG évközi gyűlésérôl egy pénzösszeget vittem a jugoszláviai NYÚL ZOLTÁN lelkipásztor testvérnek. A háború miatt a hadkötelesek nem hagyhatják el az országot, nekem, amerikainak pedig nem volt tanácsos jugoszláv területre lépni. Végülis Nyúl testérnônek sikerült átjönnie Szegedre. Az adomány óriási segítség volt a számukra, hiszen ezekben a válságos idôkben nehéz pénzhez jutni, hogy a legszükségesebb dolgokat megvásárolhassák. Szegeden éjszakánként hallani lehetett a NATO gépek dübörgését.

Április 24-én, szombaton délelôtt az ÚJPESTI GYÜLEKEZETBEN a BAPTISTA VILÁGSZÖVETSÉG Férfi Imanapján vehettem részt, ahol az ország több gyülekezetében levô férfiakkal és egy skóciai, GLASGOW-i gyülekezettel telefon kapcsolatot tartva imádkoztunk egy az egész világot átfogó ébredésért. Még aznap délután a WESSELÉNYI UTCAI GYÜLEKEZETBE mehettem, ahol a felújított imaház avatási ünnepélye volt a Központi Énekkar szolgálatával.

Április 25-én, vasárnap délelôtt az ÚJPESTI GYÜLEKEZETBEN szolgáltam, délután pedig a RÁKOSPALOTAIBAN. A forradalom elôtt én ezekhez a gyülekezetekhez tartoztam, és mindkettôben vannak még, akikkel együtt jártam vasárnapi iskolába, majd késôbb, együtt töltöttük ifjúságunk éveit.

Kedden Budapestre, szerdán pedig DÖMSÖDRE utaztam, ahol este a gyülekezetben is szolgáltam. Csütörtökön, 27-én rendkívüli alkalom volt a Kiskúnsági Nemzeti Park látogatása, ahol az ott folyó nagyüzemi szarvasmarha, juh és haltenyésztést mutatták be.

Úgy az erdélyi, mint a magyarországi gyülekezetekben sok szeretettel fogadtak, otthonaikat megnyitották, bibliai módon gyakorolták a vendégszeretetet.

Magyarországtól, sôt Budapesttôl keletre utazva látni, hogy a megélhetés egyre nehezebb, sok gyár és üzem bezárt. A mezôgazdaság ad csak munkát, és éhezni nem kell, de pénzhez jutni nagyon nehéz. Azonban azt is tapasztalhattam, hogy mindezek ellenére az Erdélyben élôk nem panaszkodnak annyit, mint a magyarországiak. A lelki éhség nagyobb Erdélyben, mint Magyarországon. Az igehirdetést nagyobb figyelemmel és türelemmel kísérik, mint bárhol másutt.

A legtöbb erdélyi gyülekezetben sok gyermek és szép ifjúság van. A szülôk a megélhetési nehézségek ellenére is vállalják a gyermekáldást. Sajnos, ezt nem mondhatjuk el a magyarországiakról, ahol sok vidéki gyülekezetbôl eltűnt az ifjúság, és gyermekek sincsenek.

Továbbra is nagy szükség van a prédikátorok többségének fizetéskiegészítésre. A lei feleannyit ér vásárlóerôben, mint egy éve. Még mindig sok nagy és kis gyülekezetben nincs hivatásos prédikátor, lelkipásztor.

Mindezek ellenére, a testvérek igyekeznek hűségesek lenni az Úrhoz és a gyülekezethez.

Testvéreim, továbbra is imádkozzunk erdélyi testvéreinkért, és hozzunk áldozatot a lelki munkások fizetésének kiegészítéséért. Imádkozzunk a Kárpát-medencében és az egész világon élô magyarok lelki ébredéséért.


SZERÉNYI BERNARD
1932-1999

Berekdaróc, Tarpa, Pécs, Budapest, Toronto, Los Angeles: Szerényi testvér életének fôbb állomásai. Hat éves volt, amikor édesanyja halála után a nôvérével elhagyta szülôfaluját; Tarpára költöztek, ahol nagynénjük viselte gondjukat. Itt végezte az elemit, a tarpai gyülekezetben tért meg (id. Kun Gyula volt a lelkipásztora), és itt kezdett el dolgozni is. A pécsi Gépipari Technikumból vették fel a Műszaki Egyetem gépészmérnöki karára, ahol 1951-tôl több baptista fiatallal együtt tanult. A Forradalom után Torontóba került, ahol aktív tagja volt a magyar gyülekezetnek. Itt kötött házasságot Baráth Márta testvérnôvel, 1959-ben. A Vadász és a Szerényi házaspár, jó barátok, egy közös kaliforniai kirándulás után elhatározták, hogy Los Angelesbe költöznek.

ABerci testvér@ műszaki ismereteit az építkezô alhambrai gyülekezet javára kamatoztatta, és késôbb is, mint az elôljáróság tagja, csendesen és bölcsen végezte szolgálatait. Los Angelesben, az Aautók fôvárosában@ autómosó állomásokat tervezett, épített és üzemelt, sok magyarnak adott munkát és segítséget. Súlyos beteg lett. Harcolt a rákkal, a maga módján, titokban. Április 28-án ment Haza.

Május 3-án temettük a whittieri Rose Hills Temetôkertben. A város fölé emelkedô gyönyörű, modern kápolnát megtöltötték a testvérek, barátok és üzlettársak. Hunter Vadász János lelkipásztor testvér (Santa Monica, Magyar Bibliai Gyülekezet) ismertette az életét, és mint barátja, megemlékezett az együtt töltött évekrôl. Novák József testvér angolul prédikált (Préd 3,14), majd a sírhelynél Dr Szenohradszky János testvér, a család barátja idézte a feltámadás igéit. Tagai István testvér, az elhunyt vôtársa, az alhambrai Amerikai-Magyar Baptista Gyülekezet elôljárója imádkozott. Gyászolják: a felesége, Márta; két fia, Dr Wilfred Szerényi (Littleton, CO) és Mr Brian Szerényi (Cleveland, OH), a Baráth és a Tagai család.

ATudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké, ahhoz nincs mit adni és abból nincs mit elvenni; és az Isten ezt avégre műveli, hogy az ô arcát rettegjék@. ___Novák József

EGY HÍVŐ EMBERT VÁLASZTOTTAK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FŐTITKÁRÁVÁ

Magyarországi missziónk másfél százados történelmében nem ért senkit a testvériség tagjai közül olyan magas társadalmi és tudományos megbecsülés, mint Dr. Kroó Norbert fizikus testvérünket. Bár gyülekezeteink korai szerződése idejében, az átlagos műveltségi szinttől mi sem maradtunk el, a társadalom egykori hangadói mégis tudatlansággal vádolták hívő testvéreinket.

1999 május 4-én hírül adták, hogy a budapesti Magyar Tudományos Akadémia főtitkárrá választotta. Kroó Norbert a legmagasabb szintű végzettség birtokában, számos nemzetközi tudományos társaság tisztésgében került az intézet vezetői közé. Kroó testvér, aki gyermekségétől járt a csepeli gyülekezetbe szüleivel, majd középiskolás korában, a második világháború után, a pesterzsébeti gyülekezetben talált lelki otthont.

Mivel szerette az egyházi zenét, tagja volt a gyülekezeti vonós zenekarnak. Harsányi Kamilla matematika tanárral kötött házassága óta a kispesti gyülekezet tagjai voltak, gyermekeiket is ennek szellemében nevelték és taníttatták. Miközben a hívő emberre oly kedvezőtlen viszonyok között fokozatosan bontakozódott tudományos kutatói munkássága a lézer sugárzás különböző alkalmazásában, a szilárdtest-fizikában, az optika és az anyagtudomány terén. Egy akkori kifejezéssel élve, "ideológiai alkalmatlanságát" páratlan képességei és rendkívüli becsületessége ellensúlyozta. Köznapjait valamelyik külföldi egyetemen vagy kutató intézetben töltötte. "A magyar tudomány utazó nagykövete", - jellemezte egyik újságíró. Évtizedekig járt útjain és több világnyelven tartott előadásokat, de vasárnaponként rendszeresen jelen volt a kispesti gyülekezetben, és családjával együtt szolgálatokat végeztek. A család minden tagja szerény ember, és megbízható munkatárs volt a kispesti gyülekezetben. Hozzájárultak a gyülekezeti ének és zene szépségéhez. Leányuk a gyermekek vasárnapi tanítója volt. Fiuk orgonajátékával örvendeztette a testvériséget. A komoly zene kedvelőinek köre a gyülekezetben házasságkötésükkel is erősödött. Az édesapa és az édesanya többször tett bizonyságot hitéről a kispesti fiatalság, illetve az ország értelmisége előtt.

Dr. Kroó Norbert testvér, a társadalmi fordulat után, 1991 tavaszán az Akadámia rendes tagjává választották. A díszteremben tartott székfoglalóján az érdeklődők szokatlanul népes csoportja hallhatta meghatódott nyilatkozatát, amikor köszönetet mondott Isten kegyelméért és családja türelméért, amivel kutató megtartását otthon elhordozták.

Isten áldását kívánjuk Kroó Norbert testvérünkre és hisszük, hogy az Úr megerősíti új tisztségében. Lépteit és döntéseit még az Óhazától távoli magyar hívők is imádságaikkal kísérik. ___Szebeni Olivér


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evangéliumi Hírnököt! Küldje el címét a szerkesztőségbe: evhirnok7@msn.com hogy előfizetési űrlapot küldhessünk.

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997, 1998, 1999

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3