EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

1999. DECEMBER

 
Szab� Istv�n:
"Szabad az �r J�zust dics�rni?"

Gyermekkori eml�keim egyik legszebb �lm�nye a kar�csonyi �nnephez k�t�dik. Mint gyermekek, �r�mmel �s izgalommal v�rtuk a szent �nnepet. Otthonunkban, j�val kar�csony el�tt, sz�l�k-gyermekek egy�tt �nekelt�k a kereszty�ns�g legszebb dallamait, a kar�csonyi �nekeket. �gy felk�sz�lt�nk a k�nt�l�sra is. Szent �jszak�n h�zr�l-h�zra j�rtunk testv�reimmel s az ablakok alatt k�rdezt�k a h�z lak�it�l: "Szabad az �r J�zust dics�rni?" Feleletre sem v�rva �nekelt�k: "�bredj l�lek, �bredj fel m�r, Halld az �r�m�nek hangj�t, Ma a f�ldre sz�llt a Messi�s,T�lts�nk egy boldog kar�csonyt. Halld e kedves �r�m�neket, J�akarat n�ktek emberek. Halld, mint hangzik ma is ny�jasan, �r�lj l�lek, ma kar�csony van."

�vtizedek teltek el az�ta s m�g most is minden �vben gyakoroljuk a k�nt�l�st, dics�rj�k az �r J�zust m�g Chicag�ban is! H�t ha m�g kar�csonykor sem �rvend�nk �s nem �nekl�nk - pedig ilyenkor a legnyitottabbak az emberek a megv�lt�s �zenet�re - akkor mikor? Ha nem a megv�ltottak, akkor kik dics�rj�k az �r J�zust? ... Hisz nem is lenne az kar�csony, ha hi�nyozna az �nek �s zene; a dics��t�s �s a magasztal�s. Kar�csony az �nek �nnepe!

Az evang�lium seg�ts�g�vel tekints�nk vissza az "els� kar�csonyra" �s figyelj�k meg, hogy milyen szerepet j�tszott az �nekl�s akkor.

Gondoljunk M�ri�ra, aki elfelejtve az �t neh�zs�g�t, f�rads�g�t, �j er�vel �s �r�mujjong�ssal �nekel (Luk�cs 1:46-55). Az �r�m �s dics��t�s kifejez�se egyed�l Isten szem�ly�re ir�nyul. Mert irgalommal tekintett r�, mert hatalmas dolgot cselekedett, ez�rt M�ria meghajolva h�dol Isten el�tt, tisztelve a Magass�gost, a Megv�lt� Istent. Dics��tette �t nagy irgalm��rt, erej��rt, igazs�goss�g��rt, szeretet��rt, h�s�g��rt.

Zakari�s is �ldotta Istent �nek�ben (Luk�cs 1:67-79). Miel�tt saj�t fi�r�l, J�nosr�l sz�lna, a m�g meg sem sz�letett Messi�sr�l �nekel. Isten h�s�g�r�l, irgalm�r�l, szeretet�r�l �nekel, mert v�lts�got szerzett n�p�nek. Megeml�kezett �brah�mmal k�t�tt sz�vets�g�r�l �s bev�ltotta �g�ret�t, amit a szent pr�f�t�k sz�ja �ltal sz�lott.

J�zus sz�let�sekor az angyallal egy mennyei sereg k�rusban �nekli: "Dics�ss�g a magass�gos mennyekben az Istennek �s e f�ld�n b�kess�g, az emberekhez j�akarat." (Luk�cs 2:14) Csak akkor lesz j�akarat az emberek k�z�tt �s igazi b�ke a f�ld�n, amikor Isten dics�s�ge Fia �ltal teljesen beragyogja az eg�sz f�ldet. �s mi ennek a b�kess�gnek a hordoz�i, k�vetei vagyunk.

Egy m�sik �nek egy kegyes �s igaz ember sz�j�b�l, Simeont�l sz�rmazott (Luk�cs 2:29-32). S�v�rogva v�rta Izr�el vigasztal�s�t. A Szentl�lekt�l kijelent�st nyert, hogy hal�la el�tt megl�tja az �r Felkentj�t. Volt is tal�lkoz�sa vele a templomban. Karjaiba vette J�zust �s �ldotta Istent, hogy szemei megl�thatt�k az �dv�ss�get, az �dv�z�t�t! H�l�t adott a megv�lt�s�rt, mely kiterjed minden nemzetre; s az �dv�z�t��rt, aki a pog�nyoknak vil�goss�gul, Izr�elnek pedig dics�ss�g�l adatott.

Hangol�djunk fel mi is ezen az �nnepen a dics��t�sre �s magasztal�sra! Mint M�ria, �ldjuk Istent irgalm��rt, Zakari�ssal a megv�lt�s�rt, az angyalokkal a b�kess�g�rt, Simeonnal pedig a szem�lyes megtapasztal�s�rt!

Kar�csony azonban nem csak az �nek, hanem az aj�nd�k �nnepe is.

A legnagyobb aj�nd�k az emberis�g sz�m�ra J�zus Krisztus szem�ly�ben adatott! P�l apostol �gy ad h�l�t ez�rt: "Istennek pedig legyen h�la az � kimondhatatlan aj�nd�k��rt!@ (2 Korinthus 9:15). J�zus Krisztusban a legnagyobb aj�nd�kot aj�nlotta fel Isten, - minden embernek.

Krisztus Urunk j�vetel�vel gazdagon megaj�nd�kozta e f�ldet. Csod�latos �s meglep� ez, mivel az apostol szerint "meg�res�tette mag�t" (Fil 2:7); nem hozta le a menny teljess�g�t. De hozott vil�goss�got, mely megvil�gos�t minden embert (J�nos 1:9,14).

Hozott �letet, - mert az emberis�g halott a b�neiben. � telve volt kegyelemmel �s igazs�ggal (J�nos 1:14/b). Kegyelme �ltal megkaptuk azt, amit ki�rdemelni sosem tudn�nk: b�neink bocs�nat�t �s az �dv�ss�get. Azt�n telve volt az igazs�ggal. A M�zes �ltal adatott t�rv�ny nem volt k�pes megigaz�tani a b�n�st Isten el�tt, de J�zus Krisztusban elnyerhetj�k a megigazul�st.

A mai, vall�soskod�sa ellen�re s�t�ts�gben �l� vil�gnak is sz�ks�ge van vil�goss�gra, a val�s�gra, �letre. Ma is sz�ks�g van J�zus Krisztusra!

�nekelj�nk R�la! Magasztaljuk Istent a legnagyobb aj�nd�k�rt, J�zus Krisztus�rt. Tegy�k ezt - am�g lehet. H�la Istennek, szabad az �r J�zust dics�rni!

Dsida Jen�:
ITT VAN A SZ�P KAR�CSONY
 
Itt van a sz�p, v�g kar�csony,
�l�nk di�n, friss kal�cson:
mennyi finom csemege!
Kicsi sz�ved remeg-e?
 
Kar�csonyfa minden �ga
csillog-villog: csupa dr�ga,
sz�p mennyei �zenet:
Kis J�zuska sz�letett.
 
J� gyermekek mind �r�lnek,
k�lyha mellett k�rben �lnek,
aranymese, �h�tat
minden sz�vet �titat.
 
P�sztorj�tsz�k be-bej�nnek
�s k�nt�lva r�k�sz�nnek
a csal�dra. Fura n�p,
de �nek�k csudasz�p.
 
Tiszta �r�m t�ze �t�g
a szemeken a harangj�t�k
sz�l, �jf�li �zenet:
Kis J�zuska sz�letett!

a lap elej�re


2000 az evang�liz�ci� �ve

A Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek felh�v�sa evang�liz�ci�ra, ima- �s b�jt-napokra

M�r csak n�h�ny h�t van h�tra az 1999. esztend�b�l, a Biblia �s a misszi� �v�b�l. H�l�sak vagyunk Istennek az�rt, hogy t�bb t�zezer Bibli�t tudtunk eljuttatni az �rdekl�d�knek, k�zt�k a Parlament �s a Korm�ny tagjainak. (Az el�z� k�t mondat term�szetesen a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z misszi�s programj�t k�rvonalazta. A szerk.) A Biblia �nmag�ban is hat�sos, a misszi�parancs azonban arra is k�telez, hogy hirdess�k az Ig�t, az �r�mh�rt.

Ez�rt a m�sodik �vezred utols� �v�t, a k�tezrediket, az evang�liz�ci� �v�v� nyilv�n�tjuk.

Felh�vjuk magyar baptista testv�reinket B b�rhol is �ljenek a vil�gon B, hogy 2000-ben tegy�nk meg mindent, egy�tt �s k�l�n-k�l�n az�rt, hogy J�zus Krisztushoz vezess�k azokat a magyarokat, akik m�g nem ismert�k meg �t mint szem�lyes Megv�lt�t �s Szabad�t�t!

Nincs fontosabb, szebb �s s�rg�sebb feladat, mint ez. Az apostollal egy�tt valljuk, hogy `nincsen senkiben m�sban �dv�ss�g, mert nem is adatott az embereknek az �g alatt m�s n�v, amely �ltal �dv�z�lhetn�nk@ B csak a mi Urunk J�zus�! (ApCs 4:12) Az � f�ldre j�tte, �lete, hal�la �s f�lt�mad�sa a kereszty�n hit alapja. � a Kezdet �s a V�g, az Alfa �s az �mega. Tudjuk, hogy `a keresztr�l val� besz�d bolonds�g azoknak, akik elvesznek, de nek�nk, akik megtartatunk, Istennek ereje@ (1Kor 1:18). Ma is vannak, akik jelt k�v�nnak, m�sok b�lcsess�get, de `mi a megfesz�tett Krisztust pr�dik�ljuk, aki a zsid�knak meg�tk�z�s, a pog�nyoknak pedig bolonds�g@ (1Kor 1:23). Tudjuk, hogy `tetszett az Istennek, hogy az igehirdet�s bolonds�ga �ltal tartsa meg a h�v�ket@ (1Kor 1:21).

V�llaljuk ezt a `bolonds�got@, az ige hirdet�s�t, a bizonys�gt�telt azok�rt, akiket rajtunk kereszt�l akar megsz�l�tani az �r! B �s v�llaljuk magunk�rt is, hisz J�zus mondja: `Aki sz�gyell engem �s az �n besz�deimet e par�zna �s b�n�s nemzed�k el�tt, azt az Emberfia is sz�gyellni fogja, amikor elj�n Atyja dics�s�g�ben a szent angyalokkal@ (Mk 8:38).

Az evang�liz�ci� �v�t kezdj�k 2000. janu�r 1-j�n ima- �s b�jtnappal!

Mi, magyar baptist�k, akik sz�v�nk�n viselj�k az evang�liz�ci� �gy�t, ezen a napon k�l�n-k�l�n vagy imak�z�ss�gben k�ny�r�gj�nk az�rt, hogy az �r �ldja meg az �vezred utols� misszi�j�t! Azok, akik v�llalj�k, b�jttel is tegy�k nyomat�koss� a k�r�st Urunk el�tt! Tudjuk, hogy e mellett els�sorban odasz�nt �let� misszi�munk�sokra van sz�ks�g. Im�dkozzunk az�rt is, hogy k�ldj�n az �r �j munk�sokat az � arat�s�ba!

Hisz az aratnival� ma is sok, de az odasz�nt �let�, eredm�nyes munk�s kev�s. A Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek eln�ks�ge nev�ben:.

Dr. Alm�si Mih�ly, eln�k

MABAVIT II. 2000, Nagyv�rad

Felh�v�s

1999. november 10-�n Budapesten tan�cskozott a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek vezet�s�ge. A tal�lkoz�n r�sztvev� testv�rek meg�llapodtak abban, hogy 2000. augusztus 11. �s 13. k�z�tt Nagyv�radon megrendezz�k a Magyar Baptist�k II. Vil�gtal�lkoz�j�t.

A Vil�gsz�vets�g vezet�i valamennyien egyet�rtenek abban, hogy a vil�gtal�lkoz� nagy lehet�s�geket rejt mag�ban: Isten dics��t�s�re, a Szentl�lek csod�latos ki�rad�s�ra, az evang�lium hirdet�s�re, a r�g v�rt szellemi meg�jul�sra. Term�szetesen nagyon fontos a hat�rozat im�ban val� t�mogat�sa. Fontos, hogy az eg�sz vil�gon �l� testv�rek sz�v�gy�knek �rezz�k a tal�lkoz�t, �s im�dkozzanak az�rt, hogy az �r az anyagiakat is rendelje ki a c�l �rdek�ben.

A Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge a Nagyv�radi Vil�gtal�lkoz� megrendez�s�hez sz�ks�ges k�lts�gek fedez�s�re adom�nyokat fogad el mindazokt�l, akik sz�v�k�n viselik a testv�ri tal�lkoz� �gy�t. Ez�ton k�z�lj�k a banksz�mlasz�mokat:

USD banksz�mla:
N�v: Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z B MBVSZ
Swift-k�d: MKKBHUHB
Sz�m: 501-00062-2104-4014
 
Forint-sz�mla:
N�v: Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z B MBVSz alsz�mla, Bp.
Sz�m: 11706016-20798701

K�rj�k azokat a testv�reket, akik adakozni szeretn�nek a fenti c�lra, hogy miel�bb tegy�k meg, hisz a vil�gtal�lkoz� terveinek elk�sz�t�s�hez ismerni kell az anyagi lehet�s�geket.

Biztosak vagyunk abban, hogy az �r gazdagon meg�ldja �ldozatunkat.

Kulcs�r S�ndor
az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g
eln�ke, a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek
aleln�ke
Dr. Alm�si Mih�ly
a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z
�s a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek
eln�ke
Dr. Simon J�zsef
a Rom�niai Magyar Baptista Sz�vets�g
eln�ke, a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek aleln�ke

Merre vannak, hol �lnek
sz�vets�g�nk r�gi munk�sai �s k�zvetlen hozz�tartoz�i?

Nyugalomba vonult lelkip�sztorok:
Dr. B�r� L�szl� - Palm Bay, Florida
B�g�r J�zsef - Riverview, Michigan
Moln�r Bal�zs - Cary, North Carolina
 
Lelkip�sztorok �zvegyei:
Balla Gy�rgyn� - Palm Bay, Florida
Dr. Cserepka J�nosn� - Kelowna, Kanada
Faulkner K�rolyn� - Ardsley, Pennsylvania
Ger� S�ndorn� - Budapest, Magyarorsz�g
Dr. Haraszti S�ndorn� - Jonesboro, Georgia
Ilonka Istv�nn� - Saint Louis Park, Minnesota
Kun Gyul�n� - Tampa, Florida
Nagy Istv�nn� - Sao Paulo, Brazilia
Ol�h Lajosn� - Toront�, Kanada
Orosz Attil�n� - Lyndhurst, Ohio
Pint�r Istv�nn� - Berazategui, Argentina
Szabadi Guszt�vn� - Trenton, Michigan
 
Szeretettel gondolunk r�juk, j� eg�szs�get �s az �r �ld�s�t k�rve �let�kre.
Szeretn�nk a list�t kieg�sz�teni. Ki tud seg�teni?
Szeretne levelet �rni �d�s testv�reinknek? K�rje el c�m�ket a szerkeszt�t�l. Cime a 2. oldalon.

�H�TAT �S KALEND�RIUM

December elej�n megjelent a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z kiad�s�ban az �h�tat 2000 �s a M�lt, Jelen, J�v� 2000 - Baptista Napt�r. �ra 560 forint, illetve 650 forint. Mivel olvas�ink k�z�tt is sokan rendszeresen megrendelik az egyiket, vagy mindkett�t, ez�ton h�vjuk f�l figyelm�ket erre a lehet�s�gre. Gy�lekezetenk�nt, vagy ak�r egy�nileg is megrendelhetj�k (az �rhoz term�szetesen hozz�j�n m�g a postak�lts�g). A Baptista K�nyvesbolt postac�me: 

1074 Budapest, H�rsfa utca 33. �zletvezet�: G�l Attila. 

Gyorsabb lebonyol�t�shoz aj�nlunk egy fax sz�mot: (36)1-352-9707 

�s egy E-mail c�met: makraik@freemail.hu 

A fax �s az E-mail elej�n t�ntess�k f�l, hogy a K�nyvesboltnak sz�l az �zenet �s term�szetesen �rj�k meg a pontos c�m�ket is.
Tov�bbi k�rd�s? H�vj�k a szerkeszt�t.

IMAH�T - alap�ge: Ef�zus 1:3-14.

A r�szletes textu�rium

�vk�zi gy�l�s: Palm Bay, Florida, 2000. m�rcius 9-11.

a lap elej�re


"KI�LTS HOZZ�M �S MEGHALLGATLAK"

Jeremi�s 33:3

Im�dkozom! T�rdet hajtok. Behunyt szemmel a l�thatatlan el� j�rulok. Gondolataimat, �rzelmeimet �s sz�vemet Isten fel� ir�ny�tom �s - hangtalanul megsz�lalok. Besz�lni kezdek a Mindenhat� Istennel.

Azt teszem, amit nem tehet�nk meg tekint�lyes emberekkel. Mert ha orvosra van sz�ks�gem �s felh�vom, nem � veszi fel a kagyl�t, hanem egy alkalmazottja, aki tudni akarja ki vagyok �s mit akarok. � d�nti el, hogy mikor jelentkezhetem mag�n�l az orvosn�l. Ez �gy megy k�zt�nk, emberek k�z�tt sz�mtalan vonalon.

Nem �gy b�nik Isten azokkal, akik im�ban Hozz� j�rulnak. A vele val� kapcsolat - AZONNALI �S SZ�VB�L-SZ�VHEZ SZ�L�!

Elker�lhetetlen a k�rd�s: h�t az �g �s f�ld Ur�nak nincs fontosabb �gye, mint hogy engem �s t�ged fogadjon �s meghallgasson?

B�rki vagy, ezt j�l jegyezd meg: Isten nem ember, az ember pedig nem Isten.

Isten az egek �s a f�ld Ura, akinek a figyelme mindenkire �s mindenre kiterjed. � - Istens�g, a Szent-H�roms�g. "� benne teremtetett minden, ami van a mennyekben �s a f�ld�n, l�that�k �s l�thatatlanok, ak�r fejedelems�gek, ak�r hatalmass�gok; minden � �ltala �s re� n�zve teremtettek" (Kol 1:16).

� az, aki "Elrendeli a csillagok sz�m�t, �s mindny�jukat nev�r�l nevezi" (Zsolt 147:4). � az egyed�li, aki szent, t�k�letes, �r�kk�val�, mindentud�, mindenhat�, minden�tt jelenval�. � az, aki "mag�t megal�zva, tekint sz�t mennyen �s f�ld�n" (Zsolt 113:6). � az is, "aki felemeli az alacsonyt a porb�l, �s a sz�k�lk�d�t kivonssza a s�rb�l" (Zsolt 113:7).

Teh�t, az �g �s a f�ld Ura egyben a gyarl� emberis�g minden�tt jelenval� Gondvisel�je. Isten ilyen! �s m�gis - a vele val� kapcsolatunk azonnali �s sz�vb�l - sz�vhez sz�l�.

Isten k�sz mindenkit meghallgatni. Hab�r az im�dkoz�k milli�i j�rulnak hozz� a napnak minden perc�ben, �gy itt Amerik�ban, mint D�l-Amerik�ban, Eur�p�ban, �zsi�ban, Afrik�ban, Ausztr�li�ban, a Sziget-Vil�g n�peivel egy�tt szerte a f�ld�n, az im�dkoz�k kapcsolata Istennel -- azonnali �s szem�lyes jelleg�.

Figyelj�k meg, hogy ezzel kapcsolatban, hogyan nyilatkozik maga az �r: "Csak a k�zelben vagyok-� �n Isten? - azt mondja az �r; �s nem vagyok-� Isten a messzes�gben is? Vajon elrejt�zhetik-e valaki a rejtekhelyeken, hogy �n ne l�ssam �t? - azt mondja az �r; vajon nem t�lt�m-� �n be a mennyet �s a f�ldet? - azt mondja az �r" (Jer 23:23,24).

A megh�v�t egyenesen Istent�l kapjuk. � a KEZDEM�NYEZ�! �gy volt ez kezdett�l fogva. Isten az, aki ut�na megy az elveszett �s t�velyg� embernek.

Isten h�v minket, amikor a L�thatatlan L�that�v� tette mag�t az Egysz�l�ttben, J�zus Krisztusban. J�zus megh�v�ja is mindenkinek sz�l; mag�hoz sz�l�t mindenkit: "J�jjetek mindny�jan �n hozz�m, akik megf�radtatok �s megterheltettetek, �s �n megnyugosztlak titeket" (Mt 11:28).

J�zus megnevezi a k�zeled�s k�l�nb�z� m�dj�t �s c�lj�t is: "K�rj�tek �s megadatik n�ktek; keressetek �s tal�ltok; z�rgessetek �s megnyittatik n�ktek. Mert aki k�r, MIND KAP �s aki keres, tal�l; �s a z�rget�nek megnyittatik" (Mt 7:6,7). AMILYEN AZ ATYA, OLYAN A FI�; v�gtelen�l k�ny�r�letes �s kegyelmes.

Tiszt�ban kell lenn�nk azzal is, hogy amikor Istenhez ki�ltunk - � nem csak meghallgat, hanem felel, v�laszol is. Ezt a nagy horderej� �g�retet sz�laltatja meg egyik �nek�r�nk: "Az �r meghall im�t; j�volta ez, nem �rdem. Meghallgat engem is; csak hittel k�zeledjem."

Az �r meghallgatja im�inkat �s felel is. V�lasza azonban nem mindig Aigen.@ Lehet az Anem@ is. Igen volt az �r v�lasza Gedeon k�relm�re, aki jelt k�rt az �rt�l miel�tt harcba sz�llt n�p��rt. Egy hat�rozott nem volt az �r v�lasza D�vid k�relm�re, aki templomot k�sz�lt �p�teni az �rnak. Hab�r az �r ezt mondja fel�le, hogy: "tal�ltam sz�vem szerint val� f�rfi�t, D�vidot, a Jesse fi�t, aki minden akaratomat v�gez viszi" (Csel 13:22), m�gsem �t, hanem fi�t, Salamont b�zza meg az �r azzal, hogy neki templomot �p�tsen.

V�lasz az im�ra j�het �gy is, hogy - v�rj. Ez t�rt�nt �brah�mmal �s S�r�val. �k huszon�t esztend�t v�rtak a meg�g�rt gyermekre, Izs�kra.

Ill�s pr�f�ta im�ja fel�l az �r�s r�szletesen besz�mol. Im�ja nyomon k�vette a t�rt�nelem egyik legcsod�latosabb esem�ny�t, amikoris, a K�rmel hegy�n, Izr�el n�pe szeme l�tt�ra, a mennyb�l lesz�ll� t�z em�sztette meg a felmutatott �ldozatot. Ez a felejthetetlen esem�ny Izr�el n�p�t ism�t visszaterelte az �rhoz. A nap h�se - Ill�s pr�f�ta pedig, ezut�n a rendk�v�li csoda ut�n fut�snak ered. Menek�l a Ba�lt-im�d� J�zabel kir�lyn� haragja el�l. Meg sem �ll am�g el nem jut a H�reb hegy�ig. Ott, amikor Isten k�rd�re vonja, Ill�s felt�rja sz�v�t az �r el�tt. K�ny�r�g, k�ri, hogy - meghalhasson.

Mit tesz az �r? Meghallgatja Ill�s k�relm�t �s felel. De nem �gy, ahogy azt a pr�f�ta k�ri. Megb�zza Ill�st, hogy k�t nemzet v�lasztott vez�r�t kenje fel kir�lly�. Ut�dj�ul pedig avassa fel Elizeus pr�f�t�t. R�viddel k�s�bb ez van meg�rva Ill�s fel�l: "�s l�n amikor az �r Ill�st fel akar� vinni a sz�lv�sz �ltal a mennyekbe ... �me egy t�zes szek�r t�zes lovakkal elv�laszt� �ket (i. e. Ill�st �s Elizeust) egym�st�l. �s felm�ne Ill�s a sz�lv�szben az �gbe" (2Kir 1:11). Hal�l helyett Ill�s megdics��l�st �s �r�k�letet kapott az �rt�l. Az �r �gy is tud v�laszt adni. �gy �s ilyet szeret az �r tenni mindazokkal, akik Hozz� ki�ltanak.

Ezt vil�gosan tudtunkra is adja. A felhatalmaz�s mell�, hogy "ki�lts," �s az �g�ret mell�, hogy "megfelelek," z�rad�kul m�g hozz�f�zi az �r "�s nagy dolgokat mondok neked, �s megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz" (Jer 33:3).

Ne sz�nj�nk meg im�dkozni. Van mi�rt. A megv�lt�s h�l�ra k�sztet. Ami nek�nk Krisztus k�vet�inek �s megv�ltottainak mindenn�l fontosabb, ugyanaz a Krisztus n�lk�l�zhetetlen az �t m�g nem ismer�k sz�m�ra is. Legy�nk Krisztus k�vetei, ahogy erre maga Isten jel�li mindazokat, akik J�zust k�vetik (2Kor 5:20).

Most - hajts t�rdet. J�rulj behunyt szemmel a L�tatatlan el�. Gondolataidat, �rzelmeidet �s sz�vedet ir�ny�tsd Isten fel� �s - sz�lj. Besz�lj a Mindenhat� Istennel - IM�DKOZZ�L!

Dr. B�r� L�szl�


Felejthetetlen szem�lyek (5)
PETRE G�BOR lelkip�sztor

Az Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g t�rt�nelm�be k�t Petre fiv�r neve szerepel: Adalbert �s G�bor. Nem csak neveik, hanem cselekedeteik is be vannak v�sve gy�lekezeteink t�rt�nelm�be. Mind a ketten hossz� �veken kereszt�l h�s�gesen szolg�lt�k Istent �s magyar gy�lekezeteinket, sz�vets�g�nket.

Petre G�bor testv�r 1893-ban sz�letett Sz�kely Muzsn�n, amely akkor m�g Magyarorsz�gon volt. �t fi� k�z�tt � volt a csal�dban a legfiatalabb.

Testv�rb�tyja, Adalbert, 1910-ben kij�tt Amerik�ba, munk�t keresni. New Castle, PA-ban telepedett le, de nem csak munk�t tal�lt, hanem tal�lkozott az �r J�zus Krisztussal is. Ez�rt elhagyva csal�di vall�s�t (reform�tus) �s engedelmeskedve Krisztus parancs�nak, al�mer�tkezett �s csatlakozott a baptista testv�rekhez.

1913-ban az �ccse, G�bor, arra k�rte sz�leit, hogy engedj�k ki �t is Amerik�ba. A sz�lei beleegyeztek azzal a felt�tellel, hogy Adalbertet hazahozza, az�rt, hogy visszat�rhessen csal�di vall�s�ba, hogy a csal�d ism�t egy�tt im�dkozhasson. De nem az t�rt�nt. G�bor is elfogadta J�zus Krisztust, mint szem�lyes Megv�lt�j�t �s csatlakozott a baptista gy�lekezethez.

G�bor az ac�lgy�rban kapott munk�t. Mivel az � munk�ja volt a legnehezebb, legmelegebb, legpiszkosabb, � kapta a legnagyobb fizet�st a munk�sok k�z�tt. Feles�g�l vette Balog Julisk�t �s ott sz�letett az els� k�t l�nyuk: Esther �s Ethel.

Petre testv�r �rezte, hogy az �r h�vja �t a lelki munk�ba. Gy�jt�tt�k a p�nz�ket, mert tudt�k, hogy nem lesz k�nny� szemin�riumba menni - csal�ddal. A csal�d bek�lt�z�tt East Orange, NJ-be �s Petre testv�r beiratkozott az International Baptist Seminary-ba. Ott sz�letett harmadik le�nyuk, Izabel. El�g neh�z volt az �let, de az �r, aki elh�vta �ket a szolg�latra, gondjukat viselte. Petre testv�r m�r tanul� �veiben elj�rt So. Norwalk, Conn-be �s szolg�lta az ottani magyar baptista gy�lekezetet.

1923-ban Petre testv�r bev�gezte szemin�riumi tanulm�nyait �s elfogadta a Cleveland West Side-i gy�lekezet megh�v�s�t �s csal�dj�val odak�lt�z�tt. Ez a szolg�lata folytat�dott eg�szen 1942-ig. Ott sz�letett h�rom gyermek�k: Helen, Gabriel �s Eugene. Petre testv�r, s�t az eg�sz csal�d szerette a zen�t, amely abban az id�ben is igen fontos volt a magyar gy�lekezetekben. � volt a karmester �s a feles�ge zongorista. Amint a gyermekek n�ttek, mind megtanultak valamilyen hangszeren j�tszani. Rendeztek csal�di koncerteket. Ez j� p�ld�ul szolg�lt a csal�doknak a gy�lekezetben, hogy tan�ttass�k gyermekeiket zen�re. Ezt meg is tett�k �s azok is csatlakoztak a zenekarba �s �nekkarba.

A h�rom magyar baptista gy�lekezet Clevelandban sokszor szolg�lt egym�s gy�lekezet�ben �s k�z�sen is m�s helyeken. Sokan a zene miatt j�ttek el, de hallott�k az ig�t is �s ez�ltal t�bben megt�rtek.

A PETRE H�ZASP�R F�NYK�PE

Neh�z lenne le�rni a sok j�t, ami t�rt�nt a West Side-i gy�lekezetben abban az id�ben. Munk�jukat meg�ldotta az �r �s sokaknak �dv�ss�g�re v�lt.

Petre testv�r nem csup�n Clevelandban dolgozott. Az �r seg�ts�g�vel megalak�tott egy misszi��llom�st Huntsburg Ohioban. El�sz�r h�rom csal�d otthon�ban j�ttek �ssze. K�s�bb kaptak a v�rost�l egy �res iskola �p�letet, s az lett az els� magyar baptista imah�z. A magyarok nagy r�sze ott f�ldm�vel�ssel foglalkozott, l�val �s szek�rrel j�rtak imah�zba. Huntsburg vagy 30 m�rf�ld Clevelandt�l �s Petre testv�r ny�ron meleg poros �s t�lben jeges utakon ment oda minden alkalomra. Volt id� amikor csak aut�busszal tudott elmenni. Egyszer az aut�busz lecs�szott az �tr�l �s felborult. Petre testv�r is megs�r�lt, oldalbord�i t�rtek el. H�la az �rnak meggy�gyult �s folytatta munk�j�t tov�bb. Ez�rt a szolg�lat�rt Petre testv�r nem kapott p�nzt. A gy�lekezetnek nem volt p�nze, de volt szeretete. Mivel farmerok voltak, volt j�sz�guk �s term�s�k. K�l�nb�z� csal�dokt�l kaptak egy diszn�t, vagy egy borj�t, csirk�ket, toj�st stb. Volt j� z�lds�g �s gy�m�lcs, ezeket a Petre testv�rn� bef�zte �s eltette t�lire �s �gy az �r kirendelte r�sz�kre nem csak a mindennapi kenyeret, hanem adott hozz� h�st is. A Huntsburgi testv�rek adtak j�sz�got a West Side-i gy�lekezetnek is �s abb�l finom eb�det �s vacsor�t rendeztek �s elh�vt�k �gy a magyar testv�reket, mint a t�bbi magyarokat �s ebb�l igyekeztek p�nzt gy�jteni, hogy fenntarts�k az imah�zat �s az �r munk�j�t.

K�s�bb, amikor Petre testv�r nyugalomba k�sz�lt, elment elk�sz�nni a Huntsburgi testv�rekt�l. A pr�dik�tor el�re h�vta �s ezt mondta: "Ha Petre G�bor testv�rben nem lett volna igazi er�s misszi�s szellem, akkor most nem volna itt ez a sz�p �s j�l megalap�tott gy�lekezet."

Petre testv�r�k otthona �lland�an nyitva volt az �tutaz� testv�reknek, s�t a hontalan, munkan�lk�li testv�reknek is, amelyekb�l abban az id�ben el�g sok volt. Petre testv�r b�rt�n�kbe is bel�togatott, tal�lt ott egy magyar embert is. Az eredm�ny az lett, hogy az ember megt�rt. Ferk� Istv�n volt a neve, k�s�bb mi is megismert�k. Mikor kiengedt�k Ferk� testv�rt a b�rt�nb�l, a Petre testv�rekhez ment lakni. Petre testv�r tal�lt neki munk�t az American Bible Society-n�l. K�s�bb Ferk� tetsv�r Kaliforni�ba k�lt�z�tt, ott megn�s�lt �s p�ld�s kereszty�n otthont alap�tott. T�bbsz�r megjelentek Konvenci�kon �s bizonys�got tettek az �r J�zus Krisztus csod�latos szeretet�r�l �s munk�j�r�l az �let�kben.

1942-ben Petre G�bor testv�r elfogadta a Buffalo NY-i Austen Streeti gy�lekezet megh�v�s�t �s csal�dj�val oda k�lt�z�tt. Abban a gy�lekezetben m�r volt akkor egy j�l megszervezett f�v�s zenekar, tehets�ges vezet�kkel. Akkor tal�n ez volt a legnagyobb �s legtehets�gesebb zenekar a Sz�vets�gben. Nem csup�n saj�t gy�lekezet�kben szolg�ltak, hanem v�rosi koncerteket is tartottak, s�t nemzeti �nnepeken is szolg�ltak. Volt t�bb �nekkar, nagy vas�rnapi iskola, ny�ri iskola. Ott nem mindent a Petre testv�rnek kellett v�gezni. De nem el�gedett meg azzal ami volt, m�g t�bbet akart adni az �rnak. Rendeztek egy heti evang�liz�l�st, amelyre engem h�vtak meg Toront�b�l. A sz�p zene �s az �nek minden este, mint vonz� er�, sokakat elhozott a gy�lekezetbe. K�t vas�rnap �s minden este eg�sz h�ten angolul �s magyarul pr�dik�ltam az �r �zenet�t. Boldog, �r�mteljes, �ld�sos id� volt az mindny�junk r�sz�re. A zenekar t�bbsz�r �tj�tt Toront�ba �s seg�tett nek�nk az �r szolg�lat�ban.

De mi t�rt�nt abban az id�ben a Cleveland West Side-i gy�lekezettel? A m�sik k�t magyar gy�lekezet pr�dik�torai �s tagjai �s m�s k�l�nb�z� pr�dik�torok �s diak�nusok igyekeztek seg�teni Homoki S�ndor diak�nus testv�rnek a szolg�latban, de az nem volt el�g. A gy�lekezet gyeng�lt, az �p�let romlott �s az ad�ss�g szaporodott. Cs�gged�s�kb�l az �r kiemelte �ket. Rendelt egy id�s gyermektelen h�zasp�rt akik m�r el�rehaladott korban voltak. B�r� J�nos �s neje Anna csatlakoztak a magyar gy�lekezethez. A testv�rn� nem sok�ra meghalt �s B�r� testv�r eg�szs�ge is megromlott. Hal�la el�tt �gyv�dett h�vott �s minden vagyon�t Petre G�bor testv�r nev�re �ratta azzal a tan�ccsal, hogy tartsa meg mag�nak vagy tegyen vele, amit akar. Petre testv�r nem tartott meg mag�nak semmit, hanem a gy�lekezetet nevezte meg �r�k�s�nek. H�rom h�zr�l volt sz�.

Az angol baptista testv�rek k�zrem�k�d�s�vel egy h�z �r�b�l kifizette a gy�lekezet ad�ss�g�t. �gy nagy teher le lett v�ve a gy�lekezet v�ll�r�l �s �j lelkesed�st nyert a tov�bbi szolg�latra. De m�g mindig nem volt pr�dik�toruk. Az angol vezet�s�g mindent megtett, hogy tal�ljon egy alkalmas vezet�t, de nem tal�ltak. (Folytatjuk)

Moln�r Bal�zs nyug. lelkip�sztor

GY�LEKEZETI H�REK

CHICAGO

Amikor ezel�tt egy �vvel a gy�lekezet�nk els� �nek-zene �nnep�ly�re k�sz�lt�nk, mind t�bbsz�r hallottuk Szab� M�rton karmester testv�rt�l: "Itt nem szabad meg�llni. Ennek folytat�sa kell, hogy legyen!"

Szab� M�rton testv�r, az�ta hazautazott Kisk�r�sre, de a biztat�sai, az �ltala betan�tott �nekek, a siker �lm�ny, amely �szt�nz�leg hatott, m�g �l benn�nk. Kezembe tartom azt az eml�k k�nyvjelz�t, amit Marci testv�r adott eml�kk�nt minden �nekkari tagnak. Ez �ll rajta: "Nem lehet igaz�n boldog az az ember, akinek nem �r�m a zene. De erre az �r�mre meg kell tan�tani az embert, mert �nmag�t�l nem jut el od�ig!" (Kod�ly Zolt�n)

M�rton testv�r f�rads�g n�lk�l tan�tott, �szt�nz�tt mindenkit. Ha finoman �tbaigaz�tani kellett, akkor azt tette, ha dics�ret hi�nyzott valakinek, akinek az �nbizalma elt�n�ben volt, akkor megdics�rte az illet�t. Az utols� interj�f�le besz�lget�sen arr�l is sz�lt, hogy milyen fontos lenne, ha a h�v� csal�dok a gyermekeiket a minim�lis zenei oktat�sra adn�k; �ldozni kellene t�bbet, mert a min�s�g szintet csak �gy lehet megtartani. Marci testv�r ezt nem csak vallja, hanem teszi is. Mind a n�gy gyermeke kit�n� zen�sz, �nekes. Ez�ttal is megk�sz�nj�k, a t�bb mint egy �ves f�radoz�s�t

�NEK-ZENE �NNEP�LY.

Az idei �nek-zene �nnep�lyre az �nekkar M�t� B�lint karmester testv�r vezet�s�vel t�bb �j �nekkari sz�mot tanult. Ez az alkalom olyan b�cs�est is volt, mert a k�z�tt�nk l�v� Nt. Somos J�zsef lelk�sz, a Szent Istv�n Katolikus pl�b�ni�r�l, nyugd�jba vonult �s visszak�lt�z�tt Magyarorsz�gra. A megh�vott vend�g �jb�l Nov�k J�zsef alhambrai lelkip�sztor testv�r volt, aki er�vel hirdette az ig�t az el�g nagysz�m� hallgat�s�gnak. Az �zenet aktu�lis volt: "ha �let�nkben Isten az els�, akkor a t�bbi dolgok helyre tev�dnek, a sorrend helyes lesz, megv�ltozik az �rt�krend az �let�nkben."

Az utols� �nekkari sz�mot Nt. Somos J�zsef vezette, - Verdi Nabucco-j�b�l a Rabszolga K�rust. �r�m volt n�zni hogy milyen boldogan vezette az �nekkart. Mindannyian f�j� sz�vvel b�cs�ztunk el t�le, Isten�nk �ld�s�t k�rve �let�re.

MENYEGZ�

M�snap Augusztus 29.-�n �jb�l �nnep volt. Menyegz�re gy�lt�nk �ssze. T�th J�zsef �s B�lint No�mi vallottak �r�k h�s�get egym�snak Isten �s a gy�lekezet el�tt. Ezen a menyegz�n �jb�l Nov�k J�zsef lelkip�sztor testv�r hirdette az ig�t az �d�m �s �va t�rt�net�b�l. Hissz�k hogy nemcsak a menyasszonynak �s a v�leg�nynek volt igazi �traval�, hanem nek�nk is, akik m�r r�g h�zass�gban �l�nk.

Az �nekkar M�t� B�lint testv�r vezet�s�vel itt is kit�n�en szerepelt. T�bbek elismer�ssel sz�ltak a karmesterr�l, az �nekkarr�l. Ez, hissz�k, �jabb biztat�s sz�munkra, hogy a j�v�ben m�g jobban kihaszn�ljuk ezt a szolg�lati form�t a Chicago �s k�rny�ke magyars�ga k�z�tt.

Augusztus utols� napjait �s szeptember elej�t Kulcs�r S�ndor New York-i lelkip�sztor testv�r k�z�tt�nk t�lt�tte, aki gyermekeit l�togatta meg, �s a gy�lekezetet. Szeptember 2-�n egy�tt �lt�k k�r�l az ige asztal�t a h�tk�zi Biblia �r�n.

A szeptemberi h�nap egy m�sik fontos esem�nye, a f�v�s n�gyes Louisville-be val� l�togat�sa volt. A Crestwood-i Baptista gy�lekezet (angol) ismerked�s c�lj�b�l megh�vta a f�v�s n�gyest: M�t� B�lint, Szab� Ferenc, Szab� J�zsef �s Szab� Istv�n szem�ly�ben, akik szeptember 19-�n d�lel�tt mind a h�rom Istentiszteleti alkalmon �zel�t�t adtak a magyar egyh�zi f�v�s zen�b�l. A f�v�s n�gyest gy�lekezet�nkb�l t�bben elk�s�rt�k, nemcsak ezen bemutatkoz�s c�lj�b�l, hanem hogy a Southern Gospel Music Quartett Convention-on is r�szt vegy�nk.

Az egyh�zi zene ezen kimagasl� f�rum�n, itt Kentucky-ban utolj�ra l�thattuk a Catherdrals egy�ttest. Megr�z� volt ez a b�cs�. Az�ta az egy�ttes egyik alap�t� tagja - Glen Payne - m�r hazak�lt�z�tt teremt�j�hez. Az egyik koncerten telefonon "jelentkezett" a k�rh�zi �gyr�l. Biztat�an tekintett a j�v�be, k�sz volt tal�lkozni Teremt�j�vel.

GYERMEKBEMUTAT�S

Az Okt�beri h�nap is esem�nyd�s volt. 10-�n gyermekbemutat�s volt a gy�lekezet�nkben. Szab� Ferenc� �s Erzsike elhozt�k a negyedik gyerek�ket, Istv�n P�lt. A vas�rnapi iskol�sok meleg k�sz�nt�se ut�n a sz�l�k im�dkoztak a kisbab��rt, majd Z�goni Rudolf diak�nus testv�r �s L�rincz Istv�n lelkip�sztor testv�r adtak h�l�t az �jsz�l�tt�rt.

24-�n a Szent Istv�n Katolikus Pl�b�ni�n r�szt vett�nk az 56-os Forradalom eml�k�nnep�n. Az �nekkar itt is kitett mag��rt. M�t� B�lint vezet�s�vel h�rom �nekkari sz�mot adtunk el�, melynek sz�vege Isten�nk nagys�g�ra h�vta fel a hallgat�s�g figyelm�t. A m�sor v�g�n j� alkalom volt megh�vni az egybegy�lteket a k�vetkez� h�tv�g�re, a Toronto-i gy�lekezet �nekkar�nak vend�gszolg�lataira.

Toront�iak Chicag�ban. A nagysz�m� hallgat�s�g m�r szombat este (30-�n) �zel�t�t kaphatott a toront�i testv�rek sz�p, j�l kidolgozott programj�b�l. Dan L�szl� lelkip�sztor testv�r igei szolg�lat�ban a M�t� 11: 28 vers alapj�n az �r J�zus szavaival h�vogatta a hallgat�s�got: "J�jjetek �nhozz�m mindny�jan!" Csod�latos, az hogy egyed�l csak az �r J�zus h�vja mag�hoz a megf�radtakat, megterhelteket, �s vigasztal�st is csak � ad.

A vas�rnapi szolg�latok a Zsolt�rok k�r� t�m�r�ltek. A fiatalok k�z�l is sokan bekapcsol�dtak - egy-egy zsolt�rt mondtak vagy felolvastak. Az �nekkar Ol�h Imre �s Dan Annam�ria vezet�s�vel �jb�l remekelt. Egym�s ut�n hangoztak el a szebbn�l szebb �nekek: Ki lakik az Isten rejtek�ben?; 23. Zsolt�r. Majd �jb�l Dan L�szl� lelkip�sztor testv�r igei szolg�lata k�vetkezett, amely hitm�ly�t� igehirdet�s volt, �s Az igazi boldogs�gr�l sz�lt, az els� Zsolt�r alapj�n.

Toront�iak �s chicag�iak az imah�z el�tt 

A k�z�s eb�d, melyet a helyi testv�rn�k k�sz�tettek, nagyon finom volt. A testv�ri egy�ttl�t felvillanyozott mindenkit, �rezhet�en meg�ldotta jelenl�t�vel Urunk ezeket az egy�ttl�teket. Isten�nk� legyen a h�la minden�rt. K�sz�nj�k a toront�i testv�rek �ldozat�t, szeretet�t, a sok befektetett energi�t az �nekkari sz�mok kidolgoz�s�ban �s el�ad�s�ban. Egym�s hite �ltal er�s�dhet�nk, - ez�rt j�k az ilyen alkalmak.      
Demeter Andr�s

a lap elej�re


A VIRRASZT�K

"H�rom gyermek�nkkel az aut�nkban egyed�l indultam �tnak Kanad�ba. Odafel� minden rendben volt, de hazafel� egy id� m�lva a kocsi nem akart egyenesen haladni. El�sz�r azt hittem, hogy valamelyik ker�k lukadt ki. De alapos vizsg�lat ut�n meg�llap�tottam, hogy valami komolyabb baj van." --Mondta egy harminc�t �v k�r�li �desanya. "Az els� jav�t�n�l meg�lltam. Ott meg�llap�tott�k, hogy t�bb�rai jav�t�sra van sz�ks�gem. Telefonon felh�vtam a f�rjemet s k�z�ltem vele, hogy csak hajnal fel� �rkez�nk haza. Ne izguljon. Fek�dj�n le nyugodtan."

"Vagy �t-hat �rai v�rakoz�s ut�n elk�sz�lt a kocsim. Ekkor elindultunk. Hossz� �t volt m�g el�tt�nk. Kb. hajnal h�rom �rakor �rt�nk haza. Ahogy beh�ztam a h�z el�, f�rjem m�r nyitotta is a gar�zs ajt�t. M�gsem ment aludni. EG�SZ �JJEL VIRRASZTOTT. K�SZENL�TBEN V�RTA A PILLANATOT, AMIKOR MEG�RKEZ�NK. Mindannyiunknak j�l esett a figyelmess�ge �s gondoskod� szeretete." -- fejezte be a t�rt�netet az eml�tett �desanya.

Amikor J�zus elment a mennyekbe, meg�g�rte az �v�inek, hogy visszaj�n. Egyben a k�vetkez�ket tan�csolta nekik, ill. nek�nk is: ALegyen derekatok fel�vezve, �s l�mp�sotok meggy�jtva. Ti pedig legyetek hasonl�k az olyan emberekhez, AKIK V�RJ�K, MIKOR T�R VISSZA URUK... hogy amikor meg�rkezik �s z�rget, azonnal ajt�t nyithassanak neki. BOLDOGOK AZOK... AKIKET AZ �R, AMIKOR MEG�RKEZIK VIRRASZTVA TAL�L. ... legyetek k�szen, mert abban az �r�ban j�n el az Emberfia, amikor nem is gondolj�tok!" (Luk 12:35-37,40)

Ezek ut�n az a k�rd�s, hogy milyen �llapotban kellene, hogy J�zus tal�ljon minket, amikor elj�n?

1. HIVAT�SUNKAT BET�LTVE. V�ratlan vend�gek n�ha zavarba hozz�k a "hivat�sos" h�zvezet�ket. El�fordul, hogy a h�z nincs rendben, vagy nincs mit felt�lalni. Viszont az a h�zvezet�, aki mindig sz�m�t meglepet�sekre; ritk�n j�n zavarba, MERT �BERS�GE MEG�VJA T�LE.

Amikor J�zus h�v�sunkra sz�v�nkbe k�lt�z�tt, akkor megb�zat�st is adott. S�t k�pess�get is adott elv�gz�s�re. Rajtunk m�lik, hogy BET�LTJ�K-E HIVAT�SUNKAT, vagy saj�t magunknak kedvezve elfecs�relj�k id�nket �s elmulasztjuk a kedvez� alkalmakat.

Feladataink, lehet�s�geink �s k�pess�geink, vagy aj�nd�kaink k�l�nb�z�ek. De a hangs�ly nem azon van, hogy mit tesz�nk, hanem azon, hogy milyen j�l v�gezz�k el azt, ami �pp a mi hivat�sunk. Isten a h�s�gre �s szorgalomra tekint. J�zus csak azt k�rte, hogy dolgozzunk, am�g vissza nem j�n; nem azt, hogy valami k�l�n�set tegy�nk. (Luk�cs 19:13.)

2. J� LENNE, HA AZ EMBEREKKEL MEGB�K�LVE TAL�LNA MINKET J�ZUS. Sz�rny� lehet, amikor valaki haragos sz�vvel megy �t az �r�kk�val�s�gba. Pedig, ha minden alkalommal, azonnal meg nem bocs�tunk b�nt�inknak vagy ellens�geinknek, akkor el�fordulhat. Mert a J�zussal val� tal�lkoz�s b�rmely pillanatban bek�vetkezhet ak�r �gy, hogy visszaj�n �rt�nk ak�r �gy, hogy hal�l �ltal von mag�hoz. S ha el�tte nem bocs�tottunk meg, akkor t�bb� nem lesz r� alkalmunk.

De ha, --ak�r �rtatlanul b�ntottak, ak�r nem-- mi hajland�ak vagyunk azonnal megbocs�tani, vagy kezdem�nyezni a kib�k�l�st, akkor folyamatos b�kess�g uralkodhat sz�v�nkben. Ebben az esetben b�rmikor megb�k�lt sz�vvel tal�lhat Urunk. Ennek �rdek�ben tan�csolta P�l apostol : A... ne szomor�ts�tok meg az Isten Szentlelk�t, aki �ltal el vagytok pecs�telve a megv�lt�s napj�ra. Minden keser�s�g, indulat, harag, kiab�l�s �s istenk�roml�s legyen t�vol t�letek minden gonoszs�ggal egy�tt. Viszont legyetek egym�shoz j�s�gosak, irgalmasak, bocs�ssatok meg egym�snak, ahogyan Isten is megbocs�tott nektek a Krisztusban." (Ef�zus 4:30-32 �j ford)

3. V�G�L, ISTENNEL MEGB�K�LVE KELLENE, HOGY TAL�LJON MINKET J�ZUS. Lelki b�kess�gr�l besz�lek. Sajnos ez sokak �let�b�l hi�nyzik. Pedig "�gy szerette Isten a vil�got, hogy egysz�l�tt Fi�t adta, hogy aki hisz �benne, el ne vesszen, hanem �r�k �lete legyen." (J�nos 3:16 �j ford.) Vagyis az �R mindenki sz�m�ra lehet�v� tette, hogy b�neire bocs�natot nyerjen, J�zus sz�v�be k�lt�zz�n, �r�k �dv�ss�get kapjon, �s Isten gyermek�v� v�ljon. AKI PEDIG ISTEN GYERMEK�V� V�LIK, ANNAK B�KESS�GE VAN ISTENNEL, mert helyre�llt a b�n �ltal megromlott kapcsolat. S�t m�g egy k�l�n�s, k�r�lm�nyekt�l f�ggetlen, bels� b�kess�get is nyerhet mert J�zus meg�g�rte: "B�kess�get hagyok nektek: az �n b�kess�gemet adom nektek; de nem �gy adom nektek, ahogyan a vil�g adja. Ne nyugtalankodj�k a ti sz�vetek, ne is cs�ggedjen." (J�nos 14:27 �j ford.)

Amikor az eml�tett �desanya h�rom gyermek�vel hajnalban �rt haza, f�rje �bren v�rta. Eg�sz �jjel VIRRASZTOTT, hogy �rkez�s�kkor azonnal ki tudja nyitni sz�mukra a gar�zsajt�t. MINDEN PILLANATBAN K�SZ VOLT FOGAD�SUKRA.

Mi hogyan v�rjuk J�zust? Hivat�sainkat naponta, h�s�ggel bet�ltve; embert�rsainkkal folyamatos b�kess�gben �lve; �s Krisztusba vetett hit �ltal, Istennel is megb�k�lve? Ha �gy v�rjuk, akkor kibesz�lhetetlen �r�met fog jelenteni sz�munkra a tal�lkoz�s, mert, mint m�r olvastuk: "BOLDOGOK AZOK... AKIKET AZ �R, AMIKOR MEG�RKEZIK (ilyenk�ppen) VIRRASZTVA TAL�L."

A. Barton Brown lelk�sz igehirdet�s�b�l - M�trai Mih�lyn�


MAROSI ZS�FIA
1911 - 1999

Sz�letett: 1911. janu�r 17-�n Magyarorsz�gon, Pestl�rincen. Elhunyt: 1999. augusztus 16-�n Claremont Californi�ban, az Egyes�lt �llamokban.

1928-ban mer�tette be id. Csopj�k Attila testv�r a Budapest Kispesti Gy�lekezetben.

Magyarorsz�gon el�sz�r a kispesti, majd az �jpesti gy�lekezet, v�g�l a r�kospalotai gy�lekezet tagja 1960. j�nius�ig, amikor kiv�ndorolt fi�hoz Toront� Canad�ba �s lett a toront�i gy�lekezet tagja 1978. m�rcius�ig, amikor �tj�tt az Egyes�lt �llamokba. Itt az alhambrai, majd a Santa Monica-i gy�lekezet tagja. Minden gy�lekezetben az �nekkar tagja volt. T�bbsz�r �nekelt sz�l� �neket, mivel Isten sz�p szopr�n hanggal �ldotta meg.

Egyszer� �s csendes volt, megel�gedett. Fi�t, Hunter Vad�sz J�nos testv�rt neh�z k�r�lm�nyek k�z�tt egyed�l nevelte. Gy�ri munk�sk�nt, majd b�tyja irod�j�ban tisztvisel�k�nt (�p�t�si v�llalatn�l) kereste kenyer�t. Az 56-os forradalom ut�n pedig �jra neh�z fizikai munk�t v�gezve tartotta el mag�t, am�g majd Canad�ba kiv�ndorolt.

Minden reggel hosszan im�dkozott fi��rt, meny��rt �s h�rom unok�j��rt, k�zeli �s t�voli rokonai�rt, a gy�lekezet�rt, az �r szolg�i�rt �s mindaz�rt amit az �r sz�v�re helyezett.

Miut�n mindk�t cs�p� forg� csontja elt�r�tt, id�seket �pol� k�rh�zba (nursing home-ba) ker�lt, itt D�l-Californi�ban, Claremontban. Tol�sz�khez, majd �gyhoz k�t�tt �llapot�t t�relmesen viselte, k�sz�lve az �rral val� boldog tal�lkoz�sra. Egy h�napos s�lyos szenved�s ut�n elhunyt.

Gy�szolja egyetlen fia Hunter Vad�sz J�nos, menye Hunter Vad�sz J�nosn� sz�letett Gallai M�rtha, unok�i: Alexander Hunter, Frank Hunter, Ramona Hunter, a rokons�g Magyarorsz�gon, lelki testv�rei, ismer�sei az Egyes�lt �llamokban, Canad�ban �s Magyarorsz�gon.

Az Alhambrai Amerikai Magyar Baptista Gy�lekezetben augusztus 22-�n tartott eml�kistentiszteleten sok ismer�se, bar�tja volt jelen. A vigasztal�s ig�it Nov�k J�zsef lp. hirdette.

Sokan szeretettel eml�keztek meg r�la. Koszor� �s vir�g megv�lt�s c�m�n egyezer doll�rt adtak a rokonok, testv�rek, bar�tok, mely �sszeg�rt a csal�d k�sz�netet mond a r�la megeml�kez�knek �s az erd�lyi misszi�ba tov�bb�totta azt.

Az �r szemei el�tt dr�ga az � kegyeseinek hal�la. (Zsolt 116:15) Eml�k�t sz�v�nkben �rizz�k.

(HVJ)

a lap elej�re


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk, s�t: k�rj�k!

K�ldj�n a szerkeszt�nek E-mail-t!

Hogyan? Kattintson az el�z� sorra, s azut�n �rja le v�lem�ny�t. (Vagy �rja meg el�sz�r gondolatait a megszokott form�ban, s azut�n k�ldje el level�t E-mailen. K�sz�nj�k.)

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3