EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA

1999. DECEMBER

 
Szabó István:
"Szabad az Úr Jézust dicsérni?"

Gyermekkori emlékeim egyik legszebb élménye a karácsonyi ünnephez kötődik. Mint gyermekek, örömmel és izgalommal vártuk a szent ünnepet. Otthonunkban, jóval karácsony előtt, szülők-gyermekek együtt énekeltük a keresztyénség legszebb dallamait, a karácsonyi énekeket. Így felkészültünk a kántálásra is. Szent éjszakán házról-házra jártunk testvéreimmel s az ablakok alatt kérdeztük a ház lakóitól: "Szabad az Úr Jézust dicsérni?" Feleletre sem várva énekeltük: "Ébredj lélek, ébredj fel már, Halld az örömének hangját, Ma a földre szállt a Messiás,Töltsünk egy boldog karácsonyt. Halld e kedves öröméneket, Jóakarat néktek emberek. Halld, mint hangzik ma is nyájasan, Örülj lélek, ma karácsony van."

Évtizedek teltek el azóta s még most is minden évben gyakoroljuk a kántálást, dicsérjük az Úr Jézust még Chicagóban is! Hát ha még karácsonykor sem örvendünk és nem éneklünk - pedig ilyenkor a legnyitottabbak az emberek a megváltás üzenetére - akkor mikor? Ha nem a megváltottak, akkor kik dicsérjék az Úr Jézust? ... Hisz nem is lenne az karácsony, ha hiányozna az ének és zene; a dicsőítés és a magasztalás. Karácsony az ének ünnepe!

Az evangélium segítségével tekintsünk vissza az "első karácsonyra" és figyeljük meg, hogy milyen szerepet játszott az éneklés akkor.

Gondoljunk Máriára, aki elfelejtve az út nehézségét, fáradságát, új erővel és örömujjongással énekel (Lukács 1:46-55). Az öröm és dicsőítés kifejezése egyedül Isten személyére irányul. Mert irgalommal tekintett rá, mert hatalmas dolgot cselekedett, ezért Mária meghajolva hódol Isten előtt, tisztelve a Magasságost, a Megváltó Istent. Dicsőítette Őt nagy irgalmáért, erejéért, igazságosságáért, szeretetéért, hűségéért.

Zakariás is áldotta Istent énekében (Lukács 1:67-79). Mielőtt saját fiáról, Jánosról szólna, a még meg sem született Messiásról énekel. Isten hűségéről, irgalmáról, szeretetéről énekel, mert váltságot szerzett népének. Megemlékezett Ábrahámmal kötött szövetségéről és beváltotta ígéretét, amit a szent próféták szája által szólott.

Jézus születésekor az angyallal egy mennyei sereg kórusban énekli: "Dicsősség a magasságos mennyekben az Istennek és e földön békesség, az emberekhez jóakarat." (Lukács 2:14) Csak akkor lesz jóakarat az emberek között és igazi béke a földön, amikor Isten dicsősége Fia által teljesen beragyogja az egész földet. És mi ennek a békességnek a hordozói, követei vagyunk.

Egy másik ének egy kegyes és igaz ember szájából, Simeontól származott (Lukács 2:29-32). Sóvárogva várta Izráel vigasztalását. A Szentlélektől kijelentést nyert, hogy halála előtt meglátja az Úr Felkentjét. Volt is találkozása vele a templomban. Karjaiba vette Jézust és áldotta Istent, hogy szemei megláthatták az üdvösséget, az Üdvözítőt! Hálát adott a megváltásért, mely kiterjed minden nemzetre; s az Üdvözítőért, aki a pogányoknak világosságul, Izráelnek pedig dicsősségül adatott.

Hangolódjunk fel mi is ezen az ünnepen a dicsőítésre és magasztalásra! Mint Mária, áldjuk Istent irgalmáért, Zakariással a megváltásért, az angyalokkal a békességért, Simeonnal pedig a személyes megtapasztalásért!

Karácsony azonban nem csak az ének, hanem az ajándék ünnepe is.

A legnagyobb ajándék az emberiség számára Jézus Krisztus személyében adatott! Pál apostol így ad hálát ezért: "Istennek pedig legyen hála az Ő kimondhatatlan ajándékáért!@ (2 Korinthus 9:15). Jézus Krisztusban a legnagyobb ajándékot ajánlotta fel Isten, - minden embernek.

Krisztus Urunk jövetelével gazdagon megajándékozta e földet. Csodálatos és meglepő ez, mivel az apostol szerint "megüresítette magát" (Fil 2:7); nem hozta le a menny teljességét. De hozott világosságot, mely megvilágosít minden embert (János 1:9,14).

Hozott életet, - mert az emberiség halott a bűneiben. Ő telve volt kegyelemmel és igazsággal (János 1:14/b). Kegyelme által megkaptuk azt, amit kiérdemelni sosem tudnánk: bűneink bocsánatát és az üdvösséget. Aztán telve volt az igazsággal. A Mózes által adatott törvény nem volt képes megigazítani a bűnöst Isten előtt, de Jézus Krisztusban elnyerhetjük a megigazulást.

A mai, vallásoskodása ellenére sötétségben élő világnak is szüksége van világosságra, a valóságra, életre. Ma is szükség van Jézus Krisztusra!

Énekeljünk Róla! Magasztaljuk Istent a legnagyobb ajándékért, Jézus Krisztusért. Tegyük ezt - amíg lehet. Hála Istennek, szabad az Úr Jézust dicsérni!

Dsida Jenő:
ITT VAN A SZÉP KARÁCSONY
 
Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi finom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?
 
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
 
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhítat
minden szívet átitat.
 
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.
 
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken a harangjáték
szél, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

a lap elejére


2000 az evangélizáció éve

A Magyar Baptisták Világszövetségének felhívása evangélizációra, ima- és böjt-napokra

Már csak néhány hét van hátra az 1999. esztendőből, a Biblia és a misszió évéből. Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy több tízezer Bibliát tudtunk eljuttatni az érdeklődőknek, köztük a Parlament és a Kormány tagjainak. (Az előző két mondat természetesen a Magyarországi Baptista Egyház missziós programját körvonalazta. A szerk.) A Biblia önmagában is hatásos, a misszióparancs azonban arra is kötelez, hogy hirdessük az Igét, az Örömhírt.

Ezért a második évezred utolsó évét, a kétezrediket, az evangélizáció évévé nyilvánítjuk.

Felhívjuk magyar baptista testvéreinket B bárhol is éljenek a világon B, hogy 2000-ben tegyünk meg mindent, együtt és külön-külön azért, hogy Jézus Krisztushoz vezessük azokat a magyarokat, akik még nem ismerték meg őt mint személyes Megváltót és Szabadítót!

Nincs fontosabb, szebb és sürgősebb feladat, mint ez. Az apostollal együtt valljuk, hogy `nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk@ B csak a mi Urunk Jézusé! (ApCs 4:12) Az Ő földre jötte, élete, halála és föltámadása a keresztyén hit alapja. Ő a Kezdet és a Vég, az Alfa és az Ómega. Tudjuk, hogy `a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje@ (1Kor 1:18). Ma is vannak, akik jelt kívánnak, mások bölcsességet, de `mi a megfeszített Krisztust prédikáljuk, aki a zsidóknak megütközés, a pogányoknak pedig bolondság@ (1Kor 1:23). Tudjuk, hogy `tetszett az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket@ (1Kor 1:21).

Vállaljuk ezt a `bolondságot@, az ige hirdetését, a bizonyságtételt azokért, akiket rajtunk keresztül akar megszólítani az Úr! B És vállaljuk magunkért is, hisz Jézus mondja: `Aki szégyell engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal@ (Mk 8:38).

Az evangélizáció évét kezdjük 2000. január 1-jén ima- és böjtnappal!

Mi, magyar baptisták, akik szívünkön viseljük az evangélizáció ügyét, ezen a napon külön-külön vagy imaközösségben könyörögjünk azért, hogy az Úr áldja meg az évezred utolsó misszióját! Azok, akik vállalják, böjttel is tegyék nyomatékossá a kérést Urunk előtt! Tudjuk, hogy e mellett elsősorban odaszánt életű missziómunkásokra van szükség. Imádkozzunk azért is, hogy küldjön az Úr új munkásokat az ő aratásába!

Hisz az aratnivaló ma is sok, de az odaszánt életű, eredményes munkás kevés. A Magyar Baptisták Világszövetségének elnöksége nevében:.

Dr. Almási Mihály, elnök

MABAVIT II. 2000, Nagyvárad

Felhívás

1999. november 10-én Budapesten tanácskozott a Magyar Baptisták Világszövetségének vezetősége. A találkozón résztvevő testvérek megállapodtak abban, hogy 2000. augusztus 11. és 13. között Nagyváradon megrendezzük a Magyar Baptisták II. Világtalálkozóját.

A Világszövetség vezetői valamennyien egyetértenek abban, hogy a világtalálkozó nagy lehetőségeket rejt magában: Isten dicsőítésére, a Szentlélek csodálatos kiáradására, az evangélium hirdetésére, a rég várt szellemi megújulásra. Természetesen nagyon fontos a határozat imában való támogatása. Fontos, hogy az egész világon élő testvérek szívügyüknek érezzék a találkozót, és imádkozzanak azért, hogy az Úr az anyagiakat is rendelje ki a cél érdekében.

A Magyar Baptisták Világszövetsége a Nagyváradi Világtalálkozó megrendezéséhez szükséges költségek fedezésére adományokat fogad el mindazoktól, akik szívükön viselik a testvéri találkozó ügyét. Ezúton közöljük a bankszámlaszámokat:

USD bankszámla:
Név: Magyarországi Baptista Egyház B MBVSZ
Swift-kód: MKKBHUHB
Szám: 501-00062-2104-4014
 
Forint-számla:
Név: Magyarországi Baptista Egyház B MBVSz alszámla, Bp.
Szám: 11706016-20798701

Kérjük azokat a testvéreket, akik adakozni szeretnének a fenti célra, hogy mielőbb tegyék meg, hisz a világtalálkozó terveinek elkészítéséhez ismerni kell az anyagi lehetőségeket.

Biztosak vagyunk abban, hogy az Úr gazdagon megáldja áldozatunkat.

Kulcsár Sándor
az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség
elnöke, a Magyar Baptisták Világszövetségének
alelnöke
Dr. Almási Mihály
a Magyarországi Baptista Egyház
és a Magyar Baptisták Világszövetségének
elnöke
Dr. Simon József
a Romániai Magyar Baptista Szövetség
elnöke, a Magyar Baptisták Világszövetségének alelnöke

Merre vannak, hol élnek
szövetségünk régi munkásai és közvetlen hozzátartozói?

Nyugalomba vonult lelkipásztorok:
Dr. Bíró László - Palm Bay, Florida
Bógár József - Riverview, Michigan
Molnár Balázs - Cary, North Carolina
 
Lelkipásztorok özvegyei:
Balla Györgyné - Palm Bay, Florida
Dr. Cserepka Jánosné - Kelowna, Kanada
Faulkner Károlyné - Ardsley, Pennsylvania
Gerő Sándorné - Budapest, Magyarország
Dr. Haraszti Sándorné - Jonesboro, Georgia
Ilonka Istvánné - Saint Louis Park, Minnesota
Kun Gyuláné - Tampa, Florida
Nagy Istvánné - Sao Paulo, Brazilia
Oláh Lajosné - Torontó, Kanada
Orosz Attiláné - Lyndhurst, Ohio
Pintér Istvánné - Berazategui, Argentina
Szabadi Gusztávné - Trenton, Michigan
 
Szeretettel gondolunk rájuk, jó egészséget és az Úr áldását kérve életükre.
Szeretnénk a listát kiegészíteni. Ki tud segíteni?
Szeretne levelet írni ídős testvéreinknek? Kérje el címüket a szerkesztőtől. Cime a 2. oldalon.

ÁHÍTAT ÉS KALENDÁRIUM

December elején megjelent a Magyarországi Baptista Egyház kiadásában az Áhítat 2000 és a Múlt, Jelen, Jövő 2000 - Baptista Naptár. Ára 560 forint, illetve 650 forint. Mivel olvasóink között is sokan rendszeresen megrendelik az egyiket, vagy mindkettőt, ezúton hívjuk föl figyelmüket erre a lehetőségre. Gyülekezetenként, vagy akár egyénileg is megrendelhetjük (az árhoz természetesen hozzájön még a postaköltség). A Baptista Könyvesbolt postacíme: 

1074 Budapest, Hársfa utca 33. Üzletvezető: Gál Attila. 

Gyorsabb lebonyolításhoz ajánlunk egy fax számot: (36)1-352-9707 

és egy E-mail címet: makraik@freemail.hu 

A fax és az E-mail elején tüntessék föl, hogy a Könyvesboltnak szól az üzenet és természetesen írják meg a pontos címüket is.
További kérdés? Hívják a szerkesztőt.

IMAHÉT - alapíge: Efézus 1:3-14.

A részletes textuárium

Évközi gyűlés: Palm Bay, Florida, 2000. március 9-11.

a lap elejére


"KIÁLTS HOZZÁM ÉS MEGHALLGATLAK"

Jeremiás 33:3

Imádkozom! Térdet hajtok. Behunyt szemmel a láthatatlan elé járulok. Gondolataimat, érzelmeimet és szívemet Isten felé irányítom és - hangtalanul megszólalok. Beszélni kezdek a Mindenható Istennel.

Azt teszem, amit nem tehetünk meg tekintélyes emberekkel. Mert ha orvosra van szükségem és felhívom, nem ő veszi fel a kagylót, hanem egy alkalmazottja, aki tudni akarja ki vagyok és mit akarok. Ő dönti el, hogy mikor jelentkezhetem magánál az orvosnál. Ez így megy köztünk, emberek között számtalan vonalon.

Nem így bánik Isten azokkal, akik imában Hozzá járulnak. A vele való kapcsolat - AZONNALI ÉS SZÍVBŐL-SZÍVHEZ SZÓLÓ!

Elkerülhetetlen a kérdés: hát az ég és föld Urának nincs fontosabb ügye, mint hogy engem és téged fogadjon és meghallgasson?

Bárki vagy, ezt jól jegyezd meg: Isten nem ember, az ember pedig nem Isten.

Isten az egek és a föld Ura, akinek a figyelme mindenkire és mindenre kiterjed. Ő - Istenség, a Szent-Háromság. "Ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; minden Ő általa és reá nézve teremtettek" (Kol 1:16).

Ő az, aki "Elrendeli a csillagok számát, és mindnyájukat nevéről nevezi" (Zsolt 147:4). Ő az egyedüli, aki szent, tökéletes, örökkévaló, mindentudó, mindenható, mindenütt jelenvaló. Ő az, aki "magát megalázva, tekint szét mennyen és földön" (Zsolt 113:6). Ő az is, "aki felemeli az alacsonyt a porból, és a szűkölködőt kivonssza a sárból" (Zsolt 113:7).

Tehát, az ég és a föld Ura egyben a gyarló emberiség mindenütt jelenvaló Gondviselője. Isten ilyen! És mégis - a vele való kapcsolatunk azonnali és szívből - szívhez szóló.

Isten kész mindenkit meghallgatni. Habár az imádkozók milliói járulnak hozzá a napnak minden percében, úgy itt Amerikában, mint Dél-Amerikában, Európában, Ázsiában, Afrikában, Ausztráliában, a Sziget-Világ népeivel együtt szerte a földön, az imádkozók kapcsolata Istennel -- azonnali és személyes jellegű.

Figyeljük meg, hogy ezzel kapcsolatban, hogyan nyilatkozik maga az Úr: "Csak a közelben vagyok-é én Isten? - azt mondja az Úr; és nem vagyok-é Isten a messzeségben is? Vajon elrejtőzhetik-e valaki a rejtekhelyeken, hogy én ne lássam őt? - azt mondja az Úr; vajon nem töltöm-é én be a mennyet és a földet? - azt mondja az Úr" (Jer 23:23,24).

A meghívót egyenesen Istentől kapjuk. Ő a KEZDEMÉNYEZŐ! Így volt ez kezdettől fogva. Isten az, aki utána megy az elveszett és tévelygő embernek.

Isten hív minket, amikor a Láthatatlan Láthatóvá tette magát az Egyszülöttben, Jézus Krisztusban. Jézus meghívója is mindenkinek szól; magához szólít mindenkit: "Jöjjetek mindnyájan én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket" (Mt 11:28).

Jézus megnevezi a közeledés különböző módját és célját is: "Kérjétek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, MIND KAP és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik" (Mt 7:6,7). AMILYEN AZ ATYA, OLYAN A FIÚ; végtelenül könyörületes és kegyelmes.

Tisztában kell lennünk azzal is, hogy amikor Istenhez kiáltunk - Ő nem csak meghallgat, hanem felel, válaszol is. Ezt a nagy horderejű ígéretet szólaltatja meg egyik énekírónk: "Az Úr meghall imát; jóvolta ez, nem érdem. Meghallgat engem is; csak hittel közeledjem."

Az Úr meghallgatja imáinkat és felel is. Válasza azonban nem mindig Aigen.@ Lehet az Anem@ is. Igen volt az Úr válasza Gedeon kérelmére, aki jelt kért az Úrtól mielőtt harcba szállt népéért. Egy határozott nem volt az Úr válasza Dávid kérelmére, aki templomot készült építeni az Úrnak. Habár az Úr ezt mondja felőle, hogy: "találtam szívem szerint való férfiút, Dávidot, a Jesse fiát, aki minden akaratomat végez viszi" (Csel 13:22), mégsem őt, hanem fiát, Salamont bízza meg az Úr azzal, hogy neki templomot építsen.

Válasz az imára jöhet úgy is, hogy - várj. Ez történt Ábrahámmal és Sárával. Ők huszonöt esztendőt vártak a megígért gyermekre, Izsákra.

Illés próféta imája felől az Írás részletesen beszámol. Imája nyomon követte a történelem egyik legcsodálatosabb eseményét, amikoris, a Kármel hegyén, Izráel népe szeme láttára, a mennyből leszálló tűz emésztette meg a felmutatott áldozatot. Ez a felejthetetlen esemény Izráel népét ismét visszaterelte az Úrhoz. A nap hőse - Illés próféta pedig, ezután a rendkívüli csoda után futásnak ered. Menekül a Baált-imádó Jézabel királynő haragja elől. Meg sem áll amíg el nem jut a Hóreb hegyéig. Ott, amikor Isten kérdőre vonja, Illés feltárja szívét az Úr előtt. Könyörög, kéri, hogy - meghalhasson.

Mit tesz az Úr? Meghallgatja Illés kérelmét és felel. De nem úgy, ahogy azt a próféta kéri. Megbízza Illést, hogy két nemzet választott vezérét kenje fel királlyá. Utódjául pedig avassa fel Elizeus prófétát. Röviddel később ez van megírva Illés felől: "És lőn amikor az Úr Illést fel akará vinni a szélvész által a mennyekbe ... íme egy tüzes szekér tüzes lovakkal elválasztá őket (i. e. Illést és Elizeust) egymástól. És felméne Illés a szélvészben az égbe" (2Kir 1:11). Halál helyett Illés megdicsőülést és örökéletet kapott az Úrtól. Az Úr így is tud választ adni. Így és ilyet szeret az Úr tenni mindazokkal, akik Hozzá kiáltanak.

Ezt világosan tudtunkra is adja. A felhatalmazás mellé, hogy "kiálts," és az ígéret mellé, hogy "megfelelek," záradékul még hozzáfűzi az Úr "és nagy dolgokat mondok neked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz" (Jer 33:3).

Ne szűnjünk meg imádkozni. Van miért. A megváltás hálára késztet. Ami nekünk Krisztus követőinek és megváltottainak mindennél fontosabb, ugyanaz a Krisztus nélkülözhetetlen az Őt még nem ismerők számára is. Legyünk Krisztus követei, ahogy erre maga Isten jelöli mindazokat, akik Jézust követik (2Kor 5:20).

Most - hajts térdet. Járulj behunyt szemmel a Látatatlan elé. Gondolataidat, érzelmeidet és szívedet irányítsd Isten felé és - szólj. Beszélj a Mindenható Istennel - IMÁDKOZZÁL!

Dr. Bíró László


Felejthetetlen személyek (5)
PETRE GÁBOR lelkipásztor

Az Amerikai Magyar Baptista Szövetség történelmébe két Petre fivér neve szerepel: Adalbert és Gábor. Nem csak neveik, hanem cselekedeteik is be vannak vésve gyülekezeteink történelmébe. Mind a ketten hosszú éveken keresztül hűségesen szolgálták Istent és magyar gyülekezeteinket, szövetségünket.

Petre Gábor testvér 1893-ban született Székely Muzsnán, amely akkor még Magyarországon volt. Öt fiú között ő volt a családban a legfiatalabb.

Testvérbátyja, Adalbert, 1910-ben kijött Amerikába, munkát keresni. New Castle, PA-ban telepedett le, de nem csak munkát talált, hanem találkozott az Úr Jézus Krisztussal is. Ezért elhagyva családi vallását (református) és engedelmeskedve Krisztus parancsának, alámerítkezett és csatlakozott a baptista testvérekhez.

1913-ban az öccse, Gábor, arra kérte szüleit, hogy engedjék ki őt is Amerikába. A szülei beleegyeztek azzal a feltétellel, hogy Adalbertet hazahozza, azért, hogy visszatérhessen családi vallásába, hogy a család ismét együtt imádkozhasson. De nem az történt. Gábor is elfogadta Jézus Krisztust, mint személyes Megváltóját és csatlakozott a baptista gyülekezethez.

Gábor az acélgyárban kapott munkát. Mivel az ő munkája volt a legnehezebb, legmelegebb, legpiszkosabb, ő kapta a legnagyobb fizetést a munkások között. Feleségül vette Balog Juliskát és ott született az első két lányuk: Esther és Ethel.

Petre testvér érezte, hogy az Úr hívja őt a lelki munkába. Gyűjtötték a pénzüket, mert tudták, hogy nem lesz könnyű szemináriumba menni - családdal. A család beköltözött East Orange, NJ-be és Petre testvér beiratkozott az International Baptist Seminary-ba. Ott született harmadik leányuk, Izabel. Elég nehéz volt az élet, de az Úr, aki elhívta őket a szolgálatra, gondjukat viselte. Petre testvér már tanuló éveiben eljárt So. Norwalk, Conn-be és szolgálta az ottani magyar baptista gyülekezetet.

1923-ban Petre testvér bevégezte szemináriumi tanulmányait és elfogadta a Cleveland West Side-i gyülekezet meghívását és családjával odaköltözött. Ez a szolgálata folytatódott egészen 1942-ig. Ott született három gyermekük: Helen, Gabriel és Eugene. Petre testvér, sőt az egész család szerette a zenét, amely abban az időben is igen fontos volt a magyar gyülekezetekben. Ő volt a karmester és a felesége zongorista. Amint a gyermekek nőttek, mind megtanultak valamilyen hangszeren játszani. Rendeztek családi koncerteket. Ez jó például szolgált a családoknak a gyülekezetben, hogy taníttassák gyermekeiket zenére. Ezt meg is tették és azok is csatlakoztak a zenekarba és énekkarba.

A három magyar baptista gyülekezet Clevelandban sokszor szolgált egymás gyülekezetében és közösen is más helyeken. Sokan a zene miatt jöttek el, de hallották az igét is és ezáltal többen megtértek.

A PETRE HÁZASPÁR FÉNYKÉPE

Nehéz lenne leírni a sok jót, ami történt a West Side-i gyülekezetben abban az időben. Munkájukat megáldotta az Úr és sokaknak üdvösségére vált.

Petre testvér nem csupán Clevelandban dolgozott. Az Úr segítségével megalakított egy misszióállomást Huntsburg Ohioban. Először három család otthonában jöttek össze. Később kaptak a várostól egy üres iskola épületet, s az lett az első magyar baptista imaház. A magyarok nagy része ott földműveléssel foglalkozott, lóval és szekérrel jártak imaházba. Huntsburg vagy 30 mérföld Clevelandtól és Petre testvér nyáron meleg poros és télben jeges utakon ment oda minden alkalomra. Volt idő amikor csak autóbusszal tudott elmenni. Egyszer az autóbusz lecsúszott az útról és felborult. Petre testvér is megsérült, oldalbordái törtek el. Hála az Úrnak meggyógyult és folytatta munkáját tovább. Ezért a szolgálatért Petre testvér nem kapott pénzt. A gyülekezetnek nem volt pénze, de volt szeretete. Mivel farmerok voltak, volt jószáguk és termésük. Különböző családoktól kaptak egy disznót, vagy egy borjút, csirkéket, tojást stb. Volt jó zöldség és gyümölcs, ezeket a Petre testvérnő befőzte és eltette télire és így az Úr kirendelte részükre nem csak a mindennapi kenyeret, hanem adott hozzá húst is. A Huntsburgi testvérek adtak jószágot a West Side-i gyülekezetnek is és abból finom ebédet és vacsorát rendeztek és elhívták úgy a magyar testvéreket, mint a többi magyarokat és ebből igyekeztek pénzt gyűjteni, hogy fenntartsák az imaházat és az Úr munkáját.

Később, amikor Petre testvér nyugalomba készült, elment elköszönni a Huntsburgi testvérektől. A prédikátor előre hívta és ezt mondta: "Ha Petre Gábor testvérben nem lett volna igazi erős missziós szellem, akkor most nem volna itt ez a szép és jól megalapított gyülekezet."

Petre testvérék otthona állandóan nyitva volt az átutazó testvéreknek, sőt a hontalan, munkanélküli testvéreknek is, amelyekből abban az időben elég sok volt. Petre testvér börtönökbe is belátogatott, talált ott egy magyar embert is. Az eredmény az lett, hogy az ember megtért. Ferkó István volt a neve, később mi is megismertük. Mikor kiengedték Ferkó testvért a börtönből, a Petre testvérekhez ment lakni. Petre testvér talált neki munkát az American Bible Society-nál. Később Ferkó tetsvér Kaliforniába költözött, ott megnősült és példás keresztyén otthont alapított. Többször megjelentek Konvenciókon és bizonyságot tettek az Úr Jézus Krisztus csodálatos szeretetéről és munkájáról az életükben.

1942-ben Petre Gábor testvér elfogadta a Buffalo NY-i Austen Streeti gyülekezet meghívását és családjával oda költözött. Abban a gyülekezetben már volt akkor egy jól megszervezett fúvós zenekar, tehetséges vezetőkkel. Akkor talán ez volt a legnagyobb és legtehetségesebb zenekar a Szövetségben. Nem csupán saját gyülekezetükben szolgáltak, hanem városi koncerteket is tartottak, sőt nemzeti ünnepeken is szolgáltak. Volt több énekkar, nagy vasárnapi iskola, nyári iskola. Ott nem mindent a Petre testvérnek kellett végezni. De nem elégedett meg azzal ami volt, még többet akart adni az Úrnak. Rendeztek egy heti evangélizálást, amelyre engem hívtak meg Torontóból. A szép zene és az ének minden este, mint vonzó erő, sokakat elhozott a gyülekezetbe. Két vasárnap és minden este egész héten angolul és magyarul prédikáltam az Úr üzenetét. Boldog, örömteljes, áldásos idő volt az mindnyájunk részére. A zenekar többször átjött Torontóba és segített nekünk az Úr szolgálatában.

De mi történt abban az időben a Cleveland West Side-i gyülekezettel? A másik két magyar gyülekezet prédikátorai és tagjai és más különböző prédikátorok és diakónusok igyekeztek segíteni Homoki Sándor diakónus testvérnek a szolgálatban, de az nem volt elég. A gyülekezet gyengült, az épület romlott és az adósság szaporodott. Csüggedésükből az Úr kiemelte őket. Rendelt egy idős gyermektelen házaspárt akik már előrehaladott korban voltak. Bíró János és neje Anna csatlakoztak a magyar gyülekezethez. A testvérnő nem sokára meghalt és Bíró testvér egészsége is megromlott. Halála előtt ügyvédett hívott és minden vagyonát Petre Gábor testvér nevére íratta azzal a tanáccsal, hogy tartsa meg magának vagy tegyen vele, amit akar. Petre testvér nem tartott meg magának semmit, hanem a gyülekezetet nevezte meg örökösének. Három házról volt szó.

Az angol baptista testvérek közreműködésével egy ház árából kifizette a gyülekezet adósságát. Így nagy teher le lett véve a gyülekezet válláról és új lelkesedést nyert a további szolgálatra. De még mindig nem volt prédikátoruk. Az angol vezetőség mindent megtett, hogy találjon egy alkalmas vezetőt, de nem találtak. (Folytatjuk)

Molnár Balázs nyug. lelkipásztor

GYÜLEKEZETI HÍREK

CHICAGO

Amikor ezelőtt egy évvel a gyülekezetünk első Ének-zene ünnepélyére készültünk, mind többször hallottuk Szabó Márton karmester testvértől: "Itt nem szabad megállni. Ennek folytatása kell, hogy legyen!"

Szabó Márton testvér, azóta hazautazott Kiskőrösre, de a biztatásai, az általa betanított énekek, a siker élmény, amely ösztönzőleg hatott, még él bennünk. Kezembe tartom azt az emlék könyvjelzőt, amit Marci testvér adott emlékként minden énekkari tagnak. Ez áll rajta: "Nem lehet igazán boldog az az ember, akinek nem öröm a zene. De erre az örömre meg kell tanítani az embert, mert önmagától nem jut el odáig!" (Kodály Zoltán)

Márton testvér fáradság nélkül tanított, ösztönzött mindenkit. Ha finoman útbaigazítani kellett, akkor azt tette, ha dicséret hiányzott valakinek, akinek az önbizalma eltűnőben volt, akkor megdicsérte az illetőt. Az utolsó interjúféle beszélgetésen arról is szólt, hogy milyen fontos lenne, ha a hívő családok a gyermekeiket a minimális zenei oktatásra adnák; áldozni kellene többet, mert a minőség szintet csak így lehet megtartani. Marci testvér ezt nem csak vallja, hanem teszi is. Mind a négy gyermeke kitűnő zenész, énekes. Ezúttal is megköszönjük, a több mint egy éves fáradozását

ÉNEK-ZENE ÜNNEPÉLY.

Az idei ének-zene ünnepélyre az énekkar Máté Bálint karmester testvér vezetésével több új énekkari számot tanult. Ez az alkalom olyan búcsúest is volt, mert a közöttünk lévő Nt. Somos József lelkész, a Szent István Katolikus plébániáról, nyugdíjba vonult és visszaköltözött Magyarországra. A meghívott vendég újból Novák József alhambrai lelkipásztor testvér volt, aki erővel hirdette az igét az elég nagyszámú hallgatóságnak. Az üzenet aktuális volt: "ha életünkben Isten az első, akkor a többi dolgok helyre tevődnek, a sorrend helyes lesz, megváltozik az értékrend az életünkben."

Az utolsó énekkari számot Nt. Somos József vezette, - Verdi Nabucco-jából a Rabszolga Kórust. Öröm volt nézni hogy milyen boldogan vezette az énekkart. Mindannyian fájó szívvel búcsúztunk el tőle, Istenünk áldását kérve életére.

MENYEGZŐ

Másnap Augusztus 29.-én újból ünnep volt. Menyegzőre gyűltünk össze. Tóth József és Bálint Noémi vallottak örök hűséget egymásnak Isten és a gyülekezet előtt. Ezen a menyegzőn újból Novák József lelkipásztor testvér hirdette az igét az Ádám és Éva történetéből. Hisszük hogy nemcsak a menyasszonynak és a vőlegénynek volt igazi útravaló, hanem nekünk is, akik már rég házasságban élünk.

Az énekkar Máté Bálint testvér vezetésével itt is kitűnően szerepelt. Többek elismeréssel szóltak a karmesterről, az énekkarról. Ez, hisszük, újabb biztatás számunkra, hogy a jövőben még jobban kihasználjuk ezt a szolgálati formát a Chicago és környéke magyarsága között.

Augusztus utolsó napjait és szeptember elejét Kulcsár Sándor New York-i lelkipásztor testvér közöttünk töltötte, aki gyermekeit látogatta meg, és a gyülekezetet. Szeptember 2-án együtt ültük körül az ige asztalát a hétközi Biblia órán.

A szeptemberi hónap egy másik fontos eseménye, a fúvós négyes Louisville-be való látogatása volt. A Crestwood-i Baptista gyülekezet (angol) ismerkedés céljából meghívta a fúvós négyest: Máté Bálint, Szabó Ferenc, Szabó József és Szabó István személyében, akik szeptember 19-én délelőtt mind a három Istentiszteleti alkalmon ízelítőt adtak a magyar egyházi fúvós zenéből. A fúvós négyest gyülekezetünkből többen elkísértük, nemcsak ezen bemutatkozás céljából, hanem hogy a Southern Gospel Music Quartett Convention-on is részt vegyünk.

Az egyházi zene ezen kimagasló fórumán, itt Kentucky-ban utoljára láthattuk a Catherdrals együttest. Megrázó volt ez a búcsú. Azóta az együttes egyik alapító tagja - Glen Payne - már hazaköltözött teremtőjéhez. Az egyik koncerten telefonon "jelentkezett" a kórházi ágyról. Biztatóan tekintett a jövőbe, kész volt találkozni Teremtőjével.

GYERMEKBEMUTATÁS

Az Októberi hónap is eseménydús volt. 10-én gyermekbemutatás volt a gyülekezetünkben. Szabó Ferencé és Erzsike elhozták a negyedik gyereküket, István Pált. A vasárnapi iskolások meleg köszöntése után a szülők imádkoztak a kisbabáért, majd Zágoni Rudolf diakónus testvér és Lőrincz István lelkipásztor testvér adtak hálát az újszülöttért.

24-én a Szent István Katolikus Plébánián részt vettünk az 56-os Forradalom emlékünnepén. Az énekkar itt is kitett magáért. Máté Bálint vezetésével három énekkari számot adtunk elő, melynek szövege Istenünk nagyságára hívta fel a hallgatóság figyelmét. A műsor végén jó alkalom volt meghívni az egybegyűlteket a következő hétvégére, a Toronto-i gyülekezet énekkarának vendégszolgálataira.

Torontóiak Chicagóban. A nagyszámú hallgatóság már szombat este (30-án) ízelítőt kaphatott a torontói testvérek szép, jól kidolgozott programjából. Dan László lelkipásztor testvér igei szolgálatában a Máté 11: 28 vers alapján az Úr Jézus szavaival hívogatta a hallgatóságot: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan!" Csodálatos, az hogy egyedül csak az Úr Jézus hívja magához a megfáradtakat, megterhelteket, és vigasztalást is csak Ő ad.

A vasárnapi szolgálatok a Zsoltárok köré tömörültek. A fiatalok közül is sokan bekapcsolódtak - egy-egy zsoltárt mondtak vagy felolvastak. Az énekkar Oláh Imre és Dan Annamária vezetésével újból remekelt. Egymás után hangoztak el a szebbnél szebb énekek: Ki lakik az Isten rejtekében?; 23. Zsoltár. Majd újból Dan László lelkipásztor testvér igei szolgálata következett, amely hitmélyítő igehirdetés volt, és Az igazi boldogságról szólt, az első Zsoltár alapján.

Torontóiak és chicagóiak az imaház előtt 

A közös ebéd, melyet a helyi testvérnők készítettek, nagyon finom volt. A testvéri együttlét felvillanyozott mindenkit, érezhetően megáldotta jelenlétével Urunk ezeket az együttléteket. Istenünké legyen a hála mindenért. Köszönjük a torontói testvérek áldozatát, szeretetét, a sok befektetett energiát az énekkari számok kidolgozásában és előadásában. Egymás hite által erősödhetünk, - ezért jók az ilyen alkalmak.      
Demeter András

a lap elejére


A VIRRASZTÓK

"Három gyermekünkkel az autónkban egyedül indultam útnak Kanadába. Odafelé minden rendben volt, de hazafelé egy idő múlva a kocsi nem akart egyenesen haladni. Először azt hittem, hogy valamelyik kerék lukadt ki. De alapos vizsgálat után megállapítottam, hogy valami komolyabb baj van." --Mondta egy harmincöt év körüli édesanya. "Az első javítónál megálltam. Ott megállapították, hogy többórai javításra van szükségem. Telefonon felhívtam a férjemet s közöltem vele, hogy csak hajnal felé érkezünk haza. Ne izguljon. Feküdjön le nyugodtan."

"Vagy öt-hat órai várakozás után elkészült a kocsim. Ekkor elindultunk. Hosszú út volt még előttünk. Kb. hajnal három órakor értünk haza. Ahogy behúztam a ház elé, férjem már nyitotta is a garázs ajtót. Mégsem ment aludni. EGÉSZ ÉJJEL VIRRASZTOTT. KÉSZENLÉTBEN VÁRTA A PILLANATOT, AMIKOR MEGÉRKEZÜNK. Mindannyiunknak jól esett a figyelmessége és gondoskodó szeretete." -- fejezte be a történetet az említett édesanya.

Amikor Jézus elment a mennyekbe, megígérte az övéinek, hogy visszajön. Egyben a következőket tanácsolta nekik, ill. nekünk is: ALegyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, AKIK VÁRJÁK, MIKOR TÉR VISSZA URUK... hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. BOLDOGOK AZOK... AKIKET AZ ÚR, AMIKOR MEGÉRKEZIK VIRRASZTVA TALÁL. ... legyetek készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amikor nem is gondoljátok!" (Luk 12:35-37,40)

Ezek után az a kérdés, hogy milyen állapotban kellene, hogy Jézus találjon minket, amikor eljön?

1. HIVATÁSUNKAT BETÖLTVE. Váratlan vendégek néha zavarba hozzák a "hivatásos" házvezetőket. Előfordul, hogy a ház nincs rendben, vagy nincs mit feltálalni. Viszont az a házvezető, aki mindig számít meglepetésekre; ritkán jön zavarba, MERT ÉBERSÉGE MEGÓVJA TŐLE.

Amikor Jézus hívásunkra szívünkbe költözött, akkor megbízatást is adott. Sőt képességet is adott elvégzésére. Rajtunk múlik, hogy BETÖLTJÜK-E HIVATÁSUNKAT, vagy saját magunknak kedvezve elfecséreljük időnket és elmulasztjuk a kedvező alkalmakat.

Feladataink, lehetőségeink és képességeink, vagy ajándékaink különbözőek. De a hangsúly nem azon van, hogy mit teszünk, hanem azon, hogy milyen jól végezzük el azt, ami épp a mi hivatásunk. Isten a hűségre és szorgalomra tekint. Jézus csak azt kérte, hogy dolgozzunk, amíg vissza nem jön; nem azt, hogy valami különöset tegyünk. (Lukács 19:13.)

2. JÓ LENNE, HA AZ EMBEREKKEL MEGBÉKÉLVE TALÁLNA MINKET JÉZUS. Szörnyű lehet, amikor valaki haragos szívvel megy át az örökkévalóságba. Pedig, ha minden alkalommal, azonnal meg nem bocsátunk bántóinknak vagy ellenségeinknek, akkor előfordulhat. Mert a Jézussal való találkozás bármely pillanatban bekövetkezhet akár úgy, hogy visszajön értünk akár úgy, hogy halál által von magához. S ha előtte nem bocsátottunk meg, akkor többé nem lesz rá alkalmunk.

De ha, --akár ártatlanul bántottak, akár nem-- mi hajlandóak vagyunk azonnal megbocsátani, vagy kezdeményezni a kibékülést, akkor folyamatos békesség uralkodhat szívünkben. Ebben az esetben bármikor megbékélt szívvel találhat Urunk. Ennek érdekében tanácsolta Pál apostol : A... ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban." (Efézus 4:30-32 új ford)

3. VÉGÜL, ISTENNEL MEGBÉKÉLVE KELLENE, HOGY TALÁLJON MINKET JÉZUS. Lelki békességről beszélek. Sajnos ez sokak életéből hiányzik. Pedig "Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3:16 új ford.) Vagyis az ÚR mindenki számára lehetővé tette, hogy bűneire bocsánatot nyerjen, Jézus szívébe költözzön, örök üdvösséget kapjon, és Isten gyermekévé váljon. AKI PEDIG ISTEN GYERMEKÉVÉ VÁLIK, ANNAK BÉKESSÉGE VAN ISTENNEL, mert helyreállt a bűn által megromlott kapcsolat. Sőt még egy különös, körülményektől független, belső békességet is nyerhet mert Jézus megígérte: "Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen." (János 14:27 új ford.)

Amikor az említett édesanya három gyermekével hajnalban ért haza, férje ébren várta. Egész éjjel VIRRASZTOTT, hogy érkezésükkor azonnal ki tudja nyitni számukra a garázsajtót. MINDEN PILLANATBAN KÉSZ VOLT FOGADÁSUKRA.

Mi hogyan várjuk Jézust? Hivatásainkat naponta, hűséggel betöltve; embertársainkkal folyamatos békességben élve; és Krisztusba vetett hit által, Istennel is megbékélve? Ha így várjuk, akkor kibeszélhetetlen örömet fog jelenteni számunkra a találkozás, mert, mint már olvastuk: "BOLDOGOK AZOK... AKIKET AZ ÚR, AMIKOR MEGÉRKEZIK (ilyenképpen) VIRRASZTVA TALÁL."

A. Barton Brown lelkész igehirdetéséből - Mátrai Mihályné


MAROSI ZSÓFIA
1911 - 1999

Született: 1911. január 17-én Magyarországon, Pestlőrincen. Elhunyt: 1999. augusztus 16-án Claremont Californiában, az Egyesült Államokban.

1928-ban merítette be id. Csopják Attila testvér a Budapest Kispesti Gyülekezetben.

Magyarországon először a kispesti, majd az újpesti gyülekezet, végül a rákospalotai gyülekezet tagja 1960. júniusáig, amikor kivándorolt fiához Torontó Canadába és lett a torontói gyülekezet tagja 1978. márciusáig, amikor átjött az Egyesült Államokba. Itt az alhambrai, majd a Santa Monica-i gyülekezet tagja. Minden gyülekezetben az énekkar tagja volt. Többször énekelt szóló éneket, mivel Isten szép szoprán hanggal áldotta meg.

Egyszerű és csendes volt, megelégedett. Fiát, Hunter Vadász János testvért nehéz körülmények között egyedül nevelte. Győri munkásként, majd bátyja irodájában tisztviselőként (építési vállalatnál) kereste kenyerét. Az 56-os forradalom után pedig újra nehéz fizikai munkát végezve tartotta el magát, amíg majd Canadába kivándorolt.

Minden reggel hosszan imádkozott fiáért, menyéért és három unokájáért, közeli és távoli rokonaiért, a gyülekezetért, az Úr szolgáiért és mindazért amit az Úr szívére helyezett.

Miután mindkét csípő forgó csontja eltörött, időseket ápoló kórházba (nursing home-ba) került, itt Dél-Californiában, Claremontban. Tolószékhez, majd ágyhoz kötött állapotát türelmesen viselte, készülve az Úrral való boldog találkozásra. Egy hónapos súlyos szenvedés után elhunyt.

Gyászolja egyetlen fia Hunter Vadász János, menye Hunter Vadász Jánosné született Gallai Mártha, unokái: Alexander Hunter, Frank Hunter, Ramona Hunter, a rokonság Magyarországon, lelki testvérei, ismerősei az Egyesült Államokban, Canadában és Magyarországon.

Az Alhambrai Amerikai Magyar Baptista Gyülekezetben augusztus 22-én tartott emlékistentiszteleten sok ismerőse, barátja volt jelen. A vigasztalás igéit Novák József lp. hirdette.

Sokan szeretettel emlékeztek meg róla. Koszorú és virág megváltás címén egyezer dollárt adtak a rokonok, testvérek, barátok, mely összegért a család köszönetet mond a róla megemlékezőknek és az erdélyi misszióba továbbította azt.

Az Úr szemei előtt drága az Ő kegyeseinek halála. (Zsolt 116:15) Emlékét szívünkben őrizzük.

(HVJ)

a lap elejére


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evangéliumi Hírnököt! Küldje el címét a szerkesztőségbe: evhirnok7@msn.com hogy előfizetési űrlapot küldhessünk.

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk, sőt: kérjük!

Küldjön a szerkesztőnek E-mail-t!

Hogyan? Kattintson az előző sorra, s azután írja le véleményét. (Vagy írja meg először gondolatait a megszokott formában, s azután küldje el levelét E-mailen. Köszönjük.)

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997, 1998, 1999

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3