Evang�liumi H�rn�k - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

1998. SZEPTEMBER.  

Dan L�szl�: "Szeretettel szolg�ljatok egym�snak!" (Gal 5:13)

Sokat besz�lgett�nk �s sz�ltunk err�l az ig�r�l �s gyakorlati megval�s�t�s�r�l az idei k�zgy�l�s�nk�n. A k�rd�s az, hogy az�ta l�pt�nk-e el�re ezen a ter�leten. Siker�l a h�tk�znapokban szeretettel szolg�lni a csal�dban a gyermek, feles�g, f�rj vagy sz�l� fel�? K�l�n�sen fontos ebben a k�rnyezetben naponta meg�lni az ige biztat�s�t, hiszen - mint ahogy egy r�gi sz�p �nek mondja: "csal�di t�zhely�nk meleg�t minden nap hideg sz�l f�jja..." Sz�ks�ges teh�t, hogy ne hideg sz�l, hanem meleg szeretet legyen a csal�dban.

�breszt�leg kell hatnia ennek az ig�nek gy�lekezeti �let�nkre n�zve is. Szeretetr�l �s szolg�latr�l m�r annyit hallottunk, hogy szinte nem is figyel�nk egy-egy �jabb tan�t�sra. V�gre el kell kezdeni besz�d helyett �lni, cselekedni a szeretetet �s a szolg�latot egym�s fel�. F�lre kell tenni bel�nk r�gz�lt szok�sainkat, hogy majd ha a m�sik szeret vagy �ppen szolg�l fel�m, akkor �n is teszem. A szeretetben �s szolg�latban legy�nk gyorsak, el�zz�k meg egym�st �s �t�lj�k majd ennek �r�m�t. Gy�lekezeteinknek felt�tlen�l sz�ks�g�k van arra, hogy az ige k�z�tt�nk �s �ltalunk cselekv� m�don kezdjen el �lni.

�vtizedekkel ezel�tt t�rt�nt: egy hegym�sz� csapat elindult, hogy megh�d�tson egy magas cs�csot. M�r nem sok volt h�tra a cs�csig, amikor �ri�si viharba keveredtek �s vissza kellett fordulniuk. Egyik�j�k r�videsen s�lyos balesetet szenvedett, nem tudta folytatni az utat saj�t erej�b�l. A t�bbiek hamar d�nt�ttek: tov�bb indulnak, mag�ra hagyva �t, gondolv�n ha maradnak, vele egy�tt fagynak meg. Egy valaki volt csup�n, aki ott maradt a bajba jutott mellett �s h�t�ra v�v�n t�rs�t elindult a rem�nytelennek l�tsz� �ton. Test�k egym�s meleg�t�l �tmelegedett �s �gy haladtak egyre k�zelebb c�lukhoz az �ton. Ahogy haladtak, egym�s ut�n tal�ltak r� megfagyott t�rsaikra, akiken m�r lehetetlen volt seg�teni. Hamarosan el�rt�k c�ljukat, csak �k ketten maradtak �letben, a t�bbiek mind odavesztek. Ma is ez a helyzet! Vannak akik t�rtetve embereken, testv�reken �tg�zolva pr�b�lj�k menteni esend� �let�ket �s vannak - ha kisebb sz�mban is -, akik k�szek szeretettel szolg�lni a m�sik fel�, ha kell, sok lemond�s �r�n is.

Szeretettel szolg�lni a m�g Isten n�lk�l �l� emberek fel�. J� lenne m�r f�lre tenni a j�l begyakorolt mondatokat �s l�tsz�lagos tetteket. Nagy sz�ks�ge van k�rnyezet�nknek az �szinte �s tiszta szeretettel szolg�l�, �jj�sz�letett emberekre. Ha v�gre k�pesek lenn�nk hamis�tatlanul �tadni, amit mi is kaptunk J�zust�l, �s cselekedni, amit vel�nk is cselekedett Urunk, akkor csod�kat �ln�nk �t. Igaz�n v�rom ezt a csod�t, hiszek benne �s tudom, hogy �t is fogom �lni �ld�sait, ha engedelmeskedem J�zusnak. Amikor a szeretet sokakban meghideg�l, akkor m�g ink�bb vil�g�t azoknak az �lete, akik tudnak szeretettel szolg�lni egym�s fel�. �szint�n b�zom benne, hogy a sok tan�t�s �s igeszolg�lat hat�s�ra mindazok, akik �rint�st kaptak az �rt�l, elindulnak, hogy az elm�letet gyakorlatba �ltess�k �t. Legyen seg�ts�g�l sz�munkra ezen az �ton az ige: "Az igaz pedig hitb�l �l. �s aki megh�tr�l, abban nem gy�ny�rk�dik a lelkem. De mi nem vagyunk a megh�tr�l�s emberei, hogy elvessz�nk, hanem a hit�i, hogy �letet nyerj�nk." (Zsid 10:38-39)


A Detroiti Ifj�s�gi Tal�lkoz� - id�pontja okt�ber 10-11. Erre az alkalomra is szeretettel v�rjuk gy�lekezeteink ifj�s�g�t. Felvil�gos�t�s�rt h�vj�k a lelkip�sztort (313)382-3735. KATTINTS T�RK�P�RT


A SZERKESZT� ROVATA

Ha szeretik a lapot, id�zzenek velem egy kicsit, s ezt az oldalt is olvass�k el figyelmesen. A lappal kapcsolatos �r�m�k �s gondok k�z�l eml�tek meg itt n�h�nyat.

POSTA. �szrevett�k bizony�ra, hogy el�bb �rkezett a lap. B�r m�g el�bb kellett volna �rkeznie. �n p�ld�ul k�t �s f�l h�t alatt kaptam meg a lapot, pedig a posta, ahol a nyomd�sz f�ladta a lapokat 5 percre van t�l�nk. Csoda h�t, ha pl. Jugoszl�viai testv�reink m�g mindig az �prilisi sz�mot v�rj�k? Erd�lybe az m�r meg�rkezett, de a j�niusi m�g nem. Sajnos enn�l sokkal rosszabb az az eset, amikor a lap meg sem �rkezik a c�mzettekhez. Mi�rt �rom le mindezeket? Az�rt, mert szeretn�m olvas�inkat ezzel kapcsolatosan k�t dologra is megk�rni. El�sz�r is arra, hogy nem tulajdon�ts�k "n�k�nk" ezt a probl�m�t. A lapkezel�vel �s a nyomd�val egy�tt mindent megtesz�nk, hogy id�ben megkapj�k �s, hogy egy�ltal�n megkapj�k a lapot. A m�sik pedig az, hogy arra szeretn�m b�tor�tani olvas�inkat, hogy h�vjanak f�l, vagy �rjanak egy levelet F�r testv�rnek, vagy nekem, ha nem �rkezett meg a lap, s �gy t�nik, hogy m�r el is veszhetett a post�n. Ha m�st nem, egy m�solati p�ld�nyt k�ld�nk azoknak, akik ezt k�rik. Ezt megtehetj�k �s meg is akarjuk tenni, hiszen egyetlen olvas�t sem szeretn�nk elvesz�teni ilyen okok miatt.

BAR�TI K�R. Az Evang�liumi H�rn�k Bar�ti K�re �l - h�la az �rnak. Adakoz� kedv� testv�reink n�lk�l nem igen tudn�nk kiadni a lapot. Az olvas�k nev�ben is k�sz�n�m a lapot ilyen m�don is t�mogat�knak a nagylelk�s�get, melynek eredm�nyek�nt lapunk eljut oda is, ahol az�rt fizetni nem tudn�nak (D�l Amerik�ba, Ukrajn�ba, Jugoszl�vi�ba, Szlov�ki�ba, Erd�lybe, Magyarorsz�gra, stb.) �j tagokat is sz�vesen fogadunk a Bar�ti K�rbe.

AZ EL�FIZET�SR�L. �r�l�k annak, hogy legt�bben id�ben gondoskodnak arr�l, hogy rendezve legyen az el�fizet�s�k. A c�mz�sn�l a legels� sorban az el�fizet�s d�tum�t l�thatjuk. Pillantsunk r� id�nk�nt �s ha k�zeledik a d�tum, �j�tsuk meg el�fizet�s�nket. S ha m�r a p�nzn�l tartunk: sajnos a kanadai doll�r �rt�ke olyan alacsonyra cs�kkent az ut�bbi id�ben, hogy azt k�rj�k, ha egy m�d van r�, k�ldj�k a befizet�seket USA doll�rban (vagy sz�m�tsanak azzal, hogy mi az �tsz�m�tott �rat k�nyvelhetj�k el - ami pillanatnyilag kb. 60%-a a n�v�rt�knek).

INTERNET. Bizony�ra t�bben vannak olvas�ink k�z�tt, akik az interneten is megn�zik lapunkat, s m�soknak is aj�nlj�k ugyanezt. �tlagosan havonta sz�zan keresik fel lapunk elektronikus v�ltozat�t. A K�zgy�l�sen besz�moltam az eddigi tapasztalataimr�l, s bemutattam az interneten megjelent anyagunkat, annak kinyomtatott v�ltozat�t. Az egyik bemutatott k�nyvet sajnos nem tal�ltam meg a k�zgy�l�s ut�n. Lehet, hogy valaki v�letlen mag�val vitte. K�r lenne, ha elveszne, mert az a lila bor�t�s, spir�los kb. 150 oldalas f�zet az egyetlen olyan gy�jtem�ny, amely az els� 6 h�nap (els� h�napos) anyag�t tartalmazza. Ha valaki megtal�ln� otthon, k�rem, k�ldje el a szerkeszt�nek.

HERJECZKI D�VID, az Evang�liumi H�rn�k - Internet v�ltozat�nak munkat�rsa, technikai felel�se m�jusban megkapta m�sodik diplom�j�t - Master of Architecture. Gratul�lunk, munk�j�ra, szolg�lat�ra Urunk �ld�s�t k�v�njuk!

ER�S V�R. Nem biztos, hogy sokan tudj�k, hogy az amerikai magyar evang�likusoknak is van egy lapja, mely az ut�bbi id�ben k�thavonta jelenik meg. A lap szerkeszt�je k�r�s�nek sz�vesen enged�nk, s k�z�lj�k az el�fizet�s felt�teleit �s lehet�s�g�t. Az "ER�S V�R" �vi el�fizet�si �ra $6.00 / Kanad�b�l US$8.00. Megrendelhet� ezen a c�men: "Er�s V�r" P.O.Box 770828, Lakewood, OH 44107-0038. Ha van olvas�inknak evang�likus ismer�se, k�rem, h�vja fel figyelm�t erre a lehet�s�gre!

�szrev�teleiket, �r�saikat, tan�csaikat mindig sz�vesen fogadja a szerkeszt�: Herjeczki G�za

a lap elej�re


�GYVIV� ELN�KI JELENT�S a 91. K�ZGY�L�SEN
1998. j�lius 3 - 5. R�MA IFJ�S�GI T�BOR, KANADA
Kulcs�r S�ndor, �gyviv� eln�k

"MEGER�S�TEM �KET AZ �RBAN, �S AZ � NEV�BEN J�RNAK, �GY SZ�L AZ �R!" (Zakari�s 10:12)

Sz�vets�g�nk 91. K�zgy�l�s�n vegyes �rzelmekkel �llok el�ttetek. Hiszen nem nekem kellene most jelent�st tenni... A Zakari�s pr�f�ta �ltal sz�l� igei �zenet ad er�t a v�ratlan feladat teljes�t�s�re.

Mindannyiunk sz�m�ra szinte hihetetlen, hogy t�bb� nincsen k�z�tt�nk sz�vets�g�nk k�t kimagasl� vezet�je: DR. HARASZTI S�NDOR testv�r, sz�vets�g�nk tiszteletbeli eln�ke; �s OL�H LAJOS testv�r, sz�vets�g�nk tisztelt eln�ke. Dr. Haraszti S�ndor testv�rt f. �v janu�r 16-�n, Ol�h Lajos testv�rt pedig f. �v �prilis 17-�n sz�l�totta mag�hoz az �r hirtelen hal�llal. A k�t, egym�st�l teljesen k�l�nb�z�, rendk�v�li tehets�ggel meg�ldott, h�s�ges vezet�nk t�voz�s�t gy�szoljuk lelk�nkben. B�r tudjuk, hogy �k a legjobb helyen, az �rn�l vannak, a sz�munkra p�tolhatatlanok. Mindannyian j�l ismert�k elk�lt�z�tt testv�reink �ldozatos szeretet�t, figyelmess�g�t, �s Sz�vets�g�nk�rt val� f�radoz�sait. Istennek adunk �rett�k h�l�t �s az � szent akarat�ban pr�b�lunk megnyugodni. Im�dkozunk Urunk meger�s�t� kegyelm��rt, hogy meger�s�dj�nk az �rban �s az � nev�ben j�rjunk!

MOST EGY PERCNYI CSENDES �H�TATTAL �LDOZZUNK EML�K�KNEK AZ �R SZ�NE EL�TT!

A M�LT �VI K�ZGY�L�S�NK UT�N, AUGUSZTUS 27-�n, DEBRECENBEN k�pviselte Sz�vets�g�nket Ol�h Lajos eln�k tv. �s Dr. Haraszti S�ndor tiszteletbeli eln�k tv. Itt a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z �s a Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�g�nek eln�ks�g�vel tan�cskozva v�gleges�tett�k a Magyar Baptista Vil�gsz�vets�g Alapszab�ly�t. Megbesz�lt�k �s pontos�tott�k a 17. szakaszt, melynek �rtelm�ben Mike B�la tv., a Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�g�nek eln�ke lett a Magyar Baptista Vil�gsz�vets�g els� eln�ke.

Az Alapszab�lyt angolra is leford�tottuk �s �ttekinthet�. Jelenleg a bejegyeztet�s st�dium�ban tartunk vele mind a h�rom alap�t� tag-sz�vets�gben. (Magyarorsz�g, Rom�nia �s USA)

1. LELKIP�SZTOR BEIKTAT�SON K�PVISELTEM SZ�VETS�G�NKET.

Toront�ban, DAN L�SZL� lp. tv. beiktat�sa volt 1997. okt�ber 11-12 k�z�tt. Az �j er�vel, kiv�l� k�pess�gekkel meg�ldott lelkip�sztor sz�vets�g�nkben a legfiatalabb p�sztor jelenleg. Igen kedves �s �ldott �nnep�ly volt ez, amikor sz�vets�g�nk Ifj�s�gi Sz�vets�ge is megtartotta �szi konferenci�j�t. A kiss� zs�folt program ellen�re is az �r gazdagon meg�ldotta kett�s �nnep�nket. Ol�h Lajos eln�k tv. nagy �r�mmel vett r�szt az ut�d beiktat�s�ban. Kimagasl�, kedves mozzanat volt, amikor n�h�nyan a gy�lekezet el�z� p�sztorai k�z�l felsorakoztak az emelv�nyre: Ol�h Lajos, Dr. Herjeczki G�za �s Cserepka J�nos tv.

2. A CHICAG�I GY�LEKEZETET L�TOGATTAM MEG okt�ber �s majd november h�napban. Novemberben h�rom �jsz�l�ttet mutattunk be az �rnak, �s k�nnyekig meghatottan im�dkoztunk �rett�k. K�l�n�s �r�m volt sz�momra az, hogy ezek k�z�l az egyik a mi els� unok�nk volt!

3. PALM BAY-ban, A BETHESDA OTTHONUNKN�L m�rcius 12 -15 k�z�tt tartottuk Sz�vets�g�nk �vk�zi gy�l�s�t. Rekord l�tsz�mban voltunk jelen. A haj�kir�ndul�s �s az ott felszolg�lt vacsora j� beind�t�st jelentett a tan�cskoz�sra, amely kedves, meghitt testv�ri l�gk�rben t�rt�nt. Mindannyian felt�t�dve t�rt�nk haza.

4. M�RCIUS 17-�n REV. DR. ALM�SI MIH�LY, a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z eln�ke volt vend�gem New Yorkban. K�lcs�n�sen inform�ltuk egym�st sz�vets�g�nk dolgair�l, �s a j�v�ben esed�kes esem�nyekr�l, tervekr�l. K�z�s megegyez�ssel �gy hat�roztunk, hogy az 1999. augusztus h�napra tervezett Magyar Baptista Vil�gtal�lkoz�t elhalasztjuk 2000. augusztus�ra, mivelhogy Pozsonyban rendezi meg az Eur�pai Baptista Feder�ci� 1999. j�lius�ban a Kongresszus�t. Az elszakadt ter�leten �l� baptista testv�reink pedig arra k�rtek, hogy napoljuk el, mert k�t esem�nyre nem k�pesek fedezni a k�lts�geket. K�z�s �nekesk�nyv kiad�s�r�l is besz�lt�nk, amelyr�l b�vebben fognak t�j�koztatni minket.

5. R�SZT VETTEM SZ�VETS�G�NK K�PVISELET�BEN K�T TEMET�SEN. ATLANT�BAN, janu�r 21-�n Dr. Haraszti S�ndor tiszteletbeli eln�k�nk temet�s�n, ahol �nekkel �s im�val szolg�lt a jelenl�v� 8-10 tag� csoportunk.

TORONT�BAN, �prilis 22 -23-�n r�szt vettem OL�H LAJOS eln�k testv�r�nk temet�s�n. Isten vigasztal�s�t kerest�k, am�g egy�tt s�rtunk a s�r�kkal, a csal�ddal �s a gy�lekezettel.

6. CLEVELANDBAN, �prilis 25-�n, KISS �D�N �s ZEFFER ILDIK� menyegz�j�n vettem r�szt, majd 26-�n a Beth�nia gy�lekezetben szolg�ltam Isten Ig�j�nek hirdet�s�vel. Olykor igen neh�z temet�s ut�n mennyegz�, vagy ford�tva, de a f�ldi �letben ezek egy�tt j�rnak. Isten kegyelme mindenre el�g. J� volt tal�lkozni a testv�rekkel �s egym�s hite �ltal �p�lni.

7. SZ�VETS�G�NK F�TITK�RA, H�L� BARNAB�S testv�r egy nem �rvendetes levelet k�ld�tt, amelyben arr�l �rtes�t, hogy nem tudja folytatni a f�titk�ri tiszts�get eg�szs�gi okok miatt. L�b�val m�tve volt, de nehezen javul. Sajn�lattal vessz�k tudom�sul ezt, de arra k�rj�k Istent, legyen az � gy�gy�t�ja.

Sz�vets�g�nk 91. K�zgy�l�s�nek jelig�je �gy hangzik: SZERETETTEL SZOLG�LJATOK EGYM�SNAK! Krisztusi lelk�let kell ide. Ez jellemezte el�deinket. Ez jellemezze a mi �let�nket �s szolg�latunkat is. Legyen ez mindannyiunknak szent c�lkit�z�se. V�ss�k sz�v�nkbe Gondvisel� Isten�nk �g�ret�t, amely az �rban val� meger�s�d�s�nket �s az � nev�ben val� j�r�sunkat garant�lja. �gy lesz�nk k�pesek szeretetben szolg�lni egym�snak.

Sz�vets�g�nk tapasztalt �s tehets�ges vezet�i egyre apadnak, az �rhoz k�lt�znek, vagy el�rehaladott �letkoruk �s eg�szs�gi �llapotuk miatt nem v�gezhetik a vezet�i munk�t. De v�gezt�k �vtizedeken �t nagy buzgalommal �s �ldozatos szeretettel. A fiatalabb nemzed�ken van a sor. A munka terhe �s felel�ss�ge re�nk nehezedik egyre ink�bb. �ldozatos kitart�ssal vegy�nk r�szt a sz�vets�gi munk�ban! V�gezz�k teljes er�bedob�ssal, �nzetlen szeretettel misszi� munk�nkat a Szentl�lek egys�g�ben.

Induljunk tov�bb, Isten �ldott �g�reteiben b�zva, szeretetben �s szent egys�gben. Szentelj�k magunkat �jb�l az �r szolg�lat�ba. Im�dkozzunk minden nap Sz�vets�g�nk�rt, az orsz�gban �s vil�gszerte �l� testv�reink�rt! Az �r val�ra v�ltja minden �g�ret�t. Hadd dics��lj�n meg benn�nk �s �ltalunk az � szent neve! Szolg�ljuk az Urat �s egym�st a diadalmas szeretetben, a Szentl�lek vezet�se alatt!

a lap elej�re


K�zgy�l�s �s konferencia '98

A konferenci�ra val� felk�sz�l�s id�n is kor�n megkezd�d�tt. M�jus elej�t�l minden h�tv�g�t a t�borban t�lt�tt a gy�lekezet j� r�sze, hogy megfelel�en el� tudjuk k�sz�teni a helyet a nagy testv�ri tal�lkoz�ra. Helyiek �s vend�gek egyar�nt nagyon v�rtuk a tal�lkoz�s napjait. V�giggondolva az elm�lt k�zel n�gy �vtizedet b�tran mondhatjuk, hogy ennyi ember m�g sohasem volt a t�borban egyetlen alkalmon sem. Most m�r ennek csak az �r�me van, de j�lius els� napjaiban bizony a feladatok nagy teherk�nt nehezedtek r�nk. Magasztaljuk Istent, hogy vel�nk volt �s a t�bb, mint 350 r�sztvev� is �r�mben lehetett egy�tt.

P�nteken ragyog� naps�t�sben �rkeztek a testv�rek �s a sz�ll�shelyek elk�sz�t�se �s elfoglal�sa ut�n a legt�bben a t�ban tal�lt�k meg a sz�mukra legalkalmasabb fel�d�l�st. J� lehet�s�g �vr�l �vre a p�ntek esti alkalom arra, hogy a n�testv�rek soksz�n� szolg�lat�ban gy�ny�rk�dhess�nk. A sokszor elhangzott kijelent�s - miszerint a t�bor az elm�lt 38 �vben semmit nem kopott f�ny�b�l, most is �rezhet� val�s�g volt. F�rfiak, n�k, fiatalok, gyerekek nagy sz�mban voltak megtal�lhat�k az eg�sz t�borban. Nem csak a k�z�s alkalmakon, hanem a k�ztes id�kben is volt b�ven lehet�s�g az elm�ly�lt besz�lget�sre, vagy �ppen a felszabadult j�t�kra.

A 91. K�zgy�l�s alkalmai az el�re meghat�rozott id�beoszt�s szerint - p�nteken 4 �ra �s szombat 6 �ra k�z�tt - zajlottak le.

Nem hagyhatjuk figyelmen k�v�l, hogy ez a n�h�ny nap nem csup�n a megbesz�l�sekb�l �s alkalmakon val� r�szv�telb�l �ll, hanem lehet�s�g a tal�lkoz�sra is. Lelkip�sztorok, vezet�k �s gy�lekezeti tagok egyar�nt �lhettek ezzel a lehet�s�ggel. K�l�n �r�m az, hogy �jra sok helyr�l voltak vend�geink az USA-n �s Kanad�n k�v�lr�l is. A szolg�latba is bekapcsol�dtak M�t� Mikl�s �s Hajnal J�zsef lelkip�sztorok, Kulcs�r J�zsef presbiter testv�r, �s az Evang�liumi Kiad�t�l - Stuttgartb�l ittlev� testv�rek is. Persze szolg�lni nem csak ig�vel lehet, hanem ezernyi m�s m�don is. A konyh�n dolgoz� testv�reink szolg�ltak fel�nk guly�slevessel, t�lt�tt k�poszt�val, f�nkkal, csod�latos h�sos t�lakkal �s persze meleg h�sleves �s - most el�sz�r - hideg gy�m�lcsleves is volt az asztalunkon. S ha m�r az �tkez�sn�l tartunk azt is meg kell jegyezni, hogy a nyert kal�ri�kat is le lehetett dolgozni a v�zben, vagy �ppen a r�plabda, vagy focip�ly�n. Az id�n is sor ker�lt az

Amerika-Kanada k�z�tti versenyekre. Bizony meg kellett l�tnunk, hogy most nem csup�n a doll�rjuk, hanem a foci �s r�plabda csapatuk is jobb az Amerikaiaknak. Sebaj, j�v�re h�tha mi nyer�nk! Ami azonban enn�l sokkal fontosabb a j�v� szempontj�b�l, hogy tov�bbra is im�dkozzunk egym�s�rt, �s ezut�n, ha lehet, m�g ink�bb pr�b�ljunk eleget tenni az ige k�r�s�nek: "SZERETETTEL SZOLG�LJATOK EGYM�SNAK!" ___�r�ll�


GY�LEKEZETI H�REK

Kegyelem Magyar Baptista Gy�lekezet, Cleveland
Lelkip�sztor: L�szl� Imre, Balla G�bor

Az Evang�liumi Iratmisszi� k�pvisel�i gy�lekezet�nkben

Bizony�ra minden olvas�nk k�nyvespolc�n ott tal�lhat� az Evang�liumi Iratmisszi� egyik vagy m�sik kiadv�nya, legyen az k�nyv, vagy a Vet�s �s Arat�s c�m� kedves, vonz� �js�g. A clevelandi Kegyelem Magyar Baptista Gy�lekezet j�nius k�zep�n szem�lyesen is tal�lkozhatott a kiad� k�pvisel�ivel. Igaz�b�l t�bb mint k�t �ve kezd�d�tt a t�rt�net, amikor S�nta J�zsef testv�r meg�rkezett feles�g�vel �s kisl�ny�val Amerik�ba, �s a Kegyelem Gy�lekezetben megszervezte az az�ta m�r k�zkedveltt� v�lt gy�lekezeti k�nyvt�rat. Sok k�nyvet kapott a gy�lekezet az "iratmisszi�t�l" �s j� volt �gy olvasni ezeket a k�nyveket, hogy nem kellett gyanakodva m�rlegelni, vajon nem csemp�sztek-e bele valamilyen t�vtan�t�st a kegyes sz�vegbe? Azt�n t�bb lev�lv�lt�s ut�n meg�rkeztek testv�reink a gy�lekezetbe. N�met vend�g�nk, Hans-Joachim Mellert testv�r a Mission f�r S�d-Ost Europa u.V. k�pvisel�je, aki remek�l besz�l angolul is, mert feles�ge amerikai. Magyar vend�g�nk pedig Sz�sz S�ndor testv�r, aki az Evang�liumi Iratmisszi� vezet�je. Mindkett�j�ket h�rom gyermekkel aj�nd�kozta meg az �r, Sz�sz testv�rnek pedig m�r egy unok�ja is van. R�szt vettek testv�reink a gy�lekezet p�nteki biblia�r�j�n, majd j�nius 14-�n, vas�rnap - ugyancsak a gy�lekezetben vet�tett-k�pes besz�mol�t tartottak sokr�t� misszi�i munk�jukr�l. Ez �ton is szeretn�nk - testv�reinkkel egy�tt - k�rni kedves olvas�inkat, hogy akiket a sz�ve arra ind�t, azok im�ds�ggal �s anyagiakkal is t�mogass�k az Evang�liumi Iratmisszi� munk�j�t, hiszen a nyugati testv�rek adom�nyai kell, hogy fedezz�k a kelet-eur�pai testv�reknek k�ld�tt k�nyvek egyre n�vekv� el��ll�t�si k�lts�geit, de a mintegy hetven�tezer p�ld�nyban megjelen� "Vet�s �s Arat�s" el��ll�t�si �r�t is. H�l�s a sz�v�nk a l�togat�s�rt �s az �lm�nyek�rt, testv�reink �let�re pedig Urunk gazdag �ld�s�t k�v�njuk. (L.I.)


DETROIT - First Hungarian Baptist Church -
Lelkip�sztor: Herjeczki A. G�za

25. �ves h�zass�gi �vfordul�

Ez �v j�nius�ban mi is meg�nnepelt�k az ap�k napj�t, amikor n�testv�reink az istentisztelet ut�n egy �zletes eb�ddel leptek meg benn�nket az imah�zunk eb�dl�j�ben.

Erre az alkalomra m�g egy m�sik meglepet�st is szervezt�nk, de miel�tt ez megt�rt�nt volna F�r B�la testv�r kapott egy n�h�ny percet, hogy ismertesse a meglepet�s ok�t.

F�r testv�r egy igeverset olvasott a Jeremi�s pr�f�ta k�nyv�nek �t�dik r�sz�b�l, a harmadik versnek az a. mondat�t "Uram! A te szemeid avagy nem a h�s�gre n�znek-�?"

Majd testv�r�nk �gy folytatta, ahogyan az 1973-ban t�rt�nt:

Egy ifj� teol�gus �s egy ifj� le�nyz� szerelme �gy v�gz�d�tt, hogy 1973. j�lius�ban a Wessel�nyi utcai imah�zban menyegz�i �nneps�gre gy�lt �ssze egy lelkip�sztor csal�d, akik az�ta m�r hozz�nk tartoznak. Az ifj� neve Herjeczki Andr�s G�za �s a le�nyz� neve Luk�cs �va.

Igen, Herjeczki G�za testv�r �s testv�rn� ebben az �vben 25 �ves h�zass�gi �vfordul�t �nnepeltek, pontosabban meg�nnepelt�k �ket, hisz �k nem is tudtak err�l a k�sz�l�d�s�nkr�l. "Uram! a te szemeid nem a h�s�gre n�znek-�?" - folytatta F�r testv�r, hisz a 25 �v m�r err�l besz�l.

A szolg�latot J�noshalm�n kezdt�k, majd a Toront�i gy�lekezet k�vetkezett, ahol h�t �s f�l �vet szolg�ltak a gy�lekezetben �s a mindannyiunk �ltal szeretett T�borban, majd V�c �s azt�n Detroit k�vetkeztek sorban.

Gyermekeket is adott nekik az �r - megsz�letett D�vid majd pedig �d�m. J�l eml�kszem a k�t kis, szinte feh�r haj� sz�ke kisfi�ra, akik a t�borban n�ttek fel. Teltek az �vek �s D�vid m�r a mesteri fokozat� diplom�j�t is megkapta az id�n (Master of Architecture), �d�m pedig a harmadik �v�t v�gezte a Nashville-ben l�v� Belmont egyetemen zene �s komputer szakon.

Mint ahogy mondtam, �k hozz�nk tartoznak �s a sz�v�nkh�z n�ttek.

�n, mondta F�r testv�r, 1980-ba ismertem meg Herjeczki testv�rt aki l�togat�ba j�tt sz�leihez Detroitba.

H�s�gr�l besz�l ez a 25 �v, �s hogy milyen lesz a k�vetkez� huszon�t, az �r tudja, de �traval�nak hadd k�v�njuk a 37. Zsolt�r 3, 4. �s 5. vers�t: "B�zz�l az �rban �s j�t cselekedj�l: e f�ld�n lakozz�l �s h�s�ggel �lj. Gy�ny�rk�dj�l az �rban �s megadja n�ked sz�ved k�r�seit. Hagyjad az �rra a te �tadat, �s b�zz�l benne, majd � teljes�ti."

Herjeczki testv�r �s testv�rn�, hadd k�v�njam a gy�lekezet�nk, �s az Evang�liumi h�rn�k olvas� t�bora nev�ben Isten�nk vezet�s�t �s �ld�s�t tov�bbi �letetekre. Tartsatok ki �mellette mindv�gig!

Igen, Uram! A te szemeid a h�s�gre n�znek. ___F�r B�la

Braz�liai ved�g. Ifj. D�zsi Imre braz�liai lelkip�sztor feles�g�vel egy�tt (Margit) 6 hetet Detroitban t�lt�tt - l�nyukn�l, aki 9 �vvel ezel�tt ide j�tt f�rjhez. A rokonokon k�v�l (Jakab B�lint�k, Konr�d Istv�n�k) a gy�lekezet�nket is gyakran f�lkerest�k.

J�nius 21-�n a k�z�s eb�d ut�n Herjeczki testv�r k�sz�nt�tte a D�zsi h�zasp�rt a vel�k l�v� l�nyukkal �s unok�jukkal egy�tt (No�mi �s D�vid). A k�sz�nt�s ut�n D�zsi testv�rt�l besz�mol�t k�rt�nk a braz�liai szolg�lat�r�l �s az ott �l� testv�rek �let�r�l.

A d�lut�ni istentiszteleten az ig�t is � hirdette Titus 2:11-14 alapj�n. Otthon portug�l nyelven hirdeti az ig�t, de igen j�l haszn�lja a magyar bibli�j�t �s a magyar nyelvet is. Itt tart�zkod�suk idej�n a "Lapozgassuk a Bibli�t" c�m� rovatunkban a sz�vess�ggel kapcsolatos ig�ket kellett megtal�lni. Jakab testv�rn� a D�zsi h�zasp�rral egy�tt az eg�sz Bibli�t �tolvasta, hogy megtal�lj�k a "Megesett bennem az �n sz�vem; fell�ngolt minden sz�nalmam." Persze, �k a portug�l nyelv� bibli�jukban kerestek valami hasonl�t. Sok�ig izgalomban tartotta �s nagyon meglapoztatta �ket ez az ige. De v�g�lis megtal�lt�k! Mivel m�sokt�l is hallottam, hogy ez a k�rd�s k�l�n�sen neh�z volt, itt is megjegyzem, hogy H�se�s 11:8-ban tal�lhat� ez a sz�p ige.

D�zsi testv�r�ket �s rajtuk kereszt�l a Braz�liai magyar testv�reinket is sok szeretettel k�sz�ntj�k.___ M�t�


Vad�sz J�nos misszion�rius levele Erd�lyb�l

"Eredj el az utakra �s a s�v�nyekhez �s k�nyszer�ts bej�nni mindenkit, hogy megteljek az �n h�zam." (Luk 14:23)

Hiszem, hogy a J� Istennek c�lja volt azzal, hogy elj�jjek a nagyv�rosb�l az utakra �s s�v�nyekre a falu sz�len lev� szeg�nyekhez. A J� Isten kegyelm�b�l az �bred�s szele kezd f�jni, �gy a sz�kelyf�ldi, mint a szil�gys�gi cig�nyok k�z�tt. Jelenleg a szil�gykrasznai gy�lekezetben �s annak k�rzet�llom�sain Horv�t - Kraszna - R�ton - Magyarkecel k�zs�gekben. Ezekben a gy�lekezetekben evang�liz�l�s volt a tavasszal, idej�vetelem el�tt, amelyeken t�bben d�nt�ttek, hogy az �r J�zus Krisztus k�vet�i lesznek. Az egyik feladatom volt ezek el�k�sz�t�se a bemer�t�sre, mivel jelenleg itt nincs lelkip�sztor.

R�tonban k�t havi el�k�sz�t�s ut�n az �r dics�s�g�re 27 magyarul besz�l� cig�ny �s 3 magyar k�rte bemer�t�s�t. A szil�gysomly�i rom�n baptista lelkip�sztor Ardelean Cornel tv. egyik k�rzeti gy�lekezet�ben a bemer�t� medence nem tartotta a vizet, �s �gy n�la is tizen v�rtak a bemer�t�sre. Ezeket �thozta hozz�nk �s �gy egy�tt v�gezt�k az igehirdet�s �s a bemer�t�s szolg�lat�t 1998. j�lius 26-�n R�tonban, szabadt�ri istentiszteleten. 40 szem�lyt mer�tett�nk be az �r dics�s�g�re �s a gy�lekezet �r�m�re.

Egy m�sik komoly feladat: munk�hoz juttatni a bemer�tetteket, akik dolgozn�nak, de nincs m�s munka, mint kap�lni, amib�l csal�dot fenntartani szinte lehetetlen. Azt se szeretn�nk, ha r�gi �letm�djukhoz t�rn�nek vissza. A legt�bbje szorgalmas v�lyogvet�. Mivel a k�zelben nincs t�glagy�r, el�g nagy az ig�ny a v�lyogt�gl�ra. A 40 napos es�z�s azonban sok t�gl�jukat t�nkre tett.

Hogy az �jonnan bemer�tett csal�dok dolgozni tudjanak, t�bb r�toni testv�rrel �sszefogtunk �s �p�t�nk egy fedett ter�letet (8x40 m). A megn�tt �s n�vekv� gy�lekezetnek (�jra h�szan v�rnak bemer�t�sre) t�bb helyre van sz�ks�ge. Egy r�sz�t ennek a fedett ter�letnek befalazzuk, de ide ablak, f�t�s kell a t�lire, erre m�r a sok munkan�lk�linek nincs p�nze, de hissz�k az �r ezt is kirendeli, �s az �sz be�llta el�tt ez az �p�let r�sz is k�sz lesz.

A szil�gykraszna gy�lekezet is bemer�t�sre k�sz�l - eddig 15-�n jelentkeztek - �s 1998. augusztus 30-�n, ha az �r �ltet, �jra bemer�t�s lesz.

T�bb helyr�l kaptunk levelet: Szab� Istv�n tv. Chicag�b�l, Banas Lajos tv., Ol�h Imre tv. �s a Santa Monicai gy�lekezet, Californi�b�l �rtak. Vannak, akik telefonon h�vtak. K�sz�nj�k a leveleket, s az el�bb �rottakat fogadj�k a kedves testv�rek v�lasznak. K�rj�k tov�bbra is a kedves testv�reket, im�dkozzanak �rt�nk, s ha lehet �rjanak. Testv�ri �dv�zlettel, az �r J�zus Krisztusban: ___H. Vad�sz J�nos


�NNEPELJ�K J�ZUST 2000

K�l�nleges, szokatlan �s sz�p ez a jelmondat, s a grafika, melynek angol v�ltozat�t elm�lt sz�munk utols� oldal�n �s tal�n m�s �js�gokban is l�thatt�k m�r olvas�im (Celebrate Jesus 2000). Ahogyan k�zeled�nk az ezredfordul�hoz, m�g gyakrabban tal�lkozunk majd vele.

Mit jelent, mire utal ez a grafika? Miel�tt erre r�t�rn�k, besz�molok arr�l a tal�lkoz�r�l, ahol err�l r�szletesen hallottam Dr. Larry Lewist�l, a Mission America egyik vezet�j�t�l.

A m�rciusi Palm Bay-i �vk�zi Gy�l�s�nk�n der�lt ki, hogy sem Ol�h Lajos eln�k, sem Kulcs�r S�ndor aleln�k testv�r nem tud elmenni egy �prilis v�gi tal�lkoz�ra, melyet a D�li Baptista Sz�vets�g a k�l�nb�z� nemzetis�gi gy�lekezetek vezet�i sz�m�ra rendez (Ethnic Presidents Meeting, North American Mission Board, Alpharetta, Georgia, April 23-25). A szerkeszt�nek r� kell �rni az ilyesmire - v�lekedtek. Mivel �vekkel ezel�tt r�szt vettem m�r egy ilyen tal�lkoz�n, s tudtam, hogy k�r�lbel�l mire sz�m�thatunk, elv�llaltam. Senki sem gondolta akkor, hogy ha nem is �r�nk r�, azon a napon m�gis tal�lkozni fogunk, szinte mindannyian - Ol�h Lajos testv�r temet�se napja volt ez. Egy napos k�s�ssel, de r�szt vettem a konferenci�n - f�j� sz�vvel helyettes�tve elk�lt�z�tt eln�k�nket.

Tal�n nem mindenki tudja, hogy a D�li Baptista Sz�vets�g nagy �talakul�son ment �t a k�zelm�ltban (1997 nyar�n). A struktur�lis rendez�s sor�n a j�l ismert Home Mission Board megsz�nt, �s m�sik k�t szakter�letet is mag�ba foglalva megsz�letett a "North American Mission Board" (NAMB). Embl�m�ja egy kereszt, mely f�lfel�, vagyis �szak fel� mutat; a h�tt�rben pedig a f�ldgoly�t �br�zol� egyszer� k�r. Els� eln�ke Dr. Robert "Bob" Reccord lett. Mi, Amerik�ban m�k�d� nyelvi gy�lekezetek lelkip�sztorai - amennyiben gy�lekezet�nk a D�li Sz�vets�ghez is tartozik, ezzel az �j misszi�s t�rsas�ggal lehet�nk kapcsolatban. "Belmisszion�riusokna" tekintenek benn�nket, mint ahogy azok is vagyunk. (Vagy, otthoni szemmel: k�lmisszion�riusok.)

A NAMB �j helyre k�lt�z�tt: Atlanta egy k�lv�ros�ban, sz�p helyen, impoz�ns, �j �p�letkomplexumba. A f��p�let t�rsalg� csarnok�nak egy r�sz�t l�thatjuk a mell�kelt f�nyk�pen. Aki a kerek helyis�g k�zep�re �ll a fal egyik r�sz�n egy f�ny-keresztet l�t, m�g�tte az �r J�zus szavait: "Az aratni val� sok, de a munk�s kev�s. K�rj�tek az�rt az arat�snak Ur�t, hogy k�ldj�n munk�sokat az � arat�s�ba." (Mt 9:37-38) Ha valaki - k�z�pen �llva - hangosan elolvassa ezt az igeverset, saj�t szavait t�bbsz�r�sen f�ler�s�dve hallja viszont. Pontosabban J�zus szavait. S tal�n �zsai�s ig�i is esz�be jutnak, s �gy v�laszol a Misszi� Ur�nak: "�mhol vagyok �n, k�ldj el engemet."

Hossz� lenne, ha az elhangzott el�ad�sok mindegyik�b�l valamit is megeml�ten�k. Ink�bb - v�logatva - n�h�ny adatot �s gondolatot a D�li Baptista Sz�vets�g etnikus �sszet�tel�r�l, s v�g�l egy el�ad�sr�l r�szletesebben, a Celebrate Jesus 2000-r�l.

Egy-egy vas�rnap 110 k�l�nb�z� nyelven sz�lal meg az evang�lium a gy�lekezeteikben (amerikaszerte). A magyar csak egy a sok k�z�tt. Mi a legkisebbek k�z� tartozunk. A k�vetkez� gy�lekezeti statisztikai adatokat hallottam. H�ny gy�lekezet tartozik egy-egy nyelvi csoporthoz az USA-ban �s Kanad�ban? 712 Indi�n, 600 Koreai, 210 K�nai, 150 Filippino, 135 Vietnami, 135 Laotien, 70 Orosz, 40 Ukr�n nyelvi gy�lekezet, melyek nagyobb r�sze saj�t anyanyelv�t haszn�lja az istentiszteleteken.

Egy�bk�nt �sszesen 1996-ban 46,574 gy�lekezet tartozott a SBC-hez. Ezek 90%-a kevesebb mint 200 tag�.

Sokan azt hiszik, hogy Amerika "kereszty�n orsz�g." M�r r�gen nem az. Ezt az adatot eddig m�g nem hallottam: 1900-ban t�zezer amerikaira 27 templom jutott, 1950-ben m�r csak 17, 1996-ban pedig csak 11 templom jutott t�zezer amerikaira. Elkeser�t�.

A Misszi� Parancs teljes�t�s�re �get�en sz�ks�g van. Ennek f�lismer�s�b�l fakadnak az �jabb �s �jabb misszi�s programok, melyek k�z�tt k�l�n�s helyet foglal el az "�nnepelj�k J�zust 2000." (Folytatjuk). ___Herjeczki A. G�za

a lap elej�re


Olvassa el a t�bbi cikket is a lap "pap�r" v�ltozat�ban. T�bbek k�z�tt ezeket:

M�trai Mih�lyn�: J�ZUS IM�DKOZOTT �RT�NK
Balk Margit: "V�NS�GETEKIG IS �N VAGYOK AZ..."
TISZTS�GVISEL�K N�VSORA az 1998-99-es �VBEN
Kat�cz S�ra: MEDIT�CI� (Ir�nymutat� kereszty�n kapcsolatok �p�t�s�hez)

Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3