Evang�liumi H�rn�k - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

1998. OKT�BER.  

Rev. A. Barton Brown:

�R�KK�VAL� KARJAI TARTANAK

M�zes m�r �reg ember volt, amikor ezt mondta: "Hajl�kod az �r�k Isten, �R�KK�VAL� KARJAI TARTANAK." (5 M�zes 33: 27)

�lete folyam�n sok neh�zs�ggel �s k�zdelemmel n�zett szembe. K�l�n�sen ami�ta Isten r�b�zta n�pe Egyiptomb�l val� kiszabad�t�s�t. Probl�m�ja volt n�p�vel, az egyiptomiakkal, �s sok mindennel. Gyakran borult az �r el�, MERT M�SHOZ NEM MEHETETT seg�ts�g�rt. S minden alkalommal �t�lte, amit a zsolt�r�r� k�s�bb �gy fogalmazott meg: "Isten a mi oltalmunk �s er�ss�g�nk, mindig biztos seg�ts�g a nyomor�s�gban." (Zsolt�rok 46:2)

Ha �gy a zsolt�r�r�, mint M�zes szavai igazak, akkor sz�munkra is van biztat�s �s rem�ny, b�rmily neh�zs�gek k�z� ker�ln�nk is. Tov�bb�, ha igazak e szavak, akkor b�tran n�zhet�nk szembe a j�v�vel, mert tudjuk, hogy Isten mindig vel�nk van.

DE HOGYAN N�ZZ�NK SZEMBE AZ �LETTEL?

(1) - NEM F�LVE A KUDARCOKT�L. Tudom, hogy �vatosnak kell lenn�nk. De nem b�tortalannak.

Mondok egy p�ld�t: Kilenc �ves koromban meg akartam tanulni g�rkorcsoly�zni. Elmentem a korcsolyap�ly�ra, felvettem a korcsoly�mat �s elindultam. Igen �m, de hamarosan elestem. Mire valahogy f�lt�p�szkodtam �s �jra elindultam. Azt�n �jra meg �jra elter�ltem. De mindig fel�lltam �s tov�bb korcsoly�ztam. Mire lej�rt az id�m, m�r eg�sz j�l haladtam. De mi lett volna, ha az els� KUDARC UT�N FELADTAM VOLNA A HARCOT? Sohasem tanultam volna meg g�rkorcsoly�zni.

Mindannyian retteg�nk az eles�st�l. Att�l tartunk, hogy nevets�g t�rgy�v� v�lunk vagy megs�r�l�nk. De el�bb-ut�bb �szrevessz�k, hogy t�lzott �vatoss�ggal �s f�lreh�z�d�ssal meg semmire sem jutunk. S�t, sok j� eredm�nyt elmulasztunk. A kulcs abban rejlik, hogy ker�lj�k a T�LZ�SOKAT. �vatoss�gra mindig sz�ks�g�nk van; meg kiegyens�lyozotts�gra is. De f�lreh�z�d�sra nem. Elv�gre az �tlag ember legt�bbet tapasztalatai �ltal fejl�dik �s tanul. S a KUDARCOK, es�sek, �s akad�lyok j� tan�t�k.

AZONK�V�L, HA NEM F�L�NK A KUDARCOKT�L, akkor azt is megtapasztaljuk, hogy "ISTEN ... �R�KK�VAL� KARJAI (MINKET IS FENN)TARTANAK."

(2) - FELISMERVE GYENGES�GEINKET.

Gondolkozzunk re�lisan. Kudarcaink �s fejl�d�seink k�zepette figyelj�k meg, hogy mihez van adotts�gunk �s mihez nincs. Haszn�ljuk fel ezt az ismeretet arra, hogy t�bb�-kev�sb� re�lis terveket sz�j�nk. Tehets�g�nk felismer�se alapj�n olykor nagy dolgokat is tervezhet�nk �s v�grehajthatunk. Meg egyre t�bbet tehet�nk Urunk�rt �s az elveszettek�rt.

Isten nem v�rja el senkit�l, hogy egyb�l nagy dolgokhoz fogjon. M�zest is el�bb felk�sz�tette feladat�ra. S ugyanezt teszi minden gyermek�vel. De l�p�senk�nt nyugodtan haladhatunk el�re, m�gha neh�z is az �t, mert � "MINDIG BIZTOS SEG�TS�G A NYOMOR�S�GBAN."

(3) - V�G�L NYITOTT SZEMMEL IS N�ZZ�NK SZEMBE AZ �LETTEL. KUTASSUK KI �S FEDEZZ�K FEL A "NYITOTT KAPUKAT," ILL. AZ ADOTT LEHET�S�GEKET.

Valaki azt mondta: "Ha Isten bez�r egy kaput el�tt�nk, akkor mindig egy jobbat nyit meg nek�nk." Ezt m�r val�sz�n�leg mindannyian megtapasztaltuk. Hisz mindannyiunk �let�ben el�fordult m�r, hogy egy �ll�st elvesztett�nk, vagy egy vonatot lek�st�nk �s ut�lag r�j�tt�nk, hogy valamilyen el�ny�nk sz�rmazott bel�le. Fontos, hogy a z�rt ajt�k k�vetkezt�ben ne ess�nk k�ts�gbe. Hely�be higgy�k el, hogy azok is valamilyen pozit�v lehet�s�get rejtegetnek! "ISTEN �R�KK�VAL� KARJAI TARTANAK!" S -- az esetleges csal�d�sok �s eles�sek k�zben is-- figyelj�nk a jelekre; az un. "z�ld l�mp�kra," melyek azzal biztatnak, hogy abba az ir�nyba nyugodtan haladhatunk.

ISTEN GYERMEKEINEK VAN �LDOTT J�V�JE. NEM KELL F�LNI�K A KUDARCOKT�L; B�TRAN SZEMBEN�ZHETNEK GYENGES�GEIKKEL; S NYITOTT SZEMMEL J�RHATJ�K AZ �LET �TJ�T.

Ez�rt, ha Isten gyermeke vagy Kedves Testv�rem: akkor te is megteheted ezeket, mert b�zhatsz abban, hogy neked is "HAJL�KOD AZ �R�K ISTEN, (�s) �R�KK�VAL� KARJAI (t�ged is) TARTANAK." S�T EGYRE HASZNOSABB� �S �LDOTTABB� TESZIK �LETEDET.

Rev. Barton A. Brown a Palm Bay, Floridai gy�lekezet�nk lelkip�sztora.
Igehirdet�s�t M�train� ford�totta.

a lap elej�re


.

A Detroiti Ifj�s�gi Tal�lkoz� - id�pontja okt�ber 10-11. Erre az alkalomra is szeretettel v�rjuk gy�lekezeteink ifj�s�g�t. Felvil�gos�t�s�rt h�vj�k a lelkip�sztort (313)382-3735. KATTINTS T�RK�P�RT


 
Babits Mih�ly:
 
PSYCHOANALYSIS CHRISTIANA
 
Mint a b�kos szentek �llnak a f�lk�ben
k�v�lr�l a szemnek kifaragva sz�pen,
de befel�, hol a falnak fordul h�tok,
csak darabos szikla s durva t�r�s t�tog:
ilyen szentek vagyunk mi!
 
Micsoda �s szirtb�l v�gt�k ki lelk�nket,
hogy b�s darabjai m�g �rdesen cs�ngnek,
�rdesen, szennyesen s f�lig sz�letetlen,
hova nem s�t a nap, hova nem f�r a szem?
Krisztus Urunk, seg�ts meg!
 
Hallottunk �jtat�s, r�gi farag�kat,
kik mindent egyforma t�relemmel r�ttak,
nem t�r�dve, ki mit l�t bel�le, s mit nem:
tudva, hogy mindent l�t gazd�juk, az Isten.
B�r ilyenek lenn�nk mi!
 
Ugyis csak az �r l�t mindenki szem�vel,
s ha mit tenmagadb�l sz�gyenkezve n�zel,
tudd meg, lelkem, s borzadj, mert szemeden �ltal
az Isten is n�zi, az Isten is l�tja!
Krisztus Urunk, seg�ts meg!
 
�h jaj, hova b�jhatsz, te magadnak-r�me,
amikor magad vagy az It�l� k�me?!
Strucc-m�d f�r a percek vak f�venye al�
balga fej�nk, -- s �gy �r a f�lig-k�sz Hal�l,
s akkor miv� lesz�nk mi?
 
Gy�natlan �s vakon, az �vek szenny�vel
l�knek egy szem�tre a hib�s cser�ppel,
melynek nincs cs�rg�je, s �ze mind�r�kre
elrontva, mosatlan hull vissza a r�gbe.
Krisztus Urunk, seg�ts meg!
 
Ki farag valaha benn�nket eg�szre,
ha nincs kem�ny v�s�nk, hogy magunkat v�sne,
ha nincs kalap�csunk, sz�ntelen�l d�l�,
legf�j�bb m�ly�nkbe belef�r� f�r�?
Szenved�sre lett�nk mi.
 
Szenvedni annyi, mint diadalt aratni:
�h h�ny �les vasnak kell rajtunk faragni,
m�g m�lt�k nem lesz�nk, hogy az �g Kir�lya
be�ll�tson majdan szobros csarnok�ba.
Krisztus Urunk, seg�ts meg!

A SZERKESZT� ROVATA

A reform�ci� �vfordul�j�n Luther M�rton egy r�vid im�ds�g�t k�z�lj�k angolul �s Babits Mih�ly egyik legszebb vers�t. �gy gondolom, hogy k�t lelkip�sztorunk �r�smagyar�zata is alkalmas reform�ci�s �zeneteket k�n�l kedves olvas�inknak (Mert szikl�ra �p�lt... �s Hitm�r�).

A kolor�d�i t�boroz�s olyan j�l siker�lt, hogy a fiatalok azt �g�rt�k, hogy egy �vig rendszeresen k�ldenek besz�mol�kat r�la. V�rjuk.

A 23. Zsolt�r magyar�zata ut�n Plyler testv�rn� buzd�t�s�t megfogadva k�rem olvas�inkat, ha valakinek van a 23. Zsolt�rral kapcsolatban k�z�lhet� verse, k�ldje el nekem.

Hadd h�vjam fel figyelm�ket F�redi Kamilla misszion�rius angol nyelven �rt �n�let�r�s�ra, melyb�l ez�ttal a 2. r�szt k�z�lj�k. Kamilla egy�bk�nt Clevelandban �l, a Beth�nia Gy�lekezet tagja. K�sz�l az �jabb szolg�latra - v�rja, hogy az �r ajt�t nyisson neki egy k�lmisszi�s megb�zat�sra.

V�rom n�h�ny olvas�nk jelz�s�t a lap post�z�s�val, meg�rkez�s�vel kapcsolatos tapasztalatokr�l. S v�g�l: ugye megk�ldte el�fizet�s�t id�ben? Ha lemarad�sa volna, k�rj�k rendezze miel�bb. Szeretettel k�sz�nti olvas�it: a szerkeszt�.


�nnepelj�k J�zust 2000

Ahogy k�zeled�nk az ezredfordul�hoz, egyre t�bbet gondolunk arra, hogy a kegyelmi id� el�bb-ut�bb lej�r, az �r J�zus visszaj�vetele k�zel van. Nyilv�n a kerek sz�mok var�zsa ez. Ha azt eredm�nyezi, hogy jobban k�sz�l�nk visszaj�vetel�re, hasznos. Lesznek azonban sz�p sz�mmal olyanok, akiket hiszt�rikus, sz�ls�s�ges megnyilv�nul�sokhoz vezet ez a v�rakoz�s, s ez m�r k�ros �s igeellenes lehet. V�rhat�an megszaporodik a vil�g-v�g�t-v�r� szekt�k sz�ma �s hat�sa is.

Ebben az ezredfordul�ra f�kuszol� vil�gban k�l�nleges helye van egy �vek �ta tart� evang�liz�ci�s mozgalomnak, melynek a jelszava: Celebrate Jesus 2000. Mi�rt k�l�nleges ez a mozgalom? N�h�ny �ltalam fontosnak tartott von�sa:

H�tt�r inform�ci�

Az 1974-es, Billy Graham �ltal �sszh�vott Nemzetk�zi Lousanne-i Vil�gmisszi�s Konferencia hat�s�ra t�bb olyan evang�liumi kezdem�nyez�s indult �tj�ra, amelynek hat�sa maradand�. A Mission America nev� szervezet is oda vezeti vissza gy�kereit. E felekezetk�zi szervezet tiszteletbeli eln�kei: Dr. Billy Graham, Dr. Bill Bright �s Dr. John Perkins, eln�ke Dr. Paul A. Cedar. De e mindenki �ltal ismert "nagy" nevek mellett tov�bbi 300 kereszty�n vezet� is r�szt vesz a szervezet munk�j�ban.

1995-ben, amikor egy orsz�gos m�ret� evang�liz�ci�s kamp�ny megform�l�s�n dolgoztak, saj�tjuknak fogadt�k a D�li Baptista Sz�vets�g akkor m�r egy �ve l�tez� Celebrate Jesus 2000 c�m� misszi�s programj�t, vezet�j�vel, az egykori Home Mission Board eln�kkel, Dr. Larry Lewissal egy�tt.
Tov�bbi inform�ci��rt keresse f�l ezt a c�met:

http://www.missionamerica.org/

Az �nnepelj�k J�zust 2000 c�lja

A misszi� parancs teljes�t�se, melynek sor�n az orsz�gban mindenki�rt im�dkoznak �s eljuttatj�k az evang�liumot kiv�tel n�lk�l mindenkihez, miel�tt lej�rna ez az �vezred.

Nagyon fontosnak tartom, hogy nem csak az evang�liumi �zenet valamilyen form�ban t�rt�n� "�tad�sa" a c�l, hanem az is, hogy ennek sor�n im�dkozzanak a h�v�k azok�rt, akik fel� a megb�zat�suk sz�l!

Azt is megnyugv�ssal hallottam, hogy a vezet�k nem �ltatj�k magukat azzal, hogy mindenki meg fog t�rni. Abban viszont hat�rozottan hisznek, hogy az �sszehangolt orsz�gos evang�liz�ci�s er�fesz�t�s eredm�nyek�nt nagyon sokan meg fogj�k ismerni J�zus Krisztust �s megt�rnek.

Megval�s�that�-e a tervezett program?

Kiv�l� c�lkit�z�s, de vajon megval�s�that�-e? Larry Lewis elmondta, hogy a posta naponta el tud �rni minden csal�dot, amelyiknek posta c�me van. Ehhez az evang�liz�ci�hoz pedig m�ris sokkal t�bben csatlakoztak, mint amennyi alkalmazottja a post�nak van.

Az eg�sz orsz�gra kiterjed� feladatot egyed�l egyik egyh�z sem lenne k�pes megoldani. Ha viszont az �jj�sz�letett kereszty�nek �sszefognak, er�iket, lehet�s�geiket optim�lisan hasznos�tj�k, f�lhaszn�lva a mai technika lehet�s�geit is - okunk van a rem�nys�gre.

A c�l el�r�se �rdek�ben l�trehoztak egy komputeriz�lt c�mt�rat, melynek seg�ts�g�vel a misszi�ban r�sztvev� gy�lekezetek egy egy ter�letet elv�llalhatnak. Ez a m�dszer lehet�v� teszi, hogy val�ban mindenkit - n�v �s c�m szerint - el�rhess�nk az evang�liummal.

Mi�rt �ppen "�nnepelj�k" J�zust?

Magyar f�l�nknek lehet, hogy idegennek t�nik az �nnepelj�k sz�. B�r, ha meggondoljuk, mi adhat nagyobb okot az �nnepl�sre, mint a Megv�lt�nk sz�let�snapja, a k�tezredik? Egym�st felk�sz�ntj�k, kisebb �nnep egy-egy csal�di sz�let�snap. �r�m�t igyeksz�nk szerezni egym�snak. Mivel okozhatn�nk nagyobb �r�m�t J�zus Krisztusnak, ha nem azzal, hogy engedelmesked�nk parancsolatainak, s azok k�z�tt is ez�ttal a nagy misszi� parancsnak? �nnepelj�k h�t a Vil�g Megv�lt�j�t parancsolata bet�lt�s�vel!

A k�zv�lem�nykutat�sok idej�t �lj�k mostan�ban. A c�mre egy m�sik magyar v�ltozat ez lehetne: Hirdess�k J�zust 2000. Olvas�ink melyiket szeretn�k jobban? �nnepelj�k? Hirdess�k? Akit �rdekel, fejezze ki v�lem�ny�t a szerkeszt�nek. (Posta - 32 cent, telefon - 1 perc �ra, E-mail - ingyenes.)

�j m�dszer, r�gi megb�z�s

Ha a m�dszer �j is, a feladat, a megb�zat�s a r�gi: "Elmenv�n az�rt, tegyetek tan�tv�nyokk� minden n�peket, megkeresztelv�n �ket az Aty�nak, a Fi�nak �s a Szentl�leknek nev�ben..." (Mt 28:19) A Megv�lt� parancsa mindenkinek sz�l. M�g nek�nk, magyar baptist�knak is. Az Amerik�ban �l� etnikus (nyelvi) egyh�zak, sz�vets�gek, gy�lekezetek k�z�l is sokan bekapcsol�dnak ebbe a programba. Vajon mi, itt �l� �s szolg�l� magyar h�v�k �l�nk-e azzal a lehet�s�ggel, amit a Celebrate Jesus 2000 k�n�l?

�vk�zi gy�l�s�nk�n, majd - ha az id� miatt eg�szen r�viden is - a k�zgy�l�sen is f�lvetettem a programba val� bekapcsol�d�sunk gondolat�t. Vezet�ink t�mogatt�k. Ha �gy van �s gy�lekezeteink is j�nak l�tj�k, r�szt k�r�nk bel�le mi is. Hogy milyen r�szt, az m�r egy k�vetkez� gondolatsort k�v�n. Addig is: �nnepelj�k, hirdess�k, szeress�k �t!

____Herjeczki A. G�za


F�nyk�pes besz�mol� a fiatalok kolor�d�i t�boroz�s�r�l


L�szl� Imre:

Mert szikl�ra �p�lt…

Bizony�ra mindannyiunknak van egy vagy k�t olyan bar�tja, ismer�se, netal�n hozz�tartoz�ja, aki miatt nagyon f�j a sz�ve. Elindult egyszer ez a bar�t vagy ismer�s az �r �tj�n �s �gy n�zett ki, hogy minden rendben lesz. Elfogadta az �r J�zust szem�lyes megv�lt�j�nak, tal�n be is mer�tkezett, sz�pen kezdett szolg�lni a gy�lekezetben, �s m�g gy�m�lcs�ket is mutatott az �lete. Azt�n t�rt�nt valami, tal�n k�zbel�pett egy ember, egy megr�z� esem�ny, net�n egy rosszul siker�lt h�zass�g, �s az illet� elt�nt a s�llyeszt�ben. Ha megpr�b�lsz neki besz�lni J�zus Krisztusr�l, eml�keztetni akarod r�gebbi �let�re, akkor legjobb esetben egy keserny�s mosoly, egy legyint�s a v�lasz – ha ugyan nem valami durva visszautas�t�s. Ilyenkor azt�n a sajn�lat, a szomor�s�g mell� f�lelem is ker�l a sz�v�nkbe: Uram, vajon van–e valami biztos�t�k arra n�zve, hogy egy h�nap, egy �v, vagy t�z �v m�lva �n m�g a te utadon fogok j�rni hitben, kitart�ssal? �s mivel ilyen esetek sajnos el�fordulnak m�g eg�szen �l� gy�lekezetekben is, ez�rt azut�n elbizonytalanodunk, mert kider�l, hogy olykor–olykor a tiszta evang�liumi k�z�ss�gek, a meleg f�szket ad�, �s a megv�lt�s val�s�g�ra �p�l� gy�lekezetek sem adnak t�k�letes biztos�t�kot. H�t nincs semmi megnyugtat� megold�s, nincs valami teljes biztons�got ad� �g�rete Isten�nknek? – jajdul fel a sz�v�nk.

�r�mmel �s nagy bels� b�kess�ggel jelenthetj�k kedves olvas�inknak, hogy van ilyen biztons�got ad�, �s emellett al�zatra int� �zenete Istennek. Luk�cs evang�lium�nak 6. r�sz�ben, a 47–49. versekben J�zus Krisztus tan�t benn�nket k�t �p�tkez� emberr�l, akik k�z�l az egyik a gyorsabb, a k�nyelmesebb �s tal�n olcs�bb utat v�lasztotta. Azt mondta, hogy "l�m, milyen sz�p, sima ez a f�v�ny, ez a homokos ter�let, ezt Isten is arra teremtette, hogy h�zat �p�tsek rajta. "Nem is bajl�dott sokat, hamar felh�zta a falakat, s onnant�l kezdve a tulajdonos �ntelt, tal�n kiss� sz�nakoz� mosoly�val figyelte a szomsz�dja k�szk�d�s�t, aki j� m�ly �rkot �sott, �s csak akkor hagyta abba verejt�kes munk�j�t, amikor �s�ja nagyot csend�lt, mert szikl�ba �tk�z�tt. Azt�n v�gre elk�sz�lt a m�sik h�z is… H�t �rdemes volt? - k�rdezhette a m�sik h�z �p�t�je. T�bb munka, t�bb verejt�k, �s r�ad�sul �gy n�z ki, hogy kidobott p�nz, mert az alap beker�lt a f�ld al�, oda, ahol nem l�tja senki. Azt�n egy nap beborult az �g, �s tombolni kezdett a vihar… J�, j�, - mondhatja most erre b�rki, - mi is ismerj�k a t�rt�netet. De legal�bb k�t gyakorlati k�rd�s�nk lenne. Az egyik ez: mi�rt kell nagy f�rads�ggal m�lyre �sni, - a m�sik az, hogy hogyan kell ezt megtenni?

A "mi�rt" k�rd�sre k�t v�laszt adhatunk. El�sz�r is, nem az�rt kell m�lyre �sni, mert Isten gy�t�rni akar benn�nket, esetleg gy�ny�rk�dik k�szk�d�s�nkben, vagy �ppens�ggel munk�t akar nek�nk adni. Hanem az�rt, mert ami�rt igaz�n nem dolgozott meg az ember, azt �rt�kelni sem tudja. Egyik rokonunkat �vek �ta arra szeretn�nk r�besz�lni, hogy adja m�r el a h�zik�j�t, �reg is, beteges is, k�lt�zz�n oda egyik gyermek�hez, hiszen sz�vesen �s �r�mmel fogadn�k. Azt�n elhangzik a v�lasz: fiam, ezt a h�zat �n a k�t kezemmel raktam �ssze, nem tudom itt hagyni. Igen, ami�rt megk�zd�tt�nk, azt tudjuk igaz�n �rt�kelni. Jaj, de b�lcsek voltak a r�gi mese�r�k, akik le�rt�k, hogy a kir�lyfinak h�t, tizenn�gy vagy huszonegy fej� s�rk�nyokkal kellett megk�zdeni�k, miel�tt elnyert�k a sz�ps�ges kir�lykisasszony kez�t. De vajon az a mai "kir�lyfi," aki minden k�zdelem n�lk�l elnyeri a "kir�lykisasszonyt," az vajon tudja–e �t �rt�kelni? A k�nnyen szerzett p�nzt k�nnyen is sz�rja el az elk�nyeztetett gyermek, de a k�szk�dve megkeresett garaska az bizony dupl�n �rt�kes. Isten azt akarja, hogy m�lyre �ssunk, - mert ut�na azt�n nagyon fogjuk �rt�kelni azt a kincset, amit ott tal�ltunk, �s nagyon biztons�gos lesz az a lelki h�z, amely ilyen m�ly alapokkal b�r. Ne el�gedj�nk meg teh�t az egyszer�, olcs� �s k�nny� megold�sokkal. Ha nem �rtesz meg valamit Isten�nk ig�j�b�l, ne legyints, hogy "majd odafent mindent meg�rt�nk," ne szenteskedd el a dolgot egy ige id�z�s�vel, hogy mondjuk "a titkok az �r�i, a kijelentett dolgok pedig a mi�nk…" K�rdezd meg Uradat, hogy val�ban elrejtett titokk�nt akarja–e fenntartani illetve visszatartani azt a k�rd�st, vagy csak a lustas�god ellen akar harcot ind�tani azzal, hogy t�ged hosszabb kutat�sra, elm�ly�lt im�ds�gra, net�n k�ny�rg�sre �s b�jt�l�sre k�sztet? Megl�tod majd, hogy milyen �rt�kes lesz a v�lasz, milyen boldog leszel a megold�ssal, milyen sz�p lesz az a "kir�lykisasszony," ami �gy lett a ti�d, hogy legy�zted a lustas�g, a kicsinyhit�s�g vagy a t�relmetlens�g sokfej� s�rk�nyait. A m�sik v�lasz viszont �gy hangozhat: az�rt kell m�lyre �snod, mert Isten, aki mindent l�t el�re, tudja, hogy hamarosan j�nni fog a rettenetes vihar. �s Urunk azt akarja, hogy ne omolj �ssze, hanem mindv�gig meg�llj a hitben!

A "hogyan" k�rd�sre is pontos v�laszt ad Isten ig�je. Egyr�szt kicsinek t�n� dolgokat k�r �s v�r t�l�nk – a gyakorlatban. Figyelj�k csak meg a felt�teleket: "Aki hozz�m j�n, �s hallgatja az �n besz�deimet..." Az�rt megyek �n vajon Isten h�z�ba, hogy az � besz�d�t hallgassam? Vagy esetleg egyfajta "kereszty�n klub" sz�momra az �r h�za? F�leg itt, Amerik�ban, a "n�pek koh�j�ban" j� tartozni valahova. H�t ennyi? Ez�rt megyek a gy�lekezetbe? Vagy val�ban az�rt megyek oda, mert J�zus Krisztus szavait hallom? Fel tudod–e fedezni J�zus tan�t�s�t a legegyszer�bb szolg�latban? Vagy tele vagy b�r�lattal? Ha valaki rosszabbul pr�dik�l, mint Dr. Graham, Dr. James Dobson vagy Dr. David Jeremiah, esetleg Cohn vagy Ol�h Liviu, akkor azt m�r fanyalogva fogadom? Itt Amerik�ban a nagyv�rosokban minden utc�ban van egy–k�t templom, vagy baptista imah�z, s ha tudsz angolul, akkor "legfeljebb �tmegyek egy angol churchbe" - mondhatod. A h�s�g, az al�zatos odafigyel�s Isten besz�d�re – b�rmilyen egyszer� testv�r mondja is azt – az egyik legfontosabb alapfelt�tele a szikla-keres�snek, a m�lyre �s�snak.

Meg ne csaljon benn�nket a s�t�n. A biztos alap nem egyszer�en csak az �rott ige, hanem a te viszonyod az ig�hez. Pontosabban is fogalmazhatunk: az alap nem csup�n egy szem�ly – J�zus Krisztus, hanem az �n viszonyom ehhez a szem�lyhez. J�zus Krisztus meghalt a kereszten – de ett�l a t�nyt�l �n m�g elk�rhozhatom. De ha elfogadom ezt a v�lts�g hal�lt a saj�t �letemre, �s Krisztus uralma al� hajtom a fejem, akkor sz�momra m�r van �dv�ss�g. Hit�nk biztos pecs�tje, garanci�ja teh�t nem egy tan – mondjuk: a baptizmus – hanem egy szem�ly: a Szenth�roms�g Egy �r�k Isten. Az ismeret, vagy az �rzelmek, mint p�ld�ul az �r�m, a bels� b�ke �s megnyugv�s – nos, ezek nagyon fontos t�nyez�k, de csak k�s�r� jelens�gei a m�lyben rejt�z� kapcsolatnak. M�s sz�val: hit�nk alapja nem egyszer�en csak egy m�ly ismeret err�l a h�rom szem�ly� Istenr�l, hanem a hozz� val� viszony: egy �l�, �s minden nap megtapasztalt kapcsolat az Aty�val - aki teremtett, a Fi�val - aki megv�ltott, �s a Szentl�lekkel, aki vezet �s megtart – mind�r�kk�!

Van azonban m�g valami, amit sok helyen agyonhallgatnak, vagy csak olyan �vatosan besz�lnek r�la, hogy az m�r egyen�rt�k� egy elhallgat�ssal. A szikla megtal�l�s�nak, a m�lyre hatol�snak van egy f�lelmetes felt�tele, �s nagyszer� lehet�s�ge, - mondhatn�m, az egyetlen, de biztos lehet�s�ge. Kiz�r�lag egy szem�ly seg�ts�g�vel lehet azt megtenni. Az Isten m�lys�gei kikutathatatlanok, hiszen � v�gtelen. De azt is mondja P�l apostol, hogy Isten Szentlelke mindent megvizsg�l �s mindent kikutat, m�g az Istennek m�lys�geit is. A Szentl�lek �lland� jelenl�te, n�vekv� uralma az �let�nkben - ez az a titok, ami nem a karizmatikusok�, nem a p�nk�sdist�k�, m�g csak nem is a baptist�k� – hanem a n�vekv�, �l� h�v� �let n�lk�l�zhetetlen felt�tele, �s megtartat�sunk biztos z�loga. Amikor el�veszed Isten ig�j�t, k�ny�r�gve k�rd �s tudatosan fogadd is el Isten Szentlelk�nek vezet�s�t, szemnyitogat� munk�j�t. Ne mondd soha azt, hogy "�, �n m�r �jj�sz�lettem, bennem van, ez el�g." Az �r J�zus azt mondja, hogy aki k�r, az kap, �s aki Szentlelket k�r, annak ad az Atya. Figyelj�k meg j�l, itt m�r "a ti aty�tok"–r�l besz�l J�zus, teh�t olyanokhoz sz�l, akik fiakk� lettek, �tmentek az �jj�sz�let�s f�rd�j�n. Pr�b�ld ki, dr�ga testv�rem �s tapasztalni fogod a nagyszer�s�g�t. K�rd, hogy seg�tsen a meg�g�rt vigasztal�, a J�zus Krisztus �ltal elk�ld�tt Szentl�lek abban, hogy m�lyre hatolj, egyre m�lyebbre bocs�sd gy�kereidet Isten ig�j�be, - azaz mag�ba Istenbe! �s ha belegy�kerezel nagyon m�lyen, ha k�szikl�ra �p�ted a h�zad, akkor j�hetnek az �let viharai, �s j�het a legnagyobb vihar is, - a test hal�la. Akkor m�r sem magass�g, sem m�lys�g, sem a jelen, sem a j�v� nem szak�that el minket Istennek szerelm�t�l, amely van a mi Urunk J�zus Krisztusban.

a lap elej�re


Nov�k J�zsef:

HITM�R� (1J�nos 2:4-11)

Melyik gyerek nem pr�b�lkozott m�g azzal, hogy betegs�get sz�nlelve ker�lje az iskol�t? Amikor a h�zifeladatr�l "megfelejtkezt�nk", vagy �rezt�k, hogy rajtunk a sor, holnap biztosan minket h�v ki a tan�rb�csi felelni, ilyenkor bizony k�nnyen fell�pnek azok a has- �s fejf�j�sos panaszok, a reggeli f�radts�g �s sz�d�l�s, amit az �n �desany�m mindig komolyan vett, �s hathat�san kezelt. El�sz�r tenyer�vel �rz�kelte a h�emelked�st, azt�n, hogy �nmag�t is megnyugtassa, el�vette a l�zm�r�t. B�r id�vel r�j�ttem, az sem csalhatatlan, megvan annak is a tr�kkje, az esetek t�bbs�g�ben megnyugtatta anyuk�mat az eredm�ny, �s m�ris �ton voltam az iskola fel�. Nem k�ld�tt volna el sohasem, ha a l�zm�r� betegs�get jelez. A h�zi-medic�n�nak ez az egyszer� eszk�ze objekt�v adattal szolg�lt, amiben - ki tudja m�g mivel kieg�sz�tve - megb�zott az �desany�m.

Milyen eszk�zzel vizsg�lhat� a bels� embernek, a l�leknek az eg�szs�gi �llapota? H�v� k�r�kben pozit�v ir�ny� a sz�nlel�s; �ltal�ban t�bbet �s jobbat felt�telez�nk magunkr�l, mint ami a val�s�g. Ellens�g�nk, a S�t�n az, aki sz�vesen r�nk ijeszt, hogy biztons�gunkat vesz�tve, kapkod�sos, p�tcselekv�ses megold�sokt�l rem�lj�k lelki egyens�lyunk helyre�ll�s�t. A mai igeszakaszban a lelki eg�szs�g objekt�v jelz�ir�l olvasunk.

Miel�tt ezekre t�rn�nk, j�rjunk ut�na, mi�rt is kellett ezekr�l �rnia J�nos apostolnak? A lelki eg�szs�g k�rd�se az�rt fontos, mert m�g fizikai �llapotunk f�ldi �let�nk idej�t �rinti csup�n, a l�lek �llapota ezen t�lmutat, meghat�rozza ezt az �letet, de �r�kk�val�s�gba ny�l� konzekvenci�kkal is b�r. �r�k�let�nkr�l van sz�. A Biblia azt tan�tja, �dv�ss�g�nk, vagy a k�rhozat nem a j�v�, a hal�l ut�ni �llapot k�rd�se. M�r most tudhatjuk, hogy hol folytat�dik �let�nk a f�ldi l�t ut�n. �dvbizonyoss�g az, amikor az �jj�sz�letett h�v� abban a k�rd�sben is r�b�zza mag�t az �dv�z�t� �r J�zus Krisztusra, hogy - �g�rete szerint - a mennyei honba fogadja majd. Vagyis, az �r�k�let k�rd�se itt d�l el, az �jj�sz�letett ember �let�ben erre a nagy k�rd�sre m�r meg van a v�lasz: J�zus Krisztusban �dv�ss�ge van.

Azt gondoln�nk, ez egy olyan h�r, aminek mindenki �r�lni fog. Sajnos, ez nem �gy van. Ez a k�rd�s megosztja a kereszty�ns�get, �s mint azonnal l�tni fogjuk, m�r az �skereszty�n gy�lekezetekben is f�lre�rt�sekhez �s visz�lykod�shoz vezetett. Mi t�rt�nt abban a gy�lekezetben, amelyikre gondolva ezt a levelet �rta J�nos apostol? "K�z�l�nk v�ltak ki, de nem voltak k�z�l�nk val�k; mert ha k�z�l�nk val�k lettek volna, vel�nk maradtak volna." (1J�n 2,19) A gy�lekezeti k�z�ss�gb�l kiv�lt egy csoport, akikr�l azt gondolta mindenki, hogy szervesen r�szei a gy�lekezetnek. Majd halljuk a v�leked�seiket, �k jobbaknak, kiv�l�bbaknak, h�v�bbeknek, szentebbeknek tartott�k magukat azokn�l, akiket otthagytak, akik az apostol level�t olvass�k. Hol a hiba? Ha nekik van igazuk, akkor n�lunk a baj. Ha n�lunk az igazs�g, akkor viszont mi is t�rt�nt itt val�j�ban? K�z�l�nk v�ltak ki. Nemr�gen egy�tt szolg�ltunk, �nekelt�nk, im�dkoztunk. Vel�k �r�lt�nk, amikor elindultak a h�v� �let �tj�n. Vall�st tettek b�neikr�l. K�vett�k Urunk parancs�t a bemer�tkez�sben. Mi t�rt�nt vel�k? Nem azt hallottuk Krisztust�l, hogy aki Benne hisz annak �r�k �lete van? Hogyan �rhatja most ezekr�l az atyafiakr�l az apostol, hogy sohasem voltak �k k�z�l�nk val�k? "Az �n juhaim hallj�k az �n sz�mat - olvassuk J�n 10,27-ben - �s �n ismerem �ket, �s k�vetnek engem; �s �n �r�k �letet adok nekik; �s soha �r�kk� el nem vesznek, �s senki ki nem ragadja �ket az �n kezemb�l". Ez a h�v� �dvbizonyoss�g�nak az alapja. Mi t�rt�nt annak az �let�ben, aki a ny�jt�l elszakadt m�gis, aki - most der�l csak ki - "nem volt k�z�l�nk val�"? Megjegyzem, ha a Szent�r�s nem tan�tan� az �dvbizonyoss�got, akkor J�nos apostol �rvel�se teljesen �rtelmetlen �s f�l�sleges lenne.

Azt is megtudjuk ezekr�l az emberekr�l, hogy �k mit gondoltak magukr�l. Az el�z�kben m�r foglalkoztunk n�h�ny v�lem�nnyel, amit t�l�k id�z J�nos apostol: "Ha azt mondjuk, hogy k�z�ss�g�nk van vele…"(1:6), "ha azt mondjuk, hogy nincsen b�n mibenn�nk…"(1:8); "ha azt mondjuk, hogy nem v�tkezt�nk…"(1:10), �s k�s�bb: "aki azt mondja, ismerem �t…"(2:4), "aki azt mondja, hogy �benne marad…"(2:6), "aki azt mondja, hogy a vil�goss�gban van…"(2:9); �s majd: "azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent…"(4:20). A gy�lekezetet elhagyt�k, de nem tartott�k magukat hitetleneknek, vagy Istent tagad�knak, hanem �ppen ellenkez�leg, ha igaz, amit magukr�l �ll�tanak, akkor �ppen �k a jobb h�v�k!

H�nyszor megism�t�d�tt m�r ez a t�rt�net a Gy�lekezet t�rt�net�ben?! Kegyes szavak, h�v�ies sz�lamok m�g� b�jtatott �nigazol�s - �res, embercsin�lta vall�soskod�s, Krisztus n�lk�li �dv�ss�g-keres�s. "Hamis pr�f�t�knak" mondja ezeket az apostol (4:1), akik hitet�s�t visszautas�tjuk: "senki el ne hitessen benneteket; aki az igazs�got cselekszi, az az igaz" (3:7), nem aki mondja csak. A hit �ltal elsaj�t�tott megigazul�s, amir�l P�l apostol a R�maiakhoz �s a Galat�khoz �rt levelekben tan�totta a gy�lekezetet �letm�dban igazol�dik. Hit �s cselekedet elv�laszthatatlans�g�r�l van itt is sz�. Ezek a k�z�ss�gb�l t�voz� atyafiak m�g az ajt�b�l visszasz�lnak, tal�n k�rdez�s n�lk�l is mondj�k: Az�rt ment�nk el, mert a mi lelki ig�nyeink nagyobbak, mint amivel ott szolg�lnak. Mit mindig b�nr�l besz�lni? Mi m�r nem v�tkez�nk. T�l vagyunk r�gen az "alapokon," mi m�r megvil�gos�ttattunk.

Ez�rt v�lasztottam a mai bibliatanulm�ny c�m��l ezt, hogy "hitm�r�," mert hit�nk, lelki eg�sz�g�nk objekt�v mutat�ja az �let�nk eg�sze, nem csak a szavaink. A hit hittel nem igazolhat�, a vall�s cselekedetekben megny�lv�nul� vall�st�telek n�lk�l �res sz�lam csup�n.

N�zz�k ezt a h�rom �ll�t�st most!

1. "Mi ismerj�k �t." Ki ismeri �t (2:4)? Nagyon fontos k�rd�s ez, hiszen Istent nem ismerve hogyan szolg�lhatjuk? N�h�ny hete besz�lgettem valakivel, aki frissen �rkezett Amerik�ba. Szerettem volna seg�teni neki, megosztva vele n�h�nyat a tapasztalataim k�z�l. �rz�kelhet�en t�relmetlen�l hallgatott, majd a besz�lget�s�nk e r�sz�re �gy tett pontot:  - "Te tal�n ismered Amerik�t, �n viszont ismerem Istent." El�ttetek nem kell magyar�znom, mit is mondott ezzel. Elmondta r�lam a v�lem�ny�t, �s bemutatkozott, mint "szuperh�v�." Bemutatkozott. Istent ismerni t�bb, mint tudni R�la, hinni Benne; � t�bb ann�l, mint amit �t�l�seink, lelki �lm�nyeink megismertetnek hatalm�r�l �s szeretet�r�l. Az Isten-ismeret engedelmess�gben ny�lv�nul meg - �rja J�nos. J�d�s ismerte J�zust egy szinten, de m�gsem ismerte igaz�n. Az �r J�zusr�l t�bbet tudhat egy hitetlen �rdekl�d�, mint �n, de ha nem engedelmeskedik Neki, egy�ltal�n nem ismeri. A zsid�k gondokoz�s�ban valakit ismerni azt jelentette, hogy egy�tt �lt�l vele. H�se�s pr�f�t�n�l olvassuk, hogy hamis esk�v�sekre, hazugs�gokra, gyilkoss�gokra, lop�sokra �s par�zn�lkod�sokra, bet�r�sekre �s v�ront�sokra hivatkozik a vil�ggal foly� perben az �r, mint az Isten-ismeret hi�ny�nak objekt�v mutat�ira (H�s 4:1ff).

Ezek a terhel� bizony�t�kok arr�l �rul-kodnak, hogy Istent egy�ltal�n nem ismerik. Megford�tva is igaz ez: Istent az ismeri, aki parancsolatainak engedelmeskedik. "Aki megtartja az � besz�d�t, abban val�s�ggal teljess� lett az Isten szeretete" (2:5).  (...)

2. Azt is mondt�k ezek a hamis h�v�k, hogy a k�z�ss�gt�l elszakadva b�r, de �k Krisztusban vannak (2:5b-6). Mit jelent Krisztusban lenni? Benne lenni azt jelenti, hogy �t k�vetj�k az �letm�dunkban. Egy h�v�t v�dolt a t�ny, hogy neki nincsenek olyan �rvendetes �lm�nyei a hit�letben, mint "azoknak ott." B�lcs lelkip�sztora �gy tan�csolta a k�ts�gei k�z�tt: "Ne azt n�zd, hogy milyen magasra ugranak, hanem hogy milyen egyenesen j�rnak!" Id�t�ll� tan�cs ez ma is. J�nos evang�lium�nak a 15. fejezet�ben olvasunk err�l a nagy lehet�s�gr�l, hogy az �let�nk beleolvad a Megv�lt��ba, egygy� v�lunk vele, mint sz�l�vessz� a t�vel. Az, hogy ez �gy van-e, k�nnyen megvizsg�lhat�. Van a vessz�n gy�m�lcs? Krisztusiv� v�lt az �let? J�rjunk �gy, mint � j�rt, azaz �lj�nk a p�ld�j�t k�vetve. Filippi 2-ben is ezt tan�csolja P�l: a Krisztus indulat�t (sz�nd�kait) saj�t�tsuk el!  (...)

Meg kell mondanunk, hogy hib�s �s hitetlen dologker�l�s minden olyan pr�b�lkoz�s, amikor a rajtunk k�v�l �ll� dolgokat ostromoljuk, bels� m�ss�g h�j�n. Sokf�le megny�lv�nul�sa van ennek, csak egyn�h�nyat hadd eml�tsek meg. Ha az iskol�ban nem azt tan�tj�k, amit mi j�nak l�tunk, akkor alap�tsunk "kereszty�n iskol�t," ahol a hatnapos teremt�st �s a teljes �r�st hozz�k gyerekeink el� a tan�rok - �rvelnek egyesek. Keresve sem tal�lunk ilyen sz�nd�kokat J�zus megny�lv�nul�saiban, pedig kora iskol�i (zsinag�g�i) sem �lltak a helyzet magaslat�n, mint az az evang�liumokb�l kit�nik. Vagy, a t�v� nem m�s, mint "�rd�gl�da" - hangoztatt�k m�sok, akik nem b�znak se magukban, se m�sokban(?), m�g az �jjhegy mozd�t�s�ig sem. M�gegyszer, Krisztusban lenni, vele j�rni azt jelenti, hogy a m�ban �l�nk - mert Krisztus vel�nk van minden nap a vil�g v�gezet�ig - az � sz�nd�kainak megfelel�en.

3. �s v�g�l, ki van a vil�goss�gban? Ki jutott vil�goss�gra? Manaps�g gyakran hallom (tal�n mindig �gy volt ez), hogy "egyre s�t�tebb ez a vil�g". A gonoszs�g egyre csak n�. Mennyi borzalommal kell szemben�zn�nk nap, mint nap. Bizonyos �rtelemben ez igaz is, testv�rek, de vegy�k m�r �szre az ellentmond�st: l�that-e csak ennyit a h�v�? (...) Mit �r a hited, ha nem n� a vil�goss�g - legal�bb benned?! A h�v� l�tja, hogy a s�t�ts�g m�r sz�nik, �s az igaz vil�goss�g m�r f�nylik.

Namost, hogy ez a vil�goss�g bennem f�nylik-e, annak objekt�v megny�lv�nul�sa a testv�reimhez val� viszonyom - mondja az Ige. Akinek a sz�v�ben gy�l�let van, annak a sz�v�ben a vil�goss�g hely�n gonosz indulatok vannak. Akiben viszont vil�goss�g van, az szereti emberbar�tait, �s az nem botr�nkozik �s nem botr�nkoztat. (...) A vil�goss�gban j�r� lelki l�t�sa eg�szs�ges, l�p�sei biztosabbak, hat�rozottabbak. C�lrat�r�, c�ltudatos �letvezet�s, �ttekinthet�, bizalmat kelt� gondolkoz�s �s �letst�lus jellemzi. A s�t�tben ezek megromlanak.

B�nyavid�kr�l sz�rmazom, �s eml�kszem azokra a kimustr�lt b�nyalovakra, amiket a napszintre hoztak, �s bizony nem sokra voltak m�r haszn�hat�k. Csat�ba ilyeneken nem menne senki, �lland�an vigy�zni kell r�juk, mert teljesen vakok. Ki l�tna j� bajt�rsat az olyan emberben, aki saj�t testv�reivel �lland� konfliktusban �l, egyenesen szeretetlen?! Akinek vil�goss�g van a sz�v�ben, aki a Krisztus f�ny�n�l �l, annak a sz�v�ben szeretet van embert�rsai ir�nt.

Ugye, el�g lesz egyszerre ennyi is ezekb�l az �les k�rd�sekb�l?! Ezek a hitm�r�k a val�s�got hozz�k el�nk, azt kell l�tnunk ami van, �s nem amit szeretn�nk csak.

Istent ismerni, Krisztusban �lni, a vil�goss�gban j�rni - ezek nem elvi k�rd�sek, ezek az �letm�dunkban igazolhat� jelei az �dv�ss�gnek, ahogy azt a Szentl�lek kimunk�lja benn�nk nap, mint nap. Mindannyiunknak okunk van a sz�gyenkez�sre, de lehet�s�g�nk van a b�nvall�sra is, �s hogy Urunk seg�ts�g�t k�rj�k a tov�bbiakhoz.

Nov�k J�zsef, Alhambrai lelkip�sztor pr�dik�ci�i k�z�l olvashat m�g n�h�nyat ezen a c�men:

http://members.aol.com/zsoltaros/egyhaz/

a lap elej�re


Olvassa el ezeket a cikkeket is a lap "pap�r" v�ltozat�ban:

Pap Enik�: Testv�ri b�tor�t�s a szolg�latra
Dann� Cserepka Annam�ria: "Van er�, van, csod�s er� van J�zusunk v�r�ben..."
Moln�r Antal: K�zeledik az �sz
Faulknek K�rolyn�: A legcsod�latosabb ige

Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3