Evang�liumi H�rn�k - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

1998. NOVEMBER.  

M�trai Mih�lyn�:
H�LAAD� LELK�LET

"J�zus, Mester, k�ny�r�lj rajtunk!" ki�ltott t�z lepr�s ember J�zushoz a Luk�cs 17:11-19 alapj�n. Az �r meghallgatta �ket. A zsid� t�rv�nyeknek megfelel�en elk�ldte �ket a papokhoz, s mik�zben a templom fel� haladtak, -a t�vlatb�l- meggy�gy�totta �ket.

Egy azonnal visszafordult k�sz�netet mondani. De kilenc sohasem t�rt vissza a Mesterhez.

Mindegyik hitt J�zus Krisztus gy�gy�t� erej�ben. Az�rt fordultak �hozz�. Mindegyik sz�t fogadott Neki. Elmentek a papokhoz. Mindegyik meggy�gyult. De csak egy ment vissza az �rhoz �s �nk�ntes h�la �s k�sz�net csak egynek ajk�r�l fakadt fel. Csak egynek... t�zb�l, csak egynek... Vajon ma is csak az emberis�g tizedr�sze ad rendszeres h�l�t Istennek? Sajnos ma is sok ember ig�nyli �s el is fogadja J�zus gy�gy�t�s�t, �ld�s�t; de mag�t a Megv�lt�t elutas�tja. Soha sem h�vja sz�v�be. Sohasem k�r bocs�natot T�le. Soha sem sz�nja oda mag�t szolg�lat�ra. H�l�tlan marad.

Viszont az az egy, aki visszat�rt J�zushoz h�l�t adni, nagyon boldog lehetett. "Egy pedig k�z�l�k, mikor l�tta, hogy meggy�gyult, visszat�re, dics��tv�n az Istent nagy sz�val; �s arccal leborula az � l�bain�l, h�l�kat adv�n N�ki..." --olvassuk. J�zus �gy v�laszolt neki: "Kelj f�l, �s menj el: a te hited t�ged megtartott."

A Megv�lt� v�lasza alapj�n azt hiszem, hogy ez az egy h�l�s ember t�bbet kapott, mint a t�bbi. Nem csak meggy�gyult, hanem �dv�ss�get is nyert. Nem felt�tlen az�rt, mert k�sz�netet mondott, hanem az�rt, mert Istent dics��tette gy�gyul�s��rt. U.i., ezzel elismerte, hogy maga Isten gy�gy�totta meg; vagyis, hogy J�zus Isten. Azt pedig tudjuk a J�nos 3:36-b�l, hogy "Aki hisz a Fi�ban, annak �r�k �lete van."

K�ts�gtelen, hogy a Biblia els�sorban saj�t �rdek�nkben serkent a h�l�ra. Az egy h�l�s ember esete is ezt bizony�tja. B�r J�zus is �rt�kelte k�sz�net�t. A h�l�nak m�g t�bb el�nye is lehet, amelyek k�z�l megeml�tek n�h�nyat:

- �rt�kesebb� teszi az aj�nd�kot �gy az aj�nd�koz�, mint a megaj�nd�kozott sz�m�ra. Tapasztalatb�l tudjuk, hogy amikor aj�nd�kot adunk valakinek, akkor els�sorban az �rdekel minket, hogy �r�lnek-e neki, vagy nem? J�l eltal�ltuk-e a m�sik k�v�ns�g�t, vagy nem? S ha valaki ragyog� arccal �s --mint az "egy" meggy�gyult lepr�s-- tettet�s mentes, "nagy sz�val" k�sz�ni meg aj�nd�kunkat, az minket is nagyon boldogg� tesz. �r�l�nk, hogy nagy �r�met szerezhett�nk. Ezzel szemben az elmaradt, vagy k�pmutat�, esetleg csek�ly h�la meg elrontja hangulatunkat, mert azt a benyom�st kelti benn�nk, hogy hib�ztunk, csal�d�st okoztunk, (az illet� szem�ben) �rt�ktelen aj�nd�kot adtunk.

Amerik�ban van egy �rdekes illemszab�ly. Amikor valaki aj�nd�kot kap, azt illik azonnal �r�sban is megk�sz�nni; nem csak sz�ban. K�l�nben az aj�nd�koz� azt hiszi, hogy nem �rt�kelt�k aj�nd�k�t. Egyszer�en udvariatlans�g nem �rni, vagy k�s�n �rni. Ugyanez �ll a vend�gl�t�k ir�nti h�l�val is. Amint haza�r�nk egy hosszabb l�togat�sb�l, lev�lileg azonnal meg illik k�sz�nni vend�gl�t�nk sz�vess�g�t; k�l�nben azt gondolja, hogy nem �rezt�k j�l magunkat. H�l�nk �s k�sz�net�nk teszi �rt�kesebb�, s annak elmulaszt�sa �rt�ktelenebb� az aj�nd�kot, illetve sz�vess�get.

- B�tor�tja az aj�nd�koz� �s a megaj�nd�kozott szem�lyt. Amikor valaki �szinte sz�vb�l k�sz�netet mond nekem egy aj�nd�k�rt, akkor szinte azonnal elhat�rozom, hogy legk�zelebb m�g nagyobb, vagy �rt�kesebb aj�nd�kot adok neki. S ha meg �n kapok olyan aj�nd�kot, amely csordultig megt�lti sz�vemet h�l�val, akkor meg szinte azonnali bizalmat nyerek arra vonatkoz�an, hogy ez a szem�ly legk�zelebb is kiv�l�t fog adni nekem. Megn�vekszik ir�nta a bizalmam.

�gy van ez Istennel is. Amikor h�l�t adtunk Neki valami�rt, akkor tapasztaltuk, hogy m�g nagyobb �s �rt�kesebb aj�nd�kokkal is el�raszt benn�nket. S a mi bizalmunk pedig meger�s�d�tt arra n�zve, hogy Urunk legk�zelebb is csak j�t ad nek�nk; m�g akkor is, ha nem �rtj�k terveit.

- Istennek adja a dics�s�get. Bemutatja, hogy � az aj�nd�koz� �r �s mi vagyunk a megaj�nd�kozottak. Arr�l tesz bizonys�got, hogy hatalmas, j�s�gos, mindenhat� Urunk van. �rdemes k�vetni �t.

- B�k�t ad. A h�laad�ssal k�r� embert el�rasztja az Isten b�k�je --�g�ri a Biblia (Fil 4:6-7). A legs�lyosabb pr�b�k k�z�tt is megv�di a k�ts�gbees�st�l, mert ha a m�lt csod�i�rt val� h�l�val k�r, akkor felb�torodik.

M�g t�bb el�nye is van a h�laad�snak. Ha hozz�szokunk �szinte, rendszeres gyakorl�s�hoz, r� fogunk j�nni a t�bbire. Most csak hadd eml�tsem m�g meg, hogy alig n�gy hete �jb�l sz�ven �t�tt az Ige: "...k�ny�rg�seitekben minden alkalommal h�laad�ssal t�rj�tok fel k�v�ns�gaitokat az Isten el�tt. �s az Istennek b�kess�ge... meg fogja �rizni sz�veiteket �s gondolataitokat..." (Fil. 4:6-7.) Napi csendess�geimet am�gy is Isten dics��t�s�vel kezdtem m�r. De az�ta megpr�b�lok arra is figyelni, hogy minden k�r�semet h�laad�s is el�zze. H�l�t adok az�rt, hogy hasonl� esetekben milyen csod�san fenntartott, nevelt, �ldott �s v�g�l is meghallgatott az �r. Azut�n k�rek er�t, szabadul�st, csod�t az aznapi probl�m�mmal kapcsolatban. S tapasztalom, hogy ha vigy�zok, ill. figyelek arra, hogy ezt megtegyem, akkor az eml�tett el�ny�k mind val�ra v�lnak �letemben.

Az a v�gyam, hogy a h�laad�ssal val� k�ny�rg�st minden alkalommal gyakoroljam. Hadd serkentselek titeket is ugyanezek megt�tel�re, s egy�tt sok �ld�sban lesz r�sz�nk �s nagy �r�met szerezhet�nk Isten�nknek.

a lap elej�re

 
URAM, MOST MEGK�SZ�N�M
 
Uram, most megk�sz�n�m
a kegyelmet,
kit�rt k�t kezed,
a nyitott ajt�t --
s mindazt, mi Hozz�d von,
tart �s mozgat,
Napot �s a Holdat.
 
Uram, most megk�sz�n�m
a kegyelmet,
az �veket,
az �letet,
a rem�ny sziv�rv�ny-h�dj�t,
ahol nevemet
az �let K�nyv�be �rt�k.
 
Venyercs�n L�szl�
(Zend�l� n�mas�g, 1998)

A SZERKESZT� ROVATA

NOVEMBER a hagyom�nyos h�laad�si h�nap errefel�. Kanad�ban okt�ber, a tengeren t�lon pedig ink�bb augusztus-szeptember a h�laad� napi �nnep�lyek ideje. Hallottam olyan nagy "k�rzetr�l," ahol a lelkip�sztor k�t h�napon kereszt�l h�laad� napot tart - mindig egy m�sik k�rzet�llom�son. B�rcsak �szrevenn�nk, hogy nincs speci�lis napokhoz k�tve az istenh�v� ember h�laad�sa. J� lenne, ha a h�laad� lelk�let �lland� jellemvon�sa lenne �let�nknek.

IRODALMI NAP. Tal�n nem csak a szerkeszt�, de sokan m�sok is h�l�sak az �rnak az�rt, hogy az amerikai magyar baptista misszi� m�g ma is k�pes f�nntartani egy havilapot, az Evang�liumi H�rn�k�t. Testv�reink, el�deink 90 �vvel ezel�tt j� magot vetettek. Az eg�szs�ges mag j� f�ldbe ker�lve kikel, n�vekszik �s gy�m�lcs�t terem. A gy�m�lcsterm�s - h�la az �rnak - folyamatos. Nem egy-egy l�tv�nyos gy�m�lcs terem ezen a f�n, hanem h�naponk�nt be�r�, sokakat �ltet� lelki t�pl�l�k. (Ha valaki m�sk�nt �rez, k�rem, jelezze azt a szerkeszt�nek. Lapunkat szeretn�nk a lehet� legjobb� tenni. Bizony�ra van rajta jav�tani val� is.)

A folyamatos gy�m�lcsterm�snek t�bb felt�tele is van. Ez�ttal - IRODALMI NAPUNKKAL kapcsolatban - csak egyet eml�tek meg. Sz�ks�g van folyamatos anyagi seg�ts�gre ahhoz, hogy egy�ltal�n megjelenhessen. Mi�rt van sz�ks�g k�l�n gy�jt�sre, mi�rt van sz�ks�g a Bar�ti K�ri tagok rendszeres, �venk�nt meg�jul� seg�ts�g�re? Az�rt, mert az el�fizet�sekb�l nem lehet el��ll�tani a lapot. A kis p�ld�nysz�mban megjelen� lapokn�l mindig �gy van ez. R�ad�sul a nyomtatott nyolcsz�z p�ld�nyb�l kevesebb mint a fel�re van el�fizet�nk.

Aki teh�t anyagilag seg�ti az Irodalmi Napon sz�vets�g�nk irodalmi alapj�t, azt teszi lehet�v�, hogy az Evang�liumi H�rn�k eljusson olyanokhoz is, akik az�rt el�fizetni valamilyen ok miatt nem tudnak ugyan, de olvasni szeretn�k.

Magyarorsz�gr�l �s Erd�lyb�l is vannak el�fizet�ink, s vannak t�bben olyanok, akiknek itt �l� bar�taik, rokonaik fizetnek el� a lapra. De ezen fel�l a jelzett k�t helyre 150, illetve 110 p�ld�nyt k�ld�nk, t�r�t�s mentesen. Kisebb p�ld�nysz�mban m�s orsz�gokba is k�ld�nk aj�nd�k Evang�liumi H�rn�k�t.

H�la az �rnak, mindezideig meg tudtuk tenni ezt. Rem�lem, hogy ezut�n is meglesz r� az anyagi fedezet. El�re is k�sz�nj�k a gy�lekezeteknek �s a kedves olvas�knak, hogy anyagi �ldozatukkal a lap terjeszt�se mell� �llnak, azt el�seg�tik.

K�rj�k, l�pjen be az Evang�liumi H�rn�k Bar�ti K�r�be!

Azonban a lehet�s�geink felel�ss�gteljes felhaszn�l�sa �rdek�ben az elm�lt h�napi Evang�liumi H�rn�kkel egy�tt egy k�rlevelet is k�ldt�nk azoknak a magyarorsz�gi olvas�inknak, akik t�r�t�smentesen kapj�k a lapot. A k�rlev�l egy r�sz�t a 3. oldalon olvashatjuk. Ez�ton is k�rem azokat az olvas�inkat, akikhez ez a lev�l sz�l, hogy v�laszoljanak r�. V�laszuk elemz�se ut�n csak olyan helyre fogjuk k�ldeni a lapot, ahol azt kifejezetten k�rik �s v�rj�k.

Ugyanakkor arra k�rem azokat az olvas�inkat, akik tudnak olyan id�s magyar testv�rr�l, �rdekl�d�r�l, aki tal�n nem is tud lapunkr�l, vagy nincs m�dja azt el�fizetni, �rj�k meg c�m�t a szerkeszt�nek, vagy F�r B�la lapkezel� testv�rnek, hogy k�ldhess�nk az ilyenek sz�m�ra is Evang�liumi H�rn�k�t. Biztos vagyok benne, hogy vannak ilyenek, tal�n minden orsz�gban, ahol magyarok �lnek.

K�sz�nj�k, hogy meg�j�totta el�fizet�s�t!
K�sz�nj�k, hogy meg�j�totta el�fizet�s�t!

Braz�liai magyar testv�reink�rt k�l�n is im�dkozunk. Szomor�an olvastuk, s adjuk k�zre Nagy Ferenc testv�r level�t (6. oldal). Arra k�rj�k Urunkat, hogy mindaddig, am�g sz�ks�g�k van a magyarul hangz� �s olvashat� evang�liumra, gondoskodjon a kedves testv�rekr�l. A magunk r�sz�r�l tov�bbra is sz�vesen k�ldj�k mindazoknak a lapot, akik c�m�ket megk�ldik. (a szerk)


Kedves Olvas�nk! (A szerkeszt� rovat�nak folytat�sa)

Az Evang�liumi H�rn�k az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g lapja ugyan, de - kis p�ld�nysz�ma ellen�re - m�shova is eljut. Megrendel�sek k�vetkezt�ben, de an�lk�l is. Tudatosan t�reksz�nk arra, hogy szer�ny lehet�s�geink seg�ts�g�vel �bren tartsuk a sz�tsz�rts�gban �s az �haz�ban �l� magyarok k�z�tti kapcsolatot. Ezen bel�l pedig els�sorban (de nem kiz�r�lagosan) a baptista k�z�ss�g�nkh�z tartoz� testv�ris�g egys�g�t k�v�njuk �p�teni.

Mit tesz�nk ennek �rdek�ben?

Elk�ldj�k lapunkat Magyarorsz�gra, Erd�lybe, Szlov�ki�ba, Jugoszl�vi�ba, K�rp�talj�ra, N�metorsz�gba, Ausztr�li�ba, Braz�li�ba �s m�g n�h�ny orsz�gba.

Lapunkon kereszt�l olvas�ink megismerhetik az �szak-amerikai gy�lekezeteink �let�t �s cikkeinken kereszt�l bepillant�st nyerhetnek itteni �let�nk �r�meibe, gondjaiba. Egy�ttal megismerik �r�inkat, az itt �l� �s szolg�l� lelkip�sztorokat �s testv�reket.

N�ha siker�l a tengeren t�lr�l is k�z�lni cikket. A jelenlegin�l t�bbet is k�z�ln�nk a k�l�nb�z� orsz�gban �l� szolgat�rsaink �r�saib�l. K�rj�k, hogy �r�saikat k�ldj�k el az Evang�liumi H�rn�k szerkeszt�j�nek, aki azokb�l n�h�nyat megjelentetne.

(A k�vetkez� szakasz a magyarorsz�gra t�r�t�smentesen k�ld�tt lapok c�mzetteihez sz�l.)

C�mt�runk �vekkel ezel�tt k�sz�lt. N�mi v�ltoztat�s t�rt�nt ugyan rajta az �vek sor�n, de igaz�ban nem tudjuk, hogy j� helyre megy-e a lap, vagy nem? A j� hely alatt nemcsak a pontos c�met �rtem, hanem azt is, hogy egy�ltal�n ig�nylik-e, olvass�k-e, �rt�kelik-e a lapot?

Annyi j� olvasm�ny, egyh�zi, gy�lekezeti lap l�t napvil�got manaps�g, hogy n�ha elolvasni sincs id� egyiket-m�sikat. A rendelkez�s�nkre �ll� anyagiakkal val� j� s�f�rkod�s is arra k�telez benn�nket, hogy megk�rdezz�k olvas�ink v�lem�ny�t k�ldem�ny�nkkel kapcsolatban.

K�rj�k, k�ldje vissza az okt�beri sz�mhoz mell�kelt levelez�lapot a megfelel� r�szek kit�lt�se ut�n. (Ha valaki E-mailen v�laszol, azt is �r�mmel fogadom. C�m�nk: evhirnok7@msn.com , vagy herjeczki@juno.com ) Ahonnan nem kapunk v�laszt, f�lt�telezz�k, hogy vagy rossz a c�mz�s, vagy az �rdekl�d�s hi�nyzik, s ez�rt arra a c�mre nem fogjuk k�ldeni az �js�got. El�re is k�sz�nj�k seg�ts�g�t.

Herjeczki G�za, szerkeszt� �s F�r B�la, lapkezel�


GY�LEKEZETI H�REK

Cleveland, Beth�nia Baptista Gy�lekezet
Lelkip�sztor: Zeffer B�la

Augusztus m�sodik�n, vas�rnap d�lut�n, egy�tt �nnepelte a Clevelandi Beth�nia Gy�lekezet Imre Lajos �s Ibolya m�sodik gyermeke, D�vid J�k�b bemutat�s�t.

Zeffer B�la testv�r az Apostolok Cselekedetei 13:22 �s a 127. Zsotl�r alapj�n hirdette az ig�t, miszerint: "tal�ltam sz�vem szerint val� f�rfi�t, D�vidot" �s "Bizony, az �r aj�nd�ka a gyermek."

Az igehirdet�s ut�n k�sz�nt�sek hangzottak el a gyermekek �s a gy�lekezeti tagok r�sz�r�l. ___(NA)

***************

Szeptember utols� el�tti vas�rnapj�n Philadelfia-�nnep�lyt tartott a Cleveland-i Beth�nia Baptista Gy�lekezet. A testv�ri szeretet �nnep�re a Kitchener-i testv�reket h�vt�k meg vend�g�l, hiszen ebbe a kis gy�lekezetbe Zeffer B�la lp. testv�r �s t�bb helyi misszi�s szellem� testv�r t�bbsz�r is ell�togatott hirdetni az evang�liumot, b�tor�tani, buzd�tani a kis misszi�s k�z�ss�get.

Most a clevelandiak nagy �r�m�re a kitcheneriek is viszonozt�k a l�togat�st, hab�r fizikai okok miatt t�bb csal�dnak is le kellett mondania az utaz�st.

A d�lel�tti �s d�lut�ni istentiszteleten is Juh�sz Tibor lp. testv�r hirdette az ig�t. D�lel�tt a Lk 16:1-12 alapj�n a bev�dolt s�f�r p�ld�zat�b�l hallhattunk arr�l, hogy mi a helye kereszty�n ember �let�ben a hitnek �s a logik�nak, mikor melyikre van sz�ks�g egy adott �lethelyzetben. D�lben, az imah�z nemr�g fel�j�tott alagsor�ban a b�s�ges eb�d a helyi testv�rn�k �gyess�g�t �s szorgalm�t dics�rte. A szeretet-vend�gs�g alatt alkalmunk volt a szem�lyes besz�lget�sre, k�zelebbi ismerets�g kialak�t�s�ra is.

A d�lut�ni istentisztelet t�m�ja "Krisztus ismeret�nek illata" volt a 2Kor 2:14-17 alapj�n. Alapgondolatai: Az ige illata �let vagy hal�l. Melyiket v�lasztjuk? Hogyan tudjuk k�pviselni a Mennyet? Csak a tiszta ige �l�se �s �tad�sa r�v�n. Ha Istent k�pviselj�k a vil�gban, nem azt tessz�k, amit mi akarunk, hanem amit r�nk b�zott az �r. Hogy j� illatok legy�nk, sz�ks�ges, hogy ismerj�k Krisztust �s hogy diadalmaskodjunk a k�s�rt�sek felett. Ismerj�k meg mind m�lyebben �s k�rj�k az er�t a gy�zedelmes �letre!

A d�lut�ni �sszej�vetelt a vend�g testv�rek �nekszolg�latai, szavalatok, zongora-sz�l� �s a helyi �nekkar gazdag�totta. Hissz�k, hogy minden r�sztvev� sz�m�ra �ld�sos volt ez az �nnep�ly, a k�z�s dics�it�s; a testv�ri szeretet gyakorl�sa Isten�nknek tetsz�, az igehirdet�sek tanuls�gainak gyakorlatba �ltet�se pedig mindennapi �let�nkben hasznos.

Mindannyiunk sz�v�ben megfogalmaz�dott a folytat�s v�gya. Ez�ttal is k�sz�nj�k a kitcheneri testv�reknek, hogy elfogadt�k megh�v�sunkat, tov�bbra is im�dkozunk k�z�ss�g�k gyarapod�s��rt, sz�mban �s l�lekben. ___(bszb)


Toront�, Els� Magyar Baptista Gy�lekezet
Lelkip�sztor: Dan L�szl�

Testv�ri tal�lkoz�

Lelkip�sztorunk, Dan L�szl� testv�r, �s kedves feles�ge, Annam�ria, ebben az �vben is nagy szeretettel invit�lta a gy�lekezet tagjait, l�togat�it, �s bar�tkoz�it, a lelkip�sztorlak�shoz. Egy kedves k�tetlen testv�ri tal�lkoz�t szerveztek, ahol egy eg�sz d�lut�n �llt rendelkez�sre ahhoz, hogy kedv�nkre �nekelj�nk, dics��ts�k Urunkat, besz�lgess�nk, �poljuk a testv�ri kapcsolatokat ilyen k�tetlen form�ban is. Term�szetesen az ilyenkor szok�sos k�z�s �tkez�s sem maradhatott el. Gy�lekezet�nk BBQ m�v�szei seg�ts�g�re voltak a lelkip�sztornak, hiszen � maga a palacsint�k hajig�l�s�val volt elfoglalva. K�zel 500 db-ot forgatott, s�t�tt, �s t�lt�tt meg, ami a v�gelsz�mol�snal �gy t�nt, hogy ak�r k�tszer annyi vend�g sz�m�ra is el�g lett volna. Teh�t minden nagyszer�en egy�tt volt ahhoz, hogy egy nagyon kellemes d�lut�nnak lehett�nk r�szesei. Igaz�n k�sz�net illeti ez�rt a lelkip�sztor csal�dot, �s mindazokat, akik seg�ts�g�kre voltak. Az eg�sz gy�lekezet nev�ben k�sz�nj�k sz�pen! L�szl�, �s Annam�ria pedig azt k�sz�nik, hogy sz�p kis csapat j�tt �ssze, akikkel megoszthatt�k �r�meiket. Egysz�val j� volt ilyen k�z�ss�gben is egy�tt lenni! �szinte �r�mmel, felszabadult sz�vvel adunk h�l�t Urunknak ez�rt az alkalom�rt! ___K.G. Toronto


Chicag�, Magyar Baptista Gy�lekezet
Lelkip�sztor: L�rincz Istv�n

A ny�r m�r csak eml�kk�nt �l benn�nk, lassan m�r a f�k levelei is lehullanak, de m�g egy-k�t esem�ny seg�ts�g�vel hadd eml�kezz�nk vissza.

A vas�rnapi iskol�sok, meg�rdemelten, augusztusban egy k�z�s kir�ndul�son vettek r�szt Cseh T�nde, vas�rnapi iskola tan�t�, vezet�s�vel. A v�ros leg�jabb szabadid�k�zpontj�t l�togatt�k meg, a Michigan t� partj�n elhelyezked� Navy Pier-t. A sz�l�k k�z�l is beseg�tettek: Demeter P�lma, Kis S�rika �s egy nagysz�l� is, Sz�cs S�ndor.

A gyermekek nagy �lvezettel pr�b�lt�k ki a k�l�nb�z� aktivit�sokat: a dr�thajl�t�sokat, az �p�tkez�si helyet, a vizzel m�k�d� g�peket, a b�bszinh�zat �s persze a sok-sok j�tsz�teret. Majd kipirult arccal �s farkas �tv�ggyal fogyasztott�k el az uzsonn�t.

Az�ta �j tan�v kezd�d�tt, a vas�rnapi iskol�t is meg�jjult er�vel, szellemileg frissen folytatj�k. Jelenleg Vass Hajnal is kiveszi r�sz�t a Vas�rnapi iskola tan�t�sban Cseh T�nde oldal�n.

Augusztus 23-�n gyermekbemutat�sra k�sz�lt az imm�r teljes gy�lekezet. A Colorado-i t�boroz�sb�l hazat�r�k mellett a Cleveland-i gy�lekezetb�l is t�bben elj�ttek erre az alkalomra Zeffer B�la lelkip�sztor vezet�s�vel. M�t� B�lint �s �gica hozt�k el m�sodik kisgyermek�ket, Cyntia Helen-t. A kisbab��rt Zeffer B�la, N�meti L�szl� �s L�rincz Istv�n lelkip�sztorok im�dkoztak. A n�pes gy�lekezetet, az �nnepl�sben r�sztvev�ket, a boldog sz�l�k, nagysz�l�k megvend�gelt�k.

M�g az augusztusi h�nap esem�nyei k�z� tartozik B�lint P�l, Temesv�r-i lelkip�sztor l�togat�sa gy�lekezet�nkben. Id. Cseh Istv�n testv�r�k megh�v�s�ra �rkezett Chicagoba. T�bb gy�lekezeti alkalmon egy�tt �rvendt�nk az �l� ige melett B�lint testv�rrel. A megh�v�k j�volt�b�l testv�r�nk megl�togatta a New York-i �s Cleveland-i gy�lekezeteket is. A h�v�k optimizmus�nak jegy�ben b�cs�ztunk el B�lint testv�rt�l: m�g tal�lkozunk (ha nem itt a f�ld�n, akkor a mennyek orsz�g�ban).

Szeptemberben m�g megragadtuk a ny�rut� felk�n�lta lehet�s�g�t �s gy�lekezeti picnic-en vett�nk r�szt a v�roshoz k�zeli erd�ben. Mindenki kiv�tel n�lk�l �lvezte a term�szet nyugtat� hat�s�t �s nem utols� sorban a Szab� M�rton (Kisk�r�s) �s ifj. Kulcs�r S�ndor testv�rek �ltal k�sz�tett finom bogr�csost! ___Demeter Andr�s


Besz�mol� a detroiti ifj�s�gi tal�lkoz�r�l - az ifj�s�gi oldalon

a lap elej�re


Jugoszl�viai Misszi�s H�rek

Kedves olvas�! Ritka �r�m a sz�momra, hogy ez�ttal kellemes besz�mol�kkal, bemer�t�sekkel teli k�rlevelet k�sz�thetek. Kicsiny magyar k�rzet�nk sz�m�ra, �s persze misszi�nk sz�m�ra l�nyeges hogy �j tagokkal szaporodjunk, akik majd tov�bbviszik azt, amit az Ig�b�l tanulnak, amit t�l�nk l�tnak. �gy n�vekedhetnek, vagy legyeng�lhetnek. Rajtunk is �ll, hogyan jutunk el�bbre. �gy, val�ban igaz az, hogy minden baptista misszion�rus!

M�jus folyam�n bemer�t�s volt Szabadk�n �s Vojlovic�n. Mindkett�, ahogy m�r szokott lenni, �sszevont alkalom volt, ahol t�bb gy�lekezet jel�ltjei lettek tagjai a gy�lekezeteknek. Az ilyen alkalmak tudj�k bemutatni eggy�v� tartoz�sunkat is, �sszehozhatnak minket, az egy�tt �r�l�sre, tal�lkoz�sra, besz�lget�sre. Sz�ks�ges, �s j� ez. A szabadkai alkalmat h�rom gy�lekezet szervezte k�z�sen: a szabadkai mint h�zigazda, a pacs�ri egy, a csantav�ri n�gy �j bemer�tend�vel. K�s�bb csatlakozott m�g a ljutov�i gy�lekezet - szolg�lattal is, feh�rruh�ssal is. A szolg�latok is k�z�sek voltak, az el�re megbesz�ltek szerint. Ig�t hirdetett Borb�ly �rp�d tv, a bemer�t�st Nagy Tibor tv v�gezte, �rvacsor�t Tompa Rudi tv. osztott, igei �traval�val Jaksa G�za tv. l�tta el az �j testv�reket. A gy�lekezet avatottjai m�dkoztak nyilv�nossan f�l�tt�k.

A bemer�t�s napj�n m�hkasra eml�keztetett a szabadkai gy�lekezet k�rny�ke. Aki csak tudott megjelent a k�rnyez� gy�lekezetekb�l erre az �r�m�nnepre. A szolg�latok, hozz�j�rul�sok igen emelkedett hangulat� alkalmat teremtettek, megpecs�telt�k a feh�rruh�sok �tnakindul�s�t. Igaz�n l�tszott mindenkin az �r�m, az, hogy �l az �r, nem hagyja el �v�it, �s m�g mindig vannak akik k�szek �t b�tran, �s egy�rtelm�en k�vetni, �s nyiltan bizonys�got tenni err�l. �ldja meg �ket az �r val�ban, adjon nekik er�t, �s kitart�st. Hissz�k, lesznek m�g m�s k�vet�k is.

VOJLOVIC�N egy h�tre r� volt a bemer�t�s. Itt a helyi gy�lekezet mellett a pancsovai, �s a belgr�di gy�lekezet gyarapodott n�h�ny taggal. Nem az els� alkalom volt m�r �gy megszervezve. Zs�fol�sig telt imah�zban hallgathattuk Milivoje Maksimovic ihletett igehirdet�s�t az eti�p kincst�rnok bemer�t�s�r�l, majd Ny�l Zolt�n tv. elv�gezte a bemer�t�st. Nagy �r�mmel, szeretettel vette mindenki k�rbe az �j testv�reket.

KULA- 1998. j�nius 7-�n egy�tt �r�lt�nk a kulai testv�rekkel, akik felavatt�k az �j imah�zukat. A k�rnyez� gy�lekezetekb�l sok vend�g volt: Szabadka, Pacs�r, Petr�c, Belgr�d, Pivnice, Silb�s, stb testv�ris�ge k�pviseltette mag�t. �gy 150-200 jelenlev� volt. Sok b�tor�t�s �s hozz�sz�l�s volt. A magyarajk� baptist�k nev�ben Borb�ly �rp�d tv. k�sz�nt�tte a kulai gy�lekezetet az Ap.Csel. 9:31 alapj�n, kiemelve k�t dolgot, mint k�v�ns�got a testv�rek �let�re: az �r f�lelm�ben j�rjanak, teljenek be a Szent L�lek vigasztal�s�val. A Nagyajtay n�v�rek egy magyar nyelv� �nekkel szolg�ltak. A gy�lekezetben kb 20-25 magyar ajk� testv�r van, akiket fel kell, hogy karoljunk. Ig�t Birvis Alexander belgr�di lelkip�sztor hirdette a Zsolt�r 119:116-117 alapj�n, nagy b�lcsess�ggel, nemes humorral. Sok egy�b k�sz�nt� hangzott el, sokat �nekeltek, �s �nekelt�nk, valamint verseket hallgattunk. Az �sszej�vetel nagyon �ld�sos volt, hiszem hogy sok�ig fognak a jelenlev�k eml�kezni r�.

SZABADKA- K�l�nleges m�don gyarapodott a szabadkai gy�lekezet. F�brik Andr�s tv., aki pad�i sz�rmaz�s� �s itt �l Szabadk�n, t�bb mint 30 �ve, egy �vre elment Ausztr�li�ba a testv�r�hez, aki h�v� ember. � elh�vta a gy�lekezetbe, ahol megt�rt, �s elfogadta szem�lyes megv�lt�jak�nt J�zus Krisztust. Valakiket az �r elvisz a vil�g m�sik fel�be, hogy megt�rjen. �j testv�r�nkben nagy a buzgalom, de a csal�dj�ban ellen�ll�s van a v�ltoz�s ut�n. Im�dkozzunk �rte �s a csal�dja megt�r�s��rt. Lakatos J�zsef testv�r fiatal kor�ban megt�rt, de elsodr�dott a vil�gba. Csal�di trag�di�k �s egy neh�z �let�t ut�n visszatal�lt a gy�lekezetbe. Most komolyan t�rekszik a h�v�i �s gy�lekezeti �let meg�l�s�ben. Nagy az �r kegyelme, sz�m�ra nincs elveszett ember. Mi sokszor lemondunk emberekr�l, tal�n nem kellene. ___Ny�l Zolt�n lp, a jugoszl�viai magyar baptista misszi� vezet�je


Krizmanicn� Ger� D�ra:
"MIT L�TNI MENTETEK?"

Nem �jdons�g ma m�r a h�r, hogy napjainkban vil�gszerte cs�kken a rendszeres templombaj�r�k sz�ma. Nemr�giben egy toront�i baptista templom, a Yorkminster Park Baptist Church t�rt�nelmi ki�ll�t�s�t szeml�lve nosztalgi�val n�ztem a r�gi f�nyk�peken a t�m�tt padokat: a t�bbsz�z embert befogad� terem zs�folts�gig megtelve fiatal, erej�k telj�ben l�v� f�rfiakkal, a felirat szerint a vas�rnapi iskolai f�rfi-oszt�ly tagja mind; azut�n egy-egy hasonl� k�p a n�i csoportr�l, a gyermekekr�l, k�rusr�l. Mi vonzotta �ket akkor, �vtizedekkel ezel�tt ilyen nagy sz�mban a gy�lekezeti k�z�ss�gbe? Hol vannak ma ezek az emberek? Vajon ma is h�s�ges k�vet�i az �rnak, vagy pedig m�s utakra t�rtek? Akaratlanul is ilyen ir�nyba terel�dik a ki�ll�t�s l�togat�j�nak gondolata.

A templombaj�r�k sz�m�nak cs�kken�s�vel egyidej�leg megindult a "v�dekez�" mozgalom is. Illet�kes bizotts�gok �sszedugt�k a fej�ket, hogy megold�st tal�ljanak arra, mivel lehetne az embereket a templomba becsalogatni, vagy "megtartani" a m�r meglev� tagokat, l�togat�kat. K�l�nb�z� k�s�rletek sora k�vetkezett: a szoci�lis �s seg�lyakci�kt�l kezdve a rock-mis�ig, drive-in (aut�s) templomig. S mi lett a v�geredm�ny? Nemhogy meger�s�d�tt volna, de ink�bb felhigult, a v�ls�g sz�l�re sodr�dott a kereszty�ns�g, olyannyira, hogy nagyon komoly v�ltoz�sokra van sz�ks�g ahhoz, hogy visszanyerje elvesz�tett szerep�t �s tekint�ly�t.

Az evang�liumok le�r�sa szerint J�zusnak is t�bbf�le embert�pussal kellett szembetal�lkoznia. M�t� evang�lium�nak 11. fejezete kit�n�en illusztr�lja, hogyan viszonyultak egyes emberek, vagy embercsoportok a messi�si �zenethez, �s arra is r�vil�g�t, mi volt J�zus "v�lasza" minderre. Az�rt is �rdekes ez a fejezet mert az �rzelmek �s reakci�k sz�les sk�l�j�t mutatja be.

El�sz�r is azt az epiz�dot eml�ti meg az evang�lium �r�ja mikor Bemer�t� J�nos a b�rt�nb�l tan�tv�nyait k�ldi k�vetk�nt J�zushoz, hogy megbizonyosodjon afel�l, val�ban � a v�rt Messi�s. J�zus v�laszul cselekedeteinek �s tan�t�s�nak tanubizonys�g�ra apell�l:

"Menjetek el �s jelents�tek J�nosnak, amiket hallotok �s l�ttok..."(4b) J�nos tan�tv�nyainak l�togat�sa bizony�ra izgalmas esem�nynek sz�m�tott a J�zust k�r�lvev� sokas�g sz�m�ra. A sz�vegb�l kider�l, hogy k�z�l�k sokan szem�lyesen ismert�k J�nost, hallott�k pr�di�ci�j�t, t�bben tal�n be is mer�tkeztek �ltala. J�zus azonban a sz�vek vizsg�l�ja l�v�n tiszt�ban van azzal, hogy mi az emberek cselekedeteinek ind�t�rug�ja. Ez�rt fordul ezzel a meglep�, v�dszer� k�rd�ssel a sokas�g fel�: Mit l�tni mentetek ki? H�romszor is megism�tli a k�rd�st, hogy nyomat�kosabb� tegye: Mit akartatok l�tni? N�dsz�lat... Finom ruh�ba �lt�z�tt embert... Pr�f�t�t...?

Ritka k�p t�rul el�nk ebben az igeszakaszban: J�zus l�tsz�lag "elvesz�ti a t�relm�t" az �t k�r�lvev� sokas�ggal szemben. M�g k�zeli tan�tv�nyai lelkes odaad�ssal reag�lnak a j�zusi �zenetre (az el�z� fejezetb�l �rtes�l�nk arr�l, hogy �pp misszi�s k�ldet�sben vannak) �s J�nos is k�szen �ll annak elismer�s�re, hogy J�zus a v�rt Messi�s, addig a hozz�csap�dott t�meget els�sorban csak a szenz�ci� vonzza. J�nost is az�rt kerest�k fel, mert k�v�ncsiak voltak a "k�l�nc" pusztai pr�f�t�ra. Mivel szokatlannak tal�lt�k a k�lsej�t, �letm�dj�t, �gy azt�n j�l megkritiz�lt�k. Azt�n �rtes�ltek J�zusr�l, f�k�nt a csod�kr�l: a gy�gy�t�sr�l, halottak felt�mad�s�r�l, �s siettek a saj�t szem�kkel meggy�z�dni arr�l, mi t�rt�nik. Mint J�nos eset�ben, ism�t nyitott szem�, de z�rt f�l� tanuknak bizonyultak. J�nost t�lzottan aszk�tikusnak, �nmegtagad�nak tal�lt�k, J�zust pedig szabadoss�ggal v�dolt�k.

Az angol nyelvben van egy �rdekes kifejez�s melynek magyar ford�t�sa "guminyak�ak" (‘rubber-necks’). Utakon a forgalom lelassul�s�nak gyakran �k az okai. Nyakukat ny�jtogatva k�v�ncsian n�zel�dnek, k�l�n�sen ha valami baleset ker�l �tjukba. Az ut�bbi �v egyik legsikeresebb filmje is egy trag�dia, a Titanic els�llyed�s�nek feleleven�t�se. Egyik alapvet� emberi tulajdons�gunk a k�v�ncsis�g �s k�l�n�sen a m�sok balsors�nak l�tv�nya ir�nti �rdekl�d�s.

J�zus ezzel a fel�letes �s �rz�ketlen magatart�ssal szembes�t� a sokas�got: Mit l�tni mentetek ki a puszt�ba? K�v�ncsis�g vitt ki benneteket? Hallottatok egy szem�lyr�l, aki b�tor tan�t�s�val mer�szen v�llalta, hogy esetleg mag�ra vonja az ellenz�k haragj�t �s siettetek, nehogy lemaradjatok az izgalmas esem�nyr�l, amikor J�nost letart�ztatj�k? Vagy valami jelent�s szem�lyis�gre sz�m�tottatok, mikor a puszt�ba mentetek ki, olyasvalakire, aki a ti �ltalatok kialak�tott pr�f�tai k�pnek megfelel?

J�zus a J�nos k�veteinek l�togat�s�t haszn�lja fel arra, hogy az �t k�r�lvev� sokas�got felr�zza a k�z�mb�s k�bulatb�l �s r�d�bbentse �ket arra, hogy a l�t�s �s a hall�s szorosan �ssze kell hogy tartozzon ahhoz, hogy valaki igazi, alapos meg�rt�sre jusson. J�nos k�veteinek is ezt mondta: amit l�ttok �s hallotok, az lesz nektek bizonys�gul. Aki csak l�t de nem hall, annak a tapasztalata hi�nyos, olyan mintha egy idegen orsz�gban j�r� utaz�nak, aki nem �rti a bennsz�l�ttek nyelv�t.

A sokas�g el��t�lettel k�zeledett J�nos fel�: �rd�gnek titul�lt�k; J�zust is megsz�lt�k a l�tszat ut�n �t�lve. Az igazi b�lcsess�g azonban - jelenti ki J�zus -, nem l�tszatb�l �t�l, hanem teljes megfontol�son alapul. "Akinek van f�le a hall�sra, hallja!" Ez a felsz�l�t�s refr�nszer�en visszat�r a Jelen�sek k�nyv�ben, mintegy figyelmeztet�sk�nt a k�s�bbi korok hiv�i sz�m�ra, nehogy elsek�lyesedjen a Krisztus-k�vet�s�k.

Vajon elgondolkoztunk-e mi is valaha azon, hogy mi�rt is megy�nk az �r h�z�ba? Az�rt hogy meghalljuk mi az �zenete, tan�t�sa sz�munkra? Vagy esetleg m�s, sokkal h�tk�znapibb indokok vezetnek, mint p�ld�ul megszok�s, bar�ti esetleg potenci�lis �zleti kapcsolatok, lelkiismeret megnyugtat�sa, csal�di vagy rokoni k�telezetts�g �s ehhez hasonl� felsz�nes okok.

Olyan fel�d�t� olvasni a Zsolt�rok k�nyv�b�l kisug�rz� �szinte, Isten ut�ni v�gyat. A zsolt�r�r�k �r�m�kben, b�natukban az Urat kerest�k. Ha ellens�g szor�totta �ket, az �Rhoz folyamodtak seg�ts�g�rt, ha �r�m�k volt, h�laad� �ldozattal felkerest�k Isten templom�t. Fontos a k�z�ss�g, az egym�ssal val� tal�lkoz�s �lm�nye, de a legf�bb c�l az egym�s hitben val� er�s�t�se.

Napjaink kereszty�ns�g�nek teh�t nem az a feladata, hogy a l�togatotts�gi statisztik�t jav�tsa, hanem, hogy olyan fizikai �s lelki k�rnyezetet biztos�tson, ahova bet�rve tag �s l�togat� egyar�nt �t�lheti az Istennel val� tal�lkoz�s �lm�ny�t.

Legk�zelebb, amikor az Isten h�z�ba k�sz�l�dsz, testv�rem, engedd, hogy J�zus neked is feltegye a k�rd�st: Mi�rt m�sz oda? S b�rcsak a te �szinte v�laszod is az lenne, amit olyan megragad�an fogalmaz meg a 42 zsolt�r �r�ja:

Ahogy a szarvas k�v�nkozik a foly�v�zhez,
�gy k�v�nkozik hozz�d a lelkem, Istenem!
Isten ut�n szomjazik lelkem, az �l� Isten ut�n:
Mikor mehetek el,
hogy megjelenjek Isten el�tt?

L�szl� Imre:
AMA NEMES HARCOT MEGHARCOLTAM

A harcos m�dszerei

Eleve kudarcra van �t�lve az a h�v� ember, aki azt hiszi, hogy c�lba �rkezett azzal, hogy megt�rt, �jj�sz�letett �s bemer�tkezett. Nem gy�zz�k el�gg� hangs�lyozni azt, hogy a bemer�t�s nem c�l, hanem start, egy harcos �s gy�zelmes �letnek a kezdete. Nem bizonytalans�got jelent ez a kijelent�s, hiszen m�lyen egyet�rt�nk P�l apostollal, aki azt �ll�tja, hogy �gy fut, mint aki nem bizonytalanra fut. De harc n�lk�l nem adj�k a gy�zelmet, �s soha nem szabad elfelejten�nk, mit �g�rt J�zus Krisztus: Ezen a vil�gon nyomor�s�gotok lesz, de b�zzatok: �n legy�ztem ezt a vil�got. Vizsg�ljuk meg, hogy milyennek kell n�k�nk, hitharcosoknak, Krisztus katon�inak lenn�nk, ha gy�zni akarunk.

El�sz�r a katona szem�lyis�g�t vegy�k szem�gyre, hogy k�rhess�k az Urat: form�lj ilyenn�, J�zusom. Ut�na majd a fegyvereket vessz�k kiss� sorra, hogy j�l kik�pezve, j� fegyverekkel, egy gy�zelmes �letre indulhassunk el – a diadalmas vez�r ut�n !

Rendk�v�l fontos t�nyez� a TELJES HIT A GY�ZELEMBEN. H�bor� idej�n hal�llal is b�ntetik sokszor a veres�g tudat�nak terjeszt�s�t, a "Defetizmust." Mert jaj a katon�nak, ha maga sem hisz a gy�zelemben. Amikor Gedeon megt�madni k�sz�l a midi�nit�kat, kihallgatja k�t ellens�ges katona besz�lget�s�t, amikor is egyik elmondja az �lm�t, a hegyr�l legurul� �ri�si keny�rr�l. A m�sik pedig ezt �gy fejti meg, hogy Gedeon lesz a gy�ztes. Ha egy katona nem biztos a gy�zelemben, akkor nem is fog gy�zni soha!

Szeretn�nk azonban valami rendk�v�l fontosat hangs�lyozni: ez nem �nbizalom, �s nem b�szkes�g. Hanem felt�tlen bizalom a Vez�rben, aki m�g soha nem vesz�tett, �s aki mellett nincs olyan kock�zat, hogy gy�zelem, vagy veres�g. M�s szavakkal: a gy�zelem�rt nem kell k�ny�r�gni, az m�r a ti�d �s az eny�m, azt csak el kell fogadni. Valld meg, hogy J�zus Krisztus gy�zedelmes �r, - �s indulj el a diadalmas harcra !

Ugyancsak fontos t�nyez� a TELJES HARCK�SZ�LTS�G. Ez azt jelenti, hogy minden fegyvert karbantartottam, kardom ki�les�tettem, felszerel�sem oda van k�sz�tve a kezem �gy�be. Kik�pz�sem teljes, �s b�rmikor bevethet� vagyok.

Szeretn�nk itt is egy f�lre�rt�st elker�lni. Ez a harck�sz�lts�g nem egy �lland� tev�kenys�get jelent. Az �tk�zet el�tt a h�s b�tran leheveredik a f�be, eszik �s iszik, nyugodtan v�gigalussza az �jszak�t. Mert tudja, hogy van, aki �rk�dik, �s megf�jja a k�rt�t. �s akkor nem kell sem kapkodni, sem idegeskedni, hanem megtenni azt, amit parancsol a vez�r, �s amire �t m�r alaposan kioktatt�k �s megedzett�k. Azt mondta minden id�k egyik legnagyobb hadvez�re, Szuvorov, a Nap�leont visszaver� orosz t�bornok, hogy "min�l kem�nyebb a kik�pz�s, ann�l k�nnyebb lesz az �tk�zet." Ne neheztelj Uradra �s vez�redre, ha kem�ny kik�pz�sben r�szes�t, - az miattad, �retted van, a te gy�zelmed�rt t�rt�nik. Ne z�gol�djunk h�t a terhek miatt, az nem a gy�tr�s�nk�rt van, hanem az�rt, hogy h�sk�nt indulhassunk el.

Rendk�v�l l�nyeges a harcos sz�m�ra az ELK�TELEZETTS�G. Tudom, hov� tartozom, �s azt is tudom, hogy milyen �gy�rt indulok csat�ba. Rettenetes lehetett olyan h�bor�ban harcolni, amelyikben a katona nem volt meggy�z�dve arr�l, hogy igaz �gy�rt fogott fegyvert, ellenkez�leg: m�g azt is sejtette tal�n, hogy az uralkod�j�nak nincs igaza, amikor mondjuk egy rabl�h�bor�ba viszi �t el. Elk�telezetts�g az �gy, a vez�r mellett – �s teljes elk�telezetts�g a harcost�rsam mellett is. Nagyon j� dolog �gy harcolni, hogy tudom, mellettem hasonl� b�tor, engem �s t�rsait szeret� �s becs�l� bajt�rsam k�zd. Onnan m�r nem �rhet v�ratlan t�mad�s. De jaj a harcosnak, ha nem b�zik a t�rs�ban, �s f�l szemmel arra kell �lland�an figyelnie, hogy a mellette harcol� vajon nem fog-e gy�v�n elszaladni a legnehezebb, kritikus pillanatban?

Ne feledj�k soha sem: egyed�l nem lehet harcolni. �gy sem, hogy nem megy el�tt�nk a Vez�r, a mindig �s �r�kk� gy�zedelmes J�zus Krisztus, - de �gy sem, hogy nem �rt�kelem a harcost�rsaimat, akik ott k�zdenek mellettem. S legyen benn�nk teljes elk�telezetts�g Isten �gye mellett, de amellett a csapat mellett is, amelyikben harcolok. Nem lehet �gy elk�telezett m�don harcolni, hogy megvetem �s len�zem a gy�lekezetemet, egyf�le sz�ks�ges rossznak tartom a fegyelm�t, net�n m�g kimondani is rossz, - eszk�znek n�zem. �s ne feledj�k P�l alapszab�ly�t: Egy harcos sem elegyedik bele e vil�g dolgaiba, hogy tess�k annak, aki �t harcoss� avatta. Nem lehet elk�telezett harcos az, aki az ellens�g fel� kacsintgat netal�n v�gyakozva.

Rendk�v�l fontos t�nyez� AZ ELLENS�G M�DSZEREINEK ISMERETE. Sokszor tal�lkozunk olyan gy�lekezetekkel, ahol nem szeretik, ha a s�t�nr�l besz�l valaki. Nagyon szimpatikusnak t�nnek az ilyesf�le mondatok: nek�nk az �r J�zusr�l pr�dik�ljon a testv�r! De jaj annak a katon�nak, aki nem ismeri az ellens�g m�dszereit. P�l apostol azt mondja a s�t�nra, hogy de mi j�l ismerj�k �t, �s az � sz�nd�kait. Az �r J�zus is sokat tan�t az ellens�gr�l. Elmondja, hogy olyan, mint az ord�t� oroszl�n, olyan m�dszerekkel harcol, mint egyes pr�ri indi�n t�rzsek, akik b�l�nyb�rbe b�jnak, hogy megk�zel�thess�k �s leter�thess�k �ldozatukat, vagyis a s�t�n sokszor b�r�nyb�rbe b�jt farkask�nt j�n, vagy vil�goss�g angyal�nak �lc�zza mag�t. Vigy�zzunk, be ne csapjon minket az ellens�g, ismern�nk kell a m�dszereit. Legvesz�lyesebb m�dszere az, hogy emberb�rbe b�jik, �s azt mondja, sugallja neked, hogy gy�l�ld, ut�ld �s verd azt az embert, mert az a te ellens�ged.

Azt mondja P�l apostol az Ef�zusi lev�l. 6. r�sz�ben, hogy nem test �s v�r ellen van n�k�nk hadakoz�sunk, hanem a fejedelems�gek ellen, azaz: leveg�beli hatalmass�gok ellen. S ezek ellen csak szellemi eszk�z�kkel, szellemi fegyverek seg�ts�g�vel lehet gy�zedelmeskedn�nk. Fraser misszion�rius, a lizuk nagy t�r�t�je azt mondta, hogy m�rges g�zok ellen hi�ba l�v�ld�z�l g�pfegyverrel. Sokszor, jaj de nagyon sokszor �szre kellene venn�nk azt, hogy akit ellens�gnek tekint�nk, az maga is �ldozat. Ne az embert, a b�n�st gy�l�ld, - vedd �szre, hogy a b�re alatt ott lapul a leveg�beli hatalmass�g, a s�t�n, a kit term�szetesen legy�zhetsz, de csak szellemi fegyverekkel !

V�g�l eljutunk a harcos legfontosabb tulajdons�g�hoz, �s ez a FELT�TLEN ENGEDELMESS�G. Ezt nagyon neh�z megtanulni, hiszen p�tt�m gyerekek m�r odav�gj�k egym�snak a csal�dban, vagy az �vod�ban, sokszor m�g csak selyp�tve, hogy nekem ne dirig�lj! D�vid egyszer legy�zi ny�lt csat�ban a filiszteusokat, m�skor meg azt mondja neki Isten, hogy ne menjen most r�juk, hanem ker�lj�n a h�tuk m�g�, �s majd amikor a szederfa tetej�n l�bdobog�st hall, akkor induljon ellen�k. Nem az�rt, mert most t�l er�s a filiszteus, hanem az�rt, hogy D�vid megtanulja az Istenre-figyel�s, az engedelmess�g nagy tudom�ny�t.

Katona koromban elmondta az egyik tiszti f�iskol�s hallgat�, hogy a fiatal parancsnokot, a hadnagyot, sokszor f�hadnagyot ha felavatj�k mondjuk egy sz�p, napsugaras ny�ri vas�rnapi �nnep�lyen, akkor szombaton este m�g tulajdon k�t kez�vel fel kell, hogy mossa a folyos�t ott, ahol a sz�ll�sa van. Eltekintve a gonosz kiv�telekt�l melyek Urunk eset�ben m�g gondolatban sem mer�lnek fel, - a kem�ny kik�pz�s, a csattan� parancsok, a vigy�zzban �ll�s �s az igen is, �rtettem l�nyege nem a megal�z�s, a szem�lyis�g megt�r�se, �s f�leg nem a b�ntani akar�s. Hanem az a c�l, hogy a katon�nak l�ny�v� v�ljon az engedelmess�g. Mert egyszerre menetelni f�raszt�, - de ebb�l lesz az egyszerre int�zett roham, az ellen�llhatatlan sort�z, amit�l menek�l az ellens�g. Azt�n majd k�s�bb, a diadalmenetben csod�latos �lm�ny lesz az, hogy egyszerre, d�szmenetben elvonulhatunk az Isten tr�nja el�tt.

�s soha ne feledd, hogy a Vez�r is �gy kezdte. �mb�r fi�, megtanulta mindenekben az engedelmess�get, �rja az ige, �s k�s�bb m�g jobban al�h�zza: Engedelmes volt mindenben eg�szen a hal�lig, m�g pedig a keresztf�nak hal�l�ig. Az elk�telezett, kik�pzett �s engedelmes harcosb�l el�bb gy�zedelmes h�s lesz, majd a v�g�n, amikor v�get �r mindenf�le harc, beteljesedik az �g�ret, �s �tvehetj�k a gy�zteseknek j�r� hervadhatatlan koron�t.


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.


Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3