Evang�liumi H�rn�k - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

1998. M�RCIUS-  

A m�rciusi lapban megjelent �r�sok k�z�l:

Kulcs�r S�ndor:
GY�NY�R�S�GES UTAK!

"AZ � UTAI GY�NY�R�S�GES UTAK �S MINDEN �SV�NYE: B�KESS�G!" (P�ld 3:17)

A Biblia olvas�sa �s figyelmes hallgat�sa k�zben felt�tlen r�d�bben�nk arra, hogy Isten csod�latos b�lcsess�g�vel �llunk szemben. Ezzel az Isten Lelke �ltal ihletett Szent�r�ssal teljesen megv�ltozhat minden embernek szem�lyes �lete, de a csal�di �s t�rsadalmi �lete is! A P�ldabesz�dek k�nyve saj�tos m�don t�kr�zi az igazi b�lcsess�get. Salamon kir�ly Istent�l k�rte �s kapta a b�lcsess�get �s az mint Kijelent�s �ll el�tt�nk. Nagy baj, hogy sokszor nem t�r�d�nk azzal, hogy micsoda gazdags�g �ll rendelkez�s�nkre a b�lcsess�g irodalomban. Ennek �rt�ke m�g�tt minden egy�b messze elmarad, Isten besz�de szerint. Ig�nkben gy�ny�r�s�ges utakr�l �rtes�l�nk, valamint olyan �sv�nyekr�l, amelyek mind: B�kess�g! Merem hinni azt, hogy mindenkit �rdekelnek ezek �s j�rni szeretn�nk azokat ebben az esztend�ben is. Sokan j�rnak a f�ldi �lvek �s gy�ny�r�k �tjain, melyeket t�volr�l sem nevezhet�nk gy�ny�r�s�geseknek, sem b�kess�geseknek. Ig�nk alapj�n l�ssunk meg egy n�h�nyat Isten �r�k b�lcsess�g�nek gy�ny�r�s�ges �tjaib�l �s b�kess�ges �sv�nyeib�l, hogy azokon j�rjunk boldogan ez �vben.

1. A HIT �TJA. Istennek csod�latos aj�nd�ka a hit. �ltala r�l�p�nk egy �tra, amelyen j�rva gy�ny�rk�dhet�nk az Istennel val� k�z�ss�gben, a szellemi javakban �s a maradand� kincsekben. A hit el�tt megny�lnak a Szent�r�snak m�lys�ges titkai. Mindazok, akik ezen az �ton j�rnunk boldogan valljuk el�deink milli�ival, hogy ez gy�ny�r�s�ges �t! Ezen az �ton nincsen unatkoz�s egyhang�s�g, amint azt a hit n�lk�li ember k�pzeli. Ezt az utat csod�lkoz�ssal �s lelki gy�ny�rk�d�ssel j�rjuk �s mindenkinek mondjuk, -az �let�nt fiataloknak �s elaggott id�seknek egyar�nt!- hogy a hit �tj�nak gy�ny�r�s�ge minden k�pzeletet fel�lhalad! Ezen az �ton nincsen csal�d�s! Pr�b�ld meg j�rni azokat kitart�an, hogy gy�ny�r�s�geit �lvezhessed.

2. AZ ENGEDELMESS�G �TJA. Nagyon sok lelki er� �s b�lcs meggondol�s van a helyes engedelmess�gben. Igen gy�ny�r�s�ges �t az Istennek val� engedelmess�g! Ahol hit van, ott az engedelmess�g is megval�sul. Ezen az �ton naponk�nt el�bbre jutni a c�l fel�, sz�mtalan csod�latos megtapasztal�s l�tezik. Isten Fia, az �r J�zus Krisztus engedelmes volt az Atya ir�nt a kereszthal�lig! V�gig j�rta ez utat �s beigazolta r�sz�nkre az Ige ezen �ll�t�s�t is. Igy tudott az Atya gy�ny�rk�dni �benne. Naponk�nt engedelmesen cselekedni Aty�nk akarat�t �s azt �let�nkkel is bizony�tani, igen �ldott dolog. �gy mi is nyilv�n gy�ny�r�s�gesnek tal�ljuk az engedelmess�g �tj�t.

3. A SZOLG�LAT �TJA. Mindig volt �s napjainkban is van sok olyan ember aki nem tud szolg�lni. Istennek az tud szolg�lni, aki �nk�nt, szeretetb�l rendelkez�s�re �llva, az � szolg�ja lett! El�sz�r is azt tapasztaljuk meg, Istennek szolg�lni szabads�got �s sok gy�ny�r�s�get jelent. Megnyert�k a tiszta lelki �lt�nyt, az �dv�ss�g ruh�j�t, ami annak a jele, hogy Isten elfogadott minket! Igy most m�r az � nev�ben szolg�lni tudunk a m�sok jav�ra is! Ez a gy�ny�r�s�ges szolg�lat �tja! Annyi �r�m�t ad sz�munkra, hogy a legnehezebb feladatokat is gy�ny�r�s�gesnek tal�ljuk. Urunk dics� orsz�g�ban teljess� lesz ennek a szolg�latnak gy�ny�r�s�ge. Testv�rem, szolg�ljuk buzg�an a mi Urunkat, Isten�nket!

4. A SZERETET �TJA. Az, ahogyan Isten j�tt hozz�nk �s ahogyan ma is k�zeledik az emberhez, a szeretet �tja! Ez �r�kre gy�ny�r�s�gess� avatta sz�munkra is a szeretet �tj�t, amelyen j�rhatunk. J�zus meg�res�tette mag�t mennyei dics�s�g�t�l �s szolgai form�t vett fel, hogy n�k�nk szolg�ljon. Ez a szeretet �tja! A szeretet �tj�n j�rva mi is sok �r�m�t �s gy�ny�r�s�get tapasztalunk. Err�l az �tr�l ezt �rja P�l apostol: "...�s egy kiv�ltk�ppen val� utat mutatok n�ktek!" (1Kor12:31). Megv�l� Urunk is ezt parancsolja, hogy a szeretet �tj�n j�rjunk!

Hozz�nk, J�zus tan�tv�nyaihoz illik, hogy a szeretet �tj�n is k�vess�k �t. Az � Szava szent parancs mindannyiunk r�sz�re, melyet k�vetn�nk kell! Az � �tjai mind gy�ny�r�s�gesek �s b�kess�gesek.

Kegyelmes Isten�nk seg�ts�ge �ltal j�rjunk mindannyian h�s�ggel ezeket a gy�ny�r�s�ges utakat, hogy �benne gy�ny�rk�d� sz�vvel, boldogan �s gy�ztesen �r�k haz�nkba �rkezz�nk!


A SZERKESZT� ROVATA

�vk�zi Gy�l�s�nkre a h�nap k�zep�n ker�l majd sor, Palm Bay-ben. H�rom bizotts�g tal�lkozik ilyenkor: a V�grehajt� Bizotts�g, a Misszi� �s Irodalmi Bizotts�g �s a P�nz�gyi Bizotts�g.
A P�nz�gyi Bizotts�g nem csak a sz�vets�g, hanem a Bethesda Otthon �gyeit is int�zi.
A Misszi� �s Irodalmi Bizotts�gban �ttekintj�k ilyenkor sz�vets�g�nk �let�t. Gy�lekezeteink munk�j�r�l kapunk �ttekint�st a lelkip�sztorokt�l, gy�lekezeti k�ld�ttekt�l. Sorra ker�lnek az el�tt�nk �ll� feladatok; id�pontok meghat�roz�sa. Lelki �s anyagi term�szet� dolgainkban hozunk d�nt�seket. A szerkeszt� is elmondhatja ilyenkor a lappal kapcsolatos �r�meit �s probl�m�it. (Akad ebb�l is, amabb�l is.)
Azut�n a V�grehajt� Bizotts�gban v�glegesednek a kialak�tott terveink. Ez a test�let hivatott d�nt�seket hozni a k�zgy�l�sek k�z�tti id�ben.
Im�ds�gaikba aj�nlom gy�l�seinket!

Mit tal�lnak kedves olvas�ink a k�vetkez� oldalakon?

H�rom sorozat �jabb r�sszel b�v�lt. Moln�r Bal�zs testv�r az amerikai magyar misszi� egy-egy r�gi munk�s�t mutatja be nek�nk szem�lyes eml�kei alapj�n - ez�ttal Botka J�zsefr�l olvashatunk. Somogyi G�born� ugyancsak szem�lyes eml�kekb�l �p�ti Az �rnak j�s�g�t �nekelem c�m� sorozat�t. A Bibli�t lapozgattat� sorozatunkhoz mindig �rkezik annyi �rdekl�d�s, hogy m�g nem hagytuk abba.

Ugyanakkor az egyik r�vid sorozat befejez�s�r�l is olvashatunk.

Figyelm�kbe aj�nlom a tiszteletbeli eln�k�nk, Dr. Haraszti testv�r temet�s�n elhangzott k�t angol nyelv� szolg�latot, benne Billy Graham level�t is.

�j f�szerkeszt� a B�keh�rn�k �l�n

T�bb h�napja h�z�d� - olykor az �js�g has�bjain is �rz�kelhet� �tkeres�s eredm�nyek�nt a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z Sz�vets�gi Tan�csa janu�r k�zep�n Nagy Imr�t nevezte ki a B�keh�rn�k felel�s szerkeszt�j�nek.

A B�keh�rn�k febru�r 15-i sz�m�ban az �j szerkeszt� bemutatkozott az olvas�knak. Nagy Imre testv�r a debreceni baptista gy�lekezet el�lj�r�ja, hivat�sos el�ad�m�v�sz, gyakorlott r�di�s �s �js�g�r�. K�s�rje Urunk �ld�sa �j munkak�r�ben! Rem�lj�k, hogy a j� kapcsolat lapjaink k�z�tt a tov�bbiakban is megmarad.

A kor�bbi felel�s szerkeszt�, Kolozs Nagy J�nos testv�r megb�z�sa ugyanakkor k�z�s megegyez�ssel megsz�nt - olvashatjuk ugyanabban a sz�mban. K�s�rje �ld�s az � tov�bbi �let�tj�t is! ____Herjeczki G�za


KRISZTUS UT�N
 
Megyek Uram
�s r�d b�zom magam:
vezess!
Az utat nem tudom.
Hogy merre m�sz, s mi�rt
szolg�d �sszel nem �ri f�l.
Lehet, hogy sejti t�n,
lehet.
 
Magad vezetsz.
S mint t�nd�k�lnek l�pteid!
S hogy h�v,
hogy v�r �ld� szemed!
 
Megy�nk Uram,
mindannyian megy�nk.
Hozz�d.
Veled.
Sz�v�nket ismered.
�let�nk n�lunk is jobban �rted.
 
Megyek, megy�nk Uram!
N�zd: tisztul m�r a szem�nk,
s �letre k�l az �let�nk,
 
mert h�vsz
�s egyre h�vsz.
Szeretsz.
1978

Herjeczki G�za


GY�LEKEZETI H�REK

NEW YORK - Magyar Baptista Gy�lekezet
Lelkip�sztor: Kulcs�r S�ndor
 
HAD�ZENET
(�kumenikus imah�t New Yorkban)

T�rt�nelmi jelleget kapott New Yorkban az idei imah�t, ugyanis most hajtottak t�rdet �s emelt�k im�ra szavukat el�sz�r egy�tt a n�gy magyar anyanyelv� egyh�z lelk�szei �s h�vei egyar�nt.

A 80-as utcai Baptista Imah�zban kezdt�k az imahetet janu�r 11-�n �s a k�vetkez� napokon a 69-es, valamint a 82-ik utcai Reform�tus Egyh�zak lelk�szeinek �s tagjainak jelenl�t�ben �s szolg�lataival folytattuk. Szerd�n a 69-es utcai Reform�tus Egyh�zba gy�lt�nk �ssze valamennyien, ahol a New York-i Szent Istv�n Katolikus Egyh�z lelk�sze, Ft. Csorba Domokos O.F.M. is kapcsol�dott k�z�ss�g�nkh�z, n�h�ny h�v�vel. Az � lelkes szolg�lat�ban hallottunk arr�l "a dics�s�gr�l, amely n�k�nk megjelentetik."

Eddig is �r�mteli �s felemel� imaalkalmakat �lt�nk �t, de a cs�cspontot - �gy �rezt�k valamennyien -, cs�t�rt�k est�re �rt�k el, visszat�rv�n saj�t "otthonunkba," ahol nagy �r�m�nkre Ft. Csorba Domokos szolgat�rsa, Neil aty�val (�r lelk�sz) gyarapodott az im�ra sz�l�t� lelkip�sztorok sz�ma. Ugyanakkor szaporodott a hallgat�k, a k�ny�r�gni �sszegy�ltek sz�ma is. A szolg�lat a 82-ik utcai Reform�tus Egyh�z nem r�g v�lasztott lelk�sze, Nt. Dr�tos �rp�d lelkip�sztor sz�j�b�l hangzott ezzel a c�mmel: "Az eg�sz vil�g, s mi magunk is foh�szkodunk." Az est �lm�nysz�mba men� jelleg�t n�velte az �nekkar k�l�n�sen felemel� sz�p szolg�lata, mely kell� visszhangja volt a reform�tus �nekkar szerda esti szolg�lat�nak.

P�ntek este nagy �r�m�nkre �s kellemes meglepet�s�nkre G�ncsos Gy�rgy tv. szolg�lata mellett ism�t egy�tt im�dkozhattunk Nt. Cseh Gy�rgy lelkip�sztorral. � k�rt fel minket, hogy im�dkozzunk a kereszty�nek egys�g��rt, az�rt, hogy mind a n�gy New York-i magyar nyelv� imah�z teljen meg h�vekkel, �s az�rt, hogy egy magyar ember se legyen New Yorkban, aki ne ismern� meg Istent!

Ez had�zenet!

Had�zenet az �tkos magyar jellemvon�snak: a sz�th�z�snak; had�zenet a forr�fej�eknek, akik felekezeteken bel�l sz�tj�k a szakad�s parazs�t; had�zenet a b�nnek, mely egyform�n rabul ejthet katolikust, reform�tust �s baptist�t; v�g�l had�zenet a s�t�nnak, aki sz�nre, nemre, nemzetis�gre �s t�rsadalmi helyzetre val� tekintet n�lk�l ver bilincsbe mindenkit, aki nincs fel�vezve a hit pajzs�val �s az ige kardj�val.

Egy ilyen had�zenet m�g� �n is sz�vesen be�llok katon�nak �s t�ged is megk�rlek r� testv�rem! Strat�giai utas�t�sokat �s a b�tors�gnak lelk�t a sajn�latunkra hamar eltelt imah�t �ld�sk�nt elnyerhett�k. Eszerint egy �s csakis egy m�dja lehet egy ilyen nagy horderej� csata megnyer�s�nek, �spedig: "�LJ�NK A SZENTL�LEK VEZET�SE SZERINT!"

Ut�irat: A v�gyakat, rem�nyeket m�ris tett k�veti: janu�r 25-�n a New York-i k�t magyar reform�tus egyh�z tagjai k�z�sen tartanak el�ad�st a tragikus magyar k�lt�, Radn�ti Mikl�s �letm�v�b�l.

D�nes Tibor

a lap elej�re


DETROIT - First Hungarian Baptist Church
Lelkip�sztor: Herjeczki A. G�za

A kor�bbi �vek gyakorlat�hoz h�ven az id�n is rendezt�nk k�z�s imaheti alkalmakat.

Janu�r 18-�n az Amerikai Magyar Reform�tus Egyh�z templom�ban gy�lekezet�nk - baptist�k, katolikusok, n�h�nyan a p�nk�sdist�k k�z�l �s term�szetesen a vend�gfogad� reform�tus testv�rek. Az �kumenikus istentiszteletet a helyi lelkip�sztor, Nt. Szemesi Attila vezette.

A baptista k�rus �s a reform�tus �nekkar szolg�latai k�z�tt verseket hallgattunk. Bancsov Barna trombitasz�l�t j�tszott. Ft. Kiss Barnab�s a katolikus egyh�z k�pviselet�ben buzd�tott az egys�gre. Az ig�t Herjeczki G�za baptista lelkip�sztor hirdette a Rm 8:14 �s Jn 14:23-26 alapj�n.

Felekezeti jellegzetess�geink megtagad�sa n�lk�l is felismerhetj�k, hogy milyen sok hasonl�s�g van k�z�tt�nk, s hogy testv�rek vagyunk, ha azt a k�rd�st tessz�k fel, hogy Kik az Isten gyermekei? Az ige alapj�n azt mondhatjuk, hogy akik szeretik az �r J�zus Krisztust, akik megtartj�k besz�deit �s akiket a Szentl�lek vezet, azok Isten gyermekei. Akikn�l ezek nincsenek meg, baptist�nak, reform�tusnak, katolikusnak, p�nk�sdist�nak, stb. mondhatj�k ugyan magukat, de Isten gyermek�nek nem. Akikn�l pedig mindezek megvannak, ha k�l�nb�z� felekezethez tartoznak is, egym�st testv�rnek tarthatj�k. Az ilyenekben egy kicsit m�ris megval�sul az �r J�zus im�ds�ga (Jn 17).

Az istentisztelet ut�ni szeretetvend�gs�g - melyet ez�ttal a Magyar Hagyom�nyokat �pol� K�r rendezett - j� alkalmat jelentett a testv�ri k�z�ss�g gyakorl�s�ra.

A k�vetkez� vas�rnap a baptista templomban j�tt�nk �ssze, s ez�ttal t�bben, mint az el�z� �vekben. Imah�zunk sz�pen megtelt az eml�tett n�gy egyh�z tagjaival. Ez�ttal h�rom �nekkar is szolg�lt. Verseket, bizonys�gt�telt (Kobol�k J�nos) �s zongorasz�l�t (Timothy Loszewszky) hallgattunk. Egy alkalmi, �sszevont �nekkar az Uram csup�n ter�lad c�m� kar�neket �nekelte.

K�z�s �neket is tanultunk: J�jj Szentl�lek �risten...

Az igehirdet�st Ft. Kiss Barnab�s, a Szent Kereszt r�mai katolikus templom lelkip�sztora v�gezte. Er� a gyenges�gben volt a c�me a Rm 8:14-27 �s Lk 11:9-13-ra �p�lt szolg�latnak.

Az egyenk�nti �s k�z�s im�ds�g sem maradt el. Szeretn�nk azonban, ha ezen a t�ren j�v�re m�g el�bbre jutn�nk. Az �kumenikus istentiszteletet szeretetvend�gs�ggel fejezt�k be. ____M�t�


Felejthetetlen szem�lyek (2)
Botka J�zsef lelkip�sztor

Botka J�zsef testv�r �s �n nem voltunk egykor�ak. � m�r 1915-ben - egy esztend�vel sz�let�sem el�tt - n�s, szemin�riumot v�gzett lelkip�sztora volt a Buffaloi Magyar Baptista Gy�lekezetnek (NY). A sz�zad elej�n � �s feles�ge az els�k k�z�tt voltak, akik megt�rtek �s al�mer�tkeztek az akkoriban kezd�d� Magyar Baptista Gy�lekezetben, Trenton, NJ-ben. Botka testv�rben azonnal l�that� volt a v�gy �s a tehets�g az �r szolg�lat�ra. Hamarosan elment Scranton, PA-ba, ahol tervben volt egy magyar baptista szemin�rium �p�t�se. Volt egy n�h�ny magyar fiatal testv�r, aki szeretett volna felk�sz�lni a lelki munk�ra. Zboray L�szl� lelkip�sztor buzd�t�s�ra �s ir�ny�t�sa alatt megkezd�d�tt az �p�tkez�s. Ezt a szemin�riumot t�nyleg a tanul�k �s a tan�rok �p�tett�k. A hallgat�k k�z�l csup�n azokat eml�tem meg, akiket szem�lyesen ismertem: Fazekas J�nos, Majorcs�k (Major) Mih�ly, Botka J�zsef, Kov�cs Mikl�s �s Fancsali D�nes. �k mind er�s oszlopai lettek az Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�gnek eg�sz �let�kben.

Az iskola pincehelyis�g�ben volt a eb�dl� �s h�rom szoba. Ott lakott a Botka h�zasp�r. Botka testv�rn� szak�cskodott �s "anyjuk" volt a tanul�knak, akik szint�n ott laktak az iskol�ban. Amikor Botka testv�r befejezte tanulm�nyait, vissza ment Trentonba, ahol megv�lasztott�k gy�lekezet vezet�nek. Onnan ment azt�n Buffaloba. Abban a nagy v�rosban a magyars�g sz�tsz�rts�gban lakott. Botka testv�r megl�togatta �ket - sokszor gyalog. F�rads�gos �s eredm�nyes munka ut�n elfogadta az Elyriai Magyar Baptista Gy�lekezet megh�v�s�t �s csal�dj�val oda k�lt�z�tt �s ott folytatta szolg�lat�t.

K�s�bb az Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g Aggmenh�z�ba kerestek f�gondnokot. Botka testv�r�kben tal�lt�k meg az alkalmas h�zasp�rt. Gyermekeikkel egy�tt 1929-ben bek�lt�ztek a Watervliet, MI-ben l�v� Aggmenh�zba. Ott igen nagy munk�t v�geztek. Botka n�ni volt a szak�csn� �s az �pol�n�. A h�z megtelt hontalan �reg magyar testv�rrel. Hamarosan bej�tt a depresszi�. Az amerikai baptista testv�rek k�nytelenek voltak megvonni a t�mogat�st. Botka Ida, aki 8 �ves volt ekkor, �gy eml�kszik azokra az �vekre: akkor igen szeg�nyek voltunk. A t�rt�nelmi k�nyv�nkben pedig ezt olvashatjuk:

"Az 1935. �vben tartott konvenci�n Rev. Botka J. gondnok �ll�s�r�l lemondott. A depresszi�s �vek �t �s feles�g�t is igen megviselt�k. Hat �ven kereszt�l minden igyekezet�kkel az Aggmenh�z�rt dolgoztak �s ennek lak�i�rt. Minden nemes �gy nagy �rat k�vetel. Rev. Botk��k a legnehezebb id�kben az Aggmenh�zunk�rt v�gzett munk�juk is a kimer�l�st hozta maga ut�n. A konvenci� a lemond�st f�j� sz�vvel vette tudom�sul."

Egy r�vid pihen�s ut�n Botka testv�r elfogadta a South Norwalk, Conn-i gy�lekezet megh�v�s�t �s ott folytatta az �r szolg�lat�t hat esztendeig. Onnan New Castle, PA-ba ment, ahol ugyancsak hat �vig szolg�lt. Az utols� munkaf�ldje Carteret, NJ. volt, ahol 1948-ban kezdte meg a munk�t.

�n m�r ezel�tt tal�lkoztam Botka testv�rrel, amikor �tj�ttem Toront�b�l az �vi konvenci�kra �s a pr�dik�tor gy�l�sekre. 1949-ben elfogadtam a Bridgeporti Magyar Baptista Gy�lekezet megh�v�s�t �s csal�dommal oda k�lt�zt�nk. Vagy egy esztend� eltelte ut�n a Carteret-i gy�lekezet �s Botka testv�r megh�vott egy heti evang�liz�l�sra. Akkor ismertem meg Botka testv�rt k�zelebbr�l. Vas�rnapt�l vas�rnapig minden nap egy�tt ment�nk l�togatni, h�vogatni �s minden este pr�dik�ltam magyarul �s angolul. Sok felejthetetlen eml�k maradt az eml�kezetemben. Egyik nap bement�nk egy magyar otthonba, A f�rfi fogadott benn�nket. A k�sz�nt�s ut�n ezt mondta:

- Ugye �n�k testv�rek.
- Igen - mondta Botka testv�r -, mi testv�rek vagyunk.
- Igen hasonl�tanak egym�sra - folytatta a h�zigazda.
- �, mi nem vagyunk rokonok. Mi az �r J�zus Krisztusban vagyunk testv�rek - mondta Botka testv�r.

Ezen bemutatkoz�s ut�n k�nnyen ment a bizonys�gt�tel �s a megh�v�s az esti istentiszteletre. Botka testv�r mindig keresett �s tal�lt ilyen term�szetes m�dot, amely megnyitotta az ajt�t a hit�kr�l val� besz�lget�sre. Mikor ment�nk a m�sik h�zhoz, megeml�tettem neki ezt a megfigyel�semet. � csak annyit mondott: "Testv�r, az �r� a dics�s�g."

Abban az id�ben Botka testv�r m�r beteg volt, de nem engedte, hogy ez a lelki munk�ban lelass�tsa. A betegs�g azonban er�t vett rajta �s k�nytelen volt elhagyni a gy�lekezetet. K�nyelmesebb �ghajlatra, Los Angelesbe k�lt�ztek. Egy r�vid id� m�lva megh�vtak a Los Angelesi Amerikai Magyar Baptista Gy�lekezetbe, amelynek a vezet�je Honesko Gyula testv�r volt, egy hetes evang�liz�ci�ra. Ottl�tem alatt Honesko testv�r adott nekem egy napot, amelynek nagyobb r�sz�t Botka testv�rrel t�lthettem. Kev�s id� volt az r�sz�nkre. Besz�lgett�nk, im�dkoztunk, s�rtunk �s nevett�nk. L�ttam Botka testv�r arc�n a nagy f�jdalmat. Valamikor fogait csikorgatta a f�jdalomt�l.

- Ugye nagyon f�j, Botka testv�r, mondtam neki.
- Igen testv�r, nagyon f�j, de az �r� a dics�s�g.

Azok voltak az utols� szavak, amelyeket Botka testv�rt�l hallottam. N�h�ny h�nap m�lva (1954-ben) az �r, az � kegyelm�b�l megel�gelve h�s�ges szolg�ja testi f�jdalmait, mag�hoz sz�l�totta. Azut�n Botka testv�rn� visszak�lt�z�tt keletre, hogy k�zelebb legyen gyermekeihez. Az �r �t is hazah�vta 1968-ban. �n is r�szt vehettem �s szolg�lhattam a gy�szistentiszteleten, amint dics�rt�k az �r J�zus Krisztust egy igen kedves h�zasp�r�rt, akik �let�ket az �r szolg�lat�ban t�lt�tt�k el. Gyermekeik �s azok csal�djai mind elfogadt�k az �r J�zus Krisztust �s h�s�gesen szolg�lnak a gy�lekezetekben.

Mik azok a jellemvon�sok, amelyek felejthetetlenek Botka testv�r �let�ben? J�zus Krisztusba vetett er�s hite. Kitart� h�s�ge Krisztus szolg�lat�ban. �szinte szeretete mindenki ir�nt. Egyszer�, de nagyszer� bizonys�gt�tele �gy pr�dik�ci�kban, mint egy�ni szem�lyes besz�lget�sben. Igazi, kereszty�n al�zatoss�ga, amelyet olyan term�szetesen viselt, mint a ruh�j�t. Nem tudom, hogy volt-e ellens�ge, de azt tudom, hogy � nem volt ellens�ge senkinek.

Vannak Sz�vets�g�nkben sokan olyanok, akik nem ismert�k Botka b�csit. K�v�nom, hogy mindenki tal�lkozzon majd vele a mennyben. Mi, akik ismert�k, v�rjuk az id�t, amikor a mennyben tal�lkozunk �s ezt mondjuk neki:

- Botka testv�r, mi is haza j�tt�nk.
� majd v�laszol, megszokott szavaival:
- Az �r� a dics�s�g.
Amire mi majd �r�mmel mondunk �MEN.

Moln�r Bal�zs, nyugalmazott lelkip�sztor

a lap elej�re


Templomaink - Felismeri-e?

"Templomaink" sorozatunkat befejezz�k. �sszesen 5 templom-r�szletet jelentett�nk meg. Sorrendben ezek az imah�zak ker�ltek a lapba: Nagyv�rad, Detroit, Bihardi�szeg, Nagyszalonta, Szokolya. A szerkeszt� a k�vetkez� tanuls�gokat vonta le a v�laszokb�l (s f�leg azok hi�ny�b�l):

Mindenesetre �r�l�k a n�h�ny v�lasznak. A legut�bbit, mely Clevelandb�l �rkezett, itt k�z�lj�k. (szerk)

Kedves Herjeczki testv�r!
A lapban megjelent k�p hasonl�t a szokolyai imah�zra, tal�n az is.
Ez a k�p eszembe juttatta h�gom level�t. �rta, hogy december 27-�n j�rtak Szokoly�n, mert �rtes�ltek, hogy az �r Varga S�ndor b�csit hazah�vta. B�r a temet�s�re nem mehettek el, de �gy gondolt�k, hogy m�gis megl�togatj�k �ket. Hiszen sok sz�p eml�k�k f�z�dik hozz�juk.
Id�zet a lev�lb�l:

"A b�csi 87 �vet �lt. P�r h�napi gyeng�lked�s ut�n, teljes szellemi �ps�gben tudott elb�cs�zni a csal�dj�t�l �s a gy�lekezett�l. �k ma is a r�gi, kedves h�v� csal�d. J� p�lda az eg�sz faluban az � �let�k. Er�s �s �sszetart� a gy�lekezet."

Varga S�ndor 1911-1997

Ehhez meg csatolom saj�t eml�keimet is. 1946-ban csal�dunk m�sodszor t�lt�tte a nyarat Szokoly�n a Varg��k �jonnan �p�lt sz�p nagy h�z�ban. Varga b�csinak volt akkor egy vadonat�j, finom hang� kis harm�niuma. Est�nkint, munka ut�n szokott rajta j�tszani �s k�s�rni feles�ge, a Julis sz�l� �nek�t. M�g ma is szinte hallom Julis sz�pen cseng� hangj�t, amint �nekelte:

"J�zusomn�l lakni v�gyom, n�la oly sz�p, oly dics�. Mind magasbbra sz�ll a v�gyam, Tehozz�d a Mennybe f�l. Vele oly vid�m lelkem, vele boldog sz�vem, halleluja, halleluja. Vele oly vid�m lelkem, Vele boldog sz�vem, mert J�zus szeret engem. �h mily j�, �h mily sz�p, lelkem �el�je l�p. J�zusom, �letem, v�gyom fel�d."

Az�ta m�r teljes�lt S�ndor b�csi v�gya. Ott van ma az �dv�z�ltek sereg�ben, az �r J�zusn�l.
"Az igaznak eml�kezete �ldott." (P�ld 10:7) Az �r �ld�s�t k�v�nom szeretettel,
Marosi B�la
�llj meg egy percre!
HOLNAP

A j�v�, a holnap k�rd�se minden embert foglalkoztat. Nem egyform�n gondolkozunk azonban fel�le. Vannak, akik nagy terveket sz�nek, s nagy mell�nnyel �gy besz�lnek a holnapr�l, mintha az f�lt�tlen �gy alakulna, ahogy k�pzelik, mintha a holnap hozz�juk igazodna.

Isten ig�j�ben sokszor f�lmer�l a j�v� k�rd�se. Jakab level�ben pl. ezt olvashatjuk a holnappal kapcsolatban:

Nosza imm�r ti, a kik azt mondj�tok: Ma vagy holnap elmegy�nk ama v�rosba, �s ott t�lt�nk egy esztend�t, �s kalm�rkodunk, �s nyer�nk; Akik nem tudj�tok mit hoz a holnap: mert micsoda a ti �letetek? Bizony p�ra az, a mely r�vid ideig l�tszik, azut�n pedig elt�nik. Holott ezt kellene mondanotok: Ha az �r akarja �s �l�nk, �m ezt, vagy amazt fogjuk cselekedni. Ti ellenben elbizakodotts�gtokban dicsekedtek: Minden ilyen dicseked�s gonosz. (Jakab 4:13-16)

Elbizakodotts�gnak, alaptalan dicseked�snek nevezi Jakab a holnappal kapcsolatos emberi terveinket. Azok mell� t�nyk�nt �ll�tja, hogy tkp. nem tudja senki, hogy mit hoz a holnap �s azt, hogy az �let�nk olyan, mint a p�ra - csak egy ideig l�tszik, azt�n elt�nik. Ki tudna vit�ba sz�llni e k�t �ll�t�ssal? �let�nk tagadhatatlan t�nyei ezek.

Hogyan �lljuk h�t akkor a holnaphoz? Mi az ig�ben aj�nlott magatart�s?

Jakab azt mondja, hogy tervezhettek ugyan, de terveitek mindig maradjanak az �r kegyelm�nek �s j�v�hagy�s�nak f�ggv�ny�ben. "Ha az �r akarja �s �l�nk, �m ezt, vagy amazt fogjuk cselekedni" - legyen ez az ajkunkon �s f�leg a gondolatainkban. Holnappal kapcsolatos tervezget�seink egyik fundamentuma legyen ez a jakabi mondat.

M�s ig�kre is gondolva meg�llap�thatjuk, hogy Isten ig�je nem elveszi t�l�nk a holnapot, hanem ellenkez�leg: �gy adja nek�nk, hogy afel�l j� rem�nys�g�nk lehet - hiszen a mi Urunk a holnapnak is ura!

�gy akarja nek�nk adni a holnapot, hogy az ugyanolyan �rt�kes �s eredm�nyes legyen, mint a tegnap, vagy m�g ann�l is �rt�kesebb, eredm�nyesebb.

N�zz�nk teh�t el�re, tervezz�nk �r�mmel, vess�nk rem�nys�ggel - az �rra figyelve, az � tan�cs�t k�rve �s az � seg�ts�g�t elfogadva! ___HG

Telefon�h�tat, (313)381-7315

Gyermek Evang�liz�ci�
Besz�lget�s Erd�lyi Sebesty�nnel

A budapesti baptista teol�gi�n ismerkedt�nk meg. K�t �vvel ut�nam �llt�l a misszi�munk�ba. Milyen ter�letet adott neked az �r a szolg�latra?

D�nt� dolog volt sz�munkra m�r annak idej�n, amikor Magyarorsz�gon �lt�nk, amikor felismert�k, hogy a gyermekek k�z�tti szolg�latban van a hely�nk. L�ttuk a sz�ks�get a keleti orsz�gokban is. �gy l�ttuk, hogy az �r oda �ll�t benn�nket, abba a munk�ba. Amikor N�metorsz�gba kik�lt�zt�nk, mindj�rt az volt a c�lunk, hogy amikor csak meg tudjuk val�s�tani, vissza megy�nk a keleti munk�ba.

T�bbes sz�mban besz�lsz. Mi�rt?

Minden l�p�st feles�gemmel egy�tt hozok. A legterm�szetesebb dolog egy h�zass�gban, de k�l�n�sk�ppen egy h�v� h�zass�gban, hogy f�rj �s feles�g k�z�sen d�nts�n. �gy volt ez n�lunk is. Minden l�p�st k�z�sen d�nt�tt�nk el.

Annak idej�n el�g gyorsan siker�lt felk�sz�lni a szolg�latra a gyermek-evang�liz�ci�s k�z�ss�g keret�ben - angolul Child Evangelism Fellowship. N�metorsz�gb�l k�ld�tt ki a n�met �gazat a k�lmisszi�ba, Kelet-Eur�p�ba. Ennek a t�rsas�gnak az alkalmaz�s�ban v�gzem a misszi� munk�t.

Kifejezetten magyar nyelvter�let fel� ir�ny�tottak?

Nem. Az els� �vekben a munk�m k�z�ppontj�ban Keletn�metorsz�g �llt (NDK annak idej�n), ez �gy alakult ki, hogy nem volt m�s a teamen bel�l, aki besz�lt volna n�met�l. �s �n akkor m�g nem mehettem be Magyarorsz�gba. A kelet-n�metorsz�gi munk�t b�zt�k r�m �s emiatt felk�lt�zt�nk B�csb�l Berlinbe. De m�r ebben az id�ben is t�bbsz�r elmentem Erd�lybe. Azt�n k�s�bb egyre ink�bb lehet�v� v�lt a magyarok k�z�tti munka. K�l�n�sen el�seg�tette ezt a n�met �jraegyes�l�s. Akkor a n�metorsz�gi munk�t az egys�ges n�met misszi�nak adtam �t �s �n megmaradtam a keleti munk�ban.

Elhelyezn�d id�ben ezt a folyamatot?

1985-91-ig voltam felel�s a kelet-n�metorsz�gi munk��rt �s 91-96-ig a beoszt�som a magyar kisebbs�gek k�z�tti munka volt. Ez a munka Felvid�kre, K�rp�talj�ra, Erd�lyre �s a Vajdas�gra terjedt ki.

Most �jabb ter�letet kapt�l?

Ez annyiban v�ltozott, hogy Erd�lyben m�r a munka a rom�niai munk�val egy�tt viszonylag saj�t l�bon �ll, �s �gy a m�sik k�t ter�let K�rp�talja meg Felvid�k tov�bbra is a felel�ss�gi k�r�mbe tartozik. Az �v elej�t�l a Szlov�niai munka kibontakoztat�s�ban seg�tek. Az m�r nem speci�lisan magyar kisebbs�gek k�z�tti munka. Szlov�nia az egyik legelmaradottabb orsz�g Eur�p�ban az evang�lium terjeszt�se szempontj�b�l. A k�tmilli� lakosb�l nincs t�bb, mint 500 �jj�sz�letett h�v�. Egy negyedik ter�letet is b�ztak r�m, ahol ugyancsak beseg�t�s a feladatom, - Oroszorsz�gban a Finn-Ugor nyelv� n�pk�zt�rsas�gokban. Ilyen pl. a Komi K�zt�rsas�g az Ural nyugati vid�k�n, vagy a Mari K�zt�rsas�g, a Mortrionok, Ortmontok, Hantik.

A nyelvi rokons�gra vonatkoz� k�rd�seimre v�laszolva elmondta, hogy maximum azt tapasztalta, hogy az ott �l� emberek nyitottabbak egy olyan szem�ly fel�, aki hasonl� nyelvcsal�db�l sz�rmazik.

Az ut�bbi id�ben teh�t b�v�lt a szolg�lati ter�leted. De maradjunk ez�ttal a magyar nyelv� misszi�n�l. K�nny� volt egy�tt munk�lkodnod az �hazai magyar gy�lekezetek vezet�ivel?

Igen. Erd�lyben sok �ven �t dolgoztam �s nagyon �ldott munkat�rsi k�z�ss�g�nk volt. A p�sztorok java r�sze nagy �r�mmel fogadta szolg�latomat, ak�r igehirdet�seket is. Sajnos nem tudtam annyit v�llalni, amennyire ig�ny volt. Ehhez hozz�j�rul az is, hogy nem csak a gyermekek evang�liz�l�s�val foglalkoztam, hanem tan�t�st adtam a csal�d-h�zass�g k�r�ben, kereszty�n gyermeknevel�s k�r�ben. Ezt is igen nagy �r�mmel v�rt�k.

K�rp�talj�n �gy alakult ki a munka, hogy egyszer� c�mekkel indultam �s kerestem a kapcsolatokat. Ott legink�bb a reform�tus testv�rekkel siker�lt k�z�ss�get kialak�tani (sok �jj�sz�letett ember van a reform�tusok k�z�tt, lelkip�sztorok k�z�tt is). A katek�t�k, az iskolai vall�soktat�s tan�t�inak a k�pz�s�vel foglalkozom legink�bb.

Felvid�ken, Szlov�ki�ban ugyancsak els�sorban a reform�tus egyh�zon bel�li meg�jul�si mozgalomban, ill. az �jj�sz�letettek k�z�tt tudok dolgozni. Ott is igen j� kapcsolat alakult ki.

Kom�romban a Teol�gi�n t�bbsz�r tan�tottam, de ugyan�gy m�s ter�leten is.

Ne hagyd ki Magyarorsz�got se!

Misszi�nknak orsz�gr�l orsz�gra m�k�dik a szervezete. �ldott testv�ri k�z�ss�g�nk van a Magyarorsz�gon dolgoz� munkat�rsakkal, de ott ahol m�r �n�ll�an folyik a munka, ott nem sz�ks�ges, hogy �n k�l�n bekapcsol�djam. Az els� magyarorsz�gi 3 h�napos tanfolyamot �n szerveztem, bonyol�tottam, sokf�le ford�t�sban dolgoztunk egy�tt.

Bizony�ra ismered a Vas�rnapi Iskolai H�rad�t �s a Harmatcsepp �js�gokat.

Mindkett� nagyon �ldott munka l�t�som szerint �s sok �ld�st hoz a gyermekek sz�m�ra a gy�lekezetekben is. Gy�ri Lajos kor�bban a misszi�nkban dolgozott. (Gy�ri Lajos testv�r e besz�lget�s�nk ut�ni h�napban, november 3-�n, 53 �vesen az �rhoz k�lt�z�tt. A szerk.) Erd�lyben pedig a Harmatcseppek szerkeszt�je, G�nczi G�za ugyancsak r�szt vett a 3 h�napos tanfolyamunkon.

L�tsz k�l�nbs�get a gyermekek k�z�tti misszi� munk�ban a k�l�nb�z� orsz�gok k�z�tt?

A gyermekekre a befoly�s bizonyos m�rt�kig elt�r�. Most k�l�n�sen is �rz�keltem az elm�lt hetekben. Ny�ron k�t t�bort vezettem Szlov�ki�ban, mindkett�n 90 gyermek vett r�szt. A gyerekek az eg�sz id� alatt nagyon nagy figyelemmel k�s�rt�k a tan�t�st. Ezzel szemben az elm�lt h�napban N�metorsz�gban vezettem n�h�ny csoportot �s ott bizony a gyermekek koncentr�ci�s k�szs�ge eg�szen m�s volt. Nem figyelnek megfelel� m�don. Az �rdekl�d�si k�r�k is sokkal sz�tsz�rtabb. Ilyen m�don mutatkozik bizonyos k�l�nbs�g a gyermekek k�z�tt. Azt hiszem, hogy itt a m�di�k hat�sa, befoly�sa �rz�kelhet�, - kezdve a sok komputerez�st�l, meg sokminden m�s. Pl. a sz�l�k nem egyform�n kontroll�lj�k a dolgokat. Sokszor t�lzottan szabadj�ra hagyottak a gyerekek. Vagy �ppen mindk�t sz�l� dolgozik.

Valamit a csal�dodr�l is szeretn�nk tudni.

Feles�gem Sipos Gy�rgyi, Gy�rb�l sz�rmazik. 5 gyermek�nk van, a legid�sebb 16 �ves, a k�vetkez�k 14, 12, 7 �s a legkisebb 16 h�napos. Nagyon h�l�sak vagyunk a J�aty�nak a gyermekek�rt, a csal�d�rt, ez egy k�l�n nagy kegyelem.

Van valami, amit m�g megeml�ten�l munk�ddal kapcsolatban?

Nagyon �r�ln�nk neki, ha t�bben is a testv�rek k�z�l im�ds�gban hordozn�k ezt a munk�t. Egyik k�zeli c�lunk K�rp�talj�hoz kapcsol�dik. Megh�vtunk egy fiatal h�zasp�rt, hogy ott kezdjenek gyermek-misszi� munk�t. Eleinte val�sz�n�leg k�lf�ldi t�mogat�sra is sz�ks�g lesz, de szeretn�nk ott is a gy�lekezeteket felk�sz�teni arra, hogy �k is egyre ink�bb anyagi felel�ss�get v�llaljanak az ottani munk��rt. Ez lenne az egyik nagy imat�rgyunk, hogy az �r bontakoztassa ki ott is a munk�t, ami p�ld�ul Erd�lyszerte m�r nagyon sz�pen megy.

Amit m�g megeml�thetn�k, hogy az egy�b munk�k mellett m�g N�metorsz�gban seg�tj�k a szomsz�d telep�l�sen, Hutthurm v�rosban foly� misszi�t. Ott egy �j gy�lekezet alakult k�t �s f�l �ve �s ott helyettes p�sztori szolg�latot v�gzek. Amikor otthon vagyok, igehirdet�st v�rnak a testv�rek �s t�lem v�rj�k a bemer�t�i �s egy�b p�sztori szolg�latokat is.

K�sz�n�m a besz�lget�st, �ld�st k�v�nunk tov�bbi munk�dra.

(A telefonriportot a szerkeszt� 1997. okt�ber�ben k�sz�tette az �ppen Clevelandban tart�zkod� Erd�lyi testv�rrel.)

a lap elej�re

Istennek tulajdon�tsd a j�l�tet!
5M�z 8:11-20
 

Istennek tulajdon�tsd! Mit? A j�l�tet. De mi a j�l�t? Ig�nk azt mondja: "amikor j�llak�sig eszel... �s sz�p h�zakban laksz... b�v�ben leszel mindennek."

�, Istenem, gyermekkoromt�l kezdve mind e mai napig legt�bbsz�r j�llak�sig ettem. H�la neked! Nem k�nyeztett�l el, de megadtad a mindennapi kenyeret. �s h�ny sz�p h�zban laktam m�r?! Sz�p volt falun az egyszer� sz�l�i h�z, ahol felnevelkedtem. S az�ta t�bb mint 12 sz�p h�zban laktam csal�dommal. Ak�r mi �p�tett�k, ak�r m�s, mind sz�p volt. A csak egy szoba-konyha is j� volt, mert sz�pp� v�lt az �r jelenl�te �ltal. De arra is adott kegyelmet, hogy teljes legyen a komfort a h�t tag� csal�dnak. "B�v�ben leszel mindennek." Van, amikor Isten t�bbet is ad a sz�ks�gesn�l. P�nzben, h�zban, m�helyben, mez�n, ingatlan vagy ing� vagyonunkat illet�en b�v�ben vagyunk. Ne bizakodjunk el! Ne gondoljuk, hogy magunk szerezt�k magunknak. Ak�r �r�k�lt�k, ak�r megdolgoztunk �rte, Isten kegyelme �ltal a mi�nk. Legy�nk h�l�sak �rte �s s�f�rkodjunk j�l vele. Veress Ern� (�h�tat)

AZ �RNAK J�S�G�T �NEKLEM (3)
J�cintok illata

�vtizedek m�lhatnak, de illatok, sz�nek ott ragyognak az eml�kezet�nkben kit�r�lhetetlen�l. Csod�latos aj�nd�k az eml�kez�s.

Ott �lltam a nagy luxus �ce�nj�r� hatalmas t�kre el�tt a folyos�n �s gy�ny�rk�dtem a k�l�nb�z� sz�nekben pomp�z� j�cintokban, amelyek a t�k�r el� voltak �ltetve. Mennyi sz�ps�g, mennyi illat, mennyi k�l�nleges �lm�ny ragadott meg nap nap ut�n, mi�ta elj�ttem haz�mb�l.

Szerettem j�rni a fed�lzeten. Valaki azt mondta nekem, hogy kem�nynek kell lenni, nem keseregni! Nem szabad magunkat elhagyni! Ezt gyakoroltam. Megkem�ny�tettem magam. M�g m�sok sz�delegve j�rk�ltak, vagy a kabinjukban fek�dtek k�szk�dve a tengeri betegs�ggel, addig �n eg�sz nap j�rk�ltam le, f�l, v�gig a nagy haj�n, �thatva a friss tengeri leveg�t�l, �lvezve a m�rhetetlen�l dics� l�tv�nyt. Nem l�ttam m�st, csak a nagy vizet �s a k�k eget. Milyen messze lehet m�g a part, ahov� igyeksz�nk! ...

Eddig is tudtam, hogy egy par�ny vagyok, de ahogy a v�gtelen nagy vizet �s a felett�nk ragyog� k�k eget figyeltem, ajkamra t�dultak ezek a szavak: "Micsoda az ember, hogy megeml�kezel r�la, az embernek fia, hogy gondod van re�? Hiszen kev�ssel tetted �t kisebb� az Istenn�l, dics�s�get �s tisztess�ggel megkoron�ztad �t. �rr� tetted �t kezeid munk�in, mindent l�bai al� vetett�l" (Zsolt 8:5-7).

V�gign�ztem a haj�n. Milyen sok ember �sszetett munk�ja, igyekezete hozta l�tre ezt a csod�latos j�rm�vet, amely suhan a tenger hull�main. A haj��p�t�s egy csod�latos m�v�szet. Mindig szerettem haj� ki�ll�t�sokra menni �s csod�lni az emberi alkot�sokat. Egy nagy haj� rengeteg embert tud sz�ll�tani messzi utakra biztons�ggal. Az ember uralkodik a f�ld�n, a tengeren, a leveg� �gben. "�rr� tetted �t kezeid munk�in, mindent l�bai al� vetett�l." Uram, mily magas m�lt�s�got adt�l az embernek! Az angyalok csak szolg�l� lelkek, de mi Isten fiai vagyunk! "Valakik pedig befogadj�k �t, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaiv� legyenek..."

�gy �reztem ott a fed�lzeten, hogy most nincs a vil�gon senki m�s csak az �r �s �n. Az �r, aki vil�gokat alkotott �s �n, egy kicsi ember, akit � szeret, v�d, gondoz, �riz, seg�t minden nap. Csod�latos! "� mily csod�latos, ha arra gondolok, hogy J�zus szeret engem!"

K�sz�n�m Uram, hogy itt lehetek, sz�vemet hozz�d emelhetem �s dics��thetlek T�ged nagys�gos dolgaid�rt! �gy �reztem, hogy ott �ll mellettem az �r a ring� haj�n. Az emberi elme �s a l�lek �gy volt teremtve, hogy r�di� jeleket k�ldhessen felfel�, �s r�di� jeleket kaphasson az �rt�l.

Az �r besz�lgetett �d�mmal �s �v�val az �denkertben �s most is besz�lgetni �hajt kicsiny gyermekeivel. Egy emberi l�ny, ha a megfelel� atmoszf�r�ba ker�l, t�vol a gy�rak zakatol�s�t�l, a villamosok cs�rg�s�t�l, ha megpihenhet, lecsendesedik, meg tudja tal�lni a kapcsolatot Alkot�j�val.

"Teremts�nk embert..." Ez t�bbes sz�m. Az �r J�zus is ott volt a teremt�sn�l. Az �r J�zus szerepe csod�latosan kiemelkedik: "� �ltala teremtetett minden �s n�la n�lk�l semmi sem lett, ami lett." J�zus Krisztusnak adatott minden hatalom mennyen �s f�ld�n. �reztem, hogy az �r, aki vil�gokat teremtett itt van velem �s besz�lget hozz�m: "Te az eny�m vagy. J�rj �n el�ttem �s l�gy t�k�letes." Nincs enn�l kedvesebb zene, mint amikor az �r hozz�m hajol �s mag��nak mond. Igen Uram, veled k�v�nok j�rni mindenkor. K�sz�n�m, hogy seg�ts�g�l volt�l nekem eddig is �s tudom, hogy velem leszel az ismeretlen, �j vil�gban is.

Csendes elm�lked�semb�l a vacsora-harang �bresztett fel. Az eb�dl�be siettem, ahol nagyszer�, sz�p �telek voltak felszolg�lva. Mindenki v�laszthatott, hogy mit �hajt. Mi magyarok csak tal�lomra ny�jtottuk ujjunkat az �tlap soraira, mert angol tud�sunknak m�g nyoma sem volt, mert hirtelen�l, nem megtervezetten hagytuk el haz�nkat, de ak�rmit tettek a t�ny�runkra, az mind j� �s finom �tel volt.

�ri�si narancsok is voltak az asztalon, amit megcsod�ltunk. A vacsora v�gezt�vel zsebembe s�llyesztettem egy ropog�s zseml�t, ez j� lesz holnapi fed�lzeti s�t�imhoz.

Kabinomban m�gegyszer h�l�t mondtam az �r j�s�g��rt �s boldogan, b�kess�gben elaludtam.

"J�r�somra �s fekv�semre �gyelsz, minden utamat j�l tudod."
"B�kess�gben fekszem le �s legott elaluszom, mert te Uram adsz n�kem b�tors�gos lakoz�st."
Reggel lett. Amikor kil�ptem kabinomb�l sok embert l�ttam a foly�son le - fel j�rk�lni. Csod�lkoztam �s felfigyeltem besz�lget�seikre.
- Csakhogy m�r reggel van, - legal�bb l�tunk m�r! - Nagyon megijedtem, mondta egy m�sik.
R�juk n�ztem csod�lkozva, vajon mit�l ijedtek ezek meg?
- H�t te nem tudod, k�rdezt�k. - Mit? - Nem tudod, hogy vihar volt? Vihar volt a tengeren! Mindenki feltette a ment� gy�r�ket. Azt hitt�k, hamarosan ugrani kell, menek�lni, mert �gy h�nykol�dott a haj�, f�lt�nk, hogy els�llyed!

Nagyot n�ztem. Kerestem a szobat�rsamat. Nagysok�ra el�ker�lt. Menteget�zve mondta, hogy ne haragudjak, hogy nem sz�lt nekem, de amikor hallotta a riaszt� cseng�t teljesen elfelejtkezett r�lam, hogy �n is kabinban vagyok. Nem baj, v�laszoltam, mert van Valaki, aki nem felejtkezett el r�lam. "�me nem alszik, nem szunnyad az Izr�elnek �riz�je."

Sz�vemb�l forr� h�la t�rt fel. K�sz�n�m Uram! B�kess�get, nyugalmat adt�l az �jjel, b�rhogy h�nykol�dott a haj�, �n ebb�l semmit sem tudok, k�sz�n�m, hogy velem volt�l. "B�kess�get hagyok n�ktek, az �n b�kess�gemet adom n�ktek, nem �gy adom �n n�ktek, amint a vil�g adja, ne nyugtalankodj�k a ti sz�vetek, se ne f�ljen." K�sz�n�m Uram a b�kess�get! K�sz�n�m Uram az �rizetet. Nem tudom, hogy volt-e ehhez a haj�hoz el�g ment� cs�nak, - a Titanic-hoz nem volt, el is s�llyedt, de ahol az �r van, ott nem s�llyedhet el a haj�! "Te az eny�m vagy..." mondta az �r a lelkemben �jra, �n szeretlek t�ged, te kedves vagy nekem."

Csod�lkoztam magamban, hogy nem �bredtem fel a riaszt�sra. Amikor Magyarorsz�gon f�ldreng�s volt, azt is v�gig aludtam. Reggelre kelve azt l�ttam, hogy mindenfel� lehullott vakolatok voltak. �n azt �lmodtam, hogy a abban a csendes kis utc�ban, ahol laktunk, egy �ri�si teheraut� d�b�rg�tt v�gig. M�g csod�lkoztam is, mert a mi utc�nkban soha nem j�r teheraut�. Munkat�rsaim az irod�ban mind sz�rny�lk�dve mondt�k, mennyire f�ltek, hogy r�juk szakad a h�z, ingott a csill�r, rep�ltek a cs�sz�k.

"J�r�somra �s fekv�semre �gyelsz, minden utamat j�l tudod." "Kinek sz�ve re�d t�maszkodik, meg�rz�d azt teljes b�k�ben." "Kicsod�m van az egekben? N�ladn�l egy�bben nem gy�ny�rk�d�m e f�ld�n." "Mikor v�zen m�gy �t, �n veled vagyok, ha a foly�kon, ezek el nem bor�tanak." "Ak�r �bren vagyunk, ak�r aluszunk, egy�tt �l�nk � vele."

Este lett. Sokan a mozi terembe siettek, �n beh�z�dtam kis kabinomba, �s olvastam: "Uram, te volt�l n�k�nk hajl�kunk nemzed�kr�l nemzed�kre ... mind�r�kk� Te vagy Isten!" Hajl�k az �r! A hajl�kban elpihen�nk, megnyugszunk, v�delmet tal�lunk, csendben elalszunk. Megk�sz�ntem az �r szeretet�t �jb�l.

"Az �rnak j�s�g�t �neklem, am�g vagyok." ____Somogyi G�born�, Toront�

a lap elej�re


HANGSZALAG MISSZI�

Val�szin�leg minden gy�lekezetnek van valamilyen form�ban hangszalag misszi�ja. A detroiti teh�t csak egy a sok k�z�l. (Saj�toss�gai k�z� tartozik, hogy a megrendel�st�l sz�m�tott 2 h�ten bel�l meg�rkezik, a tengeren t�lra n�gy h�ten bel�l.) Szeretettel aj�nljuk mindazoknak, akik sz�vesen hallgatnak magyar igehirdet�st, magyar istentiszteletet.

Itt az �jvil�gban nem olyan term�szetes az, hogy magyarul hangzik az igehirdet�s, �s az sem term�szetes, hogy vannak, akik sz�vesen hallgatj�k azt. Szeretettel aj�nljuk azoknak az olvas�inknak is, akik t�vol �lnek a magyar gy�lekezetekt�l, s �gy nem tudnak rendszeresen r�szt venni magyar nyelv� istentiszteleteken.

Felv�teleink ige-centrikusak, k�nnyen �rthet�ek, evang�liumi jelleg�ek. A szalagokat aj�nd�kk�nt k�ldj�k azoknak, akik megrendelik, de tape-misszi�nk f�nntart�s�ra adom�nyt is elfogadunk azokt�l, akik ezt megtehetik (�nk�lts�gi �r - postak�lts�ggel egy�tt - h�rom doll�r darabonk�nt). B�rmilyen szalag-min�s�gi probl�ma eset�n �jat k�ld�nk.

Az �rdekl�d�knek postafordult�val megk�ldj�k a hangszalag jegyz�k�nket, melyet folyamatosan b�v�t�nk. Ilyen csoportos�t�sban tartjuk nyilv�n a szalagokat:

A - �nek-zene
B - Istentiszteleti felv�telek - szolg�latok, igehirdet�ssel
P - pr�dik�ci�k (�ltal�ban a detroiti lelkip�sztor igehirdet�sei)
R - legszebb r�gi felv�teleink k�z�l
T - telefon �s r�di�s �h�tatok (t�bb 6 perces �h�tat �s n�h�ny �nek egy-egy szalagon)
V - vegyes
 
K�rje jegyz�k�nket E-mailen - c�m: evhirnok@aol.com
vagy a szerkeszt� posta c�m�re k�ld�tt lev�lben.
Rev. A. G�za Herjeczki
1370 Michigan Blvd.
LINCOLN PARK MI 48146

K�lcsey Ferenc: Himnusz
A magyar n�p zivataros sz�zadaib�l
Isten, �ldd meg a magyart
J� kedvvel, b�s�ggel,
Ny�jts fel�je v�d� kart,
Ha k�zd ellens�ggel;
Bal sors akit r�gen t�p,
Hozz r� v�g esztend�t,
Megb�nh�dte m�r e n�p
A multat s j�vend�t!
 
�seinket felhoz�d
K�rp�t szent b�rc�re,
�ltalad nyert sz�p haz�t
Bendeg�znak v�re.
S merre z�gnak habjai
Tisz�nak, Dun�nak,
�rp�d h�s magzatjai
Felvir�goz�nak.
 
�rt�nk Kuns�g mezein
�rt kal�szt lengett�l,
Tokaj sz�l�vesszein
Nekt�rt csepegtett�l.
Z�szl�nk gyakran pl�nt�l�d
Vad t�r�k s�nc�ra,
S ny�gte M�ty�s b�s had�t
B�csnek b�szke v�ra.
 
Hajh, de b�neink miatt
Gy�lt harag kebledben,
S els�jt�d vill�midat
D�rg� fellegedben,
Most rabl� mongol nyil�t
Z�gattad felett�nk,
Majd t�r�kt�l rabig�t
V�llainkra vett�nk.
 
H�nyszor zengett ajkain
Ozm�n vad n�p�nek
Vert hadunk csonthalmain
Gy�zedelmi �nek!
H�nyszor t�madt tenfiad
Sz�p haz�m kebledre,
S lett�l magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!
 
B�jt az �ld�z�tt s fel�
Kard ny�l barlangj�ban,
Szerte n�zett s nem lel�
Honj�t a haz�ban,
B�rcre h�g �s v�lgybe sz�ll,
B� s k�ts�g mellette,
V�r�z�n l�bain�l,
S l�ngtenger f�l�tte.
 
V�r �llott, most k�halom,
Kedv s �r�m r�pkedtek,
Hal�lh�rg�s, siralom
Zajlik m�r helyettek.
S ah, szabads�g nem vir�l
A holtnak v�r�b�l,
K�nz� rabs�g k�nnye hull
�rv�nk h� szem�b�l!
 
Sz�nd meg Isten a magyart
Kit v�szek h�ny�nak,
Ny�jts fel�je v�d� kart
Tenger�n k�nj�nak.
Bal sors akit r�gen t�p,
Hozz r� v�g esztend�t,
Megb�nh�dte m�r e n�p
A multat s j�vend�t!
1823

a lap elej�re


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

Evang�liumi H�rn�k Internet �1998

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3