Evang�liumi H�rn�k - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

1998. M�JUS-  

A m�jusi lapban megjelent �r�sok k�z�l:

Ol�h Lajos: Tetsz�k a Szentl�leknek �s n�k�nk (Acta 15:28)
Egyik csod�latosan sz�p mondata a Szent�r�snak. P�nk�sd ut�n legszebb t�rekv�se lehet egy kereszty�nnek: �gy �lni, hogy ezt az �r�met megismerhesse. Mert minden embernek a Szentl�lekkel l�trej�tt, vagy l�tre nem j�tt kapcsolata d�nti el a sors�t.

A pog�nyokb�l lett kereszty�neknek ez nyitott kaput a gy�lekezetek fel�: "Vett�k a Szentlelket, mik�ppen mi is" (Acta 10:44-48).

Kezdetben rendben volt minden. Isten a maga Lelk�t lehelte az emberbe �s lett az ember Isten k�pm�sa (1M�z 2:17). Am�g engedetlens�gbe nem esett. A hal�lnak hal�la els�sorban ezt jelenti: "Ne maradjon az �n lelkem az emberben" (1M�z 6:3). Az �z�nv�z el�rad�s�t ezzel indokolja a Szent�r�s: "Tekinte az�rt Isten a f�ldre �s �me meg vala romolva, mert minden test megrontotta vala az � �t�t a F�ld�n" (1M�z 6:12).

Az �z�nv�z ut�n kiv�lts�gos, kiv�lasztott szem�lyek Isten Lelke �ltal tettek nagy dolgokat. Gedeon, Ill�s, Elizeus, D�niel. J�zus Urunk is ezzel igazolja Messi�s volt�t: "Az �rnak Lelke van �nrajtam..." (Lk 4:18).

Nem lehet embernek nagyobb �r�me ezen a f�ld�n, mint a Szentl�lek �ltal val� �r�m (R�m 14:18). K�r, hogy olyan sok a zavar �s olyan kev�s a tiszta ismeret ebben a k�rd�sben.

Amit a Szentl�lekkel kapcsolatban felt�tlen�l tudni kell: a kegyelem korszak�ban, amelyben ma �l�nk, Isten adja szem�lyv�logat�s n�lk�l annak, aki k�ri (Lk 11:9-13). Akik engednek n�ki (Acta 5:32). Rendk�v�li tettekre k�pes�t (Mk 16:15-18). Haszonra adatik a L�lek (1Kor 12:7). Mindenek �kesen �s j� renddel legyenek (1Kor 14:40). "Amik csak j�h�r�ek" (Fil 4:8).

Nem ker�lhetj�k meg a feleletet erre a k�rd�sre: Vettetek-e Szentlelket miut�n - vagy miel�tt - megkeresztelkedtetek? (Acta 19:2). De ezt sem, hogy tetszik-e a Szentl�leknek, ami nek�nk tetszik.

A Bibli�ban vannak feljegyezve esetek, amelyek megmutatj�k mennyire fontos, hogy az Istennek vel�nk k�z�lt Lelk�t megbecs�lj�k. Saul kir�ly engedetlen lett az �r ir�nt. Noha vette az �rnak Lelk�t �s pr�f�t�lt is (1S�m 10:10-13). F�lre tette az �r (1S�m 13:13-14).

D�vid is v�tkezett. De b�nb�nati im�j�ban az�rt k�ny�r�g: "A te Szentlelkedet ne vedd el �nt�lem!" (Zsolt 51:9,15). Az �r megbocs�tott. A korintusiak a L�leknek minden aj�nd�k�val dicsekedhettek. De tanulni nem akartak, s�lyos b�n�ket elk�vettek. P�l apostol szigor�an feddi �ket (1Kor 14:20). A gal�ciabeliek test szerint k�v�nt�k folytatni azt, amit L�lek szerint kezdtek el (Gal 3:13). P�l figyelmezteti �ket, hogy elszakadtak a Krisztust�l (5:4).

�gy kell �gyelni mindennapi �let�nkre, mint akik tudjuk, hogy test�nk a Szentl�lek temploma. Aki megrontja az Istennek templom�t, megrontja azt az Isten. �gy kell �ln�nk, hogy sz�v�nkben ott lehessen ez az �rz�s, elm�nkben ez a gondolat: Tetsz�k a Szentl�leknek �s n�k�nk.

* Ol�h Lajos: Ihletett �r�sok; Versek, igehirdet�sek; hely �s d�tum n�lk�l; 28. oldal.

Visszaeml�kez�s Ol�h Lajos lelkip�sztor �let�re

1923. okt�ber 26-�n sz�letett a Bihar megyei K�r�snagyhars�nyban. Itt kezdte iskolai tanulm�nyait, �s itt kapta elh�v�s�t Istent�l a szolg�latra. 1940-ben, augusztus 10-�n mer�tkezett be Ugrai Kov�cs Imre lelkip�sztor �ltal. Gimn�ziumi tanulm�nyait Beretty��jfalun kezdte, majd Budapesten fejezte be, ahol Teol�giai tanulm�nyait is v�gezte 1949-ig a Baptista Teol�giai Szemin�riumban.

Elfogadta a Paks-Madocsai k�rzet megh�v�s�t, ahol 1950. m�jus�ban volt lelk�szi felszentel�se.

Ugyanez �v okt�ber�ben k�t�tt h�zass�got T�th Gabriell�val. H�zass�gukb�l 5 �l� gyermek sz�letett - G�bor, Lajos, Imre, Mikl�s �s M�rtha.

1952-ben a Dun�nt�li K�rzet titk�r�v� v�lasztott�k, amely tiszts�get nyolc �vig t�lt�tte be. �t �vi paksi szolg�lat ut�n a Sz�kesfeh�rv�ri Gy�lekezet h�vta meg, amit elfogadott.

Isten �ld�sa k�s�rte szolg�lat�t minden�tt, amit sz�mos bemer�t�s, �j gy�lekezetek keletkez�se is bizony�tott. �t �vet szolg�lt Sz�kesfeh�rv�ron.

A Budapest J�zsef utcai Baptista Gy�lekezet megh�v�s�t elfogadva ott v�gezte tov�bb szolg�lat�t. Ezzel egyidej�leg a Magyar Baptista Egyh�z titk�ri poz�ci�j�t is bet�lt�tte �vekig.

1966-t�l a Debreceni Baptista Gy�lekezetben v�gezte tov�bb a szolg�latot. Erre az id�szakra k�l�n�sen jellemz� volt a testv�r egyh�zakkal egy�tt v�gzett munk�ja �s a Billy Graham magyarorsz�gi l�togat�s Debrecenre es� r�sz�nek szervez�se.

Tizenk�t �vi debreceni szolg�lat ut�n fogadta el a kanadai kiplingi magyar kol�nia megh�v�s�t. 1978. szeptember�ben hagyt�k el Magyarorsz�got, �s kezdt�k el Kanad�ban szolg�latukat. Err�l az id�szakr�l mindig nagy �r�mmel eml�kezett meg. Az igazi istentisztelet bet�lt�s�t l�tta abban, hogy l�togatta a betegeket, �zvegyeket, �rv�kat �s v�gezte felekezetre val� tekintet n�lk�l lelkigondoz�i szolg�lat�t.

1988-ban fogadta el a Toront�i Els� Magyar Baptista Gy�lekezet megh�v�s�t, ahonnan 1997. janu�r elsej�n ment nyugd�jba. K�zel tizenn�gy h�napot kapott m�g Istent�l, mint nyugd�jas lelkip�sztor.

Kanadai szolg�lati ideje alatt �vekig az �szak Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g aleln�ki tiszts�g�t t�lt�tte be, majd 1997. j�lius�t�l hal�l�ig annak eln�ke volt.

Visszatekintve �let�re - egy Istent�l gazdagon meg�ldott �letp�ly�t l�thatunk, amelyet megengedett Isten teljesen befejezni.

T�voz�sa hirtelen, v�ratlanul, de nem felk�sz�letlen�l �rte 1998. �prilis 17-�n.

B�cs�zik t�le szeret� feles�ge, �t gyermeke, menyei, 12 unok�ja, a kiterjedt rokons�g, n�gy orsz�g testv�ris�ge �s az a megsz�molhatatlanul sok ember, akiket szolg�lata sor�n el�rt.

Eml�kezz�nk �gy r�, mint aki maga is �gy fejezte be megeml�kez�s�t nyugd�jba vonul�sa alkalm�b�l: "Soli Deo Gloria - Egyed�l Isten� a dics�s�g." _____Az_Ol�h_csal�d

a lap elej�re

A SZERKESZT� ROVATA

Az �r el�re tudja dolgainkat. Mi csak ut�lag. Nincs ebben semmi k�l�n�s, mindig is �gy volt �s lesz ezut�n is. M�gis megd�bbent, amikor egy-egy apr�s�gb�l r�j�v�nk, hogy � ott volt, benne volt form�l�d� dolgainkban, semmi sem t�rt�nt "v�letlen�l."

Vez�rcikk�nket nem kegyeletb�l v�lasztottam. Ol�h testv�r �rta a janu�ri vez�rcikket, teh�t a dolgok megszokott rendje szerint most m�g nem ker�lt volna r� a sor. M�gis �gy t�rt�nt. Hal�la el�tt k�t nappal f�lh�vtam telefonon. Azt mondta � is keresett d�lel�tt. Miut�n elmondta, hogy � mi�rt keresett, �n is elmondtam, hogy a m�jusi vez�rcikknek a k�nyv�b�l v�lasztottam egy �r�st. (Persze, ha addig jobbat nem tal�lok - mondtam neki. � mindig �rtette, legt�bbsz�r � kezdem�nyezte a tr�f�t.) Megbesz�lt�k, hogy ha nem sz�l vissza m�g azon a h�ten, akkor v�ltoztat�s n�lk�l k�zl�m a cikk�t, �gy, ahogy a k�nyv�ben �ll. Nem sz�lt vissza. �gy tetszett h�t a Szentl�leknek �s n�k�nk is, hogy ez a cikk legyen e h�napban az els� oldalon. Akkor m�g nem tudtam, hogy mi�rt nem siker�lt a kor�bban ide sz�nt �r�s megszerz�se. �s persze azt sem tudtam, hogy �jra egy fekete keretes k�p is ker�l majd a vez�rcikk mell�.

Az �r m�g m�st is tud el�re. Benn�nket is �rint�, szem�lyes �s k�z�ss�gi jelleg� dolgainkat is. S van, amit megjelent el�re. De meg�rtj�k-e jelz�seit? Legt�bbsz�r csak ut�lag ismerj�k fel keze von�s�t, n�ha nehezen elfogadhat�, �m m�gis javunkat munk�l� cselekedeteit.

Ol�h testv�r az Evang�liumi H�rn�k Szerkeszt�s�gi Bizotts�g�nak a tagja volt 1991. m�rcius�t�l (az Evang�liumi H�rn�k �s az A K�rt egyes�l�s�t�l) kezdve. Ez a c�m n�ha semmit sem jelent. Az � r�sz�r�l azonban mindig volt �rdekl�d�s a lap ir�nt. Tan�csot adott, v�lem�nyt nyilv�n�tott. J� munkat�rs volt. (Bar�tomnak nem mondhatom a kork�l�nbs�g miatt, hiszen ap�m bar�tja volt.) Ismerets�g�nk igaz�n akkor kezd�d�tt, amikor 1982. okt�ber�ben megh�vtam a Toront�i Gy�lekezetbe, evang�liz�lni. Ez csak az els� alkalom volt, melyet t�bb hasonl� k�vetett. �n akkor m�g fiatal ember voltam, � magyarorsz�gi �s kanadai misszi�s tapasztalatokkal b�ven rendelkez� neves misszi�munk�s. Akkor k�rtem el�sz�r arra, hogy �rja le �lm�nyeit, egyed�l�ll� �let tapasztalatait.

Tulajdonk�ppen szeretett �rni. (Persze, legjobban besz�lni szeretett �s tudott.) Ihletett �r�sok c�m� k�nyv�t 1992. november�ben dedik�lta nekem. �gy tudom, az�ta is �rt. Rem�lem, nem vitte el mag�val azt a sok storyt, eml�ket, f�lismer�st, amivel megaj�nd�kozta �t az �r szolg�l� �lete sor�n. Ha maradtak �r�asztal�ban m�g meg nem jelent �r�sai, szeretn�nk mi is olvasni azokat.

Tartjuk a kapcsolatot - ez volt az utols� mondata, amit a telefonba mondott. Sz�vesen tartan�nk...

Lelkip�sztorok nem csak j�nnek hozz�nk, mi is hazal�togatunk n�ha. Zeffer B�la testv�r otthon j�rt az elm�lt hetekben, Nov�k J�zsef testv�r a napokban �rkezik vissza magyarorsz�gi �tj�r�l, Cserepka J�nos testv�r �s feles�ge pedig �prilis v�g�n utazik haza. K�rt�k, hogy im�dkozzunk �rt�k - tegy�k is meg! Legyen �ld�s Cserepka testv�r�k �tj�n, szolg�lat�n.

Keresse meg lapunkat az Interneten �s mondjon v�lem�nyt r�la. Ha nem kapok megfelel� "mennyis�g�" �szrev�telt, l�nyegesen reduk�lni fogom az "elektronikus" lapunk m�reteit. ____Herjeczki G�za


FELKEL AZ IGAZ
 
Sokat hallottam sz�besz�dben:
Eszm�k vil�ga voltak�ppen
Id�k sz�l�tte s vel�k m�lik is.
 
Miben �n hittem, nem �gy fogadtam.
Isten szerelme lobogott abban.
� hozott hal�lb�l ki �j �letet.
 
Sokat hallottam, nem mes�kben,
De most m�r l�tom, most m�r meg�rtem,
Nem m�sok sz�ja temet holtat el.
 
Ravatal d�sze sz�p �s s�rget�:
Csendes b�k�vel v�r a temet�
S sz�p, hogy halottr�l csak j�t mondanak.
 
De ki egyszer tud �jj� sz�letni,
Annak kell tudni �jj� lenni,
H�tszer eless�k b�r -, aki igaz.
 
Hirdetem az�rt szent besz�dben:
Aki eszk�z az �R kez�ben,
Ne l�sson hal�lt soha �r�kk�!
______Ol�h Lajos

a lap elej�re


 

Feh�r temet�s p�nk�sdkor

N�h�ny hete kezembe ker�lt els� Bibli�m, amit m�g gyermekkoromban kaptam. Ahogy n�zegettem a sok al�h�zott ig�ket, egy-egy �lm�nyt juttatott eszembe. A sz�vemet �jb�l megragadta a R�ma 6,4: "Eltemettet�nk teh�t vele egy�tt ... hogy mi is �j �letben j�rjunk."

Visszaeml�kezem �letem els� igazi p�nk�sdj�re, amikor 22-en nyilv�nosan megvallottuk, hogy meghaltunk a b�nnek �s �r�mmel zengett az �nek: "...mily boldogs�g, hogy a sz�vem m�r az �r J�zus�!"

Az az�ta eltelt id�ben az �r megtart� hatalm�ban �s vezet�s�ben gy�ny�rk�d�m. Erre az alkalomra eml�kezve most:

"...olt�r k�sz�l,
hozz� k�vet az utamr�l szedek.
Egyiken v�rnyom �s k�nnyeim,
m�sikra �r�mmel tekinthetek.
Mindenben vezett�l Istenem,
csak j�voltodra eml�kezhetek."

H�la�ldozatk�nt Uram, hadd k�sz�njem meg:

-- a h�v� csal�dot, s a nagy gy�lekezetet, melyben megsz�l�tott�l, nevelt�l �s k�sz�tett�l az el�re nem l�that� neh�zs�gekre;
-- hogy csod�lhattalak a "kicsiny f�sz�lban, �ri�si t�lgyben," a felkel� napban, sziv�rv�nyban, de tombol� viharban is, s hogy kezedbe tudhattam mindig �letem.
Milyen csod�latosak utaid, Uram! N�ha neh�z, m�skor k�nnyebb, de mindegyiket javamra adod.
K�sz�n�m, hogy Te tan�tott�l a szolg�latra, s adt�l hozz� testv�ri seg�ts�get, b�tor�t�st.
K�sz�n�m k�nnyeimet mulaszt�saim megl�t�s�n, s az �jrakezd�s kegyelmi lehet�s�g�t.
Most, ahogy �gy visszatekintek �s l�tom eddigi vezet�sed, h�l�t adok az�rt, hogy nem mondt�l le r�lam, s b�r m�g nem vagyok az, ami szeretn�k lenni, de �ldalak az�rt, hogy nem vagyok az, aki voltam.
 
"Uram, csup�n Te r�lad rebeg �r�mmel ajkam,
ki megkerest�l engem, megk�ny�r�lve rajtam.
�h, h�la Te N�ked."
_____Pap Enik�

Palm Bay-i besz�mol�

�prilisi lapunkban besz�moltam az �vk�zi Gy�l�s�nkr�l (1998. m�rcius 13-14). Ez�ttal az azt k�vet� vas�rnap esem�nyeit mutatom be olvas�imnak.

V�rtuk a vas�rnapot, a tal�lkoz�st a gy�lekezettel. �s v�rt�k ezt a helyi gy�lekezet tagjai is. Ki vagyunk �hezve a magyar pr�dik�ci�ra, - mondta az egyik testv�r. Ennyi magyar pr�dik�tor egyszerre csak ilyenkor van n�lunk. �s a sok csal�dtag, gy�lekezeti k�pvisel�.

Az idei vas�rnapunk azonban m�s volt, mint a megszokott. Nem tal�ltuk itt azt a k�t testv�rt, akiknek tal�n a legjobban szoktunk hi�nyozni. Moln�r n�ni (Moln�r Antaln�) egy h�nappal ezel�tt, B�r� Zolt�n pedig k�zel h�rom h�napja hagyta itt szeretteit, s ezt a gy�lekezetet. Tavaly m�g egy�tt �r�lt�nk, �nekelt�nk vel�k.

S azt�n nem j�hetett el vel�nk Dr. Haraszti S�ndor testv�r sem, - �t janu�r k�zep�n h�vta haza az �r. Nem csak a gy�l�sekr�l, de az istentiszteletr�l is hi�nyzott. Tavaly ilyenkor � pr�dik�lt a d�lel�tti istentiszteleten.

Reggel 9:15-kor egyszerre h�rom helyen kezd�d�tt a vas�rnapi iskola. Az Otthon t�rsalg�j�ban az angolul �rt�knek, Kish Ern� testv�r vezet�s�vel - 16-an voltak. Az Otthon k�nyvt�r�ban a katolikusoknak tartott mis�t egy az int�zetbe rendszeresen bej�r� pap - �k 14-en voltak. Az imah�zban magyarul tartottuk a vas�rnapi iskol�t - mi 40-en voltunk. Vad�sz J�nos testv�r M�rk 2. r�sze �s a 3. r�sz eleje alapj�n azt a k�rd�st tette fel nek�nk, hogy vajon mi hogyan b�rjuk a kritik�t? Sokan hozz�sz�ltak a t�m�hoz.

10 �r�t�l k�z�s istentiszteleten vett r�szt mind a 3 csoport �s a k�s�bb �rkezettek. Megtelt az imah�z, k�zel sz�zan lehett�nk. Az ig�t a helyi lelkip�sztor, Rev. Barton A. Brown hirdette Luk�cs 23:26-43 alapj�n (term�szetesen angolul). Az �r J�zus szenved�s t�rt�net�hez kapcsol�dtak a k�z�s �nekek �s a k�t kar�neksz�m is, melyet Kish Ern� testv�r vezetett (Az �r az �n �rz�m, Felt�madt H�s).

Az istentisztelet ut�n az Otthon "asztalt ter�tett n�k�nk," amir�l az el�z� sz�mban n�h�ny k�pet is l�thattunk. D�lut�n alkalom ny�lt arra is, hogy n�h�ny r�gi ismer�st megl�togassunk.

Az este 6-kor kezd�d� magyar istentiszteletre m�r nem tudott mindenki ott maradni. De �gy is �ssze j�tt�nk 42-en. K�l�nf�le szolg�latokat hallgattunk. Az �nekkaron k�v�l szolg�lt az alkalmi f�rfikar �s egy �nekes tri�. M�g f�v�s zen�t is hallhattunk - Plyler Eszter testv�rn� k�s�rte Kish Ern�t �s Szab� Istv�nt. F�r B�la elmondta az el�z� napokban �rt vers�t, melyet ezen az oldalon olvashatunk is.

Az ig�t Dan L�szl� toront�i lelkip�sztor hirdette a Csel 3:1-8 alapj�n. Szolg�lat�t ezzel a r�vid verssel fejezte be:

A napraforg� �r�m�vel...
A napraforg� �r�m�vel ford�tsd csapzott fejed a f�nybe.
Hozz szirmokat, �rlelj magot,
Cs�rak�pes al�zatot, keny�r�z� szeretetet.
Sz�rd sz�t, amid van mind e f�ld�n.
S ha semmi sem marad neked,
Akkor nyered meg �leted.

Az esti alkalmat Rev. Brown testv�r 149. Zsolt�r alapj�n tartott elm�lked�se z�rta.

Amikor e sorokat �rom, Ol�h Lajos testv�r, sz�vets�g�nk eln�ke m�r nincs k�z�tt�nk. Eml�kezz�nk r� az egyik utols� r�la k�sz�tett f�nyk�pemmel (haj�n). Ilyen volt. Vid�m, term�szetes, sz�kimond�, j�v�be tekint�. Legk�zelebbi �vk�zi Gy�l�s�nk�n m�r � sem lesz vel�nk. Rem�lem azonban, hogy a t�bbiekkel m�g j�v�re is tal�lkozhatunk a floridai Palm Bayben. ____Herjeczki G�za

a lap elej�re


GY�LEKEZETI H�REK

Els� Magyar Baptista Gy�lekezet, Toronto
Lelkip�sztor: Dan L�szl�
Toront�i h�rcsokor

Amikor visszagondolok az elm�lt id�szakra �s el�m peregnek az �t�lt esem�nyek, sz�vem megtelik h�l�val Isten ir�nt �s v�gy t�lti el, hogy tov�bbra is csak Vele �ljek �s szolg�ljak. Imm�r t�z h�napja annak, hogy a toront�i gy�lekezetben szolg�lhatom az Urat feles�gemmel �s 2 gyermekemmel egy�tt. Szeretn�m az olvas�kkal is megosztani azokat az �lm�nyeket, amelyeket a toront�i testv�rekkel k�z�sen �lhett�nk �t.

1997. j�nius 25-e kanadai �let�t-kezdet�nk napja, ezen a napon �rkezt�nk meg. Felemel� �rz�s volt a rep�l�t�ren tal�lkozni a gy�lekezettel. A beilleszked�sre nem sok id� jutott, hiszen n�h�ny napon bel�l m�r a t�bori konferenci�n kellett helyt �llni. Ezen az alkalmon volt az els� lehet�s�g�nk tal�lkozni az Amerik�ban �l� testv�rekkel.

Sok�ig eml�kezetes marad az �szi ifj�s�gi konferencia �s a lelkip�sztor beiktat�s. Az ott elhangzott igei buzd�t�sok az�ta is sok er�t jelentenek: "Csak l�gy b�tor �s igen er�s" (J�zsu� 1:7).

Az �szi h�laad� Istentisztelet�nk�n a gy�lekezet egykori lelkip�sztora Cserepka J�nos testv�r hirdette az Ig�t. Az adventi id�szakban Isten kegyelm�b�l sok �r�mben volt r�sz�nk. A szolg�latokat megosztottuk, �s �gy volt id�sek, fiatalok adventje, �s az utols� vas�rnapon zen�s adventi istentiszteletet tartottunk. Ezen az alkalmon k�l�nleges vend�gei voltak gy�lekezet�nknek Menczel G�bor �s feles�ge, a Magyar K�zt�rsas�g toront�i f�konzula. Mind a f�konzul �r, mind kedves fels�ge meleg szavakkal k�sz�nt�tte a gy�lekezetet �s aj�nlotta fel seg�ts�g�t. A kar�csonyi alkalmon k�l�n�sen j� volt �t�lni a k�z�s eb�dkor megnyilv�nul� szeretetk�z�ss�get, amely oly bens�s�gess� tette az �nnepet.

Az �j�vet �j elhat�roz�sokkal �s nagy tervekkel kezdt�k el, �s ehhez k�rt�k Isten �ld�s�t. Janu�r els� het�ben imahetet tarthattunk, amikor minden este m�s-m�s csal�dn�l j�tt�nk �ssze �s igei alapk�nt a boldogmond�sokat vett�k sorba.

A t�l folyam�n k�t csendes h�tv�g�t is elt�lthett�nk �szakon. Az els� alkalommal a fiatal h�zasok k�z�l n�h�ny csal�ddal, a m�sodikon pedig gy�lekezet�nk fiataljaival, mintegy h�szan gyakorolhattuk a k�z�ss�g�p�t�st.

A Toront�i gy�lekezet egy tavasz eleji istentisztelet ut�n

M�rcius elsej�n k�l�nleges alkalom volt a gy�lekezet�nkben, gyermekbemutat�si �nnepre gy�lekezt�nk �ssze. Val�ban �nnep ez, hiszen mindig meghat� �t�lni Isten aj�nd�koz� szeretet�t, amely megnyilv�nul a gyermek�ld�sban. Ez alkalommal hozt�k el sz�lei Katona D�nielt a k�z�ss�gbe el�sz�r, k�rve �let�re Isten �ld�s�t.

Nagyp�nteki �s h�sv�ti alkalmaink sok�ig eml�kezetesek maradnak, hiszen csod�latos m�don tapasztalhattuk meg Isten szeretet�t. J� volt �t�lni, hogy Isten minden gyarl�s�gunk ellen�re mennyire szeret benn�nket.

A m�lt �ld�sait l�tva, a jelen feladat�t v�gezve mi is a j�v� fel� n�z�nk. A j�v� �ldott alkalmakat tartogat. P�nk�sd napj�n bemer�t�st tartunk, amin hit�nk �s rem�nys�g�nk szerint az angyalsereggel egy�tt �nnepelhet�nk. A bemer�t�s pontos programj�t elk�ldj�k a gy�lekezeteknek.

M�r most l�zas k�sz�l�d�s folyik a ny�ri k�zgy�l�sre �s a konferenci�ra. Ha az �r engedi, r�gt�n a konferencia ut�n szeretn�nk egy hetet elt�lteni a fiatalokkal szeretett t�borunkban.

A m�lt�rt val� h�laad�sban �s a j�v��rt val� k�ny�rg�sben egy�ttes testv�ri sz�vvel legy�nk �llhatatosak! ____�r�ll�

a lap elej�re


Beth�nia Baptista Gy�lekezet, Cleveland
Lelkip�sztor: Zeffer B�la
Kett�s �nnep Clevelandban

H�l�sak vagyunk az �rnak az�rt a csod�latos kett�s �nneps�g�rt, amelyet �nnepelhett�nk a clevelandi Beth�nia Baptista Gy�lekezetben. A febru�ri h�nap utols� �s a m�rciusi h�nap els� napj�n, egy naps�t�ses, meleg h�tv�g�n t�rt�nt mindez. T�m�ren �gy fogalmazhatn�nk: �nnep�llyel kezdt�k, �nnep�llyel v�gezt�k.

Szombaton (febru�r 28) nagyon �ld�sos �s persze ritka, esem�ny-sz�mba men� orgonaavat�si �nnep�ly�nk volt. Imah�z �p�t�s�nk-sz�p�t�s�nk koron�jak�nt kaptuk meg ezt az aj�nd�kot a Zeke h�zasp�rt�l, akiket maga az �r ind�tott arra, hogy megvegy�k gy�lekezet�nk r�sz�re ezt a nagyon hasznos aj�nd�kot, a r�gi elny�tt, elkopott billenty�s, megf�radt hang� orgona hely�be. Nagyon k�sz�nj�k el�sz�r is az �rnak, ut�na pedig Joli n�ninek �s Zoli b�csinak! Nem is kell mondanom, hogy az �j orgona �ra is, meg a hangja is csod�latos. Vetekedik az elm�lt sz�zadok templomaiban megsz�lal� s�pos orgon�k csod�latos b�g�s� hangj�val, s persze azonk�v�l megsz�laltathat� vele a mai modern zene mindenf�le hangja is.

T�bb gy�lekezetb�l �rkeztek vend�geink erre az alkalomra, k�zelr�l �s t�volr�l egyar�nt. Vel�nk egy�tt adtak h�l�t Istennek a chicag�i, detroiti, toront�i �s a kicheneri testv�rek. T�bben megsz�laltatt�k az �j orgona s�pjait - vend�gek �s a mieink egyar�nt, azzal az orgonam�v�sszel egy�tt, akit�l az orgon�t v�s�roltuk. Az el�ad�k k�z�tt t�bb nemzed�k k�pviseltette mag�t, a legfiatalabbt�l a legid�sebb gener�ci�ig. Mindv�gig �rezt�k az �r k�l�nlegesen gazdag �ld�s�t, amellyel megaj�nd�kozta az �nnepl� gy�lekezetet.

M�snap folytat�dott az �nnepl�s, ugyanis ezen a napon bemer�t�si istentiszteletet tartottunk. K�t l�lek k�rte a bemer�t�s�t, az egyik Lakatos Erika, aki a mi gy�lekezet�nk tagja lett, a m�sik egy rom�n fiatalasszony, aki a rom�n baptista gy�lekezetnek lett a tagja.

Zeffer B�la lelkip�sztor testv�r az Apostolok Cselekedetei 2:38-39 versek alapj�n hangs�lyozta a bemer�t�s fontoss�g�t, majd az �dv�ss�g �tj�nak n�gy fontos �llom�s�r�l besz�lt, amelyek elengedhetetlenek azoknak az �let�ben, akik Krisztust akarj�k k�vetni �s szolg�lni. Ezek az �llom�sok: megt�r�s, b�nbocs�nat, �jj�sz�let�s �s Krisztus k�vet�se.

Az igehirdet�s ut�n a bemer�t�s aktusa k�vetkezett, majd ut�na k�zr�t�tellel im�dkoztak az �jonnan bemer�tettek�rt.

Szolg�lt az �nekkar, a clevelandi �s a detroiti �nekegy�ttes, ezek mellett sz�l��nek, duett, szavalatok tett�k m�g kiemelked�bb� az �nnepi hangulatot.

A d�lel�tti istentisztelet az �rvacsor�val z�rult, melyen Dr. Herjeczki G�za, a detroiti gy�lekezet lelkip�sztora J�nos 6:47-51 versek alapj�n sz�lt az �rvacsora fontoss�g�r�l, bemutatva J�zus Krisztust, mint �l� kenyeret, a l�lek t�pl�l�k�t.

Ezekut�n k�z�s eb�den vett�nk r�szt. Eb�d ut�n a d�lut�ni istentisztelet keret�ben a szolg�latok mellett, amelyet Juh�sz Tibor tv. �s Herjeczki G�za tv. vezetett, �jb�l felhangzottak az Istent dics��t� szebbn�l szebb �nekek a detroiti egy�ttes, a clevelandi �nekkar �s a kicheneri le�nyok r�sz�r�l, melyek k�zben bizonys�gtev�sek �s szavalatok hangzottak el a mi Isten�nk dics�s�g�re.

Nagyon j� volt egy�tt lenni, egy�tt �nnepelni, egy�tt �r�lni az �rban ezen a k�t napon. Adja az �r, hogy m�g sok ilyen �ld�sokban gazdag egy�ttl�t�nk legyen! ____Veress_S�ndor

Magyar Baptista Gy�lekezet, New York
Lelkip�sztor: Kulcs�r S�ndor
�mhol a v�z - Apcsel.8:26-40

�let�tunkon el�rkez�nk egy olyan ponthoz, ahol Isten meg�ll�st parancsol �s felteszi a k�rd�st: "Mondd, mi�rt kergetsz engem? Nem veszed �szre, hogy rossz ir�nyba haladsz? Nem l�ttad az �tjelz� t�bl�kat? Azt gondolod, �leted a helyes mederben folyik? �LLJ MEG, ne menj tov�bb, m�g v�laszt nem adsz, m�g nem d�ntesz, milyen ir�nyba akarod folytatni utadat!"

Ez �v m�rcius 22-�n ilyen meg�ll�t�snak voltunk tan�i New Yorkban. K�t feh�rruh�s szem�ly tett bizonys�got err�l a gy�lekezet el�tt: D�nes Tibor �s G�ncsos Huba. Mindkett�j�ket megsz�l�totta Isten, d�nt�shez, megt�r�shez vezette �ket minden b�nt megbocs�t� �s elt�rl� szeretet�vel.

Megt�r�s�ket a meghat�dott gy�lekezet el�tt teljes ny�lts�ggal, mennyei �r�mt�l �thatva mondt�k el. Hadd �lljon itt di�h�jban bizonys�gt�tel�k.

Tibor 1997. augusztus�ban k�rh�zba ker�lt. K�t m�t�t ut�n t�rt�nt meg a csoda. Hossz� �vek vaj�d�sa ut�n v�gre eljutott a felismer�shez: tartozik Istennek. Gondolatban sz�lei sz�l�tott�k meg ezt mondva: "Tibi, mi Isten kez�be helyezt�nk t�ged kisgyermekk�nt. Hov� t�nt�l el onnan?" Esz�be jutott az �zsai�s 49:16 is: "�m� az �n markaimba metszettelek fel t�ged..." Ekkor d�bbent r�: "�n eltekeregtem onnan! Vissza kell j�nn�m Tehozz�d, mint t�kozl� fi�, J�aty�m!" Ezt meg is tette, s elhat�rozta, hogy Isten ir�nti taroz�s�t is igyekszik ler�ni �lete h�tralev�, kegyelmi id�szak�ban. Az � szeretete �s kegyelme volt ugyanis az, ami a megt�r�s v�gy�t �letben tartotta benne a vaj�d�s �veiben �s gondoskodott r�la, s csal�dj�r�l. Mikor megt�r�s�t k�z�lte velem, egym�s nyak�ba borulva hullattunk �r�mk�nnyeket. �ldott eml�k� �desap�nk, D�nes Ferenc �letig�je jutott esz�nkbe: "�s minden fiaid az �r tan�tv�nyai lesznek, �s nagy lesz fiaid b�kess�ge." (�zs 54:13)

Huba is h�v� sz�l�k �s nagysz�l�k ut�da. Mint a G�ncsos csal�d m�sodik fi�gyermeke, m�r zsenge kor�t�l sokat tanult a bibliai igazs�gokr�l �gy a gy�lekezetben, mint a csal�di k�rben. Testv�rb�tyja m�r elfogadta az �r J�zust, s most sorrendben Huba k�vetkezett, hogy d�nt�shez jusson. Ez m�r kezdett terhess� v�lni sz�m�ra, s a biztat�s, b�tor�t�s ellen�re �gy t�nt,

m�g nem �rett oda lelkileg, hogy d�nthessen. A m�lt esztend� november�ben azonban Isten �t is meg�ll�totta: az 1 J�nos 1:6-7 versei megd�bbentett�k �s k�ts�gbe ejtett�k, mert felismerte, hogy b�n�s. M�snap reggel �desanyj�nak elmondta vaj�d�s�t, s azt, hogy nem l�tja, hogyan mehet �gy

tov�bb. A v�laszt erre az �zsai�s 43:18-19-ben tal�lt�k meg: "Ne eml�kezzetek a r�giekr�l, s az el�bbiekr�l ne gondolkodjatok! �me, �jat cselekszem: most k�sz�l, avagy nem tudj�tok m�g? Igen a puszt�ban utat szerzek, �s a kietlenben foly�vizeket." Ilyen megnyugtat�st csak Isten

ig�je ny�jthatott a zaklatott fiatal l�leknek. Ekkor �rkezett a fordul�ponthoz Huba �lete: megt�rt a j�g, �j ember kelt fel t�rdeir�l, s ezt sz�lei s a gy�lekezet is tan�s�thatja.

Az �nnepi Istentisztelet alapig�j�nek szerecsen komornyikj�hoz hasonl� m�don Tibor �s Huba feltett�k a k�rd�st: "�mhol a v�z: mi g�tol, hogy megkeresztelkedjem?" Ekkor "meg�ll�tott�k a szekeret." Hit�kr�l vallom�st t�ve "lesz�ll�nak a v�zbe" �s lelkip�sztorunk, Kulcs�r S�ndor testv�r bemer�tette �ket. Majd mindkett� "tov�bb m�ne az � �tj�n �r�mmel." Ily m�don k�z�ss�g�nk k�t �rt�kes, tettre k�sz tagot nyert, akik bizonys�gt�tel�k szerint eg�sz �let�kben az Urat akarj�k szolg�lni. Isten ism�t bizony�tott: el�tte nincs korhat�r. Id�st �s ifjat, k�z�pkor�t �s gyermeket egyform�n szeret �s h�v a megt�r�sre. A k�t feh�rruh�s testv�rr� v�lt a bemer�t�s �ltal a k�zt�k lev� n�gy �vtizednyi kork�l�nbs�g ellen�re.

Kedves olvas�, meg�ll�tott-e m�r t�ged is Isten, mint Tibort �s Hub�t? Ha m�g nem, itt van az ideje, hogy meg�llj, lecsendesedj s keresd az � akarat�t. Ha m�r meg�ll�tott �s te is d�nteni tudt�l, j�rd a hit�let �tj�t az � neve dics�s�g�re, �s jer �rvendezz vel�nk s a mennyel egy�tt, mert: "�r�m van a mennyben egy b�n�s felett, ha megt�rve haza�rkezett!" ____D�nes_Endre

a lap elej�re


"Aki �nut�nam akar j�nni..."
A Szentf�ld�n j�rtunk

Az �r J�zus c�mben id�zett �r�k�rv�ny� szavai visszhangoztak sz�v�nkben az izraeli-egyiptomi kir�ndul�s alatt. Amikor elindultunk, a csoport vezet�je f�lh�vta figyelm�nket arra, hogy amikor a t�rt�nelmi helyeken j�runk, a l�that� dolgok m�g�tt l�ssuk meg J�zust �s azt, amit �rt�nk tett.

Kellemes, de hossz� rep�l��t ut�n t�lb�l tavaszba �rkezt�nk - k�r�l�tt�nk minden z�ld volt �s csod�latosan s�t�tt a nap. Tal�lkoztunk a m�sik csoporttal, buszra sz�lltunk, s megkezdt�k a r�gen v�rt zar�ndok-utat.

Az els� meg�ll� Caesarea volt, a F�ldk�zi tenger partj�n. Amit eddig csak a t�rt�nelemk�nyvekb�l, vagy hall�sb�l tudtunk, itt megcsod�lhattuk: az �kori R�mai Birodalom �p�t�szeti remekm�veit. Legal�bbis azt, amit az �sat�sok felt�rtak, de �gy is leny�g�z� volt: az amfite�trum, a kik�t�, Her�des palot�ja, a v�zvezet�k �s a leg�jabban felt�rt nagy m�ret� hypodrom. Az �r J�zus idej�ben innen ir�ny�totta Pontius Pil�tus a Judea-i provinci�t.

Az els� sz�ll�shely�nk Tib�ri�sban volt, innen indultunk m�snap �tnak az �r J�zus nyomdokait k�vetve. A Galileai tenger partj�ra �p�lt ez a v�ros �s a mi utunk is a tengerhez vezetett el�sz�r. Feleleven�tett�k az itt t�rt�nt esem�nyeket �s izgalommal indultunk neki a haj��tnak. Nem pr�b�ltam ki a "tengeren j�r�st," hab�r t�bben is biztattak erre, ellenben csod�latos �lm�ny volt az ima �ra. �gy �reztem �n is magam, mint az a bizonyos tan�tv�ny: "Uram, tarts meg engem" - mert sokszor a pr�ba, a vihar, s kis�rt�sek annyira k�r�lvesznek, hogy m�r-m�r els�llyedek; de k�sz�n�m, hogy most itt �t�lhetem, meg�rthetem �jb�l, hogy Isten Fia vagy �s hogy engem igaz�n szeretsz, mert kiny�jtottad �rtem �tszegzett kezed.

Nem kisebb �lm�ny volt a Boldogmond�sok Hegye, ami ezut�n k�vetkezett. Elolvastuk k�z�sen a "boldog mond�sokat" �s megcsod�ltuk a nagyszer� kil�t�st. Sajnos az egyik testv�r�nkkel t�rt�nt esem�ny sok�ig hat�sa alatt tartotta csoportunkat, de lelkileg, �gy �rzem, k�zelebb hozott egym�shoz.

Azt�n sorba k�vetkeztek: Kapernaum (itt a D�vid csillag�t tiszt�ztuk), Tabgha (a 2 hal �s az 5 keny�r csod�j�nak helye), majd a Jord�n foly� k�vetkezett. Itt a vel�nk l�v� angol testv�rek kereszts�get tartottak, amin mi is �r�mmel vett�nk r�szt, �t�lve azt a pillanatot, amikor az �r J�zust bemer�tette Keresztel� J�nos. E hely mellett egy csod�latos p�lmafa liget van �s l�tva a ny�legyenes p�lmafa sorokat, az a v�gy sz�letett meg bennem, hogy b�rcsak �n �s mi �gy fel tudn�nk sorakozni a Megv�lt� ut�n �s "nem l�gna ki senki sem" a sorb�l.

M�snap �jb�l �lm�nyd�s napunk volt: K�na, N�z�ret, Megiddo-Armageddon (t�bb mint 3000 �ves t�rt�nelem nyomai tal�lhat�k meg itt - �p�tkez�sek Salamon, Jerobo�m �s Akh�b idej�b�l), majd a Megdics��l�s hegy�vel, a T�bor heggyel z�rtuk a napot.

A k�vetkez� reggel m�r �tban voltunk Jeruzs�lem fel�. A Jord�n foly� ment�n haladt az �t, �jb�l l�thattuk a m�ltat �s a jelent. A m�ltat: a Jord�non val� �tkel�s felt�telezhet� hely�t, az �g�ret F�ldj�t, Jerik�t, csod�latos p�lm�ival (lelki szemeinkkel a falait is elk�pzelt�k), a vend�gfogad� hely�t, ahova az irgalmas samarit�nus a f�lholt felebar�tj�t bevitte, az Olajf�k hegye lejt�j�t, ahol J�zus s�rt Jeruzs�lem felett; �s az 1966-67-es arab-izr�eli h�bor� nyomait. A jelent: a vir�gz� f�ldm�vel�st, a val�ban "tejjel �s m�zzel foly� f�ldet," a jerik�i baz�rt, p�pos teve lovagl�st, a beduinok s�trait �s �llatcsord�it �s a csod�latos jeruzs�lemi panor�m�t.

Ennyi minden ut�n j� volt lecsendesedve �jb�l �t�lni a Koponya hegyi esem�nyeket, megl�tni a szenved�s hely�t, a sziklas�rban egy pillanatra megihlet�dni, lelk�nkben hallani az angyal szavait: "Nincsen itt ... FELT�MADOTT!" majd k�nnyes szemmel �rvacsor�hoz j�rulni �s �jb�l boldogan feln�zni J�zusra, megfogni �tszegzett kez�t �s halkan vallom�st tenni N�ki: "Uram, szeretlek T�ged!"

Az �v�ros baz�r utc�in �t eljutottunk a sirat� falhoz �s ennek is a bels� pitvar�ba. Itt l�thattunk igazi, hith�, �h�tatosan im�dkoz� zsid�kat. Az egyik rabbi szerencse gyerty�t pr�b�lt eladni t�bbeknek, nekem is. Miut�n t�bbsz�r kifejtettem neki, hogy nekem el�g J�zus Krisztus, � az �n "szerencs�m," v�gre, s�r� fejcs�v�lgat�s k�z�tt magamra hagyott.

A Gecsem�n� kertben megcsod�ltuk a szenved�sek passz�v r�sztvev�it: a 2000 �ves olajf�kat, majd a Church of all Nations nev� templomban a magyarok hozz�j�rul�s�t kerest�k.

Az est be�llta el�tt m�g eljutottunk Betlehembe, ahol a sz�let�si hely f�l� �p�tett ortodox templomot n�zt�k meg.

M�snap m�r �tban voltunk Egyiptom fel�. Kis ker�l�vel, - mert a G�zai �vezeten nem engedt�k, hogy �thaladjon a buszunk - meg�rkezt�nk a szeges-dr�tker�t�ses hat�rs�vhoz. Egyiptomban m�g a leveg� is m�s volt, mint addig. Amerre a szem l�tott, pusztas�g, homok. �tv�gtunk a S�nai f�lsziget �szaki r�sz�n. Elsz�rny�lk�dt�nk a l�tv�nyon, hogy az izraelit�k ebben a sivatagban bolyongtak 40 �ven �t. El�tt�nk �s m�g�tt�nk a biztons�gunkra kirendelt katonas�g �s rend�rs�g haladt. Mire Kair�ba �rt�nk, elfelejtett�k a hat�r�tl�p�i kellemetlens�geket. Mintha egy hangyabolyba l�pt�nk volna, akkora lett hirtelen a ny�zsg�s. A busz ablak�b�l a k�zleked�s teljesen z�rzavarosnak t�nt (l�mpa nincs, ahol van, nem veszik figyelembe), mindenfel� por �s szem�t. De v�g�l is egy nagyon tiszta �s sz�p sz�llod�ba �rkezt�nk meg. Esteledett. Az idegenvezet� elmondta, hogy a szent �nnepi tilalom lej�rt (5 �rakor) �s most megy mindenki "reggelizni."

M�snap megcsod�ltuk az �kori egyiptomi kult�ra gy�ngyszemeit: Memphisben, Sakkaraban, Gizaban (a 3 piramis �s a h�res Sfinx). Egy parf�m �zemben �s a Papirus Institute-ben pedig az egyiptomi ritkas�gokkal ismerkedt�nk meg.

M�snap izgalmas nap el� n�zt�nk, mert meg�g�rte az idegenvezet�nk, hogy az Izraelit�k egyiptomi jelenl�t�nek eml�keit is megl�thatjuk.

Az Egyiptomi M�zeumban megn�zt�k a k�l�nb�z� f�ra�k, pog�ny istens�gek �s a h�res Tutankhamen f�ra� s�rlelet�t. Ism�telt k�r�s�nkre egy eredeti k�oszlopon sz�veg maradv�nyt l�ttunk, amelyben eml�t�s van a zsid� n�pr�l. Tapasztaltuk, hogy nagyon k�nyes t�ma a zsid�kr�l besz�lni, vagy a 10 csap�sr�l, M�zesr�l, a kivonul�sr�l, a V�r�s tengeri esem�nyekr�l.

Megn�zt�k a h�res Alab�strom Mecsetet, majd azt a barlang-szer� b�v�helyet, ahol �ll�t�lag M�ria, J�zsef �s az �r J�zus tart�zkodtak.

A Kair�i baz�r z�rta a napot, ahol - nagy z�rzavarban, a nagy szeg�nys�g �s ugyancsak nagy gazdags�g furcsa kever�k�ben - mindenki mindent �rult. M�g az este, sok �lm�nnyel �s eml�kt�rggyal megnehezedett csomaggal vissza indultunk a t�lbe, New Yorkba, Chicag�ba, Detroitba, Toront�ba - ki honnan j�tt.

A rep�l�t�ren, majd a rep�l�ben is t�bbsz�r esz�nkbe jutott a J�nos 1,11-12: "Az �v�i k�z� j�ve, �s az �v�i nem fogadt�k be �t. Valakik pedig befogadt�k �t, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaiv� legyenek, azoknak, akik az � nev�ben hisznek."

____Demeter_Andr�s

Somogyi G�born�: AZ �RNAK J�S�G�T �NEKLEM (4)
Meg�rkez�s Kanad�ba

K�l�n�sen izgalmas volt az utols� �jjel a haj�n. Messzir�l halv�ny f�nyeket l�ttunk megcsillanni. Ott az m�r a part, Kanada partja, reggelre ott lesz�nk. M�r senki sem tudott aludni, mindenki nyugtalan volt, figyelt�nk az �jszak�ba. Megy�nk egy �j vil�g fel�, nemsok� ott lesz�nk.

Sz�rk�lt, reggel lett, a haj� meg�llt. Itt vagyunk egy ismeretlen nagy orsz�g sz�l�n. Kisz�ll�s. A hatalmas �ce�n m�g�tt�nk maradt. B�cs�t intett�nk a sz�p nagy haj�nak, �s megindultunk a vas�t�llom�s fel�, imm�r k�t j�l megrakott b�r�nddel, holott csak egy sz�l ruh�ban indultam el. A gondoss�g, az �lelmess�g �s a minket felkarol� szeret� sz�vek j�volt�b�l "nevetve n�ztem a holnap fel�..."

Robogott a vonat Halifaxt�l Toront�ig. Hall�sb�l tudtam, hogy Toront�ban van magyar baptista gy�lekezet. Boldogs�g t�lt�tte el sz�vemet, milyen j� ism�t testv�rek k�z�tt lenni. Nagyon hi�nyzott m�r a k�z�ss�gi �let. - A vonat meg�llt. Toront�ban vagyunk. Rohantam a vezet�s�ghez, hangs�lyoztam, hogy �n itt szeretn�k kisz�llni, letelepedni, mert itt sok ismer�s�m van. Nem lehet, j�tt a rideg v�lasz, ha nincs rokona, akkor nem lehet!

A vonat megindult vel�nk �jb�l a nagy ismeretlens�g fel�. Mikor tudok m�r megnyugodni? Milyen sok izgalom vesz k�r�l! Vajon tal�lok-e lelki testv�reket, magyarokat egy m�sik v�rosban? Gondolkodtam �s eszembe jutott egy kis falimondat: "Uram, seg�ts, hogy elfogadjam b�k�ben azt, amit nem tudok megv�ltoztatni. Adj b�tors�got, hogy v�ltoztassak azon, amin tudok �s b�lcsess�get, hogy tudjam a kett� k�z�tt a k�l�nbs�get."

A vonat ablakb�l �jb�l havas feny�k pomp�ja d�szlett fel�m. R�juk csod�lkoztam, milyen sz�pek, fens�gesek. "Uram, a nagy vil�g dics�ri szent nevedet, h�la�neket zeng minden ten�ked" - �n is. K�sz�n�m l�t� szemeimet, �rz� sz�vemet, magasztallak sz�ntelen, teljesen re�d b�zom magam, fogd meg a kezemet, teljesen egyed�l vagyok most a nagy vil�gon, vezess, ir�ny�ts engem!

"D�vid meger�s�tette mag�t az �rban..." Ezt tettem �n is. Seg�ts Uram, hogy szil�rdan meg�llhassak az �j k�rnyezetben, �j emberek k�z�tt. Ne ingathasson meg semmi, hadd lehessek olyan szil�rd, mint ezek a nagy feny�f�k itt az �ton, z�ldelljek, viruljak, mint a v�z mell� �ltetett fa. Az �r hallotta ki�lt�somat �s cselekedett.

Winnipegen, ahol kisz�ll�tottak minket, m�r v�rt egy kedves n�met baptista lelkip�sztor, aki gondoskodott sz�ll�sunkr�l �s seg�tett munk�t tal�lni. Vas�rnap gy�lekezet�ben kedvesen fogadtak, t�bben vend�g�l h�vtak. Kezdtem magamat otthon �rezni ebben a nagy v�rosban. Milyen csod�s a testv�ri szeretet. Legy�nk ak�rmilyen nemzethez tartoz�k, mi testv�rek vagyunk az �r J�zus �ltal. "Nincs Krisztusban kelet, nyugat �s nincsen �szak, d�l..." R�j�ttem k�s�bb, hogy nem is vagyok egyed�l ebben a nagy idegen v�rosban. Mikor a n�met baptista gy�lekezetben �dv�z�ltek �s fel�ll�tottak, velem egy�tt egy id�sebb h�zasp�r is fel�llt, - akkor tudtam meg, hogy mi egy vonaton utaztunk �s minket ide ir�ny�tottak. �dv�z�lt�k egym�st �s azont�l mindig egy�tt j�rtunk. "A j�bar�t testv�r�l sz�letik a nyomor�s�g idej�re." �sszetartottunk. Egy�tt j�rtunk a n�met, az angol baptista gy�lekezetbe. Ha nem is tudtuk a nyelvet, de az �nekek ismer�s�k voltak, �s mi �nekelt�nk halkan, magyarul.

Az �r gondot visel... Nemsok�ra felfedezt�nk egy kedves kis reform�tus magyar gy�lekezetet is, ahol nagyon otthon �rezt�k magunkat. Ez egy h�v� reform�tus gy�lekezet volt �s MAGYAR! Itt minden sz�t �rtett�nk �s �lvezt�k a testv�ri k�z�ss�get, - h�tk�znap est�ken is, mert a reform�tus lelk�sz megnyitotta otthon�t a magyar menek�ltek r�sz�re, ahol boldogan id�zt�nk egy�tt. Minden alkalomra sz�p apr� pog�cs�t s�t�ttem, aminek mindenki �r�lt, hazai �z volt. "F�, fa, vir�g meg�jul, mikor re� harmat hull, �gy �d�t fel engemet a testv�ri szeretet." Milyen j� volt elbesz�lgetni, �rezni az egy�v� tartoz�st, a sorsk�z�ss�get. Kis magyar sziget volt ez a n�pek tenger�ben. Ez a lelk�sz gyakorolta ezt az ig�t: "A vend�gszeretetr�l el ne feledkezzetek..." Teltek, m�ltak a hetek, h�napok �s a lelk�nk m�ly�n felfakadt a v�gy, gyer�nk vissza Toront�ba, az a mi hely�nk, mert ott van egy magyar baptista gy�lekezet! Elhat�roztuk, hogy visszamegy�nk, elindultunk �s a nagy hossz� vonat egyszercsak mag�llt Toront�ban.

M�sik nagy v�ros, ismeretlen �j hely. Hamarosan megtal�ltuk hely�nket. Milyen j� volt bel�pni az imah�zba, kedves mosolyok, �lel� karok fogadtak. Magyar baptista imah�z! Ilyen csak egy van eg�sz Kanad�ban. Nagyon kiv�lts�gosoknak �rezt�k magunkat, hogy megtal�ltuk v�gre �s most m�r ide tartozhatunk. K�sz�n�m Uram, hogy hely�nkre ker�lhett�nk! Itt maradunk, mostm�r nem v�ndorolunk tov�bb.

"�rvendtem, mikor mondt�k nekem, menj�nk fel az �rnak szent h�z�ba..." Minden vas�rnap reggel megsz�lalt lelkemben a kis �r�mharang. Ez a hely az �n Aty�m h�za, "ahol nagy sereg �nekel, zen�l, �r�l, vigad. Oly dr�ga, igaz, tiszta ez az �r�m, mely sehol nincs m�sutt, csak bel�l e k�r�n. � j�r ma is n�lunk, a gyertyatart�k k�zt. �ldott �r�m�t hoz, b�k�t hint lelk�nkbe, meggy�jtja sz�v�nket, bet�lti meleggel kicsiny �let�nket."

Megismerkedt�nk a testv�rekkel. Sokat besz�ltek neh�zs�geikr�l, k�zdelmeikr�l. Tudtuk, hogy r�nk is ez v�r, mert nem olyan f�nyes az �let itt sem, mint ahogy egyesek a t�volb�l elk�pzelik. Nincs kolb�szb�l a ker�t�s, a h�ztet�k sem m�zeskal�csb�l k�sz�ltek, kem�ny munka v�r r�nk, nem k�nny� �j �letet kezdeni itt sem.

�vek sor�n sok k�zdelmen ment�nk �t, de minden neh�zs�get beragyogott a gy�lekezet f�nye, a vas�rnapok hangulata, az az �r�m, hogy van hov� tartoznunk. Van ahol testv�rekkel egy�tt �rvendezhet�nk az �rban. "Testv�r a testv�rrel �r�mre tal�l, er�s a szeretet, ak�r a hal�l." "�ldom az Urat mindenkor, dics�rete mindig ajkamon van!"

"Az �rnak j�s�g�t �neklem, am�g vagyok."

a lap elej�re

Evang�liumi H�rn�k Internet �1998

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3