Evang�liumi H�rn�k - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

1998. J�NIUS-J�LIUS

Dr. Udvarnoki B�la:
Az �dv�ss�g �tja

"Igaz besz�d ez �s teljes elfogad�sra m�lt�, hogy Krisztus J�zus az�rt j�tt a vil�gra, hogy megtartsa a b�n�s�ket, akik k�z�l els� vagyok �n." (1Tim 1:15)

Bizonys�gt�tel�ben P�l a leghat�sosabb m�dszert v�lasztotta, amikor a szem�lyes tapasztalataival �llt el�. Ez jobban �rdekli az embereket ma is, mint a pr�dik�ci�. Ennek a bizonys�gt�telnek csak k�t oldala van. Az egyik: mi voltam, a m�sik: Isten kegyelm�b�l mi vagyok. Ezt a kijelent�st minden �dv�ss�get nyert egy�n megteheti. A szem�lyes bizonys�gtev� elmondhatja azt is, hogy Isten besz�de igaz, �s teljes elfogad�sra m�lt�. Az evang�lium igazs�g�t nem a biblia tud�sai, vagy kritikusai igazolj�k, hanem a megv�ltott n�p! P�l apostol r�sz�re az �dv�ss�g t�rt�net�nek volt legal�bb n�gy pontja:

1. AZ �DV�SS�G EMBERI OLDALA. Els� volt a b�n�s�k k�z�tt. K�romolta az Urat, �ld�zte �s b�ntalmazta �t, hitetlen �s tudatlan volt. Isten a b�n�s embert menti meg, az olyan b�n�st, aki felismeri helyzet�t, elismeri tudatlans�g�t �s bevallja b�neit. P�l hamarosan �szrevette �les esz�vel, hogy a maga-b�lcseknek, �l-j�knak, az �szint�tlen k�rked�knek nem sok k�z�k van az �r J�zushoz. M�rpedig � tal�lkozott az �rral �s vele akart maradni. Ha b�nismeret �s b�nvall�s a m�d arra, hogy Krisztus k�zel�ben lehessen, akkor sietett kijelenteni, hogy a b�n�s�k k�z�l � az els�, hogy a kegyelem �tv�tel�ben is az els� lehessen.

2. AZ �DV�SS�G ISTENI OLDALA abban �llt, hogy ebben a megment� m�veletben Isten megmutatta "Az � teljes hossz�t�r�s�t." Isten kegyelme v�gtelen, szeretete t�k�letes s m�gis neh�z meg�rteni, hogyan lehet olyan hossz�t�r�? Mi belef�radunk a bizonys�gtev�sbe, de Isten nem f�rad bele a t�r�sbe. Ennek a csod�latos t�relemnek az eredm�nye a sok megmentett l�lek.

3. AZ �DV�SS�G �S BIZONYS�GT�TEL �LTAL�NOS HAT�SA abban �ll, hogy p�ldak�pek lesz�nk azoknak, akik "majd hisznek �benne az �r�k �letre." A vil�g b�nben �l, a sok megmentend� l�leknek sz�ks�ge van szent p�ld�kra; Isten kegyelmi m�v�nek emberek �ltal val� bemutat�s�ra. Ha a kegyelem ki�radhatott P�lra, a legnagyobb b�n�sre, akkor nincs rem�nytelen b�n�s; Isten kegyelme el fog fedezni minden b�nt. Min�l t�bb b�nt bocs�tott meg, ann�l er�teljesebb a mi bizonys�gtev�s�nk �s hathat�sabb �dv�z�l�s�nk p�ld�ja.

4. A MEGSOKASODOTT KEGYELEM. P�l k�l�nleges kegyelmi �llapotban volt. Nem csak b�neit megbocs�t� kegyelmet nyert, hanem ezen t�l abban a kit�ntet�sben r�szes�lt, hogy Krisztus szolg�lat�ba l�phetett. P�l evang�liumi munk�ss�g�t, szenved�seit, t�r�d�seit, k�nnyeit �s t�ml�c visel�seit csak �gy �rthetj�k meg, ha tudjuk, hogy a krisztusi szolg�latot � dics�s�gnek �s a kegyelem szerfelett val� megsokasod�s�nak tekintette. Vajon nem dics�, hogy Isten a legnagyobb b�n�st a legeredm�nyesebb apostoll� tudja v�ltoztatni?

Az �dv�ss�g t�ny�nek term�szetesen hat�sa van az egy�nre �s az egy�nen kereszt�l a t�rsadalomra.

Az els� hat�s az, hogy a megv�ltott ember im�dkoz� emberr� v�lik. Ezt a v�ltoz�st tal�ljuk P�ln�l is. A damaszkuszi An�ni�s k�telkedett Saulban �s f�lt t�le. Az �r �gy nyugtatta meg: "Kelj fel, menj el az Egyenes utc�ba... mert im� � im�dkozik!" An�ni�s bizalma egyszerre megj�tt. Tudta, hogy im�dkoz� embert�l nem kell f�lni. Az im�nak �ld�sai:

(a) Nyugodt, csendes �let.

(b) Teljes istenf�lelem. Iman�lk�li kereszty�ns�g nincs. A k�t sz�: iman�lk�lis�g �s kereszty�ns�g kiz�rja egym�st. A kereszty�n im�dkoz�. A nem im�dkoz� nem kereszty�n.

(c) Tisztess�ges �let. Az im�val j�r a teljes j�akarat, becs�let �s m�sok �rt�kel�se. Nem im�dkozhatunk az�rt, amit nem akarunk, s ha rosszat akarn�nk, Isten �gysem hallgatna meg. A j�akarat az ima el�felt�tele. Nem im�dkozhatunk az�rt, akit nem szeret�nk.

A m�sodik hat�s �s jelent�s�g az, hogy a kegyelemben val� �let "j� �s kedves a mi megtart� Isten�nk el�tt." Az emberek azt k�rdik, hogy melyik a legjobb vall�s? Itt van a v�lasz: az, amit Isten helyesel! Itt �letm�dr�l �s viselked�sr�l van sz� �s nem dogm�r�l, vagy egyh�zi rendszerr�l. Hangoztatjuk, hogy a vall�s nem �dv�z�t. A h�v� ember nem a vall�s�val k�rkedik, hanem az � �dv�z�t� Ur�val dicsekszik. Seholsem tal�ljuk azt, hogy Isten akarja, hogy mindenki legyen egyh�ztag, de az meg van �rva, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember �dv�z�lj�n.

�dv�ss�g ezen a f�ld�n: nyugodt, csendes, tisztess�ges �let Istennel. A vil�g h�borgat �s b�nt, de Istenben b�kess�g�nk van. A f�ldi l�t ut�n? Ugyanaz az �let halad tov�bb Istennel, -- az �r�k �let t�k�letes �let. Itt a f�ld�n csak meg�zlelj�k a menny �dess�g�t, de ott �r�kk� �lvezni fogjuk.

 
MIT MONDASZ MAJD?
"Monda pedig a L�lek Filepnek:
j�rulj oda �s csatlakozz�l
ehhez a szek�rhez!"
(Csel 8:29)
 
Ha az a szek�r
haza�r an�lk�l,
hogy fel�ln�l a bakra
a gazda mell�,
mit mondasz majd
az �rnak, F�l�p?
�s ha aut�ra,
vagy helikopterre sz�ll
kit az �r keres
�s veled kerestet?
 
S ha az �r�st
kez�be sem veszi embered?
Vagy ha �lland�an
J�zusr�l a szuperszt�rr�l
besz�l neked,
s te nem tal�lod a sz�t
a kereszthez
mit mondasz majd
az �rnak?
 
Az a szek�r,
s minden szek�r
- ha hozz� nem csatlakozt�l is
lassan haza�r.
 
Herjeczki G�za
OL�H LAJOS
1923 - 1998
"Mert nincsen itt maradand� v�rosunk, hanem a j�vend�t keress�k." (Zsid 13:14)

�jra �t kellett �ln�nk Isten Ig�j�nek val�s�g�t �s megl�tni azt, hogy �let�nk ezen a f�ld�n v�ges. 1998.�prilis 17-�n h�vta haza az �r szolg�j�t, Ol�h Lajos testv�rt, az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g eln�k�t, a Toront�i Gy�lekezet nyugalmazott lelkip�sztor�t.

Hal�la v�ratlanul �rt mindannyiunkat, de hissz�k, hogy � elk�sz�lve ment az �rral val� tal�lkoz�sra. Hal�lh�re nagyon gyorsan szertej�rt �s eljutott mindazokra a helyekre, ahol �lt �s szolg�lt �lete 75 �ve alatt.

A temet�st megel�z� nap est�j�n m�g egyszer utolj�ra lehet�s�get kaptak mindazok, akik szerett�k �s tisztelt�k �t, hogy a kopors� lez�r�sa el�tt b�cs�t vegyenek t�le. J�ttek a testv�rek a gy�lekezetb�l, bar�tok �s rokonok a v�rosb�l, szolgat�rsak az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�gt�l, �s a lelk�szt�rsak a v�ros k�l�nb�z� gy�lekezeteib�l. Ezen a helyen is volt alkalmunk meg�llni az Ige mellett, amit Dan L�szl� toront�i lelkip�sztor tolm�csolt a jelenlev�k fel� a Zsid�k 13:14 alapj�n.

A gy�szistentisztelet imah�zunkban �prilis 23-�n 11 �rakor volt. Az orgonasz� alatt �rkezett a kopors� az Imah�zba, amit elk�lt�z�tt testv�r�nk n�gy fia �s k�t toront�i el�lj�r� hozott. K�l�n�sen meghat� volt, hogy az �nek �s zene szolg�latokat, valamint az �letrajz ismertet�s�t a csal�d v�gezte. A b�cs�z�s perceiben t�bben is meg�lltak a kopors� mellett �s eml�keztek. Sz�vets�g�nk nev�ben Kulcs�r S�ndor aleln�k testv�r sz�lt a gy�szol� csal�dhoz �s gy�lekezethez, mik�zben a szolgat�rsra �s bar�tra eml�kezett.

A magyarorsz�gi, rom�niai �s jugoszl�viai magyar baptista sz�vets�gek vezet�i telefonon kereszt�l fejezt�k ki r�szv�t�ket. A Baptist Convention of Ontario and Quebec nev�ben Rev. Graham Barnes sz�lt. Az Igehirdet�s szolg�lat�t Dan L�szl� testv�r, a helyi gy�lekezet lelkip�sztora v�gezte J�b 19:25-26 alapj�n. Kiemelte azt, hogy Ol�h testv�r is annak a tudat�ban �lt, hogy az � Megv�lt�ja �l, �s a r�b�zott szolg�latokhoz T�le kapja naponta az �j er�t. A gy�szistentiszteleten sz�p szolg�latot v�gzett a gy�lekezet �nekkara.

Gy�szistentisztelet�nk a s�rkertben folytat�dott, ahol Mez� �va testv�r�nk az elhunyt egy kedves �nek�t tolm�csolta sz�vbemarkol�an. A s�r mellett a Jelen�sek 21:1-7 alapj�n vett�nk v�gs� b�cs�t, kiemelve azt "Aki gy�z, �r�ks�g�l nyer mindent." A viszontl�t�s rem�ny�ben �llt�k k�r�l a kopors�t a jelenl�v� lelkip�sztorok �s vettek b�cs�t szolgat�rsukt�l. Az Ol�h csal�d j�volt�b�l a gy�szol� gy�lekezet m�g n�h�ny �r�t egy�tt t�lt�tt a gy�lekezet alagsor�ban, ahol alkalom ny�lt eml�kezni mindenki "Lajos b�csij�ra."

�gy hiszem, mindannyiunk gondolat�t fogalmazta meg egyik testv�r�nk, aki �gy sz�lt: "Lajos b�csi, nagy �rt hagyt�l magad ut�n, hi�nyozni fogsz." ___�r�ll�

A gy�szol� csal�d a s�rkertben

*****

H�l�s sz�vvel szeretn�m megk�sz�nni a testv�ris�g m�ly egy�tt�rz�s�t, szeretet�t �s t�mogat� seg�ts�g�t, amit a neh�z napokban megtapasztalhattam. Az �r �ldja meg a szeret� sz�veket. ___Ol�h_Lajosn�

a lap elej�re


A SZERKESZT� ROVATA

Az Evang�liumi H�rn�k 90. sz�let�snapj�n kapja kez�be az olvas� ezt a lapot. Az els� sz�m d�tuma ugyanis 1908. j�nius 15.

K�rhet valami meglepet�st a szerkeszt� a sz�let�snapos lap sz�m�ra? Ez a 3 k�v�ns�ga volna:

1. Rendszeres olvas�i v�ljanak �lland� munkat�rsakk�: im�dkozzanak lapunk eredm�nyess�g��rt, hasznoss�g��rt.

Az eredm�ny �s hasznoss�g ez�ttal nem mat�ri�lis m�rt�keket jelent - tal�n mondanom sem kell -, hanem lelki haszont.

2. Aki szereti a lapot, pr�b�ljon �jabb el�fizet�ket toborozni r�.

3. Akinek az �r t�lentumot adott az �r�sra, k�ldje be a legjobban siker�lteket a szerkeszt�nek.

�s ittvan m�g egy r�ad�s:
Akinek van j� �tlete, v�lem�nye, �szrev�tele, tan�csa, mondja el, vagy k�ldje el a szerkeszt�nek.

Jubileumi sz�munk dupla sz�m - j�nius-j�liusi. Az oka els�sorban nem a jubileum, hanem az, hogy szeretn�nk el�bbre hozni a megjelen�s idej�t. Sokan panaszkodnak ugyanis, hogy a h�nap m�sodik fel�ben kapj�k meg a lapot, k�lf�ld�n pedig h�napos eltol�d�ssal. (Tegnap kaptam Ny�l Zolt�n tv-t�l �rtes�t�st arr�l, hogy megkapta a febru�ri (!) lapot.) Mivel a post�n nem tudunk v�ltoztatni, azt tervezem, hogy mindent egy teljes h�nappal el�bbre hozunk. Teh�t a k�vetkez� sz�mot, az augusztusit nem 2 h�nap m�lva, hanem m�hoz egy h�napra k�sz�tem el. Rem�lem, hogy a v�rhat� el�ny meg�ri a dupla munk�t.

Eredetileg ebbe a sz�mban szerettem volna megjelentetni a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge szervezeti szab�lyzat�t is, de technikai okok miatt ez a k�vetkez� sz�mra marad. Vagyis az augusztusi is kicsit b�vebb sz�m lesz. Szeptembert�l �jra visszat�r�nk a 12 oldalra.

Bizony�ra sokan el fognak majd j�nni olvas�ink k�z�l is a 91. K�zgy�l�sre, melyet ez�ttal a R�mai t�borban tartunk j�lius 3-5 k�z�tt, s ott szem�lyesen is besz�lgethet�nk, tervezgethet�nk. A tal�lkoz�s rem�ny�ben, a szerk: Herjeczki G�za


�m� itt van a kellemetes id�....

Azt gondolom, nincs az a di�k, aki ne v�rn� a nyarat, a vak�ci�t, amikor az�rt mindig egy kicsivel t�bb id� jut a pihen�sre, a kikapcsol�d�sra, �s bizonyos gondokt�l �tmenetileg megmenek�lhet a f�radt ifj�. Ha pedig �szint�k vagyunk mi, feln�ttek, akkor azt is bevalljuk, hogy mi pontosan �gy v�rtuk a ny�ri vak�ci�t, - ha nem jobban, mint gyermekeink. Feln�tt fejjel is �r�mmel k�sz�ntj�k a j� id�t, mert ott van a sz�v�nkben a rem�ny, hogy ez a ny�r tal�n valami meg�jul�st, fel�d�l�st hoz sz�munkra. Szeretn�k most n�h�ny gondolatot megosztani ezzel kapcsolatban Kedves Olvas�inkkal.

Az egyik - tal�n nagyon mag�t�l �rtet�d� - gondolat az, hogy vajon lesz - e vak�ci�ja mindenkinek, aki ezeket a sorokat olvassa? Vannak emberek - m�g h�v�k is -, akik szinte b�szk�n mondj�k, hogy �k bizony olyan szorgalmasak, hogy �vek �ta nem voltak szabads�gon. M�g lelkip�sztorokkal is besz�ltem, akik azzal fejezt�k ki szorgalmukat, �gyszeretet�ket, hogy elmondt�k: m�r t�z �ve nem vett�k ki szabads�gukat. S tisztelem is �ket az �nzetlens�g�k�rt. De nem vagyok eg�szen bizonyos benne, hogy helyesen tett�k. Hiszen azt olvassuk M�zes els� k�nyv�ben, hogy Isten megnyugodott a hetedik napon, �s k�s�bb meg is parancsolja n�p�nek a szombatnap megszentel�s�t, - m�ghozz� �gy is, hogy semmi robotmunk�t nem szabad azon v�gezni. Kedves Olvas�m, az els� kem�ny �zenet a ny�ri kellemetes id�vel kapcsolatban az, hogy �lj ezzel a kellemes id�vel, legyen pihen�sre, kikapcsol�d�sra is id�d, m�g akkor is, ha m�r nem vagy di�k, hanem tal�n �ppen a nyugd�j fel� haladsz. Mert Isten rendelte �gy, hogy az embernek id�r�l id�re pihen�sre van sz�ks�ge, �s ezt nem helyettes�thetj�k egy�bk�nt dics�retes kem�ny munk�val, - m�g lelki munk�val sem. Vonulj el feles�geddel, f�rjeddel, gyermekeiddel, sz�leiddel egy csendes helyre, nem baj, ha v�z mell�, vagy az erd�be, ahol nincs telefon, nincs szersz�m �s �r�asztal, csak j� leveg�, mad�rdal �s m�kusok, meg az a n�h�ny ember, akiket rem�lhet�leg nem esik nehezedre elviselni.

A m�sik gondolat l�tsz�lag ellent�tes ezzel. Itt a ny�r, szabadok - vagy legal�bb is szabadabbak - vagyunk, �s ezt k�l�n�sen a di�kjaink �rzik er�sen. �lnek is ezzel a szabads�ggal, igyekeznek minden olyan hetet bep�tolni, amikor csak tanul�s volt, meg mellette esetleg munka, hogy a sz�ks�ges zsebp�nzt el�teremthess�k. J�l van ez �gy Kedves Fiatalok, tegy�tek is. Menjetek el kir�ndulni, kikapcsol�dni annyiszor, ah�nyszor csak akartok, vagy legal�bb is annyiszor, amennyire a zsebetek, a p�nzetek engedi. �s ha nincs el�g p�nz, tegyetek nagy csavarg�sokat az erd�ben, hasaljatok ki a napra, �s legyen a b�r�t�k olyan barna a ny�r v�g�re, mint a csokol�d�. �s �r�m�t�kben osztozik veletek Isten. Hiszen � teremtette a napot, � teremtette ezt a vil�got olyan csod�latosan sz�pnek. De az�rt m�gis, hadd tan�csoljak valamit, - amire a Pr�dik�tor K�nyv�nek �r�ja is tan�t: �rvendezz ifj�, a te ifj�s�godban ... de el ne feledkezz�l a te Teremt�dr�l. Ez nem fenyeget�s, dehogy, ne rontsa el �r�m�t�ket a s�t�n azzal, hogy ezt a csod�latos ig�t valami s�t�t felh�k�nt, �nnepront�sk�nt �ll�tja el�tek. Ellenkez�leg: megeml�kezni a Teremt�r�l - ez egy nagyszer� dolog. Mert ha megeml�kezel r�la, akkor eszedbe jut az is, hogy egyszer majd, ha elm�lik az ifj�s�g, �s �t kell l�pned a hal�l Jord�nj�n is, akkor egy olyan vil�gba vezet el ez a csod�latos Teremt�, ahol minden ezerszer szebb lesz ann�l, amit �leted legcsod�latosabb helyein csak l�tt�l. Isten ig�je ugyanis felemel, �s nem elr�m�t. Ha feny�t, akkor csak az�rt teszi, hogy megmaradj az �ton. �r�ljetek fiatal testv�reim a ny�rnak, �lvezz�tek ki az utols� cseppig. De eml�kezzetek meg a Teremt�r�l. Hogyan? �gy, hogy VELE, J�zus Krisztussal is t�bb id�t t�ltsetek el. Legyen t�bb id�t�k im�dkoz�sra, Szent Ig�j�nek olvas�s�ra. �s ujjongjatok, �r�ljetek nagyon sokat. Ha sz�p a vil�g, ha �r�lsz az �letnek, az nagyszer� dolog. Enn�l m�r csak az nagyszer�bb, ha ez�rt h�l�t tudsz adni Teremt�dnek, �s Megv�lt�dnak. Ilyen �r�m�kben gazdag, �s Istenben m�lyebbre �s m�g m�lyebbre vezet� �ldott ny�ri h�napokat k�v�nok minden Kedves Olvas�nknak. ___L�szl�_Imre_(Cleveland)

a lap elej�re


90 �VES AZ EVANG�LIUMI H�RN�K

90. sz�let�snapj�n ugyan nem kapott gratul�l� sorokat, m�gis ar�nylag vid�man �l lapunk. �l, mert els�sorban is �lteti az �r, aki �letre h�vta 90 �vvel ezel�tt, s mert �ltetik az olvas�k. Megrendelik, v�rj�k, elolvass�k. Kell enn�l t�bb?

H�l�t adunk a misszi� Ur�nak, J�zus Krisztusnak, hogy m�ltatta lapunkat arra, hogy az evang�lium eszk�ze legyen ennyi �ven �t. Az �vfordul�n arra k�rj�k, hogy adjon tov�bbra is er�t k�ldet�s�nk bet�lt�s�hez. Hadd legyen minden egyes sz�m egy-egy l�p�s az Evang�lium gy�zelme fel�. Ha apr�, kis l�p�s is, de a j� ir�nyba!

Szeretettel k�sz�ntj�k olvas�inkat! K�rj�k, hogy legk�zelebb is rendelj�k meg lapunkat. Mert holnap �s azut�n is szeretn�nk kiadni az Evang�liumi H�rn�k�t.

Lapunk c�lja a tizedik �vtizedben is a r�gi: az �dv�ss�g j�h�r�t terjeszteni, �sszek�tni, �p�teni. Mindezt term�szetesen azon a nyelven, amelyet legjobban �rt�nk, besz�l�nk, szeret�nk.

Az �vfordul�n hadd aj�nljuk olvas�ink figyelm�be az Evang�liumi H�rn�k legels� sz�m�t.
Ezek a cikkek alkott�k az 1908. j�nius 15-�n megjelent els� sz�mot:

Aki szeretn� elolvasni az els� sz�mot, s egy�ttal sz�vesen t�mogatn� is a lapot, �rjon, E-mailezzen, vagy telefon�ljon a szerkeszt�nek, vagy a lapkezel�nek. A lap sz�m�ra k�ld�tt legal�bb t�z doll�ros t�mogat�s ellen�ben megk�ldj�k a legels� sz�m m�solati p�ld�ny�t.

B�r el�re akarunk haladni, olykor-olykor m�gis visszan�z�nk. Mi�rt n�z�nk vissza? Hogy tiszt�bban l�ssunk el�re! Aki nem ismeri �s nem �rt�keli a m�ltat, elt�ved a jelenben �s nem tud a j�v� alkot� r�sz�v� v�lni.

V�g�l: a lap mai szerkeszt�je azt hiszi - s val�sz�n�leg az el�z� szerkeszt�k mindannyian ugyan�gy v�lekedtek -, hogy az Evang�liumi H�rn�k munk�ja nem hi�baval�. L�tni nem mindig l�tja, de hinni minden h�napban hiszi (1Kor 15:58). Munk�j�t, s az eg�sz Evang�liumi H�rn�k�t az olvas�k im�ds�gaiba aj�nlja: ___Herjeczki_A._G�za

a lap elej�re


GY�LEKEZETI H�REK

ALHAMBRA - Amerikai Magyar Baptista Gy�lekezet - Lelkip�sztor: Nov�k J�zsef

Bemer�t�si istentiszteletet tartottunk febru�r 15-�n �s m�rcius 29-�n. Nov�k Benj�min (12 �ves) tavaly �sszel adta �t a sz�v�t az �r J�zusnak. Sz�lei �s a gy�lekezet el�lj�r�s�ga is �r�mmel t�mogatt�k a k�r�s�t, amikor al�mer�t�s�t k�rte, mert l�tjuk a v�ltoz�st a magaviselet�n, �s k�szs�g�t a szolg�latban. Az �nnepen jelen voltak mindk�t r�szr�l a nagysz�l�k is: a K�vesdi h�zasp�r Magyarorsz�gr�l (Wessel�nyi utcai gy�lekezet), a Nov�k nagysz�l�k Oregon �llamb�l.

Sramk� K�roly testv�r gy�leket�nket l�togatja m�r �vtizedek �ta. Magyarosz�gon �l� n�v�r�nek az �lm�nyeire hivatkozva nem mer�tkezett eddig be; v�rta, hogy neki is olyan nagy �r�me legyen, amilyenr�l h�v� n�v�re leveleiben olvasott. K�zben nagy pr�b�kon (gy�sz �s betegs�gek) vezette �t az �r. Az Ige tan�t�s�nak �s a testv�rek szeretetteljes tan�csainak engedve k�rte most az al�mer�t�s�t. A r�gen v�rt �r�m engedelmess�g�nek a jutalma lett. Nagy volt a gy�lekezet �r�me is, hiszen "K�roly b�csi" - kor�t, �s a gy�lekezetben t�lt�tt �veket tekintve - k�z�ss�g�nk egyik legid�sebb tagja. Most � a "legfiatalabb...".

V�rosunkba �j �lelmiszer �r�h�z k�lt�z�tt (Lucky's), �s ifj. Szin Gy�rgy testv�r k�zbenj�r�s�ra, a menedzser gy�lekezet�nknek aj�nlotta fel az el�z� nap ki nem �r�s�tott p�k�r�t (kenyeret, zs�ml�t, tort�t, szendvicset). Minden reggel felveszi ezt valaki k�z�l�nk, �s vagy az imah�zn�l l�v� �v�d�hoz, vagy a v�ros valamelyik �regotthon�hoz sz�ll�tjuk. Vas�rnap a testv�ris�gnek szolg�lunk ezzel; b�rki vihet, amennyit csak akar; jut b�ven a szomsz�dainknak is. A gy�lekezet k�rny�k�n �l�k k�z�l is egyre t�bben meg-meg�llnak; mostm�r rajtunk a sor, hogy a keny�r mellett sz� ess�k az �let Kenyer�r�l is.

Id�n k�t n�testv�r�nk fejezi be f�iskolai tanulm�nyait. Vass Hajnal testv�rn� diplomakioszt� �nneps�ge m�jus 9-�n volt a Grace Community Church-ben, melynek lelkip�sztora Dr. John MacArthur testv�r (A "Karizmatikus k�osz" szerz�je). Hajnal diplom�j�t a "summa cum laude" mis�s�t�s k�l�n�sen is �rt�kess� teszi, hiszen munka �s szolg�lat mellett tanult. Az �nneps�gen Dr. Lutzer, a chicagoi Moody Bible Church lelkip�sztora hirdette az Ig�t. Hajnal testv�rn� felv�telt nyert a Trinity Evangelical Seminary-ba (Chicago mellett), ahol ez �v �sz�t�l egyh�zt�rt�nelmet fog hallgatni. A testv�ris�g szeretetteljes figyelm�be aj�nljuk Vass testv�rn�t, aki Erd�lyb�l �rkezett, �desapja �s nagyapja p�ld�j�t k�vetve gy�lekezeti szolg�latra k�sz�l, �s meg�rdemli az amerikai testv�ris�g anyagi t�mogat�s�t. Az e c�lra gy�lekezet�nkh�z k�ld�tt aj�nd�kokat nyugt�zzuk, �s Vass Hajnal testv�rn�h�z ir�ny�tjuk.

A m�sik "v�gz�s�nk" K�hegyi T�mea testv�rn�. �desanyj�val, nagyanyj�val �s h�g�val j�tt Amerik�ba Ny�regyh�z�r�l. Itt t�rt meg, �s a k�z�piskol�t elv�gezve Fullertonba ment f�iskol�ra, ahol pszichol�gi�t tanult. Id�n m�r dolgozott is; egy id�sek otthon�ban � szervezte meg a bentlak�k napi programj�t. T�mea klinikai pszichol�gi�b�l k�sz�l megszerezni az egyetemi v�gzetts�get. J�nius elsej�n lesz a ballag�sa.

Mindk�t testv�rn�nknek gratul�lunk; a folytat�s�rt is Istenben b�zunk. ___NJ

a lap elej�re


Cleveland - Beth�nia Baptista Gy�lekezet - Lelkip�sztor:_Zeffer_B�la

Nagy Alex �s Krak� Erika h�zass�got k�t�ttek 1998. m�rcius 28-�n Szatm�rn�metiben (Erd�ly). Igaz lett az ige: "Az �rt�l van e dolog." Csod�latosan vezette az �r Alexet Clevelandb�l �s Erik�t N�rnbergb�l (N�metorsz�g). R�b�zt�k magukat Isten h�zass�got szerz� kegyelm�re. Rendk�v�li alkalmak voltak ezen a menyegz�n. A menyasszony sz�lei nem egyh�zunk tagjai. Nagy meghat�d�ssal n�zt�k Erika le�nyuk menyegz�j�t. Szemeik k�nnyekkel, de sz�v�k Isten vigasztal�s�val telt meg. Mert Isten szerezte ezt a h�zass�got. A v�leg�ny sz�lei (Clevelandb�l) �s gy�lekezet�nk lelkip�sztora is jelen voltak az �r�m�nnepen.

Isten ig�j�t 1M�z 24:49-60/a �s �s 26:3-4 alapj�n hirdette Zeffer B�la lkp. A h�zass�gk�t�s �s �ld�sk�r�s szolg�latot V�k�s Zolt�n lkp. v�gezte. Alkalmi �nekkel szolg�lt a helybeli �nekkar. K�ltem�nyek �s m�s szolg�latok �ltal k�sz�nt�tt�k az �j p�rt, k�v�nva sok boldogs�got �s Isten �ld�s�t eg�sz �let�kre.

�prilis 11-�n folytat�dott a menyegz� a Beth�nia gy�lekezetben. Nem mennyasszonyi �s v�leg�nyi ruh�ban, de mennyegz�i hangulattal. �s 26:3-4 versei folytat�dtak. A seg�t�t�rsak igazi volt�r�l. "Istenre �s egym�sra t�maszkodva, meg�rzi �ket az �r." �nekkari �s szavalat szolg�latok tett�k �nnep�lyess� a menyegz�t. Istentisztelet ut�n, imah�zunk alagsor�ban, Nagy S�ndor testv�rek �nnepi vacsor�val szolg�ltak a megh�vott vend�gek r�sz�re. Isten Lelke �ltal k�v�ntunk �r�m�t, boldogs�got, elfogyhatatlan �ld�st az ifj� p�r h�zas �let�re.

Farkas S�ndor ny. reform�tus lelkip�sztor �s feles�ge Brooke, volt gy�lekezet�nk szolg�l� vend�ge �prilis 17-�n. A r�gi kapcsolatok felfriss�ltek. Testv�reink �ltal megismerhett�k a jelenlegi szolg�lati hely�ket Californi�ban. Igazi lelk�szi �s pedag�giai er�vel szolg�lnak. Farkas tv. igei szolg�lat�ban az �r J�zus szem�ly�r�l sz�lt. Egy�tt adtunk h�l�t Isten Fi��rt aki �ltal van menetel�nk az Aty�hoz, az �r�k �letre. �ldja meg az �r �let�nket �s szolg�latukat.

Kis �d�n �s Zeffer Ildik� k�t�ttek h�zass�got �prilis 25-�n. Im�dkoz� sz�vvel-l�lekkel �lltunk mennyei Aty�nk el�tt gyermekeink j�v�je megalapoz�s��rt. M�r a jegyv�lt�s alkalm�val (1997. november 29) �rezt�k Isten bizonyoss�g�t. D�niel Zal�n lkp. szolg�lt Erd�lyb�l.

Isten h�zass�g alkot� akarata val�ra v�lt. A menyegz�re megh�vott �s elj�tt vend�gek nagy �r�m�nkre szolg�ltak. �nnep�lyess� tett�k a menyegz�t. Sz�p id�, kellemes �s �ldott egy�ttl�t bizonyult.

Kulcs�r S�ndor a New York-i gy�lekezet lelkip�sztora Ruth 1:16-17 �s Pr�d 4:9-12 versei alapj�n hirdette Isten ig�j�t: Isten fontoss�ga a h�zasp�r �let�ben. A h�zass�gk�t�st Zeffer B�la lkp. v�gezte. 1M�z 1:27-28a. "Isten k�p�re teremt� �t: f�rfi�v� �s asszonny� teremt� �ket. �s meg�ld� Isten �ket."

Gy�lekezet�nk �nek-zenekar�t D�nes Endre tv. (New York) vez�nyelte. Az ifj�s�gi �s gyermek egy�ttes szolg�lt. Szavalatok �ltal eml�kez�sek �s j�tan�csok hangoztak az �j p�r fel�. F�r B�la tv. (Detroit) hozz��rt� adotts�ggal vezette a programot az istentiszteleten �s a vacsor�n�l. Szeretettel k�sz�nj�k a hazai �s a k�lf�ldi vend�gek - testv�reink �s rokonaink �ldozatos f�radoz�s�t �s szolg�latait, amelyek �ltal �r�mteljess� tett�k gyermekeink menyegz�j�t. K�sz�nj�k a chicagoi testv�rek zenei �s �nek szolg�latait, amelyek �ltal kellemess�, hangulatoss� tett�k egy�ttl�t�nket. Isten �ld�sa k�s�rje az ifj� p�r �let�t!

Vas�rnapra sokan vel�nk maradtak �s szolg�ltak vend�geink k�z�l. Az ima�r�n Csatl�s Ferenc tv. (Zilah) D�nes Endre tv. (New York) �s Lakatos Barnab�s tv. szolg�ltak Pr�d. 25:28. Isten jelenl�te �ld�s�t �rezt�k a buzd�t�sok �s az im�dkoz�sokban. "K�ny�r�gj�nk a f�rfi testv�rek�rt". �k a pill�rei �s felel�sei a gy�lekezeti szolg�latoknak. M�r az ima�r�n megtelt a sz�pen �jj� alakult imah�z. �l� �s buzg� im�dkoz�sok �ltal �rezt�k a Szentl�lek jelenl�t�t, amely er�t adott a tov�bbi szolg�latokra. Az igehirdet�s szolg�latait Szab� Istv�n tv. (Chicago) �s Kulcs�r S�ndor lkp. tv. (New York) v�gezt�k. �ldott szolg�latok hangzottak el �nek �s bizonys�gt�telek �ltal. A chicag�i testv�rek �nekeltek. Az �sszevont �nek-zenekar szolg�lt. Fej�r Istv�n tv. �s Kulcs�r Attila tv. (New York), Kulcs�r J�zsef diak�nus tv. (Perecseny, Erd�ly), Csatl�s J�zsef tv. �s Kiss Gergely tv. (Zilah), Pap G�za tv. �s Fodor Tam�s tv. (Tennessee) Pap Lajos tv. (Detroit) r�vid szolg�latok �ltal tett�k �ldott� az istentiszteletet.

Az istentisztelet ut�n k�z�s eb�d volt. Isten �ld�sa nyugodjon meg az � n�p�n.

M�jus 3-�n Szil�gyi M�rta tv-n� Nagyv�rad "Betlehem" imah�zb�l volt vel�nk �s szolg�lt. Bemutatta szolg�lata ter�let�t. Fogyat�kos gyermekeket karolnak fel �s otthont adnak nekik. � maga egy �rva gyermeket fogadott gondvisel�s�be. Isten �ldja meg az ilyen nemes cselekedetet. (M�t� 18:5).

M�jus 4-�n Sal�nczi Anna, Sz�cs Andr�s �s feles�ge �gi �rkeztek gy�lekezet�nkbe J�szber�nyb�l. Megismerte gy�lekezet�nket, megt�rt �s most visszaj�tt le�ny�val �s vej�vel, hogy bemer�tkezzen az �r J�zus parancs�ra. M�jus 10-�n d.e. ism�t megmozdult teh�t a v�z imah�zunk bemer�t� medenc�j�ben. Az ima�r�n Veres S�ndor tv. az �r J�zus bemer�tkez�se (Mt 3:3-17) alapj�n buzd�totta az �nnepl� gy�lekezetet az im�dkoz�sra. Az igehirdet�s szolg�lat�t Sz�cs Andr�s tv. J�szber�nyb�l, Ap. Csel. 8:26-40. "A t�vollev�k bemer�tkez�se" gondolattal hirdette a bemer�t�s t�ny�t. A bemer�t�st Zeffer B�la lkp. v�gezte. Dr. Fazekas L�szl� tv. a bibliai al�mer�tkez�st igazolta a biblia �s a t�rt�nelem alapjaira mutatva. K�zr�t�tel im�dkoz�s ut�n az �nekkar "�ldjad meg" �nekkel pecs�telte meg a Szentl�lek �ld�s�t az �j tag r�sz�re. Annuska tv.-n�t visszaaj�nd�koztuk a J�szber�nyi Bibliai Gy�lekezetnek, mint J�zus Krisztus, feh�r ruh�ba �lt�z�tt "menyasszony�t". Adjon az �r lelki n�veked�st az �j pl�nt�ra. ___Zeffer B�la

a lap elej�re


CHICAGO, - Magyar Baptista Gy�lekezet, - Lelkip�sztor: L�rincz Istv�n

Chicago magyars�g�nak, k�z�tt�k a mi gy�lekezet�nknek, nagy �r�mben volt r�sz�nk, �prilis els� fel�ben, amikor is k�z�tt�nk k�sz�nthett�k el�sz�r a forradalom ut�n, T�K�S L�SZL� Erd�lyi Reform�tus p�sp�k�t.

E chicagoi l�togat�s egyik f� szervez�je �s kivitelez�je Szab� Istv�n volt, aki szem�lyesen t�bb �nnep�lyes fogad�sra, eb�dre,vacsor�ra vitte el T�k�s L�szl�t, v�rosunk egyh�zi int�zm�nyeihez vagy �ppen a polg�rmesteri hivatalba.

Nagy �lm�ny volt sz�munkra amikor gy�lekezet�nkben is szem�lyesen k�sz�nthett�k a rom�niai forradalom szikragy�jt�j�t, �prilis 3-�n. T�k�s L�szl� igei �zenete el�tt r�vid �ttekint�st ny�jtott az 1989-es forradalom Temesv�ri esem�nyeir�l, kidombor�tva, hogy akkor egy nemzetis�gi �s egyh�zi �kum�nia alakult ki a rossz ellen. Sajnos az�ta ez megv�ltozott �s ma m�r a k�z�s j� dolgokban is �rz�dik a sz�th�z�s, a bizalmatlans�g, ez pedig mindenkinek k�ros.

�dv�z�lte a Chicago �s k�rny�ke magyars�g�nak az ut�bbi id�kben t�rt�n� �sszefog�s�t, kihangs�lyozva: "A Krisztusba vetett hit�nk benn�nket nem kell, hogy elv�lasszon, hanem ink�bb �ssze kell fogjon, kapcsoljon, mert egy a c�lunk: az �r�k�let. A gonoszt, a rosszat csak k�z�sen tudjuk legy�zni, a sz�th�z�ssal pedig hal�lra �t�lj�k n�p�nket, nemzet�nket!"

A R�mai lev�l 8:26 �s 14-15 versei alapj�n sz�lt az igei �zenet. A mi testi-lelki er�tlens�geink sokszor k�t ir�nyban nyilv�nulnak meg: vagy lebecs�lj�k magunkat (l�sd Izr�el n�pe G�li�ttal szemben), vagy t�lbecs�lj�k magunkat (l�sd G�li�t). Ezek cselekedeteinkben is megnyilv�nulnak: az els� esetben f�lelem, b�nults�g vesz er�t rajtunk, a m�sodik esetben bek�pzelts�g, �ntelts�g. Ez�rt 3 nagyon fontos ismeretre kell szert tegy�nk: helyes �nismeret, helyes helyzet ismeret �s t�k�letes Isten ismeret. Mindh�rom ismeretre Isten Lelke tesz k�pess� benn�nket, ez�rt olyan fontos: "Mert akiket Isten Lelke vez�rel azok Istennek fiai."

Az �nekkar t�bb alkalmi �neket adott el�, majd az egy�ttl�t�nket szeretet vend�gs�g z�rta, amely alatt T�k�s L�szl� t�bb k�rd�sre v�laszolt.

Szombaton �jb�l egy�tt voltunk, de most m�r a Szent Istv�n kat�likus pl�b�ni�n, amikor t�bb sz�z magyar l�lek gy�lt �ssze. Ez alkalommal is gy�lekezet�nk �nekkara szolg�lt egy csokor v�logatott �neksz�mmal, amelyeket mindenki nagy �hitattal hallgatott �gyannyira, hogy a d�szvacsor�n �jb�l fel voltunk k�rve a szolg�latra.

Vir�gvas�rnap, majd h�sv�t k�vetkezett. H�l�sak vagyunk az �rnak, hogy k�l�nleges alkalmakkal is megaj�nd�kozta gy�lekezet�nket. ___Demeter_Andr�s

*****
Dr. T�k�s L�szl� p�sp�k �r �szak-amerikai k�r�tja sor�n Detroitba is eljutott. Itt az Allen Parki Amerikai Magyar Reform�tus Egyh�z �s az egyh�z keretei k�z�tt m�k�d� Magyar Hagyom�nyokat �pol� K�r fogadta. A j�l szervezett program gerince egy istentisztelet �s az azt k�vet� d�szvacsora volt.

Az istentiszteleten r�szt vettek a k�rnyez� magyar egyh�zak lelk�szei �s tagjai is, felekezeti k�l�nbs�g n�lk�l. A p�sp�ki igehirdet�s textusa R�ma 8:14-15,26 volt. A d�szvacsora ut�n r�vid el�ad�st tartott a p�sp�k, majd k�rd�sekre v�laszolt.

Mikl�s Erzs�bet, a Magyar Hagyom�nyokat �pol� K�r eln�ke a l�togat�sra visszatekintve t�bbek k�z�tt �gy fogalmazott:

"Egyh�zaink tagjai figyelemmel kis�rik az otthoni magyars�g �let�t, tiszt�n l�tj�k �s �rt�kelik megmarad�s��rt folytatott h�si k�zdelm�t. Minden id�nek megvan a M�zesse, akihez ha nem is l�tv�nyos m�don �g� csipkebokorb�l, de �get� t�rsadalmi fesz�lts�gek �s probl�m�k t�z�nek k�zepette, a l�lek csendj�ben sz�l az �r �s k�ldi, hogy sz�ljon �s cselekedjen. S vannak, akik nem h�tr�lnak meg a feladatt�l, nem akarnak menek�lni a k�ldet�st�l, hanem �ntudatosan v�llalj�k az Isten jel�lte feladatot. Korunk ilyen k�ld�tte Ft. T�k�s L�szl� p�sp�k �r, aki Isten �s embert�rsai ir�nti felel�ss�gtudatb�l v�llalta a k�ldet�st. Sz�lt �s tett, amikor a t�rt�nelmi id� ezt �gy ig�nyelte. Kitart�an, t�ntor�thatatlanul k�zd Erd�ly magyars�g�nak �let��rt, j�v�j��rt."

Isten �ld�s�t k�v�njuk tov�bbi munk�j�ra. ___HG

a lap elej�re


Misszi� Szolg�latban
A Hepe Hup�s V�n Szil�gys�gban

Sz�vets�g�nk Floridai Misszi� �s Vagyon�gyi Bizotts�g�nak �l�se ut�n m�rcius v�g�n Budapestre majd �prilis 2-�n �rkeztem az erd�lyi testv�rekhez Nagyv�radra �s m�g aznap Zilahra.

Jelenleg a zilahi misszi�s h�zban lakom �s innen megyek a krasznai k�rzetbe szolg�lni, amelynek jelenleg nincs lelkip�sztora. A h�t minden napj�ra van rendszeres szolg�latom ezenk�v�l temet�sek �s menyegz�k.

Vas�rnap m�jus 10-�n d.e. Zilahon, kora d.u. R�tonyban, este pedig Perecsenyben any�knapj�n szolg�ltam �s mutattam be 3 gyermeket. Nagy l�tsz�m� ifj�s�g �s sok gyermek van a zilahi, krasznai �s perecsenyi gy�lekezetekben. Zilahon Dr. Vass Gergely a lelkip�sztor. Perecsenyben van pr�dik�tor jel�lt, aki az �sz folyam�n foglalja el szolg�lati hely�t. A krasznai k�rzetnek jelenleg nincs lelkip�sztora, itt szolg�lok a legt�bbet. De ha az id� megengedi m�s gy�lekezetekbe is meg vagyok h�vva szolg�latokra. A h�ten (m�jus 10-17) a rendszeres szolg�latok mellett volt egy temet�s �s cs�t�rt�k�n Perecsenyben, p�nteken Kraszn�n, szombaton pedig Szil�gyball�n lesz mennyegz�, ahol ha az �r �ltet, igehirdet�si szolg�latom lesz.

Nem minden csal�dban van telev�zi�, ez�rt az �sszej�veteli alkalmak j�l l�togatottak. A mez�gazdas�gi munk�k miatt a h�tk�znapi �sszej�vetelek este 8-kor vagy 9-kor kezd�dnek. Az igehirdet�seket figyelmesen hallgatj�k a testv�rek, nem nagyon figyelik viszont az �r�t. A vend�gszeretet minden eddigit fel�lm�l�, tests�lyom cs�kkent�s�re nincs sok rem�ny.

K�rem a testv�reket, im�dkozzanak �rt�nk �s �rjanak. Minden lev�l nagy �r�m, amikor csal�dj�t�l, helyi gy�lekezet�t�l sok ezer kilom�terre van valaki. A c�mem a k�vetkez�:

Dr. Vass Gergely
c/o John Vad�sz Hunter
4700 Zalau
Str. Nicolae Balcescu, Nr. 2
Romania
Tel 40-60-638-388

K�sz�n�m a testv�rek �rtem val� im�dkoz�s�t �s k�rem, tov�bbra is tegy�k ezt. ___Vad�sz_J�nos


Evang�liumi H�rn�k Internet �1998

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3