Evangéliumi Hírnök - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

1998. JÚNIUS-JÚLIUS

Dr. Udvarnoki Béla:
Az Üdvösség Útja

"Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én." (1Tim 1:15)

Bizonyságtételében Pál a leghatásosabb módszert választotta, amikor a személyes tapasztalataival állt elő. Ez jobban érdekli az embereket ma is, mint a prédikáció. Ennek a bizonyságtételnek csak két oldala van. Az egyik: mi voltam, a másik: Isten kegyelméből mi vagyok. Ezt a kijelentést minden üdvösséget nyert egyén megteheti. A személyes bizonyságtevő elmondhatja azt is, hogy Isten beszéde igaz, és teljes elfogadásra méltó. Az evangélium igazságát nem a biblia tudósai, vagy kritikusai igazolják, hanem a megváltott nép! Pál apostol részére az üdvösség történetének volt legalább négy pontja:

1. AZ ÜDVÖSSÉG EMBERI OLDALA. Első volt a bűnösök között. Káromolta az Urat, üldözte és bántalmazta Őt, hitetlen és tudatlan volt. Isten a bűnös embert menti meg, az olyan bűnöst, aki felismeri helyzetét, elismeri tudatlanságát és bevallja bűneit. Pál hamarosan észrevette éles eszével, hogy a maga-bölcseknek, ál-jóknak, az őszintétlen kérkedőknek nem sok közük van az Úr Jézushoz. Márpedig ő találkozott az Úrral és vele akart maradni. Ha bűnismeret és bűnvallás a mód arra, hogy Krisztus közelében lehessen, akkor sietett kijelenteni, hogy a bűnösök közül ő az első, hogy a kegyelem átvételében is az első lehessen.

2. AZ ÜDVÖSSÉG ISTENI OLDALA abban állt, hogy ebben a megmentő műveletben Isten megmutatta "Az Ő teljes hosszútűrését." Isten kegyelme végtelen, szeretete tökéletes s mégis nehéz megérteni, hogyan lehet olyan hosszútűrő? Mi belefáradunk a bizonyságtevésbe, de Isten nem fárad bele a tűrésbe. Ennek a csodálatos türelemnek az eredménye a sok megmentett lélek.

3. AZ ÜDVÖSSÉG ÉS BIZONYSÁGTÉTEL ÁLTALÁNOS HATÁSA abban áll, hogy példaképek leszünk azoknak, akik "majd hisznek őbenne az örök életre." A világ bűnben él, a sok megmentendő léleknek szüksége van szent példákra; Isten kegyelmi művének emberek által való bemutatására. Ha a kegyelem kiáradhatott Pálra, a legnagyobb bűnösre, akkor nincs reménytelen bűnös; Isten kegyelme el fog fedezni minden bűnt. Minél több bűnt bocsátott meg, annál erőteljesebb a mi bizonyságtevésünk és hathatósabb üdvözülésünk példája.

4. A MEGSOKASODOTT KEGYELEM. Pál különleges kegyelmi állapotban volt. Nem csak bűneit megbocsátó kegyelmet nyert, hanem ezen túl abban a kitüntetésben részesült, hogy Krisztus szolgálatába léphetett. Pál evangéliumi munkásságát, szenvedéseit, törődéseit, könnyeit és tömlöc viseléseit csak úgy érthetjük meg, ha tudjuk, hogy a krisztusi szolgálatot ő dicsőségnek és a kegyelem szerfelett való megsokasodásának tekintette. Vajon nem dicső, hogy Isten a legnagyobb bűnöst a legeredményesebb apostollá tudja változtatni?

Az üdvösség tényének természetesen hatása van az egyénre és az egyénen keresztül a társadalomra.

Az első hatás az, hogy a megváltott ember imádkozó emberré válik. Ezt a változást találjuk Pálnál is. A damaszkuszi Anániás kételkedett Saulban és félt tőle. Az Úr így nyugtatta meg: "Kelj fel, menj el az Egyenes utcába... mert imé ő imádkozik!" Anániás bizalma egyszerre megjött. Tudta, hogy imádkozó embertől nem kell félni. Az imának áldásai:

(a) Nyugodt, csendes élet.

(b) Teljes istenfélelem. Imanélküli keresztyénség nincs. A két szó: imanélküliség és keresztyénség kizárja egymást. A keresztyén imádkozó. A nem imádkozó nem keresztyén.

(c) Tisztességes élet. Az imával jár a teljes jóakarat, becsület és mások értékelése. Nem imádkozhatunk azért, amit nem akarunk, s ha rosszat akarnánk, Isten úgysem hallgatna meg. A jóakarat az ima előfeltétele. Nem imádkozhatunk azért, akit nem szeretünk.

A második hatás és jelentőség az, hogy a kegyelemben való élet "jó és kedves a mi megtartó Istenünk előtt." Az emberek azt kérdik, hogy melyik a legjobb vallás? Itt van a válasz: az, amit Isten helyesel! Itt életmódról és viselkedésről van szó és nem dogmáról, vagy egyházi rendszerről. Hangoztatjuk, hogy a vallás nem üdvözít. A hívő ember nem a vallásával kérkedik, hanem az ő üdvözítő Urával dicsekszik. Seholsem találjuk azt, hogy Isten akarja, hogy mindenki legyen egyháztag, de az meg van írva, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön.

Üdvösség ezen a földön: nyugodt, csendes, tisztességes élet Istennel. A világ háborgat és bánt, de Istenben békességünk van. A földi lét után? Ugyanaz az élet halad tovább Istennel, -- az örök élet tökéletes élet. Itt a földön csak megízleljük a menny édességét, de ott örökké élvezni fogjuk.

 
MIT MONDASZ MAJD?
"Monda pedig a Lélek Filepnek:
járulj oda és csatlakozzál
ehhez a szekérhez!"
(Csel 8:29)
 
Ha az a szekér
hazaér anélkül,
hogy felülnél a bakra
a gazda mellé,
mit mondasz majd
az Úrnak, Fülöp?
És ha autóra,
vagy helikopterre száll
kit az Úr keres
és veled kerestet?
 
S ha az Írást
kezébe sem veszi embered?
Vagy ha állandóan
Jézusról a szupersztárról
beszél neked,
s te nem találod a szót
a kereszthez
mit mondasz majd
az Úrnak?
 
Az a szekér,
s minden szekér
- ha hozzá nem csatlakoztál is
lassan hazaér.
 
Herjeczki Géza
OLÁH LAJOS
1923 - 1998
"Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük." (Zsid 13:14)

Újra át kellett élnünk Isten Igéjének valóságát és meglátni azt, hogy életünk ezen a földön véges. 1998.április 17-én hívta haza az Úr szolgáját, Oláh Lajos testvért, az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség elnökét, a Torontói Gyülekezet nyugalmazott lelkipásztorát.

Halála váratlanul ért mindannyiunkat, de hisszük, hogy Ő elkészülve ment az Úrral való találkozásra. Halálhíre nagyon gyorsan szertejárt és eljutott mindazokra a helyekre, ahol élt és szolgált élete 75 éve alatt.

A temetést megelőző nap estéjén még egyszer utoljára lehetőséget kaptak mindazok, akik szerették és tisztelték Őt, hogy a koporsó lezárása előtt búcsút vegyenek tőle. Jöttek a testvérek a gyülekezetből, barátok és rokonok a városból, szolgatársak az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetségtől, és a lelkésztársak a város különböző gyülekezeteiből. Ezen a helyen is volt alkalmunk megállni az Ige mellett, amit Dan László torontói lelkipásztor tolmácsolt a jelenlevők felé a Zsidók 13:14 alapján.

A gyászistentisztelet imaházunkban április 23-án 11 órakor volt. Az orgonaszó alatt érkezett a koporsó az Imaházba, amit elköltözött testvérünk négy fia és két torontói elöljáró hozott. Különösen megható volt, hogy az ének és zene szolgálatokat, valamint az életrajz ismertetését a család végezte. A búcsúzás perceiben többen is megálltak a koporsó mellett és emlékeztek. Szövetségünk nevében Kulcsár Sándor alelnök testvér szólt a gyászoló családhoz és gyülekezethez, miközben a szolgatársra és barátra emlékezett.

A magyarországi, romániai és jugoszláviai magyar baptista szövetségek vezetői telefonon keresztül fejezték ki részvétüket. A Baptist Convention of Ontario and Quebec nevében Rev. Graham Barnes szólt. Az Igehirdetés szolgálatát Dan László testvér, a helyi gyülekezet lelkipásztora végezte Jób 19:25-26 alapján. Kiemelte azt, hogy Oláh testvér is annak a tudatában élt, hogy az ő Megváltója él, és a rábízott szolgálatokhoz Tőle kapja naponta az új erőt. A gyászistentiszteleten szép szolgálatot végzett a gyülekezet énekkara.

Gyászistentiszteletünk a sírkertben folytatódott, ahol Mező Éva testvérünk az elhunyt egy kedves énekét tolmácsolta szívbemarkolóan. A sír mellett a Jelenések 21:1-7 alapján vettünk végső búcsút, kiemelve azt "Aki győz, örökségül nyer mindent." A viszontlátás reményében állták körül a koporsót a jelenlévő lelkipásztorok és vettek búcsút szolgatársuktól. Az Oláh család jóvoltából a gyászoló gyülekezet még néhány órát együtt töltött a gyülekezet alagsorában, ahol alkalom nyílt emlékezni mindenki "Lajos bácsijára."

Úgy hiszem, mindannyiunk gondolatát fogalmazta meg egyik testvérünk, aki így szólt: "Lajos bácsi, nagy űrt hagytál magad után, hiányozni fogsz." ___Őrálló

A gyászoló család a sírkertben

*****

Hálás szívvel szeretném megköszönni a testvériség mély együttérzését, szeretetét és támogató segítségét, amit a nehéz napokban megtapasztalhattam. Az Úr áldja meg a szerető szíveket. ___Oláh_Lajosné

a lap elejére


A SZERKESZTŐ ROVATA

Az Evangéliumi Hírnök 90. születésnapján kapja kezébe az olvasó ezt a lapot. Az első szám dátuma ugyanis 1908. június 15.

Kérhet valami meglepetést a szerkesztő a születésnapos lap számára? Ez a 3 kívánsága volna:

1. Rendszeres olvasói váljanak állandó munkatársakká: imádkozzanak lapunk eredményességéért, hasznosságáért.

Az eredmény és hasznosság ezúttal nem matériális mértékeket jelent - talán mondanom sem kell -, hanem lelki haszont.

2. Aki szereti a lapot, próbáljon újabb előfizetőket toborozni rá.

3. Akinek az Úr tálentumot adott az írásra, küldje be a legjobban sikerülteket a szerkesztőnek.

És ittvan még egy ráadás:
Akinek van jó ötlete, véleménye, észrevétele, tanácsa, mondja el, vagy küldje el a szerkesztőnek.

Jubileumi számunk dupla szám - június-júliusi. Az oka elsősorban nem a jubileum, hanem az, hogy szeretnénk előbbre hozni a megjelenés idejét. Sokan panaszkodnak ugyanis, hogy a hónap második felében kapják meg a lapot, külföldön pedig hónapos eltolódással. (Tegnap kaptam Nyúl Zoltán tv-től értesítést arról, hogy megkapta a februári (!) lapot.) Mivel a postán nem tudunk változtatni, azt tervezem, hogy mindent egy teljes hónappal előbbre hozunk. Tehát a következő számot, az augusztusit nem 2 hónap múlva, hanem mához egy hónapra készítem el. Remélem, hogy a várható előny megéri a dupla munkát.

Eredetileg ebbe a számban szerettem volna megjelentetni a Magyar Baptisták Világszövetsége szervezeti szabályzatát is, de technikai okok miatt ez a következő számra marad. Vagyis az augusztusi is kicsit bővebb szám lesz. Szeptembertől újra visszatérünk a 12 oldalra.

Bizonyára sokan el fognak majd jönni olvasóink közűl is a 91. Közgyűlésre, melyet ezúttal a Rámai táborban tartunk július 3-5 között, s ott személyesen is beszélgethetünk, tervezgethetünk. A találkozás reményében, a szerk: Herjeczki Géza


Ímé itt van a kellemetes idő....

Azt gondolom, nincs az a diák, aki ne várná a nyarat, a vakációt, amikor azért mindig egy kicsivel több idő jut a pihenésre, a kikapcsolódásra, és bizonyos gondoktól átmenetileg megmenekülhet a fáradt ifjú. Ha pedig őszinték vagyunk mi, felnőttek, akkor azt is bevalljuk, hogy mi pontosan így vártuk a nyári vakációt, - ha nem jobban, mint gyermekeink. Felnőtt fejjel is örömmel köszöntjük a jó időt, mert ott van a szívünkben a remény, hogy ez a nyár talán valami megújulást, felüdülést hoz számunkra. Szeretnék most néhány gondolatot megosztani ezzel kapcsolatban Kedves Olvasóinkkal.

Az egyik - talán nagyon magától értetődő - gondolat az, hogy vajon lesz - e vakációja mindenkinek, aki ezeket a sorokat olvassa? Vannak emberek - még hívők is -, akik szinte büszkén mondják, hogy ők bizony olyan szorgalmasak, hogy évek óta nem voltak szabadságon. Még lelkipásztorokkal is beszéltem, akik azzal fejezték ki szorgalmukat, ügyszeretetüket, hogy elmondták: már tíz éve nem vették ki szabadságukat. S tisztelem is őket az önzetlenségükért. De nem vagyok egészen bizonyos benne, hogy helyesen tették. Hiszen azt olvassuk Mózes első könyvében, hogy Isten megnyugodott a hetedik napon, és később meg is parancsolja népének a szombatnap megszentelését, - méghozzá úgy is, hogy semmi robotmunkát nem szabad azon végezni. Kedves Olvasóm, az első kemény üzenet a nyári kellemetes idővel kapcsolatban az, hogy élj ezzel a kellemes idővel, legyen pihenésre, kikapcsolódásra is időd, még akkor is, ha már nem vagy diák, hanem talán éppen a nyugdíj felé haladsz. Mert Isten rendelte úgy, hogy az embernek időről időre pihenésre van szüksége, és ezt nem helyettesíthetjük egyébként dicséretes kemény munkával, - még lelki munkával sem. Vonulj el feleségeddel, férjeddel, gyermekeiddel, szüleiddel egy csendes helyre, nem baj, ha víz mellé, vagy az erdőbe, ahol nincs telefon, nincs szerszám és íróasztal, csak jó levegő, madárdal és mókusok, meg az a néhány ember, akiket remélhetőleg nem esik nehezedre elviselni.

A másik gondolat látszólag ellentétes ezzel. Itt a nyár, szabadok - vagy legalább is szabadabbak - vagyunk, és ezt különösen a diákjaink érzik erősen. Élnek is ezzel a szabadsággal, igyekeznek minden olyan hetet bepótolni, amikor csak tanulás volt, meg mellette esetleg munka, hogy a szükséges zsebpénzt előteremthessék. Jól van ez így Kedves Fiatalok, tegyétek is. Menjetek el kirándulni, kikapcsolódni annyiszor, ahányszor csak akartok, vagy legalább is annyiszor, amennyire a zsebetek, a pénzetek engedi. És ha nincs elég pénz, tegyetek nagy csavargásokat az erdőben, hasaljatok ki a napra, és legyen a bőrötök olyan barna a nyár végére, mint a csokoládé. És örömötökben osztozik veletek Isten. Hiszen Ő teremtette a napot, Ő teremtette ezt a világot olyan csodálatosan szépnek. De azért mégis, hadd tanácsoljak valamit, - amire a Prédikátor Könyvének írója is tanít: Örvendezz ifjú, a te ifjúságodban ... de el ne feledkezzél a te Teremtődről. Ez nem fenyegetés, dehogy, ne rontsa el örömötöket a sátán azzal, hogy ezt a csodálatos igét valami sötét felhőként, ünneprontásként állítja elétek. Ellenkezőleg: megemlékezni a Teremtőről - ez egy nagyszerű dolog. Mert ha megemlékezel róla, akkor eszedbe jut az is, hogy egyszer majd, ha elmúlik az ifjúság, és át kell lépned a halál Jordánján is, akkor egy olyan világba vezet el ez a csodálatos Teremtő, ahol minden ezerszer szebb lesz annál, amit életed legcsodálatosabb helyein csak láttál. Isten igéje ugyanis felemel, és nem elrémít. Ha fenyít, akkor csak azért teszi, hogy megmaradj az úton. Örüljetek fiatal testvéreim a nyárnak, élvezzétek ki az utolsó cseppig. De emlékezzetek meg a Teremtőről. Hogyan? Úgy, hogy VELE, Jézus Krisztussal is több időt töltsetek el. Legyen több időtök imádkozásra, Szent Igéjének olvasására. És ujjongjatok, örüljetek nagyon sokat. Ha szép a világ, ha örülsz az életnek, az nagyszerű dolog. Ennél már csak az nagyszerűbb, ha ezért hálát tudsz adni Teremtődnek, és Megváltódnak. Ilyen örömökben gazdag, és Istenben mélyebbre és még mélyebbre vezető áldott nyári hónapokat kívánok minden Kedves Olvasónknak. ___László_Imre_(Cleveland)

a lap elejére


90 ÉVES AZ EVANGÉLIUMI HÍRNÖK

90. születésnapján ugyan nem kapott gratuláló sorokat, mégis aránylag vidáman él lapunk. Él, mert elsősorban is élteti az Úr, aki életre hívta 90 évvel ezelőtt, s mert éltetik az olvasók. Megrendelik, várják, elolvassák. Kell ennél több?

Hálát adunk a misszió Urának, Jézus Krisztusnak, hogy méltatta lapunkat arra, hogy az evangélium eszköze legyen ennyi éven át. Az évfordulón arra kérjük, hogy adjon továbbra is erőt küldetésünk betöltéséhez. Hadd legyen minden egyes szám egy-egy lépés az Evangélium győzelme felé. Ha apró, kis lépés is, de a jó irányba!

Szeretettel köszöntjük olvasóinkat! Kérjük, hogy legközelebb is rendeljék meg lapunkat. Mert holnap és azután is szeretnénk kiadni az Evangéliumi Hírnököt.

Lapunk célja a tizedik évtizedben is a régi: az üdvösség jóhírét terjeszteni, összekötni, építeni. Mindezt természetesen azon a nyelven, amelyet legjobban értünk, beszélünk, szeretünk.

Az évfordulón hadd ajánljuk olvasóink figyelmébe az Evangéliumi Hírnök legelső számát.
Ezek a cikkek alkották az 1908. június 15-én megjelent első számot:

Aki szeretné elolvasni az első számot, s egyúttal szívesen támogatná is a lapot, írjon, E-mailezzen, vagy telefonáljon a szerkesztőnek, vagy a lapkezelőnek. A lap számára küldött legalább tíz dolláros támogatás ellenében megküldjük a legelső szám másolati példányát.

Bár előre akarunk haladni, olykor-olykor mégis visszanézünk. Miért nézünk vissza? Hogy tisztábban lássunk előre! Aki nem ismeri és nem értékeli a múltat, eltéved a jelenben és nem tud a jövő alkotó részévé válni.

Végül: a lap mai szerkesztője azt hiszi - s valószínűleg az előző szerkesztők mindannyian ugyanígy vélekedtek -, hogy az Evangéliumi Hírnök munkája nem hiábavaló. Látni nem mindig látja, de hinni minden hónapban hiszi (1Kor 15:58). Munkáját, s az egész Evangéliumi Hírnököt az olvasók imádságaiba ajánlja: ___Herjeczki_A._Géza

a lap elejére


GYÜLEKEZETI HÍREK

ALHAMBRA - Amerikai Magyar Baptista Gyülekezet - Lelkipásztor: Novák József

Bemerítési istentiszteletet tartottunk február 15-én és március 29-én. Novák Benjámin (12 éves) tavaly ôsszel adta át a szívét az Úr Jézusnak. Szülei és a gyülekezet elôljárósága is örömmel támogatták a kérését, amikor alámerítését kérte, mert látjuk a változást a magaviseletén, és készségét a szolgálatban. Az ünnepen jelen voltak mindkét részrôl a nagyszülôk is: a Kövesdi házaspár Magyarországról (Wesselényi utcai gyülekezet), a Novák nagyszülôk Oregon államból.

Sramkó Károly testvér gyüleketünket látogatja már évtizedek óta. Magyaroszágon élô nôvérének az élményeire hivatkozva nem merítkezett eddig be; várta, hogy neki is olyan nagy öröme legyen, amilyenrôl hívô nôvére leveleiben olvasott. Közben nagy próbákon (gyász és betegségek) vezette át az Úr. Az Ige tanításának és a testvérek szeretetteljes tanácsainak engedve kérte most az alámerítését. A régen várt öröm engedelmességének a jutalma lett. Nagy volt a gyülekezet öröme is, hiszen "Károly bácsi" - korát, és a gyülekezetben töltött éveket tekintve - közösségünk egyik legidôsebb tagja. Most ô a "legfiatalabb...".

Városunkba új élelmiszer árúház költözött (Lucky's), és ifj. Szin György testvér közbenjárására, a menedzser gyülekezetünknek ajánlotta fel az elôzô nap ki nem árúsított pékárút (kenyeret, zsömlét, tortát, szendvicset). Minden reggel felveszi ezt valaki közülünk, és vagy az imaháznál lévô óvódához, vagy a város valamelyik öregotthonához szállítjuk. Vasárnap a testvériségnek szolgálunk ezzel; bárki vihet, amennyit csak akar; jut bôven a szomszédainknak is. A gyülekezet környékén élôk közül is egyre többen meg-megállnak; mostmár rajtunk a sor, hogy a kenyér mellett szó essék az Élet Kenyerérôl is.

Idén két nôtestvérünk fejezi be fôiskolai tanulmányait. Vass Hajnal testvérnô diplomakiosztó ünnepsége május 9-én volt a Grace Community Church-ben, melynek lelkipásztora Dr. John MacArthur testvér (A "Karizmatikus káosz" szerzôje). Hajnal diplomáját a "summa cum laude" misôsítés különösen is értékessé teszi, hiszen munka és szolgálat mellett tanult. Az ünnepségen Dr. Lutzer, a chicagoi Moody Bible Church lelkipásztora hirdette az Igét. Hajnal testvérnô felvételt nyert a Trinity Evangelical Seminary-ba (Chicago mellett), ahol ez év ôszétôl egyháztörténelmet fog hallgatni. A testvériség szeretetteljes figyelmébe ajánljuk Vass testvérnôt, aki Erdélybôl érkezett, édesapja és nagyapja példáját követve gyülekezeti szolgálatra készül, és megérdemli az amerikai testvériség anyagi támogatását. Az e célra gyülekezetünkhöz küldött ajándékokat nyugtázzuk, és Vass Hajnal testvérnôhöz irányítjuk.

A másik "végzôsünk" Kôhegyi Tímea testvérnô. Édesanyjával, nagyanyjával és húgával jött Amerikába Nyíregyházáról. Itt tért meg, és a középiskolát elvégezve Fullertonba ment fôiskolára, ahol pszichológiát tanult. Idén már dolgozott is; egy idôsek otthonában ô szervezte meg a bentlakók napi programját. Tímea klinikai pszichológiából készül megszerezni az egyetemi végzettséget. Június elsején lesz a ballagása.

Mindkét testvérnônknek gratulálunk; a folytatásért is Istenben bízunk. ___NJ

a lap elejére


Cleveland - Bethánia Baptista Gyülekezet - Lelkipásztor:_Zeffer_Béla

Nagy Alex és Krakó Erika házasságot kötöttek 1998. március 28-án Szatmárnémetiben (Erdély). Igaz lett az ige: "Az Úrtól van e dolog." Csodálatosan vezette az Úr Alexet Clevelandból és Erikát Nürnbergből (Németország). Rábízták magukat Isten házasságot szerző kegyelmére. Rendkívüli alkalmak voltak ezen a menyegzőn. A menyasszony szülei nem egyházunk tagjai. Nagy meghatódással nézték Erika leányuk menyegzőjét. Szemeik könnyekkel, de szívük Isten vigasztalásával telt meg. Mert Isten szerezte ezt a házasságot. A vőlegény szülei (Clevelandból) és gyülekezetünk lelkipásztora is jelen voltak az örömünnepen.

Isten igéjét 1Móz 24:49-60/a és És 26:3-4 alapján hirdette Zeffer Béla lkp. A házasságkötés és áldáskérés szolgálatot Vékás Zoltán lkp. végezte. Alkalmi énekkel szolgált a helybeli énekkar. Költemények és más szolgálatok által köszöntötték az új párt, kívánva sok boldogságot és Isten áldását egész életükre.

Április 11-én folytatódott a menyegző a Bethánia gyülekezetben. Nem mennyasszonyi és vőlegényi ruhában, de mennyegzői hangulattal. És 26:3-4 versei folytatódtak. A segítőtársak igazi voltáról. "Istenre és egymásra támaszkodva, megőrzi őket az Úr." Énekkari és szavalat szolgálatok tették ünnepélyessé a menyegzőt. Istentisztelet után, imaházunk alagsorában, Nagy Sándor testvérek ünnepi vacsorával szolgáltak a meghívott vendégek részére. Isten Lelke által kívántunk örömöt, boldogságot, elfogyhatatlan áldást az ifjú pár házas életére.

Farkas Sándor ny. református lelkipásztor és felesége Brooke, volt gyülekezetünk szolgáló vendége április 17-én. A régi kapcsolatok felfrissültek. Testvéreink által megismerhettük a jelenlegi szolgálati helyüket Californiában. Igazi lelkészi és pedagógiai erővel szolgálnak. Farkas tv. igei szolgálatában az Úr Jézus személyéről szólt. Együtt adtunk hálát Isten Fiáért aki által van menetelünk az Atyához, az örök életre. Áldja meg az Úr életünket és szolgálatukat.

Kis Ödön és Zeffer Ildikó kötöttek házasságot április 25-én. Imádkozó szívvel-lélekkel álltunk mennyei Atyánk előtt gyermekeink jövője megalapozásáért. Már a jegyváltás alkalmával (1997. november 29) éreztük Isten bizonyosságát. Dániel Zalán lkp. szolgált Erdélyből.

Isten házasság alkotó akarata valóra vált. A menyegzőre meghívott és eljött vendégek nagy örömünkre szolgáltak. Ünnepélyessé tették a menyegzőt. Szép idő, kellemes és áldott együttlét bizonyult.

Kulcsár Sándor a New York-i gyülekezet lelkipásztora Ruth 1:16-17 és Préd 4:9-12 versei alapján hirdette Isten igéjét: Isten fontossága a házaspár életében. A házasságkötést Zeffer Béla lkp. végezte. 1Móz 1:27-28a. "Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket. És megáldá Isten őket."

Gyülekezetünk ének-zenekarát Dénes Endre tv. (New York) vezényelte. Az ifjúsági és gyermek együttes szolgált. Szavalatok által emlékezések és jótanácsok hangoztak az új pár felé. Für Béla tv. (Detroit) hozzáértő adottsággal vezette a programot az istentiszteleten és a vacsoránál. Szeretettel köszönjük a hazai és a külföldi vendégek - testvéreink és rokonaink áldozatos fáradozását és szolgálatait, amelyek által örömteljessé tették gyermekeink menyegzőjét. Köszönjük a chicagoi testvérek zenei és ének szolgálatait, amelyek által kellemessé, hangulatossá tették együttlétünket. Isten áldása kísérje az ifjú pár életét!

Vasárnapra sokan velünk maradtak és szolgáltak vendégeink közül. Az imaórán Csatlós Ferenc tv. (Zilah) Dénes Endre tv. (New York) és Lakatos Barnabás tv. szolgáltak Préd. 25:28. Isten jelenléte áldását éreztük a buzdítások és az imádkozásokban. "Könyörögjünk a férfi testvérekért". Ők a pillérei és felelősei a gyülekezeti szolgálatoknak. Már az imaórán megtelt a szépen újjá alakult imaház. Élő és buzgó imádkozások által éreztük a Szentlélek jelenlétét, amely erőt adott a további szolgálatokra. Az igehirdetés szolgálatait Szabó István tv. (Chicago) és Kulcsár Sándor lkp. tv. (New York) végezték. Áldott szolgálatok hangzottak el ének és bizonyságtételek által. A chicagói testvérek énekeltek. Az összevont ének-zenekar szolgált. Fejér István tv. és Kulcsár Attila tv. (New York), Kulcsár József diakónus tv. (Perecseny, Erdély), Csatlós József tv. és Kiss Gergely tv. (Zilah), Pap Géza tv. és Fodor Tamás tv. (Tennessee) Pap Lajos tv. (Detroit) rövid szolgálatok által tették áldottá az istentiszteletet.

Az istentisztelet után közös ebéd volt. Isten áldása nyugodjon meg az Ö népén.

Május 3-án Szilágyi Márta tv-nő Nagyvárad "Betlehem" imaházból volt velünk és szolgált. Bemutatta szolgálata területét. Fogyatékos gyermekeket karolnak fel és otthont adnak nekik. Ő maga egy árva gyermeket fogadott gondviselésébe. Isten áldja meg az ilyen nemes cselekedetet. (Máté 18:5).

Május 4-én Salánczi Anna, Szűcs András és felesége Ági érkeztek gyülekezetünkbe Jászberényből. Megismerte gyülekezetünket, megtért és most visszajött leányával és vejével, hogy bemerítkezzen az Úr Jézus parancsára. Május 10-én d.e. ismét megmozdult tehát a víz imaházunk bemerítő medencéjében. Az imaórán Veres Sándor tv. az Úr Jézus bemerítkezése (Mt 3:3-17) alapján buzdította az ünneplő gyülekezetet az imádkozásra. Az igehirdetés szolgálatát Szűcs András tv. Jászberényből, Ap. Csel. 8:26-40. "A távollevők bemerítkezése" gondolattal hirdette a bemerítés tényét. A bemerítést Zeffer Béla lkp. végezte. Dr. Fazekas László tv. a bibliai alámerítkezést igazolta a biblia és a történelem alapjaira mutatva. Kézrátétel imádkozás után az énekkar "Áldjad meg" énekkel pecsételte meg a Szentlélek áldását az új tag részére. Annuska tv.-nőt visszaajándékoztuk a Jászberényi Bibliai Gyülekezetnek, mint Jézus Krisztus, fehér ruhába öltözött "menyasszonyát". Adjon az Úr lelki növekedést az új plántára. ___Zeffer Béla

a lap elejére


CHICAGO, - Magyar Baptista Gyülekezet, - Lelkipásztor: Lőrincz István

Chicago magyarságának, közöttük a mi gyülekezetünknek, nagy örömben volt részünk, április első felében, amikor is közöttünk köszönthettük először a forradalom után, TŐKÉS LÁSZLÓ Erdélyi Református püspököt.

E chicagoi látogatás egyik fő szervezője és kivitelezője Szabó István volt, aki személyesen több ünnepélyes fogadásra, ebédre,vacsorára vitte el Tőkés Lászlót, városunk egyházi intézményeihez vagy éppen a polgármesteri hivatalba.

Nagy élmény volt számunkra amikor gyülekezetünkben is személyesen köszönthettük a romániai forradalom szikragyújtóját, április 3-án. Tőkés László igei üzenete előtt rövid áttekintést nyújtott az 1989-es forradalom Temesvári eseményeiről, kidomborítva, hogy akkor egy nemzetiségi és egyházi ökuménia alakult ki a rossz ellen. Sajnos azóta ez megváltozott és ma már a közös jó dolgokban is érződik a széthúzás, a bizalmatlanság, ez pedig mindenkinek káros.

Üdvözölte a Chicago és környéke magyarságának az utóbbi időkben történő összefogását, kihangsúlyozva: "A Krisztusba vetett hitünk bennünket nem kell, hogy elválasszon, hanem inkább össze kell fogjon, kapcsoljon, mert egy a célunk: az örökélet. A gonoszt, a rosszat csak közösen tudjuk legyőzni, a széthúzással pedig halálra ítéljük népünket, nemzetünket!"

A Római levél 8:26 és 14-15 versei alapján szólt az igei üzenet. A mi testi-lelki erőtlenségeink sokszor két irányban nyilvánulnak meg: vagy lebecsüljük magunkat (lásd Izráel népe Góliáttal szemben), vagy túlbecsüljük magunkat (lásd Góliát). Ezek cselekedeteinkben is megnyilvánulnak: az első esetben félelem, bénultság vesz erőt rajtunk, a második esetben beképzeltség, önteltség. Ezért 3 nagyon fontos ismeretre kell szert tegyünk: helyes önismeret, helyes helyzet ismeret és tökéletes Isten ismeret. Mindhárom ismeretre Isten Lelke tesz képessé bennünket, ezért olyan fontos: "Mert akiket Isten Lelke vezérel azok Istennek fiai."

Az énekkar több alkalmi éneket adott elő, majd az együttlétünket szeretet vendégség zárta, amely alatt Tőkés László több kérdésre válaszolt.

Szombaton újból együtt voltunk, de most már a Szent István katólikus plébánián, amikor több száz magyar lélek gyűlt össze. Ez alkalommal is gyülekezetünk énekkara szolgált egy csokor válogatott énekszámmal, amelyeket mindenki nagy áhitattal hallgatott úgyannyira, hogy a díszvacsorán újból fel voltunk kérve a szolgálatra.

Virágvasárnap, majd húsvét következett. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy különleges alkalmakkal is megajándékozta gyülekezetünket. ___Demeter_András

*****
Dr. Tőkés László püspök úr észak-amerikai kőrútja során Detroitba is eljutott. Itt az Allen Parki Amerikai Magyar Református Egyház és az egyház keretei között működő Magyar Hagyományokat Ápoló Kör fogadta. A jól szervezett program gerince egy istentisztelet és az azt követő díszvacsora volt.

Az istentiszteleten részt vettek a környező magyar egyházak lelkészei és tagjai is, felekezeti különbség nélkül. A püspöki igehirdetés textusa Róma 8:14-15,26 volt. A díszvacsora után rövid előadást tartott a püspök, majd kérdésekre válaszolt.

Miklós Erzsébet, a Magyar Hagyományokat Ápoló Kör elnöke a látogatásra visszatekintve többek között így fogalmazott:

"Egyházaink tagjai figyelemmel kisérik az otthoni magyarság életét, tisztán látják és értékelik megmaradásáért folytatott hősi küzdelmét. Minden időnek megvan a Mózesse, akihez ha nem is látványos módon égő csipkebokorból, de égető társadalmi feszültségek és problémák tüzének közepette, a lélek csendjében szól az Úr és küldi, hogy szóljon és cselekedjen. S vannak, akik nem hátrálnak meg a feladattól, nem akarnak menekülni a küldetéstől, hanem öntudatosan vállalják az Isten jelölte feladatot. Korunk ilyen küldötte Ft. Tőkés László püspök úr, aki Isten és embertársai iránti felelősségtudatból vállalta a küldetést. Szólt és tett, amikor a történelmi idő ezt így igényelte. Kitartóan, tántoríthatatlanul küzd Erdély magyarságának életéért, jövőjéért."

Isten áldását kívánjuk további munkájára. ___HG

a lap elejére


Misszió Szolgálatban
A Hepe Hupás Vén Szilágyságban

Szövetségünk Floridai Misszió és Vagyonügyi Bizottságának ülése után március végén Budapestre majd április 2-án érkeztem az erdélyi testvérekhez Nagyváradra és még aznap Zilahra.

Jelenleg a zilahi missziós házban lakom és innen megyek a krasznai körzetbe szolgálni, amelynek jelenleg nincs lelkipásztora. A hét minden napjára van rendszeres szolgálatom ezenkívül temetések és menyegzők.

Vasárnap május 10-én d.e. Zilahon, kora d.u. Rátonyban, este pedig Perecsenyben anyáknapján szolgáltam és mutattam be 3 gyermeket. Nagy létszámú ifjúság és sok gyermek van a zilahi, krasznai és perecsenyi gyülekezetekben. Zilahon Dr. Vass Gergely a lelkipásztor. Perecsenyben van prédikátor jelölt, aki az ősz folyamán foglalja el szolgálati helyét. A krasznai körzetnek jelenleg nincs lelkipásztora, itt szolgálok a legtöbbet. De ha az idő megengedi más gyülekezetekbe is meg vagyok hívva szolgálatokra. A héten (május 10-17) a rendszeres szolgálatok mellett volt egy temetés és csütörtökön Perecsenyben, pénteken Krasznán, szombaton pedig Szilágyballán lesz mennyegző, ahol ha az Úr éltet, igehirdetési szolgálatom lesz.

Nem minden családban van televízió, ezért az összejöveteli alkalmak jól látogatottak. A mezőgazdasági munkák miatt a hétköznapi összejövetelek este 8-kor vagy 9-kor kezdődnek. Az igehirdetéseket figyelmesen hallgatják a testvérek, nem nagyon figyelik viszont az órát. A vendégszeretet minden eddigit felülmúló, testsúlyom csökkentésére nincs sok remény.

Kérem a testvéreket, imádkozzanak értünk és írjanak. Minden levél nagy öröm, amikor családjától, helyi gyülekezetétől sok ezer kilométerre van valaki. A címem a következő:

Dr. Vass Gergely
c/o John Vadász Hunter
4700 Zalau
Str. Nicolae Balcescu, Nr. 2
Romania
Tel 40-60-638-388

Köszönöm a testvérek értem való imádkozását és kérem, továbbra is tegyék ezt. ___Vadász_János


Evangéliumi Hírnök Internet ©1998

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3