Evangéliumi Hírnök - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

1998. FEBRUÁR-  

A februári lapban megjelent írások közül:

Dr. Haraszti Sándor:

"Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe..."

Spurgeon Szántó Jánosa szerint azt nem tudjuk megakadályozni, hogy a madarak elrepüljenek a fejünk felett, de hogy fészket is rakjanak rá, az ellen már igazán védekezhetünk. A hívő embert nem az különbözteti meg a hitetlentől, hogy soha nem kerülgeti a kétség, hanem az, hogy bizakodással menekül ki a kétségbeesés sötét mélységeiből. A hívő ember ege is elborul nem egyszer, de hitszemeivel mindig látja a sötét felhők mögött csillogó napot. Hívő életünkben sokszor kétségeskedünk. "Úgy szeretnék én szent lenni!" - énekeljük áhítattal. "Ó, de remeg a szívem, vajon Jézus, Mesterem, meg lesz-e velem elégedve?" - vetődik fel a lelkünkben minduntalan a kétség.

Kétségeskedünk a holnap miatt is: kenyér, ruha, gyermek, iskola, adó, állás, jövedelem, barát, ellenség, háború, béke a leggyakoribb tárgyai aggodalmaskodásunknak. Máskor a népünk miatt, a gyülekezetünk miatt, az evangélium hirdetésének tisztasága miatt, a missziómunkások nevelésének hívő szempontjai miatt, a megtérések hiánya miatt, az istentelenség haladása miatt emészti szívünket a kétség. Pedig: a dolgok mögött Isten áll. Nemzetek, közösségek, családok és egyének fölött diszponál. Az Ő gondviselése körültekintőbb, mint a mi aggodalmaskodásunk!

Naivság volna feltételezni, hogy Isten rólunk elfeledkezik. "Hát elfeledkezhetik az anya gyermekéről?" Markaiba vésett be minket - írja a próféta. Égő házban benn maradhat az egyetlen gyermek; menekülés közben ott feledhetik a drága ékszereket; éhség idején elveszítheted a kenyeredet, de Isten kezéből nem szakíthat ki a Sátán.

Szülők! A gyermek a ti gondotok, de Isten gondoskodik róla. Betegség nem árthat neki, ha védő kezét fölé terjeszti. Ti nevelitek, de ő adja a nevelés eredményét. Ti fáradtok a jövőjéért, de Isten tudja, hogy miért verejtékeztek. Jó lenne, ha megértenék ezt azok, akiknek kettő untig elég, három pedig elviselhetetlen terhet jelent. Te virrasztasz a betegágyánál ugyan, de nem a drága orvostanár gyógyítja meg, hanem az Isten. Te vásárolod a ruháját, de csak sáfárságod kincseiből tudsz költeni, és az Isten számvetése mellett csúfos kudarcot vall a te valószínűség-számításod, amikor a jövő kártyavárát építgeted. Mert te magad kettőnek sem tudsz kenyeret adni, sőt egynek az eltartása is nyomorba dönt, de tizenkettő mellett is bőségben élsz, ha Isten intézi dolgodat.

Ifjak! Ne késlekedjetek megismerni az Isten végére mehetetlen bölcsességét! Így induljatok: mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Mert különben szomorú tapogatódzás lesz a pályaválasztásotok, süket keresgélés az érvényesüléstek, és a legnagyobb ballépés a házasságtok. Ne higgyétek, hogy a ti kisujjatok erősebb, mint hívő atyáitok dereka! Meg ne csaljon benneteket az anyagelvűség lidérce! Ne hódoljatok be az észember bálványának, ha csak nem akartok kiégett szemekkel, sötét kétségek közt révedezni korai elmúlástok borongós árnyai felé.

Gyülekezetek prédikátorai és közösségek vezetői! Ismerjük el alázattal, hogy a misszió ügye nem a mi gyenge erőnkön áll vagy esik! Ne csüggedjetek bús ábrándozással, ne szomorkodjatok méla elkedvetlenedéssel, mert a ti missziói munkátok az Isten országának a szolgálata! Egy fogaskerék vagy csak, amelyre szükség van a nagy gépezetben, de bármikor pótolni képes a tervező ezermester keze. Szép, ha aggódsz az Úr ügyéért, ha lelkiismereted szerint szolgálod az ő népét, ha imádkozol a kereszt diadaláért. De hálátlan és hitetlen magatartás, ha felelőssé teszed Istent egy-egy őrhely látszólagos elvesztéséért, a világ szemében való növekedés meg nem nyeréséért és egyáltalán azért, hogy az ő birodalmát nem a világ nézőpontjai szerint erősíti. Vajon nem szabad-e ő az elhatározásaiban? Hát nem az ő ügye, az ő terve, az ő keze munkája? A nagy hajók lapátkereke akkora hullámot ver, hogy a Duna egyik partjától a másikig elhat. De ha gátat emelnél is a Vaskapunál a folyó közepén keresztbe, akkor sem folyna vissza a Fekete-erdőbe. Hogy is tehetné, hiszen átvágta magát a hegységeken és nem nyugodott, amíg a Fekete-tengerbe nem ért. Sokkal inkább így az Isten ügye. Ne csüggedj tehát, amikor akadályokat látsz tornyosulni: a folyamok nem folynak visszafelé.

Ha magadra volnál utalva, a kétségbeesés lenne az egyetlen ésszerű magatartás. Mert a világ körülvesz, erőd kevés, ellenséged sok. Kicsinyhitű, miért kételkedel? Hitednek kőszikláján állhatsz. A legnagyobb irgalom érdeklődik utánad, a felfoghatatlan kegyelem törődik veled. Védelmedre seregek vannak rendelve, fegyverzeted a gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatja. Ne ess hát kétségbe!

Bunyan János Zarándok útjának Keresztyéne kijött Kétségbeesés óriás tömlöcéből. Sok szenvedés és mélységes elkeseredés után szinte véletlenül jött rá, hogy kebelén elrejtve vele volt tömlöcének a kulcsa. Hogyan került hát a sötét verembe? Úgy, hogy letért a helyes útról, amely a mennyei város felé vezetett. Aki kétségbeesik, nem halad az üdvösség felé. Aki kétségbeesik, az elszakad Krisztustól. Júdás eladta Krisztust: utána kétségbeesett. Aki nem Krisztusra épít, az kétségbeesik. Hiába időtálló a házad, ha a fundamentum ingovány! Lehet hegyeket mozgató hited, mit sem érsz vele, ha emberekben bízol. Egész életed eléghet a másokért való szolgálatban, nem használsz vele, ha ezáltal a magad dicsőségét keresed. Irgalompénzt vethetsz minden koldusnak, vádolni fog érte a lélek, ha nem tanítvány nevében tetted. Sziklára építsen, aki nem akar kétségbeesni! Krisztus legyen az alapja minden reménységednek! A Golgotára tekints, amikor az eljövendő ítélet elől menekülsz! A magad értelmére pedig ne támaszkodjál, amikor lelked jövőjét alapozod!

Hát jól van, kétségeskedj, ha ez megnyugtat. De ne ess kétségbe, mert a Sátán prédájává leszel! Bűneid bántanak? A Bárány trónját tékozló fiak veszik körül. És ha úgy jártál, mint az elveszett juh, mely a maga erejéből már visszatérni nem tudott; vagy a gazdasszony pénzdarabja, mely hangot adni sem volt képes: a jó Pásztor keres tégedet! A Sátán ugyan széjjel jár, keresvén, akit elnyelhet; de Krisztus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.

Bűnös, Krisztus keres téged! Beteg, Krisztus meggyógyít téged! Csüggedt, Ő felemel! Erőtlen, a Názáreti megerősít! Bánatos, Nála vigasztalást nyersz! Te még töprengsz, pedig már rég útban a segítség! Egyes csillagok fénye évezredek előtt indult és most ért ide, hogy a sötétben bolyongót irányítsa. Ne félj! Isten évezredekkel ezelőtt sugallta a vigasztalás igéjét. És te most olvasod, mintha mennyei kéz egyenest neked címezte volna. A Bibliában több százszor fordul elő ez: ne félj! Krisztus keresztjét kétezer évvel ezelőtt ácsolta az emberi gonoszság, az emberi nyomorúság, hogy te ma vigasztalást találj, ha rátekintesz hittel.

Ne is kétségeskedj! Jól tudja Isten, mit miért cselekszik. Talán kifogásolod, amiért a Teremtő nem a te ötleteid szerint kormányozza a világot. Jobb lenne úgy? Csecsemő vezethet-e repülőgépet? Gyermekre bízol-e gyárakat? Isten van a világtörténet mögött. És ha nem ismered fel Istened kezének munkáit, ne mondd elkeseredve: ha volna Isten, ez nem történhetnék meg. Egy ének így szól:

Ha mély fájdalom gondja nyom,
Ne csüggedj el, szívem!
Célja van ennek, jól tudom,
Könnyíts hát terheden!
A szenvedés majd üdvre vál,
Istennél így van ez.
Lelkem, hát csendben erre várj,
S remélj, a menny tied!

A gazdasági és társadalmi krízis mögött is ott van az Úr. Ha a pokolba mennél is, előle el nem menekülhetsz. Nemzetek katasztrófája őreá mutat. Népek ítélete tőle indul el. De ha megszomorít, meg is vigasztal az ő kegyelmességének gazdagsága szerint. Mert nem zár ki örökre az Úr. Fogságban, bujdosásban, betegségben, szegénységben, gyalázatban, megaláztatásban, elnyomásban, végromlásban, ítéletben: kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe!

(1947) (Dr. Haraszti Sándor: Nem voltam engedetlen, Sunshine Publishing House, Szigetszentmiklós, 1997)


Elragadtatás

"Ti is azért legyetek készek, mert amely órában nem gondolnátok, abban az órában jő el az Embernek Fia." (Lk 12:40)

Nem nekrológ. Csupán egy fájdalmas sóhajtás. Dr. Haraszti Sándor testvér, szövetségünk tiszteletbeli elnökének fájdalmasan hirtelenül történt elkötözése miatt.

Az elragadtatás az egyik legszebb fogalom a Szentírásban. S talán a legszebb váradalom is minden hívő életében. Egy kicsit azonban leegyszerűsített formában él bennünk a gondolat, különösen az eljövendőkre tett ígéretek tekintetében. Pedig a múltból vannak nagyon is valóságos példák előttünk.

Énók, aki szüntelenül Istennel járt, eltűnt, mert Isten magához vevé (1Móz 5:24). Mózes az Isten által kijelölt időben és helyen meghalt. Maga Isten temette el, a Moáb mezején (5Móz 34:5-6). Júdás apostol szerint angyali segédlettel. Illés elragadtatott a szélvészben az égbe. Legalább egy szemtanúja volt (2Kir 2:11). Mekkora különbségek. De együtt látjuk Mózest és Illést a megdicsőülés hegyén (Lk 9:30-31).

Az Újszövetségi kor még összetettebb. Péternek maga Jézus jelenti meg, hogy milyen halállal dicsőíti meg az Istent (János 21:18-19). Pál kijelentés útján tudja meg, hogy az ő elköltözésének az ideje beállott (Tim 4:6).

Lesz kollektív elragadtatás. Ez leplezetlenül történik. Az egyik elragadtatik, a másik elhagyatik (Mt 24:38-44).

Boldog az a szolga, akit az ő ura mikor eljön, munkában talál. Haraszti testvér a munka dandárjában volt.

Kikerülhetetlen, hogy ne gondoljunk Pál apostolnak arra a mondására, hogy fundamentumot vetettem, de más épít reá (1Kor 3:10). Haraszti testvér hagyott alapokat. Kora ifjúságától igehirdető. Volt utazó evangélista. Tanár a szemináriumban. Sokak ingyenes orvosa. Kornya és vele az ősi magyar paraszti baptista misszió tisztelője és támogatója. A magyar nyelv és kultúra szenvedélyes művelője és támogatója. Ennek kimagasló példája a Magyarországról hozott lelkipásztorok munkába állítása.

Billy Graham egyedülállóan sikeres munkatársa. Kelet Európai ügyekben teljes jogú megbízottja.

Csak a felsorolásnak nem volna sem vége, sem hossza. Hajtsuk meg azért fejünket kegyelettel magasztos emléke előtt és adjunk Hálát Istennek érette és szolgálataiért.

Adózzunk tisztelettel és imádkozzunk hűséges és fáradhatatlan hitestársáért és munkatársáért

Dr. Haraszti Sándorné, Dr. Bán Rozália testvérnőnkért, a Nőszövetség elnökéért. És az egész családért. Haraszti Testvér Isten veled! A viszontlátásra!

Oláh Lajos a szövetség elnöke

a lap elejére


Juhász Gyula

ÉN ISTENEM

Nekem te nem vagy messze, égi bálvány,
Siketen, zordon trónoló Nagyúr,
Előtted állok én kifosztva, árván
És boldogan, ha ég viharja gyúl.
 
A földiek nekem nem ártanak már,
S az égiek testvéreim nekem,
Viharodnak palástját áldva add rám,
S villámodat érezzem szívemen!
 
Ó, gyújts ki engem, mint szent jegenyédet,
Hogy égve égjek, s a mély éjszakát
Mint áldozati láng ragyogjam át.
 
Mert égve égni: ez a földi élet,
S beléd hamvadni boldog epedőn,
Mint kísértet hajnalkor temetőn.

Dr. Haraszti Sándor - 1920 - 1998

Váratlanul ért mindannyiunkat Haraszti testvér halálhíre. Hiszen annyi terve volt még! Némelyiket velünk együtt tervezte. Legutóbb a New Yorki közgyűlésen hallottuk energikus, bennünket és a jövőt is formálni akaró szavait. Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség tiszteletbeli elnökét, az amerikai magyar baptista misszió egyik legnagyobb hívét és támogatóját veszítette el személyében.

Szövetségünk és gyülekezeteink képviseletében tízen vehettünk részt tiszteletbeli elnökünk temetésén, melyre január 21-én került sor egy - Haraszti testvérék lakóhelyéhez közel eső - Atlanta környéki kisvárosban, Morrow, Georgiában. Gyülekezeteinket és olvasóinkat is képviselve jelen voltak: Kulcsár Sándor, Drescher Lajos, Kish Ernő és felesége, Dr. Bíró László és felesége, Szabó István, Zeffer Béla, Dr. Fazekas Lászlóné és Dr. Herjeczki Géza.

A délután 1-kor kezdődő gyászistentiszteleten és az azt követő temetésen a családi körön és a már említett szövetségünk csoportján kívül többen is eljöttek a Billy Graham Evangélizációs Társaságtól. Ott volt Ruth Graham, az evangélista felesége, valamint fiuk, Franklin Graham; Cliff Barrows és felesége, Dr. John Ackers és felesége és Russ Busby, a társaság fényképésze.

De ott voltak többen Haraszti testvér betegei közül is és abból a gyülekezetből, ahol évtizedek óta aktív gyülekezeti tag volt, feleségével együtt.

A gyászistentiszteletet az elköltözött legidősebb fia, Dr. Haraszti József vezette.

A ravatalozóban Kulcsár Sándor testvér imádkozott, majd bevonultunk a templomba, ahol az istentisztelet előtt Ficsor Fülöp hegedűművész Schubert: Ave Maria-ját játszotta bevezetőül.

Négy lelkipásztor, valamint a család számos tagja emlékezett a személyes találkozásokra, régi kapcsolatokra. Dr. Haraszti Sándor emlékét, szerte ágazó, sokakat érintő szolgálatát, életét, valamint a vigasztalás igéit hozták elénk ezek az olykor derűs és mégis kegyeletteljes szavak.

Dr. Alexander Hugh MacDonald, Haraszti testvér lelkipásztora után Dr. Oscar I. Romo, az SBC nyelvi osztályának évtizedeken át volt vezetője szólt arról a kapcsolatról, mely közöttük a hetvenes évektől kialakult. (Ennek a személyes kapcsolatnak a következtében Dr. Romo közreműködésére magyar gyülekezeteink és lapunk, elsősorban az 1981-től 1991-ig megjelent A Kürt jelentős anyagi támogatásban is részesült. A szerk.)

A Billy Graham Evangelistic Association képviseletében Franklin Graham emlékezett Haraszti testvér szolgálataira

A BGEA képviseletében Franklin Graham szólt a gyászolókhoz. Felolvasta édesapja levelét, majd személyesen is méltatta azt a munkát, melyet Haraszti testvér végzett a BGEA munkatársaként. Apám is és én is sokkal tartozom Dr. Haraszti Sándornak, mondta többek között. (Ha megkapjuk, közölni fogjuk beszédét lapunkban is.)

kattints nagyobb képért Dr. Almási Mihály, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke magyarul szólt a gyászolókhoz, szolgálatát Dr. Haraszti Leland angolra fordította

Dr. Almási Mihály, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke magyarul szolgált, Dr. Haraszti Leland angolra fordította szavait. Neki is volt az igei üzeneten túl számtalan személyes élménye Haraszti testvérrel kapcsolatban - Magyarországon és itt Amerikában is. Almási testvér átadta a Magyarországi Baptisták és néhány más felekezet és gyülekezet, valamint az Erdélyi Magyar Baptisták üzenetét is.

Megszólaltak Haraszti testvér gyermekei és unokái közül is többen. Dr. Haraszti József elmondta, hogy két héttel halála előtt egy személyes beszélgetés során Haraszti testvér arról beszélt neki, hogy érzi, hamarosan el kell mennie és készen is van erre - megbékélt Istennel és emberekkel. Tőle hallottunk súlyos csonttöréseiről, kórházi kezeléséről, rövid, de igen nagy szenvedéséről is.

A hosszú emlék-istentiszteletet változatossá tették a beszédek közé iktatott zenei szolgálatok. Cliff Barrows vezetésével 3 éneket énekeltünk el, közösen. A jelenlévő magyar lelkipásztorok és gyülekezeti képviselők a "Te fáradt szív, ott vár reád küzdés után a pihenés..." kezdetű karéneket énekelték, s az ének előtt Kish Ernő testvér az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség nevében búcsúzott néhány szóban szövetségünk igen aktív és megbecsült vezetőjétől.

Egyik veje klarinét szólót játszott.

Az alkalom a magyar Himnusz eléneklésével ért véget.

A sírnál Dr. A. H. MacDonald hirdette Isten vigasztaló és döntésre hívó igéjét. Több magyar közös és karéneket is elénekeltünk a hantolás alatt.

A temetés után még egy ideig együtt voltunk a gyászoló családdal, vendégszeretetüket is élvezve.

Az Evangéliumi Hírnök olvasói nevében ezúton kívánjuk az Úr vigasztalását a gyászoló családnak és elsősorban az özvegyének, Dr. Haraszti Sándornének, a szeretett orvosnak, akit találkozóinkon évtizedek óta mindenki csak Rózsika néninek szólít.

A virágra és megemlékezésre szánt összeget a család a Kiskunhalasi és a Budapest Wesselényi utcai imaházak építésére fordítja. Csekket "Memory of Dr. Alexander S. Haraszti" megjelöléssel a First Baptist Church of College Park, 1773 Hawthorne Ave., College Park, GA 30337 címre küldhetünk. Ha valaki a szövetségünk pénztárosához küld ilyen adományt, természetesen mi is e rendelkezésnek megfelelően továbbítjuk azt.

 

Dr. Haraszti Sándor Soltvadkerten (Magyarország) született, 1920. március 2-án. A helyi baptista gyülekezetben aktívan szolgáló szüleit az Úr 12 gyermekkel áldotta meg. Sándor 16 éves korában megtért és egyúttal elhatározta, hogy orvosmisszionárius lesz. Mészáros Sándor, soltvadkerti lelkipásztor merítette be 1937-ben. Bócsán, majd Kiskunhalason járt iskolába. A különlegesen fogékony fiatalember első diplomáját a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen szerezte 1944 júliusában, bölcsészettudományi szakon (Ph.D). Ugyanakkor rendkívüli hallgatója volt a Budapesti Baptista Teológiai Szemináriumnak is, ahonnan ugyancsak 1944-ben kapta meg lelkészi oklevelét. Ennek az intézetnek később tanára, majd helyettes igazgatója is lett. Ugyanebben az évben, a Budapest Váci úti gyülekezetben lelkipásztorrá avatták. Később az Újpesti, majd a Budapest Wesselényi utcai gyülekezet lelkipásztora lett. A gyülekezeti munka és a tanítás mellett sokat írt az egyházi lapokban (vezércikkünk is ebből a korszakából való).

Gyermekkori tervének megvalósulása érdekében megkezdte orvostudományi tanulmányait, melynek eredményeképpen 1951-ben a Budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemtől megkapta első orvosi diplomáját.

1943-ban házasságot kötött Bán Rozáliával, Bán Gábor baptista lelkipásztor lányával. Az Úr hat gyermekkel áldotta meg őket, akik közül Bence már megelőzte édesapját (1981).

Családjával együtt 1956. novemberében elhagyta Magyarországot. Végül az Egyesült Államokban telepedett le. Ott feleségével együtt azonnal megkezdték orvosi diplomájuk honosíttatásának hosszú folyamatát és orvosi továbbképzésüket (pl. Atlantai Emory University). Orvosmisszionáriusi terveik csak részben teljesültek. Dr. Albert Schweitzerrel kialakult, s azután megszakadt kapcsolatuk sok reményt és fájdalmat okozott nekik. Végül is saját pénzükön, a Déli Baptista Szövetség önkéntes orvosaiként az Afrikai Ghanaban és Tanzániában végeztek néhány hónapos orvosmisszionáriusi szolgálatot 1970, 72, 73 és 77-ben.

Amerikába érkezésüktől kezdődőleg, de különösen is a hetvenes évek elejétől igen aktív munkása volt az Amerikai Magyar Baptista Szövetségnek. Az itteni magyar baptista misszió gyakorlatilag megújult az ő munkálkodása eredményeként ide érkezett magyarországi lelkipásztorok szolgálatba állásával. Az u.n. Lelkipásztor Csereprogram 1972 és 1989 között teremtett lehetőséget a lelkipásztorok hivatalos, munkavállalási engedéllyel történő munkába állására.

Ezzel párhuzamosan Haraszti testvér hozzáfogott egy általa sem remélt eredményeket hozó, diplomáciai erőfeszítéseket is igénylő munkához: Billy Grahamnek és az általa hirdetett evangéliumnak a Kelet-Európába juttatásához. Az ő személyes közbenjárásának nagy része volt mindabban, ami történ ezen a téren. Billy Graham végül is eljutott minden "vasfüggöny mögötti" országba. Mi, magyarok, természetesen a Budapest '89 Billy Grahammel című Népstadionbéli alkalomra vagyunk a legbüszkébbek, s a magyar koronának a hazavitelére. Dr. Haraszti Sándor nélkül mindezeket nehéz lenne még elképzelni is.

1994-től visszavonult feleségével együtt az orvosi munkától. Emlékei megírásának szentelte idejét, energiáját. Tervezett könyvei előfutáraként, amolyan próba-kiadásként 1997-ben megjelent a Nem voltam engedetlen című kötete (Sunshine Publishing House, Szigetszentmiklós). Ebben a könyvében részletesebb életrajzot is olvashatunk Haraszti testvérről.

Az Úr 77. éves korában, 1998. január 16-án hívta haza. Temetésére nagy részvét mellett január 21-én került sor. Emlékét megőrizzük ____ Dr. Herjeczki A. Géza

a lap elejére


Merre vannak, hol élnek
szövetségünk régi munkásai és közvetlen hozzátartozói?

Nyugalomba vonult lelkipásztorok:

Dr. Bíró László - Palm Bay, Florida
Bógár József - Riverview, Michigan
Cserepka János külmisszionárius - Kelowna, Kanada
Molnár Balázs - Cary, North Carolina

Lelkipásztorok özvegyei:

Balla Györgyné - Palm Bay, Florida
Faulkner Károlyné - Ardsley, Pennsylvania
Dr. Haraszti Sándorné - Jonesboro, Georgia
Kun Gyuláné - Tampa, Florida
Molnár Antalné - Palm Bay, Florida
Nagy Istvánné - Sao Paulo, Brazilia
Orosz Attiláné - Lyndhurst, Ohio
Pintér Istvánné - Berazategui, Argentina
Szabadi Gusztávné - Trenton, Michigan
Dr. Udvarnoki Béláné - Franklin, Virginia
Szeretettel gondolunk rájuk, jó egészséget és az Úr áldását kérve életükre.
Szeretnénk a listát kiegészíteni. Ki tud segíteni? Levelet a szerkesztőnek küldjük.

A Baptista Világszövetség vasárnapja

Januárban a keresztyének egységéért imádkoztunk - az ökumenikus imahéten. Talán azon is elmélkedtünk, hogy milyen jó is lenne, ha nem csak egy néhány napra, hanem tartósan szeretnénk egymást és képesek lennénk közösen munkálkodni az elveszettekért, az Istent még mindig nem ismerő világért.

Februárban pedig a Baptista Világszövetség vasárnapja emlékeztet bennünket arra, hogy létezik egy olyan világméretű testvéri közösség, amelybe máris otthon érezheti magát a nagyobb és az egészen kicsiny baptista gyülekezet testvérisége. A Baptista Világszövetség a hozzánk hasonló gyülekezeteket és szövetségeket fogja össze - sajátos módon. E szervezet legfőbb sajátossága, hogy nem hierarchikus egyház-szervezet. Mivel a baptizmus egyik legrégibb, de ma is féltve őrzött sajátossága a helyi gyülekezet önállósága, nem törekedett és nem is törekedhet a katolikus egyházra (vagy akár a nagyobb protestáns egyházakra is) jellemző püspöki rendszerre. Csak tanácsadó, a missziómunkát koordináló szerepe van. A tagegyházak önként kérték felvételüket a BVSz-be.

Néhány adat a BVSz életéből:

Londonban alapították, 1905-ben. Első elnöke az angliai John Clifford, titkára J. H. Rushbrooke volt. A II. világháború miatt 1940-ben Londonból Washington, DC.-be költözött a BVSz irodája. 1985-től McLean, Virginiában van a székháza.

A modern baptista misszió 1612-ben kezdődött. Hollandiában, Amsterdamban angliaiak alapították meg az első baptista gyülekezetet. A legújabb baptista misszió az 1995-ben alapított Nepáli Baptista Szövetség. A legnagyobb tagegyház a 16 milliós Déli Baptista Szövetség (SBC). A legkisebb az 5 gyülekezetből és 160 tagból álló Szíriai Baptista Szövetség.

A legnagyobb növekedés az afrikai, dél-amerikai és ázsiai baptista missziómunkában tapasztalható.

A Baptista Világszövetségbe 191 Baptista Szövetség tartozik, melynek összes taglétszáma 42 millió bemerített hívő. Ez pedig világszerte mintegy 100 milliós baptista közösséget jelent.

A BVSz új WEB címe: www.bwanet.org ____(a szerk)


Látogatás Kiplingen

A múlt év decemberében, a szép "őszi" időben meglátogattuk Kiplingen (Sask.) élő magyar testvéreinket, akik között tíz évig szolgálhattunk Isten kegyelméből.

Már kilenc éve annak, hogy búcsút vettünk tőlük. Azóta férjem már többször járt ott, de számomra ez volt az első alkalom és ez nagy élményt jelentett. Az ugyan fájdalmas volt, hogy akikkel szoros lelki közösségben éltünk, azok közül már sokan az Úrhoz költöztek. Akik még élnek, azok felett is elfutottak az évek, többségük betegséggel és az idős kor nyomorúságával küszködik. De mind ezeken diadalmaskodott a régi szeretet és az öröm, amivel fogadtak bennünket. Tizenhat család otthonába és az öregotthonba látogattunk el. Nagyon áldott alkalmaink voltak, az együttes imádkozás és éneklés alatt szinte eltűntek a közbeeső évek, megint otthon éreztük magunkat. Jól esett látni a régi évek szeretettel őrzött emlékeit, jó volt vigasztalást, örömet vinni magányos életükbe.

A közösség áldásait érezhettük vasárnap az imaházban is, szélesebb testvéri körben. Itt már nem csak a régi arcoknak örülhettünk, hanem az újaknak is, mert azóta megnövekedett a gyülekezet. Barta Richard lelkipásztor testvér áldott munkát végez a kis városban, ahol több templom és egyház is van, de kevés a pásztor és fogyóban a nyáj. Testvérünk és felesége szeretettel és barátsággal forgolódnak közöttük. Az nap szinte az egész város népével találkozhattunk, mert délután tartották a Művelődési Házban a hagyományos Carol festivál-t az egyházak és az iskolák közreműködésével. A nagy terem zsúfolásig megtelt, öröm volt a találkozás a régi kedves ismerősökkel, a testvér egyházak tagjaival, Márti lányunk osztálytársainak szüleivel. Messze földön példa mutató ennek a karácsonyi ünnepélynek régi hagyományokat őrző megrendezése.

A gyülekezet vegyes összetételű, angol nyelven hangzik az igehirdetés, de testvérek kérésére vasárnap este tartottunk egy magyar istentiszteletet. Komoly jelentőséget kapott köztük az Advent üzenete. Különösen azoknál, akiknek szerettei már előre mentek, akiket a közeli boldog találkozás reménysége éltet. Számomra felejthetetlen volt az, amikor két megözvegyült testvérnő kétoldalról kapaszkodott a kezembe, és szemükben az eddigi keserűség helyett fellángolt az öröm. Hálás voltam Istennek, hogy nem csak a régi időben, hanem most is szolgálhattunk valamivel azoknak, akik közé küldettünk 1978-ban. Hálásak vagyunk Daku Péter és Piroska vendégszeretetéért is!

Lehetséges, hogy Kiplingen ez volt az utolsó magyar nyelvű Istentisztelet, de lélekben soha sem szakadunk el egymástól. Ígéretet is kaptunk arra nézve, hogy néhányukat viszontlátjuk majd a Rama Táborban. Fontos az, hogy ha más nyelven is, de ugyanazon Lélek által folytatódik a misszió, amit még az áldott emlékű Mónus János testvér kezdett a farmer vidéken. Isten áldása kísérje a gyülekezetet és pásztorát! ____Oláh Lajosné

a lap elejére


Bíró Zoltán -- 1916. május 6 - 1997. december 18

Ismét hazaszólított az Úr egy hű tagot gyülekezetünkből., szeretett testvérünket, Bíró Zoltánt.

Zoltán Nagyváradon, Magyarország ama területén született, mely az Első Világháború végén Romániába került. Ott élte élete javarészét. Szívét már gyerekkorában átadta az Úrnak, kit élete végéig odaadóan szeretett és szolgált. Házassága után a Marosvásárhelyi Gyülekezetnek lett tevékeny tagja, ahol részt vett a gyülekezeti élet minden mozzanatában.

1990. január havában érkezett feleségével, Jankával Amerikába. Palm Bay, Floridában telepedtek le véglegesen. Mindketten örömmel bekapcsolódtak a gyülekezeti élet és szolgálat minden ágába. Zoli testvér örömmel vágott bele a nagy feladatba, hogy az ő korában beleélje magát az amerikai élet-stílusba. Úgy gyülekezetünk tagjai, mint a kívül-állók között is megbecsülést és viszont szeretetet érdemelt ki.

Élete utolsó öt hónapját kórházban töltötte. Az Úr egyengette számára az utat, hogy a legjobb orvosi kezelésben részesüljön. Két súlyos operáción ment át. Sohasem zúgolódott. Teljesen az Úrra bízta magát. Mikor meglátogattuk, kérte, hogy énekeljünk és imádkozzunk és ezekben ő is részt vett. A kórház népe és az orvosok is felfigyeltek kivételes magaviseletére. Egyik kezelő orvosa maga is imádkozott vele, amikor kezelte. Az öt hónapos kórházi kezelés idején felesége, Janka, éjjel-nappal vele volt és szeretetteljes odaadással minden tőle telhetőt megtett.

Az Úr felépülés helyett sokkal jobbal és végtelenül értékesebbel viszonozta hitét - Magához szólította, hogy Vele legyen örökké.

Gyászolja: felesége - Janka, fiuk - László, Palm Bay, két unoka; testvérei: Dr. Ladislau Bíró, Palm Bay, Bíró Endre, Pécs, Magyarország, húga - Tóth Hajnal, Nagyvárad, Románia, valamint lelki testvérei és baráti köre Palm Bayben és a tengeren túl.

A Megváltónk szava hozzá is és mindazokhoz, kik Őt követik, ezt a gyönyörűséges ígéretet szólaltatja meg: "Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te Uradnak örömébe." ____Ernest J. Kish


Tóth Árpád

ISTEN OLTÓ-KÉSE

Pénzt, egészséget és sikert
Másoknak, Uram, többet adtál,
Nem kezdek érte mégse pert,
És nem mondom, hogy adósom maradtál.
 
Nem én vagyok az első mostohád;
Bordáim közt próbáid éles kését
Megáldom, s mosolygom az ostobák
Dühödt jaját és hiú mellverését.
 
Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó-kése bennem
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.
 
Összeszorítom ajkam, ha nehéz
A kín, mert tudom, tied az én harcom,
És győztes távolokba néz
Könnyekkel szépült, orcád-fényű arcom.

a lap elejére


Bibliai utakon
Izráeli és Egyiptomi úti beszámoló (1)

Érdekli-e egyáltalán az olvasókat? - kérdezte valaki. Olyan élmény volt ez a 9 nap, amit nem is tudunk magunkban tartani - vélekedtek többen is.

Igen, számot adunk, számot kell adnunk utunkról, hiszen lapunkban hirdettük meg azt. Olvasóink imádságát kértük, s bizonyára nem hiába kértük. Tartozunk hát olvasóinknak. És van is mit mondanunk. Sok új élménnyel, tapasztalattal gazdagodtunk Szentföldi utunkon. Remélem, hogy úgy tudjuk majd elmondani mindazt, amit az Úrtól kaptunk ezekben a napokban, hogy azzal örömet is szerzünk az olvasónak, s talán néhány új információval is szolgálunk.

Nem mondtuk le az utat

Talán van még, aki emlékszik rá, hogy az elmúlt év végefelé igen kritikussá vált a helyzet a közel keleten. A térség vizeit újra hatalmas repülőgép anyahajók uralták. November közepén pedig az egész világot megdöbbentette az Egyiptom legforgalmasabb turisztikai városában, Luxorban a turisták ellen elkövetett terrorista támadás. Mit tegyünk? Vajon az események megakadályozzák terveinket? Elindulhatunk-e ilyen körülmények között? Mind a huszonegy utazni szándékozót komolyan foglalkoztatták ezek a kérdések. Külön is, együtt is beszélgettünk és sokat imádkoztunk. Nem kevés bizonytalankodás után végül is mind a 21-en úgy döntöttünk, hogy az eredeti terveknek megfelelően elmegyünk Izráelbe, majd onnan tovább Egyiptomba is. Talán egyértelmű lesz majd beszámolóinkból, hogy nem bántuk meg ezt a döntésünket. Az Úr egy különlegesen szép, bár fájdalmaktól sem mentes úttal ajándékozott meg bennünket.

Január elsején indultunk útnak Detroitból, tizenöten. Az induló igénk a repülőtéren a 2Mózes 33:14-16 volt és a 122. Zsoltár. New Yorkban találkoztunk a négy chicagói, egy torontói és egy New York-i testvérünkkel. Az alapos repülőtéri kivizsgálások után elhelyezkedtünk az EL AL légitársaság hatalmas gépén, fölkészülve a hosszú, vagy tíz órás útra.

A Genezáret taván, balról: Molnár Béla, Szűcs Sándor és Gabriella, Fodor Mária és József, Mikó Ildikó, Herjeczki Géza, Demeter Pálma és András, Mikó Mónika, Torma Lídia, Mikó Árpád és Györgyi, Herjeczki Éva és Dávid, Diane Mason, Maria Konrad, Mikó Tibor, Jakab Magdolna, Boné Elizabeth és Róbert.

Sokan vittünk magunkkal fényképezőgépet, némelyek video felvevőt is. A legszebb képekből néhányat olvasóinknak is bemutatunk majd. Remélem, hogy az utazók közül többen is írni fognak élményeikről. Visszafelé jövet New Yorkban az átszállásnál volt bőven időnk. Általános benyomásaikról kérdeztem a detroitiakat. Mindenki jól érezte magát. Ilyen vélemények hangzottak el:

- Kicsit tartottunk az egyiptomi résztől, de sokkal jobb lett, mint ahogyan gondoltuk - mondta Tibi.

- Nagy élmény volt látni Egyiptomban azt a hatalmas kontrasztot a szegénység és a nagy gazdagság között... Jó volt a csoport és az együttlét, igazán érezni lehetett, hogy mindenki szerette egymást. Dupla haszonnak érzem az egész utat. Hitbelileg is, szeretetépítés szempontjából is igazán hasznosnak érzem az egész utat - mondta Györgyi.

Ildikó jegyzetfüzetet is hozott magával és nem hagyta a táskájában, hanem valóban jegyzetelt is. Neki a Sírkert, az Olajfákhegye és Megiddo tetszett a legjobban. Várom a beszámolóját. - Csodálatos megtapasztalás volt számomra az egész út... mondta többek között.

Mónika annak örült legjobban, hogy közelebbről megismerkedhetett olyanokkal, akiket csak felületesen ismert eddig. Lídiával együtt Galilea környékét választanák, ha hirtelen Izráelbe kellene költözniük.

Fodornénak az esteli megbeszélések, áhítatok jelentettek sokat. - Jó volt, hogy együtt tudtunk imádkozni és megbeszélni a nap eseményeit.

Jakabné szerint nem lehet kiemelni egyet a sok élmény közül. Olyan emlék ez, hogy soha életemben nem felejtem el. Ott jártam, ahol az Úr Jézus járt, - született, felnőtt, tanított, meghalt.Gyönyörű emlékek - mondta.

Folytathatnám, de az első beszámolót hadd fejezzem be azzal, hogy emléket állítok egyik testvérünknek, akit az Úr utazásunk elején magához szólított. Róbert Boné testvérünk egy teljes napot tölthetett velünk a Szentföldön. Megjártuk Caesareát, hajóra szálltunk a Galileai Tengeren és fölmentünk a Boldogmondások Hegyére. Itt az elveszett táskája miatti ijedtség olyan erős rosszullétet váltott ki nála, hogy kórházba került, s ott néhány nap múlva meghalt. Róbert többször is elmondta, mennyire örül annak, hogy feleségével együtt végre eljuthatott oda, ahova már nem egyszer készült - a Szentföldre. Jeruzsálembe már nem jöhetett velünk, de lehet, hogy ő már akkor a Mennyei Jeruzsálem útjait járta.

A túra folytatódott, de mindennapi egyéni és közös imádságunk kísérte a Boné házaspárt. Róbert emlékét mi, utazótársai megőrizzük. ____Herjeczki Géza

a lap elejére


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evangéliumi Hírnököt! Küldje el címét a szerkesztőségbe: evhirnok7@msn.com hogy előfizetési űrlapot küldhessünk.

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997,1998

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3