Evang�liumi H�rn�k - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

1998. FEBRU�R-  

A febru�ri lapban megjelent �r�sok k�z�l:

Dr. Haraszti S�ndor:

"K�ts�gesked�nk, de nem es�nk k�ts�gbe..."

Spurgeon Sz�nt� J�nosa szerint azt nem tudjuk megakad�lyozni, hogy a madarak elrep�ljenek a fej�nk felett, de hogy f�szket is rakjanak r�, az ellen m�r igaz�n v�dekezhet�nk. A h�v� embert nem az k�l�nb�zteti meg a hitetlent�l, hogy soha nem ker�lgeti a k�ts�g, hanem az, hogy bizakod�ssal menek�l ki a k�ts�gbees�s s�t�t m�lys�geib�l. A h�v� ember ege is elborul nem egyszer, de hitszemeivel mindig l�tja a s�t�t felh�k m�g�tt csillog� napot. H�v� �let�nkben sokszor k�ts�gesked�nk. "�gy szeretn�k �n szent lenni!" - �nekelj�k �h�tattal. "�, de remeg a sz�vem, vajon J�zus, Mesterem, meg lesz-e velem el�gedve?" - vet�dik fel a lelk�nkben minduntalan a k�ts�g.

K�ts�gesked�nk a holnap miatt is: keny�r, ruha, gyermek, iskola, ad�, �ll�s, j�vedelem, bar�t, ellens�g, h�bor�, b�ke a leggyakoribb t�rgyai aggodalmaskod�sunknak. M�skor a n�p�nk miatt, a gy�lekezet�nk miatt, az evang�lium hirdet�s�nek tisztas�ga miatt, a misszi�munk�sok nevel�s�nek h�v� szempontjai miatt, a megt�r�sek hi�nya miatt, az istentelens�g halad�sa miatt em�szti sz�v�nket a k�ts�g. Pedig: a dolgok m�g�tt Isten �ll. Nemzetek, k�z�ss�gek, csal�dok �s egy�nek f�l�tt diszpon�l. Az � gondvisel�se k�r�ltekint�bb, mint a mi aggodalmaskod�sunk!

Naivs�g volna felt�telezni, hogy Isten r�lunk elfeledkezik. "H�t elfeledkezhetik az anya gyermek�r�l?" Markaiba v�sett be minket - �rja a pr�f�ta. �g� h�zban benn maradhat az egyetlen gyermek; menek�l�s k�zben ott feledhetik a dr�ga �kszereket; �hs�g idej�n elvesz�theted a kenyeredet, de Isten kez�b�l nem szak�that ki a S�t�n.

Sz�l�k! A gyermek a ti gondotok, de Isten gondoskodik r�la. Betegs�g nem �rthat neki, ha v�d� kez�t f�l� terjeszti. Ti nevelitek, de � adja a nevel�s eredm�ny�t. Ti f�radtok a j�v�j��rt, de Isten tudja, hogy mi�rt verejt�keztek. J� lenne, ha meg�rten�k ezt azok, akiknek kett� untig el�g, h�rom pedig elviselhetetlen terhet jelent. Te virrasztasz a beteg�gy�n�l ugyan, de nem a dr�ga orvostan�r gy�gy�tja meg, hanem az Isten. Te v�s�rolod a ruh�j�t, de csak s�f�rs�god kincseib�l tudsz k�lteni, �s az Isten sz�mvet�se mellett cs�fos kudarcot vall a te val�sz�n�s�g-sz�m�t�sod, amikor a j�v� k�rtyav�r�t �p�tgeted. Mert te magad kett�nek sem tudsz kenyeret adni, s�t egynek az eltart�sa is nyomorba d�nt, de tizenkett� mellett is b�s�gben �lsz, ha Isten int�zi dolgodat.

Ifjak! Ne k�slekedjetek megismerni az Isten v�g�re mehetetlen b�lcsess�g�t! �gy induljatok: mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Mert k�l�nben szomor� tapogat�dz�s lesz a p�lyav�laszt�sotok, s�ket keresg�l�s az �rv�nyes�l�stek, �s a legnagyobb ball�p�s a h�zass�gtok. Ne higgy�tek, hogy a ti kisujjatok er�sebb, mint h�v� aty�itok dereka! Meg ne csaljon benneteket az anyagelv�s�g lid�rce! Ne h�doljatok be az �szember b�lv�ny�nak, ha csak nem akartok ki�gett szemekkel, s�t�t k�ts�gek k�zt r�vedezni korai elm�l�stok borong�s �rnyai fel�.

Gy�lekezetek pr�dik�torai �s k�z�ss�gek vezet�i! Ismerj�k el al�zattal, hogy a misszi� �gye nem a mi gyenge er�nk�n �ll vagy esik! Ne cs�ggedjetek b�s �br�ndoz�ssal, ne szomorkodjatok m�la elkedvetlened�ssel, mert a ti misszi�i munk�tok az Isten orsz�g�nak a szolg�lata! Egy fogasker�k vagy csak, amelyre sz�ks�g van a nagy g�pezetben, de b�rmikor p�tolni k�pes a tervez� ezermester keze. Sz�p, ha agg�dsz az �r �gy��rt, ha lelkiismereted szerint szolg�lod az � n�p�t, ha im�dkozol a kereszt diadal��rt. De h�l�tlan �s hitetlen magatart�s, ha felel�ss� teszed Istent egy-egy �rhely l�tsz�lagos elveszt�s��rt, a vil�g szem�ben val� n�veked�s meg nem nyer�s��rt �s egy�ltal�n az�rt, hogy az � birodalm�t nem a vil�g n�z�pontjai szerint er�s�ti. Vajon nem szabad-e � az elhat�roz�saiban? H�t nem az � �gye, az � terve, az � keze munk�ja? A nagy haj�k lap�tkereke akkora hull�mot ver, hogy a Duna egyik partj�t�l a m�sikig elhat. De ha g�tat emeln�l is a Vaskapun�l a foly� k�zep�n keresztbe, akkor sem folyna vissza a Fekete-erd�be. Hogy is tehetn�, hiszen �tv�gta mag�t a hegys�geken �s nem nyugodott, am�g a Fekete-tengerbe nem �rt. Sokkal ink�bb �gy az Isten �gye. Ne cs�ggedj teh�t, amikor akad�lyokat l�tsz tornyosulni: a folyamok nem folynak visszafel�.

Ha magadra voln�l utalva, a k�ts�gbees�s lenne az egyetlen �sszer� magatart�s. Mert a vil�g k�r�lvesz, er�d kev�s, ellens�ged sok. Kicsinyhit�, mi�rt k�telkedel? Hitednek k�szikl�j�n �llhatsz. A legnagyobb irgalom �rdekl�dik ut�nad, a felfoghatatlan kegyelem t�r�dik veled. V�delmedre seregek vannak rendelve, fegyverzeted a gonosznak minden t�zes nyil�t megoldhatja. Ne ess h�t k�ts�gbe!

Bunyan J�nos Zar�ndok �tj�nak Kereszty�ne kij�tt K�ts�gbees�s �ri�s t�ml�c�b�l. Sok szenved�s �s m�lys�ges elkesered�s ut�n szinte v�letlen�l j�tt r�, hogy kebel�n elrejtve vele volt t�ml�c�nek a kulcsa. Hogyan ker�lt h�t a s�t�t verembe? �gy, hogy let�rt a helyes �tr�l, amely a mennyei v�ros fel� vezetett. Aki k�ts�gbeesik, nem halad az �dv�ss�g fel�. Aki k�ts�gbeesik, az elszakad Krisztust�l. J�d�s eladta Krisztust: ut�na k�ts�gbeesett. Aki nem Krisztusra �p�t, az k�ts�gbeesik. Hi�ba id�t�ll� a h�zad, ha a fundamentum ingov�ny! Lehet hegyeket mozgat� hited, mit sem �rsz vele, ha emberekben b�zol. Eg�sz �leted el�ghet a m�sok�rt val� szolg�latban, nem haszn�lsz vele, ha ez�ltal a magad dics�s�g�t keresed. Irgalomp�nzt vethetsz minden koldusnak, v�dolni fog �rte a l�lek, ha nem tan�tv�ny nev�ben tetted. Szikl�ra �p�tsen, aki nem akar k�ts�gbeesni! Krisztus legyen az alapja minden rem�nys�gednek! A Golgot�ra tekints, amikor az elj�vend� �t�let el�l menek�lsz! A magad �rtelm�re pedig ne t�maszkodj�l, amikor lelked j�v�j�t alapozod!

H�t j�l van, k�ts�geskedj, ha ez megnyugtat. De ne ess k�ts�gbe, mert a S�t�n pr�d�j�v� leszel! B�neid b�ntanak? A B�r�ny tr�nj�t t�kozl� fiak veszik k�r�l. �s ha �gy j�rt�l, mint az elveszett juh, mely a maga erej�b�l m�r visszat�rni nem tudott; vagy a gazdasszony p�nzdarabja, mely hangot adni sem volt k�pes: a j� P�sztor keres t�gedet! A S�t�n ugyan sz�jjel j�r, keresv�n, akit elnyelhet; de Krisztus az�rt j�tt, hogy megkeresse �s megtartsa, ami elveszett.

B�n�s, Krisztus keres t�ged! Beteg, Krisztus meggy�gy�t t�ged! Cs�ggedt, � felemel! Er�tlen, a N�z�reti meger�s�t! B�natos, N�la vigasztal�st nyersz! Te m�g t�prengsz, pedig m�r r�g �tban a seg�ts�g! Egyes csillagok f�nye �vezredek el�tt indult �s most �rt ide, hogy a s�t�tben bolyong�t ir�ny�tsa. Ne f�lj! Isten �vezredekkel ezel�tt sugallta a vigasztal�s ig�j�t. �s te most olvasod, mintha mennyei k�z egyenest neked c�mezte volna. A Bibli�ban t�bb sz�zszor fordul el� ez: ne f�lj! Krisztus keresztj�t k�tezer �vvel ezel�tt �csolta az emberi gonoszs�g, az emberi nyomor�s�g, hogy te ma vigasztal�st tal�lj, ha r�tekintesz hittel.

Ne is k�ts�geskedj! J�l tudja Isten, mit mi�rt cselekszik. Tal�n kifog�solod, ami�rt a Teremt� nem a te �tleteid szerint korm�nyozza a vil�got. Jobb lenne �gy? Csecsem� vezethet-e rep�l�g�pet? Gyermekre b�zol-e gy�rakat? Isten van a vil�gt�rt�net m�g�tt. �s ha nem ismered fel Istened kez�nek munk�it, ne mondd elkeseredve: ha volna Isten, ez nem t�rt�nhetn�k meg. Egy �nek �gy sz�l:

Ha m�ly f�jdalom gondja nyom,
Ne cs�ggedj el, sz�vem!
C�lja van ennek, j�l tudom,
K�nny�ts h�t terheden!
A szenved�s majd �dvre v�l,
Istenn�l �gy van ez.
Lelkem, h�t csendben erre v�rj,
S rem�lj, a menny tied!

A gazdas�gi �s t�rsadalmi kr�zis m�g�tt is ott van az �r. Ha a pokolba menn�l is, el�le el nem menek�lhetsz. Nemzetek katasztr�f�ja �re� mutat. N�pek �t�lete t�le indul el. De ha megszomor�t, meg is vigasztal az � kegyelmess�g�nek gazdags�ga szerint. Mert nem z�r ki �r�kre az �r. Fogs�gban, bujdos�sban, betegs�gben, szeg�nys�gben, gyal�zatban, megal�ztat�sban, elnyom�sban, v�groml�sban, �t�letben: k�ts�gesked�nk, de nem es�nk k�ts�gbe!

(1947) (Dr. Haraszti S�ndor: Nem voltam engedetlen, Sunshine Publishing House, Szigetszentmikl�s, 1997)


Elragadtat�s

"Ti is az�rt legyetek k�szek, mert amely �r�ban nem gondoln�tok, abban az �r�ban j� el az Embernek Fia." (Lk 12:40)

Nem nekrol�g. Csup�n egy f�jdalmas s�hajt�s. Dr. Haraszti S�ndor testv�r, sz�vets�g�nk tiszteletbeli eln�k�nek f�jdalmasan hirtelen�l t�rt�nt elk�t�z�se miatt.

Az elragadtat�s az egyik legszebb fogalom a Szent�r�sban. S tal�n a legszebb v�radalom is minden h�v� �let�ben. Egy kicsit azonban leegyszer�s�tett form�ban �l benn�nk a gondolat, k�l�n�sen az elj�vend�kre tett �g�retek tekintet�ben. Pedig a m�ltb�l vannak nagyon is val�s�gos p�ld�k el�tt�nk.

�n�k, aki sz�ntelen�l Istennel j�rt, elt�nt, mert Isten mag�hoz vev� (1M�z 5:24). M�zes az Isten �ltal kijel�lt id�ben �s helyen meghalt. Maga Isten temette el, a Mo�b mezej�n (5M�z 34:5-6). J�d�s apostol szerint angyali seg�dlettel. Ill�s elragadtatott a sz�lv�szben az �gbe. Legal�bb egy szemtan�ja volt (2Kir 2:11). Mekkora k�l�nbs�gek. De egy�tt l�tjuk M�zest �s Ill�st a megdics��l�s hegy�n (Lk 9:30-31).

Az �jsz�vets�gi kor m�g �sszetettebb. P�ternek maga J�zus jelenti meg, hogy milyen hal�llal dics��ti meg az Istent (J�nos 21:18-19). P�l kijelent�s �tj�n tudja meg, hogy az � elk�lt�z�s�nek az ideje be�llott (Tim 4:6).

Lesz kollekt�v elragadtat�s. Ez leplezetlen�l t�rt�nik. Az egyik elragadtatik, a m�sik elhagyatik (Mt 24:38-44).

Boldog az a szolga, akit az � ura mikor elj�n, munk�ban tal�l. Haraszti testv�r a munka dand�rj�ban volt.

Kiker�lhetetlen, hogy ne gondoljunk P�l apostolnak arra a mond�s�ra, hogy fundamentumot vetettem, de m�s �p�t re� (1Kor 3:10). Haraszti testv�r hagyott alapokat. Kora ifj�s�g�t�l igehirdet�. Volt utaz� evang�lista. Tan�r a szemin�riumban. Sokak ingyenes orvosa. Kornya �s vele az �si magyar paraszti baptista misszi� tisztel�je �s t�mogat�ja. A magyar nyelv �s kult�ra szenved�lyes m�vel�je �s t�mogat�ja. Ennek kimagasl� p�ld�ja a Magyarorsz�gr�l hozott lelkip�sztorok munk�ba �ll�t�sa.

Billy Graham egyed�l�ll�an sikeres munkat�rsa. Kelet Eur�pai �gyekben teljes jog� megb�zottja.

Csak a felsorol�snak nem volna sem v�ge, sem hossza. Hajtsuk meg az�rt fej�nket kegyelettel magasztos eml�ke el�tt �s adjunk H�l�t Istennek �rette �s szolg�latai�rt.

Ad�zzunk tisztelettel �s im�dkozzunk h�s�ges �s f�radhatatlan hitest�rs��rt �s munkat�rs��rt

Dr. Haraszti S�ndorn�, Dr. B�n Roz�lia testv�rn�nk�rt, a N�sz�vets�g eln�k��rt. �s az eg�sz csal�d�rt. Haraszti Testv�r Isten veled! A viszontl�t�sra!

Ol�h Lajos a sz�vets�g eln�ke

a lap elej�re


Juh�sz Gyula

�N ISTENEM

Nekem te nem vagy messze, �gi b�lv�ny,
Siketen, zordon tr�nol� Nagy�r,
El�tted �llok �n kifosztva, �rv�n
�s boldogan, ha �g viharja gy�l.
 
A f�ldiek nekem nem �rtanak m�r,
S az �giek testv�reim nekem,
Viharodnak pal�stj�t �ldva add r�m,
S vill�modat �rezzem sz�vemen!
 
�, gy�jts ki engem, mint szent jegeny�det,
Hogy �gve �gjek, s a m�ly �jszak�t
Mint �ldozati l�ng ragyogjam �t.
 
Mert �gve �gni: ez a f�ldi �let,
S bel�d hamvadni boldog eped�n,
Mint k�s�rtet hajnalkor temet�n.

Dr. Haraszti S�ndor - 1920 - 1998

V�ratlanul �rt mindannyiunkat Haraszti testv�r hal�lh�re. Hiszen annyi terve volt m�g! N�melyiket vel�nk egy�tt tervezte. Legut�bb a New Yorki k�zgy�l�sen hallottuk energikus, benn�nket �s a j�v�t is form�lni akar� szavait. Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g tiszteletbeli eln�k�t, az amerikai magyar baptista misszi� egyik legnagyobb h�v�t �s t�mogat�j�t vesz�tette el szem�ly�ben.

Sz�vets�g�nk �s gy�lekezeteink k�pviselet�ben t�zen vehett�nk r�szt tiszteletbeli eln�k�nk temet�s�n, melyre janu�r 21-�n ker�lt sor egy - Haraszti testv�r�k lak�hely�hez k�zel es� - Atlanta k�rny�ki kisv�rosban, Morrow, Georgi�ban. Gy�lekezeteinket �s olvas�inkat is k�pviselve jelen voltak: Kulcs�r S�ndor, Drescher Lajos, Kish Ern� �s feles�ge, Dr. B�r� L�szl� �s feles�ge, Szab� Istv�n, Zeffer B�la, Dr. Fazekas L�szl�n� �s Dr. Herjeczki G�za.

A d�lut�n 1-kor kezd�d� gy�szistentiszteleten �s az azt k�vet� temet�sen a csal�di k�r�n �s a m�r eml�tett sz�vets�g�nk csoportj�n k�v�l t�bben is elj�ttek a Billy Graham Evang�liz�ci�s T�rsas�gt�l. Ott volt Ruth Graham, az evang�lista feles�ge, valamint fiuk, Franklin Graham; Cliff Barrows �s feles�ge, Dr. John Ackers �s feles�ge �s Russ Busby, a t�rsas�g f�nyk�p�sze.

De ott voltak t�bben Haraszti testv�r betegei k�z�l is �s abb�l a gy�lekezetb�l, ahol �vtizedek �ta akt�v gy�lekezeti tag volt, feles�g�vel egy�tt.

A gy�szistentiszteletet az elk�lt�z�tt legid�sebb fia, Dr. Haraszti J�zsef vezette.

A ravataloz�ban Kulcs�r S�ndor testv�r im�dkozott, majd bevonultunk a templomba, ahol az istentisztelet el�tt Ficsor F�l�p heged�m�v�sz Schubert: Ave Maria-j�t j�tszotta bevezet��l.

N�gy lelkip�sztor, valamint a csal�d sz�mos tagja eml�kezett a szem�lyes tal�lkoz�sokra, r�gi kapcsolatokra. Dr. Haraszti S�ndor eml�k�t, szerte �gaz�, sokakat �rint� szolg�lat�t, �let�t, valamint a vigasztal�s ig�it hozt�k el�nk ezek az olykor der�s �s m�gis kegyeletteljes szavak.

Dr. Alexander Hugh MacDonald, Haraszti testv�r lelkip�sztora ut�n Dr. Oscar I. Romo, az SBC nyelvi oszt�ly�nak �vtizedeken �t volt vezet�je sz�lt arr�l a kapcsolatr�l, mely k�z�tt�k a hetvenes �vekt�l kialakult. (Ennek a szem�lyes kapcsolatnak a k�vetkezt�ben Dr. Romo k�zrem�k�d�s�re magyar gy�lekezeteink �s lapunk, els�sorban az 1981-t�l 1991-ig megjelent A K�rt jelent�s anyagi t�mogat�sban is r�szes�lt. A szerk.)

A Billy Graham Evangelistic Association k�pviselet�ben Franklin Graham eml�kezett Haraszti testv�r szolg�lataira

A BGEA k�pviselet�ben Franklin Graham sz�lt a gy�szol�khoz. Felolvasta �desapja level�t, majd szem�lyesen is m�ltatta azt a munk�t, melyet Haraszti testv�r v�gzett a BGEA munkat�rsak�nt. Ap�m is �s �n is sokkal tartozom Dr. Haraszti S�ndornak, mondta t�bbek k�z�tt. (Ha megkapjuk, k�z�lni fogjuk besz�d�t lapunkban is.)

kattints nagyobb k�p�rt Dr. Alm�si Mih�ly, a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z eln�ke magyarul sz�lt a gy�szol�khoz, szolg�lat�t Dr. Haraszti Leland angolra ford�totta

Dr. Alm�si Mih�ly, a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z eln�ke magyarul szolg�lt, Dr. Haraszti Leland angolra ford�totta szavait. Neki is volt az igei �zeneten t�l sz�mtalan szem�lyes �lm�nye Haraszti testv�rrel kapcsolatban - Magyarorsz�gon �s itt Amerik�ban is. Alm�si testv�r �tadta a Magyarorsz�gi Baptist�k �s n�h�ny m�s felekezet �s gy�lekezet, valamint az Erd�lyi Magyar Baptist�k �zenet�t is.

Megsz�laltak Haraszti testv�r gyermekei �s unok�i k�z�l is t�bben. Dr. Haraszti J�zsef elmondta, hogy k�t h�ttel hal�la el�tt egy szem�lyes besz�lget�s sor�n Haraszti testv�r arr�l besz�lt neki, hogy �rzi, hamarosan el kell mennie �s k�szen is van erre - megb�k�lt Istennel �s emberekkel. T�le hallottunk s�lyos csontt�r�seir�l, k�rh�zi kezel�s�r�l, r�vid, de igen nagy szenved�s�r�l is.

A hossz� eml�k-istentiszteletet v�ltozatoss� tett�k a besz�dek k�z� iktatott zenei szolg�latok. Cliff Barrows vezet�s�vel 3 �neket �nekelt�nk el, k�z�sen. A jelenl�v� magyar lelkip�sztorok �s gy�lekezeti k�pvisel�k a "Te f�radt sz�v, ott v�r re�d k�zd�s ut�n a pihen�s..." kezdet� kar�neket �nekelt�k, s az �nek el�tt Kish Ern� testv�r az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g nev�ben b�cs�zott n�h�ny sz�ban sz�vets�g�nk igen akt�v �s megbecs�lt vezet�j�t�l.

Egyik veje klarin�t sz�l�t j�tszott.

Az alkalom a magyar Himnusz el�nekl�s�vel �rt v�get.

A s�rn�l Dr. A. H. MacDonald hirdette Isten vigasztal� �s d�nt�sre h�v� ig�j�t. T�bb magyar k�z�s �s kar�neket is el�nekelt�nk a hantol�s alatt.

A temet�s ut�n m�g egy ideig egy�tt voltunk a gy�szol� csal�ddal, vend�gszeretet�ket is �lvezve.

Az Evang�liumi H�rn�k olvas�i nev�ben ez�ton k�v�njuk az �r vigasztal�s�t a gy�szol� csal�dnak �s els�sorban az �zvegy�nek, Dr. Haraszti S�ndorn�nek, a szeretett orvosnak, akit tal�lkoz�inkon �vtizedek �ta mindenki csak R�zsika n�ninek sz�l�t.

A vir�gra �s megeml�kez�sre sz�nt �sszeget a csal�d a Kiskunhalasi �s a Budapest Wessel�nyi utcai imah�zak �p�t�s�re ford�tja. Csekket "Memory of Dr. Alexander S. Haraszti" megjel�l�ssel a First Baptist Church of College Park, 1773 Hawthorne Ave., College Park, GA 30337 c�mre k�ldhet�nk. Ha valaki a sz�vets�g�nk p�nzt�ros�hoz k�ld ilyen adom�nyt, term�szetesen mi is e rendelkez�snek megfelel�en tov�bb�tjuk azt.

 

Dr. Haraszti S�ndor Soltvadkerten (Magyarorsz�g) sz�letett, 1920. m�rcius 2-�n. A helyi baptista gy�lekezetben akt�van szolg�l� sz�leit az �r 12 gyermekkel �ldotta meg. S�ndor 16 �ves kor�ban megt�rt �s egy�ttal elhat�rozta, hogy orvosmisszion�rius lesz. M�sz�ros S�ndor, soltvadkerti lelkip�sztor mer�tette be 1937-ben. B�cs�n, majd Kiskunhalason j�rt iskol�ba. A k�l�nlegesen fog�kony fiatalember els� diplom�j�t a Kir�lyi Magyar P�zm�ny P�ter Tudom�nyegyetemen szerezte 1944 j�lius�ban, b�lcs�szettudom�nyi szakon (Ph.D). Ugyanakkor rendk�v�li hallgat�ja volt a Budapesti Baptista Teol�giai Szemin�riumnak is, ahonnan ugyancsak 1944-ben kapta meg lelk�szi oklevel�t. Ennek az int�zetnek k�s�bb tan�ra, majd helyettes igazgat�ja is lett. Ugyanebben az �vben, a Budapest V�ci �ti gy�lekezetben lelkip�sztorr� avatt�k. K�s�bb az �jpesti, majd a Budapest Wessel�nyi utcai gy�lekezet lelkip�sztora lett. A gy�lekezeti munka �s a tan�t�s mellett sokat �rt az egyh�zi lapokban (vez�rcikk�nk is ebb�l a korszak�b�l val�).

Gyermekkori terv�nek megval�sul�sa �rdek�ben megkezdte orvostudom�nyi tanulm�nyait, melynek eredm�nyek�ppen 1951-ben a Budapesti Semmelweis Orvostudom�nyi Egyetemt�l megkapta els� orvosi diplom�j�t.

1943-ban h�zass�got k�t�tt B�n Roz�li�val, B�n G�bor baptista lelkip�sztor l�ny�val. Az �r hat gyermekkel �ldotta meg �ket, akik k�z�l Bence m�r megel�zte �desapj�t (1981).

Csal�dj�val egy�tt 1956. november�ben elhagyta Magyarorsz�got. V�g�l az Egyes�lt �llamokban telepedett le. Ott feles�g�vel egy�tt azonnal megkezdt�k orvosi diplom�juk honos�ttat�s�nak hossz� folyamat�t �s orvosi tov�bbk�pz�s�ket (pl. Atlantai Emory University). Orvosmisszion�riusi terveik csak r�szben teljes�ltek. Dr. Albert Schweitzerrel kialakult, s azut�n megszakadt kapcsolatuk sok rem�nyt �s f�jdalmat okozott nekik. V�g�l is saj�t p�nz�k�n, a D�li Baptista Sz�vets�g �nk�ntes orvosaik�nt az Afrikai Ghanaban �s Tanz�ni�ban v�geztek n�h�ny h�napos orvosmisszion�riusi szolg�latot 1970, 72, 73 �s 77-ben.

Amerik�ba �rkez�s�kt�l kezd�d�leg, de k�l�n�sen is a hetvenes �vek elej�t�l igen akt�v munk�sa volt az Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�gnek. Az itteni magyar baptista misszi� gyakorlatilag meg�jult az � munk�lkod�sa eredm�nyek�nt ide �rkezett magyarorsz�gi lelkip�sztorok szolg�latba �ll�s�val. Az u.n. Lelkip�sztor Csereprogram 1972 �s 1989 k�z�tt teremtett lehet�s�get a lelkip�sztorok hivatalos, munkav�llal�si enged�llyel t�rt�n� munk�ba �ll�s�ra.

Ezzel p�rhuzamosan Haraszti testv�r hozz�fogott egy �ltala sem rem�lt eredm�nyeket hoz�, diplom�ciai er�fesz�t�seket is ig�nyl� munk�hoz: Billy Grahamnek �s az �ltala hirdetett evang�liumnak a Kelet-Eur�p�ba juttat�s�hoz. Az � szem�lyes k�zbenj�r�s�nak nagy r�sze volt mindabban, ami t�rt�n ezen a t�ren. Billy Graham v�g�l is eljutott minden "vasf�gg�ny m�g�tti" orsz�gba. Mi, magyarok, term�szetesen a Budapest '89 Billy Grahammel c�m� N�pstadionb�li alkalomra vagyunk a legb�szk�bbek, s a magyar koron�nak a hazavitel�re. Dr. Haraszti S�ndor n�lk�l mindezeket neh�z lenne m�g elk�pzelni is.

1994-t�l visszavonult feles�g�vel egy�tt az orvosi munk�t�l. Eml�kei meg�r�s�nak szentelte idej�t, energi�j�t. Tervezett k�nyvei el�fut�rak�nt, amolyan pr�ba-kiad�sk�nt 1997-ben megjelent a Nem voltam engedetlen c�m� k�tete (Sunshine Publishing House, Szigetszentmikl�s). Ebben a k�nyv�ben r�szletesebb �letrajzot is olvashatunk Haraszti testv�rr�l.

Az �r 77. �ves kor�ban, 1998. janu�r 16-�n h�vta haza. Temet�s�re nagy r�szv�t mellett janu�r 21-�n ker�lt sor. Eml�k�t meg�rizz�k ____ Dr. Herjeczki A. G�za

a lap elej�re


Merre vannak, hol �lnek
sz�vets�g�nk r�gi munk�sai �s k�zvetlen hozz�tartoz�i?

Nyugalomba vonult lelkip�sztorok:

Dr. B�r� L�szl� - Palm Bay, Florida
B�g�r J�zsef - Riverview, Michigan
Cserepka J�nos k�lmisszion�rius - Kelowna, Kanada
Moln�r Bal�zs - Cary, North Carolina

Lelkip�sztorok �zvegyei:

Balla Gy�rgyn� - Palm Bay, Florida
Faulkner K�rolyn� - Ardsley, Pennsylvania
Dr. Haraszti S�ndorn� - Jonesboro, Georgia
Kun Gyul�n� - Tampa, Florida
Moln�r Antaln� - Palm Bay, Florida
Nagy Istv�nn� - Sao Paulo, Brazilia
Orosz Attil�n� - Lyndhurst, Ohio
Pint�r Istv�nn� - Berazategui, Argentina
Szabadi Guszt�vn� - Trenton, Michigan
Dr. Udvarnoki B�l�n� - Franklin, Virginia
Szeretettel gondolunk r�juk, j� eg�szs�get �s az �r �ld�s�t k�rve �let�kre.
Szeretn�nk a list�t kieg�sz�teni. Ki tud seg�teni? Levelet a szerkeszt�nek k�ldj�k.

A Baptista Vil�gsz�vets�g vas�rnapja

Janu�rban a kereszty�nek egys�g��rt im�dkoztunk - az �kumenikus imah�ten. Tal�n azon is elm�lkedt�nk, hogy milyen j� is lenne, ha nem csak egy n�h�ny napra, hanem tart�san szeretn�nk egym�st �s k�pesek lenn�nk k�z�sen munk�lkodni az elveszettek�rt, az Istent m�g mindig nem ismer� vil�g�rt.

Febru�rban pedig a Baptista Vil�gsz�vets�g vas�rnapja eml�keztet benn�nket arra, hogy l�tezik egy olyan vil�gm�ret� testv�ri k�z�ss�g, amelybe m�ris otthon �rezheti mag�t a nagyobb �s az eg�szen kicsiny baptista gy�lekezet testv�ris�ge. A Baptista Vil�gsz�vets�g a hozz�nk hasonl� gy�lekezeteket �s sz�vets�geket fogja �ssze - saj�tos m�don. E szervezet legf�bb saj�toss�ga, hogy nem hierarchikus egyh�z-szervezet. Mivel a baptizmus egyik legr�gibb, de ma is f�ltve �rz�tt saj�toss�ga a helyi gy�lekezet �n�ll�s�ga, nem t�rekedett �s nem is t�rekedhet a katolikus egyh�zra (vagy ak�r a nagyobb protest�ns egyh�zakra is) jellemz� p�sp�ki rendszerre. Csak tan�csad�, a misszi�munk�t koordin�l� szerepe van. A tagegyh�zak �nk�nt k�rt�k felv�tel�ket a BVSz-be.

N�h�ny adat a BVSz �let�b�l:

Londonban alap�tott�k, 1905-ben. Els� eln�ke az angliai John Clifford, titk�ra J. H. Rushbrooke volt. A II. vil�gh�bor� miatt 1940-ben Londonb�l Washington, DC.-be k�lt�z�tt a BVSz irod�ja. 1985-t�l McLean, Virgini�ban van a sz�kh�za.

A modern baptista misszi� 1612-ben kezd�d�tt. Hollandi�ban, Amsterdamban angliaiak alap�tott�k meg az els� baptista gy�lekezetet. A leg�jabb baptista misszi� az 1995-ben alap�tott Nep�li Baptista Sz�vets�g. A legnagyobb tagegyh�z a 16 milli�s D�li Baptista Sz�vets�g (SBC). A legkisebb az 5 gy�lekezetb�l �s 160 tagb�l �ll� Sz�riai Baptista Sz�vets�g.

A legnagyobb n�veked�s az afrikai, d�l-amerikai �s �zsiai baptista misszi�munk�ban tapasztalhat�.

A Baptista Vil�gsz�vets�gbe 191 Baptista Sz�vets�g tartozik, melynek �sszes tagl�tsz�ma 42 milli� bemer�tett h�v�. Ez pedig vil�gszerte mintegy 100 milli�s baptista k�z�ss�get jelent.

A BVSz �j WEB c�me: www.bwanet.org ____(a szerk)


L�togat�s Kiplingen

A m�lt �v december�ben, a sz�p "�szi" id�ben megl�togattuk Kiplingen (Sask.) �l� magyar testv�reinket, akik k�z�tt t�z �vig szolg�lhattunk Isten kegyelm�b�l.

M�r kilenc �ve annak, hogy b�cs�t vett�nk t�l�k. Az�ta f�rjem m�r t�bbsz�r j�rt ott, de sz�momra ez volt az els� alkalom �s ez nagy �lm�nyt jelentett. Az ugyan f�jdalmas volt, hogy akikkel szoros lelki k�z�ss�gben �lt�nk, azok k�z�l m�r sokan az �rhoz k�lt�ztek. Akik m�g �lnek, azok felett is elfutottak az �vek, t�bbs�g�k betegs�ggel �s az id�s kor nyomor�s�g�val k�szk�dik. De mind ezeken diadalmaskodott a r�gi szeretet �s az �r�m, amivel fogadtak benn�nket. Tizenhat csal�d otthon�ba �s az �regotthonba l�togattunk el. Nagyon �ldott alkalmaink voltak, az egy�ttes im�dkoz�s �s �nekl�s alatt szinte elt�ntek a k�zbees� �vek, megint otthon �rezt�k magunkat. J�l esett l�tni a r�gi �vek szeretettel �rz�tt eml�keit, j� volt vigasztal�st, �r�met vinni mag�nyos �let�kbe.

A k�z�ss�g �ld�sait �rezhett�k vas�rnap az imah�zban is, sz�lesebb testv�ri k�rben. Itt m�r nem csak a r�gi arcoknak �r�lhett�nk, hanem az �jaknak is, mert az�ta megn�vekedett a gy�lekezet. Barta Richard lelkip�sztor testv�r �ldott munk�t v�gez a kis v�rosban, ahol t�bb templom �s egyh�z is van, de kev�s a p�sztor �s fogy�ban a ny�j. Testv�r�nk �s feles�ge szeretettel �s bar�ts�ggal forgol�dnak k�z�tt�k. Az nap szinte az eg�sz v�ros n�p�vel tal�lkozhattunk, mert d�lut�n tartott�k a M�vel�d�si H�zban a hagyom�nyos Carol festiv�l-t az egyh�zak �s az iskol�k k�zrem�k�d�s�vel. A nagy terem zs�fol�sig megtelt, �r�m volt a tal�lkoz�s a r�gi kedves ismer�s�kkel, a testv�r egyh�zak tagjaival, M�rti l�nyunk oszt�lyt�rsainak sz�leivel. Messze f�ld�n p�lda mutat� ennek a kar�csonyi �nnep�lynek r�gi hagyom�nyokat �rz� megrendez�se.

A gy�lekezet vegyes �sszet�tel�, angol nyelven hangzik az igehirdet�s, de testv�rek k�r�s�re vas�rnap este tartottunk egy magyar istentiszteletet. Komoly jelent�s�get kapott k�zt�k az Advent �zenete. K�l�n�sen azokn�l, akiknek szerettei m�r el�re mentek, akiket a k�zeli boldog tal�lkoz�s rem�nys�ge �ltet. Sz�momra felejthetetlen volt az, amikor k�t meg�zvegy�lt testv�rn� k�toldalr�l kapaszkodott a kezembe, �s szem�kben az eddigi keser�s�g helyett fell�ngolt az �r�m. H�l�s voltam Istennek, hogy nem csak a r�gi id�ben, hanem most is szolg�lhattunk valamivel azoknak, akik k�z� k�ldett�nk 1978-ban. H�l�sak vagyunk Daku P�ter �s Piroska vend�gszeretet��rt is!

Lehets�ges, hogy Kiplingen ez volt az utols� magyar nyelv� Istentisztelet, de l�lekben soha sem szakadunk el egym�st�l. �g�retet is kaptunk arra n�zve, hogy n�h�nyukat viszontl�tjuk majd a Rama T�borban. Fontos az, hogy ha m�s nyelven is, de ugyanazon L�lek �ltal folytat�dik a misszi�, amit m�g az �ldott eml�k� M�nus J�nos testv�r kezdett a farmer vid�ken. Isten �ld�sa k�s�rje a gy�lekezetet �s p�sztor�t! ____Ol�h Lajosn�

a lap elej�re


B�r� Zolt�n -- 1916. m�jus 6 - 1997. december 18

Ism�t hazasz�l�tott az �r egy h� tagot gy�lekezet�nkb�l., szeretett testv�r�nket, B�r� Zolt�nt.

Zolt�n Nagyv�radon, Magyarorsz�g ama ter�let�n sz�letett, mely az Els� Vil�gh�bor� v�g�n Rom�ni�ba ker�lt. Ott �lte �lete javar�sz�t. Sz�v�t m�r gyerekkor�ban �tadta az �rnak, kit �lete v�g�ig odaad�an szeretett �s szolg�lt. H�zass�ga ut�n a Marosv�s�rhelyi Gy�lekezetnek lett tev�keny tagja, ahol r�szt vett a gy�lekezeti �let minden mozzanat�ban.

1990. janu�r hav�ban �rkezett feles�g�vel, Jank�val Amerik�ba. Palm Bay, Florid�ban telepedtek le v�glegesen. Mindketten �r�mmel bekapcsol�dtak a gy�lekezeti �let �s szolg�lat minden �g�ba. Zoli testv�r �r�mmel v�gott bele a nagy feladatba, hogy az � kor�ban bele�lje mag�t az amerikai �let-st�lusba. �gy gy�lekezet�nk tagjai, mint a k�v�l-�ll�k k�z�tt is megbecs�l�st �s viszont szeretetet �rdemelt ki.

�lete utols� �t h�napj�t k�rh�zban t�lt�tte. Az �r egyengette sz�m�ra az utat, hogy a legjobb orvosi kezel�sben r�szes�lj�n. K�t s�lyos oper�ci�n ment �t. Sohasem z�gol�dott. Teljesen az �rra b�zta mag�t. Mikor megl�togattuk, k�rte, hogy �nekelj�nk �s im�dkozzunk �s ezekben � is r�szt vett. A k�rh�z n�pe �s az orvosok is felfigyeltek kiv�teles magaviselet�re. Egyik kezel� orvosa maga is im�dkozott vele, amikor kezelte. Az �t h�napos k�rh�zi kezel�s idej�n feles�ge, Janka, �jjel-nappal vele volt �s szeretetteljes odaad�ssal minden t�le telhet�t megtett.

Az �r fel�p�l�s helyett sokkal jobbal �s v�gtelen�l �rt�kesebbel viszonozta hit�t - Mag�hoz sz�l�totta, hogy Vele legyen �r�kk�.

Gy�szolja: feles�ge - Janka, fiuk - L�szl�, Palm Bay, k�t unoka; testv�rei: Dr. Ladislau B�r�, Palm Bay, B�r� Endre, P�cs, Magyarorsz�g, h�ga - T�th Hajnal, Nagyv�rad, Rom�nia, valamint lelki testv�rei �s bar�ti k�re Palm Bayben �s a tengeren t�l.

A Megv�lt�nk szava hozz� is �s mindazokhoz, kik �t k�vetik, ezt a gy�ny�r�s�ges �g�retet sz�laltatja meg: "J�l vagyon j� �s h� szolg�m, kevesen volt�l h�, sokra b�zlak ezut�n; menj be a te Uradnak �r�m�be." ____Ernest J. Kish


T�th �rp�d

ISTEN OLT�-K�SE

P�nzt, eg�szs�get �s sikert
M�soknak, Uram, t�bbet adt�l,
Nem kezdek �rte m�gse pert,
�s nem mondom, hogy ad�som maradt�l.
 
Nem �n vagyok az els� mostoh�d;
Bord�im k�zt pr�b�id �les k�s�t
Meg�ldom, s mosolygom az ostob�k
D�h�dt jaj�t �s hi� mellver�s�t.
 
Tudom �s �rzem, hogy szeretsz:
Pr�b�id �ldott olt�-k�se bennem
T�ged szolg�l, mert m�g sz�vembe metsz,
�j sz�ps�get teremni sebez engem.
 
�sszeszor�tom ajkam, ha neh�z
A k�n, mert tudom, tied az �n harcom,
�s gy�ztes t�volokba n�z
K�nnyekkel sz�p�lt, orc�d-f�ny� arcom.

a lap elej�re


Bibliai utakon
Izr�eli �s Egyiptomi �ti besz�mol� (1)

�rdekli-e egy�ltal�n az olvas�kat? - k�rdezte valaki. Olyan �lm�ny volt ez a 9 nap, amit nem is tudunk magunkban tartani - v�lekedtek t�bben is.

Igen, sz�mot adunk, sz�mot kell adnunk utunkr�l, hiszen lapunkban hirdett�k meg azt. Olvas�ink im�ds�g�t k�rt�k, s bizony�ra nem hi�ba k�rt�k. Tartozunk h�t olvas�inknak. �s van is mit mondanunk. Sok �j �lm�nnyel, tapasztalattal gazdagodtunk Szentf�ldi utunkon. Rem�lem, hogy �gy tudjuk majd elmondani mindazt, amit az �rt�l kaptunk ezekben a napokban, hogy azzal �r�met is szerz�nk az olvas�nak, s tal�n n�h�ny �j inform�ci�val is szolg�lunk.

Nem mondtuk le az utat

Tal�n van m�g, aki eml�kszik r�, hogy az elm�lt �v v�gefel� igen kritikuss� v�lt a helyzet a k�zel keleten. A t�rs�g vizeit �jra hatalmas rep�l�g�p anyahaj�k uralt�k. November k�zep�n pedig az eg�sz vil�got megd�bbentette az Egyiptom legforgalmasabb turisztikai v�ros�ban, Luxorban a turist�k ellen elk�vetett terrorista t�mad�s. Mit tegy�nk? Vajon az esem�nyek megakad�lyozz�k terveinket? Elindulhatunk-e ilyen k�r�lm�nyek k�z�tt? Mind a huszonegy utazni sz�nd�koz�t komolyan foglalkoztatt�k ezek a k�rd�sek. K�l�n is, egy�tt is besz�lgett�nk �s sokat im�dkoztunk. Nem kev�s bizonytalankod�s ut�n v�g�l is mind a 21-en �gy d�nt�tt�nk, hogy az eredeti terveknek megfelel�en elmegy�nk Izr�elbe, majd onnan tov�bb Egyiptomba is. Tal�n egy�rtelm� lesz majd besz�mol�inkb�l, hogy nem b�ntuk meg ezt a d�nt�s�nket. Az �r egy k�l�nlegesen sz�p, b�r f�jdalmakt�l sem mentes �ttal aj�nd�kozott meg benn�nket.

Janu�r elsej�n indultunk �tnak Detroitb�l, tizen�ten. Az indul� ig�nk a rep�l�t�ren a 2M�zes 33:14-16 volt �s a 122. Zsolt�r. New Yorkban tal�lkoztunk a n�gy chicag�i, egy toront�i �s egy New York-i testv�r�nkkel. Az alapos rep�l�t�ri kivizsg�l�sok ut�n elhelyezkedt�nk az EL AL l�git�rsas�g hatalmas g�p�n, f�lk�sz�lve a hossz�, vagy t�z �r�s �tra.

A Genez�ret tav�n, balr�l: Moln�r B�la, Sz�cs S�ndor �s Gabriella, Fodor M�ria �s J�zsef, Mik� Ildik�, Herjeczki G�za, Demeter P�lma �s Andr�s, Mik� M�nika, Torma L�dia, Mik� �rp�d �s Gy�rgyi, Herjeczki �va �s D�vid, Diane Mason, Maria Konrad, Mik� Tibor, Jakab Magdolna, Bon� Elizabeth �s R�bert.

Sokan vitt�nk magunkkal f�nyk�pez�g�pet, n�melyek video felvev�t is. A legszebb k�pekb�l n�h�nyat olvas�inknak is bemutatunk majd. Rem�lem, hogy az utaz�k k�z�l t�bben is �rni fognak �lm�nyeikr�l. Visszafel� j�vet New Yorkban az �tsz�ll�sn�l volt b�ven id�nk. �ltal�nos benyom�saikr�l k�rdeztem a detroitiakat. Mindenki j�l �rezte mag�t. Ilyen v�lem�nyek hangzottak el:

- Kicsit tartottunk az egyiptomi r�szt�l, de sokkal jobb lett, mint ahogyan gondoltuk - mondta Tibi.

- Nagy �lm�ny volt l�tni Egyiptomban azt a hatalmas kontrasztot a szeg�nys�g �s a nagy gazdags�g k�z�tt... J� volt a csoport �s az egy�ttl�t, igaz�n �rezni lehetett, hogy mindenki szerette egym�st. Dupla haszonnak �rzem az eg�sz utat. Hitbelileg is, szeretet�p�t�s szempontj�b�l is igaz�n hasznosnak �rzem az eg�sz utat - mondta Gy�rgyi.

Ildik� jegyzetf�zetet is hozott mag�val �s nem hagyta a t�sk�j�ban, hanem val�ban jegyzetelt is. Neki a S�rkert, az Olajf�khegye �s Megiddo tetszett a legjobban. V�rom a besz�mol�j�t. - Csod�latos megtapasztal�s volt sz�momra az eg�sz �t... mondta t�bbek k�z�tt.

M�nika annak �r�lt legjobban, hogy k�zelebbr�l megismerkedhetett olyanokkal, akiket csak fel�letesen ismert eddig. L�di�val egy�tt Galilea k�rny�k�t v�lasztan�k, ha hirtelen Izr�elbe kellene k�lt�zni�k.

Fodorn�nak az esteli megbesz�l�sek, �h�tatok jelentettek sokat. - J� volt, hogy egy�tt tudtunk im�dkozni �s megbesz�lni a nap esem�nyeit.

Jakabn� szerint nem lehet kiemelni egyet a sok �lm�ny k�z�l. Olyan eml�k ez, hogy soha �letemben nem felejtem el. Ott j�rtam, ahol az �r J�zus j�rt, - sz�letett, feln�tt, tan�tott, meghalt.Gy�ny�r� eml�kek - mondta.

Folytathatn�m, de az els� besz�mol�t hadd fejezzem be azzal, hogy eml�ket �ll�tok egyik testv�r�nknek, akit az �r utaz�sunk elej�n mag�hoz sz�l�tott. R�bert Bon� testv�r�nk egy teljes napot t�lthetett vel�nk a Szentf�ld�n. Megj�rtuk Caesare�t, haj�ra sz�lltunk a Galileai Tengeren �s f�lment�nk a Boldogmond�sok Hegy�re. Itt az elveszett t�sk�ja miatti ijedts�g olyan er�s rosszull�tet v�ltott ki n�la, hogy k�rh�zba ker�lt, s ott n�h�ny nap m�lva meghalt. R�bert t�bbsz�r is elmondta, mennyire �r�l annak, hogy feles�g�vel egy�tt v�gre eljuthatott oda, ahova m�r nem egyszer k�sz�lt - a Szentf�ldre. Jeruzs�lembe m�r nem j�hetett vel�nk, de lehet, hogy � m�r akkor a Mennyei Jeruzs�lem �tjait j�rta.

A t�ra folytat�dott, de mindennapi egy�ni �s k�z�s im�ds�gunk k�s�rte a Bon� h�zasp�rt. R�bert eml�k�t mi, utaz�t�rsai meg�rizz�k. ____Herjeczki G�za

a lap elej�re


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997,1998

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3