Evang�liumi H�rn�k - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

1998. DECEMBER.

Kulcs�r S�ndor:
Az �r k�zel! (Filippi 4:4-7)

Advent �s Kar�csony �ldott, �nnepi alkalom �vsz�zadok �ta. A v�rakoz�s �s beteljesed�s ideje. Isten �g�reteiben b�z� emberek - mint az agg Simeon �s Anna - ennek boldog megtapasztal�i �s hirdet�i napjainkban is. Az �jsz�vets�gi h�v�knek az �r azt is megadta, hogy J�zus Krisztus m�sodik elj�vetel�re v�rjunk. Ez a v�r�sunk az � vel�nk l�t�nek �ldott bizonyoss�g�ban t�rt�nik, hiszen hit �ltal sz�v�nkben �l! Benn�nk val� uralm�nak �ld�sait naponk�nt �lvezz�k.

M�r az Adventben hangos �nek �s zene hirdeti a Kar�csonyt vil�gszerte. Sz�nes rekl�mok terelik figyelm�nket a gondosan becsomagolt aj�nd�kokra. �ri�si a k�n�lat egym�s meg�rvendeztet�s�re. Gyakran belef�radunk a nagy k�sz�l�sbe. A v�s�rl�si l�z magasra csap, mag�val ragad �s nem ritk�n pazarl�sba sodor. Megfeledkez�nk Istennek kimondhatatlan Aj�nd�k�r�l, akire az Advent �s Kar�csony mutat. Ez�rt oly sok a ki�br�ndul�s �s �r�mtelen, �res �let. A lelk�nk, szellemi �let�nk nem el�gedhet meg az anyagi dolgokkal. M�g kev�sb� a b�n�s hi�baval�s�gokkal!

Az �r k�zel! - hirdeti ma is a Szentl�lek P�l apostol �ltal (5. v). Sz�munkra ez a legf�bb �zenet, hiszen Re� v�runk. Eljegyzett menyasszonya vagyunk mennyei V�leg�ny�nknek �s �rkez�s�re k�sz�l�nk! Ha meg�rkezik, kezdet�t veszi a B�r�ny menyegz�je! K�zel van �, a dics� Megv�lt�, aki �r �s Kir�ly. Ig�nk szerint, egy n�h�ny gyakorlati k�rd�sre kell �sszpontos�tanunk.

1. Az �rvendez�s (4. v). Erre minden okunk megvan, m�gis olyan kev�s az igaz�n �rvendez� ember! �r�ljetek az �rban! - hangzik a felsz�l�t�s, m�gis nem mindig siker�l. Ez a hely �s �llapotunk meghat�roz�sa. �benne teljes �r�m van mindannyiunk sz�m�ra, a legk�l�nb�z�bb helyzetekben is.

�r�lj�nk �s �rvendezz�nk, mert az �r, a mi V�leg�ny�nk k�zel van! � dics�retet �nekelve ment ki a Gecsem�n�ba, hogy �rett�nk ki�res�tse a keser� poharat. A felh�v�s megism�tl�se ennek fontoss�g�t �s egyben neh�zs�geit is sejteti (4. v). A v�rakoz�s alatti, pillanatnyi szenved�s

ne vegye el �r�m�nket. J�zus k�pes arra, hogy menyasszony�t boldogg� �s �rvendez�v� tegye. Csak �rvendez� �lettel tudjuk hirdetni a T�le nyert boldogs�got. �r�lj�nk teh�t az �rban mindenkor!

2. A szel�dlelk�s�g (5. v). Ez is a Krisztust�l nyert �s tanult jellemvon�s. � szel�d �s al�zatos sz�v� volt, mit �v�inek is felk�n�l (Mt 11:29). A hit �ltal val�s�gg� lett �let k�z�ss�g J�zussal, hozz� hasonl�kk� form�l minket. Benn�nk val� lakoz�sa igazol�dik szel�dlelk�s�g�nk �ltal! Ne f�lj�nk a k�l�nb�z� pr�b�kt�l - amelyek b�ven ad�dnak a v�rakoz�s idej�n - mert azokban szel�dlelk�s�g�nket igazolhatjuk. Krisztus menyasszony�t�l �g �s f�ld elv�rja ezt! Nincsen

enn�l krisztusibb von�s! Sok harc, �nmegtagad�s �s form�l�d�s eredm�nye ez. Urunk �rkez�se tal�ljon minket k�szen - Hozz� m�lt�knak!

3. Az aggodalommentess�g (6/a). Ha teljes sz�vvel megb�zunk az �rban, az � �g�reteiben, akkor nem agg�dunk semmi fel�l. Tudjuk, hogy � gondunkat viseli. J�l ismeri, mire van sz�ks�g�nk, milyen harcaink vannak. P�ter apostol szint�n ezt tan�csolja sz�munkra: "Minden gondotokat � re� vess�tek, mert n�ki gondja van re�tok" (1P�t 5:7). Agg�d�saink nem hoznak

megold�st, viszont Urunkat b�ntjuk vele.

Nem k�nnyelm�s�gre, de Mindenhat� Urunkba vetett hitre �s bizalomra serkent ezzel. �gy tudjuk dics��teni az aggodalmainkt�l megszabad�t� Urunkat az emberek k�z�tt! Ne az agg�d�s, hanem � uralja sz�v�nket!

4. �gyeink megbesz�l�se Istennel (6. v). Sok baja van az igaznak - mondja az ige, de nincsen mag�ra hagyva. Ez az aggodalommentess�g�nk titka! Minden k�r�lm�ny�nkben az im�ds�g �s

k�ny�rg�s kegyelm�vel �lhet�nk. K�rd�seinket bizalommal t�rjuk Isten el�! Nagyon h�l�sak kell legy�nk az�rt, hogy szabad menetel�nk van Krisztus �ltal az Istenhez! Bizonyoss�gunk van afel�l, hogy � meg�rt �s megseg�t minden dolgunkban. Az �r k�zel van, b�rmikor ig�nybe vehetj�k seg�ts�g�t.

Teljes bizalommal hagyatkozz�l az �rra, aki� minden hatalom mennyen �s f�ld�n! (Mt 28:18).

A v�rakoz�s idej�n haszn�ld sz�ntelen az im�ds�g �s k�ny�rg�s �ldott lehet�s�g�t, hogy Urad meg�rkez�se k�szen tal�ljon.

5. A meg�rz�s (7. v). Megment� Urunk minden k�telyt kiz�r�an k�pes minket megtartani a legnagyobb vesz�lyekben is. Nincsen senki oly hatalmas, mint �! Az�rt mondja: "az �n kezemb�l senki ki nem ragadhatja �ket!" (J�n 10:28). Istennek b�kess�ge meg�rzi sz�v�nket �s gondolatunkat! Ahol � jelen van, ott nincs uralma a b�nnek! �v� az �let�nk, � uralkodik

felett�nk b�kess�gben. Ebben a nyugalomban �s teljes biztons�gban napr�l-napra Hozz� hasonl�bbakk� lesz�nk.

A meghat�roz�s t�rv�nyszer�: "A Krisztus J�zusban!" - Feladatunk, hit �ltal �benne maradni! Ez b�kess�get, biztons�got, megtart�st �s j�vetel�re val� felk�sz�l�st jelent.

Az �r k�zel! J�zus az id�knek teljess�g�ben m�r elj�tt! Minden ember�rt elv�gezte az engesztel�st, megszerezte a v�lts�got. Ezt kell hittel elfogadnod! � elj�n m�g egyszer! J�vetele k�zelebb van, mint ahogy gondolod. H�v� sz�vvel k�sz�lj! J�vel Uram J�zus, hamar!

*****

�rtes�tj�k olvas�inkat, hogy a New Yorki Gy�lekezet saj�t WEB oldal�t ezen a c�men lehet megtekinteni: http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/7600

a lap elej�re


 
AZ �N KIR�LYOM
 
Amikor e vil�gba l�pett,
� volt a legszeg�nyebb kisded.
Nem volt p�ly�ja, patyolatja,
nem volt b�lcs�je, gyermekszob�ja.
De csillag jelezte �rkez�s�t,
s az angyalok sz�v�be zengt�k
a j�akarat� embereknek,
hogy � az �g �s f�ld �r�k Kir�lya.
 
Mi�ta kir�lya lett sz�vemnek is,
�mulva l�tom hatalm�nak �s
kicsinys�g�nek dr�ga csod�it,
miknek nincs fels� s als� hat�ra:
�v� a f�ld �s annak teljess�ge,
�s nem volt, hov� fej�t lehajtsa.
Megvetette a gazdagok kincs�t,
s az �zvegy k�t fill�r�t elfogadta.
Magass�gban lakozik, de alant is,
al�zatos �s megt�rt sz�vekben.
L�nye bet�lti a mindens�get,
m�gis elf�r egy emberi sz�vben.
Szeg�nyesen j�tt, de meggazdag�tja,
aki �t itt lent sz�v�be z�rja.
 
�, dr�ga J�zus, sz�vem Kir�lya!
Szeg�nyebb helyet k�n�lok Neked,
mint az a hajl�k, amit ny�jthatott
N�z�reted vagy kis Bethlehemed.
M�ltatlan sz�vem m�gis arra k�r,
hadd hordozhasson egy �leten �t,
hogy f�nybe bor�tsd az �n sz�rkes�gem,
mint dr�gak� egyszer� foglalat�t!
 
Ol�h Lajosn�
J�zus Krisztus sz�let�se
Luk�cs Evang�liuma 2:1-14

1. �s l�n azokban a napokban, Augusztus cs�sz�rt�l parancsolat adat�k ki, hogy mind az eg�sz f�ld �sszeirattass�k. 2. Ez az �ssze�r�s el�sz�r akkor t�rt�nt, mikor Siri�ban Czir�nius volt a helytart�. 3. Mennek vala az�rt mindenek, hogy beirattassanak, kiki a maga v�ros�ba. 4. Felm�ne pedig J�zsef is Galile�b�l, N�z�ret v�ros�b�l J�de�ba, a D�vid v�ros�ba, mely Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a D�vid h�z�b�l �s h�zn�pe k�z�l val� volt; 5. Hogy beirattass�k M�ri�val, a ki n�ki jegyeztetett feles�g�l �s v�rand�s vala. 6. �s l�n, hogy mikor ott val�nak, betel�nek az � sz�l�s�nek napjai. 7. �s sz�l� az � els�sz�l�tt fi�t; �s bep�ly�l� �t, �s helyheztet� �t a j�szolba, mivelhogynem vala n�kik hely�k a vend�gfogad� h�zn�l. 8. Val�nak pedig p�sztorok azon a vid�ken, a kik k�nn a mez�n tany�ztak �s vigy�ztak �jszak�n az � ny�jok mellett. 9. �s �m� az �rnak angyala hozz�jok j�ve, �s az �rnak dics�s�ge k�r�lvev� �ket: �s nagy f�lelemmel megf�leml�nek. 10. �s monda az angyal n�kik: Ne f�ljetek, mert �m� hirdetek n�ktek nagy �r�met, mely az eg�sz n�pnek �r�me l�szen: 11. Mert sz�letett n�ktek ma a Megtart�, ki az �r Krisztus, a D�vid v�ros�ban. 12. Ez pedig n�ktek a jele: tal�ltok egy kis gyermeket bep�ly�lva fek�dni a j�szolban. 13. �s hirtelens�ggel jelen�k az angyallal mennyei seregek sokas�ga, akik az Istent d�cs�rik �s ezt mondj�k vala: 14. Dics�s�g a magass�gos mennyekben az Istennek, �s e f�ld�n b�kess�g, �s az emberekhez j� akarat!

A SZERKESZT� ROVATA

Az Evang�liumi H�rn�k kilencvenedik �vfolyam�nak utols� sz�m�t tartja kez�ben a kedves olvas�. A szerkeszt� pedig azon gondolkodik, hogy e marad�k kis helyre mit is szor�tson. miel�tt a nyomd�ba adn� a nyom�sra k�sz oldalakat.

Az els� sz�mra gondolok, az 1908. j�niusira. Vajon tudt�k-e, hogy 90 �v m�lt�val is meglesz m�g az Evang�liumi H�rn�k? Tudni nem tudt�k, de azt gondolom, hogy hitt�k. Hittel �s rem�nys�ggel fogtak neki az �r�snak, a kiad�snak. Azt pedig tudt�k, hogy akkor sz�ks�g volt erre a lapra. Nem is ak�rhogy fogtak hozz� a szerkeszt�s�hez. Ulbrich S�muel szerkeszt� "Mi a cz�lja az Evang�liumi H�rn�k�nek c�m� �r�s�b�l id�zem az utols� bekezd�st:

"A cz�l szent! Legyenek szentek az eszk�z�k is! S �gy a s�t�n gy�v�n futni fog az �r szent szelleme fuvallata el�tt, t�rt engedve az Evang�liumi H�rn�k�nek �ld�sos m�k�d�s�re, melyben hirdettetik a Megv�lt� v�r�ben val� v�lts�g; melyben � ‘Minden embereket akar �dv�z�teni,’ kik a k�n�lt kegyelmet elfogadj�k."

Azut�n azon gondolkodom, vajon az elm�lt esztend�ben megfelelt-e ez a lap ezeknek a sz�p elveknek? S ahogy �tlapozom az el�z� 11 sz�mot, s e mostanit, h�l�t adok az �rnak, hogy k�z�lhett�nk j�n�h�ny �r�st a Megv�lt� J�zus Krisztusr�l, �dv�z�t� sz�nd�k�r�l, valamint az �dv�ss�gre h�vott n�pe �let�r�l.

Neh�z �v van m�g�tt�nk. Sz�vets�g�nket, az itteni magyar baptist�kat nagy vesztes�gek �rt�k. Dr. Haraszti S�ndor, Moln�r Antaln�, Ol�h Lajos - hogy csak a mindannyiunk �ltal j�l ismert, v�ratlanul kid�lt misszi�s oszlopokat eml�tsem, akiknek eml�ke �ldott, munk�ja maradand�.

S milyen �v van el�tt�nk? Ki tudhatn� azt? De hinni hihetj�k, hogy am�g megtartja itt �l� magyar n�p�t az �r, s e n�pnek lesz r� ig�nye, addig megmarad, szolg�lat�t folytatja az Evang�liumi H�rn�k is. Az eredeti, misszi�s lelk�lettel, a szent c�lhoz m�lt� szent eszk�z�kkel munk�lkodva. Mindehhez az olvas� j�indulat�t, seg�ts�g�t, s ha lehet, im�ds�g�t is k�ri a szerkeszt�.

K�sz�nj�k, hogy meg�j�totta el�fizet�s�t!
K�sz�nj�k, hogy meg�j�totta el�fizet�s�t!

a lap elej�re


GY�LEKEZETI H�REK

Kegyelem Magyar Baptista Gy�lekezet, Cleveland,
Gy�lekezeti k�rk�p

Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g legifjabb gy�lekezete a clevelandi Kegyelem Magyar Baptista Gy�lekezet. A ny�ri k�zgy�l�s�nk�n fogadtuk sz�vets�g�nk taggy�lekezerteinek sor�ba. Ismerj�k h�t meg �let�ket, szolg�latukat! A gy�lekezet egyik lelkip�sztora v�llalkozott r�, hogy bemutassa gy�lekezet�t. (A szerk)

Igaz�b�l senki nem tudja pontosan, hogy mikor sz�letett meg a Kegyelem Magyar Baptista Gy�lekezet.

Valamikor 1993. �sz�n n�h�ny - Clevelandban �s k�rny�k�n, valamint Akronban �l� - magyar testv�rben felmer�lt az a v�gy, hogy j� lenne le�lni egy asztal k�r�, �s tanulm�nyozni a Bibli�t. A D�li Baptista Sz�vets�g Clevelandi K�rzet�nek akkori igazgat�ja, Dr. Dennis Betts els� pillanatt�l fogva t�mogatta egy magyar "Bibliaiskola" gondolat�t, �s egy-k�t h�ten bel�l megtal�lta sz�munkra Parm�ban a Trinity Baptist Church�t, melynek kisterm�ben 1993. november 9-�n megtartottuk els� biblia�r�nkat. Akkor mintegy h�szan voltunk, gyerekekkel egy�tt. Eg�szen 1994. m�rcius 8-ig, - Any�k Napj�ig tartottuk ezeket a biblia�r�kat, r�szint h�zakn�l, r�szint a gy�lekezet kisterm�ben.

Ezen a vas�rnapon azonban �talakult az istentisztelet gy�lekezet-alakul� tan�cskoz�ss�, �s kimondtuk a Kegyelem Magyar Baptista Gy�lekezet megalakul�s�t. Az alak�t� nyilatkozatot mintegy harmincan �rt�k al�, - k�zt�k nem bemer�tett, de h�s�gesen j�r� testv�rek �s fiatalok is. A D�li Baptista Sz�vets�g Clevelandi K�rzet�nek soros �vi k�zgy�l�s�n, m�g az �v okt�ber�ben felvettek benn�nket a D�li Sz�vets�g rendes tagjai k�z�. Miut�n pedig Dr. Dennis Betts Columbusba ker�lt az "Ohio State Convention" egyik vezet�jek�nt, ut�dja hasonl� szeretettel �s meg�rt�ssel �llt hozz� gy�lekezet�nk �gy�hez. Dr. James Scott, az �j igazgat� volt Isten kez�ben az eszk�z, hogy megkaphattuk 1994. kar�csony�n a lengyel baptist�k �vek �ta haszn�laton k�v�li imah�z�t Cleveland egyik szl�v – pontosabban lengyel – negyed�ben, Slavic Villageban. Ezt az imah�zat az�ta sz�pen fel�j�tottuk, �s most m�r negyedik �ve ott tartjuk rendszeresen istentiszteleteinket. Nagy �r�met jelent a sz�munkra az, hogy ez �v nyar�t�l, pontosabban a konvenci� napj�t�l gy�lekezet�nk az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g tagja lehet.

Gy�lekezet�nknek jelenleg mintegy 35 tagja van, de a gyerekekkel �s rendszeresen j�r� bar�tokkal, lelkigondozottakkal egy�tt �tven – hatvan szem�ly k�z�tt mozog a l�tsz�munk. Eddig m�g minden ny�ron tudtunk bemer�t�st tartani h�zi k�sz�t�s� bemer�t� medenc�nkben. Volt m�r menyegz�nk �s t�bb gyermekbemutat�sunk is. A szolg�latokat Rev. Balla G�bor testv�r �s Rev. L�szl� Imre testv�r v�gzik nagyobb r�szben, de lassan feln�nek azok a fiatal �s id�sebb testv�rek is l�lekben, akik igehirdet�sre is kenetet kaptak. Gy�lekezet�nknek szoros �rtelemben vett el�lj�r�s�ga nincs, az �gyeket a teljes f�rfitan�cs besz�li meg, �s k�sz�ti el� a gy�lekezeti tan�cskoz�sra.

H�rom olyan "kincse" van gy�lekezet�nknek, amit sz�vesen megosztunk testv�reinkkel. Az egyik a gy�lekezeti k�nyvt�r, amit S�nta J�zsef testv�r �s feles�ge rendez nagy szeretettel.

A m�sik a p�ntek esti biblia�ra, amit a kisteremben tartunk, k�r�l�lve h�rom asztalt, �s egy-egy t�m�t megvizsg�lva sokszor annyi a hozz�sz�l�s, hogy b�r h�tkor kezdj�k az alkalmat, f�l t�zkor azt mondjuk, hogy most m�r im�dkozni kellene… �s szinte annyian vagyunk ezeken a p�ntek est�ken, mint vas�rnap. Mert a testv�rek k�v�nj�k az ilyen alkalmakat, ahol k�rd�seket lehet feltenni, �lm�nyeket �s l�t�sokat lehet elmondani. Ezeket a p�nteki alkalmakat mindig m�s testv�r vezeti.

A harmadik kincs�nk az �vek �ta fenn�ll� "Samarit�nus Alap." Ez azt jelenti, hogy minden h�napban az �rvacsorai vas�rnapi teljes napi gy�jt�st elk�ldj�k Erd�lybe vagy Magyarorsz�gra egy-egy lelkip�sztor c�m�re, az�rt, hogy ford�tsa ezt az �sszeget kiz�r�lag szeg�ny mag�nyos testv�rek, vagy r�szorul� csal�dok t�mogat�s�ra. Egyszer�en f�lelmetes, hogy mindig ezeken a vas�rnapokon a legmagasabb az adakoz�s. Gondoljunk bele testv�rek abba, hogy 20-30 doll�r – amit egy szem�ly vagy csal�d kaphat egy alkalommal, – itt nem nagy p�nz, de bizony "oda�t" m�r komoly �sszeg, t�bb h�napi f�t�st – vil�g�t�st fedez, �s sok kenyeret lehet venni bel�le. Biztatjuk testv�reinket, hogy minden gy�lekezetben ind�ts�k el a gy�lekezet saj�t "Samarit�nus Alapj�t."

F�ltett kincsnek tekintj�k fiataljainkat �s gyermekeinket is, akik komolyan kiveszik r�sz�ket a gy�lekezeti munk�b�l. Nemr�giben Kiss Ern� testv�rt�l �s a Floridai �regotthont�l kaptunk egy nagyon j� k�t j�t�kasztalos Hammond orgon�t, emellett git�rral �s dobbal is folyik a k�z�s gy�lekezeti �nekl�s, mivel r�szint Hit Hangjai �nekeket, r�szint ifj�s�gi �nekeket �nekel az eg�sz gy�lekezet.

N�gyesztend�s k�z�ss�g�nknek a gondok mellett van egy pozit�vuma: tudjuk, hogy fel kell �bredn�nk, �s arra van sz�ks�g�nk, hogy Isten Szentlelke �tt�rj�n rajtunk, kis�p�rve minden nyomor�s�got, bet�ltve benn�nket a meg�g�rt mennyei er�vel. K�rj�k minden testv�r�nket, hogy ez�rt im�dkozzanak �rt�nk.

K�sz�ntj�k az Evang�liumi H�rn�k Kedves Olvas�it, �s testv�reinket Amerik�ban, Eur�p�ban, Ausztr�li�ban �s b�rhol a vil�gon. ____L�szl� Imre


Detroiti Ifj�s�gi

Nek�nk, chicag�iaknak t�bb mint 5 �ra �llt rendelkez�s�nkre, hogy elbesz�lgess�nk a tal�lkoz�r�l hazafel�. Mivel gyermekeink mes�ltek t�bbet, �s j�magam is a gyermekekkel val� foglalkoz�sra voltam beosztva Cseh T�ndivel �s Vass Hajnival, ink�bb az itt szerzett tapasztalatokr�l, �lm�nyekr�l szeretn�k besz�molni.

Az egyik legpozit�vabb �lm�ny a gyermekeinknek az �j bar�tok voltak. J� volt l�tni, hogy az esetlen bemutatkoz�s ut�n mennyire �ssze tudtak melegedni, a j�ra �s a rosszra biztatni egym�st (persze a "f�k" rendszer t�k�letesen m�k�d�tt �s minden rosszra val� buzd�t�st m�r cs�r�j�ban orvosoltuk). A k�z�s �tkez�sek sor�n tapasztaltuk, hogy mindegyiknek jobb volt az �tv�gya is.

Amikor a szombat d�lut�ni csoportos foglalkoz�son az �r J�zus visszaj�vetel�nek a v�r�s�r�l volt sz�, siker�lt minden gyermeket csoportunkb�l valamilyen form�ban a besz�lget�sbe belekapcsolni. Arra az igei igazs�gra helyezt�k a hangs�lyt, hogy: "tolvajm�dra j�n el az �r." (Mt 24.43-44). "Az�rt legyetek k�szen ti is, mert amely �r�ban nem gondoln�tok, abban j�n el az embernek Fia." Persze a gyermekek fant�zi�ja csod�latra m�lt�, - k�l�n �rdekess�g volt v�gighallgatni, amint elmondt�k, hogy milyen is amikor egy tolvaj bet�r. Na, de azt is j� volt megtanulni, hogy ha sok a f�ldi kincs�nk, a tolvaj nagy k�rokat tehet, ha azonban �r�kk�val� kincseink vannak, akkor igaz�n gazdagok vagyunk �s a tolvaj sem lophatja el. Nagyon nagy t�rekv�ssel pr�b�lta mindegyik megmagyar�zni, hogy mi az, hogy kincs, mennyorsz�g, tolvaj. A magyar sz�kincs�k is hissz�k, hogy gazdagodott egy j� n�h�ny sz�val is - ez pedig egy m�sik nagy pozit�vuma az ifj�s�gi tal�lkoz�nak.

Az �r J�zus visszaj�vetel�vel kapcsolatban 3 gyakorlati feladatot is megtanultuk: a M�rk 13:33 alapj�n.
- figyeljetek (mit jelent figyelni?)
- vigy�zzatok (mit jelent vigy�zni?)
- im�dkozzatok (hogyan �s mi�rt?)
Az �nektanul�s is nagyon k�nnyen ment. Sok hajland�s�got mutattak a gyerekek, m�g azok is, akik az elej�n durc�sak voltak. "Sz�vem csendben az �rra figyel, ki seg�t" c�m� �nek al�t�masztotta ezt a h�rom gyakorlati igazs�got, majd a m�sik kis �nek:

"Sz�vem �r�mmel van tele" alapj�n megtanultuk, hogy k�ls�leg is kell l�tsz�djon az, hogy mi v�rjuk az �r J�zus visszaj�vetel�t: �r�mmel �s ezt az embereknek is l�tniuk kell!

Persze a Greenfield Village-ben egy�tt k�sz�ltuk v�gig az �rdekesebbn�l �rdekesebb helyeket (Thomas Edison �s Henry Ford sz�l�h�z�t, az �vegf�v�kat, a kezdetleges mez�gazdas�gi m�veleteket, s�t egy indi�n szertart�st is majdnem v�gign�zt�nk). K�zben egy csoportos versenybe is belekapcsol�dtak a gyermekek (zs�kba szalad�s, krumpli szed�s, v�zmereget�s, alma dob�l�s) �s az izgalomt�l kipirosodott arccal pr�b�lt mindenki t�ltenni mag�n, hogy a csoportja nyerje meg a versenyt. Hogy mennyire beleadtak mindent, azt este l�thattuk, mert csendesebbek voltak �s nagyon k�nnyen elaludtak.

Vas�rnap d.e. pedig tov�bb "gy�jt�tt�k a "mennyei kincseket," megtanulva azt, hogy ha egym�st szeretj�k, seg�tj�k �s im�dkozunk egym�s�rt, akkor m�ris "rozsdamentes" kincset gy�jt�tt�nk magunknak. A megtanult aranymond�st, az �nekeket �s a Krisztusv�r�s 3 gyakorlati m�dj�t mind nagy odaad�ssal igyekezettel �s �r�mmel adt�k el� gyermekeink a nagysz�m� gy�lekezet el�tt.

Nek�nk sz�l�knek, vas�rnapi iskola tan�t�knak, s�t a gy�lekezetnek is priorit�sa kell legyen a gyermekekkel val� foglalkoz�s. Ez�ttal szeretn�k mindenkit arra buzd�tani, meg�ri �ldozatot hozni gyermekeink�rt. Els�sorban az�rt, mert felel�sek vagyunk lelk�k�rt, m�sodsorban, mert gy�lekezeteink j�v�je benn�k van.

A detroitiak pedig vend�gszeretetb�l jelesre vizsg�ztak, mi meg csak annyit tehet�nk, hogy tiszta sz�vb�l, �szint�n mondjuk k�sz�nj�k! ___Demeter Andr�s, Chicago

Lelkip�sztorok k�sz�nt�se

Lelkip�sztorok, balr�l: Dan L�szl�, Nov�k J�zsef, L�szl� Imre, Herjeczki G�za, Zeffer B�la

Errefel� szok�s sok mindent �s mindenkit meg�nnepelni. M�r mi is �tvett�nk n�h�ny j� "amerikai" szok�st. Ap�knapja, nagysz�l�k napja mellett lassan trad�ci�v� v�lik, hogy okt�ber h�napban "lelkip�sztor elismer�si napot" tartunk. Ezt persze nem az �nnepl�s kedv��rt tessz�k, hanem az�rt mert szeretn�nk elismerni munk�jukat, megk�sz�nni f�radoz�sukat. Tudjuk, hogy sz�ks�g�k van nekik is a b�tor�t� sz�ra �s az �rt�k val� im�ds�gra. H�l�t adunk �rt�k Urunknak.

Ebben az �vben a kor�bbiakn�l is nagyobb volt az �r�m�nk, hiszen 5 lelkip�sztort k�sz�nthett�nk, �nnepelhett�nk egyszerre. Ugyanis az ifj�s�gi tal�lkoz�n (okt�ber 10-11), a vas�rnapi eb�d ut�n vett�nk alkalmat erre a k�sz�nt�sre. Ezek a lelkip�sztorok voltak jelen: Dan L�szl� (Toronto), Herjeczki G�za (Detroit), L�szl� Imre (Cleveland), Nov�k J�zsef (Alhambra) �s Zeffer B�la (Cleveland).

Szab� Istv�n testv�r (Chicago) k�sz�nt�se, im�ja �s az "�me mi �dv�zl�nk" c�m� �nek ut�n egy "God Bless You Pastors" felirat� tort�val lept�k meg testv�reinket.

V�g�l hadd id�zzek Szab� testv�r k�sz�nt�s�b�l: "P�l apostol felh�v�sa hozz�nk az, hogy �t�let helyett, b�ntalmaz�sok helyett t�mogassuk �s szeress�k �ket. Az 1Thessalonika 5-ben ezt �rta: (12) ‘K�r�nk tov�bb� titeket aty�mfiai, hogy becs�lj�tek azokat, akik f�radoznak k�z�ttetek, �s el�lj�r�itok az �rban, �s intenek titeket; (13) �s az � munk�jok�rt viseltessetek ir�ntok megk�l�nb�ztetett szeretettel.’

H�l�sak vagyunk �rtetek az �rnak. K�v�nunk tov�bbra is f�radhatatlan er�t, meg nem lankad�st a munk�ban, amit v�llaltatok, amire sz�nt�tok �leteteket."

Tartsuk meg ezt a j� szok�st gy�lekezeteinkben tov�bbra is. ___Mik� Ildik�

a lap elej�re


PALM BAY, FLORIDA,
BETHESDA BAPTIST CHURCH
Lelkip�sztor: Rev. Barton A. Brown
B�CS� �S H�LA
Senki sem szeret b�cs�zni. K�l�n�sen akkor, ha olyan szem�lyekt�l kell elv�lnunk, akiket nagyon szeret�nk. De a b�cs� f�jdalmait cs�kkentheti, ha h�l�val tekinthet�nk vissza az egy�tt t�lt�tt id�re.
Ilyen b�cs�ban volt r�sz�nk Palm Bay, Florid�ban. Rev. A. Barton Brown-t�l �s kedves feles�g�t�l b�cs�zott el gy�lekezet�nk 1998. okt�ber 18.�n.
 

Testv�reink korukra �s eg�szs�gi �llapotukra val� tekintettel v�gleg nyugd�jba mentek s gyermekeik k�zel�be k�lt�ztek.

El�sz�r is Rev. Kulcs�r tv., a sz�vets�g eln�ke lej�tt k�z�nk New Yorkb�l �s egy �ldott, angol igehirdet�s �ltal b�cs�ztatta el a Testv�reket �s biztatta a gy�lekezetet a tov�bbi h�s�gre. Azt�n egy finom b�cs� eb�dben volt r�sz�nk, amelyet Kish Ethel testv�rn� vezet�s�vel �ll�tott�k �ssze a helyi testv�rn�k. Sokat f�radoztak �gy fizikailag, mint szellemileg, mert igyekeztek megh�vni minden olyan egy�nt, akiknek �let�ben a kedves pr�dik�tor �s feles�ge �ld�st jelentett; ak�r tagjaink k�z�l val�k voltak, ak�r nem. Sz�p sz�mmal meg is jelentek az emberek.

Azt�n a j� eb�d �s a kellemes asztali t�rsalg�sok ut�n k�vetkeztek a meghat� b�cs� szavak. T�bben k�nnyek k�z�tt adtak h�l�t a testv�reknek �s az �rnak, hogy kilenc �vig k�zt�nk szolg�ltak. Sz�v�lyes �s bar�ts�gos lelki munk�sok voltak. A Szent L�lek aj�nd�ka k�z�l a szeretet �radt ki mindkett�j�kb�l a legjobban. Mindenkit egyform�n becs�ltek. Mindenkit egyform�n szerettek. Vend�geink otthon �rezt�k magukat t�rsas�gukban �s sok�ig eml�keztek r�juk. Betegeink �s id�seink megtisztelve �rezt�k magukat, mert minden h�ten megl�togatt�k �ket �s im�dkoztak vel�k. Nem csoda, ha mindannyiunk ajk�r�l felszakadt a k�sz�net: "H�la legyen az �rnak, hogy k�zt�nk voltak! Hogy az � szeretet�k r�nk is ragadt. Hogy nem vagyunk ugyanazok, akik voltunk idej�vetel�k el�tt, mert magatart�suk �s szolg�latuk �ltal Krisztushoz egy kicsit hasonl�bbakk� v�lhattunk. A v�l�s ugyan f�j, de �r�l�nk, hogy ennyi ideig is itt voltak!"

M�trai Mih�lyn� 1998. okt�ber h�

a lap elej�re


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

Az �r h�z�ba j�tt �s onnan az �dv�ss�g hon�ba t�vozott...
Vajda P�ln�, sz. Kecsk�s Ter�zia, 1912-1998.

A legt�bb ember nagyon nehezen tudja feldolgozni a hal�l val�s�g�t. Sokan f�lnek t�le, m�sok nem akarnak gondolni r�, s�t a legt�bben teljesen elhat�rol�dnak m�g a hal�lr�l sz�l� besz�lget�sekt�l is.

A toront�i gy�lekezet egy r�sze sz�m�ra azonban mindenn�l hatalmasabban kellett �t�lni a k�l�nbs�get �let �s hal�l k�z�tt. Vajda n�ni hirtelen t�voz�sa mindannyiunkat k�zelebb vitt az �rhoz. Okt�ber 22-�n, cs�t�rt�k�n este a megszokott id�ben kezdt�k ima�r�nkat. A mi kedves testv�r�nk, aki mindenki "n�nije" volt, mint mindig, most is ott volt az �r h�z�ban. Tal�n a szokottn�l is akt�vabban kapcsol�dott be a besz�lget�sekbe, az igazi testv�ri k�z�ss�gbe. Javasolta, hogy �nekelj�k el a "Dics�rd az Urat, �n lelkem..." kezdet� �neket, majd az im�dkoz�s alkalm�val is a t�le megszokott m�don, m�ly �t�l�ssel im�dkozott �nmag��rt �s m�sok�rt egyar�nt, hogy legyen Istent�l kapott gy�m�lcs az �let�nkben a t�relem. Az ima�ra v�g�n nagy �r�mmel mondta: "J�vel, Uram J�zus!" Azt�n n�h�ny percen bel�l mi is �t�lt�k, hogy az �r elj�tt �rte. Hossz� harc kezd�d�tt m�g az �let��rt, s tal�n m�g egy kicsiny f�nysug�r felcsillant, hogy a f�radt sz�v m�g elindult, azonban r�vid id�vel a k�rh�zba sz�ll�t�s ut�n v�gleg meg�llt a sz�ve, �s egy harcos, gy�zelmes f�ldi �let v�get�rt. A hal�lt k�vet� napokban t�bb dologb�l is azt l�ttuk meg, hogy testv�r�nk bizonyos volt abban, hogy hamarosan sz�nr�l-sz�nre fogja l�tni az Urat. Hosszasan lehetne �rni arr�l, hogy milyen �ld�s volt testv�r�nk a gy�lekezet sz�m�ra, azonban enn�l is jobban besz�l az, amit lelki �r�ks�gk�nt hagyott re�nk: szeress�k az Urat �s szeress�k egym�st, �s akkor Isten �ld�sa lesz az �let�nk�n.

Az imah�zb�l temett�k - okt�ber 26-�n -, onnan, ahol �let�t �lte, �s ahol �let�t v�glegesen letette az �r kez�be. A k�vetkez�kben tekints�nk bele �lt�tj�ba, �s �lljon el�tt�nk szem�lyes vallom�sa, melyet versben hagyott re�nk. (Dan L�szl�)

Vajda P�ln�:
Im�dkoz�s az alkonyatban
 
�rzem Uram, hogy az id� elj�r t�lem;
Az�rt k�rlek, hogy seg�ts abban engem,
Hogy Ig�dnek minden titk�t most meg�rtsem;
S gondtalanul embert�sam meg ne s�rtem.
�s ne panaszkodjak t�bb� arr�l m�snak,
Ha �regszem �s csontjaim f�jnak.
 
Az�rt sem, ha az �veim leperegnek
�s terheim is naponk�nt nehezednek.
Hanem ink�bb legyek b�lcsebb v�ns�gemben,
�s csak a j�t l�ssam �n is testv�remben.
 
Az�rt k�rem, hogy seg�ts�l mostan engem,
Hogy hordozzam t�relmesen minden terhem;
S vegyem �szre �n is, ha az embert�rsam
Elf�rad, hogy gondjai k�zt b�tor�tsam,
�s vezessem hozz�d Uram, ez a v�gyam,
S a h�tralev� id�met �gy haszn�ljam.
Seg�ts Uram, hogy kitart� s buzg� legyek,
B�zzak Benned �s mindv�gig k�vesselek.
Nem kincsekben, hanem l�lekben legyek gazdag;
Gy�m�lcs�zz�n az �letem -- az�rt adtad.

Vajda P�ln� �letrajza

Vajda P�ln�, Kecsk�s Ter�zia Erd�ly sz�l�tte. �rmih�lyfalv�n sz�letett 1912. december 10-�n. �desapj�t igen hamar elvesz�tette. Az els� vil�gh�bor�ban esett el. �zvegy �desanyja nevelte fel, k�t fi� testv�r�vel egy�tt. Reform�tus h�tter� csal�d volt. Nagyanyja �s �desanyja az els�k k�z�tt lett Kornya Mih�ly gy�m�lcse, lett baptist�v�.

Vajda n�ni 1927. j�lius 24. mer�tkezett be �s lett tipikus p�ld�ja az els� baptista h�v�k n�pes csal�dj�nak. Hat elemit v�gzett reform�tus iskol�ban. �rtelmes lelk�vel sok sz�pet �s j�t mag�ba sz�vott a megt�r�s, bemer�tkez�s, a gy�lekezeti k�z�ss�g �s a korai szolg�latok �ltal.

1933. janu�r 5-�n egyed�l j�tt ki az �jvil�gba - mint Vajda P�l eljegyzett menyasszonya -, akivel itt, Toront�ban k�t�tt h�zass�got 1933. febru�r 15-�n. 1933-t�l 1963-ig Montre�lban, majd 63-tol Toront�ban �ltek. F�rje 16 h�napi h�zass�g ut�n s�lyos beteg lett, amib�l soha nem gy�gyult f�l �s Vajda n�ni saj�t felel�ss�g�re teljes anyagi garanci�t v�llalt �rte, hogy megmentse f�rj�t a deport�l�st�l. Az els� perct�l a l�lekment�s szolg�lat�nak �ltek. Mint j�nev� varr�n� sok emberrel ker�lt kapcsolatba. Minden lehet� alkalmat megragadott a bizonys�gt�telre. De legszebb p�lda volt a betegs�gek �s egy�b pr�b�k �ltal megszentelt �let�k.

F�rj�vel egy�tt szerkesztettek egy kis evang�liumi lapot �r�mh�r, majd M�lt Jelen J�v� c�men. Ezt �vtizedeken �t k�ldt�k a vil�g minden t�j�ra. Amerik�b�l, Argent�n�b�l, Ausztr�li�b�l, Braz�li�b�l �s Eur�pa k�l�nb�z� t�jair�l �rkeztek a k�sz�n� �s k�sz�nt� levelek. Ennek a kis lapnak az �rt�k�t az is f�mjelzi, hogy a kommunista hat�s�g fekete list�n jegyezte, m�g mag�npostak�nt sem volt enged�lyezett.

�r�sai mind bizonys�gt�telek. T�m�i: az �let �s hal�l, a b�n �s a megt�r�s, az �dv�ss�g �s a k�rhozat, a tiszta erk�lcs, a gyakorlati kereszt�nyi �let. Alaposs�g�ra jellemz�, hogy a lap el� van k�sz�tve post�z�sra 2005-ig.

De m�s m�don is szolg�ltak, hiszen meg kell eml�teni, hogy h�zi istentiszteleteket tartottak, valamint r�di�s anyagot k�ldtek a monte-carl�i kereszt�ny r�di�nak.

58 �vig �ltek h�zass�gban, amely id�szakr�l �n magam is hallottam �t besz�lni: "B�r f�rjem szinte �lland�an beteg volt, m�gsem cser�ltem volna senkivel. Engem � soha egy sz�val meg nem b�ntott." Pali b�csi hal�la ut�n v�llalta az egyed�l l�t neh�zs�geit �s nem sz�nt meg szolg�lni, im�dkozni m�sok�rt.

El�tt�nk �r�k p�ldak�nt �ll �lete. Nagyon fog hi�nyozni!

Ol�h Imre, elhangzott a temet�sen

a lap elej�re


Merre vannak, hol �lnek
sz�vets�g�nk r�gi munk�sai �s k�zvetlen hozz�tartoz�i?

Nyugalomba vonult lelkip�sztorok:

Dr. B�r� L�szl� - Palm Bay, Florida
B�g�r J�zsef - Riverview, Michigan
Cserepka J�nos k�lmisszion�rius - Kelowna, Kanada
Moln�r Bal�zs - Cary, North Carolina

Lelkip�sztorok �zvegyei:

Balla Gy�rgyn� - Palm Bay, Florida
Bretz Emiln� - Stockbridge, Georgia
Faulkner K�rolyn� - Ardsley, Pennsylvania
Ger� S�ndron� - Budapest, Magyarorsz�g
Dr. Haraszti S�ndorn� - Jonesboro, Georgia
Kun Gyul�n� - Tampa, Florida
Nagy Istv�nn� - Sao Paulo, Brazilia
Ol�h Lajosn� - Scarborough, Ont. Canada
Orosz Attil�n� - Lyndhurst, Ohio
Pint�r Istv�nn� - Berazategui, Argentina
Szabadi Guszt�vn� - Trenton, Michigan
Dr. Udvarnoki B�l�n� - Franklin, Virginia
 
Szeretettel gondolunk r�juk, j� eg�szs�get �s az �r �ld�s�t k�rve �let�kre.
Szeretn�nk a list�t kieg�sz�teni. Ki tud seg�teni?
Szeretne levelet �rni �d�s testv�reinknek? K�rje el c�m�ket a szerkeszt�t�l.

M�trai Mih�lyn�:
AZ �N UTAIM...

Ez �v nyar�n n�h�ny hetes, lelkes k�sz�l�d�s ut�n v�gre elindultunk Eur�p�ba. T�bb helyre tervezt�nk utazni. Ez�rt nyolc hetet sz�ntunk az �tra. Azonban legt�bb terv�nk hamarosan megv�ltozott. "BIZONY, A TI GONDOLATAITOK NEM AZ �N GONDOLATAIM, �S A TI UTAITOK NEM AZ �N UTAIM..." �rja a Biblia az �sai�s 55:8-ban. Szinte ez lehetne besz�mol�nk c�me is. De hadd kezdjem a t�rt�netet az elej�n:

1998. j�lius 15-�n �rkezt�nk Magyarorsz�gra. Szeretteink h�rom g�pkocsival v�rtak a rep�l�t�ren. (Micsoda megtiszteltet�s!) S�gorunk volt az ir�ny�t�, mivel nyugd�jas l�v�n ottl�t�nk alatt � v�llalkozott sz�ll�t�sunkra. Legal�bbis, am�g volt aut�ja...

Az els� n�h�ny napot a k�zel lak� csal�dtagokkal �s bar�tokkal t�lt�tt�k. A k�vetkez� kedden viszont Domb�v�rra k�sz�lt�nk. Igen�m, de csak Sz�kesfeh�rv�rig jutottunk el, mert ott durrdefektet kaptunk; a kocsi korm�nyozhatatlann� v�lt �s a jobboldali �rokba rohanva, felfordult �s meg�llt.

El�sz�r n�ma csend volt. Senki sem mozdult. De egy pillanat m�lva eszembe jutott, hogy ki kellene kapcsolnom a biztons�gi �vemet. Meg is tettem, s�t a mellettem �l� s�gorom�t is kikapcsoltam. (Az "any�s �l�sben" �ltem.) Azt�n megk�rdeztem t�le: "Hogy vagy Laci?" "J�l." - j�tt a v�lasz. Odan�ztem �s l�ttam, hogy az arca csupa v�r volt. "�s Te, Miska?" - K�rdeztem a h�tul, egyed�l �l� f�rjemet. "El�g j�l, csak nem tudom megmozd�tani a bal l�bamat. Beszorult a k�t els� �l�s k�z�" - mondta halkan. Ekkor �szrevettem, hogy a mellettem lev� ajt� t�rva nyitva van �s k�nnyen kim�szhatok rajta. Meg is tettem. Azt�n s�goromat is biztattam, hogy m�sszon ki. (Az � ajtaja is nyitva volt.) V�g�l f�rjemet unszoltam a kim�sz�sra. Mire valahogy kifesz�tette bal l�b�t az �l�sek k�z�l, s kib�jt. De fel�llni s�t �lni nem tudott. A h�ta f�jt. Mivel volt n�lam p�rna, azt letettem a f�ldre �s lefektettem r�. Hamarosan, j�ttek az emberek seg�teni. T�bben meg�lltak. Az egyik ment�t is h�vott. Mindenki nagyon seg�t�k�sz �s bar�ts�gos volt.

�t-t�z percen bel�l meg�rkeztek a ment�k. Besz�ll�tottak minket a k�zeli Fej�r Megyei Szent Gy�rgy k�rh�zba. F�rjemet megr�ntgenezt�k �s meg�llap�tott�k, hogy a h�t�n a 2-ik sz�m� borda megrepedt �s a 12-ik csigoly�b�l egy kis darabka let�rt; mire benntartott�k. Lacinak a homlok�n egy nyitott sebet tal�ltak �s bevarrt�k, majd hazaengedt�k. Engem is megn�ztek, de csak kisebb z�z�d�sokat tal�ltak. Enn�lfogva �n is hazamehettem. A kocsi viszont tot�l k�ros volt. Ett�l kezdve nem volt s�gorunknak g�pkocsija.

A k�rh�z Magyarorsz�g egyik legszebb �s legjobb k�rh�za volt s mindenki nagyon kedves �s seg�t�k�sz volt. Ez�rt h�l�sak voltunk. N�gy nap m�lva, - ism�telt r�ntgenez�s ut�n - f�rjemet is kiengedt�k.

"Otthon" legal�bb k�t h�tig csak �gyban fek�dt, mert komoly f�jdalmai voltak; k�l�n�sen, ha fel�lt, vagy fel�llt. �n meg kihaszn�ltam az id�t s - a sz�ks�ges teend�k mellett - napi egy-k�t �r�t s�t�ltam a k�rny�ken; egy-k�t r�gi, kedves ismer�st, vagy bar�tn�t megl�togattam �s elmentem a MERA-hoz (Magyar Evang�liumi R�di� Alakulathoz), amelynek m�r �vek �ta k�ld�k az US�-b�l el�ad�s anyagot. Dr�ga tal�lkoz�sok voltak ezek! Egyben ezalatt az id� alatt arra is volt lehet�s�g�nk, hogy t�bbeket s�gorom�kn�l vend�g�l l�ssunk. J�ttek hozz�nk lelk�szek, k�zeli �s t�voli rokonok, lelki testv�rek, bar�tok, stb. S�t Misk�nak fels�ipari iskolai oszt�lyt�rai is elj�ttek s tartottak egy r�gt�nz�tt 50 �ves tal�lkoz�t. Azt�n k�s�bb, amikor m�r Miska is elkezdett j�rk�lni, akkor meg egy�tt l�togattuk meg a k�rny�kbeli r�gi j� bar�tokat, meg elment�nk a Veresegyh�z-i gy�lekezetbe is, ahol �desap�m hat �vig hirdette Isten Ig�j�t, miut�n a kommunist�k r�ijesztettek, hogy Budapesten (XVI. ker�letben) ne merjen tov�bb pr�dik�lni, mert lecsukj�k. S el tudtunk menni a Wessel�nyi utcai imah�z 110 �ves �vfordul�i �s fel�j�t�si �nneps�g�re is, ahol meg nagysz�leim �s sz�leim h�vt�k sz�v�kbe a Megv�lt� �r J�zust, s ahol engem csecsem� koromban bemutattak Istennek.

Hozz� kell f�zn�m, hogy a baleset pillanat�ban - Isten kegyelm�b�l - nyugodt voltam. Megnyugtatott az a bizonyoss�g, hogy ha net�n ott az �tsz�len meghaln�k, akkor - az �r J�zusba, mint az Isten Fi�ba vetett hitem alapj�n - azonnal Hozz� ker�ln�k a mennyekbe. Vagyis fizikai �letem v�ge egy �r�k�s �r�m �s b�ke orsz�g�ba helyezne. Mert a J�nos Evang�liuma 3:36 alapj�n, "Aki hisz a Fi�ban �r�k �lete VAN."

�, tiszt�ban voltam �s vagyok azzal, hogy nem �rdemlem meg azt a nagy kegyet, hogy a mennyekbe ker�ljek. De azzal is, hogy Isten meg�g�rte, hogy "kegyelemb�l (nem �rdemb�l), a J�zusba vetett hit �ltal" b�rki el�rheti. Enn�lfogva meg vagyok gy�z�dve arr�l, hogy csakis ezek �ltal, de m�gis eny�m lett m�r a mennyekbe t�ltend� �r�k �let. S el sem tudom mondani, hogy - a legvesz�lyesebb pillanatokban - mit jelentett ez a bizonyoss�g, ill., biztons�g. Sz�vb�l k�v�nom, hogy minden kedves Olvas� rendelkezne vele.

A baleset dac�ra sok �ld�sban �s �r�mben volt r�sz�nk! Isten k�rp�tolt minket az elmaradt kir�ndul�sok�rt. Mi Domb�v�rra, Si�fokra, Csopakra, Rom�ni�ba, Szlov�ki�ba, �s egy�b helyekre k�sz�lt�nk. De � m�sk�pp v�gzett. A mi TERVEINK helyett Budapesten tartott �s t�bb olyan tal�lkoz�sra, besz�lget�sre, �s szoros imak�z�ss�gre adott lehet�s�get, amelyekre - a mi beoszt�sunk mellet - nem lett volna id�nk. MERT AZ � GONDOLATAI NEM A MI GONDOLATAINK �S AZ � UTAI NEM A MI UTAINK!

Kedves Testv�rem! M�ly utakon j�rat T�ged is Urunk most? Biztasson a tudat, hogy az �r nagyon szeret T�ged. Szemmel tart. S �ld�st hoz mindenb�l R�d. S ha most m�g nem is �rted pr�b�d c�lj�t, az csak az�rt van, mert az � gondolatai m�lyebbek, mint a mieink �s az � utai �ldottabbak, mint a magunk-v�lasztotta utak. Egyszer majd meg�rted, hogy mit mi�rt engedett meg. S akkor nagyon h�l�s lesz a sz�ved.

M�trai Mih�lyn�, 1998. nyar�n

a lap elej�re


"VEL�K FOG LAKNI, �K PEDIG N�PEI LESZNEK" (Jel 21:3)
Az �kumenikus imah�t programja
Jelen�sek 21:1-7

Ez�ttal Malaysia-i kereszty�nek k�sz�tett�k el� az �kumenikus imah�t t�m�j�t �s textu�rium�t. (Minden �vben m�s nemzetk�zi csoportot b�z meg ezzel az Egyh�zak Vil�gtan�csa.) A bulletin bor�t�j�n egy nem r�gen elhunyt, jeles jap�n kereszty�n m�v�sz - Sadao Watanabe -munk�ja l�that�. Az �kumenikus imahetet janu�r 3. teljes het�re aj�nlj�k. Ahol m�s id�pontot tartanak, ott is alkalmas - gy�lekezeti, csal�di, vagy ak�r egy�ni �h�tatokhoz is ez az igesorozat.

1. nap - "Ezut�n l�t�k �j eget �s �j f�ldet" (Jel 21:1)
1M�z 1:1-10; Zsolt 104:24-35; 2P�t 3:10-13; Lk 11:2-4
2. nap - "L�t�m a szent v�rost, az �j Jeruzs�lemet" (Jel 21:2)
�s 65:17-25; Zsolt 122:1-9; Jel 21:9-10,22-27; Jn 4:20-24
3. nap - "�m� az Isten s�tora az emberekkel van" (Jel 21:3)
2Kr�n 6:12-21; Zsolt 145:8-21; Ef 2:19-22; Jn 1:1-14
4. nap - "Isten elt�r�l minden k�nnyet az � szemeikr�l" (Jel 21:4)
�s 25:6-10; Zsolt 126; 1Jn 3:16-18; Lk 8:49-56
5. nap - "Hal�l nem lesz t�bb�" (Jel 21:4)
5M�z 30:15-20; Zsolt 16; Kol 3:1-10; Jn 11:17-27
6. nap - "�m� mindent �jj� teszek" (Jel 21:5)
1M�z 2:4b-9; Zsolt 8; 1Kor 15:45-50; Lk 9:28-36
7. nap - "�n vagyok az Alfa �s az Omega, a kezdet �s a v�g" (Jel 21:6)
Pr�d 3:1-11; Zsolt 80; Ef 5:15-21; Mt 6:34
8. nap - Az �let viz�nek forr�sa (Jel 21:6)
�s 58:6-11; Zsolt 42; 1Jn 5:5-12; Jn 7:37-39

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk, s�t: k�rj�k!

K�ldj�n a szerkeszt�nek E-mail-t!

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3