Evang�liumi H�rn�k - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

1998. AUGUSZTUS.  

Dr. Herjeczki A. G�za:
Jelenl�te er�telen, besz�de sil�ny
(Teljes�thet� �s teljes�thetetlen elv�r�sok)

Nem, nem a legut�bbi pr�dik�ci�m ut�n hangzott el a c�mbeli megjegyz�s. A legnagyobb apostolr�l modt�k ezt. P�l maga �rta le e sorokat a 2 Korintus 10:10-ben: "Mert levelei, mondj�k, s�lyosak �s kem�nyek ugyan, de testi megjelen�se er�tlen, �s besz�de sz�nalmas." (�j ford)

Mindig meglep�d�m, amikor e sorokat olvasom. Ma reggel sem tudtam csak �gy becsukni Bibli�mat az �h�tat ut�n. Ha �rdekli a t�ma olvas�imat, esetleg szolgat�rsaimat is, tartsanak velem n�h�ny percig. Nem kimer�t� �r�smagyar�zatba k�v�nok kezdeni. N�h�ny -, azt gondolom ma is aktu�lis gondolatot szeretn�k elmondani e k�l�nleges igeverssel kapcsolatban.

1. Figyelemre m�lt� az apostol nyilts�ga �s b�tors�ga. Szembe n�z az emberek v�lem�ny�vel. Le is �rja: azt mondj�k...

Egy�ltal�n, mi�rt is foglalkozik vele? Elengedhetn� a f�le mellett. (�n bizony�ra ezt tettem volna.) Id�zhetn� mag�ban a k�zmond�st: "Kutya ugat, a karav�n halad."

Vagy ak�r meg is s�rt�dhetne, s annak k�vetkezt�ben visszavonulhatna a szolg�latt�l, mondv�n: a maximumot pr�b�ltam adni, tal�n siker�lt is, de ha ti ennyire �rt�kelitek azt, akkor abbahagyom.

2. A misszi� munk�sokt�l sokat v�rnak. T�bbnyire meg is szokt�k tenni, amit csak tehetnek. N�ha az elv�r�sok f�l�tt is. Azt gondolom p�ld�ul, hogy a levelek �r�s�ra nem a gy�lekezetek k�rt�k P�lt. A Szentl�lek ind�t�s�ra � d�nt�tt �gy, hogy leveleket �r a gy�lekezeteknek. M�g akkor is, ha n�melyek nem �rtett�k, hogy mi�rt ford�t annyi id�t az apostol erre. Jobban tenn�, ha szem�lyesen felkeresne benn�nket - mondhatt�k. E nagyszer� levelek nemcsak "s�lyosak �s kem�nyek," hanem lassan k�t �vezred �ta �p�tik, form�lj�k a kereszty�n gy�lekezetek �let�t.

A megjelen�s �s a besz�d olyan ter�let, ahol minden misszi�munk�snak "produk�lnia" kell. Ez nemcsak elv�r�s k�rd�se. Amikor pr�dik�lunk, vagy csal�dot l�togatunk, mind a kett�t gyakoroljuk - akarva, akaratlanul. Nem mindegy, hogy milyen a megjelen�s�nk, a besz�d�nk.

3. A misszi� munk�sokt�l nem csak sokat, de k�l�nleges teljes�tm�nyt v�rnak. Kis t�lz�ssal �gy is mondhatn�m: csod�t. Lend�tsde fel a gy�lekezet �let�t, hordja tele az imah�zat hallgat�kkal, besz�ljen �gy, hogy az aludni j�r�k is fel�bredjenek, gy�gy�tsa meg a betegeket, stb. Addig nincs is baj, am�g csod�t v�runk a munk�juk nyom�n, hiszen sz�mtalan csoda t�rt�nik egy-egy istentiszteleten. M�r maga az is csoda, hogy hangzik az ige -, van aki hirdesse, van aki hallgassa. "Az �r csod�san m�k�dik" az istentiszteleteink alatt is.

A baj ott kezd�dik, amikor az �r szolg�j�t�l v�rj�k a csod�t. S azut�n ott folytat�dik, hogy az �r szolg�ja esetleg komolyan is veszi, azt hiszi, hogy val�ban csod�t kell tennie, de legal�bbis k�l�nleges, csod�latos dolgokat kell "produk�lnia." Lehet, hogy ebbe beseg�t az a f�lelme, hogy "ha nem sz�ll�t" (vagyis, ha nem teljes�t az elv�r�soknak megfelel�en), akkor nem is becs�lik meg, esetleg a szolg�lat�t (szolg�lati hely�t) is elvesz�ti.

Ha a kereszty�ns�g mai metszet�t �ttekintj�k, azt l�tjuk, hogy �ltal�nos, vil�gra sz�l� jelens�g a misszi� munk�sok "teljes�tm�ny, produkci�" szerinti meg�t�l�se. A teljes�tm�ny ig�nnyel sincs baj, ha tudjuk, hogy mi az igazi �rt�k. De ahol a hang(er�), a sz�mok, a k�l�nlegess�g, a "valami m�s," a csoda a m�rt�kegys�g, az �rt�km�r�, ott m�r baj van.

A vil�g minden t�j�n el�fordul ez a probl�ma, de nem egyenl� m�rt�kben. Az ut�bbi 5-6 �vben az �haz�ban tapasztalhat� legjobban ez a jelens�g. Itt (ezen els�sorban most az �szak-amerikai kereszty�ns�get �rtem) m�r �tjutottunk azon a hull�mon, ami otthon m�g "tombol." Itt m�r annyi er�lk�d�st, nagyot mond�st, kiab�l�st, hahot�z�st, csodagy�rt�st hallottunk-l�ttunk, s annyit csal�dtunk �ppen ezekben, hogy m�r megtanultuk: ezek a k�ls�, hangzatos jelek nem sokat �rnek.

(Persze, m�g nem sz�nt meg teljesen ez a probl�ma, s val�szin�leg eg�szen soha sem fog megsz�nni. �jabb �s �jabb �ramlatok ezut�n is keletkezhetnek. Ilyen pl. a Toront�i �ld�s, ami - b�r a t�vtan�t�s jeleit leplezetlen�l hordozza - egyenl�re m�g terjed.)

Van, ahol csodagy�rt�, szuper pr�dik�torokra, evang�list�kra v�rnak; vagy elv�rj�k, hogy saj�t pr�dik�toruk legyen az. El�fordul, hogy n�melyik misszi�munk�s meg is pr�b�lja "teljes�teni" ezeket az elv�r�sokat. Olykor, sajnos, az is megt�rt�nik, hogy a lelkip�sztor maga viszi bele ilyen gondolkod�sba gy�lekezet�t.

Az inform�ci� csere felgyorsul�sa feltehet�leg nem csak az utols� id�kre jellemz� lelki elhajl�sokat, divatos - �s legt�bbsz�r k�ros, igeellenes - mozgalmak terjed�s�t, hanem azok elm�l�s�t, leleplez�d�s�t, �ress�g�k felismer�s�nek folyamat�t is meggyors�tja.

Tanuljunk P�lt�l, aki nem sz�gyellte, letagadni se pr�b�lta, hogy mit mondanak r�la az emberek. Tudta, hogy mi az igazi �rt�k szolg�lat�ban. P�l nem akart nagyobbnak l�tszani. B�r figyelembe vette, de nem hallgat�i elv�r�s�hoz igaz�totta mag�t. �s nem volt kisebbs�gi �rz�se az�rt, mert valamit esetleg m�sok n�la jobban csin�ltak. "Isten kegyelme �ltal vagyok, ami vagyok" - gondolta �s �rta is (1Kor 15:10). Munkat�rsait is ugyanilyen magatart�sra tan�totta leveleiben.

Szolgat�rsaim, tegy�k a legjobbat, a legszebben. Jelenl�t�nk, pr�dik�l�sunk, besz�d�nk, szolg�latunk ne legyen sil�ny! Ha minden t�l�nk telhet�t megtett�nk, s m�gis jelent�ktelennek, gyeng�nek tartj�k n�melyek - m�st, k�l�nlegesebbet v�rva -, ne sokat t�r�dj�nk vele. Ha P�lr�l �gy nyilatkoztak, nem nagy dolog, ha r�lunk is ezt mondj�k. Elsz�mol�ssal v�gs� soron nem a v�lem�nyt nyilv�n�t�knak, hanem elh�v� Urunknak tartozunk.

Kedves olvas�im, igehirdet�sek hallgat�i, gy�lekezetbe j�r� testv�reim - ne vess�tek meg azt, aki sz�l. Mag�t csapja be el�sz�r is, aki azt hiszi, hogy k�l�nlegess�gre, nagy f�lhajt�sra, "lelki �lm�nyekre," csod�kra van sz�ks�ge. Val�j�ban ig�re, az igehirdet�sen kereszt�l is hangz� �zenetre van sz�ks�g�nk! Az �l� Ige - J�zus Krisztus - szolg�it is f�lhaszn�lva gondoskodni fog lelki n�veked�s�nkr�l. Im�dkozz az �r szolg�i�rt �s ne v�rj t�l�k mindig "valami m�st" �s t�bbet; hadd tegy�k azt, �s "csak azt," amit az �r r�juk b�zott. A misszi�t hossz�t�von nem az �nnepelt szuper-pr�dik�torok (evang�list�k, gy�gy�t�k, pr�f�t�k, stb.) viszik el�re.

B�r adna az �r k�z�ss�g�nknek t�bb olyan misszi�munk�st, aki - ha besz�d�vel, jelenl�t�vel nem is hozza ext�zisba hallgat�it -, de h�s�gesen elv�gzi feladat�t - mint P�l apostol, akir�l n�melyek azt mondt�k: jelenl�te er�telen, besz�de sil�ny.


Gerzsenyi S�ndor:
 
KI -- A VAKOK K�Z�!
 
Vakot vezettem �t az �ttest
t�loldal�ra... Semmi, semmi! -
mondtam szabadkoz�n. Tov�bb is
kis�rtem volna. Megk�sz�nte,
hogy ott elboldogul m�r � is.
Menni akartam vissza, s akkor
valaki megsz�l�tott:
"L�tod?
Vil�gtalan... �t kell vezetni
a t�loldalra... N�zz k�r�l csak,
�s l�sd meg v�gre hivat�sod!
E ny�zsg� ember-�radatban
annyi, annyi a vak! Te m�r l�tsz.
Seg�tsd a t�loldalra �ket.
Semmi, semmi! - mondtad a vaknak.
Ne hidd! A legszebb: k�zen fogni
a l�tni nem tud�t szel�den,
meleg szavakkal, s �tseg�tni
a t�loldalra. Ott m�r � is
elboldogul..."
 
- �s akkor csend lett,
s tudtam, hogy az, ki engem sz�l�t,
a vak szemeknek megnyit�ja,
�, az �r�k hatalm� Orvos...
Az�ta �n csak ennek �lek:
a t�loldalra �tseg�tni
minden vakot... M�g b�rja sz�vem.

GYORSH�R A K�ZGY�L�SR�L
(A SZERKESZT� ROVATA)

Sz�vets�g�nk megtartotta 91. K�zgy�l�s�t a Toront�i Gy�lekezet R�mai T�bor�ban, j�lius 3-�n �s 4-�n. Miel�tt a nyomd�ba vinn�m az augusztusi lapot, n�h�ny sorban besz�molok olvas�inknak a t�rt�ntekr�l. R�szletes, f�nyk�pes besz�mol�ra a k�vetkez� sz�mban ker�l sor. (Akinek van j� f�nyk�pe, elk�ldhetn� a szerkeszt�nek, hogy m�soknak is �r�met szerezz�nk vele a lap has�bjain.)

A k�zgy�l�s n�h�ny r�szvev�je

1. K�zgy�l�s �s T�bori Konferencia egy�tt.

N�melyek kor�bbi v�lem�ny�vel ellenkez�leg a k�zgy�l�s alkalmai nem zavart�k a t�bori konferencia programj�t, s�t, j�l illeszkedtek egym�shoz.

Egyr�szt a k�zgy�l�s programj�ban l�v� 5 igei szolg�lat (nem csak besz�mol�kb�l, jelent�sekb�l, szavaz�sokb�l �ll sz�vets�g�nk �vi tal�lkoz�ja) �s a konferenciai istentiszteletek igehirdet�sei egy k�z�s f�t�m�hoz kapcsol�dtak: Szeretettel szolg�ljatok egym�snak! (Gal 5:13)

M�sr�szt meg volt a lehet�s�g arra, hogy ki-ki annyira kapcsol�djon be a sz�vets�gi programokba, amennyire akar - illetve: amennyire fontosnak v�lte azt. Nem volt benn mindenki a gy�l�seken - csak azok, akiket �rdekelt a sz�vets�g�nk �gye, misszi�ja, s akik tudt�k, hogy k�z�s feladataink megval�s�t�s��rt k�z�sen vagyunk felel�sek. Az �szak-Amerik�ban m�k�d� magyar baptista gy�lekezeteket �sszefog� sz�vets�g�nk �lete, �gye mindannyiunk �gye �s �lete.

A k�zgy�l�s k�l�nb�z� �l�sein �ltal�ban 60 �s 90 k�z�tti l�tsz�mban vett�nk r�szt.

A szombat esti, vas�rnap d�lel�tti �s esti istentiszteleteken viszont nem f�rt�nk el a t�bori k�poln�ban. Vas�rnap 350-n�l is t�bben eb�delt�nk.

2. A T�bor var�zsa nem cs�kken.

Dics�ret illeti a toront�i gy�lekezetet. Lelkip�sztora �s szorgalmas - a konyh�ban �s egy�b ter�leten munk�lkod� tagjai p�ld�san ell�tt�k a v�rakoz�son f�l�li sz�mban �rkezett vend�gsereget. R�gi tapasztalatom alapj�n mondhatom, hogy nagyon sok munka van egy ilyen konferencia m�g�tt. K�sz�nj�k toront�iak! A R�mai t�bor vonz�sa a 38. �v�ben sem cs�kken. �s a sz�vets�g�nk feladatai sem cs�kkennek. A kett� - azt gondolom - nagyon is �sszef�gg. Az id�n is sok fiatalt l�ttam. �j arcokat is, nem is keveset.

3. N�h�nyan hi�nyoztak k�z�l�nk.

K�zgy�l�s�nk�n vissza-visszat�r� t�ma volt annak a szomor� t�nynek a f�jdalmas eml�t�se, hogy sz�vets�g�nk az elm�lt esztend�ben elvesz�tette k�t "k�l�nleges karizm�val meg�ldott" (Hajnal J�zsef fogalmaz�sa) vezet�j�t. N�ha szinte azt v�rtuk, hogy Dr. Haraszti S�ndor testv�r egyszercsak hozz�sz�l a t�rgyal�sainkhoz, vagy Ol�h Lajos testv�r l�p be a kiny�l� k�polna ajtaj�n. �k m�r nincsenek vel�nk, de eml�k�k igen. S�t, Dr. Haraszti S�ndorn�, R�zsika n�ni jelenl�te azt az �rz�st is �bresztette benn�nk, hogy Haraszti testv�r tervei, misszi�t t�mogat�, anyagiakban is megnyilv�nul� d�nt�sei, javaslatai tov�bb �lnek. (P�lda erre a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek megalakul�s�val kapcsolatos �gyek.)

Hi�nyzott sz�vets�g�nk f�titk�ra, H�l� Barnab�s tv. is, aki betegs�g�re val� tekintettel lemondott tiszts�g�r�l. A k�zgy�l�shez int�zett �r�sbeli besz�mol�j�t, s az abban k�z�lt lemond�s�t elfogadtuk ugyan, de v�rjuk �s k�rj�k, hogy gy�gyul�sa ut�n �jra visszat�rjen a sz�vets�gi misszi� munk�hoz.

4. V�laszt�sok.

Minden �vben van mire v�lasztani, hiszen a tiszts�gek �s a bizotts�gi tags�g ideje nem egyszerre j�r le. Ez�ttal azonban sz�vets�g�nk �l�n (eln�k�nk hal�la, f�titk�runk lemond�sa miatt) a szok�sosn�l t�bb helyen volt sz�ks�g v�ltoztat�sra. A v�laszt�s eredm�nyek�nt a sz�vets�g�nk eln�ke Kulcs�r S�ndor, aleln�ke Dr. Herjeczki G�za, f�titk�ra Szab� Istv�n lett. A bizotts�gokba is bekapcsol�dott n�h�ny �j szem�ly a v�laszt�s eredm�nyek�nt. A tiszts�gvisel�k n�vsor�t a k�vetkez� sz�munkban k�z�lni fogjuk.

�j eln�k�t v�lasztott a k�l�n is munk�lkod� F�rfisz�vets�g (Zeffer B�la), N�sz�vets�g (Kulcs�r S�ndorn�), valamint a Lelkip�sztor Sz�vets�g (Dan L�szl�). �ld�st k�v�nunk szolg�latukra!

5. �j taggy�lekezet.

A Kegyelem Magyar Baptista Gy�lekezet (Cleveland) 3 �vvel ezel�tt k�rte el�sz�r felv�tel�t sz�vets�g�nkbe. A meg�j�tott k�relmet a V�grehajt� Bizotts�g m�rciusban r�szletesen megt�rgyalta. A k�zgy�l�sen a "befejezetlen �gyek" t�rgyal�sa idej�n, az ezzel megb�zott Kish Ern� testv�r el�re h�vta L�szl� Imr�t, a Kegyelem gy�lekezet lelkip�sztor�t. A t�le megszokott meleg szavak �s k�zfog�s k�zben ismertette a K�zgy�l�ssel a V�grehajt� Bizotts�g �ll�sfoglal�s�t a felv�tel mellett. A K�zgy�l�s mindezeket megnyugv�ssal tudom�sul vette. Szeretettel k�sz�ntj�k �j taggy�lekezet�nket!

6. Evang�liumi H�rn�k besz�mol�.

Tal�n m�g n�h�ny sort arr�l, hogy az id�n is megtartottam a lappal kapcsolatos besz�mol�mat. Ennek sor�n sz�ltam a tavalyi k�zgy�l�sen kapott megb�z�somr�l, melynek eredm�nyek�nt szeptembert�l az Evang�liumi H�rn�k az Interneten is olvashat�. �r�ltem a n�h�ny b�tor�t� megjegyz�snek. F�r B�la lapkezel� testv�r is buzd�tott a lap t�mogat�s�ra. A Bar�ti K�ri �vi tags�got t�bben meg�j�tott�k.

�ld�sos, sz�p k�zgy�l�s volt. K�vetkez� sz�munkban m�g t�bbet. (Szerk.)


GY�LEKEZETI H�REK

Magyar Baptista Gy�lekezet, CHICAGO,
Lelkip�sztor: L�rincz Istv�n

A Chicag�i Magyar Baptista Gy�lekezet m�jus 3.-�n �nnepelte fenn�ll�s�nak 11. �vfordul�j�t. Ez alkalomb�l vend�geink voltak a rom�n baptista testv�rek az Irving Park Gy�lekezetb�l. K�z�s eb�den vett�nk r�szt, sz�zat is meghalad� l�tsz�mban.

Ezt k�vet�en az ige asztal�hoz telepedt�nk. Szolg�lataink gy�jt�pontj�ban Isten dics��t�se �s egym�s �p�t�se �llt. A szolg�latot az �nekkar, ifj�s�gi k�rus, f�v�s zenekar, sz�l�k, duettek tett�k v�ltozatoss�.

Ig�t hirdetett Valentin Popovici lelkip�sztor testv�r a 2 Kir 2:19-25 alapj�n. Testv�r�nk felsorolta az �let rossz vizeit, pl. hitetlens�g, engedetlens�g, b�szkes�g, z�gol�d�s, �s a rombol�s �rtalmas vizei. Elizeus s�val gy�gy�totta meg a vizet. Az �r J�zus pedig ezt mondja a M�t� 5:13-ban: "Ti vagytok a f�ld s�ja." V�gezet�l Popovici testv�r buzd�totta a gy�lekezetet az �l� bizonys�gtev�sre, mert J�zus mondja a J�nos 7:38-ban, "Aki hisz �nbennem... �l� v�znek folyamai �mlenek annak belsej�b�l."

M�jus 10-�n megeml�kezt�nk az �desany�kr�l. Az igehirdet� testv�r a bibliai �desany�k p�ld�j�t �ll�totta el�nk; kezdve M�zes �desanyj�val, akinek tettei f�mjelzik az anyai hivat�s szents�g�t.

A d�lut�ni szolg�latot a gyermekek m�sora vezette be, majd �nekek, szavalatok �s bizonys�gtev�sek k�vetkeztek. Testv�reink h�l�val eml�keztek meg a h�v� �desany�kr�l, akiknek im�ja �s szeretete v�gigk�s�rte �let�ket. ___Moln�r Irma


Beth�nia Baptista Gy�lekezet, Cleveland
Lelkip�sztor: Zeffer B�la

Any�k napja. Az �nnepi k�z�s eb�det a f�rfi testv�rek k�sz�tett�k. A n�testv�reket megtisztelve �s kiszolg�lva fogyaszthattuk a finom eb�det.

A d�lut�ni istentiszteleten t�bb mint 45 �desanya �s nagymama �rezte a k�sz�nt� szeretet j� �z�t. Egy sz�l vir�got �s egy �dv�zl� lapot kaptak aj�nd�kba. Any�knapi szolg�latok gazdagon voltak: a vas�rnapi iskol�sok szolg�ltak �s k�l�n feh�r szegf�vel k�sz�nt�tt�k az �desany�kat. Fiatalabb �s id�sebb gyermekek, az �nek-zenekar, egy�ttes, duett szolg�latok �ltal lett �nnep�lyes az a ny�knapja. Isten ig�je a "boldog �desany�r�l" Luk 1:45-54 alapj�n hangzott. Az a boldog �desanya aki megt�rt, engedelmes az �rnak �s dics��ti Istent.

Istentisztelet�nk befejez�se el�tt k�sz�nthett�k Forr�s Ede diak�nus testv�rt Santa Monica-b�l (California). Forr�s tv. t�bb �vtizeden �t volt gy�lekezet�nk tagja, p�nzt�rosa �s diak�nusa. �ldja meg az �r �t �s szeretteit.

M�jus 17-�n Aranymenyegz�. Zeke Zolt�n �s Jol�n �nnepelt�k gy�lekezet�nkkel egy�tt h�zass�guk 50-ik �vfordul�j�t. Az ima�r�n Forr�s Ede �s id. Boda Ferenc testv�rek 2Tim 1:14 alapj�n buzd�tott�k a gy�lekezetet im�dkoz�sra.

Az 50 sz�l piros szegf� �nnepet jelzett. Ig�t hirdetett Zeffer B�la lkp. 3M�z 25:10-14 verseib�l hirdette az �nnepel� h�zasp�rnak: "Szentelj�tek meg az 50-ik esztend�t." Tegy�tek szent jelleg�v�, tarts�tok tiszteletben. Hirdessetek szabads�got. K�rt�l�s esztendeje legyen - eml�keztess�tek Istent. Istentisztelet ut�n a Zeke h�zasp�r igazi menyegz�s eb�ddel vend�gelte meg az eg�sz gy�lekezetet. Az �nnepi torta �s a n�testv�rek aj�nd�kai fokozt�k a menyegz�s hangulatot. A Zeke h�zasp�r rokonai is vel�nk voltak: Toled�b�l �s Californi�b�l; �r�lt�nk, hogy megismerhett�k �ket. A j� Isten �ldja meg Zeke testv�r�k tov�bbi h�zas�let�t. ____Zeffer B�la


DETROIT - First Hungarian Baptist Church -
Lelkip�sztor: Herjeczki A. G�za

M�jus utols� h�tv�g�n hozz�fogtunk a parkol� fel�j�t�s�hoz. Kis gy�lekezet�nknek nagy imah�za �s nagy parkol�ja van. 10 �v ut�n igaz�n id�szer� volt ez a karbantart�s. Sok munk�val, k�z�s �sszefog�ssal, minden er�nket megfesz�tve el�rt�k a kit�z�tt c�lt. J� volt tapasztalni, hogy az �sszefog�snak megvan az eredm�nye is, meg az �ld�sa is.

Gyermekbemutat�s. P�nk�sd napja d�lel�ttj�n k�l�nleges alkalommal kezd�d�tt az istentisztelet�nk. Gyermekbemutat�st tartottunk. Ekkor hozt�k el sz�lei F�r Annam�ri�t, hogy az ig�ben tal�lhat� �tmutat�s �s p�lda alapj�n bemutassuk �t az �rnak. Herjeczki testv�r az �r J�zus bemutat�s�r�l sz�l� ig�ket olvasta, s magyar�zta r�viden. Az im�ds�g ut�n a kisgyermekek k�sz�nt�tt�k el�sz�r az �jsz�l�ttet. Sajn�ltuk, hogy az egyik nagymama - Sz�v� Berta - �ppen az el�z� napokban utazott vissza Erd�lybe. A F�r csal�d az istentisztelet ut�n az eg�sz gy�lekezetet megh�vta eb�dre. Urunk �ld�sa k�s�rje Annam�ria �let�t!

J�nius 7-�n Pap M�ri�t, Szil�gyi testv�rn� �desanyj�t k�sz�nthett�k a gy�lekezetben, aki az el�z� napokban �rkezett kitelep�l�si enged�llyel l�ny��khoz. K�v�njuk, hogy tal�lja f�l mag�t k�z�tt�nk is �s az �j orsz�gban is.

Ap�knapja. Hadd z�rjuk besz�mol�nkat egy ap�knapi k�ppel �s Mik� Ildik� gondolataival, aki az ap�k napj�ra rendezett k�z�s eb�den k�sz�nt�tte �gy az �desap�kat:

A Bibli�ban h�rom kateg�ri�ban vannak megeml�tve a f�rfiak. F�rfi, apa �s f�rj.

A f�rfiakkal kapcsolatban egy igeverset szeretn�k megeml�teni. Azt mondja Jeremi�s (17:7-8): "�ldott az a f�rfi, aki az �rban b�zik, �s akinek bizodalma az �r. Mert olyann� lesz, mint a v�z mell� �ltetett fa, amely a foly� fel� bocs�tja gy�kereit �s nem f�l, ha h�s�g k�vetkezik... �s a gy�m�lcs�z�st�l meg nem sz�nik."

Az ap�kr�l (sz�l�kr�l) a Korintusi lev�lben ezt olvassuk (2Kor 12:14): "Mert nem a gyermekek tartoznak kincseket gy�jteni a sz�l�knek, hanem a sz�l�k a gyermekeknek." Vajon milyen kincseket gy�jt�nk mi a gyermekeinknek. F�ldiek mell� gy�jt�nk-e olyat, ami maradand�, amire feln�tt korban is sz�vesen eml�keznek? A r�di�ban hallottam, hogy megk�rdeztek fiatal feln�tteket az apjukr�l. Amit legjobban �rt�keltek, az az egyeness�g, �g�ret�k betart�sa, az �r �tj�ra val� nevel�s, �s nem utols� sorban, hogy tisztelt�k, becs�lt�k, szerett�k az �desanyjukat �s a feles�g�ket - tal�n ez hagyta a legm�lyebb nyomot.

A f�rjekr�l most csak ennyit: nagyon tetszik nekem, ahogyan Elk�na, Anna f�rje vigasztalja szeretett feles�g�t: "Anna, mi�rt s�rsz... avagy nem t�bbet �rek-� �n n�ked t�z fi�n�l?" (1Sm 1:8)

Ak�r f�rfi, f�rj, vagy apa - ma sem k�nnyebb, mint �vsz�zadokkal ezel�tt volt.

Lehet, hogy ma nehezebb a gyermeknevel�s, nagyobb a stressz a munkahelyen �s a h�zas�let is sokszor pr�b�ra van t�ve. N�testv�rek, �desany�k, gyermekek, szeress�k, t�mogassuk f�rfitestv�reinket, im�dkozzunk �rt�k, hogy a J�atya �ldja, �rizze �s er�s�tse �ket a hitben. ___Mik� Ildik�


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

TORONT� - Els� Magyar Baptista Gy�lekezet
Lelkip�sztor: Dan L�szl�

"Megmozdul a parton a v�z..."

Igazi p�nk�sdv�r�s volt a toront�i gy�lekezetben, hiszen dupla �nnepre k�sz�lt�nk. A p�nk�sdi �nnep mellett bemer�t�si istentisztelet�nk is ezen a napon volt. Hossz� hetek �s h�napok teltek el, mi�ta elindult a Krisztust keres�k alkalom sorozata �s most el�rkezt�nk oda, hogy akiknek a sz�v�ben meger�s�d�tt a d�nt�s, azok hitvall� bemer�t�sben r�szes�ljenek.

A tagfelv�teli alkalmon meggy�z�dhett�nk arr�l, hogy a j� talajba hullott mag val�ban kikel, sokszor azonban hossz� �veket kell v�rni. �j testv�reink bizonys�gt�telei arr�l gy�ztek meg mindannyiunkat, hogy tal�lkoz�suk volt az �rral. A d�nt�s megsz�lethetett egy pillanat alatt, de volt olyan, akinek �vek folyam�n l�p�s�l l�p�sre kellett v�gigmennie az �ton.

A bemer�tkez�k �s a lelkip�sztor: Szekeres Mary, Weisz Gy�rgyi, Ol�h Zsuzsanna, B�kai Barnab�s, B�kai J�nos, B�kai D�vid �s Dan L�szl� lelkip�sztor

A bemer�t�si Istentiszteleten a feh�r ruh�sok versben �s �nekben mondt�k el gondolataikat. A hitvall�s alkalm�val egy�tt mondt�k el, hogy szem�lyes kapcsolatuk van J�zus Krisztussal, mellette �nk�nt, minden r�besz�l�s n�lk�l d�nt�ttek, �s �let�k v�g�ig akarj�k �t k�vetni. Ezek ut�n m�r semmi akad�lya nem volt, hogy a hat feh�rruh�s: Ol�h Zsuzsanna, Szekeres Mary, Weisz Gy�rgyi, B�kai J�nos, B�kai Barnab�s �s B�kai D�vid az �r J�zus p�ld�j�t k�vetve bemer�tkezzen. Az egyenk�nti bemer�t�s ut�n a medenc�b�l hangzott a h�v�s J�zus k�vet�s�re azok fel�, akik m�g n�lk�le �lnek. J� rem�nys�g�nk van arra, hogy az �sz folyam�n indul� "t�rekv�k" csoportj�ban �jb�l lesznek olyanok, akik elindulnak J�zus fel�. A k�zr�t�teles im�ds�g alkalm�val az a v�gy fogalmaz�dott meg benn�nk, b�rcsak a mi �j testv�reink is �gy tudn�nak �lni �s szolg�lni a Szent L�lek erej�vel, mint ahogyan azt az els� P�nk�sd napj�n l�ttuk az �r k�vet�inek az �let�ben. A gy�lekezet �s a fiatalok r�sz�r�l elhangz� k�sz�nt�sek is a szeretetr�l �s a Szent L�lek erej�t�l �thatva sz�ltak.

Im�dkozunk, hogy naponta l�thassuk az Isten �ld�s�t az �j tagok �let�ben. V�gyunk, k�r�s�nk megfogalmaz�dott az �nekkar �nek�ben: "�ldjad meg... �ldd meg Urunk �ket..." Hissz�k, hogy Isten, aki elind�totta �ket, meg is fogja �ldani �let�k minden k�r�lm�nyei k�z�tt. Ebben a rem�nys�gben v�gezte szolg�lat�t a gy�lekezet lelkip�sztora Dan L�szl�, �s mindazok, akik szolg�ltak ezen az alkalmon.

K�r�nk benneteket testv�reink, hogy im�dkozzatok az �j tagok�rt �s a Toront�i Gy�lekezet�rt is, hogy munk�nkat tov�bbra is az �r �ld�sa k�s�rje. ___�r�ll�

a lap elej�re


ZSOLT�ROS VIR�GVAS�RNAP - NEW YORKBAN

A New York-i magyars�g sz�m�ra k�l�nleges alkalmat jelentett 1998. �prilis 5-e. A helyi magyar egyh�zak k�z�s rendez�s�ben egy kiv�l� sikernek �rvend� esem�nynek lehett�nk tan�i. A k�t reform�tus egyh�z �s a baptista gy�lekezet tagjai ezen a vir�gvas�rnapon D�vid Zsolt�rait szavalt�k �s �nekelt�k.

Hogyan is j�tt l�tre ez az el�ad�s? M�rciusi sz�munkban megjelent egy cikk D�nes Tibor toll�b�l HAD�ZENET c�mmel. Arr�l �rtes�t minket, hogy a nagy vil�gv�rosban �l� magyars�g a t�rt�nelemben el�sz�r �kumenikus imahetet tartott. Itt nem sz�m�tott, ki a katolikus, baptista vagy reform�tus, csak egy volt fontos: magyarok vagyunk! A sz�th�z�s helyett �sszefog�sra, b�k�s egy�tt�l�sre, egym�s seg�t�s�re h�vott fel minden szolg�lat. Ugyanakkor arra kaptunk biztat�st, hogy az Evang�lium hordoz�s�val �rj�nk el minden egyes magyar testv�r�nket New York-ban. �gy fogant meg a gondolat egy "kereszt�ny irodalmi est" megszervez�s�re. Janu�r 25-�n a k�t reform�tus egyh�z Radn�ti Mikl�s Estet rendezett a 69-es utcai Magyar Reform�tus Templomban, mely komoly visszhangra tal�lt a magyars�g k�r�ben. A k�lt� alkot�si korszakaiba adtak r�vid, tartalmas bepillant�st, majd �lete v�g�n t�rt�nt Istenhez fordul�s�t ismertett�k. A versek el�ad�sa �s az azokat �sszek�t� �letrajzi adatokkal b�v�tett irodalmi elemz�s az ig�nyesebb hallgat�knak is megfelel� min�s�get ny�jtott.

Feltev�d�tt a k�rd�s: hogyan tov�bb? A v�lasz k�zenfekv� volt: meg kell rendezni a k�vetkez� alkalmat, m�sok bevon�s�val. A legnagyobb dilemma el� ker�ltek a szervez�k: "mi legyen a t�m�nk?" Sok keresg�l�s, eszmecsere ut�n ker�lt a Biblia kimagasl� k�lt�j�re, D�VID kir�lyra a v�laszt�s. �gy t�nt, az � �letm�ve (a Zsolt�rok k�nyv�nek 73 remeke ) lesz az, amivel a legmegfelel�bben teljes�thetik a "Had�zenet" c�lkit�z�s�t. Ez�ltal nem csak irodalmi estre h�vj�k a magyars�got, hanem lelki fel�d�l�s�ket is el�mozd�thatj�k. A szervez�s kezdet�t�l vil�goss� v�lt az a t�ny, hogy ez alkalommal sokkal t�bb id�t �s �ldozatot k�vetel a m�sor el�k�sz�t�se. �ppen ez�rt a k�t reform�tus egyh�z megk�rt minket, baptist�kat is az egy�ttm�k�d�sre. A k�z�s munka folyam�n kialakult az a v�lem�ny, hogy a zsolt�rok el�ad�s�t zsolt�r-�nekl�ssel f�szerezz�k. A szervez�k �r�mmel fogadt�k az �tletet, ily m�don jutottunk el az �nek-szavalatot v�ltakoztat� koncert-form�hoz. Az el�ad�sb�l az oroszl�nr�sz a New York-i Magyar Baptista Gy�lekezet �nekkar�nak jutott, m�g a megrendez�st ez�ttal a 82-es utcai Magyar Reform�tus Egyh�z v�llalta el. A munka folyam�n szembe kellett n�zn�nk a neh�zs�gekkel is: a pr�b�k id�pontja nem volt mindig a legmegfelel�bb, sokszor m�s rendezv�nyekkel �tk�z�tt; valamennyi el�ad� jelenl�t�re sem sz�m�thattunk minden egyes alkalommal. A probl�m�k ellen�re �rezhet� volt az egy akarat, az odaad�s, az �ldozatos szeretet.

A New Yorki Magyar Baptista Gy�lekezet �nekkara a 82-es utcai Magyar Reform�tus Egyh�zban, a Zsolt�ros Vir�gvas�rnapon

Hosszas, kitart� munka nyom�n lassan �ssze�llt a m�sor. A keretet Rakusz Tam�s orgonista ny�jtotta J. S. Bach-m�vek el�ad�s�val. Nt. Dr�tos �rp�d reform�tus lelkip�sztor k�sz�nt� szavai ut�n Nt. Cseh Gy�rgy reform�tus lelkip�sztor D�VID kir�ly �let�t �s irodalmi munk�ss�g�t ismertette �s m�ltatta. Ezut�n k�vetkezett v�ltakoz� sorrendben a zsolt�rok szaval�sa �s �nekl�se. Az el�ad�k, - Oros �va, De�k Lehel, Gerstner Margit, D�nes Endre, Torma L�dia, Kulcs�r Attila, G�ncsos Gy�rgy, Ferenczy T�nde, Osztrogon�c P�ter �s Kulcs�r Ibolya - a 133, 1, 15, 23, 32, 40, 86, 100 �s 103-ik zsolt�rt mondt�k el. Az �nekkar D�nes Endre karnagy vezet�s�vel a 23. (Az �r az �n �rz�m), a 27. (Az �r �riz�m), a 34. (Dics�rem �n az Urat), a 91. (Ki lakik az Isten rejtek�ben) �s a 122. (�rvendtem mikor mondt�k nekem) zsolt�rt �nekelte. Ehhez baptista k�z�ss�geinkben j�l ismert lelki �nekeket csatoltunk: Szeretlek J�zusom, T�rv�nyt�l menten, Egy nap hall�m a szent Ig�t, Mindeddig seg�tett n�k�nk az �r. Z�r� gondolatokat Kulcs�r S�ndor baptista lelkip�sztor mondott. Az el�ad�s nagy sikernek �rvendett. A hallgat�s�g reag�l�s�b�l �s a szeretetvend�gs�gen r�sztvev� szem�lyekkel val� besz�lget�sekb�l arra lehetett k�vetkeztetni, hogy mind a versmond�k, mind az �nekkar a legjobbat ny�jtotta.

Visszatekintve a k�z�s munk�ra, az er�fesz�t�sre, a buktat�kra, az odaad�sra, az �ldozatv�llal�sra, el kell mondanunk, hogy v�g�l mindezt siker koron�zta. Be kell vallanunk azonban, hogy ezt a siker�lm�nyt magasan fel�lm�lta az a fens�ges �rz�s, amit csak Isten jelenl�te okozhat a h�v� embernek. Boldogg� tesz az a tudat, hogy magyar testv�reinknek �r�met okozhattunk. Nincs ann�l csod�latosabb alkalom, mint mikor egy nyelvet besz�l�, egy Istent tisztel�, szeret� �s szolg�l� emberek egy akarattal, egy �rz�lettel v�llalnak k�z�ss�get az Evang�lium szolg�lat�ban. Ezt csakis a Szentl�lek munk�ja tette lehet�v�. Ha az igei �zenet csak egy emberi sz�vhez is eljutott, D�VID ZSOLT�RAI c�m� irodalmi m�sorunk el�rte val�di c�lj�t. Hissz�k, hogy Istennek terve van vel�nk, terve van e vil�gv�rosban �l� magyars�ggal m�g az emigr�ci� neh�zs�gei k�z�tt is. Feladatunk kett�s: megtartani a hitet, �s elindulni, felkeresni az elveszetteket. Hirdetni az Ig�t alkalmatos �s alkalmatlan id�ben. Folytatni a megkezdett munk�t, amihez Isten adhat csak er�t. Hadd �bredjen fel benn�nk �jb�l a misszi�i l�ng, �s biztassuk egym�st a k�lt� szavaival:

"Ez�rt ha Istent �s embert igaz�n szeretsz,
az � orsz�g��rt, a lelkek �dv��rt
T�GY MEG MINDENT, AMIT MEGTEHETSZ!" (D�nes Ferenc)

___D�nes Endre, New York


Alaszkai hirad�s

Jugoszl�vi�b�l, Nagyajtai Esztert�l kaptuk a hirad�st Ilona Gmozerr�l, aki Szabadk�r�l v�ndorolt ki Alaszk�ban �l� le�ny�hoz �s itt �rintette meg az �rnak Lelke. Megt�rt �s az addig ismeretlen egy�n, mostm�r mint dr�ga testv�r, kapcsolatot teremtett a Szabadk�n l�v� gy�lekezettel, ahol ezt nagy �r�mmel fogadt�k.

Eszter k�r�s�re az �j testv�rn�nek Toront�b�l k�ldt�nk �h�tat napt�rt, Evang�liumi H�rn�k�t �s egy�b lelki olvasm�nyt. Az�ta telefonbesz�lget�sekben t�bbet is megtudtunk r�la. Elmondta, hogyan figyelt az �rra, a fel�lr�l j�v� vezettet�sre. Jeruzs�lemi �tja alkalm�val kapta a L�lek ind�t�s�t, hogy otthoni javait a misszi� olt�r�ra tegye. Azonnal hazautazott Jugoszl�vi�ba �s teljes�tette ezt a feladatot. L�tva az ottani sz�ks�get, szeretne t�bbet is tenni. Elhat�rozta, hogy az Anchoragei gy�lekezetben ind�t egy mozgalmat, amelynek l�nyege az, hogy minden egyes testv�r havonta csak egy doll�rt tegyen le a jugoszl�viai testv�rek megseg�t�s�re. Rem�lj�k, ez a kezdem�nyez�se j� visszhangra tal�l. E cikk �s a f�nyk�p k�zl�se egy�ttal dokumentumk�nt is szolg�l az Anchoragei angol nyelv� gy�lekezet �s lelkip�sztora fel�.

Ha csatlakozni szeretne e programhoz, h�vja f�l a szerkeszt�t Ilona Gmozer c�m��rt. ___Ol�h Lajosn�

a lap elej�re


MAGYAR BAPTIST�K VIL�GSZ�VETS�GE

Mi, a vil�g minden t�j�n �l� magyar baptist�k hivatalosan kinyilv�n�tjuk, hogy megalap�tjuk a MAGYAR BAPTIST�K VIL�GSZ�VETS�G�T.

J�zus Krisztus egyetemes anyaszentegyh�z�nak r�szek�nt a teljes Szent�r�st tekintj�k hit�nk �s �let�nk zsin�rm�rt�k�nek, �sszhangban az egyetemes kereszty�n hitvall�sokkal (Apostoli hitvall�s �s Nicea-Konstantin�polyi hitvall�s), valamint a Baptista Vil�gsz�vets�ghez tartoz� gy�lekezetek t�bb �vsz�zados gyakorlat�val, tan�t�s�val �s szab�lyaival.

A Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek (a tov�bbiakban: MBVSZ) c�lja: hit�nk elm�ly�t�se, k�z�s misszi�i tev�kenys�g�nk el�mozd�t�sa, �sszetartoz�sunk megvall�sa �s er�s�t�se, hitbeli �s lelki k�z�ss�g�nk kifejez�se.

ALAPSZAB�LY

I. FEJEZET
Az MBVSZ neve, sz�khelye, pecs�tje, jellege
 
1. Az MBVSZ neve, sz�khelye, pecs�tje:
(1.) Az MBVSZ neve: MAGYAR BAPTIST�K VIL�GSZ�VETS�GE. (r�vid�t�se: MBVSZ,
angolul: Hungarian Baptist World Alliance, r�vid�tve: HBWA).
(2.) Sz�khelyei: 1. Budapest, Bencz�r u. 31. -1068, Magyarorsz�g
2. Oradea (Nagyv�rad), 3700, str. G.H. M. Berthelot 5, Romania.
3. New York, NY 10021, 225 East 80th Street, U.S.A.
 
(3.) Pecs�tje: egy gl�buszh�l�n nyitott k�nyv, k�t lapj�n alfa �s �mega bet�kkel, k�riratban a vil�gsz�vets�g neve �s alap�t�s �vsz�ma, magyar �s angol nyelven.
 
2. A MBVSZ jogi szem�ly. Jellege: krisztusi (kereszty�n), bibliai, baptista, magyar.
 
II. FEJEZET
Az MBVSZ c�lja �s tev�kenys�ge
 
3. Az MBVSZ c�lja: a vil�g b�rmely r�sz�n �l� magyar baptist�k k�z�tt a testv�ri kapcsolat �p�t�se �s �pol�sa.
(1.) a tagszervezetek k�z�tti lelki �s anyagi seg�ts�gny�jt�s szervez�se,
(2.) a magyar baptist�k k�z�sen v�llalt misszi�i �s seg�lyez�si tev�kenys�gek el�seg�t�se, els�sorban misszi�munk�sok kik�ld�s�vel �s t�mogat�s�val,
(3.) a magyar nyelv� baptista mozgalom hagyom�nyainak �rz�se, megismertet�se, �pol�sa, tudom�nyos �s kultur�lis �rt�keink k�zl�se,
(4.) a magyar baptist�kat �rint�, - els�sorban misszi�i �gyekben - k�z�s �ll�sfoglal�sok munk�l�sa �s publik�l�sa,
(5.) egym�s�rt �s egy�tt v�llalt szeretetszolg�lat,
(6.) a vall�sszabads�g �s emberi jogok tiszteletben tart�s�nak el�mozd�t�sa �s szorgalmaz�sa.
4. A MBVSZ kiemelt feladatai:
(1.) A ter�leti megoszl�sban figyelemmel kis�ri a magyar baptist�k �s magyar baptista gy�lekezetek �let�t,
(2.) misszi�i �s tanulm�nyi utakat szervez,
(3.) a baptista magyars�g t�rt�net�vel �s helyzet�vel kapcsolatos tanulm�nyok, elemz�sek k�sz�t�s�t t�mogatja, tov�bb� azok kiad�s�t el�seg�ti,
(4.) gondoskodik arr�l, hogy a sz�vets�g c�lj�t el�seg�t� irodalmi �s sajt�term�kek eljussanak a tagokhoz, indokolt esetben ak�r aj�nd�koz�s �tj�n is.
(5.) el�seg�ti a magyar baptist�k tanulm�nyait egym�s oktat�si int�zm�nyeiben.
(6.) a magyar baptist�k szem�lyes kapcsolatainak �pol�s�ra tal�lkoz�kat, konferenci�kat szervez,
(7.) egy�ttm�k�dik mindazokkal a szervezetekkel, amelyek a sz�vets�g c�lkit�z�seivel rokon jelleg� tev�kenys�get v�geznek.
 
III. FEJEZET
A MBVSZ tagjai, jogaik �s k�telezetts�geik, a tags�gi viszony megsz�n�se
 
5. Az MBVSZ tagjai:
(1.) a.) A sz�vets�g tagjai az al�bb meghat�rozott szervezetek lehetnek, amelyek k�pvisel�ik �tj�n vesznek r�szt a sz�vets�g munk�j�ban,
- alap�t� tagk�nt az �n�ll� szervezettel b�r� Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g, a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z �s a Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�ge (a tov�bbiakban: alap�t� tagok),
- egy-egy orsz�gban vagy f�ldrajzi t�rs�gben �l� magyar baptista gy�lekezetek,
- nem magyar nyelv� sz�vets�ghez tartoz� magyar baptista gy�lekezetek,
- baptista hitelvi alapon szervez�d�tt magyar egyes�letek, alap�tv�nyok �s szervezetek,
- b.) A tagok legmagasabb szint� test�leti tan�cskoz�sukon hozott hat�rozatukkal nyilv�n�tj�k ki �s bel�p�si sz�nd�kukat.
(2.) P�rtol� tagok lehetnek mindazok a baptista hitelvi alapon �ll� term�szetes �s jogi szem�lyek, akik a sz�vets�g c�lj�val egyet �rtenek.
 
6. A sz�vets�g tagjainak jogai:
(1.) AZ MBVSZ rendes tagja, illetve nev�ben a k�pvisel�je jogosult:
a.) a sz�vets�g k�l�nb�z� szervei el� javaslatokat terjeszteni,
b.) r�szt venni a sz�vets�g munk�j�ban �s rendezv�nyein,
c.) szavazati joggal rendelkezve a sz�vets�g rendj�ben v�laszt� �s v�laszthat�.
d.) Az alap�t� tagok a ter�leti irod�k �tj�n az eln�ks�g j�v�hagy�s�val a jelen alapszab�llyal �sszhangban saj�t hat�sk�r�kben is kibocs�thatnak nemzetk�zi javaslatokat, panaszokat, levelezhetnek, felt�ntetve, hogy ezt mint az MBVSZ tagsz�vets�ge teszik.
2.) A p�rtol� tagot, illetve k�pvisel�j�t a sz�vets�g �l�sein tan�cskoz�si jog illeti meg.
 
7. A tagok k�teless�gei:
(1.) A sz�vets�g tagjai k�telesek az alapszab�lyzatban foglaltakat megtartani.
 
8. A tags�gi viszony megsz�n�se:
(1.) A tags�gi viszony megsz�nik a sz�vets�g megsz�n�se, a tag kil�p�se, megsz�n�se, valamint kiz�r�sa eset�n.
(2.) A kil�p�si nyilatkozat meghozatal�n�l a bel�p�sre vonatkoz� el��r�sok szerint kell elj�rni.
(3.) Tag-kiz�r�sra csak kiv�telesen, a sz�vets�g alapszab�ly�nak s�lyos megs�rt�se eset�n ker�lhet sor.
 
IV. FEJEZET
Az MBVSZ szervezeti rendje
 
9. A sz�vets�g szervei �s tiszts�gvisel�i:
(1.) A sz�vets�g szervei:
a.) k�zgy�l�s,
b.) eln�ks�g,
c.) sz�mvizsg�l� bizotts�g,
 
(2.) a sz�vets�g tiszts�gvisel�i:
a.) az eln�k,
b.) a k�t aleln�k,
 
A k�zgy�l�s
10. A k�zgy�l�s:
(1.) A sz�vets�g legfels�bb szerve a k�zgy�l�s.
(2.) A k�zgy�l�si k�pvisel�k:
az alap�t� tagok �ltal deleg�ltan:
- Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z r�sz�r�l 10 k�pvisel�,
- Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�ge r�sz�r�l 10 k�pvisel�,
- Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g r�sz�r�l 5 k�pvisel�,
- a sz�vets�g taggy�lekezetei r�sz�r�l 1-1 k�pvisel�,
 
11. A k�zgy�l�st sz�ks�g szerint, de legal�bb n�gy�venk�nt �ssze kell h�vni, lehet�s�g szerint a Magyar Baptist�k Vil�gtal�lkoz�j�nak n�gy-nyolc�venk�nt megrendezend� esem�ny�hez kapcsol�dva. �ssze kell h�vni tov�bb� akkor is, ha a tagok egyharmada azt az ok �s c�l megjel�l�s�vel k�ri.
 
12. A k�zgy�l�s �sszeh�v�sa:
(1.) A k�zgy�l�s �sszeh�v�sa az eln�ks�g feladata. A megh�v�nak tartalmaznia kell a f�bb napirendi pontokat,
(2.) A megh�v�kat a k�zgy�l�s kit�z�tt id�pontja el�tt legkevesebb 90 nappal post�zni kell.
 
13. A k�zgy�l�s d�nt�sei:
(1.) A k�zgy�l�s hat�rozatokat hoz. A hat�rozatokat az egyes tagszervezetek legmagasabb test�leti �l�se teheti az adott szervezet sz�m�ra k�telez� erej�v�.
(2.) A k�zgy�l�s hat�rozatk�pes, ha az �l�sen legal�bb 17 k�pvisel� jelen van.
A lev�lben, faxon vagy e-mail �ltal t�rt�n� szavaz�st az eln�ks�g hitelesnek tekinti.
(3.) Titkos szavaz�st kell elrendelni a szem�lyi k�rd�sek eld�nt�s�n�l, a sz�vets�g feloszlat�s�nak kimond�sa t�rgy�ban, tov�bb� ha azt a k�pvisel�k egyharmada k�ri.
(4.) Az alapszab�lyt m�dos�t�, a sz�vets�g feloszlat�s�t kimond� valamint tagkiz�r�st elrendel� hat�rozat meghozatal�hoz a szavaz�sra jogosultak k�tharmad�nak a szavazata sz�ks�ges. (A k�zgy�l�sen kinyilv�n�tott �s �r�sban bek�ld�tt szavazatok �sszeadand�k.)
 
14. A k�zgy�l�s hat�sk�r�be tartoznak:
(1.) az alapszab�ly m�dos�t�sa,
(2.) a sz�mvizsg�l� bizotts�g tagjainak megv�laszt�sa,
(3.) f�lv�tel �s kiz�r�s,
(4.) a sz�vets�g megsz�n�s�nek kimond�sa.
 
15. A k�zgy�l�sek istentisztelettel kezd�dnek �s nyilv�nosak. A k�zgy�l�sen k�l�n t�rgyk�nt be kell sz�molni a sz�vets�gnek az el�z� k�zgy�l�s �ta eltelt id�szakban t�rt�nt m�k�d�s�r�l.
 
16. A k�zgy�l�sr�l jegyz�k�nyvet kell k�sz�teni, amelyet a k�zgy�l�s �ltal v�lasztott 2 k�pvisel� hiteles�t.
 
Az Eln�ks�g
17. (1.) Az eln�ks�g az MBVSZ �gyint�z� �s k�pviseleti szerve.
Az eln�ks�g a h�rom alap�t� tagsz�vets�g eln�keib�l �ll. Az alap�t� tagsz�vets�g tan�csa saj�t eln�ke helyett kinevezhet m�s szem�lyt is az eln�ks�gbe, ha �gy l�tja j�nak. Az els� eln�k�t a Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�ge adja, a m�sodikat a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z, a harmadikat az �sza-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g. Ett�l kezdve a rot�ci�s elv �rv�nyes�l, k�t�venk�nt.
 
18. Az eln�ks�g hat�sk�re:
(1.) meg�llap�tja a sz�vets�g �vi k�lts�gvet�s�t,
(2.) szervezi a sz�vets�g �gyviteli �s gazd�lkod�si tev�kenys�g�t, elk�sz�ti az erre vonatkoz� szab�lyzatokat, meg�llap�tja a munkat�rsak esetleges javadalmaz�s�t,
(3.) n�gy�venk�nt, de legal�bb nyolc�venk�nt vil�gtal�lkoz�t szervez,
(4.) elv�gzi mindazt amit a k�zgy�l�s r�b�z.
 
Az MBVSZ tiszts�gvisel�i
az eln�k �s a k�t aleln�k.
19. Az eln�k feladatai:
(1.) k�pviseli a sz�vets�get,
(2.) szem�lyes kapcsolatot tart fenn - l�togat�s �tj�n is - a sz�vets�g tagjaival,
(3.) vezeti az eln�ks�g �l�seit,
(4.) utalv�nyoz.
 
20. Az aleln�k�k az eln�k megb�z�sa alapj�n mindenben helyettes�thetik az eln�k�t.
21. Az adminisztrat�v teend�ket a mindenkori eln�k titk�rs�ga l�tja el.
 
A Sz�mvizsg�l� Bizotts�g
22. A sz�mvizsg�l� Bizotts�g:
(1.) A sz�vets�g k�zgy�l�se a tagok k�pvisel�i k�z�l 3 tagb�l �ll� Sz�mvizsg�l� Bizotts�got v�laszt n�gy�ves id�tartamra.
(2.) A Sz�mvizsg�l� Bizotts�g feladata a Sz�vets�g vagyonkezel�s�nek az ellen�rz�se, az �vi k�lts�gvet�sek �s z�rsz�mad�sok fel�lvizsg�l�sa.
(3.) A Sz�mvizsg�l� Bizotts�g jelent�s�t �vente az eln�ks�g, n�gy�vente a k�zgy�l�s el� terjeszti.
 
V. FEJEZET
A Sz�vets�g gazd�lkod�sa
23. (1.) A sz�vets�g vagyona a tagok �ltal �nk�ntesen befizetett hozz�j�rul�sok, tov�bb� m�s term�szetes �s jogi szem�lyek adom�ny�b�l k�pz�dik.
(2.) A sz�vets�g vagyon�t a sz�vets�g sz�khelyein elk�l�n�tett sz�ml�n kell kezelni.
(3.) A c�ladom�nyokat az adom�nyoz� utas�t�s�nak megfelel�en kell felhaszn�lni �s arr�l az adom�nyoz�nak elsz�molni, ezenfel�l a hivatalos elsz�mol�sban is felt�ntetni az adom�nyt �s felhaszn�l�s�t.
(4.) A sz�vets�g tartoz�sai�rt kiz�r�lag saj�t vagyon�val felel.
(5.) A sz�vets�g c�ljainak megval�s�t�sa �rdek�ben alap�tv�nyt hozhat l�tre.
 
VI. FEJEZET
A Sz�vets�g megsz�n�se
 
24. A sz�vets�g megsz�nik, ha a k�zgy�l�s kimondja megsz�n�s�t vagy feloszl�s�t.
 
25. A sz�vets�g megsz�n�se eset�n vagyon�t az alap�t� tagsz�vets�gek k�z�tt l�tsz�mar�nyosan el kell osztani. Lev�l �s iratt�r�t a keletkez�si helyen kell meg�r�zni, amennyiben a k�zgy�l�s m�sk�nt nem rendelkezik.
 
VII. FEJEZET
Z�r� rendelkez�sek
26. (1.) A sz�vets�g az alap�t� tagok sz�vets�gi sz�khelyein az illet�kess�ggel b�r� szervek �ltal ker�l bejegyz�sre �s ez�ltal v�lik jogi szem�lly�.
(2.) A nyilv�ntart�sba v�tel ir�nti k�relmet az alakul� gy�l�s jegyz�k�nyv�vel �s az alapszab�llyal egy�tt kell beny�jtani az illet�kes hat�s�gokhoz.
(3.) A sz�vets�get a nemzetk�zi jog szerint kell bejegyeztetni.
 
A Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek jelen Alapszab�ly�t 1997 m�jus 15.-�n, Nagyv�radon az Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g, a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z �s a Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�g�nek k�pvisel�i elfogadt�k.
 
Nagyv�rad, 1997 m�jus 15.
 
Az Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g eln�ke: Kulcs�r S�ndor
A Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z eln�ke: Dr. Alm�si Mih�ly
A Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�g�nek eln�ke: Mike B�la

a lap elej�re

 


Olvassa el a t�bbi cikket is a lap "pap�r" v�ltozat�ban. T�bbek k�z�tt ezeket:

Moln�r Bal�zs: Felejthetetlen szem�lyek (3) STUMPF �RP�D lelkip�sztor
H�l� Barnab�s �s Lenke: A SZEM�LYES L�LEKMENT�S (Gyakorlati tan�csok)
Drescher Lajos: EGYIPTOMI �TIBESZ�MOL� (2)
Somogyi G�born�: Az �rnak j�s�g�t �neklem (5) - �rvendez�s a Toront�i Gy�lekezetben
D�nes Endre: D�nes Tibor (1941-1998)

a lap elej�re


V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk, s�t: k�rj�k!

K�ldj�n a szerkeszt�nek E-mail-t!

Hogyan? Kattintson az el�z� sorra, s azut�n �rja le v�lem�ny�t. (Vagy �rja meg el�sz�r gondolatait a megszokott form�ban, s azut�n k�ldje el level�t E-mailen. K�sz�nj�k.)

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3