Evangéliumi Hírnök - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

1998. AUGUSZTUS.  

Dr. Herjeczki A. Géza:
Jelenléte erőtelen, beszéde silány
(Teljesíthető és teljesíthetetlen elvárások)

Nem, nem a legutóbbi prédikációm után hangzott el a címbeli megjegyzés. A legnagyobb apostolról modták ezt. Pál maga írta le e sorokat a 2 Korintus 10:10-ben: "Mert levelei, mondják, súlyosak és kemények ugyan, de testi megjelenése erőtlen, és beszéde szánalmas." (új ford)

Mindig meglepődöm, amikor e sorokat olvasom. Ma reggel sem tudtam csak úgy becsukni Bibliámat az áhítat után. Ha érdekli a téma olvasóimat, esetleg szolgatársaimat is, tartsanak velem néhány percig. Nem kimerítő írásmagyarázatba kívánok kezdeni. Néhány -, azt gondolom ma is aktuális gondolatot szeretnék elmondani e különleges igeverssel kapcsolatban.

1. Figyelemre méltó az apostol nyiltsága és bátorsága. Szembe néz az emberek véleményével. Le is írja: azt mondják...

Egyáltalán, miért is foglalkozik vele? Elengedhetné a füle mellett. (Én bizonyára ezt tettem volna.) Idézhetné magában a közmondást: "Kutya ugat, a karaván halad."

Vagy akár meg is sértődhetne, s annak következtében visszavonulhatna a szolgálattól, mondván: a maximumot próbáltam adni, talán sikerült is, de ha ti ennyire értékelitek azt, akkor abbahagyom.

2. A misszió munkásoktól sokat várnak. Többnyire meg is szokták tenni, amit csak tehetnek. Néha az elvárások fölött is. Azt gondolom például, hogy a levelek írására nem a gyülekezetek kérték Pált. A Szentlélek indítására ő döntött úgy, hogy leveleket ír a gyülekezeteknek. Még akkor is, ha némelyek nem értették, hogy miért fordít annyi időt az apostol erre. Jobban tenné, ha személyesen felkeresne bennünket - mondhatták. E nagyszerű levelek nemcsak "súlyosak és kemények," hanem lassan két évezred óta építik, formálják a keresztyén gyülekezetek életét.

A megjelenés és a beszéd olyan terület, ahol minden missziómunkásnak "produkálnia" kell. Ez nemcsak elvárás kérdése. Amikor prédikálunk, vagy családot látogatunk, mind a kettőt gyakoroljuk - akarva, akaratlanul. Nem mindegy, hogy milyen a megjelenésünk, a beszédünk.

3. A misszió munkásoktól nem csak sokat, de különleges teljesítményt várnak. Kis túlzással így is mondhatnám: csodát. Lendítsde fel a gyülekezet életét, hordja tele az imaházat hallgatókkal, beszéljen úgy, hogy az aludni járók is felébredjenek, gyógyítsa meg a betegeket, stb. Addig nincs is baj, amíg csodát várunk a munkájuk nyomán, hiszen számtalan csoda történik egy-egy istentiszteleten. Már maga az is csoda, hogy hangzik az ige -, van aki hirdesse, van aki hallgassa. "Az Úr csodásan működik" az istentiszteleteink alatt is.

A baj ott kezdődik, amikor az Úr szolgájától várják a csodát. S azután ott folytatódik, hogy az Úr szolgája esetleg komolyan is veszi, azt hiszi, hogy valóban csodát kell tennie, de legalábbis különleges, csodálatos dolgokat kell "produkálnia." Lehet, hogy ebbe besegít az a félelme, hogy "ha nem szállít" (vagyis, ha nem teljesít az elvárásoknak megfelelően), akkor nem is becsülik meg, esetleg a szolgálatát (szolgálati helyét) is elveszíti.

Ha a keresztyénség mai metszetét áttekintjük, azt látjuk, hogy általános, világra szóló jelenség a misszió munkások "teljesítmény, produkció" szerinti megítélése. A teljesítmény igénnyel sincs baj, ha tudjuk, hogy mi az igazi érték. De ahol a hang(erő), a számok, a különlegesség, a "valami más," a csoda a mértékegység, az értékmérő, ott már baj van.

A világ minden táján előfordul ez a probléma, de nem egyenlő mértékben. Az utóbbi 5-6 évben az óhazában tapasztalható legjobban ez a jelenség. Itt (ezen elsősorban most az észak-amerikai keresztyénséget értem) már átjutottunk azon a hullámon, ami otthon még "tombol." Itt már annyi erőlködést, nagyot mondást, kiabálást, hahotázást, csodagyártást hallottunk-láttunk, s annyit csalódtunk éppen ezekben, hogy már megtanultuk: ezek a külső, hangzatos jelek nem sokat érnek.

(Persze, még nem szünt meg teljesen ez a probléma, s valószinűleg egészen soha sem fog megszünni. Újabb és újabb áramlatok ezután is keletkezhetnek. Ilyen pl. a Torontói Áldás, ami - bár a tévtanítás jeleit leplezetlenül hordozza - egyenlőre még terjed.)

Van, ahol csodagyártó, szuper prédikátorokra, evangélistákra várnak; vagy elvárják, hogy saját prédikátoruk legyen az. Előfordul, hogy némelyik missziómunkás meg is próbálja "teljesíteni" ezeket az elvárásokat. Olykor, sajnos, az is megtörténik, hogy a lelkipásztor maga viszi bele ilyen gondolkodásba gyülekezetét.

Az információ csere felgyorsulása feltehetőleg nem csak az utolsó időkre jellemző lelki elhajlásokat, divatos - és legtöbbször káros, igeellenes - mozgalmak terjedését, hanem azok elmúlását, lelepleződését, ürességük felismerésének folyamatát is meggyorsítja.

Tanuljunk Páltól, aki nem szégyellte, letagadni se próbálta, hogy mit mondanak róla az emberek. Tudta, hogy mi az igazi érték szolgálatában. Pál nem akart nagyobbnak látszani. Bár figyelembe vette, de nem hallgatói elvárásához igazította magát. És nem volt kisebbségi érzése azért, mert valamit esetleg mások nála jobban csináltak. "Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok" - gondolta és írta is (1Kor 15:10). Munkatársait is ugyanilyen magatartásra tanította leveleiben.

Szolgatársaim, tegyük a legjobbat, a legszebben. Jelenlétünk, prédikálásunk, beszédünk, szolgálatunk ne legyen silány! Ha minden tőlünk telhetőt megtettünk, s mégis jelentéktelennek, gyengének tartják némelyek - mást, különlegesebbet várva -, ne sokat törődjünk vele. Ha Pálról így nyilatkoztak, nem nagy dolog, ha rólunk is ezt mondják. Elszámolással végső soron nem a véleményt nyilvánítóknak, hanem elhívó Urunknak tartozunk.

Kedves olvasóim, igehirdetések hallgatói, gyülekezetbe járó testvéreim - ne vessétek meg azt, aki szól. Magát csapja be először is, aki azt hiszi, hogy különlegességre, nagy fölhajtásra, "lelki élményekre," csodákra van szüksége. Valójában igére, az igehirdetésen keresztül is hangzó üzenetre van szükségünk! Az élő Ige - Jézus Krisztus - szolgáit is fölhasználva gondoskodni fog lelki növekedésünkről. Imádkozz az Úr szolgáiért és ne várj tőlük mindig "valami mást" és többet; hadd tegyék azt, és "csak azt," amit az Úr rájuk bízott. A missziót hosszútávon nem az ünnepelt szuper-prédikátorok (evangélisták, gyógyítók, próféták, stb.) viszik előre.

Bár adna az Úr közösségünknek több olyan missziómunkást, aki - ha beszédével, jelenlétével nem is hozza extázisba hallgatóit -, de hűségesen elvégzi feladatát - mint Pál apostol, akiről némelyek azt mondták: jelenléte erőtelen, beszéde silány.


Gerzsenyi Sándor:
 
KI -- A VAKOK KÖZÉ!
 
Vakot vezettem át az úttest
túloldalára... Semmi, semmi! -
mondtam szabadkozón. Tovább is
kisértem volna. Megköszönte,
hogy ott elboldogul már ő is.
Menni akartam vissza, s akkor
valaki megszólított:
"Látod?
Világtalan... Át kell vezetni
a túloldalra... Nézz körül csak,
és lásd meg végre hivatásod!
E nyüzsgő ember-áradatban
annyi, annyi a vak! Te már látsz.
Segítsd a túloldalra őket.
Semmi, semmi! - mondtad a vaknak.
Ne hidd! A legszebb: kézen fogni
a látni nem tudót szelíden,
meleg szavakkal, s átsegítni
a túloldalra. Ott már ő is
elboldogul..."
 
- És akkor csend lett,
s tudtam, hogy az, ki engem szólít,
a vak szemeknek megnyitója,
ő, az örök hatalmú Orvos...
Azóta én csak ennek élek:
a túloldalra átsegítni
minden vakot... Míg bírja szívem.

GYORSHÍR A KÖZGYŰLÉSRŐL
(A SZERKESZTŐ ROVATA)

Szövetségünk megtartotta 91. Közgyűlését a Torontói Gyülekezet Rámai Táborában, július 3-án és 4-én. Mielőtt a nyomdába vinném az augusztusi lapot, néhány sorban beszámolok olvasóinknak a történtekről. Részletes, fényképes beszámolóra a következő számban kerül sor. (Akinek van jó fényképe, elküldhetné a szerkesztőnek, hogy másoknak is örömet szerezzünk vele a lap hasábjain.)

A közgyűlés néhány részvevője

1. Közgyűlés és Tábori Konferencia együtt.

Némelyek korábbi véleményével ellenkezőleg a közgyűlés alkalmai nem zavarták a tábori konferencia programját, sőt, jól illeszkedtek egymáshoz.

Egyrészt a közgyűlés programjában lévő 5 igei szolgálat (nem csak beszámolókból, jelentésekből, szavazásokból áll szövetségünk évi találkozója) és a konferenciai istentiszteletek igehirdetései egy közös főtémához kapcsolódtak: Szeretettel szolgáljatok egymásnak! (Gal 5:13)

Másrészt meg volt a lehetőség arra, hogy ki-ki annyira kapcsolódjon be a szövetségi programokba, amennyire akar - illetve: amennyire fontosnak vélte azt. Nem volt benn mindenki a gyűléseken - csak azok, akiket érdekelt a szövetségünk ügye, missziója, s akik tudták, hogy közös feladataink megvalósításáért közösen vagyunk felelősek. Az Észak-Amerikában működő magyar baptista gyülekezeteket összefogó szövetségünk élete, ügye mindannyiunk ügye és élete.

A közgyűlés különböző ülésein általában 60 és 90 közötti létszámban vettünk részt.

A szombat esti, vasárnap délelőtti és esti istentiszteleteken viszont nem fértünk el a tábori kápolnában. Vasárnap 350-nél is többen ebédeltünk.

2. A Tábor varázsa nem csökken.

Dicséret illeti a torontói gyülekezetet. Lelkipásztora és szorgalmas - a konyhában és egyéb területen munkálkodó tagjai példásan ellátták a várakozáson fölüli számban érkezett vendégsereget. Régi tapasztalatom alapján mondhatom, hogy nagyon sok munka van egy ilyen konferencia mögött. Köszönjük torontóiak! A Rámai tábor vonzása a 38. évében sem csökken. És a szövetségünk feladatai sem csökkennek. A kettő - azt gondolom - nagyon is összefügg. Az idén is sok fiatalt láttam. Új arcokat is, nem is keveset.

3. Néhányan hiányoztak közülünk.

Közgyűlésünkön vissza-visszatérő téma volt annak a szomorú ténynek a fájdalmas említése, hogy szövetségünk az elmúlt esztendőben elveszítette két "különleges karizmával megáldott" (Hajnal József fogalmazása) vezetőjét. Néha szinte azt vártuk, hogy Dr. Haraszti Sándor testvér egyszercsak hozzászól a tárgyalásainkhoz, vagy Oláh Lajos testvér lép be a kinyíló kápolna ajtaján. Ők már nincsenek velünk, de emlékük igen. Sőt, Dr. Haraszti Sándorné, Rózsika néni jelenléte azt az érzést is ébresztette bennünk, hogy Haraszti testvér tervei, missziót támogató, anyagiakban is megnyilvánuló döntései, javaslatai tovább élnek. (Példa erre a Magyar Baptisták Világszövetségének megalakulásával kapcsolatos ügyek.)

Hiányzott szövetségünk főtitkára, Háló Barnabás tv. is, aki betegségére való tekintettel lemondott tisztségéről. A közgyűléshez intézett írásbeli beszámolóját, s az abban közölt lemondását elfogadtuk ugyan, de várjuk és kérjük, hogy gyógyulása után újra visszatérjen a szövetségi misszió munkához.

4. Választások.

Minden évben van mire választani, hiszen a tisztségek és a bizottsági tagság ideje nem egyszerre jár le. Ezúttal azonban szövetségünk élén (elnökünk halála, főtitkárunk lemondása miatt) a szokásosnál több helyen volt szükség változtatásra. A választás eredményeként a szövetségünk elnöke Kulcsár Sándor, alelnöke Dr. Herjeczki Géza, főtitkára Szabó István lett. A bizottságokba is bekapcsolódott néhány új személy a választás eredményeként. A tisztségviselők névsorát a következő számunkban közölni fogjuk.

Új elnököt választott a külön is munkálkodó Férfiszövetség (Zeffer Béla), Nőszövetség (Kulcsár Sándorné), valamint a Lelkipásztor Szövetség (Dan László). Áldást kívánunk szolgálatukra!

5. Új taggyülekezet.

A Kegyelem Magyar Baptista Gyülekezet (Cleveland) 3 évvel ezelőtt kérte először felvételét szövetségünkbe. A megújított kérelmet a Végrehajtó Bizottság márciusban részletesen megtárgyalta. A közgyűlésen a "befejezetlen ügyek" tárgyalása idején, az ezzel megbízott Kish Ernő testvér előre hívta László Imrét, a Kegyelem gyülekezet lelkipásztorát. A tőle megszokott meleg szavak és kézfogás közben ismertette a Közgyűléssel a Végrehajtó Bizottság állásfoglalását a felvétel mellett. A Közgyűlés mindezeket megnyugvással tudomásul vette. Szeretettel köszöntjük új taggyülekezetünket!

6. Evangéliumi Hírnök beszámoló.

Talán még néhány sort arról, hogy az idén is megtartottam a lappal kapcsolatos beszámolómat. Ennek során szóltam a tavalyi közgyűlésen kapott megbízásomról, melynek eredményeként szeptembertől az Evangéliumi Hírnök az Interneten is olvasható. Örültem a néhány bátorító megjegyzésnek. Fűr Béla lapkezelő testvér is buzdított a lap támogatására. A Baráti Köri évi tagságot többen megújították.

Áldásos, szép közgyűlés volt. Következő számunkban még többet. (Szerk.)


GYÜLEKEZETI HÍREK

Magyar Baptista Gyülekezet, CHICAGO,
Lelkipásztor: Lőrincz István

A Chicagói Magyar Baptista Gyülekezet május 3.-án ünnepelte fennállásának 11. évfordulóját. Ez alkalomból vendégeink voltak a román baptista testvérek az Irving Park Gyülekezetből. Közös ebéden vettünk részt, százat is meghaladó létszámban.

Ezt követően az ige asztalához telepedtünk. Szolgálataink gyújtópontjában Isten dicsőítése és egymás építése állt. A szolgálatot az énekkar, ifjúsági kórus, fúvós zenekar, szólók, duettek tették változatossá.

Igét hirdetett Valentin Popovici lelkipásztor testvér a 2 Kir 2:19-25 alapján. Testvérünk felsorolta az élet rossz vizeit, pl. hitetlenség, engedetlenség, büszkeség, zúgolódás, és a rombolás ártalmas vizei. Elizeus sóval gyógyította meg a vizet. Az Úr Jézus pedig ezt mondja a Máté 5:13-ban: "Ti vagytok a föld sója." Végezetül Popovici testvér buzdította a gyülekezetet az élő bizonyságtevésre, mert Jézus mondja a János 7:38-ban, "Aki hisz énbennem... élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből."

Május 10-én megemlékeztünk az édesanyákról. Az igehirdető testvér a bibliai édesanyák példáját állította elénk; kezdve Mózes édesanyjával, akinek tettei fémjelzik az anyai hivatás szentségét.

A délutáni szolgálatot a gyermekek műsora vezette be, majd énekek, szavalatok és bizonyságtevések következtek. Testvéreink hálával emlékeztek meg a hívő édesanyákról, akiknek imája és szeretete végigkísérte életüket. ___Molnár Irma


Bethánia Baptista Gyülekezet, Cleveland
Lelkipásztor: Zeffer Béla

Anyák napja. Az ünnepi közös ebédet a férfi testvérek készítették. A nőtestvéreket megtisztelve és kiszolgálva fogyaszthattuk a finom ebédet.

A délutáni istentiszteleten több mint 45 édesanya és nagymama érezte a köszöntő szeretet jó ízét. Egy szál virágot és egy üdvözlő lapot kaptak ajándékba. Anyáknapi szolgálatok gazdagon voltak: a vasárnapi iskolások szolgáltak és külön fehér szegfűvel köszöntötték az édesanyákat. Fiatalabb és idősebb gyermekek, az ének-zenekar, együttes, duett szolgálatok által lett ünnepélyes az a nyáknapja. Isten igéje a "boldog édesanyáról" Luk 1:45-54 alapján hangzott. Az a boldog édesanya aki megtért, engedelmes az Úrnak és dicsőíti Istent.

Istentiszteletünk befejezése előtt köszönthettük Forrás Ede diakónus testvért Santa Monica-ból (California). Forrás tv. több évtizeden át volt gyülekezetünk tagja, pénztárosa és diakónusa. Áldja meg az Úr őt és szeretteit.

Május 17-én Aranymenyegző. Zeke Zoltán és Jolán ünnepelték gyülekezetünkkel együtt házasságuk 50-ik évfordulóját. Az imaórán Forrás Ede és id. Boda Ferenc testvérek 2Tim 1:14 alapján buzdították a gyülekezetet imádkozásra.

Az 50 szál piros szegfű ünnepet jelzett. Igét hirdetett Zeffer Béla lkp. 3Móz 25:10-14 verseiből hirdette az ünnepelő házaspárnak: "Szenteljétek meg az 50-ik esztendőt." Tegyétek szent jellegűvé, tartsátok tiszteletben. Hirdessetek szabadságot. Kürtölés esztendeje legyen - emlékeztessétek Istent. Istentisztelet után a Zeke házaspár igazi menyegzős ebéddel vendégelte meg az egész gyülekezetet. Az ünnepi torta és a nőtestvérek ajándékai fokozták a menyegzős hangulatot. A Zeke házaspár rokonai is velünk voltak: Toledóból és Californiából; örültünk, hogy megismerhettük őket. A jó Isten áldja meg Zeke testvérék további házaséletét. ____Zeffer Béla


DETROIT - First Hungarian Baptist Church -
Lelkipásztor: Herjeczki A. Géza

Május utolsó hétvégén hozzáfogtunk a parkoló felújításához. Kis gyülekezetünknek nagy imaháza és nagy parkolója van. 10 év után igazán időszerű volt ez a karbantartás. Sok munkával, közös összefogással, minden erőnket megfeszítve elértük a kitűzött célt. Jó volt tapasztalni, hogy az összefogásnak megvan az eredménye is, meg az áldása is.

Gyermekbemutatás. Pünkösd napja délelőttjén különleges alkalommal kezdődött az istentiszteletünk. Gyermekbemutatást tartottunk. Ekkor hozták el szülei Fűr Annamáriát, hogy az igében található útmutatás és példa alapján bemutassuk őt az Úrnak. Herjeczki testvér az Úr Jézus bemutatásáról szóló igéket olvasta, s magyarázta röviden. Az imádság után a kisgyermekek köszöntötték először az újszülöttet. Sajnáltuk, hogy az egyik nagymama - Szávó Berta - éppen az előző napokban utazott vissza Erdélybe. A Fűr család az istentisztelet után az egész gyülekezetet meghívta ebédre. Urunk áldása kísérje Annamária életét!

Június 7-én Pap Máriát, Szilágyi testvérnő édesanyját köszönthettük a gyülekezetben, aki az előző napokban érkezett kitelepülési engedéllyel lányáékhoz. Kívánjuk, hogy találja föl magát közöttünk is és az új országban is.

Apáknapja. Hadd zárjuk beszámolónkat egy apáknapi képpel és Mikó Ildikó gondolataival, aki az apák napjára rendezett közös ebéden köszöntötte így az édesapákat:

A Bibliában három kategóriában vannak megemlítve a férfiak. Férfi, apa és férj.

A férfiakkal kapcsolatban egy igeverset szeretnék megemlíteni. Azt mondja Jeremiás (17:7-8): "Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit és nem fél, ha hőség következik... és a gyümölcsözéstől meg nem szűnik."

Az apákról (szülőkről) a Korintusi levélben ezt olvassuk (2Kor 12:14): "Mert nem a gyermekek tartoznak kincseket gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek." Vajon milyen kincseket gyűjtünk mi a gyermekeinknek. Földiek mellé gyűjtünk-e olyat, ami maradandó, amire felnőtt korban is szívesen emlékeznek? A rádióban hallottam, hogy megkérdeztek fiatal felnőtteket az apjukról. Amit legjobban értékeltek, az az egyenesség, ígéretük betartása, az Úr útjára való nevelés, és nem utolsó sorban, hogy tisztelték, becsülték, szerették az édesanyjukat és a feleségüket - talán ez hagyta a legmélyebb nyomot.

A férjekről most csak ennyit: nagyon tetszik nekem, ahogyan Elkána, Anna férje vigasztalja szeretett feleségét: "Anna, miért sírsz... avagy nem többet érek-é én néked tíz fiúnál?" (1Sm 1:8)

Akár férfi, férj, vagy apa - ma sem könnyebb, mint évszázadokkal ezelőtt volt.

Lehet, hogy ma nehezebb a gyermeknevelés, nagyobb a stressz a munkahelyen és a házasélet is sokszor próbára van téve. Nőtestvérek, édesanyák, gyermekek, szeressük, támogassuk férfitestvéreinket, imádkozzunk értük, hogy a Jóatya áldja, őrizze és erősítse őket a hitben. ___Mikó Ildikó


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evangéliumi Hírnököt! Küldje el címét a szerkesztőségbe: evhirnok7@msn.com hogy előfizetési űrlapot küldhessünk.

TORONTÓ - Első Magyar Baptista Gyülekezet
Lelkipásztor: Dan László

"Megmozdul a parton a víz..."

Igazi pünkösdvárás volt a torontói gyülekezetben, hiszen dupla ünnepre készültünk. A pünkösdi ünnep mellett bemerítési istentiszteletünk is ezen a napon volt. Hosszú hetek és hónapok teltek el, mióta elindult a Krisztust keresők alkalom sorozata és most elérkeztünk oda, hogy akiknek a szívében megerősödött a döntés, azok hitvalló bemerítésben részesüljenek.

A tagfelvételi alkalmon meggyőződhettünk arról, hogy a jó talajba hullott mag valóban kikel, sokszor azonban hosszú éveket kell várni. Új testvéreink bizonyságtételei arról győztek meg mindannyiunkat, hogy találkozásuk volt az Úrral. A döntés megszülethetett egy pillanat alatt, de volt olyan, akinek évek folyamán lépésől lépésre kellett végigmennie az úton.

A bemerítkezők és a lelkipásztor: Szekeres Mary, Weisz Györgyi, Oláh Zsuzsanna, Bákai Barnabás, Bákai János, Bákai Dávid és Dan László lelkipásztor

A bemerítési Istentiszteleten a fehér ruhások versben és énekben mondták el gondolataikat. A hitvallás alkalmával együtt mondták el, hogy személyes kapcsolatuk van Jézus Krisztussal, mellette önként, minden rábeszélés nélkül döntöttek, és életük végéig akarják Őt követni. Ezek után már semmi akadálya nem volt, hogy a hat fehérruhás: Oláh Zsuzsanna, Szekeres Mary, Weisz Györgyi, Bákai János, Bákai Barnabás és Bákai Dávid az Úr Jézus példáját követve bemerítkezzen. Az egyenkénti bemerítés után a medencéből hangzott a hívás Jézus követésére azok felé, akik még nélküle élnek. Jó reménységünk van arra, hogy az ősz folyamán induló "törekvők" csoportjában újból lesznek olyanok, akik elindulnak Jézus felé. A kézrátételes imádság alkalmával az a vágy fogalmazódott meg bennünk, bárcsak a mi új testvéreink is úgy tudnának élni és szolgálni a Szent Lélek erejével, mint ahogyan azt az első Pünkösd napján láttuk az Úr követőinek az életében. A gyülekezet és a fiatalok részéről elhangzó köszöntések is a szeretetről és a Szent Lélek erejétől áthatva szóltak.

Imádkozunk, hogy naponta láthassuk az Isten áldását az új tagok életében. Vágyunk, kérésünk megfogalmazódott az énekkar énekében: "Áldjad meg... áldd meg Urunk őket..." Hisszük, hogy Isten, aki elindította őket, meg is fogja áldani életük minden körülményei között. Ebben a reménységben végezte szolgálatát a gyülekezet lelkipásztora Dan László, és mindazok, akik szolgáltak ezen az alkalmon.

Kérünk benneteket testvéreink, hogy imádkozzatok az új tagokért és a Torontói Gyülekezetért is, hogy munkánkat továbbra is az Úr áldása kísérje. ___Őrálló

a lap elejére


ZSOLTÁROS VIRÁGVASÁRNAP - NEW YORKBAN

A New York-i magyarság számára különleges alkalmat jelentett 1998. április 5-e. A helyi magyar egyházak közös rendezésében egy kiváló sikernek örvendő eseménynek lehettünk tanúi. A két református egyház és a baptista gyülekezet tagjai ezen a virágvasárnapon Dávid Zsoltárait szavalták és énekelték.

Hogyan is jött létre ez az előadás? Márciusi számunkban megjelent egy cikk Dénes Tibor tollából HADÜZENET címmel. Arról értesít minket, hogy a nagy világvárosban élő magyarság a történelemben először ökumenikus imahetet tartott. Itt nem számított, ki a katolikus, baptista vagy református, csak egy volt fontos: magyarok vagyunk! A széthúzás helyett összefogásra, békés együttélésre, egymás segítésére hívott fel minden szolgálat. Ugyanakkor arra kaptunk biztatást, hogy az Evangélium hordozásával érjünk el minden egyes magyar testvérünket New York-ban. Így fogant meg a gondolat egy "keresztény irodalmi est" megszervezésére. Január 25-én a két református egyház Radnóti Miklós Estet rendezett a 69-es utcai Magyar Református Templomban, mely komoly visszhangra talált a magyarság körében. A költő alkotási korszakaiba adtak rövid, tartalmas bepillantást, majd élete végén történt Istenhez fordulását ismertették. A versek előadása és az azokat összekötő életrajzi adatokkal bővített irodalmi elemzés az igényesebb hallgatóknak is megfelelő minőséget nyújtott.

Feltevődött a kérdés: hogyan tovább? A válasz kézenfekvő volt: meg kell rendezni a következő alkalmat, mások bevonásával. A legnagyobb dilemma elé kerültek a szervezők: "mi legyen a témánk?" Sok keresgélés, eszmecsere után került a Biblia kimagasló költőjére, DÁVID királyra a választás. Úgy tűnt, az ő életműve (a Zsoltárok könyvének 73 remeke ) lesz az, amivel a legmegfelelőbben teljesíthetik a "Hadüzenet" célkitűzését. Ezáltal nem csak irodalmi estre hívják a magyarságot, hanem lelki felüdülésüket is előmozdíthatják. A szervezés kezdetétől világossá vált az a tény, hogy ez alkalommal sokkal több időt és áldozatot követel a műsor előkészítése. Éppen ezért a két református egyház megkért minket, baptistákat is az együttműködésre. A közös munka folyamán kialakult az a vélemény, hogy a zsoltárok előadását zsoltár-énekléssel fűszerezzük. A szervezők örömmel fogadták az ötletet, ily módon jutottunk el az ének-szavalatot váltakoztató koncert-formához. Az előadásból az oroszlánrész a New York-i Magyar Baptista Gyülekezet énekkarának jutott, míg a megrendezést ezúttal a 82-es utcai Magyar Református Egyház vállalta el. A munka folyamán szembe kellett néznünk a nehézségekkel is: a próbák időpontja nem volt mindig a legmegfelelőbb, sokszor más rendezvényekkel ütközött; valamennyi előadó jelenlétére sem számíthattunk minden egyes alkalommal. A problémák ellenére érezhető volt az egy akarat, az odaadás, az áldozatos szeretet.

A New Yorki Magyar Baptista Gyülekezet énekkara a 82-es utcai Magyar Református Egyházban, a Zsoltáros Virágvasárnapon

Hosszas, kitartó munka nyomán lassan összeállt a műsor. A keretet Rakusz Tamás orgonista nyújtotta J. S. Bach-művek előadásával. Nt. Drótos Árpád református lelkipásztor köszöntő szavai után Nt. Cseh György református lelkipásztor DÁVID király életét és irodalmi munkásságát ismertette és méltatta. Ezután következett váltakozó sorrendben a zsoltárok szavalása és éneklése. Az előadók, - Oros Éva, Deák Lehel, Gerstner Margit, Dénes Endre, Torma Lídia, Kulcsár Attila, Gáncsos György, Ferenczy Tünde, Osztrogonác Péter és Kulcsár Ibolya - a 133, 1, 15, 23, 32, 40, 86, 100 és 103-ik zsoltárt mondták el. Az énekkar Dénes Endre karnagy vezetésével a 23. (Az Úr az én őrzőm), a 27. (Az Úr őrizőm), a 34. (Dicsérem én az Urat), a 91. (Ki lakik az Isten rejtekében) és a 122. (Örvendtem mikor mondták nekem) zsoltárt énekelte. Ehhez baptista közösségeinkben jól ismert lelki énekeket csatoltunk: Szeretlek Jézusom, Törvénytől menten, Egy nap hallám a szent Igét, Mindeddig segített nékünk az Úr. Záró gondolatokat Kulcsár Sándor baptista lelkipásztor mondott. Az előadás nagy sikernek örvendett. A hallgatóság reagálásából és a szeretetvendégségen résztvevő személyekkel való beszélgetésekből arra lehetett következtetni, hogy mind a versmondók, mind az énekkar a legjobbat nyújtotta.

Visszatekintve a közös munkára, az erőfeszítésre, a buktatókra, az odaadásra, az áldozatvállalásra, el kell mondanunk, hogy végül mindezt siker koronázta. Be kell vallanunk azonban, hogy ezt a sikerélményt magasan felülmúlta az a fenséges érzés, amit csak Isten jelenléte okozhat a hívő embernek. Boldoggá tesz az a tudat, hogy magyar testvéreinknek örömet okozhattunk. Nincs annál csodálatosabb alkalom, mint mikor egy nyelvet beszélő, egy Istent tisztelő, szerető és szolgáló emberek egy akarattal, egy érzülettel vállalnak közösséget az Evangélium szolgálatában. Ezt csakis a Szentlélek munkája tette lehetővé. Ha az igei üzenet csak egy emberi szívhez is eljutott, DÁVID ZSOLTÁRAI című irodalmi műsorunk elérte valódi célját. Hisszük, hogy Istennek terve van velünk, terve van e világvárosban élő magyarsággal még az emigráció nehézségei között is. Feladatunk kettős: megtartani a hitet, és elindulni, felkeresni az elveszetteket. Hirdetni az Igét alkalmatos és alkalmatlan időben. Folytatni a megkezdett munkát, amihez Isten adhat csak erőt. Hadd ébredjen fel bennünk újból a missziói láng, és biztassuk egymást a költő szavaival:

"Ezért ha Istent és embert igazán szeretsz,
az Ő országáért, a lelkek üdvéért
TÉGY MEG MINDENT, AMIT MEGTEHETSZ!" (Dénes Ferenc)

___Dénes Endre, New York


Alaszkai hiradás

Jugoszláviából, Nagyajtai Esztertől kaptuk a hiradást Ilona Gmozerről, aki Szabadkáról vándorolt ki Alaszkában élő leányához és itt érintette meg az Úrnak Lelke. Megtért és az addig ismeretlen egyén, mostmár mint drága testvér, kapcsolatot teremtett a Szabadkán lévő gyülekezettel, ahol ezt nagy örömmel fogadták.

Eszter kérésére az új testvérnőnek Torontóból küldtünk Áhítat naptárt, Evangéliumi Hírnököt és egyéb lelki olvasmányt. Azóta telefonbeszélgetésekben többet is megtudtunk róla. Elmondta, hogyan figyelt az Úrra, a felülről jövő vezettetésre. Jeruzsálemi útja alkalmával kapta a Lélek indítását, hogy otthoni javait a misszió oltárára tegye. Azonnal hazautazott Jugoszláviába és teljesítette ezt a feladatot. Látva az ottani szükséget, szeretne többet is tenni. Elhatározta, hogy az Anchoragei gyülekezetben indít egy mozgalmat, amelynek lényege az, hogy minden egyes testvér havonta csak egy dollárt tegyen le a jugoszláviai testvérek megsegítésére. Reméljük, ez a kezdeményezése jó visszhangra talál. E cikk és a fénykép közlése egyúttal dokumentumként is szolgál az Anchoragei angol nyelvű gyülekezet és lelkipásztora felé.

Ha csatlakozni szeretne e programhoz, hívja föl a szerkesztőt Ilona Gmozer címéért. ___Oláh Lajosné

a lap elejére


MAGYAR BAPTISTÁK VILÁGSZÖVETSÉGE

Mi, a világ minden táján élő magyar baptisták hivatalosan kinyilvánítjuk, hogy megalapítjuk a MAGYAR BAPTISTÁK VILÁGSZÖVETSÉGÉT.

Jézus Krisztus egyetemes anyaszentegyházának részeként a teljes Szentírást tekintjük hitünk és életünk zsinórmértékének, összhangban az egyetemes keresztyén hitvallásokkal (Apostoli hitvallás és Nicea-Konstantinápolyi hitvallás), valamint a Baptista Világszövetséghez tartozó gyülekezetek több évszázados gyakorlatával, tanításával és szabályaival.

A Magyar Baptisták Világszövetségének (a továbbiakban: MBVSZ) célja: hitünk elmélyítése, közös missziói tevékenységünk előmozdítása, összetartozásunk megvallása és erősítése, hitbeli és lelki közösségünk kifejezése.

ALAPSZABÁLY

I. FEJEZET
Az MBVSZ neve, székhelye, pecsétje, jellege
 
1. Az MBVSZ neve, székhelye, pecsétje:
(1.) Az MBVSZ neve: MAGYAR BAPTISTÁK VILÁGSZÖVETSÉGE. (rövidítése: MBVSZ,
angolul: Hungarian Baptist World Alliance, rövidítve: HBWA).
(2.) Székhelyei: 1. Budapest, Benczúr u. 31. -1068, Magyarország
2. Oradea (Nagyvárad), 3700, str. G.H. M. Berthelot 5, Romania.
3. New York, NY 10021, 225 East 80th Street, U.S.A.
 
(3.) Pecsétje: egy glóbuszhálón nyitott könyv, két lapján alfa és ómega betűkkel, köriratban a világszövetség neve és alapítás évszáma, magyar és angol nyelven.
 
2. A MBVSZ jogi személy. Jellege: krisztusi (keresztyén), bibliai, baptista, magyar.
 
II. FEJEZET
Az MBVSZ célja és tevékenysége
 
3. Az MBVSZ célja: a világ bármely részén élő magyar baptisták között a testvéri kapcsolat építése és ápolása.
(1.) a tagszervezetek közötti lelki és anyagi segítségnyújtás szervezése,
(2.) a magyar baptisták közösen vállalt missziói és segélyezési tevékenységek elősegítése, elsősorban missziómunkások kiküldésével és támogatásával,
(3.) a magyar nyelvű baptista mozgalom hagyományainak őrzése, megismertetése, ápolása, tudományos és kulturális értékeink közlése,
(4.) a magyar baptistákat érintő, - elsősorban missziói ügyekben - közös állásfoglalások munkálása és publikálása,
(5.) egymásért és együtt vállalt szeretetszolgálat,
(6.) a vallásszabadság és emberi jogok tiszteletben tartásának előmozdítása és szorgalmazása.
4. A MBVSZ kiemelt feladatai:
(1.) A területi megoszlásban figyelemmel kiséri a magyar baptisták és magyar baptista gyülekezetek életét,
(2.) missziói és tanulmányi utakat szervez,
(3.) a baptista magyarság történetével és helyzetével kapcsolatos tanulmányok, elemzések készítését támogatja, továbbá azok kiadását elősegíti,
(4.) gondoskodik arról, hogy a szövetség célját elősegítő irodalmi és sajtótermékek eljussanak a tagokhoz, indokolt esetben akár ajándékozás útján is.
(5.) elősegíti a magyar baptisták tanulmányait egymás oktatási intézményeiben.
(6.) a magyar baptisták személyes kapcsolatainak ápolására találkozókat, konferenciákat szervez,
(7.) együttműködik mindazokkal a szervezetekkel, amelyek a szövetség célkitűzéseivel rokon jellegű tevékenységet végeznek.
 
III. FEJEZET
A MBVSZ tagjai, jogaik és kötelezettségeik, a tagsági viszony megszűnése
 
5. Az MBVSZ tagjai:
(1.) a.) A szövetség tagjai az alább meghatározott szervezetek lehetnek, amelyek képviselőik útján vesznek részt a szövetség munkájában,
- alapító tagként az önálló szervezettel bíró Amerikai Magyar Baptista Szövetség, a Magyarországi Baptista Egyház és a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége (a továbbiakban: alapító tagok),
- egy-egy országban vagy földrajzi térségben élő magyar baptista gyülekezetek,
- nem magyar nyelvű szövetséghez tartozó magyar baptista gyülekezetek,
- baptista hitelvi alapon szerveződött magyar egyesületek, alapítványok és szervezetek,
- b.) A tagok legmagasabb szintű testületi tanácskozásukon hozott határozatukkal nyilvánítják ki és belépési szándékukat.
(2.) Pártoló tagok lehetnek mindazok a baptista hitelvi alapon álló természetes és jogi személyek, akik a szövetség céljával egyet értenek.
 
6. A szövetség tagjainak jogai:
(1.) AZ MBVSZ rendes tagja, illetve nevében a képviselője jogosult:
a.) a szövetség különböző szervei elé javaslatokat terjeszteni,
b.) részt venni a szövetség munkájában és rendezvényein,
c.) szavazati joggal rendelkezve a szövetség rendjében választó és választható.
d.) Az alapító tagok a területi irodák útján az elnökség jóváhagyásával a jelen alapszabállyal összhangban saját hatáskörükben is kibocsáthatnak nemzetközi javaslatokat, panaszokat, levelezhetnek, feltüntetve, hogy ezt mint az MBVSZ tagszövetsége teszik.
2.) A pártoló tagot, illetve képviselőjét a szövetség ülésein tanácskozási jog illeti meg.
 
7. A tagok kötelességei:
(1.) A szövetség tagjai kötelesek az alapszabályzatban foglaltakat megtartani.
 
8. A tagsági viszony megszűnése:
(1.) A tagsági viszony megszűnik a szövetség megszűnése, a tag kilépése, megszűnése, valamint kizárása esetén.
(2.) A kilépési nyilatkozat meghozatalánál a belépésre vonatkozó előírások szerint kell eljárni.
(3.) Tag-kizárásra csak kivételesen, a szövetség alapszabályának súlyos megsértése esetén kerülhet sor.
 
IV. FEJEZET
Az MBVSZ szervezeti rendje
 
9. A szövetség szervei és tisztségviselői:
(1.) A szövetség szervei:
a.) közgyűlés,
b.) elnökség,
c.) számvizsgáló bizottság,
 
(2.) a szövetség tisztségviselői:
a.) az elnök,
b.) a két alelnök,
 
A közgyűlés
10. A közgyűlés:
(1.) A szövetség legfelsőbb szerve a közgyűlés.
(2.) A közgyűlési képviselők:
az alapító tagok által delegáltan:
- Magyarországi Baptista Egyház részéről 10 képviselő,
- Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége részéről 10 képviselő,
- Amerikai Magyar Baptista Szövetség részéről 5 képviselő,
- a szövetség taggyülekezetei részéről 1-1 képviselő,
 
11. A közgyűlést szükség szerint, de legalább négyévenként össze kell hívni, lehetőség szerint a Magyar Baptisták Világtalálkozójának négy-nyolcévenként megrendezendő eseményéhez kapcsolódva. Össze kell hívni továbbá akkor is, ha a tagok egyharmada azt az ok és cél megjelölésével kéri.
 
12. A közgyűlés összehívása:
(1.) A közgyűlés összehívása az elnökség feladata. A meghívónak tartalmaznia kell a főbb napirendi pontokat,
(2.) A meghívókat a közgyűlés kitűzött időpontja előtt legkevesebb 90 nappal postázni kell.
 
13. A közgyűlés döntései:
(1.) A közgyűlés határozatokat hoz. A határozatokat az egyes tagszervezetek legmagasabb testületi ülése teheti az adott szervezet számára kötelező erejűvé.
(2.) A közgyűlés határozatképes, ha az ülésen legalább 17 képviselő jelen van.
A levélben, faxon vagy e-mail által történő szavazást az elnökség hitelesnek tekinti.
(3.) Titkos szavazást kell elrendelni a személyi kérdések eldöntésénél, a szövetség feloszlatásának kimondása tárgyában, továbbá ha azt a képviselők egyharmada kéri.
(4.) Az alapszabályt módosító, a szövetség feloszlatását kimondó valamint tagkizárást elrendelő határozat meghozatalához a szavazásra jogosultak kétharmadának a szavazata szükséges. (A közgyűlésen kinyilvánított és írásban beküldött szavazatok összeadandók.)
 
14. A közgyűlés hatáskörébe tartoznak:
(1.) az alapszabály módosítása,
(2.) a számvizsgáló bizottság tagjainak megválasztása,
(3.) fölvétel és kizárás,
(4.) a szövetség megszűnésének kimondása.
 
15. A közgyűlések istentisztelettel kezdődnek és nyilvánosak. A közgyűlésen külön tárgyként be kell számolni a szövetségnek az előző közgyűlés óta eltelt időszakban történt működéséről.
 
16. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a közgyűlés által választott 2 képviselő hitelesít.
 
Az Elnökség
17. (1.) Az elnökség az MBVSZ ügyintéző és képviseleti szerve.
Az elnökség a három alapító tagszövetség elnökeiből áll. Az alapító tagszövetség tanácsa saját elnöke helyett kinevezhet más személyt is az elnökségbe, ha úgy látja jónak. Az első elnököt a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége adja, a másodikat a Magyarországi Baptista Egyház, a harmadikat az Észa-Amerikai Magyar Baptista Szövetség. Ettől kezdve a rotációs elv érvényesül, kétévenként.
 
18. Az elnökség hatásköre:
(1.) megállapítja a szövetség évi költségvetését,
(2.) szervezi a szövetség ügyviteli és gazdálkodási tevékenységét, elkészíti az erre vonatkozó szabályzatokat, megállapítja a munkatársak esetleges javadalmazását,
(3.) négyévenként, de legalább nyolcévenként világtalálkozót szervez,
(4.) elvégzi mindazt amit a közgyűlés rábíz.
 
Az MBVSZ tisztségviselői
az elnök és a két alelnök.
19. Az elnök feladatai:
(1.) képviseli a szövetséget,
(2.) személyes kapcsolatot tart fenn - látogatás útján is - a szövetség tagjaival,
(3.) vezeti az elnökség üléseit,
(4.) utalványoz.
 
20. Az alelnökök az elnök megbízása alapján mindenben helyettesíthetik az elnököt.
21. Az adminisztratív teendőket a mindenkori elnök titkársága látja el.
 
A Számvizsgáló Bizottság
22. A számvizsgáló Bizottság:
(1.) A szövetség közgyűlése a tagok képviselői közül 3 tagból álló Számvizsgáló Bizottságot választ négyéves időtartamra.
(2.) A Számvizsgáló Bizottság feladata a Szövetség vagyonkezelésének az ellenőrzése, az évi költségvetések és zárszámadások felülvizsgálása.
(3.) A Számvizsgáló Bizottság jelentését évente az elnökség, négyévente a közgyűlés elé terjeszti.
 
V. FEJEZET
A Szövetség gazdálkodása
23. (1.) A szövetség vagyona a tagok által önkéntesen befizetett hozzájárulások, továbbá más természetes és jogi személyek adományából képződik.
(2.) A szövetség vagyonát a szövetség székhelyein elkülönített számlán kell kezelni.
(3.) A céladományokat az adományozó utasításának megfelelően kell felhasználni és arról az adományozónak elszámolni, ezenfelül a hivatalos elszámolásban is feltüntetni az adományt és felhasználását.
(4.) A szövetség tartozásaiért kizárólag saját vagyonával felel.
(5.) A szövetség céljainak megvalósítása érdekében alapítványt hozhat létre.
 
VI. FEJEZET
A Szövetség megszűnése
 
24. A szövetség megszűnik, ha a közgyűlés kimondja megszűnését vagy feloszlását.
 
25. A szövetség megszűnése esetén vagyonát az alapító tagszövetségek között létszámarányosan el kell osztani. Levél és irattárát a keletkezési helyen kell megőrízni, amennyiben a közgyűlés másként nem rendelkezik.
 
VII. FEJEZET
Záró rendelkezések
26. (1.) A szövetség az alapító tagok szövetségi székhelyein az illetékességgel bíró szervek által kerül bejegyzésre és ezáltal válik jogi személlyé.
(2.) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az alakuló gyűlés jegyzőkönyvével és az alapszabállyal együtt kell benyújtani az illetékes hatóságokhoz.
(3.) A szövetséget a nemzetközi jog szerint kell bejegyeztetni.
 
A Magyar Baptisták Világszövetségének jelen Alapszabályát 1997 május 15.-én, Nagyváradon az Amerikai Magyar Baptista Szövetség, a Magyarországi Baptista Egyház és a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének képviselői elfogadták.
 
Nagyvárad, 1997 május 15.
 
Az Amerikai Magyar Baptista Szövetség elnöke: Kulcsár Sándor
A Magyarországi Baptista Egyház elnöke: Dr. Almási Mihály
A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének elnöke: Mike Béla

a lap elejére

 


Olvassa el a többi cikket is a lap "papír" változatában. Többek között ezeket:

Molnár Balázs: Felejthetetlen személyek (3) STUMPF ÁRPÁD lelkipásztor
Háló Barnabás és Lenke: A SZEMÉLYES LÉLEKMENTÉS (Gyakorlati tanácsok)
Drescher Lajos: EGYIPTOMI ÚTIBESZÁMOLÓ (2)
Somogyi Gáborné: Az Úrnak jóságát éneklem (5) - Örvendezés a Torontói Gyülekezetben
Dénes Endre: Dénes Tibor (1941-1998)

a lap elejére


Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk, sőt: kérjük!

Küldjön a szerkesztőnek E-mail-t!

Hogyan? Kattintson az előző sorra, s azután írja le véleményét. (Vagy írja meg először gondolatait a megszokott formában, s azután küldje el levelét E-mailen. Köszönjük.)

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997, 1998

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3