Evang�liumi H�rn�k - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

1998. �PRILIS-  

Az �prilisi lapban megjelent �r�sok k�z�l:

L�szl� Imre: MIT KEZDESZ A H�RREL?

Nem ismerem az amerikai t�rv�nyk�nyveket, de azt tudom, hogy Magyarorsz�gon van egy olyan k�l�n�s b�n, amit valahogy �gy neveznek: k�telez� seg�ts�g elmulaszt�sa, vagy meg nem ad�sa. Ism�tlem, ez b�nnek sz�m�t a magyar t�rv�nyek �rtelm�ben, �s megfelel� m�don b�ntetik is. Term�szetesen ez a t�rv�ny is megtal�lhat� a Bibli�ban, mert azt mondja szent ig�nk: "Ha az�rt valaki tudna j�t cselekedni, �s nem teszi, b�ne az annak." Az �testamentumban is megparancsolja az �r azt, hogy szomsz�dom, t�rsam elt�vedt �llat�t vezessem haza, s�t, m�g ellens�gem vesz�lybe jutott j�sz�g�nak megseg�t�s�t is elrendeli. Isten ig�je teh�t mind a k�t Sz�vets�gben harcol a k�z�ny, az �rdektelens�g ellen m�g akkor is, ha a seg�ts�gre szorul� �l�l�ny csak egy �llat. Ezerszer s�lyosabb a helyzet akkor, ha emberrel kapcsolatos, �s l�tfontoss�g� seg�ts�get nem ad meg valaki. Vess�nk egy pillant�st az Emmausban t�rt�nt esem�nyekre, �s vizsg�ljuk meg kicsit a k�t tan�tv�ny viselked�s�t, mert nagyon fontos tanuls�got fedezhet�nk fel benne.

Azt olvassuk az ig�ben, - gondolom, mindenki el�tt ismeretes a t�rt�net, - hogy a tan�tv�nyok egyszer csak felismerik J�zus Krisztust, m�ghozz� a keny�r meg�ld�s�r�l. �s ut�na t�rt�nik valami megh�kkent�: J�zus Krisztus elt�nik el�l�k, m�gpedig abban a pillanatban. �s ezzel az elt�n�ssel valami rendk�v�l fontos dolgot akar megtan�tani sz�munkra Urunk. Azt olvassuk ugyanis, hogy a tan�tv�nyok azonnal felkelnek, �s m�g azon az �jszak�n visszasietnek Emmausb�l Jeruzs�lembe, hogy a f�lelmetes �s nagyszer� �r�mh�rt elmondj�k a szomor� t�rsaknak. Nem maradnak ott Emmausban lelkendezve besz�lgetni, nem sir�nkoznak, hogy " jaj, de k�r, hogy csak egy pillanatig l�ttuk a nagy felismer�s ut�n" - hanem elindulnak a h�rrel. Mert tudj�k: �k ketten m�r boldogok, ott van benn�k a szent bizonyoss�g, hogy felt�madt az �r, �s innent�l kezdve m�r csak id� k�rd�se, hogy mikor l�tj�k meg �jra. De azt is tudj�k, hogy vannak m�g rem�nyt vesztett, szomor� emberek, akik s�rnak, mert nem tudj�k, hogy a Vil�gmindens�g t�rt�net�nek legnagyobb diadala megt�rt�nt: Felt�madt J�zus Krisztus, legy�zte a hal�lt, bev�gezte a Megv�lt�s munk�j�t, �s ezent�l van rem�ny, van gy�zelmes �let, �s van �r�k �let is. Egy ilyen h�rrel pedig m�r nem lehet ott maradni Emmaus egyik kicsi h�z�ban, m�g akkor sem, ha tele van a sz�vem lelkesed�ssel, �s legjobb lenne v�gig �nekelni tan�tv�nyt�rsammal az eg�sz csod�latos h�sv�ti �jszak�t, a T�rt�nelem els� h�sv�tj�nak �jjel�t. De menni kell, mert ott �g sz�v�kben a h�r, meg a k�ny�r�let azok fel�, akik - v�leked�s�k szerint - m�g a b�natban �lnek. Azt�n tal�lkoznak a t�bbiekkel, �s megtudj�k: a felt�madt �r Simonnak is megjelent, lehet m�r egy�tt �rvendezni mind azokkal, akik ugyan annak a csod�latos �lm�nynek az �t�l�i lehetnek.

Hadd eml�keztess�nk mindenkit egy m�sik esem�nyre is. Arra, hogy egy asszony is tal�lkozott ezekben az �r�kban a felt�madott J�zussal, �s mikor felujjongott a sz�ve, m�ris meghallotta az �rt�l a k�l�n�s, els� pillanatban �rthetetlen parancsot: Ne illess engem, hanem menj el az �n tan�tv�nyaimhoz, mondd el nekik is a h�rt! M�s szavakkal: nincs id� most a lelkendez�sre, az �lelget�sre, arra sem, hogy egy�bk�nt jogos im�dattal �s h�dolattal �jra leborulj a Mester l�bai el�tt. Nem, mindezeknek most nincs helye. Hanem el kell menni, mert jaj, nagyon sokan vannak m�g keser� rem�nytelens�gben �s s�t�ts�gben, akik tal�n m�r elfelejtett�k, amit Isten a Bibli�b�l �zent egykor, �s fel sem merik t�telezni, hogy van ki�t....

Sok mindent sz�mon k�rnek majd t�l�nk, h�v�kt�l ama kir�lyi sz�k el�tt. Tal�n nem a lop�sainkat, nem a par�znas�got vagy gyilkoss�got, mert Isten Szentlelke meg�v ezekt�l a c�g�res b�n�kt�l. De vajon nem fogunk-e pironkodni, amikor megk�rdezi a kir�lyi sz�kben �l� B�r�ny, hogy: "Mit kezdt�l azzal a f�lelmetes �s nagyszer� h�rrel, amit minden h�sv�ti ig�vel �jra belev�stem a lelkedbe: Felt�madtam! �lek, �s felt�masztok az utols� napon mindenkit, aki hisz �n bennem!" Elmondtad-e sokaknak? Vagy elmondtad-e legal�bb egy embernek, hogy van m�g rem�ny, �l az �r, er�s Isten�nk legy�zte a hal�lt, �s mindenre van megold�s! Ha m�g nem tetted meg, legf�bb ideje, hogy megtedd - velem egy�tt. Mert senki sem biztos�t benn�nket arr�l, hogy 1999-ben vagy 2000-ben is lesz m�g h�sv�t, - legal�bb is sz�modra, vagy sz�momra. T�lts�k be k�ldet�s�nket emmausi tan�tv�nyk�nt, �s mik�zben t�lcsordul sz�v�nkben a h�sv�ti �r�m, menj�nk el, mondjuk el a s�t�tben �l�knek a h�rt: Felt�madt az �r J�zus, van m�g rem�ny!


�VK�ZI GY�L�S,
1998. m�rcius 13-14, Palm Bay, Florida

A szerkeszt� ez�ttal kib�v�ti a szok�sos rovat�t �s hosszabban is besz�mol a sz�vets�g�nk �let�t, m�k�d�s�t is meghat�roz� tal�lkoz�r�l. N�h�ny k�pet is mell�kel, hogy ne legyen t�ls�gosan unalmas a fekete bet�k olvas�sa. (Sz�nes bet�ket egyenl�re nem tervez�nk, hiszen televan sz�nes magazinnal a vil�g. Nem tudunk, de nem is k�v�nunk versenyezni a csod�latos pap�ron �s sz�nekben t�nd�kl� kiadv�nyokkal. Az evang�lium j�h�r�t - ez a szerkeszt� legal�bbis �gy v�li - a mi form�tumunk is hordozni tudja. N�h�ny sz�nes k�pet azonban m�r eddig is k�z�lt�nk: havonk�nt �tlagban h�rom k�pet, az Evang�liumi H�rn�k Internet-es v�ltozat�ban.)

Rekord l�tsz�m, j� lelk�let

A kett� nem tartozik f�lt�tlen�l egybe, de el�sz�r is e kett�r�l szeretn�k �rni. �vk�zi gy�l�seinkre �ltal�ban a Misszi� �s Irodalmi Bizotts�g (ez egy bizotts�g, m�gha a nev�b�l nem t�nik is ki egy�rtelm�en!), a P�nz�gyi Bizotts�g �s a V�grehajt� Bizotts�g tagjai j�nnek el. M�skor is vannak csal�dtagok, van egy-n�h�ny vend�g, de most valahogy mindezekb�l j�val t�bb volt. Mennyi is? Kish testv�r a 8. oldalon olvashat� cikk�ben azt �rja, hogy 45 vend�ge volt az Otthonnak. Igen, j�l fogalmazott, hiszen VEND�GEK voltunk. A Bethesda Otthon, a Bethesda Gy�lekezet �s a gy�lekezet j�n�h�ny tagj�nak a vend�gei. Szeretet�ket �lvezt�k �s sokf�lek�ppen elvett�k. A 6. oldalon l�that� n�h�ny k�p sz�mot ad egyr�szt arr�l, hogy milyen sokan voltunk, m�sr�szt arr�l is, hogy ennyi embert l�ttak vend�g�l �tellel testv�reink. Annyian voltunk, hogy jutott sz�ll�sra minden csal�dhoz, ahol vend�get tudtak fogadni. �n az id�n is B�nk�ti Esztern�l sz�lltam, H�l� Barn��kkal egy�tt. Ha m�sutt is olyan szeretettel fogadt�k a vend�geket, mint minket, akkor mindenki nagyon j�l �rezhette mag�t.

Az �vk�zi Gy�l�s r�sztvev�i az imah�z el�tt

Deh�t hogy lett�nk ilyen sokan? T�bb oka is volt ennek.

Az egyik, hogy m�rcius k�zep�n volt a gy�l�s�nk. Azt rem�lt�k, hogy egyszer kipr�b�lhatjuk a j� meleg floridai naps�t�st - a t�rgyal�sok k�z�tt tal�n siker�l egy kis id�t a szabadban t�lteni. T�bben szabads�got vettek ki �s csal�ddal, gyerekekkel egy�tt, kocsival indultak neki a hossz� �tnak. �gy tudom, senki sem b�nta meg, hogy elj�tt, de valahogy a melegb�l ez�ttal csak annyi jutott, hogy nem f�ztunk. Ugyanolyan "�szaki" feh�r sz�nnel t�rt�nk haza, mint amivel j�tt�nk (kiv�ve azokat, akik m�g maradtak a gy�l�s ut�n n�h�ny napig, amikoris kiss� melegebbre fordult az id�).

Az is k�zrej�tszott a magasabb l�tsz�m kialakul�s�ban, hogy vend�gl�t� testv�reink, s az Otthon egy 3 �r�s haj�kir�ndul�st is szerveztek nek�nk. Ez volt az "el�j�t�k" a tan�cskoz�sokhoz. Az Indi�n River-en "szolg�latot teljes�t�" b�relt haj� als� r�sz�ben azonnal asztalokhoz �lt�nk, �s j� k�z�ss�gben, a haj� szem�lyzet�vel is j� kapcsolatot tal�lva, Southern Gospel zene mellett megvacsor�ztunk. Bizonys�gt�telre is ad�dott alkalom.

A f� oka ennek a sokadalomnak igaz�ban az volt, hogy a sz�vets�g�nk vezet�s�ge n�h�ny lelkip�sztort �s gy�lekezeti k�pvisel�t hivatalosan megh�vott a gy�l�sekre.

Vad�sz J�nos lp. testv�r nem tudott megjelenni sz�vets�gi alkalmainkon, mi�ta visszat�rt hat �ves Magyarorsz�gi misszion�riusi szolg�lat�b�l. A 7. oldalon olvashatunk arr�l, hogy �jabb, ez�ttal erd�lyi kik�ldet�sre v�llalkozott. Nem csoda h�t, hogy megh�v�st kapott erre az alkalomra.

A Kegyelem (Cleveland) gy�lekezet lelkip�sztorai - L�szl� Imre �s Balla G�bor - is megh�v�st kaptak a tal�lkoz�ra. �r�mmel tapasztaltuk a k�lcs�n�sen megnyilv�nul� egy�ttm�k�d�si v�gyat, az arra val� k�szs�get �s az egym�s elfogad�s�nak �rlel�d� gy�m�lcseit. �rezt�k, hogy az �r elhozta az id�t a kapcsolatok rendez�s�re.

A k�l�n megh�vottak k�z�tt volt t�bbek k�z�tt m�g a toront�i gy�lekezet �j lelkip�sztora, Dan L�szl�, a ny�ri k�zgy�l�s h�zigazd�ja is.

Ha a t�rgyal�sok r�szleteivel nem is f�rasztom a kedves olvas�t, azt mindenesetre elmondhatom, le is �rhatom, hogy j� lelk�lettel zajlottak gy�l�seink. Nem vita n�lk�l, de b�kess�gesen, szeretetben. �s nem csak a gy�l�sek, hanem a n�h�ny nap sor�n lezajlott testv�ri tal�lkoz�sok �s a gy�lekezeti alkalmak is. A j� lelk�letet, egym�s ir�nti szeretet F�r B�la alkalmi, ott k�sz�lt verse el�g j�l �rz�kelteti. (Vas�rnap este el is mondta az imah�zban; t�bbek k�r�s�re k�z�lj�k is - a k�vetkez� sz�mban.)

Ha sokan is voltunk, legal�bb h�rman nagyon hi�nyoztak m�g k�z�l�nk: Dr. Haraszti S�ndor, Moln�r J�lia �s B�r� Zolt�n testv�rek - err�l is majd a k�vetkez� sz�mban.

T�rgyal�sainkr�l, r�viden

A gy�lekezeti besz�mol�k �l� misszi�s mez�r�l tan�skodtak. Az �letet nem a nagy �s egyre n�vekv� sz�mok jelentik az itteni magyar misszi�ban (de m�sutt sem). A h�s�ges, rendszeres, kitart� munk�n az �r kegyelm�b�l n�ha az �ld�s is l�that�v� lesz. De arra m�r r�gen megtan�totta itteni szolg�it az �r (legal�bbis egyiket-m�sikat), hogy nem csak a l�tv�nyos "t�megjelenetek" kedvesek �el�tte. Az elm�lt f�l�vben mindegyik gy�lekezet�nk h�s�gesen kitartott �rhely�n. A besz�mol�kat hallgatva az volt a benyom�som, hogy a r�nk b�zott dr�ga kincset meg�rizt�k, - h�la N�ki!

Az Evang�liumi H�rn�kr�l is sok sz� esett. Az olvas�k t�bora lassan n�vekszik. Egy-egy �j el�fizet� mindig �j �r�m�t jelent. A lap Internet v�ltozat�t ismertettem a jelenlev�kkel, bemutatva a pillanatnyilag is, a vil�g b�rmely r�sz�r�l, egy komputer seg�ts�g�vel hozz�f�rhet� t�bb mint 200 oldalnyi anyagot. A lehet�s�gek kimer�thetetlenek ezen a ter�leten. Hat�rt csak az anyagiak �s f�leg az er�nk, id�nk v�gess�ge szab. A szerkeszt�nek a jelenlegin�l sokkal t�bb seg�ts�gre lenne sz�ks�ge.

N�h�ny esem�ny, id�pont

A K�zgy�l�sre Toront�ban, j�lius 3-5 k�z�tt ker�l sor.

A fiatalok Color�d�i t�boroz�s�ra folynak az el�k�sz�letek. Az augusztus 8-15-k�z�tti t�boroz�sra jelenleg 130 jelentkez� van.

A ny�r folyam�n v�rhat� a "Mike Fi�k" �nekes csoport (Erd�ly) �rkez�se �s szolg�lata, gy�lekezetenk�nt, valamint az id�pontt�l f�gg�en a T�borban �s Color�d�ban.

A tavaszi ifj�s�gi tal�lkoz� helyi �nnep�lyek miatt ez�ttal elmarad.

Az �szi Ifj�s�gi tal�lkoz�ra Detroitban ker�l sor okt�ber 10-11-�n.

Vad�sz J�nos tv, a Santa Monicai gy�lekezet p�sztora 6 h�napra Erd�lybe utazik, misszion�riusi kik�ldet�sben, melyet sz�vets�g�nk is t�mogat.

F�redi Kamilla misszion�rius testv�rn� k�lmisszi�s terveit a Misszi� Bizotts�g nem csak t�mogatja, hanem szeretn� azt el�remozd�tani is.
 
Tudom�sul vett�k, hogy a Nagyv�radra tervezett Magyar Baptista Vil�gtal�lkoz� id�pontj�t a magyarorsz�gi �s a rom�niai magyar sz�vets�gi vezet�k 2000-re halasztott�k.
 
Elk�sz�lt az �j misszi�s �vre sz�l� (m�just�l j�v� �prilisig) k�lts�gvet�s�nk. Megval�s�t�s�hoz gy�lekezeteink �s az egy�ni adakoz�k fokozott t�mogat�s�ra van sz�ks�g.

Sz�vets�gi vas�rnapunk ebben az �vben a h�sv�t vas�rnapja, melyen gy�lekezeteinkben sz�vets�gi misszi�s c�ljaink megval�s�t�s�ra adakozunk. A Misszi� Bizotts�g eln�k�nek, Szab� Istv�nnak a felh�v�sa lev�lben m�r meg�rkezett a gy�lekezetekhez.

Ez�ttal ennyit. K�vetkez� sz�munkban a vas�rnapi gy�lekezeti alkalmakr�l is besz�molok.

Herjeczki G�za

a lap elej�re


Nov�k J�zsef:
Magyar h�sv�ti �nnepl�s�nk
H�sv�t napj�n Krisztus felt�mad�s�t �nnepelj�k. Ha nem, ez�rt nem az �nnepront�k negyven �ves p�nk�sdi kir�lys�g�t kell okolnunk, hiszen ha k�nyszerb�l is, de m�g a szocialista uralkod�k is tal�ltak r� egy-k�t napot, hogy eml�kezhess�nk. Enn�l t�bbet t�l�k val�ban nem v�rhattunk. Az �nnep tartalm�nak megv�ltoz�s��rt egyed�l az Egyh�z felel�s, azaz mi, a kereszty�nek, akik oly k�nnyen felcser�lt�k hit�nk legf�bb igazs�g�t nyuszik�s, locsolkod� tavasz-k�sz�nt�ss�. Az els� kereszty�nek nem is �rten�k mit �nnepel�nk manaps�g. �k minden vas�rnap az �r J�zus Krisztus felt�mad�s�ra eml�keztek. A zsid� shabbat k�z�ss�gi alkalmait a h�t els� napj�n, felt�mad�s-�nnepl�ssel folytatt�k, majd, ahogy egyre t�bb nem-zsid� megt�rttel gyarapodott az Egyh�z, megmaradt a vas�rnap, mint az "�r napja."
 
A kereszty�ns�g legfontosabb eleme a "felt�mad�s-hit."
"Ha a Krisztus fel nem t�madott, akkor hi�baval� a mi pr�dik�l�sunk, de hi�baval� a ti hitetek is" - �rta a pog�nyok apostola, Szent P�l a R�m�ban �l� kereszty�neknek. Ez egy m�rt�r meggy�z�d�se volt, aki el�tt aligha lehetett k�ts�ges, hogy a hallgat�i k�z�l is nem kevesen �let�kkel fizethetnek hit�k�rt.
Hit, hogy b�rmely kor, b�rmely embere igazi szabads�gra jut, ha Isten felaj�nlott kegyelm�t elfogadja.
 
Ennek az �dvt�rt�netnek az �dv�z�t� Krisztus a f� szem�lye. � a testet �lt�tt Isten, aki b�neink b�ntet�s�t mag�ra v�llalta, s ezt csakis egyed�l � tehette meg. Nagyh�t esem�nyei egyetemes, vil�gm�ret� �s t�rt�nelem feletti k�vetkezm�nyekkel j�rtak.
 
Megt�rt�nt az igazs�gt�tel. De vajon igazs�gos volt-e, ami t�rt�nt? Ez a nagy k�rd�s old�dott fel azon hajnalon, amikor Krisztus felt�madt a hal�lb�l. Isten, aki mag�ra v�llalta hal�lt okoz� b�neinket, J�zus Krisztusban megosztja vel�nk az �letet. Hisz "�gy szerette Isten e vil�got, hogy az � egysz�l�tt Fi�t adta, hogy aki hisz �benne el ne vesszen, hanem �r�k �lete legyen." H�sv�tkor erre eml�kez�nk: Az �let diadal�ra a hal�l felett.
 
Isten hatalm�t �s szeretet�t hirdeti a Felt�mad�s. A legkil�t�stalanabb �llapotb�l, a leges�lytelenebb helyzetb�l is kiseg�t minket, csak b�zzunk Benne! A h�sv�ti �r�m�nek, az �vsz�zadokon �t zeng� "� �l!" azt jelenti a h�v�nek, hogy J�zus vel�nk van, benn�nk �l, vezet �s k�s�r, isteni seg�ts�get k�n�l nek�nk ma is. A kereszty�ns�g, a Felt�madott n�pe ezt �nnepli minden vas�rnap.
 
Nem vagyunk mi jobbak, k�l�nbek, jobbra �rdemesebbek mint b�rki m�s; m�ss�gunk, �r�meink, gy�zelmeink mind Neki k�sz�nhet�k. B�rcsak n�p�nk is ink�bb b�zna Benne, az �r�k V�ltozatlanban, mint az �vszakokhoz hasonl�an v�ltakoz� politikusokban.
 
Mostani bajaink is tal�n ide vezethet�ek vissza: nyulakat ugratunk a nagy politikai bokorb�l, �s l�m, milyen a H�sv�tunk?
 
A Felt�mad�s megv�ltoztatja a jelent, de a j�v�t is. Ahogy ezt az �letet lehet Istennel �s n�lk�le �lni, �gy a felt�mad�sban is k�t nagy t�borra oszlik majd az emberis�g. Az �dv�z�ltek �r�mei, a k�rhozottak gy�trelmei, az �r�k j�v� teszi igaz�n s�lyoss� a felt�mad�s k�rd�s�t.
 
Majd besz�lget�s�nket J�b vall�st�tel�vel z�rja:
"�n tudom, hogy az �n Megv�lt�m �l, �s utolj�ra az �n porom felett meg�ll; �s miut�n ezt a b�r�met megr�gj�k, testem n�lk�l l�tom meg az Istent, Akit magam l�tok meg magamnak."
Rem�nys�ge lehetett a hal�l ut�ni Istenl�t�s, mert nagy megpr�b�ltat�s�ban is hitt az �l� Istenben. Ez a h�sv�ti hit.

* El�d L�szl�: Besz�lget�s Nov�k J�zsef lelkip�sztorral Megjelent az Interneten 1997-ben, 16,000,000 magyar Fellegv�r�ban, mely http://www.arpad.com c�men tal�lhat�

a lap elej�re


"Testem... v�rem... sokak�rt"

J�zus Krisztus teste megt�retett, v�re kiontatott. Hogy mi�rt, akkor, azon a vacsor�n m�g nem volt vil�gos. S�t, a tan�tv�nyok m�g k�s�bb is zavarban voltak a t�rt�ntekkel kapcsolatban. P�ld�ul az emmausi kett� (Lk 24) �rtetlens�ge is j�l mutatja ezt.
�ldozata sokak�rt ment v�gbe, a b�n�k bocs�nat�ra. Ezzel t�r�lte el a b�ntet�st, a hal�lt, amelyet mi �rdemelt�nk, �s amelyet m�sk�pp nem ker�lhett�nk volna el.
Kiontott�k v�r�t sokak�rt... Egy vagy a sokak k�z�l? Adj h�l�t �rte! Szolg�lj az �rnak, hogy m�sok is megimerj�k �ldozat�nak egyedi �s val�di �rt�k�t!

Ny�l Zolt�n, (�h�tat)

a lap elej�re


Az Olajf�k hegy�t�l az �res s�rig

Galile�b�l h�tf�n, kora reggel indultunk �tnak. Mire elhagytuk Jerik�t, felsz�llt az er�s k�d. Amikor kisz�lltunk a buszb�l egy magaslaton, csod�latos k�p t�rult el�nk: Jeruzs�lem. Az Olajf�k hegy�n voltunk �s onnan szeml�lhett�k a csod�latos v�rost, ahogy �s ahonnan az �r J�zus �s a tan�tv�nyok is tett�k 2000 �vvel ezel�tt. (M�rk 13:3)

Jeruzs�lem kb. f�lmilli�s lakos�, sz�nes, csod�latos �p�letekkel (amelyek �vezredek civiliz�ci�j�ra utalnak), pezsg� �lettel �s nem kev�s konfliktussal teli v�ros. Nem csoda, ha az �r J�zus gyakran visszavonult �s ide j�tt az Olajf�k hegy�re (mindenfel� gy�ny�r� vir�gok, olajf�k, j�zmin bokrok, pomp�s n�v�nyzet), hogy az Aty�hoz im�dkozzon (Luk 22:39). Itt, a Getsem�n� kertj�ben (Gat+Shemanim = olajpr�s helye), a Kidron patakon t�l (J�n 18:1) t�lt�tte a Mester tan�tv�nyaival az utols� vacsora ut�ni �jszak�t; ide j�tt J�d�s a katon�kkal, hogy el�rulja J�zust.Tal�n �ppen ezek alatt az �reg olajf�k alatt im�dkozott egyed�l, m�g a tan�tv�nyok aludtak... A kb. 2500 �ves olajf�kb�l nyolcat mi is megcsod�lhattunk - �s amikor a Megv�lt� itt gy�tr�d�tt, ezek m�r 500 �vesek lehettek. Mennyit tudn�nak ezek a f�k mes�lni - h�s�gr�l, �rul�sr�l, szenved�sr�l �s emberi gyarl�s�gr�l!

A kert mellett van egy templom, ami eml�keztet a Getsem�n� esem�nyeire. 1919 �s 1924 k�z�tt �p�lt, s mivel 16 nemzet j�rult hozz� a k�lts�gekhez, a Minden nemzetek temploma nevet kapta. De Getsem�n� templomnak, vagy J�zus k�nszenved�sei templomnak is nevezik. Az olt�r kehely form�j�, ami az �r im�ds�g�ra utal "Aty�m, ha lehets�ges m�lj�k el t�lem e poh�r!" (M�t� 26:39). Az olt�r el�tti, a padl�zatb�l kiss� kiemelked� nagy szikla az el�z�leg lerombolt templomok �ltal meg�rz�tt v�lt helye az �r im�dkoz�s�nak. A bels� r�sz s�t�t; a gy�ny�r� alab�strom ablakok csak halv�ny, sz�nes f�nyt sz�rnek �t a nap sugaraib�l. A magyar katolikusok is aj�nd�koztak egy festm�nyt a templomnak.

A zsid�k �gy v�lik, hogy a Messi�s az Olajf�k hegy�r�l fog lej�nni �s az Arany kapun kereszt�l (Golden Gate; jelenleg be van falazva) fog Jeruzs�lembe bevonulni. Ez a kapu az Olajf�k hegy�vel szemben van �s az�rt is nevezetes, mert az �r J�zus itt vonult be Jeruzs�lembe vir�gvas�rnap.
A moszlimok (egy moszlim temet� van a kapu bej�rata �s a fal ment�n) �gy hiszik, hogy az Aranykapu az utols� �t�letnek a helye lesz. Ez az �jtestamentumi h�v�k gy�lekez� helye is volt (ApCsel 3:10-11).

A S�rkertben

Sok bibliai esem�nynek k�t eredetinek v�lt eml�khelye van, �gy a J�zus temet�s�nek a helye sem kiv�tel. Az egyikre egy templom �p�lt (Szent S�r templom), a m�sik - ami a bibliai le�r�snak ink�bb megfelel -, egy csod�latos kertben van, egy szikla mellett, aminek koponya form�ja van - ez�rt is nevezik a Koponya hely�nek, vagy Golgot�nak, h�ber�l (M�t� 27:33 �s J�n 19:41). A kert Arimathiai J�zsef� lehetett, aki gazdag volt, ismert politikus, de ugyanakkor titokban tan�tv�nya is volt az �r J�zusnak. Pil�tust�l elk�rte a testet �s Nikod�mussal, egy m�sik titkos tan�tv�nnyal, aki balzsamokat hozott, egy �jonnan szikl�ba v�gott s�rba helyezt�k (J�nos 19:38-42). A kertben nagy v�z cisztern�k nyomait tal�lt�k �s sz�l� pr�st, ami szint�n J�zsef tulajdona lehetett.

Csoportunk az �res s�r el�tt

A t�rt�netet gyermekkorom �ta ismerem �s sokszor elk�pzeltem a f�nyes angyalt a k�v�n �lni, az asszonyokat sietni a s�rhoz, mik�zben azon gondolkoztak, hogyan henger�ts�k majd el a nagy k�vet?! �s most el�ttem az �res s�r! Megd�bbent� l�tv�ny! A bej�rat mellett egy nagy reped�s l�that�, f�ldreng�snek a nyoma: "�s a f�ld megindula �s a k�szikl�k megrepedez�nek" (M�t� 27:51).

A k� (elk�pzel�semt�l elt�r�en) nem egy nagy, massz�v szikla-darab, hanem egy kerek, laposra faragott k�, amely egy keskeny v�jatban g�rd�l a s�r bej�rata el�. Oda g�rd�teni nem t�l neh�z, de mivel a s�r el�tt m�lyebbre van �sva, abb�l a m�lyed�sb�l nehezebb kinyomni (n�i er� semmik�pp nem elegend�). Csod�latos �lm�ny volt bel�pni a s�rba... az �rz�seket le�rni tal�n nem is lehet. J� volt egy kicsit elm�ly�lni, �tgondolni az �vsz�zadokkal ezel�tti esem�nyeket, �s ugyanabban a kertben �rvacsor�zni, ahol az �r megt�retett teste lett elhelyezve, s ahol felt�madott dics�s�gesen. K�l�nb�z�, a vil�g minden t�j�r�l, �rkezett csoportok tett�k ugyanezt, �s j� volt hallani a h�sv�ti �nekeket (Felt�madt H�s, He lives, El a k�vet, J�zus �l), amit ott mindenki lelkesen �nekelt.

A kertben csend az�rt nincsen. Csoport csoport ut�n �rkezik - magyar�z�s, vide�z�s, f�nyk�pez�s, itt-ott �nekl�s, �rvacsor�z�s; ugyanakkor kintr�l, a kert fal�n t�lr�l, a hatalmas busz�llom�snak a zaja - a sz�ntelen motorb�g�s, �s a naponta t�bbsz�r, nagyon er�s hangsz�r�kb�l az arab moszlimok im�ra h�v�sa hallatszik - az iszl�m vall�snak megfelel�en.

�r�l�k annak, hogy l�thattam a s�rt �s sok m�s helyet, ahol az �r J�zus j�rt �s tan�tott, de boldog vagyok, hogy nek�nk nem a tapinthat� f�ldi eml�keket kell im�dnunk, hanem a felt�madt H�st, a sz�v�nkben �l�t! _____Mik� Ildik�

a lap elej�re


MOLN�R ANTALN�
1906 - 1998

Szomor� sz�vvel tudatjuk mindazokkal akik ismert�k �desany�nkat, Moln�r Antaln�t, hogy az �r hazasz�l�totta �t �r�k otthon�ba 1998. febru�r 22-�n, r�vid betegs�g ut�n.

Moln�r Antaln�, Erdei Juliska 1906. szeptember 27-�n, Bihardi�szegen sz�letett. Bemer�tkezett 1920-ban, Sorb�n S�ndor �ltal. Az Erdei csal�d kiv�ndorolt Braz�li�ba, ahol Juliska 1927-ben f�rjhez ment Moln�r Antalhoz. Egy�tt v�gezt�k a szemin�riumot Rio de Janeiro �llamban �s a Brazil testv�rek �ltal lett Moln�r Antal felavatva.

A Magyar Gy�lekezetben munk�lkodtak mint p�sztor h�sz �vig. Azut�n �tj�ttek Kanad�ba, ahol a Wellandi Magyar Gy�lekezetet p�sztorolt�k. K�t �v ut�n a Magyar Sz�vets�g lek�ldte �ket Argent�n�ba, hogy az ottani magyarok k�z�tt munk�lkodjanak, mint misszion�riusok. Ott szolg�ltak t�z �vig. A tizedik �v v�g�n, amikor Pint�r S�ndor p�sztornak �tadt�k a munk�t, a gy�lekezetnek 70 tagja volt. A Moln�r h�zasp�r �s Magduska l�nyuk 1962-ben Detroitba k�lt�z�tt, ahol a gy�lekezeti munk�b�l r�vid 5 �v ut�n hazah�vta az �r Moln�r Antalt. Moln�r testv�rn� t�bb mint egy �vig pr�dik�lt, miel�tt a detroiti gy�lekezet p�sztort h�vott.
Azut�n Moln�r testv�rn� Florid�ba �s North Carolin�ba k�lt�z�tt, Magduska l�ny�n�l lakott. Az utols� n�gy �v�t a Bethesda Magyar Baptista Otthonban t�lt�tte el.
Apuka �s Anyuka mind�g egy�tt olvast�k a Bibli�t. Apuka hal�la �ta anyuka harminck�tszer �tolvasta a Bibli�t (minden �vben egyszer).
 
A tizenk�t gyermekes csal�db�l h�rom testv�rn�je �l m�g Braz�li�ban �s Argent�n�ban.
Anyuka mindenkit szeretett �s igaz�n hitte, hogy a L�lek gy�m�lcse a szeretet.
Gy�szolja k�t le�nya, �t unok�ja, k�t fogadott le�nya �s mindazok, akiknek az �let�t �rintette. Az �r elvitte ugyan k�z�l�nk, de eml�ke �r�kk� vel�nk marad.

Doumani Juci �s Gartland Magda

Eml�k�re - vir�g helyett - adakoz�sokat a Bethesda Otthon r�sz�re k�ldhet�nk.

***
Ez�ton mondunk k�sz�netet mindazoknak, aki dr�ga j�any�nk elhunyta alkalm�b�l egy�tt�rz� szeretettel, im�ds�gos sz�vvel �r�sban, l�togat�sban, temet�sen val� r�szv�tel�kkel vigasztaltak benn�nket.
***

Moln�r Antaln� �let�r�l "N�gy orsz�gon �t az evang�liummal - besz�lget�s Moln�r J�lia testv�rn�vel" c�mmel k�tr�szes, f�nyk�pes cikket olvashatunk az Evang�liumi H�rn�k 1995. febru�ri �s m�rciusi sz�m�ban. (szerk.)

a lap elej�re


BAPTISTA LEV�LT�R
FELH�V�S az amerikai �s ausztr�liai magyar testv�rekhez

Az 1948-ban Budapesten l�tes�lt BAPTISTA LEV�LT�R c�lja a hazai �s a hat�rainkon t�li magyar baptista vonatkoz�s� t�rt�nelmi dokumentumok gy�jt�se, azok tudom�nyos feldolgoz�sa, a kutat�k rendelkez�s�re bocs�t�sa �s az ut�kor sz�m�ra val� biztons�gos meg�rz�se. Ennek felt�teleit a Teol�giai Akad�mia �p�let�ben val� elhelyez�se lehet�v� tette.

Szeretn�nk, ha ezen int�zm�ny az eg�sz K�rp�t-medence �s tengeren t�li magyars�g kutat� k�zpontj�v� v�lna.

Lev�lt�runkban �rizz�k hith�seink, sz�leink �s nagysz�leink hagyat�k�t, az Anyak�nyvi Nyilv�ntart�kat, melyek adatai 1874-t�l a trianoni b�kedikt�tumig kiterjednek az eg�sz t�rt�nelmi Magyarorsz�g ter�let�re, illetve az els� �s m�sodik B�csi D�nt�s id�szak�ra is. Nem hi�nyoznak az egyh�z, a gy�lekezetek, int�zm�nyeink, szervezeteink �s el�lj�r�ink tev�kenys�g�re, illetve �let�re vonatkoz� iratok sem. A B�keh�rn�k �s m�s sajt�term�kek �vfolyamai, a f�nyk�pgy�jtem�ny, Meyer Henrik, Kirner A. Bertalan, Baranyai Mih�ly �s m�sok hagyat�ka, Dr. Haraszti S�ndor let�tje forr�s�rt�k�ek a kutat�k sz�m�ra. Itt �rizz�k Kornya Mih�ly csal�di bibli�j�t �s m�s el�lj�r�ink szem�lyi t�rgyait is.

Ezen felh�v�s r�v�n k�rj�k testv�reinket, k�z�tt�k az Evang�liumi H�rn�k olvas�it, hogy hozz�tartoz�ik, bar�taik, hittestv�reink �s ismer�seik �ltal meg�rz�tt leveleket, napl�jegyzeteket, kr�nik�kat, statisztik�kat, f�nyk�peket, a gy�lekezetek, egyes�letek (n�egyletek, ifj�s�gi k�r�k, �nek- �s zenekarok, vas�rnapi iskol�k) megalakul�s�ra, tev�kenys�g�re, illetve a m�s magyar egyh�zakkal �s k�z�ss�gekkel val� kapcsolatukra, a bel- �s k�lmisszi�i munka b�rmilyen vet�let�re vonatkoz� dokumentumokat, vagy azok (xerox) f�nym�solat�t sz�veskedjenek gy�jtem�nyeink gyarap�t�s�ra elk�ldeni. Elfogadunk minden r�gebbi vagy �jabb magyar baptista vonatkoz�s� k�nyvet, �js�got vagy apr�nyomtatv�nyt (rendezv�nyi megh�v�, plak�t, r�plap, f�zet) is. �r�m�nkre szolg�lna minden lev�l, napl�, pr�dik�ci�k sz�vege, f�nyk�p stb. ami Moln�r K�roly, Moln�r Antal, H�thalmi P�th K�roly, a Cserepka h�zasp�r �s m�s Erd�lyb�l, Fel- �s D�lvid�kr�l, K�rp�talj�r�l, illetve az anyaorsz�gb�l elk�lt�z�tt vagy elmenek�lt lelkip�sztor vagy misszion�rius amerikai vagy ausztr�liai munk�ss�g�ra vonatkozik.

Hangs�lyozni szeretn�nk, hogy t�vol �ll t�l�nk az amerikai vagy erd�lyi testv�rint�zm�nyekkel, vagy a mag�ngy�jtem�nyekkel val� vet�lked�s, vagy az �ket megillet� lev�lt�ri �rt�kek megszerz�se. Viszont szeretn�nk olyan cserekapcsolatokat ki�p�teni, melyeknek baptista k�z�ss�g�nk b�rhol �l� tagjai vagy t�rt�neti kutat�i haszn�t l�tj�k. Hiszen a megsz�l�tott testv�reink nagyr�sze k�zvetlen vagy k�zvetve k�t�dik az anyaorsz�ghoz. Ez�rt is j� lenne, ha az �sszmagyars�g baptist�it is �rint� �letm�vek �s gy�jtem�nyek hagyat�k�t nemcsak egy csal�d vagy egy gy�lekezet birtokoln�, hanem az k�zkincs� v�lna. Ez a sz�nd�k csak az �llamilag �s egyh�zilag v�dett, �s mindkett� �ltal p�nz�gyileg is t�mogatott int�zm�nyben val�sulhat meg, mivel a t�vlati meg�rz�si �s kutat�si felt�telek itt lehetnek marad�ktalanul biztos�tva. (Az Internet ilyen vonatkoz�s� teljesk�r� alkalmaz�sa m�g egy keveset v�rnunk kell!)

A magunk r�sz�r�l �nzetlen egy�ttm�k�d�s�nkr�l biztos�tjuk a hozz�nk fordul� kutat�kat. A gy�lekezet �s mag�nszem�lyeket �rint� vagy �rdekl� iratokr�l �s �js�gcikkekr�l f�nym�solatot is k�sz�t�nk. A baptista lev�lt�rnak, a mag�n- �s k�zgy�jtem�nyeknek sz�vesen k�ld�nk f�l�s- illetve cserep�ld�ny �js�g, foly�irat �s k�nyvgy�jtem�nyeinkr�l aj�nl� jegyz�ket.

C�m�nk: BAPTISTA LEV�LT�R. 1068 Budapest, Bencz�r utca 31. Telefon: (1) 342-75-34

Dr. Alm�si Mih�ly egyh�zeln�k �s Z�goni Jen� lev�lt�rvezet�

a lap elej�re

Evang�liumi H�rn�k Internet �1998

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3