EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2000. NOVEMBER

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

�N IS H�L�T ADOK!

Faulkner K�rolyn�

Minden embernek van mi�rt h�l�t adni, de csak az al�zatos ember h�l�s: a maga r�sz�re nem k�vetel, hanem csendes megel�ged�ssel h�l�s az�rt, amivel Isten �t meg�ldotta. A g�g�s emberek pedig mindig h�l�tlanok. Ha baj �ri �ket, az�rt mindig m�sokat okolnak: ha sikert �rnek el, az az � �lelmess�g�knek az eredm�nye. A tapasztalat is igazolja azt, amit az 50. Zsolt�r 23. vers�ben olvasunk. `Aki h�l�val �ldozik, az dics��t engem, �s a ki az �tra vigy�z, annak mutatom meg Istennek szabad�t�s�t.@ A b�nt�l val� megszabadul�s a legnagyobb jutalom, amiben a hitetlen ember nem r�szes�lhet. A h�l�s sz�v megoltalmaz az elcs�gged�st�l �s elz�rk�zotts�gt�l. D�vid h�rf�ja is el�zte Saul kir�ly sz�v�b�l a szomor�s�g �s b�k�tlens�g s�t�t felh�it. Dics�rj�k az Urat mi is b�nk�d�s helyett, mint P�l �s S�l�s a b�rt�nben. Amikor az �let gondjai k�r�lvesznek, gondoljunk Isten csod�s seg�ts�g�re: ha vesz�ly fenyeget, gondoljunk a Mindenhat� Isten szeretet�re, Aki nem feledkezett el r�lunk. P�l apostol is ezt mondja: `Mindenben h�l�kat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus J�zus �ltal ti hozz�tok.@ (1Thess 5:18). Illatos vir�ghoz is hasonl�that� a h�la: de a vir�got is gondozni kell. Aki Isten dolgait figyelemmel k�s�ri �s meg�rti, hogy mit cselekszik �rte szeretet �ltal, r�j�n arra, hogy mindig van mi�rt h�l�t adni. Ez�rt mondta a zsolt�r�r�: `�ldjad �n lelkem az Urat, �s el ne feledkezz�l semmi j�t�tem�ny�r�l. Aki megbocs�tja minden b�n�det, meggy�gy�tja minden betegs�gedet.@ (Zsolt 103:2-3).

De mi�rt mondja, hogy el ne feledkezz�l? Az�rt, mert az ember hajlamos arra, hogy elfeledkezzen. A hitetlen embernek nehezebb a h�laad�s, mint a h�l�tlans�g. Term�szetesnek veszi az �ld�st, de �nz�se miatt a dics�s�get is mag�nak tulajdon�tja �s nem Istennek. Eml�kezz�nk csak gyermekkorunkra, amikor �desany�nk biztat�s�ra is olyan neh�z volt kimondani, hogy k�sz�n�m. Meg tudjuk-e h�l�lni azt p�ld�ul, hogy Isten szem�lyv�logat�s n�lk�l adja �ld�s�t �gy az igazakra, minta gonoszokra: leveg�t, es�t, naps�t�st, eg�szs�get �s a pr�b�k k�z�tt lelki b�k�t? Isten vel�nk van akkor is, amikor mi azt gondoljuk, hogy elhagyott minket.

Jobban ismer benn�nket, mint mi �nmagunkat. Egy misszion�rius besz�lte el, hogy s�lyos gyomorb�ntalmakban szenvedett, mik�zben a hazai anyagi t�mogat�s sem �rkezett meg idej�ben �s �gy egy eg�sz h�napig csak tejjel �s zabpehellyel t�pl�lkozott. Amikor ezt elbesz�lte, egy orvos bar�tja azt mondta neki, hogy szerencs�s volt, hogy nem kapta meg idej�ben a p�nzt, mert az ilyen betegs�get zabpehely-k�r�val gy�gy�tj�k. Ha a p�nzt megkapta volna, a nehezebben em�szthet� �telekkel a gy�gyul�st megakad�lyozta volna. Ez is okot adott a h�laad�sra. De a legh�l�sabbaknak az�rt kell lenn�nk, amir�l P�l apostol besz�l: `H�l�kat adv�n az Aty�nak, aki alkalmasakk� tett minket a szentek �r�ks�g�ben val� r�szv�telre a vil�goss�gban. Aki megszabad�tott minket a s�t�ts�g hatalm�b�l �s �ltalvitt az � szerelmes Fi�nak orsz�g�ba. Akiben van a mi v�lts�gunk az � v�re �ltal, b�neinknek bocs�nata@ (Kol 1:12-14). Adtunk-e m�r mi is h�l�t Istennek az � kimondhatatlan aj�nd�k��rt? (2Kor 9:15).

H�LAAD� ZSOLT�R

103:1. �ldjad �n lelkem az Urat, �s eg�sz bens�m az � szent nev�t.
2. �ldjad �n lelkem az Urat, �s el ne feledkezz�l semmi j�t�tem�ny�r�l.
3. Aki megbocs�tja minden b�n�det, meggy�gy�tja minden betegs�gedet.
4. Aki megv�ltja �letedet a kopors�t�l; kegyelemmel �s irgalmass�ggal koron�z meg t�ged.
5. Aki j�val t�lti be a te �kess�gedet, �s meg�jul a te ifj�s�god, mint a sas�.
8. K�ny�r�l� �s irgalmas az �r, k�sedelmes a haragra �s nagy kegyelm�.
9. Nem fedd�dik minduntalan, �s nem tartja meg haragj�t �r�kk�.
10. Nem b�neink szerint cselekszik vel�nk, �s nem fizet n�k�nk a mi �lnoks�gaink szerint.
11. Mert a milyen magas az �g a f�ldt�l, olyan nagy az � kegyelme az �t f�l�k ir�nt.
12. A milyen t�vol van a napkelet a napnyugatt�l, olyan messze veti el t�l�nk a mi v�tkeinket.
13. A milyen k�ny�r�l� az atya a fiakhoz, olyan k�ny�r�l� az �r az �t f�l�k ir�nt.
22. �ldj�tok az Urat minden � teremtm�nyei, az � uralkod�s�nak minden hely�n! �ldjad �n lelkem az Urat!

SZ�P MA AZ �LET
(Zsolt 98:1)
 
�j �neket zengeni
jertek az �rnak!
Az �rnak
�nekel�nk.
 
M�r messze az �jszaka,
itt van az �j nap.
Az �j nap
�j dala sz�ll.
 
Most f�lre a gondokat!
Sz�lljon a h�la!
A h�la
t�ltse sz�v�nk!
 
Mert itt van az Isten �s
sz�p ma az �let!
Az �let
V�le csod�s.
         Herjeczki G�za 1971

A SZERKESZT� ROVATA

NOVEMBER - a h�laad� nap h�napja - legal�bbis n�lunk (Detroitban �s k�rny�k�n). Rem�lem a kedves olvas� is elmondhatja Faulkner Ter�zia testv�rn�vel egy�tt: A�n is h�l�t adok!@ �r�lj�nk egy�tt Balk Margit n�nivel, vagy pl. a chicag�i testv�reinkkel, akiket k�l�nlegesen is meg�ldott az �r az elm�lt h�napokban. Adjunk h�l�t az �rnak a sok apr� �let�rt, akikkel gy�lekezeteinket megaj�nd�kozta. Sok? Igen, az! A mi amerikai magyar baptista k�z�ss�g�nk sz�m�hoz viszony�tva igen nagy dolog, hogy a m�lt havi �s a mostani sz�munkban (ha a posta v�gre meghozza a toront�i k�peket is) nyolc gyermekbemutat�sr�l sz�molhatunk be.

A t�lvil�g k�rd�se is el�t�rbe ker�l ebben a h�napban - h�v�k �s hitetlenekn�l egyar�nt. J� eligaz�t�st tal�l az igetanulm�nyoz�, ha elolvassa figyelmesen Spurgeon Purit�n K�t�-j�nak mostani t�teleit.

POSTA. Igaz, hogy a szeptemberi �s okt�beri �js�gok kiss� megk�sve ker�ltek a post�ra. N�h�ny olvas�nkt�l viszont azt hallottuk, hogy egy h�napot is k�sett az EH. Megpr�b�ltunk m�r t�bbf�le m�don is seg�teni ezen, nem sok sikerrel. (Az sem v�gasztal, hogy nem csak a mi post�nk dolgozik �gy; h�rom k�pre v�r pl. m�g ebben a pillanatban is egy Akiszedett@ cikk. S�rget�s, a posta �g�rete �s bocs�natk�r�se sem haszn�lt.)

M�rgel�dj�nk? Lehet azt is, de nem haszn�l. Arra k�rem a kedves olvas�t, hogy telefonon, vagy ink�bb lev�lben jelezze a lapkezel�nek, vagy a szerkeszt�nek, ha sokat k�sik a lap. Azzal k�nnyebben tudunk reklam�lni is. Adott esetben p�tl�lag is k�ld�nk lapot, ha nem �rkezett meg, vagy elveszett volna az EH a post�n. De csak akkor tudunk seg�teni, ha a probl�m�t tudom�sunkra hozz�k olvas�ink.

IRODALMI NAP. Szeretn�m, ha ebben az esztend�ben is minden gy�lekezet�nkben szervezn�nek a testv�rek egy ilyen vas�rnapot. Ha nem a november 2-ik vas�rnapj�n, akkor egy m�sikon. Olyan sok okunk van erre! A legnagyobb kincs�nk, a Biblia is irodalom, m�gpedig a jav�b�l! Gondoltatok m�r arra, hogy a legt�bb l�that�, materi�lis dolog ink�bb elv�lasztja m�g a kereszty�neket is egym�st�l, de nem �gy a Szent Biblia. Templomaink nem egyform�k se k�v�lr�l, se bel�lr�l, szok�saink, istentiszteleti form�ink elt�r�ek, m�shogy �nekel�nk, im�dkozunk, pr�dik�lunk. Isten ig�j�t viszont a katolikusok �s a k�l�nb�z� protest�ns egyh�zak, felekezetek egyar�nt Szent �r�snak tartj�k. Irodalmi nap tart�s�ra a legels� okunk, hogy Bibli�t tarthatunk kez�nkben.

M�sik r�gi kincs�nk, nek�nk amerikai magyar baptist�knak, az Evang�liumi H�rn�k. Ezen a napon ez�rt a lap�rt is h�l�t adhatunk. V�gig gondolhatjuk a lappal kapcsolatos dolgainkat. A h�laad�son k�v�l k�ny�r�ghet�nk is a szerkeszt��rt �s a lap munkat�rsai�rt, a cikkek �r�i�rt. A szerkeszt�, vagy a lapkezel� n�ha �gy �rzi, hogy m�r nagyon f�raszt� �s t�l sok a munka, s r�vid a nap meg az �jszaka hozz�. Ilyenkor az olvas�, de legal�bbis a lapot fenntart� gy�lekezetek testv�ris�g�nek az im�ds�ga, esetleges tan�csai, �szrev�telei ford�thatnak a m�rlegen. Ez a nap alkalmat adhat ilyesmire is.

El�fizet�s�nk rendez�s�re is eml�keztet egy ilyen nap. Vannak olyanok is, akiknek r�gen lej�rt m�r az el�fizet�se. Ha mi nem hozunk �ldozatot az EH-�rt, akkor ki fog? A ny�ron, Nagyv�radon tapasztaltam, hogy sokan �rdekl�dnek lapunk ut�n az �haz�ban is. Igaz, hogy valamennyi lapot k�ld�nk aj�nd�kba is, de aki megteheti, el�fizethetn� otthon �l� szerettei sz�m�ra is a EH-�t. (�r�l�k annak, hogy ezt egyre t�bben meg is teszik.)

K�tf�le b�v�t�sre is sz�ks�g lenne a lappal kapcsolatban -, ahogyan arr�l besz�lt�nk is a ny�ri konferenci�n. Az egyik egy (a mostanin�l) jobb min�s�g� printer, a m�sik a lap Internetes v�ltozat�nak fejleszt�se. Mindkett�re anyagi fedezet kellene. Az Irodalmi Napon lehet, hogy valakinek �ppen egy ilyen c�lt helyez az �r a sz�v�re. Amennyiben valakin�l ez �gy lenne, akkor nevezze meg adom�ny�nak c�lj�t, s �gy k�ldje el azt p�nzt�ros testv�r�nknek.

Irodalmi Napunkon lehet m�g rendelni a MABAVIT II. 101+ f�nyk�pes CD lemez�nkb�l. A CD ingyenes, adom�nyokat az el�bb eml�tett internet b�v�t�sre haszn�ljuk. (szerk)

*****

Ne feledkezz�nk meg az Irodalmi Napr�l. Az erre a c�lra a gy�lekezetben �sszegy�jt�tt p�nzt, vagy egy�ni adakoz�st Drescher Lasjos testv�rnek lehet elk�ldeni.

a lap elej�re  

A Nagyv�radi Vil�gtal�lkoz�r�l az interneten is k�zl�nk f�nyk�peket. A szerkeszt� 101+ f�nyk�p�t a lap f�oldal�r�l, vagy a k�vetkez� c�men tekinthetik meg az �rdekl�d�k:

http://baptista.hu/evhirnok 

 AEvang�liumi H�rn�k / MABAVIT II."  CD 

Az internetre kapcsol�sn�l egyszer�bb lehet�s�get is aj�nlunk. 
Aki komputer�n CD-r�l szeretn� megn�zni a Nagyv�radi 101-k�pet, illetve annak b�v�tett v�ltozat�t (a m�sokt�l �rkez� j� f�nyk�pekkel is b�v�teni fogjuk az oldalt), megrendelheti az
AEvang�liumi H�rn�k / MABAVIT II.@ c�m� most k�sz�l� CD-t. 

A komputer lemezen ezen k�v�l az Evang�liumi H�rn�k szeptemberi �s okt�beri sz�ma is rajta van, valamint a f�nyk�pek eredeti, j� min�s�g�, nyomtathat�, edit�lhat� v�ltozatban. Az aj�nd�k CD-�rt �nk�ntes t�mogat�st szeretn�nk cser�ben, minimum tizen�t doll�r �rt�kben. Az �gy (rem�nys�g�nk szerint) �sszegy�lt �sszeg az Evang�liumi H�rn�k internetes v�ltozat�nak moderniz�l�s�t, b�v�t�s�t �s haszn�lat�nak egyszer�s�t�s�t fogja szolg�lni. Megrendel�seket a lapkezel�, vagy a szerkeszt� e-mail, vagy postai c�m�re lehet k�ldeni.

Balk Margit:  EL�SZ�R - S TAL�N UTOLJ�RA? Eml�keim a Vil�gtal�lkoz�r�l [A nagyv�radi oldalon]

MABAVIT II. - IFINAP (2.r�sz) (Pap Enik�) 
[az ifj�s�gi oldalon]

GY�LEKEZETI H�REK

CHICAG�

A ny�r az id�n is, mint minden �vben, csal�di vak�ci�k, utaz�sok �s l�togat�sok ideje volt. Ez�rt sokszor hi�nyosan gy�lt �ssze a k�z�ss�g az istentiszteletekre.

A MABAVIT II-re �s a bar�ti J�zsa csal�d k�tegyh�zi tal�lkoz�j�ra 15-en utaztak el gy�lekezet�nkb�l. Augusztus utols� vas�rnapj�ra mindenki haza�rkezett, s a chicag�i k�z�ss�get �r�m�k �s �ld�sok sorozata v�rta.

GYERMEKBEMUTAT�S

Augusztus 27-�n d�lel�tt Kis P�ter �s S�rika el�sz�r hozt�k a gy�lekezetbe harmadik fi�gyermek�ket, Nathan-t, hogy k�z�sen k�rj�k Isten �ld�s�t az �jsz�l�ttre. A Nathan n�v jelent�se: Isten aj�nd�ka. Hissz�k, hogy a csal�d �s a gy�lekezet is �gy fogadja, mint aki Isten aj�nd�ka.

Kis Nathan bemutat�sa

Az alkalmi igehirdet�s Luk�cs 18:15-17 alapj�n sz�lt, k�vetve az �roni �ld�ssal. A sz�l�k �s a nagysz�l�k (Torma J�nos �s Ir�nke testv�rek) im�ja ut�n L�rincz Istv�n lelkip�sztor testv�r im�dkozott. A csal�d r�sz�r�l a nagymama �s Torma Ruth (nagyn�nje) verset mondott, miut�n a vas�rnapi iskol�sok �nekekkel k�sz�nt�tt�k Nathan-t.

D�lut�ni �sszej�vetel�nk�n az elutazottak besz�moltak a nagyv�radi �s k�tegyh�zi tal�lkoz�kr�l, �gy mi is, akik nem vett�nk r�szt, �ld�sban r�szes�lt�nk.

Szeptember elsej�n Chicag�ba �rkezett l�togat�ba Eszes Zolt�n p�celi lelkip�sztor �s feles�ge, T�nde. K�zel egy h�napos ittl�t�k alatt �gy a vas�rnapokon, mint h�tk�znapi �sszej�veteleinken Eszes testv�r hirdette az ig�t, melyet mindny�jan nagy �r�mmel vett�nk. T�bbsz�r szolg�ltak egy�tt is �nekduettel, T�nde pedig szaval�ssal �s bizonys�gt�tellel.

IMAH�ZV�TEL

Szeptember 6-�n Kish Ern� �s Ethel testv�rek, m�snap pedig Kulcs�r S�ndor lelkip�sztor testv�r �rkezett Chicag�ba. Gy�lekezet�nk 10 �ve, hogy b�rli ezt az imah�zat �s rem�nykedve, im�dkoz� sz�vvel v�rt eddig az alkalomig, am�g most elad�sra ker�lt. Kish testv�r, mint sz�vets�g�nk Otthon �s P�nz�gyi bizotts�g�nak eln�ke, Kulcs�r testv�r mint sz�vets�g�nk eln�ke j�ttek, hogy megbesz�l�seket folytassanak gy�lekezet�nk vezet�ivel �s a presbiteri�nusok megb�zottj�val az elad�sra ker�lt imah�z fel�l. Siker�lt is egy aj�nlatot tenni, melyet az elad�k k�s�bb elfogadtak. H�la Istennek �rte! Nevezett testv�reink m�r eddig is sokat seg�tettek, most pedig szem�lyesen is elj�ttek, hogy imah�zv�teli sz�nd�kunk megval�sulhasson. K�sz�nj�k f�radoz�saikat!

DIAK�NUSAVAT�S

Szeptember 10-�n nevezetes vas�rnap volt gy�lekezet�nk �let�ben, amikor ifj. Kulcs�r S�ndor diak�nuss� avat�sa t�rt�nt. Kulcs�r S�ndor csal�dj�val egy�tt t�bb mint �t �ve tagja k�z�ss�g�nknek. P�ld�s �lete bizony�tott isteni elh�v�sa fel�l, a k�z�ss�g ir�nti �nzetlen szolg�lat�t illet�en. Az �nnepnapot Torma J�nos testv�r im�ra buzd�t�ssal kezdte a 118. Zsolt�r 118:22-27 versei alapj�n. Az igehirdet�st Kulcs�r S�ndor lp. v�gezte ApCsel 6:1-8 verseib�l. Kiemelked� gondolat volt az ig�b�l az, hogy az �r szolg�ja nem �njel�lt, hanem maga az �r h�vja el �s a gy�lekezet b�zza meg a szolg�latra. Olyan legyen, akir�l j� bizonys�got tesznek, aki telve van L�lekkel �s b�lcsess�ggel; Isten pedig elv�rja, hogy h�s�ges, kitart� s�f�rnak bizonyuljon.

Az igehirdet�s ut�n ifj. Kulcs�r S�ndor testv�r elmondta r�viden �letrajz�t, majd az avat� bizotts�g k�rd�seire al�zattal, de hat�rozottan v�laszolt. Ezt k�vett�k sorba az im�k k�zr�t�tellel: Kish Ern�, Torma J�nos, Eszes Zolt�n, Z�goni Rezs�, L�rincz Istv�n �s Kulcs�r S�ndor testv�rek.

�ld�sk�r�, felszentel� im�ds�g ifj. Kulcs�r S�ndor�rt

K�z�s karban �nekelte a gy�lekezet: �ldjad meg, �ldjad meg... A gy�lekezet nev�ben Szab� Istv�n gy�lekezetvezet� testv�r a 2Tim�theus 2:3 vers�vel k�sz�nt�tte az �j diak�nust.

A k�rny�k�nk�n �l� magyar ismer�seink is sokan elj�ttek a diak�nus avat� istentiszteletre. A d�li eb�det is egy�tt fogyasztottuk el imah�zunk alagsor�ban. A d�lut�ni Istentisztelet keret�ben az �nekkar Kish Ern� �s M�t� B�lint testv�r vezet�s�vel szolg�lt. K�sz�nt�sek �s szavalatok ut�n az ig�t Eszes Zolt�n testv�r hirdette J�nos 12:20-33 verseib�l. A szolg�lat felt�tel�r�l �s annak jutalm�r�l sz�lt az ige. Megl�ttuk, hogy mennyire sz�ks�ges az Istennel val� k�z�ss�g az ima �ltal. Ezt J�zus is gyakorolta. Sz�ks�g van az �t�dik evang�liumra, a l�bonj�r�, a meg�lt evang�liumra. �s ez nehezebb a besz�dn�l is. Biztat�s is volt az ig�ben sz�munkra: ha v�llaljuk a szolg�latot, mint J�zus tette, az Atya megbecs�l �s megjutalmaz benn�nket!

Szeptember 24-�n d�lut�n Dobos K�lm�n �s Annam�ria testv�rek l�togatt�k meg gy�lekezet�nket. Testv�r�nk a Trans World Radio munkat�rsa �s ennek keret�ben v�gzett tev�kenys�geir�l sz�molt be. Ugyancsak e d�lut�non j�tt k�z�nk Gerstner Korn�l testv�r, aki r�di� szakon a Moody Bibliai Int�zetben k�sz�l tanulni. Az�ta is h�s�gesen j�r k�z�nk �s rendeszeresen bizonys�got tesz. Testv�reim, im�dkozzatok �rt�nk!         
Torma J�nos nyugalmazott lelkip�sztor

NEW YORK

GYERMEKBEMUTAT�S

K�l�nleges kegyelem, hogy a New York-i gy�lekezetben ebben az �vben imm�r ez volt a harmadik gyermekbemutat�s. Okt�ber 15-�n ifj. Kulcs�r S�ndor �s Krisztina hozt�k m�sodik kisl�nyukat Krisztina Joy-t Isten �s a gy�lekezet el�.

Kulcs�r Krisztina Joy bemutat�sa

Kulcs�r S�ndor lelkip�sztor most k�l�n�sen a le�ny gyermekekr�l besz�lt a Zsolt 144:12 �s 15 verse alapj�n, melyben h�rom dologra utalt: "Le�nyaink, mint a templom mint�j�ra kifaragott oszlopok."

1. A sz�ps�gre. Isten �nmag�t nyomja a gyermek sz�v�be, homlok�ra, �rtelm�be, �let�re - �s sz�p az, amikor �t tudja t�kr�zni az ember s a gyermek. �rt�kelj�k ezt a sz�ps�get �s vigy�zzunk r�!

2. C�lra mutat� jelleg. R�mutat Istenre, az �rra, az aj�nd�koz�ra, arra akire n�z az �let�nk, akire vonatkoz�an sz�lunk, tesz�nk, �lt�z�nk, viselked�nk, szolg�lunk; m�s sz�val, a h�z Ur�ra. � nem csak a templom Ura, �let�nk �s a mindens�gnek l�that� �s l�thatatlan Ura. A sz�ps�g �re� mutasson bent �s kint egyar�nt.

3. Feladattal vannak megb�zva. C�lja van Istennek le�nyaival, m�gpedig a teherhordoz�s. Az oszlopnak szerepe, k�ldet�se, szolg�lata van: tartani kell! Le�nyainkt�l f�ggnek a dolgok bent �s kint! V�llalni k�ldet�s�nket, szerep�nket, ha kell tisztas�ggal (mert kell), sz�ps�ggel, c�lra mutat�ssal, teherhordoz�ssal! Ha a templom mint�j�ra kifaragott oszlop, akkor nem a nagy vil�gban, a tivornya helyeken, hanem a templomban - mozd�thatatlanul, �r�k �rv�nnyel meghat�rozva, nem m�sfele - a templomban.

Ezen a napon az�rt im�dkoztunk, hogy Krisztina Joy is, mint a templom mint�j�ra kifaragott oszlop legyen a csal�dban, gy�lekezetben, t�rsadalomban. Az �nekkar "�ldjad meg" �neke ut�n az egyik nagymama, Kulcs�r Annam�ria mondott alkalmi k�ltem�nyt.

"Boldog n�p az, amelynek �gy van dolga; boldog n�p az, amelynek az �r az � Istene" (15. vers).

Erdei Gabriella

K�RP�TALJAI MAGYAR BAPTIST�K

A Nagyv�radi Vil�gtal�lkoz� v�g�n, hazafel� indul�ban futottam �ssze Szikszai K�lm�n testv�rrel, a K�rp�taljai Magyar Baptista K�z�ss�g k�rzetvezet� lelkip�sztor�val. Sz�vesen v�laszol k�rd�seimre.

- Felt�ltve megyek haza. �r�l�k az �rban! Mert h�t, sokat lehetett tanulni. �reztem azt, hogy az �r k�zt�nk van �s tan�t. Ilyenkor, amikor testv�r testv�rrel tal�lkozik, ilyen hatalmas konferenci�n, mer�teni kell az �l� forr�sb�l. Mell� �llni �s inni. �s ennek nagyon �r�l�k. 
- Te mer�tett�l.
- H�la az �rnak, tele vagyok. �gy, hogy most van mib�l osztani majd otthon is; mert fogok osztani bel�le. Az �n c�lom az evang�liz�l�s. Ahol nincs gy�lekezet, ott legyen. Nyugd�jas vagyok, vannak mellettem seg�dek m�r.  61 �ves vagyok.
- Amerik�ban 65 �ves korban mennek nyugd�jba.
- �n soha nem megyek nyugd�jba, haza megyek az �rhoz.
- Hogyan kezdted a szolg�latot?
- Kezdetben fafeldolgoz� c�get vezettem, munka mellett szolg�ltam. Most 25 �ve vagyok lelkip�sztor.
- G�ton kezdtem, egy kis gy�lekezetben, majd ott maradt egy r�gi p�sztor �s �n �tvettem a Gut-i gy�lekezetet 25 taggal. Most megint lesz bemer�t�s. Ez a legnagyobb gy�lekezet, itt kb. 70-en vagyunk.

A Gut-i (K�rp�talja) Magyar Baptista Gy�lekezet

F�nyk�peket mutat a k�rp�taljai misszi�munk�r�l, gy�lekezetekr�l, gyermek-t�boroz�sr�l, bemer�t�sekr�l. Kett�t elk�rtem t�le, hogy az EH olvas�inak is megmutathassam.

Azut�n egy �j gy�lekezetr�l mutat k�pet, ahol m�r 45 tag van, de m�g nincs imah�zuk.

- Rafajna�jfaluban szorulok, mert ott nem tudom hova vinni �ket. A faluban reform�tusok �s Jehova tan�k vannak, most ez a gy�lekezet kin�vekedik, �s az�rt szorulok, mert itt van egy �zlet, azt meg kellene venni, deh�t majd az �r gondoskodik err�l. �gy vagyunk.

Elk�sz�nt�nk, mert m�r v�rta �t fiatal, Magyarorsz�gr�l kik�ld�tt szolgat�rsa, Bod�czki Antal. Vele csak �ppen, hogy kezet fogok, mert indulniuk kell. Egy brossur�t ad a kezembe, abb�l id�zek v�g�l n�h�ny r�szletet. (Milyen j� lett volna, ha kaphatott volna ebb�l mindenki, de legal�bbis az �rdekl�d�k.)

K�rp�taljai Magyar Baptist�k K�z�ss�g�nek ismertet�je (r�szletek)

Ukrajna nyugati hat�rsz�l�n, a K�rp�tok hegyvonulat�nak l�bain�l fekszik K�rp�talja.

Ezen a csod�latos vid�ken �gy k�tsz�zezer f�nyi magyar kisebbs�g �l. Sorsuk igen neh�z. Magas a munkan�lk�liek sz�ma. A fizet�sek, nyugd�jak a meg�lhet�shez nagyon alacsonyak �s sokszor f�l�ves k�s�ssel kapj�k k�zhez.

Egy k�rp�taljainak k�rh�zba menni t�bb szempontb�l is megterhel�. Mindent vinnie kell. �gynam�t, �telt, gy�gyszert, fecskend�t... �s sok-sok p�nzt, hogy az orvos megfelel�en gy�gy�tsa.

Kev�s fiatalnak van lehet�s�ge arra, hogy tov�bbtanuljon. Nem l�tnak rem�nyt arra, hogy - elv�gezve a f�iskol�t, egyetemet - olyan �ll�st kapjanak majd, amib�l meg�lhetn�nek.

Lehet, hogy sokak sz�m�ra mindez elk�pzelhetetlen. Hogyan lehet itt �lni? - mer�l fel a k�rd�s. A h�v� ember b�zik Isten�ben, aki a Asemmib�l@ is k�pes teremteni. �gy vannak ezzel a k�rp�taljai magyar baptista h�v�k is. Sokan k�szk�dnek a meg�lhet�s gondjaival, viszont m�gis sz�vb�l szeretik a mennyei Aty�t, aki nem feledkezik meg r�luk sem.

A baptista misszi� 1900-ban kezd�d�tt Munk�cs v�ros�ban. Az �r gazdagon meg�ldotta �tt�r� munk�sait �s n�h�ny �vtized alatt csak a munk�csi k�rzethez 70 gy�lekezet tartozott!

1945-ben K�rp�talja a Szovjetuni� r�sze lett. Ezek ut�n a gy�lekezetek sz�ma sorra megfogyatkozott. A nyolcvanas �vek v�g�re mind�ssze �t magyar nyelv� gy�lekezet maradt meg.

Ma nyolc misszi� �llom�s m�k�dik. Ezek: Beregsz�sz, K�gy�s, Bereg�jfalu, Gut, G�t, Bene, Z�pszony, Rafajna.

Im�dkozzunk �rt�k, gondoljunk gyakrabban K�rp�talj�n �l� testv�reinkre! (Szerk)

a lap elej�re  

M�TY�S K�LM�N, 1912-2000

M�ty�s K�lm�n 1912. febru�r 25-�n sz�letett az erd�lyi Ball�n. Amikor Balla Gy�rgy lelkip�sztor tudom�s�ra jutott a M�ty�s csal�d neh�z helyzete (az orosz hadifogs�gb�l s�lyos betegen hazat�rt apa helyett lett a h�ttag� csal�d keny�rkeres�je K�lm�n), nagyb�tyja k�zbenj�r�s�val Amerik�ba, New Yorkba utazhatott. A New York-i Magyar Baptista Gy�lekezetben mer�tkezett be, majd az East Orage Baptist Seminary tanul�ja lett. 1939-ben a detroiti Vanderbilt Baptist Gy�lekezetben tartotta �vi k�zgy�l�s�t sz�vets�g�nk, amin az akkor m�r Kaliforni�ban tanul� fiatalember is r�szt vett. Ott ismerkedett meg a Fanchal csal�ddal �s majdani feles�g�vel Lydi�val is. 1940. december 7-�n k�t�ttek h�zass�got.

Akik tal�lkoztak vele, akik ismerhett�k, bizony�ra mindny�jan egyet �rt�nk abban, hogy furfangoss�g�val, j�t�kos sz�l�s-mond�saival, �lcel�d�seivel K�lm�n b�csi p�rj�t ritk�totta. A k�ruspr�b�n � "Honey, honey, ha b�s vagyok"-ot �nekelt, �s nem is lehetett mellette szomorkodni - unatkozni semmif�lek�ppen...

El�bb szersz�mk�sz�t�k�nt dolgozott Kaliforni�ban, majd ingatlan �gyn�k lett. Id�s napjaira j�t�k-v�rost �p�tett maga k�r� a sivatag sz�li Mentone v�rosk�ban. Odahuzatta a vadnyugat m�shol vesz�be ment maradv�nyait: posta�p�letet, bankot, �reg g�peket, �s a h�za el� Erd�lyt var�zsolt: patakot malommal, �ri�si f�kat, hidakat �s tavat. Port�ja csod�ja az a hatalmas t�maszfa, amit a fizika t�rv�nyeit meghazudtolva egymaga sz�ll�tott kis teheraut�j�val �t a v�roson, majd �ll�tott fel, hogy megt�mogassa vele az egyik �ri�sfeny�t. B�szk�n mes�lte, hogy amikor erre az alkalmas f�ra akadt, addig alkudozott a tulajdonossal, m�g r�vette, hogy ingyen viheti, ha egyed�l elviszi. Az a h�r j�rja, hogy ilyenre csak egy sz�kely k�pes...

A Los Angeles-i magyar gy�lekezet vezet�s�g�ben szolg�lt, m�g az ereje engedte. Vezet�se alatt �p�lt �j, sz�p imah�zunk. Sz�vesen t�mogatta az erd�lyi misszi�t, m�g a beteg�gy�n is folyton Ball�t emlegette. 1993. szeptember�ben agyv�rz�st szenvedett; 2398 napig tartotta �gyban az �r. Menye, aki h�s�ges feles�ge mellett gondozta eml�kezik, hogy egyszer odasz�l�totta az �gy�hoz �s ezt k�rdezte: "Hol van a Megv�lt�m?". Helen k�rd�ssel v�laszolt: "Ki a Papa megv�lt�ja?", mire � �gy felelt: "H�t az �r J�zus, term�szetesen".

Egy�nis�g�b�l, saj�tos gondolkoz�s�b�l �zel�t�t nyer, aki saj�t gondoz�s�ban kiadott versesk�teteit olvassa. De azoknak is t�rt�net�k van �m! Lelkip�sztori szolg�latom elej�r�l, sok der�s percet k�sz�nhetek annak, amikor a k�lt�t �s k�tetei szerkeszt�j�t (Dr. H�thalmi P�th K�rolyt) l�thattam "egy�tt dolgozni".

2000. j�lius 22-�n sz�l�totta haza az �r K�lm�n b�csit. A temet�si istentiszteleten (j�lius 29-�n) CH (MAJ) Steve Szasz, Vad�sz J�nos, Dr. Ol�h S�ndor �s Nov�k J�zsef lelkip�sztorok szolg�ltak a v�gasztal�s ig�ivel. Hallottunk a verseib�l, �s der�s eml�keket id�zett fel presbiteri�nus lelk�szn�nek k�sz�l� unok�ja, Ms. Janise Matyas. Gy�szolj�k: feles�ge, Lydia; gyermekei: Ronald (feles�ge: Helen, aki gondoz�ja volt hossz� betegs�g�ben), Lydia �s Gregory; h�t unok�ja.   ___Nov�k J�zsef

JAMES  A. ORB�N, 1928 - 2000

James A. Orb�n 1928. j�nius 17-�n sz�letett Cleveland Ohio-ban. A v�ros keleti oldal�n nevelkedett fel, az East 79-ik utc�ban �s a Holton Avenue-n lakott. Ifj�kor�ban a Holton Avenue Magyar Baptista gy�lekezetet l�togatta �desanyj�val, Orb�n Gizell�val ( le�nykori neve Domj�n) �s testv�r�vel, Mih�llyal. �vek m�lt�val a Shaker Square Magyar Baptista gy�lekezetbe j�rt �s nagy buzgalommal szolg�lt az ifj�s�gi tal�lkoz�kon �s a Magyar Baptista Konvenci�kon. K�s�bb a Cedar Hill Baptist Church-ben ( Cleveland Heights, Ohio) szolg�lta az Urat sok �ven �t.

Foglalkoz�sa sablonk�sz�t� volt. A Royal Pattern Works-n�l �s A Ford Motor Co.-n�l dolgozott 40 �ven �t.

Gy�szolja feles�ge, Elsie Orb�n (le�nykori neve Domokos), akivel 46 �vig �lt boldog h�zass�gban �s fiai, Tam�s �s Douglas, valamint egyetlen unok�ja, Lydia Kay Orban �s testv�re, Orb�n Mih�ly.

Hossz� szenved�s ut�n 2000. szeptember 23-�n h�vta haza az �r.  ___Elsie Orban

Illusztr�ci�k,  Dan L�szl� rovata
 [K�l�n oldalon olvashatjuk az Illusztr�ci�k sorozatot]

Spurgeon: Purit�n K�t� (6. r�sz), Nov�k J�zsef rovata:  k�l�n oldalon

AZ �DV�SS�G �TJA - A R�mai lev�l szerint

A legfontosabb t�m�nk okt�berben?

Nem, nem a v�laszt�s el�tti hadj�ratok �ll�sa, b�r tudom, hogy nem mindegy, hogy ki ker�l a Feh�r h�zba. Nem is a megint pattan�sig fesz�lt jugoszl�viai helyzet, b�r annak kimenetele t�bb sz�zezer magyar ember sors�t is meghat�rozhatja. Nem is a Jeruzs�lemi templomt�ren kirobbant �s terjed� v�res csat�roz�sok.

B�r igen fontos, hogy milyen kapcsolatban vagyunk egym�ssal, - egy�ni, k�z�ss�gi �s t�rsadalmi szinten is, a legfontosabb �s az alapk�rd�s az, hogy milyen kapcsolatban vagyunk Istennel. Ezt a k�rd�st el lehet tussolni, figyelmen k�v�l lehet hagyni, - de aki ezt teszi, ne csod�lkozzon, ha nem fogja meg�rteni a vil�gban l�v� fesz�lts�gek ok�t, a felt�r� gy�l�let �s a f�kezhetetlennek t�n� b�k�tlens�gek eredet�t �s k�vetkezm�nyeit.

Az embernek Teremt�j�vel val� kapcsolat�r�l sokat tudn�nk besz�lni. De nem az a l�nyeg, hogy mi hogyan k�pzelj�k el azt, hanem sokkal ink�bb az, hogy Isten mint v�lekedik e kapcsolat fel�l. Isten ig�j�ben gyakran olvashatunk err�l. J�zus Krisztus szerint a b�neiben �l� ember sz�m�ra egyetlen �t l�tezik Istenhez - ez pedig � maga; �n vagyok az �t, az igazs�g �s az �let, senki sem mehet az Aty�hoz, hanemha �n�ltalam - mondta. (Jn 14:6)

Az �r J�zus tan�t�s�t, az �ltala hozott �dv�ss�get, vagyis az Istennel val� megb�k�l�s lehet�s�g�t a leg�rthet�bben P�l apostol fogalmazta meg, p�ld�ul a R�mai gy�lekezetnek �rt level�ben.

A k�vetkez�kben P�l apostolnak a R�mai gy�lekezethez �rt level�b�l id�zek n�h�ny igeverset, melyek az �dv�ss�g �tj�t rajzolj�k meg sz�munkra. (K�rnyezet�nkben, angolul a Romans road-k�nt szokt�k emlegetni ezeket az ig�ket.)

A kiindul�, helyzet-felm�r� t�tel ez: Mindny�jan v�tkeztek, �s sz�k�lk�dnek az Isten dics�s�ge n�lk�l. (R�ma 3:23)

De a b�neiben �l� embert is szereti az Isten, �s megment�s�re elk�ldte Fi�t. Err�l ezt olvashatjuk az 5:8-ban: Az Isten pedig a mihozz�nk val� szerelm�t abban mutatta meg, hogy mikor m�g b�n�s�k voltunk, Krisztus �rett�nk meghalt.

Nem csak elj�tt k�z�nk az �r J�zus, hanem k�szen volt arra is, hogy meghaljon helyett�nk, b�neink miatt, a Golgot�n. Hiszen (�s �jra id�zem az ig�t:) ... a b�n zsoldja hal�l; az Isten kegyelmi aj�nd�ka pedig �r�k �let a mi Urunk Krisztus J�zusban. (6:23)

Ezt az elk�sz�tett Akegyelmi aj�nd�kot,@- a hal�l helyett az �r�k �letet J�zus Krisztust�l k�rhetj�k �s meg is kaphatjuk, hiszen ezt olvashatjuk a 10:23-ban: Mert minden, aki seg�ts�g�l h�vja az �r nev�t, megtartatik.

Isten kegyelm�b�l azut�n m�g m�soknak is seg�thet�nk, ha elmondjuk, hogy mit tett vel�nk J�zus Krisztus: hogy megbocs�totta b�neiket, b�kess�get szerzett k�zt�nk �s Isten k�z�tt, �r�k �letet adott. Nem csak lehet, hanem sz�ks�ges is err�l bizonys�got tenni, mondja P�l a 10:9-ben: Mert ha a te sz�ddal vall�st teszel az �r J�zusr�l, �s sz�vedben hiszed, hogy az Isten felt�masztotta �t a hal�lb�l, megtartatol.

V�g�l m�g egy ig�t id�zek, a 12-ik r�szb�l. P�l J�zus Krisztus k�vet�it�l azt k�ri, hogy sz�nj�k oda magukat teljesen Istennek, b�zzanak Benne, s�t igazodjanak �hozz�, ne ehhez a vil�ghoz: K�rlek az�rt titeket aty�mfiai az Istennek irgalmass�g�ra, hogy sz�nj�tok oda a ti testeiteket �l�, szent �s Istennek kedves �ldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. �s ne szabj�tok magatokat e vil�ghoz...(12:1-2)

P�l teh�t a R�mai lev�lben az id�zett ig�kkel egy j�rhat� - a kezdeti l�p�sekt�l a c�lig vezet� utat jel�lt ki. Ez a legfontosabb t�ma a mai ember sz�m�ra is. Vagyis az, hogy hogyan lehet b�kess�gre jutni, megb�k�lni Istennel.

Ezen az Isten k�sz�tette �ton m�r nagyon sokan j�rtak. Milli�k nyert�k el b�neik bocs�nat�t �s az �dv�ss�get. De nem t�megesen, hanem szem�lyesen, egyenk�nt. Senki nem hihet, d�nthet, indulhat el valaki m�s helyett. Ez�rt van az, hogy az igehirdet� sokszor egyessz�mban fogalmaz, �ltal�nos�t�sok helyett t�ged sz�l�t meg kedves bar�tom. Nem tiszteletlens�g ez! Az�rt teszi ezt, mert az �zenet eg�szen szem�lyes. Te vagy az, aki elutas�tod, elhalasztod, nem t�r�dsz vele �s akkor haladsz tov�bb a k�rhozat �tj�n, vagy te vagy az, aki elfogadod - �s b�nbocs�natot �s �dv�ss�get nyersz, b�kess�gre jutsz Istennel.

Azt k�v�nom, hogy ez ut�bbi folyamat menjen v�gbe olvas�ink sz�v�ben, �let�ben. Akikn�l pedig ez m�r megt�rt�nt, legyenek k�szen arra, hogy m�sokat is elvezessenek az �dv�ss�g csod�latos �s j�rhat� �tj�ra.

Herjeczki G�za

Tudod-e ki � ?
Do you know my Jesus by W.F.Lakey and V.B.Ellis
 
�ttalan �ton j�rva, 
f�radt vagy s meggy�t�rt.
�letvize v�r n�la, 
�gi b�k�vel bet�lt.
Kar:
Tudod-e ki J�zus, tudod-e ki �?
Ha sz�vedbe z�rod �gy lesz n�ked is �dv�z�t�d.
 
Tanulj meg j�rni V�le, 
kik teszik boldogok.
�r�la �nekelve, 
�n olyan boldog vagyok.
Kar:
Tudod-e ki J�zus, tudod-e ki �?
Ha sz�vedbe z�rod �gy lesz n�ked is �dv�z�t�d.

    
Magyar sz�veg: F�r B�la
 
Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999, 2000

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 4