EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2000. SZEPTEMBER

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

A...Egy rem�nys�gre kaptatok elh�v�st: egy az �r, egy a hit, egy a kereszts�g...@ (Ef�zus 4:4b-5)

F�nyk�pes besz�mol� a vil�gtal�lkoz�r�l

A f�nyk�peket (k�zel 150-et) a k�vetkez� c�men tekinthetik meg az �rdekl�d�k:

http://baptista.hu/evhirnok 

M�r nem eml�kszem pontosan a szavakra, de a tal�lkoz� z�r� perceiben a Magyar Baptista Vil�gsz�vets�g eln�ke, Kulcs�r S�ndor testv�r l�that�an k�szk�d�tt vel�k. Hogyan is fogalmazza meg �r�m�t, a sz�v�ben fesz�l� h�l�t an�lk�l, hogy gyeng�nek l�tssz�k? Aki akarta �szrevehette, milyen nagy dolognak tartotta, hogy megval�sulhatott, ami�rt � �s sokan m�sok is olyan kitart�an, rem�nykedve im�dkoztak. A rem�nys�g pedig nem sz�gyen�t meg (Rm 5:5). Ki hitte volna csak egy p�r �vvel ezel�tt is, hogy Rom�ni�ban egy ilyen nagym�ret� magyar baptista tal�lkoz�t lehet szervezni? Az �lmainkat is meghaladta pl. a r�szvev�k sz�ma - pontos adatokat m�g nem kaptunk, de �gy gondolom, hogy hatezer f�l�tt alakul ez a sz�m.

Messze �s k�zel val�k...

Augusztus 11-�n, p�nteken d�lut�n 3 �rakor Megyesi J�zsef, nyugalmazott nagyv�radi lelkip�sztor testv�r im�j�val vette kezdet�t a h�rom napos program. J�jjetek v�gan, zengj�k el, Isten szeret... �nekelte a nagy gy�lekezet. M�r ekkor is �gy t�nt, hogy tele van a Sportcsarnok, de ha jobban sz�tn�zt�nk, l�tszott, hogy j�csk�n van m�g �res hely. S kellett is, hogy legyen, mert a p�nteki 3000 r�sztvev� megdupl�z�dott szombatra, vas�rnapra.

kattints nagyobb k�p�rt A vil�gtal�lkoz� sz�nhelye az �tezer f�r�helyes nagyv�radi Sportcsarnok volt.

Nagyobb k�p�rt kattintson a kis k�pre. Visszaj�nni ugyanide legegyszer�bben a "browser" vissza gombj�val lehet.      

Mindenkinek a kez�ben ott volt az alkalomra kiadott sz�nes, a szolg�latot v�gz�k f�nyk�p�vel �s �letrajzi adataival, no meg a k�z�s �nekl�sre sz�nt 48 �nekkel b�v�tett programf�zet.

Az eg�sz konferencia az abban meghat�rozott sorrend szerint haladt - kiv�ve hogy az id�pontok elcs�sztak (a vas�rnap d�lel�tt kiv�tel�vel). Felejts�k el testv�rek az id�t! - mondta az egyik els� szolg�lattev�. Azt�n �gy is lett. Elfelejtett�k, hogy k�zben halad az id�, gyorsabban, mint szerett�k volna. De nem csak a szolg�latokat v�gz�k, hanem sokan a hallgat�s�gb�l is �gy j�rtak. A nagy t�bbs�g �r�mmel �s lelki gy�ny�r�s�ggel hallgatta a szolg�latok v�gtelen sor�t. Persze, olyanok is voltak, akik jobban szerett�k volna, ha mindenki igazodott volna a megszabott id�h�z, s ha a szolg�latok egy kicsit r�videbbek, a sz�netek pedig egy kicsit hosszabbak lettek volna.

Szentl�lek �s friss leveg�!

No, meg ha egy kicsit t�bb lett volna a leveg�. Az �r kegyelme folyt�n nem s�ros utakat j�rtuk azokban a napokban, - sz�raz, meleg, nagyon is meleg id�t kaptunk. Sokaknak �gy t�nt, mintha a z�rt Sportcsarnokban meg sem moccanna a leveg�. Pedig valami h�t�s is volt, csak olyan gyenge, hogy nem lehetett �rezni. Spurgeon mondta valahol, hogy az �ld�sos istentisztelet k�t legfontosabb tartoz�ka a Szentl�lek �s a friss leveg�. Mi nem tudtuk kit�rni az ablakokat, ahogyan � tette, botj�val, hiszen a sportcsarnok z�rt ablakai nagyon magasan voltak. A Szentl�lek jelenl�t�t azonban �rezhett�k, s h�la az �rnak, a leveg�tlens�g miatt ugyan sokan rosszul lettek, de az�rt senki sem ker�lt k�rh�zba.

P�ntek d�lut�n k�t el�ad�s hangzott el: V�k�s Zolt�n erd�lyi �s R�v�sz �rp�d magyarorsz�gi lelkip�sztor r�sz�r�l.

kattints nagyobb k�p�rt "Mily boldog nap..." �nekeli a gy�lekezet a konferencia himnusz�t, Kis Juh�sz Vilmos vezet�s�vel.

Nagyobb k�p�rt kattintson a kis k�pre.

A konferencia �nek�t: Mily boldog nap... mindj�rt az els� el�ad�s ut�n el�nekelt�k. �gy l�ttam, sokan ismert�k m�r, �n most hallottam el�sz�r. A k�zel 300 �ves dallamot dr. Gerzsenyi L�szl� sz�p, igei sz�veg�vel �nekelt�k, egyre nagyobb �r�mmel, lelkesen. (Tal�n egyszer k�z�lni is fogjuk �js�gunkban.)

A r�vidke sz�net ut�n megkezd�d�tt az esti istentisztelet, melynek sor�n sok-sok �nek-zenei szolg�latot �s t�bb bizonys�gt�telt hallhattunk, k�z�tt�k Vad�sz J�nos�t, a Santa Monika-i gy�lekezet lelkip�sztor��t is. A programot a chicag�i Szab� Istv�n tv. vezette. Az este cs�cspontja az evang�liz�ci�s igehirdet�s volt, melyet ez�ttal Nov�k J�zsef, az alhambrai gy�lekezet�nk lelkip�sztora tartotta. A szolg�lat r�vid�tett v�ltozat�t - ha megkapjuk, k�vetkez� sz�munkban k�z�lni fogjuk.

Ez az a nap, amit az �r rendelt...

Magyarorsz�gr�l legt�bben szombaton, hajnalban indultak �tnak, hogy reggelre-korad�lel�ttre Nagyv�radra �rjenek. A hat�ron volt ugyan n�mi v�rakoz�s, de akik gyakran megteszik ezt az utat, azt mondt�k, hogy ez semmi sem volt. A sportcsarnok lassan megtelt. Annyira, hogy �szre sem vett�k, hogy sokan hi�nyoznak k�z�l�nk - ezt a d�lel�tt�t ugyanis a fiatalok (mint mondj�k, k�zel h�romezren) a Nagyv�radi Rom�n Baptista Gy�lekezet �j , sz�p templom�ban, az Emanuel-ben t�lt�tt�k. Ez volt tal�n a legels� Magyar Ifj�s�gi Vil�gtal�lkoz�. Err�l az alkalomr�l k�l�n besz�mol�t olvashatunk lapunk m�s hely�n.

Aki bel�pett a sportcsarnokba, leghamar�bb a p�dium f�l� f�ggesztett vil�gtal�lkoz�i log�t pillantotta meg. Azt gondolom legal�bb 5x5 m�teres v�ltozata volt ez az eredeti rajznak, melyet M�th� Enik� k�sz�tett. �zl�ses, nagyszer� log�. Magyar�zatot is tal�lunk hozz� a Programf�zet utols� lapj�n: - az egym�sba illeszked� soksz�n� puzzle-darabk�k az �sszetetts�g �s sokf�les�g ellen�re l�tez� egys�get jelentik; ezt az egys�get a Krisztus hal�l�t jelk�pez� kereszt hozza-tartja �ssze; a sz�less�gi ill. hossz�s�gi fokok a magyar baptist�k f�ldrajzi sz�tsz�rts�g�t jelk�pezik; a sz�nekben megjelennek a nemzeti sz�nek, a t�bbi sz�nnek nincs k�l�n jelent�se.

Szombat d�lel�tt a Sportcsarnokban Het�nyi Attila teol�giai tan�r �s Kulcs�r Tibor lelkip�sztor - mindkett� Magyarorsz�gr�l - tartott egy-egy el�ad�st. A szolg�latok sor�n �s a sz�netekben is �jra �s �jra hallottuk a k�l�nb�z� f�v�s zenekarokat. Nem csak a hanger�, hanem a gondos f�lk�sz�lts�g is jellemezte az 50-100 meg 200 tag� egy�ttesek szolg�lat�t.

kattints nagyobb k�p�rt T�bb f�v�szenekar is szolg�lt a tal�lkoz�n.

Evang�lium a szomsz�doknak is

A szombati eb�dsz�net ut�n a csarnokba �rkez�k az �l�helyeken 5-5 video szalagot tal�ltak (�sszesen t�bb mint huszon�tezer Kicsoda J�zus? c�m� szalagot). Miel�tt a d�lut�ni program megkezd�d�tt volna, Nov�k J�zsef tv. elolvasta a mi sz�vets�g�nk �ltal j�v�hagyott ismertet�t, melyb�l egy r�vid r�szlet �gy hangzott: ASzeretn�nk, ha mindenki adna egy kazett�t a jobb oldali, bal oldali, �s szembel�v� szomsz�dj�nak, de m�g a munkat�rsainak is az�rt, hogy a modern technika f�lhaszn�l�s�val, a leghat�sosabb m�don jusson el hozz�juk az Evang�lium tiszta �zenete, s hogy gy�lekezeteink ez�ltal is n�vekedjenek!@ A szalagokat a Vizu�li Biblia eln�ke (aki maga is erd�lyi sz�rmaz�s�) aj�nd�kozta a jelenl�v�knek, azzal a c�llal, hogy azokkal tov�bb misszi�zzunk. Rem�lj�k, hogy az �gy sz�tosztott szalagok hasznos eszk�z�kk�nt sokak megt�r�s�t munk�lj�k majd.

Z�szl�s felvonul�s

Az �nnep�lyes megnyit� z�szl�s felvonul�ssal kezd�d�tt. Sokan meghat�dva eml�keztek vissza ezekre a percekre. Kulcs�r S�ndor testv�r a k�l�nb�z� orsz�gok z�szl�j�nak bevonul�sakor f�l�ll�totta az abb�l az orsz�gb�l jelenl�v�ket, akiket a r�sztvev�k minden esetben nagy tapssal fogadtak. A 10 nemzeti z�szl�t �s a k�t kereszty�n z�szl�t az emelv�ny el�tt helyezt�k el testv�reink. Ezut�n a k�l�mb�z� magyar baptista sz�vets�gek egy-egy k�pvisel�je (elvileg) h�rom percben bemutatta az orsz�gukban foly� misszi�munk�t. K�zben �nek-zenesz�mokat hallhattunk: a Vox Nova Baptista F�rfikar, az erd�lyi f�v�skar, a magyarorsz�gi K�zponti �nekkar, az erd�lyi Ifj�s�gi �nekkar, a r�kosszentmih�lyi harangk�rus, a magyarorsz�gi f�v�skar �s az amerikai k�rus r�sz�r�l. A bemutatkoz�sokat a hivatalos vend�gek k�sz�nt� szavai k�vett�k. Mindegyik megtisztel� �s sz�p volt, de egyik-m�sik kis pr�dik�ci�hoz hasonl�tott ink�bb, mint k�sz�nt�shez. Annyira elh�z�dott az alkalom, hogy a programban szerepl� igehirdet�sre m�r nem ker�lhetett sor, s�t a r�vid sz�netre is csak az esti istentisztelet idej�b�l telt.

kattints nagyobb k�p�rt 10 nemzeti �s k�t kereszty�n z�szl� jelezte a jelenl�v� magyar baptist�k fizik�lis megosztotts�g�t, illetve lelki egys�g�t.

A szombat esti istentiszteleten M�sz�ros K�lm�n - a magyarorsz�gi baptist�k eln�ke, aki egy�ttal a vil�gsz�vets�g egyik aleln�ke is - hirdette Isten ig�j�t. A sok zenei szolg�lat k�z�tt hallhattuk pl. az erd�lyi �s magyarorsz�gi egyes�tett �nekkar szolg�lat�t is. K�zel 800 j�l k�pzett torokb�l hangzott A nagy egek kezdet� �nek (Bokor Barnab�s vezet�s�vel). A bizonys�gtev�k k�z�tt ott voltak a kisebb magyar sz�vets�gek k�pvisel�i is - a Vajdas�gb�l Ny�l Zolt�n �s Borb�ly �rp�d, K�rp�talj�r�l Bodoczki Antal �s Szikszai K�lm�n, Szlov�ki�b�l D�cz� B�lint �s Fazekas P�l.

kattints nagyobb k�p�rt Az �szak-amerikai k�rus h�rom Southern Gospel st�lus� �neket adott el� F�r B�la tv. vezet�s�vel.

... �rvendezz�nk �s vigadjunk ezen!

Ima�h�tattal kezdt�k az istentisztelet-sorozatot mindk�t reggel. Szombaton Giorgiov Adri�n nagyv�radi, vas�rnap pedig Herjeczki G�za detroiti lelkip�sztor buzd�totta im�ra a minden id�k legn�pesebb magyar baptista ima�r�in r�sztvev�ket. K�t igehirdet�sre is sor ker�lt vas�rnap d�lel�tt. Az els�t Borz�si Istv�n marosv�s�rhelyi, a m�sodikat Kulcs�r S�ndor New York-i lelkip�sztor tartotta. Sok szolg�lat k�z�tt ez�ttal is hallhattuk az erd�lyi �s magyarorsz�gi egyes�tett �nekkart (Zengj�tek J�zus nagy volt�t! Ol�h G�bor vezet�s�vel), s�t az egyes�tett f�v�skart is.

Vas�rnap d�lut�n a magyarorsz�gi testv�reink sz�nes, gondosan el�k�sz�tett, t�bbnyire �nek-zenei szolg�latokra �p�tett programot adtak el� az igehirdet�s el�tt, melyet ez�ttal Kov�cs G�za nyugalmazott lelkip�sztor tartott. A programot Marosi Nagy Lajos vezette. A sok sz�p szolg�lat k�z�l nekem m�g mindig a f�lemben cseng az �nek: Az �rban j� nekem..., melyet L�zin� Mel�th Andrea a K�zponti �nekkarral egy�tt adott el�. Az id�pontokat magyarorsz�gi testv�reink sem tudt�k tartani.

kattints nagyobb k�p�rt A magyarorsz�gi K�zponti �nekkar, Ol�h G�bor karnagy, az orgon�n�l Beharka P�l orgonam�v�sz tv.

A d�lut�n sor�n ker�lt sor az �nnepi Nyilatkozat f�lolvas�s�ra, melyet a jelenl�v�k k�zfeltart�ssal elfogadtak. (Lapunk m�s hely�n k�z�lj�k a nyilatkozat sz�veg�t.)

A most is r�videbbre zsugorodott sz�netben megkaptuk az el�re elk�sz�tett vacsora csomagot. Ez imm�r az �t�dik k�z�s �tkez�s volt. A mindig friss szendvics, egy kis �veg �sv�nyv�z �s hozz� egy s�tem�ny, vagy gy�m�lcs j� megold�snak bizonyult. Azt gondolom, hogy t�bb mint h�szezer �tkez�si csomagr�l gondoskodtak a szervez� testv�rek, akik k�z�l a helysz�ke miatt itt csak egyet nevezek meg, a konferencia adminisztr�ci�j��rt �s sok apr� r�szlet��rt is felel�s Kov�cs Gyula lp. testv�rt.

Az esti istentiszteleten sem voltunk kevesebben, j�llehet sokan hazamentek a magyarorsz�giak k�z�l. A sportcsarnokban minden hely foglalt volt, s mint m�skor is, igen sokan tart�zkodtak a folyos�kon, vagy r�videbb-hosszabb id�re, hogy n�mi leveg�h�z jussanak - a sportcsarnok k�r�l a szabadban. A szolg�latok ut�n - melynek sor�n Dan L�szl� toront�i lp. bizonys�gt�tel�t is hallottuk, k�t igeihirdet�s k�vetkezett. El�sz�r dr. Simon J�zsef, az erd�lyi baptist�k eln�ke, egy�ttal a vil�gsz�vets�g egyik aleln�ke hirdette az ig�t (a szombat d�lut�n elmaradt szolg�lata helyett), amit azut�n Veress Ern� cs�kszeredai lelkip�sztor, az erd�lyi sz�vets�g tiszteletbeli eln�ke folytatott. A kett�s szolg�lat v�g�n Veress testv�r alkalmat adott arra, hogy mindazok, akik elfogadj�k J�zus Krisztust, el�re j�jjenek. T�bben engedtek is a f�lh�v�snak, m�sok csak kez�ket felemelve jelezt�k, hogy meghallott�k a h�v�st.

kattints nagyobb k�p�rt "�ldott legyen a frigy..." - �nekli legal�bb �tezer testv�r�nk.

A z�r� f�l�r�t tal�n m�g nehezebb le�rni. A gy�lekezet az �nek �s zenekarral egy�tt �nekelte: Felt�madt H�s, � dics Neked! A Vil�gsz�vets�g eln�ke �s k�t aleln�ke sz�lt meghat�dottan, majd a MABAVIT II. eln�ke: Gergely Istv�n mondott k�sz�netet mindazoknak, akik hozz�j�rultak a nagy tal�lkoz� sikeres lebonyol�t�s�hoz. A befejez� �nek�nket fenn�llva, kezet fogva �nekelt�k: �ldott legyen a fr�gy, mely minket �ssze k�t...

Kulcs�r S�ndor eln�k tv. szavai �s im�ds�ga ut�n m�g el�nekelt�k H�ndel Halleluja-k�rus�t.

Herjeczki G�za

A besz�mol� illusztr�l�s�ra nemcsak a lapban, hanem az interneten is k�zl�nk f�nyk�peket. A szerkeszt� 101 f�nyk�p�t a lap f�oldal�r�l, vagy a k�vetkez� c�men tekinthetik meg az �rdekl�d�k:

http://baptista.hu/evhirnok 

(Ezt a lehet�s�get egy�bk�nt a T�th Mih�ly Lapokhttp://gepaard.net/toth  ] biztos�tja sz�munkra.)

Az internetre kapcsol�sn�l egyszer�bb lehet�s�get is aj�nlunk. 
Aki komputer�n CD-r�l szeretn� megn�zni a Nagyv�radi 101-k�pet, illetve annak b�v�tett v�ltozat�t (a m�sokt�l �rkez� j� f�nyk�pekkel is b�v�teni fogjuk az oldalt), megrendelheti az

 AEvang�liumi H�rn�k / MABAVIT II.@ c�m� most k�sz�l� CD-t. 

A komputer lemezen ezen k�v�l az Evang�liumi H�rn�k szeptemberi, s tal�n okt�beri sz�ma is rajta lesz, valamint a f�nyk�pek eredeti, j� min�s�g�, nyomtathat�, edit�lhat� v�ltozatban. Az aj�nd�k CD-�rt �nk�ntes t�mogat�st szeretn�nk cser�ben, minimum tizen�t doll�r �rt�kben. Az �gy (rem�nys�g�nk szerint) �sszegy�lt �sszeg az Evang�liumi H�rn�k internetes v�ltozat�nak moderniz�l�s�t, b�v�t�s�t �s haszn�lat�nak egyszer�s�t�s�t fogja szolg�lni. Megrendel�seket a lapkezel�, vagy a szerkeszt� e-mail, vagy postai c�m�re lehet k�ldeni.

a lap elej�re  

A Magyar Baptist�k M�sodik Vil�gtal�lkoz�j�nak Nyilatkozata
Nagyv�rad, 2000, augusztus 11-13.

H�l�t mondunk Istennek, hogy megrendezhett�k a Magyar Baptist�k M�sodik Vil�gtal�lkoz�j�t, amelyen a vil�g 3 kontinens�nek 12 orsz�g�b�l �rkezett t�bb mint 5000 r�sztvevje csatlakozott Krisztus �nnepl n�p�hez, az egyetemes Egyh�zhoz, mely t�rt�nelm�nek 3. �vezred�hez �rkezett.

H�laad�ssal eml�kez�nk meg Isten kegyelm�rl, amely magyar n�p�nk 1000 �ves t�rt�nelm�t v�-gigk�s�rte. Kiemelked megtiszteltet�snek vessz�k, hogy Isten ig�j�t hirdethett�k magyar n�p�nknek anabaptista eldeinkkel elkezdve k�zel 500 �ven �t.

H�l�sak vagyunk, hogy a Vil�gtal�lkoz� jelmondat�ul v�lasztott ig�nek B `egy rem�nys�gre kaptatok elh�v�st; egy az �r, egy a hit, egy a kereszts�g@ (Ef 4,3-4) B megval�sul�s�t tapasztaltuk meg k�z�ss�g�nk soksz�ns�ge mellett a k�l�nb�z szolg�latokban �s a testv�ri l�gk�rben.

Az �nnepi nyilatkozatot - felolvas�sa ut�n - Kulcs�r S�ndor vil�gsz�vets�gi eln�k vezet�s�vel elfogadta a jelenl�v� t�bb mint �tezer r�sztvev�.

Hissz�k azt, hogy J�zus Krisztusban van a v�lasz t�rsadalmi �let�nk minden �get k�rd�s�re. Felelss�get �rz�nk azok fel�, akik a magyar baptist�k n�pes csal�dj�ban kev�sb� r�szes�lnek a t�bbs�g �ltal �lvezett lelki �s fizikai �ld�sokb�l, valamint lehets�gekbl. �r�mmel v�llaljuk a k�z�ss�get a magyarorsz�gi, rom�niai �s �szak-amerikai sz�vets�geink mellett a Szlov�ki�ban, Szerbi�ban, Ukraj-n�ban, Ausztr�li�ban �s a sz�rv�nyban �l magyar hittestv�reinkkel a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vet-s�g�ben.

Valljuk, hogy Mindenhat� Isten�nk ki tudja emelni n�p�nket a bneink okozta rem�nytelens�gbl, �s szem�lyes, �l kapcsolatra jutva J�zus Krisztussal, val�s�gos �s kiteljesed kereszty�n �letet �lhet�nk.

Im�dkozunk az�rt, hogy Krisztus evang�lium�t hitelesen �s egyre sz�lesebb k�rben mutassuk be szeretett n�p�nknek �s a vil�gnak. Kitart�an im�dkozunk magyar n�p�nk lelki �bred�s��rt �s hitben val� meg�jul�s��rt.

K�ny�rg�nk a n�pek vezeti�rt, hogy Isten igazs�ga jusson �rv�nyre d�nt�seikben �s ez�ltal b�kess�ges �let�nk legyen. K�rj�k a b�kess�g Isten�t, hogy Szerbi�ban �l testv�reink visz�lyok �s h�bor�k d�lta f�ldj�k�n Urunk oltalm�ban folytathass�k szolg�latukat.

Rem�nys�ggel tekint�nk arra a folyamatra, amely �ltal az �sszmagyars�g felz�rk�zik az eur�pai n�pek �letk�z�ss�g�hez. Ugyanezt k�v�njuk a vel�nk sorsk�z�ss�gben �l n�peknek. Im�dkozunk az�rt, hogy mindez Isten akarata szerint t�rt�nj�k.

Elk�telezz�k magunkat egy�nileg �s k�z�ss�gileg az elh�v�sunkhoz m�lt� h�v �let meg�l�s�re; Krisztus evang�lium�nak hirdet�s�re; a testv�ri k�z�ss�g �pol�s�ra; a megl�v gy�lekezetek ers�t�s�re, �s �j gy�lekezetek alap�t�s�ra, valamint a felelss�gteljes �s hasznos t�rsadalmi jelenl�tre.

Megk�sz�nj�k a Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�g�nek, erd�lyi testv�reinknek �ldozatos szeretet�t, melynek �lvezi voltunk ezekben a napokban.

Istenben b�zva t�r�nk vissza szolg�lati hely�nkre, mint J�zus Krisztus megv�ltott n�pe.

Tan�cskozott a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek eln�ks�ge

Augusztus 12-�n kib�v�tett �l�st tartott a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek eln�ks�ge Nagyv�radon, ahol f�rumbesz�lget�s keret�ben arr�l tan�cskoztak, hogyan lehetne min�l sz�lesebb k�rben kiterjeszteni a szervezet m�k�d�s�t a h�rom alap�t� sz�vets�g keretein t�l, tekintettel a kisebbs�gben �s a sz�rv�nyban �l� magyar baptist�k k�z�ss�geire. A jelenlev�k B mintegy 21 k�pvisel� B meg�llap�tott�k, hogy az alap�t� sz�vets�gek m�r eddig is �gy tekintettek K�rp�talja, Vajdas�g �s Szlov�kia magyar baptist�ira, mint akik a r�szei a Vil�gsz�vets�gnek. T�mogat�sukr�l folyamatosan biztos�tott�k az ott �l� testv�reket, k�l�n�s tekintettel a Szerbi�ban d�l� h�bor� idej�n, de bizony�tott�k sz�nd�kukat a k�rp�taljai baptista misszi� fel�leszt�se �gy�ben is.

A Kulcs�r S�ndor eln�k testv�r �ltal vezetett megbesz�l�sen d�nt�s sz�letett arr�l, hogy Ny�l Zolt�n vajdas�gi, Szikszai K�lm�n k�rp�taljai �s D�cz� B�lint szlov�kiai testv�reket a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge region�lis k�pvisel�inek tekintj�k.

M�sz�ros Korn�l eln�ks�gi tag besz�molt a szervezet magyarorsz�gi bejegyeztet�s�nek folyamat�r�l, majd Borz�si Istv�n, Papp J�nos �s Nov�k J�zsef testv�rek kaptak megb�z�st a MABAVIT II. �nnepi nyilatkozat�nak megfogalmaz�s�ra.

M�snap, a d�lut�ni istentisztelet keret�ben a Nyilatkozatot Borz�si Istv�n marosv�s�rhelyi lelkip�sztor olvasta fel. Az �nnepi nyilatkozatot Kulcs�r S�ndor testv�rnek, a Vil�gsz�vets�g eln�k�nek vezet�s�vel a jelenlev� t�bb mint 5000 r�sztvev� k�zfelemel�ssel fogadta el. (M.N.L.)

A SZERKESZT� ROVATA

A LEGNAGYOBB

A Magyar Baptist�k m�sodik, nagyv�radi Vil�gtal�lkoz�j�ra sok�ig eml�kezni fogunk. Az igazi �rt�kek hosszabb ideig megmaradnak. A felsz�nesek, fut� benyom�saink, esetleges kellemetlens�geink a h�nap, de lagal�bbis az �v m�lt�val elt�nnek.

Soha m�g ennyi magyar baptista nem volt egy�tt, egy fed�l alatt. A r�sztvev�k sz�ma az �tezret biztosan meghaladta, de lehet, hogy k�zelebb volt a h�tezerhez. Ha vil�gviszonylatban mintegy negyvenezer magyar baptist�r�l besz�lhet�nk (hozz�tartoz�kkal), akkor ez igen nagy sz�m. Vagy ha a legal�bb k�tezer magyar baptista fiatalra gondolunk, akik szombat d�lel�tt megt�lt�tt�k az Emanuel rom�n baptista templomot, azt mondhatjuk: nagy lehet�s�get adott Isten a kez�nkbe.

De v�rjunk csak, 1977. szeptember�ben Tahiban t�bben hallgatt�k Billy Grahamet enn�l, nem is besz�lve az 1989. j�liusi N�pstadion beli evang�liz�ci�t. Igen, de azokon az alkalmakon nagyon sokan voltak m�s felekezet� h�v�k, �s �rdekl�d�k. Igaz, hogy a baptista egyh�z kezdem�nyez�s�re t�rt�nt mindkett�, de az els�t az akkori Szabadegyh�zak Tan�csa, a m�sodikat pedig a Magyarorsz�gon m�k�d� protest�ns �s katolikus egyh�zak vezet�ib�l �ll� k�z�s el�k�sz�t� bizotts�g szervezte meg. Egyiket sem nevezhetj�k olyan �rtelemben magyar baptista tal�lkoz�nak, mint a nagyv�radit.

Egyik k�z�s von�sa azonban e h�rom nagy esem�nynek, hogy mindegyik m�g�tt ott tal�ljuk Dr. Haraszti S�ndor nev�t. Az els� kett� l�trej�tt�t az �r ut�n az � kitart� munk�j�nak k�sz�nhetj�k. A nagyv�radi tal�lkoz� sem igen j�tt volna l�tre, ha nem szorgalmazta volna - ameddig tehette - olyan �llhatatosan. A tal�lkoz�n annak els� perc�t�l az utols� perc�ig ott l�ttam a m�sodik sorban �zvegy�t Dr. Haraszti S�ndorn�t �s egyik fi�t, Dr. Haraszti Lelandot. Amikor - m�r itthonr�l - telefonon f�lh�vtam R�zsika n�nit, �r�mmel eml�kezett vissza a tal�lkoz�ra. Sz�pnek, �ld�sosnak tal�lta azt.

Mivel ott nem igen volt alkalom ennek kifejez�s�re, hadd tegyem meg ezeken a sorokon: k�sz�nj�k Haraszti testv�rn�nek, hogy f�rj�nek ezt a nagy �lm�t sz�vvel-l�lekkel �s anyagiakkal is t�mogatta, s hogy el is j�tt �s r�szt vett ezen a nagy, legnagyobb magyar baptista tal�lkoz�n.

EGYETLEN ISTENTISZTELET

Kis t�lz�ssal azt mondhatn�m, hogy egy h�rom napos istentisztelet volt ez a tal�lkoz�. Itt-ott n�h�ny sz�nettel. Ez volt egyszerre �rdeme �s gyeng�je is. Sok j�indulat� �s sz�p sajt� tud�s�t�s is jelent meg a tal�lkoz�r�l, tal�n a legt�bb a Bihari Napl�ban. Most m�gis egy m�sik �js�gb�l id�zek. A kolozsv�ri sz�khely� Kr�nika egy p�nteken k�sz�lt nagy f�nyk�pe alatt olvashat� n�gy mondatb�l id�zem az egyiket: AA Nagyv�radon megrendezett konferenci�n h�rom napon kereszt�l megt�rgyalj�k a vil�gon sz�tsz�rt, mintegy h�szezer baptista k�z�s hitb�li �s egy�b k�rd�seit.@ K�r lenne elmarasztalni e fogalmaz�st, hiszen mi m�sra gondolhat egy �js�g�r�, aki nem ismeri a rom�niai �s �ltal�ban a magyar baptist�kat. V�gre egy�tt vannak, messzir�l, sok helyr�l, mi m�st tehetn�nek, mint megt�rgyalj�k k�z�s hitbeli �s egy�b k�rd�seiket.

El�sz�r is �r�l�k annak, hogy a Vil�gtal�lkoz� nem t�rgyal�s sorozat volt. Ann�l sokkal fontosabb k�ldet�se volt: f�lmutatni, hogy egyek vagyunk az Isten (az Atya, a Fi� �s a Szentl�lek) szeretet�ben, ig�j�nek tisztelet�ben �s a T�le kapott szolg�latunk elv�gz�se ir�nti igyekezetben. Istentisztelet sorozatunkon a magyarul hangz� igehirdet�sek �s szolg�latok egyar�nt lek�t�tt�k a k�l�nb�z� orsz�gokb�l jelenl�v�ket, bele�rtve a fiatalokat is. A hasonl� lelk�leten �s az azonos nyelven k�v�l a magunkkal hozott hagyom�nyok, gy�lekezeti �let�nk gyakorlata is nagyon k�zel esnek egym�shoz. �dv�ss�gszerz�, elh�v�, megb�z� Urunkkal �s az egym�ssal val� k�z�ss�g kifejez�s�re tal�n a legszebb forma egy ilyen Istent - szavainkkal �s az �nek-zene nyelv�n is - dics��t�, Isten ig�j�t f�lemel� Istentisztelet sorozat.

Annak azonban nem �r�l�k, hogy valahogy nem siker�lt megteremteni a lehet�s�g�t a k�z�s hitbeli �s egy�b k�rd�seink megt�rgyal�s�nak. Mert, ha nem is az ilyen t�rgyal�s a l�nyeg, arra is sz�ks�g lett volna. A h�rom nap alatt egyetlen egy Akerekasztal@ besz�lget�st siker�lt - nem k�nnyen - l�trehozni, - azt is a k�s� esti �r�kban (a k�vetkez� oldalon olvashatunk is err�l). Pedig mikor besz�lgethetn�nk a mindannyiunkat �rint� dolgokr�l, a glob�lis magyar baptista misszi�r�l, ha nem ilyenkor, amikor Amindenki@ jelen van, el�rhet�. Orsz�ghat�rokat, f�ldr�szeket l�pt�nk �t, hogy tal�lkozzunk. A tal�lkoz�nak egyik r�sze - igaz, hogy a kev�sb� fontos r�sze: elmaradt.

APR�S�GOK

Csod�ltam a r�sztvev� testv�ris�g t�relm�t �s t�r�k�pess�g�t. A rendk�v�li meleg �s leveg�tlen k�r�lm�nyek k�z�tt �h�tattal figyelt�k a szolg�latokat. Nemcsak a val�ban megkap� �s csod�latos (�m gyakran hossz�) �nek-zenei szolg�latokat, hanem az igehirdet�seket, bizonys�gt�teleket is. (folytatjuk)

Vil�gtal�lkoz�

Hogyan is tudn�m �sszefoglalni azt az �lm�ny�radatot, sz�n- �s hang kavalk�dot, ami a Magyar Baptist�k II. Vil�gtal�lkoz�j�t jellemezte. Tal�n eleve kudarcra van �t�lve a k�s�rlet, hogy ak�rcsak egy t�red�k�t is �t lehessen adni. A tud�s�t�s csak a k�v�ncsis�got pr�b�lja felkelteni, vagy a sajn�lkoz�st afelett, hogy nem vehettek r�szt ezen az esem�nyen.

Addig am�g az els� tal�lkoz�n csak 17 amerikai testv�r volt jelen, Nagyv�radra t�bb mint 80-an j�ttek el a "vizen" t�lr�l. Id�sebbek �s fiatalok mind nagy szeretettel k�sz�nt�tt�k a r�g nem l�tott ismer�s�ket, rokonokat.

Az Erd�lyben �l�kh�z k�pest az amerikai testv�reken nem l�tszik az id� nyoma. A mosolyg�s n�niken �s b�csikon nem lehetett felfedezni m�g a hossz� �t f�radalmait sem. Csod�latomat v�vta ki, hogy b�r l�gkondicion�l�hoz vannak szokva nem panaszkodtak a sokszor szaun�val veteked� sportcsarnoki k�r�lm�nyek miatt.

kattints nagyobb k�p�rt Az �szak-amerikai vend�gek egy r�sze.

Nagyobb k�p�rt kattintson a kis k�pre. Visszaj�nni ugyanide legegyszer�bben a "browser" vissza gombj�val lehet.      

 T�bb mint 100 k�p 1 CD lemezen

A megnyit� napj�n az esti szolg�latokat amerikai testv�rek v�gezt�k. Szab� Istv�n lend�letes programvezet�se biztos�totta a rendelkez�sre �ll� ide megfelel� kihaszn�l�s�t.

Vad�sz J�nos testv�rt j�l ismerik az erd�lyiek. A t�le m�r megszokott r�vid �s vel�s bizonys�gt�telben h�vta fel a figyelmet, hogy az �r munk�j�ban mindenkire sz�ks�g van, legyen az id�s vagy fiatal. Az el�rehaladott korra val� hivatkoz�s nem ad felment�st vagy kib�v�t.

Nov�k J�zsef dinamikus igehirdet�se a meleg �s a f�radts�g ellen�re le tudta k�tni az emberek figyelm�t. M�r a pr�dik�ci� kezdet�n siker�lt kellemetlen helyzetbe hoznia mindazokat akikn�l nem volt biblia.

kattints nagyobb k�p�rt Nov�k testv�r k�rd�s�re t�bb Biblia lend�lt a magasba.

Alvin Toefler: J�v�sokk c. k�nyv�ben megr�z�an t�rja el�nk a globaliz�ci�nak, internetes kommunik�ci�nak k�sz�nhet� felgyorsult vil�got. S ha nem is olyan m�rt�kben mint Amerik�ban, de ez a Balk�non is �rezteti hat�s�t. Ezzel az �r�letes rohan�ssal kell szemben�znie a ma ember�nek, meg�llnia hely�t kereszt�nyk�nt is.

Egy magyarorsz�gi lapb�l id�zett Kotl�s c�m� vers k�pezte a pr�dik�ci� m�sik alapgondolat�t. Nem szabad "kotl�k" m�dj�ra saj�t baptista igazs�gaink magas�b�l n�zni a megt�retlenekre, hanem naposcsib�khez hasonl�an hirdetn�nk kell az �j kezd�s lehet�s�g�t, rem�nys�get, meg�jul�st Krisztusban.

J� �rz�s volt hallani, hogy az Amerik�ban �l� testv�reink (m�g) nem felejtett�k el anyanyelv�ket �s valamennyien t�k�letes magyars�ggal tolm�csolt�k gondolataikat.

A szombati z�szl�felvonultat�s fizikailag is megmozgatta az egybegy�lteket, akik tapsviharral k�sz�nt�tt�k a k�l�nb�z� orsz�gok z�szl�it �s az illet� orsz�gb�l �rkezetteket. A legfontosabb viszont, hogy valamennyien a kereszt�nys�g z�szlaja alatt menetelj�nk - hagyta r�nk �traval�k�nt Kulcs�r S�ndor testv�r.

 Moln�r Erika, Kolozsv�r

* A p�ntek est�r�l k�rt�nk egy A�hazai@ besz�mol�t. K�sz�nj�k, Erika.

a lap elej�re  

 

MIT V�R A LELKIP�SZTOR A GY�LEKEZETT�L? (2)
1Kor 9:13-14 ; R�m 10:14
Vad�sz J�nos, a F�rfisz�vets�g eln�ke

ID�T K�R A SZOLG�LATOKRA VAL� HELYES FELK�SZ�L�SRE

AMert nem helyes, hogy mi az Isten ig�j�t elhagyjuk �s az asztalok k�r�l szolg�ljunk. V�lasszatok h�t f�rfi�t erre a szolg�latra, mi pedig megmaradunk a k�ny�rg�sben, az ige szolg�lat�ban@ (ApCsel 6:2-4). Testv�reim, ha a lelkip�sztort megterhelj�k anyagi �s m�s �gyek int�z�s�vel, ne gondoljuk, hogy sok ideje marad a szolg�latra val� felk�sz�l�sre.

SZERETN� A LELKIP�SZTOR, HA MEG�RTEN�K ANYAGI HELYZET�T

A pr�dik�tor r�sz�r�l ez a legkellemetlenebb k�rd�s. Itt nagyon fontos, hogy valaki a k�zvet�t� szerepet bet�ltse. T�bb pr�dik�tor-h�v�sn�l voltam jelen �gy is mint bizotts�gi tag, �gy is, mint �gyint�z� lelkip�sztor. Azt l�ttam j�nak, ha ezt a k�rd�st tiszt�n, vil�gosan, �szint�n megbesz�li a gy�lekezet a h�v�s alkalm�val, a val�s lehet�s�geket felm�rve. Egy diak�nusnak fel kell m�rnie azt, hogy mire van sz�ks�ge az � csal�dj�nak, vagy egy �tlag gy�lekezeti tagnak.

Lak�s, f�t�s, vil�g�t�s
Aut�-, lak�s- �s �letbiztos�t�s
Orvosi biztos�t�s (fog, szem)
Nyugd�jalap
Kocsihaszn�lat
Iskol�ztat�si k�lts�g, tov�bbk�pz�s
Mindennapi �lelem
Fizetett szabads�g
Hivatali k�lts�gek

A lelkip�sztor nem megy ilyen r�szletekbe, �s lelkesen, odasz�ntan elfogadja a megh�v�st. �s mikor m�r j�l bennevan a szolg�latban, r�j�n, hogy kev�s a p�nze. A gy�lekezet el� kellemetlen ezt a k�rd�st hozni, mi marad m�s h�tra, a feles�g elmegy dolgozni (ezt teszik m�s csal�dokban is), �s a pr�dik�tornak kell t�bb h�zimunk�t v�gezni. A m�sik megold�s az, hogy a pr�dik�tor is elmegy civil munk�ba. Kevesebb ideje lesz csal�dl�togat�sra, szolg�latra val� felk�sz�l�sre, gyermekeivel val� egy�ttl�tre. Ez fesz�lts�get okozhat saj�t csal�dj�ban, valamint szolg�lat�nak bet�lt�s�ben.

ADe testv�r, - hallom -, Kornya, Szab�, Darabont, Mayer, Rottmayer testv�r idej�ben ez nem �gy volt. Egyszer�, munk�s, parasztapostolok ingyen szolg�ltak a gy�lekezetben!@ Az ige, a kegyelem ma is Istent�l j�n, mint r�gen. De gondoljunk arra, ha nem volna aut�, telefon, sz�m�t�g�p, hogy haladn�nk munk�nk elv�gz�s�ben? Mindenki ig�nybe veheti a technika v�vm�nyait, csak a lelkimunk�sok nem? Csak az igehirdet�sn�l ne haszn�ljuk fel azokat? J� ezekben tiszt�n l�tni, �s ki�rt�kelni pr�dik�toraink, gy�lekezeteink helyzet�t!

SZERETN�K A LELKIP�SZTOROK, HA A GY�LEKEZET TUDOM�SUL VENN�, HOGY CSAL�DJUK VAN. Id�t k�v�nnak vel�k t�lteni. Lehetne nekik is szabadnapjuk, amit a csal�ddal t�lthetnek? Sokszor, am�g az �let kenyer�t osztj�k, a csal�dnak a morzs�b�l is kev�s jut. A civil �letben �t nap a heti munkaid�. A lelkip�sztorokn�l ezt nem sok helyen veszik figyelembe, az � munkahete h�t napb�l �ll. Testv�reim, biztos�tsunk lelkip�sztorunk r�sz�re legal�bb egy napot a h�ten, amikor � is szabadnapos!

�nvallom�st t�ve, ott hib�ztam a legt�bbet, hogy kev�s id�t t�lt�ttem a gyermekeimmel. Volt amelyiknek k�z�piskolai, vagy egyetemi diploma �tv�tel�n�l sem voltam jelen. Nem mentem vel�k kir�ndulni, vagy �venk�nti vak�ci�ra gy�lekezeti szolg�latok, konferenci�k, utaz�sok teljesen kit�lt�tt�k id�met.

Id�sebb fiammal egy�tt utaztunk aut�val. Az aut� elromlott, t�bb mint k�t �r�t kellett v�rni. Azut�n ezt mondta a fiam: Apu, ez volt az els� alkalom, hogy �letemben k�t �r�t csak velem besz�lgett�l, r�m figyelt�l; de j� volt, hogy velem besz�lgett�l! Sz�gyenkezve kellett mondanom: Fiam, igazad van. Sokszor k�rt�l erre, �s �n azt mondtam, most nem �rek r�.

Kedves lelkip�sztor, gy�lekezeti munk�s testv�rem! Tudom, hogy az �r �gye fontos sz�modra, de ha Isten meg�ldott gyermekekkel, tal�lj id�t a vel�k val� foglalkoz�sra, am�g hat�ssal tudsz lenni r�juk, am�g ki nem rep�lnek otthonodb�l!

Lehet, hogy azt, amit eddig le�rtam, nem minden lelkip�sztor gondolja �gy, vagy nem tartja ill�nek elmondani. �n sem besz�ltem err�l eddig ilyen ny�ltan mint most, senkinek. De k�rem diak�nus testv�reimet, gy�lekezetek tagjait, gondolkodjanak el ezeken, �s ahol sz�ks�ges, v�ltoztassanak, hogy jobban, eredm�nyesebben tudjunk szolg�lni a l�lekment�s szolg�lat�ban az �r dics�s�g�re!

a lap elej�re  

Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok@aol.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999, 2000

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 4