EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2000. MÁJUS

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA

EGYETLEN VÁLASZ HÁROM PÜNKÖSDI KÉRDÉSRE

Dr. Somogyi Barnabás

Az Apostolok cselekedeteitôl írt könyv második fejezete a keresztyén pünkösd történetérôl és az újszövetségi gyülekezet születésérôl szól. A Szentlélek kitöltése után Jézus tanítványai az izráeliták pünkösdjét ünneplôk sokadalmában találták magukat. A kis csoport feltűnést keltett, mert úgy kezdtek el beszélni, mint akik nagyon fontos és friss ismeretek birtokában vannak, amiket feltétlenül közölniük kell mindenkivel, akár ismerôs, akár nem.

A templomba igyekvô zsidó férfiak megdöbbenve és csodálkozva tették fel a kérdést maguknak és egymásnak: AÍmé, ezek, akik beszélnek, nem Galileából valók-e?@

Döbbenetük egyik oka az volt, hogy mindenki, bárhonnan jött, anyanyelvén hallotta megszólalni az egyszerű ruházatú, közszereplésbôl nem ismert embereket. Igyekeztek ezért a saját nyelvük szerint csoportosulni a lelkes tanúságtevôk körül. A döbbenet mások oka, hogy a helyi járókelôk közül mind többen fölismerték a Jézussal együtt járó tanítványokat, akik Galileából valók voltak. Így még meglepôbb volt, hogy görögül, latinul, arabul olyan értelmesen beszélnek, mintha csak a környéki nyelvjárásokban társalognának.

Pünkösd reggelén, Jeruzsálem utcáin az elsô tudakozódás a fennhangon, de kéretlenül megszólalók kilétére vonatkozott. Ha értelmes szó üti meg a fülünket, vagy távolabbról beszéd foszlánya hallatszik, ösztönösen kérdezzük: ki beszél? A legtöbb ember már ennek tudatában dönti el, hogy figyeljen-e, vagy tovább menjen.

A morajló sokaságban a második kérdés: AMi akar ez lenni?@ A kíváncsiak mind többet láttak és hallottak. Kezdett világossá lenni, hogy bár sok a nyelv, a téma ugyanaz. A galileusok Istenrôl szólnak, a szent könyvekbôl idéznek. Az elsô percektôl az volt különös, hogy bár pünkösd napja van, a hirtelen támadt szónokok nem az Egyiptomból való szabadulásról, nem a szabad hazában befejezett elsô aratásról és az elsô zsengérôl beszélnek. Próféciákat idéznek, melyeket az utóbbi hetekre vonatkoztatnak és a küzelmúltból egy per tragikus részleteit emlegetik, amely egyébként itt küztudott volt, mert a fôpap udvaráig és a római helytartó palotájáig több száz ember füle hallatára és szeme láttára zajlott le.

A kegyes zsidó férfiak zavarba jöttek. Voltak az utcákon olyanok is, akik gúnyolódtak: ezek a jóbarátok Aédes bortól részegedtek meg!@ A gúnyolódók gátlástalanságnak tartották a tanúbizonyságra való belsô késztetést, és a számukra ismeretlen nyelvet értelmetlennek minôsítették.

Kezdték furcsán érezni magukat az emberek. Tanakodtak, de tanácstalanul maradtak. Úgy vették észre, hogy egy esemény középpontjába kerültek. Mi történik itt? Hova sodródtak? A történésbe nem tudtak beilleszkedni, de elszaladni sem akartak. Vártak.

Egyszercsak tömörültek a galileusok, a megfeszített Jézus tanítványai. Közülük Péter apostol állt elô, fölemelte hangját és figyelmet kért. Elôször visszautasította a tanítványtársait ért vádat, mert a gúnyolódók hiteltelenné akarták tenni a rendkívüli eseményt. A tanítványoknak ötven napja ismét és ismét cáfolniuk kellett a Krisztus sírját ôrzô katonák hazugságát is: Jézus él! Megjelent közöttünk!

Az apostol Jóel prófétát idézte Isten Lelkének kitöltésérôl, szólt a názáreti Jézusról, akit Jeruzsálem népe halálra adott, de akit Isten föltámasztott, Amivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa ôt@. Péter apostol kijelentette, hogy a Föltámadott a mennyei Atyához ment és a mai napon elküldte, kitöltötte a Szentlelket tanítványaira. AEz az, amit láttok és hallotok is@ - mondta az apostol.

Mikor megértették a hallgatók a golgotai megváltás történetét, azok, akiket Aszíven talált az ige@ , bűnösnek érezték magukat Krisztus halálában. Azt kérdezték az apostoloktól: AMit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?@ Egy üdvtörténeti esemény középpontjába kerülve színt kell vallani. Bólintás, mellverés, közfelkiáltás nem elég. Ha beláttuk, hogy Isten olyan sokat tett értünk, nekünk is tenni kell valamit. Valamit, amivel kapcsolatba kerülünk a Föltámadottal. Péter így válaszolt: ATérjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztusnak nevében, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát@.

Ez a válasz minden tekintetben eligazít. Így kapcsolódhatunk be az üdvtörténetbe, mint meghívottak és megváltottak. Csak ez az út vezet el a Szentlélek ajándékáig.


A szerkesztő rovata

ÚJ MISSZIÓI KÖZPONT

Legutóbbi számunkban Kulcsár Sándor testvér beszámolt magyarországi és erdélyi útjáról. Írásaihoz fényképeket is szerettünk volna csatolni, de akkor nem állt még rendelkezésünkre egy kép sem. Azóta megkaptuk a Békehírnök április 2-9-i, dupla számát, melyben részletes és sok képpel illusztrált beszámolót olvashatunk a március 19-i ünnepélyről, melynek során ünnepélyesen megnyitották a Benczúr utcai Missziói Központot. Néhány képet mi is közlünk a Békehírnök képei közül.

Az óceánnak ezen az oldalán is örömöt okozott ez az ünnepélyes megnyitó. Örülünk annak, hogy a magyarországi baptista misszió egy ilyen színvonalas és minden igényt kielégítő, praktikus épületkomplexummal gazdagodott. A Teológia és az egyház központja régen volt már ilyen közel egymáshoz. A történelmi emlékeink tárháza méltó helyet kapott itt, és még jónéhány, a gyülekezeteink életét elősegítő fontos intézménynek is jutott hely (szerkesztőség, könyvesbolt stb). Jól tudom, hogy az anyagi feltételek előteremtése az egyik legnehezebb feladat ilyenkor. Almási testvér bizonyára minden követ megmozgatott annak érdekében, hogy összejöjjön a rávaló. Sikerült. Hála az Úrnak! Mostár azért imádkozunk, hogy adja az Úr, hogy a szép és az ügyhöz illő körülmények között a Krisztus evangéliumához méltó és odaszentelt munka folyjon.

Egyébként az amerikai baptista és evangéliumi egyházak, gyülekezetek templomaira, épületeire általában az egyszerűség - sokszor az igénytelenség - és az anyagilag olcsón megvalósítható épületek, építkezések jellemzők. (Schuller Krisztály-katedrálisa s néhány hasonló nem ebbe a kategóriába tartozik!) Az átlag amerikai nehezen érti meg, hogy az európai kultúra valamint az egyházi hagyományok erősen eltérnek az amerikaitól. 

ÚJ EGYHÁZELNÖK

Az április közepi választások változást is hoztak a Magyarországi Baptista Egyház élén. Dr. Almási Mihály testvér négy éves elnöki szolgálata után a staféta botot az általunk is jól ismert, Clevelandban is szolgált lelkipásztort, Mészáros Kálmán testvér vette át. Adjon az Úr sok testi-lelki erőt Mészáros testvérnek a rábízott szolgálat betöltéséhez. (Lapunk más helyén közöljük az áprilisi választások eredményét.)

MABAVIT II

A világtalálkozóra való készülődésből az Evangéliumi Hírnök is kiveszi részét. Egyrészt ezután is helyet ad az ezzel kapcsolatos írásoknak, másrészt az interneten is külön oldalt nyit a Nagyváradi Találkozónak. Az április közepén megnyitott oldal ezen a címen tekinthető meg:

www.evangeliumihirnok/nagyvarad.htm

Többek között a jelentkezési ív is megtalálható ott, amit szükség esetén ki is nyomtathatunk.

Észrevételeiket, tanácsaikat, írásaikat továbbra is szívesen fogadja és jó olvasást kíván: a szerkesztő.

a lap elejére

József Attila:
 
       MAMA
 
Már egy hete csak a mamára
gondolok mindig, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral ölében,
ment a padlásra, ment serényen.
 
Én még őszinte ember voltam,
ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra.
Engem vigyen fel a padlásra.
 
Csak ment és teregetett némán,
nem szidott, nem is nézett énrám
s a ruhák fényesen suhogva,
keringtek, szálltak a magosba.
 
Nem nyafognék, de mostmár késő,
most látom, milyen óriás ő B
szürke haja lebben az égen,
kékítőt old az ég vizében.

Felhívás, minden magyar baptista gyülekezethez

Közöljük kedves testvéreinkkel, hogy a magyar baptista világszövetség vezetőségének tanácskozásán, amely Nagyváradon volt megtartva folyó év Március 24 B én, testvéreink jónak látták és egyet értettek abban, hogy a világon lévő valamennyi magyar Baptista gyülekezetben Pünkösd vasárnapján, célgyűjtést tartsanak a magyar baptisták 2. világtalálkozójának támogatására. Kérjük tehát szeretettel magyar baptista testvéreinket, lehetőségeik szerint készüljenek ez alkalomra, tegyék félre, ami félre tehető, készséggel és örömmel gyűjtsenek gyülekezetenként, az előttünk álló világtalálkozó támogatására nem feledve, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Ez úton azok is támogathatják a találkozót, akik különböző okok miatt nem tudnak megjelenni, de szívesen hozzájárulnak ahhoz, hogy testvéreik, gyermekeik jól érezzék magukat ez igen ritka és kivételes rendezvényen.

A Magyar Baptisták Világszövetségének elnöksége

Kedves testvérek,

Az erdélyi Baptista Szövetség kiváltságnak tekinti a Magyar Baptisták 2. Világtalálkozójának a megszervezését. A szélrózsa minden irányából szeretettel hívjuk és várjuk a magyar nyelvet beszélő baptista testvéreket, vegyenek részt ez igen kivételes, Erdélyben példa nélküli, magyar baptista rendezvényen. Lehetőségeink szerint, igyekezünk abban, hogy pontosan és gondosan előkészítsük a találkozót, megteremtsük azokat a feltételeket, melyek elősegítik a találkozó áldásos kimenetelét. A jelentkezési ívvel együtt érkező információs csomag azt a célt szolgálja, hogy minden résztvevő időben és tájékozottan, felkészülve jöjjön el a találkozóra.

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a levél által ismertetett kérdésekben a Magyar Baptista Világszövetséget alkotó 3 szövetségnek vezetősége teljesen egyet értetett és egyhangúan elfogadott. Kérjük szeretettel testvéreinket, olvassák el figyelmesen a közölt információkat, ha lesznek megjegyzések vagy olyan kérdések merülnek fel melyek bővebb magyarázatot igényelnek, forduljanak bátran az erdélyi magyar baptista szövetség vezetőségéhez, illetve a konferencia elnökéhez.

Együttes szívvel imádkozzunk azért, hogy Isten jó kegyelme és áldása megnyugodjon rajtunk, mind a szervezésben, mind az együtt eltöltendő közösségi alkalmakon.

Krisztusi szeretettel:
A RMBGYSZ elnöke:
Dr. Simon József
A konferencia elnöke:
Gergely István

Ezt a levelet megkapta minden lelkipásztor. Az érdeklődők kérjék el a többi információt és a jelentkezési lapot a saját lelkipásztoruktól. A teljes információs anyag megtalálható az Evangéliumi Hirnök internetes oldalain is.

A program-tervezetet is elolvashatjuk ott.

A szervezett program pénteken, augusztus 11-én délután 2-kor kezdődik a Nagyváradi Sportcsarnokban (bejelentkezés 12-től 2 óráig).

Erdélyi testvéreink mindent megtesznek annak érdekében, hogy mindenki jól érezze magát azon a néhány napon. Ehhez azonban az is szükséges, hogy idejében beküldjük a jelentkezési lapot, minél pontosabban kitöltve, a regisztrálási költséget is ($6.00) mellékelve.

A jelentkezési határidő június 15.

A jelentkezési íveket gyülekezetenként juttassuk el Nagyváradra.

A jelentkezési ív adatai alapján tudnak fölkészülni testvéreink a vendégek elhelyezésére, az étkezések megszervezésére stb. Mindazoknak, akik szállodában szeretnének megszállni, és a jelentkezési íven megjelölik a megfelelő rovatot, helyet foglalnak (kedvező áron, közeli, kiváló szállodákban).

A jelentkezési íveket a Romániai Magyar Baptista Szövetség címére kell eljuttatni: Str. Berthelot Nr. 5. Jud. Bihor, 3700 Oradea, Romania

A konferencia elnöke, Gergely István ezen a E-mail címen érhető el: iger@rdsor.ro 

Itt a szerkesztőtől, vagy az elnökség bármelyik tagjától kérhetünk további információt. (Szerk)


MEGHÍVÓ A 93. KÖZGYŰLÉSRE
Szövetségünk 93. közgyűlését a RÁMA TÁBORBAN tartjuk 2000. június 30-án és július 1-én.
Jeligénk: Evangéliumot mindenkinek! (Mk 16:15)

Közgyűlési előzetes: (helyett mostmár)

a részletes programot elolvashatja a júniusi számban. Kattintson oda!

40. Jubileumi tábori konferencia
RÁMA, 2000. július 1-3

Részletes program a júniusi számban olvasható, kattintson oda!

A táborban a szállás és az étkezés a hagyományos módon és áron történik majd. Azoknak, akik a szállást hotelben szeretnék megoldani, segítségül a következő információkat adjuk:

A Couchiching Inn-ben lefoglaltunk 10 szobát, ha bárkinek szüksége van motelre, kérjük, hogy telefonáljon a motelbe és kérjen szobát a Magyar Baptista Tábornak lefoglalt szobák közül, és rendezze az árát a saját kredit kártyájával.

A szálloda neve: Couchiching Inn,
Címe: 440 Couchiching Point Road, Orillia.
Telefon: 1-888-869-2306 vagy (705) 325-6505

Ha valaki esetleg már nem kapna szobát ebben a szállodában, itt közlünk még néhány címet és telefont, valamint Orillia város internet-oldalának a címét, ahol sok hasznos információt megtalálhatunk, és az összes hotel-motel címét, telefonszámát. Mindenkit kérünk, hogy időben jelezze a szálloda felé a szobafoglalási szándékát, mert a nyári időszakban igen telítettek Rama és Orillia környékén a szállodák-motelek.

www.orillia.com 
 
Lakeside Inn
86 Creighton St., Orillia,
(705) 325-2514
 
Comfort Inn by Journey's End
RR 1, 75 Progress Dr., Orillia
(800) 228-5150
(705) 327-7744
 
Travelogde Hotel Orillia (Sundial Inn)
600 Sundial Dr., Orillia
(705) 325-2233

a lap elejére


MEGNYITOTTÁK A BENCZÚR UTCAI MISSZIÓI KÖZPONTOT

Kulcsár Sándor elnök testvér részt vett a Magyarországi Baptista Egyház március 19-i, millenniumi ünnepi istentiszteletén, melyen a Budapest, Benczúr utcai Missziói Központ ünnepélyes megnyitására került sor. A Békehirnök részletesen beszámolt erről az eseményről.

Az itt következő három képet a Békehírnökből vettük át, valamint Kulcsár testvér felszólalásának szövegét is. Egyébként az ünnepélyen rajta kívül több külföldi vendég is részt vett; a felszólalók között volt még: Dr. Theodor Angelov, az Európai Baptista Szövetség főtitkára; Dr. Ronald Gunter, az Amerikai Déli Baptista Szövetség európai igazgatója; Dr. Simon József, a Romániai Magyar Baptista Szövetség elnöke. Az igét is külföldi vendég hirdette: Dr. David Bunch, a Coloradói Baptista Szövetség elnöke.

Természetesen jelen voltak a magyarországi egyházi és politikai élet vezetői, képviselői is. (A Békehírnökben Dr. Boross Péter korábbi miniszterelnök és Dr. Semjén Zsolt államtitkár felszólalását is olvashatjuk.)

No persze a magyarországi baptista gyülekezetek testvérisége is jelen volt, legalábbis gyülekezeti képviselőik és lelkipásztoraik személyében - hiszen az istentiszteletnek helyet adó zárt udvar befogadóképessége talán a 400-at sem éri el. Kompenzálta azonban ezt a fogyatékosságot, hogy a televizió később közvetítette az egész isteniszteletet.

Kulcsár Sándor, az Ászak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség elnökének felszólalása:

AHadd köszöntsem szeretettel kedves ünneplő testvéreimet! Rendkívül örvendek, hogy itt lehetek ma; láthatom, hallhatom Isten munkáját, amit testvéreim által elvégzett, és láthatom hit-szemeimmel azt, amit végezni fog a jövőben. Hozom az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség szeretetteljes üdvözletét, ezzel egybekapcsolva a New York-i magyar baptista gyülekezet üdvözletét is. Nem tudom megállni, hogy ne kapcsoljak egy gondolatot üdvözletemhez. A mi munkánk, Isten népének munkája a történelmi háttérből, az Isten által már elvégzett munkából gyökerezik, táplálkozik. Valószínű, hogy itt is, a kertben azért van hátul a Történelmi Emlékpark, középen a Missziói Központ, elöl a teológiai akadémia. Hadd legyen Isten kegyelméből a tanítás, az igehirdetés csodálatos munkája a múltból gyökerezve, Krisztusban megerősödve és missziós lelkülettel irányítva! És legyen szabad egy imádságot, amivel mi, észak-amerikai magyar baptista testvérek azonosítjuk magunkat, és ugyancsak egy bátorítást Isten igéjéből olvasni! Az imádság - hálaadó imádság - Dávid ajkáról, szívéből hangzik el a Szentlélek által, a bátorítás Pál apostol részéről, ugyancsak a Szentlélek Isten irányításából. Így hangzanak: Ó, Uram! Tartsd meg mindörökké ezt az érzést a te néped szívében, és irányítsd az ő szívüket te feléd!

A biztatás: AEzért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, tudván, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban!@

Isten kegyelméből kívánom, hogy ez így legyen.@

A Magyarországi Baptista Egyház választó közgyűléséről
 
A választó bizottság elnökének hivatalos jelentéséből ídézünk, olvasóink tájékoztatására:
AAz április 14-15-én Pesterzsébeten megtartott Szövetségi Választó Közgyűlésen országos közösségünk elnököt, főtitkárt, a Szövetségi Tanácsba három lelkész tanácstagot, valamint egy öttagú Felügyelő Bizottságot választott.
...
A szavazások a következő eredményt hozták: A Magyarországi Baptista Egyház elnökévé a Közgyűlés Mészáros Kálmán testvért, főtitkárává pedig Mészáros Kornél testvért választotta.
A Szövetségi Tanács három lelkészi tanácstagja: Háló Gyula, ifj. Kulcsár Tibor és Papp János testvér lett.
...
A választási eredmények kihirdetése után a leköszönő elnök, Dr. Almási Mihály testvér kifejezte jókívánságait az újonnan megválasztott elnök, Mészáros Kálmán testvér felé, aki rövid válaszában méltatta Dr. Almási testvér eddig végzett munkáját, majd egymás kezét megfogva imádságban megálltak az Úr előtt.
Az újonnan megválasztott tisztségviselőket az ezután kezdődő ünnepélyes istentiszteleten a Választási Bizottság elnöke iktatta be tisztségükbe.@
Csiszár István, a Választási Bizottság elnöke

GYÜLEKEZETI HÍREK

DETROIT

Bancsov Károly testvér, a Nagyváradi Gyülekezet hosszú időn át volt vezetője március 1-én Detroitba érkezett. Testvérünk családlátogatásra jött, de ez egyúttal gyülekezet-látogatást is jelent. Bancsov testvér rendszeresen hirdette az igét, nem csak Nagyváradon, hanem a körzet állomásain. Itt is szívesen szolgál a gyülekezetben igehirdetéssel, vasárnapi iskola, vagy imaóra vezetéssel. Személyében szinte már előre találkozunk azzal a közösséggel, amelyik a nyáron helyet ad majd a nagy találkozónak, a Magyar Baptisták Második Világtalálkozójának. Felesége már egészen otthon van közöttünk, hiszen ő már október óta itt van. Bancsov testvérnő közöttünk a hosszú, kívülről és szépen elmondott versekről ismeretes. De hallottuk őket már duettben is énekelni. Köszönjük s sok szép szolgálatot mindkettőjüknek.

Április első vasárnapján a clevelandi Bethánia Gyülekezetet is meglátogatták, április végén pedig Californiába is eljut Bancsov testvér. Az idő azonban gyorsan halad, testvéreink hamarosan visszautaznak Nagyváradra. Ott majd újra találkozunk.

Gyermekbemutatásra került sor gyülekezetünkben április 23-án, a húsvét délelőtti istentisztelet elején. Márk és Enikő Stone hozták el elsőszülött fiukat, Stone Fűr Ábrahámot, hogy bemutassuk az Úrnak és a gyülekezetnek. Az Úr Jézus szüleinek példáját követték, amikor elég nagy távolságból (észak Michigan) Afelhozták@ a gyermeket a detroiti gyülekezetbe, mint azok a szülők a kis Jézust - Názáretből Betlehembe. Herjeczki testvér a Lukács 2:22-24, 39-40 alapján szólt a szülőkhöz és a gyülekezethez, mielőtt imádkoztak volna a kisgyermekért, akit azután a család és a gyermekek énekkel és virággal is köszöntöttek. Adja az Úr, hogy Ábrahám maga is odaszánja majd életét az Úr Jézusnak, amikor erre a döntésre már képes lesz. (Máté)


Felejthetetlen személyek (6)

BALLA GYÖRGY lelkipásztor

Balla György lelkipásztor testvérrel először 1938-ban találkoztam. Én akkor 22 éves és tíz éves kanadai lakos voltam. Szüleim és testvéreim mind tagjai voltunk a Békevári Magyar Baptista gyülekezetnek. 1936-ban, tizenhárom évi hűséges, fáradhatatlan és eredményes szolgálat után prédikátorunk, Rev. Tatter Vilmos testvér elfogadta a Chicagoi Magyar Baptista Gyülekezet meghívását és családjával odaköltözött. A Békevári gyülekezet lelkipásztor nélkül maradt. Legtöbbször a tagok szolgáltak az Igével, közöttük én is. Mónus János lelkipásztor testvér jött el Leask Sask-ból, valami négyszáz mérföld távolságból havonta, vagy olyan rendkívüli alkalmakra, mint temetés, esküvő stb.

1938-ban a gyülekezet meghívta Rev. Balla György testvért, a Torontói Magyar Baptista gyülekezet lelkipásztorát több napi evangélizálásra. Az akkori jó szokás szerint, az evangélista prédikált minden este és vasárnapokon, napközben pedig vagy a prédikátorral vagy valamelyik taggal látogatta a gyülekezet tagjait és a környéken lakó magyarokat. Én a farmon laktam szüleimmel vagy tizenkét mérföldre az imaháztól. Egy napon kint a földön szántottam öt lóval és láttam, hogy valaki jön felém gyalog a már felszántott földön. Balla testvér volt, aki aznap minket meglátogatott. Leszálltam az ekéről és beszélgettünk. Balla testvér Hóseás próféta könyvéből idézte Isten szavait és azt kérdezte, hogy nem nekem akar-e valamit mondani ezen az igén keresztül az Úr? "Szántsatok fel új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az Urat, míg majd eljön és hullatja rátok az igazság esőjét" (Hós 10:12).

Balla testvér nem az első volt, aki felhívta figyelmem, hogy adjam magam az Úr szolgálatába. De az, hogy ő hajlandó volt hozzám jönni a szántóföldön, hogy velem beszéljen, felejthetetlen hatást gyakorolt rám. Tudtam, hogy az Úr Lelke küldte. És még abban az esztendőben eljöttem Torontóba, ahol megkezdtem a felkészülésem a prédikátori szolgálatra. A Balla család, a Werle család és mások nagy segítségemre voltak Torontóban, amely nélkül nem bírtam volna ott lakni. Mindazokért hálás vagyok Istennek és örömmel mondok köszönetet nekik.

Balla György testvér Magyarországon született egy Balla nevű városban, 1899 augusztus 14-én. Öt éves volt, amikor az apja megtért és nemsokára vezetője is lett az ottani baptista közösségnek. Mivel szigorú és őszinte keresztyén volt, igyekezett gyemekeit is a hitben nevelni és jó példával élni mindenki előtt. Mivel anyagiakban igen szegények voltak a gyerekeknek fiatal korban munkát kellett vállalni, hogy megkeressék a saját élelmüket. Az édesanyja meghalt, mikor György még csupán tizeknét éves volt. Egy esztendővel később György is elfogadta Jézus Krisztust, mint személyes megváltóját és most már mint keresztyén ifjú kereste a munkát. Tizenöt éves korában - mint árva fiút - egy báró fogadta meg szolgának, azzal a tervvel, hogy hadi tisztet nevel belőle. Először szállodai kisinas, majd testőr lett. Később be sorozták katonának és szolgált hat különböző király, elnök, diktátor alatt néhány évig. De az Úrnak más terve volt György életével, éspedig az, hogy sorakozzon be Krisztus katonái közé.

1923-ban kijött Kanadába és két esztendeig fizikai munkásként dolgozott észak Ontárióban és Saskatchevanban, de munkaközben is élte Krisztusban való hitét és igyekezett bizonyságot tenni Krisztusról minden magyar egyén előtt. A magyar testvérek megkérték, hogy legyen segítő misszionáriusa Mónus János testvérnek és áruljon magyar Bibliát Wakaw, Leask és Prince Albert környékén. De ő érezte, hogy az Úr ennél is többet vár tőle. 1925-ben átjött az Egyesült Államokba és beiratkozott az International Baptista Szemináriumba, East Orange N.J.-ben. Az öt éves kurzust négy esztendő alatt bevégezte és 1929-ben graduált. Még abban az esztendőben elfogadta a torontói baptista testvérek meghívását és ő lett a kezdődő Magyar Baptista Gyülekezet első hivatalos lelkipásztora. Mint kezdő lelkipásztor egy kis kezdő gyülekezetben teljesen belevette magát az Úr és népe szolgálatába. Mivel a magyarok közül legtöbben nem beszéltek angolul Balla tetvér vitte őket munkát keresni, számlákat fizetni, orvoshoz, kórházba stb. ahol segíthetett rajtuk. Bejöttek a nehéz recessziós évek és az új bevándorlók még szegényebbek voltak, mint mások. A Balla mamának sokszor több vizet kellett önteni a levesbe, hogy tudjon valamit adni azokoknak, akik bejöttek egy kevés élelemért.

Balla testvér nem csak a torontói gyülekezetben szolgált Isten igéjével. Elment több helyre, ahol magyarok laktak, mint pl. Hamilton, Guelph, Welland, St. Catharines és még messzebb, észak Ontarióban. Volt egy öreg autója, amely elég sok költségbe került, de szüksége volt rá, hogy több helyre eljuthasson Isten igéjével. Egy időben, amikor már én is Torontóban voltam, Balla testvér Timmins Ontárióba készült menni, ahol több magyar lakott. Ott akkor öntött út sem volt, csak sáros, köves út. Mielőtt elindult volna, körülnézte az autóját és meglátta, hogy a gumi az egyik keréken olyan rossz állapotban van, hogy nem volt tanácsos elindulni vele arra az útra. Bement a lakásba és elmondta aggodalmát a feleségének. A Balla mama bement a hálószobába és mikor visszajött, odaadott a férjének 21 dollár és 25 centet. Drágám, honnan vetted ezt? - kérdezte Balla testvér. Centenként gyűjtöttem össze az élelemre való pénzből - mondta a testvérnő. Balla testvér kiment és vett egy kereket az autóra és elindult a missziós útra, azzal a hálás sóhajjal, hogy az Úr tényleg gondot visel. Persze hálás volt az ő kedves feleségének is. Ez csupán egy eset a sok közül, melyet Isten gyermekei naponként tapasztalnak.

Sok munkája mellett Balla testvér bejárt Hamiltonba, hogy a McMaster Egyetemen tovább folytassa tanulmányait, hogy még alkalmasabb, tehetségesebb szolgája lehessen Jézus Krisztusnak.

Tizennégy esztendei áldásos és fáradhatatlan szolgálat után Balla testvér elfogadta az Akron Ohioi Magyar Baptista Gyülekezet meghívását és családjával átköltözött az Egyesült Államokba.

(Folytatjuk) Molnár Balázs, nyugalmazott lelkipásztor


a lap elejére

C. H. SPURGEON:  PURITÁN KÁTÉ  (2)
rovatvezető: Novák József

A sorozatot egy külön oldalon közöljük. 

ILLUSZTRÁCIÓK (2)
rovatvezető: Dan László

Ebben a hónapban három témakörben hívok minden kedves olvasót közös elmélkedésre a következő rövid történetek segítségével:

I. Elgondolkodtató vallomás adóbevallások időszakában

Nagy vagyon, de nem adóalap

Szegény lelkipásztorhoz állított be az adóhivatali tisztviselő, hogy vagyona értékének alapján megadóztassa.
- Én gazdag ember vagyok - mondta a lelkész.
A tisztviselő nyomban előszedte írószerét, s elhangzott a vagyoni helyzetet kutató kérdés:
- Mivel rendelkezik, kérem?
A pásztor felelt:
- Van egy Üdvözítőm, akitől örök életet nyertem. Helyet biztosított számomra az örök városban.
A különleges adótárgyalás ezzel nem ért véget, az adóhivatal embere tovább kérdezett:
- Mije van még?
A nem mindennapi vallomás így folytatódott:
- Van egy derék, Istenfélő feleségem, s a bölcs szerint: "Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél."
- Mi más van még?
- Egészséges és engedelmes gyermekeim.
- Valami egyéb?
- Van egy vidám szívem, annak segítségével örömteljesen haladok végig az életen.
- Ezen kívül még valami?
- Ez minden.
A tisztviselő behajtotta a könyvet, vette a kalapját, s csak ennyit mondott:
- Ön valóban nagyon gazdag ember Uram, de az ön vagyona nálunk nem képez adóalapot.

Neked milyen vagyonod van?

II. Emlékezés hálaadó szívvel az Istentől kapott édesanyára

Az anya sebhelyes keze

- Mama, miért olyan forradásos a te kezed és miért nem olyan, mint más emberek keze? -kérdezte egy gyermek, amikor édesanyja ágyba tette őt.
Szelíden és gyöngéden felelt az anya:
- Drága gyermekem! Évekkel ezelőtt, amikor te még kisbaba voltál, egy este lefektettelek, s én visszamentem félbehagyott munkámat befejezni. Kis gyertyafénynél hagytalak az ágyban. Egyszer csak nagy sírás-rívást hallottam. Felszaladtam a lépcsőn, s láttam, hogy ágyad lángokban áll. A láng már a kis ruhácskádba is belekapott. Én azonnal megragadtalak téged, s letéptem rólad az égő ruhát, hogy testedet ne érje a láng. A tüzet sikerült eloltanom. Amíg ezt tettem, az én kezeim összeégtek, de téged megmentettelek. Majd amikor mi az Úr Jézusnál leszünk, mi is arra gondolunk, hogy Ő a sebeket azért kapta, mert minket megmentett!

Kívánom, hogy mindannyian tudjunk emlékezni az Istentől kapott, szeretettel szolgáló édesanyára!

III. Fontos figyelmeztetés pünkösd ünnepén

A Szentlélek szüksége

Spurgeon mondta:

- Ha nincs bennünk Szentlélek, jobban tesszük, ha a templomokat bezárjuk, az ajtókat beszegezzük, s azokra fekete keresztet téve mondjuk: Isten legyen irgalmas hozzánk!

Szolgálattevők! Ha nincs bennetek Isten lelke, jobb, ha nem prédikáltok. Ti hallgatók pedig inkább maradjatok otthon. Úgy vélem, nem beszélek túl erősen, amikor azt mondom, hogy egy gyülekezet Isten Lelke nélkül inkább átok, mint áldás. Keresztyén munkások! Ne felejtsétek el, hogy ha Isten Lelke nincs veletek, úgy valaki másnak álltok az útjában, s olyanok vagytok, mint egy terméketlen fa, amely egy jól termő gyümölcs helyét veszi el.

Kiáltsunk ma fel az énekíróval együtt: "Küldd Szentlelked, kérlek, Uram, Küldd hő, buzgó imámra!"

a lap elejére


Küldjön a szerkesztőnek E-mail-t!

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997, 1998, 1999, 2000

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 4