EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2000. M�JUS

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

EGYETLEN V�LASZ H�ROM P�NK�SDI K�RD�SRE

Dr. Somogyi Barnab�s

Az Apostolok cselekedeteit�l �rt k�nyv m�sodik fejezete a kereszty�n p�nk�sd t�rt�net�r�l �s az �jsz�vets�gi gy�lekezet sz�let�s�r�l sz�l. A Szentl�lek kit�lt�se ut�n J�zus tan�tv�nyai az izr�elit�k p�nk�sdj�t �nnepl�k sokadalm�ban tal�lt�k magukat. A kis csoport felt�n�st keltett, mert �gy kezdtek el besz�lni, mint akik nagyon fontos �s friss ismeretek birtok�ban vannak, amiket felt�tlen�l k�z�lni�k kell mindenkivel, ak�r ismer�s, ak�r nem.

A templomba igyekv� zsid� f�rfiak megd�bbenve �s csod�lkozva tett�k fel a k�rd�st maguknak �s egym�snak: A�m�, ezek, akik besz�lnek, nem Galile�b�l val�k-e?@

D�bbenet�k egyik oka az volt, hogy mindenki, b�rhonnan j�tt, anyanyelv�n hallotta megsz�lalni az egyszer� ruh�zat�, k�zszerepl�sb�l nem ismert embereket. Igyekeztek ez�rt a saj�t nyelv�k szerint csoportosulni a lelkes tan�s�gtev�k k�r�l. A d�bbenet m�sok oka, hogy a helyi j�r�kel�k k�z�l mind t�bben f�lismert�k a J�zussal egy�tt j�r� tan�tv�nyokat, akik Galile�b�l val�k voltak. �gy m�g meglep�bb volt, hogy g�r�g�l, latinul, arabul olyan �rtelmesen besz�lnek, mintha csak a k�rny�ki nyelvj�r�sokban t�rsalogn�nak.

P�nk�sd reggel�n, Jeruzs�lem utc�in az els� tudakoz�d�s a fennhangon, de k�retlen�l megsz�lal�k kil�t�re vonatkozott. Ha �rtelmes sz� �ti meg a f�l�nket, vagy t�volabbr�l besz�d foszl�nya hallatszik, �szt�n�sen k�rdezz�k: ki besz�l? A legt�bb ember m�r ennek tudat�ban d�nti el, hogy figyeljen-e, vagy tov�bb menjen.

A morajl� sokas�gban a m�sodik k�rd�s: AMi akar ez lenni?@ A k�v�ncsiak mind t�bbet l�ttak �s hallottak. Kezdett vil�goss� lenni, hogy b�r sok a nyelv, a t�ma ugyanaz. A galileusok Istenr�l sz�lnak, a szent k�nyvekb�l id�znek. Az els� percekt�l az volt k�l�n�s, hogy b�r p�nk�sd napja van, a hirtelen t�madt sz�nokok nem az Egyiptomb�l val� szabadul�sr�l, nem a szabad haz�ban befejezett els� arat�sr�l �s az els� zseng�r�l besz�lnek. Pr�f�ci�kat id�znek, melyeket az ut�bbi hetekre vonatkoztatnak �s a k�zelm�ltb�l egy per tragikus r�szleteit emlegetik, amely egy�bk�nt itt k�ztudott volt, mert a f�pap udvar�ig �s a r�mai helytart� palot�j�ig t�bb sz�z ember f�le hallat�ra �s szeme l�tt�ra zajlott le.

A kegyes zsid� f�rfiak zavarba j�ttek. Voltak az utc�kon olyanok is, akik g�nyol�dtak: ezek a j�bar�tok A�des bort�l r�szegedtek meg!@ A g�nyol�d�k g�tl�stalans�gnak tartott�k a tan�bizonys�gra val� bels� k�sztet�st, �s a sz�mukra ismeretlen nyelvet �rtelmetlennek min�s�tett�k.

Kezdt�k furcs�n �rezni magukat az emberek. Tanakodtak, de tan�cstalanul maradtak. �gy vett�k �szre, hogy egy esem�ny k�z�ppontj�ba ker�ltek. Mi t�rt�nik itt? Hova sodr�dtak? A t�rt�n�sbe nem tudtak beilleszkedni, de elszaladni sem akartak. V�rtak.

Egyszercsak t�m�r�ltek a galileusok, a megfesz�tett J�zus tan�tv�nyai. K�z�l�k P�ter apostol �llt el�, f�lemelte hangj�t �s figyelmet k�rt. El�sz�r visszautas�totta a tan�tv�nyt�rsait �rt v�dat, mert a g�nyol�d�k hiteltelenn� akart�k tenni a rendk�v�li esem�nyt. A tan�tv�nyoknak �tven napja ism�t �s ism�t c�folniuk kellett a Krisztus s�rj�t �rz� katon�k hazugs�g�t is: J�zus �l! Megjelent k�z�tt�nk!

Az apostol J�el pr�f�t�t id�zte Isten Lelk�nek kit�lt�s�r�l, sz�lt a n�z�reti J�zusr�l, akit Jeruzs�lem n�pe hal�lra adott, de akit Isten f�lt�masztott, Amivel lehetetlen volt, hogy a hal�l fogva tartsa �t@. P�ter apostol kijelentette, hogy a F�lt�madott a mennyei Aty�hoz ment �s a mai napon elk�ldte, kit�lt�tte a Szentlelket tan�tv�nyaira. AEz az, amit l�ttok �s hallotok is@ - mondta az apostol.

Mikor meg�rtett�k a hallgat�k a golgotai megv�lt�s t�rt�net�t, azok, akiket Asz�ven tal�lt az ige@ , b�n�snek �rezt�k magukat Krisztus hal�l�ban. Azt k�rdezt�k az apostolokt�l: AMit cselekedj�nk, aty�mfiai, f�rfiak?@ Egy �dvt�rt�neti esem�ny k�z�ppontj�ba ker�lve sz�nt kell vallani. B�lint�s, mellver�s, k�zfelki�lt�s nem el�g. Ha bel�ttuk, hogy Isten olyan sokat tett �rt�nk, nek�nk is tenni kell valamit. Valamit, amivel kapcsolatba ker�l�nk a F�lt�madottal. P�ter �gy v�laszolt: AT�rjetek meg �s keresztelkedjetek meg valamennyien J�zus Krisztusnak nev�ben, �s megkapj�tok a Szentl�lek aj�nd�k�t@.

Ez a v�lasz minden tekintetben eligaz�t. �gy kapcsol�dhatunk be az �dvt�rt�netbe, mint megh�vottak �s megv�ltottak. Csak ez az �t vezet el a Szentl�lek aj�nd�k�ig.


A szerkeszt� rovata

�J MISSZI�I K�ZPONT

Legut�bbi sz�munkban Kulcs�r S�ndor testv�r besz�molt magyarorsz�gi �s erd�lyi �tj�r�l. �r�saihoz f�nyk�peket is szerett�nk volna csatolni, de akkor nem �llt m�g rendelkez�s�nkre egy k�p sem. Az�ta megkaptuk a B�keh�rn�k �prilis 2-9-i, dupla sz�m�t, melyben r�szletes �s sok k�ppel illusztr�lt besz�mol�t olvashatunk a m�rcius 19-i �nnep�lyr�l, melynek sor�n �nnep�lyesen megnyitott�k a Bencz�r utcai Misszi�i K�zpontot. N�h�ny k�pet mi is k�zl�nk a B�keh�rn�k k�pei k�z�l.

Az �ce�nnak ezen az oldal�n is �r�m�t okozott ez az �nnep�lyes megnyit�. �r�l�nk annak, hogy a magyarorsz�gi baptista misszi� egy ilyen sz�nvonalas �s minden ig�nyt kiel�g�t�, praktikus �p�letkomplexummal gazdagodott. A Teol�gia �s az egyh�z k�zpontja r�gen volt m�r ilyen k�zel egym�shoz. A t�rt�nelmi eml�keink t�rh�za m�lt� helyet kapott itt, �s m�g j�n�h�ny, a gy�lekezeteink �let�t el�seg�t� fontos int�zm�nynek is jutott hely (szerkeszt�s�g, k�nyvesbolt stb). J�l tudom, hogy az anyagi felt�telek el�teremt�se az egyik legnehezebb feladat ilyenkor. Alm�si testv�r bizony�ra minden k�vet megmozgatott annak �rdek�ben, hogy �sszej�jj�n a r�val�. Siker�lt. H�la az �rnak! Most�r az�rt im�dkozunk, hogy adja az �r, hogy a sz�p �s az �gyh�z ill� k�r�lm�nyek k�z�tt a Krisztus evang�lium�hoz m�lt� �s odaszentelt munka folyjon.

Egy�bk�nt az amerikai baptista �s evang�liumi egyh�zak, gy�lekezetek templomaira, �p�leteire �ltal�ban az egyszer�s�g - sokszor az ig�nytelens�g - �s az anyagilag olcs�n megval�s�that� �p�letek, �p�tkez�sek jellemz�k. (Schuller Kriszt�ly-katedr�lisa s n�h�ny hasonl� nem ebbe a kateg�ri�ba tartozik!) Az �tlag amerikai nehezen �rti meg, hogy az eur�pai kult�ra valamint az egyh�zi hagyom�nyok er�sen elt�rnek az amerikait�l. 

�J EGYH�ZELN�K

Az �prilis k�zepi v�laszt�sok v�ltoz�st is hoztak a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z �l�n. Dr. Alm�si Mih�ly testv�r n�gy �ves eln�ki szolg�lata ut�n a staf�ta botot az �ltalunk is j�l ismert, Clevelandban is szolg�lt lelkip�sztort, M�sz�ros K�lm�n testv�r vette �t. Adjon az �r sok testi-lelki er�t M�sz�ros testv�rnek a r�b�zott szolg�lat bet�lt�s�hez. (Lapunk m�s hely�n k�z�lj�k az �prilisi v�laszt�sok eredm�ny�t.)

MABAVIT II

A vil�gtal�lkoz�ra val� k�sz�l�d�sb�l az Evang�liumi H�rn�k is kiveszi r�sz�t. Egyr�szt ezut�n is helyet ad az ezzel kapcsolatos �r�soknak, m�sr�szt az interneten is k�l�n oldalt nyit a Nagyv�radi Tal�lkoz�nak. Az �prilis k�zep�n megnyitott oldal ezen a c�men tekinthet� meg:

www.evangeliumihirnok/nagyvarad.htm

T�bbek k�z�tt a jelentkez�si �v is megtal�lhat� ott, amit sz�ks�g eset�n ki is nyomtathatunk.

�szrev�teleiket, tan�csaikat, �r�saikat tov�bbra is sz�vesen fogadja �s j� olvas�st k�v�n: a szerkeszt�.

a lap elej�re

J�zsef Attila:
 
       MAMA
 
M�r egy hete csak a mam�ra
gondolok mindig, meg-meg�llva.
Nyikorg� kos�rral �l�ben,
ment a padl�sra, ment ser�nyen.
 
�n m�g �szinte ember voltam,
ord�tottam, toporz�koltam.
Hagyja a dagadt ruh�t m�sra.
Engem vigyen fel a padl�sra.
 
Csak ment �s teregetett n�m�n,
nem szidott, nem is n�zett �nr�m
s a ruh�k f�nyesen suhogva,
keringtek, sz�lltak a magosba.
 
Nem nyafogn�k, de mostm�r k�s�,
most l�tom, milyen �ri�s � B
sz�rke haja lebben az �gen,
k�k�t�t old az �g viz�ben.

Felh�v�s, minden magyar baptista gy�lekezethez

K�z�lj�k kedves testv�reinkkel, hogy a magyar baptista vil�gsz�vets�g vezet�s�g�nek tan�cskoz�s�n, amely Nagyv�radon volt megtartva foly� �v M�rcius 24 B �n, testv�reink j�nak l�tt�k �s egyet �rtettek abban, hogy a vil�gon l�v� valamennyi magyar Baptista gy�lekezetben P�nk�sd vas�rnapj�n, c�lgy�jt�st tartsanak a magyar baptist�k 2. vil�gtal�lkoz�j�nak t�mogat�s�ra. K�rj�k teh�t szeretettel magyar baptista testv�reinket, lehet�s�geik szerint k�sz�ljenek ez alkalomra, tegy�k f�lre, ami f�lre tehet�, k�szs�ggel �s �r�mmel gy�jtsenek gy�lekezetenk�nt, az el�tt�nk �ll� vil�gtal�lkoz� t�mogat�s�ra nem feledve, hogy a j�kedv� adakoz�t szereti �s meg�ldja az Isten. Ez �ton azok is t�mogathatj�k a tal�lkoz�t, akik k�l�nb�z� okok miatt nem tudnak megjelenni, de sz�vesen hozz�j�rulnak ahhoz, hogy testv�reik, gyermekeik j�l �rezz�k magukat ez igen ritka �s kiv�teles rendezv�nyen.

A Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek eln�ks�ge

Kedves testv�rek,

Az erd�lyi Baptista Sz�vets�g kiv�lts�gnak tekinti a Magyar Baptist�k 2. Vil�gtal�lkoz�j�nak a megszervez�s�t. A sz�lr�zsa minden ir�ny�b�l szeretettel h�vjuk �s v�rjuk a magyar nyelvet besz�l� baptista testv�reket, vegyenek r�szt ez igen kiv�teles, Erd�lyben p�lda n�lk�li, magyar baptista rendezv�nyen. Lehet�s�geink szerint, igyekez�nk abban, hogy pontosan �s gondosan el�k�sz�ts�k a tal�lkoz�t, megteremts�k azokat a felt�teleket, melyek el�seg�tik a tal�lkoz� �ld�sos kimenetel�t. A jelentkez�si �vvel egy�tt �rkez� inform�ci�s csomag azt a c�lt szolg�lja, hogy minden r�sztvev� id�ben �s t�j�kozottan, felk�sz�lve j�jj�n el a tal�lkoz�ra.

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a lev�l �ltal ismertetett k�rd�sekben a Magyar Baptista Vil�gsz�vets�get alkot� 3 sz�vets�gnek vezet�s�ge teljesen egyet �rtetett �s egyhang�an elfogadott. K�rj�k szeretettel testv�reinket, olvass�k el figyelmesen a k�z�lt inform�ci�kat, ha lesznek megjegyz�sek vagy olyan k�rd�sek mer�lnek fel melyek b�vebb magyar�zatot ig�nyelnek, forduljanak b�tran az erd�lyi magyar baptista sz�vets�g vezet�s�g�hez, illetve a konferencia eln�k�hez.

Egy�ttes sz�vvel im�dkozzunk az�rt, hogy Isten j� kegyelme �s �ld�sa megnyugodjon rajtunk, mind a szervez�sben, mind az egy�tt elt�ltend� k�z�ss�gi alkalmakon.

Krisztusi szeretettel:
A RMBGYSZ eln�ke:
Dr. Simon J�zsef
A konferencia eln�ke:
Gergely Istv�n

Ezt a levelet megkapta minden lelkip�sztor. Az �rdekl�d�k k�rj�k el a t�bbi inform�ci�t �s a jelentkez�si lapot a saj�t lelkip�sztorukt�l. A teljes inform�ci�s anyag megtal�lhat� az Evang�liumi Hirn�k internetes oldalain is.

A program-tervezetet is elolvashatjuk ott.

A szervezett program p�nteken, augusztus 11-�n d�lut�n 2-kor kezd�dik a Nagyv�radi Sportcsarnokban (bejelentkez�s 12-t�l 2 �r�ig).

Erd�lyi testv�reink mindent megtesznek annak �rdek�ben, hogy mindenki j�l �rezze mag�t azon a n�h�ny napon. Ehhez azonban az is sz�ks�ges, hogy idej�ben bek�ldj�k a jelentkez�si lapot, min�l pontosabban kit�ltve, a regisztr�l�si k�lts�get is ($6.00) mell�kelve.

A jelentkez�si hat�rid� j�nius 15.

A jelentkez�si �veket gy�lekezetenk�nt juttassuk el Nagyv�radra.

A jelentkez�si �v adatai alapj�n tudnak f�lk�sz�lni testv�reink a vend�gek elhelyez�s�re, az �tkez�sek megszervez�s�re stb. Mindazoknak, akik sz�llod�ban szeretn�nek megsz�llni, �s a jelentkez�si �ven megjel�lik a megfelel� rovatot, helyet foglalnak (kedvez� �ron, k�zeli, kiv�l� sz�llod�kban).

A jelentkez�si �veket a Rom�niai Magyar Baptista Sz�vets�g c�m�re kell eljuttatni: Str. Berthelot Nr. 5. Jud. Bihor, 3700 Oradea, Romania

A konferencia eln�ke, Gergely Istv�n ezen a E-mail c�men �rhet� el: iger@rdsor.ro 

Itt a szerkeszt�t�l, vagy az eln�ks�g b�rmelyik tagj�t�l k�rhet�nk tov�bbi inform�ci�t. (Szerk)


MEGH�V� A 93. K�ZGY�L�SRE
Sz�vets�g�nk 93. k�zgy�l�s�t a R�MA T�BORBAN tartjuk 2000. j�nius 30-�n �s j�lius 1-�n.
Jelig�nk: Evang�liumot mindenkinek! (Mk 16:15)

K�zgy�l�si el�zetes: (helyett mostm�r)

a r�szletes programot elolvashatja a j�niusi sz�mban. Kattintson oda!

40. Jubileumi t�bori konferencia
R�MA, 2000. j�lius 1-3

R�szletes program a j�niusi sz�mban olvashat�, kattintson oda!

A t�borban a sz�ll�s �s az �tkez�s a hagyom�nyos m�don �s �ron t�rt�nik majd. Azoknak, akik a sz�ll�st hotelben szeretn�k megoldani, seg�ts�g�l a k�vetkez� inform�ci�kat adjuk:

A Couchiching Inn-ben lefoglaltunk 10 szob�t, ha b�rkinek sz�ks�ge van motelre, k�rj�k, hogy telefon�ljon a motelbe �s k�rjen szob�t a Magyar Baptista T�bornak lefoglalt szob�k k�z�l, �s rendezze az �r�t a saj�t kredit k�rty�j�val.

A sz�lloda neve: Couchiching Inn,
C�me: 440 Couchiching Point Road, Orillia.
Telefon: 1-888-869-2306 vagy (705) 325-6505

Ha valaki esetleg m�r nem kapna szob�t ebben a sz�llod�ban, itt k�zl�nk m�g n�h�ny c�met �s telefont, valamint Orillia v�ros internet-oldal�nak a c�m�t, ahol sok hasznos inform�ci�t megtal�lhatunk, �s az �sszes hotel-motel c�m�t, telefonsz�m�t. Mindenkit k�r�nk, hogy id�ben jelezze a sz�lloda fel� a szobafoglal�si sz�nd�k�t, mert a ny�ri id�szakban igen tel�tettek Rama �s Orillia k�rny�k�n a sz�llod�k-motelek.

www.orillia.com 
 
Lakeside Inn
86 Creighton St., Orillia,
(705) 325-2514
 
Comfort Inn by Journey's End
RR 1, 75 Progress Dr., Orillia
(800) 228-5150
(705) 327-7744
 
Travelogde Hotel Orillia (Sundial Inn)
600 Sundial Dr., Orillia
(705) 325-2233

a lap elej�re


MEGNYITOTT�K A BENCZ�R UTCAI MISSZI�I K�ZPONTOT

Kulcs�r S�ndor eln�k testv�r r�szt vett a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z m�rcius 19-i, millenniumi �nnepi istentisztelet�n, melyen a Budapest, Bencz�r utcai Misszi�i K�zpont �nnep�lyes megnyit�s�ra ker�lt sor. A B�kehirn�k r�szletesen besz�molt err�l az esem�nyr�l.

Az itt k�vetkez� h�rom k�pet a B�keh�rn�kb�l vett�k �t, valamint Kulcs�r testv�r felsz�lal�s�nak sz�veg�t is. Egy�bk�nt az �nnep�lyen rajta k�v�l t�bb k�lf�ldi vend�g is r�szt vett; a felsz�lal�k k�z�tt volt m�g: Dr. Theodor Angelov, az Eur�pai Baptista Sz�vets�g f�titk�ra; Dr. Ronald Gunter, az Amerikai D�li Baptista Sz�vets�g eur�pai igazgat�ja; Dr. Simon J�zsef, a Rom�niai Magyar Baptista Sz�vets�g eln�ke. Az ig�t is k�lf�ldi vend�g hirdette: Dr. David Bunch, a Colorad�i Baptista Sz�vets�g eln�ke.

Term�szetesen jelen voltak a magyarorsz�gi egyh�zi �s politikai �let vezet�i, k�pvisel�i is. (A B�keh�rn�kben Dr. Boross P�ter kor�bbi minisztereln�k �s Dr. Semj�n Zsolt �llamtitk�r felsz�lal�s�t is olvashatjuk.)

No persze a magyarorsz�gi baptista gy�lekezetek testv�ris�ge is jelen volt, legal�bbis gy�lekezeti k�pvisel�ik �s lelkip�sztoraik szem�ly�ben - hiszen az istentiszteletnek helyet ad� z�rt udvar befogad�k�pess�ge tal�n a 400-at sem �ri el. Kompenz�lta azonban ezt a fogyat�koss�got, hogy a televizi� k�s�bb k�zvet�tette az eg�sz isteniszteletet.

Kulcs�r S�ndor, az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g eln�k�nek felsz�lal�sa:

AHadd k�sz�ntsem szeretettel kedves �nnepl� testv�reimet! Rendk�v�l �rvendek, hogy itt lehetek ma; l�thatom, hallhatom Isten munk�j�t, amit testv�reim �ltal elv�gzett, �s l�thatom hit-szemeimmel azt, amit v�gezni fog a j�v�ben. Hozom az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g szeretetteljes �dv�zlet�t, ezzel egybekapcsolva a New York-i magyar baptista gy�lekezet �dv�zlet�t is. Nem tudom meg�llni, hogy ne kapcsoljak egy gondolatot �dv�zletemhez. A mi munk�nk, Isten n�p�nek munk�ja a t�rt�nelmi h�tt�rb�l, az Isten �ltal m�r elv�gzett munk�b�l gy�kerezik, t�pl�lkozik. Val�sz�n�, hogy itt is, a kertben az�rt van h�tul a T�rt�nelmi Eml�kpark, k�z�pen a Misszi�i K�zpont, el�l a teol�giai akad�mia. Hadd legyen Isten kegyelm�b�l a tan�t�s, az igehirdet�s csod�latos munk�ja a m�ltb�l gy�kerezve, Krisztusban meger�s�dve �s misszi�s lelk�lettel ir�ny�tva! �s legyen szabad egy im�ds�got, amivel mi, �szak-amerikai magyar baptista testv�rek azonos�tjuk magunkat, �s ugyancsak egy b�tor�t�st Isten ig�j�b�l olvasni! Az im�ds�g - h�laad� im�ds�g - D�vid ajk�r�l, sz�v�b�l hangzik el a Szentl�lek �ltal, a b�tor�t�s P�l apostol r�sz�r�l, ugyancsak a Szentl�lek Isten ir�ny�t�s�b�l. �gy hangzanak: �, Uram! Tartsd meg mind�r�kk� ezt az �rz�st a te n�ped sz�v�ben, �s ir�ny�tsd az � sz�v�ket te fel�d!

A biztat�s: AEz�rt, szeretett testv�reim, legyetek szil�rdak, rend�thetetlenek, buzg�lkodjatok mindenkor az �r munk�j�ban, tudv�n, hogy f�radoz�sotok nem hi�baval� az �rban!@

Isten kegyelm�b�l k�v�nom, hogy ez �gy legyen.@

A Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z v�laszt� k�zgy�l�s�r�l
 
A v�laszt� bizotts�g eln�k�nek hivatalos jelent�s�b�l �d�z�nk, olvas�ink t�j�koztat�s�ra:
AAz �prilis 14-15-�n Pesterzs�beten megtartott Sz�vets�gi V�laszt� K�zgy�l�sen orsz�gos k�z�ss�g�nk eln�k�t, f�titk�rt, a Sz�vets�gi Tan�csba h�rom lelk�sz tan�cstagot, valamint egy �ttag� Fel�gyel� Bizotts�got v�lasztott.
...
A szavaz�sok a k�vetkez� eredm�nyt hozt�k: A Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z eln�k�v� a K�zgy�l�s M�sz�ros K�lm�n testv�rt, f�titk�r�v� pedig M�sz�ros Korn�l testv�rt v�lasztotta.
A Sz�vets�gi Tan�cs h�rom lelk�szi tan�cstagja: H�l� Gyula, ifj. Kulcs�r Tibor �s Papp J�nos testv�r lett.
...
A v�laszt�si eredm�nyek kihirdet�se ut�n a lek�sz�n� eln�k, Dr. Alm�si Mih�ly testv�r kifejezte j�k�v�ns�gait az �jonnan megv�lasztott eln�k, M�sz�ros K�lm�n testv�r fel�, aki r�vid v�lasz�ban m�ltatta Dr. Alm�si testv�r eddig v�gzett munk�j�t, majd egym�s kez�t megfogva im�ds�gban meg�lltak az �r el�tt.
Az �jonnan megv�lasztott tiszts�gvisel�ket az ezut�n kezd�d� �nnep�lyes istentiszteleten a V�laszt�si Bizotts�g eln�ke iktatta be tiszts�g�kbe.@
Csisz�r Istv�n, a V�laszt�si Bizotts�g eln�ke

GY�LEKEZETI H�REK

DETROIT

Bancsov K�roly testv�r, a Nagyv�radi Gy�lekezet hossz� id�n �t volt vezet�je m�rcius 1-�n Detroitba �rkezett. Testv�r�nk csal�dl�togat�sra j�tt, de ez egy�ttal gy�lekezet-l�togat�st is jelent. Bancsov testv�r rendszeresen hirdette az ig�t, nem csak Nagyv�radon, hanem a k�rzet �llom�sain. Itt is sz�vesen szolg�l a gy�lekezetben igehirdet�ssel, vas�rnapi iskola, vagy ima�ra vezet�ssel. Szem�ly�ben szinte m�r el�re tal�lkozunk azzal a k�z�ss�ggel, amelyik a ny�ron helyet ad majd a nagy tal�lkoz�nak, a Magyar Baptist�k M�sodik Vil�gtal�lkoz�j�nak. Feles�ge m�r eg�szen otthon van k�z�tt�nk, hiszen � m�r okt�ber �ta itt van. Bancsov testv�rn� k�z�tt�nk a hossz�, k�v�lr�l �s sz�pen elmondott versekr�l ismeretes. De hallottuk �ket m�r duettben is �nekelni. K�sz�nj�k s sok sz�p szolg�latot mindkett�j�knek.

�prilis els� vas�rnapj�n a clevelandi Beth�nia Gy�lekezetet is megl�togatt�k, �prilis v�g�n pedig Californi�ba is eljut Bancsov testv�r. Az id� azonban gyorsan halad, testv�reink hamarosan visszautaznak Nagyv�radra. Ott majd �jra tal�lkozunk.

Gyermekbemutat�sra ker�lt sor gy�lekezet�nkben �prilis 23-�n, a h�sv�t d�lel�tti istentisztelet elej�n. M�rk �s Enik� Stone hozt�k el els�sz�l�tt fiukat, Stone F�r �brah�mot, hogy bemutassuk az �rnak �s a gy�lekezetnek. Az �r J�zus sz�leinek p�ld�j�t k�vett�k, amikor el�g nagy t�vols�gb�l (�szak Michigan) Afelhozt�k@ a gyermeket a detroiti gy�lekezetbe, mint azok a sz�l�k a kis J�zust - N�z�retb�l Betlehembe. Herjeczki testv�r a Luk�cs 2:22-24, 39-40 alapj�n sz�lt a sz�l�kh�z �s a gy�lekezethez, miel�tt im�dkoztak volna a kisgyermek�rt, akit azut�n a csal�d �s a gyermekek �nekkel �s vir�ggal is k�sz�nt�ttek. Adja az �r, hogy �brah�m maga is odasz�nja majd �let�t az �r J�zusnak, amikor erre a d�nt�sre m�r k�pes lesz. (M�t�)


Felejthetetlen szem�lyek (6)

BALLA GY�RGY lelkip�sztor

Balla Gy�rgy lelkip�sztor testv�rrel el�sz�r 1938-ban tal�lkoztam. �n akkor 22 �ves �s t�z �ves kanadai lakos voltam. Sz�leim �s testv�reim mind tagjai voltunk a B�kev�ri Magyar Baptista gy�lekezetnek. 1936-ban, tizenh�rom �vi h�s�ges, f�radhatatlan �s eredm�nyes szolg�lat ut�n pr�dik�torunk, Rev. Tatter Vilmos testv�r elfogadta a Chicagoi Magyar Baptista Gy�lekezet megh�v�s�t �s csal�dj�val odak�lt�z�tt. A B�kev�ri gy�lekezet lelkip�sztor n�lk�l maradt. Legt�bbsz�r a tagok szolg�ltak az Ig�vel, k�z�tt�k �n is. M�nus J�nos lelkip�sztor testv�r j�tt el Leask Sask-b�l, valami n�gysz�z m�rf�ld t�vols�gb�l havonta, vagy olyan rendk�v�li alkalmakra, mint temet�s, esk�v� stb.

1938-ban a gy�lekezet megh�vta Rev. Balla Gy�rgy testv�rt, a Toront�i Magyar Baptista gy�lekezet lelkip�sztor�t t�bb napi evang�liz�l�sra. Az akkori j� szok�s szerint, az evang�lista pr�dik�lt minden este �s vas�rnapokon, napk�zben pedig vagy a pr�dik�torral vagy valamelyik taggal l�togatta a gy�lekezet tagjait �s a k�rny�ken lak� magyarokat. �n a farmon laktam sz�leimmel vagy tizenk�t m�rf�ldre az imah�zt�l. Egy napon kint a f�ld�n sz�ntottam �t l�val �s l�ttam, hogy valaki j�n fel�m gyalog a m�r felsz�ntott f�ld�n. Balla testv�r volt, aki aznap minket megl�togatott. Lesz�lltam az ek�r�l �s besz�lgett�nk. Balla testv�r H�se�s pr�f�ta k�nyv�b�l id�zte Isten szavait �s azt k�rdezte, hogy nem nekem akar-e valamit mondani ezen az ig�n kereszt�l az �r? "Sz�ntsatok fel �j sz�nt�f�ldet, mert ideje, hogy keress�tek az Urat, m�g majd elj�n �s hullatja r�tok az igazs�g es�j�t" (H�s 10:12).

Balla testv�r nem az els� volt, aki felh�vta figyelmem, hogy adjam magam az �r szolg�lat�ba. De az, hogy � hajland� volt hozz�m j�nni a sz�nt�f�ld�n, hogy velem besz�ljen, felejthetetlen hat�st gyakorolt r�m. Tudtam, hogy az �r Lelke k�ldte. �s m�g abban az esztend�ben elj�ttem Toront�ba, ahol megkezdtem a felk�sz�l�sem a pr�dik�tori szolg�latra. A Balla csal�d, a Werle csal�d �s m�sok nagy seg�ts�gemre voltak Toront�ban, amely n�lk�l nem b�rtam volna ott lakni. Mindazok�rt h�l�s vagyok Istennek �s �r�mmel mondok k�sz�netet nekik.

Balla Gy�rgy testv�r Magyarorsz�gon sz�letett egy Balla nev� v�rosban, 1899 augusztus 14-�n. �t �ves volt, amikor az apja megt�rt �s nemsok�ra vezet�je is lett az ottani baptista k�z�ss�gnek. Mivel szigor� �s �szinte kereszty�n volt, igyekezett gyemekeit is a hitben nevelni �s j� p�ld�val �lni mindenki el�tt. Mivel anyagiakban igen szeg�nyek voltak a gyerekeknek fiatal korban munk�t kellett v�llalni, hogy megkeress�k a saj�t �lelm�ket. Az �desanyja meghalt, mikor Gy�rgy m�g csup�n tizekn�t �ves volt. Egy esztend�vel k�s�bb Gy�rgy is elfogadta J�zus Krisztust, mint szem�lyes megv�lt�j�t �s most m�r mint kereszty�n ifj� kereste a munk�t. Tizen�t �ves kor�ban - mint �rva fi�t - egy b�r� fogadta meg szolg�nak, azzal a tervvel, hogy hadi tisztet nevel bel�le. El�sz�r sz�llodai kisinas, majd test�r lett. K�s�bb be sorozt�k katon�nak �s szolg�lt hat k�l�nb�z� kir�ly, eln�k, dikt�tor alatt n�h�ny �vig. De az �rnak m�s terve volt Gy�rgy �let�vel, �spedig az, hogy sorakozzon be Krisztus katon�i k�z�.

1923-ban kij�tt Kanad�ba �s k�t esztendeig fizikai munk�sk�nt dolgozott �szak Ont�ri�ban �s Saskatchevanban, de munkak�zben is �lte Krisztusban val� hit�t �s igyekezett bizonys�got tenni Krisztusr�l minden magyar egy�n el�tt. A magyar testv�rek megk�rt�k, hogy legyen seg�t� misszion�riusa M�nus J�nos testv�rnek �s �ruljon magyar Bibli�t Wakaw, Leask �s Prince Albert k�rny�k�n. De � �rezte, hogy az �r enn�l is t�bbet v�r t�le. 1925-ben �tj�tt az Egyes�lt �llamokba �s beiratkozott az International Baptista Szemin�riumba, East Orange N.J.-ben. Az �t �ves kurzust n�gy esztend� alatt bev�gezte �s 1929-ben gradu�lt. M�g abban az esztend�ben elfogadta a toront�i baptista testv�rek megh�v�s�t �s � lett a kezd�d� Magyar Baptista Gy�lekezet els� hivatalos lelkip�sztora. Mint kezd� lelkip�sztor egy kis kezd� gy�lekezetben teljesen belevette mag�t az �r �s n�pe szolg�lat�ba. Mivel a magyarok k�z�l legt�bben nem besz�ltek angolul Balla tetv�r vitte �ket munk�t keresni, sz�ml�kat fizetni, orvoshoz, k�rh�zba stb. ahol seg�thetett rajtuk. Bej�ttek a neh�z recesszi�s �vek �s az �j bev�ndorl�k m�g szeg�nyebbek voltak, mint m�sok. A Balla mam�nak sokszor t�bb vizet kellett �nteni a levesbe, hogy tudjon valamit adni azokoknak, akik bej�ttek egy kev�s �lelem�rt.

Balla testv�r nem csak a toront�i gy�lekezetben szolg�lt Isten ig�j�vel. Elment t�bb helyre, ahol magyarok laktak, mint pl. Hamilton, Guelph, Welland, St. Catharines �s m�g messzebb, �szak Ontari�ban. Volt egy �reg aut�ja, amely el�g sok k�lts�gbe ker�lt, de sz�ks�ge volt r�, hogy t�bb helyre eljuthasson Isten ig�j�vel. Egy id�ben, amikor m�r �n is Toront�ban voltam, Balla testv�r Timmins Ont�ri�ba k�sz�lt menni, ahol t�bb magyar lakott. Ott akkor �nt�tt �t sem volt, csak s�ros, k�ves �t. Miel�tt elindult volna, k�r�ln�zte az aut�j�t �s megl�tta, hogy a gumi az egyik ker�ken olyan rossz �llapotban van, hogy nem volt tan�csos elindulni vele arra az �tra. Bement a lak�sba �s elmondta aggodalm�t a feles�g�nek. A Balla mama bement a h�l�szob�ba �s mikor visszaj�tt, odaadott a f�rj�nek 21 doll�r �s 25 centet. Dr�g�m, honnan vetted ezt? - k�rdezte Balla testv�r. Centenk�nt gy�jt�ttem �ssze az �lelemre val� p�nzb�l - mondta a testv�rn�. Balla testv�r kiment �s vett egy kereket az aut�ra �s elindult a misszi�s �tra, azzal a h�l�s s�hajjal, hogy az �r t�nyleg gondot visel. Persze h�l�s volt az � kedves feles�g�nek is. Ez csup�n egy eset a sok k�z�l, melyet Isten gyermekei naponk�nt tapasztalnak.

Sok munk�ja mellett Balla testv�r bej�rt Hamiltonba, hogy a McMaster Egyetemen tov�bb folytassa tanulm�nyait, hogy m�g alkalmasabb, tehets�gesebb szolg�ja lehessen J�zus Krisztusnak.

Tizenn�gy esztendei �ld�sos �s f�radhatatlan szolg�lat ut�n Balla testv�r elfogadta az Akron Ohioi Magyar Baptista Gy�lekezet megh�v�s�t �s csal�dj�val �tk�lt�z�tt az Egyes�lt �llamokba.

(Folytatjuk) Moln�r Bal�zs, nyugalmazott lelkip�sztor


a lap elej�re

C. H. SPURGEON:  PURIT�N K�T�  (2)
rovatvezet�: Nov�k J�zsef

A sorozatot egy k�l�n oldalon k�z�lj�k. 

ILLUSZTR�CI�K (2)
rovatvezet�: Dan L�szl�

Ebben a h�napban h�rom t�mak�rben h�vok minden kedves olvas�t k�z�s elm�lked�sre a k�vetkez� r�vid t�rt�netek seg�ts�g�vel:

I. Elgondolkodtat� vallom�s ad�bevall�sok id�szak�ban

Nagy vagyon, de nem ad�alap

Szeg�ny lelkip�sztorhoz �ll�tott be az ad�hivatali tisztvisel�, hogy vagyona �rt�k�nek alapj�n megad�ztassa.
- �n gazdag ember vagyok - mondta a lelk�sz.
A tisztvisel� nyomban el�szedte �r�szer�t, s elhangzott a vagyoni helyzetet kutat� k�rd�s:
- Mivel rendelkezik, k�rem?
A p�sztor felelt:
- Van egy �dv�z�t�m, akit�l �r�k �letet nyertem. Helyet biztos�tott sz�momra az �r�k v�rosban.
A k�l�nleges ad�t�rgyal�s ezzel nem �rt v�get, az ad�hivatal embere tov�bb k�rdezett:
- Mije van m�g?
A nem mindennapi vallom�s �gy folytat�dott:
- Van egy der�k, Istenf�l� feles�gem, s a b�lcs szerint: "Der�k asszonyt kicsoda tal�lhat? �rt�ke sokkal dr�g�bb az igazgy�ngyn�l."
- Mi m�s van m�g?
- Eg�szs�ges �s engedelmes gyermekeim.
- Valami egy�b?
- Van egy vid�m sz�vem, annak seg�ts�g�vel �r�mteljesen haladok v�gig az �leten.
- Ezen k�v�l m�g valami?
- Ez minden.
A tisztvisel� behajtotta a k�nyvet, vette a kalapj�t, s csak ennyit mondott:
- �n val�ban nagyon gazdag ember Uram, de az �n vagyona n�lunk nem k�pez ad�alapot.

Neked milyen vagyonod van?

II. Eml�kez�s h�laad� sz�vvel az Istent�l kapott �desany�ra

Az anya sebhelyes keze

- Mama, mi�rt olyan forrad�sos a te kezed �s mi�rt nem olyan, mint m�s emberek keze? -k�rdezte egy gyermek, amikor �desanyja �gyba tette �t.
Szel�den �s gy�ng�den felelt az anya:
- Dr�ga gyermekem! �vekkel ezel�tt, amikor te m�g kisbaba volt�l, egy este lefektettelek, s �n visszamentem f�lbehagyott munk�mat befejezni. Kis gyertyaf�nyn�l hagytalak az �gyban. Egyszer csak nagy s�r�s-r�v�st hallottam. Felszaladtam a l�pcs�n, s l�ttam, hogy �gyad l�ngokban �ll. A l�ng m�r a kis ruh�csk�dba is belekapott. �n azonnal megragadtalak t�ged, s let�ptem r�lad az �g� ruh�t, hogy testedet ne �rje a l�ng. A t�zet siker�lt eloltanom. Am�g ezt tettem, az �n kezeim �ssze�gtek, de t�ged megmentettelek. Majd amikor mi az �r J�zusn�l lesz�nk, mi is arra gondolunk, hogy � a sebeket az�rt kapta, mert minket megmentett!

K�v�nom, hogy mindannyian tudjunk eml�kezni az Istent�l kapott, szeretettel szolg�l� �desany�ra!

III. Fontos figyelmeztet�s p�nk�sd �nnep�n

A Szentl�lek sz�ks�ge

Spurgeon mondta:

- Ha nincs benn�nk Szentl�lek, jobban tessz�k, ha a templomokat bez�rjuk, az ajt�kat beszegezz�k, s azokra fekete keresztet t�ve mondjuk: Isten legyen irgalmas hozz�nk!

Szolg�lattev�k! Ha nincs bennetek Isten lelke, jobb, ha nem pr�dik�ltok. Ti hallgat�k pedig ink�bb maradjatok otthon. �gy v�lem, nem besz�lek t�l er�sen, amikor azt mondom, hogy egy gy�lekezet Isten Lelke n�lk�l ink�bb �tok, mint �ld�s. Kereszty�n munk�sok! Ne felejts�tek el, hogy ha Isten Lelke nincs veletek, �gy valaki m�snak �lltok az �tj�ban, s olyanok vagytok, mint egy term�ketlen fa, amely egy j�l term� gy�m�lcs hely�t veszi el.

Ki�ltsunk ma fel az �nek�r�val egy�tt: "K�ldd Szentlelked, k�rlek, Uram, K�ldd h�, buzg� im�mra!"

a lap elej�re


K�ldj�n a szerkeszt�nek E-mail-t!

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999, 2000

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 4